You are on page 1of 2

Gíao án số:.................................Số tiết:................Tổng số tiết đã giảng................

Thực hiện ngày..........................tháng .............năm.............................................


Tên bài học:..................................................................................................................
Mục đích:....................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Yêu cầu........................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
I.ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:………Tên:...........................................
- Nội dung nhắc nhở:..........................................................................

II.KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian………….Phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
Tên
Điểm

- Câu Hỏi kiểm tra:.............................................................................


........................................................................................................................
........................................................................................................................

III.GIẢNG BÀI MỚI:


- Đồ dùng dạy học:.............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nội dung , phương pháp:


TT Nội dung giảng dạy Thời gian Phương pháp thực
(phút) hiện
1 2 3 4

IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian…………..Phút...............................................


..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian………….Phút

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

VI.TỰ ĐÁNG GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương
pháp, thời gianthực hiện bài giảng trên

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN Ngày……Tháng….Năm……..


Chữ ký giáo viên