You are on page 1of 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-------***-------

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ,


THIẾT BỊ TRONG CĂN HỘ
Công trình : KHU NHÀ Ở CAO TẦNG NO17 - 1
Hạng mục : LẮP ĐẶT MẠNG TRUYỀN HÌNH NỘI BỘ
Địa điểm : SÀI ĐỒNG – LONG BIÊN – HÀ NỘI

CĂN HỘ 301 - TẦNG 3


STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 91.7
2 Cáp RG6 mét 93.7
3 Hộp đế âm Sino cái 4
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 4
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 4 đường bộ 1

CĂN HỘ 302 - TẦNG 3


STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 40.1
2 Cáp RG6 mét 41.6
3 Hộp đế âm Sino cái 3
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 3
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 3 đường bộ 1

CĂN HỘ 303 - TẦNG 3


STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 57.6
2 Cáp RG6 mét 59.1
3 Hộp đế âm Sino cái 3
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 3
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 3 đường bộ 1
CĂN HỘ 304 - TẦNG 3
STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 56.3
2 Cáp RG6 mét 57.8
3 Hộp đế âm Sino cái 3
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 3
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 3 đường bộ 1

CĂN HỘ 305 - TẦNG 3


STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 91.9
2 Cáp RG6 mét 93.9
3 Hộp đế âm Sino cái 4
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 4
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 4 đường bộ 1

CĂN HỘ 306 - TẦNG 3


STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 39.8
2 Cáp RG6 mét 41.3
3 Hộp đế âm Sino cái 3
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 3
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 3 đường bộ 1

CĂN HỘ 307 - TẦNG 3


STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 56.3
2 Cáp RG6 mét 57.8
3 Hộp đế âm Sino cái 3
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 3
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 3 đường bộ 1
CĂN HỘ 308 - TẦNG 3
STT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Ống nhựa mềm SP mét 56.1
2 Cáp RG6 mét 57.6
3 Hộp đế âm Sino cái 3
4 Ổ cắm tivi Sino bộ 3
5 Hộp kỹ thuật đựng bộ chia SP hộp 1
6 Bộ chia tín hiệu cao tần 3 đường bộ 1

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
PHÒNG KTCL & TVTK PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dương Phúc Khánh Đinh Gia Khánh Phạm Minh Tuân