You are on page 1of 8

A CUHK!

i
LlBRAftY 0Г COMORCSe
SLAVIC READING ROOM
WASMINOTON D c

Редакція і Адміністрація:
"Svoboda". ЗО Montgomery Si.
Пам'ятайте Jersey Chy. N J . 07302
Телефони: (201) 434-0237
(201) 434-0807
про з Н ю Иорку (212) 227-4128

УНСоюзу: (201) 461-2200


Українці з Н ю Иорку (212) 227-5250

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN BAILS (212) 227-5251

PIKLXX'XV. Ч. ЗІ. Д Ж Е Р З І СИП і НЮ ИОРК, П'ЯТНИЦЯ, 10-го ЛЮТОГО 1978 ЦЕНТІВ ENTS JERSEY C1TY and NEW YORK, FR1DAY, FEBRUARY 10, 1978 No. зі. VOL. LXXXV.

60-річчя Українсько! Державности САДАТ І КАРТЕР В Етіопії розпочалась велика Комісія прав людини при ОН
в Сиракюзах КРИТИКУЮТЬ ІЗРАЇЛЬ офензива проти сомалійських почала сесію
Об'єднані Нації, Н. Й. розглядати закиди проти
ЗА ОСЕЛІ військ - Минулого понеділка, 6- Совєтського Союзу, його
Вашінгтон. — Єгипетсь- плянує відвідати також j Аддіс Абеба, Етіопія. - виїмками, не можуть ще сателітів у Східній Европі
Британію, Францію, Захід- Пресові агенства інформу- повністю орудувати місцеві го лютого, тут розпочала- та проти африканських
кнй президент Анавар ель- в о я к и . Цю ф у н к ц і ю ся нова сесія Комісії прав
Садат, який у вівторок, 7-го ню Німеччину та Австрію, у j ють, що в Етіопії розпоча- країн.
своєму виступі в Крайово- ! лась велика військова офен- виконують за них понад людини цієї міжнародної Едвард Мезвінськнй зая-
лютого, зустрічався у сто- 1,000 росіян і 3,000 кубин- організації. Сесія має три-
лиці ЗСА із членами Комі- му Пресовому Клюбі, як j зива проти сомалійських вив на пресовій конферен-
також під час зустрічей з j партизанських частин і ців, число яких постійно ватн п'ять тижнів. Під час ції, що Комісія „повинна
сій для закордонних справ збільшується. Згідно з ци- цієї сесії згадана комісія
обох Палат Конгресу, членами американського р е г у л я р н и х ВІЙСЬКОВИХ ОДИ- вести відкриту дискусію
уряду, законодавцями ЗСА, і ниць з мстою викинення со- ми джерелами, совєтські і матиме нагоду доказати, щодо порушення прав лю-
знову гостро скрнтнкував кубинські „дорадники" чи вона „гідна довір'я і
уряд прем'єра Менахема представниками жидівсь- малійців з провінції Огаден, дини в усіх країнах світу",
хої громади в Америці та і яку вони контролюють керують усім, включно з життєздатна" — заявив додаючи, що делегація
Бегіна за встановлення ци- плянуванням військової голова американської деле-
вільних ізраїльських осель колишнім державним сек- і майже від самого початку ЗСА „напевно вилвигне"
ретарем Генрі КІССІНДЖЄ" j військового перевороту в стратегії. Агенство Ройтера гації до цієї комісії, Едвард справу порушення тих прав
на окупованій арабській те- повідомило також, що в Мезвінськнй, колишній де-
риторіі, твердячи, що та ром, висловлював „розча- Етіопії. ЕтіопіЙські війсь- у Камбоджі, Уганді, Ек-
рування" з політики уряду кові чинники заперечують напрямі Етіопії набли- мократичннй конгресмен з
політика Ізраїля є „поваж- жаються совєтські кораблі, Айови. ваторіяльній Гвінеї та ін-
ною перешкодою до зами- прем'єра Бегіна, але рів- поголоски про велику кон- ших африканських країнах і
центрацію війська в Оґаде- везучи тесячі кубинських Захід постійно критикує
рення на Близькому Сході". ночасно і надію, що після ( вояків для підкріплення згадану Комісію, в якій „не обмежуватиме свого
День раніше, виступаючи в його поїздки до Єрусалиму j ні, але урядові чинники по- зацікавлення станом у кра-
дійде до „конструктивних відомили, що етіопійська е т і о п і й с ь к о ї а р м і ї і переважають представни-
Крайовому Пресовому зміцнення р о з п о ч а т о ї ки комуністичного бльоку і їнах третього світу". Кр-
Клюбі, Садат теж таврував мирових переговорів'', б о ї армія, захопивши знову мі- ментатори вказують, що
своєю візитою він фактнч- сто Гарар, маршує в прис- офензиви проти Сомалії. країн „третього світу", за
уряд прем'єра Бегіна за Деякі дипломати стверджу- те, що часто таврує Пів- це був недвозначний натяк,
оселі на Сінайському пів- но визнав право Ізраїля іс- пішеному темпі в східньому що делегація ЗСА вндви-
Під час відзначування Січневих Роковин в Сиракюзах. напрямі, де знаходяться ють, що на кораблях зна- денно-Африканську Pec–
Стоять (зліва): інж. М. Сидорович, Микола Дяченко, острові, на західньому бе- нувати як самостійна ходиться від три до шість публіку, Чіле, Ізраїль та гатиме справу порушення
резі ріки Йордан та на держава, а натомість j сильно укріплені стратегіч- прав людини також в кому-
голова Відділу УККА д-р Ол. Ґудзяк, проф. д-р Іван ні місцевості, контрольова- тисяч кубинських вояків, які інші некомуністичні держа-
ГвОзда, конгресмен Джеймс Ганлі, д-р Михайло Логаза І Інших територіях, Що їх ізраїльський уряд відпла- мають поповнити KOHTHH– ви за порушення прав лю- ністичних державах, зокре-
Ізраїль захопив під час тнвея тим, що зайняв „ще ні сомалійцями. При тому
паві Надія Сеннк. Сидять пані і Ніл МекКнрн, президент совєтські літаки, керовані в ґент кубинських вояків в дини, але відмовляється ма у Совєтському Союзі.
Міської Ради. війни в 1967-му році. Садат більш негнучке становище" Етіопії. Західні дипломати
тоді в загальному критику- щодо звільнення арабських більшості кубинськими
у М о г а д і ш у столиці
Сиракюзи, Н. Й. (М.
Л.). - Заходами Відділу
Василь Середович у като- вав політику ізраїльського
уряду, заявляючи, що
територій, розв'язки проб-
леми палестинських арабів
летунами, постійно бом-
бардують позиції сомалій- Сомалі!, звітують, що у В Москві заарештовано 5 членів
лицькій церкві і о. прото-
УККА і при співпраці усіх пресвітер Василь Уманець своєю поїздкою до Єруса- та ізраїльських осель на ців, хоч міністер інформа-
ціі в етіопійському уряді
зв'язку з розпочатою
контратакою в провінції
незалежної робітничої спілки
місцевих церковних і гро- у православній — виголо- лиму він, Садат, „дав Ізраь арабських землях. Він за- Огаден, Сомалія проголо- Москва. — Ассосієйтед можливість, що декого з
мадських організацій від- сили відповідні до врочнс- леві все", тобто фактичне являв, що далі продовжу- Баалю Гірма категорично
ватиме старання щодо за- заперечив, що в складі етіо- сила частинну мобілізацію Пресе інформує, що агенти ув'язнених звільнять, а
булося у цій громаді юві- тости проповіді. визнання, а натомість уряд для поповнення своєї армії, КҐБ заарештували в поне- зглядно накажуть покинути
лейне відзначення 60-річчя прем'єра Бегіна не віддя- мирення, але вважає, що пійської армії знаходяться
Це наше найбільше на- Ізраїль також мусить росіяни і кубинці. Також а в країні наростає тривога. ділок, 7-го лютого ц p., 5 Москву і повернутись до
Української Державности в чився, але навпаки, зайняв Сомалійці ставлять собі пн- членів-основників незалеж- своїх місцевостей. Тимча-
сам день 22 січня ц. p., у шональне свято відбулось „ще більш негнучке стано- „виявити добру волю" і речник військового управ-
у репрезентаційному Cupa– погодитися на концесії. ління у своєму привітанні тання: чи Етіопія, у спілці з ної, а тим самим нелегаль- совий голова незалежної
прияві 350 наших громадян више": Совєтським Союзом і ної, робітничої спілки, яка робІТНИЧОЇ СПІЛКИ Й ІНІЦІЯ-
і запрошених гостей, з бен- кюз-Готелі. Від 5-ої год. по першої групи закордонних
пол. почали напливати за-
Г-
Президент Садат закли- журналістів, якій дозволено Кубою, захопивши провін- була створена минулого мі- тор її створення Владі мір А.
кетом, відповідною мисте- У вівторок, 7-го лютого, кав уряд ЗСА „вплинути на приїхати до Етіопії, запе- цію Огаден, поширить сяця з метою обороняти ін- Клебанов, колишній ко-
цькою програмою і танко прошені гості і наші грома-
дяни. Головний стіл перед президент Джіммі Картер Ізраїль", щоб змінив свою: речнв в Аддіс Абебі, що вже свою офензнву на Сома- тереси тих робітників, які пальняннй робітник з
вою забавою. також виступив проти політику, як теж вказував, розпочалась раніше перед- лію? Як реагуватиме на це були звільнені урядовими Донецька в Україні, ncpexo–
Перед полуднем у церк- стіною, прикрашеною на-
шим національним гербом, нових ізраїльських осель на що Є г и п е т к о н е ч н о бачувана контрофензива Вашінгтон і чи не існує яка- чинниками за те, що дома- вується і живе нелегально,
вах обох наших віровиз- національними та організа- окупованій арабській тери- потребує американської етіопійської армії проти со- небудь домовленість між галнея покращання умов щоб уникнути ув'язнення
нань відбулись Богослужби иійними прапорами і лист- торії, доручуючи Держав- зброї, зокрема літаків, але малінських „напасників". ЗСА і Совєтським Союзом? праці, або критикували уря- бодай в початковій стадії
в наміренні українського ками червоної калини, зай- ному департаментові опрн- не проти Ізраїля, а щоб Деякі західні дипломатичні Якщо Москва щонебудь по- дову робітничу спілку за діяльностн спілки і
народу, в яких взяла участь люднити листи і депеші Бі- запевнити безпеку Єгипту з джерела стверджують обіцяла Вашінґтонові, то чи недостатню увагу до проб- визнання її Міжнародною
ваша молодь, зорганізова- нялн ветерани наших Внз- лого Дому до прем'єра Бе- боку сусідів, тобто Етіопії однак, що мораль сомалій- додержить слова? Ці питан- лем робітництва. Ніколай Робітничою Організацією
на в СУМ-і і Пласт-і, зі вольннх Змагань та чолові гіна, в яких уряд ЗСА кри- та Лівії, які одержують ських вояків є далеко ня обговорюються тепер на Іванов, речник цієї групи, та іншими демократичними
своїми прапорами, а оба представники місцевих, по- тикував Єрусалим за вста- зброю та іншу військову по- вищою від моралі етіопій- сторінках сомалійської пре- заявив з а к о р д о н н и м робітничими спілками на
парохи - о. шамбелян , (Закінчення на cm. 8-ій) , новлення тих „неле гал ьних -І4іч від Совстськогр Союзу J ців і тому пезяключко. що си, яка переповнена триво- кореспондентам, що існує Заході.
осель". Справу осель Прс- та Куби. офензива може закінчитися жними вістками про збіль-
зидент порушував” такОйс У вівторок до Ню Йорку неуспішно, помимо велнко- шену активність СССР і
Українські промисловці в Чікаґо під час зустрічі з американ- прибув ізраїльський мініс- го накопичення совєтсьхої Куби в Африці, зокрема в Амбасадор В'єтнаму до ОН
ськими законодавцями тер закордонних справ зброї, якою, поза малими Сомалії. таки залишить Америку
дають приклад жертвенности жидівського роду, вказую- Моше Даян, який плянує
чи, що Америка бажає залн- відбути наради з лідерами Ню Йорку Ганой. - Хоча живе в Америці, закидаючи
шитися „приятелем обох жидівської громади в ЗСА комуністичний уряд В'стна- їм, що протягом принаймні
сторін" в арабсько-ізраїль- щодо дальшої фінансової Зростає популярність французьких му продовжує заперечувати двох років передавали та-
ському конфлікті і тому допомоги для Ізраїля, але
протестує проти ізраїльсь- також правдоподібно при- лівих партій твердження Державного де-
партаменту і Федерального
емні документи уряду ЗСА
в'єтнамським дипломатам
ких осель на арабській те- буде до Вашінгтону, щоб Париж. — Пресові аґен- тування, переведені різни- Бюра Інвестигації (Еф-Бі- в ОН та агентам Ганою в
риторії. переговорювати з членами ства інформують, що nony– ми дослідними інститута- Ай), що Дінг Ба Тгі, в'ст- Парижі.
Президент Садат, який уряду президента Джіммі лярність французьких лівих ми, вказують, що ліві партії намськиЙ амбасадор до Вимога Державного де-
прибув до ЗСА ще в Картера. Даян перебувати- партій значно зросла, по- — комуністи, СОЦІАЛІСТИ і Об'єднаних Націй, брав партаменту, щоб амбаса-
п'ятницю, 3-го лютого, і ме в ЗСА правдоподібно 10 МИМО ТОГО, ЩО ВОНИ ПОДІЛЄ- скрайньоліві угрупування, участь у шпигунській діяль- лор Тгі залишив країну —
після відвідин Америки днів. ні і йдуть різними шляхами правдоподібно одержать ности проти ЗСА, як і запе- цс перший випадок, що таке
до виборів, ялі відбудуть- 51 відсоток усіх голосів у речує це сам амбасадор Тгі, ..видворення" було застосо-
ся у Франції за 7 тижнів. виборах, у порівнянні з 44 то в неділю, 5-го лютого, ванс до такого високого
В Гарварді встановлено Фундацію Праві партії, включно з відсотками, які одержать в'єтнамський уряд таки від-
кликав того амбасадора з
чиновника в Об'єднаних
Націях. Спершу в'стнам-
деголістами, ведуть між деголісти й інші помірко-
їм. Івана Бонка собою війну за непринци- вані та праві політичні пар- Америки. ська місія до ОН ісамамба-
пові справи. Французька тїї. Політичні спостерігачі Державний департамент садор Тгі. заперечуючи
Під час зустрічі в Чікаґо. Сидять (зліва): М. Сенчншак, Кембридж (ФКУ). - 10- твердження американських
дар. О. Плешкевнч, дир. Р: Мнцнк і І. Деркач. Стоять преса переповнена nepecTo– стверджують, що перемога ще в п'ятницю. 3-го лютого,
го грудня 1977 р, родина і рогамн, які звертають увагу лівих і здобуття ними біль- наказав амбасадорові Тгі чинників щодо існування
(зліва): В. Деркач, В. Братків, А. Сокологорський, С. друзі покійного мгра Івана' виборцям, що все це може шости у парляменті означа- шпигунської сітки та участи
Борнсевнч, І. Вислоцький та д-р Ю. Куляс залишити ЗСА, твердячи,
Бонка (1925-75), колишньо- тиме, що вони створять що він брав активну участь в ній згаданого амбасадора,
го керівника Відділу Славіс- закінчитися катастрофаль- коаліцію і формуватимуть у шпигунській сітці на ко- відмовлялися виконати ви-
Ню Йорк, Н. Й. інського Інформаційного тичної Каталогізації То- но для Франції. Впливовий могу Державного департа-
Бюра УККА у Вашінгтоні. новий уряд, а тоді Франція ристь Ганою, тобто у діяль-
(УККА). - В дні 16-го ронтського Університету, щоденник „Лє ФіГаро" на- опиниться в економічній ності, за яку минулого тиж- менту, заявляючи, що Дінг
січня ц. р. відбулася тут Варто подати перехгісто- створили Фундацію в сумі рікає, що французи навіть Ба Тгі продовжуватиме свої
рію цієї зустрічі в Чікаґо. В кризі, бо ЗСА і країни Евро- ня працівники Еф-Бі-Ай за-
приватно заініційована ін- 10,000.00 долярів для двох не думають, що вибори вже пейського Економічного арештували Роналда Луїса функції. Однак у неділю
формаційна зустріч визнач- минулому 1977 році була фондів ім. Івана Бонка на за плечима. Багато з вн- Ринку відмовляться відеко- Ганой відкликав свого ам-
створена Крайова Госпо- Гомфрі, працівника Інфор-
них українських промис- українські еміграційні кни- номічної співпраці з npo– маційної Агенції ЗСА, та басадора, зазначуючи. що
ловців і представників міс- дарська Рада УККА з осід- жки в Бібліотеці Гарвард- борців перестали цікави-
тись політикою і заявля- комуністичним урядом. Як- в'єтнамця Труонга Дінг закиди з боку ЗСА - „це
цевих українських фінансо- ком в Чікаґо. Членами цієї ського Університету. Рівно- що однак консервативний Гунга, який від 1964-го року провокація і наклепи".
Ради є такі важливі еко- часно родина бл. п. мгра ють, що без них обійдеться,
вих установ — Koonepa– або кажуть, що подібні си- табір здобуде сяку-таку пе-
тивної Каси „Самопоміч" номічні сектори нашого Бонка погодилась подару- ремогу у виборах 12-го бе-
життя в Америці: Братські вати українській збірці Біб- св. о. мгр Іван Бонко туації у Франції вже були
і Щадничо-ПозичковоІ Спі-
лки „Певність" в Чікаґо. Союзи: УНСоюз, УРСоюз ліотеки Гарвардського Уні- рнках від початків україн- раніше та що це тільки пе-
редвнборча гарячка. Опи-
резня, то стан правдоподіб-
но не зміниться.
Італійські комуністи
Під час розмов порушено СУК, „Провидіння" і верситету понад 800 томів ської еміграції дотепер. резиґнують з участи в уряді,
ряд проблем, зв'язаних з УНПоміч; 2.Централя Ук- еміграційної україніки, які Кожна книжка, куплена з
українським господарсь- раїнських Кооператив Аме були власністю покійного. фондів ім. Бонка, матиме співпрацюватимуть з Андреотті
ким світом і його потен- рики (ЦУКА); 3. Ліга Ук-
раїнських Щадничо-позич-
Прибуток з фондів ім.
Бонка буде йти виключно
своєрідний ex libris.
Портрет бл. п. мгра Івана
Відкрито другий семестр викладів Рим, Італія. — Цент- лійської Комуністичної
шяльнимн можливостями. ральннй Комітет італійсь-
У внеліді дискусій рішено кових Кас у ЗСА; 4. Сокг на купівлю праць, виданих Бонка уже приміщено в га-
лерії жертводавців. у Біб-
УКУ в Канаді кої Комуністичної партії
партії Енріко Берлінгуер
заявив кореспондентам,
частіше відбувати подібні Купців і Промисловців у у різних європейських oce–
ЗСА; 5. Українське Лікар- редках української емігра- ліотеці Українського Hay– Монтреаль (ОУПС). - Від імені Філії й профе- повідомив в понеділок, 7- що головною мстою Ком-
зустрічі, щоб обмінювати- У вщерть виповненій кон- сорського збору він приві- го лютого ц. p., діючого партії й далі буде здобу-
ся думками і досвідом та ське Товариство Північної ції між 1918 і 1950 pp., a кового Інституту Гарвард-
Америки у співпраці з ін- також виданих в обох Аме- ського Університету. феранційній залі парафії св. тав викладача — о. д-ра прем'єр-міністра Джуліо ти перевагу в парляменті й
поширити круг діяння для Мнхаїла на Ібервіль у сто- Ігоря Мончака й запросив Андреотті, що враховуючи прийти до влади в Італії
збільшення заінтересуван- шими Професійними То-
вариствами в Америці. лиці Квебеку відбулася його до слова. Отець док- урядову кризу, яка може шляхом демократичних ви-
ня молодих людей приват-
ною ініціятивою творення Представники тих Opra– Помер св. п. д-р Богдан святкова інавгурація знмо- тор на вступі роздав цик- некорисно відбитись на го- борів. Недопущення кому-
ністів до кабінету під тепе-
вого семестру УКУ в не- лостнлевий конспект пер- сподарському житті Італії,
власних, добре просперую-
чих підприємств.
нізацій на нарадах в Чіка-
го, шо відбулися 13-го cep–
Мартинович, редактор ділю, 15-го січня 1978. Піс- шого викладу й на цій комуністи більше не внма- рішню пору Берлінгуер
основі проаналізував по- гатимуть участи в кабінеті, уважає „великою помнл-
пня 1977 року однозгідно КанадШського Фермера" ля співаної Служби Божої,
що її відправив парох о. д-р няття помісности Церкви, приймають передумови кою". Після двохгодинної
Стверджено теж, шо ук- вирішили визнати своїм
раїнський економічний сек- Вінніпег (А. Курдидик протязі 9-ох років працю- Ігор Мончак у церкві св. рішення Ватиканського Со- Християнсько-демократич- розмови з Андреотті, Бер-
першочерговим завданням лінгуер відмітив, що Ком-
тор повинен бути тісно зібрати 25-тисячний фонд, телефоном). — В четвер, вав в канцелярії КУК, а від Мнхаїла студенти Й заці- бору про верховну владу ної партії і співпрацюва-
пов'язаний з іншими здо- необхідний для дальшого 2-го лютого, тут помер п'ятьох років був началь- кавлені парафіяни в числі Папи й єпископів, узгод- тимуть з кабінетом Анд- партія, враховуючи наста-
ровими й творчими проя- ведення і поширення агенд нагло д-р Богдан Мартинсь ним редактором „Канадій- понад півсотні перейшли до ження делегованої влади в і реотті, якщо такий буде нову інших політичних пар-
вами суспільно - громад- Бюра у Вашінгтоні, яке внч, відомий журналіст і ського Фермера - Нового конференційної залі, в якій Церкві „в дусі мира, лю- сформований на базі до- тій, погоджується прийня-
ського, культурного і полі- виявилося вкрай необхід- редактор, проживши 62 ро- світу", зробивши його відбулася інавгурація ново- бови й одности" й діяль- мовлености. Андреотті, ти запропоновану їм хрис-
тичного життя. І тому ним у зовнішньо-політич- ки. Син священика з Бой- справді високоякісним ти- го семестру. З привітом ність Церкви в житті. Піс- якому його власна партія тиянськими демократами
зразу п'ять присутніх про- них акціях". ківщини, в'язень польських жневнком. Крім цього, ре- „Хрнстос Раждається" ко- ля викладу відбулася дис- не дала уповноважень го- умову і піддержати прем'є-
мисловців, а саме: Микола Відносно зібрання фон- тюрем і ” Берези Картузь- вно і щиро працював в ординатор філій УКУ в кусія й запити. Дальші ви- ворити з комуністами про ра Андреотті в парлямен-
Сенчншак від фірми „Гер- дів вирішено, шо всі 5 кої св. п. Б. Мартинович кооперації, в освіти ііх уста- Вільному світі проф. Яр. клади о. д-ра Мончака на- участь в уряді, запропону- ті. Раніше комуністи, під-
барюм", Іван Деркач — від секторів, які входять в здобув докторат з права в новах і здобув собі своєю Рудницький відчитав при- значені на 29-го січня, 12-го вав італійським комуніс- держані соціялістами і pec–
фірми „Альфа продукте", склад Крайової Ради, мали університеті в Празі і від особистістю загальну по- віт від ректора УКУ в Римі й 26-го лютого, 12 й 26-го там більш відповідальну
Ігор Вислоцький - від фір- би вплатити по 5,000.00 шкільної лавки відзначався шану, виявом якої була й — Патріярха Йоснфа й по- березня й закінчення семес- ролю в парляменті і nap– публіканцями, спричини-
ми „Термоплестик", А. дол. активністю в громаді, яку панахида за покійного в яснйв зібраним, що зимо- тру 9-го квітня. ляментарних комісіях, які лись до повалення уряду
Сокологорський і С. Бори- проявляв зокрема під час неділю, 5-го лютого, з вий семестр вгдбувати- З нагоди інавгурації дру- мають безпосередній наг- Андреотті, влаштовували
Мавши на увазі ці пос- масові демонстрації в цілій
севич - від фірми „1нд- танови, Управа Крайової війни в 1939—45 роках, та участю понад 500 осіб, та меться з рамени Богослов- гого семестру Філії УКУ ляд над урядовою полі-
жекто-молд" та Володи- міісля на скитальщині. В похорони в понеділок, 6-го ського Факультету УКУ в присутні підписали привіт тикою. Андреотті обіцяв країні і домагалися вклю-
Господарської Ради nopo– чення їх до уряду. Змінна
мир Братків — від фірми била заходи, щоби кожний Канаді від 1949-го року, лютого, в якому взяло формі циклу викладів на — новорічні побажання надати комуністам також
„Рем билдерс" зложили по працював важко у стале- участь понад 250'осіб. тему: ,,Ватнканського Со- Ректорові УКУ в Римі більше прав при ухвалю- тактика комуністів виклн-
з економічних секторів пл а- кала в Італії неабияке здн-
1,000.00 дол. разом 5,000. тив призначену для нього варні, де Й підірвав собі Осиротив дружину, си- бору, Східніх Церков і Його Святості Патріярхові ванні урядових програм.
00 на фінансування Укра- здоров'я, після чого на наі дочку. проблеми Патгляохату". Йосифові. Генеральний секретар іта- вуваяня.
суму.
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 10-го ЛЮТОГО 1978 Ч. 31.

СВОБОДА dfeSYOBODA
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК

F O U N D E D 1893
UKRAINIAN О А І І V
Степан Женецькнй

ПЕРША ВІЙНА
МІЖ КОМУНІСТИЧНИМИ
- -;
Богдан Цнмбалістнй

ЧИ ПОТРІБНІ ПОЛІТИЧНІ
ПАРТІЇ НА ЕМІГРАЦІЇ? Ww
ЖИТТЯ І ЗНАННЯ
Редагує інж. Лев Яцкевич
i i ^ i n f i i fiitf"–" JM
- ІМГЧМГЧІ^ІЦ^ЧІ^Ч іиі
1
тн^і
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and noli
days by the Ukrainian National Association, inc., at ДЕРЖАВАМИ (Дискусійне)
КОСМІЧНА АРХЕОЛОПЯ
30 Montgomery Street. Jersey City, N.J. vv)2
ля совстської амбасади в і v.
Second Class i'ostaye pa'd at the Post Office of Jersey City, N J . Як подали світові засоби
Accepted for mailing at special r a t e of postage provided for oy масової інформації, між Пекіні. Повернулися амба- Недавно появилася на межа, але час народження
садори на свої місця в Пскі- Найвищі осяги нашої критичний екзамен своєї
Section 1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 191b. двома комуністичними дер- еміграції здобуто проти діяльності! за"останніх по- кннгарськім ринку ЗСА ці- Всесвіту, що як відомо, на
жава.ми. В'єтнамом і Кам- ні і Москві аж в 1970 році. кава книжка Т. Ферриса п. основі теорії „Великого
Статт" і дописи, підписані авторами, не мусять відповідати по-
Напружені відносини між волі деяких наших партій над 30 років. Що зроби-
і-лядам Редакції. Редакція .інстерігас собі право в потребі вн- боджією, ведуться завзяті або навіть у боротьбі про- ла вона конкретно для до- з. „Червона межа". Черво- зудару" почався 18 більйо-
п р а ь л я т н і скорочувати надіслані матеріялн, незамовлені ма- прикордонні бої. які треба Совєтським Союзом і ко- на межа, це кольор світ- нів літ тому. Наш бо Bcec–
муністичним Китаєм існу- ти їх спроб зруйнувати ці помоги Україні, куди ішла
геріяли поиерт.і.:ться ТІЛЬКИ тоді, коли автор соб) це виразно вважати справжньою, хоч осяги. Ось кілька прикла- уся її увага та енергія: на ляного спектру, до якого віт не має границь у фізич-
SaCrepir, ДОЛУЧИВШИ з а а д р е с о в а н у КОВерту 3 ВіДПОВІДгіОКі ПО-
формально не проголоше- ють увесь час від 1960 року виконання загально-націо- пересувається світляна хви- ному значенні, якщо взяти
штовою оплатою. З а зміст оголошень Редакція не відповідач по сьогоднішній день. З дів:
ною війною. Дипломатичні ля рейдуючої галяктики в до уваги теорію релятивно-
П е р е д п л а т и : на рік 530.00, на пій року S16.00, на 3 міся- відносини між воюючими того часу москалі держать Енциклопедія Украї- нальних завдань чи на між- космосі. Цей феномен став
нознавства є, очевидно, од- партійні порахунки, розко- сти, згідно з якою він
ці S9.00. Д л я членів УНСоюзу 65 с міс. За кожну зміну а д - зірвані. пару мільйонів свого вій- основою революційного замкнений всередині велн-
ресн - - 25 с Чеки і '-money orders" виставляти na"Svobod.i'.
1 хоч ця війна, здавалося ська на китайських кордо- ним з перших наших біль- ли й консолідації? Скільки відкриття, що його астро-
ших досягнень. Видання її нагод для корисної роботи канської кулі. Тому, якщо б
Р.О Box 346 Jersey City, N.J. 07303 б, не має великого значення нах. Проте, між Совєт- номи назвали „ експансі- вдалося людині проникну-
у світі, проте вона привер- ським Союзом і червоним треба завдячувати проф. через це змарновано! Не- єю Всесвіту". Астроном,
Кубійовнчеві та групі нау- шодавно Б. Осадчук звер- ти даль Всесвіту та висла-
нула велику увагу західніх Китаєм ніколи не заіснував обстежуючи далекі npocro– ти з землі сигнал, то він
політичних коментаторів. такий стан, який можна б ковців, яких він зумів зор- нув увагу на прямо скан- ри космосу, бачить мряко-
ганізувати для цього діла, дальне прогавлення нагоди вернеться до нас з протиле-
Правильний підхід Для багатьох народів є ма- було назвати війною. вини та далекі'галяктичні, жного боку .Так само, як
лозначним, чи В'єтнам від- Про бої між В'єтнамом і як теж тисячам наших жер- („Свобода", 2 грудня 1977) віддалені від нас багато
твенних громадян. Ніяка показати опозиційні мис- літак, що вилетівши на
бере менший чи більший Камбоджою найперше по- більйонів світляних років. схід,вернеться до нас, по
Кілька лиш гом) Джозеф Каліфано. секретар здоров'я.
кусень камбоджської тери- відомили західні туристи та політична партія не піддер- тецтво й літературу з Ук- Більшість з тих галяктик,
освіти і суспільної опіки, заявив, що уряд президента жувала того діла хоч би раїни на цьогорічному Бєн- окруженні землі, зі заходу.
торії; не матиме значення втікачі з воєнних теренів ще правдоподібно вже не іс- Астрономія, це ценаче
Джіммі Картера гаки настоюватиме на тому, щоб
для Америки, Европи, чи в серпні 1977 року.,Згідно з закликами до свого член- налє у Венеції. Чехи підго- нує, а як існує, то в іншім
Конгрес схвалив представлений Білим Домом законо- ства жертвувати гроші на товлялися до цієї вистави подорож на світляних хви-
навіть для Африки, якщо цими повідомленнями, су- місці та в іншій конфігу- лях в минуле Всесвіту, яке
проект. який пропонує встановити 9-вілсоткову верхню
навіть одна з тих країн оку- тички проходили там від це видання, жадна не да- цілий рік. Поляки і росія- рації зір. Телескоп тому
межу на річні підвишки в коштах медичної опіки в
пус другу. В'єтнам і Кам- травня минулого року. Ні- ла ані сотика зі своїх пар- ни привезли багатющий слід вважати за „машину
немов на фільмовій стріч-
шпиталях країни, бо добровільні обмеження самими
боджа лежать далеко від хто на Заході не знає, котра тійннх фондів і не перево- матеріял про опозицію в часу", а астрономів за кос-
ці пересувається перед на-
шпиталями виявилися цілком неефективними.
цих континентів і жадна з сторона започаткувала пе- днла збірки серед своїх їхніх країнах. України май- мічних істориків, чи радше мн крізь сочку телескопу.
Становище секретаря Каліфана цілком правильне, бо не членів. же не було. Тим часом, у Чим дальше їдемо в npoc–
тих країн не має більшого рестрілку, або про що там археологів, що оглядають
зважаючи на юбов'язання шпитальних адміністрацій не
значення в політичному, чи властиво йдеться. Біль- Всі ми згідні в тому, що близькому Мюнхені є Дер- та реєструють минуле Bce– тір, тим старші бачимо
допускати до надмірних іплвншок в коштах медичної
торговельному світі. шість боїв проходили на тій черговим найбільшим здо- жавний Центр, який, за світу на телескопних світ- об'єкти та давніші події.
опіки в їхніх інституціях, ці кошти збільшилися по 14 або
Проте, ця війна дуже ва- частині камбоджської тери- бутком нашої еміграції в словами свого речника, лннах. Причиною того є скорість
15 відсотків річно, починаючи віл квітня 1974-го року, коли
жлива для Заходу в іншому торії, якою Північний В'єт- ЗСА було створення трьох „веде українську nauio– світляних хвиль, які дохо-
вигасла урядова контроля пал цінами і платнями в майже
значенні: це ж дві комуніс- нам користувався під час катедр українознавства і нально-визвольну політи- Скільки німих, але як дять до нас з космосу, та
всіх ділянках економіки ЗСА. В тон самий час ціни на
тичні держави провадять війни проти американських Наукового Дослідчого Ін- ку", є центри інших полі- вимовних свідків нашої ци- великанська скаля відстані
продукти широкої о вжитку зростали тільки по 5-6
завзяту війну проти себе, ця військ на півдні. Згідно з ституту при Гарварді. тичних середовиш. На вілізації та біологічного поміж небесними тілами,
відсотків річно
війна тягнеться вже майже повідомленнями, в'єтнамці Створено їх зусиллями гру- жаль, їхня увага вже від розвитку життя скрива- шо становлять сценар кос-
Заклик Каліфана луже на часі, коли взяти під увагу факт,
пів року і в ній беруть участь мали б зайняти ту частину пи молодих ентузіястів та років скерована на внут- ються в глибоких шарах мосу. З Сонця світло пли-
що пересічний американський громадянин, зокрема
бойові одиниці величиною території Камбоджі, яка біля дев'яти тисяч жер- рішні міжпартійні взаєми- нашої землі, доки їх не ве лишень кілька хвилин, з
пенсіонер, може втратити всі свої ощадності на випадок
дивізії і більші. Ця війна зветься ,,папужиний твенних громадян. Жадна ни, розколи й консоліда- розкопає лопата, чи кайло найближчої зорі Альфа
довготривалої недуги, а велика кількість американців
важлива ще й тим, що вона дзьоб", шо його свого часу політична партія не причи- ції, а на справжню важ- археолога. Подібно, як ар- Кентавр 4, 3 світляних літ,
зовсім неспроможна покрити коштів довшого перебуван-
зменшує вагу ідеології в були захопили американці. иилась до цього великого ливу і корисну діяльність хеологи, астрономи також а з осередка нашої галяк-
ня в шпиталі Урядова контроля над підвишками в коштах
політиці наших днів Головний політичний до- діла ані морально, ані ма- нема часу і сил. Це тіль- розкопують безмежну до- тики 30,000 літ. Коли те-
медичної опіки в шпиталях конечно потрібна, бо від 1950- теріяльно. ки один приклад змарно- лину простору, яка заздро пер дивимося на об'єкт
го року кошти тісї опіки зросли майже на 1,000 відсотків. Історія непорозумінь між радник Картера, Збіґнєв ваних нагод. береже таємниці Космосу.
Бжезінскі, назвав цю в'єт- Після такого нег;ігнвно- віддалений від нас кілька
Не зважаючи на ге, що проти встановлення 9-відсотко- комуністичними держава- З розвитком телескопу, ра- мільйонів світляних літ, ми
вої верхньої межі на річні підвишки в коштах вже ми, яких комуністи не змог- намсько-камбоджську вій- го балянсу діяльнос і н на- Останніми роками за- діоастрономії та спектра-
ну „пробною війною" між шнх партій варто заоано- існувала нагода допомага- бачимо його не таким,
заявилося багато шпитальних адміністрацій і речники ли полагодити між собою, льної аналізи, астрономи яким він є тепер, але таким
лікарських товариств, твердячи, шо такс обмеження на почалася відмовою послуху Совєтським Союзом і ко- витися над їхніми yuiixa– тн нашим політичним в'яз- дістали в свої руки потуж-
Москві комуністичної Юго- муністичним Китаєм, бо ми. Можна вказувати на ням мобілізуванням світо- яким він був кілька міль?
підвишки спричиниться до погіршення якости медичної ні знаряддя, які дають їм йонів літ тому. А об'єкти
опіки, то ці твердження можна легко заперечити, як це славії в 1948 році. За цей В'єтнам одержує зброю від їхні організації молоді, на вої опінії на їх оборону і змогу пізнавати щораз
непослух Москва прогнала москалів, а Камбоджа від їхні літні табори, на,само- тим самим виводити' enpa– віддалені від нас кілька
вказують члени уряду президента Картера та речники нові варіянти небесних тіл, більйонів світляних літ, ми
різних приватних асекураційних інституцій. Вони не Югославію з усіх міжна- китайців. Москва на таке діяльні гуртки. Все це дуже ву України на міжнародний еволюцію їх життя та кра-
родних комуністичних ор- ствердження Бжезінского позитивне. Але треба пита- форумг Хто-ж ту нагоду бачимо такими, якими во-
заперечують, що якщо Конгрес схвалить пропозицію су й велич побудови Bce– ни були, можливо перед
Білого Дому, то шпиталі будуть змушені ввести ряд змін у ганізацій. Москва була пі- гостро зареагувала і заяви- тися, чи не можна було б використовує, хто найбіль- світу.
слала навіть свої війська на ла, що війна між В'єтнамом організувати українську ше робить в цьому напрям- народженням нашої соня-
свою щоденну процедуру, але доказують, що таки можна В 1970 р. астрономам шної системи. Події, що
додержуватися 9-вілсоткової межі щодо підвишок в кордони Югославії. З того і Камбоджою не ведеться за молодь в одній організа- ку? Не наші партії, але
часу Югославія стала тер- її намовою, та що її спрово- ції, поза увагою партії, і гуртки молоді, зорганізо- вдалося дійти до межі Bce– відбуваються в космосі те-
коштах і не треба жертвувати якістю опіки в шпиталях. світу, що має бути відда- пер, побачать може наші
новою колючкою в оці Мо- кував... Китай! Проте, досі тим самим не сіяти зерна вані довкола „комітетів
Прихильники верхньої межі накреслюють ряд можли- немає жадного наявного незгоди і непорозумінь між Мороза", чи „допомоги лений від нас 18 більйонів пра-ира-пра-пра-внуки, як-
вих способів, якими шпиталі можуть значно зменшити скви. Було багато спроб для
замирення, але всі без yeni– доказу, щоб Совєтський молоддю. Зрештою, якби політичним в'язням" і п. світляних літ. Але те, що шо наша цивілізація себе не
свої видатки. Вони, наприклад, вказують, що кожного Союз, чи Китай, спричинн- політичні партії були стри- Роблять це без піддержки вони побачили, була не знишить. Просліджуючи
року втрачається біля 2 більйони долярів на вдержання ху. По сьогоднішній день
Югославія є завзятим обо- ли бої між своїми підопіч- мали свою діяльність на широких кіл громадянства, еволюцію зір у щораз глиб-
100,000 ліжок у шпиталях, але цих ліжок ніхто не вживає. В ними в Півдснно-Східнін еміграції, так було б й яке так привикло думати ших шарах Всесвіту, f ми
додатку, шпиталі, які находяться близько себе, можуть ронцем прав, що всі кому-
ністи у світі можуть пряму- Азїї. Натомість є інформа- сталося. Дехто може побо- категоріями партій, що і не політичних поглядів насс- можемо виготовити,, собі
користуватися спільним коштовним медичним приладдям ції, що китайці намагають- юватися, що відсутність спостерігає цієї праці. щось вроді каталогу^еікь
і навіть приміщеннями, щоб в такий спосіб позбутися вати до комунізму „окре- ленню України. Вони, був-
мими дорогами". ся вплинути на в'єтнамців і партій привела б до за- Тим часом, наші полі- ши громадянами ЗСА, Ка- люшї зір7 що дозволить
непотрібної коштовної дуплікації. Крім того, прихильни- камбоджців, щоб вони пе- стою і до спаду жертвен- тичні нам хоч не повністю, зро-
Найбільшого клопоту в нади чи іншої західньої
ки верхньої межі твердять, що в американських шпиталях
комуністичному світі зав- ресталн воювати між со- ности серед нашої грома- вуютьсередовища влашто-
многолюдні з'їзди з держави, хотіли б реально і зуміти процеси народив,
роблять надто багато дуже коштовних, але фактично бою; немає жадних відо- ди. Для нас динаміка для бенкетами,збирають
непортібннх операцій, не зважаючи на тс, що хірурги дав розрив між Совєтським не раз конкретно допомагати ук- еволюції та смерти зір і
Союзом і комуністичним мостей, чи Москва впливає самої динаміки не має нія- поважні суми грошей на раїнському народові в йо- цілих галяктик.
знають, що дану недугу можна вилікувати різними ліками, на в'єтнамців, щоб ті припи- кої вартости. А динаміка, свої фонди, а на піддер-
які набагато дешевші. Китаєм. Багато разів вели- го змаганнях до свободи і Зорі, чи пак космічні
ся завзяті бої на різних від- нили агресію на Камбоджу. викликувана на побо- справедливого ладу. Це та сонця, подібно як і люди,
тинках довгого на 5,000 З історії відомо, що наро- рювання інших, на ширен- жку корисної та успішної
роботи груп наших моло- молодь, шо так успішно родяться і дозрівають, ма-
- Асекураційні інституції, члени уряду та коментатори ня незгоди, є просто шкід- дих
миль совєтсько-китайсько- ди Камбоджі і В'єтнаму є вела і веде кампанію за ЮТЬ СВОЮ МОЛОДІСТЬ, Д О З -
правильно вказують, шо дотеперішні астрономічні
го кордону. Про них обі давніми ворогами і часто лива. Якщо мова про жер- Тимідеалістів грошей нема.
часом, ці молоді люди створення українського рілі літа і старість, яка
підвишки в коштах медичної опіки до великої міри твенність, можна сподіва- можуть
спричинені марнотратними шпитальними процедурами, сторони мовчали. Тільки між собою воювали. В дав- дати свій час, енту- Наукового Центру при кінчається космічною сме-
одна велика битва своєт- нині в'єтнамці постійно за- тися, шо вона збільшила- зіязм, труд, Гарварді, це та молодь, шо ртю.
які можна порівняльно легко зліквідувати.
сько-китайських військ на- хоплювали по куску тери- ся б, коли б громадяни гати від них але годі внма-
грошових по- голодує перед амбасадамн, Значні запаси ядерного
Треба надіятися, шо Конгрес прислухаються до закликів брала була світового роз- торію Камбоджі аж до 19 скерували свої пожертви на жертв. шо їздить на різні конфе- „пального" (новотворена
секретаря Джозефа Каліфана і схвалить законопроект голосу, а це криваві бої над сторіччя, коли Франція за- загально-національні цілі, ренції, телефонує, пише зоря на 90-95 відс. склада-
а не внутрішньо" партійні. На нашу думку, увага
Білого Дому щодо 9-вілсоткової верхньої межі на річні рікою Уссурі, що мали міс- няла цілу ту територію. листи до американських ється з водню) забезпечать
підвишки в коштах медичної опіки в шпиталях. Як це 2-го березня 1966 року. В Та не дивлячись на те, чи Зрештою, видання ЕУ і громадянства повинна пе- політиків, їх відвідує, ін- зорі довге життя і віднос-
виявилося, добровільні заходи шпитальних адміністрацій цій битві брали участь вели- ця війна є московсько-кн- створення Гарвардського реключитися. Треба забути формуе — все це досить ну стійкість з вичерпанням
не були задовільні Треба таки встановити примусову кі військові зєднання, і по тайською ривалізацією на Наукового Центру дово- про існування старих, ви- успішно, зі знанням enpa– цих запасів у зорі наступає
урядову контролю над підвишками. Цього вимагає добро обох сторонах були значні цьому обширі Азії, чи ко- дять, шо є в нас тисячі везених з краю партій, тре- ви, терену і можливостей. період бурхливої перебудо-
всіх американських громадян, зокрема пенсіонерів і тих, жертви в людях. Проте, лотнечою між двома cycld– громадян, готових жертву- ба дозволити їм спокійно Саме її діяльність дово- ви її надр і атмосфери, в
які належать до менш заможних прошарків американ- дипломатичні відносини німи народами, в'єтнам- вати на загально-nanio– доживати свого віку, зате дить, що еміграція може дію вступають нові джере-
ського суспільства. між СССР і Китаєм не були цями і камбоджцями, - нальні цілі без інструкцій треба активно і жертвен- виконувати свою політич- ла енергії. Разом з внут-
партій. но піддержувати оті мо-
ніколи зірвані, хоч амбаса- важливим залишається лодші динамічні кола, які ну ролю багато успішні- рІШНЬОЮ ПеребуДОВОЮ 3 0 -
дори були відкликані зі сто- факт, що ця війна ведеться Можливо, що партії не обтяжені ніякими мину- ше, коли звільниться від ря зміняє свій вигляд, свої
лиць обох країн в 1966 p., між двома комуністичними могли б вказати на інші лими ресинтементами і су- балясту минулого, якими є розміри, температуру по-
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ коли то китайські патріоти державами. А це в свою привезені з краю наші по- верхні та швидкість обер-
чергу означає, що нібито свої осяги. В кожному разі, перництвом за владу, які не
були побили совєтських ди- було б дуже корисно, якби збираються повертатися в літичні партії. тання наволо осі. Одним
БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. пломатів під час проти- незннщима єдність кому- словом, зоря ,,старіє".
(Закінчення на cm. 8-ій) кожна наша партія переве- Україну по владу і не
совстської демонстрації бі- ла безсердечно щирий і думають накидати своїх (КІНЕЦЬ) (Закінчення на cm. 8-ій)

і Едвард Касинець збирачі, як В. В. Тарнавськнй у Чернігові, С. А. Поль у ватися в українській бібліографічній ділянці. Настало відбувався обмін між науковими інституціями в Україні та
Катеринославі та київський митрополит Флафіян у Києві мовчання в українській бібліографії. на Заході. Звичайно, деякі матеріялн придбали в кінці 20-
1 Гарвардський університет створили чималі збірки рукописів та друкованих книжок. Значна кількість українських емігрантів-спеціялістів, -их та в 30-их роках такі піонери, як А. К. Кулідж з Гарвар-
Книгознавчі дослідження були зосереджені в Новоросійсь- що приїхали до ЗСА й Канади в післявоєнний період, ..ду. Розбудова збірок продовжувалася з пожвавленням
ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ кому бібліографічному товаристві в Одесі, що його
заснував у 1898 році І. А. Линниченко. Інші важливі праці з
почали наприкінці п'ятдесятих років працювати в бібліо- слов'янських студій на протязі 60-их та на початку 70-их
течній професії. Ситуація не була сприятлива. В усій років і тільки недавно зростання їх припинилося. Під час
УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ бібліографічної тематики вели індивідуальні ентузіясти, Північній Америці та Европі існувала лише жменя доку- цього періоду були створені важливі збірки україніки в
(на Гарвардському прикладі) як, наприклад, В. С. Іконніков, біо-бібліограф Ф. ментальннх збірок, про які можна було сказати, що вони університетах Іллінойс (Урбана), Торонто, Альберта та
Павловськнй, таврійський бібліограф академік Арсенін українські. Навіть істотні колекції україніки в головних за- Міннесота.
U Маркевич, дидактичний бібліограф Хр. Алчевська та хідніх книгозбірнях — Конгресовій бібліотеці, Національ-
бібліограф красного письменствам. Комаров (псевдонім: ній школі східніх мов у Парижі, Папському східньому інс- 1963 року створено Товариство Українських
І Уманець). Усе ж таки, гнобляча політика царського титуті, бібліотеці Британського музею, університетській Бібліотекарів Північної Америки, офіціяльннм органом
Бібліографічна та бібліотекарська робота в Україні режиму щодо розвитку книжки українською мовою була бібліотеці у Відні,!бібліотеці Гельсінкського університету якого став у 1971 році квартальник „Українська книга"
має довгу, цікаву і фактично не вивчену історію. З самого гальмом у творчому розвитку української книжкової — не були чітко відокремленні від російських збірок, або, (Філядельфія). Його назву перейнято з журналу
початку друку на Україні (1574) фокус друкарської та культури. Тільки з демократичною і національною рево- що ще гірше, були неклясифіковані. Цю ситуацію можна Пеленського.
бібліографічної діяльности перемішався то у Східню, то в люцією на Україні в 1917 році ця політика була скасована і лише частково пояснити зловмисністю чи політичними пе-
Західню Україну. Так у 16 та 17 століттях центри були кайдани розірвано, що дало можливість для створення решкодами, бо в основному вона була результатом Все ж таки не зважаючи на ці важливі досягнення, я б
переважно на Заході (Львів, Остріг), одначе у 18 столітті істотної дослідчої збірки україніки та розвитку украшсь- неуцтва. сказав, що досягнення в ділянці української документації
важливими друкарськими та бібліографічними центрами кої національної школи бібліології. Найкращі У 1956 році Я. Б. Рудннцький виготовив досі не перебувають в професіонально „уразливому" стані.
стали українські типографії в Києві, Чернігові та в представники цієї школи — це Ю. О. Меженхо та його опублікований огляд україніки в Конгресовій бібліотеці Дозвольте мені вказати на деякі фактори, що призвели до
тількищо заснованих містах Катеринославі, Миколаєві й колеги з Українського Наукового Інституту (пізніше доповнений працями Андрія Фесенка). Почало цієї уразливосте. Поперше, в останні роки померли деякі
Харкові. Проте, у другій половині 19 ст. фокус знову Книгознавства, що був заснований 1922 року. На жаль, цей також виходити кілька бібліологічних серій: „Бібльос" видатні діячі в ділянці української документації на Заході
переміщається до Галичини. Там менш гнітюча рука розвиток на Східній Україні був короткотривалий. Уже (Ню Йорк, весна 1955), „Бюлетень" Бібліотечної комісії - В. Дорошенко (1963), В. Мі якове ький (1972), і зовсім
австрійського уряду дозволяла порівняно вільний 1931 року Меженко був засуджений як шкідник в НТШ (Ню Йорк, осінь 1959), „Україніка канадіяна" (Вінні- недавно Б. Кравців (1975). Буквально з десятків бібліоте-
розвиток наукових організацій, таких як Бібліографічна українському книгознавстві, і він, як і його колеги М. пег, 1953), „Річник української бібліографії" УВАН (Ню карів українського походження, що зайняті у книгозбірнях
комісія Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка, Яшек, Дмитро А. Балнка, Кость Довган, Олена Маслова, Йорк, i960). У наступному десятиріччі появилося кілька Північної Америки, найталановитіші часто працюють як
створення історичних музеїв та друкування серійних Михайло Ясинський та багато інших були або вислані з бібліографічних довідників. Серед них можна назвати адміністратори, а не як бібліотечні дослідники. Збірки ж
видань у широкому маштабі. При відсутності центрів української книгознавчої роботи, або, яку випадку бібліографії україніки Human Relation Area File (1956), В. совстської України, за незначним внйнятком,
національної бібліографії, ці серійні видання заміняли М. В. Геппенера, М. Голкевича та видатного Ф. П. Кея-Кисілевського (Вінніпег, 1961), Андрія Григоровича американські дослідники мало використовують. До того ж
національну бібліографічну реєстрацію. До початку цього Макснменка, були переведені до адміністративної роботи. (Торонто, 1964), Романа Вереса (1967) і Олександра деякі із збірок у нашій країні практично недоступні із-за
століття з Галичини вийшло багато визначних бібліогра- Після нищівної Другої світової війни спроби Соколишина (1973). Зріст числа україністичних довіднн- чудернацтв їхніх кураторів. Серед українських
фів, серед яких були І. О. Левицький, Василь До мани цький відновити українську Бібліологічну роботу на Заході ків і поява великої кількості! професійних українських бібліографів.переважає невизначеність професіональних
та І. Свєнціцький. Кількість їх збільшилася в двадцятих і почав у Німеччині Володимир Дорошенко заснуванням бібліографів і бібліотекарів, а також еміграційного ринку норм. Не зважаючи на факт, що більшість з них повинна
тридцятих роках. Тут можемо згадати Івана Калиновича, „Українських бібліологічних аістей" Української Вільної - все те витворювало чинники позитивних Змін у царині бути знайома з величезною кількістю документації в
Івана Кревецького, Степана Сірополка, Івана Огієнка, Академії Наук (1948). На жаль, ця цікава публікація, як і української бібліології. різних мовних групах від турецької до німецької, існує
Льва Биковського та Є. Ю. Пеленського. Перенесення „Рідна книга на чужині", орган Книгоцентру (1949), Слов'янські бібліографи неукраїнського походження дуже мало розроблених довідкових матеріалів, які б
української бібліографії на Захід та до З'єднаних Стейтів пережили тільки перше число видання. Далі, протягом почали приділяти більше уваги проблемам транслітерації, допомагали йти далі в установлюванні параметрів їхніх
Америки здійснилося завдяки зусиллям деяких з цих осіб. наступного десятиліття померло досить багато діячів, що класифікації та побудови українських збірок з сміграцій- дисциплін. Для встановлення норм чи цілей збірок, що
Не можна сказати, що не було важливого були активістами в книгознавчій та видавничій діяльності них та совєтських Видань. У деяких збірках, як наприклад, починають лише будуватися, потрібні ґрунтовніші огляди
бібліографічного розвитку на Східній Україні перед у міжвоєнній Галичині та Чехо-Словаччині - Ю. Тищенко Конгресовій бібліотеці, Нюйоркській публічній бібліотеці вже існуючих збірок.
„відродженням" 1920 років. Важливі бібліотечні збірки (Сірий), Є. Ю. Пеленський, Степан Сірополко та Петро та бібліотеці Гарвардського університету, основа, на якій
зосереджувалися в Харкові, Києві та Одесі, а приватні Зленко. Інші, як ось Віталій Левнцькнй, перестали друку- будується збірка, датована початком цього століття, коли (Продовження буде)
Ч. ЗІ. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 10-го ЛЮТОГО 1978

я думаю, що ми повинні застановитися і підготовити ті


ПРОТОКОЛ українознавства під проводом д-ра Бакума і Христі При-
нади - Давиденко, щороку побільшуються учасниками.
Дитячою оселею опікується Стефанія Гаврилюк.
всі речі до 29-ої Конвенції, бо на самій 29-ій Конвенції
буде вже знову залізно. І тому я звертаю увагу, щоби ми
Останнього року ми мали перший курс музики і мали це все на увазі і щоби кожний з нас над цими cnpa–
НАРАД РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ співу під проводом Андрія Добрянського і Томи Грннько- вами призадумався. Всі ці речі повинні бути підготовані
ГОЛОВНОГО У Р Я Д У ва, які за два тижні зуміли поставити оперу „Ноктюрн", до 29-ої Конвенції, крім того, що ми нормально будемо
У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О і ОІОЛУ яку цього року ставлять в славнім музичнім місті Ню- підготовляти Конвенцію.
порт. Цього року ми додали ще курс народних танців під Головний контролер о.
яке відбулося в днях 23-го до 27-го травня 1977 року проводом Марунчака з Монтреалю, а його дорадником Іван Ващук: Мені вже втре-
буде світової слави Валентина Переяславець.
на Союзівці в Кергонксон, Н. Й. Сама „Союзівка" змінилася виглядом будинків і мас
тє довелося переводити кон-
тролю Видавництва „Свобо-
харакер рідний, що відрізняє її від других готелів. Ми да" Це може один з най-
ОД) вже переробили всі кімнати, а вестибюль прикрасили ми трудніших відділів, що при-
образом нашого славного маляра Михайла Мороза. Упо- лав иа мене Я старався і
5. ЗВІТИ ГОЛОВНИХ РАДНИХ рядкували ми також спортові площі; останнього року стараюся вийти з тієї кон-
Продовження переробили ми два корти і третій додали. Це була велика тролі якнайкраще. Мій пн-
конструкція, тому що третій корт ми мусілн робити на саннй звіт з переведеної
ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО АНДРІЯ ДЖУЛИ tion of Members of Congress to the plight of the dissidents in стрімкій горі, де треба було будувати цементову стіну і
Ukraine. The UNA week in Washington and the Congres– контролі ви масте. Я тільки
насип. Ше все ми зробили за 19,000 долярів, разом з oro– коротенько постараюся по-
On March 28,1976 the an– sional reception on May 18th were the culmination of this рожею і малюванням кортів.
effort. І would like to take this opportunity to congratulate яснити вам деякі цифри Як
nual district meeting of the Як би ми взяли були контрактора, це було б кошту- вам відомо, ми контролю
Pittsburgh and Western our President for initiating this work. І wish to also stress that
вало нас 35,000 дол. Всімн цими роботами я заряджую сам переводимо два рази в році,
Pennsylvania, and West vir– it is important work for the community and the UNA, as an і декорую будинки, чим заощаджую багато грошей. Річ — в березні та у вересні.
ginia branches was held in integral part of that community with a commitment to work ясна, це все дас мені велике вдоволення, бо моя вииаго- Перша контроля в моєму
branch 161 lodge roms in in the community, has an obligation to continue this type of рода є мінімальна за цю працю, яку я тут роблю. відділі полягала на тому,
Ambridge. At the meeting, work in cooperation with other organizations. що я переглядав детально
oar Supreme President Mr. Не буду повторювати у своєму звіті, яку велику ро-
І have continued to take an active role in other community боту сповняє „Союзівка" для членів УНС і для нашої книги з їхньої діяльності!,
Joseph Lesawyer gave an organizations. During the past year, 1 have continued to work
inspiring report on business громади. Я тільки наведу один приклад молодої людини, переглядав впливові і розходові документи. І якщо були
with SUSTA in an advisory capacity, in October 1976, 1 at– яка приїхала з віддалі 2000 миль на „Союзівку". Наводжу мої деякі завваги, то вони дуже радо прийняли їх і коли
for the preceding year. І was tended the UCCA Congress in New York as a delegate. І am
elected as the new chairman дослівно: „Далека була дорога, але варта було приїхати я прийшов другий раз, вони вже старалися пристосувати
for the District, i t is grati– now serving in the Executive of the UCCA branch of Wash– сюди, щоби дістати застрик і щоби бути гордим, що я їх вповні до моїх вимог. Тому я під цим оглядом не маю
fying to say that we organ– ington and am aiding in the establishment of the UCCA in– с українцем". ніяких застережень. Свій звіт я поділив на кілька час-
ised 136 new members, 7 7 ^ formation Bureau in Washington, D.C. Пані і Панове! Ми вже майже все переробили, від- тин. Найважливішою справою в „Свободі" це є, треба
of our quota. During my tenure as Staff Assistant to Senator James D. новили і додали ще кілька кімнат. Тепер майже всі кім- зазначити, що „Свобода" це орган УНСоюзу, за „Свобо-
During our Supreme As– Buckley of New York, 1 attempted to aid any Ukrainians натн заняті на сезон, конвенції, чи з'їзди, які відбува- ду" відповідає Екзекутивний Комітет УНСоюзу. Він впла-
sembly meeting in 1976, the seeking help with problems. A number of cases were resolved ються у нас. Дуже часто ми змушені посилати наших чус на рахунок „Свободи" високу суму грошей, він і від-
assembled board decided including the reunification of a Ukrainian family. І worked людей до чужих готелів. Багатьом молодим людям, що повідас за адміністрацію, в повному цього слова значен-
that Pittburgh would be the closely with the Senator on the passage of the Commission on замовляють кімнати, ми змушені відмовляти і вони цим ні. Допоміжним адміністратором є пані Люба Лапнчак,
host city for the 29th convention of our organization. Upon Security and Cooperation in Europe and helping Ukrainian дуже розчаровані і може більше до нас не вернуться. яка вив'язується із свого завдання. За Редакцію відпові-
my return home, 1 contacted the hotels in the city of Pitts- dissidents. Senator Buckley initiated the letter to Secretary З огляду на це, я.пропоную збудувати новий голов- дас головний редактор пан Антін Драган. Коли ходить
burgh. Completing all the preliminary ground work, a meet– Brezhnev, co-signed by 25 Senators, protesting the transfer of ний будинок та їдальню, бо наша їдальня не відповідає про фінанси, то'ті фінанси, згідно з бюджетом, не були
ing was arranged with the contacted hotels, Mr. Lesawyer valentyn Moroz to the Serbsky institute in May 1976. сьогоднішнім вимогам і задоволенню наших членів. Спе- такі, бюджет був запланований, — збільшилися і при-
and myself. After these seminars, we decided upon Hotel ціяльно не відповідає задоволенню нашої молоді, яку ми
І will continue to work in these areas, it is imperative that ходи і збільшилися розходи. А розходи є тому більші,
Hilton for the 1978 convention. A representative of the the UNA continue its leadership position in all aspects of через це можемо втратити. що збільшилися видатки на пошту, папір, а також платні
Pittsburgh convention bureau attended the sessions. He has community life. При збільшенні числа кімнат будемо мати більший службовиків. Видатки збільшилися: на пошту на 21 тис.
promised his assistance to make our. convention a success оборот, а це також дасть нам можність покрити видатки, дол., на папір на 28 тис. дол., на службовиків на 14 тис.
for those delegates who will be coming to Pittsburgh. Since Заступник головного предсідника д-р Іван Ф.іис: Ми які щороку збільшуються. Також будемо могти прнміс- дол. І тому приходи і розходи не є згідні з заплянованнм
Pittsburgh hasn't hosted a convention since 1946, we en- закінчили 5-ту точку порядку нарад. В шостій маємо зві- тити всі українські з'їзди, конвенції, а слеціяльно нашу бюджетом. Коли ходить про кошти одного числа „Свобо-
courage everyone to attend and see our fair city. ти комісій — будівельної та сгатутової. Однак тому, що союзову Конвенцію, де ми і наші делегати заощадять ди", то вони виносять 11 і 172 цента за одне число, а
Upon a directive from Mr. Stefan Hawrysz, Supreme ці комісії не мали часу зійтися та узгідннти своїх звітів, гроші. річно 29 дол. і 79 центів. Союз платить за кожного свого
Organizer, 1 attended a conference of UNA District Com– я пропоную, щоб ми цю точку переложили на завтра. З нагоди 25-ліття „Союзівки" дозволю собі згадати члена з тим, що він збирає від кожного члена по 7.80 дол.
mittee chairmen, held in the Home Office on September 11, наших довголітніх робітників, як Данила Слободяна, Во- річно. В минулому році Союз заплатив за своїх членів
1976. Головний контролер мґр Іван Винник: Ми мали по- лодимира Берізку, кухаря Андрія Лесіва, Василя Татун- 302 тне. дол., а зібрав від членів 79 тис. дол. Коли бра-
A second area district branch meeting was held on Sep– кликані комісії і вони повинні звітувати про те, що вони чака, Іванну Осідач, як також мого адміністративного тн, скільки Союз повинен би заплатити, то, річ ясна, що
tember 26 at the William Penn Hotel in downtown Pitts- зробили. Якщо ні, то ми повинні сказати, що ні Це так асистента Марію Ганкевич, які багато причинилися до білянс, скільки повинен би заплатити і скільки заплатив,
burgh. We in the area were honored to have our Supreme званий „старий бизнес". А те, що ми будемо звітувати пі- зросту „Союзівки". годиться тому, що Союз доплачує ще за медичне і групове
vice-Presidentess, Mary Dushnyck, speak to the members. зніше після нарад комісій річного засідання, це будуть Вам, Хвальний Уряде, складаю щиру подяку за те, забезпечення, за амортизацію інвентаря та інші бенефі-
Before her return home, Mrs. Dushnyck visited the site of комісії для „нового бизнесу". Тому я, якщо вн мені до- що ви завжди розуміли потреби „Союзівки", які вповні ти. Книгарня ще, в повному того рода наченні, не є1 упо-
our 1978 convention. She remarked that she was very im– зволите звітувати, буду звітувати, як голова Фінансової оправдалися за ці всі роки. Думаю, що варта було вло- рядковнана. Новий службовик почав оформлювати все
preased with Hotel Hilton and its location. Комісії. жнти гроші на цю оселю, бо це був найкращий „інвест- згідно з відповідними картотеками. Альманах УНСоюзу
І was requested, upon a directive from our Supreme мент" не тільки для членів УНС, але також для цілої дав 36 тис. дол., Альманах на 1977 рік є зданий до друку.
Treasurer, Ulana Diachuk to meet with the officers of української громади. „Веселка" рівнож принесла маленький дефіцит, помимо
branch 63. Reports of the meeting were sent to Mrs. Ulana Головний радний інж. Анатолій Дорошенко: Б cnpa–
того, що є впливи на пресовий фонд на „Веселку". Інвен-
Diachuk. ві формальній: тепер мають звітувати тільки ті спеціальні
8. ЗВІТИ ЧЛЕНІВ ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ тар, який був, це інвентар УНСоюзу, який є відданий
комісії „Свободі" до вжитку. Стан інвентаря годиться вповні по
At the eleventh annual national bowling tournament КОМІСП
held in Chicago, Mr. Anatole Doroshenko and 1 represented Головний контролер мґр Іван Винник: Вн знаєте, па- його амортизації. Англомовна Енциклопедія вповні себе
our' Supreme Assembly at the event: As national sports не предсідйііку, скільки ші вибрали комісій. ЧИ ВОНИ ПО- Голова Головної Контрольної Комісії мґр Іван Гев- покрила б, якщо б ми всі примірники розпродали Кошти
chairman, 1 am happy to announce that the twelfth bowling внииі тепер звітувати? '" ' рнк: В мене є питання. Чи я маю здати звіт з контролі, видання' цієї Енциклопедії виносили 310 тис. дол., ми
tournament will be held in Alipuippa, Pennsylvania on May чи свій особистий звіт. вже продали на 220 тис. дол. і ще треба продати на 89
28 and May 29, 1977. ГОЛОВНИЙ предсіданк Посип Лнсогір: Є спеціяльні тис. дол., щоби ми покрили кошти видання. Ми ще ма--
in conclusion, in my home town of Ambridge with a річні комісії і є такі, що працюють тільки в часі наших Головний преДсідннк Посип Лисогір: Особистий. смо на складі 1499 примірників першого тому і 2449
population of 16,000 and two branches, we enrolled 42 new нарад. Фінансова Комісія не с такою спеціальною річною другого тому. Якщо б ми всі прнміннкн продали, то ми
members for 1976.1 am sure that with a little effort, towns комісією, тобто постійною. Річні постійні комісії це буді- ГоловаГоловної Контрольної Комісії мґр Іван Гев- покрили б кошти видання і нам залишилось би 131 тис
with larger populations could do just as well or better. вельна та статутова. рик: Я хочу сказати, що поза працею, яку я виконую в дол. Свої завваги до Видавництва, як і свої завваги до
УНСоюзі, я є членом багатьох наших організацій на те- органу УНСоюзу „Свободи" я коротенько помістив у сво-
Головний радний Андрій Джула заявив, що він не сму звіті. А тому, що той звіт я не узгіднив ще з іншими
мас жадного усного додатку до свого вже видрукованого Головний секретар Володимир Сохан: Оригінально рені Віддіпегу. Я є головою дирекції „Калини", членом
було так подумано, що в порядку нарад ідуть наперед контрольної комісії в „Карпатії", брав участь в конвенції членами Контрольної Комісії, то свої завваги я подам до
і розданого членам Головного Уряду звіту. спільного звіту. На руки Екзекутивн і головного редак-
спеціальні комісії, а наші комісії річного засідання будуть Братства св. Миколая, в конгресі католицької молоді, брав
звітувати після своїх нарад, пізніше. Тепер тут мають участь в бенкеті на пошану Митрополита Максима Герма- тора я складаю подяку за їхню співпрацю, та адміністра-
ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО ІВАНА ОДЕЖИНСЬКОГО звітувати ці спеціальні комісії, які мають до діла зі змі- нюка, я є,головою Комітету побудови пам'ятника невідо- ції за кооперацію при контролі.
В минулому році прнсд намн статуту і з нашою будівлею. мому воякові, який буде відкритий 29 травня 1977. Я с Коли ходить ще про мій персональний звіт, то я му-
нав 85 нових членів на су- головою нашої західньої Округи та членом Канадського шу сказати, що я в цьому році не міг так багато для
7. З В И УПРАВИТЕЛЯ „СОЮЗІВКИ" Представництва УНСоюзу. Минулого року я прн- УНСоюзу зробити, бо я був перенесений до іншої країни


му забезпечення 265 тисяч
ВОЛОДИМИРА ВВАСА сднав 15 нових членів до УНСоюзу. Це є мій особистий і я y.t зумів ще знайти себе покищо в цій к-раїні, хоч вже
доларів. Членів дав до та- звіт, а як прийдемо до звіту з контролі, то скажу більше.
кнх Відділів: 32, 153, 216, поробив певні заходи щодо організації членства до УН-
Хвальний Уряде! Мені СоІОЗу. Хочу вірити, що в короткому часі зможу вив'я-
375 і 430. Брав участь в дуже приємно звітувати Головний контролер д-р L затися із своїх завдань.
нарадах філадельфійської сьогодні перед вами, тому
Округи 3-го жовтня 1976 Богдан Гватюк: Я хотів би І
що „Союзівка" обходить лише декілька слів додати, і Головний контролер д-р
року і 3-го грудня 1976 та цього року 25-ліття.
14-го березня 1976 року в якщо йдеться про контро- Іван Скальчук: Мій звіт з
Здається, що ми купили лю. Ми переходили контро- контролі Організаційного
річних зборах філядель- ндавно „Союзівку", яка бу- лю в цілостн і підсумки цієї Відділу вн масте До нього
фійськоі Округи. Репрезен- ла незвана для українців контролі будуть у слідую-
тував УНСоюз: 30-го трав- я хочу додати свої завваги
і Головний Уряд тоді купив чій точці Нашої програми. і пояснення.
ня 1976 року на конгресі цю оселю для старців. На Кожний з нас мас окрему
українських ветеранів і на Коли йде мова про вико-
жаль, мало було охочих ділянку, яку мусить CKOHT– - наиня резолюцій, чи реко-
з'їзді українських інжене- емернтів жити тут і „Сою- ролювати. Я, очевидно, і в ;"
рів. До 31-го грудня 1976 мендацій, то ясно, що я під-
зівку" ми замінили на куль- цьому році провадив конт- І черкнув, так як в мннуло-
року зорганізував всіх чле- турний центр молоді. „Сою- ролю на „Союзівці". Мій
нів до УНСоюзу 720. Даль- му році я підчеркав в свос-
зівка" стала популяною звіт є написаний, він є в му звіті, що основні резо-
ше с предсідником 153-го для українців по цілому рямцях цілости звіту нашої
Відділу УНС в Філадельфії. люції, коли йде про побіль-
світі. Цілком,певно ми мо- Контрольної Комісії. Коли шення кадрів організацій-
жемо назвати її тепер „ук- йдеться про саму „Союзів- І ного апарату на те, щобн
ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО ЄВГЕНА ІВАНЦІВА раїкською Меккою". Особ- ку", то пан директор Квас могти виконувати пляни,
ливо приємно мені це все подав про ці речі, які тут то вони не були виконані
During the past year, І згадати, тому що я вже працюю тут 23 роки і багато проходять і литому вагу попереднього року на 80
have attempted to fulfill all причинився до цього. цієї „Союзівки". Я думаю, що було б корисним і доціль- відсотків, а цього року, направду, ці засадничі рішення,
that 1 have been called upon Спочатку „Союзівка" мала гостей старших віком і, ним, щоби ми перед 29-ою Конвенцією вже сьогодні поду- постанови Головного Уряду з травня 1976 року теж не
to do. My major concern здавалося, що по кількох роках ця оселя залишиться малн і в часі наших нарад прямо покликали певне тіло, були виконані хочби на 80 відсотків. Так само й ті пре-
has been to promote the пусткою. Але їх заступили молоді діти і тепер вони прн- яке подумало б, як цю „Союзівку" найперше розбудува- ліміновані суми на організаційні видатки в цьому Відді-
їжджають зі своїми дітьми, щоби вони побачили нашу ти, і що ми хотіли б бачити на майбутнє на цій „Союзів- лі, в Організаційному Відділі, над яким ми всі боліємо
best interests of the Ukrai– культуру, звичаї. Наші будинки ми змінили виглядом ці". Коли йдеться про цілість, то я думаю, що якраз під
nian National Association. і бачимо, що не маємо тих осягів і успіхів, які ми xori–
до наших карпатських літннск, куди вони не мають змо- кутом 29-ої Конвенції важливими є речі, над якими ми лн б мати, не були повністю вичерпані і дали заоща-
ThiSihas included both pro– гн свобідно поїхати і там побачити. Цілком оправдано нас повинні застановитися. Ми бачимо із звітів, що є певний
moting the UNA in the Uk– дження на 5 тисяч долярів. Ясно, що коли ми беремо,
називають „клаптиком України на американській землі". спад в членстві, чи в рості членів. Це є, здасться, коли скільки ми вкладок одержали і т. д. — безумовно ці су-
rainian community and Наші обороти зросли також. Як я почав працювати дивитися на роки, по 2 чи 3 тисячі з чимось членів —
solicity opinions about the мн є більші. Але коли ми дивимося на дійсний стан
тут, ми мали 55,000 обороту, а останній рік ми закінчили це найменше число, яке ми придбали в минулому році. членства, то ми побачимо, т о від останньої Конвенції з
UNA and ideas for the сумою 433,674 ддлярів річно. Треба взяти під увагу зріст І я думаю, чи не було б доцільним (я персонально гово-
UNA from members of the 1974 року по кінець грудня 1976 року ми втратили 1390
цін на кімнати, тому ростемо під кожним оглядом. Прав- рю, як один з контролерів, який також цими речами ці- членів. Це є, такбн сказати, для нас певний дороговказ,
community. да, дехто може сказати, що ми багато не заробляємо; але, кавився, а крім того, я є заступником голови цього Від-
On March 6, 197?, 1 at– це с для нас шлях, по якому ми повинні орієнтуватися,,
як ми візьмемо до уваги наші низькі ціни, останніх ро- ділу, де є наш радний Іван Одежннський — і я знаю ці чн можемо ми цей стан змінити, чи ні. Безумовно, я під-
tended the yearly meeting ків інфляцію, зріст цін на оливу, електрику, платні, по- труднощі), чи не було би добре, щоби, крім нашої Екзе- черкував це в минулому звіті, я підчеркую це сьогодні. В
of the Baltimore District of датки та 10 відс опусту для членів УНС, до Курсів Укра- кутиви, покликати деяких компетентних людей, які по- нас є поділені думки про те, як можна наладнати enpa–
the UNA as instructed by їнознавства, різних таборів, З'їзд Емернтів і т. д., то все думали б над певною реорганізацією. Бо я не думаю, що ву в Організаційному Відділі. В Союзі є Відділи такі, як
the Home Office. At that ми зуміли покрити кошти оперативного бизнесу, nepepo– лише саме збільшення наших організаторів в терені по- Фінансовий, Рекордовнй, чи остаточно навіть і „Союзів-
meeting 1 offered to act as били кімнати, будинки, додали нові тенісові корти і заку- править справу і збільшить членство Крім того, ми ло- ка. Це с Відділи стабільні, де можна виконувати працю,
an intermediary between the Branches of the District and the пнли інвентар. винні сьогодні застановитися і над другими речами, за- де можна мати точно подані цифри, тощо. Оперативні
Home Office in any matters of misunderstanding. І also' За останніх п'ять років ми вложнли 159,134.98 дол. садничнмн. Кожний з нас повинен їх із звітів виловити Відділи, а такими с Організаційний, Видавничий, чи
offered to aid in the recruitment of young members. на інвестицію, а на урядження — 33,763.24 дол., що дас і тут подати. Ми маємо таку справу, як справа нашого Корпорація Дому УНСоюзу — це Відділи, де треба, на-
Throughout the year 1 have attempted to convey the con– разом 192,898.22 дол. Ми можемо скромно похвалитися дому. Думаю, що Екзекутива, мабуть, якщо на нашу на- правду, присвятити багато уваги і душе багато вложнтн
c^rn of UNA members about the future of our organization цією сумою. раду не приготована, то напевно приготовить це догово- в ті Відділи, щоби вони були такими, як ми хочемо їх ба-
to the proper officers. І have made suggestions and recom– Я не буду подавати вам подрібно сум за останній рення між Корпорацією Дому і УНСоюзом. Тут мусить чити. Отже — ми мусимо над цим добре застановитися.
mendations. During the yearly meeting, A will again be mak– рік і що ми зробили, тому що вн маєте докладний звіт бути ясне відношення. Пані Уляна каже, що Екзекутиза Справа Організаційного Відділу, це с справа на най-
ing recommendations about the improvement of our organi– нашої Контрольної Комісії і нашого предсідника. ближче майбутнє. Ми мусимо розв'язати таку справу: або
zation. Мушу ігідчеркнути, що наші мистецькі програми ста- над цим працює. Іншою справою є справа видавнича. Ми обласні організатори в тих обставинах, які є, нам потріб-
тут про ці речі не говоримо, як сам редактор не говорив
From March until May of 1977, upon the request of our ли популярними, а зокрема наші власні ансамблі „Сою- і лредсідннк про це не говорив. Конфлікти нуртують у ні і ми мусимо їх знайти, незалежно від того, скільки ми
Supreme President, 1 worked with Dr. Myron Kuropas and зівкн". Тенісові табори під фаховим проводом рад. прелімінуемо на них, або будемо їх шукати рокамн-ро-
нас Кой мх а в розгляді і в розв'язці цього питання, то
Mr. Tares Szmagala on the UNA program to call the atten– 3. Снилика і інж. Юрія Савчака в дуже успішні. Курси
4 СВОБОДА. П'ЯТНИЦЯ. 10-го ЛЮТОГО 1978 Ч. 31.

камн і ми ніколи цієї діри, на мою думку, поважної такої Заступник головного предсідника д-р Іван Флис: То- Я думаю, що ця справа є на добрій дорозі і той дім в ско- живуть в західніх стейтах, не мають такої нагоди ко-
люки в нашому оргвнізацйному апараті не зуміємо за- му, що дотепер члени Контрольної Комісії не зрозуміли, пому часі буде проданий. Якщо йде мова про новий дім, ристуватися „Союзівкою", як члени із східніх стейтів.
повнити. Дальша справа до наладнаная — це справа як широко вони мали звітувати в точці 8 нашої програми, то ми мали в минулому році приходів на суму 1,020,932.34 Чому якраз будувати дім для союзових сеньйорів на
постнннх організаторів. Ми маємо болючу дальшу спра-- я ще раз попрошу до слова пана Івана Геврика, а потім дол., а видатки булисва суму 1,031,185.00 дол., так, що „Союзівці"? Коли будуєте такий дім, то будуйте його
ву, це с справа мертвих Відділів? Кожного року понад ллна Івана Винника. нам залишилася втрата без амортизації на суму 10,283.00 в середньо-західніх стейтах, як Мічіґен, Огайо, Іллиной,
100 Відділів, отже одна четверта всіх Відділів УНСоюзу, дол. Ми почали вже амортизацію будинку (один відсоток) Вискансин, Індіяна і рівночасно близько Канади. Отже
які не приєднали ніодного члена за цілий рік (в 1976 р. Голова Контрольної Ко- і вона була на суму 137,775 дол.. так, що наша втрата в там треба будувати такий дім, щоби ці наші члени, які
таких Відділів було 104, в 1975 — 105). Як довго можна І місіі .чґр Іван Геврик: Пане 1976 році була на суму 148,027 дол. Наша ціна вартости живуть в тих стейтах мали нагоду також щось мати від
такий стан толерувати? На моє запитання я отримую від- предсіднику. Я думаю, що будинку є 13,829,429.27 дол., в тому ми маємо позичку в Союзу. Якщо ви побудуєте такий дім тут на „Союзівці",
повідь: це. с фамдлійні аідділи і хоч вони с малі, то ні- Вн зло зрозуміли, а може УНСоюзі на суму 8,369,787 дол. Як вже зазначив д-р то ці члени із західніх стейтів напевно на цю „Союзів-
чого не можна з ними зробити. Я вважаю, що нам треба звітодавці не зрозуміли, бо Скальчук, ми маємо також ще залеглі відсотки Kopnopa– ку" не приїдуть, хіба деякі одиниці. Це все, що я мав би
постановити, що з такими Вдділами зробити. Чи не мож- я питав Вас і Ви скаали ції Дому до УНСоюзу за 1974, 75 і 76 роки, які виносять сказати щодо союзового дому для наших сеньйорів. Те-
на їх розв'язати, чи ни можна їх включити в систему ак- нам, що маємо свій особнс- 2,318.000 дол. Кошти будови дому в 1976 році збільшили^ пер ще одна справа щодо наших сеньйорів. В дописі в
тивннх Відділів? Пощо ми пишемо до них? Скільки ми тнй звіт здавати. І так по- ся на суму 1,111,657.21 дол. На підставі заключених кон- „Свободі" було сказано, що є З'їзд сеньйорів на „Сою-
витрачаємо енергії, сили, праці, а кожне наше слово до вннні були дати всі.інші, трактів за вннаймлені приміщення, ми думаємо, що ми в зівці" на другий тиждень. За 13 долярів денно масте
них не мас ніякого респекту. Крім того ми повинні заста- мої, так би сказати,, ствто- 1977 році будемо мати около півтора мільйонів долярів. З кімнату і три рази денно харчі, — без різниці, чи той
новитнся над тим, чи ця структуральна система, яку ми варипгі. На жаль, сталося такими приходами, якщо мн не будемо мати якихсь не- сеньйор є членом УНСоюзу, чи ні. Я є проти того, щоб
побудували 60 років тому, а спеціяльно у великих: oce– так, що вони перейшли до передбачених видатків, а вони все бувають, ми можемо нечлени Союзу використовували таку нагоду, як ага про-
редках, таких як Ню Йорк, Детройт, Чікаго, Філадельфія, своїх звітів з контролі, то мати сальдо приблизно пів мільйона долярів. Цією сумою голошусмо в пресі. Я дуже жалую, що мій дуже добрий
Клівленд — чи ця структура відповідає тому станові, тепер ми мусимо повторити ми можемо диспонувати, чи сплачувати капітал в ціні. приятель і старий знайомий, пан Куропась писав такі
свої звіти. Я хочу в загальному ствердити, що стан дому є богато допнси і давав такі пропозиції. Якщо ми хочемо давати
який був колись. Колись була цілком інша справа. Ко- кращий, але він на мою скромну думку (наш предсідник
лись Відділи організувалися при парохіях, при клюбах, Я хочу сказати, що я якусь полегшу, то даваймо її нашим членам. Не давати
цього року контролював не погодиться зі мною) ще далеко не є ідеальний, бо ми нечленам, бо де ж вони були, чому не стали членами
кожний секретар мав безпосередній зв'язок із своїми чле- маємо близько чотирнадцять мільйонів нашого майна, чи
нами, вони були в одному місці. Сьогодні справа є така: такі ділянки; головного УНСоюзу. Саме тому я є проти того, щоби вони внко-
секретаря, спізнені рахун- позичок, і все це є на відсотки. Нам треба, крім видатків, ристовували УНСоюз і мали таку величезну знижку.
міста, розсіяння членів, воно таке велике, воно є таке жа- заплатити ті всі відсотки. Тому я думаю, що ми ще на
хлнве, що кожний секретар властиво є секретарем на кн, морґеджі і видатки директора Канадської Канцеля- Ви знаєте, бо самі їздите в терен, то знаєте, що коштує
рії. Цьогорічна перевірка діловодства головного секрета- довгі роки будемо мати тяжкий горіх, бо сплачувати ті переслатися одну ніч в готелі, чи мотелі. Я нераз, коли
цілу Філадельфію, чи Ню Иорк, бо ви має членів з цілої всі позички і відсотки не є такою легкою справою.
околиці. Дублювання праці, витрата грошей на поїзди, ря та очолюваного ним Рекордового Відділу була nepe– був в дорозі, то платив за те, щоби переслатися одну'
всдсна прн повній співпраці головного секретаря Володн- На підставі цифр приходів і розходів, що ми мали в ніч по 35 долярів. Ми на „Союзівці" масно кімнату і
щобн зібрати вкладки, бо ці члени ніколи вкладок не 1976 році, (я застерігаюся, бо можуть бути якісь надзви-
приносять в означене місце, це все відбирає охоту нашим мира Сохана та його службовнків. Праця Рекордового харчі за 13 долярів денно. Якщо давати знижку, то да-
Відділу, яким керує головний секретар, проходить нор- чайні видатки, може якась компанія збанкротувати, чи не ватн членам, але не сеньйорам, що не є членами УНСо-
секретарям приєднувати членів і бути на висоті. Дальша платити, тощо), то я хочу сказати, що так, як ми пляну-
справа це справа відбування організаційних зборів по мальннм шляхом. На моє питання, чому не скликають юзу. Коли ходить про будову дому і майбутніх його меш-
засідань Екзекутивного Комітету, про що вже згадував ВаЛИ б ю д ж е т ПОПереДНЬОГО р о к у , ТО МИ ДОбре ЙОГО BHKO- каяців, то можна до нього прийняти тоді нечлепів, як
Округах. Ми робимо організаційні наради, гучні наради, нали. Ми виказали в приходах 6 відсотків більше, як ми не буде членів. Але не можна впустити нечлеяів на „Со-
наприклад у Філадельфії. Наша Округа мас 35 Відділів, д-р Іван Скальчук, головний секретар відповів, що вони
всі є в канцелярії і засідання Екзекутиви скликають в планували, а в розходах мн заощадили 3 і пів відсотка. юзівку" за таку ціну. Дякую.
а на наради приходить лише одна третина Відділів, а Я з пррнємністю хочу ствердити,, що мн працюємо в ря-
де ж решта? І на це приїжджає часом навіть двох го- разі потреби, а тому, що всі чотири члени малої Eiw.
тиви є в канцелярії, то пильні справи часом полаго- мах бюджету, який ми ухвалили минулого року. На під-
ловних урядовців Добре, вони приїхали, вони були в нас ставі нової ухвали, яка була прийнята на останній Кон- Почесний член Головного Уряду інж. Степан Kypo–
2-3 години, дали добрі інформації секретарям 13-ох Від- джують шляхом комунікації однн^з-одним без офщійно-
го засідання. Як я вже сказав, праця Рекордового Від- венції, що члени Контрольної Комісії можуть брати участь пась: Чи я маю говорити, як почесний члеп, чп як члтт
дідів, а решта 26 Відділів є альше неознайомлені. І не в засіданнях Екзекутиви, я з тої ухвали скористав і брав Комісії Сеньйорів.
піде до них ні предсідник, ні заступник предсідника, ні ділу проходить нормальним шляхом і порядком Він
участь в засіданні Екзекутиви, на яке мене один раз за-
головний організатор і не зрушить тих 28 Відділів з міс- оформлює аплікації, видає грамоти. Обслуга секретарів прошено.
є скора і солідна, а це допомагає секретарові в його нор- Заступник головного предсідннка д-р Іван Флис: Як
ця. Вони й дальше стоять поза всякими, такими, чи ін- Якщо йде про резолюції Фінансової Комісії з мнну- почесний член.
шими організаційними рямцями УНСоюзу. Про ці речі мальній відділовій організаційній праці. Листів найбіль- лого року, то я хочу ствердити, що вони всі є виконані на
ми повинні говорити сьогодні, ми повинні над ними по- ше має Рекордовий Відділ, дальше Фінансовий, потім Ор- сто відсотків. Я цих резолюцій читати не буду, лише в СЛОВО ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА ГОЛОВНОГО УРЯДУ
важно застановитися, про них дискутувати, щоби евен- ганізаційний, а найменше наш головний предсідник. Про- коротких словах перекажу. Мн рішили: підвищити став- ШЖ. СТЕПАНА КУРОПАСЯ
туальні, якінебудь рішення статутові могли бути прий- токоли засідань були вндруковані і підписані головним кн дивіденди за грамоти від 10-20 років, збільшити уділю-
няті на 29-ій Конвенції, бо на Конвенції робити рішення предсідником і секретарем. На день контролі нові пляни вання морґеджів (ми уділили на 268 тис. дол.), провадити То Комісія буде окремо.
на швидку руку буде запізно. забезпечення були опрацьовані і апробовані. Наш статут дальше виміну низьковідсоткових бондів, підвищити Бо так, як говорив пан Ді-
був із всіма поправками опрацьований. Спізнених морґе- платню головному організаторові, призначити на потреби днк, то він говорив, як член
В нас, в Контрольній Комісії ми не обмежуємося джів на день 31-го грудня 1976 року було 28, на день
тільки до того, що ми контролюємо такі, чи інші Відділи. фінансової комісії тисячу дол., (призначили, але ми не Комісії Сеньйорів. Комісія с
контролі було 3. З них деякі треба буде продати, про що використали, бо не було потреби), продовжувати започат- окрема точка. А я скан:у
Кожний з контролерів може жадати звіт з праці інших вже вам пані Удана звітувала. Спізнених рахунків з
Відділів, які контролює один, чи другий контролер, кож- ковану акцію позичок на боргові зобов'язання, ггідяніцмтц вам історію про сеньйорів,
вкладками на день 31-го грудня 1976 року було 13, на нагороду відділовим організаторам на 12 і пів дол., та до- як прийде до Комісії. Як по-
ний може вглянутн в ті, чи інші речі, чи засягнути ін- день контролі було 4. Я перевірював видатки на penpe–
формації про певні справи. А тепер я торкнуся інших повнитн дотацію на УВУ до суми десять тисяч дол., (ми чесний член, щобн не си-
зентацю членів Головного Уряду і мушу ствердити, що ухвалили, що кожного року будемо давати певну суму діти в дома, щобн вступи-
ділянок праці. вони були менші, як минулих років. В Канаді я перевірив грошей, аж осягнемо десять тисяч дол.). Всі ці резолюції тнея з дороги, старий йде
Повний Головний Екзекутивний Комітет мав три за- документи, які знаходяться в пана Богдана Зорича, а були виконані. тай поштовхується, я брав
сідання в 1976 році - в січні, липні і в грудні. Вужчий державна контроля канадської державної контролі nepe– участь в^союзовому житті.
Головний Екзекутивний Комітет, тобто тільки чотирьох нірнла всі діловодства до кінця 1975 року. Як нас інфор- Головний контролер д-р Богдан Гнатюк: Перше я Я є предсідником 423-го
членів, мав чотири засідання - в лютому, в квітні, в черв- мував пан Зорнч, то в коротці прийде контроля для пе- хочу додати, що я, як Гнатюк, працюю в громаді, В CBOG– Відділу УНС їм. Євгена
ні і в жовтні. Показується, що жадного засідання не бу- ревірки 1976 року. Н а т е майно в Канаді на 31-го груд- му звіті я не мав на думці персональних справ і тому про Коновальця, який протя-
ло в березні, в травні, в серпні, у вересні і в листопаді. ня 1976 року виносило: готівки 182,761.15 дол., бондів них я не говорив. Я мав на увазі мою функцію, як кон- гом 10 років зріс до 900
Мені здасться, що УНоюз є неправду великою установою ми мали на суму 3,722,101.14 дол., гіпотечних позичок тролера, і так я здавав свій звіт. Друге — я пропоную, членів. Нині той Відділ
і направду с багато справ, які потребують полагодження ми мали на суму 712,614.01 дол., членських позичок ми щоби мн точку 9-ту наших нарад перенесли на завтра, бо впав до 500 членів. Чому
бодай членами вужчого Екзекутивного Комітету, які с мали на суму 135,657.96 дол. Разом наше майно в Ка- Контрольна Комісія ще не узгідннла свого звіту і не зро- впав? На це є різні причи-
всі на місці. Чи направду не було жадних справ до по- наді внноенлр 4,753,134.26 дол. била підсумків цілостн нашої контролі.
лагодження, коли не було засідання від 12 липня до 26 ни, як „Союзівка" та інші
^BJ.".^– .Можна оправдувати і, розуміти, що-не склика- речі. Але ми не можемо гніватися на-УНСоюз, що вія так
Заступник головного предсідника д-р Іван Флис: Я з поступив, що не закупив ще одної „Союзівки" близько
лося Головного Екзекутивного Комітету ширшого, але Гол. контролер мґр Іван тим погоджуся і прошу всіх' це одобрнтн. Пан Геврик ще Чікаго, бо ми всі є Головний Уряд. Рішає більшість, і як
на місці с чотири члени Екзекутиви і їм легко зійтися Винник: Я думаю, що не с готовий здати спільний звіт за Контрольну Комісію і вона рішить, так є і так мас бути. І я був той чоловік, не
на засідання. А скільки болючих справ є в Союзі, на тут зайшло непорозумін- иіи просить часу до завтра. Завтра наші наради пічнемо буду хвалитися, що я був за організаторами УНСоюзу.
організаційному, на видавничому відтинку, справи' на- ня, або, як наш предсід- точкою 6-ою — Звіти Комісій, а тоді перейдемо до точки Пан Галичий все казав, що організаторів нам не треба,
іпого дому і т. п. То с речі, які, я вважаю, повинні aoco– ник каже „зайшла бала- 9-ої - Звіт Контрольної Комісії. А зараз приступаємо до бо секретарі будуть гніватися. І було так, що секретарі
iW7T t, 0 л„ тт , рзл-гі ^ д увагу І псрепшкутсвгт. мута", бо казали звітува- 10-ої точки наших нарад.
ти особисто. Я не чув, щоб не гнівалися і ніщо не йшло і був застій. Прийшли ор-
Коли йде про звітування за корпорацію нашого до- предсідник, чи пані Уля- ганізаторц і зрушили життя з місця. Першим організато--
му, то я особисто в попередньому році домагався, щобн на звітувала про свою 10 СЛОВО ПОЧЕСНИХ ЧЛЕНІВ ром був покійний вже Дмитро Білецький. І якщо прий-
фінансові звіти цієї корпорації були затверджувані Го- працю в УККА, в СКВУ і ГОЛОВНОГО УРЯДУ. шов до нього чоловік і хотів взяти грамоту на дві тисячі
ловним Урядом УНСоюзу. Мене дивує, що не є подана т.д. і тому я не забирав долярів, то він йому казав таке (я не хочу псувати те-
сума відсотків, які корпорація винна УНСоюзові. Це не слова, бо я вважав за від- перішніх організаторів): слухайте, мн вам дамо грамоту
с маленька сума. Лише за 1975-76 роки ця сума внно- повідне не звітувати, що я
СЛОВО ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА ГОЛОВНОГО УРЯДУ на 500 долярів і будемо дивитися, як ви будете справува-
сить 308 тис. дол., а скільки від 1969 до 1975 року. Бу- там десь є в комітеті бу-
МАРП ЧУЧМАН тися і якщо вн будете справуватися добре, то на другий
дівельиа комісія минулого року поставила цілий ряд ре- дови церкви в Ню Иорку, Пане Предсіднику, Пані і рік ми вам дамо ще на 500. Чому так було — спитаєте.
золюцій Головному Урядові під рішення. В тих резолю- чи в ООЧСУ, чи в Народ- Панове! Ви напевно знаєте, Так було тому, бо мн мали таку квоту, що він мав 200
ціях спеціяльно одна була важна, яка говорила про до- ному Домі. Я думаю, що що я живу на новому місці долярів місячної платні, але зате мусів дати на місяць
говір між Корпорацією Дому і УНСоюзом, щоб унорму- це не має відношення до і на новому місці не с легко 20 членів. І він, як поділив 2000 на 4, то мав чотири чле-
ватн сплату відсотків і довгів. На наше питання в бе- Союзу. Тому я буду тепер закліматнзуватися, а особ- ни. Але він до одного Відділу Братства св. Стефана (221
резні ми не дістали задовільної відповіді, чи такий дого- звітувати за фінансову ливо в громадському й ор- Відділ УНС) прнєднав-ітисячу членів,. Крім цього я хо-
вір вже підписаний, чи його ігідготовляеться. Ми споді- ділянку, за той Відділ, який я контролював. ганізаційному житті. Однак джу на всі Збори вашої Округи. То є честь там Іти і все
валися, що Екзекутнва вияснить цю справу, але цього Ми мали приходів на суму 6,016,949.28 дол., а розхо- якось по трьох роках я по- щось треба сказати. Я дальше стараюся писати до „Сво-
ми не чули. дів на суму 4,904,517.82 дол. Надвишка була на суму чала помаленьку включа- боди" і мушу сказати, що як пан Дратай чується, добре,
Коли йде справа про Видавництво, то від минулого 1,112,431.46 за 1976 рік. В порівнанні з минулими роками тися в громадську і органі- то мені мій допис помістить, а як зле, то не помістить.
року в 'ньому є багато справ, які не є полагоджені. Ре- ми мали більше приходів на суму 488,378 дол., бо в тому заіпйну. працю. В Торонті Я маю там залеглі справи, я йому про це нині говорив,
дактодський склад не був поповнений, устаткування не році ми приписали відсотки Корпорації Дому в сумі існує Суспільна Опіка, де а він мені сказав: „то колись піде". Була колись у нас
було, наші видання спізнювалися, Альманах минулого 263,017.00. В порівнанні з ухваленим бюджетом ми прелі- працюють наші жінки Там т. зв. „Трибуна УНСоюзу". І та „Трибуна", то була иТри-
року появився спізнено, а цього року зовсім не появився мінували в приходах 5,645,000.00 дол., вплинуло 6,016,950 ми робимо кераміку, пише- буна", можна було в ній все поміщувати. А тепер є цен-
і т. д. Значить, ці речі в нас нуртували, ми про них гово- дол., отже ми в приходах, згідно з вашим бюджетом, осяг- мо писанки, вишиваємо і зура. Перечеркнуть одне речення і друге і нічого не
рили, ми розійшлися з думкою, що справи будуть налад- нули надвишку в сумі 371,950.00 дол., або відсотково влаштовуємо базарі, з яких лишиться І ми дійшли до того,,що в „Трибуні" в лише
нані, ми чули заяву редактора Драгана, що найдальше lOe^fe відсотка. Коли йде мова про видатки, то ми прелі- дохід йде на фонд нашим „пінчери" дітей. Четверо дітей є „Трибуна". Яка то „Три-
. до двох тижнів по річних нарадах на спеціяльно склика- мінували 5,082,300.00 дол., а видали 4,904,517.00 дол. І тут бідним людям Крім цього буна" ? Та ж ті діти ще не говорять. Колись в „Трибуні"
ному засіданні Екзекутивного комітету вирішать . . . ми також заощадили 127,782.00 дол., або інакше — в по- відвідуємо хворих в crape– ми все говорили. Говорив д-р Падох, я писав „УНСоюз
рівнанні до прелімінованого бюджету видали тільки 96 у2 чнх домах і шпиталях. В цій в поході" (знаєте, так по-військовому), писали інші ор-
Заступник головного предсідника д-р Іван Флис: Пе- відсотка. А де ми зробили заощадження ? Це були менші ганізатори. Тепер того нема, тепер є чотири ,дикчери".
організації я вже працюю через два роки. Для Українсь- А там говорили, що організаційний референт пише. Пи-
. рецрошую, дуже, але Ви виводите дискусію, а не здасте, , видатки в інвестиціях на 54 тис. дол„ в Організаційному кого Народного Союзу я на терені Торонта працюю з килі шіть, каже, до „Трибуни", то дуже потрібне, воно нам до-
звіт із своєї діяльяости за минулий рік. Прошу вернутися Відділі на 52 тис. дол., це може і коштом Організаційного можу і в порозумінні з іншими членами. Я брала участь помагас. Як я напишу — нічого не чую. Я, кажу, пане
до свого звіту. Відділу, що є менше організаторів, як мн прелімінували в нарадах Торонтонської Округи, на яких був наш ГОЛОЕ- Гаврнш, написав я в листі, Ви мене просили написати
в бюджеті, і менше ми виплатили за грамоти на суму 63 ний предсідник Йосип Лисогір і сенатор Павло Юзик. На і я написав і чому нема цього в „Трибуні"? А він каже:
Головний контролер д-р Іван Скальчук: Я думаю . . . тис. дол. Це є плюс. Це приблизно були б ці грубпгі суми,
що складаються на те, що ми видали менше, як npenbri– річні наради в минулому році я привезла три аплікації , З н не написали позитивно". Хто є тоді той суддя, що
нували в бюджеті. Ми прилімінували надвишку на суму нових членів, а цього року я це число подвоїла і привезла каже, що є позитивне, а що ні? Як чоловік був 25 років
Заступник головного предсідника д-р Іван Флис: Ви шість аплікацій. Дякую.
порушуєте всі ділянки так, що завтра пан Геврик не буде 562,700 дол., а осягнули 1,112,434 дол., отже ми осягнули головним контролером УНСоюзу, а вісім років заступии-
більше на суму 549,731 дол., а це дає 197 відсотків. Тою ком головного предсідника, то він позитивно не напише ?
мати про що говорити. надвишкою ми збільшили майно УНСоюзу із 40,037,970 СЛОВО ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА ГОЛОВНОГО УРЯДУ Та хіба на шкоду Союзові не напише. Та ж мн якісь був-
дол. до суми 41,150,402 дол. Коли ми порівняємо наші бі- ВОЛОДИМИРА ДІДИКА
Головний контролер д-р Іван Скальчук: Контрольна лянси за 1975-76 роки то ми завважимо, що ми збільшили Пане Предсіднику, Па- ШІ урЯДНИКИ СОЮЗУ. П р о КОМІСІЮ СеИЬЙОрІВ Я б у д у ГОВО-
.Комісія буде давати свої спільні завваги завтра, а я сьо- інвестиції в бондах на суму 1,593,312 дол. коштом наших щ і Панове, Головні Уря-
годні, як контролер, крім свого звіту, хочу торкнутися рити пізніше. Але мушу одне сказати, що дуже багато
позичок і морґеджів, які зменшилися на суму 683,535 дол. довці. Я не маю багато що зголосилося їхати на З'їзд Сеньйорів, може тому, як пан
всіх ділянок праці. Якщо Ви вважаєте, що я не можу Крім цього ми збілььшнли позичку УНСоюзу для Kopno– сказати. Однак тому, що
, доповнити свого звіту, то я перестану говорити Дідик сказав, що за 13 долярів на день можна добре з'їсти
рації Дому на суму 177,500 дол. Відношення наших одер- буде З'їзд Сеньйорів, я до і виспатися на „Союзівці". Марійка, асистентка пана
жаних відсотків від інвестицій винесли більше на 0.41 цієї справи хочу додати Кваса, сказала, що не знала, що так багато є сеньйорів,
Головний предсідник Посип Лнсогір: Мучите нас різ- відсотка, або приблизно на пів відсотка більше в nopiB– кілька своїх думок. Ми ма-
нимн справами . .. що всі на „Союзівці" не помістяться 1 треба буде відмов-
нанні з минулим роком. В минулому році (1975) вони ви- смо прекрасну „Союзівку". ляти. Пан Дідик говорив, що він с проти того, щоби буду-
носили 3.77 відсотка, а в цьому році (1976), за який ми На цю „Союзівку" чле- вати дім на „Союзівці", а будувати його в Чікаго, чи Де-
Заступник головного предсідника д-р Іван Флис: Ми звітуємо, 4.18 відсотка. В цій ділянці є дальший поступ, — ни УНСоюзу складали свої тройті, бо сеньйори з Чікаго, чи з інших міст, тут не пі-
казали обмежитися тільки до десять хвилин, а Ви вже це є виміна низьковідсоткових бондів на вищевідсоткові. дрібні пожертви. Багато з дуть жити. Я так справу розумію: ми перше збудуємо
більше, як десять хвилин говорите і торкаєте кожну ді- Це Фінансовий Відділ робить постепенно і він комбінує них є сьогодні в старшому
лянку Вашої Комісії. дім на „Союзівці", а на цей дім вже є резолюція yxaa–
якнайкраще, щоби осягнути якнайбільші відсотки. віці, але вони ще тої „Со- лена і предсідник казав, що збудує за півтора року. Вже
юзівки" не бачили. Сьогод- минув рік, — ще має кілька місяців. Він то не зробить,
Головний контролер д-р Іван Скальчук: Кожної ді- Ми переглянули всі прилоги, касові і банкові звіти ні тут піднесли знову enpa–
і ствердили, що вони відповідають тим цифрам, які с за- я знаю, але я вірю, що колись буде. То не значить, що
лянки. Так само, як 'інші реферували і також торкали ву „Союзівки" і будови на той сеньйор з Чікаго, чи з ДеттюЙту не може приїхати
нотовані в наших книгах. Якщо йде про старий союзовий
інші ділянки, і Ви, пане Предсіднику, їм не звертали ува- ній дому для сеньйорів. Є
дім, то я думаю, що було деяке недотягнення, що ми дов- сюди і в тому домі жити. Він вже скаже „гуд б а У 41-
- ги. Д-р Гнатхж не повинен був організаційної ділянки велика пропаганда, так, як- каґо, „гуд бай' 1 Детройт. Інша справа в справа „Союзів-
торкати, а він торкав і Ви йому дозволили. го тримали тон дім, де знаходиться редакція і адміністра- бн тих сеньйорів ніколи не
ція. Але запевняє нас наш предсідник, що вже в скорому було, аж в нинішніх рлках
Заступник головного предсідника д-р Іван Флис: Д-р часі той дім мн продамо за-приблизво 210 тис. дол. Я все сеньйори звідкись^ прибули. Такі сеньйори були й ко-
Гнатюк говорив 8 хвилин, а Ви вже говорили 15 хвилин. обстоював думку, щоби той дім якнайскооіше птюдати, лись. Колись мій батько був теж сеньйором, але ніхто про
перенести редакцію і адміністрацію до нових приміщень,
тим більше, що мн тих приміщень маємо дуже багато, нього не думав і про якусь будову не думав. Я не є про- УКРАШСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ
Головний контролер д-р Іван Скальчук: Добре, ду- ти будови дому для сеньйорів. Але є така справа, Мн
же дякую. Я бачу, що демократія є тоді, коли можна го- гроші з проданого дому перевести на інші інвестиції, які нині маємо „Союзівку", з якої найбільше мають корнети БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ.
воритн позитивно, а коли ми говоримо критичні завваги, давали б добрі відсотки, а крім цього ми позбулися б тих члени, які живуть в східніх стейтах Америки. Члени, які
то ми говорити не можемо. видатків, які зараз маємо: на сторожів, опал, світло, тощо.
Ч. ЗІ.
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 10-го ЛЮТОГО 1978

^ n L ^ f 0 ' S В ДОТР0ЙТІ' в в Ь ^ як пан Дідик зу, та підготовили статут тривалого Об'єднання цих чле- Тебе, Господи, благаю, кретар хоче їх оглянути і негайно переслати до канцеля-
говорив, де можемо скорвстатн з того, а інша с п р ш с нів. Ми маємо вже поважний досвід, бо знаємо тих, які Тебе щиро молю: рії до оформлення. Аплікації вже передайте, а я нікому
5 Е 2 Л? С Є Н К Й о р і ^ Вн вже тоді всіх прощаєте і всі ви зголосилися і які хотіли би мешкати в цьому домі Три Не давай нас порав другий не скажу, хто скільки привіз. Ми це проголосимо в четвер
were тут вмирати, І тут треба мати вам централю. За лікарі і то такі, які виконують практику І не йшли б сю- У ляльку неволю! під час нашого бенкету.
сеньйорів скажу пізніше. M ^ X ^ W . ов,
дн жити, як старші, чи бідні люди, хотіли б жити в своїй Відверни від нас ту кару, Кінепь 2-ої сесії і першої о дня нарад.
культурній громаді. А крім них зголосилися ічнші поваж- Се безмежне горе,
Заступник головного предсіднніеа д-р Іван Флнс: Па- ні люди. Ми перевели цю ресестрацію і ми знаємо, що як Не дай ридать, кровцю ляти,
УРОП
І , а Л вв четвер.
Ви ад
^чого не би цей дім постав, то ми будемо мати не тільки людей го- І сліз ціле море. Вівторок, 24 грання 1ST7
якжЗг мас ?бути
а ! ^ сказали за. бенкет.
тових сюди приїхати, але і тих найкращих людей. Ми з Не дай двигать пораз другий Другий день нарад
чималим трудом підготовили цей З'їзд, і — як знаєте — ЛяцькИ кайдани, Рання сесія
Почесний член Головного Уряду інж. Степан Куропась: цей З'їзд вже не поміститься на Co юзів ці і той надмір лю- А то Неньці, Україні,
дей нам приносить трудність. Не багато цього, що я вам Вже терпцю не стане, Заступник головного предсідннка д-р Іван Флнс:
Як ми, сеньйори, минулого року тут приїхали, були говорю, але й добре це. Збірна праця, тобто співпраця, Пані і Панове. Відкриваю ранню сесію другого дня нарад.
і тпкі що вже не с членами, бо їхні поліси вигасли і вони И замість мольби і покори
дала б більше, але треба, щоби вона була. А оправа спілз"- Почуєш проклони Перед тим, як прийдуть члени Контрольної Комісії, які
вже застарі, щоби їх прийняти до Союзу. Деякі бабці і кого труду для наших старших віком членів, зокрема зараз узгіднюють резолюції, які будуть нам сьогодні по-
І розпуку, і зневіру.
дідусі казали, - ми вже застарі, але ми масно внуків Г справа будови для них першого, взірцевого апартаменто- трібні, ми приступимо до 6-ої точки наших нарад, яку ми
Сердець міліонн
ми їх запишемо. І записали. Сам пан Гаврнш може про вого дому, справа дуже важлива не тільки для них і не У неволі, на тортурах вчера переложнли на сьогодні, а це звіти Комісій — Бу-
це посвідчити. Та я не маю документів і канцелярії, щоби тільки для нашої організації, але також для нашої цілої Затверднуть, мов камінь. дівельної і Статутової.
провірнти і сказати: пані, чи пане - ви не G членом УН- національної громади. Бо тут, коло „Союзівки", чи на Не дай, Отче, нас Ляховн;
Союзу і ви сюди не належите. Але одно є. Як та справа „Союзівці" можна зібрати людей в старшому віці, але ще Не дай, просим! Амінь. 6. ЗВІТИ КОМІСНІ:
пропаде, як би ми того дому не побудували, то буде та- ідейних, культурних людей, і заставити їх ще до поваж-
кий удар для Союзу, бо люди скажуть, що радили три нішої національної і. культурної роботи. Ттут, на цій „Со- А від себе додам, — не дай не тільки ляхам, але ко- а) Звіт Будівельної Комісії
роки і нічого з того не вийшло. юзівці" трудився покійний Богдан Кравців, який був за- мунктам і большевикам.
Коли ходить про бенкет, то ми маємо проблему, а ступником редактора Енциклопедії Українознавства про- Крім того знайшов я ліста від Покійного Єпископа Голова Будівельної Комісії д-р Іван Флнс: До Буді-
іменно таку: ми маємо тепер нового президента і все фесора Кубійовича, нині ще працює на „Золотій осені" Никити Будки з датою 24 грудня 1919 року. В цьому році вельної Комісії, яку ви тому кілька років вибрали нале-
не с так, як було перед тим. Як ви прийдете на бенкет, проф. Іван Коровицькяй і в сприятливих умовинах мож- я об'їздив цілу Канаду і промовляв на зборах. Покійний жать: проф. Тарас Шмагала, мтр Іван Винник і я. Прав-
то ви не мусите бути вбрані в довгу сукню, або фрак. Ви на би мати, як не цілу, то значну частину редакції цієї Єпископ Никита Будка прислав мені такого листа: ду сказати, ця Комісія в минулому році не мала жадних
можете брати светер і гумові черевики. Такий тепер книжки. засідань, бо на це не було потреби. Але ви вже чули ЗВІТ
стиль. Тепер, коли ходить про гроші, то як би ви багато Я вже згадав про Енциклопедію Українознавства. Як Вінніпег, Май. 24 грудня, 1919 пана Винника, який включав фінансовий стан нашої бу-
не пили, то бенкет буде задармо, бо та комісія почесних вам відомо, її зайнявся патронувати і платити гроші на дівлі. Наша ціла інвестиція в Корпорації Українського
членів придбала готівку. Ми маємо 421 дол. Нам нале- зладження англомовної другої частини Енциклопедії УН- Дорогий Пане Слободян! Дому є около 13 мільйонів і 659 тисяч долярів. На це
житься „супер стейк", а 421 дол. на могорич повинен Союз. Я дуже турбувався і турбуюся нею, бо я є сггівро- складаються такі фонди: около 8 мільйонів долярів від
вистачити. Пані і Панове. Де Ви знайдете комісію, яка бітником Енциклопедії. Але, коли я в цій справі написав Остаючн дотепер під сильним вражінкям того тепла, УНСоюзу, 4 мільйони і 600 тисяч долярів позичили наші
дала б задурно бенкет. Звичайно, програма буде широка, приватного листа до Екзекутиви, я до сьогодні не дістав що його принесли до зимової Канади Американські Де- члени на так звані б о р г о в і з о б о в ' я з а н н я , а
тільки ще треба узгіднитн. Ми хотіли ще дістати д-ра відповіді. Чи це бойкот, чи що то є трудно сказати, коли лсґатн У.Н.Комітету, чуюся зобов'язаним до милого обо- решту ми позичили в банках. Наш дефіцит до кінця 1976
Даннлюка, але його наш предсідннк чомусь не любити. відноситься так до почесного члена Головного Уряду вязку подякувати Вам з осібна за Ваші теплі, щирі труди року виносив 315 тисяч долярів. Ми сподіємося, що в 1977
Я його також не люблю, але він с союзовець. Я :І^го ЕЄ УНСоюузу. Не знаємо скільки таких невідповіджених ли- коло роздутя того огня, так потрібного в хвилі, коли зне- році будемо мати богато кращі висліди. Як вже пан Внн-
люблю не тому, що пан Лнсогір його ЕО любить, але стів є на полицях Народного Союзу. На всякий випадок віра втискаєся до зболілих, покривджених українських ннк зазначив, ми в 1977 році сподіваємося мати приходів
тому, що він взяв „кеш суррендср". Слухайте, ви. голоз- це є куріоз у відношенні не тільки з почесним членом, але сердець. з чиншів понад півтора мільйона долярів. Видатки за пер-
ннй контролер, бере ..кеш суррендер". Я вавхь не зндю, із зовсім чужими в ділових, чи товариськими взаєминами. Най Бог Мира і Справедливості! назначить і прнско- ший квартал 1977 року виносили 328,886.00 дол, а чм-
чи він мас другу полісу. А йогу грошей не бракує. Але З великим здивуванням і прикрістю я ствердив сьо- рить нашому Народови годину волі і спокою, най бодрнть стий прихід в тому самому часі 54,690.00 дол. І цей прихід
то його справа. Як ви хочете доложитн ще до 421 долл- годні вранці, коли ми складали поклін Патронові нашої Борців і будить всіх на бій за народні сьвятощі, най з осіб- повинен бути багато більший тому, що в цих видатках,
рв ПІООЬ від себе, то буде кращий бенкет. Дякую. установи Тарасові Шевченкові, що в перше за моєї па? на благословить Вас і всіх Ваших силою та вдоволенням с включені дві виплати за податки та інші, разом в сумі
м'яти, поза співом не було ні його слова і ані одного сло- на многі літа для заплаканої Неньки. 136,862 дол., які є заплачені за цілий рік і вони не будуть
ва про нього. Мені, як голові цього столітнього Товари- Най Бог блогословнть повторятися в 2-ому, 3-ому і в 4-ому кварталах. Передба-
СЛОВО ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА ГОЛОВНОГО УРЯТУ ства було це особливо прикрим і незрозумілим. Заки член чений чистий прихід в сумі понад пів мільйона долярів
ІВАНА ІВАНЧУКА Никита Єп.
Головного Уряду УНС став головою НТШ, це ще не трап- можна буде зужита на сплату відсотків за позички УН-
Шановні у ч а с н и к и лялося. Що за дивний збіг обставин. Прохаю приявним Я знайшов листа від Українського Конгресового Ко- Союзові та банкам. Будинок, як ви вже всі знаєте, в кай-
засідання, Пані і Панове. подбати про це, щоби наш довголітній, глнбокосимволіч- мітету з 1970 року з запрошенням прибути на Ювілейний же вповні винаймлений. Мн вживаємо майже три поовер-
Я можу сказати — нехай ний і доглибинно зобов'язуючий ,,Тарасовий" звичай, був Бенкет УККА, на якому мені вручили почесну грамоту хи на свої потреби, і якщо б мн взяли під увагу тих три
вас Бог благословить доб- продовжуваний доки Шевченко залишиться нашим Па- того Комітету. Якраз так сталося, що в тій самій залі в поверхи, за які ми нічого не платимо, а крім того світло,
рими думками, щоби ваше троном. Френклін готелю в Філадельфії в 1920 році мене на Кон- опал, охолодження і чищення — то це є приблизно 350
засідання вийшло на ко- Міг би я згадати ще про минулорічну ухвалу, яку від венцїї вибрали членом Екзекутиви УНС. Це було 50-ліття тисяч долярів річно. Це є наше, а крім того ми сподіває-
1973 року повторяєте ви, Панове, головні урядовці, схва- мого урядування в Союзі. Ось цей лист: мося мати, як я сказав вище, понад пів мільйона чистого
ристь Українського Народ- приходу, яким ми зможемо диспонувати. Чи є які пнтан-
ного Союзу і українського люсте кожного року дрібну справу — про друк десяти
моїх союзових стаетей, які були друковані в Альманахах Високоповажаний Пан ня до Комісії, або до Екзекутивного Комітету? Якщо не-
народу. То вам передаю від і яких кілька десятків статтей, які були друковані на сто- ма то ми перейдемо до другої справи, а саме, до звіту ста-
нашого спископа та від на- ^оман Слободян
рінках „Свободи", а зокрема в „Трибуні УНСоюзу". Всі Елизабет, Ню Джерзі Стутової Комісії.
шнх парохіян. Я хочу вам вони відносилися до теорії, практики і до ідеології нашої
сказати, що я був на по- союзової роботи, асекураційної роботи. Це не маловажна Вельмишановний і Достойний Пане!
свяченні церкви св. Иоса- б) Звіт Статутової Комісії
річ, я жду на неї. І коли Союз цього не зробить, то я ви-
фата і на бенкеті і тому я друкую її сам. Видрукую тільки тому, бо вона принесе Український Конгресовий Комітет Америки почува- Голова Статутової Комісії д-р Іван флнс: На останніх
трохи спізнився на ці нара- мені сатисфакцію, а Союзові і союзовим діячам користь. еться до милого обов'язку запросити Вас на Ювілейний річних нарадах Головного Уряду, мн покликали Комісію,
ди. Обидві імпрези були Це буде вперше в історії української книжки перша кннж- Бенкет, що відбудеться в неділю дня 25-го жовтня цього яка мала б переглянути статут і внести деякі поправки,
надзвичайні. Було багато ка про життьову асекуралДю. Вже це саме варта того, що- року в залі Бенджамін Франклін, як Почесного Гостя. які відносилися б до виборчої комісії в часі Конвенції, як
людей, а преса і дві станції бн вона появилася. Я думаю, що вона нечести не принесе На Першому Конгресі Американських Українців, що її вибору та її дії в часі Конвенції.
телевізійні дуже прихильно нашій установі, яка є піоніером в нашій українській ace– відбувся у Вашінгтоні 24 травня 1940 року, Ви, Вельми-- Головний радний д-р Богдан Футей: Справа формаль-
поставилися до-цнх імпрез; ,. ,, ..,-,-..-r.–, .- . -,, ч .,.„ кураційцій праці. шановний Пане, брали участь, як делегат Українського на. Як вн можете здавати звіт тої Комісії, як ця Комісія
Передавали зиимки і коментарі про ці імпрези. На бен- Свої, на жаль, терпкі, але вірю, правдиві проблеми і Народного Союзу, а тим самим, були не тільки співучас- ані разу ^е'сходилася'ї не мала' змоги ці речі п6регбво-
кеті було яких 550 людей, так що заля не могла всіх завваги я міг би продовжувати. А при інших обставинах, ннком Конгресу, але його співосновнихом. Через дальших n r n n . mm f і..
помістити, а переходити до другої залі вже було запізно. ВОНИ б у л и б Непотрібні, ВОНИ б у л и б З а с т у п л е н і ОПТИМІ- тридцять років Ви брали участь в його праці, віддаючи рити.
Програма була задовга, як звичайно українська nporpa– стнчннм звітом про пророблену корисну роботу для на- своє знання і свої сили для чакріплення української ет- Голова Статутової Комісії д-р Іван Флнс: Я хочу пе-
ма. Виступали солісти, промов було дуже багато. Я сидів шої великої установи та дальшої її будови і росту і то си- нічної групи в Америці. речитати лише прелімінарний проект, який буде узгідне-
за почесним столом, як представник УНоюзу. З цієї на- лами молодих і старших людей. Силами активних моло- Нам буде дуже приємно в 30-річчя існування УККА, ний завтра не тільки з членами Статутової Комісії і мн
годи ми видали книжку, яку я привіз і на яку можете дих урядовців і силами тих, які відійшли від них, але не привітати Вас і побажати богато сил для продавжеииа вернемося схвалювати проект.
подивитися. відпали від організації. Бо навіть, коли б я, чи такі, як я Вашої праці, на громадському відтинкові Головний радний д-р Богдан Футей: Це все в поряд-
були дуже і дуже холодними до якоїнебудь організації — Просимо прийняти вислови нашої глибокої пошани ку, але я вважаю, що ми повинні мати засідання цієї Кс-
Тепер я хочу сказати про свою діяльність. Я був місії.
активний в спорті. Минулого року ми мали в нашій Окру- двадцять років свого повного життя, двадцят років трудів
життя ви не викреслите, а хто хотів би викреслити, був За ЕКЗЕКУТИВУ УККА: Головний контролер д-р Богдан Гватюк: Я відчуваю,
зі бовлінґ і я бачу, що вже схід починає наслідувати що д-р Футей хоче. Можливо, що було би доцільним, як-
нас і с в Бозі надія, що ми колись будемо „Нешенел Спорт би направду нещасливою людиною.
Ще я пригадав собі одну поважну справу, а саме — Иосиф Лнсогір Іван Базарко щоб Ваш звіт попередило засідання цієї Комісії і на за-
Турнамент". Брав я участь в річних засіданнях Окруж- сіданні деякі речі, чи справи, які там будуть, можна буде
ного Комітету і сподіюся, що на другий рік я викажуся своє членство в обраній вами минулого року, Статутовій Екз. Заступ. Президента Адм. Директор
Комісії, яка на ваше виразне доручення мала б всім на узгіднитн. Бо я боюся, що зараз над тим розггічнеться дн-
дещо новими членами. Минулого року я зробив поїздку скусія, а ми не хотіли б цього зараз мати. Тому, прошу,
цьому річному засіданні представити свої пропозиції що- Наш Патріарх походить із села Заздрість, а я зі су-
по Канаді. Хотів переїхати Канаду, побачити ті широкі до потрібних змін статуту, щоби ви їх переднекутовали і зійдіться, перегляньте, узгідніть між собою і подайте це
степи і первісні дуби, як пан Геврик говорить, і куди еіднього Настасова. Коли ми зустрілися, Він питав мене г
представили для майбутньої Конвенції. На жаль і ця ре- чи я також зі Заздросте. Я недавно вислав побажання з нам до відома. А тоді, може бути дискусія над вашим
їздив пан Дідюк. Стрічався і говорив зі секретаріями золюція мабуть була зложена на союзовій полиці, а це проектом. Я би просиа, щоби Ви це перенесли на завтра,
нагоди Його 85-ліття, а тут я прочитаю Вам листа, що
УНСоюзу в Едмонтоні, у Вікторії, у Брітіш Колумбії. Там також не дало мені змоги сказати про ту роботу, яку я його я недавно одержав від Патріарха. щоби Комісія Ваші пропозиції переглянула, бо Ви, пане
мене гарно прийняли,'Був я в Сиятел, в стейті Вашинґ був готовий в цій комісії виконати, яку я був би з прнєм- Голово, попереджуєте працю Комісії.
тон. Там українська (громада дуже маленька, не мають ністю і скорістю виконав. Подаю ці завваги в повному Олава Ісусу Хрнсту! Ватнкан, дня 5 березня 1977 Голова Статутової Комісії д-р Іван Флнс: Я погоджу-
там католицької, ані^православної церков. В Портленді, переконанні, що позитивна, бо так я її розумію, критика юся з Вами.
в стейті Ореґон, є православна церква, до якої ходять ще не заподіяла ніякій організації, зокрема такій великій, Високоповажаний Пане і Дорогий Краяне! Почесний член Головного Уряду д-р Ярослав Падох:
католики. Я ще буду мати завваги до Контрольної Ко- як наш Народний Союз, ніякої шкоди. Позитивні npono– Мені пан Флнс дав вчера переглянути цей дуже довгий
місії і, очевидно, до Екзекутиви, але про це пізніше. Дя- зиції в порушених і непорушених справах, зокрема в тих, Щиро дякую Вам за ласкаву пам'ять і побажання з основний проект, писаний легальною мовою (інакше не
які мені найбільше на серці — організаційній і культур- нагоди мойого 85-ліття, а зокрема за щедрий дар любовн може бути), який мас бути основою до зміни, чи допов-
ній, я дозволю собі, за вашою згодою, з'ясувати в даль- 250 дол. Молю Господа, щоб відплатив Вам багатством нення статуту. Я є переконаний, що значна частина тут
СЛОВО ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА ГОЛОВНОГО УРЯДУ шому ході наших нарад і, дай Боже, рокових наряд. своїх благ і благодатей, зокрема добрим і довгим здоро- присутніх, які не с правниками і не народилася в Амеря-
Д-РА ЯРОСЛАВА ПАДОХА вям. ці, не зможуть слідкувати за читанням. Я бн питався вас,
Корнстаю з запрошен- чи не було би можливе перекласти цей проект на україн-
Чи масте які відомосте з Настасова? ську мову і прочитати один текст і другий. Бо легальну
ня до слова, хоч без nepe– СЛОВО ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА ГОЛОВНОГО УРЯДУ З Патріяршнм Благословенням
конання, що й казати про РОМАНА СЛОБОДЯНА мову тяжко зрозуміти навіть тому, що досконало знає мо-
ентузіязм. Бо моя мова ма- ву англійську. А, коли, значить, ще йде про тих, які не
Иосиф знають дуже добре англійської мови, то я думаю, що було
иа б бути про працю внко- Пане Предадннну,Шаяов- Патріярх і Кардинал
нану для нашої установи в ні Зібрані. Я не думав про- би добре, якщо б хтось з наших колег правннків не хотів
минулому році, для якої, мовлятн, бо в мене нема го- взяти на себе і подиктувати такий переклад. То заняло
Я не буду вам більше часу забирати. Я надзвичайно' б годину часу.
на жаль, не було не тільки лосу, Я щойно тому два вдячний вам за те, що ви мене вислухали. Дякую Презн-
відповідного підсоння, але тижні вийшов is шпиталю. Головний секретар Володимир Сохан: Я пропоную,
дії, панові Лисогорові, панові Соханові, з яким ми жнве- щоби це зробив пан д-р Падох, — внескодавець.
й не було можливостей. Ні Я перейшов надзвичайно мо у великій приязні. Він все присилає мені всі протоколи:
минулого року, ані у всіх поважну операцію, без я - Заступник головного предсідннка д-р Іван Флнс: Так,
і питає мене, чи треба такі точні протоколи писати. Я всі внескодавець. Пане Докторе, Ми Вам дуже дякуємо, що
трьох роках, що пройшли кої я міг би бути спаралі- протоколи перечитую і тому я не дивуюся, що наш се-
від останньої Конвенції У- жований. При операції бу- Ви зголосилися до тої роботи і ми би просили Вас nepe–
кретар вже посивів. Протоколи дуже точні і я кажу, що ложите, бо Ви знаєте українську і англійську мову і ле-
НСоюзу, я не удостоївся ло кількох лікарів, які пе- за 50 років моєї праці в Союзі не було такого доброго се-
ані одного запрошення до ред тим взяли відповідну гальні терміни. Справді, як би Ви могли це зробити.
кретаря в Союзі, як пан Сохан. Отже, я Вам дуже вдяч- Почесний член Головного Уряду д-р Ярослав Падох:
праці, чи співпраці з Екзе- асекуралДю, бо один лікар ний, що ви так точно все описуєте, але не забувайте про
кутивою, ні на свято, ні на не хотів брати на себе та- Я хотів би сказати, щоби це дати зробити комусь молод-
своє здоров'я, бо то є понад міру так писати. Отже я хочу цому. Ми маємо молодих правннків. Наскільки мені відо-
день. Не зі своєї волі я CTO- кої відповідальності!. По сьогодні поґратулювати панові Соханові, а також пані
яв повністю поза нею. Я, як. операції лікар моїй дочці мо, то почесні члени є до почесної роботи. Але я можу це
Уляні, бо вона є як моя рідна дитина. Ми знею працю- зробити, коли мені дадуть до помочі секретарку.
напевно пригадуєте собі, ми- сказав таке: ваш батько в вали разом 20 років. Вона надзвичайно точна і солідна в
на 88-му році життя. Я вже Заступник головного предсідннка д-р Іван Флнс: В
нулих років, зокрема останнього, льояльно заявляв гото- робив сотки тяжких і по- роботі. І я гратулюю Союзові, що має таких добрих пра- американській армії, як якийсь рекрут забагато говорив,
вість послужити своїм, майже двадцятирічним, досвідом важиих операцій, та такої, цівників і таку гарну касирку. На тому я кінчу, дякую то сержант йому сказав: добре, то ти то зробиш. Подя-
в союзових справах, зокрема в справах організаційних і як вашому батькові робив, вам, що мені дали слово. Якщо вам буде мене потрібно, куймо за те панові докторові, що він зголосився цей про-
Культурної Комісії. Можна ще не звертати уваги на то я ще лишаюся на З'їзд Сеньйорів, то поговоримо біль- єкт перекласти.
щоби прийняти мене на члена, до неактивної, зрештою, мені ще не траплялося робити. І тому на найближчій ше. Дякую. Почесний член Головного Уряду д-р Ярослав Падох:
Культу рал ьної Комісії. Можна ще не звертати уваги на конвенції лікарів він буде говорити про ту справу, яка Добре, я це зроблю.
брак запрошення на традиційні союзові різдвяні, чи інші йому вдалася — що операція вдалася і пацієнт живе. Я Заступник головного предсідннка д-р Іван флнс: Заступник головного предсідннка д-р Іван Флнс: Мн
імпрези, але коли Екзекутива відбуває сдину в році на- дякую панові Куропасеві, голові нашого Комітету Сеньйо- Перед тим, як ми закінчимо сьогодніші наради я попрошу цю точку закінчили так: д-р Ярослав Падох зробить пе-
раду з'їздового комітету в Джерзі Ситі в справі З'їзду Се- рів, що він оте напруження, що тут було, злагідннв, що до слова пана Сохана. реклад на українську мову, Комісія на свойому засіданні
ньйорів і не запросила мене на цю нараду, хоч я був еди- вніс трошки веселосте, що ft мене спонукало промовляти. Головний секретар Володимир Сохан: Я сам nonpo– ці справи переговорить і предложить вам до обговорення
ний член, який мешкав в Ню Иорку і міг через річку, без Я надзвичайно дякую членам Екзекутиви за те, що під сився до слова. Тому, що ми завтра пічнемо днокусію, або і прийняття пізніше.
ніякіх коштів піти, то це вже є дивна справа. Це не був час мого побуту в шпиталі мені прислали з нагоди Свят будемо близько дискусії, я хочу запропонувати тим, які Ми повинні перейти до 9-ої точки наших нарад, але
відірваний факт, бо коли я від названої комісії дав оголо- Христового Воскресіння святочну картку з побажанням з якихнебудь причин не отримали звітів, або з собою не тому, що на залі нема членів Контрольної Комісії, бо во-
шення - вістку про З'їзд, який має на другий тиждень Веселих Свят І скорого повороту до повного здорав'я, яку привезли, щоби прийшли сюди і взяли собі звіти. Прошу ни ще узгіднюють свш звіт, щоби не тратити часу, ми зро-
тут відбутися, то воно було придержане яких два тижні в підписали всі члени Екзекутиви, включно з сенатором дуже, візьміть і прочитайте, щоби могли завтра днскуту- бимо листу тих, які хотіли б забрати слово в дискусії. До
друкарні, а потім, замість потелефонувати до мене в enpa– Юзнхом. Я просив паню Уляну 1 пана Сохана, щоби не ватн. дискусії зголосилися: д-р Богдан Футей, інж. Анатолій
ві деяких проблем, які зайшли, пішли листи до голови подавали в пресі, що я хвирий, бо хто хотів би повірити, Головний організатор Степан Гаврнш: Я перед на- Дорошенко, Володимир Запаранюк, Іван Іванчук, Андрій
Комісії в далекому Чікаґо. Та все ж таки щось ми в цій що Слободян може бути хворий. Зараз я живу більше в шими нарадами писав до вас листи і просив, що якщо Джула, Текла Мороз, інж. Ярослав Кальба, Аииа Гарас,
КоМІСІї'зробиЛИ, Про ЩО МОЖе б у д е біЛЬШе ГОВОРИТИ ГОЛО-
дочки і приходжу поволі до здоров'я. Пробую продати хтось буде мати можливість привезти аплікації нових чле- д-р Ярослав Падох, Євген Релета, д-р Анна Чопик, мгр
ва Комісії пан інж. Куропась. Я хотів би сказати, що ми свої реальности в Елізабеті, переглядаю свої папери і шу- нів, щоби це зробити. Деякі з вас вже дали мені в суботу, Іван Винник, інж. Степан Куропась, Володимир Дідик,
перевели реєстрацію.людей — справді десь около 300, які каю за деякими промовами, які я мав. Між пожовклими деякі, я знаю, що мають, а ще не передали. Мені прнєм- д-р Іван Скальчук, о. Іван Ващук, мґр Іван Геврик, Іван
хотіли б жити в союзовому домі для старших членів й з листками часописів знайшов я вірша — молитву Саан во було почути, що пані Чучман привезла з собою б аплі- Одежинський, проф. Тарас Шмагала, Євген Тютц?ж,
чималим трудом іпдготЬвилн 3-ій ЗТал Сеньйорів УНСою- Чернецького: кацій. Будь ласка подайте їх зараз, бо наш головний се- Тому, що на залі вже є всі члени Контрольної У'”фгс.
6 СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 10-го ЛЮТОГО 1978 Ч. З!.

ми перейдемо до 9-ої точки наших нарад і я попрошу до таря за 1976-ий рік. Стверджено їх точність та згідність 5 ! rqebiv: звіт з ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
слона голову Контрольної Комісії мґра Івана Геврика. з дійсним ставом і змінами у стані членства УНСоюзу.
Для короткого огляду руху і стану членства долучуемо
здодоіФ 7 аіі
0. ЗВІТ ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ до цього звіту декілька таблиць, виготовлених на під- Гіровірку переведено в днях від дня 28.березня 1976 р.до дня 1
ставі статистик Рекордового Відділу та звіту його ке- квітня 1977 '"Р'и в присутності головного касієра п.Удяни Дячук і працівників
ЗВІТ ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОШСП рівннка — головного секретаря:
фінансового Відділу.
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ
а перевірка майна і діловодства, проведеної у вересні ЗМІНИ В АКТИВНОМУ ЧЛЕНСТВІ ЗА 1976 РІК
На підставі предложених і перевірених книг і документів ствер-
1976 року і в березні 1977 року, за час від 1-го січня по джено,що за час від дня 1.січня 1976 р.до дня 31.грудня 1976 р.вплинуло
31-го грудня 1976 року. Стан активних членів з 1-го січня 1976 року — 69,149
до каси Українського Народного Союзу:
Перевірку проводили: Нові члени, приєднані в І976році 3,071

1. голова — мгр І. Геврик; Разом: 72.220


і ПРИХОДИ:
2. заст. голови — мгр І. Винник;
3. член - д-р Б. Гнатюк; 1.Членські вкладки:
4. секретар укр. - о. L Ващук; ВТРАТИ У 1976 РОЦІ:
5. секретар англ. - д-р І. Скальчук. -Забезпечення на життя. 2.876.552.85 Дол.
Суспендування 386 - Забезпечення від випадків..... 72.036.90 и
Грошові звороти 818 76.894.82 ”
Під час обох перевірок, головна Контрольна Комісія,
Виплати Е грамот 991 - Братський фонд.
відбула спільні наради з Екзекутивним Комітетом та
Сплати вкладок Р грамот 721
ствердила, як слідує: Смертні випадки 864 РАЗОМ:членські вкладки 3.025.^84.57
Всі табелі подані в звітах головних урядовців: го- Інші втрати 111
ловного предсідника, головного секретаря, головного ка-
сира, головного організатора, головного редактора „Сво- Раїом втрати 3.891
2.Інші фонди:
боди" і управителя ,,Союзівки", є правдиві і вірно відзер- Стан активних членів з 31-го грудня 1976 року 68.329 7.916.66 Дол.
калюють стан майна УНСоюзу і його членства по 31-го
- Сирітський фонд...............
грудня 1976 року. - Фонд наглої потреби 2.967.13 ц
В додатку до всіх поданих табель, головна Контроль- !
на Комісія подас слідуюче:
СТАН ЗАГАЛУ ЧЛЕНСТВА УНСОЮЗУ
РАЗОМ: інші фонди.... 10.883.79
Фінансовий Відділ:
3. Відсотки:
Касовий звіт УНС від 1-го січня до 31-го грудня Стан членів Стан Членів Прибуток,
1976 року. 31.1.1976 31.12.1976 або втрата - Від бондів............t....... 1.377.166.23 Дол.
- Від уділів-дивіденда 5.845.04 ”
КАООШ ПРИБУТКИ І В И Д А Т К И Молодь 18,718 18.278 440 - Від гіпотечних позичок. v
від 1-го січня д о Sl-ro грудня 1876 року 252.374.09 ”
- Від позичок членам 19.641.51 и
Дорослі 44,376 43,867 - 509
Акцидентові грамоти 6,055 6.184 t 129
- Від ощадностевих банкових конт
Місяць Прибутки Видатки - Від Української Над.Корпорації 1.440.58 ”
Молодь на випл. забезп. і
СІЧЕНЬ 899,233.27 1.007,003.12 на безпл. продовженні 4.544 4,741 497 263.017.03 w
ЛЮТИЙ 558.782.38 543,098.33 Дорослі на випл. забезп. і РАЗОМ: Відсотки 1.919.484.48
БЕРЕЗЕНЬ 898.883.04 896,101.42 на безпл. продовженні 14.419 14,659 ^ 240
КВІТЕНЬ 535.876.65 628,771.26 4.Реальности:
ТРАВЕНЬ 594,03441 599,805.68 Разом: 88.112 87,729 - 383
ЧЕРВЕНЬ 781,562.50 838,710.71 - Чинші з будинків ч.83 Гренд с. 12.000.00 Дол.
ЛИПЕНЬ 716.801.12 682,041.38
- Чинші з перебраних будинків Б в 1.662.00 S
СЕРПЕНЬ 719,094.51 599,252.94
ЗІСТАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА УНСОЮЗУ ПО КЛЯСАХ 22.392.83 я
ВЕРЕСЕНЬ 609,108.31 595,544.35
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Чинші а ” ” Ню-Иорк
ЖОВТЕНЬ 577.759.52 622,968.15
ЛИСТОПАД 886,473.55 837,815.69 36.054.83
(Стан з 31-го грудня 1976 року)
ГРУДЕНЬ 899,026.07 838.448.92 РАЗОМ :Реальнос ти
Разом 8,676,633.33 8.721,571.95 Д е т - Молоді
5.Інші впливи: 978.00 Дол.
Кляса
ЗВІТ З ПЕРЕВІРКИ РЕКОРДОВОГО ВІДДІЛУ - Звороти за реасекурацію....... 3.883.72 п
Кляса І (Т-І6) 439 - Підвищення вартости бондів.... 15.745.06 ”
Цьогорічна перевірка діловодства головного секре- Кляса 11 (Р-70) 201 - З продажі книжок
таря та очолюваного ним Рекордового Відділу була про- Кляса Е-18 3,993
ведена прн повній співпраці головного секретаря Воло- Кляса Е-20 5,591
РАЗОМ: інші впливи. 20.606.78
димяра Сохана та службовиків цього Відділу в днях від Кляса Е-65 294
28-го березня до 1-го травня 1977-го року в приніщен- Кляса Р-20 7,635 РАЗОМ:ПРИХОДИ У.Н.С.:.... 5.Й12.514.45
нях Головної Канцелярії УНСоюзу в Джерзі Ситі. Кляса Р-65 125
Рекордовий Відділ виконує всі свої роботи скоро та 6.Видавництво Свобода.... 566.512.88
акуратно, завдяки добрій організації праці цього Відділу
та завдяки дружній співпраці його службовиків, які зав-
ждн готові один одному допомогти, чи заступити того,
Разом активних членів Деп. Молоді

Члени на випл. забезпечення і на безпл. прод- 4,741


18,278
7оСоюзівка , шШШ
який перебуває на хворобовій, чи відпочнвковгн відпуст-
ці. Службовики Рекордового Відділу, хоч і в неповному
Разом членів Деп. Молоді ЩЇ9 РАЗОМ ПРИХОДИ ....... ..т :::^::z ,й!:;:. ;:г: ЩЩЩ0^
Деп. Дорослих
складі, сповняють всі ці обов'язки Відділу на час: nepe– : „J'– ?-t ? . ^ ^ ' ” "'"."Л'.''-.-'v
вірка аплікацій на нові грамоти забезпечення, їхнє оформ-
Кляса Число членів
лення і виготовлення грамот проходять дуже справно та
фахово з повним знанням життьового забезпечення; гра- Кляса 1 —Старий рід забезп...
8.Бонди:
42
мотн забезпечення висилає Рекордовий Відділ вже між Кл яса 0 —Р-70 - Вплинуло з продажі бондів....
8-им та 10-им днем кожного місяця; викази членів для
181 986.865.16 Доя.
КлясаТ 2,431
поодиноких Відділів виготовляє до 12-го дня місяця; Кляса W 11,773 і
І
висилка цих виказів та рахунків, що їх виготовляє Фі- 9.ГІД0ТЄЧНІ повички-морґеджі:
Кляса Р-20 13,464
нансовнй Відділ відбувається між 12-им та 14-нм днем Кляса Е-20 9.861 - Вплинуло з гіпотечних позичок......
місяця, а два дні пізніше закінчується виготовлення та Кляса Е-65 2,566
висилка повідомлень про платність вкладок у черговому Кляса Р-65 І.6Я4
950.830.46 ”
місяці.
Ю.Поаички чд8нам:
Кляса DP-60 231
Рекордовий Відділ ооладнус так же фахово і точно Кляса DP-65 600 - Вплинуло з позичок
всі зміни у забезпеченні членів УНСоюзу та вдержує в Кляса Т-5 51 67.611.74 ”
найкращому порядку ви документи членства та його за- Кляса Т-10 233 11.Українська Національна Корпорація:
безпечення. Окремо веде рекордовий Відділ точну ста- Кляса ADD 6,184
тнетнку членства по клясах і сумах забезпечення, по - Зворот позички 544.100.00 ”
Відділах і по стейтах та провінціях. Власне ця точно ве- Дорослі члени з молодечими грамотами
дена статистика при допомозі картотек ІВМ дас змогу 12.РеадьНости:
Рекордовому Відділові мати кожночасно підсумки руху Кляса Р-20.. 418
та стану членства, а зокрема виготовити при кінці року Кляса Е-20 289 - З продажі перебраних будинків Бронкс 12.863.40 ”
всі дані про числа членів - грамот та їх суми забезпе- Кляса Р-65 14
чення по клясах, по стейтах і провінціях, та за віком, Кляса Е-65.. 29 13.Амортизаційний фонд:
що потрібне до звітів для забезпеченевих урядів.
Рекордовий Відділ закупив на місце старої вже ма-
Разом активних членів Деп. Дорослих 50.051 - Амортизація реальностей Кернгонксон. 15.527.39 Дол.
шнни нову бюрову машину — сортер ІВМ, що допоможе
Члени на випл. забезп. і на безпл. прод. 14,659 друкарських мавши 891.60 ”
йому виконувати деякі роботи ще скоріше, як також точ- 2.318.32 я
ніше, бо стара машина вже часто псувалася. електричиих м а ш и н . . . . . . .
Разом членів Деп. Дорослих 64.710
Головний секретар вже остаточно вистарався про РАЗОМ:Амортизаційний фонд. 18.737.31 ”
апробату трьох нових плянів забезпечення та подбав про Усіх членів Деп. Молоді 23,019
виготовлення друків цих двох нових грамот і листків 1 4 . Р і з н і переливи.
додаткового договору третього роду забезпечення. Тепер
78.675.98 І
Усіх членів Деп. Дорослих 64.710
випуск цих нових трьох плянів у світ чекає ще тільки
MB PA30jf :КАСОВІ ПРИХОДИ
на виготовлення конечно потрібних брошурок з інфор-
маційнимн та пропаґандивними пртпт про ці нові роди
Разом усіх членів 12.31.1976 87.7Г МШМШМЇ
забезпечення, над якими працює службових Організа-
ційного Відділу. ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА І СУМ ВИДАТКИ:
Повний текст обов'язуючого тепер статуту УНСоюзу, в ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
якому включені зміни з останньої Конвенції, передав (Стан з 31-го грудня 1976 року) 1.Виждати грамот:
головний секретар д о друкарні, щоб зробити новий склад
цього статуту і видрукувати у форматі книжки. - Дозрілі грамоти..................... 884.540.85 Дол.
Протоколи нарад Головного Екзекутивного Коміте- Число їх сумх - Посмертні грамоти 697.919.63 ”
ту та Головного Уряду УНСоюзу веде головний секретар членів забезп. - Передчасно виплачені грамоти 250.511.00 ”
дуже точно та держить їх у прикладному порядку. Про- - Подвійне забезпечення 7.000.00 ”
и
токоли засідань Головного Екзекутивного Комітету зав- Активні члени Деп. Молоді 18.278 5 20,007,911 - Забезпечення А.Д.Д. 2.500^00
ждн виготовлюс він скоро та проголошує в „Свободі": Активні члени Деп. Дорослих 43,867 55.240.205 - Виплати дітям,що їх родичі померли.. 4.691.00 ;
Протокол з попередного річного засідання був виготов- Акцидентові грамоти 6,184 30.920.000
леннй з опізненням, яке можна вияснити та виправдати Молодь на виплаченому забезп. РАЗОМ:виплати грамот
тим, що головний секретар мусів писати цей протокол і на безпл. продовженні 4.741 3.475.087 1.847.162.48 Дол.
без скорочень, згідно з рішенням Головного Уряду. Дорослі на виплаченому забезп. і
на безпл. продовженні 14.659 11,418.196 2.Сирітський фонд:
Головний секретар щоденно ранком відкриває всю
пошту УНСоюзу та прочитує всю кореспонденцію Ре-
17.729 S 121.961.399
- виплати з сирітського фонду 4.003.08 Дол.
кордового Відділу. Опісля він сам відповідає на все лис- Усі члени разом w
тування українською мовою, відповідно перевіривши та - Відсотки 956.38
поладнавши спершу порушені у цих листах справи. Лнс- ;; Уваги. Увага! РАЗОМ:сирітський фонд
ти англійською мовою пише Меланін Мілянович, служ- ІВАН КЕДРИН
4.959.46 ”
бовичка Рекордового Відділу, яка також точно і фахово
робить скорочені переклади на англійську мову npOTO– Ж и т т я - Події - Люди З.Дивіденяа: І
колів засідань Головного Екзекутивного Комітету та Го-
ловного Уряду. СПОМИНИ та КОМЕНТАРІ - Виплачено дивіденду У 4?П54і;75 п

Обширна кореспонденція головного секретаря із се- UFE - EvENTS – PEOPLE


кретарями Відділів, організаторами, членами та кандида-
4.Кошти адміністрації:
MEMOmS and COMMENTARY
тамн на членів, як також виготовлювання протоколів ! Книжка у твердій темно-блакнтній полотняній обгортці,!', а.ПерзбнаЦьні Ад^тки:
вимагають дуже багато часу і праці, тоді коли головний Із золотими літерами4, -роботи мистця
секретар мас ще цілий ряд інших важливих обов'язків БОГДАНА ВОЖЕМСЬКОГО.
- Платні Екзекутнви................... 78.500.00 Дол.
я
та відповідальностей. Тому головному секретареві ко- І 724 сторінок. Ціна 20.00 дол. j І - Платні Працівників 237.520.74
нечно потрібно відповідного службовика, який допома- і Замовляти можна в кннгарському відділі при „Свободі",!',
гав би йому в листуванні, аби в писанні протоколів,, б о J пересилаючи чек або поштовий переказ, долучуточи од-J J РАЗОМ: Пер зональні видатки
головний секретар не може постійно працювати з таким ; ного доляра на кошти пересилки. ;і 316.020.74 ".
перевантаженням. Зроблено теж докладну перевірку ста-' І; svOBOOA, ЗО Миііврі—у вЬ, Агаву City. N J . MW'
о УЯМРМВЙІстеятуНю Динні мйоіГштЯЬспЛмвввряошпу.
тнетик про рух і стан членства у звіті головного Євврб-j - ^0Ф0900009444ІІ000000000Ф0Р000ФФФ^Ф000000Ф0000000000І v (Тродетлптлбуде)
Ч. 31.
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 10-го ЛЮТОГО 1978

Українська Опера з Америки Вдалий вечір гумору і сатири Успіхи нашої молоді Різдво Христове в Українськім
прибуде до Торонта з двома Т-ва Інженерів у Філадельфії Селі Ґлен Спей
виставами Філадельфія, (О. Л-нй) - і І так, інж. Олекса Солти- ! Величаво в молитов- багатьох присутніх появи-
Н ю Й о р к ( У О ) - Дирек- поставила перед с о б о ю два Філадельфійський В і д д і л сик, секретар Головної нім з'єднанні з цілим на- лися сльози в очах, бо там
ція Корпорації „Українська основні завдання: в часі Т о в а р и с т в а Українських Управи Т-ва, відомий гумо- шнм народом відсвяткува- далеко на рідній землі свят-
Опера" в Америці налаго наступу Москви на украш- Інженерів Америки є добре рист, що пише під псевдо- ла наша громада, 7-го січ- кують теж їхні родини те
днла діловий зв'язок з Від- ську мову й культуру та відомий з того, що влашто- н і м о м ,,Гриць Мотика", ня ц. р. Різдво Христове. величаве свято радости і
ділом КУК під керівницт- р о с і н щ е н н я у к р а ї н с ь к о ї вує наукові конференції на автор двох гумористичних Численні мешканці і їхні любови — але в яких інших
вом д-ра Остапа Е. Соколь- опери на Батьківщині - різні теми з інженерської збірок „Плямки" та „Дикі гості зібралися в залі церк- тяжких умовинах. Довго
ського і прибуде до зберігати й розвивати ук- ділянки, ширші с х о д и н и історії", а підготовляє вже і ви св. Володимира, щоби по вечері лунали ще коляд-
Торонта з двома виставами раїнське опсрове мистецтво членства із науковими до- третю, уперше виступив у спільно засісти д о Свят ки і пізно вночі учасники
у березні 1978 р. на свободі, а також анга- повідями запрошуючи та- Філядельфії із двома добри- Вечері. Р я с н о освічена розходилися домів.
У суботу 4. березня буде жувати і сприяти розвитку кож членів інших професій- ми гуморесками про місце- ялинка і коляди які розно- На саме Різдво Христо-
показана прапрсм'єра — ве- молодих українських опе- них товариств .та громадян- ве Т-во Українських Інже- силися з радіо-висильні в ве о. Іван Сирота відпра-
лика програма „Тисячоліт- рових талантів із ЗСА, Ка- ство, як також улаштовує нерів та про Філадельфію у Порт Джервіс збільшували вив св. Літургію в перепов-
ній шлях України" - опера, надн та новоприбулих із щороку традиційний Баль кривому дзеркалі. Слухачі святочний н а с т р і й . Оце неній вірними церкві.
пісня, балет, а в неділю, 5 Нескореної України. Інженерів із презентацією щиро сміялись, бачучи себе вже семий раз в історії По відправах — коляд-
у тому кривому дзеркалі та
березня — популярна опера Обидві програми nocra– дебютанток здобуваючи в дивуючись, що автор, який
нашого села відбувається ники, зорганізовані і під
,,Катерина" Миколи вив реж. Михайло Яблон- той спосіб фонди, щоб із не знає Філядельфії, так
цей український Свят Ве- проводом інж. Петра Са-
Аркаса д о слів Тараса Шев- ський. черги складати щедрі по- чір з радіопрограмою, яку ляка, відвідували мешкан-
влучно із легким .-умором Хрнстя Клюфас з посадником Сиракюз, Лі Александром.
ченка. Показ мистецької У програмі „Тисячоліт- жертви на різні наукові цілі, підхопив деякі моменти із
провадить проф. М. Д о - ців нашого села з тради-
програми „Тисячолітній ній шлях України" беруть видачу цінних видань, стн- життя філядельфійського Христя Клюфас учениця дії, у родині гімназійного бош. Той чар рідної коля- ційною колядою, яка дала
шлях України" буде участь, в історичних одягах пендії для українських сту- Т-ва Інженерів та буття на- останнього року середньої професора-філолога, Хрис- ди ділає зворушливо не на потреби церкви коло
н а й п е р ш и м українським на тлі відповідних декора- дентів тощо. Неслід ніколи шого „славного міста брат- школи Вестгілл в Снракю- тя вчить його української тільки на нас самих, але 1.000.00 дол.
відзначенням славного тн- цій, наступні солістки і сод і- забувати, що філядельфін- ньої любови”,в якого нема- зах, здобула всі найкращі м о в и . П р о ф е с о р спрова- теж на наших давніх по- Не менш урочисто від-
сячоліття Хрещення Укра- сти (за порядком виходу на ський Відділ Т-ва Україн- ло можна знайти матеріалу нагороди. Вона постійно с джус з Києва книжку ,.Ви- селенців чи радше на їх святкувало наше село свя-
Їни-Руси. В програмі: арії, сцену): Галина Андрсадіс, ськнх Інженерів був тому 10 на куди гостріший сатирич- на H o n o r Roll і National вчайте українську мову". дітей і внуків, мов євшан то Йордану. По церковних
дуети, квартети, секстети, Лев Рейнарович, Марта років одним із перших ще- ний обстріл. Honors Society відзначена Хритя додає до азбуки в зілля — а спомини давно відправах о. І. Сирота по-
пісні та балет з 13 українсь- Кокольська-Мусійчук, д р и х меценатів К а т е д р и святив перед величавим
З черги, інж. Лев Яцкевич, як найкраща учениця в клясі книжці букву „ґ" і це наби- пережитих свят — стають
ких о п е р , в т о м у з Степан Шкафаровський, Українознавства у Гарвард- з-поміж 168 учнів відзна- рає розголосу на цілу гім- перед ними такі, як їм nepe– хрестом, що його з льоду
один із кількакратних ко-
найновішої історичної Микола Голоднк, Леонард ському Університеті, жерт- кою Old English „W", редак- назію, хоч ані української дали їх діди і батьки. Вони п о с т а в и л и на церковній
лншніх голів Відділу, (він
опери „Ольга Київська" з X Бедерів, Ольга Гірняк, Во- вуючи поважну суму десять торка шкільної газети, ані російської мови в шко- приїжджають до нас, шоби площі П. Наконечний, М.
також редагує рубрику
століття, створеної на твор- лодимир Карпинич, Mapifi– тисяч долярів, незалежно акомпаньятор^для музич- лах там не вчать. В гімназії брати участь у всіх цер- Гунчак і А. Пітьо, а опісля
„Життя і знання" у щоден-
че замовлення Корпорації ка Чолій, Тамара Лихолай, від того, що поодинокі чле- них імпрез в u школі, по- Христя дає кілька лекцій ковних різдвяних відпра- відвідав мешканців села і
нику „Свобода"), поділився
композиторе м-лавреатом Іван Гош, Христина Kapnc– нн Т-ва складають окремо міщена в „Хто є хто" серед про Америку і про англій- вах. поблагословив їх хати свя-
із п р и с у т н і м и с в о є ю вір-
Ігорем Білогрудом у Чікаго вич, Богдан Чаплинський, свої пожертви від себе oco– середньошкільної молоді в ську мову та багато інфор- За це належиться в пер- то-йорданською водою.
шованою сатирою „Чому"
до поетичного лібретто Ляриса Магун-Гурин, Cep– бисто на різні наукові та Америці. Останньо вона мацій про Україну, про яку шій мірі сердечна подяка Д-р М. Клюфас
та г у м о р е с к о ю про „ Н е -
Леоніда Полтави. Внста- гій Казарян, Павло Михай- громадські цілі. дістала Good Citizenship фінляндці багато знають. проф. М. Добошові і Цер-
вою класичної опери „Ка- Рівночасно цей Відділ Т- щасливе число 4". Автор
лик. музичний керівник Award і відзначення від ор- Христя вихована в укра- ковному Комітетові. Cep–
зумів майстерно підхопити
терина" із солісткою Map– Оперового Хору — проф. ва Інженерів у Філядельфії, ганізації Дочок Амсрнкан- їнському патріотичному ду- дечна подяка від нас Т-ву ЛІТЕРАТУРНО-
різні події, факти, дати й
тою Кокольською-Мусін- Лев Стругацький, асистент- що його цього року очолює ської Революції. сі. Вона дуже добре володіє ,,Розвага", якого пані вже МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ
числа із різних ділянок нау-
чук в заголовній ролі буде хормайстер Роман Левиць- інж. Евстахій Филнпович, Та найбільшим відзна- українською мовою в пись- третій рік займаються під-
ки. історії і нашого життя-
вшановано пам'ять геніяль- киЙ, керівник балетного дбає також і про товариське ченням для Христі було те, мі і слові. Почала школу готовою цього свята. Гар- Ню Йорк. - 3 Літе-
буття, щоб у цілості CTBO–
ного українського поета- а н с а м б л ю „ В е р х о в и н ц і " співжиття членства разом із що її єдину з-поміж усіх у к р а ї н о з н а в с т в а на 5-му но прибрані зелені столи, ратурно-Мнстецького К л ю
рити цікаву гумореску чи
р е в о л ю ц і о н е р а Тараса прн Осередку С У М А в Н ю громадянством, улаштовує шкіл міста Сиракюз і око- році життя та після 11 літ освічені свічками, заставле- бу повідомляють, що у
делікатну сатиру, яку всі
Шевченка. Йорку хореограф Олег товарнсько-розвагові зус- лиці, вибрала організація закінчила її матуральним ні святочними традиційни- п'ятницю, 10-го лютого ц.
радо слухають.
Ґенза, диригент оркестри трічі тощо, щоби — щось в American Field Service - іспитом з відзначенням. p., о год. 7-ій вечора, у
Корпорація „Українська - Дуже припала до вподо- ми стравами поблагосло-
маестро Я р о с л а в роді „Українських Бесід" на international Scholarships на Христя є пластункою від 6- приміщенні цього Клюбу
Опера" була створена на Ліщинськнй. рідних землях — утримува- би присутнім гумористична вив о. Іван Сирота і поба-
базі Українського Oncpono– ти товариське співжиття із „Розвідка про недоліки в виїзд за границю. Христя го року життя і належить до жав присутнім та їх роди- доповідатиме Дам'ян Лі-
го Ансамблю восени 1976 р. В опері „Катерина" партії г р о м а д я н с т в о м . О с і н н ю творенні різних Комітетів" їздила на ціле літо до Фін- гуртка „Далекі Обрії". Вона нам Веселих Свят й щаслн- шинський на тему: „Kpa–
в Н ю Йорку, як неприбут- виконують: Марта Коколь- цього року влаштовано при п-і Стефанії Кохановської, ляндії, до міста Куопіо, де також дуже здібна банду- вого Нового Року. Залуна- йознавча поїздка групи мо-
кова культурно-громадсь- с ь к а - М у с і й ч у к , Г а л и н а значній допомозі створено- яка від самого початку ство- вона репрезентувала Сира- ристка, учасниця курсів ла в переповненій залі лоді до Греції та Італії";
ка установа, зачартерована Андрсадіс, Лев Реннаро- го при Відділі К о м і т е т у рення Відділу Т-ва Інжсне- кюзи. Від посадника Сира- Григорія і Петра Китастих, могутня коляда ,,Бог доповідь ілюстрована про-
в американському уряді. вич, Богдан Чаплинський, пань-дружин інженерів, що рів у Філядельфії дуже ак- кюз Лі Александра вона і разом з молодшою cec– Предвічний народився". У зірками.
Очолює К о р п о р а ц і ю В о л о д и м и р К а р п и н и ч , його очолює п-і Віра Ан- тивно д о п о м а г а л а у всіх дістала гратуляції і листа до трою Уляною вже не раз
о п е р о в а с о л і с т к а - з і р к а Тамара Лихолай, Ольга дрейчнк, дуже вдалий осін- його імпрезах. Авторка, яка посадника міста Куопіо, в виступала перед україн-
Галина Андрсадіс. Kopno– Гірняк а також оперовий ній пікнік, а недавно ство- часто виступала із своїми якому він-передає привіт від ською і американською пу-
рація „Українська Опера" хор та балет. рений при Відділі К л ю б гуморесками "на різних ім- себе г від населення міста блікою.
шахістів і бриджістів під презах, здобула і цим разом Сиракюз і поручає Христю Христя, її батьки д-р
^ к м ц м и ч і Ц , І І І О аамаваааіааіііоіаТий п р о в о д о м інж. Ярослава публіку своїм безпоссред- в опіку посадникові. Після С в я т о с л а в і д-р Галина
:в: нім та від щ и р о г о серця повороту з Фінляндії, Хрнс- Клюфас, і її сестра Уляна є
ш Жмуркевнча почав уже та- В глибокому смутку ділюся сумною вісткою
2 75-ий Відд. С о ю з у Українок А м е р и к и і аи кож свою діяльність при легким і приємним гумо- тя передала посадникові членами 317-го Відділу Ук-
а Александрові привіт і дару- раїнського Народного Со- з Рідними, Приятелями тя Знайомими.
2 в Нюарку, Н. Д ж . значнії! участи зацікавле- ром.
т нок від фінляндців, як це юзу. що в п'ятницю, 3-го лютого 1978 року
Ф них членів, їхніх дружин та Чи не найбільш яскраво відійшов у Вічність
aj влаштовує гостей. бачимо на світлині. Микола Велич
п р о м о в и л а до присутніх мій КУЗЕН
J в суботу, 25 лютого, ц. p., о год. 6-ій веч. І знаменита сатирична гумо- Перебуваючи v Фінлян- секретар 317-го Від. УНС
Черговою імпрезою роз-
” в зелі церкви св. Вознесіння вагово-товариського спів- реска ,,З політикою о б е -
р е ж н о " д - р а Олександра
і бл. п.
” ^.. 650 lryinetQn Avenue, MAPLEWOOD, NJ. життя був дуже вдалий „Ве-
3

5 ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ВЕЧІР
і чір^ гумору і сатири", що^
"Його' влаштував Відділ Т-Чіа
Б і л и к а , т а к о ж о д н о г о із
колишніх голів Т-ва Інже-
ВИСОКОШКІДІЬНІ КУРСИ ІВАНХОЛОДНЯК
МІРИ ГАРМАШ Інженерці у Філядельфії в нерів у Філядельфії, в якій
він піддав своїй відважній й
УКРАЇНОЗНАВСТВА няр. 7-го червня 1896 p.. Свобода - Липці,
н е д і л ю , 20-го л и с т о п а д а Харківської області.
м . р . в ресторані , , В е л л с " одвертій, але не ущипливії), НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА,
1 при участи понад 130 осіб. а тонко поданій сатирі різні ДЕЛЕҐАТУРА УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО Горем прибитий -
актуальні моменти із нашо- УНІВЕРСИТЕТУ при співпраці ШКІЛЬНОЇ РАДИ ЯКІВ КЛЬОВАНИЙ - кузен
РОМАНА ВАСИЛИШИНА Вечір відкрив голова Від-
ділу інж. Евстахій Фили- го політичного й громад- пряУККА

-'
при співучасті пович вітаючи присутніх з ського буття. Найбільш ПРОГОЛОШУЮТЬ ПРОДОВЖЕННЯ
дружинами о. митрата Мн- припало д о вподоби при-
В Членів Театрально: Студії Молоді прн „Театрі в П'ятнн- сутніх те, що автор у своїй
ВИСОКОШКІЛЬНИХ КУРСІВ
рослава Харнну, о. крнло-
5 цю" у Філадельфії, під керівництвом ВОЛОДИМИРА
шанина Тому Бариляка, го- гуморесці показався пов- УКРАЇНОЗНАВСТВА
2 ШАШАРОВСЬКОГО, РОКСОЛЯНИ ЧОРПІТИ та РО- ннм сатиричним „соборни- з таких ділянок: українська моаа і література, історія, „Свободі" з 1-го лютого 1978 р . в списку жертводавців
і МАНА КНІГНИЦЬКОГО, піаністки УЛІТИ 0ЛЬША-
” НІВСЬКОІ (сольо) та ЛІДІЇ БУЛЬБИ - акомпаньямент.
” Ведуча - ТАЇСА РАК-БРОВН.
І лову місцевого
У К К А проф. д-ра Петра
Відділу

Стерча, голову Г о л о в н о ї
Управи Т-ва Українських
ком", б о попалось усім без
виїмку загумінкам нашого
буття включно із власним
географія, історія культури, журналістика, проблема
українського права.
Курси призначені для студій в УВУ та вишколу або
на НТШ, Сарсель. замість квітів на могилу
св. п. В о л о д и м и р а П о п а д ю к а
Jiaaaaaaaja,paaaac^jfBH Інженерії) інж,Юріїї Гонча- середовищем автора. підвищення кваліфікацій учителів шкіл українознавства. подано помилково, шо
ренка з Н ю Йорку, секре- До участи в курсах управнені абсольвенти середніх Д-р МАРТА ПЛОЩАНСЬКА вплатила 25 00 дол..
таря Головної Управи інж. Усі виступи гумористів шкіл і тим самим студенти високих шкіл, як звичайні сту- ПОВИННО БУТИ 50 00 ДОЛ.
Олексу Солтисика, npeco– присутні н а г о р о д ж у в а л и денти і учні вищих кляс середніх шкіл, як вільні слухачі.
щирим сміхом та не менше Перепрошуємо за недогляд.
Українська Православна Федеральна вого кореспондента мгра Реєстрацію або додаткові вписн можна зголошувати
Олександра Луцького, чле- щирими оплесками в д о в о телефоном кожного дня в канцелярії А НТШ, 302-304 Захід КАСА „САМОПОМІЧ' Чікаго
Кредитова Кооператнва у Ню Йорку нів Відділу Т-ва Україн- лення. 13-та вул., Ню Йорк. Н. Й.. 10014. тел. (212) 929-7622 або
ських Лікарів, Асоціяції вислати вписову карту до канцелярії.
При кінці цього вдалого й
Українських Професорів та приємного товариського Зразок вписової карти:
Рада Директорів нашої установи цим повідомляє всіх всіх членів Т-ва і гостей, які вечора голова Т-ва інж. Е. Прізвище та ім'я У БОЛЮЧУ ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
1і наших Членів, що згідно одностайної ухвали від 2-го лю- разом з. дружинами прнбу- Филнпович подякував усім
того ц. р. Ради Директорів, Контрольної Комісії та Креди- ли на цей вечір. Початкову (Українською мовою і анг. транслітерацією) мосі ДРУЖИНИ
„доповідачам" - гуморио
м о л и т в у перед в е ч е р о ю
тоїого Комітету, у присутності Федерального Інспектора
п. Кейсі - провів о. митрат Мирослав
там, заповідаючи, що Від-
діл плянує ще влаштувати
Адреса
Телефон
бл. п.
Харнна, а програмою вечо-
ра після вечері проводив
культурно-освітній рефе-
одні ширші сходини член-
ства із відповідним рефера-
Освіта
Зацікавлення
АНГЕЛИ-МАРТИ
том та запрошуючи усіх на
рент Відділу, один із колнш- будуть відправлені
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ніх голів Т-ва інж. Мнрон
черговий Баль Інженерії) у
Філядельфії із презентацією
(В студіях УВУ або Педагогічних)
Лекції відбуватимуться в приміщеннях А НТШ або, за СЛУЖБИ БОЖІ і П А Н А Х И Д И
Білас, який разом із голо- д е б ю т а н т о к , який відбу- домовленням викладача з студентами в приміщенні однієї
в о ю Т-ва інж. Е в с т а х і є м з установ на долині міста. 1 4 - г о л ю т о г о 1 9 7 8 p . , o г о д . 8-ій р а н к у
деться в суботу, 4-го люто-
Филиповичем чи не най- го 1978 р. в готелі „Шера- Вписн продовжені до 15-го лютого 1978 р. в Українській Католицькій Церкві
Членів Кредитівки більше доклали труду й
праці у вдалому зорганізу-
тон". Закінчився цей приєм- П'ятниця, ІО-го лютого, год. 6-та веч.. в приміщенні Божо! Матері Неу стаючої Помочі
ний і д у ж е вдалий вечір НТШ - Проф. Є. Федоренко: Модернізм в українській лі-
ванні й переведенні цієї при- тературі. в Сан Дісго, Каліфорнія;
товариської зустрічі молит-
відбудуться ємної розвагової імпрези. вою, що її провів о. крнло- Для вигоди студентів, подасться телефони членів 1 9 - г о л ю т о г о 1978 p . , о г о д . 10-ій ранку
Після слова привіту й шанин Тома Ба рил як, а пі- управа курсів: д-р В. Лев (212) 845-3672, д-р Є. Федоренко
у неділю, 26 лютого ц. p., о год. 2-ій по пол. побажань успіхів у праці
в Українській Православній Церкві
сля т о г о гості ще д о в г о (201) 887-9048, д-р . Гурин (201) 569-4030.
у церковній залі Православної Церкви філядельфійському Відді- обмінювались думками у УПРАВА КУРСІВ Покрови Пресвятої Богородиці в Сан
св. Тройці лові голови Головної У пра- товариськії! розмові. Дісго, Каліфорнія.
вн Т-ва інж. Юрія Гонча-
359 Broome Street, NEW YORK. N,Y. Згадайте Незабутню Покійницю і помоліться за спокій
ренка, присутні мали наго-
І"
11
Ті незлобивої душі.
ЗА РАДУ ДИРЕКТОРІВ: ду почути дуже добрі гумо-

П. БАЙБАК Я. ФАРТУШНИЙ
рески й сатиричні есеї чо-
тирьох гумористів з інже-
нерських кіл на актуальні
І З ініціативи
ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОГО ВІДДІЛУ Т-ВА ЗА ПАРТІЯРХАЛЬНИЙ УСТРІЙ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОМІСНОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Інж. ЛЕОНІД РОМАНЮК, чоловік

Голова - Секретар -
теми нашого громадського
Ф і л я д е л ь ф і я відзначить в н е д і л ю , 19-го л ю т о г о 1978 року Організація Жінок 0 4 С У
буття. 1 Відділ в Н ю Йорку
86-ту РІЧНИЦЮ НАРОДИН 1 повідомляє, що
НІМЕЦЬКЕ СПІВОЧЕ ТОВАРИСТВО БЛАЖЕННІШОГО ПАТРІЯРХА ЙОСИФА 1 в н е д і л ю , 12 л ю т о г о ц. р . п о С л у ж б і Б о ж і й
L1EDERKRANZ FOUNDATlON, inc.
і 1 (П-тці)

15-ЛІТТЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЙОГО ЗІ ЗАСЛАННЯ 1


в д о л і ш н і й Каплиці церкви св. Ю р а
пбііломляс, що з ушапі на погоду, ПЕРЕНЕСЕНО при 7-ІЙ вул. в Н ю Й о р к у
на середу, 22-го лютого 1978 p., о год. 8-ій веч., у свойому клюбі Високопреосаященяіший Митрополит ЙОСИФ ШМОНДЮК відслужить Архн- 1 відправиться
срейсмгу, Торжественну, Благодарственну Святу Літургію в Митрополичому Соборі 1
ВЕЧІР УКРАЇНСЬКОЇ а Філядельфії, о 10-ій год. ранку.
1 ПАНАХИДА
Того ж дня, о 3-ій год. по пол. -
1 за спокій душі
ПІСНІ і МУЗИКИ СВЯТОЧНІ СХОДИНИ МИРЯН в залі УСО „Тризуб" 1 сл. п. ОЛЬГИ БАСАРАБ
УЧАСТЬ БЕРУТЬ: з доповіддю Голови Красвого Товариства за Патріархат, п. ред. ВАСИЛЯ КАЧМАРА
в Піяністка Юліяна Осінчук, докторантка Джуліярд; та висвітлення фільму „УКРАЇНСЬКІ ДНІ В РИМІ". та всіх Українських Героїнь
До якиайчнеленнішоі участи в Святій Літургії і в Святочних Сходинах, заохочує До участи запрошуємо наших Членів, Організації
в Український Хор Думка, Ню Йорк, диригент Семен Комірний, і просить Вірних Української Помісної Католицької Церкви - з прапорами та Українське Громадянство.
фор. супровід Євгенія Палій. ПАНАХИДУ співатиме ХОР ЦЕРКВИ СВ. ЮРА
УПРАВА ФІЛЯДЕЛЬФІЙСЬКОГО ВІДДІЛУ Т-ВА ЗА ПАТРІАРХАТ під управою Проф. І. ХОМИНА
Квитки замовляти у Prof. EDWARD WE1SS, ч. тел. (212) 24547И.

- ,.^,v– т і УПРАВА
СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ. 10-го ЛЮТОГО 1978 Ч. ЗІ.

Січневі Роковини в Сиракюзах... ПЕРША ВІЙНА...


' Закінчення її cm. 1-ої)
БІТОВИХ, стейтових та фсде- сінкської Групи" пишуть: Стефи Годжак відспівали
ih 4 Ж: (Закінчення зі cm. 2-ої)
В загальній оцінці - і це
ВШПШ.ІІІ ВІД-НАС шетів, як про це хваляться не с п р о м о ж н а з а с т у п и т и
ральних урядів. ..Всі історичні катаклізми, пісню ,,Карпати" — наро- була вдала імпреза, якою комуністичні теоретики, по- комуністична ідеологія.
Імпрезу започатковано що їх український народ дну пісню, ,.Зірвалася xyp– наша ненадто велика гро- МИРОСЛАВ СТАХІВ, член Війна між двома хому-
стійно лопає, як це наявно
відігранням обох націона- пережив за останні віки, товина" - повстанську пі- мада вийшла у зовнішннй УНСВідд.59Т-ва Украінсиса УНС в 1968 р. Залишив у смут- ністичними державами,
ку дружину Анну, братів наново засвідчила в'етнам-
льни гімнів, о. npoTonpc– породжені ідеєю державнсь сню і ,,Кладочка" — во- світ і з а м а н і ф е с т у в а л а Січ і Бріджпорті, Кони., Василя і Павла та сестру Галв- с ь к о - к а м б о д ж с ь к а війна. В'єтнамом і Камбоджою, с
св. В. Уманець провів мо- сти. Воля нації прагне д о линську народну пісню. свою зорганізованість і помер 21 жовтня 1977 р. на 57- ну. Похорон відбувся 22 Ця війна різнож свідчить неоспоримою ознакою роз-
литву, а голова Відділу непідлеглости, д о суверені- здисциплінованість, а сво- му р. життя. Нар. в 1920 р. у жовтая 1977 р. ва цаннатарі про те, що також і комуніс- кладу й занепаду комуніс-
У К К А д-р Олександер Ґуд- тету, до будови свого не- Мистецьку частину ви- ею, понад сподівання ор- Львові, Україна і став чл. УНС Пресв. Серця Христового я тична ідеологія не с enpo– тичної ідеології, вслід за
зяк відкрив її коротким залежного життя, а імпері- конував соліст-бас д-р Єв- г а н і з а т о р і в , ч и с е л ь н і с т ю в 1965 р. Залишив у смутку Менвілл, Н. Дж. можна розв'язувати міжна- чим мусить прийти і її заги-
словом, вітаючи наших ве- ялістичні хижаки роблять ген Савчнн, психіятр із дружину Дарію, двох синів
уже не перший раз пока- Юрія і Мирова, тещу, дві Вічна Йому Пам”ть! ціональні спорн, як не були біль.
теранів, запрошених roc– усе від них залежне, шоби Бінггемтону, який виконав зала теж свою жертвен- сестри я Україні і тету в Брхзи- М. Захарко, секр. спроможні розв'язати їх і А ідея нації є, і залишить-
тей та всіх приявних і в не допустити до такої су- при фортепіяновому cynpo– ність. Завдяки цьому ім- ліі. Похорон відбувся 24 ОЛЕКСА ГРЕБОВИЧ, інші і д е о л о г і ї на протязі ся незнищимою, вічною.
їхньому імені передав при- веренности. Тому ми муси- воді п-ні Джовен Новіц- преза не була дефіцитова, жовтня 1977 р. на цвинтарі св. УНС Відд. 261 Т-ва Україна в довгих століть.
віт борцям за ідеали 22 мо збудитись із нашого аси- кої пісні: ,,Мій край" — шА
хоч кошти її влаштування Івана Хрестителя в Стрятфор- Вілліямстовн, Н. Дж., помер У початках християнства REAL ESTATE
Січня у поневоленій, але не міляційного сну і перекона- слова В. Сосюри, муз. О. були високі. В цьому зас- ді, Кони. 16 жовтая 1977 р. Нар. в 1918 р. здавалося, що християнські
скореній Україні та передав ти американський світ про Залеського, „Ромашка" - луга усіх виконавців мис- Вічна Йому Пам'ять! і став чл. УНС в 1940 р. Заля- держави ніколи не будуть
провід програмою інж. колосальне космополітич- слова Л . Курявенка, муз. Т. Слнвінськнй, секр. шнв у смутку дружину Гелеву, воювати між собою. Та ці Glen Spey. N.Y.
тецької програми, із поза-
Миронові Сидоровичові. не значення України в укла- С. Сабадаша і „ Н а калині матір Ф евронію, 4 братів і дві сподівання не справдилися. В Українському Селі
місцевим головним про- ВОЛОДИМИР НАВРОЦБ- сестри. Похорон відбувся 19 Християнські держави час-
Майстер церемонії інж. ді сил теперішнього світу". мене мати колихала" — мовцем та запрошеним спі- КИЙ, член УНС Відд. 325 Т-ва на продаж
жовтая 1977 р. ва цвинтарі
Сидорович відчитав прок- У знаменитих підсумках слова А. М'ястківського, ваком-солістом і його аком. Запорозька Січ я Бруклині, Н. Ґрін Мт. в Гоммонтон, Н. Дж. т о п р о в а д и л и війни м і ж
2-АКРОВІ П А Р Ц Е Л І
лямацію губернатора стей- своєї промови в однаково муз. В. Верменича, а на п а н ь я т о р к о ю включно Й., помер 13 жовтня 1977 р. вя Вічна Йому Пам'ять! с о б о ю , коли траплялися В найкращій околиці, 5 хвилин
ту Г ю Л. Кері, в якій він знаменитій англійській мо- додаток „Києве м і й " - які виконали свої програми 66-му р. життя. Няр. я 1911 р. я Секретар національні спорн між нн- ходу д о церкви й Укр. Роб.
підкреслив, шо ,,американ- ві цей талановитий моло- слова Д . Луценка, муз. І. зовсім безінтересовно. На- с. Лішчнн, пов. Ходорів, Ук- мн. Пізніше бували війни Союзу. За інфор. телефонувати
ш ніколи не будуть байду- дий промовець звертався Шамо. раіна і стяв чл. УНС в 1940 р. ЕВА ҐЕРУЛА, члевха УНС між католиками і протес- 8-Ю рано. 7-І 1 веч.
ша громада вдячна їм за Залишив у смутку дружину Відд. 36 С-ва Преса. Boropo–
жі до долі України і її до приявних представників Імпреза закінчилась та- їхню жертвенність. Д о ус- Юлію, сина Миколу, зятя тантами. Але часто бували і Тел. (914) 856-7880
днці в Рочестері, Н. Й.,
народу" та що ,,День Ук- американського світу із нковим вечором при зву- піху причинились теж усі Івана та 3 внуків. Похорон від- померла ЗО вересня 1977 р. ва такі війни, коли католики
раїнської Н е з а л е ж н о с т и тривожним С.О.С.: Допо- ках о р к е с т р и , . Ч е р в о н а представники організацій, бувся 17 жовтня 1977 р. на 83 р. жаття. Нар. в 1894 р. в йшли разом з протестан- LAKE FRONTAGE 1N GLEN SPEY
с и м в о л і з у є н е п о б о р н о г о можіть нам розбити кайда- Рута" під кер. інж. Opec– які жертвенно займались цвинтарі св. Петра я Статей Україні і стала чл. УНСв 1930 тами проти католиків — а 1-2-3 ACRE PARCELS
духа свободи". ни неволі у нашій батьків-
та Грицика — аж поза розпродажем квитків серед Айленд, Н. Й. р. Залишила у смутку синів протестанти з католиками Hard surface roads. Subdivided and
На очах всіх учасників щині Україні, б о неволя і Вічна Йому Пам'ять! Михайла, Йосифа, Кароля та проти протестантів. А це ready build. Call Oleh Myskiw
північ, а тоді вже попису- небувалої тут сніговії в ос- 9 внуків і 3 правнука. Похорон вказус, що ні ідеології, ні
імпрези відбулась церемо- там загрожує неволею ці- валась передусім молодь, а танньому тижні підготови.
В. Цюпя, секр. (201) 467-1177 (day) and
нія підписання спільної лому світові! відбувся 4 жовтая 1977 р. ва релігії, не с спроможні роз-
дехто із старшого поколін- РОЗАЛ1Я ПАЛАЖІЙ, члеикя цвинтарі Голі Сепалчер в в'язувати національностеві (201) 399-4894 (eve's)
проклямації Дня Українсь- Промова теж знамени- ня брав собі від неї добрий ВСТУПЛПТВ П ЧЛЯНИ УНС Відд. 245 Т-ва Запорозь- Рочестері, Н. Й.
кої Незалежности посадни- того англомовного промо- кя Січ я Трсігтош, Н. Дж., непорозуміння.
приклад. У Н Союзи! Вічна їй Пам'ять! В У К Р А Ї Н С Ь К О М У СЕЛІ
ком міста Лі Александром вця проф. д-ра А. Бюс- померла 18 жовтня 1977 р. на Спори між комуністич-
М. Ковальчук, секр. НА Ф Л О Р И Д І
та повітовим старостою карена була дуже добрим 84-му р. життя. Няр. в 1893 р. в ними державами, а зокрема
ц
Бібрці, Україна і стяла чл. ЮСТИНА НАЮКОВ, перша справжня війна між придбайте ділянку під хату.
Джаном Мул роєм, яку й доповненням думок пер-
відчитав сам повітовий шого промовця. Він крас- КОСМІЧНА АРХЕОЛОГІЯ У НС в 1951 р. Залишала у сму- УНС Відд. 94Т-ваім.М.Шаш- двома комуністичними дер- 5 0 x 1 1 0 від 15,000
тку доньку РозалЬо, синів кевача в Гамтрамк, Міч., жавами, В'єтнамом і Кам- 8 5 x 1 2 0 від 57,500
староста. норічиво розправився із по- (Закінчення W cm. 2-ої) Олександра, Андрія, Івана, померла 5 вересня 1977 р. ва 81 боджою, наявно свідчать 100 х 110 на 2 родини 510,000
Уривки і Четвертого двійним розумінням полі- р. життя. Нар. в 1896 р. в с про неістотність нібито все-
Спочатку вона переходить льйонів літ і воно nepe– Володимира та внуків і прав- НОВІ ХАТИ
Універсалу Української Це- тики ,,детанту" — облуд- д о розряду гігантів і над- живає свій південь. Воно не нуків та дальшу родину. Похо- Кіданів, пов. Бібрка, Україна і
нтральної Ради прочитали ним та агресивним у світі рон відбувся 21 жовтня 1977 ия стала чл. УНС в 1938 р. Залн- сильного комуністичного 5 кімнат, лазкичка. гараж,
гігантів,а потім,скинувши перейшло ше й половини
п-ні Ніна Новохатько в ук- зла і московсько-комуніс- цвинтарі Пресв. Тройці в Трен- шнла у смутку ближчу та клича: „пролетарі всіх країн від S25.500.
зовнішню оболонку, посту- еволюційного шляху. В йо- дальшу родину. Похорон від- єднайтеся". Д о б р о нації є 7 кімнат. 2 лаз., гараж на 2 аата
раїнській, а Борис Ґудзяк в тичного імлеріялізму з цьо- пово охолоджується та пе- го надрах в і д б у в а ю т ь с я тоні, Н. Дж.
англійській мовах. го боку, та справді миро- Вічна їй Пам'ять! бувся 8 вересня 1977 р. ва цвин- найвищою цінністю і його від S40.500.
ретворюється в білого кар- інтенсивні термоядерні ре- тарі Мт. Олівет в Детройті, не можуть заступити жадні
В часі бенкетового обі-1 любним у світі демокра- лика. Білий карлик, таким акції перетворення водню в Секретар SUNNYLAND REALTY
Міч. ідеології. А м о с к в о с ь к о -
ду інж. Сидорович пред-1 тичних країн з другого. З чином, це кінцеве звено в гелій, у висліді яких сонце НАДІЯ ЗАКРЕВСЬКА член- Stephen Kovqlchuk - Realtor
Вічна їй Пам'ять! кнтайське ворогування і,
ставив гостей при головно-1 вірою у перемогу Правди і житті зорі. випромінює величезну кіль, кя УНС Відд. 394 Б-ва св. Р. Татарський, секр. зокрема,в'єтнамсько - кам- 855 N. Part Avt.. Apopka. Fla. 32703
му столі, в першу чергу з великим оптимізмом про- кість променистої енергії. Володимира Вел. в Мягваг, Н. (305)486-3060
Зорі в своїй молодості боджська війна ясно дока-
учасників Визвольних Зма- мовець кінчав: ,,Я перско- бувають різної величини, Тому нема підстави боя-
Дж., померла 15 жовтня 1977 АННА БІЛОУС, членка УНС
зують, що національної ідеї Увага! В п'ятницю, 3-го ,IIOTO–
гань в особах о. прото- наний, шо Україна та інші барви, світлости та конфі- тись раптового спалаху со- 1918 р. в с. Становище, Волинь
р. на 58-му р. життя. Няр. я Відд. 316 Т-ва Укр. Нар. Дім в
Рочестері, Н. Й., померла 22 го, ч. 26. подано помилково
пресв. Василя Уманця, по- поневолені Москвою наро- гурації. Наприклад зоря нця або його „розпухання" в Україні і стала чл. УНС в вересня 1977 р. ва 80 р. жаття. старе, неважне вже оголошеи-
ручн. УСС-ів д-ра Івана ди внедовзі відзискають може бути одно та мно- до розмірів надгіганта. 1964 р. Залишила у смутку му- Нар. в 1897 р. в с. Жовчів, пов. ня.
Подюка, сотн. Івана Пігу- свою правду, а з нагоди гократною, значить, по- жа Володимира, дочок Любу і Рогатин, Україна і стала чл.
ляка, поручн. д-ра Клима 60-ліття проголошення Ук- одинока, як наше сонце, Усі ці інформації завдя- Анну та сестру в Україні. По- УНСв 1927 р. Залишила у сму- W00000000—jJWJttJ f
Мельника і сотн. Всеволо- раїнської Незалежности я подвійна, потрійна або й чуємо праці космічних ар- хорон відбувся на цвинтарі тку синів Михайла, Володими-
да Соколовського, яким вітаю усіх українців слова-
почвірна. Многократні зорі хеологів. І так, як палеон- Ново Дівево в Спрінг Валлі, Н. ра, Андрія та дочок Софію і А. Е. SMAlSCo. ;:
представники м о л о д е ч и х ми Т. Шевченка: відбувають в космосі свій тологи мріють про знай- Катрю, внуків та правнуків. REAL ESTATE і 1NSURANCE і j
о р г а н і з а ц і й — Наталка Вічна їй Пам'ять! Похорон відбувся 24 вересня 1733 Springfield Avenue 1
скомплікований танок між дення свідків народин жит- 1977 р. ва цвинтарі Голі НЕДІЛЯ.
Шпічка, Маруся Луцак та ,, Страшно впасти у Секретар Maplowood. N.J. 07040
у
с о б о ю , довкруги уявної осі. тя на нашій плятені, так Сепалчер, в Рочестері, Н. Й. 12-го ЛЮТОГО 1978 р.
Івась Гвозда — піднесли на кайдани, само астрономи мріють (201) 7 6 1 7 5 0 0
Наше сонце зачислене ПЕТРО НЕДОСТУП, члеи Вічна їй Пам'ять!
вишиваній подушці відзна- Умірать в неволі, про те, що їм колись по- УНС Відд. 218 Т-ва Сокіл в РОЧЕСТЕР, Н. Й. Річні збори РЕКОМЕНДУЄ:
д о категорії жовтих карли- В. Попович, секр.
ки у національних кольо- А ще гірше — спати, Т-ва Запор. Січ 367 Відд, о год
ків. За розрахунком аст- щастить побачити хвилину Кампбелл, Огайо, помер на 70 MAPLEWOOD - Новий,! ;
рах із числом 60 і їх ними спати, ; народин нашого Всесвіту. р. життя. Нар. в 1906 р. і став АННА ТЕРЕЩЕНКО, члеа- І :ЗО по пол. в їдальні школи св. 2-род., 6 і 6, просторі! І
rxN^.f 4 йому тепер 13 бі- чл. УНС в 1943 р. Залишив у ка УНС Відд. 153 Т-ва ім. Л. Йосафата. На порядку: вибір
удекорували під оплески І спати на волі... ” кімнати, олив, огрівання '. !
приявних на залі. Далі май- ; W f f f f f — t t f f ' f f f f f f f f t t t ; смутку дружину Марію. З Мншуги в Філадельфії, Па., Управи на 1978 p., вибір на гарячу воду, 2 гаражі,' І
В черзі програми д-р сестри і 5 братів. Похорон під- пОмерла9 жовтня 1977 о. ва 66- делегатів на 29 Конвенцію
стер церемонії представив: HNIZDOVSKY бувся 15 жовтня 1977 р. ия му році жаття. Нар. в 1911 р. в близ. до транспортаціі і і!
повітового старосту Д ж о - Іван Гвозда представив де- цвинтарі Кальварія. Україні і стала члеякою УНСв У Н С . звіт К. К о м і с і ї , шкіл. 578,500.00.
на Мул роя, у заступстві яких гостей на залі, а саме WOODCUTS, 1944 - 1975 Вічна Йому Пам'ять! 1964 р. Залишила у смутку му- ухвалення статуту. Проситься SPRINGFIELD-Ранчаз;:
неприявного посадника мі- приявних представників
A (jUlotue R^sonnt by ABE M TAH1R. )i etth і lwtwxd Of Pf 1ER A W O
Секретар жа Григорія, доньку Надію та чл. прибути. - П. Дзюба, гол., ! І 2 спальнями, 1 гараж, хата ;
ста - президента Міської Поневолених Націй — Ма- ind in iutoOOftipfcol o u r Ьт JAC^JES HNUDOvSKY
ближчу і дальшу родину в У к- М. Лнлак. кас. В. Попович, !! в д . д о б р о м у стані, низ. j і
Ради Ніля Мек-Киррна, дяршини - Тібора Гель- ДМИТРО ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ряіні. Похорон відбувся 13 секр. 9
Pnce t?5 00 Kjid bound Povtift jnd hjndiifti one dottii, податок. 564,900.00.
hta itnej ieixknb xM S1" ulti її' і', член УНС Відд. 59 Т-ва жовтня 1977 р. ва цвинтарі св.
конгресмена Джеймса Ген- ча, Латвії - Вілмарса
Українська Січ а Бріджпорті, Андрія в Бавад Бруку, Н. Дж. N E W A R K , ivy НШ - J J
лі і в заступстві неприяв- Спранкманіса, Литви — tІ
Конн., помер на 80 р. життя. ГЕМТРЕМК, МІш. Місячні 2-род., 5 і 5, муров.. 21 І
SVOBODA BOOKSTORE Вічна їй Пам'ять!
ного конгресмена Вілліяма Франка Петравскаса, голо- ! J 30 Monttomery itrmt збори Т-ва ім. М. Шашкевича окремі газові печі, 2 j
jene T City. N J. 07303 1 ' Няр. в 1896 р. в с. Лозія, Зба- Секретар
Волша — його екзекутив- ву Центру Жидівської Гро- раж, Україна і став чл. УНС в 94 Відд о год. 2 по пол. в Укр. -ж гаражі, ціна поміркована. !
н о г о а с и с т е н т а Річарда мади міста — пані Іду Бен- 1924 р. Залишив у смутку дру- МИХАЙЛО ПЗОВСЬКИЙ, Дсм. Клюбі, 2376 Ґрнлінг SffWfff—toA„
Горстмана, стейтового се- сон і директора місцевої жину Анну, дочку Вірджінію з член УНС Відд. 259 Б-ва вул. На порядку: звіт К.
натора Таркі Ломбарді, д- с т е й т о в о ї психіятричної THE USSR vs. DR. M1KHA1L STERN чоловіком Албертом, сстріи- Рождества Пречистої Діва Комісії та вибір делегатів і їх
FUNERAL D1RECT0RS
ку та сестріика. Похорон від- Марії в Чікаго, Ілл., помер 20 заступників на 29 Конвенцію
ра Аскольда Лозинського і інституції - д-ра Д ж о р д - SOVIET "JUSTICE" vt. HUMAN RIGHTS
бувся 22 жовтня 1977 р. на вересня 1977 р. ва 49 р. жаття.
проф. д-ра Антона Бюска- жа Бакгольца.
The only tape recording of a trial smuggled out of the Soviet Union цвинтарі св. Івана Хрестителя Няр. в 1927 р. в Чікаго, Ілл. і УНС. На Річних зборах 8-го
рена — як головних про- Вкінці відбулась церемо- в Стратфорді, Кони. став чл. УНС в 1945 р. січня переобраво Управу, а
мовців, Вілліяма Буша — нія вручення індивідуаль-
члена стейтової легісляту- них г р а м о т - н а г о р о д за
Edited by AUGUST STERN.
Translated from the Russian by MARCO CARYNHYK
Вічна Йому Пам'ять! Залишив у смутку родичів саме: гол. М. Кончак, рек. секр.
Т. Слнвінські, секр. Андрія і Агнес та брата Воло- М. Бориськевич, фін. секр. Р.
ПЕТРО ЯРЕМА
ри та Тимотея Райса — сприяння українській неза- днмнра. Похорон відбувся 24 Татарський, кас. М. Бабій. К. УКР. ПОГРЕБНИК
267 pages - hardbound. Price; J9.95 ЕЛЕОНОРА П. БЕЗУПКА, вересня 1977 р. на Ресурекшея Комісія: В. Бориськевич, Т.
провідника більшости в по- лежності, а саме: конгрес- Займається Похоронами
Postage and handling one dollar. члеикя УНС Відд. 238 Т-ва ім. цвинтарі Джостіс, Ілл. Судомир і І. Цар.
вітовій легіслятурі і о. Бог- менові Д ж . Генлі — д-ром Е. Коновальця в Бостоні,
New Jersey residents add 5^ sales tax Вічна Йому Пам'ять! в BRONX. BROOKLYN,
дана Коня — сотрудника О. Ґудзяком, повітовому Масс, померла 7 серпня 1977 НЕДІЛЯ,
місцевої української като- с т а р о с т і Д ж . Мулроєві — Секретар NEW YORK t ОКОЛИЦЯХ
"SvOBOOA" BOOKSTORE р. ия 50-му р. життя. Няр. в 19-го ЛЮТОГО 1978 р.
лицької парафії в заступ-f п. М и к о л о ю Д я ч е н к о м , 30 Montgomery Street Jersey City. NJ. 07302 'ti 1927 р. в Іст Бостон, Масс. і КОНТРОЛЬОВАНА
стві неприявного пароха о. І стейтовому сенаторові Та- стала чл. УНС в 1962 р. Залн- МИХАЙЛО ЯЦИШИН, член ДЕНВЕР, Коло. Річні збори ТЕМПЕРАТУРА
шамб. В. Середовича. ркі Ломбарді — пані Ма- М е ш е я е і в ш е в е ш е ї о р е я е і е я в ц е в е ш в ш е в е н е я е в е ^ ^ ' ш и л а у с м у т к у м у ж а УНС Відд. 157 Б-ва св. Арх. 226 Вілл., о год. 2-ій по пол., в
Оснпа, дочок Марцію, Ляру і Мнхаїла в Чікаго, Ілл., помер приміщенні укр.-кат. церкви
З письмових привітів рією Карпи шин, посад ни-
відчитано привіти і благос- кові міста Лі Александро-
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в США в Андрею, матір Газел, братів і 19 жовтня 1977 р. на 56-му р.
і мстою упорядкування правописної практики та при 41-ій Авеню і Шошон. Peter J a r e m a
сестра. Похорон відбувся на життя. Няр. в 1921 р. в Після Річних зборів відбу-
ловення від Голів обох ві — проф. д-ром І. Гвоз- уніфікації правопису еміграційних видань, видав Центральному цвинтарі в Ран- Лувишки, Товмач, Україна і 129 BAST 7th STREET
став чл. УНС в 1949 р. дуться місячні, на яких буде
наших Церков — Патріяр- дою, проф. д-рові А. Бюс- ТРЕТІМ накладом довідник проф. д-ра П. Ковалева NEW YORK, N.Y.
долф, Масс.
вибір делегата та його
ха Йосифа і Митрополи- каренові — д-ром М. Л о - Український ІІРАВОІІИІ Вічна їй Пам'ять! Залишив у смутку дружину ORegon 4-2568
та Мстислава — під оп- газою і конгресменові Віл- Це підручник для учнів. сту- Аввя Ремік, секр. Авастазію, дочок Марію з заступника на 29 Конвенцію
лески усх приявних. При- ліямові Волшові — пані дентів, учителів, журналістів, пое- мужем та внучку, Катерину з УНС. - Управа.
віт прислав теж посол Надією Сеник. Професія- тів, письменників, мовних коректо- СТЕНЛІ БЛІДИЙ, члеи УНС мужем, Стефанно і енна
рів і редакторів та всіх, хто корнс- Відд. 316 Т-ва Укр. Горо- Михайла та ближчу і дальшу ВІВТОРОК,
стейтової легіслятури Мел- но о ф о р м л е н і грамоти
він Зіммер. Окрасою і м п р о виконав інж. Роман Ша- туБться писемною мовою. жянський Центер в Рочестері, родину в Україні. Похорон
Н. Й., помер 14 липня 1977 р. відбувся 22 жовтая 1977 ва
21-го ЛЮТОГО 1978 р. LYTWYH І LYTWYU
зи г 'ла головна доповідь ран. Ц І п а . Є ? ! КА ВКЛЮЧАЮЧИ
ж ц , і н а . B J M I V ПЕРЕСИЛКУ
ва 73 р. жаття. Няр. в 1904 в цвинтарі св. Нвколая в Парк НЮ ЙОРК, Н. Й. Загальні '1KRA1N1AM FUNERAL OLRECTO^
д-ра Аскольда Лозинсько- М а й с т е р церемонії Шамокіні,Па.іставчл.УНСв Рідже, Ілл. збори Пластового Відд ч. 450,
96 crop., в" х 9", крейдяний папір. 1942 р. Залишив у емутку дру-
го з Н ю Йорку, яка як представив ще приявних на чіткий друк, витривала обгортка. Вічна Йому Пам'ять! о год. о г о д 7-ій веч. в Пласто- AIR CONDITIONED
своїм виголошенням, так залі бувших голів Відділу Вимагайте У К Р А Ї Н С Ь К И Й жвау Марію та дальшу ^ ^ В. Мятичак, секр. вім Домі при 144 2-га Авеню. Обслуга ЩІхРА і ЧЕСНА.
ше більше своїм глибоким У К К А в такій черзі: Іва- ПРАВОПИС в усіх книгарнях або родину. Похорон відбувся 19 Порядок нарад: відкриття, Our Services Are Available
замовляйте безпосередньо в ІУМ, липня 1977 р. вя цвинтарі Бре- МАРІЯ КАВКА, членка УНС Anywhere in New Jersey.
змістом полонила увагу на Пігуляка, інж. Мирона вард Меморіал Парк a Mepphr Відд. 20 Т-ва „Згода" в
пошанування членів, що
слухачів, які своїми оплес- Кузьму, д-ра Івана Подю- надіславши готівку, чек чи nonrro– відійшли у Вічність, звіти Також займаємося noxopo–
вий переказ (тільки в ам. доларах) Айленд, Фльор. Гамтремк, Міч., померла 24 намн на цвинтарі в Вавнд
ками переривали її кіль- ка, інж. Мирона Сидоро-
на адреезм. Вічна Йому Пам'ять! жовтня 1977 р. ва 53-му р. жвт- Управи і К. Комісії, дискусія Бруку 1 перенесенням Тл1н-
какратно. вича, мгра Михайла Ру- Секретар тя. Нар. в 1924 р. і стала член- над звітами, вибір нової ннх Останків з різних
UKRAINIAN LANGUAGE INSTITUTE 5
Промовець перевів ана- бича, проф. д-ра Миколу P.O. Box 54101, Linden НШ Station, New York 11ШИ 2 МИХАЙЛО ДОБОВІ, член кою УНС в 1942 р. Залишала у Управи. По Річних зборах країн світу.
лізу наших успіхів і невдач Богатюка, проф. д-ра Іва- в в е в е в е в е в в в в в е в е в е в е в и в в в ^ а і е д е в в в а а е в в ^ смутку братів Івана, Михайла і відбудуться місячні, на яких 801 SpringHed Avenue
на Гвозду, д-ра Святосла- УНС Відд. 349 Т-ва ім. Т. Шев- Петра. Похорон відбувся 27 буде вибір делегата і Його
у часі поставання нашої ченкя в Менвілл, Н. Дж., жовтая 1977 р. ва цвинтарі Мт. заступника на 29 Конвенцію 1RY1NOT0N. N.J.
відновленої Самостійности ва Клюфаса та теперіш- помер 19 жовтня 1977 р. на 72- Олівет в Детройті, Міч. NEWARK, N.J.
і Державности в pp. 1918— нього голову д-ра Олексан- му р. жаття. Нар. в 1905 р. і УНС. - Христя Навроцька, ESsex 5-5555
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ Вічна їй Пам'ять!
19 і серед невдач вказав на дра Гудзяка. Він предста- в Сяноку, Україна і став чл. - гол., Е. Мілянич, секр. BBf
Р. Куропась, секр.
ролю України в деколоні- вив теж голів чи репрезен-
тантів 16-ох заступлених
прийме негайно на -різні околиці ЗСА
зації московсько - комуніо
тичної імперії, якої в тому на імпрезі місцевих органі- і Канади на дуже корисних умовах
часі зовсім не розумів світ зацій. Т А Р З А Н , Ч. 7899. Постріли
праці
демократій, із американсь- Офіційну частину rrpor–
ким включно. Вільний світ рами закінчив відповідною
підтримує , . м и р о л ю б н у до хвилини молитвою о. ч ^ vvw
^-v–'... ,,
політику детанту, ідучи на
компроміс навіть із власни-
Богдан Кінь.
В мистецькій програмі
ОБЛАСНИХ gi -^irW
ГМ GOiNG TO BA1L OUT, SAM, W1TH
OUR CARGO... l'LL TAKE MY
ми принципами; він ігнорує виступили:квартет Банду-
українську справу і брата-
ється з комуністичними ти-
ристок - Леся і Таня
Гурські та Христя і Уляна
ОРГАНІЗАТОРІВ CHANCES WrTH THE JUNGLE

р а н а м и , б о українська Кл юфаси, я кі виконали:


справа занадто революцій- ,.Запорізький Марш" —
на і не дозволяє на т. зв. народну мелодію в музич- Постійна праця. Запевнена платна. Соціальне, життьове і ак
,,статус кво", б о визвольні ній обрібці Гр. Китасто- цвдентове забезпечення. Пенсійний фонд. ВакжцО.
змагання України загрожу- го, та відспівали при баи- Першевство мають професійні асекураціяні соеціжлісти, Oxo–
ють комуністичному моно- дурах пісню „Мої Ясени" чиї працювати для УНСоюзу -т- перевжшхолнмо.
літові! Сьогодні на Рідних - слова і музика С. Кри- Згалошуйтеся листовно або телефонічно:
Землях іде боротьба на венького.
життя і смерть. Ідея дер- Дівочий ансамбль Ukrainian National Association
жавної самостійности пе- СУМА ..Чорнобривш" під 30 Montgomery St., Jersey City, N.J. 07303 До скорого побачення,
ресякла уми й серця наших музичним проводом п. Ва- Tel.: N.J. (201) 451-2200 - N Y . (212) 227-5250-1 Вискакую з літака на napa– Заризикую своїми шансами друже!... Кінчаю розмову
братів і сестер, які в мемо- силя Жмура і при форте- шуті, Семе, разом з нашим в джунглях!
рандумі ,,Київської Гель- шяновому супроводі п-ні дорогоцінним вантажем... Тоні, не роби цього! . "(МИ!

.Ш '