You are on page 1of 3

ใบแถลงข่าว ห้ามเผยแพร่ก่อน 27 ตุลาคม 2553

เยาวชนปะโอรณรงค์ ต่ อ ต้ า นผลกระทบร้ า ยแรงจากเหมื อ ง


เหล็กขนาดใหญ่สุดของพม่า

27 ต.ค. ในวันนี ้ กลุ่มเยาวชนชาวปะโอได้ รณรงค์ส นับ สนุ นให้


ชุมชนต่อต้านเหมืองเหล็กป๋ างแปก ซึง่ ตัง้ อย่่ใกล้เมืองตองจีในรัฐ
ฉาน และเป็ นเหมืองเหล็กขนาดใหญ่สุดในพม่า
องค์ ก รเยาวชนชาวปะโอ (Pa-Oh Youth Organisation -
PYO) จั ด ทำา วี ดิ ทั ศ น์ แ ละเผยแพร่ ใ บปลิ ว เผยให้ เ ห็ น ผลกระทบ
ร้ า ยแรงที เ่ กิ ด ขึ้น จากโครงการเหมื อ งที จ
่ ะเริ ม
่ ดำา เนิ น งานในปี
หน้า ทัง้ การส่ญเสียทีท
่ ำากิน มลพิษต่อแหล่งนำา
้ และการละเมิด
สิ ท ธิ ที ก
่ ระทำา โดยทหารของรั ฐ บาลพม่ า ที ท
่ ำา หน้ า ที ค
่ ุ้ ม ครอง
โครงการ มีก ารแจกจ่ ายวี ดิ ทัศ น์ ห ลายร้ อ ยแผ่ น ไปยั ง พื้น ที ต
่ ่าง
ๆ ทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ
การก่อสร้างโรงถลุงเหล็กขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นกิจการร่วมทุน
กับบริษัท Tyazhpromexport ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของรัสเซีย ใกล้
จะเสร็ จ ลงแล้ ว ทางการสั่ง ให้ ช าวบ้ า น 100 คนย้ า ยออกจาก
พืน
้ ที ่ จากทีค
่ าดการณ์ว่าจะมีประชาชน 7,000 คนทีต
่ ้องถ่กโยก
ย้ายเมือ
่ โครงการเหมืองเริม
่ ดำาเนินการ ในปั จจุบันอย่่ในระหว่าง
การปรับพืน
้ ทีเ่ หมืองแบบเปิ ดให้เสมอกัน นอกจากนัน
้ ชาวบ้าน
อีกกว่า 35,000 คนจะได้รับผลกระทบจากมลพิษทีถ
่ ่กปล่อยลง
ในแม่ นำ้าตะแบ เพราะโรงงานต้ อ งใช้ นำ้า ในการล้ า งและถลุ ง แร่
เหล็ก
ชุมชนทีไ่ ด้รับผลกระทบเคยร้องเรียนต่อหน่วยงานในพืน
้ ที ่
เรียกร้องให้ยุติการเวนคืนทีด
่ ินและการบังคับโยกย้าย แต่ไม่ได้
ผลอะไร
“ในพม่ า มี ก ารปิ ดข่ า วเกี ่ย วกั บ โครงการป๋ างแปก เรา
ต้องการให้สังคมรับร้่ถึงผลกระทบทีจ
่ ะเกิดขึน
้ และสนับสนุนชาว
บ้านในการต่อต้านโครหงการนี”้ นายชางเค โฆษกกลุ่มเยาวชน
ชาวปะโอกล่าว
องค์ ก รแห่ ง ชาติ ป ะโ อ (Pa-Oh National Organization -
PNO) ซึ่ง เคยเป็ นกลุ่ ม หยุ ด ยิ ง กั บ รั ฐ บาลและส่ ง ผ้่ แ ทนลงสมั ค ร
เลื อ กตั ้ง ในเขตเมื อ งหั ว โปง ซึ่ง เป็ นพื้น ที ท
่ ี ไ่ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
โครงการเหมืองเหล็กแห่งนีด
้ ้วย ทีผ
่ ่านมาพวกเขายังไม่ได้แสดง
ข้อกังวลอย่างเปิ ดเผยต่อโครงการนี ้ โดยการเลือกตัง้ ทัว
่ ไปทีจ
่ ัด
โดยรัฐบาลทหารพม่าจะจัดในวันที ่ 7 พ.ย. นี ้
“โครงการเหมือ งเหล็ก ป๋ างแปก กำา ลั ง ทำา ลายอนาคตของ
ประชาชนในพื้ น ที ่ กลุ่ ม PNO ที ่ไ ด้ จั ด ตั ้ ง พรรคการเมื อ งลง
สมัครเลือกตัง้ นัน
้ ควรหาทางปกป้ องสิทธิของประชาชนในพืน
้ ที ่
และควรแสดงความเห็นต่อต้านโครงการนี”้ คุณชางเค กล่าว
หากท่ า นต้ อ งการชมวี ดิ ทั ศ น์ แ ละต้ อ งการข้ อ ม่ ล เพิ ม
่ เติ ม
เกีย
่ วกับโครงการนี ้ โปรดด่ http://pyo-org.blogspot.com/
ข้อม่ลเพิม
่ เติมโปรดติดต่อ
คุณชางเค (Khun Chankhe) โทรศัพท์ 084 6108330