You are on page 1of 4

wdk@tem*wftwGuf wdk@awmifudk umuG,f=updk@

“jrefrmjynf t}uD;qHk; oHowWKwl;azmfa&;. aemufqHk;tajctae”

oHowWKpDrHudef;. +cdrf;ajcmufjcif; cHae&aom
yif;yufawmif
&Sr;f jynfe,f awmifyikd ;f wGif wnf&o
dS nfh jrefrmEdik if .
H 'kw,
d t}u;D qH;k oHoWKodu k f
wl;azmfa&;vkyif ef;onf vlO;D a& (7)axmifausmf aexdik &f mteD;wGi&f o dS nfh yif;yuf
awmifwef;wckvHk;udk oHoWKwl;azmfEkdifa&;twGuf ajrwl;puf,œ,m;rsm;jzifh
pwif&Sif;vif;z,fxkwfae+yD jzpfygonf// yifidk&Gm&Sd tdrfajc (300) onf awmif.
taemufbufrS puf,œ,m;jzifh ajrom;rsm;z,f&Sm;jcif;/ +cHKEG,frsm; &Sif;vif;jcif;/
opfyifrsm; ajrvSefypfjcif;a=umifh ausmufwHk;ausmufcJrsm;/ awmifurf;yg;wGif
vdrfhusvmonfh ab;tœm&,frsm;udk &ifqdkifae=u&onf// yif;yufawmifrS pGef@
ypfajrpmrsm;wGif tmqif;epf ac: tqdyfwrsdK;yg0ifEdkifzG,f&Sd+yD; ‚pGef@ypfajrpmrsm;
onf yif;yufawmifajc&Sd pkdufysdK;v,fajrrsm;udk v$rf;rdk;vmEdkifonf//

xkdv#dK@0Sufaom oHoWKpuf&Hk0if;twGif; wnfaqmufa&;vkyfief;rsm; qufvuf
vnfywfvsuf &Sdonf// ajratmuf tcef;rsm; wnfaqmuf+yD;pD;onfomru xkxnf}uD;rm;onfh
taqmuftOD;rsm; (yHkygtwdkif;) rSm puf&Hk0if;eH&Hxuf jr‡ifhrm; cef@nm;aeonf// ,cifu yif;ywfawmif
teD;w0ku d w f iG f ðyvkycf ahJ om ,la&eD,EH iS hf ywfoufonfh okawoevkyif ef;a=umifh ,ck oHoWKprD u
H ed ;f onf
jrefrmEkdifiH t%kjrLpDrHudef;ESifh qufpyfr_&SdEkdifa=umif; oHo,jzpfzG,f&Sdaeonf?

a'ocHtm%mydik rf sm;. ajym=um;csut f & yif;ywfawmifteD;w0ku
d &f dS aus;&Gmrsm;udk a&G;aumufy+JG y;D ygu
t"Rajymif;a&G@ckdif;zG,f&Sd+yD;/ vmrnfh'DZifbmvwGif ‚wdk@. &yf&GmocõsKif;ajrudk wl;azmfajymif;a&$@
ckdif;zG,f &Sdonf// ajr,modrf;qnf;r_rsm;vnf; qufvufwnf&Sd aeqJjzpfonf// a'ocHjynfolrsm;rSm
[dkyHk;vGifjyif&Sd a&vrf;a=umif; wavsmufwGif a&xknpfnrf;r_rS umuG,fEkdif&efESifh yif;yufawmifwef;
}uD;udk xdef;odrf;apmifha&Smufa&;twGuf xkdoWKpDrHudef;tm; tcsdefrSD&yfwef@oifhygonf// yif;yufawmifay:&Sd a&S@a[mif;apwDudk
oHoWKwl;azmfa&; pDrHudef;a=umifh zsufqD;jcif;cH&vdrfhrnf?
yif;yufowWK&dki f;pDrHudef;- tajccHtcsuftvufrsm;

oWKodkuf - wefoef;aygif; (70) oH&dkif;ESpfrsKd;&Sd+yD; oHyg0ifr_rsm;onfh
Hematite ESifh oHyg0ifr_enf;onfh Lemonite
puf&Hktrnf - trSwf (5) oHr%dpuf&Hk (yif;yuf)
xkwf,lEdkifrnfh yrm% - ESpfpOf oHwefcsdef (2)odef;jzifh ESpfaygif; 150 wl;,loGm;rnf?
xkwfvkyfr_- oHpdrf;rsm;/ oHr%dacsmif;rsm;ESifh oHr%djym;rsm;
wnfae&m - &Srf;jynfe,f/ awmif}uD;òr@e,f
pGrf;tifoHk;pGJr_ - puf&HkvnfywfEdkifa&;twGuf usdKif;awmif;a&tm;v#yfppf/
wDuspfrS ausmufrD;aoG;oHk; v#yfppf"gwftm;/ rauG;rS obm0
"gwfaiG h/ aus;oD;rHpHrS ausmufrD;aoG;wdk@udk wifoGif;toHk;ðyrnf//
tpk&S,f,m0ifukþ%Drsm; - Tyazhpromexport &k&Sm;ukþ%D/ ',feD&,fvD tDwvDukþ%DESihf
jrefrmhpDyGm;a&; aumfydka&;&Sif;

twnfrðyEkdifaomowif;rsm;t& 2010ckESpf =o*kwfvtwGif; &k&Sm;ukþ%DrS puf&Hkwnfaqmufr_
udk ,m,D&yfqdkif;cJh+yD; pDrHudef;qufvufvkyfudkifa&;udk jrefrmhukþ%Drsm;jzpfonfh a&$jrefrm/
uaBmZb%f/ xl;ukþ%D/ at;&Sm;a0gvf ukþ%Dodk@ v$Jajymif;onf[k aumv[mvrsm;
xGufay:cJhonf//

tvkyform;rsm;tay:acgif;yHkjzwfjcif;
jrefrmjynftv,fydkif;rS a&mufvm=uonfh &maygif;rsm;pGmaom aqmufvkyfa&;
vkyfom;rsm;rSm vkyfief;cGiftwGif; owfrSwfxm;onfh vkyftm;cudk r&&SdcJh=uay//
Ttajctaea=umifh tvkyform; (185) OD;rSm tvkyfqufrvkyfbJ ‚wdk@. &yf&Gm
a'oudk ,ckESpf =o*kwfvtwGif; jyefoGm;cJh=uonf// ukþ%DrS vkyfom;opf (67) OD;
xyfrHac:,lcJhaomfvnf; vkHavmufonfh vkyftm;c r&&Sdaoma=umifh tvkyform;
rsm;rSm pm;0wfaea&;twGuf cufcJr_rsm;jzifh &ifqdkifajz&Sif; ae=u&onf//

a&vrf;a=umif;v$Jjcif;- a&xknpfnrf;jcif;
oHoWK&dkif; oef@pifa&;ESifh aq;a=uma&;twGuf vdktyfaoma&udk wzufacsmif;rS vGJ,lrnf
jzpfonf?/ wzufacsmif;onf [dkykef;vGifjyif&Sd a'ocHjynfol (35000) ausmf. pdkufysdK;a&;twGuf
rSDcdktm;xm;&m t"dua&t&if;jrpf wckjzpfonf// xkdpuf&HkrS toHk;ðy+yD;aoma&udk oef@pifjcif;/
a&v$wfa&xkwfjcif; tpDtpOfESifh ywfoufI puf&HkrSw&m;0if xkwfazmfajymqdkjcif; r&SdcJhay//

puf&Hkatmufykdif;&Sd acsmif;a&udk aomufa&ESifhoHk;a&tjzifh ae@pOftoHk;ðyae=uaom a'ocH
&Gmom;rsm;rSm yHkrSefr[kwfonfh 0rf;a&m*grsm;ESifh tzsm;a0'emrsm; cHpm;&a=umif; od&Sd&onf//
arvtwGif;wGif a'ocHjynfol (5)OD;rSm xkdroef@&Sif;onfh a&toHk;ðyjcif;a=umifh toufqHk;&_H;
cJ&h onf// od@k aomf xku d ohJ @kd aoqH;k r_EiS hf ywfoufI rnfonfXh merS wpHw k &m prf;oyfppfaq;r_rsm;
ðyvkycf jhJ cif; r&Scd ahJ y// xku
d ohJ @kd =uyfrwfppfaq;r_/ umuG,v f rf;n$erf _ r&Syd gu oHoWK&dik ;f xkwv
f yk rf _
tpðycJhv#if puf&Hkacsmif;a&tay: trSDo[Jðyonfh a'ocHjynfolrsm;rSm tqdyfoifhEdkifonfh pGef@
ypfa&a=umifh aoqHk;r_rsm;ESifh xyfrH}uHKawG@EdkifzG,f&Sdygonf//
t"rRajymif;a&$ hjcif; - aoqHk;r_ / touf&Si fusefr_
qufoG,fa&wyf&if; trSwf(212). zdtm;a=umifh yxrt}udrft"Rajymif;a&$@ cHchJ&onfh yHkpifaus;&Gmudk 1993 ckESpfwGif wnfaxmifchJonf? yHkpif&Gmonf
oHoWK&dik ;f puf&Hk taemufajrmuft&yfwiG f wnf&o dS nf// 2004 ckEpS w
f iG f yifyufoo
H WK puf&pkH wifwnfaqmufonfh umvwGif yHpk if&mG aejynforl sm;rSm aemufwpf
}udrf xyfrHajymif;a&G@&ef twif;t"R zdtm;ay;jcif; cH&jyefonf// 2004 ckESpf {+yDvwGif puf&Hkykdifukþ%DrS a'ocH&Gmom;rsm;tm; ajr{u (100) ausmftm;
wpf{uv#if usyf 100000 (US$ - 100) E_ef;jzifh a&mif;cs&ef zdtm;ay;chJonf// pDrHudef; refae*smrS &Gmom;rsm;tm; Edk0ifbmv a&G;aumufyGJt+yD;wGif &yf&GmwckvHk;
ajymif;a&$@&rnfjzpfa=umif; owday;xm;+yD; jzpfonf// &yf&GmocõsKif;udkvnf; 'DZifbmvwGif wl;azmf&rnf[k zdtm;ay;onfhtwGuf a'ocHjynfolrsm;rSm aoqHk;
oGm;onfh aqGrsdK;rsm;tm; jr‡yfESH&ef cufcJr_rsm; &ifqdkifae=u&onf//

“usaemfrSm pdkufysdK;a&;eJ@ vkyfudkifpm;aomufzdk@ajr{utenf;i,fom&Sdayr,fh ukþ%Du odrf;,lvdkufw,f// tckbmrS r&Sdawmhbl;// 'DrSmyJ aocsifw,f// ae&mopfudk
xyfajymif;a&$@zdk@ bmcGeftm;rSvnf; r&Sdawmhbl;//”

yif;yufawmifay:wGif a'ocH&Gmom;rsm;. ,Ofaus;r_
ESifhtwl qkawmif;yGJ

yif;yufpuf&HktwGuf vdktyfaompGrf;tif jznfhqnf;jcif;ESi fh tvJ¸oHk;pm;r_jzpfpOf

rauG;rS yif;yufpuf&Hkodk@ obm0"gwfaiG@ ydk@aqmifonfh rdkif 250 ydkufvdkif;onf ‚jzwfoef;&m wav#mufY a'ocH jynfolrsm;. v,f,majrrsm;udk
zsufqD;apcJhonf// &Srf;jynfe,fajrmufykdif;wGifvnf; &mcsDaom v,form;rsm;rSm yif;ywfoHoWKpuf&HkwGif oH&nfusdK&eftwGuf vkdtyfaom
ausmufrD;aoG;rsm;udk xkwfvkyfay;aeonfh aus;oD;rHpH ausmufrD;aoG; wl;azmfa&;vkyfief;a=umifh rsm;pGmxdckdufepfem ae=u&ygonf? tvm;wlyif
yif;yufpDrHudef;twGuf vdktyfaom v#yfppfpGrf;tifjznfhqnf;ay;aeonfh wDuspfausmufrD;aoG; "gwftm;ay;puf&Hk wnfaqmufa&;twGuf
a'ocHjynfolrsm;. &maygif;rsm;pGmaom v,fajr{ursm; odrf;,lcJhjyD;/ tjypfrJhaus;&GmESpf&Gmudk t"Rajymif;a&$@apcJhonf// wDuspfausmufrD;aoG;
"gwftm;ay;puf&Hkonf yif;yufpDrHudef;ESifh rkdif (40) cef@tuGmwGif wnf&Sdonf? wDuspfausmufrD;aoG;oHk; v#yfppf"gwftm;ay;puf&Hka=umifh a'ocH
jynfolvlxkrsm;rSm v,f,majrrsm;pGm qHk;&H_;+yD; a&xk/ avxknpfnrf;r_'%fudkyg cHpm;ae&aomfvnf; xkdv#yfppf"gwftm;ay;puf&HkrS &&Sdvmaom
v#yfppfrD;rsm;udk toHk;ðyykdifcGifhr&Sday? xkdv#yfppfrD;rsm;udk yif;yufpuf&HkESifh tjcm;aom pufr_vkyfief;rsm;wGifom toHk;ðyaeonf?
pDrHudef; vHkòcHa&;twGuf owfjzwfjcif;/ nSOf;yef;EdSyfpufjcif; cv& (423) wyf&if;rS ytdk0f;&Gmom;wpfOD;udkf
"m;jzifhrGef;xm;onfhykH
qDqdkifESifh bef;,Of tajcpdkuf trSwf (423)/ (424)/ (425)/ (426) ppfajcvsifwyf&if;rsm;u yif;yuf
oHoWKrdik ;f ESihf oHr%dpuf&v kH +kH cHKa&;twGuf [dyk ;kH vGijf yifta&S@buf awmifwef;wpfavsmuftm; xde;f csKyf
xm;onf// xkda'owGif &Srf;jynfe,fwyfzJG@ (SSA awmifydkif;)ESifh ytdk0f;trsdK;om;vGwfajrmufa&;wyfzJG@rS
etzppfwyftm; jyif;jyif;xefxef ckcHwdkufcdkufonfh ae&ma'ojzpfonfhtwGuf e,fajrwnf+idrfr_ r&Sday//
arv 2009 ckESpftwGif; ytdk0f;trsdK;om; vGwfajrmufa&; wyfzJG@ESifh etzppfwyft=um; wdkufyGJrsm;
jzpfyGm;+yD;aemufydkif;wGif etzppfom;rsm;onf a'ocHjynfolrsm;udk owfjzwfjcif;/ n‡Of;yef;EdSyfpufjcif;udk
jyKvkycf o
hJ nf// 15 ESpt
f &G,f trsKd ;orD;wpfO;D vnf; t"Rðyusichf &H +yD;/ tjypfr&hJ mG om;wpfO;D vufEpS zf ufukd
jzwfawmufjcif; cHcJh&onf//

2010 ckESpf azazmf0g&Dv (13)&ufae@wGif cv& trSwf (423) wyf&if;rS vufeufudkifwyfzGJrsm;tm;
w&m;r0ifaxmufyHh ulnDonf[k pGyfpGJ+yD; pdrf;+zDem&GmrS &Gmom;(7)OD;tm; zrf;qD;cJhonf// xkdtjypfrJh
&Gmom;rsm;onf t=urf;zuf ppfa=umar;jref;cH&pOf (2)OD; towfcHcJh&onf// usef&pfonfh rdom;pkrSm
aoqHk;ol. tavmif;tm; =unfh&_cGifhyif r&cJhay? usef&Gmom; (5) OD;udkvnf; awmif}uD;òr@ trSwf (2)
&Jpcef;Y ,ae@xdwdkif zrf;qD;xdef;csKyfxm;qJ jzpfonf//

xkdvtwGif;Yyif ppfwyf.t=urf;zuf zrf;qD;ESdyfpufjcif;a=umifh &GmESpf&GmrS tjypfrJhjynfol (300) cef@
xGuaf jy; wdr;f a&Smifc&hJ onf// cv& trSwf (423) wyf&if;rS ppfom;rsm;onf &Gmom;rsm;pGe@f jypfxm;cJo
h nfh
tdk;tdrfrsm;udkzsufqD;cJh+yD;/ ‚wdk@ qDqdkifwyfpcef;odk@ a'ocHjynfolrsm;tdrfrS opfom;rsm;/ oGyfrsm;ESifh
tdrftaqmuftOD; yPnf;rsm;udk ,laqmifoGm;cJhonf//

ajr,mrsm;udk odrf;,ljcif;
2009 ckESpf ZGefvwGif puf&Hk0if;wdk;csJ@&eftwGuf a'ocH&Gmom;xHrS pkdufysdK;ajr{u (7000)
cef@ avsmfa=u;aiGray;bJ odrf;,lcJhonf// 2010ckESpf pufwifbmvwGif &Gmaygif; (7)&GmrS
zsufqD;cH&onfh ajr{u (1000) ausmftm; wpf{uv#if (5000) usyfE_ef; (US$ 5.34) jzifh
pDru
H ed ;f refae*smrS av#maf =u;aiGrsm; ay;tyfco
hJ nf// azmifawmfqKGd uf&mG rS &Gmom;tm;vHk;rSm
‚avsmfa=u;tm; vufcHzdk@ jiif;qefcJhonf//

2010 ckESpf rwfvESifh arvtwGif;wGif puf&Hktm%mydkifrsm;rS yHkpif&GmteD;Y taqmuftOD;
opfwck aqmufvkyf&eftwGuf ajr{u (100) ausmfudk xyfrHodrf;,lcJhonf// &Gmom;rsm;
udkvnf; ‚wkd@v,f&majrrsm;udk a&mif;csa=umif; oabmwlvufrSwf a&;xkd;&eftwGuf
+cdrf;ajcmufzdtm;ay;jcif;cHcJh&+yD;/ omrefaps;E_ef;xuf edrfhvGef;onfh aps;E_ef;ESifh a&mif;cs&ef
t"Rnd‡E_dif;cJhonf// tqdkyg&Gmom;wpfOD;u “'DajrawGudkawmh ra&mif;csifygbl;// 'gayr,fh
tm%mydkifawGudk a=umufvdk@om a&mif;vdkuf&ygw,f//”

ajrrsufESmjyif tzGifhpepf wl;rdkif;a=umifh yif;yufawmifwef;}uD; raysmufuG,frSDESifh wzufacsmif;rS a&xknpfnrf;r_rsm; qdk;qdk;&Gm;&Gm;rjzpfay:vmrSD
yif;yufoHoWKwl;azmfa&;pDrHudef;udk &yfwef@&efvdktyfonf? v,form;rsm;rSm v,f,majrrsm; vufvGwfqHk;&_H;&jcif;/ vufwavm t"R
ajymif;a&$@cH&jcif;rsm; &ifqdkifae=u&onf// wcsdefxJY EdkifiHa&;wnf+idrfr_ uif;rJhcsdeftwGif; tjypfrhJjynfolrsm;rSm pDrHudef;vHk+cHKa&;twGuf
"g;pmcHjzpf=u&onf//
ytdk0f;vli,ftpnf;t&kH;. t}uHjyKcsuf
 ytdk0f;trsKd;om;tzGJ@csKyfygwDonf yif;yufoHoWKwGif; pDrHudef;a=umifh xdcdkufepfemrnfh jynfolrsm;. tcGifhta&;udk umuG,f
&yfwnf ay;oifhonf?
 a'ocHjynfolrsm;rS zGH@òz;a&;qdkif&m qHk;jzwfcsufrsm;cs&mY yg0ifyl;aygif;cGifh&apa&;/ trsm;jynfolrsm; avhvm ppfaq;cGifh&Sda&;ESifh
e,fajra'orsm; wnf+idrfat;csrf;onfhwdkif pDrHudef;rsm;ESifh &if;ESD;jr‡yfESHr_rsm;tm; &yfwef@ap&ef//
 tpdk;&rS ,la&eD,HoWKwl;azmfr_ESifh t%kjrLtpDpOfrsm; aqmif&Gufrnfqdkygu jynfolrsm;xHodk@ tpDpOfrsm;tm;vkH;udk zGifh[
today;oifhygonf//
 pDrHudef;a=umifh epfemcJhonfh a'ocHjynfolrsm;tm; vHkavmufonfh avsmfa=u;aiGrsm; ay;aqmif&efvdktyfygonf?
ytdk0f;vli,ftpnf;t&kH; (PYO)
2009 ckESpf ZGefvwGif xkwfa0onfh tem*wfudkvk,lzsufqD;jcif;tpD&ifcHpmtkyf. aemufqufwGJ aemufqHk;tajctae
yif;yufoH&dkif;wl;azmfa&; aemufqHk;tajctaeESifh AGD'D,dkudkatmufyg vifhrSm 0if=unfhEdkifygonf?

Email: pyorg.net@gmail.com http://pyo-org.blogspot.com/ 2010 ckESpf atmufwdkbmv