You are on page 1of 8

flrASHlNGTOH 9 в

.
Рслакшя і Адміністрація:
"Svoboda", ЗО Montgomery St.
Пам'ятайте

SVOBODA
Jersey City. N J 07302
Телефони: (201) 434-0237.
1201) 434-0807
з Н ю Иорку (212) 227-4125

УНСоюзу: (201) 461-2200


Україну! з Н ю Иорку (212) 227-6290
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN DА І І У (212) 227-5251

РІК LXXXY. Ч. 35. ДЖЕРЗІ С И П і НЮ ИОРК, СЕРЕДА, 15-го ЛЮТОГО 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 1978 No. 35. VOL. LXXXV.

Фундація парку „Бабин Яр" В КОНГРЕСІ ЗСА ВІДЗНАЧЕНО УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНКСЬКА


перепросила українців, направить ГРУПА ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ
помилку 60-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖОРСТОКОГО ЗНУЩАННЯ
Денвер, Колорадо.
(Ксеня Одежинська). - У
1941 року, нацисти і yxpa–
Інські колаборанти зібрали НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ НАД УКРАЇНСЬКИМ
ПОЛІТИЧНИМ В'ЯЗНЕМ
четвер, 9-го лютого, відбу- 100,000 людей, переважно
лася тут зустріч представ- жидів і вислали їх поїздсь Вашингтон. - „Сьо-
годні Україна не є самос- Ню Йорк. (Пресова Слу- заслання. З урахуванням
ників фундації парку „Ба- вими вагонами для худоби тійва. У довгому ряді на- жба ЗП УГВР). - Пере- раніше відбутого строку,
бин Яр" із делегованими до цього яру. Вже на місці родів, що їх підступно за- даємо текст самвидавноі термін ув'язнення Чуйка
членами української грома- людей порозбирали і вис- воював совєтсько-російсь- заяви Української громад- минав 3. 12. 1976 року і
ди. Потреба таких зборів тріляли. Очевидно, багато кий імперіо-колоніялізм, СЬКОЇ ГруПИ СПРИЯННЯ BHKO- перед ним лишилося за-
виникла після появи серії зразу не померли. їх тоді Україна є першою з голов- ианню Гельсінкських угод слання.
статтей Корнеля Крупсь- присипали вапном і приду- них не-російськнх держав, про долю Богдана Чуйка, Вважаючи себе незакон-
кого у „Свободі" 11,12 і 13 шили під вагою трупів..." що впала жертвою імпері- засудженого на 15 років но засудженим, Чуйко з
січнії цього року. Цю пот- В внсліді зустрічі, лані ял і стичної Москви" — го- позбавлення волі і 5 років табору писав скарги. Копії
ребу підтвердила зустріч Гінзберг, голова фундації ворив конгресмен Данієл заслання. В заяві сказано: скарг, відповіді на них та
українських громадян, яка парку, і пан Задлер, фінан- Флад з ПеннсильвеніІ в інші записки він зберігав,
відбулася в Пластовій До- совий урядовець, заявили, Кожне організоване cyc– щоб мати можливість після
Конгресі ЗСА у Вашінгто- пільство підтримує свою
мівиі в неділю 29-го січня. що Тед Раскин не був ні в середу, 25-го січня, звільнення поновити клопо-
належно поінформований організованість завдяки тання про перегляд вироків.
коли в цій найвищій зако- певному правопорядку.
Після переслухання ці- про ці справи. Пані Ґінз- нодавчій установі З'єдна- Перед закінченням ув'яз-
Правопорядок можна під- нення він віддав свої записи
лої радіопередачі, про кот- бург офіційно перепросила них Стейтів Америки від- тримувати різними мето-
ру писав К. Крупський, українську громаду і зая- дано багато часу і уваги цензорові табору ВС 389-36
дами (наприклад, терором, (що в с. Кучино Пермської
члени української делегації: внла, що таких помилок в для відмічення 60-річчя директивним керівниц-
Богдан Винар, Іван Сте- майбутньому не буде. З ук- проголошення повної дер- области) на перевірку. Цих
твом),але метода закон- записів і досі не повернули,
бельський і Ксеня Одежин- раїнського боку вручено жавної незалежності! Ук- ности є основна. І навіть
ська почули лише одно звер- представникам фундації раїнської Народної Респуб- чим вчинили порушення
коли якась група людей чи прав Чуйка, бо відповідно
нення про українців. По- відбитки матеріялів про лікн Четвертим Універса- партія оголошує себе про-
даю точні слова Теда Pac– Бабин Яр, які об'єктивно лом Української Централь- закону він мас право мати
відною й законодавчою (як, при собі подібні папери, і
кнна із радіо програми: насвітлюють ці події. З ці- ної Ради в Києві 22-го січня наприклад,гітлерівськана-
„Бабин Яр є яр, чи єю фундацією нав'язано ді- 1Ф18-го року. тим самим позбавили його
ціонал-соціялістична робіт- можливостей використати
може був яр, за містом ловий контакт з надією про Крім конгресмена Фла- нича партія Німеччини),все нагромаджені документи
Києвом в Росії. В вересні дальшу співпрацю. да, який промовляв на пов- Зустріч в Конгресі ЗСА з нагоди Дня Української Незалежності!. На фото (зліва): ж таки своїй свавільній волі для відстоювання своїх за-
ному засіданні Палати Президент Антибольшевицького Бльоку Народів Ярослав Стецько, конгресмен Томас нова надає форму права, конних прав.
Репрезентантів, ще 33 аме- Родес з Арізони, лідер меншости в Палаті Репрезентантів; пані Слава Стецько; спікер формулює її як закон дср- Чуйко — стара людина і
Катедра Українознавства в риканські сенатори і конг- Палати Репрезентантів конгресмен Томас П. (УНейлл з Массачуссетс; президент жави. вже давно інвалід 11-ої гру-
У демократичних cyc–
Австралії розгортає діяльність ресмени виступили в Сена- Українського Конгресового Комітету Америки проф. д-р Лев Добрянський. якийпод-
ті та Палаті Репрезентан- бав про влаштування цього Дим Української Незалежности в Конгресі ЗСА з нагоди 60- пільствах правопорядок
пи. Відповідно до статті 100
ВТК РРФСР адміністрація
Аделаїда (ІнфКУА). - університетом. Того ж дня тів ЗСА із спеціяльними річниці її проголошення '22-го січня в Києві; Данісл Джей Флад з Пенсильвенії. який підтримується методою за- табору повинна була nepe–
Започаткована в Сіднею ввечері при участі коло пів заявами з нагоди 60-ліття виголосив в Палаті вступну промову, та конгресмени Франк Аннунзіо з І.іліной, Філіп конности, за якою тільки й дати матеріяли про нього
напередодні 22-го січня ц. сотні слухачів відбулися Української Державности, М. Крейн з Ілліной та ecu. Едвард Ґ. Лач, капелян Палати Репрезентантів. можливе наближення до до райнарсуду за місцем
р. діяльність Катедри-Цен- виклади-семінарн в друго- наголошуючи, крім істо найбільшої справедливос- відбування кари для звіль-
тру Українознавства в Ал- му (молодшому) універси- ричното значіння цих роко- форд Кейс; конгресмени: ти. Там, де немає закон- нення від заслання, б о в
стралії продовжувалася ус- теті Аделаїди Фліндерс, вин, справу прав людини Барбара Мікульскі, Джо- І ности, простий громадянин заслання не спрямовують
пішно в місяці лютому. що ними проводив, вітаю- та національних прав укра- зеф Мініш, Маріо БІЯДЖД- j опиняється в необмеженій
Після курсу на тему укра- чи обох наших професорів з Інсьхого та інших понево- жі, Адам Бенджамін, мол.,;
ІЗРАЇЛЬ ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ владі урядовців і марно
людей, які неспроможні са-
мі себе утримувати. Адмі-
їнської мови Й літератури в Америки — д-р П. Фен- лених народів СССР. їхні Крістофер Додд, Мардже- j б'ється, як муха в павутин^
Сіднейському університеті нелл.голова Гуманістично- заяви, зложені в днях по- pi Голт, Джех Кемп, НЮ-
ЗАЯВ ВБНСА
І ні, в їхній бюрократичній
ністрація табору .цього не
зробила, чим вчинила чер-
мережі.
й після викладів-семінарів у го відділу цього універси- чинаючн від 19-го до 26-го тон Стірс, мол., Данісл j Єрусалимі Париж. — ка". Речники американсь- гове яорушення його прав.
Монаш університеті, захо- тету. Проф. Рудницький січня, 1978-го року, були Флад, Едвард Дервіискі, j У неділю, 12-го лютого, кого уряду заперечують ці Законність мас бути ме- Про причину непрсдстав-
дами КУА^-ФУСА відбу- доповів про „Студії укра- поміщені в кількох числах Фрсд Руні, Френк Гортон, ізраїльський уряд прем'єра закиди, підкреслюючи, що тодою підтримання право- лення його на суд для скасу-
лися подібні семінари в їнознавства в Австралії й офіційного „Конгресового Рекорду", Вілл?ям'Армстронг^ Глейкі,Менах?маБехіна гостро за ЗСА бажають бути „прия- порядку і в Радянському вання заелання, Чуйко пи-
записника з на- Аадерсоя, Джозеф ЛеФан- протестував проти заяви телем обох сторін" в із- Союзі. „Повага до права,
столиці Південної AacTpa– проблеми українського мо- рад в Сенаті і Палаті те, Джон Мурфі, Едвард державного секретаря Сай- раїльсько-арабському кон- до закону повинна стати
ше так: „Думаю, що прн-
лії. Дня 6-го лютого на вознавства" (в англійській Репрезентантів ЗСА. Заяви особистим переконанням
чиною такої жорстокостн
запрошення голови Депар- мові), а проф. М. Стеції„. зложили сенатори: Чарлс Паттен, Джеймс Бирк, руса Венса, який під час флікті і не хочуть накида- кожної людини. Це тим
послужила Долматовська
тементу Едукації Аделаїд- НЄНКО ПРО „ П о е З І Ю ШЄСТИ- Персі, Квентін Бурдік, Віл- Фернанд Ст. Джермейн, пресової конференції мину- тн своїх розв'язок, а тільки характеристика такого
більше стосується діяльнос- змісту: „...Вважає себе не-
ського університету проф. десятннків" (в ухраІнсь- ліям Рот, Говард Мецен- Джон Дінгл, Джон Роудс, лої п'ятниці, 10-го лютого, своїм посередництвом до- ти службових осіб. Будь-
д-ра Ю. Смоліча науковий кій). Після доповідей ви- баум, Бирч Бай, Боб Дол, Вілліям Гюз, Джон Вайд- сказав, що ізраїльські oce– вести до тривалого миру в винним. Постійно скар-
яких спроб відступу від за- житься. Ворожо ставиться
керівник КУА проф. Яр. в'язалася дискусія, яку за- Гаррісон Вілліямс і Кліф- лер, Генрі Гайд, Білл Йонг лі на Сінайському півост- тій частині світу. кону, або відходу його, чим
РудннцькиЙ виголосив до- кінчив подякою д-рові Фен- і Рональд Сарасін. рові, тобто, на окупованій Заяву секретаря Венса до існуючого ладу. Був у
би їх не мотивували, терпі- добрих стосунках з в'язня-
повідь (виключно для чле- неллові й університетові єгипетській території скритикував також ізраїль- ти не можна. Не можна
нів факультету) на тему Фліндерс голова ПРедстав- ,,протнворічать міжнарод- ський міністер закордон- ми, яких настанова до іс-
терпіти і порушень прав нуючого ладу, виразно во-
„Культури в контактах- ництва ФУСА о. Никодим КОНГРЕСМЕН ФЛАД: УКРАЇНА ному законові" та що ці них справ Моше Даян, який особи, ущемлення гідности
конфліктах", що виклика- Плічковськнй. На спомин осечі ,,не повинні існува- тепер перебуває в ЗСА і в рожа. Мав негативний
громадян" (Матеріяли вплив на молодших віком
ла довгу й речеву диску- цього першого українсько- ПОВИННА БУТИ ГОЛОВНИМ ти". Висловлюючи про- четвер, 16-го лютого, має у ХХІУ з'їзду КПРС, Київ, в'язнів. Стояв твердо на
сію, в якій приймав участь го наукового виступу в уні- ПРЕДМЕТОМ НАШОГО тест, уряд прем'єра Бегіна Вашінгтоні відбути нараду 1971, ст. 92).
твердив, що оселі ,,легаль- з Венсом. Даян твердив, націоналістичних позиціях.
м. ін., запрошений особис- верситеті Фліндерс проф. Нижче ми подаємо при- Не визнав свого злочину і не
то на цю імпрезу проф. д-р Рудницький передав в іме- ЗАЦІКАВЛЕННЯ... ні" та що заява Венса шо ця заява була ..не на крий факт грубого hopy–
противиться запевненням часі", бо Ізраїль та Єгн- став на шлях виправлення".
М. Степаненко. Після до- ні КУА-ФУСА бібліотеці шення законносте, в наслі-
повіді відбулося прийнят- університету три перші вн- (СЛОВО В КОНГРЕСІ ЗСА 25-ГО СІЧНЯ 1978) президента Джіммі Карте- пет щойно плянують обго- док чого людина — Чуйко
12. 08. 1976 року комісія
тя-обід для професорів-го- дання Фундації; „УкраІнсь- ра, який в половині груд- ворювати справу ізраїльсь- Богдан Михайлович — опи-
ВТЕК визнала Чуйка інва-
стей у факультетському ка мова" й „Український Спікер „про темпоре" ловних неросійських дер- ня минулого року у Вашінг- ких осель, а заява Венса нилась в жахливому стано-
лідом П-ої групи. Висновок
клюбі, в часі якого проднс- Правопис" (1978) та англо- (конгресмен Джордж Міл- жав, що впали жертвою тоні переговорював з Бегі- може спричинитися до то-
го, шо становище єгипет- вищі і перебуває тепер на
Медуправління МВССРСР
кутовано можливості даль- мовне видання розвідки лер із Каліфорнії): „Згідно імперіялістичної Москви. ном. краю смерти.
з 15. 10. 1976 року і мед-
шоі співпраці між КУА- проф. Дж. В. Сімпсона про з попереднім порядком Па- Як багатьом з вас ві- Того самого дня Держав ської делегації „стане
Чернівецький обласний
висновок з 4. 11. 76 року
ФУСА й Аделаїдським „Назву Україна". лати, представникові з домо, з упадком царсько- ний департамент відкинув більш негнучким". підтвердили інвалідність, а
ПеннсильвеніІ (конгресме- російської імперії українсь- твердження Ізраїля, заяв- суд засудив був його 23. 06. 5. 12 76 року його відправи-
Протягом останніх кіль- 1972 року до 15 років по-
нові Данієлові Фладові) кий нарід відзискав дер- ляючи, що ЗСА завжди кох днів єгипетський пре- ли у заслання, дарма, що
збавлення волі та 5 років
призначується 60 хвилин на жавну самостійність, яку вважали, що ізраїльські зидент Анвар ель-Садат, (Закінчення на ст 4-ій)
УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА промову. мав 150 років раніше. Дня оселі на Сінайському пів- який минулої середи, 8-го
Демократичний кон- 22-го січня 1918-го року острові, як теж на захід- лютого, закінчив свої відві- Тру до надіється що шпигунська
живаннямн із ловищ на рш- гресмен Данієл Флад: Пане український нарід покори с- ньому березі ріки Йордан і дини ЗСА, де відбув нара-
ВЕЧІР УКРАЇНСЬКОЇ
ПІСНІ І МУЗИКИ них землях. Спікер, сьогодні ми від- тувався правом — людсь в околиці міста Гази ,,с ди з президентом Карте- афера не пошкодить канадсько^
В програмі вечора бу- значуємо 60-ту річницю не- ким правом — націонал ь- нелегальними і становлять ром, американськими зако- совєтським відносинам
залежности України. ного самовизначення і толі перешкоду до встановлен- нодавцями, представника-
Ню Йорк, Н.Й. - Ні- дуть прочитані 15-хвнлнн- Сьогодні Україна, оче- проголошено самостійну ня миру на Близькому Cxo– ми жидівської громади в гальну активність Королів-
мецьке Співоче Товариство ні ловецькі спогади Романа Оттава, Канада. —
„Лідеркранц Фаундсйшен" Купчинського, Романа Юр- довгому видно, не є самостійна. У державу, Українську На- ді". Америці, відвідав ряд евро- Прем'єр-міністер П'єр Елі- ської Кавалерійської Полі-
влаштовує в середу, 22-го кевича, Романа Яримови- ряді народів, що їх родну Республіку. Через Протест ізраїльського пейських країн, де обгово- от Трудо заявив минулого ції. Трудо категорично за-
збіг історичних обставин, рював ситуацію на Близь- перечив такі поголоски, на-
лютого ц.р. о год. 8-ій вечо- ча, Богдана Лучаковсько- підступно завоював совєт- включно з нашою неосві- уряду, оприлюднений пре- кому Сході з лідерами тих тижня кореспондентам, що
звавши їх „цинічними".
ром у свойому клюбі при 6 го, Ярослава Зубаля і Ос- сько-російський імперіо-ко- м'єром Бегіном, проти за- він надіється, шо шпигун-
ченістю щодо питання ба яви Венса — це наятострі- держав. Він зустрічався з
Схід 87-ма вулиця — Вечір тапаСавчинського.Ці спо- лоніялізм, Україна пред- ська афера і прогнання з ПІЗНІШе, реЧНИК COBCTCb–
української пісні і музики. гади читатимуть: О. Кеба- ставляє собою першу з го- (Закінчення на cm. 4-ій) ша критика Єрусалиму від- бритійським прем'єром Канади 11-ох совєтських кої амбасади в Оттаві Ігор
Участь беруть: піяністка ло, О. Савчинський, Р. носно політики Вашінгто- Джеймсом Каллагеном, „дипломатів", які намага- Ліванов категорично запе-
Юліяна Осінчук, докто- Кобринський, Р. Яримович ну. Деякі члени ізраїльсь- західньонімецьким канцле- лися інфільтрувати канад- речив обвинувачення ка-
рантка Джуліярд; україн- і Ю. Яримович. СССР критикує політику ЗСА щодо кого уряду твердять, що ром Гельмутом Шмідтом, ську Королівську Кавале- надських чинників супроти
ський хор „Думка" під ди- В музичній частині вечо- прав людини ЗСА „починають підтри- австрійським канцлером рійську Поліцію, яка є від- його колег, кажучи, що об-
риґентурою Семена Комір- ра виступатимуть сопрано мувати становище Єгип- Бруном Крайским, гене- повідником американсько- винувачення є частиною за-
ного і при фортепіяновому Ляриса Магун-Гурин, яка Москва. — Совєтське зокрема скритикував Із ту" і тому можуть втра- ральним секретарем ру-
мунської компартії і прези-
го Федерального Бюра гальної антисовєтської ка-
супроводі Євгенії Палій. при фортепіяновому cynpo– пресове агенство ТАСС тити свою ефективність Інвестигацій, не пошкодить мпанії, що її ведуть захід-
раїль за те, що держить в ні пропагандисти. Ліванов
Квитки можна замовляти у воді Миросі БасладинськоІ минулої п'ятниці, 10-го лю- своїх тюрмах біля 3,000 „об'єктивного посередни- f Закінчення на cm. 4-ій) совєтсько-канадським від-
проф. Едварда Вайса (212) відспіває декілька пісень. носинам і співпраця між додав, що він позитивно
того, закинуло урядові пре- арабських політв'язнів, як оцінює заяву прем'єра Tpy–
245-8769. Цей концерт був Оттавою і Москвою про-
заплянований на вівторок,
зидента Джіммі Картера, також за те, що під час
що він „продовжує закрн- переслухування арешто
Сніги і морози спаралізували довжуватиметься згідно з до про продовження друж-
ВЕЧІР МІРИ ГАРМАШ ніх відносин між Канадою і
7-го лютого, але з уваги на
погоду був перенесений.
І РОМАНА вати свої очі на порушення ваних деякі поліціянти за- Східню і Західню Европу ранішими договорами. Ви-
ступаючи на своїй щотиж- СССР. Він відмітив, що ще
ВАСИЛИШИНА прав людини в країнах, які стосовують „екстремні псн- Лондон. - Пресові цієї весни до Канади прнї-
відіграють важливу ролю в хологічні та фізичні мс- агентства інформують, що рогах авта. Сім стіп снігу невій пресовій конференції,
дуть деякі совстські cnop–
політичио-стратегічннх пля тоди". випало в північній Італії. З Трудо заявив, що він сві-
ОБ'ЄДНАННЯ Майпелвуд, Н.Дж. - За- широкий сніговий пас. який причини великого холоду тові і мистецькі одиниці D
нах ЗСА", зокрема заки- Між іншим, в день, коли домий того, що совстські
ЛІСНИКІВ ВЛАШТОВУЄ ходами 75-го Відділу СУА
даючи, що Вашінгтон ігно- ТАСС критикував політик) простягнувся від Велико- робітники Лондонського шпигуни продовжувати- рамках культурної виміни
ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР тут в суботу, 25-го лютого рує стан тих прав в Ізраїлі, ЗСА відносно Ізраїля, голо британії, почерез Італію і летовища покинули працю муть свою працю в Кана-
між обндвома країнами.
ц.р. о год. 6-й вечором в залі Скандинавські країни, та і уряд мусів замкнути на
церкви св. Вознесіння - 650 бо, мовляв, не звертає уваги ва американської делегації ді. Шпигунська афера, оче-
Ню Йорк (P. K.) - В Ірвінггон евеню, відбудеть- на порушення прав палес- в Комісії прав людини при великі морози спаралізува- два дні летовище. Франція, видно,перешкоджає спів- Натомість совєтське
п'ятницю, 17-го лютого ся літературно-мистецький тинськнх арабів. Об'єднаних Націях, ко- ли велику частину Східньої Східня і Західня Німеччи- праці між Канадою і COBCT–пресове агентство ТАСС го-
1978 p., в годині 7:30 вечо- вечір Міри Гармаш і Рома- Атаку ТАСС-у викликав лишній конгресмен Едварл ібюря Західньої Европи. Снігова на, Чехо-Словаччина, По-
і сильні вітри навіс- льша вже втретє відкопу-
ським Союзом, - заявив стріше виступило проти ка-
ром відбудеться тут в Ук- на Василишнна при спів- звіт Державного департа- Мезвінський, в Женеві на прем'єр Трудо, - але ми надських обвинувачень. В
раїнському Літературно- участі членів Театральної менту з минулого тижня, таврував ізраїльський уряд тили також звичайно со- ється від снігових насипів. „пробуватиме й далі дру- повідомленні ТАСС гово-
Мистецькому Клюбі, 136 Студії Молоді при „Театрі в якому окреслено стан за встановлення цивільних няшний Іран, а крига пок- Метеорологи покищо не жньо співпрацювати з со- риться, що поступування
Друга евеню - Літератур- в П'ятницю" у Філядельфії, прав людини в 105-ох дер- осель на окупованих араб- рила північну частину Чор- заповідають полегші, а нав- бою". Він особливо натя- канадського уряду треба
ний Вечір, присвячений ло- під керівництвом Володи- жавах, які одержують допо- ських землях, заявляючи, ного моря, бльокуючи ві- паки, нові снігові бурі і кав на продаж канадської оцінювати, як дуже „не-
вецькій тематиці. мира Щашаровського, Рок- могу або купують зброю в що цією діяльністю Ізраїль льний переплив кораблів і низьку температуру для ці- пшениці для СССР, яка є приязне", „провокатив-
Вечір влаштовує Об'єд- солянн Чорпіти та Романа ЗСА. Як вказують речники „порушує міжнародні за- утруднюючи навігацію лої північної Европи. Ви- корисною торгівлею для не" і „цілковито безпід-
нання Українських Лісни- Кнігницького. У вечорі американського уряду, за- кони". Мезвінський виголо- прибирежних човнів і nopo– глядає, що природа немов обидвох сторін. Декілька ставне". Після цього коро-
ків і Деревників при спів- візьмуть також участь: пія- киди ТАСС-у безпідставні, сив свою критику під час мів. Досі від бур і снігу би ,,захоронила" Югосла- кореспондентів запнтува- ткого повідомлення в От-
участи Українського Літе- ністка Уліта Ольшанівська бо в згаданому звіті Дер- засідання згаданої Комісії. загинуло в Европі 19 осіб. В вію від цього снігового ли, скільки є правди у таві сподіваються внкинен-
ратурно - Мистецького (сольо) і Лідія Бульба жавний департамент кри- яке було присвячене справі Альпах великі снігові ля- нещастя. В Београді соняш- поголосках, що уряд в От- ня із Совєтського Союзу
Клюбу. На вечорі мислив- (акомпаньямент). Вечором тикував такі держави, як прав людини на окупованих віни знищили багато бу- но і тепло. Там панує вес- таві максимально розголо- деякої кількосте канадсь-
ці поділяться з присутнімн провадитиме Таїса Рак- Індонезія, Південна Корея, територіях в різних части- динків і прикрили „віч- няна погода з температу- сив шпигунську аферу, щоб ких дипломатів і журналіс-
своїми спогадами та nepe– Бровн. Філіппіни, Ізраїль та інші, нах світу.
1
ним" снігом залишені ва до- рою 59 Фаренгайта. нею закрити деяку неле- тів.
1
СШОВОДА, СЕРЕДА : 5-гв ЛЮТОГО И7І 4.35.

X. Ватщш Лука Лунів


CBOBOAA^SvOBODA ЕВОЛЮЦІЯ І РЕВОЛЮЩЯ ПРО НОВІ ВИДАННЯ
8 60-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ
?жтжи шп
НЕЗАЛЕЖНОСТИ ВСССЗР ОЛЕКСА tUrCb– літературні твори й nepe–
кладає з усіх важніших
'-Д.'ЧІ.'.МЛ М ' J^t^T р^іГ,іиЛ^УІ ЇЛІЇу ЧХГЛф. Н-'АіЛьуш 4UWJ , W s i КИЙ. ПОЛТАВА. ?о-
-и,м vy -І-.- ' , v r u a ^ r . .ЧЛІ-.ПАЇ AjMOduuv^i. tot.. At
JO M.vftttfvftvery ЛґдаЛ, itcrwrj City. M J , JfBBi іСлояо азе ьивииргі а а ман. Сучасність. 1977,
ст. 431 Обкладиика
мов. Батько питається
Віктора: „Чи не є модер-
v-^r.-. ' . . ч ^ A– ,ч-^^– ^4 r". v 'Лл f-л? ОСвМ Ш lvnmrj City. N J
Укрвіап апі НародвзоІ Регвгублвш) Хрнстини Гориславсь- ва проза, крім незвичайно
JbM^ptMi f'.r л-м.,.л^ л-' і ^ ” - м . ,-^ti' -f p-xcafA ф',ГіАшґ. Ічг zry і хоі накроєних речень і зуьвсве
Весйм 11 м 4 AM л Оеилт І -an: ^ЛЛЧҐЛЛЛ нлу лл. іт Це вже п'ята повість учудневнх образів, просто
Прославляємо лер-жаз-
-. ї,;:л--ьА, - I ; - . V . I K де чу,жтл тяютдлтя яо- творчості г е я і я д ь в о г : зо, за яовявм сткхас МАР- цього автора (автор назвав сумішшю художносте з
иотворчі діла, доконані
Г'”-ЛЛХ.І,Я ілелщфмче. rsAA яулло я tststytff. вя- Курбаса, Шяро ТІВСЬКА, БЕРЕЗНЕВА), здогадується, шо тут ми Полтаву" романом), иа- елементами журналізму, з
ґ:ум^:л лля-'лах. 60 років тому в Нашо
МЛТЙ^ЯЛШ. mttmMCituJtGiti жл- татя утратятька пясаиа 1974 року а перший документом?!" Це оцінка
ІГ,-^ПЛт r v a -,.'.ькм rvjt хллж мггор сгЛ- ї м мкуь.,н., синового твору.
иалмгій Реаолюш!. Bov осаяоауючн торті ЯКІ ХОЧ І свій твір вів видав 1965
штгл t І:.ІА .^лл^'льлї.у m^myiy Ї тдйоюд^кж' з о
велнчуемо творшв їх, від- мережу в селах і З приємністю стверджу-
mttsm'.v– :-ІЛЧ?-Л Чч м - - 'льлиалнь ( ' Ц і г , г и же в,д,'лв.д-v– зрозумілі ях рову. Про попередню по-
tl'^S-,– ” - ' ^ vStiSi, ял nut ymy
лаючн хвалу учасникам. ед-
Wf,tfh ял Z міся'
в аість, шо звалася „Сак- ємо, шо в найновішій по-
и.
наемо вчорашнє в нию шків
Мі И ..'- И ЧЕЯвЯІа mCMCOjr ВВ f ww Гьи tsfMJty -кпінг, Й ^ - 2 модержавТяГі вшявоькш ввввввежв в лїни сонська зима", писав ве вкггі Ізарсьхого немає та-
р^'^ ;'- т Ч " ^ діяльності, проектуючя
:cs.r,"y -.г'л-гї киг.тлжятти ня "BvOfetXU" розпаду, неминучого в ре- розчвстятн вояж національного розвитку. вяавввнві автор у „Свобо- кях речень, як повите з
заатрішме вільної України. волюпійній веребуяові. MJ ді", ч. 51 з 1973 року, шо це „Саксонської зими". У
Г 0 -л?. jtrvry Oily, .v j 'Л.- Коли роздумувати над В п е р ш е в УТрЙНП l f i ІСТС- Це заждняня було без ,дгоодовжения його none– „Полтаві" автор показує
подіями шестидесжтилгт- рй внпусхадя дав свогс редшх творів" і шо вона читачеві українців, моска-
иьоі давнини і бо льшевяіаь- наггягнвн і світу і державного лів, жидів, німців та героїв
Помилкове рішення кою сваволею в пояеаоле- пресу, журнали і в т р а т у а становлення. Думаємо, шо
„окладас частину епопеГ'.
Вона має ше такі прозо- інших національностей, що
Минулого гижиа Палата Репрезентантів 227-ма голо- иій Батьківшию, мимохіть ру багаті глябленяя багатьом нашим читачам п твори: „Віктор і Ля- їх важко запам'ятати. Ав-
сами проти lW-ox відкинула законопроект, який пропоиу' пригадується Шеанеикоае: кке було НАДУЖИВАН- чути верозааж- ля" (1965), „Чудо в Мяс- тор зробив головного ге-
яая cnopttTH незалежне федеральне Бюро хтя справ Та ие однаково мені. НЯ РЕВОЛЮЦІЇ чи - вк І ПОГрОЗН В CTH- ловицях" (1967), „Київ" роя Віктора Лясенка пнсь-
сгюжияат.л-гілгупшв. ис зважаючи на те, шо протягом Як Україну злй люди ми ноаереду внеяоввсввсь ді вхломоги гасла, „Украша (1971) і „Саксонська зима" менником, який цікавиться
останніх КІЛЬКОХ тижнів прихильники створення нього Присплять, лукаві, ролики гущі - ..революшіняі Bcpe– — дав украініавс геть капа- (1972). Найновіша „Полта- тільки літературою, name
Бюра яели ШНратЯвШрОі ну кампанію і ДО неї прилучилися і в огні тавня про х-тювГ. шв з вашої земліГ Мусимо ва" оповідає про події Дру- спогади й роман, перскла-
президент Лж;ммі Картер і демократичний конгресмен fj окраденую збудять... кожного ііяиві її нввірі НІПВІВІИІ пам'ятати науку Вячеслава гої світовоі війни і кінчає дас Гете, Келлера та пое-
Томас СГНІЯ спікер Палати Репрезентантів Ох, ие однаково мені. иальному дусі, яро ва в и засіаяовжтнея саме Лнпнвського, який слушно зІЇ тмеиькі, французькі й
взнаєм 1943 року, коли ге-
Рішення іглигресмеиїв відкинути J r з.та иий законопроект Після детрхжізалй oap– коалеяня ІІгржвн іЬови ТОМу, 9 0 ВебХВвВВВ rJ3CpC- твердив: дійсний україн- роі виїжджають з Украі- італійські. Неназваний ав-
ги: шл:шжл П'ІЧИ:ІКА. Ьюро конечно потрібне, бо досі ськсгі Росіі, а імперських домагались Богослужеяь Kjaonf загрожуватиме і ський державних мас стоя- вв ва Горішній Шлезьк, де тор в ,^мерипі'' (27.8.77)
1
СЯОМММИб МНуш4 не viann і ;іал^ ие матимуть офіоійиого клішах якої століттями ут- рідною мевов сподіваній революції в ти ва становищі, що ПОВНО- писав, шо Ізарськнй в
mtryt!HHKH у уедсрШШХХИу урял; СССР, отже і в Украяв. А правннм українським гро- мають працювати а ні-
римуаано Україну в імлер- во-оерковннй рух мецькій фабриці. Пізніше „Полтаві" шарово „насвь
ЗИЛМО J ЯІЛЖИИІ?ГИИМ fajro^mpfxrTOM, іаалаииям Бюра ському царстві сталися дві ся усуаереяеяихм тах хотілося б уникнути ше МВЛЯИИИОМ Є КОЖеН ДОСТІЙ- тлив психологію нашої ів-
було Л иістугі^гися (а пряпа (.інгжишАщіЛ'Пожухияш лід час одного (в котрий вже разГ) ннй житель України, неза- напвгаиа „Полтава" ве є
реаолюші: Українська На- го життя: Українська Цер- продовженням ,,Саксонсь- телігениіі старшого Й мо-
переслухуяаю. чи їаолаиь рпинх інших федеральних шокальна Революція і Ро- спустошення нашої Бать-
ква вазбулась Гніви і в явві.Г лежво від його національ- лодшого покоління".
агенти л тюж я сумх, KO;IH яиріпхуватймуться таяі айська — про і ирежжмиа. кіашнняі— вого кореня. кої зими", тільки 11 none–
(тшкн мосховсьсос Церкви. ргднидею шодо подій. Цікаво, шо авторові ге-
сираяи, яг ший на продукти, їхня я гість тоїяо. Крім того, імперіяльна. Два зовсім Декретом уразу УНР ( і л Коли мова саме про Ук- В українській вільній дер- рої зовсім ве цікавляться
Ьюро мл.к. f, fr, ги ггеитром інформаші Лія споживачіа і різнохарактерні венрнмн- 191^ проголошено ABTO– рашу, то мв оередбачаємо жаві не повинно бути синів і Кілька слів про „Сак-
релігією (про неї MHMO-
ГОЯММММ ПОСереДЮЯЮМ uui,Tt) )Хтх іажалеиь У шй персії римі пронеси, між якими з сонську зиму". Ця повість
кефальиість Українсько: загрозу не ляше загального пасинків. Очевидно, що ро-
побудована ва спогадах ав- ходом згадує на 277 сто-
fUfOftonpoatrj tie була четверга перст, яку уа остаижх самото початку встанояя- Православної Церкви—„в ^жрехяюятГ — такбн мо- сіяни-службовці - як на- рінш Зіна („вона мала ва-
сім ропк рчгуглях^і Конгрес було лемю обмежено лися напружені взаємини, тора, але вона має дійс-
Самостіввни державі Церк внти, ^всесоюзного зраз- пливний елемент розбухлої
инй літературний обріб, хал до шиї каретна" -
первісне іапроіюиопаиі пояиояласті нього Бюра, бо шо закінчились війною ва має бути саііин гійвкии^. каГ, а і спешіфгчно-украю- урядовопартійної машини пише про неї автор). ївші
іатиачеио. пю Ьюро ие ма гиме права жадати вияснень від проти української наяд, яку який місцями своїм 6арок-
корпорація чи фірм (водо Ьигмл ;ияльности перед тим, проголосив большеаиць- А 14 жовтня 1921 рову, за ського. Перший можна — Ледве чи матимуть місце
ковим стилем утруднює автора спогадів інакше пл-
мги ромпчне'лкино проти лаиого пьтлрисмства готрась кий уряд Росії молодій другої московсько-бодь- окреслити як соціяльно- у вільній Україні. Але ж у
читачеві сприймати цей салв про Полтаву під час
іип;а феДералМИі а гейш я. але вже після того Бюро мало б українській держані — шевгшькоі оаунавЙ Ухрав- рево.тюшйннй — своєрідне межах нинішньої УССР жи-
твір. Ось зразок авторсь- німецької окупації, вони
прано жести епос власне слідство яи, ВсеухрвввснввДЦввввві поновлення гасла „Хто був вуть декілька мільйонів ро-
кого стилю: бачила там більше украІн-
УНР 17 грудня 1917 року. ний Собор проголосив Ук- нічим, той ставе всімГ А до
цього з-правнла додасться
СІЯН-робІТНИКІВ І КОЛГОСЛНН-
ства, як автор „Полтава1',
ПрИЯИЛМЮХН Ьюра era лунали і лапі вказують, іпонйого Українська реаолзосвя з раіяську Православну Цер- прагнення відплати, пом- ків, шр їх батьки та діди „Заміток ока і серця, якай каже своєму героєві
СТШОрениям г г,ожияачі-погупш нперлие мали б офішйното самих початків вилоняла кау Автокефальною. веза- стн. Отже випущені рево- прибули в Україну ще перед почувань, збуджених як по- Вікторові заявляти, що він
Прелстввинха і :аступнига перед фе;іеральиими агенціями величезну національну революцією 1917 року. Чв є требою гармонії, так і за-
та департаментами яг теж лід час судових po-злраа. Зв енергію всіх сооіялмгнх лежвою вів Росйвського люшоо з кояцентраків та „ніякої література
Патріарха, якого відновлю - порем численні в'язні (вони яха-будь рація виганяти їх з ПеречеННЯ, ДУМОК, У ПОСПІ- вувати не буде", і д о „жад^
словами одного конгресмена, запропоноване Бюро шарів населення в усіх га- насидженого гнізда? хові зібганих і таким же ного пшлілля^
надало б спрожнввчам „голос ж ypn.it, л ягим мусілн б лузях сустгільяото життя. яо було а верші дві ooeav всі, включно з криміналь-
шеаицького владування. яими, стануть враз „полі- Це з погляду політнка- чином розгорнутих, — по ве буде. Він каже Коза-^
рахува гися" Наче наздоганяючи npooa– державянха. А ще ж с мо- водоспаду ва кожен з боків ченкові, представникові та-
OrurmwRHi коал, -,окреча коисервативні конгресмени т ший 250-ргчяий час, під Встановленням Украавеь- тичними в'язнями", жертва^
кої Аатокефальностн в ввр- мн режиму!) намагатимуть- ральний бік справи, веління світу, ва кожен кут зору" ємноі української організаг
обох пар;;й гвсрдвть, ию с:іигрення цього Бюра cnpHTH– московським караулом, ук- гуманности — воно аж ніяк (12). Яка розкіш щось таке ції: „У вас, виходить, живе
ЙНЛося б до чбіяуикиня урядової бюрократі і та тбільшен- раЗнш взялися з великою вовяому житті ся посісти перші місця в ие велять вам наслідувати
духово-моральне читати... надія на відродженая на-
ия НИ,:ЛІК,А федерального уряду Пріле, ш твердження енергією будувати яашо- апараті нової влади, щоб кремлівських сатрапів, їх Центром цієї повісти, ях шої державноств всупереч
иеперегонливі. бо. яг вка'іують прихильники Бюра, нальяе життя. І та еяер- ия наші з-шд опіки pocis– „відплатити'', помститися злочинних депортацій не-
ського єдниодержааства, і роману „Полтава" — намірам Німеччини і всупе--
створення його уможливило б ліквідацію принаймні 26-ох гія з перших днів виявила винуватцям (нераз лише мнлої їм яюдноств. українська родина Лисен- реч волі Росії... А я по-
ІНШИХ Аіптіїн чи секшй ;ienapraментів, ию іаоиадило б виразну тенденцію оберта- В здогадним) своїх репресій і Коли мн при НАЦІО-
йому становленні ків, яка складається з синів літики цурався й цураюся.
урядові понад 10 міньйонів доларів річно. тись навкруги свого сон- страждань. НАЛЬНО-УКРАТНСЬКО- Віктора й Льокв і бать- Та ще ие маю віри в ваш
1 робі ИШДІЯТИСЯ, шо хоча минулого тижня законопроект Визвольної революції са- Ось це і с вже той шкідлн- МУ аспекті, то ве можемо
ця, своєї, а ие тужоіосі. моуітраалхиия, громадська внй ,дтерехлюп", якого тре- ків. Старий Лисеяко часто обезголовлений народ".
ЩОДО створення нього бюра перепав то в недалекій оминути проблему СПІЛЬ- філософує з Віктором, який
майбутності прихильні до Бюра конгресмени знову Як гриби після хюшу, самодіяльність стали aia– : ба остерігатись самому й НОСТИ й.ОКРЕМОСТИ Віктор відмовив Наталі
я обвдвох цих творах пише
видвигиугь гу справу Якшо пізніше виявилося б, шо це росли по всіх закутинах ставами в організації cyc– остерігати інших. Бо не слід революційного процесу. БазаревськїЙ прибути^ до
Бюро своєю ліял^іістиі не ниправдуя ви датків на ЙІІбгО, то країни, в селах і селишая пільяого життя сттітьнотв; f забувати, шо сучасна дер- Насамперед: чи мов.нив її неї „на таємну зустріч пол-
іавжли можна б його зліквідувати. Однак, повНШоіснують просвіти, самодіяльні то- Таке яастаалеяяя випіввв і - жавка машина потребує ба- успішна революція в Укра- тавськвх українців з захід-
всі підстави гяерлиги. шо такс Бюро виконувало б корисні варнства, театральні й са- ло з розуміння того, шо гато досвідчених працівнн- їні (або на Кавказі чи Прн- усього вашого етносу), щоб някамн, з галичанами", бо
прислуїи і тому законодавці якнайшвидше повинні моосвітні гуртки. По міс- революція дала вагову ле- ків різних галузей (зокрема балтнці, — взагалі в тій чи уникнути зайвих компліха- він „ве довіряє ніяким пол-
яиготовиги і схааЛНТН новий законопроект шодо створеи- тах і селищах творились ребудуватя суспільне жнт- гостюдарсько-економічннх) іншій віддаленій від центру шн тах вяутрі СССР, як і з тавчавам і ніяким галича-
ия такою Бюра ДЛЯ сгірав споживачів. українські середні й високі тя за нашояальяо-історнч Наявні кадри їх більше, ніж частині СССР) без участи сусідами зовні нам! Він не мав охоти
Очевидно, шо становище громадян та їх відповідна школи, швидко оргаиізу- ними традиціями, віаповідг у 509ь мають компартійні Москви і Ленінграду? Закінчуюча, вертаємося всовувати свою голову в
акшя. юкргма інериения до своїх законодавців, допо- вались початкові школи. ио до національних інтерЄ' квитки. 1 коли їх усіх вида- Без найменшого вагання до наголовка стані і твер- пастку!" Герої „Полта-
мої лн б поставити ию справу знову на порядок Конгресу. Українська національна сів. З перших днів иашо- лнти, то державний апарат мн відповідаємо: НІ! І це, днмо: 1. Без революції в ви", хоч їх очолює пись-
творчість, вирвавшись з иальної революції розгор- буде шкандибати, а люд- власне, обумовлює, диктує СССР ве обійтися. 2. Щоб менник Віктор, нічого не
,,імперського льоху", у нулася організація Украіи- иість зазнаватиме шкоди. певний напрям і характер уникнути спустошення і знають, що діялося в Кнє-
Міністри фінансових справ своїй неповторній величі, ського Вільного Козаптха. Треба ясно здати собі enpa– революшйно-визвольннх надмірних людських жертв ві, і аж наприкінці повіс-
— необхідно ве допустити ти (ст. 415) читач довіду-
Версаль, Франиія. - відбути наряди з каишіс- красі і силі швидко розбу- На першому зПзді його у ву, шо не ВСЕ, СТВОРЕНЕ дій в період готування до
Протягом минулого тижня ром Гельмутом Шмідтом. довувала капелі - Коши- вересні вже були застулле' ЗА ПІВСТОЛІТТЯ, дасть- революції, а також у пер- „ПСреХЛЮПу", Т о б т о СПИНИ- ється, шо в Києві діяла
тут відбулася нарада міні- Хоча пісня нарад у Bep– ця, Стеиеиха і багато ін- ні представники 60.000 во- ея скасувати на протязі мі- шнх днях і тижнях вже ви- тя розбухлу революційну Олена Теліга, яку німці
СТрів фінансових справ 5-ох салі міністри відмовилися ших, народні хори. Укра1н- яків, які потім воювали в сяця, — та не раз і взагалі бухлої революції — напрям стихію відразу ПО ЛІКВІ- розстріляли.
економічних потуг яільио- відповідати на запитання ська література зарясніла армії УНР, відбиваючи його не треба касувати. Не- І характер повної солідар- ДАЦІІ РЕЖИМУ НЕВО- Хто читав спогади про.
го сиіту: К Л, Британії, журналістів, то з досто- багатьма новими талаио- большевицьку навалу ро- дошльно і нерозумно в cyc– ности — аж до моменту ЛІ. Ні в якому разі не мож- німецьку окупацію Украї-
Франції, ЧахілньоІ Німсч- віриих джерел стало відо- витими силами. Визбув- сійських „братів по клясі", пЬтьно-державннх справах цілковитої перемоги над на допустити розпаношен- ни, той зверне увагу ва
чини та Японії, піл час яких мо, шо Блумеитол старав- шись иеизурової опіки з Л що їх надсилав Ьояьшсвишг ітн за почуттям неяаянсти і кремлівськими тиранами. ня людоненависнецьких те, що між німцями в
ОбГОвОреиО такі спільні ся переконати представни- „ие було, немає і ие буде", кий уряд Росії на ,,ви- помсти. Бо цим самим го- Щоправда, ця солідар- практик ПОМСТИ та РЕ- „Полтаві" багато людя-
проблеми, як боротьба ків Захілньо) Німеччини і письменники і поети заго- звольне" завоювання Ук- туеться грунт проти себе ність не повинна присипля- ВАНШУ - спроб якнай-
проти залишків рецесії та Японії, шоб їхні країни ворили до свого народу і раїнсьхої Держави. самого. Особливо обереж- ти нашої чуйности і рево- далі реставрувати минуле. них осіб і що між ними
постійне зменшення варт ос світу чудесними творами. ио слід підходити до люд- люційних темпів у закла- 3. Питання кадрів важливе немає таких жорстоких
ти американського лоляра і ГфИСПІШИЛИ СВІЙ СКОНОМІЧ- Українське мистецтво (Проводження буде) ських кадрів-фахівців різ- данні підвалин власнодср- взагалі, а в Україні зокрема бестій, які здійснювала
французькою франка на ний розвиток,шоспрнчинн- оформило себе в чудових. иях галузей народного гос- жавности: організації влас- й особливо. Тож слід па м'я- програму ката Україна Ко-
міжнаролних ринках. лося б до збільшення імпор подарства, науковців і мист- ного Уряду в Києві, органі- тати, що комуністичний ха, про якого нічого не
тів Японією та Німсччи- світової слави творах Hap– ців. партійний квиток може бу- знають герої „Полтави",
Америку на них нарадах ною з інших країн віль- бута і його школи. А ук- зації власного війська і об-
ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ садження ним нинішніх ти в кишені дійсного україн- хоч це самі інтелігенти.
заступап секретар скарбу ного світу, зокрема тих, які раїиський театр, поруч з Сказане стосується анти-
сьхого патріота. Авторів герой Віктор
Майксл Блумснгол, який ше не зовсім видобулися з корифеями Садоаським, УЯСоюігу! комуиістичної революції в кордонів УССР. Ці кордо-
відтак відлетів ДО Бонну, поважної економічної peue– Зінковецькою й іншими, цілому СССР, в ми обіцяли ни мусимо респектувати Сан Дієто, січень, 1978. дуже гарний, він має успіх
ЗвХІДІМ Німеччина, лс мав сії. формувався в модерній поперед сказати і про „спе- (хоч вони не покривають (Кінець) (Закінчення на cm. 3-ій)

Немов жахливий сон пересуваються всі ті події перед Танцювали ми і говорили про щось, і несподівано все день і пах весною. Перечитувала їх багато разів і часом
моїми очима. Сама згадка морозить кров. Вкінці, довкілля кудись зникло... На весіллі я навіть забула про міжрядки хвилювали більше, ніж рядки. Писала й я,
Людмили ІІочіир похоронні відправи, промови, маси людей. Сумні лиця, свого дружбу, і з соромом мусіла вибачатися перед його очевидно теж через „Ви". Та не могла не згадати, що була
нестримні сльози і щирий жаль багатьох присутніх мамою. на забаві, в тій самій залі, грала та сама оркестра, так само
МІЙ ЛИЦАР... зближав" мене з'йнмиГ Наче одна родина оплакували Помимо взаємного „притягання", наше знайомство крутилися під стелею кольорові світла і веселилися
У світлу пям'ять Незабутнього Мужа, втрату і молилися за душу покійного Михайла. обмежувалося до випадкових зустрічів. Ані одного розбавлені пари, але чогось бракувало, не було настрою і
ел. п. Михайла Почтяра, у п'яту річницю смерти. У травні 1975 о. біля сотні друзів знов зійшлися при умовленого побачення. Зате, коли зустрічалися чи то в не з'являлася казка...
могилі в Бавнд Бруку на посвячення пам'ятника. І знов танцювальній залі, чи біля церкви в Ню Йорку - була Гарячого липневого дня ми зустрілися під час Його
спомин і зворушення з'єднує нас в одну громаду. Чудовий чиста радість, не затьмарена ніякими домовленнями. Раз, відпустки поміж вишколом і від'їздом на Далекий Схід
вінок з червоних гвоздиків від СУМА говорить виразніше иа „Маланці" в Ню Йорку, ми зустрілись вже під кінець (Корейська війна). Блукали в парку, проходили поміж
від слів. забави і я, мабудь, так забулася, що загубила своє якісь квітучі кущі і мальовничі озерця, сідали на лавки, та
Перші ПОІНвКИ іимовог о сезону, особливо темно-сірі ...Краплини свяченої води залишають слід на ясному товариство, з яким приїхала і мала вертатися до Нюарку. не знаю, скільки з тієї пишної краси природи мн помічали.
досвітки і ніби іахоианими якимись зловішимитінями,та граніті. Зір І думки підносяться за загостреним шпилем Скінчилася забава, починало світати, люди розходилися, Раділи зустріччю, втішалися взаємною близькістю, та
вечори, що зачиняються вже в пополудневих годинах, пам'ятника, як символом життєвих стремлінь Михайла. - і ніде нікогісінько з Нюарку. Автобуси ще не ходять, разом з тим говорили про все у світі, лише не про власні
викликають у мене душевну депресію, А може й не Та похилений на хрест зламаний колосок говорить про підземкою дороги ие. знаю. І тут мій Лицар береться почування. Тільки багато пізніше признався мені мій
депресію, а якийсь такий невимовний страх, що заморожує зламане, в розгоні, життя. Повну драматизму промову відпроваджувати мене через yd лябіринти нюйорксьхої Лицар, що через таку непевність завтрішнього дня свідомо
серпе і відбирає всю логіку... виголошує від Головної Управи СУМА друг Корнель підзмеки аж додому. Сходило вже сонце, коли прощалися не хотів нічого „зачинати", щоб не „зв'язувати" мене
Кожною року я тім часі знов І знов переживаю трагедію Василик. Лагідний голос і теплі слова о. Івана Накоиечно- біля мого дому. На мою вдячність за таке джентель- невідомістю.
з-перед п'яти рокін Годі також я була така неспокійна й го доторкаються до рани цілющим бальзамом. менство, Лицар лише усміхається, і від того усміху світ Та, мабудь, засильні були наші почуття, і за пізно вже
пригнічена Чи цс було вислідом тяжких ударів долі, чи Ще спомини і розмови в залі Народного Дому. Дякую здасться таким гарним! нам обом було слухати свого власного „благоразумія". Бо
передчуттям ніс страшнішої трагедії - я не знаю. Знаю всім І від зворушення вся тремчу. Мені здасться, що несподівано, урвавши на півслові якусь розмову, мій
тільки, що хоч буя святочний час, в мене чомусь нило Михайло був тут із нами, що Він живе у наших серцях, що За кілька тижнів зустрічаємось знов у Ню Йорку біля
церкви. Інформує мене, що цього тижня відходить до Лицар раптово зупинився на стежці, якою ми саме йшли,
серпе і боліла душе. Мій Чоловік пояснював цс тими частинка його залишилася у кожного з нас, які знали Його пригорнув мене д о себе і поцілував. Заки я встигла
важкими переживаннями,.що, мов із мішка, посипалися на Його живий образ стає мені таким близьким, ніби я бачила війська, прощається з друзями і просить зачекати, щоб
разом їхати до Нюарку, де має попрощатися із знайоми- отямитись, відхилився, глянув у вічі і в гарячому цілунку
нашу родину (Л може: ,,чуло серце недоленьку, та сказать Його щойно вчора... з'єдналися спрагнені уста.
не вміло".. 7) ми. Звичайно, що жду, хоч мала цілком інші пляии.
Не пам'ятаю, про що ми тоді говорили; але дорога Визнання чи признання прийшло щойно в листі з-за
В кожному ра н, сяк-так відсвяткували Різдво, сидячи Та ось минає вже п'ятий рік від Його смерти. Притуп- моря. Очевидно, вже через „Ти"...
біля наїїівсміїралиованоіо мого Батька і героїчно crpa– люсться біль, звикасться до самотности, хоч не покидає підземкою видалась такою короткою, і щоб дещо її
одовжити, йдемо від станції кількадесять кварталів За майже два роки багато листів перелетіло океан в
дальНОІ Мами Мене цілий час душили сльози і притулив- почуття, що половина мене таки вмерла разом із Ним.
ШИОь до Михайла, мовчку дивилась на вогонь у ватрані. Мимоволі приходить думка: якби так можна було
Притихлі діти примостились біля Діда, а доня ніжно завернути час назад, і тоді, в молодості, хтось дав мені
Ж оки. Погоджуюсь зайти разом до знайомих (це ті, що я
дружкувала). Потім, знову пішки, відпроваджує мене. На
обидві сторони. І любов, і туга, і радість віднайдення себе, і
смуток розлуки, і багато дечого іншого було в тих листах.
розі прощаємось. Даю адресу І прошу писати, додаючи А на кінець з'явився ще ft „страх": а чи любов ця часом не
гладила його руки Михайло мовчки курив. Тоненькі вибір - довге, багате І радісне життя з кимось іншим, чи „паперова", не уявна, чи витримає вона іспит реальної
смужки диму і ягнулися до вогню І там зникали... Вже так коротке щастя з Михайлом. Не задумуючись і на мить я жартом, що адресу завжди можна зручно „загубити". „Ні,
я не загублю". Хвильку дивимося собі в очі. В Його карих дійсности. І вона цей іспит здала. Незадовго після
ніколи и не знатиму, ЩО думав Він у ті хвилини... вибрала б Михайла. Він бо був Лицарем моїх юних мрій, і повернення мого Лицаря з країни Сходячого Сонця ми
Прощаючись і Батьками, ми обіцяли приїхати аж через Лицарем без закиду залишився до смерти. А щастя не очах відбивається сонце, і вони промінюють. Стискаємо
руки - і розходимось. Надворі рання провесна, а в серці, одружились. Лицар змінив, шолом на книжку, скінчив
два тижні, бо найближчої суботи відбувалася сумівська міряється кількістю прожитих років, ані легкістю життя. інженерію,, зробив ,,Мастер дегрі". Був дуже активним в
..Малайка", до якої щороку вкладав Михайло багато часу Коли згадую наше знайомство — в серці весна. Хоч зв словвми поетки - „ще ие любов - передчуття
любови"... Дивуюся - я щойно попрощалася з людиною, українськім студентськім русі, в СУМА та інших громад-
.Я енергії. познайомилися ми ранньою осінню, і то на весіллі, чи ськнх організаціях. На приватне життя залишалося мало
'.Та Йти на ., Малайку" нам уже ие довелось. Два дні перед радше на вечірці перед весіллям одних його знайомих, де я з якою знайшла, чи могла б знайти спільну мову, а мені ие
сумно. Не сумно, а радісно, бо, здається, мені даровано часу, а на товариське і зовсім не було. Та ми зуміли
Тим звалила мого Чоловіка несподівана, нагла серцева мала бути дружкою. І Він навіть не був моїм партнером. створити свій власний внутрішній світ і були щасливими,
атака. Хоч ще цілий місяць боровся за життя, до свідо- Але щось з перших слів відрізняло Його від усіх молодих пізнати щось незвичайне, чого я ще ніколи не знала.
хоч життя не було встелене рожами.
мрети вже ніколи не прийшов і 11-го лютого 1973 р. його людей, яких я до того часу знала. Власне, з перших слів, бо Потім листи з вишколу, півофіційні, через „ В и "
не стало між живими... щойно тоді я з цікавістю вперше глянула на Нього. звичайно, але дружні, теплі. Кожний лист роз'яснював мій 'ҐЗакінеення на crop. 4-iuJti

,
Ч. 35. СВОБОДА, СЕРЕДА, 15-го ЛЮТОГО 1978 З

ПРОТОКОЛ РАЗОМ ВИДАТКИ У.Н.С:


15.Видавництво Свобода. - .
3.937.831.06 Дол.
568.778.24 ”
НАРАД РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ Іб.Союаівка. . – - - 3 9 7 . 9 0 8 . 5 2 ”
ГОЛОВНОГО У Р Я Д У
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ РАЗОМ:ВИДАТКИ 4.904.517.82 Дол.
яке відбулося в днях 23-го до 27-го травня 1977 року
на Союзівці в Кергонксон, Н. Й. 17-Бонди:
(12) - Закуплено бондів 2.580.177-47 Дол.
^
ЗВІТ З ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
Продовження 18.Уділи:
5.805.04 Дол.
Б.Річеві видатки: - За належні відсотки закуплено уділи...
19.Гіпотечні позички:
- Друки 37-101.66 Дол.
- Канцелярійні приладдя 6.895.48 ” - Уділено позичок-морґеджів 267.294.96 Дол.
- Поштові оплати 15.227-85 ” 20.Позички членам:
- Телефони,телеграми ... 12.022.31 ”
- Асекурація будинків ....,... 13^657-96 ” - Уділено позички членам 98.418.59 Дол.
- Винайм і обслуга машин 23.534,25 ”
- Виготовлення дивіденди ....... 5-628.21 ” 21.Українська Національна Корпорація:
- Книжки і друки 1.245.06 и
- Інші загальні видатки... 13.334.06 ” - Уділено возичку 721.617.03 Дол.
РАЗОМ:Річеві видатки 128.646.84 Дол. 22.Реальности:
В.Забезпечення працівників: - Піднесено вартість реальностей в Керн. 47.243.95 Дол.
- Пенсійний фонд ... 68.979-00 Дол. - Перебрано на власність І2.863.40 ”
- Хворобове забезпечення..... 20.890.61 ” 60.107.35 Дол,
- Групова" забезпечення.. 7-868.13 ” РАЗОМіРеальноати
Безробіття...............- - - - --..... 2.727-26 23.Інвентар:
- Обезпечення від випадків.......... 3.822.00 и”
- Податки - 57.48 - Закуплено друкарські машини 3.421.71 Дол.
- Соціяльяе забезпечення.. - - 25-083.18 ” - Закуплено електричні машини 1.536.00 и
- Відправа працівників. -. 8.580.00 и ІАЗОМ: Інвентар 4.957-71 Дол.
РАЗОМ:Забезпечення працівників.... 138.007.66 Дол. 24.Різні переливи:
Г.Кошти подорожей.засідань і penpe– Є Різні переливи. ---.–„^.„„.„ 78.675.98 Дол.
аентаїїій: РАЗОМ:КАСОВІ РОЗХОДИ 8.721.571.95 Дол.
- Кошти подорожей 25.183.84 Дол. """te... вавжітеявжапів:
- Кошти засідань Головного Уряду.... . 19-612.56 ”
- Кошти Контрольної Комісії 6.814.93 ” Готівка в банках на день 1.січня 1976 447.505-87 Дол.
РАЗОМ:Кошти подорожей,засідань і 51.611.33 Дол. Приходи в 1976 році. 8.676.633.33 ”
репрезентацій. РОЗХОДИ В 1976 РОЦІ... см...... 8.721.571.95 Дол.
5.Організаційний Відділі Готівка в банках на день 31.грудня 7 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 402.567.25 ”
- Відділові секретарі 275-635.74 Дол.
- Винагорода за нових членів 55-374.26 и” РАЗОМі .9.124.139.20 Дол. 9.124.139-20 Дол.
- Винагорода Предоідникам і касієрам 1.612.00
- Платні обласних організаторів..... 8-540.00 ” Jiauu Ct
- Зворот коштів дороги організаторам 6.542.39 ” Готівка в сумі 402.567-25 Дол.,ульокована на 13-ти контах бан-
- Кошти Окружних Зборів..... .- 5-608.48 ” кових в слідуючих місцевостях:
- Друки-оголоюення. - - 16.491.15 ”
- Лікарські бадання нових членів.... 4.267.52 ” Джерзі Сіті на 4 контах, виНю-Ііорку на 3 контах,
- Головний л^кар..-...- --......-.... 1.500.00 ” и Канаді на 2 контах, в еварку на 1 конті,
Філадельфії на 1 конті, в Елівабеті на 1 конті і
РАЗОМ:Організаційний відділ....... 375.571.54 Дол. Кінґстоні на 1 конті.
6.Кошти інвестицій:
ПРИХОДИ І ВИДАТКИ У.Н.С.ЗА 1976.
- Обнижеияя вартости бондів 7-778-17 Дол.
- Банкова обслуга при бондах . 5-294.24 ”
- Відсотки від закуплених бондів.... 15-833.32 ” ПРИХОДИ, ВИДАТКИ РІЗНИШ
- Страта при виміні бондів.......... 7-749-49 ”
- Страта при гіпотечних позичках.--- 26.038.97 1.Членські вкладки. .- 3.025-484.57 Дол.
- Інвестиційні видатки 75-00 ” 2.Інші фонди 10.883.79 u
- Податок від гіпотечних позичок.... 6.964.10 ” 3.Відсотки 1-. 919.484.48 ”
4.Реальності!. 36.054.83 ” і
РАЗОМ:Кошти інвестицій 69.733.29 Дол. 5.Інші впливи 20.606.78 ”
6.Виплати грамот 1.847.162.48 Дол.
7оСирітський фонд 4-959-46 и
7 t Конвенція: в.Дивіденда 471.541.75 ТІ11
- Кошти 28-ої К о н в е н ц і ї . . . . . . . . . . . . . . 125.00 Дол. 9.Кошти адміністрації:платні.
и 316.020.74
10. ” річеві видатки.. 128.646.84 її
В^Свобода:„ 11.Забезпечення працівників.-- 138.007.66 пїї
12.Кошти адмікошти подорожей.. 51.611.33
- Свобода за членів 302.200.00 Дол. ІЗ.Організаційний Відділ 375-571-54 tl
14.Кошти інвестицій 69-733.29 н11
9.Допомоги-пожертвих 15.Конвенція , -. - -ь 125-00
- Допомога членам. -.- --. 28.475.00 Дол. 16.Свобода.... . . ... .-
. . . . . а . . . 302.200.00 a
- Пожертви Організаціям.--.-- -- 25.955-23 и” 17.Допомоги-пожертви. 58.704.15 п
- Фонд наглої потреби... 4.273.92 18.КОМІСІЇ 20.609.4? N
19.Реальности 51-641.76 п
РАЗОМхДопомоги-пожертви 58.704.15 Дол. 20. Інвентар. - 3.267.25 пtl
21-Інші виплати 79-541-07 11
ЧЕ,Коміо^ 22.Амортизація..-- 18.737.31
- Стипендійна. 15-689.65 Дол.
- Сяортова 4.919.78 ” РАЗОМ:Приходи У.Н.С. 5.012.514.45 Дол.
РАЗОМ:Видатки У.Н.С 3.937.831.06 Дол.
РАЗОМ:Комісії -. 20.609.43 Дол.
РАЗОМ:Надвижка У.Н.С 1.074.683.39
И.Реальности: и
ВИДАВНИЦТВО"СВОБОДА .ПРИХОДИ 566.512.88
- Вдержання власних п р и м і щ е н ь . . . . . . . . 17.931.95 Дол. и
ВИДАВНИЦТВО”СВОБОДА ВИДАТКИ 568.778.24 Дол.
- Вдержання перебраних
м
будинків.Н.їй..
И
22.237.48
- Одержання Бронкс... 5-665.08 ” ВИДАВНИЦТВО”СВОБОДА”СТРАТА. 2.265-36
- Страта при продажі будинку на Бр... 5.807.25 ” СОЮЗІВКА ПРИХОДИ 437.921.95
РАЗОМ:Реальности. - 51.641.76 Дол. СОЮЗІВКА ВИДАТКИ 397-908.52
вОЮЗІВКА НАДВИККА. ч- 40.013.43
12.Інвентар:
- Закуп інвентаря^машини,устаткування 3.267.25 Дол. РАЗОМ:ПРИХОДИ 6.016.949.28 Дол.
і

РАЗОМ:ВИДАТКИ О О Ф О О О О О 4.904.517-82 Дол.


13.Інші виянати:
РАЗОМ:НАДВИЖКА .............. 1.112.431.46
- Премії з а реасекураціц "JO.520.9^ Дол.
- Актюар за оцінку грамот 10.433.56 ” ІAoUM:.................... 6.016.949-28 Дол. 4.904.517.82 Дол.1.112.431.46
- Вкладки до братських союзів 1.975.04 ”
- Асекураційні відділи за д о з в о л и . . . . 3.557-75 п
- Правні п о р а д и . . . - - . - . . . - - . - - - - - - - - - 114.17
- Податки К а н а д а . . . - . . - . . . - - - - - - - - - - - 52.787.52 а РОЗПОДІЛ ПРИХОДІВ І ВИДАТКІВ З А 1 9 7 6 Р І К ПО ФОНДАМ.
- Виміна чужої валюти 152.07 „^^ПРИХОДИ^ ; . ;ВИДАТКИ РІЖНИЦЯ
РАЗОМ:Інші mwfliy^– 79.541.07 Дол. -
,.
Забезпеченевий фонд 5-436.360.05 Дол. 4.427.303.89 Дол.1.009.056.16
паспортизація: :с-^ЛШІШШШ^ШШ Братський фонд 119.163.75 ” 70.026.62 ” 49.137.13
- Амортизація будинків.-- - --.- - --.... 15.527.39 Дол. Сирітський фонд..........1.. 17-548.00 п 4.982.42 ” 12.565.58
Фонд захисту.. 437-921.95 ” 397-908.52 и” 40.013.43
- Амортизація друкарських машин...... 891.60 ” Фонд наглої потреби 5.955,53 ”' 4.296.37 1.659.16
т Амортизація електричних машин...... 2.318.32 ”
РАЗОМ: . . . . . . . . - . . . .^22Ss2lt2ii2.S22i-its22itiS2Z52ioS222.2:22Sii22iSS
ї ..^и^Ш^^^^^9^^9^^5'” ^ - ^ - – - - - 1 8 , 7 8 7 . 3 1 Дож,
4.35.
СВОБОДА, СЕРЕДА, 13-го ЛЮТОГО, 1978
. .JJUMi . - , SB5
БІЛЯНСИ НА ДЕНЬ 31.ГРУДНЯ 197571976 ОД На д е н ь г Ш г і У з т п и ї Щ Ь о - б ^ о а ^ р ї
216 повчкрліdfc АзседіщДда а д г а а д і у суму 2.764.297.^7 Дол.
ЗО п о з и ч о к '! в КанадДс на. загальнув”суму 712.614.00 ”
АКТИВИ7СТАН ЧИННИЙ7 31.ХІІ.1975 Р . З 3 1 . Х І 1 . 1 9 7 6 . Р . . - З - Н І РІЖНШІЯ ' СО.'ОШ.Г
246 РАЗОМ: ...... .8fiftZ6ft232sH.flgla
Готівка в банках..... 447.5В5.87 1.12 402.567.25 .98 - 44.938.62
.ЬОНДИ............а... 2 5 . ^ 2 3 . 2 8 6 . 8 2 6 3 . 5 0 2 7 . 0 1 6 . 5 9 9 . 1 3 6 5 . 6 5 4- 1 . 5 9 3 . 3 1 2 . 3 1
Уділи і 521.009.25 1.30 526.814.29 1 . 2 8 ч- 5.805.04 В 1976 р.сплачували позички регулярно:
Гіпотечні позички.... 4.160.446.97 10.39 3.476.911.47 8.45 - 683.535.50 205
Ю 5 позичок в Америці Америц н а загальну суму 2.606.639.4? Д о л .
Позички членам 511.544.32 1.28 542.351.17 1.32 ^ 30.606.85 ЗО позичок в Канаді ..:-.-Г: 7i2.6i4.oo ”
Позичка Укр.Нац.Корп. 8.192.270.70 20.46 8.369.787.73 2 0 . 3 4 ч- 177.517.03
Реальности 671.938.83 1.68 703.655.39 1 . 7 1 4- 31.716,56 235 РАЗОМ: 3.319.253.47
Інвентар 109.967.82 . 2 7 111.715.61 „ т 3 7 ^-1.747-7Q
Залеглості дамам Mfc Т Р И М І С Я Ц І :
РАЗОМ:АКТИВИ 40.037.970.58 100.00 41.150.402.04 100.00 -1-1,112.431.46
2 позички в Бронксі н а загальну суму 35.173.00 Дол.
1 позичка в Ню-іїорку 30.236.00 ”
1 позичка в Форд Сіті 23.758.00 ”
ПАСИВИ7СТАН Д0ВХНИИ7
Фонд з а б е з п е ч е н е в и й . , 3 9 . 3 7 1 . 6 0 6 . 9 7 98.34 40.380.663.13 98.13 ^ 1.009.056.16 4 РАЗОМ: 89.167.00
Фонд б р а т с ь к и й 216.251.50 . 5 4 265.388.63 . 6 4 ч- 49.137.13
Фонд с и р і т с ь к и й 175.699.12 . 4 4 188.264.70, . 4 6 4- 12.565.58 Залеглості менші я к Т Р И місяці:
Фонд з а х и с т у 228.975.27 . 5 7 268.988.70 . 6 5 4- 40.013.43 1 позичка в Чікаг'о н а загальну суму. 10.548.00 Дол.
Фонд н а г л о ї п о т р е б и . . 45.437.72 .11 47.096.88 . 1 2 -к 1.659.16 4 позички в Ню”-Йорку ... 45.110.00 ”
РАЗОМ:ГІАСИВИ 4 0 . 0 3 7 . 9 7 0 . 5 8 1 0 0 . 0 0 4 1 . 1 5 0 . 4 0 2 . 0 4 1 0 0 . 0 0 -f 1.112.431.46 j лгJLywii:............................ 55.658.00
В процесі перєбрання: і
РЕЗЕРВА НА ПОКРИТТЯ 2 будинки в Бронксі,
' . . . . . . . . . . . а . 12.833.00 дол. 12.833.00
ГРАМОТ:. 29.191.292.39 72.91 30.389.326.24 7 3 . 8 5 4- 1 . 1 9 8 . 0 3 3 . 8 5
РАЗОМ: ,. 3.476.911.47
В л а с н і фонди 10.646.678.19 27.09 10.761.075.80 26.15- 85.602.3O, іві.ва is:assBSsscs.iB.

PA3GU: 40.037.970.58 100.00 41.150.402.04 100.00 4 1.112.431.46 Позички членам: ”


Стан позичок н а день 1.січня 1976 р . . . 511.544.32 Дол.
ОЦІНКА АКТИВІВ: КНИШОВА ВАРТІСТЬ РИНКОВА ВАРТІСТЬ РБіШИЩ В 1976 р.уділено нових позичок... 77.571.00 ”
В 1976 р.дописано відсотки 19.641.51 ”
Бонди 27.016.599.13 Дол. 23.338.244.00 Дол. - 3.678.355.13 В 1976 р.покрито грошеві звороти. 1.206.08 ” -
В чалі року сплачено позичок .'.... 54.854.68
Уділи. 526.814.29 139.527.00 ; - 3 8 7 . 287.29 В часі року перенесено д о грошевих з в . 12.757.06
Стан позичок н а день 31.грудня 1976 р . 542t35lf'"f7
РАЗОМ: 27.543.413.42 Дол. 23.477.771.00 Дол. - 4.065.642.42
РАЗОМ: „„
ї І92 4 262 а 91 а! Д8Д 4мїів! бд9ж962 4 9а
ОЦІНКА ЧЛЕНСЬКИХ ГРАМОТ:
1970 РІК 1 3 4 . 2 3 Я, 1 9 7 1 Р І К 1 3 3 . 1 6 2 , 1 9 7 2 Р І К 1 В 6 . 3 7 2 , 1 9 7 3 1 3 8 . 0 3 Я Українська Національна Корпорація:
1974 РІК 1 3 7 . Ю Я , 1 9 7 5 Р І К 1 3 7 . 6 2 5Й, 1 9 7 6 Р І К 1 3 6 . 1 8 Я. Стан, п о з и ч к и н а д е н ь 1 . с і ч н я 1 9 7 6 р і к 8.192.270.70 Дол.
В 1976 р.уділено п о з и ч к у . . . . 721.617.03 м
СМЕРТНІСТЬ ЧЛЕНІВ: В 1976 р.сплачено п о з и ч к у . . . . . . . . . . . . 544.100.00
Стан п о з и ч к и н а д е н ь 3 1 . г р у д н я 1 9 7 6 р . 9t^9t797i78
1970 Р І К 5 4 . 7 1 Я , 1 9 7 1 Р І К 5 7 . 2 2 2 , 1 9 7 2 Р І К 6 5 . 1 0 g t 1 9 7 3 Р І К 5 2 . 7 9 ^
1974 РІК 6 1 . 0 3 0 , 1975 РІК 5 1 . 3 3 g , 1976 РІК 5 0 . 8 6 g . РАЗОМ: 8.913.887.73 Дол. 8.913.887.73
шашшт asssssEsss:ss:s:cs:BBSBBCBaBBsaB

ВІДНОШЕННЯ ОДЕРЖАНИХ ВІДСОТКІВ ДО ІНВЕСТИЦІЙУПО ПОТРУЧЕННІ МДАТКІВ7 — Реальности:


1970 Р І К 4 . 6 1 g , 1 9 7 1 Р І К 4 . 7 4 Я 1 9 7 2 Р І К 5 - 0 9 2 , 1 9 7 3 Р І К 5 - 5 0 tf, Стан реальностей на день 1.січня 1976 р . 671.938.83 Д о л .
В часі року перебрано реальність в Брон. 12.863.40 ”
1974 Р І К 3 . 8 4 2 , 1 9 7 5 Р І К 3 . 7 7 Я , 1 9 7 6 РІК 4 . 1 8 2 . Підвищено вартість в Керигонксоні. 47.243.95 ”
В часі року продано реальність. 12.863.40 Д о л
.Стан ч л е н і в на. д е н ь 3 1 . г р у д н а . 197-5-р- 8 8 . 1 1 2 . 3 1 . г р у д н я 1 9 7 6 8 7 . 7 2 9 . Амортизація будинків в Кеяргонксоні..... 15.527.39 ”
Стан реальностей г-на, день - 31. грудня ^9.75^ о.^ ^ ..703п655.39п..уг7

РАЗОМ:......... 732.046.18 Дол. 732.046.18 Д о л


ввахшшав аівшївввтвевівява:в:жвгаїеажввявв:ввваішиввш

Книжкова, вартість будинків:


-
рОЯСНЕННЯ ДО ПООДИНОКИХ РАХУНКІВ: - -У-- Союзівка Кернгонксон. .................
Головний Уряд Джерзі Сіті
605.567.96 Дол.
30.000.00 ”
...............
Перебрані будинки в Бронксі.
БОНДИ: 40.475.^1 w

Перебрані будинки в Ню-Йорку............ 27.612.02
Стан бондів на день 1.січня 1976 p . . . . 25.423.286.82 Д о л .
В часі року інвестовано в бондах 2.576.293.75 н РАЗОМ:
Підвищено вартість бондів.....1....... 3.883.72 ” IEBISEBBSCICS: .-..ZQtSSSiSJH–
В часі року продано бондів. 979.086.99
Обнижено вартість бондів ІнвентарУмашиниУ:
7.778.17
Стан бондів на день 31.грудня 1976 p . . 27.016.599.13 Стан інвентаря н а день 1.січня. 1976 .... 109.967.82 Дол.
В часі року закуплено друкарські машини. 3.421.71 ”
РАЗОМ: 28.003.464.29 Дол.28.003.464.29 В часі року закуплено електричні машини. 1.536.00 м
Амортизація друкарських машин. 891.60 Дол.
Бонди здепоновані: Амортизація електричних машин 2.318.32 ”
В Комершел Трост Коїшані Джерзі Сіті. 21.711.320.13 Д о л . Стан інвентаря н а день 31.грудня 1976 р . 111.715.61 ”
В забезпеченевому уряді в Отаві 4.764.761.00 ”
В Стейтовому найвищому суді в Тренто-
ні на яонриття притенсій контраатора
540.518.00 в РАЗОМ: . . . ... ................... ш-мш^т^лшіШМіі
Книжкова вартістьі^нашин:
РАЗОМ: 27.016.599.13 Дол,
Електричні машини 20.864.88 Дол.
Як запоруку на уділення позички для Української Національної Друкарські машини..... нові.. . . . . . о . . . . 85.501.07 ”
Корпорації,Український Народний Союз заручив бондами на суну 2.694.000.- Друкарські машини старі. . . . . . . . . . . . а . . . 5.349.66 ”
за слідуючі позички:
РАЗОМ: 111.715.61 Д о л .
Фірот Джерзі Нейшенал Банк 745.000.00 Дол.
Комершел Трост Коїшані.... 2.400.000.00 g
РУХ ЧЛЕНІВ:
РАЗОМ: 3.145.000.00 Д о л . ПРИЄДНУВАННЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ.СУМА ЗАБЕЗПЕ-
Рівнож Український Народний Союз заручив своїми бондами за ЧЕННЯ П О РОКАМ: , '
боргові зобовязання у висоті 2.424.900.00 Дол. НОВІ ЧЛЕНИ СУМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕСІЧНА СУМА
- 1996 рік 4994 8.893.600.00 Дол. 1.780.00 Д о л .
Уділи:
1997 Р і к ,. 4400 8.032.000.00 1.825.00
Стан уділів на день 1.січня 1976 р . . . 521.009.25 Д б л . 1968 рік 3872 7.180.000.00 1.855.00
В 1976 р.дописано відсотки 5.805.04 ” 5462 10.108.000.00 1.850.00
Стан уділів на день 31.грудня 1976 р . 1969 рік 5252 9.734.900.00 1.853.00
І26І814.29
1970 рік 4056 8.429.000.00 2.078.00
РАЗОМ 1971 рік... 4216 8.967.000.00 2.126.00
1972 рік 4668 11.249.000.00 2.409.00
1973 рік 4005 9.672.000.00 2.415.00
ВАРТІСТЬ УДІЛІВ! 197^ рік 3111 7.537.000.00 2.422і00
КНИЖКОВА РИНКОВА 1975 Рік
Кольоніял Конвертаблє Фонд Інк. 1^.4-14.29 Д о л . 105.755.00 3071 7.335.500.00 2.389.00
1976 рік
11360.373 уділів. Сума забезпечення в 1975 156.211.325.00 Дол.
Гемілтон Інвестмент Тр.Юнітс Сума забезпечення в 1976 157.623.399.00 w
20.000 уділів 400.000.00 ” 32.500.00
Мерріл,Линч,Феннер і Сміт Комиані:::.
^о^аідів
1.400.00 ” 1.262.00
Збільшено суму забезпечення .
шавшаравш v
"
. . . . . . . . . . . . . о . . . . . . .
ШШіїШШ
.РАЗОМ. 526.814.29 Дол. 139.527.00
NKWOWWWWWlWWWH^MM^fWNWtNW^ '
Гіпотечні позички-иорґеджі. - HNIZDOVSKY UKRAINIANS IN PENNSYLVANIA
в.о І г Щи і . WOODCUTS. 1944 - 1 9 7 9
Стан гіпотечних позичок н а день 1.1.. 4.160.44^97^ т
а Щ pi si -
A COHTtlWTlOU TO Ш CWWTH OF THE COMMOWUUH
В часі року уділено позичок .t 267.29^и; ft a К . A ClbbjM Мпмл by Ш М. Т А Н ) . . ^ Л ї O^itet Sftfitt A W1W
' РгіжКООІгагЛЬоийЛМООІвгЯЬомявг
В часі року оплачено позичок .830.46 tnd to MMxccnpiiieil e u T t^Ua,JCS WHOOySKY.
Price J7500 hjfd bound. Pertift.^nd (undH tut^kk - – PejOtt tnd ktftft^ J075.
Здая^позичок на день 3 1 . грудня 1976У. 3.476.911.47 Hf ltnty nukrfo хИ 5N u l e Ь ' '-' й
NOT knh rtBdMts iAfb Шв; t n і

Г A O v H a . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.427.741.93 Дол. 4.427.741.93 ,w v " l " "
SYOBODA BOOKSTORE

iKWWWlMMWWlWWMMHWOWWilMMlWli
Jm^r
MTMJ Clfy.
Wljf. NJ.
П J. 07303
9Т9П ;, і. M
SVOBODA BOOKSTORE ,

00000000000000000004000000000004040000000000000400004
Jmty City. Ш J. OTJW '
Ч. 35. СВОБОДА, СЕРЕДА; 15-го ЛЮТОГО 1978 5.
її і і

ДоуадД. УХВАЛКНО l Q ? 6 ^ МртДЧБНО :Зб^ВИШІАЧВО ВИДАТКИ: aTgK^ ; - -'


О .U..D. J . . M ( t ( i i M , l M M ( , M M i i i t i 1.000.00 Дол^ ?!^0ООУОО Д о Д ї З І 1 9 7 5 Оперативні:
J ФА.А.А. M i t t t i M i t . ' . m i ї ї Ф'Ф н і Ф.Ф Ф - 2.500.00 ” 2 ^ . 5 0 0 . 0 0 т гї-v:.-– .
Краєвий Комітет 200 і 100 річчя.... 1 . 0 0 0 . 0 0 Ґаз,електрики...... ..і .аУ . 156.-920.48
1.000.00 900.06 -
Катедра св.Софії................... 1.000.00 1.000.00 Чищення будинку,направи.” 15.113.59
Консисторія Укр.Правоалавної Церкви 1.000.00 Нічний сторож Ф. 3.374.00 сої
1.000.00
Укр.Католицька Церква св.Юра Н.Иорк 1.000.00 1.000.00 Огрівання-холодільна сис 14.901.39
Україноькнй Науковий Інститут Гарвард 1 . 0 0 0 . 0 0 1.000.00 Едевейтори 19.423.80
Український Вільний Університет.... 1.000.00 1.000.00 Комісове за винайм.Ф.... 22.621.12
Наукове (Товариство ім.Т.Шевченка... 250.00 290.00 Податок від чиншів 15 ft 65.335.12
J . І З . А . П . . . . . . . 9 т М ( І Іф , . . , , . . . . . . . . 250.00 250.00 500.00 Податок від площі....... 7.117.07
Пдаст. , .' 500.00 50О.00 Податок за воду 5.586.89 ---
О.У.М.А.... 500.00 500.00 Миття вікон 2.302.65
O . J r . v . X . A . M i t t t M i t t t M t i i M M K t i 500.00 500.00 РАЗОМ:оперативні видатки 312.696.11
l K f i U t ( M i t i t M i t i ( i t M t i i ( i t t i ( i n 150.00 Ажмініетрапійні видатки: -
и.Д.,7.щ. H i o t K f M i i t M M t t t i i t m 150.00
Студії Українознавства на Пен.Унів. 250.00 250.00 Платні 52.551.02
Асоціацій Укр,Профеаорів Америки... 250.00 Податок від платень.ФФ.Ф 7.185.71
Музичний Інститут Америки 100.00 100.00 Госпіталізація 1.962.67
' J;
Рідна Шкода Німеччина 100.00 100.00 Канцелярійні приладдя... 1.255-76
С У . А , Дім-Музей Друки 656.70 :S
250.00 250.00
ЗОЛОТИЙ ХреСТ. ... Ф.Ф Ф.Ф 100.00 100.00 Оголошення 7.117.35
Бібльотека ім.С.Петлюри 100.00 100.00 Дозволи 184.00
Н.Т.Ш.Канада 250.00 250.00 Ню^Дж,ерзі К о р п о р а ц і ї в и д 2.557.78
Пласт и
Ф . . ,. 150.00 150.00 Асекурація 10.5ь8700"
С УМ і 150.00 150.00 РАЗОМ: а д м і н і с т р а ц і й н і в . 84.058.99
.w . в . а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 Відсотки:
Союз У к р а ї н с ь к и х С т у д е н т і в К а н а д а . . 150.00 150.00 150.00
М.У.Н.Канада 150.00 150.00 Боргові зобовязання 8 Я 131.760.71
150.00 Укр.Народний Союз 1 0 ft 2 6 3 . 0 1 7 . 0 3
0.Д.У.М..У 100.00
Золотий Хрест Канада ......... 350.00 300.00 Фірст Д ж е р з і Н а ц . Б . 7 ft 6 5 . 8 7 3 . 8 5
Комітет Українців Канади...... 100.00 100.00 Комершел Т р о с т К о . 6 . 5 173.777.57
Студія Танку Аврамеака. 400.00
Непредбачені... . РАЗОМ:відсотки 634.429.16
150.00
Український Музей Клівелянд........ 150.00 Амортизація:
Український Олімпійський Комітет...
Ц.Е.С.У.С . . .ft. . .
Д і а е р а т у р н о - И и с т е ц ь к и й Клюб Н ю - И о р к .
1ПП.00 тж. Будинок 1 ft
І н в е н т а р 1 0 ft
137.512.28
263.54
РАЗОМ;ухвалено в 1976 році. 15.000.00 Дол. 137t775t32
14.300.00 Дол. РАЗОМ:Амортизація.
РАЗОМ:виплачено в 1976 за 1976 рік.
1.700.00 1.168.960.08
РАЗОМ:виплачено в 1976 за 1975 рік. РАЗОМ:Видатки 148.027.74
Виплачено в 1976 р.поза бюджетом: Страта за 1976 рік
Курси Українознавства на Сошзівці 7.083.81 РАЗОМ: ..... 1.020.932.34
Памятник Лесі Українки на ” 2.871.42

РАЗОМ:преліміновано 15.000.00 Дол. БІЛЯНСИ


РАЗОМ:виплачено з а 1 9 7 6 р і к 14.300.00 ” НА ДКНЬ 31.ГРУДНЯ 1 9 7 5 7 1 9 7 6 .
До в и р і в н а н н я з а 1 9 7 6 р і к . . 700.00 Дол.
АКТ;ІВИ7СТАН чиннику 31.ХІІ.1975 Р . З І . Х І І . 1 9 7 6 Р, РІЧНИЦЯ
РАЗОМ:виплачено в 1 9 7 6 р о ц і 25.935.23 Дол.
8SBSS л
Готівка в банку 106.454.12 158.693.92 -f 5 2 . 2 3 9 . 8 0 Дол.
- Площа 54.647.81 54.647.81 шлттш ї м . ”
Будинок 13.75L228.01
ПОРІВНАННЯ -Амортизація^ 3 7 . 5 1 2 . 2 8 12.639.570.80 13.613,715.73 4-974.144.93 ”
- Інвентар 2.Ь35Ф35
ПРИХОДІВ І ВИДАТКІВ З ПРЕДІМІНАРЕМ БЮДЖЕТУ ЗА 1976 РІК ч- 196.14 ”
-Амортизація 263.54 - 2 И 7 5 У 6 7 2,371.81
ПРИХОДИ: ПРЕЛІМІНОВАНО ВПЛИНУЛО РІЖНИЦЯ 3L РАЗОМ 12.802,848.40
BBBSBBBB.BP11B1
13.829.429.27 -i– 1 0 2 6 . 5 8 0 . 8 7 Дол.
^?"B."""""J".""?et"'
1
Члене ь к і ' в к л а д к и . . . . . ф . ф З.ОЮ.ОООіОО 3 . І 0 2 5 г 4 8 4 ? 5 7 ' ^ ' , 1 5 ї 4 в 4 . 5 ? ' '10Ої50
Відсотки. 1.659-000.00 1 . 9 1 9 . 4 8 4 . 4 8 4- 2 6 0 . 4 8 4 . 4 8 '115.70 ПАСИВИ7СТАН Д0ВШІКЙ7
І н ш і фонди 16.000.00 10.883.79 - 5И16.21. 68.00
Реальности....Ф.Ф 35.000.00 36.054.83 4 1.054.83 103.00 Позички. , 13.038.170.70 1 3 . 9 3 9 . 6 8 7 . 7 3 -ь 9 0 1 . 5 1 7 . 0 3 Дол.
Різні приходи.... 5.000.00 20.606.78 4 15.606.78 412.10 Уділи Ф 100.00 100.00 ”
Наперід з а п л а ч е н і ч и н ш і . . 57.459.54 21.691.66 35.767.88 и
РАЗОМ ПРИХОДИ:Ї.Н.С. 4.725.000.'00 5.012.514.45 t 287.514.45 106.00 Забезпечення н а ч и н ш і . . . . 14.162.07 14.265.10 103.03 и
Незаплачений податок 1-812.52 1.812.52 ”
Видавництво Свобода....... 520.000.00 566.512.88 ї 46.512.88 108.90
Союзівка 400.000.00 437.921.95 4- 37.921.95 109.40 РАЗОМ:, 13.109.892.31 13.977.457.01 8 6 7 . 5 6 4 . 7 0 Дол.
Страта, - 307.043.91 - 146.027Ф74 1^9.016.17 ”
РАЗОМ ПРИХОДИ.... 5.645.000.00 6.016.949.28 f, 371.949.28 106.50
шаааа і е Е в а а а а а в в а а а в а а а а в а в : : а а з в а е е а с а е а з з Е а і 12
ВИПЛАЧЕНО
РАЗОМ:
;22.:8Ї2;40 -22:2ii2:it-2:2?..t-22^:^2:22-5SS'
ВИДАТКИ: ПРЕЛІМІНОВАНО РІЖНИЦЯ
І
Виплати грамот.. . . . . . Ф Ф . Ф . Ф 1.9Ю.000.00 1.847.162.48 - 62,837.52 96.70 СТАН ПОЗИЧОК Н А ДЕНЬ 31.ХІІ,
Копти адміністрації:платні 308.000.00 3 1 6 . 0 2 0 . 7 4 4- 8.020.74 102.60 Український Народний Союз 8.192.270.70 8.369.787.73 ^ 177.517.03 Д о л .
Кошти адм.річеві видатки.. 78.000.00 1 2 8 . 6 4 6 . 8 4 4- 50.646.84 164.90 Фірст Джерзі Нейшенел Банк 1.200.000.00 745.000.00 - 455.000.00 ”
Кошти адм.забезпечення.... 160.700.00 138.007.66 - 22.692.34 85.80 Комершел Трост Компані.... 2,400.000.00 2.400.000.00 --- м и

Кошти адм.засідання,подор. 58.000.00 51.611.33 - 6.388.67 88.90 Боргові зобовязання 1.245.900.00 2.424.900.00 4- 1 І 7 9 . 0 0 0 Ф 0 0 ”
Організаційний відділ..... 428.000.00 375.571.54 - 52.428.46 87.70
Кошти інвестицій....ФІ І... 124.000.00 69.733.29 - 54.266.71 56.20 901.517.03 Д о л .
98.20 РАЗОМ: 13.038.170.70 13.939.687.73
Дивіденди 480.000.00 471.541.75 - 8.458.25
Конвенція а... 65.000.00 4- 1 2 5 . 0 0 - 65.125.00
Допомога пожертви 55.000.00 58.704.15 -к 3.704.15 106.70
32.200.00 111.90 Залеглі відсотки д о У.Н.Союзт:
Свобода за членів......... 270.000.00 „ 302.200.00 4
Комісії........ 31.100.00 20.609.43 - 10.490.57 66.20 1974 рік 668.438.12 Дол.
Реальности-вдержання 55.000.00 51.641.76 - 3.358.24 93,80
Сирітський фонд.Ф 10.000.00 4.959.46 - 5.040.54 49.50 1975 рік 802.932.00 ”
Інвентар........Ф...ФФ.Ф.Ф . 3.299.25 4 3.267.25 1976 Р І К 847.008.38 ”
Амортизація. . Ф . . Ф . . . . Ф Ф Ф . Ф 20І000.00 1.262.69 93.60
18.737.31 -
Інші різні виплати.. 99.500.00 79.541.07 - 19.958.93 РАЗОМ:залеглі відсотки 2.318.378.50 Дол.
Ш9.
РАЗОМ: 4.152.300.00 3.937.831.06 - 214.468.94 94.80
Кошти будови дому в 1976 р . з б і л ь ш и л и с я н а суму 1 . 1 1 1 . 6 5 7 . 2 1 Д о л .
540.000.00 568.778.24 4- 28.778.24 105.30 7Арбітрах будивничій к о м п а н і ї 7 0 2 . 3 9 8 . 0 0 д о л . , к о ш т и п р а в н і 4 5 . 7 2 3 . 8 5
Видавництво Свобода д о л . , д о д а т к о в і роботи при винаймленяі повержів 5 1 . 5 9 2 . 4 5 Д о л . , А р х і -
Союзівка. 390.000.00 397.908.52 4- 7.908.52 102.00 т е к т 5 . 0 0 0 . 0 0 Д о л . , д о д а т к о в і видатки-роботи при інших п о в е р х а х 3 0 7 .
043.91 Дол.7
РАЗОМ ВИДАТКИ .....Ф.Ф 5.082.300.00 4,904.517.82 - 177.782.18 96.50 Кошти будови ще з б і л ь ш а т ь с я н а суму 4 2 7 Ф 3 5 0 . 0 0 , в і д с о т к и і
Недвижна... . . Ф Ф Ф . . . . . . . . Ф . 562.700.00 1.112.431.46 -1-549.731.46 197.60 п р а в н і п о р а д и , я к у т о суму ще д о д а т к о в о вимагає к о н т р а к т о р .
^- У видатках корпорації заплачено відсотки до Українського На-
РАЗОМ:. 5.64^.000.00 6 . 0 1 6 . 9 4 9 . 2 8 4- 371.949.28 106.50 родного Союзу по д е н ь 3 1 . г р у д н я 1973 р . Н е подамо з а л е г л и х в і д с о т к і в
ізсвоавЕвсааасгвггг:вввв.аававі з а роки 1 9 7 4 , 1 9 7 5 і 1976 в с у м і 2 . 3 1 8 . 3 7 8 . 5 0 Дол,
:-^.:-І
ПОРІВНАННЯ
З приємністю н а л е ж и т ь с т в е р д и т и , щ о в п л а т и ч л е н і в У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д -
ПРИХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗА РОКИ 197571976 н о г о Союзу н а Б о р г о в і З о б о в я з а н н я п о с т і й н о з р о с т а ю т ь , в 1 9 7 6 р . з б і л ь ш и л и с а
н а суму 1 . 1 7 9 . 0 0 0 . 0 0 і н а д е н ь 3 1 . г р у д н я 1 9 7 6 р . в и н о с и л и суму 2 . 4 2 4 . 9 0 0 . о о
-::-'г'^'ШПРИХОДИ:^-^-"–ВИДАТКИ
а-мша
РІЖНИЦЯ дол.На день контролі т . є . з а три м і с я ц і н а 3 1 . б е р е з н я 1977 р.вплинуло п о -
- над 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 дол.Стан боргових зобовязань н а день 31.березня 1977 вино-
1975 РІК 5.528.571.27 4.781.027.21 4- 747.544.06 Дол. с и л и 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Дол.Це в к а з у є н а в е л и к е д о в і р я ч л е н і в У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д - :
ft.904.517.82 -b1112.431.46 ” н о г о Союзу д о Г о л о в н о г о Уряду У . Н . С .
1976 РІК 6.016.949.28
РІЖНИЦЯ ф.. 4- 488.378.01 4- 123.490.61 4- 364.887.40 Дол. На п і д с т а в і заключених к о н т р а к т і в н а в и н а й м л е н і п о в е р х и , ф і н а н с о в и й
с т а н К о р п о р а ц і ї в 1 9 7 7 р . б у д е кращим і викаже надвижку п о н а д 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Дол.:,
і - І
я к у т о суму можна буде зужити н а п о к р и т т я с п л а т и к а п і т а л у а б о в і д с о т к і в ч и
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЯ.^ і зобовязань до У.Н.С.
ЧШЧІ І
Доповняючі з в і т и б у д у т ь п е р е д и с к у т о в а н і н а с п і л ь н о м у з а с і д а н н і К о и -
ПРИХОДИ; . і т р о л ь н о ї К о м і с і ї в ' д н і 22^fpaBHjr1977 і з р е ф е р о в а н і у формі рекомендацій
ЧИНШІ, І І І М І І М М И М І Н І И Ш М
f і' 1.011.968.34 Дол. і р е з о л ю ц і й н а с п і л ь н о м у , J 3 А с і д а н н і Г о л о в н о г о Уряду в м і с я ц ї т р а в н і 1 9 7 7 p . ;
M l t '
Паркування....ФФФ............ Ф . . Ф . Ф Ф . 6.938.75 л
Зворот за телефониФФ............ ф ф ф ф 296.54 Ч І., :^..^ з
Відсотки від депозитів... . . Ф . . Ф . . Ф
1 . 7 2 8 . 7 1 rt
,
РАЗОМ ПРИХОДИ: Ф . Ф.... ... ...ФФ...Ф. 1.020.932.34 ДОЛ.

шя -
.
СВОБОДА, СЕРЕДА, 15-го ЛЮТОГО 1978 4.35.

ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УНС 40 П до 15 було їх в 1976 р. І та і цей один тільки на протязі 6 Папір і різні матеріали 5 108,304.02
256 1 до 10 місяців. У зв'язку із цим теж і і ухвали на оогаяі. Пошта 69,494.98
Вступ. 104 0 за шині видатки не були виконані на 12,2596- Чинш , 12,000.000
В днях 27-го березня по 2 гвітня 1977 р. проведено гон- Телефон, газ світло 8,682.28
тролю Організаційного Відділу УНСоюзу в приміщеннях Таблиця ч. З показує нам, що У Н С о ю з в цілому д о - УІІІ. П Л Я Н ЧЛЕНСЬКОЇ К А М П А Н І Ї НА 1977 РІК
Канцелярійні витрати 4,002.25
Дому УНСоюзу в Джерзі Ситі. бнвея в 1976 р. приєднання нових членів - 3,07). що при Витрати друкарні 1,502.65
запланованій квоті 4,710 дає лише 65.09Ь виконання плану. 1. Область Пенсильвенія - 1,000 членів.
(Філадельфія - 500, Піттсбург - 190, Шамокин - 140. Направа машин 8,653.44
Треба рівнож відмітити, що УНСоюз в ЗСА виконав план Книжки
Аллентавн - 110, Скрентон - 130, Вілкис Бери - 30). 6,484.57
на 68.09Ь, а Канада тільки на 4б.09Ь- Перед у виконан- Податки
ні плану у ЗСА веде область Пенсильвенія із 6 округами та 2) Область Мернленд - 100. 21,474.41
Приявнимн при контролі були: головний організатор Пенсійний Фонд
106 Відділами, яка приєднала 818 членів при планованій (Балтімор - 100). 1,116.00
УНСоюзу та службовиги Організаційного Відділу. Часописи й журнали
Головний організатор Степан Гавриш предложив до квоті 950 членів, тобто виконала план на 86.09b. друге міс- ЗЮбласть Н ю Йорк - 945 членів. 760.00
цс область Ню Йорк і Нова Англія - обі області виконали (Ню Йорк -450,Снракюзн-Ютнка - 1 5 0 , Рочестер - 1 9 0 , Інші витрати 23,003.01
гонтролі усі вимагані Контрольною Комісією матеріали.
У висліді контролі стверджено: ' плян на 73.09k.В Канаді найкраще виконувала плян округа Трой - 105, Боффало - 90). Разом розходи 5 563,773.24
Монтреаль (67.09b), Захід Канади мав Зо.09Б виконання 4.Область Н ю Джерзі - 585 членів.
І. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО СТАН ЧЛЕНІВ плану, Торонто - 40.096, а Ніягара лише 36.096- (Нюарк - 230, Джерзі Ситі - 160, Перт АмбоЙ - 130, 4. Висновки:
УНСОЮЗУ: Пассейк - 659.
Коли йдеться про кількість організаторів, які зуміли 5. Близький Захід (Іллнной, Мічіген, Огайо) 1,225 а ) . Бюджет Видавництва на рік 1976 був
Таблиця ч. 1: Приєднання і загальний стан членів приєднати 25 д о 85 членів (диви таблиця ч. 4), то вони була членів.
запланований:
УНСоюзу в 1965-1976 розміщені по областям в такий спосіб: Близький Захід (Чікаго - 540, Клівленд - 325,Детройт - 305, Янгставн -
(Ілліной, Мічіген і Огайо) мав їх найбільше: 9 і вони разом 35). па приходах на суму S 520,000.00
приєднали 332 нових членів, область Пенсильвеніїмала їх 6 Нова Англія - 280 членів, а по розходах на суму 540,000.00
Придбано чл. загальний стан 8 із 295 членами, а область Ню Йорк мала їх 6 із 295 (Ню Гейвен - 180, Бостон - 60, Вуисакет - 40).
Рік В порівнянні s бюджетом, фактичні
новоприєдианими членами. Цих 27 організаторів 7. Захід ЗСА - 110 членів.
приєднали для УНСоюзу точно і;3 нових членів. (Центральна —45, Міннеаполіс — 40, Ст. Луіс - 25). приходи:
1965 4,896 86,059
Коли будемо підраховувати Відділи УНСоюзу, які 8. Необ'єднані Відділи - 75 членів. збільшилися на суму 5 46,512.88
1966 4,994 87,053
1967 зуміли приєднати від 25до 79 членів, то таких Відділів ЗСА - разом - 4,320 членів. а дійсні приходи збільшилися на суму 28,778.24
4,440 88,261
1968 3,872 88,265 маємо 34. Область Пенсильвенії мала таких Відділів 9. Область - Канада —680 членів.
1969 5.462 89,107 найбільше — 12, а кількість приєднаних цими Відділами (Торонто - 330, Монтреаль - Г30, гТіягара -ПО, Захід - Причиною збільшення розходів був
1970 5,252 89,209 членів виносила - 399, друге місце займає область Н ю ПО). зріст видатків на пошту, на папір і
1971 4,056 88,366 Йорк із 7 Відділами та 277 членами, а третє місце займає ЗСА і Канада - разом: 5,000 членів. платні д л я службовиків.
1972 4,2)6 88,213 Близький Захід із 7 Відділами та 262 членами. Всі 34 Віддь І так, видатки на пошту зросли на
1973 4,668 89,119 ли приєднали 1,196 членів. (Диви таб. ч. 5). ЇХ. РЕЗОЛЮЦІЇ І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї суму 21,763.00
1974 4,005 89,069 Дуже погано, без жадного покращання, стоїть справа Кошти паперу зросли на суму 28,199.00
1975 3,111 88,112 із т. зв. мертвими Відділами в 1976 p.. тобто такими Ддя забезпечення потрібних кадрів і засобів дг:я внко- Платні службовиків збільшилися
1976 3.071 87,729 Відділами, які на протязі року не приєднали ані одного нання організаційного плану на 1977 р. будуть предложені на суму S 14,341.00
члена. Таких Відділів в 1976 р. було 104, а в 1975 р. їх було Головному Урядові на річній нараді - відповідні
Таблиця ч. 2: приєднані члени та їх сума забезпечення: 105. (Диви таб. ч. 6). резолюції б) і
Беручи до уваги, що кошти одного
в 1969-1976 роках ЗВІТ З ПЕРЕВІРКИ ВИДАВНИЦТВА „СВОБОДА" числа „Свободи" виносили в цім ро-
НІ. ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАТОРИ
ці 11.5 центів, а в 1976 році видано
-
^-Перевірка обіймає час від 1-го січня до 31-го грудня 259 чисел, то висота річно! перед-
присл- Сума ЗагальмаПерес .сума В 1976 р. був затруднений в ЗСА тільки один обласний
1976 року. плати повинна становити суму. S 29.79
Рік нані чл. забезп. зябезп.сумя за без. організатор і він працював на протязі цілого року — 12
місяців. В Канаді - не було жадного організатора. Згідно цього, „Свобода" повинна
В 1975 р. цих організаторів було 4, і вони всі працю- ЗМІСТ ПЕРЕВІРКИ: одержати п р е д п л а т у :
1969 5,462 10,106,000 127,577.833 1.850
1970 5,252 9.734.000 133,097.456 1.853 вали 27 місяців, а в 1974 р. цих організаторів було — З і і 1. З а щоденник, від.10,553 активних
1971 4.056 8.429.000 136,825,675 2,073 вони працювали — ЗО місяців. І. Адміністрація „Свободи". членів по 5 29.79: J 314,373.87
1972 4.216 8,976.000 141,728,316 2,126 Намагання заангажувати д о праці о б л а с н и х 11. Господарсько-фінансовий стан Видавництва. 2. З а щоденник, від 2,458 неактив-
1973 4.668 11.249,000 149,721,390 2,409 організаторів в 1976 р. не дали позитивного успсіху. ПІ. „Свобода" під редакційним оглядом. них членів доплату по (29.79-7.80)
1974 4,005 9,672,000 154.495.304 2,415 З постійними організаторами справа ще поганіша: в ІУ. Зауваги і висновки. Г 21.99 суму 54,051.42
1975 3.111 7,537,000 156,211,325
1976 р. тільки один організатор (п. Р. Чучкевнч) працював 3. За англомовнийй тижневик, від
2,423
1976 3.07! 7.335,500 157,623,399
на протязі 6 місяців. І. Адміністрація „Свободи 564 членів доплату по 5 3.50: 1,974.00
2,388
І v. ПОЇЗДКИ В ТЕРЕН Разом „Свобода" повинна одержати S 370,399.29
Аналізе цих двох статистичних таблиць показує, що в Члени Головного Екзекутивного Комітету „Свобода", це орган Українського Народного Союзу.
останніх двох роках в УНСоюзі закріплюються річне обслуговували в першу чергу збори Окружних Комітетів, Адмініструє ним Екзекутивний Комітет за посередннц-
приєднування членів на рівні 3,000 нових членів, тобто на веснянні та осінні організаційні наради. В 1976 р. помітне Фактично „Свобода" одержала від
твом діючого адміністратора п. Люби Лапнчак, яка в по- Союзу jj 302,200.00
рівні нижчому як в половині 50-их років (1954-1958: 3,300 теж дещо краще використання головних контролерів та розуміині з головням редактором, відповідає вповні пе-
д о 3,400 нових членів річно), а загальний стан членів радних. На рахунку Союзу залишилась сума f 68,199.29
ред Екзекутивним Комітетом Українського Народного Со-
знизився до 87,729 членів, тобто УНСоюз поступився Поїздки членів Головного Екзекутивного Комітету на
членством до років: 1967-1968 (87,053-88,261). юзу, за адміністрацію „Свободи". Адмішстращйннй. Від-
збори, наради, тощо не розв'язують організаційних Ці залишені гроші Союз зужив:
діл затрудкюс в осіб.
Цей стан є алярмуючий, тимбільше, що і загальна потреб. Побут головного урядовця на протязі 2 д о 4 годин 1. На пенсійне, медичне і групове за-
сума усіх забезпечень дала в 1976 р. приріст лише: на нараді не розв'язує проблеми потреби організаційного За друкарню відповідає п. Анатолій Домарацький, безпечеяня службовиків „Свободи"
1.412.074 дол. і дала загальну суму усіх забезпечень: конткту з секретарями та не багато може допомогти у в якій, крім нього, працює ще 13 осіб. у висоті
За редакцію відповідає вповні начальний редактор 5 50,800.00
157,623,399 ,дол. Ще в ранніх 70-их роках цей приріст розв'язці організаційних проблем на даному терені. Це 2. Обннзив вартість друкарських ма-
виносив 3 д о 4 мільйони дол. річно. Сума забезпечення усіх моглиб робити обласні організатори, яких У Н С о ю з не п. Антін Драган, маючи до помочі: до щоденника 3 1 7 2 швн сумою
членів приєднаних в 1976 р. у висоті:7,335,500 є найвищою має. (зараз в УНСоюзі — тільки 2 обласні організато- постійних співредакторів, а до англомовного тижневика 3,209.92
3. Заплатив за рент 2-х компюторів
за останніх 8 років, а пересічна сума забезпечення на ри!) 2 редакторів. Попри це до „Свободи" дописують: 7 пос- суму
одного члена впала до 2,338 дол., а в 1975 р. виносила: 2,423 тійних і 14 періодичних кореспондентів. Д о повшцнх ко- 14,016.49
дол. респондентів слід домислити їда 2 постійних і 9 доривоч- Разом з залишених грошей Союз
У. В И К О Н А Н Н Я БЮДЖЕТОВИХ СУМ: „ зужив
ннх редакторів дитячого жуглюлу „Веселка". ^ S 68,026.32
При гармонійній співгірацГредакційного, адміністра- Заключення;
1 ВИКОНАННЯ ПЛЯНУ ПО ОБЛАСТЯМ ЗСА, ційного і друкарського відділів появилося 259 чисел „Сво- Союз за кожного свого члена, пе-
К А Н А Д И ТА РАЗОМ: „ - МОШЯЛЖГІИІ боди", в тому числі 24 числа англомовного тижневика. редплатниха „Свободи", заплатив
Області ЗСА: ' Прслічімомі,о .н.яио .„,-і,ІЙи
Пересічно друкується 16,500 копій кожного числа. Видавництві повну річну передпла-
І ' ^ ^ ^ ^ ^ "ПЛЯМО 0L1M1K
ту у висоті 29.79 долара.
Оголошення і друки') 24,000.00 13,333.22—10.666.78
11. Господарськс-фіпан'совнй стан „Свободи^ -
Головний лікар 1,500.00
Лікарські оглядини 8,000.00 4,267.52—2,233.00 6. Книгарня:

І І Винагорода Відділових opra– Рахунок каси:


Область І! 2
. ””
Kg
нізаторів
Винагорода обласних
70,000.00 55,374.26- 14,626.00 Сальдо каси на ЗІ-го грудня 1975 р.
Приходи в 1976 році становили
ЗД73.63
566,512.88
Вона приміщується в новому будинку
УНСоюзу. Новоприйнятий службо-
1 Пенсильвенія 106 950 818 Я6.09Ь організаторів 25,000.00 8,540.00-16,460.00 вик ще дальше працює над її упоряд.
73 895 653 73.09Ь Секретарська винагорода 280,000.00 275,635.74 — 4,365.00 Разом сальдо і приходи 570,386.51 куванням.
2 НюЙорк
зо 255 187 73.095, Кошти подорожей обласних Розходи в 1976 році виносили 568,778.24 В авітовому році продано книжок на
3 Нова Англія
4 Ню Джерзі 52 540 367 68.09Ь оогнізатооіа 17,000.00 6,542,39—10,458.00 Сальдо каси на 31-го грудня 1976 р. $l,в08.27 суму .
19 95 63 66(Ж Обласні засідання (кошти 5 9,407.23
5 Центральна Заплачено за книжки
9 90 53 59.09г орг. окружних нарад) ... 2,000.00 3,158.00 4 1,158.00 Повнща готівка зберігається на чековому конті в 6,484.57
6 Мернленд Црибуток
7 Близький Захід 84 1.170 573 49.09b Винагорода предсідників і ,ДСомершісл Траст Ком." Джерзі Ситі й є згідна з банкс- 1 2Р2Ш
8 Необ'єднані Відділи 20 65 60 91096 скарбників 2,000.00 1,612.00 ^ - 38800 вим сальдом.
в. Альманах У.Н.Союзу на 1976 рік:
Разом 26 3W 4,666 2,774 6S.696 Разом: 428,000.00 366,962.00 .58,039.00 2. Аналіза приходів:
Кошти окружних зборів - 5,608.48 4 5,608.48 З продажі Альманаху вплинуло
5 21,160.53
Області Канади: Передплатники: Кошти видання виносили
14,978.20
Разом: 428.ФМ.М 375,571.54—52,431.00 Передплатниками „Свободи" я в л я ю т ь с я : Осягнецо прибуток у висоті ^Г о і : :;
в
1 Монтреаль 10 120 80 67.09b )Це включає: Активні члени Союзу, члени з виплаченими грамо-
2 Захід Канади 18 105 53 50.09b Оголошення і друки 24,000.00 13.333.22—10,666.78 тами, нечлени Союзу. Члени Союзу одержують щоденник Альманах на 1977 рік прнготовляєть-
3 Торонто 25 320 128 40.09Ь Радіопрограми 7,000.00 6,290.07 - 7 1 0 . 0 0 „Свободу" по зниженій ціні по 57.80 річно, а англомовний ея до друку.
4 Ніягара 9 105 36 36.09b Конференція голів округ 3,000.00 1.250.00 — 1,750.00 тижневик по 92.50 річно.
Секретарсько-організаційні Нечлени Союзу за щоденник „Свободу" платять по 7. „Веселка":
Разом: 62 650 297 46.І9Ь курси 4,000.00 1,200.00 - 2,800.00 ?ЗО.ОО річно, а за англомовний тижневик по (6.00 річно. і

Школи Українознавства 3,000.00 600.00—2,400.00 „Веселка" начислив 1237 передплатників. Річна пе-
Області ЗСА Друки 7,000.00 3,993.00 — 3,007.00 а) Передплатники - активні члени Союзу: редплата виносить 5 4.00 для членів, а 5 5.00 ддя
і Канади 30 455 4,710 3,071 65.096 - - нечленів.
10,553 активних членів вплатили до Союзу В звітовому році вплинуло від перед
Прелімінар бюджету на організаційні видатки п е р е д пластиків J 4,327.60
суму S 79,404.00
Таблиця ч. 4: 27 організаторів, які приєднали 25 або більше бачив на 1976 р. суму 428,000.00 дол. Витрати винесли: Н а пресовий фонд „Веселки" зібрано
375,571.00 отож УНСоюз на Організаційному Відділі зао- Д о їх передплат Союз доплатив суму 222,796.00 7,464.42
членів. їхній розподіл по областям.
щадив - 52,431.00 дол. Разом „Свобода" одержала від Союзу 5 302,200.00 Разом приходи виносили І 11,79202
В1975 р. організаційні видатки виносили - 378,392.00 Кошти видання „Веселки" І 12,125.00
Область Організаторів Членів дол., а в 1974 р. ці видатки виносили - 421,823.00 дол. б) Передплатники —- індивідуальні: Втрата І ^2Я8
В 1976 р. організаційні видатки зменшились в пооів-
1 Близький Захід: Ілл. Міч. і Огайо 9 332 нянні д о 1975 р. - на 2,821.00, а в порівнянні до 1974 р. на 2,458 членів платять-за „Свободу"
2 Пснснльаснія „ 8 295 суму - 46,253.00 дол. по ^.. 7.80 річно Ош Ж Д Р В И С И а у і
3 Ню Йорк 6 242 vi. РІЗНЕ 564 членів платять за англомовний тиж-
4 Канада 2 73 Книжкова вартість інвентаря на день
Організаційний Відділ провадив широку і об'ємисту невнк по І 2:50 річно
5 Ню Джерзі 1 34 31-го грудня 1975 року становила су-
6 Головний організатор 1 47 кореспонденцію з Відділами, Округами, організаторами, 364 нечленіа платять за англомовний

Разом 27 1,623
делегатами 28-ої конвенції, з членами Головного Уряду,
тощо.
тижневик по 6.00 річно
1,438 нечленів платять за „Свободу"
5'Й- Закуплено в 1976 році на
5 109,967.84
4,957.71
Організаційний Відділ збирав матеріали і видавав Разом І 114,925.55
по 30.00 річно
ТяС.іиця ч. 5. Відділи УНСоюзу, які приєднали 25 або більше - „Трибуну УНСоюзу",провадив секрстарсько-організа- Обннжено вартість 3,209.92
до 74 членів - по областях Від тих індивідуальних передплат- Книжкова вартість інвентаря на 31-.
ційні курси, влаштовував конференцію голів Окружних 62,898.37
Комітетів, провадив різного роду кампанії приєднування ників вплинуло грудня 1976
7,890.32 І 111,715.63
членів, виготовляв плани цих кампаній, приготовляв 182 чисел продано в кіосках на суму Інвентар в власністю Союзу і ^дд^””й „Свободі''
Кількість Прнсдна- оголошення для 20 радіопрограм, впорядковував Від 15,559 передплатників, членів і до вжитку.
Область Відділів них чл. матеріали та аплікації студентів на стипендії. нечленів „Свобода" мала 372,988.69
(Продовження буде)
Книжки 9,407.23
1 Пенсильвенія 12 399 О^^ьф'ьфптьлфтфт^тфяфифшоифщьфпоь^іфіі^іфьщфщ
2 Н ю йорк 7 277 VHI. ВИКОНАННЯ РЕЗОЛЮЦІЙ І РЕКОМЕНДАЦІЙ Оголошення 100,348.94 Увага: Вже появилася двомовна Увага
3 Близький Захід Ілл Міч І Огайо 7 262 У травні 1976 р. організаційна комісія предложила Го- 49,512.19 лбірка ннбряннх творів
Друкарські роботи на замовлення
4 Ню Джерзі 4 127 ловному Урядові, а Головний Уряд ухвалив 12 резолюцій 21,160.53 ПАСИЛЯ ГНМОНКНКА
5 Канада Альманах У.Н.Союзу
1 66 відносно Організаційного Відділу. На жаль, основні 7,464.42
р е з о л ю ц і ї , які п е р е д б а ч а л и з б і л ь ш е н н я кадрів Пожертви на Пресовий Фонд „Веселки 9
6 Нова Англія 1 65
Організаційного Відділу, не були виконані. Передплатники „Веселки" 4,327,60 ^ГРАНІТНІ ОБЕЛІСКИ '
Інші впливи ^ 1,303 28
Разом 34 1.196 Резолюція ч. 1. передбачала прийняття на працю 'І і в українському оригіналі та англійському перекладі
обласного організатора для Канади, отож Канада Разом прнходвг 9 566,512.88 Андрія М. Фр.-Чнропського
Таблиці ч. 6: Як Відділи УНСоюзу приєднували членів в 1976 р. повинна була б мати 2-ох організаторів, а вона не має ані
одного. Ця сама резолюція зобов'язувала прийняти до
... Ж6НІФ
8. Аналіза розходів:
і h
Книжка ілюстрована мистецькими рисунками
Метрі ХОДНА^СЬКОІ
праці 2-ох обласних організаторів для. ЗСА, а Головний. lJfJX-x '– : і . і - . НІНА f ,ij -О. j 144 сторінок. Люксусове видання, на кредовому папер,
Кількість Кількість приєднаних Екзекутивний Комітет прийняв тільки одного та й то Платні Реданіоржг SS 76,436Д4 Ціна 5.00 дол. з пересилкою.
Ч. П. Відділів членів щойно в 1977 р. Адміністраційний ВІДДІЛ 57,053.62 Мешканців стейту Ню Джерзі зобов”язус 5^.
ft - ''' стейтового податку.
Резолюція ч. 1 зобов'язувала прийняти на працю Друкарня 154,740.27
І. 0 101 або більше асистента головного організатора із головним завданням Замовляти: книгарськнй відділ при „СВОБОДІ"
Кореспонденти „Свободи" 9,415.00
2. 3 51 до 100 праці в терені, а не прийнято нікого. SO Montgomery Street, іьпту Oty. НА. 07S03
З 29 26 до 50 Кореспонденти „Веселки" 5,565.00 і КГияаішіісгейту НюДжгріІюбоі'пус5^стейтовогополтту
Резолюція ч. 3. зобов'язувала Головний Екзекутивний
808,210, , .Nt^^Mn^^^^y^j^M^^^^^N^^^^rHjH^M^
4 23 16 до 25 Комітет збільшити число постійних організаторів д о 12, а Разом платні 303,210.63
т
Ч. 35. СВОБОДА, СЕРЕДА, 15-го ЛЮТОГО 1978

иміооооги і JIJUUCH,K
ПРО НОВІ ВИДАННЯ
АВГУСТИИ ВОЛОШИН їх Блаженство, у жінок і двічі з цього
(Закінчення зі cm. 2-ої)
єю, ані васалітетом, ані
ПРЕЗИДЕНТ КАРПАТСЬКО! УКРАЇНИ Блаженнішого користає та дбає про те,
щоб свій роман ,,Ранок на
протекторатом, чи xo"a б
Ділимося сумною вісткою
персональною унією, а
шле життя" ще на своїй з Родиною, Приятелями 1 Знайомими,
ПА ТРІЙРХА ЙОСИФА землі „грунтовно й тонко
тільки військовим союзом
між двома незалежними що з волі Всевишнього, відійшов у Вічність,
викарбувати, вивершити... державами" (39). в неділю, 12-го лютого 1978 року, на 62-му році життя,
в 86-ту річницю світлих бо в Німеччині буде не д о
творчости". Віктор мусів
Сократ Іван-щький на- наш Найдорожчий
МУЖ І БАТЬКО
родився 8-го липня 1897
народин і в 15-ліття бути байдужим до того,
шо тоді (грудень 1943) дія-
року і помер цього самого
бл. п.
липня 1974 року. Уродже-
звільнення нашого лося в Україні, коли міг
працювати над літератур-
ннць Буковини служив в ав-
стрійській армії і в 1917 ОЛЕКСАНДЕР ДОРОГИЙ
ним твором.
Ісповідника Віри Наші письменники у
році був важко поранений,
в шпиталі ним заопікува-
народжений а Млинках, біля Дрогобича, Галичина.
вільному світі чомусь т о ПАНАХИДА - а четвер, la-го лютого 1978 року,
зі заслання і приїзду бояться писати про істо-
лася м о л о д е н ь к а панна
Іванна Синенька. Ця моло- о год. 8-ій веч., в похоронному заведенні Михайла Hace–
ричні події, а в поневоле- деча приязнь була трива- вича прн 1(9 Е. Тейбор Рд., Філадельфія, Па.
до Риму. ній Україні письменники ла і в квітні 1921 року, після ПОХОРОН - в п'ятницю. 17-го лютого 1978 p., о год.
9-(й рано з похоронного заведення Михайла Насевича до
мусять це робити і вихва- різних воєнних пережн-
З цілого серця вітають ляти Москву та паллюжи- вань, закінчилася їх одру- української католицької церкви свв. Петра і Павла при
УСВОТИХАТІ СВОЯ ПРАВДА Управа і Члени Філядельфійського ти тих, що воювали за женням аж в Лібсрці в Че- Блек Горе Пайк у Вілліамстаан, Н. Дж.
Відділу Товариства за Патріархальний волю України. Читач радо хах, куди закинула їх до- Горем прибиті:
Ш,ойно вийшла з друку ця чудова монографія, ! бере в руки „Полтаву", б о ля.
яку написав найблищий співробітник Президента і
Устрій Української Помісноі хоче кілька годин побути в
дружина - ОЛЕНА
Розвідка д-ра І. Н о в о син - ПЕТРО ДВОРСЬКИЙ
хол.Голова війну Карпатської України і міністер Католицької Церкви. „Україні далекій", хоче
сівського та статті вище Ближча і дальша Родина в Україні
шкільництва проф.Августин І т е ф а н . Книжка лу- За Управу Відділу: побачити, як терпів його
нарід кілька років під згаданих авторів всебічно
ксусово видана, в твердій оправі і містить понад Д-р ЮЛІЯН КОЛТУН Інж. СТЕПАН ГОЛУБ змальовують постать д-ра
жахливою диктатурою
145 історичних світлин. голова секретар божевільного Птлера, як Сократа Іванииького, цієї
Ціна книжки 15 долярів. 'Одначе, з огляду на цей нарід рятувався, щоб „симпатичної у поведінці
славні БЕРЕЗНЕВІ ДНІ: Проголошення Самостій- пережити це гітлеревське людини, розумної, працьо- В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ
ности Карпатської України - 15 березня 1939, і на „визволення". витої і без зайвих амбі- нашого Невіджалуваного МУЖА. БАТЬКА і ДІДУСЯ
цій" (46).
день уродин Президента Волошина -17 березня 1874, штМММІІІ 90000000000000000000000^4 ,
ОТРИМАЮТЬ ЗНИЖКУ ВСІ ТІ, які перешлють 10 до- ськнй К а т о л и ц ь к и й Університет у Р и м і 7' !
Читач смакуватиме те,
як автор показуватиме де-
В книжці 14 світлин. бл. п.
лярхв до кінця березня на адресу:
viLNE S L O V O , 196 Bathurat St., Toronto ,Ont. M5T
ІХ-ий В А К А Ц І Й Н И Й К У Р С ::i сятки осіб та їхні корот-
кі історії, але стурбуеть-
ШІІ1ІШІШШШШІШШІІІІІІШШШІІШІШІІ СЕРГІЯ БЕРВИЦЬКОГО
1 5 - г о червня д о 16-го липня 1978 р. Д - Р МИХАЙЛО Д А Н И Л Ю К буде відслужена
ся, коли побачить прикін-
Інформації: PROF. WASYL LEW
95-26 92nd St., Ozone.Park, N.Y. 114!'
f!
'J^ ! '
ці, що ці численні пер- На медичні ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА
сонажі забуваються, а за-
^000000000000000000000000000000000^009^000004000000^: ливкться в пам'яті тільки Теми і Панахида
Віктор, яким автор зачинає Лікарський довідник. в н е д і л ю , 19-го л ю т о г о 1978 року
і кінчає „Полтаву" і який Книжка у твердій темно-зсле-
ній обгортці із золотими бук- в к а т е д р і св. В о л о д и м и р а в Н ю Й о р к у
думає тільки про себе та вами роботи мистця МИХ. МИ-
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ І свої твори. (160 Захід 82-га вул.)
ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок. в
Т-ва „Свобода" - 194-го Відд. УНС 2 Гадаємо, що автор не Ціна 7.00 дол.
Після Панахиди, в церковній залі відбудеться
в Ню Йорку 2 показав читачеві Полтави, SVOBOOA
ЗО Montgomery Street
якою вона була в роках Поминальна Трапеза
відбудуться Ш Jersey City, N.J. 07S0S
СТРУННА ОРКЕСТРА МУЗИЧНОГО 1941-1943. Проситься а цей день згадати Покійної о
ІНСТИТУТУ ім. М. ЛИСЕНКА - в суботу, 18 лютого 1978 p., о год. 4 по пол. ” Д-Р СОКРАТ ІВА- МешканцівГ етсйТ) Ню ДАСТЧІ'І"- в своїх молитвах.
В ДОМІВЦІ „СамОПОМОЧІ" при 98 Друга Авеню g НИЦЬКИЙ. ЖИТ- бои'ипг 5 ; стентового полатку.
ТОРОНТО, КАНАДА ТТСВИЙ І ТВОР- Дружина - ЗЕНОВІЯ і Родиною І
з таким порядком нарад: ф,
ЧИЙ ШЛЯХ. Збір- І11ІІ!ІІІІІІІ111Ш!ІІІІІ1ІІІІІІІІШІІШІІІІ1І11ІШІ
І. Відкриття. 2. Внбір Президії Зборів. 3. Прийняття npo– a ник для вшанування
токолу з попередніх Зборів. 4. Звіти Управи Відділу і J1

КОНЦЕРТ Контрольної Комісії 5. Дискусія над звітами. 6. Уділення Ш


абсолюторії уступаючій Управі і К. Комісії. 7. Внбір нової а
Управи і К. Комісії. 8. Внбір делегатів і заступників на 29 J
пам'яті видатного
в о я к а - п а т р і о т а та
українського нау-
ковця. Видавництво
Конвенцію УНС. 9. Різне. 10. Закриття. Українська Буковин-
Після Зборів відбудеться традиційна перекуска. ”
Диригент Проситься всіх членів Товариства взяти обов'язкову ",
ська Громада в Ню
Йорку, Ню Йорк,
участь у Зборах. а 1976, ст. 71. Ділимося сумною вісткою, що 9-го лютого 1978 року,
Ця книжка про д-ра помер несподівано
За Управу Відділу: і
Проф. Іван Ковалів Михайло Салдая Еастахій Мяняцькнй ш Сократа Іванииького ви- наш Найдорожчий ЧОЛОВІК, ТАТО і ДІДУСЬ
голова секретар 2 йшла старанням дружини
покійного, відомої співачки
бл. п.
Д-р Ярослав Падох, почесний головя
it. n:i– ?лі ^ пані Івални Снненької-Іва-
ввявяяшявяввшвВяняввшввявявявяівшвияяіяшв'Я)я1і
Соліст — Орест Ковалів І^аяявяцаааяФІїя ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯВЯЯЯД
ницької, яка подбала і про
кошти друку цієї публіка- ІГНАТІЙ КУТКО
'av ші. нар. 28-го квітня 1899 р. в Горохівцях, пов. Перемишль, Зах. Україна.
W На зміст цього видання
складаються такі праці: U
учасник Визвольних Змагань, член ОбВУА.
У ПРОГРАМІ ТВОРИ: J Метрополітальний Відділ ПОХОРОН відбувся 11-го лютого 1978 р. з церкви свв. Володимира й Ольги, на
Розвідка д-ра І. М. Но-
український цвинтар св. о. Миколая в Чікаго, Ілл.
S Українського Лікарського Товариства
Північно! Америки
восівського „ Д - р Сократ
Іваннцький. Життєвий і
творчий шлях'' (7-46), 27
В глибокому смутку:
дружина - АНАСТАСІЯ
БАХА, ВИТВИЦЬКОГО, ВОН-ВІЛІЄМСА,
5 повідомляє, що стаття проф. д-ра Матвія дочка - ЛЮБА ФЕДОРКІВ з чоловіком ДЖІМОМ
ҐРІҐА, КОРЕЛЛІ
і дітьми МАРІЧКОЮ і СТЕФЦЕЮ
СХОДИНИ ЧЛЕНІВ j Стахова „Сократ Іваннць-
кий - як людина і нау-
Субота, 25-го лютого 1978 р. відбудуться о к о в е ц ь " , 3 7 п р о ф . д-ра
БОГДАН з дружиною ГАЛЕЮ і дітьми АДР1ЯНОМ
і МАРТОЮ
година: 4:30 по пол. в суботу, 25 лютого 1978 p., о год. 8 веч. 2, Олександра Кульчицького РОСТИСЛАВ з дружиною КАТЕЮ
Washington irving High School ,,Відлітають сірим Родина в Україні й Америці
в Ураїнському Інституті Америки 2 шнурком журавлі у вирій",
40 irving Place, New York City 2 Схід 79 вул., Ню Йорж, Н. Й. J 47 спогад Покійного про
2 З ДОПОВІДЯМИ: J участь у визвольних зма-
Неділя, 26-го лютого 1978 року 2 Д-р ОЛЕГ ВОЛЯНСЬКИЙ 1 Д-р ТЕОДОЗІЙ КРУПА - 2, ганнях та 57його ж резю-
Українське Лікарське Товариство Півночної Америки
ме своєї доповіді про Пе-
година: 3:30 по пол. 2 „Психіатрія, ах інструмент політнчно-соціяльноі о
реяславськнй договір. Відділ Іллиной
1 . репресії", о
Philadelphia High School for Girls 3 Д-р РОМАН ХРУЦЬКИЙ - „Метода лікування Болю". ”
На цю тему С. Іва- ділиться сумною вісткою, шо 11-го лютого 1978 року,
Broad and Olney, Philadelphia, Pa. ницький написав працю, в на 59-му році життя, нагло і несподівано, відійшов у Вічність
І; я Я якій стверджував:
о Просимо до участи. а.

t
„Переяславський дого-
В Ню Йорку квитки до набуття АРКА, ЕКО. УПРАВА 8 вір не був для України ні в
.Фаяаяаа^ааяаяаааІІа^аавааяІіааачІбаааааааававГ^ якій мірі ані інкорпораці-

ВСТУПАИТВ В ЧЛЯНИ
УНСоюзу! ТОВАРИСТВО ЗА ПАТРІЯРХАЛЬНИЙ УСТРІЙ бл. п.

г ЗМС аос Чік: очс зос зос


ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСНИКІВ І ДЕРЕВНИКІВ
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ в НЮ ЙОРКУ
136 Друга Авеню, 11 пов.
(Дім Українського Визвольного Фронту)
РИС мас зос
УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
ВІДДІЛ в ОЗОН ПАРКУ

СВЯТОЧНУ АКАДАМІЮ
влаштовує

У 86-РІЧЧЯ ЇХ БЛАЖЕНСТВА
Д-р АНТОН ВІТКОВСЬКИЙ
ЛІКАР СТОМАТОЛОГ
б. член Відділу Управи 1 активний член Товариства,
церковний і громадський діяч, наш Друг і Приятель.
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!
в
ПАТРІЯРХА ЙОСИФА Висловлюємо глибоке співчуття для ВШ. Дружини, ближчої і дальшої Родини.
П'ятниця, 17-го лютого 1978 року, год. 7:30 веч. та 15-РІЧЧЯ ПОБУТУ У ВІЛЬНОМУ а
j ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР - НА ЛОВЕЦЬКІ ТЕМИ СВІТІ Хай Американська Земля заступить Йому рідну.
Лісники-мисливці поділяться з присутніми своїми переживаннями з ловів Управа У Л Т П А - Відділ Іллиной
О. Крилошанян Л. МУДРИЙ відслужить
на Рідних Землях. БЛАГОДАРСТВЕННУ СВЯТУ ЛІТУРПЮ.
а Спомини пера Ярослава Зубаля, Романа Купчннського, Богдана Лучаковського,
Остапа Савчинського, Романа Юркевича і Романа Яримовяча. ДОПОВІДЬ виголосять о. пралат ПРИЙМА.
а Читатимуть: О. Кебало, Р. Кобрянськяй, О. Сочинський, Р. Ярнмовнч, Неділя, 19 лютого 1978 p., год. З по пол.
Ю. Ярнмович. в церковній залі пря 97-м - S7 вул., Озон Парк
а В музичній частині вечора виступ співачки Лярнсн Мвгун-Гурнн, при фор тепіяновому

І
супроводі Мнросі БшслядинськоІ. УПРАВА Т-ва ЗА ПАТРІЯРХАТ X
ВІДДІЛ в ОЗОН ПАРКУ
У глибокому смутку повідомляємо Родину, Приятелів, Знайомих і Папістів.
шо 11-го лютого 1978 року в Чікаго, Ілл.,
на 59-му році життя, відійшов у Вічність,
іаяйвЕяайв^ наш Найдорожчий і Незабутній МУЖ, БАТЬКО і БРАТ
Український Народний Союз
проголошує бл. п.
ОМУА ПРИДІЛ СТИПЕНДІЙ о
Об'єднання Мнстців Українців в Америці
повідомляє, що
потребуючим студентам
на академічний рік 1978-79 Д-р АНТОН ВІТКОВСЬКИЙ
Стипендії будуть признані Стипеядійною Комісією У HCo– ПАРАСТАС - а понеділок, дня 13-го лютого 1978 року.
РЕТРОСПЕКТИВНА ВИСТАВКА ОБРАЗІВ юзу студентам визнаних університетів і каледжів. які с чле- ПАНАХИДА - у вівторок, 14-го лютого 1978 p., о год. 7:34 веч. а похоронному
ВАСИЛЯ ПАНЧАКА нами УНСоюзу щонайменше два роки, ня основі: заведенні Музика і Син, 2157 W. Chicago Avenue.
1. Фінансової потреби; ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ а середу, І5-го лютого 1978 p., о гол. 12-ій дня, і церкви
2. Студійних досягнень (оцінок); свв. Володимира і Ольги на цвинтар св. о. Миколая в Чікаго, Ілл.
3. Актнвности в українському громадському, а зокрема Горем прибиті:
ПРОДОВЖЕНА до НЕДІЛІ, 19-го ЛЮТО-
студентському житті. ' дружина - ОРИСЯ
ГО. ВКЛЮЧНО, в Галери ОМУА.136 Друга
сяя - д-р РОМАН
Авеню в Ню Норку, Н. Й. Подання про стипендії, на формулярах, що їх можна на-
дочка - ОРЛЯНА
Виставка відкрита в будні від год. 6-8-ої веч., бути в Головній Канцелярії УНСоюзу, слід вносити до
брат - ЛЬОНГИН з Родиною
31-го березня 1978 року, на адресу: Сестра з Родиною в Україні
та в суботи і неділі від год. l-8-ol вечора.
Ukrainian National Association теща - ОЛЕНА ПЕНКАЛЬСЬКА
І ЗО Montgomery St., Jersey City, N.J. 07302 Ближча і дальша Родина в ЗСА, Канаді і в Україні
,^au^u^ita,^u^it^^uitmibmu^mita^^umitKBmwwum^^umiHod
СВОБОДА, СЕРЕДА. 15-го ЛЮТОГО 1978 Ч. 35.

УКРАЇНСЬКА... КОНГРЕСМЕН ФЛАД.. 23-го квітня 1978 - завершення


(4t кінченая зіст. 1-ої) (Закінчення зі ст. І-оі) будови церкви св. Юра в Ню Йорку . і в Е л . І 7th St.
закон не дозволяє застосо- людські умови з метою при- гатьох народів російської Вона знас, шо Україна є її
мусити мене с а м о в і л ь н о імперії, цю відроджену де- Tel. O E 8-SeeO, ЗГвВГ Yerki 10009
вувати наслання до інвалі- найбільшою й найбагат-
дів другої групи. виїхати з села Бакчара, тоб- ржаву в 1920-му році зни- щою колонією і завору- ВІДІЙШЛИ
ЧУДОВІ НОВІ ПЛАТІВКИ.
Важка дорога, пересилки, то порушити правила адмі- щила Червона армія Tpo– шення в Україні привели б ВІД НАС Також 8 м7м стрічки
транспортування автома- н і с т р а т и в н о г о нагляду і цького, а відтак її совети- ДО КЛОПОТІВ ПО ЦІЛІЙ COBCT-
і українською музикою.
шнною в 50-градусний мо- тим самим дати зачіпку для зовано і три роки пізніше сько-російській імперії.
роз, допровадили до нової подальших репресій..." насильно включено в нову Крім того, Москва знас, ОРЕСТ СТЕГН1Й, член УНС
імперію, названу С о ю з о м
ХВОрООН ДВОбіЧНОЇ ПНСВ-
монії з харканням кров'ю.
Клопотання про скасу-
Ця і подібні заяви немов
футбольний м'яч літають
від однієї установи до дру-
Советських Соціял істинних
Республік.
що Україна — найбільша
неросійська країна в Схід-
ній Европі і в Совєтсько-
Г Х. 211 в Стеген Айлеад, Н.
номер 17 жовтая 1977 р. на
S3 р. життя. Нар. а 1923 р. в
Наякраіце місце иа прмйвят-
та, бенкети, ім'яншга. xpecm–
ни. товариські зустрічі, no-.–
гої, від одного службовця му Союзі, яка має 50 міль- Україні І стан чл. УНС. в 1964 ИШІШІ 1 на всі нагоди -
вання заслання. Чуйко на- Шістдесят років, пане
до другого і ніхто не хоче Спікер, - це тільки кілька йонів населення — це Ахіл- р. Залишав у смутку дружину
писавще 15 07 1976 року до
вирішити зовсім простий хвилин в рахубі історично- лесова п'ята московської
Алісу, синії Дениса і Стефана. HOLIDAY IMN
Верховної о суду УРСР і 17. Похорон відбувся 20 жовтня
08. 1976 до Президії Всрхов- казус: закон не передбачає го часу. Порив, боротьба і імперії. 1977 р. на цвинтарі Моровая в of Sonrervikie
ної Ради УРСР такого з.мі- спрямування інвалідів дру- змагання цього преважли- Пане Спікер, під огля- Статей Аялсяд, Н. Я. US Route Ш (E. Bound)
сту: ,. Я повністю непраце- гої групи в засланні (і заксь вого східньоевропейського дом прав людини, під огля- Вічна Йому Пам'ять! BR1DOBWATBR, СЧJ. 088Є7
здатннй інвалід другої rpy– нодавець тому не псредба- народу за правдиву неза- дом природного націона- Секретар в Tea. (Ml) 680-0500, в ук-
пи і неспроможний забезпе- чає коштів для їх утриман- лежність тривають по сьо- лізму, під оглядом наших раінській нові SOl-eie-lOfO
ня). Чуйко - інвалід другої годні. Кожне десятиріччя, ІВАН КОБА, член УНС Відд.
читн свої існування особис- власних традицій і нашої 57 Т-ва сан. Петра і Павла в в Власник українець та під
тою працею. Мою інвалід- групи. Отже спрямували починаючи від 1917—1918- державної стратегії, Укра- українським зарядом.
Коговс, Н. Й., номер 14
ність і повну нспрацездат- його на заслання або за их років, позначене героїч- їна повинна бути головним вересня 1977 на 79 р. життя.
ність доводять висновки злим умислом адміністра- ними вибухами і рухами за об'єктом нашого зацікав- Нар. в 1898 р. в Україні і став
комісії ВТЕК Пермської ції ВС 389-36, або з якоїсь відзнекання української не- лення. Наприклад, факт чл. УНС в 1934 р. Залишив у ПАМ'ЯТНИКИ
области впродовж останніх п о м и л к и , в и р і ш и т и яку залежности. В цьому деся- знищення Сталіном Укра- смутку дружину Бву 2 скнів 1 з р і з н и х г р а н і т і в , с т а в и м о на
п'ятьох років (і972, 1973, можна і необхідно найпроо тиріччю, світочами якого є їнської Православної та одну дочку. Похорон відбувся цвинтарях св. Андрія в Бавид
1974, 1975 і 1976 pp.), що тішим чином — застосуван- Мороз, Чорновіл, Руденко Української Католицької 17 вересна 1977 р. на цвинтарі Бруку і св. Духа - відома со-
ня до нього чинного закону. та інші тисячі українських Церков, повинен стати свв. Петра і Павла в лідна фірма
записані в моїй медичній Вотсрфорд. Н. Й.
картці. У мене немає паль- Влада Вакчарського ра- націоналістів патріотів вхо центром нашої уваги, під
ців обидвох ступнів. дефор- йону не може виділити кош- дять в склад дисидентів кутом прав людин. Ми на-
Вічна Йому Пам'ять! К. М. КАРДОВИЧ
України і тепер ув'язнені в М. Савків, секр.
мовані пальці правої руки. ти для утримання засланця, діємося, що в тому напрямі C0NSTANT1NE М. KARW1CH
Хворію важкими хронічни- бо це було б продовження російських концентрацій- будуть пороблені належні НАДЯ КОВАЛИШИН, члевь
ми недугами: гіпертонією (з беззаконня і таким чином них таборах і психіятрич- законодавчі заходи. Також ка УНС Відд. 4S0 Б-ва св. Юрія
CYPRESS
1974 року Чуйко мусить згинути го-
11! стадії). за- них питалях. Кожна особа, треба звернути увагу на в Гарнії, Онт., Канада, H1LLS MONUMENTS
гальним атеросклерозом, лодною смертю, якщо 6ез- познайомлена зі сучасною наслідки Београдської кон- померла 29 серпня 1977 р. на 69 8 0 0 Jamaica Avenue
кардіосклерозом 11 ст., cep– законня продовжувати- і с т о р і є ю цього н а р о д у , ференції. Чи члени груші р. життя. Нар. в 1909 р. в с Brooklyn, N.Y. 1 1 2 0 8
меться. знас, що останні шість деся- нагляду виконання Гельсін- Камінцях в Україні і стала чл. Tel. ( 2 1 2 ) AP 7 - 2 3 3 2
цевою недостатністю 11 ст.; УНС в 1964 р. Залишила у
зазнав крововиливу в мо- У листі з 12 лютого він тиріч резистансу, жертв і кської угоди в Україні бу-
збройного спротиву проти дуть охоронені від арештів і смутку сина Івана, синову Ан-
зок" писав: „...Авторитетно мені , внучки Петрусю, Надю І
У висновку комісії ВТЕК
1975 року констатовано, що
заявили, що від заслання
мене ніхто не звільнить і
імперіялістичного пану-
вання Москви вповні дока-
покарання?
ЦЕРКВА са юм в мо ЙОИСУ S ірусю і внука Павлуса. По-
хоров відбувся на цвинтарі
шші а ОМ .ат ПОДАТКОВІ
згадані хвороби розвинули- родині на утримання не пе- зали непереможність укра-
їнського духа і боротьбу за
Щодо геноциду над Ук- Проспект в Сарніі, Онт. Ті if звіти
ся вже до такої стадії, в якій редасть. Пенсії по інвалід- раїнськими Церквами, я На просфорі, яка від- на фонд будови церкви від Ярослава Спольська, секр. її ЇШ і Ф а х о ' 0 виповнює
лікуванню не піддаються. ності я не одержу, бо в мене незалежність. булася 22-го січня 1978 р. в самого початку збіркової І ^щ ЯДезкоштовиі поради
пригадаю членам нашої я 1
У теперішній час стан нема необхідних 18 років Ця річниця не є рето- Палати Спільну Резолю- авднторії Академії св. Юра кампанії напливали тем- СТЕЛЛА А. ГРИЦАК, " ^ ^ ' ' вже35 рогів дас
SERVICE
здоров'я кепський: постійно трудового стажу і невідомо, ричним ритуалом, але ще цію ч. 165, в справі якої в Ню Йорку, крім колядок, пом, шо не було потреби УНС Відд. 107 в Вальпярайсо, И7 Е. 14th ST. Борис БЕРЕСТ
шумить у голові й вухах, де я став інвалідом. Вирі- надіємося акції з боку на- виступів хору учнів napo– затягати моргеджу. Д о кін- Інд., померла ЗО линва 1977 на Mew K T mojn maiM
однією нагодою для нас 76 р. життя. Нар.в с. Зелена, tSm ' ' " "^ -
болить голова й очі. Різко шити це питання в Томську застановитися над страте- пої Палати на початку цієї хіяльної школи й балету, цевого розчислення з конт- Tel. 47T-2891 .u 11 г рлнжу а К г . ш .
не можу, бо туди не пус- рактором потрібно ще ко- Україна. Залишила у смутку
погіршується зір. почасті- гічною важливістю Украї- сесії. парохіяни почули звідом-
кають... Я доводжу (місце- мужа Теодоря, енна Теодора
шали приступи стенокардії,' ни в гльобальному кон- У цю 60-ту річницю му- лення про хід будови но-1 ло 300 тисяч долярів, су- мол., дочку Ірену, .сестра і
постійна задуха. порушен- вому начальству), що від- тексті і, надіємося, що на сять бути розвіяні різні вої церкви. ма, яка д о кінця березня брата, шість внуків і сім прав-
ня рухлнвости кінцівок. був основну міру покарання підставі нашіх міркувань міти про Україну і повнн- Парох, о. д-р Володи- напевно вплине д о каси. нуків. Похорон відбувся З REAL ESTATE
У такому стані постійно і мене спрямували непраце- зможемо розвинути нові на побачити світло денне мир Ґавліч ЧСВВ подяку- Він згадав, шо вже замов- серпня 1977 р. на цвинтарі св.
потребую стороннього до- здатного не з мосї вини в політика щодо поневоле- вав усім за пожертви на лений бенкет у Валдорф Няколаа в Мюнстер, Інд.
напрямні в нашій закор- LAKE FRONTAGE 1N GLEN SPEY
гляду. утримання і лікуван- заслання. А на місці третій них націй. В цьому намірі, фонд будови нової' церкви Асторія на 23-го квітня Вічна їй Пам'ять!
донній політиці. Ніхто так 1-2-5 ACRE PARCELS
ня. Забезпечити своє існу- місяць держать без помеш- пане Спікер, долучую д о св. Юра й архітектові інж. 1978, вступ від особи 35 ^ ^ ^ ^ ^ Ч . Кобіто, секр.
не боїться поширення за-
вання особистою працею кання і засобів існування. Аполінарієві Осадці, за йо- дол. — для дітей і .сту- Hard surface roads. Subdivided and
цікавлення Україною, як моїх приміток послання, ІВАН ТРЕТЯК, член УНС
неспроможний. На підставі Значить, з цілком певним го дбайливий догляд над дентів 7.50 д о л . (Студенти Відд. 44 в Нортгамптоя, Па.,
ready build. Call Oleh Myskiw
імперіялістична Москва. яке кожному з нас переслав
викладеного. прошу вас завданням: довести мене до ходом будови церкви. Кон- й діти будуть мати інше помер ЗО жовтня 1977р. на 56 (201) 467-1177 (day) and
Вона знає, що український д-р Лев Дворянський, про-
звільнити мене від заслан- того, щоб я з голоду, холо- трактор викінчує внутріш- меню і будуть сидіти на життя. Нар. в 1921 р. в (201) 399-4894 (eve's)
націоналізм завжди був за- фесор Джорджтавнського
ня". ду і хворіб самовільно ви-
їхав з села і тим самим дав грозою для її імперського університету і президент ні роботи, так, що на зап- бальконі). Й ортгамптон, Па. і став чл.
УНС в 1939 р. Залишив у смут-
Відповідь заст. голови панування над народами в Українського конгресово ляновану дату 23-го квітня Майже 100-річне бажан-
Верховного суду УРСР П. привід до подальших зну- ку дружину Еллеа. Похорон Glen Spcy, N.Y.
Східній Европі та Азії. го Комітету Америки. 1978-го року українська ка- ня українського поселення відбувся 31 жовтня 1977 р. на
Цупренка: щань, або довести до від- В Українському Селі
толицька иерква св. Юра Великого Н ю Йорку мати цвинтарі Гілл Крест Вест в
„...розглянено, задовіль- чаю і на довгожданій волі на продаж v,
при 7-ій вулиці й Голл свою репрезентативну цер- Савана, Па.
нити не можна..." вільно, свобідно, вибрати 2-АКРОВІ ПАРЦЕЛІ
ГІпейс в Н ю Йорку буде
Відповідь заст. завідую- який мені подобається мук і ІЗРАЇЛЬ ПРОТЕСТУЄ... вповні вивінована й готова
кву у світовій метрополії, в
осідку Об'єднаних Націй т а
Вічна Йому Пам'ять!
'"У -.-'.'"- . Секретар В найкращій околиці, 5 хвилин
чого відділом у питаннях ... Радять, щоб сім'я nepe– (Закінчення зі ст. 1-ої) д о посвячення. Д о части у інших багатьох світового ходу до церкви й Укр. Роб.
помилування ПВР УРСР В. казувала мені гроші і так Після нарад Салата з МАРІЯ МАКАРЕНКО,
дентом Румунії, Ніколаі цій історичній події, закін- маштабу установ і всіх Союзу. За інфор. телефонувати
Голика: утримувала в засланні. Ка- членка УНС Відд. 361 Т-ва
жу: дружина на пенсії, син Чаушеску, та французьким Чаушеску речники румунсь- чення будови нового укра- репрезентацій світу, в цен-j Дністер в Ню Йорку, Н. Я., 8-Ю рано. 7-11 всч.
,,Повідомляємо, що кло- президентом Валерієм Жі- кого уряду заявили, що їнського Б о ж о г о храму, по- трі українського життя в померла 25 липня 1977 р. на 73. Тел. (914) 856-7880
потання про помилування і служить у радянській армії,
а дочка малолітня ходить скар д'Естеном і плянував обидва державні мужі впо- свячення н а ш о ї ц е р к в и , З'єднаних Стейтах Амери- р. життя. Нар. в с. Звенигород,
звільнення вас від заслання переговорювати з членами вні погоджуються щодо продовжував о . В. Ґавліч, ки — це столітнє бажання пов. Бібрка, Україна І стала чл.
розглянуто. Задовільнити до школи - хто ж і які Maplewood. N.J.
італійського уряду. таких питань, як звільнен- будуть запрошені усі. вла- увінчалося успіхом в 1978- УНС в 1944 р. Залишила у
не можна." гроші може дати на мос 4 ROOM
Перебуваючи в Австрії, ня окупованих Ізраїлем дикн УКЦеркви на чолі з му році. смутку дочку з родиною.
утримання? Розводять ру- Похорон відбувся 29 липня Н7Н water sup. Adults pre! 1 mo. sec
На засланні місцеві opra– Садат також відбув нараду арабських земель, ліквіда- Патріярхом УКЦеркви, їх
ками і на тому кінчаються 1977 р. на цвинтарі Пайнлавн. 524000 per mo.
ни влади Вакчарського ра- з Шімоном Перезом, ліде- ції ізраїльських осель на Блаженством, Кардина- П р о будову УКЦеркви
розмови і всі рішення. Я Вічна їй Пам'ять! 761-7241 - Until 2 p.m.
йону Томської области не- ром опозиційної ізраїльсь- арабських територіях і шо- лом Йосифом, представни- св. Юра згадував „ Н ю
зрозумів, що вище згада- "' .--Уу :; :,';:''Управа
спроможні забезпечити кої Робітничої партії, яка д о права на самовизначен- ки нюйоркського римо-ка- Йорк Тайме" 28-го вересня
ною розв'язкою всі були б
Чуйка ні помешканням, ні дуже задоволені, а то звали- була при владі до минуло- ня для палестинських apa– толицького й політичного 1977-го р о к у й , , Д е й л і КСЕНЯ ШУЛЬЦЕ, членка
одягом, ні їжею, ні іншими го травня, але під час вибо- бів. Як відомо, Чаушеску світу, численну участь ві- Н ю з " 27-го грудня 1977-го УНС Відд. 259 Б-ва Рождества FUNERAL D1RECTORS
ли мене на їхні голови, як
засобами існування через різ програла, коли біль- вже довий час сповняє зьме наше духовенство, року. Цей останній щоден- Преса. Богородиці в Чікаго,
сніг п о с е р е д л і т а . . . Жду Ілл., померла 2 жовтня 1977 р.
те, що: радянські закони кінцевого рішення, а гроші шість голосів здобула пра- р о л ю посередника м і ж представники українських ник помістив знімку церкви
не допускають застосуван- на 79 р. життя. Нар. в 1898 р. і
вже кінчаються. Д о їдальні ва коаліція Лікуд,очолюва- Єгиптом та Ізраїлем. Між організацій і наше гро.ма- і дав довшу розвідку про стала члевкою УНС в 1921 р.
ня заслання д о непрацс-
здатних інвалідів другої
заходжу один раз в день, а
що буде далі?..."
на Менахемом Бегіном.Ші- іншим, він відігравав важ-
мон Перез на пресовій кон- ливу ролю в переговорах,
дянство. Спільним бенке-
т о м у Валдорф Асторія,
будову церкви й українців в
Н ю Йорку. Обидва шоден-
Залишила у смутку брата.
Похорон відбувся 6 жовтня
ПЕТРО ЯРЕМА
групи, котрі неспроможні УКР. ПОГРЕБНИК
ференші заявив,що його па які довели д о прибуття закінчуться ці святкування. ники звернули увагу на 1977 р. на цвинтарі св. Николаа
заробити собі на життя oco– Йому не дали квартири. ртія підтримуватиме миро- Салата д о Єрусалиму і до жертвенність українців, які в Парк Ріаж, Ілл. Займцстьсп Похоронами
бистою працею..." (ст. 79 Він живе в готелі,вле за ним Роман Гуглевич, голова
ві заходи, що їх розпочали його виступу в ізраїльсь- в короткому часі склали на Вічна їй Пам'ять!
ВТК РРФСР. Коментар встановили адміністратив- Комітету Будови Церкви Юлія Ґуглік, секр. в BRONX. BROOKLYN,
Садат і Бегін. кому парляменті. будову церкви майже 2,5
ВТК Р Р Ф С Р , розділ ПІ, ннй нагляд і забороняють св. Юра дав короткий ог- NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
мільйона долярів і своєю
стор. 204-205. М. ,.Юрид. виходити з готелю від 8-ої ляд проробленої дотепері-
інвестицією причинилися КОНТРОЛЬОВАНА
шньої праці, пригадуючи,
літ". 1973 р.) - тому зако- години вечора д о 6-ої ранку;
нодавець не передбачив йому не дають ні копійки на
коштів на утримання непра- їжу, але призначили для
МІЙ ЛИЦАР...
(Закінчення зіст. 2-ої)
що перед членами Коміте-
ту й цілою нюйоркською
парохією ше стоять великі
д о піднесення цієї секції Н ю
Й о р к у , яку
„Іст Вілледж".
називають Plan Now! ТЕМПЕРАТУРА

Peter еіагеїпа
цездатних засланців. нього аж трьох внховників:

Шйжм .
Перший великий удар прийшов уже десь півтора року по Повне вивінування цер-
У скарзі вже зі заслання по засланню, по нагляду і завдання, о д н о з найголов-
шлюбі, коли ми втратили нашого першого синочка, а я кви св. Юра з розрахунжа- 129 EAST 7th S T R E E T
Чуйко пише: по діяльності — чи не жорс- ніших — це гідно відсвят-
потім довго хворіла. Це нещастя зблизило нас ще більше. ми з контрактором напсв- NEW YORK, N.Y.
Клопотання моєї дру- токс глузування?! куватн день посвячення но-
жини ЧУЙКО Марії Михай- В Кучнно Пермської об-
лівни в М В С С Р С Р про ласти в Чуйка відібрали
передання мене на її утри- документи на підтверджен-
Мій Лицар умів р о з д і л и т и біль і р о з р а д и т и т а м , де
здається розради не було. На місце романтичної, сором-
ливої любови прийшли глибоке зрозуміння, близькість і
рідність.
вої церкви св. Юра.
Іван Винник, фінансовий
референт Комітету Будови
НО збІЛЬШИТЬ СУМУ КОШТО-
рнсу д о - ще кільканадцять
тисяч долярів.
У^Ш
9
ORegon 4 - 2 5 6 8

мання за місцем ироживан- ня його інвалідности і стану У кожній фазі, сумній чи радісній, нашого співжиття я Церкви св. Юра у своєму
Роман С . Голіят ONAL^
NATIONAL ЛЖ
ня у м. Мічурннську Там- здоров'я, а в Бакчарі вима- знаходила у свого Лицаря міцну опору і все відкривала звіті згадав, щ о пожертви LYTWYM a LYTWYK
бовської области постійно гають такі документи — що
відхиляють через відсут- це як не бюрократична сва-
щось нового, та, здається, щораз наново закохувалася.
А Його радість і дбайливість при народженні перше І4^фт^лфт^ш^т^т^н PO)QUITS UKRAINIAR FUMERAI DIRECTORS
ність зони заслання в Там- воля і розчавлення прав
бовській області. При цьо- людини!
му не дають жодних поя- Ми протестусмо супроти
сина, а потім доні, не мали меж.
І цей наш ніжний і чутливий Л и ц а р - М у ж - Т а т у с и к THE UKRAINE, 1917-1921: A STUDY FESTIVAL AIR CXJNDITIONED
ОбЧутуга ІЩлРА І ЧЕСНА.
снень, за які кошти я маю такої сваволі і вимагаємо
тримав цілу родину. Чи то в домашніх кризах, чи в IN REVOLUTION August lti to 27,1978 Our Servlcea Are Available
бюрократичній системі — все і всюди давав раду, з Anywhere in New Jersey.
існувати і хто саме повинен звільнити Чуйка Богдана Edited by TARAS HUNCZAK (Closed Monday) Токове займаємося noxopo–
усміхом і без нарікань. Це ж Він у критичний момент
забезпечити моє утримання М ихайловича від заслання with the assistance of J O H N T. von d e r HEJDE наии на цвинтарі в Вавид
підтримав на дусі і влив надію і волю на видужання моєму G ff Со^ foer
StnJ nt
у засланні. В налідок неза- як незаконної кари. p, ЬлftmeЙЖІ Camevle Бруку І перенесенням Тлін-
Батькові. Завдяки Йому ми витримали й це лихо. В той же
конних дій адміністрації ВС Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research institute 1977 ЛЛиМГЛлЧФШілс них Останків з різних
Члени Групи:Олесь Бер- час не послаблював участи і в громадському житті. країн світу.
389-36 мене всупереч мсдич- і 424 pages-hard bound. Price S15.00
B a i t t 7 . H u n t w . N Y 12443
І нагло, мов грім з ясного неба, подає на нас новий
них висновків спрямували в дник (керівник Групи),Пе- Postage and handling one dollar. New Jersey residents add 5fc sales tax.
Or ,utl call (212) 673-6790
8 0 1 Sprfaigfled Avenue
жорстокий удар. Name
шкідливі для мого здоров'я тро Григорснко, Іван, Кан- IRVWJTON, N.J.
кліматичні умови на заги- диба, Левко Лук'яненко, Зламано опору, не стало Лицаря... Здавалося неймовір- MdniM

ним, неможливим. Ще довгий час. всупереч всякої логіки і


"SvOBODA" BOOKSTORE Crty NEWARK, N.J.
бель від хворіб, голоду і Оксана Мешко, Ніна Стро- 3 0 M o n t f o m e r y Street Jersey C H y . N J . 0 7 3 0 2 N ESsex 5-5555
х о л о д у . . . Мені с в і д о м о і катова. здорового глузду, ніби чекала на Його поворот. Бо ж кому И ^ и е т и е т е ї "Ц "Є M H N g W e g M P w g
навмисно створили такі не- Травень 1977 розкажу про свої переживання і свій біль, як не моєму
Лицарю? Хто ж інший зможе їх зрозуміти?
Та минають роки. Вже знаю, що Лицар мій ніколи не
повернеться. Не вислухає, і не розрадить, і не втишить Т А Р З А Н , Ч. 7902. Цікава розмова
болю цілунком.
П О В І Д О М Л Е Н Н Я Хай цей скромний спомин буде малим зернятком у i u CIRCLE mi.
AREA UNTIL yotr
YOU 4
EARP N
1M, LADS... Н І Е У й г
SELVES TO THE FWLLEN PISEON...
колоску пам'яти про Нього. AND FETCH ANE ІТ5 'BOGS'...
Адміністрації „Свободи1
S E N P A PART^ft
А в незнані простори Божих висот ш л ю б о л і с н е TD COLLECT
прохання: Прости, Коханий, що дещо відкрила нашу THE L O O T . '
таємницю, нашу - Твою і м о ю — любов.
ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ
І ПООДИНОКІ ОСОБИ

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ
^НЕІЇзвгГуГВгГшСіТАІІ STERN"
SOviET " J U S n C E – v r H U M A N R1GHTS
ПОМПЦУВАТИ ЖАДНИХ
The only tape recording of a trial smuggled out ol the Soviet Union.
ОГОЛОШЕНЬ
Edited by AUGUST STEM.

ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ Translated from the Russian by MARCO CARTHKYK

Н Е Б У Д У Т Ь ВИРІВНЯНІ. 267 pages - hard bound Price J3.95


Postage and handling one dollar. Повітряний рейдер кличе
New Jersey residents add 5 u sales tax. ПІЛОТІВ Голуб" ВІДМОВ- Літатиму понад місцеві- приятелю!... Важливим є те, пгіть д о збитого „голуба" і
лявся приземлитися... стю поки не вишлете патру- як закінчується справа, а не принесіть мені його „ясч-

J
ОКРЕМИХ листів в тій СПРАВІ "SvOBODA" BOOKSTORE
НЕ БУДЕТЬСЯ ВІДПИСУВАТИ. Мусів підрізати йому кри- лю, щоб забрала скарб!! які застосовано методи... Kaw...
30 Montgomery Street. Jersey City, N J . 0 7 3 0 2 Чули його, хлопці?... Orri– Xa!xa!xa!
Ха! Ха!.. Не турбуйсь
ли!