You are on page 1of 35

1

ตัวชีว
้ ัดความสามารถประจำาตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ประจำาปี งบประมาณ 2547/2)
KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย
โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2

การบริหารจัดการ
หลักส้ตร
 การดำาเนินงานตาม
แผนการเปิ ด
หลักสูตรของคณะ
 การกำาหนด
กิจกรรมรองรับ
สำาหรับดำาเนินการ
พัฒนา ประเมิน และ
ปรับปรุงหลักสูตร
 การปรับปรุง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะ
และมหาวิทยาลัย
 การประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
ทัง้ ระดับคณะ
มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก
 การตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักสูตร
 การติดตาม
ประสิทธิผลของ
หลักสูตร
 การวิเคราะห์และ
แก้ไขปั ญหาที ่
3

การคัดเลือกนิสิต
และ กิจกรรมพัฒนา
นิสิต
 การติดตามและ
ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยในการ
รับนิสต
ิ ให้เป็ นไปตาม
แผน
 การกำาหนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกนิสิต
 การประเมินระบบ
การคัดเลือกนิสิต
การปรับปรุงพัฒนา
ระบบการคัดเลือกนิสิต
 การปรับปรุงพัฒนา
ระบบการคัดเลือก
นิสต

4

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 การติดตาม
วิเคราะห์ปัญหา และ
การแก้ไขปั ญหาด้าน
การเรียนของนิสิต
 การดำาเนินงานร่วม
กับฝ่ ายกิจการนิสิต
ในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสต

 การดำาเนินงานร่วม
กับฝ่ ายกิจการนิสิต
ในการจัดการระบบ
อาจารย์ทีป
่ รึกษา
5

การบริหารงานดูาน
การเรียนการสอน
 การดำาเนินงานด้าน
การจัดตารางสอน
 การกำาหนด
กิจกรรมรองรับ
สำาหรับการปรับปรุง
พัฒนางานด้านการ
เรียนการสอน
 การดำาเนินงานด้าน
การประเมินการสอน
ของอาจารย์
 การดำาเนินงานด้าน
การประเมินรายวิชา
 การดำาเนินงานด้าน
การประเมินและ
ปรับปรุงปั จจัยเกือ

หนุน
 การดำาเนินงานด้าน
การวัดและประเมิน
ผล
 การดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาสือ
่ การ
เรียนการสอน
 การดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
6

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 การดำาเนินงานและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพือ
่ การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
แต่ละหลักสูตร
 การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
เพือ
่ เป็ นแหล่งฝึ กงาน
หรือ ดูงานให้กับ
นิสต

7

การพัฒนาอาจารย์
 การวิเคราะห์ความ
ต้องการของอาจารย์
ในการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอน
 การจัดกิจกรรม
รองรับให้สอดคล้อง
กับนโยบายของคณะ
และ สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
อาจารย์
 การจัดโครงการ/
กิจกรรมในการ
พัฒนาอาจารย์ด้าน
เทคนิคการสอน
 การจัดโครงการ/
กิจกรรมในการ
พัฒนาอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการ
สอนแบบ active
learning หรือ เน้นผู้
เรียนเป็ นสำาคัญ
 การจัดโครงการ/
กิจกรรมในการ
พัฒนาอาจารย์ด้าน
การจัดทำาสือ
่ การ
เรียนการสอน
8

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การบริหารงานดูาน
การบริการวิชาการ
 การจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการ
 การติดตาม สรุปผล
การดำาเนินงาน
 การประเมินผลการ
ดำาเนินงาน และ
การปรับปรุงพัฒนา
 การโครงการ/
กิจกรรมเพือ
่ พัฒนา
ทักษะการบริการทาง
วิชาการ
9

การวางแผน
• การเชือ
่ มโยงเป้า
หมายลงสู่ขัน
้ ตอนการ
ปฏิบัติ
• การกำาหนดกิจกรรม
ทีจ
่ ะต้องทำาก่อน-หลัง
• การกำาหนดตัวชีว้ ัด
ความสำาเร็จของงาน
แต่ละงาน
• การวิเคราะห์ปัญหา
หรืออุปสรรคทีอ
่ าจจะ
เกิดขึน

• การกำาหนดกิจกรรม
รองรับกรณีทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามทีก
่ ำาหนด
• การเตรียมการใน
การจัดสรรทรัพยากร
และบุคลากร
10

มนุษยสัมพันธ์
• การเริม
่ ต้นสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคล
ทีไ่ ม่เคยรู้จักมาก่อน
• การสร้างความไว้
วางใจจากผู้อืน

• การรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับเพือ
่ น
ร่วมงาน
• การแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล
• การรับฟั งและ
ยอมรับฟั งความคิดเห็น
ของคนอืน

11

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การเจรจาต่อรอง
• การวิเคราะห์
ประเด็นข้อต่อรอง
• การวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งของตัวเองและ
ฝ่ ายตรงข้าม
• การแสดงออกทาง
พฤติกรรม
• การเตรียมข้อมูลเพือ

การเจรจาต่อรอง
• การแกูปัญหา
เฉพาะหนูาใน
ระหว่างการ
เจรจาต่อรอง
• การจัดการกับความ
ขัดแย้งในระหว่างการ
เจรจาต่อรอง
• การสร้างความพึง
พอใจของคู่เจรจา
12

ความละเอียด
รอบคอบ
• การจัดทำาใบควบคุม
หรือใบตรวจสอบการ
ทำางาน
• การตรวจสอบความ
ละเอียดในทุกขัน
้ ตอน
• ความถูกต้องของ
ข้อมูลหรือเนือ
้ งานที ่
ออกมา
• การตรวจสอบย้อน
กลับของข้อมูล
• การตัง้ ข้อสงสัยกับ
ข้อมูลทีไ่ ม่ชัดเจน
13

การมอบหมายงาน
• ความชัดเจนในการ
มอบหมายหน้าทีแ
่ ละ
อำานาจหน้าทีเ่ พือ
่ ให้
งานบรรลุเป้าหมาย
• การจัดสรรงานบน
พืน
้ ฐานความสามารถ
ของคน
• การกำาหนดแนวทาง
และวิธีการทำางานให้ผู้
ทีร่ ับมอบหมายงาน
• การให้ความช่วย
เหลือและคำาปรึกษา
เมือ
่ มีปัญหา
14

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การมอบหมายงาน
• กระตุ้นให้ผู้รับมอบ
หมายงานสามารถแก้
ปั ญหาได้ด้วยตนเอง
• การมอบหมายงาน
พิเศษนอกเหนือจาก
งานหน้าทีร
่ ับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
15

การตัดสินใจ
• การจัดลำาดับความ
สำาคัญของปั ญหา
• การตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร
• การวิเคราะห์ข้อดีข้อ
เสียของแต่ละทางเลือก
• การวิเคราะห์ความ
เสีย
่ งทีเ่ กิดจากผลกระ
ทบของการตัดสินใจ
• การกำาหนด
สมมติฐานในการ
ตัดสินใจ
• การให้ผู้อืน
่ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจ
• ความรวดเร็วและ
ความถูกต้องในการ
ตัดสินใจ
• การตัดสินใจใน
สถานการณ์ทีไ่ ม่
แน่นอน
16

การควบคุมอารมณ์
• วิธีการรับฟั งการ
ระบายอารมณ์ของผู้
อืน

• การจัดการกับบุคคล
ทีม
่ ีอารมณ์แบบต่างๆ
• ระดับความรุนแรง
ของพฤติกรรมการ
แสดงออกทางอารมณ์
17

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
18

การควบคุมอารมณ์
• การแสดงออกทาง
อารมณ์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ บุคคล
และสถานที ่
• ผลกระทบทีเ่ กิดจาก
การแสดงออกทาง
อารมณ์
การมีจิตสำานึกดูาน
ตูนทุน
• การวิเคราะห์ตุ้นทุ
นของกิจกรรมหรืองาน
ทีท
่ ำา
• การตรวจสอบราย
ละเอียดทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
• การแสวงหาทาง
เลือกเพือ
่ ให้ได้ต้นทุนที ่
ตำา
่ ทีส
่ ุด
• การค้นหาสาเหตุ
ของการสูญเสีย
• การมีส่วนร่วมในการ
ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
19

การประสานงาน
• การเตรียมการเพือ

การสือ
่ สารกับบุคคล
อืน

• การรับฟั งความคิด
เห็นของผู้อืน

• การสอบถามความ
พร้อมของผู้อืน

• การตรวจสอบความ
เข้าใจของผู้อืน

• การรักษา
สัมพันธภาพส่วนบุคคล
ในขณะเดียวกันก็ทำาให้
งานบรรลุเป้าหมาย
• การให้ความร่วมมือ
เมือ
่ ผู้อืน
่ ร้องขอ
20
21

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ความกระตือรือรูน
• การเรียนรู้สิง่ ใหม่ๆ
อย่างจริงจัง
• เปิ ดใจรับฟั งความคิด
เห็นใหม่ๆของผู้อืน

• มีการวางแผนงาน
การติดตามงานอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
• มีความมุ่งมัน

มุมานะและพยายาม
หาหนทางไปสู่เป้า
หมาย
22

การใหูอำานาจ
• กระตุ้นให้ผู้อืน
่ หา
แนวทางในการตัดสิน
ใจในเรือ
่ งต่างๆ
• กระตุ้นให้ผู้อืน

ทำางานได้ด้วยตนเอง
• ยอมรับฟั งความคิด
เห็นของผู้อืน

• มอบอำานาจให้ผู้อืน

ได้ตัดสินใจในขอบเขต
ทีเ่ หมาะสมกับความรับ
ผิดชอบ
• ให้คำาปรึกษาเพือ
่ ให้ผู้
อืน
่ ทำางานได้อย่าง
อิสระด้วยตนเอง
• ทำางานอิสระได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องขอคำา
ปรึกษา
23

การแกูปัญหา
• การกำาหนดและ
แยกแยะลักษณะของ
ปั ญหา
• การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหา
• การหาข้อมูลเพิม

เติมเกีย
่ วกับปั ญหาที ่
เกิดขึน

• การกำาหนดทาง
เลือกในการแก้ไข
ปั ญหา
24

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดย ประเมิน เหตุ
ตนเอง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
25

การแกูปัญหา
• ความคิดริเริม
่ ในการ
แสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา
• ความรวดเร็วและ
ความถูกต้องในการ
ตัดสินใจแก้ไขปั ญหา
ความน่าไวูวางใจ
• การเข้าถึงและตอบ
สนองความต้องการ
ของผู้อืน

• การวางตัวเพือ

ทำางานร่วมกับผู้อืน

• การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และบุคคล
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
 บุคลิกภาพและการ
สือ
่ สาร
• ความจริงใจในการ
ทำางานร่วมกับผู้อืน

26

ความแม่นยำา
• ความสามารถในการ
เรียนรู้งานในตำาแหน่ง
งานนัน
้ ๆ
• การเข้าใจ
กระบวนการ ขัน
้ ตอน
และผลทีเ่ กิดจากงาน
นัน
้ ๆ
• เข้าใจถึงข้อจำากัด
และปั ญหาของงานใน
ตำาแหน่งงาน
• มีความรู้ในระดับที ่
สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผลได้
• การแสวงหาความรู้
เพิม
่ เติมจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ
รวม

ลงชือ
่ …………………………………………………………….
(ผู้ประเมิน)
27

ตัวชีว
้ ัดความสามารถทีต
่ ูองการขององค์กร (แบบประเมินรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ)
28

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดยตนเอง ประเมิน เหตุ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ภาวะผู้นำา
• ทำาให้ผู้อืน
่ สร้าง
commitment ในการมุ่ง
ส่ค
ู วามสำาเร็จตามเป้า
หมายทีก
่ ำาหนดไว้
• กระตุ้นให้ผู้อืน
่ ทุ่มเท
ความพยายามในการ
ทำางาน
• โน้มน้าว จูงใจให้ผู้
อืน
่ ทำางานด้วยความ
เต็มใจ
• ตรวจสอบความ
เข้าใจของสมาชิกใน
ทีมงาน
• การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม/ทีม
• การแสดงความรับ
ผิดชอบต่อความผิด
พลาด
29

การทำางานเป็ นทีม
• การให้ความสำาคัญ
ต่อเป้ าหมายของทีม
มากกว่าเป้าหมายส่วน
ตัว
• การมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันทีมไปสู่เป้า
หมาย
• การสนับสนุนการ
ทำางานของเพือ
่ นร่วม
ทีม
• การประสานงานกับ
ทีมงาน
• การยอมรับความคิด
เห็นและให้เกียรติเพือ
่ น
ร่วมทีม
• สามารถจัดการกับ
ปั ญหาความขัดแย้ง
ภายในทีมได้โดยไม่
ต้องอาศัยความช่วย
เหลือจากหัวหน้าทีม
• การจัดการกับปั ญหา
ต่างๆระหว่างการ
ดำาเนินงาน
30

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดยตนเอง ประเมิน เหตุ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การมีจิตสำานึกดูาน
ความปลอดภัย
• การสังเกตสิง่ ทีอ
่ าจ
จะก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัย
• การสังเกตการกระ
ทำาทีอ
่ าจจะก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย
• การวิเคราะห์สาเหตุ
ของอุบัติเหตุ
• การคาดการณ์สิง่ ที ่
จะนำาไปสู่อุบัติเหตุ
• การแสดงความคิด
เห็นหรือข้อเสนอ
แนะเกีย
่ วกับความ
ปลอดภัย
31

ความอดทน
• ความต่อเนือ
่ งในการ
ทำางานให้บรรลุเป้า
หมาย
• การทำางานจนกระทัง่
เสร็จสิน
้ สิง่ ทีไ่ ด้รับมอบ
หมาย
• การจัดการกับปั ญหา
อุปสรรคทีข
่ ัดขวางการ
ไปสู่เป้ าหมาย
• การอดกลัน
้ ต่อข้อ
ตำาหนิหรือการสบ
ประมาทของผู้อืน

• ความมุ่งมัน
่ และ
ความตัง้ ใจในการไปสู่
จุดหมายแม้จะมี
อุปสรรค
32

ความกระตือรือรูน
• การเรียนรู้สิง่ ใหม่
อย่างจริงจัง
• เปิ ดใจรับฟั งความคิด
เห็นใหม่ๆจากผู้อืน

• มีการวางแผนงาน
การติดตามงานอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
• มีความมุ่งมัน

มุมานะและพยายาม
หาหนทางไปสู่เป้า
หมาย
33

KCs ผลประเมิน ผลประเมินโดยผู้ หมาย


โดยตนเอง ประเมิน เหตุ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
การใหูความร่วมมือ
• มีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกัน
• สนับสนุนให้ผู้อืน

ทำางานเพือ
่ ให้บรรลุเป้า
หมายของส่วนรวม
• มีส่วนร่วมในการแก้
ปั ญหา
• เสนอให้ความช่วย
เหลือ สนับสนุนผู้อืน

ก่อนทีเ่ ขาจะร้องขอ
• การแบ่งปั น แลก
เปลีย
่ นความคิด ความ
รู้สึกกับผู้อืน

34

การมีจิตสำานึกดูาน
ตูนทุน
• การวิเคราะห์ต้นทุน
ของกิจกรรมหรืองานที ่
ทำา
• การตรวจสอบราย
ละเอียดทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
• การแสวงหาทาง
เลือกเพือ
่ ให้ได้ต้นทุนที ่
ตำา
่ ทีส
่ ุด
• การค้นหาสาเหตุ
ของการสูญเสีย
• การมีส่วนร่วมในการ
ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การมีระเบียบวินัย
• ปฏิบัตต
ิ นตามกฎ
ระเบียบขององค์กร
• ปฏิบัตต
ิ นโดยมี
จิตสำานึกด้านการมี
คุณธรรม จริยธรรม
• ประพฤติตนเหมาะ
สมกับสถานทีแ
่ ละ
สถานการณ์
• มีจิตสำานึกทีด
่ ีต่อ
องค์กร
35

รวม

ลงชือ
่ …………………………………………………………
(ผู้ประเมิน)