You are on page 1of 7

ENGLISH /VIETNAMES VERSION 2010

CHÂN NHÊN CHO TƯỜNG KÍNH , SẢNH KÍNH VÀ VÁCH KÍNH

PHÂN PHỐI BỞI


--------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH PHỤ KIÊN CÔNG TRÌNH CHÂU Á
133 Tam Trinh , Hoàng Mai , Hà Nội .
Điện thoại : 04-66731528 Fax : 04-73089228
52 Thuốc Bắc , Hoàn Kiếm , Hà Nội.
Điện thoại : 05-66746365 Fax : 04-35149046
47/16 Hoàng Cầu , Đống Đa , Hà Nội.
Điện thoại : 04-35149047 Fax : 04-35149046
Email : phukiencua@fpt.vn
Website : www.phukiencua.com www.cuavaphukien.com
CHÂN NHÊN TƯỜNG KÍNH, SẢNH KÍNH – SPIDER WALL , CANOPI

SD111
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall
Dimension
141*65*50

SD222
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall 90°
Dimension
200*100*65*50

SD333
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall
Dimension
200*200*65*50

SD444
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall
Dimension
200*200*65*50

CÔNG TY TNHH PHỤ KIÊN CÔNG TRÌNH CHÂU Á www.phukiencua.com Page 2


CHÂN NHÊN TƯỜNG KÍNH, SẢNH KÍNH – SPIDER WALL , CANOPI

SD555
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall 180°
Dimension
282*65*50

SD666
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall 90°
Dimension
200*65*50

SDC202
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall
Dimension
90*65*50

SDC404
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider glass wall
Dimension
200*175*65*50

CÔNG TY TNHH PHỤ KIÊN CÔNG TRÌNH CHÂU Á www.phukiencua.com Page 3


CHÂN NHÊN TƯỜNG KÍNH, SẢNH KÍNH – SPIDER WALL , CANOPI

SD011
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
141*65*35*60

SD022
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
200*100*65*35*60

SD033
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
200*200*65*35*60

SD044
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
200*200*65*35*60

CÔNG TY TNHH PHỤ KIÊN CÔNG TRÌNH CHÂU Á www.phukiencua.com Page 4


CHÂN NHÊN TƯỜNG KÍNH, SẢNH KÍNH – SPIDER WALL , CANOPI

SD055
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
282*65*35*60

SD066
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
200*65*35*60

SDB77
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
440*640*68*85

SC666
(Spider)
Description
ตัวยึดต่ อกระจก
Spider Wall, Canopi
( รุ ่ นไม่ เจาะรูกระจก )
Dimension
206*206*64

CÔNG TY TNHH PHỤ KIÊN CÔNG TRÌNH CHÂU Á www.phukiencua.com Page 5


KẸP BẮT VÁCH KÍNH – FIXED POINT

GF11 R
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính ( Phải)
Fixed point
Dimension
75*75mm

GF11 L
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính ( trái )
Fixed point
Dimension
75*75mm

GF12
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính
Fixed point
Dimension
75*150mm

GF13
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính
Fixed point
Dimension
75*150mm

CÔNG TY TNHH PHỤ KIÊN CÔNG TRÌNH CHÂU Á www.phukiencua.com Page 6


KẸP BẮT VÁCH KÍNH – FIXED POINT

GF14
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính
Fixed point
Dimension
150*150mm

CP180
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính ( trái )
Fixed point
Dimension
138*38mm

CW60
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính
Fixed point
Dimension
79*79*38mm

CW90
(Fixed )
Description
Kẹp bắt vách kính
Fixed point
Dimension
65*38mm

CÔNG TY TNHH PHỤ KIÊN CÔNG TRÌNH CHÂU Á www.phukiencua.com Page 7