You are on page 1of 4

|Á®-£º 2010

C-øn-¯ uÍ •P-Á-›: www.nammaooruseythi.com


JÆ-öÁõ-¸ ©õ-u-•® •uÀ @uv öÁÎ-Á-¸-Q-Ó-x. ©°-»õ-k-x-øÓ Âø» ¹ 2 R.DIS.NO.5366 / 93
v¸-ÁÒ-Ð-Áº Bs-k 2041 I¨-£-] Registration No:TN/CH(C)/379/09-11
îä› 1431 xÀ-P-uõ lICENCED TO POST WPP NO: 288 / 09 -11

©U-PÎß ©Ú-Œõm-]

F¸:17 B]-›-¯º: •øÚ-Áº A.A#-³¨ öŒ#-v: 11

}v ©ß-Óz-xU-S ¦v-¯
Pm-i-h® @uøÁ!
Põ-©-µõ-Œº £hz-v-Ó¨-¦
C¨-@£õ-øu-¯ Pm-i-hz-vÀ -C-h ö|¸U-P-i!!
©°»õ-k-x-øÓ-°À EÒÍ SØ-Ó-Â-¯À }v ©ß-Óz-
vÀ J¸ Ss-l-] uÁ-Ô ÂÊ¢-uõÀ, R@Ç ÂÇõ-x!
AÆ-ÁÍ-Ä Ch ö|¸U-P-i BQ-Âm-h-x! }v ©ß-ÓU
Pm-i-h-•® Cß-@Óõ, |õ--øÍ-@¯-õ Ci¢-x ÂÇU-
T- i - ¯ {ø»- ° À C¸U- Q - Ó - x ! GÚ- @ Á, C¢- u ¨
£øÇ-¯ Pm-i-hz-øu Ciz-xz- uÒ-Î-Âm-k, |Ã-Ú
ÁŒ-v-PÒ öPõs-h ¦v-¯ Pm-i-h® Eh-Ú-i-¯õ-PU-
Pm-h-@Ás-i-¯ AÁ-]-¯® HØ-£m-kÒÍ-x!!
©°»õ-k-x-øÓ Pa-@Œ-› Á-uØ-S-•ß, -A-uõ-Á-x öÁÒ-
Œõ-ø»-°À SØ-Ó-Â-¯À }v- øÍU- P õ- µ ß Bm- ] - ° À
©ß-Ó® C¯[-S-Q-Ó-x. Pm- h ¨- £ m- k C¸U- P - » õ®
C¢- u }- v ©ß- Ó U GÚ ]» ÁÇU- P - Ô - b º- P Ò
}lº Fµõm- ] Jß- Ô - ¯ Bs- P Ò |k- { - ø »¨- £ Ò- Î - ° À uø»- Á º Põ- © - µ õ- - Œ º Pm-i-h® G¨-@£õ-x Pm-h¨- öŒõß-Úõº-PÒ.
£hz-v-Ó¨-¦ ÂÇõ |-h¢--u-x. ""|®-©-F-¸ öŒ#-v'' B]-›-¯º •øÚ-Áº A.A#-³¨ £m-h-x Gß-£-x ‰z-u ÁÇU- Aß-øÓ-¯ @uøÁU-S
uø»-ø© uõ[-Q, £hz-øuz- v-Ó¢-x øÁz-uõº. -E-u-Âz öuõ-hU-PU PÀ-Â Av-Põ-› P-Ô-bº-P-ÐU-S T-h {øÚ-Ä G¨- £ - i - @ ¯õ C¢- u }v
I›ß öá¯- µ õ- o ]Ó¨- ¦ - ø µ BØ- Ô - Ú õº.- u - ø »- ø © B]- › - ø ¯ Cµõ- @ á- ” - Á - › CÀ-ø». ©ß-ÓU Pm-i-hz-vØ-S Cµs-
Áµ-@ÁØ-Óõº. C¢-v-¯õ ”u¢-v-µ® ö£Ö- h- ø µ PÊ- ø u Á¯- u õ- Q -
Âm-h-x!
öµ°À ©Ô-¯À £øh¨-£õØ-ÓÀ £U P
Aß-øÓ-¯ @uøÁU-@PØ-
- m-ih- ® Pm-h¨-£m-hx - !
PÀ-¨ £°Ø-] Cß-øÓU-S ©U-PÒ
öuõ- ø P ö£¸- Q Âm- h - x ,
BUTº Aµ-” |k-{ø - »¨- ÁÇU-S-PÒ ö£¸-Q-
£Ò-Î-°À AøÚ-Á-¸U-S® Âm- h - Ú ,ÁÇU- P - Ô - b º- P Ò
PÀ-  C¯U- P ® Œõº- ¤ À ö£¸- Q Âm- h õº- P Ò, }v uø»-°À Ci¢-x ÂÊ-@©õ ¦v-¯ Pm-i-h® Pm-h C¸U- J-¸ Qh[-S, Po--Û AøÓ,
Jß- Ô - ¯ AÍ-  À EÒÍ ©ß- Ó z- v ß @uøÁ- P - Ð ® Gß- Ö £¯¨- £ - h @Ás- i - Q-Óõ-º-PÒ Gß-Ö® J¸ ""Q”- }v- £ - v - P - Ð U- S Ãk, ÁÇU-
öuõ-hU-P¨-£Ò-Î B]-›-¯º- ö£-¸-Q Âm-h-Ú. C-¸U-Q-Ó-x! Q-”'' |©-x Põ-vÀ ÂÊ¢-u-x! P-Ô-bº-P-ÐU-S¨ ö£õ-Ê-x¨-
P-ÐU-S GÎ-ø©¨-£-kz-u¨- Ch ö|¸U-P-i -¦-v-¯ Pm-i-h® Cß-øÓ- @£õU-S AøÓ,-¡-»-P AøÓ
£m- h £øh¨- £ õØ- Ó À öŒß-Ó ©õ-u® }v AÁ-]-¯®! AÁ-Œ-µ®!!
¯z @u-øÁU-S HØ-£ ÂŒõ-»- Gß-Ö A-øÚz-x ÁŒ-v-P-Ю
PÀ-  ¨- £ - ° Ø- ] |h¢- u - x . ©ß-Óz-øu -@|-›À @£õ#¨ C¢- u U Pm- i - h z- ø u ©õ- P C¸U- P @Ás- k ®. öPõs-h-uõ-P¨ ¦v-¯
Ám-hõ-µ ÁÍø©¯ @©Ø-£õº- £õºz-@uõ®! Ciz-xz-uÒ-Π- m-k¨ ¦v-¯ Œõ-©õß-PÒ øÁU-P Pm-ih - ® Aø©-¯@Ás-k®.
-øÁ-¯õͺ µõ-©-‰ºz-v v¸-Â-ÇõU-Tm-h®! Pm-i-h® Pm-h @Ás-k®
öuõ-h[-Q øÁzuõº. T - k- u
- À
Eu- Â öuõ- h U- P U PÀ- Â
{Ø- P U Th Ch- ª À- ø »!!
@£õ-uõU-S-øÓU-S
Gß- £ - ø u ÁÇU- P - Ô - b º-
P-Ю, }-vz-x-øÓ Av-Põ-›
GÀ-»õ® ©µ®-uõß
A¾-Á-»º ^Û-Áõ-Œß
£°Ø-]ø - ¯ £õº-øÁ-°m-hõº.
£Ô- • - u À öŒ#- ¯ ¨- £ m- h P
- Ð
- ® E-nº¢-v¸ - U-QÓ
- õ-ºP- Ò. ¤Ó¢-@uõ® & -öuõm-iÀ
©°-»õ-k-x-øÓ°À- öµ°À {ø»-¯® •ß-¦ C¢-v-¯ P®-³-Ûì-k Pm-]-°-Úº Œõ-©õß-PÒ @ÁÖ S¢-xU- Cx AÁ- ] - ¯ - © õ- Ú - x |h¢-@uõ® & -|øh-Ás-i
Âø»-Áõ-]-ø¯ SøÓU-PU-@Põ-› •ÇU-P® Gʨ-¤-¯ -@£õ-x Gkz-u-¨ £-h®. Q-hU-Qß-ÓÚ - ! £Ô-•u- À öŒ#- ©m-k-©À-», AÁ-Œ-µ-©õ-Ú-x® £iz@uõ® & -¦z-u-P®
P
- µ- [-PÒ ¯¨-£m-h Œõ-µõ-¯ FÓÀ-P-Îß Th Gß-Ö ÁÇU-P-Ô-bº-PÒ
-G-Ê-v-@Úõ® & -ö£ß-]À
CøÓ-ÁÛ - h
- ® @Ás- |õØ- Ó ® Sh- ø »¨ ¦µm- k - öŒõÀ-Q-Óõ-º-PÒ.

©°-»õ-kx-øÓ Áµ-»õ-Ö Q-Ó-x! C¨-@£õ-øu-¯ }v-©ß-Óz- ©n¢-@uõ® & §©õ-ø»


k® Eu- k - P - ø Í- Â - h , y[-Q-@Úõ® & -Pm-iÀ
¤Ó-¸U-S Eu-Ä® Pµ[-PÒ Pm-i-h-•®""|øµvøµ'' øu J¸ v¸-©-n ©s-h-£z-
ÂÊ¢- x QÇk um- i - xU-S ©õØ-Ô-Âm-k, C¢-uU öÁ°-¾U-S & -{ÇÀ
¦Û-u©
- õ-Úø
- Á.
Âm-h-x! G¢-u @|µ® ¯õº Pm-i-hz-øu Ciz-x-Âm-k, ©øÇU-S & Søh
© °»õ- k - x - ø Ó- ° À A#- ³ ¨ AÓU- ÁõÌ¢-@uõ® & -Ãk
Pm-hø- Í |hz-x® B]-›¯ - º £°Ø-]
¿-› ©°-»õ-k-x-øÓ Áµ-»õØ-øÓ öÁÎ-
- U-PÀ-
Cµz-u uõ-Ú® CÓ¢-@uõ®
G›¢-@uõ®
&
&
£õ-øh
-ÂÓ-S
GÀ-»õ® ©µz-vß E£-¯®!
°-k® •¯Ø--]-°À CÓ[-Q-°-¸U-Q-Ó-x.
B]-›-¯º £°-Ø-]U PÀ-¿-› ©õ-n-Áº- C»m]¯ ö©õÈPÒ
PÒ ©°- » õ- k - x - ø Ó £Ø- Ô - ¯ A›- ¯ * EÓUPzvÀ Põs£x PÚÄ AÀ». EßøÚ
EÓ[P Âhõ©À ö\´Á÷u PÚÄ.
öŒ#- v - P - ø Í- ² ®, £h[- P - ø Í- ² ® * öÁØÔ Gߣx EÚx {ÇÀ÷£õ». } Aøu
@ŒP- › z- x U- ö Põs- i - ¸ U- Q - Ó õº- P Ò. ÷ui¨÷£õP ÷Ási¯vÀø». } öÁÎa\zøu
÷|õUQ |hUS®÷£õx EßÝhß Ax Á¸®.
Áµ-»õØ-Ö öŒ#-v-PÒ, £h[-PÒ øÁz-v- * |h¢x÷£õP¨ £õøu CÀø»÷¯ GßÖ
¸¨- £ - Á º- P Ò AÁØ- ø Ó, ""•uÀ- Á º PÁø»¨£hõ÷u. } |h¢uõÀ Ax÷Á J¸ £õøu¯õP
EshõS®.
ö£ìm PÀ-Â-°-¯À PÀ-¿-›, ©À-¼-¯®,
©°-»õ-k-x-øÓ'' Gß- Ó •P- Á - › U- S Aݨ- ¤ øÁU- P @Ás- k -
Q-@Óõ®. ( £h[-PÒ |P-ö»-kz-xU öPõs-k v¸¨-¤ A-ݨ-¤ øÁU-
P¨-£-k®) 04364 - 225152 / 9944491070 Gß-Ó öuõ-ø»-@£-]U-
S öuõ-hº-¦ öPõs-k uP-ÁÀ öPõ-kz-uõÀ, ©õ-n-Áº-PÒ @|›À
Á¢-x ö£Ø-ÖU-öPõÒ-Áõº-PÒ.
& ö£ìm PÀ-Â-°-¯À PÀ-¿-› ©°- » õ- k - x - ø Ó ö£ìm @Pm- h - › [ PÀ- ¿ - › - ©õ- n - Á - º - P Ò Cµz- u uõ- Ú ®
ÁÇ[-Q-Ú-õº-PÒ.
©°»õkxøÓ
2 |®© F¸ ö\´v |Á®-£º 2010
Qm-h¨-£õ £Ò-ÎU-S |ß-öPõ-øh ©°-»õ-k-x-øÓ Aµ-” ©¸z-x-Á-©-øÚ
¤µ-Œ-Á¨ ¤›-Ä £µõ-©-›¨-¦¨ £o:
ö£ìm |º-][ PÀ-¿-› HØ-Ó-x!
© °»õ- k - x - ø Ó Aµ- ”
©¸z- x - Á ©øÚ- ° À @£Ö-
Põ-» ¤ß PÁ-Û¨-¦¨ £S-v
Pm- i - h z- ø u £µõ- © - › U- S ®
ö£õ-Ö¨-ø£, ö£ìm |º-][
PÀ-¿-› HØ-ÖÒÍ-x!
PÀ-¿› - {º-Áõ-Pz-xU-S®,
©¸z- x - Á - © - ø Ú •uß- ø ©
TøÓ- | õ- k Qm- h ¨- £ õ |P- µ õm- ] @©À- { - ø »¨- £ Ò- Î - ° À £iz- u - • ß- Ú õÒ ©õ- n - Á º öµ- ° À- @ Á- ° À Av- P õ- › U- S ® Cøh- @ ¯
£o-¯õØ-Ô K#-Ä ö£Ø-Ó µõ-©õ-Ý-áß, AÁ-¸-øh-¯ S-©õ-µº-PÒ µõ-á-@Œ-P-µß, £õ-»-Q-¸è--nß-,-@©õ-Pß--µõ-ä BQ-@¯õº AuØ-Põ-Ú J¨-£¢-u®
uõ[- P Ò £iz- u £Ò- Î U- S öuõ- h º¢- x Cµs- h õ- Á - x Bs- h õ- P ¹ 30000 öŒ»-  À 51 øPö¯-Êz-uõ-Ú-x.
©õ- n - Á , ©õ- n -  - P - Ð U- S ^¸- ø h- ÁÇ[- Q - Ú º. £Ò- Î U- S ªß- u - ø h HØ- £ - h õ- © À C¸U- P Cß- Á ºm- h º ©°-»õ-k-x-øÓ ö£›-¯õº
Aø©z- x ® öPõ- k z- u - Ú º. AuØ- P õ- Ú ÂÇõ £Ò- Î ö£Ø- @ Óõº B]- › - ¯ º PÇ- P z- u- ø »- Á - ¸ ® •ß- Ú õÒ Aµ- ” ©¸z- x - Á - © - ø Ú- ° À,
Œm-h-©ß-Ó EÖ¨-¤-Ú-¸-©õ-Ú öáP -Ã-µ-£õs-i-¯ß uø»-ø©-°À |øh-ö£Ø-Ó-x. uÛ-¯õº ©Ø-Ö-® öuõs-k-
{-ÖÁ - Ú
- [-PÐ - h - ß Cøn¢-x
Põ#-P-Ô
PÀ-ÂU-P-hß: ©õ-n-Áº-P-øÍ Âøu-PÒ
öŒ¯À-£-k® vm-h® C¸U
-Q-Ó-x.
©°-»õ-k-x-øÓ-°À
Aø»U-P-ÈU-P @Ás-hõ®! ÁÇ[-S® ÂÇõ
©°»õ-k-x-øÓ ©Ø-Ö®
A#- ³ ¨ AÓU- P m- h - ø Í
|hz-x® ""ö£ìm |º--][ -
Á[Q-P-ÎÀ ©õ-n-Áº-PÒ ^º-Põ-È- EÇ-Áº Œ¢-øu-P-ÎÀ PÀ- ¿ - › '' Cz- v m- h z- v À
PÀ- Â U- P - h ß ö£Ö- Á - v À P- Ð ® PÀ- Â z- v - Ó ß EÒÍ
©õ-nÁ - º-PÒ Ãnõ-P Aø»U- ©õ- n - Á º- P - Ð U- S Phß ©õ-n-Áº-P-ÐU-S Põ#- P - Ô öPõs- k - Á - ¸ - ®
ÂÁ-Œõ-°-P-ÐU-S 50 Œu-Ã-u
@Œº¢-xÒÍ-x.
öŒß-Ó ©õ-u® CuØ-Põ-P
öPõ- k z- x AÁº- P Ò PÀ- Â
P-ÈU-P¨-£-k-Q-Óõº-PÒ Gß-Ö,
¦[-P-Þº ~Pº-@Áõº -öuõ-h-µ ÁÈ ÁøP öŒ#-¯U -C-»-Á-Œ¨ £°Ø-] ©õ-Û-¯z-vÀ Põ-#-P-Ô Âøu- J¸ J¨- £ ¢- u ® öŒ#- ¯ ¨- ö£ìm |º-][ PÀ-¿-› £µõ-©-›¨-¦ ö£õ-Ö¨-ø£ HØ-Ô-¸U-S® @£Ö-Põ-» ¤ß PÁ-Û¨-¦ ø©¯
u ¸©- ¦ - µ ® BwÚ® PÒ ÁÇ[-S® ÂÇõ @uõm- £m- h - x . ©¸z- x - Á ©øÚ Pm-i-h®.
£õ-x-Põ¨-¦U-S-Ê B@»õ-Œ-Pº TÓ¨- £ m- k ÒÍ- @ u- J- È - ¯ ,
Pø»U-PÀ-¿-› |õm-k-|-»¨-£- hU- P - ø - » z- x - ø Ó Œõº- ¤ À Œõº-¤À •uß-ø© ©¸z-x-Á
Âá-¯-S-©õº SØ-Ó® Œõm-i- Áõº- k Áõ- › - ¯ õ- P Jx- U - P ¨-
oz-vm-h®, @Áø»-Áõ#¨-¦ ©°-»õ-k-x-øÓ-°À |h¢-u-x.- Av- P õ- › (ö£õ- Ö ¨- ¦ )
²ÒÍõº. £m-h Á[-Q-PÒ ‰»-©õ-PU
ÁÈ-Põm-k-US-Ê-©®, ©°-»õ- öŒ®-£-Úõº-@Põ--ÂÀ ©¸z- x - Á º S¸- | õ- u - Ý ®,
Kº AÔU-øP-°À AÁº P-hß öPõ-k¨-£-uØ-S ÁÈ-
k-x-øÓ ªm-h-Äß @µõm-h-› @uõm-hU-P--ø»z-x-øÓ |º- ] [ PÀ- ¿ - › Œõº- ¤ À
TÔ-°-¸¨-£-uõ-Á-x: Á- ø P öŒ#- ¯ -  À- ø ».
Œ[-P® Cøn¢-x @£õm-iz Eu- C¯U-S-Úº P@-n-Œß A#-³¨ AÓU-Pm-hø - Í- uø»-
]U-PÀ BP-@Á AøÚz-x Á[-Q-P-
@uº-Áõͺ-P-ÐU-Põ-P J¸ ©õ-u- uø»-ø© uõ[-Q-Úõº. Áº •-øÚ-Áº A.-A#-³¨-¦-®
©°- » õ- k - x - ø Ó £S- v - Ю PÀ-ÂU-P-hß ÁÇ[-PU
C¢-u J¨-£¢-uz-vÀ
P- Î À EÒÍ AøÚz- x U @Pm-kU-öPõÒ-Q@ - Óõ® Gß-Ö Põ-» C»-ÁŒ- ¨ £°Ø-] •Põ® ÁõÒ ¤izuÁß øPö¯-Êz-vm-hõº-PÒ.
PÀ- ¿ - › - P - Î ¾® £iU- S ® AÔU- ø P- ° À TÓ¨- £ m- |hz- v - Ú .- C - u ß öuõ- h U- P - Áõ Ò ¤izuÁß
Â- Ç õ u¸- © - ¦ - µ ® Bw- C¢- u J¨- £ ¢- u ¨- £ - i
©õ- n - Á º- P Ò PÀ-  U- P - h ß kÒÍ-x. GÀ»õ® Ãµß AÀ». ¡À ©¸z- x - Á - © - ø Ú- ° À EÒÍ
Á[-Q-P-ÎÀ ö£Ö-Á-vÀ ]» Põº £z-vÀ Ú® Pø»U-PÀ-¿-›-°À
|øh-ö£Ø-Óx - . PÀ-¿›- •uÀ-
£izuÁß GÀ»õ® bõÛ @£Ö Põ-» ¤ß PÁ-Û¨-¦
]U- P À- P Ò HØ- £ m- k ÒÍ- Ú . K.Gì.-©-o-¯ß Áº •øÚ-Áº v¸-|õ-ÄU-P-µ-”
AÀ». ÁõøÍa _ÇØÔ
öÁØÔPøÍU S¨£
( 48 £kU-øP-PÒ öPõs-h
Áõº-k Áõ-›-¯õ-P SÔ¨-¤m-h
Á[-Q-P-ÎÀ-uõß Phß ö£Ó
Põ-¯® uø»-ø© uõ[-Q-Úõº.-vm-h Á÷Ú Ãµß. PØÓøu¨
EÒ @|õ-¯õ-Î £S-v) Pm-i-
@Ás- k ® Gß- Ö TÔ, ©°»õ-k-x-øÓ |õ-hõ-Ð- J¸[-Q-øn¨-£õͺ öŒÀ-Á- £¯ß£kzv AÔøÁ¨
hz- ø u¨
ö£õ-Ö¨-ø£ ö£ìm
£µõ- © - › U- S ®
|ß-Óõ-P £iU-PU-T-i-¯ ©õ-n- ©ß- Ó EÖ¨- ¤ - Ú º K.Gì.- |õ-¯-P® AøÚ-Á-øµ-²® Áµ- ö£¸US£Á÷Ú bõÛ.
©- o - ¯ ß AU- @ hõ- £ º 24&¢- @ÁØ-Óõº. PõÀ-|-øh¨- £-µõ-©- |º-][ PÀ-¿-› HØ-ÖÒÍ-x.
Áº- P - Ð U- S Phß ÁÇ[- © ¸zxÁzøu Âhz
Põ-©À Aø»-U-P-ÈU-P¨-£-k @u- v ug- ø Œ- ° - ¼ - ¸ ¢- x - ›¨-¦z-xø - Ó Eu- C¯U-SÚ - º Áº-n® §”-uÀ
|õ-øPU-S J¸ Põ-›À @£õ# hõU-hº ”S-©õ-Ó-ß öuõ-hU-P vmhªmh EnÄ •øÓ
-Q-Óõº-PÒ. AvPU Sn©õS®. A¢- u U- P m- i - h z- v Ø- S z
PÀ-ÂU-P-hß Gß-£-x PÀ- öPõs--i-¸¢-uõº. A¨-@£õ-x Eøµ-¯õØ-Ô-Úõº.
Gv- › À Á¢- u Põº @©õ- v @uøÁ- ¯ õ- Ú RÌU- P s- h
Âz-vÓ - ß EÒÍ ©õ-nÁ
AøÚ-Á-¸® AøÚz-x Á[-
Q- P Ò ‰»® Phß ö£Ó
- º-PÒ
£z-x HØ-£m-h-x. CvÀ
K.Gì.-©-o-¯-ß Põ-¯-©-øh¢-
@Œõ-Çß GUì-¤-µì Az- v - ¯ õÁ- ] - ¯ ¨- £ - o - P øÍ
|º-][ PÀ-¿-› öŒ#-²®.
1. Pm- i - h ® Áº- n ®
©z-v¯ - Aµ-” ÁÈ ÁøP öŒ#-
xÒÍ-x.Áõº-k-PÒ
uõº. EÒ-Ѻ ©¸z-xÁ
°À ]Qa- ø Œ öŒ#- x
öPõs-k Ãk v¸®-¤-Úõº.
- ©- ø
- Ú-
øÁz-w-”-Á-µß @Põ-Â-¼À §”-uÀ.
2.£-Ê-u-øh¢-u ªß--Œõ-µU-
£õºU-Põ-©À AøÚz-x Á[-Q-
{ß-Ö öŒÀ-¾®. S-ÇÀ ÂÍU-S ©Ø-Ö® ªß
Â]-Ô £Ê-x }U-P® öŒ#-uÀ,
öuõ-hº¢-x £µõ-©-›z-uÀ.
@£Ö-Põ-» ¤ß PÁ-Û¨-¦ ø©¯ Pm-i-h EÒ £S-v-°À ö£s-PÒ.
5. Cµ- Ä @|µ ªß £Ê- u - ø h¢xÒÍøu Œ›
3 Bs-k
C¢- u J¨- £¢-u® 3 Bs-k
@Œõ Çß GUì- ¤ - µ ì Á¸®- @ £õ- x ® øÁ- z - w - ” - 3.Pm- i À- P Ò ©Ø- Ö - ® ÂÍU-S 5 Aø©z-uÀ. öŒ#-x, öuõ-hº¢-x
|øh- • -ø Ó- ° À C¸U-S®.
( v¸a- ] öµ°À) öµ- ° À Á-µß @Põ-Â-¼À {Ø-S®. @©ø- Œ , |õØ- P õ- ¼ - P Ò, 6.@£-ÖP- õ-»¤ß PÁ-Û¨-¦ £µ-õ-©-›z-uÀ. J¨- £ ¢- u ® øPö¯-Êz-uõ-
|Á®- £ º 1 •uÀ øÁ- z - w - ” - Cx J¸ @Œõ- u - ø Ú C- ¸ ®- ¦ A»- © õ- › - P - Ð U- S EÒ @|õ-¯õ-Î £S-v Pm-i-h 8. @|õ- ¯ õ- Î - P - Ð U- S
Ú- x - @ ©, Áº- n ® §”- u À,
Á- µ ß @Põ-  - ¼ À {ß- Ö •¯Ø- ] - u õß. 6 ©õ- u ® Áº-n® §”-uÀ. x¨-¦µ- Ä
- £oU-Põ-P Áõ-Œø - Ú ”z- v - P - › U- P ¨- £ m- h Si- } º ªß- Œ õ- µ ÂÍU- S - P - ø Í Œ›
öŒÀ-¾®. C¨- £ - i {Öz- u ¨- £ - k ®. 4.@|õ-¯õ-ÎP - Ò £¯ß-£õm- ¤Úõ--°À ©õ-u® Jß-ÖU-S 5 ÁÇ[--S-uÀ.
öŒß-øÚ-°-¼-¸¢-x ©U-P-Î-h® Bu-µ-Ä iØ- P õ- P 20 ¼m- h º ¼m-hº ÁÇ[-S-uÀ. 9. »g-Œ® Áõ[-S-Á-x® öŒ#- u À @£õ- ß - Ó @Áø»-
v¸a-]U-S öŒÀ-¾® GUì-¤- C¸¢-uõÀ öuõ-hº¢-x ¤Íõì-iU S¨-ø£z ö-uõm- 7. Pm- - i - h z- v À EÒÍ SØ-Ó®, öPõ-k¨-£x - ® SØ-Ó® P-øÍ |º-][ PÀ-¿› - öŒ#-¯z
öuõ- h [- - Q - ¯ x. C¨- @£õ-x -
µì öµ-°À Cx. v¸a-]U-S {Öz- u •- i - Ä öŒ#- ¯ ¨- i-PÒ 50 ©Ø-Ö® 200 ¼m-hº AøÚz-x Si-}º Cøn¨-¦, G ß - Ó Â È ¨ - ¦ - n º - Ä £o-PÒ •i¢-x, @|õ-¯õ-Î-
@£õ- S ®- @ £õ- x - ® ,- v - ¸ ®- ¤ £-k®. S¨- ø £z- ö uõm- i - P Ò 5 PÈ-Áø - Ó-°À EÒÍ us-p - º ÂÍ®-£-µ¨-£-»-øP 10 øÁz- PÒ £¯-Ú-øh¢-x Á¸-Q-Óõº-
øÁz-uÀ. S Ç õ # C ø n ¨ - ¦ - P Ò uÀ. PÒ.
©°»õ-k-x-øÓ uø»-ø-©
u[-P® ÂØ-£-øÚ Ag-Œ-»-Pz-vÀ 24 Põ-µm y¯ Œm-h ÂȨ-¦-nº-Ä Œ[-P®
u[- P ® ÂØ- £ - ø ÚU- S Á¢-
xÒÍ- x . •uÀ u[- P U-
Põ-øŒ A¨-£õì iµõ-ÁÀì
E›-ø©-¯õͺ AU-£º ö£Ø-ÖU-
öPõs-hõº. CÆ-
Â-ÇõÄUS -@Põm-hU-
PsPõo¨£õͺ £õì- P º
uø»-ø-© uõ[-Q-Úõº. Eu-Â
@Põm-hU-Ps-Põ-o¨-£õͺ
Aáõ- u - Œ z- ¸ •ß- Û - ø »
ÁQz-uõº. @£õìm ©õì-hº
BÖ- • - P ® Áµ- @ ÁØ- ¦ - ø µ
{PÌz-v-Úõº.
TøÓ|õ- k Qm- h ¨- £ õ |P- µ õm- ] @©À- { - ø »¨- £ Ò- Î - ° À ©õ- n - Á º- P - Ð U- P õ- - Ú
©õ-Ám-h öŒ¯Ø-S-ÊU ]-Á® uø»-ø© uõ[-Q-Úõº.- Œm- h ÂȨ- ¦ - n º- Ä Œ[- P ® öuõ- h U- P ÂÇõ |- ø h- ö £Ø- Ó - x . uø»- ø ©- ¯ õ- ] - › - ¯ º
Tm-h® öŒ-¯»- õͺ ”S-©õº, Cøna- u.•- ¸ - P - u õì uø»- ø ©- @ ¯Ø- Ó õº. •x- P - ø »z uª- Ç õ- ] - › - ¯ º Cµ,- © - v - Á õ- n ß
öŒ- ¯ - » õͺ öŒÀ- Á - S - © õº Áµ-@ÁØ-Óõº.-©-°-»õ-k-x-øÓ •uß-ø© Œõº-¦ }v-£-v £õÀ-x-ø-µ Œm-h ÂȨ--¦-nº-Ä
PÀ¿-› B]-›-¯º-P-ÐU-S BQ-@¯õº •ß-Û-ø» ÁQz- Œ[-Pz-øu öuõ-h[-Q øÁz-x Eøµ-¯õØ-Ô-Úõº.
Cøn- ¯ õ- P •x {ø» u-Úº. ©õ-{-»¨-ö£õ-¸Íõͺ
£m-h-uõ-› B]-›-¯º-P-ÐU-S µõ-uõ-Q-¸è-nß @Põ-›U-øP- @£a-”z vÓ-ø© H.-Â.-] PÀ-¿-› @£a-”¨ @£õm-i-PÒ |õ-øP-
PÒ SÔz- x ¨ @£]- Ú õº. }[PÒ ]Ó¢u ¯õ£õ›¯õP °À |h-¢u- Ú
- . AvÀ H.Â.-].
Fv-¯® ÁÇ[-P @Ás-k®
Gß--Ö uªÌ-|õ-k •x-{-ø» ©õ-Ám-hz-uø - »-Áº £-ÇÛ- ¯ - ¨- ¸®¤ÚõÀ, |ßÓõP ©õ-n- •u-¼-h® PÀ-¿-› 3&® Bs-k uªÌ
£m- h - u õ- › - B - ] - › - ¯ º PÇ- P £ß,©õ-Ám-h Aø©¨-¦a-öŒ- ÁºzuP ÷£µ® (negotiation) uªÌ Áͺa-]z-xø- Ó Œõº- CÍ[-P-ø» ©õ-n- Œz-¯õ,
¯- » õͺ öŒÀ- Á - µ õä ¤À ©õ-Ám-h AÍ-Â-»õ-Ú P--Â-øu¨@£õm-i-°À
©õ-Ám-h öŒ¯Ø-SÊ - Tm-hz- ÷£_® vÓø©ø¯ÁͺzxU ©õ-Ám-h AÍ-ÂÀ •u-¼h - ®
vÀ wº-©õ-Ú® {øÓ-@ÁØ-Ó¨- BQ-@¯õº ]Ó¨-¦-øµ PÀ-¿-› ©õ-n-Á& ©õ-n-Â
öPõÒÍ÷Ásk®. ö£Ø-ÖÒÍõº.
£m-h-x. BØ-Ô-Úº. - P - Ð U- S PÂ- ø u ©Ø- Ö ®
©°-»õ-k-x-øÓ-°À uªÌ-
|õ-k •x-{-ø» £m-h-uõ-›
B]-›-¯º PÇ-Pz-vß |õ-øP
©õ- Á m- h öŒ¯Ø- S - Ê U-
Tm-h® |h¢-u-x.
©°- » õ- k - x - ø Ó PÀ- Â
©õ- Á m- h z uø»- Á º £µ- © -
öÁØÔö£Ó G¢u¨ ö£›¯
Põ›¯zøu²® ]Ôx,
]ÔuõP¨ ¤›zxa ö\´¯U
PØÖU öPõÒÐ[PÒ.
©°»õkxøÓ
|Á®-£º 2010 |®© F¸ ö\´v 3
©ÓU-P •i-¯õ-u öŒ#-v £õm-kU-P-øÍ-@¯ JÎ-£-µ¨-¦-
Á- x |À- » - u õ Gß- Ö ]»º
©õ-n-Â-P-ÐU-S £°Ø-]
17-.4.1981 ""µõ--o'' Áõ-µ Cu-ÈÀ öÁÎ-Á¢-u öŒ#-vU -Pm-k-øµ. @Pm-Q-Óõº-PÒ.-GÀ-»õ-ÁØ-Ô-
GÊ-v-¯-Áº : •øÚ-Áº A.A#-³¨ ¾®- u õß |ß- ø ©, wø©
C¸U- Q - ß Ó- Ú . |À- » - ø u
PÚ-P-µz-v-Ú® Gkz-xU-öPõÒÍ-@Ás-k®.
C »[- ø P Áõ- ö Úõ- ¼ µ]-Pº-PÒ Â¸®-¦-Á-øuU
öPõ-kU-P-@Á-sk®. voU-
AÔ-¨-£õͺ-P-ÎÀ }s-h PU-T-hõ-x. voz-uõÀ µ]-Pº-
ö£¯-øµ Eøh-¯-Áº µõ-á-S-¸ PÒ Áõ- ö Ú- õ - ¼ ¨ ö£m- i -
@ŒÚõ-v-£-v PÚ-P-µz-v-Ú®.
""Gß •ß- @ Úõº uªÌ
P- ø Í ‰i- Â - k - Á õº- P Ò.
ÂÍU-öPs-ön#
Aµ-” A¾-Á-»-P[-P-ÐU-S
|õm-iÀ @Œõ-Ç© - ß-Ú› - h- ® µõ-
á-S- ¸ -Áõ- P - Ä®,- uÍ- £- v- ¯õ-P-
Eh®- ¦ U- S |À- » - x - u õß.
AuØ-Põ- P - vÚ-Œ- ›
- ÂÍU-öPs-
¦v-¯ Pm--i-h[-PÒ @uøÁ
Ä® C¸¢- u õº- P Ò.- G - Ú - @ Á, ön# SiU-P-•-i-²-©õ?
""µõ- á - S - ¸ @ŒÚõ- v - £ - v '' |õ[- P Ò |À- » £õ- h À-
-@Põ-°À-PÒ £øÇ-¯-uõ-Q-Âm-hõÀ, v¸¨-£-o
Gß-Ó £m-h¨-ö£-¯º P-øÍ-@¯ @uº¢-x Gkz-x - öŒ#-x ¦x¨-¤z-xU Sh-•-ÊU-S |hz-x-Áõº-PÒ.
HØ-£m-h-x. Cß-Ö® G[-PÒ J-¼£ - µ- ¨-¦Q
- @
- Óõ®. C¸ ö£õ- Ax @£õ-», v¸¨-£-o öŒ#-¯ @Ás-i-¯ {ø»-
Sk®- £ z- v - Ú º ö£¯- ¸ - h ß ¸Ò u¸® £õ- h À- P - ø Í
A¢- u £m- h ¨ ö£¯- ø µ ©Û- u - Á Í @©»õs- ø © {¦- n º Cµõ- © ß ©°- » õ- k - x - ø Ó ö£ìm B]- › - ¯ º °À uªÌ |õm-iÀ ¡Ø-ÖU--S @©Ø-£m-h Aµ-”
uºU-Q-@Óõ®. G[-P-ÐU-S £°Ø-]U PÀ-¿-›-°À ©õ-n-Â-P-ÐU-S uø»-ø© HØ-S® £°Ø-] AÎz-uõº. A¾-Á-»-P[-PÒ C¸U-Qß-Ó-Ú.
Cø-nz-x øÁz-xU öPõÒ- uøh,-Pm-k¨-£õ-k Gx-Ä-®
Ð-QÓ - õº-PÒ.-G[-PÒ Sk®-£z- PÚ-P-µz-v-Ú® CÀ- ø ». BÚõÀ |õ[- P Ò }v©ß- Ó [- P Ò, uõ- ] À- u õº A¾- Á - » - P [- P Ò,
x¨ ö£s-PÒ Th u[-PÒ
ö£¯- ¸ - h ß C¢- u ¨- £ m- h ¨-
ø¯ |õ[-PÒ |ß-Óõ-P¨-£-¯ß-
£-kz-vU-öPõÒ-Ð-Q-@Óõ®.
Áøµ- ¯ - Ö z- x U öPõÒ- Ð -
Q- @ Óõ®. Gß- Ó õº PÚ- P -
¸-x ÁÇ[-S® ÂÇõ
ö£-¯-øµ-²®-@Œºz-xU-öPõÒ-
Ð-Áõº-PÒ Gß-Q-Óõº ¤µ-© |ß-ø© wø© µz-v-Ú®.
öuõ- h º¢- x ]Û- © õ (•i¢-u-x)
Œõ-›-¯õ-Ú µõ-á-S-¸ @ŒÚõ-v
-£-v PÚ-P-µz-v-Ú®.
uªÌ Áͺ-Q-Ó-x ©°-»õ-k-x-øÓ Jß-Ô-¯z-vÀ
C»[- ø P Áõ- ö Úõ- ¼
uªÌ J¼-£-µ¨-¦ £Ø-Ô AÁº
Pø»-bº -Ã-k ÁÇ[-S® vm-h®
TÔ-¯-uõ-Á-x:
vøµ¨-£h - ¨ £õ-hÀ-PÍ- õÀ
1,836 Ãk-PÒ Pm-h¨-£-k®
uªÌ Áͺ- Q - Ó - x Gß- £ - x Pø»bº Ãk ÁÇ[-S® @ £ ” - ø P - ° - - À ,
GÚ- x P¸z- x .¦v- ¯ ¦v- ¯ vm-hz-vß RÌ ©°-»õ-k-x- uª-Ç-P Aµ-]ß EßÚ-u vm-
uªÌa öŒõØ- P Ò µ]- P º- øÓ Jß-Ô-¯z-vÀ 1,836 Ãk- h-©õ-Ú Pø»-bº Ãk ÁÇ[-
P-ÐU-S AÔ-•P - ® BQß-ÓÚ - . PÒ Pm-h¨-£k- ®. J
- ß-Ô¯
- U-S- S® vm-hz-vß £i ©°-»õ-
uªÌ µ]-Pº-PÒ vÓ-ø©-¯õ- Êz-u-ø»Áº ‰Á-¿º ‰ºz- k-x-øÓ Jß-Ô-¯z-vØ-S C¢-u
Ú-Áº-PÒ. AÁº-PÎ- ßv - Ó
- ø- ©- v Cøuz-öu-›-Âz-uõº. Bs-k 1,836 Ãk-PÒ J-xU-P¨-
©°-»õ-k-x-øÓ Jß-Ô-¯z- £m- k ÒÍ- Ú .EÐz- x U- S ¨-
öPõkz-u-øu vÀ Pø»-bº Ãm-k-Á-Œ-vz - ø£, uø»-bõ-°-Ö,-I-Á|À-
¿º,ÁÒÍ-»õ-µ-P-µ®,-
@£õ- ½ - ” {ø»- ¯ [- P Ò,- P - ¸ - Å - » U- P m- i - h [- P Ò,
öÁÎ- ° À öŒõÀ- » õ- @ u. vm-hz-vß RÌ ¦v-¯ Ãk-PÒ
Pm-k® £o ‰Á-¿º Fµõm- ]z-u©
- À-¼, ©õ¨-£k
- ø
- P,ö©õ- ö£õ-x¨-£-oz-x-øÓ Gß-Ö £» A¾-Á-»-P[-P-øÍ
C-x Áõ[-Q-¯-Á-øµ
@PÁ-»¨-£k
- z-xÁ
- x
- BS®. ]-°À |øh ö£Ø-Ó-x. Jß-Ô- øÇ-³º,-Põ-Î,-¦-u[-S-i-,-P-hU- Bß-«-P öŒõØ-ö£õ-È-Áõͺ Rµ-Þº Cµõ-©-‰ºz-v öuõ-hº¢-x ¡Ö Cµõ-©õ-¯-n
öŒõÀ- » - •- i - ² ®! C- Á Ø- Ô À ]» Ci- ¢ x
¯U-S-Êz-u-ø»-Áº ‰Á-¿º P® BQ-¯ -£-S-v-P-ÎÀ £o- öŒõØ-ö£õ-È-Ä BØ-Ô-Úõº. CuØ-Põ-P AÁ-¸U--S |[-øP-|À-¿º Põ-©õm-] ”-Áõ-ª-PÒ ÂÇU-T-i-¯ {ø»-°À {ß-Ö -öP-õs-i-¸U-Qß
ö£¸ø©U-S BøŒ¨- ‰ºz- v AiU- P À Gkz- x PÒ öuõ-h[P¨-£m-k |øh-
""Œz -P-uõ-Áº-]'' Gß-Ö Â¸-x ÁÇ[-Q-Úõº. }v-£-v Cµõ-©-”¨-¤-µ-©-o-¯ß •ß-Û-ø» -Ó-Ú! £» Pm-i-h[-PÒ Põ-øµ Evº¢-x £À-¾¨-@£õ-
£m-k]Ö-ø©¨- £-hõ-@u! øÁz-uõº. A¨-@£õ-x AÁº ö£Ø-Ö Á¸-Qß-Ó-Ú Gß-Óõº.
ÁQz-uõº. Ú QÇ- Â @£õ- » Põm- ] z u¸- - Q ß- Ó - Ú !
Cß- Ý ® ]» Pm- i - h [- P Ò AÆ- Á ¨- @ £õ- x

wß PÀ-¿-›-°À PÀ-Âz-v-¸-|õÒ Ci¢-x ÂÊ¢-xU-öPõs-i-¸U-Qß-Ó-Ú.


B[- Q - @ »- ¯ º Põ- » z- v À Pm- h ¨- £ m- h - ø Á,
CøÁ. C¢--uU-Pm-i-h[-P-øÍ Ci-z-xz uÒ-Î
-Âm-k, ¦v-¯ Pm-i-h[-PÒ Pm-h @Ás-i-¯ @|µ®
Á¢-x-Âm-h-x.
Cx Po-Û Põ-»®! ""S-¨-ø£''PøÍ @Œºz-x
øÁU- P @Ás- i - ¯ - v À- ø »! PõØ- @ Óõm- h - • ®,
öÁÎa- Œ - • ® ªP •U- Q - ¯ ®. CuØ- S HØ- £
A¾-Á-»-PU- Pm-i-h[-P-øÍU Pm-hz u-ªÌ-|õ-k
Aµ-” •ß-Á-µ @Ás-k®!
& •øÚ-Áº A.A#-³¨,
B]-›¯º

©nÀ »õ-›-P-Ò
}- l º Pk- Á [- S - i wß Pø» AÔ-  - ¯ À PÀ- ¿ - › - ° À Œµ- ” - Á - v §øá ©-õ-n-Á & ©õ-n-Â-P-Ю, PÀ-¿-› •uÀ-Áº •øÚ-Áº Áõ-”-@u-Á-Ý® ÂÇõ-ÂÀ
@ÁPz-øu
PÀ-Âz v¸-|õÒ B-PU öPõs-hõ-h¨-£m-h-x. P»¢-xU öPõs-hõº-PÒ.
Pm-k¨-£-kz-x[-PÒ!
v¸Â-Ç¢-yº (©-°-»õ-k-
x-øÓ) -Bm-@h-õ iøµ-Áº
Aß-£õ-Ú¢-uß öŒß-Ó ©õ-u®
©nÀ »õ-›-°À Ai-£m-k
APõ-» ©µ-n-©-øh¢-uõº!
BØ-ÔÀ £P-¼À
©m- k @© ©nÀ GkU- P
AÝ- © - v U- P ¨- £ - k - Q - Ó - x . -
C- µ - Â À ©nÀ GkU- P U-
T-hõ-x.-C-u-ÚõÀ AÒ-Ю
Áøµ AÒ-Ð-@Áõ® Gß-Ö
©nÀ »õ-›-PÒ £µ-£-µ¨-£õ-P
Kk-Qß-Ó-Ú! Cu-ÚõÀ-uõß
Cz-u-øP-¯ £z-x-PÒ |hU-
Qß- Ó - Ú . Cøuz- u - k U- P -Aß-£õ-Ú¢-uß
Aµ-” |h-Á-iU-øP GkU-P-
wß PÀ-¿-›-°À @¯õ-Põ ÁS¨-¦ |h¢-u-x. @Ás-k®. Úõ-¾® BØ-ÔÀ ©nÀ GkU-
©õ-n-Á & ©õ-n-Â-PÒ Bº-Á-•-hß P»¢-xU öPõs-k @¯õ-Põ¨-£-°Ø-] öŒ#-uõº-
Jß-Ö ©nÀ »õ-›-P-Îß P- » õ® Gß- Ö AÝ- © - v U- P -
PÒ.
@ÁPz- ø uUPm- k ¨- £ - k z- u - @Ás- k ®. A¨- @ £õ- x
@Ás-k®. AÀ-»-x, Cµ-Ä CÆ-ÁÍ-Ä £µ-£-µ¨-£õ-P »õ-›-
£PÀ G¨-@£õ-x @Ás-k-©õ- PÒ £ÓU-Põ-x.
|À-»õ-]-›-¯º ¸-x
öŒß--øÚ ÁÒ-Ð-Áº @Põm-hz-vÀ £Ò-
wß PÀ-¿-›-°À @¯õ-Põ ÁS¨-¦ |h¢-u-x. ÎU PÀ-Âz-x-øÓ Aø©a-Œº u[-P® öuß-
Ú-µ-” uø»-ø©-°À |øh-ö£Ø-Ó -B-]-›-¯º
vÚ ÂÇõ-ÂÀ ©°-»õ-k-x-øÓ i.-¤.-i.-Bº.-
@u-]-¯ @©À-{-ø»¨-£Ò-Î B]-›-¯º ©v
Gß-Q-Ó ©v-¯-µ-Œ-ÝU-S |À-»õ-]-›-¯º ¸-x
ÁÇ[-P¨-£m-h-x.
E[-PÒ vÓ-ø©
£PÀ 2&3 ©o AÍ-ÂÀ öÁ°À Pk-ø©-¯õ-P C¸U-
S®. Ax @£õ-» |©-x vÓ-ø© Ea-Œ-©õ-P öÁΨ-£-k® J¸
@|µ-•® C¸U-S®. ]»º Av-Põ-ø»-°À ”Ö-”-Ö¨-£õ-P
£o- ¯ õØ- Ö - Á õº- P Ò.- @ Á- Ö ]»º Cµ-  À vÓ- ø ©- ¯ - õ - P
PÀ-¿-›-°À J¸ ö£›-¯ Aµ[-P® Pm-h¨-£-k-Q-Ó-x.-©õ-|õ-k-PÒ, Tm-h[-PÒ, Pø»- @Áø» öŒ#-Áõº-PÒ. E[-PÒ vÓ-ø© G¨-@£õ-x Ea-Œ-©õ-P
Â-ÇõU-PÒ, ©¸z-x-Á •Põ®-PÒ, v¸-©-n[-PÒ -•-u-¼-¯-øÁ |hz-u C¢-u Aµ[-P® öŒ¯À-£k- ® Gß-£ø - u AÝ-£Á - z-vÀ Ps-kö
- PõÒ-Ð[-PÒ.
Qµõ-©-¨-¦-Ó -©õ-n-Á & ©õ-n-Â-P-øÍ PÀ-¿-›U-S AøÇz-x-Á-µ J¸ @Áß ( SÐ öPõ-kU-P¨-£-k®. ©¸z-x-Á •Põ®-PÒ |hz-u Aµ[-P® C»Á-Œ-©õ-Pz-u-¸-@Áõ® Gß- •U-Q-¯-©õ-Ú, Pi-Ú-©õ-Ú @Áø»-P-øÍ, A¢-u @|µz-vÀ
SÐ ÁŒ-v öŒ#-¯¨-£m-h-x) Áõ[-P¨-£m-i-¸U-Q-Ó-x. Ö, PÀ-¿-›z uø»-Áº -•øÚ-Áº A.C-µ-¤-²-wß AÔ-Âz-uõº. öŒ#-uõÀ GÎ-ø©-¯õ-P C¸U-S®.
©°»õkxøÓ
4 |®© F¸ ö\´v |Á®-£º 2010

SINCE-1944 : 223176 ©°-»õ-k-x-øÓ


u[P®, öÁÒÎ, |øPPÒ
Áõ[P ]Ó¢u Ch®

©U-PÎß ©Ú-Œõm-]

©øÓ¢-u |Á®-£º 5& ¦v-¯ S°À-PÒ Áµ-»õØ-Ö¨ £h®


v.P.-Œ¢-v-µ-@Œ-P-µß w£õ-Á-Î ©ÓU-Põ-©À Põ-uÀ Áø»
PsPÍõÀ Áø» ›z-uõ#.
GßÚõÀ Eß-øÚ
Œ ß öuõ-ø»U-Põm-]-°ß B@»õ-Œ-øÚ @|µ® £S--v-°ß |Á®£º 5 ¢@u-v w£õ- ©ÓU-P •i-¯õ-x Gß-ÓÁ - Ò ¦ß-Ú-øP-¯õÀ ]øÓ
‰»® £» C»m-ŒU-P-nU-Põ-Ú uª-Ǻ-P-ÐU-S AÔ-•-P-©õ-Ú- Á-Î £s-i-øP Á¸-Q-Óx. ©ÓU-Põ-©À ¤iz-uõ#
Áº v.P-. Œ¢-v-µ-@Œ-P-µß. ""w-£ B-Á-¼'' Gß-£-@u Aݨ-¤ øÁz-uõÒ... SØ-Ó[-PÒ öŒ-#u- x
- }.
AÁº Œº- Á - @ u- Œ áü- Û - ¯ - º @Œ®- £ º - C - ¯ - U - P z- v ß w£õ-Á-Î B°Ø-Ö. ""B-Á-¼'' AÁÍx us-hø- Ú ©m-k® GÚU-S!
AøÚz-x-»-P¨-£-°Ø-]-¯õͺ. Gß-ÓõÀ Á›-øŒ. w£[-P-øÍ v¸-©n- AøǨ-¤u - ø
- Ç Eß Cu-¯a-]ø - Ó-°À
©Û-u ÁÍ @©»õß-ø© {Ö-Á-Úz-vß C¯U-S-Úº. Á›- ø Œ- Á›- ø Œ- ¯ õ- P HØ- Ô &A.-C. £õ-¹
- U, Áh-Pø- µ B²Ò øP-v - ¯
- õ# |õß
C¢- v - ¯ õ, C»[- ø P- , - © - @ »- ] - ¯ õ,- á ¨- £ õß, ][- P ¨- § º, øÁ¨-£-x-uõß w£õ-Á-Î. & ö£õß.öŒÀ-Á®,
x£õ#, Aö©- › U- P õ •u- ¼ - ¯ |õ- k - P - Î À 1700 US® Áh |õm- i À Cß- Ö ® •v-@¯õº CÀ-»® ©°-»õ-kx
- ø
- Ó
@©Ø- £ m- h £°Ø- ] ÁS¨- ¦ - P - ø Í |hz- - v - ¯ AÝ- £ - Á ® A¨- £ - i z- u õß w£õ- Á - Î {»ÂÀ PÀ-¯õ-n® 1935 À D@µõ-k |P-µ-Œ-ø£ EÖ¨-¤-Ú-µõ-P ö£›-¯õº C¸¢-u @£õ-x Gkz-u¨-£-h®.
öPõs-h-Áº. £õm-i A©º¢-v¸- ¨-£u
- õ-PU Á¯ø» ÂØ-Ö
öPõs-hõ-k-Q-Óõº-PÒ. uªÌ- |P-µ-Œ-ø£z-u-ø»-Áº @ŒU -uõ-Å-x ( D@µõ-k {»U-Q-Çõº) A¸-QÀ A©º¢-xÒÍõº. ©Ø-Ó
•¨-£-xU--S® @©Ø-£m-h Aµ-” & uÛ-¯õº {Ö-Á-Ú[-P-Îß Pøu öŒõß-Ú A®-©õ-Âh - ® Áµ-um-Œø
- n u¢-u
]Ó¨-¦ £°Ø-]-¯õÍ-µõ-P C¸¢-uõº. |õm-iÀ Áõ-Ê® Áh C¢-v- AøÚ-Á-¸® |P-µ Œø£ EÖ¨-¤-Úº-PÒ. @ŒU uõ-Åz-vß ©Pß ©¸z-x-Áº A©õ-ÝÀ-»õ
SÇ¢-øu @Pm-hx - : A¨-£õ öŒõß-Úõº...
2.00.000 US® @©Ø-£m-h-Á-º-PÒ CÁ-µ-x £°Ø-]-P-Î-¾®, ¯º-P-Ю A¨-£-i w£õ-Á-ÎU C¨-@£õ-x D@µõm-iÀ AÀ& A«ß PÀ- {Ö-Á-Ú[-P-øÍ |hz-x-Q-Óõº.
öPõs- h õ- k - Á - ø u- U Põ- n A[-@P ¯õº öuõ-h[-Q¯ - x PÀ-¯õ-n® Gß-£x -
P¸z-u-µ[-S-P-Î-¾® £[-@PØ-Ö¨ £¯ß ö£Ø-Ó-õº-PÒ. •v-@¯õº CÀ-»®!
uß-øÚ¨ @£õ-» ¡Ø-ÖU-P-n-nU-Põ-Ú £°Ø-]-¯õͺ-P-øÍ •i-²®. B°-µ[-Põ-»z-x¨ £°º
&A
- ß-Œõ-›, }-lº &•. ›¯õì, Q - Î
- ¯
- Þ
- º
E¸ÁõU-Q-¯ ""£°Ø-]-¯õͺ-P-Îß £°Ø-]-¯õͺ'', CÁº. Œ[- P - Põ- » ® öuõm- k
C¢-v-¯ áü-Û-¯º @Œ®-£º C¢-v-¯õ-Âß uø» ]Ó¢-u
£°Ø-]-¯õͺ Gß-Ö CÁ-¸U-S C¸--•-øÓ Â¸-x ÁÇ[Q
uª-Ǻ-PÒ Ãk-PÎ - À ÂÍU-S
HØ- Ô Põºz- v - ø P ÂÇõ
©¸z-x-Á •Põ®
]Ó¨-¤z-u-x. öPõs-hõ-kQ - Ó- õº-PÒ. A¢-uU
Pø»-bº -öuõ-ø»U-Põm-]-°À CÁº ÁÇ[--Q-¯ ""PØ-Ó-øu Põºz-v-øP ÂÇõuõß Áh
PØ-¤z-uÀ'' Gß-Ó @£a-” C-¨-@£õ-x-® JÎ-£-µ¨-£õ-Q-Ó-x.
@Á¿º ©õ-Ám-h® v¸¨-£z-y-›À ¤Ó¢-u Œ¢-v-µ-@Œ-P-µß |õm-iÀ w£õ-Á-Î B°Ø-Ö
£Ò-Î-U-T-h B]-›-¯-µõ-P uÚ-x ÁõÌU-øP-ø¯ öuõ-h[-Q, Gß-Ö J¸ Áµ-»õ-Ö Es-k.
©Û-u ÁÍ @©®-£õm-k¨ £°Ø-]-¯õͺ -B-Úõº. CÁ-¸U-S C¢- v - ¯ õ •Ê- Á - x ®
©øÚ-Â-²®, 3 ©PÒ-P-Ð-®, J¸ ©P-Ý® C¸UQÓõº-PÒ. w£õ- Á - Î U öPõs- h õ- h ¨-
uÚ-x JÆ-öÁõ-¸ öŒõÀ-¾®, GÊz-x® uÛ ©Û-u-Ûß £m- h õ- ¾ ® @PµÍõ-  À
•ß-@ÚØ-Óz-vØ-S®-, {Ö-ÁÚ - [-PÎ - ß - öuõ-ÈÀ Áͺa-]U-S® öPõs- h õ- k - Á - x CÀ- ø ».
£¯ß-£-h @Ás-k® Gß-Ó SÔU-@Põ-Ð-hß ÁõÌ¢--x-Á¢-u Kn® £s- i - ø - P - ø ¯- u õß
Œ¢-v-µ-@Œ-P-µß, öŒ¨-h®-£º 27 &¢-@u-v -v-jº ©õ-µ-øh¨-¦ HØ- AÁº-PÒ w£õ-Á-Ψ @£õ-»
£m-k v¸¨-£z--y- ›À APõ-» ©µ-n-©-øh¢-uõº. AÁ-µ-x ©°-»õ- k- x
- ø
- Ó ö£ìm B]-›¯ - º £°Ø-] {Ö-ÁÚ- z-vÀ ""|®-© F¸ öŒ#-v'' B]-›-¯º A#-³¨-¦U-S D@µõ-k AÀ A«ß ö£õ-Ô-°-¯À PÀ-
Sy-P-»z-x-hß ö£õß-Ý®, ¿-›-°À Áµ-@ÁØ-¦ AÎ-U-P¨-£m-h-x. PÀ-¿-› öŒ-¯-»º& uõÍõͺ á£-¸À-»õ A#-³-
©µ-n® ©Û-u ÁÍ @©»õß-ø©z xøÓU-S¨ @£›-Ǩ-¦ ©¸z- x - Á •Põ® |h¢- u - x . ©¸- z - x - Á º A#- ³ ¨
¦z- u õ- ø h- ² - © õ- P U öPõs- ©õ-nÂ
- P- Ð- U-S EhÀ £›-@Œõ-uø
- Ú öŒ#-x, B@»õ-Œø - Ú ¨ø£ Áµ-@ÁØ-Óõº.-ö£ìm PÀ-¿-›-P-Îß öŒ¯-»º £õ-»õ-â-£õ-¦, CøÓ-°À-»¨ ö£õ-Ô-
BS®.
hõk-Áõº-PÒ. ÁÇ[-Q-Úõº. ¯õͺ AP-©-x BQ-@¯õº A#-³-¨-¦-hß @£õ-°-¸¢-uõº-PÒ.
§Œõ-›-P-ÐU-S C»-Á-Œ øŒU-QÒ -Á-Ç[-Q-¯ •uÀ-Áº B°- µ ® Pø»- b º- P - ø Í Bh øÁz- x , E»- P

{øÚz-@uß GÊ-x-Q-@Óß
Pø»- b - º AÁº- P Ò, B¼®- P - Ð U- S ®, £õ- v - › - ¯ õº- Œõ-u-øÚ £øhz-x-Âm-hõº Pø»-bº!
P-ÐU-S® øŒU-QÒ ÁÇ[-P @Ás-k® - Gß-Ö @Pm-kU B°-µ® ¤øÓ-PÒ Ps-h Pø»-bº AÁº-P-Îß -
öPõÒ-Q-@Óß. B- ° - µ - © õ- Á - x ¤Ó- ¢ - u |õ- - Ð ® A¨- £ - i U-
Pø»-b-º Põ¨-¥m-kz vm-h® öPõs-hõ-h¨-£m-k J¸ ¦v-¯ Œõ-u-øÚ £øhU-P
@Ás- k ® Gß- £ x GÚ- - x BøŒ! £À- » õs- k
•øÚ-Áº A.C-µ¤-²-wß Pø»-bº öuõ-hº¢-x HøÇ GÎ-¯ ©U-PÒ £¯ß- £À- » õs- k £À- » õ- ° - µ z- u õs- k ÁõÌ- P Gß- Ö
ö£- Ó |À- Á õÌ- Ä z- v m- h [- P - ø Í öŒ¯À- £ - k z- v U AÁ-øµ ÁõÌz-x-Q-@Óß!
(uø»-Áº-, E»-Pz -u-ªÌ¨- £s-£õm-kU -P-Ç-P®) öPõs-k Á¸-Q-Óõº.
J¸ Q@»õ A›- ] J¸ ¹£õ# Âø»- ° À ***************************
íä £¯-n® u- ¸ - Q - Ó õº.Pø»- b º uÂ- µ @ÁÖ ¯õ- µ õÀ Cx
ÁõÌz-x-Q-@Óß!
•”¼®-P-ÐU-S I¢-x Ph-ø©-PÒ Pm-hõ-¯® •i-²®?
BU-P¨-£m-kÒÍ-Ú. A¢-uU Ph-ø©-PÎ - À Jß-Ö íä Cz- u - ø Ú Põ- » - © õ- P HøÇ ÂÁ- Œ õ- ° - P - Ð U- S - |Á®- £ º 5&¢ @uv w£õ- Á - Î ¨ £s- - i - ø P
£¯-n® öŒ#-Á-x. C- » - Á - Œ ªß- Œ õ- µ ® öPõ- k z- u õº. C¨- @ £õ- x Á¸-Q-Ó-x. w£õÁ-Î öPõs-hõ-k® |s-£º-PÒ,-
""ÁŒ-v £øhz-u JÆ-öÁõ-¸ •”-¼-•® íä C»-Á-Œ-©õ-P "£®-¦öŒm' u¸-Q-Óõº! Aß- £ º- P Ò AøÚ- Á - ¸ U- S ® GÚ- x CÛ- ¯
öŒÀ-»-@Ás-k® Gß-Ö'' |¤-PÒ |õ-¯-P® (ŒÀ) ©õ-n-Á, ©õ--n-Â-P-ÐU-S C-»-Á-Œ øŒU-QÒ! w£õ-Á-Î ÁõÌz-x-PÒ!
AÁº-PÒ TÔ-°-¸U-Q-Óõº-PÒ. C»-Á-Œ Ás-nz-öuõ-ø»U-Põm-]¨-ö£m-i! |Á®- £ º 17&¢- @ u- v £U- › z £s- i - ø P.
E»- Q ß G¢- u ‰ø»- ° À ¤Ó¢- x Áͺ- Q - Ó C-»-Á-Œ-©õ-P G›-Áõ-² Ak¨-¦! C”-»õ-ª-¯¨-ö£-¸-©U-PÒ GÀ-»õ¸U-S® Cu-¯®
•”-¼-©õ-P C¸¢-uõ-¾® uÚ-x ÁõÌ-|õ-ÎÀ J¸ C»-Á-Œ Ãm-k-©-øÚ , Põß--Q-Ÿm Ãk! P-Û¢-u GÚ-x |À-ÁõÌz-x-PÒ!
•øÓ-¯õ-Áx - ©U-Põ-ÄU-S¨ @£õ# Á¸-Áx - u
- õß íä C¨-£-i-¯õ-P Œ•-uõ-¯ |»z-vm-h[-PÒ Hµõ-Í®! A#-³¨--¤ß Œ®-£¢-v •P®-©-x £õ-¹U ©Pß
£¯-n® BS®. íä Gß-Óõ-@» "£¯-n®' Gß-Öu - õß Akz-u Bs-k •uÀ ö£õ-Ô-°-¯À, ©¸z-x-Á í¥¨ •P®-©-x, -|õ-©U-PÀ ©õ-Ám-hU Tk-uÀ
ö£õ-¸Ò. PÀ-¿-›-P-ÎÀ Pm-h-n® CÀ-»õ-©À C»-Á-Œ¨ £i¨- }v-£v - |^º AP-©x - ©PÒ á«åõ @µíõ BQ-@¯õº
©U- P õ |P- µ ® A@µ- ¤ - ¯ õ-  À C¸U- Q - Ó - x . ¦ ÁÇ[-P-Ä® Pø»-bº vm-h-ªm-i-¸U-Q-Óõº! v¸- © - n ® öŒß- Ó ©õ- u ® |õ- P ¨- £ m- i - n z- v À
|õ-¯-P® (ŒÀ) AÁº-PÒ ¤Ó¢-x Áͺ¢-u |P-µ®, Ax. AÁ- µ - x vm- h [- P - Î À GÀ- » õ® ]P- µ - © õ- P |h¢-u-x.
""CøÓ°À-»®'' Gß-Ö öŒõÀ-»¨-£-k-Q-Ó "P..£õ' . ÂÍ[- S - Á - x , Pø»- b º Põ¨- ¥ m- k z vm- h ®! Põ-¯À ¡S, EøÁì,-A-«ß CÀ-»z-v-¸-©-n[-
Gß-Ó ¦PÌ ö£Ø-Ó £Ò-Î-Áõ-ŒÀ A[-@P C¸U-Q-Ó-x. Cu- ¯ ©õØ- Ö AÖ- ø Á @£õß- Ó ]» øÁz- v - ¯ [- PÒ @£õ-Ú ©õ-u® ]Ó¨-£õ-P |h¢-u-Ú.
Ax-uõß E»-QÀ CøÓ-ÁÝ - U-SU-Pm-h¨-£m-h •uÀ P- Ð U- S Cµs- k C»m- Œ ®, ‰ß- Ö C»m- Œ ® ©n-©U-PÒ GÀ-»õ |»-Ý®,-ÁÍ-Ý® ö£Ø-Ö
""£Ò-ÎÁ- õ-ŒÀ'' Gß-Ö öŒõÀ-¾Á - õº-PÒ. C¢-xP - Ð
- US Gß- Ö öŒ»- Ä BQ- Ó - x . Œõ- u õ- µ - n ©U- P Í- õ À ¡Óõs-k Áõ-Ç ÁõÌz-x-Q-@Óß.
Põ- ] @£õ- » , QÔz- x - Á º- P - Ð U- S öá¸- Œ - » ® CÆ-ÁÍ-Ä öŒ-»-Ä öŒ#-¯ C¯-¾-©õ? |kz-u-µ Á¸-©õ-
@£õ-», •”-¼®-P-ÐU-S ©U-Põ BS®.
uªÌ-|õm-i-¼-¸¢-x C¢-u Bs-k Tk-u-»õ-Ú íä
Ú-•ÒÍ ©U-PÍõÀ-Th - •i-¯õ-@u! BÚõÀ, P - ø - »-bº
Á¸¢-x-Q-@Óß
£-¯-o-PÒ öŒÀ-» AÝ--©-v¨ ö£Ø-Öz u¢-u •uÀ-Áº
Aµ-” Eu-Â! Pø»- b - ¸ U- S , uªÌ- | õ- k íä SÊz uø»- Á º Põ¨-¥m-kz-vm-hz-uõÀ J¸ Põ-” Th öŒ»-Ä -CÀ-»õ- uªÌ-|õ-k ÁU-¦ Áõ-›-¯z uø»-Áº PÂU-@Põ
A¦-£U-Pº ö£õß-Úõ-øh¨ @£õºz-v |ß-Ô öu›-Âz-uõº. ©À ö£›-¯ ö£›-¯ ©¸z-x-Á-©-øÚ-P-ÎÀ øÁz-v-¯® A¨- x À µS- © õ- Û ß ©øÚ-  öŒß- ø Ú- ° À
íä £¯-n® @£õ#-Á-µ J¸ BÐU-S Cµs-k CuØ--Sz ys-k-@Põ-»õ-P C¸¢-u uªÌ-|õ-k íä öŒ#-xU öPõÒÍ •i-Q-Ó-x. öŒß- Ó ©õ- u ® Põ- » - © õ- Ú õº. AÁ- µ - x
‰ß-Ö C-»m-Œ -¹-£õ# öŒ»-Ä BS®. BÚõÀ, SÊz uø»-Áº A¦-£U-Pº £õ-µõm-kU-S-›-¯-Áº.
B°-µ® Bs-k ÁõÌ-P-@Á! Sk®- £ z- x U- S GÚ- x BÌ¢- u AÝ- u õ- £ z- ø uz
C¢- v - ¯ Aµ- ” Eu-  öŒ#- Q - Ó - x . 1 C»m- Œ ®
öŒ»-ÂÀ J¸-Áº íä £¯-n® @£õ# Á¢-x-Â-h £¯-n® öuõ-h[-Q-¯-x öu›-Âz-xU öPõÒ-Ð-Q-@Óß!
Põ-  - › U- S Aøn Pm- i - ¯ P›- P õÀ @Œõ- Ç ß
íä £¯- n ® öuõ- h [- Q -  m- h - x . £¯- n - ® Œº-Á-@u-Œ ©Û-u-ÁÍ @©®-£õm-k¨ £°Ø-]-¯õͺ
•i-²®. @£õ-», ug-øŒ-°À ö£›-¯ @Põ-Â-ø» Gʨ-¤-¯ v.P.-Œ¢-v-µ-@Œ-P-µß öŒß-Ó ©õ-u® ©õ-µ-øh¨-£õÀ
Aµ-” Eu-¨ ö£Ó ¡Ø-ÖU-Pn - U-Põ-Ú •”-¼®-PÒ öŒÀ- ¾ ® Œ@Põ- u - µ , Œ- @ Põ- u - › - P ÐU- S GÚ- x |À- Cµõ-Œ-µõ-Œ@Œõ-Çß @£õ-», Gx öŒ#-uõ-¾® ö£›-uõ-Pa vjº ©µ- n ® Aøh¢- u õº. AuØ- S ]» Áõ- µ ®
Âs- n ¨- ¤ ¨- £ õº- P Ò. S¾U- P À •øÓ- ° À ÁõÌz-x-P-øÍU T-Ö-Q-@Óß. AøÚ-Á-¸® |À-»-£-i öŒ#-x Œõ-u-øÚ £ø-hU-Q-Óõº, Pø»-bº!
£¯- n ® •i¢- x |õ- k v¸®- £ AÁº- P - Ð U- - P õ- P •ß- ©°-»õ-k-x-øÓU-S Á¢-u AÁ-øµ Œ¢-vz-x¨
£¯-o-PÒ @uº¢-x GkU-P¨-£-k-Áõ-º-PÒ. BÚõÀ, C¢- u Bs- i - @ »- @ ¯ Cµs- k ö£- ¸ ® @£] ©QÌ¢- u £”- ø ©- ¯ õ- Ú {øÚ- Ä Gß
C¢- u Bs- k •uÀ- Á º Pø»- b º AÁº- P Ò CøÓ-Á-Û-h® "xÁõ' öŒ#-Q-@Óß. Œõ-u-øÚ-PÒ öŒ#--x-Âm-hõº!
}lº £Ò-ÎÁ - õ-ŒÀ C©õ® ©-Ä» - Â- £U-¸w
- ß B¼® ö|g-]À {»õ-k-Q-Ó-x.
•¯Ø- ] öŒ#- x Âs- n ¨- ¤ z- u AøÚ- Á - ¸ - @ © Jß- Ö , @Põ- ø Á- ° À |h¢- u E»- P a-
íä @£õ-°-¸U-Q-Óõº. Cx @£õ-» ©Ø-Ó B¼®-P-Ю Gß- Ý - ø h- ¯ £Ò- Î z- @ uõ- Ç º v¸-  - Ç ¢- y º
£¯- n ® @£õ#- Á - µ ©z- v - ¯ Aµ- ] - h ® AÝ- © - v ¨ öŒ®-ö©õ-Èz uªÌ ©õ-|õ-k! ""¤µ-©õs-h® ''Gß-Ö Aß-£õ-Ú¢-uß öŒß-Ó ©õ-u® APõ-» ©µ-n-©-øh¢-
ö£Ø-ÖU öPõ-kz-v-¸U-Q-Óõº. CuØ-Põ-P •”-¼® íä @£õ# Á¢-uõÀ, AÝ-£-Á¨-§º-Á-©õ-P¨ @£Œ-Ä®, öŒõÀ-¾-@Áõ-@© Ax @£õ-» B°-µ® ¤µ-©õs-h-©õ-P uõº.
©U-P-Îß Œõº-¤À Pø»-b-¸U-S GÚ-x ÁõÌz-x- GÊ- u - Ä ®, öŒ¯- » õØ- Ó - Ä ® •i- ² ®. CuØ- S Fº |h¢-u ©õ-|õ-k, Cx!
á-©õz-x-PÒ Eu-- öŒ#-¯-»õ®. CÁº- P - Î ß Sk®- £ [- P - Ð U- S GÚ- x BÌ¢- u
P- - ø Í- ² ®, |ß- Ô - ø ¯- ² ® öu›-  z- x U öPõÒ- - Ð ug- ø Œ¨ ö£›- ¯ @Põ-  À - B - ° - µ - © õ- Á - x AÝ-uõ-£z-øu öu›-Âz-xU öPõÒ-Q-@Óß.
-Q-@Óß. C[-@P Jß-Ö {-øÚ-Ä Á¸-Q-Ó-x. Qµõ--©¨-¦-Ó Bs-k ÂÇõ-Ä® A¨-£-iz-uõß! A¢-u ÂÇõ-ÂÀ
B]-›¯
- º, öÁÎ-°k - £ - º- , E›-ø©-¯õͺ : •øÚ-Áº A.A´-³¨
- Á - , 3&], á©õ-Àì, 44, GÀ-hõ-®ì \õø», ÷uÚõ-®÷ - £-mø
- h, ö\ßøÚ & 600 018, öuõø»-÷ - £]&öuõø»-|P - À: 24340523 ©°-»õ-kx
- øÓ öuõh-º¦ •-PÁ
- ›
- : µ\õU hÁ-º, 15, Pa-÷\› \õø»,
©°-»õ-kx- øÓ & 609 001,öuõø»-÷£] : 04364&225152 öuõø»-|P - \- À: nammaooruseythi@hotmail.com Aa-]m
- À: 225101. ªß-Úg - h - º: Gì. ÷í-©õ- P
- Á - µ- ß
- , GÀ.¤.öhU., ÷á.Bº.¤›-sö - h-U, 286, R̨£õUPz ÷uõmha\õø», ö\ß-øÚ&600 010.
öuõø»÷£] : 26477931.