You are on page 1of 6

Lưu hành nội bộ

Phụ lục C

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ (CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO)

Tên trường/ Địa chỉ Khoa


Đại diện lãnh đạo/Chức vụ Email Điện thoại Fax
Tên chương trình đào tạo
Người đánh giá
Các tiêu chí Điểm
1. Mục đích và mục tiêu; Chuẩn đầu ra
2. Nội dung chương trình đào tạo
3. Bản mô tả chi tiết chương trình đào tạo
4. Cấu tạo chương trình đào tạo
5. Quan điểm sư phạm và Chiến lược Dạy - Học
6. Đánh giá sinh viên
7. Chất lượng đội ngũ giảng viên
8. Chất lượng đội ngũ phục vụ
9. Chất lượng sinh viên
10. Hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên
11. Các tiện ích và cơ sở hạ tầng
12. Đảm bảo chất lượng
13. Lấy ý kiến sinh viên
14. Thiết kế chương trình giảng dạy
15. Các hoạt động phát triển đội ngũ
16. Phản hồi của các bên có liên quan
17. Đầu ra
18. Sự hài lòng của các bên có liên quan
Nhận định chung

Trang 1/6 Assessment Planning (CTĐT)_LTThao-3/2009


Lưu hành nội bộ
Phụ lục C

Nhận xét Các minh Ghi nhận


Câu hỏi phỏng vấn Điểm Điểm
Tiêu chí (Đánh giá theo hồ chứng đã (Thế mạnh và
(Làm rõ/ Xác minh) (1 – 7) chung
sơ) kiểm toán phạm vi cải tiến)
1. Mục đích 1.1 Chương trình đào tạo nêu rõ chuẩn Chuẩn đầu ra được Ai là người có liên quan?
và mục đầu ra thiết lập rõ ràng Ý kiến của các bên có liên
tiêu; Chuẩn quan đã được sử dụng như
đầu ra thế nào ?
1.2 Chương trình đào tạo thúc đẩy việc Không được đề cập rõ Điều gì đã được thực hiện
học tập phương pháp học và việc học tập ràng nhưng được hiểu để thúc đẩy việc học tập
suốt đời ngầm ở nhiều chỗ suốt đời?
1.3 Chuẩn đầu ra bao gồm kiến thức và Cân xứng tốt giữa kiến
các kỹ năng chung cũng như kiến thức và thức, kỹ năng chung và
các kỹ năng cụ thể kiến thức, kỹ năng cụ
thể
1.4 Chuẩn đầu ra phản ánh rõ ràng yêu Không rõ ràng. Cần
cầu của các bên có liên quan thêm bằng chứng.
2. Nội dung 2.1 Nội dung chương trình đào tạo cho N/A (not applicable?
chương thấy sự cân xứng tốt giữa kiến thức, kỹ Không áp dụng)
trình đào năng chung và cụ thể Sẽ cần đến ý kiến
tạo chuyên môn của
chuyên gia trong nhóm
đánh giá
2.2 Chương trình đào tạo phản ánh tầm Không rõ ràng như thế.
nhìn và sứ mệnh của nhà trường Có thề cần xem lại kỹ
hơn
2.3 Chuẩn đầu ra được thể hiện đầy đủ Có thể cần đến một
qua chương trình đào tạo đánh giá viên chuyên
môn
2.4 Sự đóng góp của mỗi môn học cho
việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng
3. Bản mô 3.1 Nhà trường có sử dụng bản mô tả chi
tả chi tiết tiết chương trình đào tạo
chương 3.2 Bản mô tả chi tiết chương trình đào tạo
trình đào nêu rõ chuẩn đầu ra
tạo
3.3 Bản mô tả chi tiết chương trình đào tạo
cung cấp được thông tin cho các bên có
liên quan

Trang 2/6 Assessment Planning (CTĐT)_LTThao-3/2009


Lưu hành nội bộ
Phụ lục C
4. Cấu tạo 4.1 Chương trình giảng dạy được thiết kế
chương mạch lạc, chặt chẽ và tất cả các môn học
trình đào được tích hợp thành một tổng thể thống
tạo nhất
4.2 Chương trình giảng dạy nêu rõ mức độ
sâu, rộng của trình độ, năng lực.
4.3 Chương trình giảng dạy thể hiện rõ các
môn học cơ bản, môn học cơ sở, môn học
chuyên ngành, và các hoạt động tốt nghiệp
(luận án, …)
4.4 Chương trình giảng dạy được cập nhật
5. Quan 5.1 Đội ngũ cán bộ có chiến lược Dạy -
điểm sư Học rõ ràng
phạm và 5.2 Chiến lược Dạy - Học giúp cho sinh
Chiến lược viên có khả năng đạt được và vận dụng
Dạy - Học được kiến thức
5.3 Chiến lược Dạy - Học định hướng sinh
viên và khơi dậy sự quan tâm đến chất
lượng học tập
5.4 Chương trình giảng dạy kích thích hoạt
động học tập
5.5 Chương trình giảng dạy kích thích việc
học tập tích cực và tạo điều kiện thuận lợi
cho việc học tập phương pháp học
6. Đánh giá 6.1 Việc đánh giá sinh viên có xem xét đến
sinh viên đầu vào, sự tiến bộ của sinh viên và các
kiểm tra đầu ra.
6.2 Việc đánh giá sinh viên được dựa trên
tiêu chí
6.3 Việc đánh giá sinh viên có sử dụng
nhiều phương pháp khác nhau
6.4 Các đánh giá phản ảnh chuẩn đầu ra
và nội dung của chương trình đào tạo
6.5 Các tiêu chí đánh giá rõ ràng và được
nhiều người biết đến
6.6 Kế hoạch đánh giá phải bao gồm các
mục tiêu của chương trình giảng dạy

Trang 3/6 Assessment Planning (CTĐT)_LTThao-3/2009


Lưu hành nội bộ
Phụ lục C
6.7 Các tiêu chuẩn áp dụng trong việc
đánh giá là rõ ràng và nhất quán
6.8 Kế hoạch đánh giá, các phương pháp
đánh giá và bản thân sự đánh giá phải kỹ
lưỡng và đảm bảo chất lượng
7. Chất 7.1 Đội ngũ cán bộ phải thành thạo trong
lượng đội công việc và có khả năng đáp ứng yêu cầu
ngũ giảng của các tiêu chuẩn
dạy (giảng 7.2 Đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để thực
viên, cán hiện một các thỏa đáng chương trình
bộ phục vụ giảng dạy
giảng dạy,
cán bộ 7.3 Sự tuyển dụng và đề bạt cán bộ được
quản lý) dựa trên công trạng về học thuật
7.4 Vai trò và mối quan hệ giữa các thành
viên trong đội ngũ cán bộ được hiểu và
xác định rõ
7.5 Các nhiệm vụ đã được quy định thì
thích hợp với trình độ chuyên môn, kinh
nghiệm và khả năng cán bộ
7.6 Việc quản lý thời gian và các hệ thống
động viên/ khen thưởng được thiết kế để
hỗ trợ cho chất lượng dạy và học
7.7 Trách nhiệm giải trình của giảng viên
được quy định rõ ràng
7.8 Có các điều khoản cho việc xem xét
lại, tham khảo ý kiến và sắp xếp lại nhân
sự
7.9 Sự chấm dứt hợp đồng, nghỉ hưu, và
các phúc lợi xã hội được lập kế hoạch và
thực hiện tốt
7.10 Có một hệ thống đánh giá hiệu quả
8. Chất 8.1 Có đầy đủ cán bộ phục vụ cho thư viện
lượng đội 8.2 Có đầy đủ cán bộ phục vụ cho phòng
ngũ phục thí nghiệm
vụ (thư
viện, phòng 8.3 Có đầy đủ cán bộ phục vụ cho phòng
thí nghiệm, máy tính
hành 8.4 Có đầy đủ cán bộ phục vụ cho các dịch

Trang 4/6 Assessment Planning (CTĐT)_LTThao-3/2009


Lưu hành nội bộ
Phụ lục C
chính, phục vụ sinh viên
vụ sinh
viên, …)
9.Chất 9.1 Việc tuyển chọn sinh viên nhập học là
lượng sinh thích đáng (nếu có sự tuyển chọn)
viên
9.2 Có chính sách thích đáng để thu nhận
sinh viên vào học
9.3 Có hệ thống đào tạo theo tín chỉ phù
hợp
9.4 Khối lượng học tập thực tế phù hợp
với khối lượng dự tính
10. Hỗ trợ 10.1 Có hệ thống thích hợp ghi nhận sự
và tư vấn tiến bộ của sinh viên
cho sinh 10.2 Sinh viên được phản hồi đầy đủ về
viên hoạt động của mình
10.3 Việc hướng dẫn cho sinh viên năm
thứ nhất là đầy đủ
10.4 Môi trường vật chất và tự nhiên dành
cho sinh viên là thỏa đáng
10.5 Môi trường tâm lý và xã hội dành cho
sinh viên là thỏa đáng
11. Các 11.1 Tiện ích dành cho việc giảng dạy
tiện ích và (giảng đường, phòng học, …) là đầy đủ
cơ sở hạ 11.2 Thư viện hiện đại và đầy đủ
tầng
11.3 Phòng thí nghiệm hiện đại và đầy đủ
11.4 Phòng máy tính hiện đại và đầy đủ
11.5 Các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh
môi trường đáp ứng được yêu cầu về mọi
mặt của địa phương
12. Đảm 12.1 Chương trình giảng dạy được đánh
bảo chất giá định kỳ
lượng 12.2 Việc xem xét lại chương trình giảng
dạy được thực hiện theo một chu kỳ hợp lý
12.3 Hoạt động đảm bảo chất lượng của
chương trình giảng dạy là thỏa đáng
12.4 Hoạt động đảm bảo chất lượng của

Trang 5/6 Assessment Planning (CTĐT)_LTThao-3/2009


Lưu hành nội bộ
Phụ lục C
các kỳ thi, kiểm tra là thỏa đáng
13. Lấy ý 13.1 Các môn học và chương trình giảng
kiến sinh dạy phải được lấy ý kiến đóng góp của
viên sinh viên một cách có hệ thống
13.2 Ý kiến phản hồi của sinh viên được
sử dụng để cải tiến
14. Thiết 14.1 Chương trình giảng dạy được tất cả
kế chương các thành viên của đội ngũ cán bộ triển
trình giảng khai như là một sự nghiệp chung
dạy 14.2 Sinh viên có đóng góp vào việc thiết
kế chương trình giảng dạy
14.3 Thị trường lao động có đóng góp vào
việc thiết kế chương trình giảng dạy
15. Các 15.1 Có tầm nhìn rõ ràng về nhu cầu phát
hoạt động triển đội ngũ
phát triển 15.2 Các hoạt động phát triển đội ngũ
đội ngũ tương xứng với nhu cầu
16. Phản 16.1 Có đầy đủ thông tin phản hồi có hệ
hồi của các thống từ thị trường lao động (người sử
bên có liên dụng lao động)
quan 16.2 Có đầy đủ thông tin phản hồi có hệ
thống từ cựu sinh viên
17. Đầu ra 17.1 Tỷ lệ thi đạt là thỏa đáng
17.2 Trình độ sinh viên tốt nghiệp là thỏa
đáng
18. Sự hài 18.1 Nhà trường có phương pháp thu thập
lòng của thông tin phản hồi một cách có hệ thống về
các bên có mức độ hài lòng của các bên có liên quan:
liên quan sinh viên, cựu sinh viên và sinh viên tốt
nghiệp, người sử dụng lao động và toàn
thể công chúng
Nhận định chung

Người dịch: Lâm Thị Thảo, ĐHSPKT TPHCM-03/2009

Trang 6/6 Assessment Planning (CTĐT)_LTThao-3/2009