You are on page 1of 2

H th ng cha cháy bng khí FM-200 (KIDDE - USA; CHEMATROL-USA)

3/28/2010 11:37:27 AM
ð  
 
Mӛi khu bҧo vӋ cҫn lҳp cҧm
biӃn nhiӋt và cҧm biӃn khói.
Khi xҧy ra cháy, khi cҧm
biӃn khói bão cháy, chuông
báo cháy tҥi khu vӵc bҧo vӋ
đә chuông, chuông lҳp nәi
trên tưӡng, điӇm giӳa cách
sàn 2.4m; khi cҧ cҧm biӃn
khói và cҧm biӃn nhiӋt cùng
báo có cháy; bên trong và
ngoài khu bҧo vӋ, còi và đèn
báo đưӧc kích hoҥt, còi và
đèn báo lҳp bên khung cӱa, điӇm giӳa cách sàn 2.4m, lҳp âm; sau khi kéo dài 30s (có thӇ điӅu
chӍnh, trong khoҧng thӡi gian đó, có thӇ tӵ đӝng hҥ cӱa cuӕn chӕng cháy, đóng van, cӱa sә,
dӯng hӋ thӕng điӅu hòa không khí tương ӭng), bӝ điӅu khiӇn sӁ khӣi đӝng bӝ điӋn tӯ cӫa van xҧ
trên tә hӧp bình chӭa khí và van cӫa khu bҧo vӋ tương ӭng đӇ khí theo đưӡng ӕng và đҫu phun
đӃn dұp lӱa tҥi khu bҧo vӋ chӍ đӏnh. Sau khi xҧ 1 lưӧng khí, công tҳc áp suҩt lҳp trên đưӡng ӕng
truyӅn tín hiӋu vӇ tӫ điӅu khiӇn (hoһc vӅ hӋ thӕng báo cháy tҥi trung tâm báo cháy). Còi và đèn
báo vүn tiӃp tөc làm viӋc trong thӡi gian chӳa cháy, cҧnh báo nhân viên không đi vào khu vӵc
bҧo vӋ, đӃn khi xác nhұn ngӑn lӱa đã đưӧc dұp tҳt.

Sau khi tӫ điӅu khiӇn cӫa hӋ thӕng chӳa


cháy bҵng khí kích hoҥt tҩt cҧ chuông, còi
và đèn báo cháy, trong giai đoҥn chӡ xӱ lý,
nӃu phát hiӋn kích hoҥt sai, hoһc thӵc sӵ có
cháy nhưng có thӇ chӳa cháy bӯng bình
chӳa cháy bҵng tay hoһc xe đҭy, thì có thӇ
nhҩn nút dӯng khҭn cҩp phía ngoài cӱa khu
bҧo vӋ (giӳ tay đӃn khi hӋ thӕng phөc vӏ),
đӇ hӋ thӕng tҥm thӡi dӯng xҧ khí chӳa cháy.

NӃu cҫn tiӃp tөc khӣi đӝng hӋ thӕng chӳa


cháy bҵng khí, chӍ cҫn buông nút nhҩn dӯng.
Công tҳc dӯng khҭn cҩp cách sàn 1.5m.
Hai bên cӱa ra vào cӫa mӛi khu vӵc bҧo vӋ lҳp còi và đèn báo, còn chuông báo chӍ cҫn lҳp bên
trong cӱa ra vào .Tҥi phía ngoài các cӱa ra vào chính khu bҧo vӋ, lҳp 1 nút dӯng khҭn cҩp và bӝ
khӣi đӝng điӋn bҵng tay, mӛi khu bҧo vӋ chӍ lҳp 1 bӝ chuyӇn mҥch tay/tӵ đӝng cӫa hӋ thӕng.

   

ĐiӅu khiӇn bҵng tay, thӵc tӃ là điӅu khiӇn điӋn bҵng tay. Khi nhҩn nút khӣi đӝng bҵng tay, hӋ
thӕng không thông qua thӡi gian chӡ mà trӵc tiӃp khӣi đӝng, xҧ khí.

 
 
Thao tác khҭn cҩp thӵc tӃ là phương thӭc thao tác cơ, chӍ khi điӅu khiӇn tӵ đӝng và bҵng tay gһp
sӵ cӕ, mӟi cҫn sӱ dөng thao tác khҭn cҩp. Khi đó tác đӝng trӵc tiӃp lên bӝ khӣi đӝng bҵng tay
cӫa van xҧ trên tә hӧp bình chӭa và van chӑn lӑc khu vӵc bҧo vӋ, đӇ khӣi đӝng toàn bӝ hӋ thӕng
chӳa cháy bҵng khí (khӣi đӝng van chӑn khu trưӟc rӗi mӟi tӟi van xҧ tә hӧp bình chӭa).
Ê