You are on page 1of 94

CONTOH SOALAN

PEPERIKSAAN ASAS
TAKAFUL

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


1. Apakah yang dimaksudkan dengan Takaful?

A. Satu skim yang mempunyai objektif untuk pelaburan jangka masa panjang
B. Satu skim untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin
C. Satu tabungan untuk membantu kerajaan di dalam membangunkan Negara.
D. Satu skim yang berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuan bersama
yang menyediakan pertolongan kepada peserta-peserta yang terlibat.

2. Takaful Tijari adalah :

A. Yang mana para peserta sendiri yang menguruskan dan


bertanggungjawab terhadap skim takaful
B. Yang mana para peserta dan pengendali yang menguruskan dan
bertanggungjawab terhadap skim takaful
C. Yang mana pengendali takaful yang menguruskan dan
bertanggungjawab terhadap skim takaful
D. Yang mana peserta akan dipilih daripada semua peserta untuk menguruskan
skim takaful

3. Berikut adalah keistimewaan Takaful KECUALI :

A. Keuntungan pelaburan
B. Tangung-jawab sosial
C. Konsep tabarru’
D. Kebaikan untuk muslim sahaja

4. Peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia supaya
perjalanan hidup selari dengan syara’. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian

A. Ibadah
B. Akhlak
C. Syariah
D. Muamalat

5. Bilakah keadaannya ijma’ boleh berlaku?

A. Semasa Rasulullah s.a.w. masih hidup


B. Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.
C. Semasa Rasulullah s.a.w. sedang sakit
D. Semasa Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


6. Kontrak Al-Mudharabah ialah :

A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung


dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja.
B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung
dan rugi dikongsi bersama
C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung
diberi kepada pemodal dan rugi dikongsi bersama
D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung
diberi kepada pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja.

7. Konsep Qardh Hasan ialah :

A. Pinjaman tanpa riba


B. Pinjaman beserta riba
C. Pinjaman tanpa hibah
D. Pinjaman beserta hibah

8. Yang manakah merupakan rukun-rukun jual beli ?

A. Penjual, Pembeli dan Sighah


B. Penjual, Pembeli, Sighah, Barang dan Premis
C. Penjual, Pembeli, Sighah dan Ma’qud Alaih
D. Penjual dan Pembeli

9. Hukum jual beli adalah halal dalam Islam jika sempurna rukun-rukunnya dan syarat-
syarat. Antara syarat-syarat barang yang mesti dipenuhi :

I. Wujud
II. Harta tidak semesinya bernilai
III. Milikan sah
IV. Mampu diserahkan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I,III, dan IV
D. Semua di atas

10. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Indemniti?

A. Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat


B. Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful
C. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan kepada
kedudukan asal.
D. Dalam membayar ganti rugi, pihak Takaful boleh menuntut ganti rugi daripada
pihak ketiga

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


11. Kumpulan wang AP dan lebihan dalam ARP selepas ditolak perbelanjaan
pengendalian, akan dilaburkan dalam asset terutamnya seperti berikut, kecuali :

A. Instrumen Islam Kerajaan


B. Aset alih
C. Sekuriti hutang swasta secara Islam
D. Akaun wang tunai

12. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko Peserta
( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian, akan dilabur dalam aset,
terutamanya seperi yang berikut KECUALI :
I. Instrumen Islam Kerajaan
II. Sekuriti hutang swasta secara Islam dan ekuiti
III. Aset tetap
IV. Kumpulan Wang Pemegang Saham
V. Akaun wang tunai dan akaun pelaburan
A. I, II, III dan IV
B. II, III, IV dan V
C. I,II, III dan V
D. semua di atas

13. Bergantung pada model yang diguna pakai oleh pengendali takaful, caruman
dibahagikan kepada berikut KECUALI :

A. Fi Wakalah
B. Akaun Peserta
C. Akaun Tuntutan
D. Akaun Risiko Peserta

14. Dokumentasi insurans mulai dikesan semenjak zaman

I. Yunani
II. Romawi
III. Uthmani
IV. Eropah

A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan III
D. I, II dan IV

15. Insurans hayat yang pertama direkodkan adalah untuk William Gybbon di

A. England
B. Amerika Syarikat
C. Jerman
D. Perancis

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


16. Sarjana Islam yang pertama membicarakan tentang Takaful ialah :

A. Ibnu ’Abidin
B. Ibnu Taimiah
C. Ibnu Kathir
D. Ibnu Khaldun

17. Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans melainkan :

A. Syarikat Insurans Am
B. Syarikat Insurans Hayat
C. Syarikat Insurans Komposit
D. Syarikat Insurans Keluarga

18. Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional?

I. Ketidakpastian
II. Judi
III. Riba
IV. Tidak beramanah

A. I,II dan III


B. II,III dan IV
C. III dan IV
D. Semua di atas

19. Berikut adalah jenis-jenis Gharar KECUALI :

A. Gharar fahisy
B. Gharar taisir
C. Gharar yasir
D. Gharar mutawassit

20. Menurut kajian, majoriti fuqaha’ meletakkan tiga syarat yang menjadikan sesuatu
perkara sebagai gharar yang diamalkan :

I. Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit


II. Urusniaga tersebut diperlukan oleh masyarakat
III. Gharar tersebut tidak mampu dielakkan
IV. Gharar tersebut adalah Gharar fahisy

A. I,II dan III


B. I,III dan IV
C. II,III, dan IV
D. Semua di atas

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


21. Maisir (judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana :

I. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih
besar jumlahnya.
II. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak berlaku
III. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebehi jumlah
premium yang diterima
IV. Peserta tidak mengetahui barang yang diperniagakan

A. I,II dan III


B. I,III, IV dan V
C. II,III,IV dan V
D. Semua di atas

22. Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ?

I. Agen Takaful
II. Peserta Takaful
III. Pengendali Takaful
IV. Saluran Pengantara

A. I, II dan III
B. II, III dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II dan IV
23. Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari :

I. Agen
II. Bank
III. Broker
IV. Adjuster

A. I,II dan III


B. I,II dan IV
C. I,III, dan IV
D. Semua di atas

24. Manakah kenyataan berikut TIDAK BENAR mengenai peranan penting yang harus
dipenuhi oleh setiap pengendali takaful?

A. Bidang teknikal
B. Syariah
C. Pemfailan
D. Teknologi maklumat dan komunikasi

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


25. Sumber-sumber pendapatan pengendali Takaful adalah berdasarkan :

I. Keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham


II. Fi Agensi/wakalah
III. Bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful
IV. Lebihan kumpulan wang takaful

A. I,II dan III


B. I,III, IV dan V
C. II,III,IV dan V
D. Semua di atas

26. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan insurans KECUALI :

A. MTA
B. AMLA
C. MII
D. IBAM

27. Objektif utama LIAM adalah seperti berikut KECUALI :

I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan industri


insurans hayat.
II. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana diperlukan.
III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli dan
untuk mengumpul, menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat lain yang
berkaitan dengan insurans hayat.
IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian
dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah.

A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. semua di atas

28. Berikut adalah objektif penubuhan _______________ :

I. Memudahkan penyelarasan, perancangan dan perlaksanaan inisiatif modal


insan bagi industri kewangan Islam global.
II. Membangunkan kepakaran bagi sistem kewangan Islam global.
III. Menawarkan pertauliahan profesional dan program ijazah lanjutan yang diiktiraf
di peringkat antarabangsa.
IV. Menyediakan tenaga insan yang berwibawa sebagai penyelidik dan pendidik di
bidang kewangan Islam.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


A. MTA
B. MIB
C. MII
D. INCIEF

29. Ahli-ahli Biro Pengantaraan Kewangan ( FMB ) adalah seperti berikut KECUALI:

A. Bank Perdagangan
B. Bank Islam
C. Pengendali Takaful
D. Bank Rakyat

30. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI :

A. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful


B. Penggubalan polisi dan perancangan strategik
C. Tadbir urus syarikat
D. Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna

31. Bahagian II dalam Akta Takaful menyatakan suasana dan perjalanan perniagaan
takaful seperti :

I. Pembatasan dalam penggunaan perkataan “Takaful”


II. Pembatasan ke atas pengusaha takaful
III. Penubuhan dan penyelenggaraan dana takaful
IV. Pengagihan lebihan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. II,III, dan IV
D. Semua di atas

32. Akta Takaful diluluskan pada :

A. 1986
B. 1984
C. 1996
D. 1994

33. Bahagian III ( Akta Takaful ) menyatakan :

I. Kuasa yang diberikan kepada Bank Negara dan perlantikan Gabenor sebagai
Ketua Pengarah Takaful dalam pengawasan perniagaan takaful.
II. Kuasa untuk menjalankan pemeriksaan oleh Bank Negara.
III. Peruntukan untuk menutup dan memindahkan perniagaan seseorang
pengusaha takaful.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


IV. Penyerahan laporan tahunan dan laporan statistik.

A. I, II dan III
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. semua di atas

34. Berikut adalah tujuan Akta Insurans 1996 digubal :

I. Melindungi kepentingan awam


II. Menyebarkan keadilan dan kesaksamaan
III. Memupuk kemampuan
IV. Membangunkan sosio ekonomi

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I,III, dan IV
D. Semua di atas

35. Akta Insurans 1996 ( yang menggantikan Akta Insurans 1963 ) menetapkan piawai
dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Insurans di Negara ini. Ianya
bertujuan untuk :

I. Melindungi kepentingan awam


II. Menyebar keadilan dan kesaksamaan
III. Memupuk kemampuan
IV. Memainkan peranan pembangunan

A. I, II, III
B. II, dan III
C. III, IV, V
D. Semua jawapan di atas

36. Apakah perspektif Islam mengenai risiko?

A. Islam mengalakkan umatnya berdoa sahaja agar terselamat daripada


bahaya.
B. Islam menyeru agar umatnya menyerahkan diri kepada Allah semata-
mata tanpa melakukan sebarang usaha.
C. Islam menyeru umatnya membuat perancangan terlebih dahulu, berjaya atau
tidak perancangan berkenaan ianya ditentukan oleh Allah s.w.t
D. Islam menyarankan agar umatnya tidak terlibat di dalam aktiviti yang
mempunyai risiko yang tinggi.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


37. Suatu kisah daripada seorang Arab Badwi dengan Rasullullah s.a.w, baginda
bertanya kepadanya mengapa beliau meninggalkan untanya tanpa ditambat. Jawab
Arab Badwi berkenaan; “Aku bertawakal kepada Allah” kemudian Rasullullah s.a.w
bersabda; “Tambat unta kamu kemudian bertawakal kepada Allah”. Pengajaran
daripada kisah berkenaan ialah

I. Meletakkan keyakinan sebenar hanya kepada Allah s.w.t


II. Kita mesti melakukan yang terbaik dalam melakukan sesuatu perkara.
III. Menyerahkan segala yang di luar kemampuan kita kepada Allah s.w.t
IV. Jangan bergantung kepada Allah semata-mata sebelum berbuat
sebarang usaha.

A. I, II dan III sahaja


B. I, II dan IV sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

38. Apakah yang dimaksudkan dengan peril ?

A. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam.


B. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian.
C. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans.
D. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesutu kerugian.

39. Kaedah menangani risiko ini melibatkan pihak ketiga sama ada organisasi atau
individu. Kerugian akan ditanggung oleh pihak ketiga yang menanggung risiko
tersebut. Kaedah ini lazimnya dikenali sebagai _________________.

A. Mengelak Risiko
B. Mengawal Risiko
C. Berkongsi Risiko
D. Pindahan Risiko

40. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan
dengan

I. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian


harta.
II. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi kelegaan
kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal.
III. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta
takaful.
IV. Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam
kepada masyarakat bukan Islam.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


A. I, II dan III sahaja
B. I, II dan IV sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
41. Apakah syarat untuk menjadi agen bagi urusan Takaful Keluarga :

A. umur antara 15-60


B. umur antara 18-60
C. umur antara 17-60
D. umur antara 21-55

42. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali :

A. Melicinkan proses permohonan.


B. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap.
C. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan.
D. Menghadiri kursus.

43. Antara maklumat penting mengenai produk takaful yang mesti didedahkan adalah
seperti berikut

A. Nama pengendali
B. Maklumat perlindungan
C. Maklumat caruman
D. Semua di atas

44. Dalam prinsip am urusniaga, intermediari wajib :

A. Menandatangani deklarasi.
B. Menghadiri majlis-majlis dan kursus yang diadakan.
C. Mempunyai kemahiran percakapan yang baik.
D. Menepati masa.

45. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan
dengan

I. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian


harta.
II. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi
kelegaan kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal.
III. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta takaful.
IV. Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam
kepada masyarakat bukan Islam.

A. I, II dan III sahaja


B. I, II dan IV sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


46. Sifat-sifat yang harus diterapkan oleh seorang ejen takaful adalah seperti berikut
KECUALI.

A. Amanah
B. Menyampaikan
C. Khianat
D. Bijaksana

47. Kuasa yang diberikan kepada ejen mesti dinyatakan secara bertulis atau diucapkan,
sama ada dimeterai atau tidak. Ejen tidak akan dikenakan tindakan sekiranya
pengertian itu meragukan. Bentuk kuasa yang dimaksudkan di atas ialah kuasa
_______________.

A. Nyata
B. Biasa
C. Tersirat
D. Terhad

48. Jika seorang ejen telah menerima wang sumbangan daripada peserta takaful, tetapi
beliau terlupa untuk mendepositkan wang berkenaan kepada syarikat pengendali
takaful. Dibawah Seksyen ______ Akta Takaful 1984 menyatakan tindakan
ejen tersebut dikira sebagai tindakan pihak pengendali takaful.

A. 25
B. 26
C. 28
D. 66

49. Dibawah seksyen 28, ejen yang membuat kenyataan palsu atau memberi
penerangan yang mengelirukan boleh dikenakan denda seperti berikut.

I. Denda tidak melebihi RM 20,000


II. Penjara selama 1 tahun
III. Denda tidak melebihi RM 10,000
IV. Digantung seumur hidup daripada menjadi ejen takaful.

A. I dan II sahaja
B. II sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

50. Berikut yang manakah BUKAN syarikat takaful semula dan insurans semula yang
beroperasi di Malaysia :

A. Asean Retakaful International (L) (ARIL)


B. MNRB Holding Berhad

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


C. Maybank Takaful
D. Munich Re

51. Takaful semula yang diperuntukkan di bawah perjanjian, kebiasaannya berdasarkan


perjanjian tahunan. Segala risiko yang berada dalam skop perjanjian ini secara
automatik diterima oleh syarikat takaful semula. Jenis takaful semula yang
dimaksudkan ialah ____

A. Takaful semula bersyarat


B. Takaful semula triti
C. Takaful semula berkelayakan
D. Takaful semula fakultatif

52. Apakah yang dimaksudkan dengan had bendung :

A. Jumlah sumbangan yang ditanggung


B. Jumlah risiko yang berikan oleh kumpulan wang takaful
C. Jumlah risiko yang ditanggung oleh kumpulan wang takaful
D. Jumlah sumbangan yang diberikan oleh kumpulan wang takaful

53. . Skop kuasa yang diberikan kepada agen adalah seperti berikut, KECUALI:

A. Kuasa Mutlak
B. Kuasa Nyata
C. Kuasa Tersirat
D. Kuasa Biasa

54. Ejen Takaful Am perlu memastikan kutipan caruman sumbangan bagi semua nota
lindungan yang dikeluarkan dihantar kepada pengendali beserta borang cadangan
yang lengkap dalam tempoh ____ hari waktu bekerja.

A. 3 hari
B. 5 hari
C. 7 hari
D. 2 minggu

55. Berikut yang manakah prinsip urusniaga yang TIDAK harus dilakukan oleh seorang
ejen takaful ketika berurusan dengan bakal peserta.

A. Memperkenalkan diri serta menunjukkan kad kuasa semasa berurusan


dengan pelanggan.
B. Menganggap segala maklumat yang diterima daripada bakal peserta adalah
sulit.
C. Memastikan pelan takaful yang dicadangkan mengikut pengetahuan ejen
takaful sahaja.
D. Memberi perbandingan lengkap dan jelas ciri-ciri setiap pelan takaful
yang ada di dalam pasaran.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


56. Peranan ejen Takaful seperti berikut KECUALI

A. Mengajak masyarakat menyertai perlindungan Takaful


B. Membantu peserta apabila ditimpa musibah
C. Menyemai sikap disiplin dalam menyimpan
D. Menasihat menggunakan perlindungan konvensional

57. Antara objektif garis panduan Amalan Nasihat Wajar ialah seperti berikut kecuali?

A. melindungi kepentingan pemilik sijil


B. melindungan kepentingan syarikat dan ejen
C. memudahcara secara konsisten dan teratur dalam memasarkan produk
takaful
D. memastikan syarikat pengendali takaful dan semua perantara
meningkatkan kualiti piawaian

58. Berikut yang manakah etika yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ejen
takaful semasa mendapatkan maklumat bakal peserta?

A. Mendapatkan maklumat tentang kesihatan bakal peserta.


B. Mengetahui tentang skop pekerjaan bakal peserta.
C. Mendapatkan tandatangan bakal peserta untuk ditandatangani dalam
borang cadangan.
D. Menganalisa maklumat kewangan bakal peserta.

59. Berikut adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh ejen takaful, semasa pengisian
borang cadangan

I. Memberi penjelasan tentang akibat daripada penyembunyian fakta tidak tepat


daripada bakal peserta.
II. Mengelakkan diri daripada mempengaruhi pencadang dan menjelaskan bahawa
segala jawapan atau kenyataan dibawah tanggungjawab pencadang.
III. Mengisikan borang cadangan bagi pihak bakal peserta takaful.
IV. Memberikan pendapat anda tentang soalan-soalan yang dikemukakan dalam
borang cadangan yang akan mempengaruhi keputusan pihak pengendali takaful.

A. I dan II sahaja
B. II, III dan IV sahaja
C. III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

60. Bagi memastikan pihak ejen takaful keluarga mendapatkan latihan dan
pembangunan yang berterusan Persatuan Pengendali Takaful Malaysia (MTA) akan
mewajibkan Program Pembangunan Profesional Berterusan yang perlu dihadiri
selama ___ jam setahun.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


A. 20
B. 30
C. 36
D. 48
61. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan
perniagaan takaful.

I. Keadilan
II. Kejujuran
III. Boleh dipercayai
IV. Bertanggungjawab

A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I,III dan VI sahaja
D. Semua jawapan di atas

62. Antara langkah-langkah yang ada dalam proses pemasaran, KECUALI :

A. Mengenal pasti bakal peserta


B. Menyediakan persembahan pemasaran
C. Mengadakan temubual
D. Membantah alasan

63. Kebiasaannya tempoh bertenang adalah ...... hari

A. 10 hari
B. 20 hari
C. 30 hari
D. 40 hari

64. Di antara berikut merupakan Skim-Skim yang ditawarkan di Takaful.

I. Skim Takaful Keluarga Individu ( Perseorangan )


II. Skim Takaful Pendidikan
III. Skim Takaful Remaja
IV. Skim Takaful Anuiti

A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I,III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

65. Setiap permohonan Pengunderaitan haruslah dinilai melalui faktor – faktor berikut :

I. Kesihatan
II. Pekerjaan
III. Hobi
IV. Status Kewangan

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I,III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

66. Skim apakah yang memberikan pendapatan tetap selepas Peserta bersara.

A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan


B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

67. Kelayakan terhadap manfaat di dalam pelan Takaful hanya akan bermula selepas
berapa hari dari tarikh sijil berkuatkuasa.

A. 30 hari
B. 32 hari
C. 34 hari
D. 36 hari

68. Perlindungan di bawah pelan penyakit kritikal merangkumi berapa jenis?

A. 30
B. 32
C. 34
D. 36
69. Apakah yang perlu diketahui seorang Ejen sebelum berada dalam sesi temubual
dengan bakal peserta.

I. Semua soalan perlu diajukan walaupun pemohon kelihatan sihat.


II. Ejen tidak boleh menyarankan jawapan bagi pihak pemohon terutama butir-
butir kesihatan pemohon walaupun pemohon itu merupakan kawan rapat
atau ahli keluarga.
III. Semua jawapan yang direkodkan hendaklah tidak berbeza sedikit pun
daripada kenyataan asal.
IV. Setiap soalan mestilah dikemukakan dengan jelas. Ejen perlu mengingatkan
pemohon supaya memberi jawapan benar pada setiap masa.

A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I, III VI sahaja
D. Semua jawapan di atas

70. Antara berikut merupakan Akaun yang dibuat oleh pencarum di Takaful.

I. Akaun Peserta
II. Akaun Risiko Peserta ( Akaun Khas Peserta )
III. Akaun Rizab
IV. Akaun Komisyen

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


A. I, II sahaja
B. II, III dan VI sahaja
C. I, II dan VI sahaja
D. Semua jawapan di atas

71. Skim apakah yang melindungi baki pembiayaan pembelian rumah seseorang
peserta.

A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan


B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)

72. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan
kesihatan ialah :

I. Penghospitalan
II. Unit Rawatan Rapi
III. Rawatan pesakit luar
IV. Lawatan pemeriksaan oleh doktor

A. I, II dan IV sahaja
B. II, III dan IV sahaja
C. I,III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas
73. Takaful Perubatan dan Kesihatan pada lazimnya tidak melindungi perkara-perkara
berikut :

I. Penyakit sedia ada semasa memohon menyertai takaful.


II. Tuntutan terhadap penyakit atau kecederaan akibat daripada perlakuan
yang langgar aau menyalahi undang-undang.
III. Kehamilan atau kelahiran.
IV. Pembedahan plastik atau kosmetik.

A. I, II dan IV sahaja
B. II, III danI V sahaja
C. I, III dan IV sahaja
D. Semua jawapan di atas

74. Skim apakah yang dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada simpanan


tabungan ketika anak berusia 15 dan 18 tahun pada kadar 50% daripada nilai
simpanan.

A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan


B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan
C. Skim Takaful Anuiti
D. Skim Takaful Pendidikan

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


75. Tuntutan boleh timbul dalam salah satu situasi berikut KECUALI :

A, Ketika kematian
B. Ketika kematangan
C. Tuntutan faedah perubatan
D. Ketika kesuntukan wang

76. Perlindungan yang disediakan oleh takaful perubatan dan kesihatan adalah seperti
berikut :

A. Fi profesional
B. Manfaat penghospitalan
C. Penyakit kritikal
D. Semua jawapan di atas

77. Apakah komponen utama dalam Industri takaful?

I. Peserta takaful.
II. Pengendali takaful.
III. Saluran pengantara
Iv. Pengawal keselamatan

A. I sahaja
B. I dan II sahaja
C. I,II dan III sahaja
D. Semua jawapan di atas

78. Siapakah yang boleh dikatakan sebagai peserta takaful?


I. Individu
II. organisasi perniagaan
III. korporat
Iv. pengusaha kilang.

A. semua di atas
B. I sahaja
C. I dan II sahaja
D. I,II dan III sahaja

79. Bagaimana prinsip kontrak takaful dilaksanakan?

A. Mengasimilasi beberapa prinsip Insurans merangkumi keadilan semasa


berurusan sepertI yang digalakkan oleh syara’.
B. Menggunakan aqad mua’wadhah dalam menjalankan urusan perniagaan
dengan para peserta.
C. Menyediakan pinjaman kepada para peserta yang hendak membuat pinjaman
daripada wang syarikat dan dikenakan faedah ke atasnya.
D. Menyediakan pinjaman premium automatik serta menambahkan faedah ke
atasnya.

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


80. Syarikat takaful tertakluk di bawah undang-undang

A. Akta Takaful 1983


B. Akta Takaful 1984
C. Akta Insuran 1996
D. Akta Bank Islam 1983

81. Berikut adalah penyakit yang tidak dilindungi di bawah skim Takaful Perubatan dan
Kesihatan kecuali

A. Penyakit sedia ada


B. Kehamilan
C. Pembedahan plastik
D. Kanser

82. Berikut dokumen yang perlu disertakan semasa membuat tuntutan kecuali

A. Bil asal
B. Resit Asal
C. Borang tuntutan
D. Surat sakit

83. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan
kesihatan adalah

I. Penghospitalan
II. Unit Rawatan rapi
III. Lawatan pemeriksaan
IV. Pembedahan

A. I & II
B. II, III & IV
C. I,II & III
D. Semua di atas

84. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan
perniagaan takafu kecuail.

A. Keadilan
B. Kejujuran
C. Kepentingan diri sendiri
D. Bertanggungjawab

85. Berikut merupakan tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful,
kesuali

A. Agen Takaful
B. Peserta Takaful

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


C. Pengendali Takaful
D. Saluran Pengantara

86. Setiap permohonan sijil takaful akan dinilai mengikut aspek berikut kecuali

A. Kesihatan
B. Pekerjaan
C. Keturunan
D. Hobi

87. Antara Skim yang ditawarkan oleh pelan takaful adalah seperti berikut kecuali

A. Skim Takaful Remaja


B. Skim Takaful Gadai janji
C. Skim Takaful Kanak-kanak
D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan

88. Maklumat penting yang perlu didedahkan kepada peserta

I. Nama Pengendali Takaful


II. Maklumat Perlidungan
III. Maklumat penuh caruman
IV. Sekatan dan Pengeculian

A. I & II
B. II,III & IV
C. III & IV
D. Semua di atas

89. Mengikut kod etika, Intermediari adalah dilarang

I. Membuat kritikan yang tidak tepat


II. Memujuk Pelanggan untuk membatalkan sijil
III. Mengguna nama proksi
IV. Mengenakan caj tambahan

A. I, II & III
B. II,III & IV
C. I,III & IV
D. Semua di atas

90. Intermediari hanya dibenarkan mewakili

A. 1 prinsipal komposit
B. 2 prinsipal komposit
C. 3 prinsipal komposit
D. 4 prinsipal komposit

91. Berikut adalah kuasa-kuasa ejen, kecuali

A. Kuasa Nyata

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


B. Kuasa Tersirat
C. Kuasa Biasa
D. Kuasa Tersurat

92. Berikut adalah proses yang perlu dilakukan semasa proses pemasaran
I. Mengenalpasti bakal peserta
II. Menyedia persembahan pemasaran
III. Mengadakan temubual
IV. Menangani lasan

A. I,II & III


B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas

93. Pengunduraitan bermaksud satu proses pemilihan agar caruman yang berpatutan
boleh dikenakan. Proses ini melibatkan keputusan berikut :

I. Menerima kadar piawaian


II. Menerima dengan pindaan
III. Menangguh sesuatu permohonan
IV. Menolok permohonan

A. I,II & III


B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas

94. Apabila berlaku kematian, waris yang menuntut mesti memberitahu pengendali
takaful perkara-perkara berikut kecuali :

A. Nama dan Nombor Kad pengenalan


B. Nombor Kontrak
C. Alamat
D. No KWSP

95. Bagi membuktikan kematian pihak pengendali takaful akan menerima salah satu
daripada dokumen berikut kecuali :

A. Sijil Kematian
B. Sijil perkahwinan
C. Laporan koroner
D. Printah pengisytiharan kematian

96. Jika sekiranya ejen tidak mematuhi seksyen 25, mereka akan dikenakan denda
sebanyak

A. Tidak melebihi RM 4000.00


B. Tidak melebihi RM 5000.00
C. Tidak melebihi RM 6000.00
D. Tidak melebihi RM 7000.00

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


97. Mengikut prinsip am urusniaga, intermediari wajib

I. Menandatangani deklarasi
II. Memperkenalkan diri sebagai intermediari takaful
III. Memberi khidmat rundingan berdasarkan kemahiran
IV. Menganggap segala maklumat adalah biasa

A. I,II & III


B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas

98. Bagi takaful kenderaan berenjin, jika bayaran telah dibuat kepada intermediari oleh
peserta, intermediari mesti meremitkan caruman tersebut kepada pengendali ke
dalam akaun pengutan dalam tempoh

A. 5 hari bekerja
B. 6 hari bekerja
C. 7 hari bekerja
D. 8 hari bekerja

99. Berikut adalah etika kod pemakaian bagi intermediari

I. Menutup aurat
II. Berpakaian sopan (bukan muslim)]
III. Pakaian Longgar
IV. Pakaian Tidak nipis

A. I,II & III


B. I, II & IV
C. II,III & IV
D. Semua di atas

100.Dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh pengendali takaful
kecuali

A. Sijil kelahiran rasmi


B. Sijil sumpah
C. Sijil berhenti sekolah
D. Pasport

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
JAWAPAN

1. D 44. A 87. C
2. C 45. D 88. D
3. D 46. C 89. D
4. C 47. A 90. A
5. B 48. A 91. D
6. A 49. A 92. D
7. A 50. C 93. D
8. C 51. B 94. D
9. C 52. C 95. B
10. D 53. A 96. B
11. B 54. C 97. A
12. C 55. C 98. C
13. C 56. D 99. D
14. A 57. B 100. B
15. A 58. A
16. A 59. C
17. D 60. B
18. A 61. D
19. B 62. D
20. A 63. C
21. A 64. D
22. A 65. D
23. C 66. C
24. C 67. A
25. D 68. D
26. C 69. D
27. A 70. A
28. D 71. D
29 D 72. D
30. C 73. D
31. D 74. D
32. B 75. D
33. B 76. D
34. A 77. C
35. D 78. A
36. C 79. A
37. D 80. B
38. B 81. D
39. D 82. D
40. D 83. D
41. B 84. C
42. C 85. D
43. D 86. C

JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN


&2172+62$/$1
3(3(5,.6$$1$6$6
7$.$)8/

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

 $SDNDKSHQJHUWLDQWDNDIXO"

$ 7DNDIDOD3HUNRQJV,DQXQWXNPHQGDSDWNDQNHXQWXQJDQ
% 7DNDIDOD  6DO,QJ MDP,Q PHQMDP,Q VDWX VN,P \DQJ EHUDVDVNDQ
SHUVDXGDUDDQ
& 7DNDIDOD6DOLQJEHUNRQJV,PRGDOXQWXNPHPXODNDQSHUQ,DJDDQWDNDIXO
' 7DNDIDOD  0HQFDUXP GDODP VDWX WDEXQJ PHQJJXQDNDQ DTDG
PXD¶ZDGKDK

 7DNDIXOPHQJJXQDNDQDNWDDSD"

$ $NWDWDNDIXO
% $NWDWDNDIXO
& $NWDWDNDIXO
' $NWDWDNDIXO

 $GDNDKSHUNDWDDQWDNDIXO WDNDIDOD DGDGLGDODPDO±4XUDQ"

$ $GD
% 7LDGD
& 7LDGDODQJVXQJ
' .HVHPXDMDZDSDQGLDWDV

 $SDNDK\DQJPHQMDGLNRQVHSGDODPRSHUDVLWDNDIXO"

, %DQWXPHPEDQWX
,, 'HUPD±PHQGHUPD
,,, -XDO±PHQMXDO
,9 %HOL±PHPEHOL

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,GDQ,,,VDKDMD
' ,,,,,,GDQ,Y

 6HNLUDQ\D PDQXV,D EHUXUXVDQ GHQJDQ NRQVHS WDNDIXO DSDNDK VLIDW \DQJ DGD
SDGDGLULPHUHND"

$ 7DEDUUX¶
% .HGHNXW
& 0HQJHMDUNHXQWXQJDQ
' 0HQJHMDUSHQGDSDWDQ

 $SDNDKGDOLOIDOVDIDKDVDVSHQXEXKDQWDNDIXO"

$ 0HPSHUNXNXKNDQSHUQLDJDDQ
% 0HPEDQWXSHVHUWDPHQJJXQDNDQDTDGPXD¶ZDGKDK
& %HUVDPDVHPXDSHVHUWDPHQFDU,NHXQWXQJDQ

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

' 0HPXSXN V,IDW NHLNKODVDQ GDODP EHUWDEDUUX¶ GDQ VDOLQJ WRORQJ
PHQRORQJ

 $SDNDKIDOVDIDKSHQXEXKDQWDNDIXO"

$ 7DEDUUX¶ PHPEDQWX LQVDQ \DQJ PHPHUOXNDQ PHQMDOLQNDQ


SHUKXEXQJDQ\DQJHUDW
% 7DEDUUX¶PHQMDODQNDQSHUQLDJDDQ\DQJVDPDSDGDPRGDOQ\D
& 7DEDUUX¶XQWXQJUXJLGLNRQJVLEHUVDPD
' 7DEDUUX¶SHUQLDJDDQ\DQJWHUWXEXKWDQSDVHEDUDQJPRGDO

 'LDQWDUDEHULNXWDSDNDKDSOLNDV,WDNDIXOGDODPPDV\DUDNDW"

, 6HRUDQJ HMHQ ³PHQMXDO´ ,QVXUDQ NHSDGD SDUD SHODQJJDQ GHQJDQ


PHQJJXQDNDQDTDGPXD¶ZDGKDKVHRODK±RODKMXDOEHOLEDUDQJDQ
,, 6HRUDQJ UDNDQ EHUNRQJVL SHUQLDJDDQ GHQJDQ RUDQJ ODLQ VHSHUWL EHUNRQJV,
PRGDOXQWXNPHQXEXKNDQSHUQLDJDDQ
,,, 'DSDWPHQJHUDWNDQVLODWXUUDK,PGDQVDOLQJEDQWXPHPEDQWX0DFDPNKDLUDW
NHPDWLDQGLNDPSXQJ±NDPSXQJ
,9 7HUOLEDWGDODPSHUQLDJDDQORQWDUDQVHSHUWLSHUQLDJDDQGLIXQ±IDLU

$ ,VDKDMD
% ,,VDKDMD
& ,,,VDKDMD
' ,YVDKDMD

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQLQVXUDQ"

$ ,QVXUDQPHUXSDNDQVDWXDTDGWDEDUUX¶DQWDUDVHVDPDSHVHUWDGDODP
PHQMDODQNDQXUXVDQSHQJHQGDOLDQULVLNR
% ,QVXUDQDGDODKVDWXMHQLVSHUQLDJDDQSHODEXUDQPDVDSDQMDQJ
& ,QVXUDQ PHUXSDNDQ LQVWLWXVL HNRQRPL EHUDVDVNDQ SULQVLS EHUVDOLQJ GDQ
GLEHQWXN EDJLWXMXDQPHQXEXKNDQGDQDDP\DQJPHQJJXQDNDQDTDG
PXD¶ZDGKDK
' 0HUXSDNDQSURVHVMXDOEHOL\DQJPHQJJXQDNDQDTDGPXD¶ZDGKDKVHSHUWL
MXDOEHOLPDNDQDQ

 $SDNDKNRQVHSLQVXUDQ"

$ 0HQ\LPSDQGDQDGDQPHPEDQWXSHVHUWD\DQJVXVDK
% 0HQ\LPSDQ GDQD EDJL WXMXDQ SHODEXUDQ \DQJ PDQD XQWXQJ UXJL
GLNRQJVLEHUVDPD
& 0HQ\LPSDQGDQDGHQJDQWXMXDQSHPEHOLDQU,V,NR
' 0HQJHOXDUNDQGDQDEDJLWXMXDQPHPEDQWXSDUDSHVHUWD\DQJVXVDK

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1


 'LDQWDUDEHULNXWVLDSDNDK\DQJPXODPXODPHPSUDNWLNNDQLQVXUDQ"

, .DILODKDUDE
,, 2UDQJPHOD\XGL0DOD\V,D
,,, 0DV\DUDNDWQXVDQWDUD
,9 0DV\DUDNDW-DZDGL,QGRQHV,D

$ ,VDKDMD
% ,,VDKDMD
& ,GDQ,,,VDKDMD
' ,GDQ,YVDKDMD

 $SDNDKVLVWHP\DQJPHQFHUPLQNDQWDNDIXOVHPDVD]DPDQMDKLOL\DK"

$ 6LVWHPVXPSDKDQPHQJJXQDNDQDO4XUDQ
% 6LVWHPEDUWHU
& 6LVWHPSHQMXDODQKDPED
' 6LVWHPD¶TLODKGDQTDVDP

 'LDQWDUDEHULNXWEDJDLPDQDNRQVHSWDNDIXOWHODKDGDDWDXWHODKWHUVHUDSGDODP
PDV\DUDNDWPHOD\X"

, .KDLUDWNHPDWLDQ\DQJGLNXPSXONDQGDQDROHKSLKDNPDVMLG
,, .KDLUDW NHPDWLDQ GL NDPSXQJ ± NDPSXQJ \DQJ DNDQ GLEHULNDQ NHSDGD
ZDULVMHQD]DKXQWXNSHQJXUXVDQMHQD]DK
,,, %DQWX±PHPEDQWXGLNDODQJDQPDV\DUDNDWNDPSXQJVHPDVDNHQGXUL
,9 %DQWX ± PHPEDQWX GL NDODQJDQ SHQGXGXN NDPSXQJ VHPDVD JRWRQJ
UR\RQJ

$ ,VDKDMD
% ,,,,,,GDQ,Y
& ,GDQ,,VDKDMD
' ,,GDQ,,,VDKDMD

 %DJDLPDQDSHUQLDJDDQWDNDIXOGLMDODQNDQ"
$ 3HVHUWD VXPEDQJNDQ GDQD GDODP VDWX WDEXQJ GDQ SHVHUWD VHQGLUL
VHEHQDUQ\D\DQJPHPEDQWXSHVHUWDODLQNHWLNDGLWLPSDPXVLEDK
% 3HVHUWD VXPEDQJNDQ GDQD PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK XQWXN
PHPEDQWXSHVHUWDODLQNHWLNDG,WLPSDPXVLEDK
& 3HVHUWDGLEHULSLOLKDQXQWXNPHPEXDWSHODEXUDQ
' 3HVHUWD DNDQ GLEHULNDQ VDWX SROLVL \DQJ PHQXQMXNNDQ EDKDZD SHVHUWD
WHUVHEXWWHODKPHPEHOLSHUOLQGXQJDQGDULSDGDSLKDNV\DULNDW

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

 %DJDLPDQDNDKFDUDSHQJHQGDOLDQWDNDIXOGL0DOD\VLD"

$ 3HVHUWD PHPEHOL SROLVL WDNDIXO GDULSDGD V\DULNDW WDNDIXO PDQDNDOD


SHQJHQGDOLWDNDIXOVHEDJDLSHPHJDQJDPDQDK
% 3HVHUWD PHODEXU GDQD GDODP WDNDIXO GDQ WDNDIXO VHEDJDL SHQJJHUDN
SHODEXUDQ
& 3HVHUWD PHQ\XPEDQJ GDQD GDODP WDEXQJ SHQJHQGDOL WDNDIXO VHEDJDL
SHPHJDQJDPDQDK
' 3HVHUWD PHQFDUL NHXQWXQJDQ GHQJDQ PHOHWDNNDQ GDQD GDODP WDEXQJ
SHQJHQGDOLWDNDIXO

 $SDNDK\DQJGLNDWDNDQ7DNDIXO7LMDULDWDX7DNDIXONRPHUVLDO

$ 7LMDULDWDXNRPHUVLDOVNLPWDNDIXOGLNHQGDOLNDQROHKHQWLWLEHUDVLQJDQ
% 7LMDULDWDXNRPHUVLDOVNLPWDNDIXOGLNHQGDOLNDQROHKHQWLWL\DQJVDPD
& 7LMDULDWDXNRPHUVLDOVNLPWDNDIXOEHUDVDVNDQNRQVHSMXDOEHOL
' 7LMDULDWDXNRPHUVLDOVNLPWDNDIXOEHUDVDVNDQNRQVHSPXD¶ZDGKDK

 $SDNDK\DQJGLVHGLDNDQROHKWDNDIXONHOXDUJDVHFDUDULQJNDV"

$ 0HQ\HGLDNDQNRPELQDVLWDEXQJDQGDQSHUOLQGXQJDQMDQJNDSHQGHN
% 0HQ\HGLDNDQNRPELQDVLWDEXQJDQGDQSHUOLQGXQJDQVHWHQJDKWDKXQ
& 0HQ\HGLDNDQNRPELQDV,WDEXQJDQGDQSHUOLQGXQJDQMDQJNDSDQMDQJ
' 0HQ\HGLDNDQNRPELQDVLWDEXQJDQGDQSHUOLQGXQJDQEXODQDQ

 $SDNDK\DQJGLVHGLDNDQROHKWDNDIXODPVHFDUDULQJNDV"

$ 0HPEHULNDQSHUOLQGXQJDQMDQJNDSHQGHNDWDVKDUWDGDQOLDEL,LWL
% 0HPEHULNDQSHUOLQGXQJDQMDQJNDSDQMDQJDWDVKDUWDGDQOLDELOLWL
& 0HPEHULNDQSHUOLQGXQJDQVHXPXUKLGXSWHUKDGDSKDUWDGDQOLDELOLWL
' 0HPEHULNDQSHUOLQGXQJDQEXODQDQWHUKDGDSKDUWDGDQOLDELOLWL

 'LDQWDUDEHULNXWDSDNDKNHLVWLPHZDDQPDQIDDWWDNDIXO"
, 3HVHUWDOHELK\DNLQPDQIDDWNHURKDQLDQGDODPODQGDVDQV\DUD¶
,, 3HVHUWDOHELKSDVWLNHUDQDGLDWDVODQGDVDQV\DUD¶
,,, 3HVHUWD WHUDVD NHVXFLDQ KDUWD NHUDQD WDNDIXO GLSDQWDX ROHK OHPEDJD
V\DULDK
,9 3HVHUWDOHELKWHQWHUDPGLDWDVNHOHELKDQ EHQHILW \DQJGLWHULPD

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

' ,,,,,,GDQ,Y

 <DQJ PDQDNDK DQWDUD EHULNXW PHUXSDNDQ NHLVWLPHZDDQ WDPEDKDQ GDULSDGD


NRQVHSWDEDUUX¶LQL"
, WHUEXNDNHSDGD$KPDG
,, WHUEXNDNHSDGD0XWKX
,,, WHUEXNDNHSDGD$K&KRQJ
,9 +DQ\DNHSDGDPXVOLPVDKDMD

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

 $SDNDKSHQJHUWLDQPXDPDODW,VODP"

$ 3HUKXEXQJDQPDQXVLDGHQJDQ$OODK6:7
% 3HUKXEXQJDQPDQXVLDGHQJDQPDQXVLDVDKDMD
& 3HUKXEXQJDQPDQXVLDGHQJDQWXPEXKDQVDKDMD
' 3HUKXEXQJDQ GL DQWDUD PDQXVLD GHQJDQ PDQXVLD VHUWD VHOXUXK
NHKLGXSDQGLEXPLLQL

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQ,VODP"

$ 0HODNXNDQVRODWOLPDZDNWXVHKDULVHPDODP
% .HSDWXKDQGDQSHQ\HUDKDQVHUWDNHWDDWDQ
& 0HQGHQJDUKXNXP±KXNXP$OODKVHUWDWDDWVHNDGDU\DQJEROHK
' %ROHKLNXWGDQEROHKGLODQJJDU

 'LDQWDUDEHULNXW\DQJPDQDNDKWXMXDQPDWODPDW,VODP"

, 5HGKD
,, .HDPSXQDQ
,,, .DVLKVD\DQJ
,9 .HEHQFLDQ

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

 $SDNDKSHQJHUWLDQV\DULDK"
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

$ +XNXP\DQJGLFLSWDNDQ$OODK
% +XNXP\DQJGLFLSWDROHK0DODLNDW
& +XNXP\DQJGLFLSWDROHK5DVXO±UDVXO
' +XNXP\DQJGLNHOXDUNDQROHKXODPD¶

 $SDNDKWXMXDQV\DULDK"

$ 0HQDPEDKNDQNHXQWXQJDQGXQLDZL
% 0HQMDJDNHSHQWLQJDQLQGLYLGXGDODPEHUDJDPD
& 0HQMDJDDVDVNHSDGDNHXQWXQJDQV\DULNDW
' 0HQMDJDNHPDVODKDWDQNHKLGXSDQPDQXVLD

 %HUDSDNDKPDVODKDW\DQJSHUOXGLMDJD"

$ VDWX
% GXD
& HPSDW
' OLPD

 %HUDSDNDKVXPEHUKXNXP\DQJGLVHSDNDWLROHKXODPD¶"

$ VDWX
% GXD
& HPSDW
' OLPD

 'L DQWDUD EHULNXW \DQJ PDQDNDK VXPEHU \DQJ GLVHSDNDWL ROHK NHEDQ\DNDQ
XODPD¶"

, $O4XUDQ
,, $O6XQQDK
,,, ,MPD¶
,9 4L\DV

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' 6HPXDGLDWDV

 'LDQWDUDEHULNXW\DQJPDQDNDKEHUNDLWDQGHQJDQZDMLEPHQMDJDOLPDSHUNDUD
GDODP0DTDVLG6\DUL¶DK 'KXUXUL\DW

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

, +LI]DG'LQ
,, +LI]DO$TO
,,, +LIDODNO
,9 +LIDO0DO

$,VDKDMD
%,,,,,,GDQ,Y
&,,,GDQ,YVDKDMD
',,,,GDQ,Y

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQDO4XUDQ"

$.DODP$OODK\DQJGLWXUXQNDQNHSDGD1DEL0XKDPPDG6$:
%.DODP$OODK\DQJGLWXUXQNDQNHSDGD0DODLNDW-LEULO
&.DODP$OODK\DQJGLWXUXQNDQNHSDGD1DEL0XVD
'.DODP$OODK\DQJGLWXUXQNDQNHSDGD1DEL,VD

 $SDNDKD\DWSHUPXODDQGDQSHQJDNKLUDQGDODPDO4XUDQ"

$$O)DWLKDKKLQJJD$Q1DVV
%$O%DTDUDKKLQJJD$Q1DVV
&$O)DWLKDKKLQJJD$O/DKDE
'$O)DWLKDKKLQJJD$O)DODT

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQVXQQDK"

$3HUEXDWDQGDQSHUNDWDDQQDEL0XKDPPDG6$:
%3HUEXDWDQSHUNDWDDQGDQWDTULUQDEL0XKDPPDG6$:
&3HUEXDWDQQDEL0XKDPPDG6$:VDKDMD
'3HUNDWDDQQDEL0XKDPPDG6$:VDKDMD

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQ,MPD¶"

$3HUVHSDNDWDQSDUDXODPD¶ PXMWDKLG WHQWDQJVHVXDWXIDWZD


%3HUVHSDNDWDQSDUDPXMDKLGWHQWDQJVHVXDWXIDWZD
&3HUVHSDNDWDQSDUDXPDUD¶WHQWDQJVHVXDWXIDWZD
'3HUVHSDNDWDQSDUDQDELWHQWDQJVHVXDWXIDWZD

 %LODNDKEHUODNXQ\D,MPD¶"

$6HPDVDQDEL0XKDPPDG6$:PDVLKKLGXS
%6HEHOXPNHUDVXODQQDEL6$:
&6HOHSDVNHZDIDWDQQDEL0XKDPPDG6$:
'6HOHSDVEHUODNXSHQJKLMUDKDQQDEL6$:

 $SDNDKFRQWRK,MPD¶"

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

$ 3HQJKDUDPDQDUDN
% 3HQJKDUDPDQMXGL
& 3HQJKDUDPDQULED¶
' 0HPEXNXNDQDO4XUDQ

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQ4L\DV"

$ 0HQ\DPDQNDQKXNXPVHVXDWXSHUNDUD\DQJEDUXGHQJDQKXNXP\DQJVXGDK
DGDNHUDQDSHUVDPDDQLOODKQ\D
% 0HQ\DPDNDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD \DQJ EDUX PHODOXL SDQGDQJDQ SDUD
XODPD¶
& 0HQ\DPDNDQ VHVXDWX KXNXP SHUNDUD \DQJ EDUX GHQJDQ VLIDW ± VLIDW QDEL
6$:
' 0HQ\DPDNDQVHVXDWX KXNXPSHUNDUD\DQJ EDUX GHQJDQ WUDJHGL± WUDJHGL
\DQJEHUODNXVHNDUDQJ

 $SDNDKFRQWRK4L\DV"

$3HQJKDUDPDQDUDN
%3HQJKDUDPDQGDGDK
&3HQJKDUDPDQULED¶
'.HZDMLSDQ]DNDW

 %HUDSDNDKVXPEHU\DQJWLGDNGLVHSDNDWLROHKSDUDXODPD¶"

$ 6DWXLDLWXDO4XUDQ
% 'XDLDLWXDO4XUDQGDQDV6XQQDK
& %DQ\DNGLDQWDUDQ\DPDVDOLKPXUVDODKµXUITDXOVDKDELGDQVHEDJDLQ\D
' (PSDWLDLWXDO4XUDQDV6XQQDK,MPD¶GDQ4L\DV

 $SDNDK³0DVDOLK0XUVDODK´"

$ 6HVXDWXNHSHQWLQJDQ\DQJWLGDNGLQDVNDQKXNXPQ\DROHKV\DUD¶ VHFDUD
NKXVXVWHWDSLEHUVHVXDLDQGHQJDQNHKHQGDNV\DUD¶VHFDUDXPXP
% 6HVXDWX\DQJGLWXUXQNDQROHK$OODK6:7NHSDGDQDEL6$:
& 6HVXDWXSHUODNXDQQDEL6$:\DQJDNDQGLLNWLUDIVHEDJD,KDGLWK
' 6HVXDWX WXWXU NDWD QDE, 6$: \DQJ PHQMDGL GDOLO XQWXN PHODNVDQDNDQ 
LEDGDKWHUVHEXW

 $SDNDKFRQWRKPDVDOLKPXUVDODK"

$ .HUDMDDQPHQJKDUDPNDQDUDN
% .HUDMDDQPHQJDUDKNDQPHQXQDLNDQKDML
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

& .HUDMDDQPHZDMLENDQ]DNDWILWUDK
' .HUDMDDQPHZDMLENDQSHPDNDLDQWRSLNHOHGDU

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQ³,VWLVKDE´"

$ 0HQJKXNXPGHQJDQKXNXP\DQJDVDOVHKLQJJDDGDGDOLO\DQJPHQRODNQ\D
% 0HQJKXNXPGHQJDQGDOLODO4XUDQ
& 0HQJKXNXPGHQJDQGDOLODO6XQQDK
' 0HQJKXNXPGHQJDQGDOLO\DQJDNDQGLIDWZDNDQDNDQGDWDQJ

 $SDNDKFRQWRK,VWLVKDE"

$ &DUDFDUDEHUZXGXN
% 7UDQVDNVLNHZDQJDQDGDODKKDUXVVHKLQJJDDGDGDOLO\DQJPHQRODNQ\D
& 7UDQVDNVLNHZDQJDQ\DQJWHUGDSDWXQVXUXQVXUULED¶
' &DUDFDUDEHUWD\DPXPVHSHUWLPDQD\DQJGLDMDUROHKQDEL6$:

 $SDNDK³6DGG=DUDL¶´"

$ 0HQJKXNXPGHQJDQKXNXP\DQJDVDOVHKLQJJDDGDGDOLO\DQJPHQRODNQ\D
% 0HQJKDODQJVHVXDWX\DQJKDUXVSDGDDVDOQ\DNHUDQDSHUNDUDWHUVHEXW
EROHKPHPEDZDNHSDGDNHPXQJNDUDQ
& 0HQJKXNXPEHUGDVDUNDQSHUVHSDNDWDQSDUDPXMWDKLG
' 0HQJKXNXPEHUGDVDUNDQNHSDGDX¶UXIVHWHPSDW

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQ³8¶UXI´"

$ $GDWPDMRULWLVHVXDWXNDXPVDPDDGDGDULVHJLSHUNDWDDQSHQJXFDSDQDWDX
DPDODQ
% 0HQJKDODQJVHVXDWX\DQJKDUXVSDGDDVDOQ\DNHUDQDSHUNDUDWHUVHEXW
EROHKPHPEDZDNHSDGDNHPXQJNDUDQ
& 3HUVHSDNDWDQSDUDPXMWDKLGEDJLPHQHQWXNDQVHVXDWXKXNXP
' 5DPDODQ\DQJWHODKGLEXDWWHQWDQJNHKLGXSDQPDVDKDGDSDQ

 $SDNDKFRQWRK8¶UXI"

$ 6HEDWNHSDGDSHQ]LQD
% 3HPED\DUDQNDIDUDK
& 6HEDWNHSDGDSHPLQXPDUDN
' 3HPED\DUDQGHQGD

 %HUDSDNDKNRPSRQHQV\DULDK"

$ 6DWX
% 'XD
& 7LJD
' (PSDW
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

 $SDNDKNRPSRQHQV\DULDKWHUVHEXW"

$ ,EDGDKGDQ0XDPDODW
% 0XQDNDKDWGDQ0XDPDODW
& 3HUEDQGLQJDQDJDPDGDQILTK
' 7DXKLGGDQILTK

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQ³,EDGDK´"

$ 6HJDODEHQWXNWUDQVDNVLVHVDPDPDQXVLDEDJLPHQMDODQLNHKLGXSDQ
% 0HUXSDNDQ KXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ $OODK GDQ PHPSHUKDPEDNDQ GLUL
NHSDGD$OODKGDODPVHJDODKDO
& 0HUXSDNDQEDKDZD$OODK6:7LWX0DKD(VD\DQJZDMLEGLVHPEDK
' .H\DNLQDQWHUKDGDSVHJDOD\DQJEHUODNXWHODKWHUWXOLV

 %HUDSDNDKSHPEDKDJLDQLEDGDK"

$ EDKDJLDQ
% EDKDJLDQ
& EDKDJLDQ
' EDKDJLDQ

 $SDNDKEDKDJLDQLEDGDK"

$ ,EDGDKXPXPGDQLEDGDKNKXVXV
% ,EDGDKZDMLEGDQLEDGDKVXQDW
& ,EDGDKKDUXVGDQLEDGDKKDUDP
' ,EDGDKPDNUXKGDQKDUXV

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQPXDPDODW"

$ 6HEDJDLKXEXQJDQGLDQWDUDPDQXVLDGHQJDQPDQXVLD\DQJPHQJDWXU
VLVWHPNHKLGXSDQ
% 6HEDJDLKXEXQJDQPDQXVLDGHQJDQ3HQFLSWD1\DGDULVHJLLEDGDK
& 6HEDJDLKXEXQJDQGLDQWDUDPDQXVLDGHQJDQDODPJKDLE
' +XEXQJDQPDQXVLDGHQJDQNLWDENLWDEGDQMXJDUDVXOUDVXO1\D

 %HULNDQFRQWRKPXDPDODW"

$ 0HQXQDLNDQVRODWOLPDZDNWXVHKDULVHPDODP
% 0HQXQDLNDQ,EDGDK]DNDWGHQJDQVHPSXUQDELODVXGDKFXNXSV\DUDWV\DUDW
& %HUND,WDQGHQJDQSHQJXUXVDQKDUWDVHSHUW,MXDOEHO,VHZDGDQ 
VHEDJDLQ\D
' 0HPEHUL]DNDWNHSDGD\DQJOD\DNPHQHULPDQ\D

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

 $SDNDKNHSHQWLQJDQPXDPDODW"

$ 0DQXVLDGDSDWPHOLSDWJDQGDNDQNHXQWXQJDQ
% 0DQXVLD GDSDW PHPEXDW VHEDUDQJ NHSXWXVDQ GHPL XQWXN PHPDNPXUNDQ
EXPLLQL
& 0DQXVLDGDSDWEHUKXEXQJPHODKLUNDQSHUSDGXDQPHQJKLQGDUNDQ
SHQLQGDVDQGDQVHEDJDLQ\D
' 0DQXVLD DNDQ PHQFLSWD VHEHUDSD EDQ\DN IRUPXODIRUPXOD HNRQRPL EDJL
PHQDPEDKNDQSHQGDSDWDQ

 $SDNDKFLUL±FLULPXDPDODW,VODP"

$ 'LELQDDWDVSULQVLSNHXQWXQJDQ
% 'LELQDDWDVSULQVLSPXGKDUDEDK
& 'LELQDDWDVSULQVLSWRORQJPHQRORQJ
' 'LELQDDWDVSULQVLSXPXP

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQNRQWUDN±NRQWUDNGDODP,VODP"

$ 6XDWX LNDWDQ DWDX SHUVHWXMXDQ GL DQWDUD EHEHUDSD SLKDN EDJL PHPEXDW


EHEHUDSDSHUVHWXMXDQSHUMDQMLDQ
% 6XDWXLNDWDQ\DQJDNDQPHQJXQWXQJNDQVHEHODKSLKDNVDKDMD
& 6XDWXSHUVHIDKDPDQEHUNDLWDQGHQJDQSHUMDODQDQDJDPD
' 6XDWXSHUODNVDQDDQXQGDQJXQGDQJ,VODP

 0HQJDSDNRQWUDNPHPDLQNDQSHUDQDQSHQWLQJ"

$ %DJLPHQHQWXNDQMDWXKEDQJXQVHVHEXDKV\DULNDW
% 0HQHQWXNDQNHVDKLKDQVHVXDWXXUXVDQ
& %DJL PHQJHQDOSDVWLVDPDDGDXUXVDQWHUVHEXWVDKGL VLVL XQGDQJXQGDQJ
DWDXWLGDN
' %DJLPHQJHODNNDQEHUODNXQ\DNHUXJLDQ\DQJPHODPSDX

 'LDQWDUDEHULNXW\DQJPDQDNDKPHUXSDNDQMHQLV±MHQLVNRQWUDNGDODP,VODP"

, WDEDUUX¶
,, WDD¶ZXQ
,,, TDUGXOKDVVDQ
,9 KLEDK

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,,GDQ,9
' VHPXDGLDWDV

 %HUDSDNDKUXNXQMXDO±EHOL"

$ 
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

% 
& 
' 

 $SDNDKUXNXQMXDOEHOLWHUVHEXW"

$ 3HQMXDOSHPEHOLPD¶TXGDODLKGDQVLJKDK
% 3HQMXDOSHPEHOLGDQPD¶TXGDODLK
& 3HQMXDOGDQSHPEHOLVDKDMD
' 3HQMXDOSHPEHOLGDQVLJKDK

 'LDQWDUDEHULNXW\DQJPDQDNDKPHUXSDNDQV\DUDW±V\DUDWPD¶TXGD¶ODLK"

, :XMXGVHPDVDMXDOEHOL
,, +DUWD\DQJEHUQLODLGDQEHUPDQIDDW
,,, 0LOLNDQVDK
,9 0HQJHWDKXLNXDQWLWLMHQLVGDQVLIDW

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

 $SDNDK\DQJPHQMDGLSHUPDVDODKDQGHQJDQVLVWHP,QVXUDQV"

$ %HUVDPDVDPDPHQDJJXQJPXVLEDK\DQJPHQLPSDSDUDSHVHUWD
% 0HQ\LPSDQGDQDXQWXNWXMXDQNHEDMLNDQ
& 0HQJJXQDNDQDTDGMXDOEHOLGDQSDGDPD¶TXGD¶ODLK\DQJWLGDNMHODV
' 3HUDWXVDQGDU,VXGXWNHXQWXQJDQ\DQJWHUODOXUHQGDK

 %DJD,PDQDSULQVLSNRQWUDNWDNDIXOGLODNVDQDNDQ"

$ 0HQJDVLP,LDVLEHEHUDSDSULQVLS,QVXUDQVPHUDQJNXPLNHDGLODQVHPDVD
EHUXUXVDQVHSHUWL\DQJGLJDODNNDQROHKV\DUD¶
% 0HQJJXQDNDQDTDGPXD¶ZDGKDKGDODPPHQMDODQNDQXUXVDQSHUQLDJDDQ
GHQJDQSDUDSHVHUWD
& 0HQ\HGLDNDQ SLQMDPDQ NHSDGD SDUD SHVHUWD \DQJ KHQGDN PHPEXDW
SLQMDPDQGDULSDGDZDQJV\DULNDWGDQGLNHQDNDQIDHGDKNHDWDVQ\D
' 0HQ\HGLDNDQSLQMDPDQSUHPLXPDXWRPDWLNVHUWDPHQDPEDKNDQIDHGDK
NHDWDVQ\D

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQSULQVLSEROHKOLQGXQJ"

$ $SDELODDGDKXEXQJDQDQWDUDSHVHUWDGHQJDQSHUNDUD\DQJGLNRQWUDNNDQ
\DQJWLPEXOGDULSDGDEHEHUDSDVLWXDVL
% 0HOLQGXQJLSDUDSHVHUWDVHNLUDQ\DEHUODNXSHSHUDQJDQ
& 0HOLQGXQJLSDUDSHVHUWDSDGDVHEDUDQJMHQLVULVLNR
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

' 0HOLQGXQJLSDUDSHVHUWDEHUGDVDUNDQNHSDGDULVLNR\DQJWHODKGLWHQWXNDQ
ROHK V\DULNDW VDKDMD ZDODXSXQ GDODP NRQWUDN WHODK GLQ\DWDNDQ VHODLQ
GDULSDGDLWX

 %LODNDKEROHKWLPEXONHSHQWLQJDQEROHKOLQGXQJ"

$ NHHPSXQ\DDQ KDUWD SRWHQVL OLDE,L,WL XQGDQJ ± XQGDQJ KDN GL EDZDK


NRQWUDN
% DSDELODZXMXGNHUXJLDQROHKV\DULNDWDWDXSHQJHQGDOLWDNDIXO
& DSDELODZXMXGSHSHUDQJDQGLNDODQJDQNDXP
' DSDELODVXGDKVDPSDLNHWDKDSPDWDQJSROLVLWHUVHEXW

 $SDNDKNULWHULD³SHQXKSHUFD\D´"

$ 0HPSHUFD\DLDSD\DQJGLVDPSDLNDQROHKHMHQ
% 3HQGHGDKDQVHPXDPDNOXPDW
& 0HPEHULVHPXDKDUWD\DQJDGDNHSDGDHMHQVHEDJDLODQJNDKPHPEDODV
EXGLQ\D
' 0HPSHUFD\DLEDKDZDGHQJDQSHUOLQGXQJDQ\DQJGLVHGLDNDQROHKWDNDIXO
PHQFXNXSLVHFXNXSQ\DNRVNRV\DQJPHVWLGLED\DU

 %DJDLPDQD\DQJGLNDWDNDQSULQVLS,PGHPQLWL"

$ 3HQJHQGDOLWDNDIXODNDQPHQ\HGLDNDQSDPSDVDQNHZDQJDQEDJL
PHQJHPEDOLNDQSHVHUWDNHSDGDNHGXGXNDQDVDO
% 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQ\HGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL
PHQDPEDKNDQNHXQWXQJDQNHSDGDSHVHUWD
& 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHPEHUL SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL
PHQJXUDQJNDQ MXPODKED\DUDQNHSDGDSHVHUWD
' 3HQJHQGDOL WDNDIXO WLGDN DNDQ PHPEXDW VHEDUDQJ ED\UDQ SDPSDVDQ
NHSDGDSHVHUWDWDQSDVHEDE

 %DJDLPDQD\DQJGLNDWDNDQSULQVLSVXEURJDVL"

$ 6NLPWDNDIXOEHUKDNPHQXQWXWGDULSDGDSLKDNNHWLJD\DQJ  
EHUWDQJJXQJMDZDEWHUKDGDSNHUXJ,DQLWX
% 6NLPWDNDIXOWLGDNEHUKDNPHQXQWXWGDULSDGDSLKDNNHWLJD\DQJ
EHUWDQJJXQJMDZDEWHUKDGDSNHUXJLDQ,WX
& 6NLP WDNDIXO EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD SLKDN \DQJ SHUWDPD WHUKDGDS
NHUXJLDQLWX
' 6NLP WDNDIXO WLGDN EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD S,KDN SHUWDPD WHUKDGDS
NHUXJLDQLWX

 0HQJDSDSULQVLSVXEURJDVLLQLGLJXQDNDQ"

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

$ 0HPEHULED\DUDQGXDNDOLNHSDGDSHVHUWD
% 0HQDPEDKNHXQWXQJDQNHSDGDSDUDSHVHUWD
& 0HQJKDODQJSHVHUWDGDULSDGDPHQJXWLSED\DUDQGXDNDOL
' 0HPEHQDUNDQSHVHUWDPHQDULNVHPXODWXQWXWDQ

 $SDNDK\DQJGLNDWDNDQSULQVLSWDEDUUX¶"

$ 3HQJDQGDOLWDNDIXODNDQPHQJXVDKDNDQWDEXQJKDVLOGDULSDGDFDUXPDQ
SHVHUWDPHODOXLDTDGWDEDUUX¶
% 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQHULPD FDUXPDQ GDULSDGD SHVHUWD
PHQJJXQDNDQDTDGPXD¶TDGKDK
& 3HQJHQGDOLWDNDIXODNDQPHQJJXQDNDQZDQJFDUXPDQSHVHUWDVHEDJDL
ZDQJV\DULNDWXQWXNPHQMDQDSHQGDSDWDQGDQSHUEHODQMDDQ
' 3HUNRQJVLDQPRGDOGLDQWDUDVHVDPDSHVHUWD\DQJPDQDXQWXQJGDQUXJL
GLNRQJVLEHUVDPD

 %DJDLPDQDVHNLUDQ\DGDQDGDODPWDEDUUX¶LWXEHUNXUDQJDQ"

$ 3HQJHQGDOLWDNDIXODNDQPHQJJXQDNDQZDQJSHVHUWDXQWXNPHQDPSXQJ
NHNXUDQJDQWHUVHEXWPHQJJXQDNDQDTDGTDUGKXOKDVVDQ
% 3HQJHQGDOLWDNDIXODNDQPHPLQMDPGDULSDGDSHPHJDQJVDKDPGHQJDQ
DTDGTDUGKXOKDVVDQ
& 3HQJHQGDOLWDNDIXODNDQJXOXQJWLNDU
' 3HQJHQGDOL WDNDIXO WHUSDNVD PHPEXDW SLQMDPDQ GHQJDQ SHPHJDQJ
VDKDPGHQJDQDTDGPXGKDUDEDK

 $SDNDK\DQJGLNDWDNDQ³3ULQVLS3HUNRQJVLDQ6DPD5DWD´"

$ 6HNLUDQ\D EHUODNX WXQWXWDQ WHUKDGDS SHUOLQGXQJDQ \DQJ VDPD \DQJ


GL,LQGXQJROHKGXDSHQJHQGDOLWDNDIXOPDNDSHQJHQGDOLDNDQPHPED\DU
WXQWXDQWHUVHEXWPHQJLNXWSURUDWDQ\DVDKDMD
% 6HNLUDQ\DEHUODNXWXQWXWDQ\DQJVDPDWHUKDGDSGXDSHQJHQGDOLWDNDIXO
PDND VHWLDS WDNDIXO DNDQ PHPED\DU WXQWXWDQ WHUVHEXW PHQJLNXW NDGDU
NHUXJLDQSHVHUWDWDNDIXOWHUVHEXWEDJLVHWLDSSHQJHQGDOLWDNDIXO
& 6HW,DSSHQJHQGDO, WDNDIXO\DQJ WHUO,EDW DNDQEHUNRQJV, NDGDU FDUXPDQ
\DQJGLVXPEDQJNDQROHKSHVHUWD
' 6HWLDSSHVHUWDWDNDIXODNDQPHPED\DUFDUXPDQNHSDGDGXDSHQJHQGDOL
WDNDIXOPHQJLNXWNDGDUSURUDWDQ\DVDKDMD

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQ0XGKDUDEDK"

$ 3HQJHQGDOLEHUWLQGDNVHEDJDLUDEEXOPDO SHPRGDO PDQDNDODSHVHUWD


VHEDJDLPXGKDULE SHQJXVDKD 
% 3HQJHQGDOLEHUWLQGDNVHEDJDLPXGKDULE SHQJXVDKD PDQDNDODSHVHUWD
VHEDJDLUDEEXOPDO SHPRGDO 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

& 0XGKDULE GDQ UDEEXO PDO DNDQ GLVHUDKNDQ NHSDGD SHPHJDQJ VDKDP
\DQJPXVOLPVDKDMD
' 0XGKDULEGDQUDEEXOPDODGDODKGLODNVDQDNDQROHKSHQJHQGDOLWDNDIXO

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQZDNDODK"

$ 3HVHUWDEHUWLQGDNVHEDJDLZDNLONHSDGDHMHQ
% (MHQEHUWLQGDNVHEDJDLZDNLONHSDGDV\DULNDWSHODEXUDQ
& 3HQJHQGDOLWDNDIXOEHUWLQGDNVHEDJDLZDNLONHSDGDSDUDSHVHUWD
' 3HVHUWDEHUWLQGDNVHEDJD,ZDNLONHSDGDSHVHUWD\DQJODLQ

 $SDNDKPDNVXG,QVXUDQ"

$ %HUDVDVNDQSULQVLSEHUVDOLQJ\DQJGLEHQWXNEDJLWXMXDQPHQXEXKNDQ
GDQDDP
% %HUDVDVNDQSULQVLSWDEDUUX¶\DQJGLEHQWXNEDJLWXMXDQPHQXEXKNDQGDQD
DP
& %HUDVDVNDQSULQVLSPXGKDUDEDK\DQJGLEHQWXNEDJLWXMXDQPHQXEXKNDQ
GDQDDP
' %HUDVDVNDQSULQVLSWDD¶ZXQ\DQJGLEHQWXNEDJLWXMXDQPHQXEXKNDQGDQD
DP
 %LODNDKLQVXUDQEHURSHUDVL"

$ 6HZDNWX]DPDQSHPHULQWDKDQ7XQNX$EGXO5DKPDQ
% 6HZDNWX]DPDQSHPHULQWDKDQ6XOWDQ0HODND
& 6HZDNWXPXOD±PXODNHPHUGHNDDQQHJDUD
' 6HZDNWX]DPDQ<XQDQLGDQ5RPDZL

 <DQJPDQDNDKGLDQWDUDEHULNXWPHUXSDNDQSULQVLSDVDVLQVXUDQV"
, .HSHQWLQJDQEROHKLQVXUDQ
,, 3HQXKSHUFD\DPXWODN
,,, *DQWLUXJL
,9 6HEDEWHUKDPSLU

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

 %DJDLPDQDSDQGDQJDQXODPD¶WHUKDGDSLQVXUDQV"

$ %ROHKGLNDMLVHPXOD
% 0XDPDODW\DQJIDVLG
& 6DKGLVLVLV\DUD¶
' 6DKGLVLVLXQGDQJ±XQGDQJ

 $SDNDKDTDG\DQJPHQMDGLDOWHUQDWLINHSDGDNRQWUDN,QVXUDQV"

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

$ $TDG0XGKDUDEDK
% $TDG0XD¶ZDGKDK
& $TDGWDEDUUX¶
' $TDG%DL¶DO0XUDEDKDK

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQJKDUDU"

$ %HUODNXNHWLGDNLSDVWLDQGDODPPD¶NXGD¶ODLKNRQWUDN,QVXUDQV
% 6HVXDWXSHUNDUD\DQJMHODVSHUMDODQDQQ\D
& 6HVXDWXSHUNDUD\DQJEROHKPHQGDWDQJNDQNHXQWXQJDQ
' .HXQWXQJDQ\DQJGLNRQJVLEHUVDPDGLDQWDUDSHVHUWDGDQV\DULNDW

 %DJDLPDQDVLWXDVLJKDUDUGDODP,QVXUDQV"

$ $SDELODV\DULNDWGDQSHVHUWDPHQGDSDWNHUXJLDQ
% $SDELODKDQ\DVDWXSLKDNVDKDMD\DQJPHQGDSDWXQWXQJ
& $SDELODV\DULNDWGDQSHVHUWDPHQGDSDWNHXQWXQJDQ
' $SDELODWLPEXONHDGDDQNHUXJLDQSDGDSHODEXUDQV\DULNDW

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQPDLVLU"

$ -XGL PHQGDSDWNDQ VHVXDWX GHQJDQ FDUD \DQJ PXGDK DWDX PHQGDSDW


NHXQWXQJDQWDQSDEHUXVDKDPHQJHUMDNDQ
% $UDNVHVXDWXMHQLVPLQXPDQ\DQJPHPDEXNNDQ
& 5LED¶VHVXDWXSHUWDPEDKDQ\DQJPHUDJXNDQ
' *KDUDUVHVXDWX\DQJWLGDNSDVWL

 %DJDLPDQDVLWXDVLPDLVLUGDODPLQGXVWUL,QVXUDQV"

$ 3HVHUWD PHPED\DU SUHPLXP \DQJ NHFLO GDQ PHQGDSDW SHUWRORQJDQ


GHQJDQMXPODK\DQJEHVDUGHQJDQPHQJJXQDNDQDTDGWDEDUUX¶
% 3HVHUWD PHPED\DU ZDQJ \DQJ EHVDU GDQ NDGDQJ ± NDGDQJ WLGDN
PHQGDSDWVHEDUDQJSXODQJDQNHUDQDPHQJJXQNDQDTDGPXD¶ZDGKDK
& 3HVHUWD PHPED\DU SUHPLXP \DQJ NHFLO GDQ DNDQ  PHQJKDUDSNDQ
SXODQJDQ\DQJOHELKEHVDU
' 3HVHUWDWGDNPHPED\DUDSDDSDMHQLVED\DUDQNHSDGDV\DULNDW

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQULED¶"

$ 3HQJXUDQJDQ
% 3HUWDPEDKDQ
& 3HPEDKDJLDQ
' .HUXJLDQ

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

 %HUDSDNDKNHWHJRULULEDGDQDSDNDKLD"

$ LDLWXTXUXGKGDQEX\X¶
% LDLWXTDUGXOKDVVDQ
& LDLWXXQWXQJUXJ,GDQKXWDQJ
' 7LDGDMDZDSDQGLDWDV

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQTXUXGKGDQEX\X¶"

,4XUXGK%HUODNXGDODPDPDODQSLQMDPDQZDQJGDQGLNHQDNDQIDHGDK
,,%X\X¶%HUODNXGDODPMXDOEHOLEDUDQJDQULEDZL
,,,4XUXGK%HUODNXGDODPVLVWHP%%$
,Y%X\X¶%HUODNXGDODPWUDQVDNVLDO,MDUDK0XQWDKL\DWXOEL7DPOLN

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,
' VHPXDGLDWDV

 %LODNDKZXMXGQ\DWDNDIXOGL0DOD\V,D"

$ $ZDOWDKXQDQ
% $ZDOWDKXQ
& $ZDOWDKXQDQ
' $ZDOWDKXQDQ
 6HKLQJJDWDKXQEHUDSDNDKSHQJHQGDOLWDNDIXO\DQJDGDGL0DOD\VLD"

$ 
% 
& 
' 

 $SDNDKNRPSRQHQXWDPDGDODP,QGXVWU,WDNDIXO"

,3HVHUWDWDNDIXO
,,3HQJHQGDOLWDNDIXO
,,,6DOXUDQSHQJDQWDUD
,Y3HQJDZDONHVHODPDWDQ

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' 6HPXDMDZDSDQGLDWDV

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQSHVHUWDWDNDIXO"

$ 3HQ\XPEDQJ\DQJWHUOLEDWGHQJDQNHUMDNHUMDSHQV\DULNDWDQ
% 3HQ\XPEDQJ\DQJWHUOLEDWGHQJDQ%%$
& 3HQ\XPEDQJ SHQFDUXP MXJDGLNHQDOLVHEDJD,SHPHJDQJSROLVL
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

' 3HQ\XPEDQJMXJDWHUOLEDWGDODPXVDKDSHQJLNODQDQSURGXN

 6LDSDNDK\DQJEROHKGLNDWDNDQVHEDJDLSHVHUWDWDNDIXO"
,,QGLYLGX
,,RUJDQLVDVLSHUQLDJDDQ
,,,NRUSRUDW
,YSHQJXVDKDNLODQJ

$ VHPXDGLDWDV
% ,VDKDMD
& ,GDQ,,VDKDMD
' ,,,GDQ,,,VDKDMD

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQVHEDJDLSHQJHQGDOLWDNDIXO"

$ 3HQWDGE,UNXPSXODQZDQJXQWXNGLVDOXUNDQNHSDGDIDNLUPLVNLQ
% 3HQWDGELUWDQDKWDQDKUH]DENHUDMDDQ
& 3HQWDGELU\DQJPHQHQWXNDQMDWXKEDQJXQVRVLRHNRQRPLQHJDUD
' 3HQWDGELUNXPSXODQZDQJWDNDIXOGDQPHQJXUXVZDQJWHUVHEXW

 $SDNDKDTDG\DQJDVDVGLJXQDNDQGLDQWDUDSHQJHQGDOLGDQSHVHUWD"

,0XGKDUDEDK
,,:DNDODK
,,,7DEDUUX¶
,Y%DL¶DO0XUDEDKDK

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

 $SDNDKMHQLVWDNDIXO\DQJGLNHQGDOLNDQROHKSHQJHQGDOLWDNDIXO"

,WDNDIXODP
,,WDNDIXOSD\XQJ
,,,WDNDIXONHOXDUJD
,YWDNDIXOVHMDKWHUD

$ ,GDQ,,VDKDMD
% ,GDQ,,,VDKDMD
& ,,GDQ,YVDKDMD
' ,,,GDQ,YVDKDMD

 6LDSDNDKSHQJDQWDUD"

,HMHQ
,,EURNHU
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

,,,EDQNWDNDIXO
,YDGMXVWHU

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

 %LODNDK07$GLWXEXKNDQ"

$ 1RYHPEHU
% 1RYHPEHU
& 1RYHPEHU
' 1RYHPEHU

 %LODNDK,1&(,)EHURSHUDVL"

$ 
% 
& 
' 

 %DJDLPDQDFDUDPHQJHODNULVLNR"

,0HQJHODNULVLNR
,,0HQJDZDOULVLNR
,,,%HUNRQJVLULVLNR
,Y0HPLQGDKNDQULVLNR

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

3DGDWDKXQEHUDSDNDKSHQJHQGDOLWDNDIXOGLWDPEDKROHK%10

$-DQXDUL
%-DQXDUL
&-DQXDUL
'-DQXDUL

 %HULNXWDGDODKSHQJDQWDUDGDODPWDNDIXONHFXDOL

$HMHQ
%EURNHU
&EDQNWDNDIXO
'DGMXVPHQ

$SDNDKVLIDWPXOLDHMHQWDNDIXO"

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

,$PDQDK
,,)DWDQDK
,,,7DEOLJK
,Y7DN]LE

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,VDKDMD
& ,,,GDQ,,,VDKDMD
' VHPXDGLDWDV

-$:$3$1

 % $ $
% ' &
$ % &
% $ $
$ % '
' ' &
$ $ %
& $ '
& & $
$ & %
$ ' '
' $ %
& % '
$ & &
& '
$ $
-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

& '
$ &
' $
& $
' $
% %
& $
$ $
' &
' $
& %
' $
& %
$ &
$ $
% '
$ '
& %
' &
$ $
% %
& $
$ &
' %
$ $
% %
% '

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

&2172+62$/$1
3(3(5,.6$$1$6$6
7$.$)8/

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 PHUXSDNDQVDODKVDWXSHODQSHUOLQGXQJDQGDQNRQVHSLQVXUDQV
\DQJEHUDVDVNDQ0XDPDODW,VODP\DQJEHUODQGDVNDQKXNXP6\DULDK

$7DNDIXO
%0XGKDUDEDK
&:DNDODK
'7DEDUUX¶

 \DQJGLOXOXVNDQROHK3DUOLPHQDGDODKGRNXPHQSHUXQGDQJDQ
XWDPDGDODPSHQ\HOHQJJDUDQRSHUDVLV\DULNDW7DNDIXO

$$NWD7DNDIXO
%$NWD7DNDIXO
&$NWD7DNDIXO
'$NWD7DNDIXO

 'LEDZDKNRQVHSSHVHUWDSHODQWDNDIXODNDQPHQJDQJNDWDTDG
 SHUVHWXMXDQ XQWXNPHQGHSRVLWNDQVHEDJDLGHUPDVHEDKDJLDQGDULSDGD
VXPEDQJDQWDNDIXODWDXDQVXUDQNHSDGDGDQDULVLNR

$7DNDIXO
%0XGKDUDEDK
&:DNDODK
'7DEDUUX¶

 3ULQVLSGLWDNULINDQVHEDJDLSHUMDQMLDQEHUNRQWUDNDQWDUDSHPEHULPRGHO
GDQSHQJXVDKDXQWXNWXMXDQPHQMDODQNDQSHUQLDJDDQGHQJDQNHGXDGXDSLKDN
EHUVHWXMXNHDWDVSHUDWXUDQSHPEDKDJLDQNHXQWXQJDQ

$7DNDIXO
%0XGKDUDEDK
&:DNDODK
'7DEDUUX¶

 LDODKKXNXP\DQJGLFLSWDNDQROHK$OODKVZWXQWXNKDPED1\DVDPD
DGDKXNXPKXNXPLQLGLSHUXQGDQJNDQPHODOXLDO4XUDQDWDXDV6XQQDK

$4L\DV
%,MPD¶
&:DNDODK
'6\DULDK

 NDODP$OODK\DQJGLWXUXQNDQGDODPEDKDVD$UDE\DQJIDVLK
PHODOXLSHUDQWDUDDQ-LEUDLONHDWDV1DEL0XKDPPDGVDZ\DQJPHUXSDNDQ
PXNML]DWPHPEDFDQ\DDGDODKLEDGDWGLSLQGDKNDQVHFDUDPXWDZDWLUGLPXODNDQ
GHQJDQDO)DWLKDKGDQGLVXGDKLGHQJDQVXUDKDQ1DV

$$O4XUDQ
%,MPD¶
&:DNDODK
'6\DULDK

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 LDODKPHUXMXNNHSDGDSHUEXDWDQDWDXSXQSHUDNXDQGDULSDGD1DEL
0XKDPPDGVDZ

$0XGKDUDEDK
%,MPD¶
&:DNDODK
'6XQQDK

 PHQXUXWLVWLODKLDODKSHUVHSDNDWDQSDUDPXMWDKLGGDULNDODQJDQXPDW
1DEL0XKDPPDGVDZ3DGDELODELODPDVDVHOHSDVNHZDIDWDQ1DEL0XKDPPDG
VDZGLDWDVVDWXVDWXKXNXPV\DUDN

$$O4XUDQ
%,MPD¶
&:DNDODK
'0XGKDUDEDK

 LDODKPHQ\DPDNDQKXNXPVHVXDWXSHUNDUD\DQJWLGDNDGDQDVGHQJDQ
KXNXPVHVXDWXSHUNDUD\DQJVXGDKDGDQDVQ\DNHUDQDZXMXGSHUVDPDDQLOODK
VHEDE KXNXP\DQJWHUGDSDWSDGDNHGXDSHUNDUDWHUVHEXW

$$O4XUDQ
%,MPD¶
&4L\DV
'0XGKDUDEDK

 LDODKVHVXDWXNHSHQWLQJDQ\DQJWLGDNGLQDVNDQKXNXPQ\DROHKV\DUDN
VHFDUDNKXVXVWHWDSLEHUVHVXDLDQGHQJDQNHKHQGDN6\DUDNVHFDUDXPXP

$0DVDOLK0XUVDODK
%,VWLVKDE
&6DGG=DUD¶L
'8UXI

 «««««LDODKPHQJKXNXPGHQJDQKXNXPDQ\DQJDVDOVHKLQJJDDGDQ\DKXNXP
EDUX\DQJPHQJXEDKDWDXPHPEDWDONDQKXNXP\DQJDVDO

$0DVDOLK0XUVDODK
%,VWLVKDE
&6DGG=DUD¶L
'8UXI
 LDODKPHQJKDODQJVHVXDWX\DQJKDUXVSDGDDVDOQ\DNHUDQD
SHUEXDWDQWHUVHEXWEROHKPHPEDZDNHSDGDSHUNDUD\DQJKDUDP

$0DVDOLK0XUVDODK
%,VWLVKDE
&6DGG=DUD¶L
'8UXI

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 $GDWPDMRULWLVHVXDWXNDXPVDPDDGDGDULVHJLSHUNDWDDQ
SHQJXFDSDQDWDXDPDODQ

$0DVDOLK0XUVDODK
%,VWLVKDE
&6DGG=DUD¶L
'8UXI

 ,EDGDWPHUXSDNDQKXEXQJDQPDQXVLDGHQJDQ$OODKVZW,EDGDWWHUEDKDJLNHSDGD
LDLWXGDQ

,.KXVXV
,,8PXP
,,,:DMLE
,96XQDW

$, ,,VDKDMD
%,,, ,9VDKDMD
&,,, ,,,VDKDMD
',,,,,, ,9

 8ODPDWHODKPHQHWDSNDQNRQWUDNMXDOEHOLDQWDUDUXNXQUXNXQQ\D

,3HQMXDO
,,3HPEHOL
,,,6LJKDK
,90D¶TXG

$, ,,VDKDMD
%,,, ,9VDKDMD
&,,, ,,,VDKDMD
',,,,,, ,9

 .HSHQWLQJDQEROHKOLQGXQJDSDELODDGDKXEXQJDQDQWDUDSHVHUWDGHQJDQSHUNDUD
\DQJGLNRQWUDNNDQELDVDQ\DWLPEXOGDULSDGDEHEHUDSDVLWXDVL

,.HHPSXQ\DDQKDUWD
,,3RWHQVLOLDELWLXQGDQJXQGDQJ
,,,+DNGLEDZDKNRQWUDN
,97XQWXWDQ

$, ,,VDKDMD
%,,, ,9VDKDMD
&,,, ,,,VDKDMD
',,,,,, ,9


 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 3ULQVLS,QGHPQLWLDGDODK««««

,0HQ\HGLDNDQSDPSDVDQNHZDQJDQXQWXNPHQJHPEDOLNDQSHVHUWDNHSDGD
NHGXGXNDQ\DQJVDPDVHEHOXPQ\D
,,0HPDVWLNDQSHVHUWDWLGDNPHPSHUROHKLOHELKGDULSDGDDPDXQVHEHQDU
NHUXJLDQ NHXQWXQJDQ 
,,,+DQ\DNRQWUDNWDNDIXOKDUWDEHQGDGDQWDNDIXOOLDELOLWL
,93URVHVXQWXNPHQGDSDWNDQKDNKDN\DQJGLOLQGXQJL

$, ,,VDKDMD
%,,, ,9VDKDMD
&,,, ,,,VDKDMD
',,,,,, ,9

 2EMHNWLIXWDPD««««XQWXNPHQJJDODNGDQPHZDNLOLNHSHQWLQJDQDKOLNRUSRUDW
GDQLQGXVWULLQVXUDQVKD\DW

$ /,$0
% 3,$0
& 07$
' ,1&(,)

 3ULQVLSSHQXKSHUFD\DGDODPNRQWUDN7DNDIXOEHUPDNVXG««««««

,6HPXDSLKDNKHQGDNODKPHQGHGDKNDQVHPXDPDNOXPDWSHQWLQJ
,,.HJDJDODQPHQGHGDKNDQPDNOXPDWGHQJDQEHWXODNDQPHQJDNLEDWNDQ
NRQWUDNWHUEDWDO
,,,0HPEHULJDPEDUDQVDODKDNDQPHQJDNLEDWMHQD\DKGLEDZDKXQGDQJ
XQGDQJ
,9,QLDGDODKSULQVLSDVDVGDODPLQGXVWULWDNDIXO

$ , ,,VDKDMD
% ,,, ,9VDKDMD
& ,,, ,,,VDKDMD
' ,,,,,, ,9

 EHUPDNVXGSHUKXEXQJDQDQWDUDDJHQSULQVLSDO\DQJPDQD
SHQJHQGDOLWDNDIXOEHUWLQGDNVHEDJDLDJHQEDJLSLKDNSHVHUWDGDQGLED\DU\XUDQ
EDJLSHUNKLGPDWDQ\DQJGLVHGLDNDQ

$:DNDODK
%0XGKDUDEDK
&0XGKDUDEDK8EDKVXDL
'7DNDIXO

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 *KDUDUWHUEDKDJLNHSDGDLDLWX«««««

,)DKLV\
,,<DVLU
,,,0XWDZDVVLW
,90XDZDGKDW

$, ,,VDKDMD
%,,, ,9VDKDMD
&,,, ,,,VDKDMD
',,,,,, ,9

 'RNXPHQWDVLLQVXUDQVPXODLGLNHVDQVHPHQMDN]DPDQ

,<XQDQL
,,5RPDZL
,,,8WKPDQL
,9(URSDK

$,GDQ,,
%,,GDQ,,,
&,,,GDQ,,,
',,,GDQ,9

 $SDNDKMHQLVLQVXUDQV\DQJGLSHUNHQDONDQSDGDDEDGDEDGSHUWHQJDKDQ"

$,QVXUDQVNHEDNDUDQ
%,QVXUDQVSHUNDSDODQ
&,QVXUDQVKD\DW
',QVXUDQVNHPDODQJDQ

 $SDNDKMHQLVLQVXUDQV\DQJEHUNHPEDQJGHQJDQSHVDWSDGDDEDGNHGDQ
"

$ ,QVXUDQVNHEDNDUDQ
% ,QVXUDQVSHUNDSDODQ
& ,QVXUDQVKD\DW
' ,QVXUDQVNHPDODQJDQ

 ,QVXUDQVKD\DWSHUNHQDONDQROHK:LOOLDP*\EERQGL

$ (QJODQG
% $PHULND6\DULNDW
& -HUPDQ
' 3HUDQFLV

 7DNDIXOEHUDVDOGDULSDGDSHUNDWDDQ$UDE\DQJEHUPDNVXG

$ 0HQMDPLQDWDXPHPHOLKDUD
% 6DOLQJPHQMDPLQGDQPHPHOLKDUD
& 0HPEDQWXGDQPHQRORQJ
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
' 6DOLQJEHUOLQGXQJ

 6DUMDQD,VODP\DQJSHUWDPDPHPELFDUDNDQWHQWDQJ7DNDIXOLDODK

$ ,EQX¶$ELGLQ
% ,EQX7DLPLDK
& ,EQX.DWKLU
' ,EQX.KDOGXQ

 6\DULNDW7DNDIXO\DQJSHUWDPDGLWXEXKNDQGLQHJDUD

$ 6DXGL$UDELD
% 0HVLU
& 0DOD\VLD
' 6XGDQ

 3DGDWDKXQEHUDSDNDKV\DULNDW7DNDIXOSHUWDPDGLWXEXKNDQGL0DOD\VLD"

$ 
% 
& 
' 

 0DMOLV )DWZD .HEDQJVDDQ VHPDVD SHUVLGDQJDQ NDOL NH PHPXWXVNDQ LQVXUDQV
DGDODKXUXVQLDJDIDVLGNHUDQDPHQJDQGXQJLXQVXUXQVXU

, *KDUDU
,, 0DLVLU
,,, 5LED
,9 3HUOLQGXQJDQ

$ ,GDQ,,
% ,,,GDQ,,,
& ,,,GDQ,9
' ,,,,,,GDQ,9

 3HVHUWDPHPSXQ\DLNHSHQWLQJDQNHZDQJDQNHDWDVKD\DWDWDXKDUWDEHQGD\DQJ
GLOLQGXQJNDQ $SDELOD EHUODNX NHPDWLDQ LD DNDQ PHQ\HEDENDQ SHVHUWD NHUXJLDQ
3HUQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$ 3HQXKSHUFD\DPXWODN
% .HSHQWLQJDQEROHKLQVXUDQV
& 6XEURJDVL
' 6HEDEWHUKDPSLU

 3HVHUWD PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW NHVLKDWDQ \DQJ GLSHUOXNDQ ROHK V\DULNDW
7DNDIXO3HUQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$3HUNRQJVLDQXQWXQJ 
%*DQWLUXJL
& 3HQXKSHUFD\DPXWODN
' .HSHQWLQJDQEROHKLQVXUDQV

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 %HULNXWDGDODKNRQVHSLQVXUDQV.(&8$/,

$3HUNRQJVLDQVDPDUDWD 
%*DQWLUXJL
& .HXQWXQJDQWXQWXWDQ
' 3HUFD\DSHQXKPXWODN

 0DQDNDKNHQ\DWDDQ\DQJ%(1$5WHQWDQJJKDUDU"

, 6DWXSLKDNSDVWLPHQGDSDWNHXQWXQJDQVHPHQWDUDSLKDN\DQJODLQWLGDN
SDVWLPHQHULPDQ\D
,, 6\DUDWVDKVXEMHNDNDGGDODPLQVXUDQVWLGDNMHODV
,,, 3HPHJDQJSROLVLSHUOXPHPED\DUIDHGDKNHDWDVSUHPLXP\DQJWHUWXQJJDN
,9 3HPEHOLSROLVLKLODQJZDQJSUHPLXPMLNDSHULVWLZD\DQJGLOLQGXQJLWLGDN
EHUODNX

$ ,GDQ,,
% ,,,GDQ,,,
& ,GDQ,,,
' ,,,GDQ,9

 6DWXSLKDNPHQGDSDWNHXQWXQJDQVHPHQWDUDVHEHODKSLKDNODJLWLGDNPHQHULPDQ\D
.HQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$ *KDUDU
% 8UXVQLDJD
& -XGL
' 5LED

 .XUDQJ PDNOXPDW WHQWDQJ NHDGDDQ EDUDQJ ZXMXG NHUDJXDQ SDGD NHZXMXGDQ
EDZDQJ NXDQWLWL GDQ PDNOXPDW OHQJNDS EHUKXEXQJ GHQJDQ KDUJD .HQ\DWDDQ LQL
PHUXMXNNHSDGD

$ -XGL
% 8UXVQLDJD
& *KDUDU
' 5LED

 %DJDLPDQDNDKXQVXUMXGLZXMXGGDODPNRQWUDNLQVXUDQV"

, %D\DUDQSUHPLXP\DQJNHFLOXQWXNPHQGDSDWZDQJ\DQJEHVDU
,, 3HPEHOLSROLVLKLODQJZDQJSUHPLXPDSDELODSHUVLWLZD\DQJGLOLQGXQJLWLGDN
EHUODNX
,,, 6\DULNDWLQVXUDQVUXJLMLNDWHUSDNVDPHPED\DUWXQWXWDQ\DQJPHOHELKL
SUHPLXP\DQJGLWHULPD
,9 3HODEXUDQGLODNXNDQGLVHNWRUULEDGDQSHUMXGLDQ

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,GDQ,,,

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
' ,,,GDQ,9

 0DQDNDKNHQ\DWDDQ\DQJ7,'$.%(1$5WHQWDQJXQVXUSHUMXGLDQGDODPLQVXUDQV"

$ ,QVXUDQVEHUGDVDUNDQNHMDGLDQ\DQJWLGDNSDVWLDNDQEHUODNX
% 3HUMXGLDQVDPDVHSHUWLSHUWDUXKDQGDQORWHUL
& 6\DULNDWLQVXUDQVWLDGDHOHPHQSHUMXGLDQ
' 8QVXUJKDUDUGDQMXGLEHUNDLWUDSDW

 8QVXUULEDZXMXGGDODPLQVXUDQVVHSHUWLEHULNXW

, 3HPLXP\DQJWHUWXQJJDNDNDQGLNHQDNDQIDHGDK
,, 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN \DQJ ODLQ WLGDN
PHQHULPDQ\D
,,, 3LQMDPDQSROLVLSHUOXPHPED\DUMXPODKSLQMDPDQVHUWDIDHGDK
,9 %D\DUDQSUHPLXP\DQJNHFLOXQWXNPHQGDSDWZDQJ\DQJEHVDU

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,GDQ,,,
' ,,,GDQ,9

 %HULNXWNHQ\DWDDQWHQWDQJULED.(&8$/,

$ 6\DUDWVDKVXEMHNDNDGGDODPLQVXUDQVWLGDNMHODV
% 3UHPLXP\DQJWHUWXQJJDNDNDQGLNHQDNDQIDHGDK
& 3LQMDPDQSROLVLSHUOXPHPED\DUMXPODKSLQMDPDQVHUWDIDHGDK
' 3HODEXUDQGLVHNWRUULED

 3HVHUWDPHPSXQ\DLNHSHQWLQJDQNHZDQJDQNHDWDVKD\DWDWDXKDUWDEHQGD\DQJ
GLOLQGXQJNDQ $SDELOD EHUODNX NHPDWLDQ LD DNDQ PHQ\HEDENDQ SHVHUWD NHUXJLDQ
3HUQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$ 3HQXKSHUFD\DPXWODN
% .HSHQWLQJDQEROHKLQVXUDQV
& 6XEURJDVL
' 6HEDEWHUKDPSLU

 3HVHUWD PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW NHVLKDWDQ \DQJ GLSHUOXNDQ ROHK V\DULNDW
7DNDIXO3HUQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$3HUNRQJVLDQXQWXQJ 
% *DQWLUXJL
& 3HQXKSHUFD\DPXWODN
' .HSHQWLQJDQEROHKLQVXUDQV

 %HULNXWDGDODKNRQVHSLQVXUDQV.(&8$/,

$3HUNRQJVLDQVDPDUDWD 
% *DQWLUXJL
& .HXQWXQJDQWXQWXWDQ
' 3HUFD\DSHQXKPXWODN

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1

 0DQDNDKNHQ\DWDDQ\DQJ%(1$5WHQWDQJJKDUDU"

, 6DWX SLKDN SDVWL PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN \DQJ ODLQ WLGDN
SDVWLPHQHULPDQ\D
,, 6\DUDWVDKVXEMHNDNDGGDODPLQVXUDQVWLGDNMHODV
,,, 3HPHJDQJSROLVLSHUOXPHPED\DUIDHGDKNHDWDVSUHPLXP\DQJWHUWXQJJDN
,9 3HPEHOLSROLVLKLODQJZDQJSUHPLXPMLNDSHULVWLZD\DQJGLOLQGXQJLWLGDN
EHUODNX

$ ,GDQ,,
% ,,,GDQ,,,
& ,GDQ,,,
' ,,,GDQ,9

 6DWXSLKDNPHQGDSDWNHXQWXQJDQVHPHQWDUDVHEHODKSLKDNODJLWLGDNPHQHULPDQ\D
.HQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$ *KDUDU
% 8UXVQLDJD
& -XGL
' 5LED

 .XUDQJ PDNOXPDW WHQWDQJ NHDGDDQ EDUDQJ ZXMXG NHUDJXDQ SDGD NHZXMXGDQ
EDZDQJ NXDQWLWL GDQ PDNOXPDW OHQJNDS EHUKXEXQJ GHQJDQ KDUJD .HQ\DWDDQ LQL
PHUXMXNNHSDGD

$ -XGL
% 8UXVQLDJD
& *KDUDU
' 5LED

 %DJDLPDQDNDKXQVXUMXGLZXMXGGDODPNRQWUDNLQVXUDQV"

, %D\DUDQSUHPLXP\DQJNHFLOXQWXNPHQGDSDWZDQJ\DQJEHVDU
,, 3HPEHOLSROLVLKLODQJZDQJSUHPLXPDSDELODSHUVLWLZD\DQJGLOLQGXQJLWLGDN
EHUODNX
,,, 6\DULNDW LQVXUDQV UXJL MLND WHUSDNVD PHPED\DU WXQWXWDQ \DQJ PHOHELKL
SUHPLXP\DQJGLWHULPD
,9 3HODEXUDQGLODNXNDQGLVHNWRUULEDGDQSHUMXGLDQ

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,GDQ,,,
' ,,,GDQ,9

 0DQDNDKNHQ\DWDDQ\DQJ7,'$.%(1$5WHQWDQJXQVXUSHUMXGLDQGDODP
LQVXUDQV"

$ ,QVXUDQVEHUGDVDUNDQNHMDGLDQ\DQJWLGDNSDVWLDNDQEHUODNX
% 3HUMXGLDQVDPDVHSHUWLSHUWDUXKDQGDQORWHUL

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
& 6\DULNDWLQVXUDQVWLDGDHOHPHQSHUMXGLDQ
' 8QVXUJKDUDUGDQMXGLEHUNDLWUDSDW

 8QVXUULEDZXMXGGDODPLQVXUDQVVHSHUWLEHULNXW

, 3HPLXP\DQJWHUWXQJJDNDNDQGLNHQDNDQIDHGDK
,, 6DWXSLKDNPHQGDSDWNHXQWXQJDQVHPHQWDUDSLKDN\DQJODLQWLGDN
PHQHULPDQ\D
,,, 3LQMDPDQSROLVLSHUOXPHPED\DUMXPODKSLQMDPDQVHUWDIDHGDK
,9 %D\DUDQSUHPLXP\DQJNHFLOXQWXNPHQGDSDWZDQJ\DQJEHVDU

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,GDQ,,,
' ,,,GDQ,9

 %HULNXWNHQ\DWDDQWHQWDQJULED.(&8$/,

$ 6\DUDWVDKVXEMHNDNDGGDODPLQVXUDQVWLGDNMHODV
% 3UHPLXP\DQJWHUWXQJJDNDNDQGLNHQDNDQIDHGDK
& 3LQMDPDQSROLVLSHUOXPHPED\DUMXPODKSLQMDPDQVHUWDIDHGDK
' 3HODEXUDQGLVHNWRUULED

 'RNXPHQWDVLLQVXUDQVPXODLGLNHVDQVHPHQMDN]DPDQ

, <XQDQL
,, 5RPDZL
,,, 8WKPDQL
,9 (URSDK

$ ,GDQ,,
% ,,GDQ,,,
& ,,,GDQ,,,
' ,,,GDQ,9

 $SDNDKMHQLVLQVXUDQV\DQJGLSHUNHQDONDQSDGDDEDGDEDGSHUWHQJDKDQ"

$ ,QVXUDQVNHEDNDUDQ
% ,QVXUDQVSHUNDSDODQ
& ,QVXUDQVKD\DW
' ,QVXUDQVNHPDODQJDQ

 $SDNDKMHQLVLQVXUDQV\DQJEHUNHPEDQJGHQJDQSHVDWSDGDDEDGNHGDQ
"

$ ,QVXUDQVNHEDNDUDQ
% ,QVXUDQVSHUNDSDODQ
& ,QVXUDQVKD\DW
' ,QVXUDQVNHPDODQJDQ

 ,QVXUDQVKD\DWSHUNHQDONDQROHK:LOOLDP*\EERQGL

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
$ (QJODQG
% $PHULND6\DULNDW
& -HUPDQ
' 3HUDQFLV

 7DNDIXOEHUDVDOGDULSDGDSHUNDWDDQ$UDE\DQJEHUPDNVXG

$ 0HQMDPLQDWDXPHPHOLKDUD
% 6DOLQJPHQMDPLQGDQPHPHOLKDUD
& 0HPEDQWXGDQPHQRORQJ
' 6DOLQJEHUOLQGXQJ

 6DUMDQD,VODP\DQJSHUWDPDPHPELFDUDNDQWHQWDQJ7DNDIXOLDODK

$ ,EQX¶$ELGLQ
% ,EQX7DLPLDK
& ,EQX.DWKLU
' ,EQX.KDOGXQ

 6\DULNDW7DNDIXO\DQJSHUWDPDGLWXEXKNDQGLQHJDUD

$ 6DXGL$UDELD
% 0HVLU
& 0DOD\VLD
' 6XGDQ

 3DGDWDKXQEHUDSDNDKV\DULNDW7DNDIXOSHUWDPDGLWXEXKNDQGL0DOD\VLD"

$ 
% 
& 
' 

 0DMOLV )DWZD .HEDQJVDDQ VHPDVD SHUVLGDQJDQ NDOL NH PHPXWXVNDQ LQVXUDQV
DGDODKXUXVQLDJDIDVLGNHUDQDPHQJDQGXQJLXQVXUXQVXU

, *KDUDU
,, 0DLVLU
,,, 5LED
,9 3HUOLQGXQJDQ

$ ,GDQ,,
% ,,,GDQ,,,
& ,,,GDQ,9
' ,,,,,,GDQ,9

 %HULNXWSHUQ\DWDDQPHQJHQDL,VODP.(&8$/,

$ $JDPD\DQJGLUHGKDL$OODK
% &DUDKLGXS\DQJPHUDQJNXPLVHJDODDVSHN
& $JDPDEHUNDLWDQLEDGDWVDKDMD
' ,VODPXQWXNVHPXDPDQXVLD

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 0DQDNDKNHQ\DWDDQ\DQJ7,'$.%(1$5WHQWDQJ,VODP

$ $JDPD\DQJGLZDK\XNDQRHOK$OODKNHSDGD5DVXOXOODK
% 0HQFDNXSLVHOXUXKDVSHNNHKLGXSDQPDQXVLD
& 3HUDWXUDQXQWXNNHVHKWHUDDQPDQXVLDGXQLDGDQDNKLUDW
' $JDPDEHUVLIDWULWXDOGDQLEDGDWVDKDMD

 0DQDNDKNHQ\DWDDQ\DQJ7,'$.%(1$5

$ +DQ\DPHQJDPDONDQDMDUDQ,VODP\DQJGLVXNDL
% %HULEDGDKNHSDGD$OODKDGDODKVDWXNHZDMLSDQ
& %HULEDGDWPHOLSXWLVHOXUXKDNWLYLWLNHKLGXSDQKDULDQ
' 0DWODPDWKLGXSPXVOLPXWXNPHQGDSDWNHUHGKDDQ$OODK

 ,VODPWHUGLULGDULSDGDNRPSRQHQVHSHUWLEHULNXW.(&8$/,

$ $NKODN
% $NLGDK
& 0XDPDODW
' 6\DULDK

 .HSHUFD\DDQ\DQJNXNXKGDODPMLZDVHUWDNHLPDQDQWHUKDGDSDMDUDQGDQKXNXP
\DQJGLWXUXQNDQROHK$OODK.HQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGDSHQJHUWLDQ

$ ,EDGDK
% $NLGDK
& 6\DULDK
' 0XDPDODW

 6LIDWNHSHULEDGLDQLQGLYLGXGDODPDNWLYLWLNHKLGXSDQKDULDQ 3HUQ\DWDDQLQLPHUXMXN


NHSDGD

$ $NKODN
% 6\DULDK
& $NLGDK
' 0XDPDODW

 3HUDWXUDQ DWDXKXNXPDQ\DQJ WHODKGLWHWDSNDQ ROHK $OODKXQWXNPDQXVLD VXSD\D


SHUMDODQDQKLGXSVHODULGHQJDQV\DUD¶.HQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGDSHQJHUWLDQ

$ ,EDGDK
% $NKODN
& 6\DULDK
' 0XDPDODW

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 7XMXDQV\DULDKXQWXNPHQMDJDNHPDVODKDWDQPDQXVLDVHSHUWLEHULNXW

, +DML\DW
,, 7DKVLQL\DW
,,, 'KDUXUL\DW
,9 0XDPDODW

$ ,GDQ,,
% ,,,GDQ,,,
& ,,,GDQ,9
' ,,,,,,GDQ,9

 ,VODPPHPEHQDUNDQPDQXVLDEHUNDKZLQXQWXNPHPHOLKDUDNHWXUXQDQ3DGDPDVD
\DQJ VDPD ,VODP PHQJKDUDPNDQ ]LQD NHUDQD LD PHPEHUL LPSOLNDVL \DQJ DPDW
EXUXN.HQ\DWDDLQLPHUXMXNNHSDGD

$ 7DKVLQL\DW
% 'KDUXUL\DW
& ,VODPL\DW
'+DML\DW

 7XMXDQV\DULDKXQWXNPHQMDJDSHUNDUDDVDV\DQJWHUGLULVHSHUWLEHULNXW.(&8$/,

$ 0HPHOLKDUDDJDPD
% 0HPHOLKDUDGLUL
& 0HPHOLKDUDDNDO
'0HPHOLKDUDPDNDQ

 6HRUDQJLQGLYLGXPHPSXQ\DLUXPDKGDQNHUHWDPHQJLNXWNHSHUOXDQQ\D3HUQ\DWDDQ
LQLPHUXMXNNHSDGD

$ 7DKVLQL\DW
% 'KDUXUL\DW
& ,VODPL\DW
'+DML\DW

 6HRUDQJLQGLYLGXPHPLOLNLNHUHWDGDULSDGDNHSHUOXDQ3HUQ\DWDDQLQLPHUXMXN
NHSDGD

$ 7DKVLQL\DW
% 'KDUXUL\DW
& ,VODPL\DW
'+DML\DW

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 6XPEHUKXNXP\DQJGLVHSDNDWLXODPDVHSHUWLEHULNXW

, $O4XUDQ
,, 6XQQDK
,,, ,MPD¶
,9 4L\DV

$ ,GDQ,,
% ,,,GDQ,,,
& ,,GDQ,,,
' ,,,,,,GDQ,9

 ³.DODP$OODK\DQJGLWXUXQNDQNHSDGD1DEL0XKDPPDG\DQJPHPSXQ\DLPXNML]DW
PHPEDFDQ\D DGDODK LEDGDK GDQ GLSLQGDKNDQ VHFDUD PXWDZDWLU ,D GLPXODNDQ
GHQJDQ6XUDKDO)DWLKDKGDQGLDNKLULGHQJDQ6XUDKDO1DV´3HQJHUWLDQLQLPHUXMXN
NHSDGDVXPEHUKXNXP

$ $O4XUDQ
% 6XQQDK
& ,MPD¶
' 4L\DV

 6HSDNDWDQXODPDPXMWDKLGVHOHSDVNHPDWLDQ1DEL0XKDPPDGVDZWHQWDQJKXNXP
V\DUDN.HQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$ $O4XUDQ
% 6XQQDK
& ,MPD¶
' 4L\DV

 0HQ\DPDNDQ VHVXDWX PDVDODK \DQJ WLGDN WHUGDSDW QDV GHQJDQ PDVDODK \DQJ
WHUGDSDWQDVKXNXP3HQJHUWLDQLQLPHUXMXNNHSDGDVXPEHUKXNXP

$ $O4XUDQ
% 6XQQDK
& ,MPD¶
' 4L\DV

 6XPEHUKXNXP\DQJWLGDNGLVHSDNDWLXODPDLDODK

, $O4XUDQ
,, 0DVDOLK0XUVDOLK
,,, ,VWLKVDQ
,9 ,VWLVKDE

$ ,VDKDMD
% ,GDQ,,
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
& ,,,,,GDQ,9
' ,,,,,,GDQ,9

 6HVXDWX NHSHQWLQJDQ \DQJ WGLDN GLQDVNDQ KXNXPQ\D ROHK V\DUDN VHFDUD NKXVXV
WHWDSLEHUVHVXDLDQGHQJDQNHKHQGDNV\DUDNVHFDUDXPXP3HQ\DWDDQLQLPHUXMXN
NHSDGD

$ 0DVDOLK0XUVDODK
% 6DGG=DUD
L
& ,MPD¶
' 4L\DV

 $PDODQ\DQJELDVDGLODNXNDQPDV\DUDNDWGDODPXUXVDQNHKLGXSDQ .HQ\DWDDQLQL


PHUXMXNNHSDGD

$ ,MPD¶
% 0DVDOLK0XUVDODK
& 6DG=DUD¶L
' ¶8UXI

 .DHGDK PHQJJXQDNDQ SDQGDQJDQ SHULEDGL GDODP XVDKD PHQJHODNNDQ VHEDUDQJ


NHVXVDKDQDWDXNHWLGDNDGLODQ\DQJPXQJNLQWHUKDVLOGDULSDGDSHQJJXQDDQXQGDQJ
XQGDQJELDVD.HQ\DWDDQLQLPHUXMXNNHSDGD

$ ,VWLVKDE
% ,VWLKVDQ
& 6DG=DUD¶L
' 0DVDOLK0XUVDODK

 6\DULDKWHUGLULGDULSDGDNRPSHQRQDVDVVHSHUWLEHULNXW

, 0XDPDODW
,, ,VODP
,,, ,EDGDW
,9 $NKODN

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,,GDQ,9
' ,,,,,,GDQ,9

 0DQDNDKNHQ\DDWDDQ\DQJ7,'$.%(1$5WHQWDQJLEDGDK

$ ,EDGDWWHUGLULGDULSDGDLEDGDKXPXPGDQNKXVXV
% ,EDGDWNKXVXVVHSHUWLVRDOWGDQSXDVD
& ,EDGDWXPXPVHSHUWLPHQXQDLNDQKDMLGDQ]DNDW
' ,EDGDWXPXPVHSHUWLEHUNHUMDGDQUHKDW

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 .HSHQWLQJDQPXDPDODWVHSHUWLEHULNXW

, 0HPEHULNHXQWXQJDQNHSDGDVHEHODKSLKDN
,, 0HQJKLQGDULSHQLQGDVDQNH]DOLPDQGDQSHQLSXDQ
,,, 0HZXMXGNDQPDV\DUDNDWEHUGLNDULGDQWHNXQ
,9 0HZXMXGNDQPDQXVLDEHUEHODQMDSDGDMDODQ$OODK

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,,,GDQ,9
' ,,,,,,GDQ,9

 %HULNXWFLULFLULWHQWDQJPXDPDODW

, 0XDPDODWGLELQDDWDVSULQVLSXPXP
,, $VDVKXNXPPXDPDODWDGDODKKDUXV
,,, 0XDPDODWGLELQDXQWXNPHUDLNDQPDVODKDK
,9 0XDPDODWDGDODKKLPSXQDQNHWHWDSDQGDQNHDQMDODQ

$ ,GDQ,,
% ,,,GDQ,,,
& ,,,,,GDQ,9
' ,,,,,,GDQ,9

 %HULNXWNHSHQWLQJDQNRQWUDNGDODP,VODP.(&8$/,

$ 0HQMDPLQNHUHODDQDQWDUDSLKDN\DQJWHUOLEDW
% 0HQJHODNNDQWLPEXOXQVXUSHQLQGDVDQ
& 8UXVQLDJDWLGDNPHOLEDWNDQEDUDQJDQKDUDP
' .HOHELKDQEDJLVDWXSLKDNVDKDMD

 7DEDUUX¶EHUPDNVXG

$ 'HUPD
% 3HUOLQGXQJDQ
& 3HODEXUDQ
' 3HVHUWD

 .RQVHSWDEDUUX¶\DQJGLJXQDNDQGDODPLQGXVWUL7DNDIXOLDODK

$ 7DEDUUX¶EHUV\DUDW
% 7DEDUUX¶WDQSDV\DUDW
& 7DEDUUX¶XPXP
' 7DEDUUX¶NKXVXV

 0XGKDUDEDKDGDODK

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
$ 0HPEHULZDNLONHSDGDRUDQJODLQ
% 3HUNRQJVLDQXQWXQJUXJL
& 3HUNRQJVLDQXQWXQJ
' 3HUNRQJVLDQEHVHUWDNHXQWXQJDQ

 6HVHRUDQJ PHQ\HUDKNDQ XUXVDQ NHSDGD VHRUDQJ XQWXN PHQMDGL ZDNLOQ\D´


3HQJHUWLDQLQLPHUXMXNNHSDGDNRQVHS

$ 0XGKDUDEDK
% :DNDODK
& 4DUGK+DVVDQ
'0XV\DUDNDK

 .RQVHS4DUGK+DVDQLDODK

$ 3LQMDPDQWDQSDKLEDK
% 3LQMDPDQEHVHUWDULED
& 3LQMDPDQWDQSDULED
' 3LQMDPDQEHVHUWDKLEDK

 %HULNXWDGDODKSHUQ\DWDDQPHQJHQDL+LEDK.(&8$/,LDODK

$ 0HPEHULKDNPLOLNWDQSDSHUWXNDUDQ
% 0HPEHULKDNPLOLNGHQJDQSHUWXNDUDQ
& 0HPEHULKDNPLOLNVHFDUDSHUFXPD
'0HPEHULKDNPLOLNVHFDUDVXNDUHOD

 ,QVXUDQVNRQYHQVLRQDOEHUDVDVNDQNRQWUDN

$ 7DEDUUX¶
% 0X¶DZDGDK
& 0XGKDUDEDK
' :DNDODK

 .RQWUDNPX
DZDGKDKEHUPDNVXG

$ .RQWUDNWHPSDKDQ
% .RQWUDNSHUWXNDUDQ
& .RQWUDNVHZDEHOL
' .RQWUDNLQVXUDQV

 6\DUDWEDJLVXEMHNDNDGVHSHUWLEHULNXW

, :XMXGVHPDVDNRQWUDN
,, +DUWD\DQJEHUQLODL
,,, 0DPSXXQWXNGLVHUDKNDQ
,9 0LOLNDQVDK

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,GDQ,,,
' ,,,,,,GDQ,9

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 5XNXQNRQWUDNPX¶DZDGDKLDODK

, 3HQDZDU
,, 3HQHULPD
,,, 6LJKDK
,9 6XEMHNDNDG

$ ,GDQ,,
% ,GDQ,,,
& ,,,GDQ,,,
' ,,,,,,GDQ,9

 6HKLQJJDWDKXQEHUDSDNDKSHQJHQGDOLWDNDIXO\DQJDGDGL0DOD\VLD"

$
%
&
'

3DGDWDKXQEHUDSDNDKSHQJHQGDOLWDNDIXOGLWDPEDKROHK%10"

$-DQXDUL
%-DQXDUL
&-DQXDUL
'-DQXDUL

 $SDNDKNRPSRQHQXWDPDGDODP,QGXVWULWDNDIXO"

, 3HVHUWDWDNDIXO
,, 3HQJHQGDO,WDNDIXO
,,, 6DOXUDQSHQJDQWDUD
,93HQJDZDONHVHODPDWDQ

$ ,VDKDMD
%,GDQ,,VDKDMD
&,,,GDQ,,,VDKDMD
'6HPXDMDZDSDQG,DWDV

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQSHVHUWDWDNDIXO"

$3HQ\XPEDQJ\DQJWHUOLEDWGHQJDQNHUMDNHUMDSHQV\DULNDWDQ
%3HQ\XPEDQJ\DQJWHUOLEDWGHQJDQGDQDV\DULNDW
&3HQ\XPEDQJ SHQFDUXP MXJDG,NHQDOLVHEDJDLSHPHJDQJSROLVL
'3HQ\XPEDQJMXJDWHUOLEDWGDODPXVDKDSHQJLNODQDQSURGXN

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
 6,DSDNDK\DQJEROHKGLNDWDNDQVHEDJDLSHVHUWDWDNDIXO"

,,QGLYLGX
,,2UJDQLVDVLSHUQ,DJDDQ
,,,.RUSRUDW
,Y3HQJXVDKDN,ODQJ

$VHPXDGLDWDV
%,VDKDMD
&,GDQ,,VDKDMD
',,,GDQ,,,VDKDMD

$SDNDK\DQJG,PDNVXGNDQVHEDJDLSHQJHQGDOLWDNDIXO"

$3HQWDGE,UNXPSXODQZDQJXQWXNG,VDOXUNDQNHSDGDIDN,UP,VN,Q
%3HQWDGE,UWDQDKWDQDKUH]DENHUDMDDQ
&3HQWDGE,U\DQJPHQHQWXNDQMDWXKEDQJXQVRV,RHNRQRP,QHJDUD
'3HQWDGE,UNXPSXODQZDQJWDNDIXOGDQPHQJXUXVZDQJWHUVHEXW

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
-$:$3$1

 $ $ &
$ $ %
' & &
% & %
' & %
$ % %
' $ '
% $ '
& $ $
$ % %
%$ &
&% &
'$ $
$' '
'&
&%
&&
('
($
$ &
& %
$ &
$ &
% %
$ %
% '
$ %
' %
& '
% $
% &
& '
& &
$ $
$ '
& %
& %
& &

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
% &
$ '
% '
& $
& $

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$1
&2172+62$/$1
3(3(5,.6$$1$6$6
7$.$)8/

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
%HULNXWDGDODKSHUQ\DWDDQPHQJHQDL+LEDK.(&8$/,LDODK

$0HPEHULKDNPLOLNWDQSDSHUWXNDUDQ
%0HPEHULKDNPLOLNGHQJDQSHUWXNDUDQ
&0HPEHULKDNPLOLNVHFDUDSHUFXPD
'0HPEHULKDNPLOLNVHFDUDVXNDUHOD

 $NWD7DNDIXOGLZXMXGNDQSDGDBBBBBBBBBB

$ 
% 
& 
' 

 .RQVHS4DUGK+DVDQLDODK

$ 3LQMDPDQWDQSDULED
% 3LQMDPDQEHVHUWDULED
& 3LQMDPDQWDQSDKLEDK
' 3LQMDPDQEHVHUWDKLEDK

 BBBBBBBBBBBBPHUXSDNDQV\DULNDW7DNDIXOSHUWDPDGL0DOD\VLD

$ 7DNDIXO,NKODV
% 7DNDIXO0DOD\VLD
& &,0%$YLYD7DNDIXO
' %613UXGHQWLDO7DNDIXO

 .RQWUDN$O0XGKDUDEDKLDODK

$ 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ


8QWXQJGLNRQJVLEHUVDPDGDQUXJLGLWDQJJXQJSHPRGDOVDKDMD
% 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ
8QWXQJGDQUXJLGLNRQJVLEHUVDPD
& 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ
8QWXQJGLEHULNHSDGDSHPRGDOGDQUXJLGLNRQJVLEHUVDPD
' 3HPRGDO PHPEHULNDQ PRGDO NHSDGD SHQJXVDKD XQWXN GLXVDKDNDQ
8QWXQJGLEHULNHSDGDSHQJXVDKDGDQUXJLGLWDQJJXQJSHPRGDOVDKDMD

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 <DQJPDQDNDKPHUXSDNDQUXNXQUXNXQMXDOEHOL"

$ 3HQMXDO3HPEHOLGDQ6LJKDK
% 3HQMXDO3HPEHOL6LJKDKGDQ0D¶TXG$ODLK
& 3HQMXDOGDQ3HPEHOL
' 3HQMXDO3HPEHOL6LJKDK%DUDQJGDQ3UHPLV

 .DWDGDVDUEDJLSHUNDWDDQ7DNDIXOLDODKBBBBBBBBBBBB

$ .DIDOD
% 7D¶DZXQL
& 7DEDUUX¶
' .DILOD

 .HVHPXDGLEDZDKLDODKPHUXSDNDQWXMXDQXWDPD6\DULDKGLWXUXQNDQ
.(&8$/,

$ ϦϳΪϟ΍φϔΣ PHPHOLKDUDDJDPD
% ϞϛϷ΍φϔΣ PHPHOLKDUDPDNDQ
& βϔϨϟ΍φϔΣ PHPHOLKDUDGLULMLZD
' ϞϘόϟ΍φϔΣ PHPHOLKDUDDNDO

 ,MPD¶LDODKBBBBBBBBBBBSDUDXODPDPXMWDKLGGDULNDODQJDQXPDW1DEL
0XKDPPDGVDZVHOHSDVNHZDIDWDQ1DEL0XKDPPDGVDZGLDWDVVDWX
VDWXKXNXPV\DUDN

$ NHUMDVDPD
% SHUVHSDNDWDQ
& PXDPDODK
' SHUVHIDKDPDQ

 %HULNXWDGDODK3ULQVLS.RQWUDN7DNDIXO

, .HSHQWLQJDQ%ROHK/LQGXQJ
,, 3HQXKSHUFD\D
,,, 3ULQVLS,QGHPQLWL
,9 3ULQVLS6XEURJDVL
9 3ULQVLS7DEDUUX¶

$ LLLGDQLLL
% LLLLLYGDQY
& 6HPXDGLDWDV
' LLLLLLYGDQY

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
7DEDUUX¶EHUPDNVXG

$3HUOLQGXQJDQ
%3HODEXUDQ
&3HVHUWD
''HUPD

$SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQ3ULQVLS,QGHPQLWL"

$ 'DODP PHPED\DU JDQWL UXJL SLKDN 7DNDIXO EROHK PHQXQWXW JDQWL UXJL
GDULSDGDSLKDNNHWLJD
% 6HPXDSLKDNSHUOXPHQGHGDKNDQVHJDODPDNOXPDW
& .HSHQWLQJDQEROHKOLQGXQJGLDQWDUDSHVHUWDSHVHUWDWDNDIXO
' 7DNDIXO PHQ\HGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ XQWXN PHQJHPEDOLNDQ
NHSDGDNHGXGXNDQDVDO

%HULNXWDGDODKMHQLVMHQLVV\DULNDWLQVXUDQVPHODLQNDQ

$ 6\DULNDW,QVXUDQV$P
% 6\DULNDW,QVXUDQV.HOXDUJD
& 6\DULNDW,QVXUDQV+D\DW
' 6\DULNDW,QVXUDQV.RPSRVLW

 %HULNXWDGDODK7,*$NRPSRQHQXWDPDGDODPLQGXVWULWDNDIXO.(&8$/,

$ 3HVHUWD7DNDIXO
% 3HUEDQNDQ7DNDIXO
& 3HQJHQGDOL7DNDIXO
' 6DOXUDQ3HQJDQWDUD

 ,QVXUDQVBBBBBBBPHUXSDNDQNRQVHSLQVXUDQV\DQJSHUWDPD
GLDSOLNDVLNDQ

$ 3HUQLDJDDQ
% 1\DZD
& 0DULQ
' 7DNDIXO


'DODPSURVHVPHPED\DUJDQWLUXJLNHSDGDSHVHUWDVNLPWDNDIXOEHUKDN
XQWXN PHQXQWXW JDQWL UXJL GDULSDGD SLKDN NHWLJD \DQJ
EHUWDQJJXQJMDZDE WHUKDGDSNHUXJLDQLWXLDGLSDQJJLOBBBBBBBBBBBBBBBB

$ 3ULQVLS7DEDUUX¶
% 3ULQVLS6XEURJDVL
& 3ULQVLS6HEDE7HUKDPSLU
' 3ULQVLS3HUNRQJVLDQ6DPD5DWD

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 $SDNDKXQVXUXQVXU\DQJGLODUDQJGLGDODPDSOLNDVLLQVXUDQV
NRQYHQVLRQDO"

, .HWLGDNSDVWLDQ
,, -XGL
,,, 5LED
,9 7LGDNEHUDPDQDK

$ ,,,GDQ,,,
% ,,,,,GDQ,9
& ,,,GDQ,9
' 6HPXDGLDWDV

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQDTDG7DEDUUX
"

$ .RQWUDNPHPEHULKDNPLOLNGHQJDQSHUWXNDUDQ
% .RQWUDN\DQJPHQXJDVNDQRUDQJODLQPHODNXNDQNHUMDQ\D GDODP
PHQJHQGDOLNDQSHUNDUD\DQJGLKDUXVNDQ6\DUD¶
& .RQWUDNPHPEHULKDNPLOLNGHQJDQED\DUDQ
' 6XDWX NRQWUDN \DQJ PHPEHUL NXDVD NHSDGD RUDQJ ODLQ XQWXN 
PHQLDJD KDUWDQ\D VHQGLUL VHFDUD MHODV WHUXVWHUDQJ DWDX
VHFDUD GDOLO \DQJWHUVLUDW 

 3DGDWDKXQBBBBBBB0DMOLV)DWZD.HEDQJVDDQ0DOD\VLD
  PHPXWXVNDQ EDKDZD LQVXUDQV Q\DZD \DQJ GLMDODQNDQ ROHK 
 V\DULNDWLQVXUDQDGDODKVHVXDWXPXDPDODW\DQJ
WLGDNVDK

$ 
% 
& 
' 

 %DKD\DWHUEDKDJLNHSDGDGXDLDLWXBBBBBBBBGDQBBBBBBBBBBB

$ )L]LNDOPRUDO
%)L]LNDOSHULO
&0RUDOHWLND
'0RUDOSHULO

 $SDNDKNULWHULDµSHQXKSHUFD\D¶

$ 3HQGHGDKDQVHPXDPDNOXPDW
% .HUMDVDPDVHSHQXKQ\D
& 3HQGHNDWDQWHUEDLN
'3HQGHGDKDQSHQHUDQJDQ

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 $TDG.RQWUDN \DQJ GLJXQDNDQ GL GDODP DSOLNDVL LQVXUDQV
NRQYHQVLRQDO LDODK

$ 7DEDUUX

% 0X
DZDGDK
& 0XGKRUDEDK
' :DNDODK

BBBBBBBBBBBBBBBBBBPHQ\HGLDNDQLQIUDVWUXNWXUSHQJNDODQGDWDEDJL
PHPXSXNNRPSHWHQVLGDODPKDOSHQHWXDQKDUJDXQWXN
SHUXQWXNDQ UL]DEEHUKHPDWGDQPHQLQJNDWNDQNHFHNDSDQ
RSHUDVLPHODOXLWHNQRORJL PDNOXPDW

$ 3HUNKLGPDWDQ,QVXUDQ0DOD\VLD ,60
% 3HUVDWXDQ%URNHU,QVXUDQ0DOD\VLD ,%$0
& 3HUVDWXDQ,QVXUDQ$P0DOD\VLD 3,$0
' 3HUVDWXDQ7DNDIXO0DOD\VLD 07$


BBBBBBBBBBDGDODKSHQ\XVXWDQDWDXNHKLODQJDQQLODLHNRQRPLNEDJL
VHVXDWX

$3HQ\XVXWDQ
%.HUXJLDQ
&$VHW
'/LDELOLWL 


$SDNDKXQVXUXQVXU\DQJGLODUDQJGLGDODPDSOLNDVLLQVXUDQV
NRQYHQVLRQDO"

, .HWLGDNSDVWLDQ
,, -XGL
,,, 5LED
,9 7LGDNEHUDPDQDK

$,,,GDQ,,,
%,,,,,GDQ,9
&,GDQ,9
'6HPXDGLDWDV

 %HULNXWDGDODK%8.$1V\DULNDWSHQJHQGDOL7DNDIXOGL0DOD\VLD

$ 7DNDIXO0DOD\VLD
% ,1*
& 7DNDIXO,NKODV
' (WLTD7DNDIXO

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 5LVLNRWHUEDKDJLNHSDGDGXDLDLWXWXOHQGDQBBBBBBB

$ VSHNXODWLI
% WHSDW
& IDNXOWDWLI
' WULWL

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBPHQ\HGLDNDQSDPSDVDQWHUKDGDSPDQD
OLDELOLWLGLWDQJJXQJGLWDQJJXQJXQGDQJXQGDQJ\DQJNHQD
GLED\DUEDJLNHFHGHUDDQDQJJRWDEDGDQSLKDNNHWLJD

$ 7DNDIXO6HPXOD
%7DNDIXO/LDELOLWL0DMLNDQ
& 7DNDIXO/LDELOLWL$ZDP
' 7DNDIXO/LDELOLWL0DULQ


5LVLNRVSHNXODWLIPHOLEDWNDQWLJDNHPXQJNLQDQLDLWXXQWXQJUXJLGDQ

$ WLGDNEHUXEDK
% NHKLODQJDQ
&NHWLGDNSDVWLDQ
'WLGDNPHQHQWX

 3HQJDQWDUDGDODPSDVDUDQWDNDIXOWHUGLULGDUL

, $JHQ
,, %DQN
,,, %URNHU
,9 $GMXVWHU

$ ,,,GDQ,,,
% ,,,GDQ,9
& ,,,,GDQ,9
' 6HPXDGLDWDV

 $KOLDKOL%LUR3HQJDQWDUDDQ.HZDQJDQ )0% DGDODKVHSHUWLEHULNXW


.(&8$/,

$ %DQN3HUGDJDQJDQ
% %DQN,VODP
& 3HQJHQGDOL7DNDIXO
' +RQJ/HRQJ,VODPLF

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 5LEDWHUEDKDJLNHSDGDGXDLDLWXBBBBBBBBBBBGDQBBBBBBBBBBBBBB

, 4XUXGK 
,, 0D¶TXG$ODLK
,,, 0DTDVLG
,9 %X\X¶

 $L LL
%L LLL
& L LY 
'LLL LY

$SDNDK\DQJDQGDIDKDPGHQJDQDTDGNRQWUDNDO:DNDODK"

$ 0HPEHULNXDVDNHSDGDRUDQJODLQXQWXNPHQMDJDKDUWDQ\DVHQGLUL
VHFDUDMHODV WHUXVWHUDQJ DWDXVHFDUDGDOLO \DQJWHUVLUDW 
% 6XDWX.RQWUDNDQWDUDGXDRUDQJ\DQJEHUNRQJVLGDODPPRGDOGDQ
XQWXQJ6HNLUDQ\DSURMHNLWXPHQJDODPLNHUXJLDQPDNDEHEDQQ\D
GLWDQJJXQJ ROHK SHPHJDQJSHPHJDQJ VDKDP PHQJLNXW QLVEDK
VDKDPPDVLQJPDVLQJ
& 6HVHRUDQJ \DQJ PHPEHULNDQ VHMXPODK KDUWD 3HPRGDO NHSDGD
VHVHRUDQJ XQWXN GLXVDKDNDQ 3HQJXVDKD  .HXQWXQJDQ DNDQ
GLNRQJVLEHUVDPDGLDQWDUDPHUHNDVHWHODKGLWRODNPRGDO\DQJWHODK
GLEHULNDQROHK3HPRGDO-LNDEHUODNXNHUXJLDQPDNDNHUXJLDQLWX
DNDQ GLWDQJJXQJ ROHK 3HPRGDO WHUVHEXW WDQSD PHOLEDWNDQ ZDQJ
3HQJXVDKD
' 0HQXJDVNDQRUDQJODLQPHODNXNDQNHUMDQ\DGDODPPHQJHQGDOLNDQ
SHUNDUD\DQJGLKDUXVNDQ6\DUD¶DWDXPHZDNLONDQVHVHRUDQJXQWXN
PHQ\HUDKNDQGDQPHQMDJDVHVXDWXSHUNDUDNHSDGDZDNLO

 %HULNXW DGDODK SHUVDWXDQSHUVDWXDQ GDODP LQGXVWUL WDNDIXO GDQ


LQVXUDQV .(&8$/,

$ 07$
% $0/$
& 0,,
' ,%$0

 7HUGDSDWGXDMHQLVGDOLOGLGDODPV\DULDK,VODP$SDNDKGDOLOGDOLO\DQJ 
',6(3$.$7,ROHKXODPD
"

$$O4XUDQ6XQQDK,MPDGDQ4L\DV
% ,VWLKVDQGDQ6DG=DUDL

& ,VWLKVDQGDQ,MPD¶
'$O4XUDQ6XQQDK,MPD4L\DV,VWLKVDQGDQ6DGD]=DUDL

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
%HULNXWDGDODKSHUDQDQ%DQN1HJDUD0DOD\VLD.(&8$/,

$ 3HQWDGELUDQGDQSHQJXDWNXDVDDQDNWDWDNDIXO
% 3HQJJXEDODQSROLVLGDQSHUDQFDQJDQVWUDWHJLN
& 7DGELUXUXVV\DULNDW
' 3HQJHQGDOLDQSDVDUDQGDQNHVHGDUDQSHQJJXQD

%HULNXWDGDODKNRQVHSLQVXUDQV.(&8$/,

$3HUNRQJVLDQVDPDUDWD 
% *DQWLUXJL
& 3HUFD\DSHQXKPXWODN
' .HXQWXQJDQWXQWXWDQ

 ,QVXUDQVKD\DW\DQJSHUWDPDGLUHNRGNDQDGDODKXQWXN:LOOLDP*\EERQGL

$ (QJODQG
% $PHULND6\DULNDW
& -HUPDQ
' 3HUDQFLV

 $SDNDK\DQJGLPDNVXGNDQGHQJDQSHULO"

$ 0DODSHWDND\DQJGLVHEDENDQROHKNHMDGLDQDODP
% 3HQ\HEDEWHUMDGLQ\DVHVXDWXNHUXJLDQ
& 6DODKVDWXNDHGDKSHPED\DUDQJDQWLUXJLGDODPLQVXUDQV
' .HDGDDQ \DQJ PHQLQJNDWNDQ NHEDUDQJNDOLDQ WHUMDGL VHVXDWX 
NHUXJLDQ

 3DGDQNDQSHULOGHQJDQNHUXJLDQ3LOLKSDVDQJDQ\DQJ6$/$+

3HULO .HUXJLDQ

$ .HEDNDUDQ $VHW


% 3HQ\DNLW +DUWD
& .HFXDLDQ 3HUEHODQMDDQ3HUXQGDQJDQ
' .HPDODQJDQ .HKLODQJDQQ\DZD

 &RQWRKEDKD\DIL]LNDOLDODK

$ %LQDDQEDQJXQDQ\DQJGLSHUEXDWGDULSDGDND\XGDQNHUWDV
% .HFXDLDQ
& 3HFDKDPDQDK
' 7LGDNEHUWRODNDQVXU
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 5LVLNREROHKEHUODNXGDODPVHPXDNHDGDDQWHUGDSDWSHOEDJDLFDUDXQWXN
PHQDQJDQLQ\D %DJLVHRUDQJSHQJLODQJ \DQJPHQJHOXDUNDQEDUDQJDQ
SHQJHOXDUDQ EDUDQJDQ WHUWHQWX DNDQ PHQJDNLEDWNDQ ULVLNR WLQGDNDQ
PDKNDPDKDNLEDWGDULSDGD OLDELOLWL SURGXN MDGL EHOLDX WLGDN
PHQJHOXDUNDQEDUDQJDQWHUVHEXW .DHGDK\DQJ GLJXQDNDQ GL GDODP
NHVLQLLDODKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$ 0HQJHODN5LVLNR
% 0HQJDZDO5LVLNR
& %HUNRQJVL5LVLNR
' 3LQGDKDQ5LVLNR

 6HWLDS DKOL PDV\DUDNDW EHUVDPD PHQ\XPEDQJ  NH GDODP VDWX WDEXQJ


\DQJDNDQGLJXQDNDQXQWXNPHPEDQWXPDQDPDQDDKOL\DQJPHQJDODPL
NHUXJLDQDWDXNHPDODQJDQ.DHGDKPHQDQJDQLULVLNRLQLGLNHQDOLVHEDJDL
BBBBBBBBBBBBBBBB

$ 0HQJHODN5LVLNR
% 0HQJDZDO5LVLNR
& %HUNRQJVL5LVLNR
' 3LQGDKDQ5LVLNR

 .DHGDKPHQDQJDQLULVLNRLQLPHOLEDWNDQSLKDNNHWLJDVDPDDGD
RUJDQLVDVLDWDXLQGLYLGX .HUXJLDQDNDQGLWDQJJXQJROHKSLKDNNHWLJD
\DQJPHQDQJJXQJULVLNRWHUVHEXW.DHGDKLQL OD]LPQ\DGLNHQDOL
VHEDJDLBBBBBBBBBBBBBBBBB

$ 0HQJHODN5LVLNR
% 3LQGDKDQ5LVLNR
& %HUNRQJVL5LVLNR
' 0HQJDZDO5LVLNR

 %HULNXWDGDODKWDQJJXQJMDZDEDJHQ7DNDIXO.HOXDUJDNHFXDOL

$ 0HOLFLQNDQSURVHVSHUPRKRQDQ
% 0HPDVWLNDQVHPXDPDNOXPDWSHPRKRQOHQJNDS
& 0HPEXDWSHPED\DUDQNHSDGDSHVHUWDGLDWDVVHEDUDQJWXQWXWDQ
' 0HQJKDGLULNXUVXV

 $SDNDKV\DUDWXQWXNPHQMDGLDJHQEDJLXUXVDQ7DNDIXO.HOXDUJD

$ XPXUDQWDUD
% XPXUDQWDUD
& XPXUDQWDUD
' XPXUDQWDUD

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 %HUDSDNDQSULQVLSDONRPSRVLW\DQJGLEHQDUNDQNHSDGDLQWHUPHGLDULXQWXN
PHPDVDUNDQSURGXNSDGDVDWXVDWXPDVD"

$ 
% 
& 
' 

 %HULNXWDGDODKWDQJJXQJMDZDEDJHQ7DNDIXO.HOXDUJDNHFXDOL

$ 0HOLFLQNDQSURVHVSHUPRKRQDQ
% 0HPDVWLNDQVHPXDPDNOXPDWSHPRKRQOHQJNDS
& 0HPEXDWSHPED\DUDQNHSDGDSHVHUWDGLDWDVVHEDUDQJWXQWXWDQ
' 0HQJKDGLULNXUVXV

2EMHNWLIXWDPD/,$0DGDODKVHSHUWLEHULNXW.(&8$/,

, 8QWXN PHQJJDODN GDQ PHZDNLOL NHSHQWLQJDQ DKOL NRUSRUDW GDQ 


LQGXVWULLQVXUDQVKD\DW
,, 8QWXN PHPEHUL QDVLKDW GDQ EDQWXDQ NHSDGD DKOL VHSHUWLPDQD 
GLSHUOXNDQ
,,, 8QWXN PHQ\HEDUNDQ PDNOXPDW \DQJ EHUNHPXQJNLQDQ PHQDULN 
PLQDW DKOL GDQ XQWXN PHQJXPSXO PHQ\XVXQ GDQ
PHQFHWDN VWDWLVWLNV GDQ PDNOXPDW ODLQ \DQJ
EHUNDLWDQGHQJDQLQVXUDQV KD\DW
,9 8QWXNPHPEDQWXGHQJDQDSDMXDFDUDEDJLPHQJXUDQJNDQ
NHUXJLDQGDQDWDXNHPDODQJDQGDQSHQFHJDKDQMHQD\DK

$ LLLGDQLLL
% LLLLGDQLY
& LLLLLGDQLY
' VHPXDGLDWDV

.XPSXODQZDQJ$NDXQ3HVHUWD $3 GDQOHELKDQGDODP$NDXQ5LVLNR


     3HVHUWD $53 VHOHSDVGLWRODNSHUEHODQMDDQSHQJHQGDOLDQ
DNDQGLODEXU     GDODPDVHWWHUXWDPDQ\DVHSHUL\DQJEHULNXW
.(&8$/,

, ,QVWUXPHQ,VODP.HUDMDDQ
,, 6HNXULWLKXWDQJVZDVWDVHFDUD,VODPGDQHNXLWL
,,, $VHWWHWDS
,9 .XPSXODQ:DQJ3HPHJDQJ6DKDP
9 $NDXQZDQJWXQDLGDQDNDXQSHODEXUDQ

$ LLLLLLGDQLY
% LLLLLLGDQY

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
& LLLLLLYGDQY
' VHPXDGLDWDV

 6HKLQJJD'LVHPEHUEHUDSDNDKMXPODKSHQJHQGDOLWDNDIXOGL0DOD\VLD
\DQJEHUGDIWDU3HUVDWXDQ7DNDIXO0DOD\VLD"

$ 
% 
& 
' 

 $SDNDKWLJDNRPSRQHQ87$0$\DQJGLSHUOXNDQGDODPLQGXVWULWDNDIXO"

, $JHQ7DNDIXO
,, 3HVHUWD7DNDIXO
,,, 3HQJHQGDOL7DNDIXO
,9 6DOXUDQ3HQJDQWDUD

$ LLLGDQLLL
% LLLLLGDQLY
& LLLLGDQLY
' LLLGDQLY

 $NWD,QVXUDQV \DQJPHQJJDQWLNDQ$NWD,QVXUDQV PHQHWDSNDQ


SLDZDLGDQSROLVLDVDV\DQJSHUOXGLSDWXKLROHKVHWLDSV\DULNDW,QVXUDQVGL
1HJDUDLQL,DQ\DEHUWXMXDQXQWXN

, 0HOLQGXQJLNHSHQWLQJDQDZDP
,, 0HQ\HEDUNHDGLODQGDQNHVDNVDPDDQ
,,, 0HPXSXNNHPDPSXDQ
,9 0HPDLQNDQSHUDQDQSHPEDQJXQDQ
9 0HQJHNDONDQNHVWDELODQVLVWHPNHZDQJDQ
9, 0HPDVWLNDQSHQ\DOXUDQVXPEHUHNRQRPL\DQJFHNDS

$ LLLLLLGDQLY
% LLLLLLYGDQY
& LLLLYYGDQYL
' LLYYGDQYL

 $SDNDKSHUVSHNWLI,VODPPHQJHQDLULVLNR"

$ ,VODPPHQJDODNNDQXPDWQ\DEHUGRDVDKDMDDJDUWHUVHODPDWGDULSDGD
EDKD\D
% ,VODPPHQ\HUXDJDUXPDWQ\DPHQ\HUDKNDQGLULNHSDGD$OODKVHPDWD
PDWDWDQSDPHODNXNDQVHEDUDQJXVDKD
& ,VODPPHQ\HUXXPDWQ\DPHPEXDWSHUDQFDQJDQWHUOHELKGDKXOX
EHUMD\DDWDXWLGDNSHUDQFDQJDQEHUNHQDDQLDQ\DGLWHQWXNDQROHK
$OODKVZW
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
' ,VODPPHQ\DUDQNDQDJDUXPDWQ\DWLGDNWHUOLEDWGLGDODPDNWLYLWL\DQJ
PHPSXQ\DLULVLNR\DQJWLQJJL

  6XDWX NLVDK GDULSDGD VHRUDQJ $UDE %DGZL GHQJDQ 5DVXOOXOODK VDZ
EDJLQGDEHUWDQ\D NHSDGDQ\DPHQJDSDEHOLDXPHQLQJJDONDQXQWDQ\D
WDQSDGLWDPEDW -DZDE$UDE %DGZL EHUNHQDDQ ³$NX EHUWDZDNDO
NHSDGD$OODK´NHPXGLDQ 5DVXOOXOODKVDZ EHUVDEGD ³7DPEDW
XQWDNDPXNHPXGLDQEHUWDZDNDONHSDGD $OODK´ 3HQJDMDUDQ GDULSDGD
NLVDKEHUNHQDDQLDODK«««

, 0HOHWDNNDQNH\DNLQDQVHEHQDUKDQ\DNHSDGD$OODKVZW
,, .LWD PHVWL PHODNXNDQ \DQJ WHUEDLN GDODP PHODNXNDQ VHVXDWX
SHUNDUD
,,, 0HQ\HUDKNDQ VHJDOD \DQJ GL OXDU NHPDPSXDQ NLWD NHSDGD $OODK
VZW
,9 -DQJDQEHUJDQWXQJNHSDGD$OODKVHPDWDPDWDVHEHOXPEHUEXDW
VHEDUDQJXVDKD

$ ,,,GDQ,,,VDKDMD
% ,,,GDQ,9VDKDMD
& ,,,,,GDQ,9VDKDMD
' 6HPXDMDZDSDQGLDWDV

3HPHJDQJVDKDPWDNDIXODNDQPHQJJXQDNDQBBBBBBBBXQWXN
 PHPELD\DLSHUEHODQMDDQSHQJHQGDOLDQ

$ &DM:DNDODK
% &DM3HQJXUXVDQ
& &DM3UHVWDVL
' &DM7XQWXWDQ

$NWD7DNDIXOPHZDMLENDQSHQXEXKDQ-DZDWDQNXDVDBBBBBBB
  XQWXN PHPEHUL SDQGXDQ NHSDGD SHQJHQGDOL WDNDIXO VXSD\D
WLGDN WHUEDELWGHQJDQDNWLYLWL\DQJGLWHJDKROHK6\DULDK

$ 3HPHUKDWLDQ
% 6\DULDK
& .HEDMLNDQ
' 3HPEDQJXQDQ

 %HULNXWDGDODKMHQLVMHQLV*KDUDU.(&8$/,

$ *KDUDUIDKLV\
% *KDUDUWDLVLU
& *KDUDU\DVLU
' *KDUDUPXWDZDVVLW

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
0DLVLU MXGL GDODPNRQWUDNLQVXUDQVZXMXGELODPDQD

, 3HVHUWDPHPED\DUSUHPLXP\DQJNHFLOGHQJDQPHQJKDUDSNDQZDQJ\DQJ
OHELKEHVDUMXPODKQ\D
,, 3HVHUWD KLODQJ ZDQJ SUHPLXP DSDELOD SHULVWLZD LQJLQ GLOLQGXQJL WLGDN
EHUODNX
,,, 6\DULNDWDNDQUXJLMLNDWHUSDNVDPHPED\DUWXQWXWDQ\DQJPHOHEHKLMXPODK
SUHPLXP\DQJGLWHULPD
,9 3HVHUWDWLGDNPHQJHWDKXLEDUDQJ\DQJGLSHUQLDJDNDQ

$ ,,,DGQ,,,
% ,,,,,9GDQ9
& ,,,,,,9GDQ9
' 6HPXDGLDWDV

$SDNDK\DQJDQGDIDKDPGHQJDQDTDGNRQWUDNDO:DNDODK"

$ 0HQXJDVNDQ RUDQJ ODLQ PHODNXNDQ NHUMDQ\D GDODP PHQJHQGDOLNDQ


SHUNDUD \DQJ GLKDUXVNDQ 6\DUD¶ DWDX PHZDNLONDQ VHVHRUDQJ XQWXN
PHQ\HUDKNDQGDQPHQMDJDVHVXDWXSHUNDUDNHSDGDZDNLO
% 0HPEHUL NXDVD NHSDGD RUDQJ ODLQ XQWXN PHQMDJD KDUWDQ\D VHQGLUL
VHFDUDMHODV WHUXVWHUDQJ DWDXVHFDUDGDOLO \DQJWHUVLUDW 
& 6XDWX .RQWUDN DQWDUD GXD RUDQJ \DQJ EHUNRQJVL GDODP PRGDO GDQ
XQWXQJ 6HNLUDQ\D SURMHN LWX PHQJDODPL NHUXJLDQ PDND EHEDQQ\D
GLWDQJJXQJ ROHK SHPHJDQJSHPHJDQJ VDKDP PHQJLNXW QLVEDK VDKDP
PDVLQJPDVLQJ
' 6HVHRUDQJ \DQJ PHPEHULNDQ VHMXPODK KDUWD 3HPRGDO NHSDGD
VHVHRUDQJ XQWXN GLXVDKDNDQ 3HQJXVDKD  .HXQWXQJDQ DNDQ GLNRQJVL
EHUVDPD GL DQWDUD PHUHND VHWHODK GLWRODN PRGDO \DQJ WHODK GLEHULNDQ
ROHK3HPRGDO-LNDEHUODNXNHUXJLDQPDNDNHUXJLDQLWXDNDQGLWDQJJXQJ
ROHK3HPRGDOWHUVHEXWWDQSDPHOLEDWNDQZDQJ3HQJXVDKD

 .RQVHS7DNDIXOEHUDVDVNDQNHSDGD

$ 0XGKRUDEDK
% 7D¶DZXQGDQ7DEDUUX¶
& 0X¶DZDGRK
' :DGL¶DK

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 0HQXUXW NDMLDQ PDMRULWL IXTDKD¶ PHOHWDNNDQ WLJD V\DUDW \DQJ PHQMDGLNDQ
VHVXDWXSHUNDUDVHEDJDLJKDUDU\DQJGLDPDONDQ

, *KDUDUWHUVHEXWDGDODKNHFLOGDQVHGLNLW
,, 8UXVQLDJDWHUVHEXWGLSHUOXNDQROHKPDV\DUDNDW
,,, *KDUDUWHUVHEXWWLGDNPDPSXGLHODNNDQ
,9 *KDUDUWHUVHEXWDGDODK*KDUDUIDKLV\

$ ,,,GDQ,,,
% ,,,,GDQ,9
& ,,,,,GDQ,9
' 6HPXDGLDWDV

 3HQJDQWDUDGDODPSDVDUDQWDNDIXOWHUGLULGDUL

, $JHQ
,, %DQN
,,, %URNHU
,9 $GMXVWHU

$ ,,,GDQ,,,
% ,,,GDQ,9
& ,,,,GDQ,9
' 6HPXDGLDWDV

 6XPEHUVXPEHUSHQGDSDWDQSHQJHQGDOL7DNDIXODGDODKEHUGDVDUNDQ

, .HXQWXQJDQGDULSDGDSHODEXUDQNXPSXODQZDQJSHPHJDQJVDKDP
,, )L$JHQVLZDNDODK
,,, %DKDJLDQNHXQWXQJDQSHODEXUDQNXPSXODQZDQJWDNDIXO
,9 /HELKDQNXPSXODQZDQJWDNDIXO

$ ,,,GDQ,,,
% ,,,,,9GDQ9
& LLLLLLYGDQY
' 6HPXDGLDWDV

 $TDG.RQWUDN\DQJGLJXQDNDQGLGDODPDSOLNDVLLQVXUDQVNRQYHQVLRQDOLDODK

$ 7DEDUUX

% 0X
DZDGRK
& 0XGKRUDEDK
' :DNDODK

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 %HULNXWDGDODKSHUDQDQ%DQN1HJDUD0DOD\VLD.(&8$/,

$ 3HQWDGELUDQGDQSHQJXDWNXDVDDQDNWDWDNDIXO
% 3HQJJXEDODQSROLVLGDQSHUDQFDQJDQVWUDWHJLN
& 7DGELUXUXVV\DULNDW
' 3HQJHQGDOLDQSDVDUDQGDQNHVHGDUDQSHQJJXQD

 %HULNXWDGDODKNRQVHSLQVXUDQV.(&8$/,

$3HUNRQJVLDQVDPDUDWD 
% *DQWLUXJL
& .HXQWXQJDQWXQWXWDQ
' 3HUFD\DSHQXKPXWODN

 %DKDJLDQ ,, GDODP $NWD 7DNDIXO PHQ\DWDNDQ VXDVDQD GDQ SHUMDODQDQ


SHUQLDJDDQWDNDIXOVHSHUWL

L 3HPEDWDVDQGDODPSHQJJXQDDQSHUNDWDDQ³7DNDIXO´
LL 3HPEDWDVDQNHDWDVSHQJXVDKDWDNDIXO
LLL 3HQXEXKDQGDQSHQ\HOHQJJDUDDQGDQDWDNDIXO
LY 3HQJDJLKDQOHELKDQ

$ LLLGDQLLL
% LLLGDQLY
& LLLLLGDQLY
' 6HPXDGLDWDV

 %HULNXWDGDODKWXMXDQ$NWD,QVXUDQVGLJXEDO

L 0HOLQGXQJLNHSHQWLQJDQDZDP
LL 0HQ\HEDUNDQNHDGLODQGDQNHVDNVDPDDQ
LLL 0HPXSXNNHPDPSXDQ
LY 0HPEDQJXQNDQVRVLRHNRQRPL

$ LLLGDQLLL
% LLLGDQLY
& LLLLGDQLY
' 6HPXDGLDWDV

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 +XNXPMXDOEHOLDGDODKKDODOGDODP,VODPMLNDVHPSXUQDUXNXQUXNXQQ\DGDQ
V\DUDWV\DUDW$QWDUDV\DUDWV\DUDWEDUDQJ\DQJPHVWLGLSHQXKL

, :XMXG
,, +DUWDWLGDNVHPHVLQ\DEHUQLODL
,,, 0LOLNDQVDK
,9 0DPSXGLVHUDKNDQ

$ LLLGDQLLL
% LLLGDQLY
& LLLLGDQLY
' 6HPXDGLDWDV

 %HULNXWDGDODKREMHNWLISHQXEXKDQBBBBBBBBBBBBBBB

, 0HPXGDKNDQ SHQ\HODUDVDQ SHUDQFDQJDQ GDQ SHUODNVDQDDQ LQLVLDWLI
PRGDOLQVDQEDJLLQGXVWULNHZDQJDQ,VODPJOREDO
,, 0HPEDQJXQNDQNHSDNDUDQEDJLVLVWHPNHZDQJDQ,VODPJOREDO
,,, 0HQDZDUNDQSHUWDXOLDKDQSURIHVLRQDOGDQSURJUDPLMD]DKODQMXWDQ\DQJ
GLLNWLUDIGLSHULQJNDWDQWDUDEDQJVD
,9 0HQ\HGLDNDQ WHQDJD LQVDQ \DQJ EHUZLEDZD VHEDJDL SHQ\HOLGLN GDQ
SHQGLGLNGLELGDQJNHZDQJDQ,VODP

$ 07$
% 0,%
& 0,,
' ,1&,()

 %DKDJLDQ,,, $NWD7DNDIXO PHQ\DWDNDQ

, .XDVD \DQJ GLEHULNDQ NHSDGD %DQN 1HJDUD GDQ SHUODQWLNDQ *DEHQRU


VHEDJDL.HWXD3HQJDUDK7DNDIXOGDODPSHQJDZDVDQSHUQLDJDDQWDNDIXO
,, .XDVDXQWXNPHQMDODQNDQSHPHULNVDDQROHK%DQN1HJDUD
,,, 3HUXQWXNDQ XQWXN PHQXWXS GDQ PHPLQGDKNDQ SHUQLDJDDQ VHVHRUDQJ
SHQJXVDKDWDNDIXO
,9 3HQ\HUDKDQODSRUDQWDKXQDQGDQODSRUDQVWDWLVWLN

$ LLLGDQLLL
% LLLLGDQLY
& LLLLLGDQLY
' VHPXDGLDWDV

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
2EMHNWLIXWDPD/,$0DGDODKVHSHUWLEHULNXW.(&8$/,

, 8QWXN PHQJJDODN GDQ PHZDNLOL NHSHQWLQJDQ DKOL NRUSRUDW GDQ LQGXVWUL


LQVXUDQVKD\DW
,, 8QWXNPHPEHULQDVLKDWGDQEDQWXDQNHSDGDDKOLVHSHUWLPDQDGLSHUOXNDQ
,,, 8QWXNPHQ\HEDUNDQPDNOXPDW\DQJEHUNHPXQJNLQDQPHQDULNPLQDWDKOL
GDQXQWXNPHQJXPSXOPHQ\XVXQGDQPHQFHWDNVWDWLVWLNVGDQPDNOXPDW
ODLQ\DQJEHUNDLWDQGHQJDQLQVXUDQVKD\DW
,9 8QWXNPHPEDQWXGHQJDQDSDMXDFDUDEDJLPHQJXUDQJNDQNHUXJLDQ
GDQDWDXNHPDODQJDQGDQSHQFHJDKDQMHQD\DK

$ LLLGDQLLL
% LLLLGDQLY
& LLLLLGDQLY
' VHPXDGLDWDV

 .XPSXODQZDQJ$NDXQ3HVHUWD $3 GDQOHELKDQGDODP$NDXQ5LVLNR3HVHUWD


 $53 VHOHSDV GLWRODN SHUEHODQMDDQ SHQJHQGDOLDQ DNDQ GLODEXU GDODP DVHW
WHUXWDPDQ\DVHSHUL\DQJEHULNXW.(&8$/,

, ,QVWUXPHQ,VODP.HUDMDDQ
,, 6HNXULWLKXWDQJVZDVWDVHFDUD,VODPGDQHNXLWL
,,, $VHWWHWDS
,9 .XPSXODQ:DQJ3HPHJDQJ6DKDP
9 $NDXQZDQJWXQDLGDQDNDXQSHODEXUDQ

$ LLLLLLGDQLY
% LLLLLLYGDQY
& LLLLLLGDQY
' VHPXDGLDWDV

 6HKLQJJD'LVHPEHUEHUDSDNDKMXPODKSHQJHQGDOLWDNDIXOGL0DOD\VLD\DQJ
EHUGDIWDU3HUVDWXDQ7DNDIXO0DOD\VLD"

$ 
% 
& 
' 

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 $SDNDKWLJDNRPSRQHQ87$0$\DQJGLSHUOXNDQGDODPLQGXVWULWDNDIXO"

, $JHQ7DNDIXO
,, 3HVHUWD7DNDIXO
,,, 3HQJHQGDOL7DNDIXO
,9 6DOXUDQ3HQJDQWDUD

$ LLLGDQLLL
% LLLLLGDQLY
& LLLLGDQLY
' LLLGDQLY

 $NWD ,QVXUDQV   \DQJ PHQJJDQWLNDQ $NWD ,QVXUDQV   PHQHWDSNDQ
SLDZDL GDQ SROLVL DVDV \DQJ SHUOX GLSDWXKL ROHK VHWLDS V\DULNDW ,QVXUDQV GL
1HJDUDLQL,DQ\DEHUWXMXDQXQWXN

, 0HOLQGXQJLNHSHQWLQJDQDZDP
,, 0HQ\HEDUNHDGLODQGDQNHVDNVDPDDQ
,,, 0HPXSXNNHPDPSXDQ
,9 0HPDLQNDQSHUDQDQSHPEDQJXQDQ
9 0HQJHNDONDQNHVWDELODQVLVWHPNHZDQJDQ
9, 0HPDVWLNDQSHQ\DOXUDQVXPEHUHNRQRPL\DQJFHNDS

$ LLLLLLGDQLY
% LLLLLLYGDQY
& LLLLYYGDQYL
' LLYYGDQYL

 6NLPDSDNDK\DQJPHPEHULNDQSHQGDSDWDQWHWDSVHOHSDV3HVHUWDEHUVDUD

$ 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD%HUNXPSXODQ
% 6NLP7DNDIXO%HUNDLWDQ3HODEXUDQ
& 6NLP7DNDIXO$QXLWL
' 6NLP7DNDIXO*DGDLMDQML 057$

 6NLPDSDNDK\DQJPHOLQGXQJLEDNLSHPELD\DDQSHPEHOLDQUXPDKVHVHRUDQJ
SHVHUWD

$ 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD%HUNXPSXODQ
% 6NLP7DNDIXO%HUNDLWDQ3HODEXUDQ
& 6NLP7DNDIXO$QXLWL
' 6NLP7DNDIXO*DGDLMDQML 057$
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 $QWDUDSHUOLQGXQJDQ\DQJGLUDQJNXPLGLEDZDKSHODQWDNDIXOSHUXEDWDQGDQ
NHVLKDWDQLDODK

, 3HQJKRVSLWDODQ
,, 8QLW5DZDWDQ5DSL
,,, 5DZDWDQSHVDNLWOXDU
,9 /DZDWDQSHPHULNVDDQROHKGRNWRU

$ ,,,GDQ,9VDKDMD
% ,,,,,GDQ,9VDKDMD
& ,,,,GDQ,9VDKDMD
' 6HPXDMDZDSDQGLDWDV

 7DNDIXO3HUXEDWDQGDQ.HVLKDWDQSDGDOD]LPQ\DWLGDNPHOLQGXQJLSHUNDUD
SHUNDUDEHULNXW

, 3HQ\DNLWVHGLDDGDVHPDVDPHPRKRQPHQ\HUWDLWDNDIXO
,, 7XQWXWDQWHUKDGDSSHQ\DNLWDWDXNHFHGHUDDQDNLEDWGDULSDGDSHUODNXDQ
\DQJODQJJDUDDXPHQ\DODKLXQGDQJXQGDQJ
,,, .HKDPLODQDWDXNHODKLUDQ
,9 3HPEHGDKDQSODVWLNDWDXNRVPHWLN

$ ,,,GDQ,9VDKDMD
 % ,,,,,GDQ,9VDKDMD
& ,,,,GDQ,9VDKDMD
' 6HPXDMDZDSDQGLDWDV

 6NLPDSDNDK\DQJGLEHQDUNDQPHQJHOXDUNDQVHEDKDJLDQGDULSDGDVLPSDQDQ
WDEXQJDQNHWLNDDQDNEHUXVLDGDQWDKXQSDGDNDGDUGDULSDGDQLODL
VLPSDQDQ

$ 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD%HUNXPSXODQ
% 6NLP7DNDIXO%HUNDLWDQ3HODEXUDQ
& 6NLP7DNDIXO$QXLWL
' 6NLP7DNDIXO3HQGLGLNDQ

 6NLPLQLPHPEHULSHUOLQGXQJDQ\DQJEHUFLULNDQWDEXQJDQELDVD\DQJGLWDZDUNDQ
XQWXNPHOLQGXQJLGLULDWDXDKOLNHOXDUJD

$ 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD%HUNXPSXODQ
% 6NLP7DNDIXO3HUXEDWDQGDQ.HVLKDWDQ
& 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD,QGLYLGX 3HUVHRUDQJDQ
' 6NLP7DNDIXO*DGDLMDQML 057$

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
 +DGXPXUXQWXNPHQ\HUWDLVNLPLQLELDVDQ\DGLQ\DWDNDQGLGDODPVLMLOLDODKGL
DQWDUDKDULKLQJJDWDKXQ

$ 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD%HUNXPSXODQ
% 6NLP7DNDIXO3HUXEDWDQGDQ.HVLKDWDQ
& 6NLP7DNDIXO$QXLWL
' 6NLP7DNDIXO*DGDLMDQML 057$

 6HEDKDJLDQGDULSDGDFDUXPDQ3HVHUWDDNDQGLJXQDNDQXQWXNPHPEHOLXQLWXQLW
SHODEXUDQVHSHUWLXQLWVDKDPDWDXVHNXULWLSHQGDSDWDQWHWDS

$ 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD%HUNXPSXODQ
% 6NLP7DNDIXO3HUXEDWDQGDQ.HVLKDWDQ
& 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD,QGLYLGX 3HUVHRUDQJDQ
' 6NLP7DNDIXO%HUNDLWDQ3HODEXUDQ

 6NLPLQLPHUXSDNDQVDWXDOWHUQDWLIGDQDSHQGLGLNDQDWDXSHODEXUDQXQWXN
NHJXQDDQPDVDGHSDQEDJLDQDNDQDNUHPDMD6NLPLQLDNDQPHPEHQWXNVDWX
WDEXQJDQPHODOXL$NDXQ3HVHUWDXQWXNNHJXQDDQPDVDGHSDQ6NLPLQLEROHK
GLVHUWDLXQWXNWHPSRK\DQJWHWDSLDLWXDWDXWDKXQ

$ 6NLP7DNDIXO.HOXDUJD%HUNXPSXODQ
% 6NLP7DNDIXO3HUXEDWDQGDQ.HVLKDWDQ
& 6NLP7DNDIXO5HPDMD
' 6NLP7DNDIXO%HUNDLWDQ3HODEXUDQ

 .XDVD \DQJ GLEHULNDQ NHSDGD HMHQ PHVWL GLQ\DWDNDQ VHFDUD EHUWXOLV DWDX
GLXFDSNDQVDPD DGD GLPHWHUDL DWDX WLGDN (MHQ WLGDN DNDQ GLNHQDNDQ
WLQGDNDQVHNLUDQ\DSHQJHUWLDQLWX PHUDJXNDQ %HQWXN NXDVD \DQJ
GLPDNVXGNDQGLDWDVLDODKNXDVDBBBBBBBBBBBBBBB

$ 1\DWD
% %LDVD
& 7HUVLUDW
' 7HUKDG

 -LNDVHRUDQJHMHQWHODKPHQHULPDZDQJVXPEDQJDQGDULSDGDSHVHUWDWDNDIXO
WHWDSL EHOLDX WHUOXSD XQWXN PHQGHSRVLWNDQ ZDQJ EHUNHQDDQ NHSDGD V\DULNDW
SHQJHQGDOLWDNDIXO 'LEDZDK6HNV\HQBBBBBB$NWD7DNDIXOPHQ\DWDNDQ
WLQGDNDQHMHQWHUVHEXWGLNLUD VHEDJDLWLQGDNDQSLKDNSHQJHQGDOLWDNDIXO

$ 
% 
& 
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
' 

 'LEDZDK VHNV\HQ  HMHQ \DQJ PHPEXDW NHQ\DWDDQ SDOVX DWDX PHPEHUL
SHQHUDQJDQ \DQJPHQJHOLUXNDQEROHKGLNHQDNDQGHQGDVHSHUWLEHULNXW

, 'HQGDWLGDNPHOHELKL50
,, 3HQMDUDVHODPDWDKXQ
,,, 'HQGDWLGDNPHOHELKL50
,9 'LJDQWXQJVHXPXUKLGXSGDULSDGDPHQMDGLHMHQWDNDIXO

$ ,GDQ,,VDKDMD
% ,,VDKDMD
& ,,,,,GDQ,9VDKDMD
' 6HPXDMDZDSDQGLDWDV

 7DNDIXO VHPXOD \DQJ GLSHUXQWXNNDQ GL EDZDK SHUMDQMLDQ NHELDVDDQQ\D


EHUGDVDUNDQ SHUMDQMLDQ WDKXQDQ 6HJDOD ULVLNR \DQJ EHUDGD GDODP VNRS
SHUMDQMLDQ LQL VHFDUD DXWRPDWLN GLWHULPD ROHK V\DULNDW WDNDIXO VHPXOD -HQLV
WDNDIXOVHPXOD\DQJGLPDNVXGNDQLDODKBBBB

$ 7DNDIXOVHPXODEHUV\DUDW
% 7DNDIXOVHPXODWXLWL
& 7DNDIXOVHPXODEHUNHOD\DNDQ
' 7DNDIXOVHPXODIDNXOWDWLI

 %HULNXW\DQJPDQDNDK%8.$1V\DUDWWDNDIXOVHPXODGDQLQVXUDQVVHPXOD\DQJ
EHURSHUDVLGL0DOD\VLD

$ $VHDQ5HWDNDIXO,QWHUQDWLRQDO / $5,/
% 015%+ROGLQJ%HUKDG
& 0D\EDQN7DNDIXO
' 0XQLFK5H

 3HQ\HUDKDQWDQJJXQJMDZDE\DQJDGDSDGDVHVHRUDQJ PXZDNNLO 


NHSDGDVHVHRUDQJ\DQJODLQ ZDNLO GHQJDQODID]WHUWHQWXLDODK

$ +LEDK
% 6LJKDK
& :DNDODK
' 7DEDUUX¶

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBGLZXMXGNDQXQWXNPHPED\DUWXQWXWDQ

$ $NDXQ3HODEXUDQ3HVHUWD
% $NDXQ5LVLNR3HVHUWD

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
& $NDXQ6LPSDQDQ3HVHUWD
' $NDXQ,VWLPHZD3HVHUWD

BBBBBBBBBPHUXMXNNHSDGDSLQMDPDQWDQSDWDQSDIDHGDK
  \DQJ GLEHUL XQWXN WXMXDQ NHEDLNDQ VSHUWL SLQMDPDQ \DQJ
GLEHULNDQ ROHKSHPHJDQJVDKDPNHSDGDSHQJHQGDOLWDNDIXO
GDODP PHODQFDUNDQRSHUDVLWDNDIXO

$ 7DEDUUX¶
% 0XGKDULE
& %DQNDWDNDIXO
' 4DUGK+DVVDQ

 3HQJHQGDOLWDNDIXODNDQPHQHULPDEDKDJLDQSHQGDSDWDQSHODEXUDQ
\DQJWHODKGLSHUVHWXMXLVHEDJDLBBBBBBBBBBBBB

$ )L:DNDODK
% )L3UHVWDVL
& )L7XQWXWDQ
' )L.HOXDUJD


+XNXPKXNXP6\DUDN\DQJPHQJDWXUXUXVDQPDQXVLDGLGXQLD
NKXVXVQ\DWHQWDQJSHUWXNDUDQKDUWDGDQPDQIDDWPHODOXLSHUDWXUDQ
DNDGGDQWDQJJXQJMDZDE

$0XDPDODW
%7DNDIXO
&6\DULDK
':DNDODK

,QGHPQLWLEROHKGLEHULGHQJDQFDUDEHULNXW

, 3HPED\DUDQWXQDL
,, 3HQJJDQWLDQ
,,, 3HPEDLNDQ
,9 3HPELQDDQVHPXOD

$ ,,,GDQ,,,VDKDMD
%,,,,GDQ,9VDKDMD
&,,,,,GDQ,9VDKDMD
'6HPXDMDZDSDQGLDWDV

%HULNXW\DQJPDQDNDKHWLND\DQJWLGDNVHSDWXWQ\DGLODNXNDQROHK
VHRUDQJHMHQWDNDIXOVHPDVDPHQGDSDWNDQPDNOXPDWEDNDOSHVHUWD"

 $ 0HQGDSDWNDQPDNOXPDWWHQWDQJNHVLKDWDQEDNDOSHVHUWD


% 0HQJHWDKXLWHQWDQJVNRSSHNHUMDDQEDNDOSHVHUWD
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
& 0HQGDSDWNDQ WDQGDWDQJDQ EDNDO SHVHUWD XQWXN GLWDQGDWDQJDQL GDODP
ERUDQJFDGDQJDQ
'0HQJDQDOLVDPDNOXPDWNHZDQJDQEDNDOSHVHUWD

 3HPED\DUDQVXPEDQJDQEDJLSHODQWDNDIXOEROHKGLODNXNDQ  
PHQHUXVL

$ 7XQDLDWDXFHNWHUXVED\DUNHSDGDSHQJHQGDOLWDNDIXO
% $XWRGHELWEDQN
&3RWRQJDQJDMLGDULPDMLNDQ
'6HPXDMDZDSDQGLDWDV

8QGDQJXQGDQJ\DQJPHQJDZDOVHOLD,QVXUDQ,VODPGL0DOD\VLD LDODK


$ $NWD,QVXUDQV
% 2UGLQDQ%DQN1HJDUD0DOD\VLD
&$NWD7DNDIXO
'$NWD,QVXUDQV

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
-$:$3$1

 % % $
& & $
$ % $
% $ %
$ & &
' $ &
$ % %
% % '
% $ %
& $ $
' & '
$ ' &
% $ '
% % &
& %
% $
' $
% %
% $
$ &
$ '
% %
$ &
% &
' '
% $
$ &
& '
$ $
& $
' &
& %
' $
& $
$ &
& '
' '
$ '
% '
% &
 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%
$ %
$ '
& &

 

-$%$7$16$/85$1/$7,+$1 3(0%$1*81$17,6%