You are on page 1of 4

• มีเลือดออก เช่น จุดเลือด

ร่วมด้วยช่วยกัน ออกตามผิวหนั ง เลือด


ง่ายๆ กำาเดาไหล เลือดออกตาม
กับนโยบาย 5 ป.
ไรฟั น

ป. ปิ ด ฝาโอ่ง • คลื่นไส้ อาเจียน เบื่อ

ภาชนะกักเก็บน้้า อาหาร ปวดท้อง

ป. เปลี่ยน น้้าในภาชนะกัก • ช็อค สังเกตยากเพราะจะ

เก็บทุก 7 วัน ยังคงพูดจารู้เรื่อง เดินได้

ป. ปล่อย ปลาหางนกยูง แต่จะรู้สึกเพลียมากๆ

เพื่อกินลูกน้้ายุงลาย
ป. ปรับปรุง สภาพแวดล้อม
อาการของผ้้ป่วยโรค
ไม่ให้มีน้ าขัง มีไข้สูงลอยเกิน 2
ป. ปฏิบัติ ร่วมแรงร่วมใจ • มีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ วัน ควรเข้ารับการ
ตรวจรักษาทีส ่ ถาน
กันป้ องกันโรค อาจมีปวดกระดู ปวดกล้าม
บริการสาธารณสุข
เนื้ อ ปวดกระบอกตา มีผ่ น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ว่า “เดงกี่” โดยมียุงลายตัวเมีย
องค์การบริหารส่วนตำาบล
บางคา เป็ นตัวนำาเชื้ อโรคมาสู่มนุ ษย์

โรคไข้เลือด
ออก
“ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
มีขอ
้ สงสัยติดต่อสอบถาม 038- ลักษณะนิ สัยของ
591222
กำำจัดยุงลำย ยุงลาย
หยุดโรคไข้เลือดออก” สาเห
• ชอบบินกัดกินเลือดคนใน
ตุ
เวลากลางวัน
• มักหลบอาศัยตามมุมมืด
โรคไข้เลือดออกเกิดจาก
อับลม หรือ
เชื้ อไวรัสชนิ ดหนึ่ ง ที่มช
ี ่ ือเรียก
ราวเสื้ อผ้า และสิ่งห้อย
แขวน
ด้วยความปรารถนาดีจาก
• วางไข่ในแหล่งนำ้าสะอาด ดังนั้ นแสดงว่า ประชาชน หน้าที่และอสม.คอยสนั บสนุ น
ในภาชนะที่อยู่ในหรือนอก ทุกกลุ่มวัยต่างก็มีโอกาสเสี่ยงที่ ก็จะควบคุมโรคได้สำาเร็จ
บ้านเรือน จะป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกเห การควบคุม
มือนๆกัน โรค
ใครที่เสี่ยงต่อ หน้าที่ของ
การป่ วย กำาจัดแหล่งเพาะพันธ์
ใคร??!!

ลูกนำ้าในอาคารบ้านเรือน
ในอดีตนั้ นเรามักเชื่อกันว่า ทุกสัปดาห์
อาจจะมีบางคนคิดว่า
โรค • จัดบ้านเรือนให้สะอาด
หน้าที่ในการควบคุมป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกจะเป็ นในเด็กเล็ก ไม่มีเสื้ อผ้าห้อยแขวนรก
ไข้เลือดออกนั้ นเป็ นหน้าที่ของ
เท่านั้ น แต่ในปั จจุบน
ั จาก รุงรัง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ
ข้อมูลการรายงานโรคพบว่ามีผู้ • จัดสภาพแวดล้อมรอบๆ
อสม. แต่อันที่จริงแล้วหาก
ป่ วยในวัยผู้ใหญ่จำานวนไม่น้อย บ้านให้สะอาดไม่มีแหล่ง
ประชาชนทุกคนดูแลควบคุม
เลยทีเดียว เพาะพันธ์ลูกนำ้ายุงลาย
โรคในบ้านของตนเอง โดยที่เจ้า
• เมื่อสมาชิกในบ้านมี
อาการไข้สูงติดต่อกัน 1-2
วันควรปรึกษาเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพื่อการตรวจ
รักษาที่ถูกต้อง
• ให้ความร่วมมือในการ
ควบคุมโรค เมื่อพบผู้ป่วย
ในบ้านใกล้เคียง
• แนะนำาเพื่อนบ้านให้
กำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกนำ้าอยู่เสมอ