You are on page 1of 5

16 Revista Informatica Economică, nr.

3(31)/2004

Business Process Integration


Conf.dr. Doina FOTACHE
Catedra de Informatică Economică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Business Process Integration is the new wave of Enterprise Application Integration and is dif-
ferent because it provides an integrated view on business processes. BPI encompasses defin-
ing, enabling and managing the exchange of business information within the organization and
beyond organizational boundaries. It empowers the business expert to define business process
and business rules.
Keywords: Business Process Integration, Enterprise Application Integration, business proc-
ess, business rules.

S unt sigură că, după ce veţi citi titlul aces-


tui articol, vă veţi gândi: “Of, iarăşi, o
nouă găselniţă IT?... Business Process Inte-
la aplicaţiile de bază. Dincolo de tehnologii,
Business Process Integration este sinonimul
unei enorme pieţe, pe care activează lanţuri
gration? Ce-o fi asta? Ce mai poate aduce importante de companii ce au depăşit etapele
nou după Enterprise Application Integra- primare de integrare a proceselor. Platforme-
tion1? Mărturisesc că şi eu am gândit la fel le EAI sunt orientate în special, pe integrarea
când am citit publicaţiile electronice tehnică şi nu pe suport şi asistenţă în dezvol-
www.eaijournal.com şi am încercat să văd, în tarea proceselor sau acoperirea necesităţilor
primul rând, ce înseamnă BPI şi apoi, dacă informaţionale. În consecinţă, proiectele EAI
piaţa acoperă prin ofertă această sintagmă. sunt mai mult proiecte middleware care re-
Aşa s-a născut acest articol şi consider că zolvă problemele de comunicare între aplica-
subiectul rămâne deschis pentru că evoluţia ţii şi de partajare informaţională. Dezvoltarea
tehnologiilor IT pentru afaceri este mereu lor pe platforma XML sau pe baza serviciilor
surprinzătoare. Poate cineva continuă… web presupune nenumărate probleme de pro-
tecţie şi securitate. Soluţia standardelor pen-
1. Introducere tru integrarea punct–la-punct nu este viabilă
Business Process Integration (BPI) se bazea- în acest caz.
ză pe necesităţi informaţionale definite prin Prin comparaţie, oferta BPI, conţine un me-
procesele de afaceri. Din punct de vedere diu dedicat care dirijează circuitul datelor în
tehnologic este considerat a fi noul val al cadrul proceselor de afaceri. Motorul acesto-
aplicaţiilor Enterprise Application Integra- ra lucrează cu servere de aplicaţii sau meta
tion. Diferenţa2 principală faţă de aplicaţiile aplicaţii care decid când poate fi solicitată o
EAI constă în faptul că BPI incorporează cu- aplicaţie. Aceasta permite controlul deplin
noştinţe şi realizează expertiza proceselor de asupra intrărilor şi ieşirilor de date pe terito-
afaceri. În oferta BPI se regăsesc multiple in- riul aplicaţiilor interconectate. Alte facilităţi:
strumente inteligente pentru proiectarea pro- identificarea exactă a informaţiei corecte, a
ceselor de afaceri noi şi conectarea acestora momentului în care este implicată în procese-
le de afaceri, statutul aplicaţiei şi controlul
1
Subiectul Enterprise Application Integration a fost deviaţiilor datelor de pe traseul cunoscut.
tratat de Hurbean Luminiţa într-unul din numerele Toate aceste opţiuni pot fi caracterizate
precedente ale revistei Informatica Economică. Pentru printr-un singur cuvânt: securitate.
amănunte vezi şi Fotache, D., Hurbean, L., Soluţii in-
formatice integrate pentru gestiunea afacerilor –
ERP, Editura Economica, Bucureşti, 2004, cap. 5, pp. 2. Discuţii
147-180 Business Process Integration urmăreşte pro-
2
Gruden, A., Strannegard, P., Business Process Inte- cese specifice de afaceri. Un asemenea pro-
gration: the next wave, Business Integration Journal, ces este format dintr-un set repetitiv de acţi-
january 2003, http://www.bijonline.com)
Revista Informatica Economică, nr. 3(31)/2004 17

uni care urmăresc realizarea unei sarcini (de tru acces (vezi figura 1). Pentru fiecare pro-
exemplu, ordinul de confirmare al unei vân- ces pot fi definite seturi de reguli, fiind astfel
zări. Procesele de afaceri pot fi împărţite în posibilă automatizarea proceselor în ansam-
procese nucleu şi procese cu permisiuni pen- blu.

FUNCŢIUNI IT/Infrastructură management


CU
PERMISIUNI Resurse Umane
Pregătirea
Finanţe/Contabilitate generală a
aplicaţiilor IT/
platforme
Supply chain management (SCM) pentru
servicii
PROCESE Dezvoltarea facilitarea
după
NUCLEU producţiei externalizare/ producţie/ vănzare/ comunicării
vânzări
planificare logistică distribuţie în interiorul şi
în afara
Planificarea Coordonarea limitelor
Dezvoltarea Planificări şi Producţie organizaţionale
şi vizibilitatea service-ului
şi proiectarea estimări în şi
vânzărilor după vânzări între
produselor colaborarea logistică
şi distribuţiei angrosişti,
cu furnizorii între diferiţi
în colaborarea detailişti
furnizori
cu angrosiştii şi contractele
detailiştii şi
distribuitorii

Fig. 1. Procese de afaceri în Business Process Integration


(sursa: Gruden, A., Strannegard, P., Business Process Integration: the next wave, Business
Integration Journal, january 2003, http://www.bijonline.com)

Beneficiile aplicaţiilor BPI comparate cu toate procesele;


aplicaţiile EAI sunt legate de oferirea supor- • sisteme de analiză automată cu opţiuni de
tului pentru procesele de afaceri. Pachetele alertă în cazul detectării unui eveniment ne-
BPI conţin cadre predefinite de sub-procese dorit;
descompuse până la cel mai elementar nivel, • posibilităţi de analiză a performanţei inter-
procesele fiind astfel atomizate. Fiecare din- venţiei umane în cadrul proiectelor;
tre aceste subprocese sunt caracterizate de in- • configurarea canalelor de comunicare cu
strumentele BPI prin reguli de afaceri ce cu- partenerii externi, nivele integratoare între
prind cerinţele de intrare şi de ieşire a date- aplicaţiile Enterprise Resource Planning,
lor. Astfel, procese de afaceri complete sunt Customer Relationship Management şi tradi-
construite prin sub-procese combinate. ţionalele sisteme Electronic Data Inter-
În oferta Business Process Integration se re- change;
găsesc: • conectivitate pentru integrarea mediilor dis-
• instrumente ce generează automat codul tribuite de aplicaţii.
pentru acoperirea necesarului informaţional În figura 2 observăm cum sunt configurate
şi completarea proceselor de afaceri; cerinţele afacerii.
• procese automatizate şi managementul lor Analiştii (Anders Gruden manager BPI
informatizat, astfel încât intervenţia umană Stockholm şi Peter Strannegard manager
poate fi redusă la minim, dacă toţi parametrii BPI Londra) avansează suma de 10 miliarde
sunt configuraţi; de dolari pentru piaţa BPI până în anul 2006.
• scenarii complete cu vizibilitate deplină Proliferarea serviciilor web va fi favorabilă
asupra operaţiunilor declanşate în cadrul pro- accelerării dezvoltării e-business şi amplifi-
ceselor; cării trecerii de la EAI la BPI.
• seturi complete de funcţionalităţi ce pot fi
configurate şi personalizate; 3. Prezenţe pe piaţa Business Process Inte-
• suport decizional complet cu posibilităţi de gration
agregare şi diseminare informaţională, moda- Printre liderii acestei pieţe îi enumerăm pe:
lităţi performante de prezentare şi de sinteză; BEA Systems, CrossWorlds Software, Iona
• calculul în timp real a indicatorilor de per- Technologies, Mercator Software, Sybase,
formanţă pe teritoriul întreprinderii şi pentru SeeBeyond, Software AG, Vitria Technology
18 Revista Informatica Economică, nr. 3(31)/2004

ş.a. În studiul nostru ne-am oprit asupra a tomatizează procesel de afaceri, integrează
două din aceste soluţii: Sybase Business Inte- procesele cu sistemele interne, realizează in-
grator şi SeeBeyond eBusiness Integrator Su- teracţiunile pe lanţul valoric şi monitorizează
ite. activitatea e-business. Spre deosebire de, deja
3.1 Sybase tradiţionalele Enterprise Applications Inte-
Cunoaştem numele companiei Sybase de pe gration, suita BPI este o clasă de aplicaţii de
piaţa aplicaţiilor cu baze de date. Ultimele in- întreprindere, o soluţie cuprinzătoare care
formaţii, confirmă poziţia importantă Sybase oferă toate componentele necesare pentru au-
după IBM, Oracle şi Microsoft. tomatizarea procesului de afaceri în acelaşi
Venind în sprijinul companiilor care acceptă timp cu integrarea acestui proces în interiorul
noile provocări în domeniul automatizării şi în afara cadrului întreprinderii.
proceselor, Sybase oferă suita Sybase Busi-
ness Integrator. În principal, oferta BPI au-

Supply chain management (SCM)


servicii
Dezvoltarea după
producţiei resurse/ producţie/ vănzare/ vânzări
planificare logistică distribuţie

Managementul ciclului de viaţă pe produs


Suport
decizional
Proiectare Planificarea Urmărire Comerţ
colaborativă colaborativă a Şi colaborativ
resurselor control

Vizibilitate
Realizări SCM
zilnice colaborativ

Managementul evenimentelor
Automatizarea Managementul proiectelor
proceselor
de afaceri
BusinessProcess Management

Conectivitate
EAI iB2B

Fig. 2. Business Process Integration


(sursa: Gruden, A., Strannegard, P., Business Process Integration: the next wave, Business
Integration Journal, january 2003, http://www.bijonline.com)

Sybase BI Suite integrează procesele de afa- (EAServer)


ceri desfăşurate prin sisteme diferite, inclusiv • Sybase Web Services Integrator.
servicii B2B, aplicaţii CRM, sisteme ERP, New Era of Networks e-Biz Integrator –
aplicaţii moştenite, soluţii supply chain, site- ajută întreprinderile să integreze aplicaţiile
uri web, portaluri, sisteme workflow, servere noi şi sistemele existente în soluţii coerente,
mobile şi alte aplicaţii. Cu această suită sunt în care circuitele informaţionale se desfăşoa-
proiectate rapid, dezvoltate, conduse şi gesti- ră flexibil, eficient, rapid şi la costuri mici.
onate procesele de afaceri în condiţiile unei Transformă automat datele de la sursă în
vizibilităţi depline, a transparenţei sistemului formatul cerut de echipamente, sisteme de
informaţional. operare sau aplicaţii şi transmite rapid mesa-
Componentele suitei Sybase BPI (figura 3) jele respectând regulile de lucru.
sunt: New Era of Networks Process Server – in-
• New Era of Networks e-Biz Integrator tegrarea aplicaţiilor noi şi a celor existente.
• New Era of Networks Process Server În e-business, aplicaţiile interne trebuie să se
• New Era of Networks BizTracker integreze cu lanţul de procese al clienţilor,
• New Era of Networks Adapter for XML furnizorilor şi partenerilor, indiferent de plat-
• Sybase Enterprise Application Server forma hardware, sistemele de operare, pro-
gramele de aplicaţii, bazele de date şi proto-
Revista Informatica Economică, nr. 3(31)/2004 19

coalele de comunicaţii existente. Aplicaţia nitorizeze procese complexe de afaceri în


Sybase gestionează procesele de afaceri ba- timp real şi să auditeze aceste procese.
zate pe platforma XML, instrumentele de Process Server include un mediu de dezvolta-
dezvoltare şi proiectare precum şi mediile re grafică a proceselor, ajutând companiile să
specializate pentru funcţionarea on-line conceptualizeze rapid, să proiecteze, vizuali-
printr-o platformă unică. Întreprinderea poate zeze, dezvolte şi să menţină procesele printr-
să proiecteze şi să implementeze un proces o interfaţă grafică intuitivă. Transferul de cu-
de afaceri rapid şi uşor; poate să gestioneze noştinţe între analist-dezvoltător-manager-
circuitele de afaceri la viteza Internet, să mo- analist proces se realizează simplu şi eficient.

Monitorizarea proceselor Adaptoare


Urmărirea mesajelor Aplicaţii condiţii de eroare
Vizualizarea istoricului Aplicaţii captură
tranzacţiilor metadate
Integrarea mediului Auditare şi urmărire Aplicaţii modele date
Analize Non Repudiere Excepţii de manipulare Transport
Reformări/transformări Extragerea datelor Livrare garantată
Convertirea tipurilor Distribuirea datelor Portabilitatea platformei
Routare Mesagerie asincronă
Îmbogăţire Tranzacţii

BizTracker

P New
adaptor Schimburi
O Era
T adaptor adaptor
T of
Furnizori
R F
F
I
A e-BIZ N I
cu fir R L E R
E
E
adaptor
T W Parteneri
W
A W A
L
adaptor O
e
L L
L R Distribuitor
K
fără fir
Logistica

Servicii web integratoare


Procese de mediu ebXML
Management RosettaNet
Manipularea evenimentelor Procese publice
de afaceri Coordonarea proceselor private
Agregarea mesajelor
Servere de procese

Fig. 3. Sybase Business Process Integrator


(sursa: http://www.sybase.com/content/1018514/BPI_SuiteWP.pdf)

New Era of Networks BizTracker – moni- ţiilor de afaceri presupun intrări şi ieşiri
torizarea şi măsurarea performanţei sisteme- dintr-una sau mai multe aplicaţii back-end.
lor. Biz Tracker monitorizează şi urmăreşte Adaptoarele sunt piese din infrastructură care
circuitul mesajelor pe parcursul proceselor completează tranzacţiile. Rolul lor este de a
extinse de afaceri, oferind multiple modalităţi facilita transferul datelor spre şi de la siste-
de analiză şi statică a tranzacţiilor desfăşura- mele back-end prin reformatarea datelor sur-
te. O altă facilitate este posibilitatea vizuali- să în format XML.
zării istoricului mesajelor pentru tranzacţii, Sybase Enterprise Application Server
inclusiv conţinutul şi atributele, identificare (EAServer) – este o aplicaţie server e-
erorilor şi reprocesarea sau reluarea operaţiu- business construită pe arhitectura multi-strat
nilor tranzacţionale nereuşite. Acelaşi in- care oferă un mediu cu performanţe înalte,
strument face posibilă măsurarea performan- scalabil şi securizat. Sybase EAServer supor-
ţei şi complexităţii proceselor de afaceri prin tă platformele Java 2 Platform Enterprise
calcularea ratelor de desfăşurare a fiecărei Edition, COM şi Corba şi oferă, în acelaşi
tranzacţii, a performanţelor şi a timpilor de timp, un mediu stabil de dezvoltare a aplica-
procesare. ţiilor.
New Era of Networks Adapter for XML – Sybase Web Services Integrator – pentru
comunicare în limbaj XML. Rularea tranzac- implementarea B2B. Aplicaţia are ca misiune
20 Revista Informatica Economică, nr. 3(31)/2004

principală dezvoltarea de aplicaţii colabo- gă: Bloomberg, Clarify, Lotus Notes, Oracle,
rative inter-organizaţionale cu ebXML, Peoplesoft, SAP, Siebel, Ariba, CGI, Com-
RosettaNet, şi Sybase. Companiile (din ca- merce One, Websphere ş.a.
drul unui lanţ valoric) pentru realizarea tran- Suita tehnologică de le SeeBeyond include
zacţiilor publice, comunică printr-un mediu foarte multe componente, între care:
sigur cu partenerii de afaceri. • e*Gate Integrator, platforma de integrare
Suita Sybase BPI permite organizaţiilor să e-business, fundamentul întregii suite tehno-
desfăşoare toate tipurile de aplicaţii e- logice, care asigură fluxul dinamic al infor-
business: Enterprise Application Integration maţiilor între aplicaţii şi sisteme, către clienţi
(EAI), Business-to-Consumer (B2C), Busi- şi parteneri, cu un grad ridicat de performan-
ness-to-Business (B2B) sau B2B integrat cu ţă, flexibilitate şi viteză de implementare.
EAI (B2Bi). Platforma este o veritabilă in- • e*Insight Business Process Manager, vi-
frastructură e-business ce completează pro- zează gestiunea proceselor economice şi op-
iectele EAI din cadrul organizaţiilor. Prin in- timizarea acestora
tegrarea strategică a soluţiilor de întreprinde- • e*Xchange Partner Manager, destinat în-
re şi a platformelor Sybase Suite sprijină în- treţinerii relaţiilor business-to-business, într-
treprinderile să proiecteze rapid, să dezvolte, o diversitate de scenarii de conectare;
să gestioneze şi să adauge continuu noi pro- • e*Xpressway Integrator, pentru conecta-
cese în condiţiile menţinerii controlului şi vi- rea sistemelor partenerilor, oferind acces la
zibilităţii afacerii. pieţele electronice publice sau private;
3.2 SeeBeyond • e*Index Global Identifier, pentru gestiu-
SeeBeyond are o bază de peste 1.600 de cli- nea informaţiilor despre clienţi din diferitele
enţi în întreaga lume, între care ABB, ABN sisteme răspândite în cadrul întreprinderii,
Amro, Barnes&Noble.com, Ericsson, Gen- oferind o imagine unică, în timp real.
eral Motors, Hewlett-Packard, Pfizer, Voda-
fone, suita sa tehnologică fiind prezentă pe Bibliografie
piaţă încă din 1991. 1. Fotache, D., Hurbean, L., Soluţii informa-
SeeBeyond este unul din liderii mondiali în- tice integrate pentru gestiunea afacerilor –
tre furnizorii de soluţii de integrare e- ERP, Editura Economica, Bucureşti, 2004
business, oferind o platformă care facilitează 2. Gruden, A., Strannegard, P., Business
fluxul de informaţii în cadrul şi între între- Process Integration: the next wave, Business
prinderi în timp real. Firma are contracte de Integration Journal, january 2003,
parteneriat de consultanţă economică şi teh- http://www.bijonline.com
nologică cu majoritatea companiilor de top 3. http://www.sybase.com/content/1018514/
(KPMG, Price Water House Coopers, Cap BPI_SuiteWP.pdf
Gemini & Ernst Young, EDS, Accenture), ca 4. Tcherevik, D., Integrated Content Mana-
şi parteneriate software cu SAP, Siebel, gement, Business Integration Journal,
Oracle, BroadVision, Commerce One. february 2003, http://www.bijonline.com
Produsul său, eBusiness Integration Suite, 5. Van Huizen, G., The new economics of
oferă o infrastructură scalabilă şi uşor de im- integration, Business Integration Journal,
plementat pentru integrarea aplicaţiilor, co- july 2003, http://www.bijonline.com
nectivitatea business-to-business şi optimiza- 6. www.brainstorm-group.com
rea proceselor economice. Sunt acoperite toa- 7. www.conspectus.com
te platformele majore de sisteme de operare 8. www.eaijournal.com
şi de baze de date, iar standardele de dezvol- 9. www.seebeyond.com
tare suportate sunt extrem de diverse:
CORBA, SMTP, XML, X12, SAP ALE, EDI,
Acord, MQSeries, Peoplesoft. În ce priveşte
conectorii/adaptorii disponibili pentru sof-
tware-ul proprietar, lista este extrem de lun-