You are on page 1of 5

Rượu mùi dưa

(nhiều loại dưa) đặc ...

crème de cacao