You are on page 1of 6

ลายเซ็นในภาพถาย1_เทคนิค Brush Tool ปชส.

นครปฐม 2

“ลายเซ็นในภาพถาย” ในความหมายของคนถายภาพ คือการที่ภาพถายนั้นๆแสดงเอกลักษณ


ของคนถายอยางชัดเจน เห็นแคภาพถายก็รูไดทันทีวาภาพนี้ฝมอ ื ใคร บางทีภาพนั้นถูกนําไปใช
โดยครอปเอาลายน้ําออก คนอื่นที่ไปเห็นภาพนี้เขา ก็จะไปสะกิดบอกเจาของภาพวาใหไปดู
หนอย ภาพนีน
้ าจะเปนของคุณนะ จํา “ลายเซ็นในภาพถาย” ได
แตลายเซ็นในภาพถายของเรา ชาว PR แปลกันตรงๆ ตัวเลยคะ มิตอ  งยอกยอน อิ อิ
สําหรับเทคนิคนี้ ตองขอใหเครดิต คุณ Kit แหง JustUsers.net และ คุณ 9 george แหง pantip.com
คะ วิธข
ี องสองทานนี้มีความยากงาย คลายๆ กัน เราเอามาประยุกตใชกับงานประชาสัมพันธของ
เรากันคะ

สําหรับเทคนิคนี้ เปนการทําเครือ่ งมือสําเร็จรูป โดยใชเครื่องมือ Brush Tool


เปดโปรแกรม Photoshop ขึน ้ มา เวอรชั่นไหนก็ได ฟงกชั่นคลายๆ กันคะ เราตองเตรียมพื้นที่ไว
สําหรับทําลายเซ็นคะ
เปดกระดาษใหมขึ้นมาคะ ไปที่แถบเมนูหลัก (เมนูบาร = Menu Bar) เลือก File -> New
เลือกขนาดใหญๆ ไวกอ  น เราครอปทิง ้ ไดคะ ประมาณ 2000x1200 pixels
ไปที่กลองเครือ
่ งมือดานซาย (Toolbox) คลิกที่ T (Text Tool)
เริ่มตนพิมพขอ
 ความคะ

หากตองการตางขนาดกัน ใหแยกเลเยอรนะคะ สวนถาตองการไลโทนสี ใหทําสีทต ี่ นฉบับตางกัน


คะ แตผลที่ไดจะเปนสีเดียวนะคะ เพียงแตน้ําหนักของสีจะออน-แก ตางกัน ตามระดับความเขม
ของสีตนฉบับคะ

ใสรูปภาพดวยก็ไดนะคะ
วิธก
ี ารก็เปดไฟลภาพขึ้นมา ใชเครือ
่ งมือชุด Marquee ตัดแลวใช เครื่องมือMove Tool จับลากไป
วางในตําแหนงที่ตอ  งการคะ
จัดตําแหนงใหเรียบรอย สวยงาม โดยใช เครือ
่ งมือ Move Tool

ไปที่กลองเครือ
่ งมือ คลิกที่ Marquee Tool เลือก สี่เหลี่ยมคะ

ลากเมาทครอบพื้นทีท
่ ี่เราตองการคะ
ไปที่แถบเมนูหลัก เลือก Edit -> Define Brush Preset

ตั้งชื่อเลยคะ ใหจํางายๆ กดโอเค ตอนนี้ รูปที่เราสรางขึ้น เขาไปอยูใ น Brush Tool แลวคะ

ทีนี้เราลองเรียกมาใชงานดูคะ
เปดรูปทีจ
่ ัดเตรียม ตบแตงเรียบรอยแลวขึ้นมาคะ Copy Layer โดยกด Ctrl+J
ไปที่กลองเครือ
่ งมือ คลิกที่ เครื่องมือรูป พูกัน เลือก Brush Tool คะ
สังเกตที่แถบเมนูรอง(ออปชั่นบาร= Option Bar) ทดลองเอาเมาทไปคลิกที่ สามเหลี่ยมเล็กๆ
หลังคําวา Brush จะเห็นวามีรูปหัวแปรงที่เราสรางขึ้นใหมอยูลางสุด คลิกเลือกเลยคะ
ปรับขนาดของหัวแปรง(Master Diameter)ตามความตองการ
เลือกสีตามความตองการ
เลือกความเขม-ออนของสีไดตามตองการ ที่ Opacity ใน พาเล็ต Layer

เลือกตําแหนงไดแลว คลิกเมาททีนึงคะ ดูความเปลี่ยนแปลงของภาพคะ

เสร็จแลวคะ ลายน้ําแสดงลิขสิทธิข
์ องเรา อยาลืมรวม Layer นะคะ

ทิป 1 หากตําแหนงไมถกู ใจ ก็ยอ


 นกลับ หรือจับลากจาก History ลงถังขยะไปซะแลว หาตําแหนง
ใหม จิ้มเมาทลงไป
ทิป 2 เนื่องจากเปนการทําลายน้ํา แมวา
 จะตั้ง Opacity 100% แลว แตจะไดลายน้า
ํ จางๆ นะคะ ถา
ตองการเขมๆ มากๆ คลิกแลว อยาขยับเมาทคะ คลิกซ้ํา ลาย Brushจะเขมขึ้นเรือ
่ ยๆ คะ
ทิป 3 ถาเราทํา Brush ในเครื่องไหน ก็จะอยูในเครือ ่ งนัน
้ แลวอยากจะเซฟไปใชในเครื่องอื่นละ
ทําไงดี ไปที่ พาเล็ต (Palette) Brushes ถาหาไมเจอ ไปที่เมนูหลัก เลือก Window แลวคลิก
Brushes ขึ้นมาคะ เลื่อนหา Brush ที่เราเพิง่ ทําคะ (มักจะอยูอ ันสุดทาย) เอาเมาทไปวางจะขึ้นชื่อ
Brush ที่เราตัง
้ ชื่อไว คลิกเลือก แลวไปทีป่ ุมสามเหลี่ยมเล็กๆ คลิกเลือก Save Brushes

ตั้งชื่อให Brush ของเราคะ สังเกตวาไฟลจะเปนนามสกุล (.abr)

จากนั้นไปที่ My Computer -> เลือกไดรฟ ที่เก็บโปรแกรม โดยปกติจะอยูใน Disk C -> Program


Files ->Adobe -> Adobe Photoshop ->Presets -> Brushes เลือก Brush ที่ตอ  งการ เซฟใสทรัม
ไดรฟ เวลาจะในไปใสเครื่องอื่นก็ทา ํ ยอนตนใหม เปด ทรัมไดรฟ หาไฟลนามสกุล (.abr) Copy
ไปวางในที่ My Computer -> เลือกไดรฟ ที่เก็บโปรแกรม โดยปกติจะอยูใน Disk C -> Program
Files ->Adobe -> Adobe Photoshop ->Presets -> Brushes
แคนี้...เวลาเราเปดโปรแกรม Photoshop เจา Brush ตัวนี้ ก็จะไปนั่งยิม
้ รอใหเรียกไปใชงานแลวคะ