You are on page 1of 10

Grdeămu

unte
REVISTĂ EDITATĂ DE BISERICA NEEMIA IAȘI  
 19 SEPTEMBRIE 2010 

ştar
Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe
care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa. Grăuntele
acesta, într-adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele,
dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi
se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi
în ramurile lui. [Matei 13.31,32]

num
aru

1 4 1l

Editi
e spe
ciala
de NU
NTA
O poveste de dragoste scrisa de Dumnezeu
care să-şi lase familia şi cu care să formeze un singur
trup. Şi astfel Dumnezeu i-a intersectat drumul cu
Cerasela, o frumoasă fată în care a descoperit acelaşi
devotament pentru Dumnezeu.
Aveam ulterior să o cunoaştem pe Cerasela în cadrul
bisericii de casă, iar care Claudiu ne-a prezentat-o ca
fiind aleasa lui cu o mare încântare pe chip. Şi ce
altceva am putea spune decât că am fost foarte
bucuroşi pentru ei? Cu multă gingăşie şi dragoste
Cerasela i-a fost mereu alături, iar Claudiu ne
împărtăşea tot mai mult din biruinţele lui.
Înţelepciunea şi farmecul ei l-au completat pe
Claudiu într-un mod deosebit. În diferite contexte
Am avut onoarea să fim părtaşi la frumuseţea formau o adevărată echipă puternică pe care te
începutului de poveste pe care Dumnezeu a scris-o puteai baza.
mirilor noştri. A luat un băiat plin de devotament Privindu-i nu putem decât să ne bucurăm pentru ei,
faţă de El şi l-a aşezat lângă o frumoasă fată, care deoarece sunt un bun exemplu pentru cuplurile din
aştepta plină de încredere că Domnul va alege cel jur. Alegerile pe care le-au făcut şi frământările
mai potrivit soţ pentru ea. legate de relaţia lor au făcut cinste lui Dumnezeu,
Claudiu, un băiat cu frământări care aveau ca scop care a turnat peste ei belşug de binecuvântare.
apropierea cât mai mare de Dumnezeu. În această Frumuseţea relaţiei lor ne-a făcut să dăm slavă lui
lună se împlinesc doi ani de când facem parte din Dumnezeu şi să-I mulţumim pentru ei. Dacă vă
aceeaşi biserică de casă, care se întâlneşte apropiaţi de ei să îi cunoaşteţi mai bine vă veţi
săptămânal. Suntem un grup de tineri pe care molipsi de devotamentul lor pentru Dumnezeu pe
Claudiu l-a numit „Eutih”, după numele celui care a care îl răspândesc în jurul lor.
adormit la îndelunga predică a lui Pavel şi şi-a Dragii noştri, în viitorul care vă stă înainte vă dorim
pierdut echilibrul căzând pe fereastră, dar care în ca Dumnezeu să zidească „casa” voastră, ca ea să
final este reabilitat şi participă împreună cu ceilalţi la rămână veşnic în picioare. Dragostea voastră să
cină. Claudiu este neobosit în a asculta Cuvântul lui crească tot mai mult în fiecare zi şi împreună să
Dumnezeu şi la fiecare întâlnire stârneşte în noi formaţi acel singur trup pe care îl aşteaptă Domnul
dorinţa de a cunoaşte tot mai mult pe Domnul şi de la voi. Dumnezeul slavei să Se poată baza pe
Cuvântul Său. Biruitor sau înfrânt în luptele cu credinţa voastră şi să vă folosească în planurile Lui.
păcatul, Claudiu nu lipsea la nici o întâlnire şi venea Fiţi binecuvântaţi în veci de Domnul şi El să vă
aşa cum era pentru a strânge cât mai multe resurse poarte pe braţe de biruinţă în fiecare zi a căsniciei
spirituale în sufletul său. Mereu a fost o încurajare voastre!
pentru noi şi, atunci când noi oboseam, el era cel Cu multă preţuire pentru voi,
care ne dădea impulsul de a merge mai departe.
Fiind alipit de inima lui Dumnezeu, s-a frământat Daniel s i S i m o n a B o s i n c i a n u ( n a s i i )
împreună cu El în găsirea acelei persoane pentru

Dintotdeauna
Nu ştiu când am cunoscut-o pe Cera. Poate la nu am
jocurile “de-a v-aţi ascunselea”, “7 pietre”, b ă n u i t
“şotron”, “flori, fete sau băieţi” sau atunci când ne nimic. Dar
jucam “de-a magazinul”. Poate când ne jucam cu când Cera
păpuşile sau „făceam mâncare”. Poate atunci mi-a spus
când cântam sau încingeam câte un dans prin „Ioana, nu
casă... spui la
Nici pe Claudiu nu ştiu când l-am cunoscut: la nimeni, OK?”, mi-a picat fisa...!

2
basket sau la mafia?! Dragii mei, fiţi binecuvântaţi!!!
Îmi amintesc însă când i-am cunoscut pe Cu drag şi pupici,
amândoi. În seara în care, ieşind din scară, i-am Ioana Boanca
văzut pe ei doi şi pe Angel în faţa blocului. Iniţial
Frumusetea Ceraselei
am căsătorit eu Cera avea doar vreo 17 ani.
Însă, stând totuşi şi săpând adânc şi atent în
evenimentele ultimilor ani, Duhul mi-a amintit o
mică întâmplare prin care am fost cercetată prin
Cera. Se făcea că aveam nevoie urgentă de ceva
anume de la ea (nici nu-mi mai amintesc ce) şi tot o
sunam la telefon, însă ea nu răspundea. Aşa că am
sunat-o pe mama şi am întrebat-o ce se întâmplă.
Fiind seara mai târziu, mi-a spus că Cera doarme
deja, că se culcă mai devreme de felul ei. Eu,
mirându-mă că doarme la ora aia, întreb de ce, şi
mama dezleagă misterul: Cera şi Ligia se culcă mai
devreme pentru că dimineaţa se trezesc devreme şi
au părtăşie în Cuvânt şi în rugăciune cam vreo
M-am frământat mult înainte de a scrie acest două ore. Vă spun că în acel moment parcă o suliţă
articol, pentru că mi-am dorit să scriu lucruri care mi-a străpuns inima. M-am simţit atât de ruşinată
să dezvăluie ceva din frumuseţea interioară a pentru că eu nu am niciodată părtăşie două ore
Ceraselei. Spun că m-am frământat din cauză că nu dimineaţa, unde să mai pun că sunt dimineţi sau
am aproape nicio amintire concretă care să o zile întregi în care nu citesc din Scriptură. Atunci
conţină şi pe Cera. Iată de ce: în familia noastră, pe am fost cercetată prin practica surioarelor mele şi
când eram noi toţi încă acasă, eram împărţiţi în mi-am pus mai serios problema.
două „tabere”: cei „mari”, adică primele patru fete, Îi mulţumesc Domnului pentru impulsul primit
printre care şi eu, şi cei „mici”, adică restul de şase prin Cera şi le doresc celor doi, aşa cum spunea
suflete. Eu, făcând parte din tabăra celor mari, nu cineva, să se bucure de siguranţa că partenerul lor
am avut prea multe tangenţe cu „amărâţii” cei mici va fi întotdeauna cel în care pot avea încredere că îi
şi aşa se explică absenţa Ceraselei din amintirile va trezi dimineaţa pentru părtăşie!
mele. Nici când am crescut mai mari nu s-a
schimbat mare lucru, pentru că în anul în care m-
Ada Dumitriu

Incurajari la inceput de drum


O prezenţă discretă, dar puternică − aşa am Acum, la început de zbor în doi, mă rog Lui ca
cunoscut-o pe Cerasela în cadrul grupului Levi, din toate aceste experienţe preţioase pe care le trăiţi
care am făcut parte pentru mai mulţi ani; o acum să rămână borne de aducere aminte în
persoană care ştie să se deschidă în faţa celui care e momentele în care emoţiile şi sentimentele voastre
dispus să o asculte şi care nu stă să îşi plângă de nu vor mai fi atât de puternice ca acum şi ca în
milă în situaţiile dificile pe care le întâmpină. fiecare lucru făcut împreună să învăţaţi să-L
Cerasela, Domnul ne-a binecuvântat mult prin tine implicaţi tot mai mult pe El!
prin sinceritatea manifestată atunci cand aveai de
spus lucruri nu tocmai uşoare sau confortabile,
prin disciplina şi organizarea de care dădeai zilnic
dovadă atunci când dis-de-dimineaţă te sculai
dornică să auzi vocea Domnului tău, prin curajul
tău în diversele situaţii în care mergeai pe teren cu
SMURD-ul şi în fiecare zi dădeai piept cu lucruri
noi, cu oameni de multe tipuri, dar care aveau în
comun nevoia de ajutor, şi, nu în ultimul rând, prin
slujirea şi iniţiativele pe care le luai în special în
crearea de albume şi mesaje speciale pentru nunţile

3
celor din biserică.
Toate acestea El le-a pus în tine pentru a fi aripă şi
scut pentru Claudiu!
Simona Balan
Soacra cu doua, trei sau patru nurori
De data aceasta nu mai este doar o poveste scrisă de
Creangă, ci este o poveste scrisă de Însuşi
Dumnezeu, care, fără să aibă neapărat acest scop,
distruge acel „mit” al soacrei şi nurorilor care sunt
mereu într-un „război”.
Ce vreau eu să subliniez prin acest lucru?
Eu şi Cerasela ne cunoaştem doar de câteva luni, dar
avem în faţă atât timp cât va îngădui Dumnezeu să
trăim pe acest pământ. Mult sau puţin, îmi doresc ca
acest timp să fie unul de care să ne amintim cu
multă plăcere şi să vorbim una de cealaltă cu toată
dragostea şi tot respectul. Naomi le numea pe
nurorile sale „fiicele mele”, eu îmi doresc ca între
Astăzi este ziua poveştilor mai mult sau mai puţin mine şi nurorile mele să fie o relaţie de prietenie. Şi
adevărate. Unii vă vor spune poveşti cu zâne şi feţi când spun prietenie exclud din start lucrurile
frumoşi care trăiesc pe pâmânt şi la nunta cărora superficiale şi de „suprafaţă”.
suntem şi noi invitaţi, dar eu vă voi spune poveşti Îmi doresc ca Cerasela să găsească în mine o
cu... soacre şi nurori. prietenă cu care să poată împărtăşi atât lucrurile
Toată lumea a auzit de povestea lui Ion Creangă, bune, cât şi pe cele mai puţin bune, să aibă curajul să
Soacra cu trei nurori, prin ce chinuri a trecut soacra. se deschidă faţă de mine, convinsă fiind că va găsi în
Aceasta este doar o poveste, dar cu toţii mine un confident adevărat, dar şi un ajutor care va
conştientizăm faptul că autorul s-a inspirat din fi gata să îi ofere o încurajare, chiar şi o mustrare
realitatea românească. spusă cu toată dragostea. Nu va găsi perfecţiunea,
Copil fiind, nu mi-a plăcut de loc povestea şi ceva dar va găsi pe cineva care o poartă şi va continua să
din interiorul meu (pus de Dumnezeu), îmi spunea o poarte în rugăciunile ei.
că aşa ceva nu este conform standardelor Sale şi Poate Creangă prin povestea sa a reuşit să contribuie
căutam mereu în jurul meu o realaţie adevărată între la conotaţia urîtă a cuvântului „soacră”. Când auzi
noră şi soacră. Spre tristeţea mea, nici măcar în acest cuvânt, vrei, nu vrei parcă te trec fiori pe şira
mediul creştin nu am găsit prea multe nurori care să spinării.
se înţeleagă bine cu soacrele, lucru care m-a pus pe Fie ca familia Bulgariu să facă din cuvintele „soacră”
gânduri şi ori de câte ori mă rugam pentru viitorul şi „noră” două cuvinte plăcute pentru auzul
meu soţ o „adăugam” şi pe prezumtiva soacră pe fiecăruia.
lista mea de rugăciune. Fie ca familia Neemia să fie un exemplu în Iaşi şi
Dar Dumnezeu, care are mult simţ al umorului, nu prin aceste relaţii de familie şi să reuşească ca
numai că a „sărit” peste „şcoala de a fi noră”, ci m-a povestea lui Creangă să rămână „de poveste”.
pus în faţa faptului împlinit: să fiu soacră mai întâi Fii binevenită noră în mijlocul nostru şi să te simţi
pentru o noră, acum pentru două şi, cine ştie, în iubită şi acceptată de noi toţi, inclusiv de... heeei,
viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat, pentru chiar aţi crezut că am uitat de cealaltă noră, Dana?
patru nurori, nu trei, aşa cum spune povestea. Nici vorbă, prima „şcoală” cu ea am făcut-o, aşa că ...
Parcă îl văd pe Dumnezeu spunându-mi cu Aşadar, Cerasela, te îmbrăţisăm cu toată dragostea şi
zâmbetul pe buze: Acum să te văd Mihaela ce vei face din inimile noastre sincere şi pline de bucurie îţi
cu patru nurori! (Spre deosebire de soacra din spunem că ne eşti tare dragă şi abia aşteptăm să te
povestea lui Creangă, atât eu, cât şi nurorile mele îl vedem mireasă şi să intri în casa noastră într-o nouă
avem pe Dumnezeu ca Domn al vieţilor noastre, aşa postură, de soţie a dragului nostru Claudiu.
că pot să cânt şi eu cântecelul (adaptat la situaţia de Şi am să vă mai spun un mic secret doar ţie,
faţă) a celor trei purceluşi din altă poveste „Nu mi-e Cerasela, şi lui Claudiu. Undeva în ceruri, privind
frică de nora mea, nora mea, nora mea ...!”). spre voi, se mai bucură cineva, alături de toţi sfinţii.
Primul gând mi-a zburat la Naomi, Rut şi Orpa. De Ea nu poate fi prezentă fizic, dar în duh este alături
câte ori citesc cartea Rut sau privesc filmul realizat de voi. Să fiţi foarte atenţi atunci când la nuntă vă va

4
pe baza cărţii sunt plăcut impresionată de relaţia îmbrăţişa toată lumea, pentru că veţi mai primi o
minunată dintre Naomi şi Rut. Cred că orice fată sau îmbrăţişare caldă. Să ştiţi că e de la ea.
femeie care a citit cartea îşi doreşte o relaţie cel puţin
la nivelul acesteia.
Mihaela Bulgariu
De la parinti ...
Gheorghe si Mihaela Bulgariu
Toţi ştim cum sunt Cerasela şi Claudiu, toţi le
ştim calităţile, aşa că vom încerca să le scriem
doar câteva urări din partea noastră.
Claudiu, Proverbele spun că cine găseşte o
nevastă bună găseşte fericirea şi este un har pe
care-l capătă de la Domnul.
Întotdeauna să priveşti la Cerasela ca la un dar
de la El şi să gândeşti că ai găsit adevărata
fericire pe acest pământ. Să nu uiţi că ori de
câte ori gândeşti ceva despre ea sau i te
adresezi, în realitate toate aceste lucruri nu se
opresc la ea, ci îşi continuă „drumul” ajungând
la Dumnezeu, bucuria sau tristeţea având efect
în primul rând asupra Lui. Aşadar, dacă vrei să Şi nu uita că femeile au nevoie să se simtă în
Îl bucuri pe Dumnezeu, să o iubeşti pe Cerasela siguranţă în braţele soţului, să fie iubite şi să li
aşa cum îţi cere El, până la sacrificiu. se spună acest lucru de foarte multe ori, fără ca
În perioade de criză să nu uiţi că El este soţul ei să se plictisească că i-a mai spus acest
Singurul care nu intră în nici un fel de criză, că lucru de cel puţin o mie de ori.
toate sunt posibil la El şi că El deţine toate Cerasela, în familie femeia „dă tonul”. În funcţie
lucrurile în control. El spune şi se face şi inima de cum este starea femeii aşa este atmosfera din
împăratului este ca un râu de apă în mâna Sa, casă. Să nu uiţi acest amănunt şi chiar dacă vor
pe care îl îndreaptă încotro vrea. Aşadar nimeni fi momente mai puţin plăcute, aminteşte-ţi că o
şi nimic nu Îi poate sta împotrivă şi dacă El este privire prietenoasă înveseleşte inima ta şi a celor
de partea noastră, este suficient. din jurul tău. Un zâmbet sincer aduce lumină şi
Întotdeauna să ai în vedere că prin înţelepciune pace. Oricât de greu ţi-ar fi, chiar şi atunci când
se înalţă o casă, prin pricepere se întăreşte şi Claudiu „nu va merita” să îi zâmbeşti sau să îl
prin ştiinţă se umplu cămările ei cu provizii ierţi, să o faci de dragul lui Dumnezeu, care Te
materiale şi spirituale. Înainte de a lua o decizie, va privi şi îţi va da puterea să ierţi şi să uiţi fără
sfătuieşte-te cu Dumnezeu, în prezenţa ca măcar să realizezi că este a nu ştiu câta oară
Ceraselei. Să faceţi totul împreună, să munciţi când o faci. Dacă va fi vreodată cazul, să îţi
împreună, să vă odihniţi împreună, să vă „înghiţi” cuvintele care, dacă le-ai da drumul, ţi-
distraţi împreună, chiar dacă din când în când ai dori apoi să nu le fi rostit.
veţi avea şi timpul vostru personal. Dumnezeu urăşte femeia supărăcioasă sau
Aminteşte-ţi că aşa cum îţi vei construi gâlcevitoare şi o numeşte streaşină picurătoare.
atmosfera din familie aşa o vei avea. Dacă De câte ori vei auzi o streaşină picurând să îşi
„acasă” va fi locul în care abia vei aştepta să aminteşti de ce a spus El şi să Îl rogi să te
ajungi şi să îţi petreci timpul, înseamnă că ai o ferească de aşa ceva, să îţi pună în suflet multă
comoară uriaşă şi foarte preţioasă. dragoste şi răbdare faţă de soţul tău drag şi
scump.
Soţii noştri au nevoie să ştie că sunt apreciaţi
şi foarte importanţi în ochii noştri prin tot ceea
ce întreprind. Că sunt valoroşi pentru noi şi
că ... nu sunt manipulaţi de soţia lor. Da, nu
uita că prin natura noastră este foarte uşor să
facem acest lucru.
Şi în fiecare clipă să îţi aminteşti că o femeie
nu poate decât să îşi înalţe soţul sau să îl
distrugă. Înainte de a face sau zice ceva,

5
aminteşte-ţi că este aşa uşor să distrugem ceea
ce am construit cu trudă într-o perioadă mare
de timp şi este aşa greu să refacem ceva din
Continuare in pagina 6
De la parinti . . .  
Continuare din pagina 6
ca ea/el să fie sau să facă ...”, încercaţi să spuneţi:
„ce pot schimba eu în mine sau ce pot să fac eu
astfel încât astăzi el/ea să aibă o bucurie în plus?”
Să nu doriţi să vă schimbaţi unul pe celălalt prin
metodele voastre proprii. Când unul din voi
consideră că ar trebui ceva schimbat la celălalt,
aduceţi problema respectivă înaintea lui
Dumnezeu, El fiind Cel care va decide care din cei
doi se va schimba cu adevărat.
Fie ca bucuria şi împlinirea voastră să apară atunci
când îl veţi face pe celălalt să fie bucuros, fericit şi
împlinit.
Fie ca voi să fiţi unul pentru altul pe locul doi în
nişte ziduri ruinate. viaţă după Sfântul Dumnezeu şi frânghia pe care
Pentru noi nu există altă cale, ori îi distrugem, ori îi aţi început să o împletiţi acum să fie mereu
înălţăm stând în umbra lor, în cămăruţa noastră, împletită din Cerasela, Claudiu şi Domnul nostru
purtându-i pe braţe de rugăciune, mijlocind pentru Isus Hristos.
ei. Să aduceţi raiul în casa voastră şi căminul vostru să
Aşadar, dragii noştri Cerasela şi Claudiu, vă dorim fie locul de desfătare al lui Dumnezeu.
să porniţi la acest drum propunându-vă două Viaţa voastră să fie o provocare pentru cei din jurul
lucruri: vostru, căminul vostru, relaţia voastră să Îl onoreze
Să nu plecaţi cu aşteptări din partea celuilalt. Cu pe Dumnezeu şi să îi determine pe cei ce vă vor
cât sunt mai mari aşteptările cu atât mai mai mari întalni să aducă laude Domnului nostru drag şi
sunt dezamăgirile şi cu atât mai adânci vor fi rănile scump, Isus Hristos.
din sufletele voastre. În loc să spuneţi: „mi-aş dori
Gheorghe si Mihaela Bulgariu

Vizite mai dese. . .  


De când au început să se căsătorească surorile
mele, vizitele la Iaşi trebuie să fie mai lungi,
pentru că sunt deja mai multe case de vizitat.
Claudiu şi Cerasela s-au gândit că ar mai fi nevoie
de una în plus! Şi iată-i în marea zi a startului lor
în doi. Ei, ştiu că nu s-au gândit ei neapărat aşa,
dar abia aştept concediul acela în care voi trece
într-o scurtă vizită pe la casa lor. Vom servi
împreună un ceai sau o cafea, îmi vor arăta pozele
de la nuntă, vom povesti despre cum e să păşeşti
lângă cel/cea pe care Dumnezeu ţi l-a dat/ţi-a dat-
o, voi învăţa de la ei una şi alta.
Atunci îi voi vedea pe Claudiu şi pe Cerasela altfel
decât îi văzusem înainte. La fel de simpatici sau sau mai târziu, se va întâmpla!
poate chiar mai simpatici, reflectându-şi unul Dumnezeul vostru să vă ţină în braţele Sale, de
altuia zâmbetul de pe chip, cu preocupări ce astăzi până în veşnicie!
ţintesc în aceeaşi direcţie, învăţând împreună, din
zi în zi mai mult, să înţeleagă voia lui Dumnezeu
Rebeca Boanca

6
pentru ei ca familie.
Nu ştiu când vor deveni rândurile acestea
realitate, dar mă bucur de pasul pe care ei îl fac
azi. Asta îmi confirmă că într-o zi, mai devreme
Ceruska
Cera a căpătat o multitudine de nume pe parcursul
convieţuirii în familie (aspect întâlnit, de altfel, nu
doar în cazul ei, ci şi în cazul oricărui alt membru al
familiei), nume pe care însă nu le putem dezvălui,
din motive de securitate.
Cera este sora mea mai mare cu aproximativ un an
şi jumătate şi singura cu care mă asemăn la
aspectul fizic. Dintre părinţii şi fraţii noştri nici
unul nu are ochii albaştri, însă noi două am
împrumutat culoarea ochilor de la bunica de pe
mamă. Doar noi două avem părul în nuanţe de
roşcat, ca în barba tatălui (să nu-l căutaţi cu privirea
să vedeţi dacă e adevărat ce spun! Barba lui era mult mai înalt decât oricare altul de până acum: ne-
roşcată în tinereţea lui, nu şi acum). Noi două am am propus fiecare-n parte să cunoaştem pe Cel care
învăţat în clasele I-IV la aceeaşi şcoală din cartier şi ne-a creat şi ne-a mântuit, iar asta prin Cuvânt şi
am avut învăţătoare comună (în ani diferiţi). rugăciune! Nu în ultimul rând, Cera este cea cu
Când eram mici aveam amândouă talentul de a ne care, mai nou, sunt şi la acelaşi grup de casă, ceea
supăra una pe cealaltă, astfel încât nu eram chiar pe ce ne e de ajutor pentru frământările noastre.
aceeaşi undă de multe ori. Dar ştiu sigur că atunci Mulţumesc frumos, Cera, pentru că te trezeşti în
când eram la ţară, doar cu bunicii, fără părinţi, fiecare dimineaţă cu îndârjire la ora 5, ca să citeşti
eram foarte solidare şi întotdeauna când apele erau Scriptura şi să te rogi! E o adevărată încurajare şi
tulburi, ţineam una cu cealaltă. În astfel de motivare pentru mine şi mă faci să mă simt mică de
momente, uneori ne luam cu ale noastre şi nu ne tot! Să te ajute Domnul nostru să o ţii tot aşa!
lăsam bucuria furată de „norii negri”, ba chiar prin Cu drag.
asta o mai enervam pe bunica deja nervoasă.
Cera este persoana cu care de ceva timp rezonez
Ligia Boanca
mai bine, pentru că ne-am propus un ţel cu mult,

D r a g i i m e i „ c u m n a t e i ”. . .  
C&C, Cera şi Claudiu, doi frumoşi. Zic frumoşi celălalt. I-am cunoscut sensibilitatea „fulgerului”
pentru că, în primul rând, îi văd frumoşi în interior. din echipa noastră de volei, copilăria şi drumul
Am avut ocazia, ca mulţi care au fost în tabăra de la umblării în credinţă. Aaa, şi să nu uit! Calităţile lui
Moeciu, să învăţ lucruri noi şi să întăresc relaţii cu de şofer! Dacă vreţi să împrumutaţi vreodată
fraţii din biserică, printre care şi ei (C&C). Am maşina cuiva, el e omul ideal. De ce? Mai mult de
călătorit cu ei în maşină şi i-am cunoscut şi în alte 80 km/h nu-i dă!
contexte decât în gruprile de slujire de la biserică. Iar Cerei îi sunt dator cel puţin pentru faptul că,
Am observat şi am fost încântat de felul în care se fără să ştie, ea şi Ligia, prin seriozitatea şi poziţia
potrivesc şi de cât de bine se completează unul pe lor faţă de dărnicia în biserică, m-au încurajat şi mi-
au deschis ochii spre o altă perspectivă asupra
„zeciuielii”. Astfel mi-au fost înlăturate multe dubii
şi suspiciuni. Ovidelu, verişorul tău, spunea odată: „Pe
soţia mea o voi face cea mai fericită”. Vreau să-ţi
amintesc aceste cuvinte, atât ţie, cât şi lui Claudiu, ca să
aveţi grijă să vă faceţi unul pe celălalt cel mai fericit!
Domnul să vă răsplătească credinţa cu binecuvântări, să
vă ajute să fiţi lumină şi să aveţi o familie sfântă.
Multă iubire şi trăire în, cu şi pentru Hristos, vă urez,

7
dragii mei!
Sabin Farcasel
Cerasela, portret
Chip luminos, zâmbet larg, deşi adesea parcă prea Ce bine de
străbătut de urme de seriozitate, dedicare până la soţul ei, ce
epuizare, pasiune. bine de
Aşa s-a arătat Cerushka, aşa am văzut-o crescând oamenii cu
sub ochii noştri, ai tuturor celor din casă. care are de-
În acest sens, cele mai proeminente sunt amintirile a face şi
legate de SMURD, de echipamentul roşu, care bene-
împrumutat ba de la unul, ba de la altul, pe care îl ficiază de
purta cu drag, de orele nesfârşite de voluntariat pe darurile pe
ambulanţă, aşa încât, atunci când o căutai prin care Dumnezeu le-a pus în ea!
casă, mai mult nu era decât da, de orele în care Dumnezeu să o ajute ca şi în căsnicia ei să dea
povestea ce şi cum a învăţat şi a ajutat. totul pentru a o face un colţ de rai.
Cerasela e omul care, dacă iubeşte, o face fără rest.
Dacă îşi pune inima pentru ceva, nu se dă înapoi. Iulia Boanca, mama

Planul lui Dumnezeu cu tine


Am cunoscut-o pe Cerasela chiar la prima trec pe aici?>”.
întâlnire a grupului de casă Levi la care am Claudiu, mă bucur că Dumnezeu ţi-a pregătit o
participat. Îmi amintesc că m-a surprins soţie specială cum e Ceraselă şi sunt convinsă că
vestimentaţia ei ciudată, ea fiind îmbrăcată în veţi fi unul pentru celălalt ajutorul şi instrumentul
seara respectivă cu uniforma SMURD, şi urarea de potrivit pentru modelarea caracterului vostru.
bun venit pe care i-a adresat-o cineva din grup: Închei cu o definiţie a iubirii, dată de un cunoscut
„Bună Cerasela! Ai venit la grup cu elicopterul?”. poet român, dorindu-vă ca dragostea voastră să fie
Pe parcursul întîlnirilor mi-am dat seama că o oglindire a unei iubiri fără margini, de care noi,
Dumnezeu a pus în ea un dar deosebit: acela de a-i aleşii Lui, ne vom bucura pe vecie.
îngriji pe cei bolnavi şi nu oricum, ci chiar în Iubeşti − când simţiri se deşteaptă
situaţiile de urgenţă, când e chemată să acţioneze că-n lume doar inima este,
contra cronometru. că-n drumuri la capăt te-aşteaptă
Am văzut în ea puterea de a trece peste situaţii nu moartea, ci altă poveste.
dificile şi mai ales încrederea că toate lucrurile (Lucian Blaga, Iubire)
prin care un creştin trebuie să treacă au un scop în
planul lui Dumnezeu, de aceea, după cum însăşi
Cerasela mărturisea, „atunci când trec prin
probleme nu mă întreb <Doamne, de ce?>, ci spun
mai degrabă <Doamne, pentru ce ai îngăduit să Denisa Burghelea

Urare de la grupul Levi


Doar Domnul ar fi putut să îmbine atât de Curaj, gingăşie şi frumuseţe: liantul lor e
năstruşnic şi frumos calităţi pe care, în mod dragostea de Dumnezeu şi dragostea de oameni.
normal, cu greu le găseşti împreună. Dragă Cerasela, acum, în pragul călătoriei în doi,
Stai să o priveşti, o prezenţă discretă şi rezervată, Domnul să te binecuvânteze cu putere de a iubi
şi te întrebi cum a putut Domnul ca în acel zâmbet cât pentru doi, de a rodi în bunătate cât pentru
angelic şi plin de pace să ascundă curajul şi doi, de a ierta şi uita cât pentru doi.
rezistenţa unui luptător. Adesea ni s-a strâns Iar ţie Claudiu, ce putem să îţi urăm decât
inima ascultându-i la grup experienţele de pe înţelepciune în a descoperi şi pune în valoare
SMURD când un om se luptă în faţa ei cu moartea. comoara primită în dar!?

8
Ce o defineşte? E acea linişte în mijloc de furtună,
e echilibrul când totul în jur e extrem de dinamic,
e rezistenţă atunci când răbdarea e greu încercată.
Cu drag, Grupul Levi
Cand povestea de dragoste ti-o scrie Dumnezeu
înainte de a-l cunoaşte eu pe Cătă. Aşa că, dragă Cera
şi dragi viitoare cumnate, suntem binecuvântate ca
soţii noştri să fie crescuţi de o femeie care i-a protejat
în primul rând prin rugăciune şi care ne-a preţuit şi
ne-a considerat importante şi demne de a investi
timp în rugăciune pentru noi, poate dinainte ca ei să
facă primii paşi!
Apoi mi-l amintesc pe Claudiu cel mai apropiat de
mama. El era singurul dintre băieţi care o alinta şi m-
am gândit de pe atunci că soţia lui va fi fericită cu un
soţ care nu va conteni să-i arate tandreţe şi afecţiune.
Nu ştiu când s-a gândit prima dată la momentul
relaţionării cu o fată, însă ştiu că s-a pregătit pentru
Cum s-a transformat sufletul lui Claudiu până la momentul acesta, documentându-se şi citind cărţi pe
bărbatul hotărât de astăzi, care, înaintea Bisericii, această temă. Ba chiar unele subiecte le-a aprofundat,
mărturiseşte că a găsit-o pe cea alături de care vrea să iar imaginea cea mai sugestivă este cea în care
îmbătrânească? Numai Cel ce modelează sufletele Claudiu intra în lumea viselor în timp ce mama îi
poate şti, însă puţin Domnul ne-a dezvăluit şi nouă. citea din cartea „Când povestea de dragoste ţi-o scrie
Îmi vine acum în minte că am citit mai demult, nu Dumnezeu”.
mai ştiu exact dacă într-un Grăunte mai vechi sau Şi acum visele au devenit realitate, iar Claudiu
într-un material al Rugului Aprins, o rugăciune a trăieşte acum propria poveste de dragoste scrisă de
mamei mele soacre ca toţi băieţii ei să aibă soţii Dumnezeu şi happy-end-ul e garantat dacă cei doi
credincioase. Când am citit asta eram de puţin timp rămân fideli Autorului acestei poveşti.
parte a familiei, însă am simţit aşa o siguranţă ştiind
că o mamă s-a rugat pentru mine cu mult timp Dana Bulgariu

Ca fratii
Stând în faţa foii de hârtie şi încercând să scriu ceva câştigându-şi din partea lui tata apelativul de
din suflet despre fratele meu, din cei 22 de ani trăiţi „ursăchean", semănând mult cu bunicul din partea
în aceeaşi casă, nu pot decât să spun că sunt plin de mamei.
regrete că am lăsat anii să curgă pe lângă noi, fără să Când nici nu trecusem de vremea maşinuţelor,
ne cunoaştem decât superficial. E drept că am studiat Claudiu a câştigat o bursă de două sau trei săptămâni
la şcoli diferite, am avut fiecare prietenii lui, în Olanda, deci a fost primul dintre noi care a plecat
experienţele lui. în străinătate. Vă închipuiţi cum ne uitam la el ca la
Ne-am apropiat unul de altul în ultimii ani, când am filme SF când ne povestea cum s-a distrat la piscină,
slujit împreună la SLIM, şi muuulte ore am discutat, cum s-a plimbat cu bicicleta pe piste special
la telefon sau faţă în faţă, despre ce am mai putea face amenajate (până atunci nici nu ştiam că există) sau
să se audă bine în biserică, cum să reglăm staţia sau cum, în mod incredibil, familia la care a fost cazat
ce fire ar mai trebui cumpărate. Pe lângă asta am avea calculator acasă!
început să discutăm probleme personale, să ne cerem Un alt eveniment notabil care nu poate fi trecut cu
părerea despre o problemă sau alta. Aşa a devenit vederea, pe care nici eu şi sigur nici Dana, soţia mea,
prietenul meu cel mai bun şi acum simt nevoia să-l nu-l vom uita, este din ziua nunţii noastre, când, în
sun repede să-i povestesc orice bucurie sau necaz. amintirea bătăilor din copilărie, un şlap aruncat
Anii vor trece cu aceeaşi repeziciune ca până acum şi înspre mine de Claudiu mi-a spart buza. Cu două ore
mă rog Domnului ca ce am câştigat în aceşti ani să nu înainte de cununia civilă stăteam cu gheaţă pe buza
se piardă, ci să se înnoiască din zi în zi. umflată. Până la urmă tot răul a fost spre bine şi aşa
Dar dacă ar fi totuşi să povestesc ceva despre am beneficiat şi eu de machiaj profesionist la nuntă
copilăria lui Claudiu, vă voi spune că el a fost (numai pentru acoperirea rănilor).
dintotdeauna altfel: a făcut primul "oaaa" la câteva Şi cum nici un final nu se potriveşte mai bine decât
minute după ce gongul a marcat începutul anului cu o urare, un singur lucru îţi urez pentru perioada
1985, adică pe 1 ianuarie, la ora 0.05, ca să nu uite nouă pe care o începi, dragul meu prieten şi frate:

9
nimeni de ziua lui (şi aşa îşi face Claudiu în fiecare an „aer în piept!” (Claudiu ştie)!
ziua cu biserica, aşa cum o face şi Cera azi).
El este şi cel mai diferit în ce priveşte fizionomia, Catalin Bulgariu
fiind singurul cu părul creţ şi ochii verzi, astfel
Spre orizonturi elitiste Emilian Bulgariu
alcătuit o revistă cu gândurile pe care le aveau pe
diferite teme, titlul dat de Claudiu articolului său
fiind „Ce este omul?”. Pentru ca demonstraţia celor
spuse mai sus despre Claudiu să aibă consistenţă,
voi cita din acest articol câteva paragrafe:
Pentru a ne înţelege pe noi înşine, pentru a ne găsi locul
potrivit sau chiar pentru a ne face viaţa mai uşoară
trebuie să răspundem la întrebări de felul: Ce este
omul? Care este sensul vieţii? Ce caut eu pe
Pământ? Ce este fericirea? Ce doresc eu cu adevărat de
la viaţa aceasta? Cum se explică existenţa mea?
Pentru Rene Descartes caracteristica esenţială a omului
este gândirea, este faptul că el poate cugeta, poate
raţiona. Însă gândirea caracterizează sufletul, nu trupul.
Un moment care caracterizează foarte bine Aşadar, când vorbeşte despre om, Descartes are în vedere
parcursul lui Claudiu până în acest moment s-a sufletul; omul nu este corpul său deşi este strâns legat de
petrecut în clasele din ciclul gimnazial, la Colegiul acesta. Aceeaşi idee o regăsim şi la Pascal, care susţine
„C. Negruzzi”. Au avut pe cineva important invitat că ceea ce îl face diferit pe om de restul creaţiei este
raţiunea, faptul că omul poate cugeta: “Omul nu este
la ora de limba română şi s-au pregătit foarte bine, s
decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar este o trestie
-au îmbrăcat în uniforma specifică şcolii şi au scris
cugetătoare”. Pentru Lucian Blaga trăsătura esenţială
mare pe tablă: „Suntem elitişti!” Sincer să fiu nu am
şi specifică omului e aceea că omul fiinţează „întru
înţeles nimic atunci din acest eveniment şi am râs
mister şi pentru revelare”.
când mi-a povestit, dar stând acum şi încercând să
Omul, spre deosebire de restul creaţiei lui Dumnezeu,
cuprind în câteva cuvinte viaţa lui Claudiu de până
are libertatea de a alege, are conştiinţa propriilor
acum, cred că acest dicton i se potriveşte. Prima fapte, are acel sentiment de responsabilitate faţă de
reacţie, aceea de repulsie faţă de posibila îngâmfare acţiunile întreprinse, are anumite nevoi superioare
a acelor mici copii negruzzişti, mi-a trecut când mi- cum ar fi: nevoia de comunicare, de apreciere, de
am dat seama că parcursul formării unui om de relaţionare, de a se simţi util, de cunoaştere, de a afla
excepţie, care să influenţeze pozitiv dezvoltarea ceva nou,
acestei lumi, începe cu conştientizarea şi asumarea de divi-
scopului de elită al societăţii. nitate etc.
Îmi aduc aminte cu drag discuţiile despre credinţă, D r a g ă
viaţă şi pe diferite teme din filozofie pe care le Claudiu,
aveam cu Claudiu, mai ales în drumul spre şi alături de
dinspre Biserică. Am descoperit în el un băiat Cera, îţi
sincer, profund, jucăuş şi, cum scria diriginta lui din poţi înde-
gimnaziu pe o carte pentru premiu, „un băiat plini me-
frumos ca o fetiţă”. Nu-mi aduc bine aminte exact nirea de
temele pe marginea cărora discutam, dar mi-a cuce ritor
rămas întipărit în minte cât de bucuros eram de noi ori-
vorbind despre ce ne trecea prin mintea noastră de zonturi, de floare a făinii, de elită a societăţii. Şi nu
liceeni; pentru amândoi timpul dispărea în acele este nimic mai elitist decât să iubeşti întocmai cum a
momente de joacă cu idei. Când Claudiu era în iubit Isus. Să nu lăsaţi ca cineva sau ceva să vă
clasa a XII-a la respectabilul liceu „G. smulgă aripile pe care Dumnezeu cu atâta dragoste
Ibrăileanu” (respectabil mai ales pentru că cei mai şi trudă vi le-a dat. Sunteţi frumoşi şi nu uitaţi să
mulţi copii din Biserica Neemia au învăţat acolo), arătaţi lumii aceasta.
încurajaţi de profesoara de filozofie, elevii au

Echipa de redactie
Redactori:     Tehnoredactare:  
 
Echipa de serviciu: 
 
 

10
 

Mihai Ghiurțu,   Emil Juverdeanu,   Daniel Bosîncianu,   Emil Juverdeanu–responsabil de număr 


Dana Lungu,   Costel Cozorici,   Silviu Bulgariu,   Bogdan Bosîncianu – tehnoredactor 
Oana Bilan,   Ada Dumitriu,  Bogdan Bosîncianu 
 
Email: 
Ştefan Mihai 
 

Irina Beschieriu,    
grauntedemustar@yahoo.com 
Ioana Boancă,  
Secretar de redacție: 
 

Irina Andriciuc,   Dana Bulgariu