You are on page 1of 2

Hµ Néi ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2010

KÝnh göi: Anh Nguyªn


C«ng ty Cæ phÇn VIGLACCERA Th¨ng Long
Phêng Phóc Th¾ng - ThÞ X· Phóc Yªn - TØnh VÜnh Phóc
Tel: (04) 358 11 900 Fax: (04) 358 11 349
Ngêi göi: NguyÔn ThÞ Thanh
C«ng ty Qu¶ng c¸o AdPro
Sè 14 B21 NguyÔn C«ng Hoan, Hµ Néi
Tel: (04) 37 73 5505 Fax: (04) 3 773 6605
C«ng ty Qu¶ng c¸o Adpro xin göi tíi Quý kh¸ch b¸o gi¸ cung cÊp in phong b× nh
sau:
1. Phong b× nhá: KÝch thíc 12 x 22 (cm)
ChÊt liÖu : GiÊy offset 120 gsm
Néi dung : In offset 4 mµu x 1 mÆt ( theo mÉu sæ tay th¬ng hiÖu)
Gia c«ng : BÕ gÊp d¸n, b¨ng dÝnh chê 2 mÆt.
Sè lîng : 1.000 chiÕc - §¬n gi¸: 1.050 ®ång/ chiÕc
Sè lîng : 2.000 chiÕc - §¬n gi¸: 750 ®ång / chiÕc
Sè lîng : 3.000 chiÕc - §¬n gi¸: 715 ®ång/ chiÕc
Sè lîng : 4.000 chiÕc - §¬n gi¸: 680 ®ång/ chiÕc
Sè lîng : 5.000 chiÕc - §¬n gi¸: 650 ®ång/ chiÕc
2. Phong b× A4: KÝch thíc 25 x 34 (cm)
- ChÊt liÖu : GiÊy Offset 150 gsm
- Néi dung : In offset 4 mµu x 1 mÆt ( theo mÉu sæ tay th¬ng hiÖu)
- Gia c«ng : GÊp d¸n thµnh phÈm; b¨ng dÝnh chê 2 mÆt
- Sè lîng : 500 chiÕc - §¬n gi¸: 2.900 ®ång/chiÕc
- Sè lîng : 1.000 chiÕc - §¬n gi¸: 2.200 ®ång / chiÕc
- Sè lîng : 2.000 chiÕc - §¬n gi¸: 1.750®ång/chiÕc

Ghi chó: - Gi¸ trªn ®· bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tr¶ hµng t¹Þ Hµ Néi.
- Gi¸ trªn cha bao gåm tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 10%
- Thêi gian hoµn thµnh: 05 ngµy kÓ tõ ngµy ®Æt hµng.
RÊt mong ®îc phôc vô Quý kh¸ch.
Tr©n träng!

NguyÔn ThÞ Thanh


Mobile: 098 200 1936