You are on page 1of 8

142

NUMĂRUL

24 oc tombrie
2010
REVI STĂ EDIT ATĂ
DE BI SERI CA
NEEMI A, I AŞ I
Grăunte
Î mpă ră ţi a ce ru ri l o r s e asea mă nă c u un gr ăun te de muş ta r, pe
c are l -a l ua t u n o m şi l - a s emă na t î n ţ ar i na sa . Gră un tel e
a cest a, în tr -ad evă r, es te c ea mai mi c ă di n tre to ate se mi n ţel e,
d ar , d up ă ce a cr escu t, est e m ai ma re dec ât za r za vat uri l e şi
s e f ace un co pac, aş a c ă p ăsă ri l e ce ru l ui vi n şi îşi fac cu i bu ri
de muştar
î n ram uri l e l ui . M a t e i 1 3 .3 1 , 32

Cuprins:
“IMACULAT” VS. “ÎN PLIN PROCES DE
VINDECARE ÎN HRISTOS”
Daniel Boca - Pag. 2
CUMPĂR ÎNTREBĂRI
Emilian Bulgariu - Pag. 3
OAMENII DIN VIAŢA MEA
Roxana Clim - Pag. 4
DAVID ŞI EU
Emil Juverdeanu - Pag. 5
GRIJA PENTRU BISERICĂ
Marius Clim - Pag. 6
ÎMPREUNĂ PENTRU EL
Cătălina Constantin - Pag. 7
RECENZIE CARTE
Anuţa Boghean - Pag. 8
„Imaculat” vs. „în plin proces de
vindecare în Hristos”
Daniel Boca
Creştinismul nu este o credinţă pur
intelectuală şi interioară. Creştinismul poate fi
trăit şi manifestat numai în comunitate.
Porunca cea mai mare din Lege poate fi
împlinită numai în raport cu Dumnezeu şi în
raport cu aproapele meu. Frumos este că eu nu
îmi pierd valoarea în toata această ecuaţie,
pentru că sunt etalonul după care pot măsura să-ţi împrumut o lupă cu care să studiezi aceste
câtă dragoste trebuie să acord celui de lângă „calităţi”. Ştiu că demersul este stupid, dar aşa
mine. Să iubesc pe aproapele meu ca pe mine sunt în adâncul fiinţei mele.
însumi pare un lucru banal dacă sunt rupt de Dar ce uşurare să descopăr adevărul că
lumea aceasta, dar devine complicat pe măsură dacă sunt ceva sunt pentru că Tatăl meu a vrut
PAG INA ce mă implic în relaţii, pe măsură ce caut să aşa şi nu pentru că eu am intenţionat asta, prin

2
cunosc mai multe despre fraţii mei şi mă las urmare nu am cu ce să mă laud, căci tot ce este
descoperit de ei. bun al Lui este. Ce pot să fac însă cu bagajul
Grăunte de Muştar În cartea Proverbelor, cartea înţelepciunii mai puţin plăcut al inimii mele? În primul rând
Nr. 142 - 24 Octombrie
lui Solomon care este de fapt înţelepciunea lui să nu-l ascund. Asta nu înseamnă că trebuie să
Dumnezeu, căci de la El vin toate darurile mă „laud” pretutindeni şi înaintea oricui cu
bune, găsim scris că „cine zideşte o poartă imperfecţiunile mele. Dumnezeu mă lasă să
înaltă caută pieirea.” (Prov. 17:19b). Ştii un îmi aleg persoanele cu care pot să relaţionez şi
verset mai clar decât acesta legat de cei mai nimeriţi pentru a mă cunoaşte sunt cei
relaţionare? Înţeleg de aici că, în măsura în care din biserica mea de casă. Acolo trebuie să
mă fac parte a trupului lui Hristos, în măsura încep să-mi dărâm poarta, acolo trebuie să
în care, dacă te apropii de mine nu-mi pun încep să nu mă mai ascund în spatele măştilor
masca fariseului, mă vei cunoaşte aşa cum sunt şi a neprihănitelor zâmbete. Biserica de casă
şi acest lucru este foarte sănătos pentru mine. din care fac parte este în primul rând familia
Lumea ne învaţă că putem să cosmetizăm mea şi faţă de cei din casa mea nu pot să mă
micile imperfecţiuni ale trupului nostru pentru ascund, căci, dacă o fac, o fac spre pieirea mea.
ca în ochii celor din jur să fim cât mai aproape Dacă cele scrise mai sus vorbesc şi
de „perfecţiune”. Problema este că nu mă despre tine, te invit să faci o alegere simplă.
opresc aici şi vreau să cosmetizez şi Vrei să pozezi în „icoana făcătoare de minuni”
imperfecţiunile sufletului meu. Nu-mi place să a grupului tău sau vrei să te vindeci de bolile
mă cunoşti în cele mai mici detalii, dar nu-mi cele mai adânci ale sufletului. Tu decizi.
place în mod special să-mi cunoşti părţile
neplăcute, căci pe celelalte am mare grijă să le
vezi şi dacă nu le observi sau le treci uşor cu
vederea sunt gata să îţi dau ochelarii mei sau
Cumpăr întrebări
Emilian Bulgariu
Ce ştim despre Universul în care trăim? De multe ori
Cum definim lucrurile pe care le întâlnim, le vedem la începutul
sau le pipăim? Cât de bine ne cunoaştem trupul sau unor confe-
mintea? Uneori stau deoparte şi mă uit la unele rinţe, cei
persoane care, cu o siguranţă de nezdruncinat, îşi care ţin
spun părerea despre un lucru şi nimeni nu ar putea p re le g e r ile
să-i contrazică pentru că „ei ştiu mai bine”; pentru întreabă au-
ca apoi să-mi pun întrebarea: „Cât din ceea ce dienţa ce
cunosc este adevăr şi cât este fals, ce adevăruri întrebări are,
absolute cunosc şi câte din acestea au fost ridicate la cu ce aştep-
acest rang cu de la sine putere?” tări au venit
Greu îl mai lăsăm pe Dumnezeu să ne oamenii la
surprindă şi aceasta din pricina lipsei noastre de sesiuni. Îmi
smerenie. Îl reducem pe Dumnezeu la coaja pe care amintesc
o vedem noi, la interpretarea pe care am dat-o noi figura tristă a unui astfel de om care, uitându-se
lumii şi lucrurilor pe care le cunoaştem. Smerenia peste mulţimea din sală, vede că cei din scaune s-au
înseamnă să îţi îngădui posibilitatea mirării, să poţi făcut una cu obiectele pe care stau pentru că nu au
fi luat prin surprindere, să poţi spune „nu ştiam întrebări. Cu ce vor pleca aceştia acasă dacă nu au
PAG INA
acest lucru” sau „credeam că lucrul acesta este întrebări? Degeaba primesc răspunsuri dacă eu nu

3
imposibil”. mi-am pus întrebarea mai întâi. Este ca şi cum
În fişa postului de cercetător este trecută o cineva ar încerca să-mi dea un medicament fără să
cerinţă cu prioritatea zero: nu numai să laşi conştientizez valoarea acestuia sau că am nevoie de
posibilitatea mirării în viaţa ta, ci şi să o cauţi. De el. Când vin la biserică duminică sau joia la biserica Grăunte de Muştar
Nr. 142 - 24 Octombrie
bunăvoie trebuie să intri pe terenul lucrurilor pe de casă, cu ce întrebări vin? Câte din întrebările pe
care nu le cunoşti, de care ţi-e frică, faţă de care ai care le am sunt bune, câte sunt nebune şi câte au
fie o multitudine de întrebări (un domeniu semi- greutatea vântului?
cunoscut), fie doar un semn imens de întrebare (un Au fost momente când am venit fără
domeniu total neexplorat). Dacă „în Hristos sunt aşteptări la astfel de întâlniri şi chiar dacă am plecat
ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”, cu ceva în traistă, acel ceva s-a pierdut uşor pe
cu toţii suntem chemaţi la această muncă de drum. Dăm vina pe ciorile care fură sămânţa fără ca
cercetare, fiecare în domeniul lui, fiecare după să ne întrebăm de ce nu am avut capacitatea de a
puterea lui. Ultima mea afirmaţie nu restricţionează înmagazina cuvântul într-un pământ fertil.
cercetarea doar la modul academic, ci urmând acest Pământul se afânează înainte prin disponibilitatea
model putem experimenta căutarea mirării în cele de a mă mira şi prin întrebările cu care mi-am
mai banale lucruri: în zborul unui fluture, în umplut mintea. De cele mai multe ori încerc să
turnarea detergentului pentru spălarea vaselor, în ascult activ o predică, doresc să prevăd punctul
alergarea de la jocul de fotbal, în rugăciunea din culminant şi întrebarea esenţială la care doreşte să
cadrul bisericii de casă, în studiul personal al răspundă cel care expune, îmi place să judec la
Bibliei. sânge logica şi firul discursului, fac conexiuni cu
Discutând cu un prieten, acesta mi-a zis: alte texte pe care le cunosc. În felul acesta încerc să
„Dacă ai o întrebare bună poţi găsi un răspuns îmi însuşesc Cuvântul, să-mi pun întrebări, să pun
excelent!” Ce înseamnă o întrebare bună şi cât din răspunsurile în cuvintele mele, să-mi predic odată
procesul cercetării înseamnă această întrebare? De cu cel din faţă.
multe ori ne pierdem vremea căutând înfocaţi Cercetarea înseamnă căutarea mirării şi
răspunsuri la unele întrebări de doi lei, ce ţin de începe cu o întrebare bună. Importanţa întrebărilor
formă, şi lăsăm întrebările grele, de fond, te poate aduce chiar în situaţia de a da bani pentru
nedescoperite. Mă percep de multe ori obosit şi cu a le primi, numai că preţul lor este lucirea de
gândul renunţării la a mai gândi „aşa mult”, dar în diamant din stropii de transpiraţie. Înainte să cauţi
acelaşi moment îmi dau seama că în clipa în care răspunsuri trebuie să cauţi întrebări. Doar astfel le
am renunţat la a mai căuta mirarea devin trofeu vei valoriza pe primele. Spune-mi ce întrebări ai
pentru cel care şi-a pus primul o întrebare nebună. acum ca să pot să-ţi spun unde vei fi peste o
Perspectiva aceasta mă înfioară şi mă încurajează să lună, un an sau peste zece.
caut întrebări.
Jurnal de călătorie – Din umblarea credinţei
Sebastian Ghica
Domnul meu şi Dumnezeul meu, în ciuda senin. Tu poţi găsi
ceţii şi poverilor, nu mă las de Tine. Nu renunţ la rezolvare. Aleg să
Tine. În ciuda vocii neruşinate, în ciuda răsturnărilor cred în Tine
de situaţie, a ispitelor, batjocurii, umilirii: NU (dragoste, putere,
RENUNŢ LA TINE! Ştiu că raţional a renunţa pare o înţelepciune), în
prostie, dar presiunile de a mă răzvrăti, de a huli, de ciuda oricărei
a-Ţi întoarce spatele au fost enorme săptămâna asta. evidenţe omeneşti.
Totuşi, prin har şi prin credinţă, am ales să continui. Pentru că a crede
Eşti Cel mai de preţ. Şi presiunea vine din hărţuirea imposibilul este
cu casa şi necunoscutele ei, cu soluţiile provizorii şi meseria creştinului. O las în mâna Ta.
obstacolele neaşteptate. Poate tema alianţelor e cea Şi mă rog pentru mama mea şi pentru
mai relevantă… Nu ştiu ce să zic Domnul meu, dar îndurările Tale peste ea. Mă rog pentru tatăl meu şi
inima e sălbatică. pentru puterea Ta peste el. Mă rog pentru Oti şi
Pentru dragostea Ta demonstrată la cruce. pentru naşterea lui Filip. Mă rog pentru Alina şi
Pentru iubirea care m-a protejat de marile capcane pentru certificarea ISO. Mă rog pentru Iuli şi harul
ale vieţii. Pentru îndurările Tale demonstrate în 30 de mângâierii. Mă rog pentru ziua de mâine şi pentru
ani de umblare. Pentru promisiunile Tale veşnice. taina bucuriei botezurilor. Mă rog pentru mine să
Pentru toate acestea nu renunţ la Tine. Te rog, Isuse zideşti credinciosul matur pe care mi-aş dori să-l văd
PAG INA bun, nu renunţa nici Tu la mine. Ai milă de mine, că trece prin aceste perioade.

4
păcătosul! Vreau ca azi să mă umplu de recunoştinţă.
Mă rog şi strig înaintea Ta pentru rezolvarea Pentru sănătatea mea şi a soţiei mele. Pentru pâinea
acestei probleme cu casa. Faptul că am ajuns într-un de pe masă. Pentru acoperişul de deasupra. Pentru că
Grăunte de Muştar punct care nu are rezolvare şi nu văd ieşire mă avem haine. Pentru harul de a fi cu Tine în părtăşie,
Nr. 142 - 24 Octombrie
macină în interior. Vreau să încredinţez această Domnul meu. Pentru ziua de azi cu soare. Pentru
problemă în mâinile Tale. Să o las. Să mă încred nu în minunea de a face parte din Neemia, biserica ce
Benone, nu în BRD, nu în Omniasig. Doar în Tine! mâine va sărbători botezuri. Fie Numele Tău înălţat
Fie Numele Tău binecuvântat. Tu mi-ai prin viaţa mea AZI!
dăruit mântuire. Tu mi-ai dăruit 10.000 de euro din

Oamenii din viaţa mea


Roxana Clim
În primii şase ani rochiţă a mea şi mă uitam cu jind la familiile
de viaţă am auzit creştine, dorind să fie şi la mine aşa. Am citit multe
despre Dumnezeu cărţulii cu poveşti despre copii şi familii creştine pe
de la o verişoară, care mi le dăruiau verişorii. Şi erau doi oameni care
Ema. Venea rar la m-au iubit mult şi a contat pentru sufletul meu de
bunici, unde ne copil: „bunica bătrână”, o doamnă din sat (mama
întâlneam, dar domnului Nicu Cojocaru), care venea la Adunare şi
vorbea cu seriozitate, de aceea luam aminte! Ea care, văzându-mă pe gard (stăteam acolo ca să aud
mi-a zis că cine face păcate se duce în iad şi este cum se cântă), de fiecare dată mă întreba ce mai fac
păcat ca oamenii să se închine la icoane .Aceste şi când am să vin şi eu la biserică, îmi vorbea cu
două informaţii mi-au marcat fiinţa pentru foarte multă iubire şi blândeţe. Şi domnul Cornel
totdeauna. De atunci am luat hotărârea să nu mă (tatăl Ramonei Onu din Eclesia), care ori de câte ori
mai închin la icoane şi, ca să fiu sigură că mă rog venea în sat îmi aducea ciocolată. Ei mi-au transmis
direct lui Dumnezeu, mă duceam în gradină, sub că mă iubesc chiar dacă eu nu sunt pocăită. Îi
cerul liber, sau pe prispă. Iar în ce priveşte păcatul, mulţumesc mult Domnului pentru oamenii Săi pe
nu am avut linişte toată copilăria şi adolescenţa, care mi i-a pus pe parcursul vieţii în cale, ca să aflu
ştiind că oricând aş muri eu mă duc în iad. O vreme despre Inima Sa bună pentru mine şi să pot să-L
am mers la Adunarea din sat (era vizavi de curtea aleg ca Stăpân de la vârsta de 20 de ani. Şi
noastră); îmi plăcea enorm să ascult cântările şi Domnului Isus Îi mulţumesc pentru ca mi-a adus
poeziile de acolo, să mă îmbrac în cea mai frumoasă odihnă vizavi de vina păcatului meu.
David şi eu
Emil Juverdeanu
Mă întreb uneori de ce David şi-a expus
greşelile în versuri care aveau să rămână pentru
mult timp scrise, citite şi cunoscute de o lume
întreagă. Şi de ce Dumnezeu a vrut ca acest om,
drag inimii Lui, să fie portretizat atât de realist
încât uneori să te îndoieşti de caracterul lui. De ce
este David „om după inima lui Dumnezeu”, dacă
până şi pe patul morţii unele atitudini au calitate
îndoielnică? Ce anume vede Dumnezeu şi eu nu? după inima lui Dumnezeu. Reper pentru o
Mi-aş răspunde mai întâi: „nu judeca înainte să dinastie întreagă, de neegalat, numele său este
cunoşti pe David! Şi nu pune la îndoială sinonim cu tronul pe care Dumnezeu Însuşi va
cunoştinţa adâncă a lui Dumnezeu cu privire la domni într-o bună zi peste lumea întreagă. De ce
ceea ce este ascuns în fiecare om!”. această cinste? Pentru că nu şi-a ascuns păcatele,
Viaţa lui David mă tulbură. Mă întâlnesc le-a mărturisit şi a murit în el însuşi ori de câte
cu el pe neaşteptate, în cele mai neobişnuite ori a făcut-o. Moartea în el însuşi a fost mereu
împrejurări. Surprinderea este totală, ca şi cum ar înviere lângă Dumnezeu.
fi un personaj de roman, despre care am citit în Aş vrea să pot rosti o rugăciune ca cea a
grabă, dar nu m-am identificat cu el; nu lui David; încerc doar. Mai trece o zi şi uit repede
semănăm prea mult şi îmi este greu să îl înţeleg. ce am promis ieri. Apoi vine lupta de a-mi aminti PAG INA
De ce nu îmi dă pace acest rege aproape legendar că Dumnezeu m-a trezit prin oameni şi că am
al vechiului Israel? Probabil pentru că nu se
ascunde. Se lasă descoperit, judecat, interpretat,
poate riscă să fie greşit înţeles, dar nu se
şansa să revin la primele cuvinte ale umblării cu
El: „Sunt al Tău! Poţi să faci ce vrei cu mine; nu
mă voi împotrivi!”. Dar timpul adună în mine
5
Grăunte de Muştar
îndoieşte niciodată de valabilitatea actului său. El avuţii la care trebuie să renunţ. Şi ele sunt sursa Nr. 142 - 24 Octombrie
ştie cine este cu adevărat. Se cântă pe sine, dar nu îndoielii de a păşi hotărât pe urmele
elogios. Nu este nici imparţial ca un judecător, Mântuitorului. Sunt deci un om bogat, iar sărăcia
nici modest, nici trufaş. El este personal. mă face să mă tem. Ce pot de fapt pierde? Nu am
Subiectiv. Plânge lângă Dumnezeu ca un un răspuns matur la această întrebare. Mă tem
adolescent şi la finalul rugăciunii este pur şi simplu.
întotdeauna pe o creastă înaltă şi sigură a Anul acesta Dumnezeu mi-a vorbit sau
încrederii. Din când în când, foarte rar, mă poate că eu am auzit mai bine ca altădată. Mi-a
asemăn cu el. Dar eu mă ascund, vreau să-mi vorbit despre pocăinţă, despre venirea Sa în
asigur identitatea în ochii celorlalţi (de fapt „ei”, glorie şi despre răsplătire. Şi deja lupta se duce
„ceilalţi” nu există, ci sunt pure ficţiuni necesare altfel, cu nădejde şi speranţă. Revenirea lângă El
camuflării mele). este binefăcătoare şi împlineşte cele mai tăinuite
O vreme nu am mers la grupul Timotei. laturi ale sufletului meu. Şi, lucru interesant,
Ce banal! Se poate şi fără sau se poate mai rar, lupta alături de El este mai uşoară indiferent de
sau niciodată, sau... Şi apoi a venit şi grupul de încercări. Dumnezeu Însuşi luptă pentru mine şi
casă. Adică mai mult prezenţă prin aparenţă ştiu că astfel pot rămânea în picioare până în ziua
decât prin esenţă. Motivat, desigur. Oamenii, răsplătirii.
drăguţi, au înţeles. Şi au tăcut. Şi au aşteptat. Şi
Dumnezeu mi-a vorbit, asemeni lui David, prin
oameni. În primul rând prin ei. Şi am vrut să mă
schimb imediat, repede, ca lucrurile să meargă
înainte, iar ceea ce a fost să se uite. Şi m-am
întâlnit din nou cu David. Şi el poate a dorit, în
urma pocăinţei, să şteargă repede urmele paşilor
lui. Poate că nu şi-a dorit sau poate că nici prin
minte nu i-a trecut vreodată că va compune
psalmi despre urmele paşilor lui. David, om
Doi anişori pentru grupul Iosia
Ştefan Mihai
Grupul Iosia împlineşte luna aceasta doi Dacă este ceva
anişori de la prima întâlnire în ţinuturile cartierului nobil de a fi notat
Canta. Opt suflete, aducând parcă aminte de cei opt pe această hârtie ca
ani ai împăratului Iosia de altădată atunci când s-a biruinţă şi încura-
urcat prima dată pe tron, s-au strâns laolaltă cu mic jare a grupului
cu mare, fiecare după darul şi credinţa lui în Iosia este faptul că
Domnul. Născuţi şi nu făcuţi din pepiniera grupului de la zi la zi omul
El-Shadai, cu curaj şi îndrăzneală că Dumnezeul dinlăuntru vrea tot
cerului şi pământului ne va fi stâlpul de foc noaptea mai mult să
şi norul răcoros în arşiţa zilei pe drumul mântuirii. îmbrăţişeze lemnul pătat de sânge al crucii jertfirii de
Ca în orice familie, nu toate zilele au fost de sine pentru binele celui de lângă el. Ce se vede cu
aceeaşi culoare şi încercările nu s-au sfiit să ne ochiul liber la grupul Iosia, şi o spun în calitate
viziteze şi pe noi. Dacă mai adăugăm aici şi lupta de legitimă de responsabil în numele lui Cristos, este
zi cu zi a fiecăruia de a rămâne credincios şi biruitor acea mireasmă plăcută a slujirii eului pentru sinele
în ispite şi tot felul de încercări, atunci avem celuilalt. Acest lucru mă onorează şi ne onorează,
certitudinea că suntem pe calea cea bună a umblării căci ce dovadă mai izbitoare a credinţei autentice se
noastre în mijlocul unei lumi oarbe şi pline de pofte poate vedea într-un om dacă nu frângerea propriului
de tot felul. confort pentru mai mult bine dăruit celorlalţi.
PAG INA Dar cine poate măsura paharul Harului ce Şi vorba mentorului nostru, Sebi Ghica,

6
s-a scurs peste noi în aceşti doi anişori? Locuri de călătoria continuă cu noi provocări, cu noi
muncă, cetăţenii româneşti pentru moldovencele oportunităţi spre desăvârşire!
noastre Mariana şi Natalia, sănătate şi bună Toţi pentru unul şi UNUL pentru toţi (Mara,
Grăunte de Muştar înţelegere între fiecare, dar mai presus de toate Alina, Natalia, Mariana, Bogdan, Gheorghiţă, Anca
Nr. 142 - 24 Octombrie
Cristosul din fiecare a început să îşi facă simţită şi Ştefan)!
prezenţa tot mai mult în întâlnirile noastre laolaltă.

Grija pentru biserică


Marius Clim
Trăim vremuri în cuvântul îngrijorare. Dar, aşa cum putem sesiza de la
care oamenii se prima citire, îngrijorarea lui Pavel este total diferită
îngrijorează per- de ceea ce trăim noi zilnic. În primul rând, este o
ma ne nt . Nu grijă pentru alţii şi nu pentru sine. În al doilea rând,
există zi şi şi poate cel mai important, este o grijă care face bine
aproape că nu şi nu rău celui cuprins de ea.
e xistă lu c ru Şi totuşi, este atât de atipică pentru noi. Cine se
pentru care să nu îngrijorează astăzi pentru biserica din care face
ne îngrijorăm. parte? Cine nu poate dormi noaptea când a auzit că
Această stare un membru al bisericii trece prin greutăţi? Cât
cont inu ă de despre mine, sunt atât de departe de felul de viaţă al
apăsare ne lui Pavel. Atât de puţin mă preocup pentru biserică
afectează trupul, relaţiile şi viaţa. Împotriva şi atât de puţin simt cu ceilalţi. Când mă uit la Pavel
îngrijorării au vorbit mulţi înţelepţi de-a lungul văd o empatie aproape totală cu slăbiciunile fraţilor
vremii. Apostolul Pavel aminteşte de acest flagel al lui şi cu căderile lor. El nu simţea doar bucuria
fricii în multe din scrisorile sale. Şi totuşi, tocmai cel fraţilor, ci şi luptele şi eşecurile lor. Ori, tocmai
care a vorbit cel mai mult în Noul Testament această empatie îi dădea lui putere să se sfinţească
împotriva îngrijorării este surprins, într-o scrisoare mai departe şi să lupte pentru Evanghelia lui
adresată corintenilor, apăsat şi copleşit de Hristos. Pentru el, grija pentru bisericile plantate nu
îngrijorare: „Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare îl îmbolnăvea de stres, ci îi dădea energie pentru a
zi mă apasă grija pentru toate Bisericile. Cine este mijloci şi stărui în rugăciune. Grija pentru biserici îl
slab, şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat, şi eu ţinea aproape de planurile Domnului şi de inima
să nu ard?” (2 Cor. 11v29). În original pentru Lui. De aceea, nu pot să mă rog altfel decât: „dă-mi,
cuvântul grijă se foloseşte acelaşi termen ca pentru Doamne, în fiecare zi această grijă”.
Împreună pentru EL
Cătălina Constantin
La începutul anului 2010, la prima
întâlnire de grup, am stabilit câteva obiective
pentru anul în care tocmai intrasem. Ca prim
obiectiv, ne-am propus „să creştem grupului cu
cel puţin trei persoane până în anul 2011”, iar
un alt obiectiv a fost „să ne încurajăm unii pe
alţii ca, pe tot parcursul anului 2010, să nu
treacă nici o zi fără să ne gândim şi să ne rugăm
pentru venirea Domnului”.
În acest an, Dumnezeu ne-a
binecuvântat grupul cu şase persoane, cărora
întâlnirile săptămânale li se arată a fi
extraordinare. Ne-a fost greu să ne despărţim PAG INA
de dragul nostru Bunelu’, însă, alături de el în privire la „bebeluşul grupului” s-a împlinit.
toată perioada de încercare prin care a trecut,
am exersat rugăciunea continuă, am învăţat să
Pentru noi este o pierdere enormă, dar suntem
foarte bogaţi că l-am avut printre noi în toţi
7
Grăunte de Muştar
Nr. 142 - 24 Octombrie
fim uniţi, am înţeles că EL este cu cel încercat în aceşti ani. Suntem mândri că a plecat acasă ca
fiecare moment al zilei şi că inima Lui e alături un erou, a luptat cu orice preţ să rămână cu EL
de cel ce suferă. şi a biruit.
Ca familie, păstorind grupul de casă de A fost un an în care Dumnezeu ne-a
la vârsta de 21 de ani, Bunelu’ a fost stâlpul arătat încă o dată puterea rugăciunii şi faptul că
credinţei noastre. El ne-a învăţat să rămânem în nici o rugăciune nu este în zadar. Mulţumim
picioare şi ne-a împins chiar de la spate atunci Domnului că ne-a fost alături şi că ne-a ajutat să
când parcă băteam pasul pe loc. El a fost cel ţinem pasul împreună pentru EL.
care, prin rugăciunile lui, a adus Mulţumim Lui pentru bucuria de a sluji
binecuvântările cerului peste grupul nostru, în Otniel şi pentru că ne-a dat acest mandat de
peste casa noastră şi, implicit, peste biserica a-i sluji pe oameni şi de a ne păsa de sufletele
Neemia. S-a rugat mult pentru oameni noi în care sunt în întuneric.
grup, în biserică, pentru fiecare din grup avea El să ne ajute să nu obosim în a-I urma
câte o rugăciune specială, dar rugăciunea lui exemplul şi a-I vesti îndurarea. Fie ca împreună
fierbinte şi consecventă era ca Domnul să ne cu întreaga biserică să ne rugăm şi să zidim o
binecuvânteze cu un bebeluş. Multe dintre inimă curată, grăbind astfel venirea Lui.
rugăciunile lui s-au împlinit deja, altele sunt pe Vegheaţi dar căci nu ştiţi în ce zi va
cale să se împlinească. Deşi mai avea câteva zile veni Domnul vostru! (Matei 24: 42)
şi Domnul avea să-l cheme Acasă, deşi durerile
în trup îl storceau de puteri, a găsit putere să se
roage, să se bucure şi să zâmbească atunci când
Marius i-a dat vestea că rugăciunea sa cu
Recenzie carte
Anuţa Boghean
Apropiaţii m-au auzit deja vorbind obsesiv pământul. La
despre noua mea descoperire, un personaj parcă aceasta
de talia apostolilor, care m-a „trezit” bine din gândul meu a
somn. Haideţi, dragele mele prietene şi dragi fost: „Doam-
prieteni, rostiţi cu mine: Sadhu Sundar Singh. S-a ne, tu trimiţi
născut în 1889 în nordul Indiei, într-o familie armatele Tale
bogată, parte dintr-un trib războinic şi religios. de îngeri să îl
Mama lui l-a educat să devină un om profund, aperi pe acest
virtuos, în căutarea păcii inimii, numită de ei om, dar doar
„shanti”, considerată „cea mai de preţ comoară a el Te vesteşte”.
sufletului, care nu se poate câştiga decât Apoi a fost chemat de Domnul în Europa,
căutând-o cu sârguinţă”. La vârsta de 15 ani, aflat unde a fost cunoscut de gazdele lui practicând
fiind în focul căutării păcii, neîmplinit de rugăciunea consistent, studiul biblic dis-de-
răspunsurile învăţătorilor săi („eşti prea tânăr, de dimineaţă, ore în şir, şi nu accepta să i se
PAG INA
aceea nu îţi putem explica”), de yoga, de studiile supraîncarce programul. Era foarte popular, deşi
sale, dispreţuind creştinismul revelat prin vorbea adevăruri incomode. Mii de oameni de

8
Grăunte de Muştar
misionari, a ajuns pe punctul de a-şi lua viaţa din
deznădejde. Mai avea doar jumătate de oră până
să se aşeze pe calea ferată, dacă Dumnezeul cel
pretutindeni căutau să îl asculte, fiind marcaţi pe
viaţă de mărturia sa. A observat în Europa că
„mulţi nu-L cunosc decât prin teologie sau din
Nr. 142 - 24 Octombrie
adevărat nu voia să i se reveleze. Inimii lui punct de vedere istoric, însă n-au deloc timp să
sincere El S-a revelat fizic în camera lui, în stea cu El”. Ș i ceea ce m-a atins cel mai tare au
lumină, chiar atunci: „Pentru ce mă prigoneşti? fost cuvintele sale rostite în anii 1922 „Vă gândiţi
Eu am suferit pentru tine, Mi-am dat viaţa pentru să vă satisfaceţi toate poftele inimii voastre. Aţi
tine, Eu sunt Mântuitorul lumii.” Aici s-a născut descoperit ştiinţa şi filosofia. Aţi învăţat să vă
Sundar cel nou care nu mai ardea Biblii, ci, serviţi de electricitate şi să zburaţi în aer. Ei,
cuprins de o pasiune puternică pentru hinduşii care n-au primit comoara Evangheliei,
Dumnezeu, având sufletul plin de pace din caută cu zbucium adevărul timp de ani întregi şi
prezenţa Sa, L-a slujit şi mărturisit cum puţini au cu preţul unor mari suferinţe. Ei sunt gata să
făcut-o. A îndurat cu bucurie alungarea de acasă părăsească lumea şi să renunţe la sine, numai să
sub cerul liber, unde constata ca are pace, pe când primească pacea. Voi însă, creştinii de aici, numai
sub acoperişul luxos era tulburat şi neîmplinit. după zece minute de rugăciune, în căutarea lui
Apoi a început să Îl vestească pe Isus Hristos în Dumnezeu, vă simţiţi deja obosiţi.” („touche”,
oraşul său natal, pretutindeni, apoi în Tibet, căci tocmai mă rugasem cincisprezece minute şi
trecând prin mari încercări, lipsuri şi prigoniri, mă ruşinasem de Domnul înainte să citesc acest
dar cu bucurie. De exemplu, într-o peşteră a fost fragment din carte).
înconjurat de o gloată de oameni înarmaţi, care, Ce mare dragoste, ce mare Dumnezeu!
ca prin minune, s-au îndepărtat în timp ce se Pacea Sa vine din iertarea şi jertfirea Sa! Lăudat
ruga cu ochii închişi, dar au revenit a doua zi să îl fie El pentru că a murit şi a înviat!
întrebe despre mulţimea de oameni foarte
frumoşi ce îi înconjura peştera, care nu atingeau

Redactori: Tehnoredactare: Echipa de serviciu:


Mihai Ghiurţu, Emil Juverdeanu, Daniel Bosîncianu, Emil Juverdeanu – responsabil de număr
Echipa de Dana Lungu, Costel Cozorici, Silviu Bulgariu, Silviu Bulgariu – tehnoredactor
Oana Bilan, Ada Dumitriu, Bogdan Bosîncianu Ada Dumitriu – corector
redacţie Irina Beschieriu, Ştefan Mihai Email:
Ioana Boancă, Secretar de redacţie: grauntedemustar@yahoo.com
Irina Andriciuc, Dana Bulgariu