You are on page 1of 6

c 
 
 | 
| | | !!"
 
c 
Hà n͡i, ngày 23 tháng 9 năm 2010


Ä 

#$%&'()!* !'+!,-(./01 !2 ! '1.
||3 !4|5

6 7 89 :Ä 9
‰ !"#$%&'!()
 * +,&  ! ( # - + ./) 0 1 (0
02&-#(3 4&56
c! + ! 7& * +,&  ! ( # ! #1
+8&$%09:19(;6*3 <=$(->3 ++1#7+?30
@*/0'+A*10-!+!9+8+851!c+!7&
B +9%+- +./ +#1!A)*#+1+-#C->3'+.1
D -./ ! <E &F0 4 <! *+? # - + ./ '!
((9G#+-$('!(!0 +1-6
H !&I9I- +./ J4KL*MJ+N6:
'3D4<!<ED3KO9I3K&O9I-,'3
P<J'!(Q3E$R'+,3C+3.%S
T   ! 3? +8&0 -U  "# ( M : *3 
D3 -,!c7&
6  | ;<:
<=> |;
|
|?4|5
‰6 C+ ‰6
$./)
)
. !@1.A
H6 C+ cV6
$./)
)
. !@1.A


T6 C+!c7$%W $./'!(0Q3+O*.X 6
$./

. !@1.A
Ó6 C+!c7;W $./'!(0Q3+O*.X 6
$./

. !@1.A
6 BC|DE|F
G
H
TTKHDN đ͉ xṷt t͝ chͱc b͡ máy KHDN t̩i CNVT T͑nh/TP chia thành 3
nhóm đ̿c thù cͭ th͋ như sau:

‰6 !I(‰A)!* ! '1


|‰JK
 

BO+?,#c+! ‰
|| L JM 7%N OP |QRS @ !N !1!"
-2 J1T 
‰ *.Y&Z [‰  

H \J&Z [‰  

T 1!( ‰ [‰ ‰ ‰ 9Q$


c- +

Ó 1+E+&!& Ó [‰ [T H 0


H

 1+8&9I [ [‰ [Ó 

 |+ @ @ !N UV WX UU 


O

BO+?,#+! cV)
|QRS @ !1
|| L JM 7%N OP !N J1T !"
-2 

‰ *.Y&Z [‰  

H \J&Z [‰  

T 1!( H [‰ HÓ ]3E


$R
c
HÓ
'

Ó 1+E+&!& [‰ [Ó 

 1+8&9I [^ [‰ [ 

 |+ @ @ !N XY WX UZ 


O

U6 !I(UA)!* ! '1.|3 ![ \]]]]^


BO+?,JH)PQ3+O*.XC+!c7\
<=!#!#-!+!9_-O+?*#!!#!#<136 
X6 !I(XA)!* ! '1.|3 ! !_` 1\]]]]66^

BO+?,JT)PQ3+O*.XC+!c7\
<=!#!#-!+!9_-O+?*#!!#!#<136 
6|F
G
|:


 0 \6c B  + E#  K &.` ! D $
$./ C+ 9( cV*B&?386
 -! +! $$./ C+!c 7\ '!
!#!#B6
\6c Bc5*D!9PE0Q3,-O0.%G
+8"#7-C#51B6

| | 5 |
< a