Nama: ……………………………………………

Kelas: ……………………

SULIT
1249/2
Sejarah
Kertas 2
September
2007

1249/2

2½ jam

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

1
2
4
9

SEJARAH

2

Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

2.

3.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:
Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan
tiga soalan dalam Bahagian B.

Bahagian

Soalan
1
2

A
3

Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di
dalam ruang yang disediakan dalam kertas
soalan.

4.

Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada
kertas jawapan berasingan yang disediakan.

5.

Kertas soalan ini hendaklah diikat dan
dihantar bersama dengan kertas jawapan
Bahagian B.

Markah

4
5
6
B

7
8
9
Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

1249/2

©2007 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah
SULIT

2
Bahagian A
( 40 markah )
Jawab semua soalan

1
Perjanjian Hudaibiyah 628 Masihi

(a)

(b)

(c)

Mengapakah orang Islam Madinah bercadang menziarahi Makkah pada
628 Masihi ?
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
(2 markah)

Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah enggan menerima kedatangan
orang Islam Madinah?
(i)

............................................................................................................

(ii)

............................................................................................................
(2 markah)

Nyatakan tiga syarat perjanjian yang telah dipersetujui oleh kedua-dua
pihak bagi menyelesaikan masalah mereka.
(i)

............................................................................................................

(ii)

............................................................................................................

(iii)
(d)

............................................................................................................
(3 markah)
Senaraikan tiga kepentingan perjanjian Hudaibiyah.
(i)

............................................................................................................

(ii)

............................................................................................................

(iii)

............................................................................................................
(3markah)

1249/2

©2007 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah
SULIT

3

Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
di Britain pada kurun ke 18.

2

(a)

(b)

(c)

(d)

1249/2

Namakan dua sistem pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi
Pertanian.
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
(2 markah)

Mengapakah tuan tanah mendesak parlimen meluluskan Akta Pemagaran
Tanah di Britain?
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
(2 markah)

Senaraikan sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan
Revolusi Perindustrian di Britain.
(i)

............................................................................................................

(ii)

............................................................................................................

(iii)

............................................................................................................
(3markah)

Apakah pengajaran daripada Revolusi Pertanian di Britain terhadap
kemajuan sektor pertanian di negara kita?
(i)

............................................................................................................

(ii)

............................................................................................................

(iii)

............................................................................................................
(3markah)

©2007 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah
SULIT

4

Gerakan Islah merupakan gerakan yang berusaha
mendorong masyarakat Melayu supaya memperbetulkan
pandangan mereka terhadap Islam
3
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Namakan dua tokoh Gerakan Islah di Tanah Melayu.
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
(2 markah)

Namakan dua akhbar / majalah yang menjadi saluran Gerakan Islah.
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
(2 markah)

Apakah idea perjuangan Gerakan Islah dalam meningkatkan minda
masyarakat Islam di Tanah Melayu?
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………

(iii)

………………………………………………………………………
(3 markah)

Senaraikan masalah yang dihadapi oleh kaum muda dalam perjuangan
mereka.
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
(2 markah)

Bagaimanakah Kaum Muda mengatasi masalah tersebut?
(i)

1249/2

………………………………………………………………………
(1 markah)

©2007 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah
SULIT

5

Akta Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Perpaduan

Aktiviti Sukan

4

(a)

(b)

(c)

(d)

1249/2

Bagaimanakah kerajaan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa
Kebangsaan melalui sistem pendidikan?
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………

(iii)

………………………………………………………………………
[3 markah]

Nyatakan dua prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
[2 markah]

Apakah objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan?
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………
[2 markah]

Bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan dikalangan masyarakat
berbilang kaum di negara kita?
(i)

………………………………………………………………………

(ii)

………………………………………………………………………

(iii)

………………………………………………………………………
[3 markah]

©2007 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah
SULIT

6
Bahagian B
( 60 markah )
Jawab tiga soalan sahaja.

5

Kerajaan agraria dan maritim merupakan kerajaan
awal di Asia Tenggara yang mengamalkan pengaruh
Hindu dan Buddha pada abad ketiga Masihi.

(a) Terangkan perbezaan kegiatan ekonomi kerajaan agraria dan maritim.
[10 markah]
(b) Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan
pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara.
[10 markah]

6

(a) Terangkan sumbangan kerajaan Bani Umaiyyah di Sepanyol.
[10 markah]
(b) Huraikan faktor-faktor kejayaan empayar Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam
ke Eropah.
[10 markah]

7

(a) Huraikan proses pembentukan negara bangsa Itali pada kurun ke 19.
[10 markah]
(b) Jelaskan warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam sistem pemerintahan di
negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang.
[6 markah]
(c) Jelaskan unsur demokrasi dalam proses pemilihan pemimpin di Negeri Sembilan.
[4 markah]

1249/2

©2007 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah
SULIT

7
8
Peristiwa

Tarikh

Rundingan kemerdekaan

Februari 1956

Suruhanjaya Reid

Mac 1957

Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu 1957

Ogos 1957

(a) Terangkan usaha Parti Perikatan untuk mencapai kemerdekaan negara.
[7 markah]
(b) Bincangkan isu-isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam merangka
perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
[8 markah]
(c) Apakah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada negara
kita?
[5 markah]

9

(a) Terangkan faedah-faedah yang diperolehi oleh Malaysia sebagai anggota
Komanwel.
[10 markah]
(b) Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).
[6 markah]
(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda bagaimanakah Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) memainkan peranan dalam menjamin keamanan dan
keselamatan dunia?
[4 markah]

1249/2

©2007 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah) MARA

[Lihat sebelah
SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful