• มีเลือดออก เช่น จุดเลือด

ร่วมด้วยช่วยกัน
ง่ายๆ

ออกตามผิวหนั ง เลือด

กำาเดาไหล เลือดออกตาม

กับนโยบาย 5 ป.

ป. ปิ ด

ภาชนะกักเก็บน้้า

ไรฟั น

• คลื่นไส้ อาเจียน เบื่อ

ฝาโอ่ง

อาหาร ปวดท้อง

• ช็อค สังเกตยากเพราะจะ

ป. เปลี่ยน น้้าในภาชนะกัก

ยังคงพูดจารู้เรื่อง เดินได้

เก็บทุก 7 วัน
ป. ปล่อย

แต่จะรู้สึกเพลียมากๆ

ปลาหางนกยูง

เพื่อกินลูกน้้ายุงลาย

ป. ปรับปรุง สภาพแวดล้อม

อาการของผ้้ป่วยโรค

ไม่ให้มีน้ าขัง
ป. ปฏิบัติ

กันป้ องกันโรค

ร่วมแรงร่วมใจ

มีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ
อาจมีปวดกระดู ปวดกล้าม
เนื้ อ ปวดกระบอกตา มีผ่ น

มีไข้สูงลอยเกิน 2
วัน ควรเข้ารับการ
ตรวจรักษาทีส
่ ถาน
บริการสาธารณสุข

โรคไข้เลือด ออก “ช่วยกันคนละไม้คนละมือ กำำจัดยุงลำย หยุดโรคไข้เลือดออก” กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำาบล บางคา เป็ นตัวนำาเชื้ อโรคมาสู่มนุ ษย์ ลักษณะนิ สัยของ มีขอ ้ สงสัยติดต่อสอบถาม 038591222 สาเห ตุ โรคไข้เลือดออกเกิดจาก เชื้ อไวรัสชนิ ดหนึ่ ง ที่มช ี ่ ือเรียก ด้วยความปรารถนาดีจาก ว่า “เดงกี่” โดยมียุงลายตัวเมีย ยุงลาย • ชอบบินกัดกินเลือดคนใน เวลากลางวัน • มักหลบอาศัยตามมุมมืด อับลม หรือ ราวเสื้ อผ้า และสิ่งห้อย แขวน .

• วางไข่ในแหล่งนำ้าสะอาด ดังนั้ นแสดงว่า ประชาชน ในภาชนะที่อยู่ในหรือนอก ทุกกลุ่มวัยต่างก็มีโอกาสเสี่ยงที่ บ้านเรือน จะป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกเห ใครที่เสี่ยงต่อ การป่ วย ในอดีตนั้ นเรามักเชื่อกันว่า โรค ไข้เลือดออกจะเป็ นในเด็กเล็ก เท่านั้ น แต่ในปั จจุบน ั จาก ข้อมูลการรายงานโรคพบว่ามีผู้ ป่ วยในวัยผู้ใหญ่จำานวนไม่น้อย เลยทีเดียว มือนๆกัน หน้าที่และอสม.คอยสนั บสนุ น ก็จะควบคุมโรคได้สำาเร็จ การควบคุม โรค หน้าที่ของ ใคร??!! อาจจะมีบางคนคิดว่า หน้าที่ในการควบคุมป้ องกันโรค • ลูกนำ้าในอาคารบ้านเรือน ทุกสัปดาห์ • อสม. แต่อันที่จริงแล้วหาก ประชาชนทุกคนดูแลควบคุม โรคในบ้านของตนเอง โดยที่เจ้า จัดบ้านเรือนให้สะอาด ไม่มีเสื้ อผ้าห้อยแขวนรก ไข้เลือดออกนั้ นเป็ นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ กำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ รุงรัง • จัดสภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านให้สะอาดไม่มีแหล่ง เพาะพันธ์ลูกนำ้ายุงลาย .

• เมื่อสมาชิกในบ้านมี อาการไข้สูงติดต่อกัน 1-2 วันควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เพื่อการตรวจ รักษาที่ถูกต้อง • ให้ความร่วมมือในการ ควบคุมโรค เมื่อพบผู้ป่วย ในบ้านใกล้เคียง • แนะนำาเพื่อนบ้านให้ กำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกนำ้าอยู่เสมอ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful