You are on page 1of 1

Khối 10

Tuần XÉT CỦATên


NHẬN TỔchương TiếtMÔN Mục đích yêu cầu
TRƯỞNG CHUYÊN Chuẩn Lý
kiến, Phưong pháp Chuẩn bị
Bôn, Ngày.....tháng.....năm..... Thực Ghi
kĩ năng giảng Thầy hành chú
TròKẾ HOẠCH
NGƯỜI LẬP
Tuần 1 Ôn tập đầu năm 1-->2 Củng cố lại kiến thức Chưa thực
cơ bản ở cấp THCS. hiện
Tuần 2
XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU