உய ர மறநத உடலகள

ப கம - 1
In the Srimad Bhagavatam Lord Krishna describes the Eight Siddhis as:

Aṇimā: reducing one's body even to the size of an atom;

Mahima: expanding one's body to an infinitely large size;

Laghima: becoming lighter than the lightest;

Prapti: having unrestricted access to all places;

Prākāmya: realising whatever one desires;

Iśitā: controlling the subpotencies of maya;

Vasita: the power to bring others under control;

Kāmāvasāyitā: obtaining any desired result, to the highest possible limit.

எபபப தம ப ப பப ன ச னரன. மண அத க ர
3.00. பககரட க வல ந ர யம.
அபபப தம தஙக மல பண ய றற க சக ணடரநத க வல அத க கள. கரடகள ல
ம னகரள இறககவம, ஏறறவம வநத ரநத
கள, அவறற ன இர ச லகள, கலகள ன
ததஙகள என அநத அத க ர பந தத லம சறசறபப கபவ இரநதத ச னரன.
அநத
தததரதயம ம4ற இனசன ர
ததமம பகடடக சக ணடரநதத. அத த ன
பரறயடககம ததம. ய ப ஒர க ழவ . வயத 75 இரககம. அம வர இ வ ல சவக பந ம
கழ ததம அர பவ இல மல இரநதரத ய ப ப ரதத வ டடனர. பககதத ல இரநத வநத
மரததவர அர ய த க ழவ 8 மண கசகல ம இறநத வ டட ள எனற உறத ப படதத ச
ச னற ரநத ர. அவள இறநதத ல வநத கஷ பய அல த உணரமய ப பய வரதததரத
மறககத த ன கடபப ரகபள ? சபரமப
பன ர கடதத ரநதனர. நரட பமரட வ ழகரக
த ன பப லம அரனவரககம.
ஒபப , பரற, ப டபய ததம எனற கரள கடடக சக ணடரநதத அநத இடம. அவரள ஒர
ந றக லய ல இரதத தர ரயயம இர க லகரளயம ந றக லயடன கடட அம
ரவதத ரநதனர. இறநத ப ன ஒர உடர எனசனனசன தனபபபடச ச யய பவணடபம
அரனததம ச யக ற ரகபள! ப வம உய ப ட இரநத ரநத ல?
அத க ர 4 மண கக அபபப த த ன வநத ரநத ச யத தத ரள ரவததக சக ணட சடச
சடச ச யத கரளப பறற வ ம ததக சக ணடரநத ர தர ரமக க வ ர
ம. ஐ.ப .எஸ.
அத க . ம டகக ன பத றறம. கரரமய ன ப ரரவ. எவர யம சந டய ல அ சம த றன.
உடனட மடசவடககம
த யம. இவர த ன
ம. ய ப
இர
டர வரகள ணரட
பப ட, அத சப ய சந ர
உரவ கக ததம க வல ந ர யம உளபள வர வ
வ றவ றசவனற சவள பய வநத ர ம. அவர வநத பவகதரதயம, கணகள ல பக பதரதயம
ப ரதத இ ணட டர வரகளபம அ ற யடததக சக ணட ஓட, சந ல சக ஞ ம
சக ஞ ம க
ய க ஆ மப தத இரநதத.
அபபப த த ன தறச ய க க ழவ ரயப ப ரதத ர ம. இ வ 8 மண மதல அத க ர 4.30
மண வர
வம க இரநத க ழவ , மரததவர இறநத வ டட ள எனற உறத ச யத க ழவ ,
எஙக ரநபத
ஆபவ ம வநதவள பப ல ந றக லரய வ டட எழநத, கடடகரள

அறதசதற நத வ டட கணகள ல சவற பய ட ஓட ஆ மப தத ள. எதறகம அஞ
ந ம டம ம ணட வ டட ர எனற ல மறறவரகள எமம தத ம?

பம ஒர

ப டயஙக ப டயஙக, பபய பபய எனற அரனவரம பயநத அ ற, அவர கண மனபனபய
ர ரயக கடநத ஒர வடந டடவர பமல பம த ய க ழவ , அவர கழதரத சநற தத ஒர
ரகய ல அவர த தகக ப ரதரயப ப ககம வரகய ல நடவ ல ரவதத ரககம கமப கள ன
பமல அவர ப பப டட சக னபற வ டட ள.
இவவளவ ம கக பக ம ன ஒர சக ர ரய
ம ப ரததபத இலர . அதவம பந ல.
சக னற மறவ ந ட க ழவ அநத இடதத ப பய ம4ணடம ச தத வ ழநத ள.

ப கம - 2
Ten Secondary Siddhis
In the Srimad Bhagavatam Lord Krishna describes the Ten Secondary Siddhis as:

Being undisturbed by hunger, thirst, and other bodily disturbances

Hearing things far away

Seeing things far away

Moving the body at the speed of thought

Assuming any form one desires

Entering the bodies of others

Dying when one desires

Witnessing and participating in the pastimes of the Apsaras

Completely executing one's determination

Being unimpeded by the modes of nature (gunas).

பமஸவ ம ச லலம வழ ய ல இரககம அகக மடம. ய லகள மடடபம
பமஸவ ம
ச லலம க தத ப பய பகழ சபறற ஒர ஊர. ற ய ய ல ந ர யம ன லம அரக ப பய
மணடபதத லரநத ப மபன ப ம இரபபத ல அஙபகபய றவரகள மதல சப யவரகள
வர எத ரப ரபப ஆ மபம க வ டம.
அஙக சக ஞ ம வ வ ய ந ஙகளம இரநதன. சபரமப லம ம ன வ ப பய ர ச யயம
வ வ ய ந ஙகள த ம.
மந தப ம ம வடடம மழதபம அவவ ற த பன. இத ல
அகக மடம மடடம வ த வ கக எனன?
கடஙபக பததடன வடடறகள உ தத க சக ணடரநத ர ப ம வம. அவரககக பக பம
மடடம வநதசதனற ல வபட இ ணட படம. ந றபத வயத ல ந யககணம எனப ரகபள
அரத ந ரப பபதறக கபவ அவரககக பக பம வரபம எனனபவ ? னனபபய எனன
ரத யம இரநத எஙக டடபய அபபடச ச லலவ ன. எஙக பப ய ரவ னன ந னம
ப ககபறன. எப எஙக பப ன லம கட
எஙக டட த னப வநத கணம. ந கக பம
பல ப பப டட பபசற. உனகக ரவகக பறம பவடட எனற கரவ க சக ணட ர. மரனவ
கடபபதறக கக சக ணட வநத தணண4ர க கட தடட வ டட பட சவள பய ச னற வ டட ர.
அவர இநதப பககம ய சவள பய ச னற ரபப ர. அநதப பககதத லரநத ஆள வநத ரநதத.
கயபய மரறபய எனற அழத த4ரதத வ டட ள ப ம வதத ன மரனவ . ஆம அவளத
அணணன பந யவ யபபடட இரநத ர. மரததவமரனய ல இறநத வ டடத ய வநதத ப த .
கணவர எஙபக ச னற ர எனற கடத சத ய மல, வநத அவளத தமப ய டபம உஙக மச ன
இஙக டட த ன பப ன க, ந ன மனன
பப பறன, 4கக ம வநத ப ர அவப ட எனற பட
வடரடப படட வ டடக க ளமப வ டட ள.
ப ம வதத ன க தகளககச ச யத ச னறத. ஆம , மச னன பப யடட ன ககம. எபபபவ
பப க பவணடயவன. என பந ததககபன இனரனககப ப தத பப யச ப ரநத ரகக ன ப ர
தறத எனற பட ம மன ர வடடககக க ளமப ச ச னற ர ப ம வம.

இவரகள ச னற ப வம, மரததவமரனய லரநத ப ம வதத ன மச னன உடல வநத
ப வம
ய க இரநதத ல கச லம கபப டம அபபப த த ன அத க தத ரநதத. இவர
வயத த ன இரககம இவர மச னனககம. இரவரம ட பப டட த ன பப க சக ளவ ரகள.
அவர பப யச ப ரநதத ல ப ம வததககம சக ஞ ம உளளற வரததம த ன.
ய ப ஒர சபரச ச லலயத, ஆசபதத சப ணதத ச மப பந ம வச ரககக கட தப ,
4கக ம பப ஙகப மய னக கர கக எனறத.
எனற க ளமப யத வ ஊரவ ம.
மய னக கர ரயயம அரடநதத. ப ரடரய வ டட உடர
இறகக யத த ன த மதம.
ப ம வதத ன ரமததனன கண த றநத ன. எஙக ரநத த ன பந யவ யபபடட அவன உடலல
ப ம வநதபத , ப ம வதத ன பமல ஏற அமரநத சக ணட ன. சவடடய ன மதல
அரனவரம தற சகடட ஓடத தவஙக னர. ப ம வதத றக தனரனபய நமப மடயவ லர .
ஏணட எபபடயம எஙக டட த ன வநத கணமன ச லற. இபபப ந4 த ணட எஙக டட
வநத ரகக எனற வ தத ய ம கப பப ய ப ம வதத ன ரமததனன பககதத லரநத ஒர
சப ய கலர எள த கத தகக ப ம வதத ன மகம கடத சத ய த வணணம ரததத
அவர க சக னற ன. த னம உடபன இறநத ன.

ப கம - 3
In the Srimad Bhagavatam the Five Siddhis of Yoga and Meditation are described as:

Knowing the past, present and future;

Tolerance of heat, cold and other dualities;

Knowing the minds of others;

Checking the influence of fire, sun, water, poison, and so on;

Remaining unconquered by others.
ச னரன ச ணட ல ய ல ந ர யதத ன எத ப அரமநத ரககம
ஜ ஜ அ ச சப த
மரததவமரன. மரததவமரனககள நரழநத லம மரததவமரன பப னறல த ஏபத
ஐநத நட தத
வ டத ககள ச னறத பப ல பத றறம. மரததவமரனகக வரபவரகள
எனனபவ
த ண சப த மககள த ன. மரததவமரன ஏபத த ரவ ழ க கடடம கணடத
பப ல
பந ய ள கள லம,
அவரகரளக
க ண
வநத
ப ரரவய ளரகள லம,
மரததவரகள லம, மரததவம பய லம ம ணவ ம ணவ கள லம, ச வ லயரகள லம,
மரததவமரன ஊழ யரகள லம ந ரறநத ரநதத. மரததவமரன வ மம அஙக ஙபக
சத நதத. ம ர
7 மண கக பமல ப ரரவய ளரகள அனமத பபத லர ய த ல
ஊழ யரகள ப ரரவய ளரகரள வ டட ஆ மப தத ரநதனர.
இத அரனதரதயம கணடசக ளள மல அஙபக தண ல
யநத ஏபத பய ரனயடன
ந னற சக ணடரநத ன ஸதர. மரததவக கலல ம ணவன. இனனம ஒர ஆணடல
மரததவ க ம ற சத ழ ல ச யயம கனவ சக ணடவன. அவனககக சக டககபபடட சவள
பந ய ள கள ப ரரவ பந ம மடவரடநதத ல சக ஞ ம கரளபபறற தறபப த த ன
அவனத ந றக லய ல இரநத எழநத சக ஞ ம ஓயசவடககம வரகய ல ந னற
சக ணடரநத ன. வழககம ய அவனத நணபன
பஜஷRடன த ன ச லவத வழககம.
இரவரம மதர கக ரகள. ஒப
வட வ டரககக எடதத ச னரனய ல படததக
சக ணடரநதனர.
பஜஷ பணகக
வடடப ப ளரள. ஸதர த ய தநரதயர அ ச
ஊழ யரகள.
பஜஷ ன பம டட ர ரபகக ல த ன இரவரம ச லவத வழககம.
பஜஷ பப ஸடம ரடடம பகத ய ல அனற பவர ப ரதத ன. க லமண பந ம வர
க தத ரநத ஸதர
பஜரஷத பதட அவனத அரறகபக ச ல
ஆ மப தத ன.
பப ஸடம ரடடம ச யயம பகத ஒர ஓ தத ல அரமநத ரநதத. அஙபக ச லவதறபக
அவனகக பதத ந ம டஙகளகக பமல ஆனத. பப ஸடம ரடடம பகத கக உளபள ச லலம
கதரவத த றநததம எத ப
பஜஷ வரவரதப ப ரதத ன.
பனமறவலடன, எனனட இவபள பந ம? வடபழன வர பப கணம சத யம . இநத
டடய படகக றத இத த ணட கஷடம. பப க வ பவ 2 மண பந ம பவஸட கத. ஏபத
நமகக ரபக இரககறதன
இவவளவ வத பந ம கத. பஸ பப பன மன அவவளவ
த ன.
வ க ளமபபவ ம எனற ன.
ஒப ந ம ம சப றட , இஙபக உடக ரநத ர. ம ரசசவ ககளள பப ய ஒர ரகசயழதத
மடடம பப டட வநதடபறன. இனரனகக மடடம 15 ககம பம
பப ஸடம ரடடம
பணண ய சச எனற பட க ளமப ன ன. ஸதர சப றகக மடய தவன க, ந னம வரபறணட ,
அஙபகய ரநத பப க ளமப ட ம எனறபட கடபவ வநத ன.

உளபள நரழநததம
பபநத இவரனப ப ரதத வணககம ச னன ன. எனன
ட ககசமணடஸ எல ம ச ட பணண டடஙகள எனற வணணம அவன டம இரநத
பபப ரரட ரகய ல வ ஙக ன ன பஜஷ. ர இபத இபபப ஒர பகஸ வநதத ர. அரத
சவள ய வச ரகபகன. உளபள வச டட எடததத தரபறன ர எனற பட சவள பயற ன ன
பபநத . த ரமப ஒப ந ம டதத ல த ரமப வநதவன ஒர ஸசடச ச ல ஒர இளமசபணண ன
உடர த தண ய ல மட இழதத வநத ன. ஆக சடணட பகஸ பப
ர. ஸப ட அவடட
எனற பட தளள ச ச ல எததன ககம பப த த ன அநதப சபணணகக உய ர வநதத!
தர ய ல ததததடனம, அ ஙபக
மகததடனம வ டகசகன எழநதவரளப ப ரதததம
அஙபகபய மரசர ய ன ன பபநத .
பவகம க ஸதர அரக ல வநதவள அவன கழதத ல பப டடரநத ஸசடத ஸபக பரபக
சக ணபட அவன கழதரத சநற தத ள. தடககச ச னற பஜஷRகக வ ழநதத ஒர பபயரற.
அத ப பய அவன மயஙக ப பப ன ன. ற த பந தத ல ஸதர த றநத கணகளடன அடஙக ப
பப ன ன. அநதப சபணணம த ன.

ப கம - 4
Occasionally, esoteric Western sources also refer to paranormal powers obtainable through spritual
development. In his book Roza Mira,[1] or The Rose of the World, Russian mystic and visionary
Daniil Andreev gives this list of paranormal abilities available to human beings through the astral body:

communication with angels, daemons, and elementals;

spiritual sight;

spiritual hearing;

"spiritual smell;"

"deep memory;"

levitation;

perception of cosmic perspectives and panoramas.
ச னரன. க ர
மண 9. க வல தரற ஆரணய ளர அலவ கம. க ர ய ப பய
ப ப பபககப பஞ ம னற இயஙக க சக ணடரநதத. எநதப ப ப பபம இல த ஒர இடம
அநத சப ய அலவ கதத ப பய உணசடனற ல அத ஆரணய ள ன அரற மடடபம.
உளபள கள ரடடய ன சக ர தததரதத தவ பவற ததம எதவம இலர . ப நத ச னரன
ம நக தத ன ஒடட சம தத டட ஒழஙக ப சரன இஙக ரகய ளபபடக றத எனற
பகடட ல வ யபபப பமலடம.
ச யபப க ம. ச னரன க வல தரற ஆரணயர. ப ரதத ல ஐமபத வயத ஆக
வ டடசதனபற ச ல மடய த கமப ம ன இளரம ததமபம உடலகடட. ஆரட எபபப த
ப ரதத லம பத த கத த ன இரககபம எனற ஐயபமறபடததம அளவகக சததம மறறம
வ ரறபப. எள ரமய ன உரவம. கணடபப ன
க ம. ந த னதத ல கக வரதத . ஆன ல
அவ த ந த னதரதபய ற த ஆடடம க ண ரவதத ரநதத தறபப ரதய சழந ர .
எபபபரபபடட வழகககள, சக ர ககறறம, சக ளரளக கறறம, த4வ வ த கள ப சரன,
தச
ணரடகள, மதக க வ ஙகரளப ப ரததவர ச யப ப க ம. அததரன
ப சரனகரளயம கதத ய னற ததம னற சமகம கத த4ரககம அற வ றறலம சப றரமயம
பரடததவர. ஆன ல இநத வழகரகப சப ரததவர இத தனகக வ டககபபடட வ ப
எனற கட எணண இய த கவர ப ரக அவர மகதத ல ஓடக சக ணடரநதத ல அநத
அரறயம அரமத ய ய இரநதத.
க ர
பதத மண கக ஒர கடடம ஏறப ட ச யயபபடடரநதத. அதறகணட ன
ஆயததஙகள ல இரநத ர ஆரணயர. க ர உணவ கட அரநதவ லர இனனம.
ய க க ர
பதத மண கக ஆரணயர அலவ க வள கதத ப பய இரநத கடட
அ ஙக றகள நரழநத ர. அஙபக அவரகக மனனபம ப உயர க வலதரற அத க கள
தஙகள 4ரரடகள ல வநத அமரநத ரநதனர. தமககள க ம வ
ததக சக ணடரநதனர.
அவ வர ஏ ய ககள ன த த ககரளப பறற பப க சக ணடரநத ரபப ரகபள ? ஆரணயர
நரழநத மறவ ந ட அஙபக அவ த வ ரறபபத தனரம அரனவர யம சத றற க
சக ணடத. அமரநததம அவர பப ய மதல வ கக யம, " ம எஙபக?" எனற த ன. "இபத
ர" எனற பதத பத ரனநத இரகரககள தளள அமரநத ரநத
ம இரகரகய லரநத
ட ச ன எழநத ர. அத ல ம ய ரதயம கமப மம ஒரஙபக இரநதத. என அரக ல இரககம
இநத 4டடல உடக ரஙகள எனற ர ஆரணயர. ம உடபன பவயம க அவர அரக ல வநத
அமரநத ர.

ம4டடங ஆ மப கக ம எனற சத ணரடரயக கரனததக சக ணட ச யபப க ம, "ந ம
எதறக க இஙபக கடய ரகக பற ம எனற உஙகளககத சத நத ரககம எனற
ந ரனகக பறன. தறபப த ச னரன ம நகர பய ஏன சம தத தம ழந டரடபய உலகக க
சக ணடரககம ப ணம ச யயம சக ர கள பறற மடசவடகக பவணட இரகக றத.
மத ரமச ர வர பகளவ பகடட எனரனத த ணறடகக த ஆடகபள இலர என ம. இத
நம ஒடட சம தத க வல தரறகக வ டககபபடட வ
க இரககம எனற ந ரனகக பறன.
இத வர சம ததம பத சனடடக சக ர கள. அத ல ஒனற மடடம
பமஸவ ம அரக ல.
மறற அரனததபம ச னரனய ல ரவததத த ன. அத லம 15 சக ர கள ச னரன பககரட
க வல ந ர ய எலர ககடபடட பகத கள ல த ன.
ம, ந4ஙக இநத வழகரகப சப றதத
வர ய ல எனன ச ல வ ரமபற4ஙக? எநத அளவகக மனபனற இரகக4ஙக? உஙகள ல
சக ர ய ள ரயப ப டகக மடயம ? பவபறதம உதவ பதரவய ? எவவளவ க
அவக ம
பதரவ? எனகக 24 மண பந க சகட சக டதத ரகக ர மதலவர. ச மப ந ரளகக இநதக
பகரW அணடர த கவர வச ரகக மடய த. பதத ரககக ஙக தடச கக டட இரகக ஙக.
அவஙக வ ரய அரடதத வ ஷயதரத லக ஆக ம ச மப ந ள ரவதத ரகக மடய த.
அதறகள ந ம 4கக ம கணடப டச கணம. ச லலஙக ம" எனற ர ஆரணயர.
கமப ம க எழநத அரனவரககம தன ப ண ய ல வணககம ச னன
ம, சக ஞ ம
சக ஞ ம க இநத வழகக
மபநதம கத த ன கணடற நத வ ஷயஙகரள சவள ய ட
ஆ மப தத ர. அவர பப
மடககம பப த ஆரணயர சநறற ய ல வ யரரவ தள ர
வ டடரநதத. க க சகட ரவதசதல ம இநத வழகரக மடதத வ ட மடய த எனபரத
அற நதத
? அல த இத மடககபவ மடய த வழகக எனற சத நத பப னத
அல த
தனத பவர கபக உர ரவககம வழகக க ஆக வ டம எனபத
அல த அவர உய ர ப
பற ககம அளவகக இத வ தத ம ன வழகக எனபத
?

ப கம - 5
In the Vibhuti Pada of the Yoga Sutras many different Vibhutis (powers) are mentioned. The following
Vibhutis are mentioned in the Yoga Sutras in the following order:

Knowledge of the past and future

Understanding the sounds (language) of all beings

Knowledge of previous existences

Knowing the minds of others

Invisibility

Suspending the ability of the body to be heard, touched, tasted, or smelled

Foreknowledge of the time of death

Strength of any attitude (such as friendliness)

Super-Strength (such as the strength of an elephant)

Knowledge of subtle, hidden, remote things

Knowledge of worlds, realms, universes, etc...

Knowledge of the arrangement of stars, planets, etc...

Knowledge of the movement of stars, planets, etc...

Knowledge of the arrangement of systems in the body

Freedom from hunger and thrist

Attainment of Steadiness or Immobility

Visions of Siddhas (perfected beings)

Knowledge of anything and everything

Knowledge of the mind

Knowledge of pure consciousness (purusha)

Psychic hearing, touch, vision, taste, and smell

Entering and controlling the bodies of others

Ability to float or walk on water, swamps, thorns, and other such objects

Ability to glow or radiate light around the body

Super-hearing (hearing at vast distances)

Flight, ability to fly

Mastery over the elements (earth, water, fire, air, space)

Making the body atomically small, indestructible, perfect

Perfection of the body in beauty, strength, grace, and brilliance

Mastery over the senses

Quickness of the mind, perception with the senses

Supremacy over all states of existence, omnipotence

Higher knowledge

Discriminating knowledge

Absolute Freedom (kaivalyam)
நத ன. சபயரகபகறறவன. அழக னவன. இரளஞன. பணகக னம இலர . ஏரழயம
இலர . நடதத வரககதரதச ரநதவன. தநரதய ன சத ழ
ன ஒர எச கட க கரடரய
ந ரவக தத வநத ன. த ய யப ரத மடடம இரகக ற ர. தநரத இறநத ஐநத
வரடஙகளககம பம க வ டடரநதத. வடடலரநத கரடகக 15 ந ம ட நரட பயணம த ன.
ச னரனய ன நதட ம கநத பகத ய ன ப 4ஸ க ரனர அரபக அரமநத ரநதத அவரகள
வடம கரடயம, பளள ப படபரபப ப த ய ப பய வ டட வ டட கரடரயக கவன தத
வரக ற ன நத ன. க ர ய லரநத ம ர வர த னநபத றம ஒப வ தம ன பவர
த ன. க ர கரடரயத த றநத ரவகக பவணடயத. மத யம கரடரய அரடதத வ டட

வடடகக
பப ட வ பவணடயத. ம4ணடம அர மண பந தத ல
பப டட வ டட
கரடரயத த றகக பவணடயத. இ வ 8 மண கசகல ம கரடரய ம4ணடம அரடதத வ டட
வடடகக வநத வ ட பவணடயத. இவனககத தரணய க ஒப ஒர கரடப ரபயன மடடபம.
ஞ ய றறகக ழரம மடடம ஓயவ. கரடய லம இவனகக அத க பவர
இரநதத லர .
இவனத சத ழ ல அபபட. இவன கத பதடச ச னற
கக வ ஙக பவணடயத இலர .
கமசபன கக ரகள அவரகபள அனபப ரவபப ரகள. வ றறக க
கக ன ல மடடம பப தம.
சகடட பழககம எனற எதவம இலர . வடடககம ஒப ப ளரள. எனபவ பஜ
க ஓடக
சக ணடரநதத நத ன ன வ ழகரக. இத அரனததபம ச னற ஆணட வர த ன.
இபபப த நத ரன ஆடசக ணடரநதத அவனத வயதகக ரகளகபக உ தத ன பந ய.
ஆம ம, க தல பந ய த ன. அநத பந யகக ன க ணம ஐஸவரய .
ஐஸவரய . சபயர ப பப பவ அவளம அழக த ன. அவளத தநரத ஒர கலல ப
பப
யர. அவரள ஒர ட கட கக ப ப ரககபவணடம எனற அவளத தநரதகக ஆர .
எனபவ மரததவம படததக சக ணடரகக ற ள. எரதயம படக இட ஈ எனற எடததக
சக ளளம கணமரடயவள ஐஸவரய . இரவரம நத ததக சக ணடபத ஒர வ தத ய ம ன
மபவதத ல. அரத இபபப த ந ரனதத லம இரவரம
ததக சக ளவ ரகள. அனற
ஞ ய றறக க ழரம. சப ழத பப க மல, தககமம வ மல நத ன ன ம வககச ச ல
பவணடம எனற மடசவடதத ன. உடபன க ளமப யம வ டட ன. மவணட ப டலரநத ஒர
அடகக ம டத த பயடடரககள வணடரய வ டட நத ன படம ஆ மப தத ப னனப வநத
ப ரநத ன. அத ஏபத ஆஙக ப படம பப லம. அவ
அவ ம க
4டட வ ஙக
த பயடடரககள நரழநத ன. ஏறகனபவ படம ஓடக சக ணடரநதத! இரடபவரளய ன
பப த த ன கவன தத ன. அநத ப லகன ய ல உடக ரநத ரநதத அவரனத தவ இனனம
ஒப ஒரவர மடடபம. அதவம அழக ய இளமசபண. அத பவற ய ரம லர ஐஸவரய த ன.
ஐஸவரய
அவளத பத ழ களம படததகக வரபவ ம எனற ச லல இரநதத ல
த பயடடரகக வநதவள. கரட ய ல பத ழ கள இரவரம க ர வ
வ ட இவள மடடம
தன ய ய. அவளகரளப பழ வ ஙக பவணடம எனற மனத னள ந ரனததவள அவரகள
இல வ டட ல படம ப ரகக மடய த எனன? எனற ந ரனததக சக ணட அநத அடகக
ம ட ன ம க மபளக றகள நரழநத இரபபத ப பய னன த பயடடர த பதரநசதடதத
அமரநத சக ணட ள. க4ழ வ ர ய ல ய ப
ர மடடம அமரநத ரநதனர. அவரளக
கணடதம எனன ஈரபப ந கழநதபத சத யவ லர ! அடதத வ ம அபத பப ல ஞ ய றறக
க ழரம அபத த பயடட ல ம4ணடம ஏபத ஒர ஆஙக ப படதரதப ப ரககம
கக ல
வநத ரநத ன.
ய க அவளம. ஆன ல இநத மரற இர பத ழ களடன. இரநத லம
இவரன அடககட அநத இரடடலம அவள க ணத தவற மல இரநதரத அவனம
கவன தத ரநத ன. நத ன ன அழககக கத த ன தன மனரத மதலல பற சக டதத ள
ஐஸவ ய . ப னனர அவனத கணஙகள, ககனம, பந ந தவற ரம எனற அரனததம
அவளககப ப டததக சக ணடத.
நத னககம ஐஸவ ய வககம இரடபய நடககம க தல
நத பப சபரமப லம
ஞ ய றறகக ழரமகள ல மடடபம. அவளம கலல ச ல பவணடம. அவனம கரட த றகக
பவணடம. எனபவ மறற ந டகள ல இரவரபம ப த ன. இபபப தம ஞ ய றறக க ழரம
ம ர பந க க ட கக அபத த பயடடரககப படம ப ரககச ச லவ ரகள இரவரம!
யப ரதய ன கவர
எல ம நத ரனப பறற த த ன. அவனககம க
க தத ல
த ரமணம ச யத ப ரகக ந ரனதத ர. ந ரறய சபணகள ன படஙகரளக க டடயதணட
அவன டமம. அரனவர யம ப டககவ லர
எனற ஒப வ ரதரதய ல ச லல வ டம
நத னகக எபபடத த ரமணம ச யத ரவககப பப க பறன எனற ப மபவபத யப ரதய ன

வ டகரக. அபபப சதல ம அவனத க தல பறற ச ச லல கடய வ ர வ ல
த ரமணதத றக ஏறப ட ச யத சக ளள பவணடம எனற ந ரனததக சக ளவ ன
ஆன ல ப வம, அவளம த ன அநதப பத சனடடல ஒரதத எனற அவனககத சத நத ரகக
ந ய யம லர .

ப கம - 6
An out-of-body experience (OBE or sometimes OOBE) is an experience that typically involves a
sensation of floating outside of one's body and, in some cases, seeing one's physical body from a place
outside one's body (autoscopy). Approximately one in ten people claim to have had an out-of-body
experience at some time in their lives.[1] For some, the phenomenon occurs spontaneously, while for
others it is linked to dangerous circumstances, a dream-like state, a near-death experience, or use of
psychedelic drugs. A few have been able to induce the experience deliberately through visualizations
while in a relaxed, meditative state, or through a lucid dream. Relatively little is known with certainty
about OBEs.[2] Recent studies have shown that OBEs can be induced by stimulating the angular gyrus
at the temporal-parietal lobe junction.
அரனவரககம கமப ம க வணககம ச

னன

ம, தனத பபசர த சத டஙக ன ர.

"எனகக இநத வ யபபள தத கம ஷனர
ரகக நனற . இநதத சத டர மபவஙகள கற தத
கவர த ன எனககம. இத ம க வ
ன வழகக எனபற ந ரனகக பறன. பத ரனநத
மபவஙகள எஙகள க வல ந ர யக கடடபப டட எலரகககள நடநத ரபபத ல மடடமல .
ஒர மபவதத ன பந ட ட ந பன எனபத லம த ன.
சம ததம நரடசபறற மபவஙகள பத சனடட. ஒவசவ ர மபவதத றக மனபம ஒரவர
இறநத பப ய இரகக ற ர. அநதப ப ணம எழநத இனசன ரவர க சக னற வ டட ம4ணடம
இறநத வ டக றத. இத மடடபம இநத பத சனடட மபவஙகளககம உளள ஒறறரம!
இனனம
ஒறறரமகளம உளளன. அரவகள இபத : ஒனற பத ரனநத மபவஙகள
எஙகள எலரகககள மடடபம நடநதளளத. இனசன னற இர மரததவம பய லம ம ணவ,
ம ணவ ய ன
வகள. அவரகள ன சபயர ஸதர மறறம ஐஸவரய . இரவரம மரததவக
கலல ம ணவரகள எனபத மடடபம அவரகளகக ரடபய உளள ஒறறரம.
இநத வழகக ல நமககக க ரடககவ ரநத ஒர தபப க ரடகக மல பப னத ல எனகக ம கநத
வரததம.
பமஸவ ம அரபக இரககம அகக மடதத ல நடநத இபத பப னற ஒர
மபவதத ல மபவம நடககம மனனர இறநத பப ன ப ம வதத ன ரமததனர அவர க
சக லலம மனனர ஏபத
பப ய ரகக ற ர. அத எனன எனற அற நத சக ளள
மடநத ரநத ல இநத வழகக றக ம கவம உபபய கம க இரநத ரககம. த த ரஷடவ ம க,
ப ணம உய ர சபறற எழநததபம அரனவரம தர சதற கக ஓட இரகக னறனர. த தத ல
இரநத ப ரதத ஒரவர மடடபம ப ம வதத ன ரமததனர சக லவதறக மனனர
ஆபவ ததடன ஏபத பப யத கச ச லக ற ர.
15 மபவஙகள எஙகள பகத ய ப பய நடநத ரபபத ல சம தத மபவஙகள ன ம மம எஙகள
பகத ய ப பய இரபபத கக சக ளள ம.
நணபரகபள, ந4ஙகள ஒனரற எனத இநதப பபச ல கவன தத ரகக ம. அத வத என
பபச ல எஙகபம சக ர எனனம வ ரதரதபய ந ன உபபய க ககவ லர . மபவம எனற
மடடபம உபபய க தத ரகக பறன. ஏசனனற ல சக ர
எனற ந ம ந ரப கக மனற
வ ஷயஙகள பவணடபம! 1. சக ர ய ள எனற ஒரவர. 2. சக ர கக ன க ணம அல த
பந ககம அத வத பம டடவ. 3. சக ர
த டடம டபபடட நடநதளளத , அல த
எபதசர ய க நரடசபறறத அல த வ பதத அல த பழ உணரச ய ன சவள பப ட ?
எனனம பகளவ களகக இநத
மபவஙகரளப சப றதத வர
எநதக பகளவ ககம

வ ரடயள கக மடயவ லர . ஏசனன ல சக ர
ய ர க ரகத ச யய மடயம?

ச யபவர மறவ ந டபய ம ததம பப க ற ர.

எனபவ எனரனப சப ரததவர இத மன தரகள மபநதபபட த அம னஷய கத கள லம
இரககபம எனனம எணணவம இடம இரகக றத."
இத வர கவனம கக பகடட ஆரணய ன மகதத ல கவர

ப ரக அழததம க ஓடயத.

ம பமலம பபசவதறக மனனர ஆரணயர அவர பபசர க கறகக டடப பப ஆ மப தத ர!

ப கம - 7
A near-death experience (NDE) is an experience reported by a person who nearly died or who was
clinically dead and revived. Some scientists believe the experience can be explained by hallucinations
caused by a dying brain. However, this model of explanation is steadily being challenged by
longitudinal studies conducted in the Netherlands and elsewhere (van Lommel, 2004). The experience
is surprisingly common, especially since the development of cardiac resuscitation techniques.
According to a Gallup poll approximately eight million Americans claim to have had a near-death
experience (Mauro, 1992). The experience often includes an out-of-body experience.

நத ன ன வ ழகரக ஐஸவ ய வ ன க தலடன இன ரமய கத த ன ச னற
சக ணடரநதத. அத லம தனத த யகக ஒர மரததவ மரமகள வரவத கற தத ம கவம
நபத பபடட ன. தனத த ய டமம அடககட உனகக எபபட மரமக வ பபப ற னன ப ர
எனற ச லலக சக ணடரநத ன.

அத எச கட ன கஸ யகதத ல பக டடகள மரறநத டககள உளபள நரழக னற பந ம.
இவன எச கட ன க கரட ரவதத ரநதத ல டககள ன பதரவரய உணரநத சக ணட ன.
எனபவ இ ணட ட ம ரப ய கடரன வ ஙக அரத டககள ல மதலட ச யத ன. மதலல
நனற க
பமம அளள த தடடயத இநத வ ய ப ம. இதன ல இரபரப ஏறற க சக ணபட
வநத ன நத ன. ஆன ல அவனத பப த த க ம எனற சத யவ லர . உளந டடலம
டககள தய ர ச யய ஆ மப ககப படடத. சப ய அளவ ல வ ர இறககம ஏறபடடத.
இரபப இல மல இரநதவரகள அரனவரம தபப ததனர. இரபப அத கம ரவதத ரநத
நத பன ம கவம ப த ககபபடட ன. மதலகபக பம ம வநத வ டம அப யம ஏறபடடத.
அவனத தநரதய ர சபய ல க மதத ல ந ப னகள இரநதத. அரனதரதயம வ றற
அநதக கடனகரள அரடதத வ டட ம4ணடம தனத பரழய கரடய ப பய பரழய ம த பய
வ ய ப தரத ஆ மப தத ன. தனத தநரதய ன ச ததககரளக சக ளரளயடபபத பப ல
இபபட ஆக வ டடபத எனபத ல அவனககம வரததம த ன. இரநதம இநத ந ர ய வத
ந4டகக றபத எனற ந ரனததக சக ணட ன.
இவவ ற ரகரகய ல ஒர ஞ ய றறக க ழரம. வழககம பப ல ம ர க க ட கக அநதத
த பயடடரககச ச னற ஐஸவ ய வகக கக க தத ரநத ன. அவள வ வ லர . உடலகக
ய ல மல பப ய ரககபம எனற த ன மதலல ந ரனதத ன. ஆன ல இ ணட மண
பந ஙகளகக மனனர பப ன ல பபசம பப த கட ச ல வ லர பய எனற ந ரனததக
சக ணட ன. ஆன ல, சத ர பப ய ல பப க சக ளளம பப த இரவரம இநதத த பயடடர
ச லலம வ யம பறற பப க சக ளளபவ ம டட ரகள. ஆன ல
ய க த பயடடரகக
மடடம வநத வ டவ ரகள! அத அவரகளககள இரநத ஒர பப பபட த ஒபபநதம. படம
மடயம வர அவனகக சப றககபவ மடயவ லர . ஏன ஐஸவரய இனற வ வ லர
எனற பகளவ பய அவரனத தரளததக சக ணடரநதத.
மறந ள த ஙகடக ழரம க ர
கரடரயத த றபபதறக கக கரடககச ச னறவனகக
ஆச யம ன ஆச யம. கரடய ன சவள பய ஐஸவரய ந னற சக ணடரநத ள.

ப கம - 8
Parapsychology is the study of certain types of paranormal phenomena (parapsychology comes from
the Greek para, “beside, beyond,” + psychology, derived from the Greek psyche, “soul, mind,” + logos
“rational discussion”). The term was coined by Max Dessoir (1889). J. B. Rhine adopted it to refer to
the scientific study of paranormal phenomena which are manifestations of psi. According to The
Parapsychological Association, an organization affiliated with the American Association for the
Advancement of Science, parapsychological phenomena can be categorized thus:
These [paranormal] anomalies fall into three general categories: ESP[...] [Extra-Sensory Perception],
PK [Psychokinesis], and phenomena suggestive of survival after bodily death, including near-death
experiences, apparitions, and reincarnation. Most parapsychologists today expect that further research
will eventually explain these anomalies in scientific terms, although it is not clear whether they can be
fully understood without significant (some might say revolutionary) expansions of the current state of
scientific knowledge. Other researchers take the stance that existing scientific models of perception and
memory are adequate to explain some or all parapsychological phenomena.
ரம மற ததப பப ய ஆரணயர, "ந4ஙகள ச லலம ப வறற ல எனகக உடனப ட
இரகக றத
ம. ஆன ல இநத அம னஷயம, பபய, ப ச எனற ச லக ற4ரகபள அரதத
த ன ஏறறக சக ளள மடயவ லர . இத வ ஞஞ ன யகம. இத ல பப ய ஆவ அத இத
எனற ந ம நமத பந தரத வணடகக பவணட ம.
இரவய வம எனரனப சப ரதத வர சக ர கபள. இததரன சக ர களககம ஏபத ஒர
சத டரப இரகக பவணடம. அநதத சத டரப ல த ன சக ர ய ள இரகக ற ன. அவரன
இநபந தத றகள ந ம கணடப டதத ரகக பவணடம. வ டடரவககம ஒவசவ ர வ ந டயம
நமத தரறகக அவம னம த ன.
எவவளவ 4கக ம ப டகக மடயபம ப டகக பவணடம. அதறகணட ன வழ மரறகரள
மடடம இபபப த பபசபவ ம." எனற ர.
மறற க வ ரகள தஙகளககள கசகசசவனப பப க சக ணடனர.
பம சத டரநத ர.
"இரநத லம ந ன நமப கரக இழககவ லர எனபரதத சத வ ததக சக ளக பறன. கடநத
ஒர வ ம க எஙகள பகத ய ல ய ச ரவர இறநத லம அதறக ம கநத மகக யததவம
சக டதத க வலதரற ப தக பப ல த ன அரனததச டஙககளம ச யயப படக றத.
ஆரணயர ச லவத பப ல அநத 18 மபவஙகளககம சத த
ய ப
ஒரவர த ன.
அவரககம இறநதவரகளககம ஏபத வ ப தம இரகக பவணடம. அநதத சத டரரப
நமம ல அற ய மடய வ டட லம இரத எனன ல ஆண தத ம கச ச ல
மடயம.
ஏசனனற ல, ஸதர க சக லலம பப த அநதப சபணணகக பமலம இரவர க சக லலம
வ யபப இரநத ரகக றத. ஸத ன நணபர மறறம ப ணவரறப ப தக வ ர. இவரகள
இரவரம கடபவ த ன இரநத ரகக னறனர. இவரகரளக சக ல மல
ய க ஸதர க
சக னறவ டட இறநத வ டட ள அநதப சபண. ந ன தபப த கக ய வர , பத சனடடப
பபரகள ல ஒரவர
ஒரவர சத நதவர ஸதரம ஐஸவரய வம த ன. மறறவரகள
கடமபஙகள ல வ
ததத ல மறற பத பனழ பபர ப பறற யம எதவபம சத ய த எனபற
ச லக ற ரகள. அத பப ல சக னற ப ன ம பபவரகளககம, சக ல பபடபவரகளககம
எநதத சத டரபம இலர , அநதக க மதத ல இறநத ப ம வம தவ . அநதக கடமபதத னரம
மறற பத பனழ பபர ப பறற யம சத ய த எனக ற ரகள. இத சக ஞ ம கக ன பகஸ
த ன. ந ன ச னனரத ரவதத உஙகளகக ஏபதனம கள க ரடதத ல ச லலஙகள.

எனகக வ யபப தநதரமகக நனற " எனற பட அமரநத ர

ம.

ஒர க வ ர எழநத சக லவதறக மன அவரகள இறநத த ன பப ன ரகள எனபரத
ஊரஜ தம ச யத மரததவரகரள வ
தத4ரகள எனற ர.
ம உடபன எழநத, "நனற க வ
தத வ டபடன. அரனவரம ரக வ தத வ டடனர.
ப ம வதத ன ரமததனர மரததவமரனய ப பய இறநத ப றக த ன, அவ த உடர
க மததகக எடததச ச னற ரகக ற ரகள. அநத மரததவ டமம ந ன சத ர பப ய ல

தபதன. அவரகக உய ர வரவதறக வ யபபப இலர எனற ர!"
ஆரணயர, "எனன ச யவசதனற சத யவ லர . நமககக கரறநத க
அவக பம
இரகக றத. ய ர உதவ ரய பவணடம ன லம சபறறக சக ளளஙகள.
4கக ம
கணடப டயஙகள. அடககட எனரனத சத டரப சக ணட இநதக பகஸன மனபனறறம
கற தத சத வ யஙகள. கடடம ந ரறவறறத" எனற ர.
அஙக இரநத ஒர க வ ர மடடம

ரம ரவதத கண வ ஙக மல ப ரததக சக ணடரநத ர.

ப கம - 9
SIDDHI (Sanskrit -- Accomplished One). A term for different capabilities: Through recognizing
emptiness, clarity and openness of the mind, different qualities arise naturally, since they are part of
mind. The Buddha, whose personal name Siddharta is based in the root-word and means "he whose aim
is accomplished," distinguishes between two types:

Normal Siddhis: all those forces of the conditioned world that transform elements.

Extraordinary Siddhis: the ability to open beings up for the liberating and enlightening truths; to
lead to Realization.
அநதக க ர ப சப ழத ப பய ஐஸவரய ரவப ப ரததத ல, அவனகக இனப அத ரச
ஏறபடடத. எனன ஐஸ இநதபபககம எனற ன. அவபள பநதத பப ன பபசம பப த கட
எனகக ஞ பகம இல . அபபறம இநத க4த வநதவடன த ன ஞ பகம வநதத. பநதத என
க ள ஸபமட ஒரததபன ட ப றநத ந ள. எலப ரம ப ரநத அவனகக ட 4ட சக டதபத ம.
அபபறம உஙகரளப ப ரககணம பப
இரநதச க ர ய ப பய வடடகக வநத ரபபபன.
, வ த க ர ரவதத வ ணம அத இதனன ப ரம லடட ம ப ரககணம , அத ன
கரடகக வநதடபடன எனற ள. ந மமத ப சபரமசச வ டடபடபய நத ன பகடட ன, "ஆம ,
சப றநத ந ள வநத அவஙக த பன ட 4ட கடககணம, எதகக ந4ஙகள ம ப ரநத ட 4ட
கடககற4ஙக" எனற ன. "அவன ஒர ஏரழப ரபயன. பப தம ?" எனற ள ஐஸவரய .
"சபயர?" எனற ன நத ன. "ஸதர" எனற ள.
. கரடரயத த றககவ லவ வட
ம ? எனற ன நத ன. அத உஙக இஷடம. எனகக
க ப ஜ பப கணமபப எனற பட க ளமப ன ள ஐஸவரய .
அதனப ன நத ன ன க தல வணட பவகம கத த ன ஓடக சக ணடரநதத.
ஒரந ள தன த ரய அரழததக சக ணட ச ணட ல ஸபடஷன வழ ய கச ச லலம பப த
த ன ஐஸவரய அ ச மரததவமரனககள சவளரளக பக ரடபட ட உளபள நரழவரதப
ப ரதத ன. அமம வ டம அவரளக க டட பவணடம எனற த டச னற ஆர பபடட ன.
இரத வ டத தன க தர ச ச ல வழ இரகக த எனற ந ரனதத பன எனனபவ ?
உடபன உளபள த ரபப ன ன வணடரய. இஙபக ஏணட பப ற எனற அமம வ டம, உஙக
மரமகரளக க டடதத ன அமம எனற பட வணடரய ந றதத ன ன. மரமகரளக க டடப
பப ற ய ? எஙபக? இஙபகய ? எனற ர அவனத அமம . அபத சவளரளக பக ரட பப டடப
பப ற பள அவரளத த ன ந ன க தலகக பறன அமம . அவள சபயர ஐஸவரய ,
ட கடரககப படகக ற எனற அவன, இரஙக உஙகளகக அற மகபபடதத ரவகக பறன
அபபறம ந4ஙகள சச உஙக மரமகள சச எனற ன. உளபள ச னற ஐஸவரய ய ரடபன
ததப பப க சக ணடரநத ள. பநப அவள மனன ல ந னறதம அவளககம ஆச யம
த ஙகவ லர . எனன இநதப பககம எனற ள. இவர த ன என அமம எனற அற மகம ச யத
ரவதத ன நத ன. அவளம ந ன அதரதகடப பப கக டட இரகபகன இத ஸதர ந4ஙக
இவர கடப பப கக டட இரஙக எனற ள. நத னம ஸதரம ரககலகக க சக ணடனர!
ற த பந ம பப க சக ணடரநத வ டட சவள பயற ய அவனத அமம வகக ம கநத த ரபத .
நத னககம ம கநத நபத ம. அவனத சத ழ லல ஏறபடட இநத நஷடதத றக ரடய லம,
அவன மனத ல எனசனனனசவல ம நடகக பவணடம எனற ஆர பபடட பன அத
எல பம நடநத ரநதத.
அவன ஆர யடன க தலதத ஐஸவ ய வ ன இறபரபத தவ .

ப கம - 10
Just like any other natural human ability, different people display differing abilities towards learning
and/or spontaneously displaying siddhis with Karma often playing a primary role. Some people are
born with siddhis that they exercise without being aware that their particular psychic gift is unusual. In
such cases, it may come as a traumatic event to the individual when they learn that their ability is not
common and that they are considered a "misfit" by other people not possessing the psychic ability.
ரமபய ரவதத கண வ ஙக மல ப ரததக சக ணடரநத அநதக க வ ர சபயர ஙகர.
தறபப த த ன ஐ.ப .எஸ. மடதத வ டட பந டய க பவர ககச ப ரநத ரபபவர.
அ ஸடணட கம ஷனர பதவ வக பபவர. தடபப ம ககவர. இரளஞர. வ றவ றசவனற
எழநத
ரம
பந கக
வநத
ஙகர,
உஙகள டம
சத ர பப ய ல
ந ரறய
பப பவணடய ரகக றத உஙகள ச ல பப ன நமபர த ரஙகள எனற பகடட வ ஙக க
சக ணட ச னற வ டட ர.
ந ர யதத றகத த ரமபம வழ ய ல ச லபப ன ஒலததத. ஙகர த ன அரழதத ரநத ர. இநதத
சத ட ல மதலல இறநதவர ஒர வடந டடகக ர மறறம கரட ய ல இறநதவர ஐஸவரய .
அபபடதத பன? எனற ர. ஆம ம எனற ர
ம. இநத இ ணட
வகளம ம கவம
மகக யததவம வ யநதத க இரகக பவணடம. இ ணடககம இரடய ல ஆற ம த
இரடசவள இரகக றத. இதறகள 18 மபவஙகள. க டடததடட 10 ந ரளகக ஒர மபவம
வதம நடநத ரகக றத. இபபப த கரட
மபவம நடநத ஒர ம தம ஆகப பப க றத. ந4ஙகள
ச லலய வ ஷயஙகரள ரவததப ப ரககம பப த அடதத இத பப ல ஒர மபவம நடகக
வ யபப லர எனபற என உள மனத ச லக றத. இரதச ச ல த த ன கபப டபடன.
ந4ஙகள வ ரபபபபடட ல ந னம இநதக பகஸல உஙகளடன பண ப ய ஆர பபடக பறன
எனற சத டரரபத தணடதத ர ஙகர. மககம இத ல நபத ம த ன.
மறந ள க ர ய ப பய
ம ன ந ர யததகக வநத
ஙகர, அநதப பத சனடட
ரபலகரளயம எஙபக க டடஙகள எனற பட வநதமரநத ர. இத த ன மதலல இறநத ந ரத
இணடயன ? எனற பகடடவர அநத பக பரப ஆழநத படகக ஆ மப தத ர.
இபபடபய அரனதரதயம ஒவசவ னற கப ப ரததவர, "எனககம ஒனறம ப படவ லர .
ந ம ஏன ந4ஙகள இறத ய கச ச னன அம னஷயம எனனம ப ரதய ல பப கக கட த?
எனற ர. ம
தத பட, "அத ஒர ப ரத அல பவ! எபபடப பப க மடயம?" எனற ர.
எனன இபபடக பகடட வ டடரகள? அதறகம வழ எனன டம இரகக றத எனற ர ஙகர.

ப கம - 11
Buddhism teaches that after a practitioner achieves a certain degree of realization, spiritual power
develops. Furthermore, it is acknowledged as well that supernatural powers are not attainable
exclusively JUST by Buddhists and Buddhists only, but possible for anyone who has deep religious and
spiritual cultivation to develop some kind of "supernormal powers."
Siddhi is typically defined as "a magical or spiritual power for the control of self, others and the forces
of nature." The siddhis described by occultists and yogis are in actuality supernormal perceptual states
available to all human beings. These are absolutely natural abilities that can be explained in highly
rational terms. There is nothing mysterious or magical about the siddhis.
அத எனன வழ எனற ஆவலடன பகடட ர
ம. "ந ன ச னற ஆணடல ஐ.ப .எஸ.
மடதததம ட. எஸ. ப . ஆக ஸவ லலபதத ல பப ஸடங ஆபனன. அரக ப பய இரநதத
பமறகத சத டரச மர . அநத மர கள ல இல த மலரகச ச டகபள இலர எனற
பகளவ பபடடரகக பறன. அத பப க அஙபக
ததரகள ந ரறய பபர இரபபத கவம
பகளவ பபடடரகக பறன. ஒரமரற அநத மர கள ல அஙபகபய வ ழம பள ஙகரகள எனனம
மர வ ழ ஆத த வ ட மககளடன அடரதத ய ன மர களககளளம ச னற ரகக பறன.
ந னம என நணபனம ஒர ம ரனப ப ரததச சடட வ ட பவணடம எனற தபப கக ரய
எடதத பப த அஙபக இரநத ஒர வயத ன ஒரவர டசடன என ரகரயப ப டதத ர
ப ரஙகள எனன ல அநதப பககம இநதப பககம அர கக மடயவ லர . அநத மத யவரகக
அவவளவ ப ம இரககம எனற ந ரனககவ லர . அவர
ததக சக ணபட அத உஙகரள
வநத மடடயத ? ந4ஙகள க ஏன அதன வ ழவ ல மடடக ற4ரகள? எனற ர. ப னனர த ன
பள ஙகரகள டம வ
ததத சத நத சக ணபட ம. அவர மகக லம அற நத மன வ ம.
ந ரனதத ல எஙபக பவணடம ன லம பப வ
ம! சப ய
தத ம. ப
மலரககள
பறற யம அவர எஙகளககக க டடக சக டதத ர. இ வ ல ஒள ரம ம ஙகள, ப மபக கடகக ன
மலரககள எனற ப மலரககள பறற த சத நத சக ணபட ம. அவ டம இநதக பகரWப
பறற ச ச னன ல அவ ல உதவ மடயம எனற ந ரனகக பறன. எனற ர ஙகர.
அபபடய ன ல ந ரளகபக ந ம ரவரம ச னற வரபவ ம எனற ர

ம அவ

ததடன.

அவர க ரகயமரதத ய
ஙகர, அதறக மன ந ம ச யய பவணடய மகக யம ன
பவர சய னற இரகக றத எனற ர. சத டரநத, "ந ம மதலல வ
கக பவணடயத
இஙபக ய ர யம இலர . பமஸவ ம அரக ல இரககம அகக மடதத ல த ன" எனறவர,
அகக மடததககம ச னரனககம எனன சத டரப? ய ர வநத ச னறத? எனபரத
இஙக ரநத கணடற வத ரவகபக ல பப ரககள ஊ ரயத பதடவத பப னறத. அபத
வ ஷயதரத அகக மடததககப பப ய வ
பபத ப ய ததககள மநத பபரபரபத
பதடவத பப னறத. ஏறகனபவ அஙக ரநத வ
தத எனகக அரனததத தகவலகளம வநத
வ டடன எனற ரமப ப ரதத
தத ஙகர, "அஙக ரககம க வல அத க கக இநதக பகஸ
பதபத ட பத சன னற அதபத ட இதவம ஒனற. அவரகக இதன மகக யததவம
சத நத ரகக த எனற ந ரனகக பறன. பமலம ந ம வ
தத ல ஏபதனம தபப த கக
வ யபப இரகக றத எனற ந ரனகக பறன."
அனற இ பவ இரவரம அகக மடம ச னற வ டட அபபறம அஙக ரநத ஸவ லலபததர
ச னற வரவத எனற மடவ ச யத சக ணடனர.
ப வம அகக

மடம ச லவத ல அவரகள பமலம கழமபப பப க ற ரகள எனபதம, அநதச

ம ய ர சவறம உபபககலலககக கடப சபற ம டட ர எனற
கரத!

ம மடவ ச யததம தன க

ப கம - 12
Siddhi powers are said to be obtainable by meditation, control of the senses, devotion, herbs, mantras,
pranayama, or good birth.
Lord Krishna states that:
"Whatever mystic perfections can be achieved by good birth, herbs, austerities, and mantras can all be
achieved by devotional service to Me; indeed, one cannot achieve the actual perfection of yoga by any
other means." (SB 11.15.34)
Seeking siddhi powers is often discouraged and considered to be an impediment to spiritual
advancement.
நத ரனப
பப ல
மக ழச ய கவம,
வ ழவ ல
த ரபத பய டம
இரநதவரகள
ச னரனய ப பய ய ரம இலர
என ம. அவபன எத ரப ரதத த க தல,
நஷடதத லரநத ம4ணட சத ழ ல, அமம ரவயம மமத கக ரவதத க தல எனற அவன
ந ரனதத அரனததம அவன ந ரனததபடபய நடநத ரநதத. கடவள என பககம மடடபம
இரகக ற ர எனபதறக இரத வ ட பவற எனன அதத ட இரகக மடயம எனற ந ரனததக
சக ணட ன.
இரநத லம அவனககம மனத ல ஒப ஒர கவர இரநதத. அத த ன சப ற ரம உணரச .
சப ற ரம உணரச எனற ச லவரத வ ட த ழவ மனபப னரம எனறம ச ல
ம.
அவன சப ற ரமப படடத ஸதர ப ப ரதத. அவன எபபப த அ ச மரததவமரனககச
ச னற லம ஸதரம ஐஸவரய வம
ததப பப க சக ணடரபபரதப ப ரதத அவனககப
சப றரம சக ஞ ம சக ஞ ம கக கரறநத சக ணபட வநதத.
ஆன ல, ஐஸவரய சதள வ கத த ன இரநத ள. இரவரககம அநத மரததவமரனய ல
அரகரபக ந றக லகள. ஆணகரள ஸதர ப ரபப ன. சபணகரள ஐஸவரய ப ரபப ள.
இரவர யம ப தத ரநதத ஒப ஒர த ர மடடபம. த ர பப டட இரநத லம இரவரம
ததக சக ணபட பப க சக ளவ ரகள. இவள பப
வ டட லம ஸதர பபசவ ன.
க ணம இவன
ததப பப ன ல அதபவ வரம பந ய ள களககப ப த மரததவம ச யத
ம த
எனற ச லவ ன. பந ய ள கள இநத ட கடர நமரம ச க பணண ய ப றகம
கக ற ர. அதன ல நமககப சப ய ப சரன உடலல இலர
பப
எனனம மன
ந ர கக வரவ ரகள எனற நமப ன ன. அத உணரம த ன எனற ப னனர ஐஸவரய வம
கணட சக ணட ள. இதன ல இரவரம ப
மப பப க சக ளவத எனபத வழககம க
இரநதத.
அவவபபப த இரதக கணட நத னககத த ழவ மனபப னரமயம ஏறபடடத. ந மம இநத
ஸதர பப ல படதத ரநத ல ஐஸவரய பவற ய டமம பப க கட ம டட ள எனனம
ந ரனவம ஏறபடடத.
ஒரந ள ஸதர ஞ ய றறகக ழரம ம ர
த ர ய ஙக ல படம ப ரகக அரழதத ள
ஐஸவரய . நத ரனப பறற யம ச லலய ரநத ள. நத ரனத த ன ந4 க தலகக ற ய
எனற எததரன மரற ச லவ ய? அனபற ந4 அற மகபபடதத யவர த பன? எனற பகடட
ஸத டம, இசதல ம உனககப ப ய த. இனரனகக ந4யம எனபன ட த பயடடரகக வ ,
ந ஙக க தலகக ஆ மப ச த ல இரநத வ
வ ம இஙபக த ன எஙகள
நத பப

சத டரக றத. அரத ந4யம ப ரகக பவணட ம ? எனரனககம க4த
வ பப . எனற ள.

வரவ . இனரனகக ந4

பம டட ர ரபகக ல த பயடடர வள கதத றகள நரழநத நத ன கணணகக த தத ல
இரவரம
ததப பப க சக ணடரபபத த ன மதலல படடத. இஙபகபய அரழதத வநத
வ டட ள எனற எணண யவன, அபபடபய வணடரயத த ரபப வ டட ன.
அத த ன அவன அவவ ரவர யம

வதறக மன ப ரததத.

ப கம - 13
Just like any other natural human ability, different people display differing abilities towards learning
and/or spontaneously displaying siddhis with Karma often playing a primary role. Some people are
born with siddhis that they exercise without being aware that their particular psychic gift is unusual. In
such cases, it may come as a traumatic event to the individual when they learn that their ability is not
common and that they are considered a "misfit" by other people not possessing the psychic ability.
ஙகரம
மம அகக மடம ச னற ப ரநத பப த க ர 10 மண கக பமல ஆக ய ரநதத.
சப ய லயடட க ரவதத அநத ஊர ஆயவ ள டம பப ய இரவரம இநத ஊர ப
சப ரததவர ப ம வம இறநதத பபயடததத த ன எனபத ல சதள வ க இரபபத க
உணரநதனர. மதல தகவல அற கரகய லம அவவ பற ந பப ய ரநத ர ஆயவ ளர.
மதர ய லரககம மரததவமரன மரததவ டம வ
ததத ல அஙபகபய ப ம வம இறநத
ப னனர த ன அவ த உடர
உறவ னரகள எடததச ச னறத க அவரம அவ த
வ ககம தத ல நபதகமற எழத ய ரநத ர.
"ந ன ஏறகனபவ ச னபனன. ஏபத அம னஷய கத த ன இத ல வ ரளய டத." எனற ர
ம. ஙகர, "இபபப ந ம பநப ப ம வதத ன வடடககத த ன பப பற ம. அஙபக

ச ஏத வத க ரடகக ம.", எனற ர.
அநத ஊ ல அவரகள ப ரததத ப பய சக ஞ ம சப ய வட க இரநதத ப ம வம வட.
நடவ ல சப ய த ழவ மம இரநதத. ப ம வதத ன மரனவ ரயத தவ பவற ய ரம
இரபபத கத சத யவ லர . ப ம வதத ன மரனவ ய டம ற த பந ம பபசசக சக டததத ல
அவ த கணவர இறநதரத வ ட அவ த அணணன இறநதரதத த ன அவர சப த க
ந ரனததக சக ணடரநத ர எனபரதத சத நத சக ணடனர.
"உஙகள கணவர இறநத அனற எனன நடநதத? அவரகக கற பப டததகக எத கள ய ரம
இரகக ரகள ? ந4ஙகள ய ர ம4தம
நபதகபபடற4ஙகள ? உஙக கணவரககம உஙக
அணணனககம இரநத உறவ எபபட?" எனற பகடட ர ஙகர.
"என அணணன ஆசபதத ய இரநத ச ததடட ரனன சத ஞ தம எனகக உ ப ந னன
பப சச
ர. என பம
அவவளவ ப ம வச ரநத ர. இவர எஙகபய க ளமப ப
பப ய ரநத ர. அதன
ந ன மத ஆள அஙபக க ளமப டபடன. தகவல ச ல வநத என
தமப ரய அனபப அவர யம அணணபன ட வடடகக கடட வ சச லலடட ந ன
க ளமப டபடன.
ஆன , என அணணன வநத என வடடகக
க சக லற அளவககப பரகசயல ம
எபபவபம க ரடய த
ர. ஆன , என வடடகக ர எபபவம ய ர க டடய வத ணரடய
இழததடட வநத த ன ந பப ர. அதன
அவரகக ந ரறய எத ஙக இரகக ம. ஆன ,
ப மபர ப பணகக வஙக. அதன
ஊர எலப ரம இவர க டட பபசறதகக சக ஞ ம
பயபபடவ ஙக." எனற ச லலக சக ணபட வநதவர, த டச னற ஞ பகம வநதவ ய,
"இபபப ஞ பகம வரத ர. அவர அனரனகக வடட வ டட க ளமபம பப த ய ர பம பய
ச மபக பக வம இரநத ரஙக.
னனபபய எல ம எஙகட வ ரளய டற ன. எஙக
பப ய ரவ னன ப ககபறனன ச லலகக டட இரநத ர. அவபள த ன சத யம" எனற ர.
ம உடபன, "அவர எஙக ரநத உஙக வடடகக வநத ரன சத யம ?" எனற ர. அவரம,
"எஙக வடகக ம இரககற பத பப இரநத த ன வநத ர அனரனகக", எனற ர. "

அஙபக ய ரக டட வ
கக
அவன க டட பவணமன வ

ம?" எனற ர
ம. "அஙபகபய பத டடகக
கக ம" எனற ர ப ம வதத ன மரனவ .

சயனற உடபன க ளமப ன ரகள ஙகரம
ப வம ஆழநசத ய மல க ர

வ டட ரகள.

மம.

ன இரபப ன.

ப கம - 14
The term sadhana means spiritual exertion towards an intended goal. A person undertaking such a
practice is known as a Sadhu or a Sadhaka . The goal of sadhana is to attain some level of spiritual
realization, which can be either enlightenment, pure love of God (prema), liberation (moksha) from the
cycle of birth and death (Samsara), or a particular goal such as the blessings of a deity as in the Bhakti
traditions. Sadhana can involve meditation, chanting of mantras (sometimes with the help of a japa
mala), puja to a deity, and in rare cases mortification of the flesh or unorthodox practices such as
performing one's particular sadhana on a cremation ground. Each type of Yoga or Buddhist tradition
entails its own type of sadhana.
ஙகர,
ம இரவரம பத டடதரத வ
தத அரடயம பப த மண 3 ஆக ய ரநதத.
சவயய ல நனற கக சக ளதத க சக ணடரநதத.
அநத சவய லலம அநதத பத டடம கள ரச யடன இரநதத. ச யன ன பக பப ப ரரவரய
சவல உதவம ஒப ஆயதம இநத இயறரக ஏ த ன இலர ய
ஙகர எனற
க ததச
ச னன ர ம. அரத ஆபம த தத ஙகர, தனரன அஙபக அரழதத வநத ற ரபயரனப
ப ரதத, "நனற தமப , பத டடதரதக க டடயதறக" எனற ர.
இவரகள இரவர யம த தத ப பய ப ரதத பத டடகக ன அஙக ரநத ஒர

கடர ய லரநத இவரகரள பந கக வ ஆ மப தத ன. அவன கடமபமம உளபளபய
இரநதத பப லம. இவரகள அரக ல வநததம,"ய ர ந4ஙக?" எனற பத ரணய க
ஆ மப தத ன. ஙகர, ம இரவரம 4ரரடய ல ச ல வ டட லம, அவரகள ன உடறகடட,
மடசவடட, கமப ம இவறரறப ப ரதத ப
க வல தரறரயச ப ரநதவரகள எனற
கணடற நத சக ணட பன எனனபவ ? வணககம ச னன ன.
"ந ஙக பப லஸ" எனறவ ற ஆ மப தத ஙகர, "உஙக மத ள
ரவப பதத வ
வநத ரகபக ம" எனற ர. "எஙக டடய ? எதகக ர?" எனற ன பத டடகக ன.

கக

"உஙக மத ள இஙக ரநத த பன கரட ய வடடககப பப ய ரகக ர? அனரனகக அவர
வநதத லரநத த ரமப ப பப ற வர கக எனன நடநததனன பய சச ஒனன வ ட ம
ச லல ப பபப ம" எனற பட அஙக ரநத கய றறக கடடலல உடக ரநத ஙகர அவரனயம
அஙபக அரக லரநத ஒர ற கலலல உடக ச ச னன ர.
அதறகள அவரகள
பப ட இளந4ர வநத ரநதத. "ச மப நபத ம த த ன இரநத ரஙக
ஐய . அனரனககத த ன சதனரனய லரநத பதஙக ய பற ககம பவர
ஆ மப சச
இரநதசச. இநத வர ம நல க யபப. அத ன அத பமறப ரரவ ப ததகக டட இரநத ர.
இஙபக அவரகக 30 ஏககரகக பம இரககஙக. இபத இநதக கடடல த ன உகக ரநத
ப ததகக டட இரநத ர. சவவ யம பதத த த ன இரககம அவப ட பபசச அத கம . ஆன
வடடகக அனரனககத த ரமப ப பப கம பப த சக ஞ ம பக வம த த ன பப ன ர"
எனற ன.
ஒரவர ஒரவர ப ரததக சக ணடனர ஙகரம
மம. "எனன சச" எனற ர
ம. இநதத
பத டடததகக எத இரககம பத டடமம ஐய பவ டத த னஙக. அதப பப ன வர ம த ன
1
ட ரவ யகக வ ஙக ன ர. அத இ ணட ஏககர இரககம. அபத ம த
இநதத
பத டடததகக இனனம வடகக
இனசன ர பத டடமம இரககஙக. ப டட இரநத
அநத பத டடததககப பப கணமன
நமம பத டடததத த ணட த ன பப கணம.

வணடபப ரத பழககம த ன. ப ரதககனன தன ய படட எல ம க ரடய த. அயய
பத டடததககளள ச மப வர ம பப ய ப பழகனதன
அயய வம ஒனனம ச ல
ம டட ர. அத 5 ஏககர சபறம. அத ஒர வதத த க ணறம இரகக. ச மமண க ட. இதப
பப த த ன எனன பப டட லம வரம. அத வ ர கக வநதசச. அத வ ர வ ஷயம ப
பபசம பப த த ன தக ற வநதசச. அதன
த ன பக வம ப பப ன ரஙக. அரத வ
ச னனவர சம ததம ந ல
ட ம பகடட ர. அதகக ஐய "ப ரதயம சகரடய த
உளபள தளள பவற இரகக, பநதத த ன எதகக ப டடகக பம இரநத பத டடததகக
ஏககர 50000 ரப ய கக வ ஙக ரகபகன. அதன
இ ணடர
ட ம தரபறன ", அபபடனன
ச னன ர. ஆன அதகக அநதத பத டடததககச ச நதகக ர, "க ணற இரகக, ச வல
தர , மககம பவற இரகக, மகசல வர ததகபக ஒர
ட ததகக பம
வரம", ன
ச னன ர. இபபடபய பபசச வளநதகக டபட பப ய ஐய இதகக பம எனன
சக டகக
மடய தனனடட ர. ஐய பப ன பதரதல
ந னனபப அவரககப பப டடய ந னன
ம ம ந ல ட ததகக வ ஙக கக பறனன ச னன ரனன வநதவர ச னனதம த ன
ஐய வககக பக வம வநதரச . ந4 எபபட வ கக பறனன ந னம ப ககபறன. ந ன ப தத
வளரநத பய ந4. என பத டடதத வழ ய த த ன ஒனககப ப ரதபய இரகக. எபபடனன லம
ந4 எஙக டட த ணட வ ணமன ஆபவ ம ச லலத தணடத பத ள ஒதற ப பப டடடடக
க ளமப டட ரஙக வடடகக. அவபள
த ன எனககத சத யம எனற ச னன ன
பத டடகக ன.
"ந தரத வ கக பறனன ச னனவர ய ர? அவ ந ஙக வ
ககணம" எனற ர ம. அவன
இநத ஊர இலர ஙக. படடணதத இரகக ன எனற ன பத டடகக ன. "படடணமன ?"
எனற ஙகரகக, "சமட WR" எனற பத ள தத ன.
அவன பபர எனன? வ
ம ய ரக டடக பகடட க ரடககம எனற ர ஙகர மரறககமடய
ஆவலடன! த ஙகள அமரநத ரநத கடடலலரநத எழநதம வ டடனர.
"அவன பபர ப ணம", எனற பபர ச ச னனதம கற ததக சக ணடனர இரவரம. வ

சத ய தஙக. வர ததகக ச ணட வ டட வரவ ன. இபபப
அரத
ம ம கபக
வ ததடட னன ச னன ஙக எனற ன பத டடகக ன.
அடததத க அவரகள
பவணடய தகவ ன வ
அநத ஊ லரநத ஒர வ

ம ய டம வ
ககச ச னறனர. அஙபகயம அவரகளகக
ம க ரடககவ லர . ந தரத வ றற பதத தரதப ப ரததனர,
பம ப ணதத ன வ
ம எனற சக டககபபடடரநதத.

அடதத இரவரம ஸவ லலபததரககப பயணதரத ஆ மப ததனர பபரநத ல.
"ப ணம" எனற வ யவ டடச ச லலய ஙகர, "எபபடக கணடபடகக?" எனற ர
ம டம.
ததக சக ணபட ம, "அபபபவ எஙக ஸபட னககத தகவல கடததடபடன. சடலபப ன
ரட கட , பவ டடரஸ லஸட இத ப ணம அபபடனன பபர இரககறவஙக லஸட ந ம
ஸவ லலபததர பப றதககளள ரககக வநதரம." எனற ர.
அவரகள பதடகசக ணபட இரககப பப க ற ரகள எனபத அவரகளககத சத நத ரகக
வ யபப லர .

ப கம - 15
The word Dharma (Sanskrit; "धरa" in the Devanagari script) or dhamma (Pali) is used in most or all
philosophies and religions of Indian origin, the dharmic faiths, namely Hinduism (Sanatana Dharma),
Buddhism, Jainism. Dharma also is practiced in the Surat Shabda Yoga traditions. In its oldest form,
dharman, it first appears in the Vedas.
It is difficult to provide a single concise definition for Dharma (life fails to convey its connoted
complexity). The word has a long and varied history and complex set of meanings and interpretations.
Certain Westerners and Orientalists have proposed a number of possible translations, from "justice" to
"religion", however these definitions have evolved with their associated usage in western culture.
ஸவ லலபததர இவரகள பப யசப ரம பப த மண இ வ 10 ஆக வ டடரநதத. ஙகர
க வலந ர யதத றகச ச னறதம பரழய ட.எஸ.ப . வநத ரகக ர எனற
ஜ உப

நடநதத. இரவரம அனற வ அஙபகபய தஙக னர.
அதறகள
ம ச னனவ ற மதலல பககரட பகத சடலபப ன ரட கட ய லரநத
ப ணம எனற சபயரடன இரபபவரகள அல த ப ணம எனற ஆ மப ககம
சபயரரடயவரகள எனனம படடயல வநத ரநதத. சம ததம 45 பபர. இவரகள
அரனவரககம, அகக மடததககம உளள சத டரப எனன எனபரத க யம க வ
ககச
ச லலய ரகபகன எனற ர
ம. ஒவசவ ரவ ன ச நத ஊர பறற வ

த ன
வநதரம எனற ர.
உஙக
ம ய ர ந ரளகக இஙபக வ ச ச ல
ம ? எனற ர
ம இ வ உணவ
அரநத க சக ணபட. எனனத அவ இஙக வ ச ச லறத ? அத
. ந ம த ன
ர அஙக
பப கணம. எனற ர ஙகர. இஙக ரநத ஏழ அல த எடட க ப
ம4டடர மர பயறனம.
வர ந ட,
படர ஜம4ன இடம அபபடனன ந ரறய ச ச லலவ ஙக. பதன கமபம கட
இநத மர கக அநதபபககம த ன இரககனனம ச லவ ஙக. பமறகத சத டரச மர
த ன ர தம ழகம மறறம பக ளதத ன உய ரன ச ல
ம. பக ளதரதயம தம ழகதரதயம
ப ககத. பரவகக றரறத தடதத பக ளததகக மரழ ந4ர வ
வழஙகத. இதன ல
தம ழகததககக சக ஞ ம மரழ கமம னன ச னன லம, சப த ரக மர ச
ல, வறற த
ஜ4வநத த ம ப ண ய ன நத ம ம எனற எல ம இநத பமறக மர த சத ட ல த ன
இரகக. ந ரளகக மர பயறப பப பற ம. அதன
இனரனகக நல
ச ஸட
எடததகபக ஙக எனற ர ஙகர.
மறந ள அத க ர பய
ரம எழபப வ டட
ஙகர, க ர
6 மண கசகல ம
மர யடவ ததககச ச னற வ டடனர. கட ஒர க னஸடப ள தரணயடன ஏற
ஆ மப ததனர. ஒர ஐநத ந ம டம நடநதவடபனபய, க ட நமரம வ ழஙக வ டடபத எனற
ந ரனததக சக ணட ர
ம. ஆம வநத ப ரதயம, ச லலம ப ரதயம தவ பவபறதம
சத யவ லர . கணரணக கவரம பசர சவளளம ய வநதத பப ல அடரநத க ட. ஒர க ட
அடரநதத எனற எபபடத சத நத சக ளவத? அநதக க டட இர கள கரமபசர ந றதத ல
இரககம எனற எபபப பத
படததத இபபப த ஞ பகததகக வநதத அவரகக.
லவணடகள 4ஙக ம இடட பட இரநதன. ச லலம வழ சயஙகம ந4ப ரடகள, ப ரறகள
எனற வநத சக ணபட இரநதத. ஒர மண பந ம ஏற ய ரபப ரகள. எனன ஒர ஆற க ப
ம4டடர வநத ரபபப ம எனற ர
ம. கட வநத க னஸடப ள
ததக சக ணபட, ஒர
ச ணட க ப
ம4டடர வநத ரபபப ம
ர. இனனம இபபப வநதத பப
ந ல மடஙக
த ம பப கணம, எனறதம
மகக மர பப க இரநதத. ஙகர, அசதல ம ஒனனம

கஷடம லர
ர. மர பயறம பப த வ ய ல மடடம மசச வ டக கட த அவபள த ன.
கஷடம இரநத சக ஞ பந ம ச ஸட எடதத ம4ணடம பததணரச வநதடம எனற ர.
எல ம டச ய ன ங டயதத
பய ற
பணண யத. பத னஞச வர ம சச. இத ம த
மர பயததசமல ம ச யதத ல
எனற ர
ம. ப த த தத ப பய பள ஙகரகள
எனறரழககபபடம மர வ கள கடய ரபப இரநதத. அஙக ம ன
சமல ம க ரடய த.
பள ஙகரகள தர வரனக கணட க னஸடப ள வநத வ யதரதச ச லல ததர ப ப கக
வநத ரகக ஙக எனற ச னன ர. எல ம
த ன. ஆன இபபப க ளமப ன க கட
இரடடரபம. இஙபக தஙக ய ரநத வ டடப பப க பம எனற ர பள ஙகர தர வர. இலர
ந ஙக அஙக பப ய தஙக கக பற ம எனற ர ம. மத ய உணரவ அஙபகபய மடததனர. ஒர
மண பந ம ஓயவ எடததனர.
"கரபப!" எனற அரழதத பள ஙகர தர வர, சபயரகபகறறபட கரபப கபவ
ஒரவன டம, இவஙக சப ய ஆப ரஙக, தத ப ப ககனம ம, கடடபபப எனற ர.

வநத

சயனற தர மடடம அர தத கரபபடன மவரம க ளமப னர.
கரபப சவறம ப ரத மடடம க டடபவன லர
இரவரம.

எனபரதத சத நத சக ணடனர ஙகர,

ப கம - 16
Dharma" derives from the verbal root dhri, which simply means "manner of being." The term must
therefore be understood in its original (i.e. metaphysical) context, that of a conformity to a divine or
creative principle at work in an individual and in nature. It represents the individual's internal law, to
which obedience must be given if that individual life is to live in accordance with a divine will. This is
what Hindus consider the sole or primary purpose of life. It explains how justice finds its place among
the many modern definitions of the word dharma.
கரபப மனபன வழ நடதத ச ச ல

சமல

நடநதனர மவரம அவன ப னபன.

கரபப சவறமபன வழ நடதத ச ச லபவன க மடடம னற ப வ ஷயஙகள சத நதவன க
இரநத ன. மகக யம க க டட வ ஙககள ன ப ரஷகள, ம ஙகள ன தனரமகள,
ப ரதயல த ப ரதகள எனற ப னரபவன க இரநத ன. மதலல க டடக க ஙககள த ன
அவரகரள வ பவறறன. ந4ஙக ப டடகக கணடகக ம வ ஙக, எநதக க ஙக ன மகதரதயம
கரநத ப கக த4ஙக, ரகய லளளதப படஙக ப பப டம எனற ன கரபப.
மதலல ஒறரறயடப ப ரதய க ஆ மப தத ப ரத பப கப பப க அர யடப ப ரத, ப னனர
க டபப ரத அபபறம ஒனறம ல ப ப ரதய னத. ம ய ர எபபவம ஒப இடதத த ன
இரபப
? பகடட ர ம. இலர
ப , க டடககளள ஒர பக ய ல இரகக. அஙபக

கமப ட எபபவம வரவ ர
யஙக மம க ர ர யம. அபபப த த ன அவர ப
ப கக ம. அபபறம எஙக டட வத அர யப பப ய ரவ ர. தனககத த பன எபபவம
ச கக டபட இரபப ர. அபபறம ஒர மகக யம ன வ யம, இநத பமகக ம க
க டடககளள இரககற வ ஙகஙக ந ல. ஒனன ய ரன. அபபறம க ட. அபபறம
க டசடரரம, அபபறம க டடபபனன . இத ய ரன த ன பயம ல தத. க டடபபனன
த ன ச மபக சக டரமய னதஙக எனற ச லலக சக ணபட வநதவன ஒர ந ம டம
ந னற ன. ந த ன தத ன. த டச ன ஒர த ர ரயச சடடக க டடன ன. அநத இடதத ல மடடம
ம ஙகள பவகம க அர நத சக ணடரநதன. சப ச அத ஙக ய ரன இஙபக இரகக
எனறவடன அரனவரககம மசப ந னறத பப ல இரநதத. இவவளவ ஸக எடககணம
எனற கட ம ந ரனதத ர.
அஙபக ப ரஙக எனற றறத சத ர வ ல க டடன ன. ய ரனக கடடம ஒனற கடநத
ச னறத. ய ரன கடடம இரககற வர கக பயபம இலர ஙக. தன ய ரனய மடடம
ப தத பவ கட த. அமபடடபதன! அபத மயம, க டடபபனன கடடம வநத டன த ன
எனற ன
ததக சக ணபட! தன ய வநத அனரனகக வ ரநத நமககதத ன எனறம
ச லலக சக ணட ன!
ம ர
ஐநத மண ய னத. ஐய எல ததககம ச லலபபடபடன, இநத பவகதத
பப பன மன பக ய லககப பப க ம டபட ம, ப ப கததககத த ன பப பவ ம. இனனம
ஒர மண பந ம வத நடககணம எனற ன கரபப. இபபப
மண ஐநத த பன,
இரடடறதககளபள அஙபக பப ய
பம எனற ர
ம. இஙபக இனனம அர மண
பந தத உஙக ரகபய உஙகளககத சத ய த. ட ரச ர டசடல ம பவர கக க த.
அபபறம ஒர மண பந பபயணம மன மண பந ம ஆய ரம. அதன
நரடரய எடடப
பப டஙக எனற பட பவகசமடதத ன கரபப.
அபபறம ய ரம அத கம பப வ லர . பததப பத ரனநத ந ம டம த ன ஆய ரககம. சக ஞ ம
சக ஞ ம க இரடட ஆ மப தத இரநதத.

கரபப மனபன நடநத சக ணபட, தன பவடடககள மரறதத ரவதத ரநத உ மம இல
களள ந டடத தபப கக ரயக ரகய ச டதத ன!

ப கம - 17
A yogi or yogin (in Sanskrit yogini is used as a feminine alternative) is a term for one who practices
yoga. These designations are mostly reserved for advanced practitioners. The word "yoga" itself - from
the Sanskrit root yuj ("to yoke") - is generally translated as "union" or "integration" and may be
understood as union with the Divine, or integration of body, mind, and spirit.
In the Fourth Way teaching of Gurdjieff the word yogi is used to denote the specifically mental path of
development, compared with the word fakir (which Gurdjieff used for a path of physical development)
and monk (which he used for the path of emotional development).
கரபப தபப கக ரய எடததக கற ப ரததச சடட ன! ஙகரம மம தபப கக ச தததரதக
பகடடதம அத ரநத பப ய னர. சத ததத தஙகள தபப கக ரய எடபபதறகள கரபப
ம4ணடம சடட ன. தபப கக ச தததத ல க பட அத ரநதத. ஒர ற உறமலடன ததமம
அடஙக யத. எனன
ர, பயநதடடஙகள ? க டடபபனன , எம சபஞ த கக ச மபப
படககம. அத ன சடபடன எனற ன
ததக சக ணபட.
இநதத தபப கக ஏத? உ மம உணட இலர ய ? எனசறல ம பகடகம ந ர ய ல அநதக
க வ ரகள இலர . தஙகள நரடரயத த தபபடதத னர. அர மண பந ப பயணதத ல
மவரபம கரளதத ரநதனர. பமலமசச க4ழமசச வ ஙக யத. கரபபகக மடடம இர ககபவ
ச யய பத எனற ந ரனககம பட அவன எநதக கவர யம னற நடநத சக ணடரநத ன.
அவனகக அத பழக ய ரநதத ல தத யம ய றற.
இனனம பதத ந ம ம த ன எனறவன, ட ரச ர டரடக ரகய ல ரவததக சக ளளஙகள
எனற ன. ட ரச ர ட உய ரபப ககபபடடத. இரநத லம அடரநத க டடன இரளகக
மனன ல அவரகள ன ட ரச ர ட சப த க உபபய கபபடவ லர . ற த த ம ச னறதம,
இன கவர ய லர எனற ன கரபப. ஆம அநத அடரநத க டடன நடபவ ஒர ற சவடட
சவள இரககம எனற ந ரனததக கடபப ரகக மடயவ லர .
சக ஞ ம சக ஞ ம க சநடதயரநத ம ஙகள லரநத பலசவள ய க ம ற ய ரநதத இடம.
க ணம அத
ய ன ப ரறப ப பத ம. ஹRம. வநத சச. உடக ரஙக எனற தர ரயக
க டடன ன கரபப. பக ய ல எஙபக? எனற ர ம. ஙகரம, பப ன தடரவ ம ரயப ப ரதத
பப த இநத இடததகக வ வ லர பய எனற ர. அசதல ம சத ய தஙக, இஙக த ன ம
இரபப ர எனறவன, ஒர சப ய ப ரறரயக க டட இஙக த ன பர பணணவ ர

எனற ன. அஙபக பக வ ப , றபபம , ர பய எதவபம இலர !
எனற க தத ரகக ஆ மப ததனர அரனவரம. சததம க இரடட வ டடத!
வ ஙககசளல ம இஙபக வ த ? எனற ர
ம. இஙபக தணண4 சகடய த. அதன
வ ஙகஙக அவவளவ வ த. க ர ய
உஙகளக கடடப பப பறன. தணண இரககற
இடததகக எனற ன. இனனம சக ஞ
பந தத
சவளள மளச ரம. அபபறம
அம வர ய ன லம சவள ச ம சத யம எனற ன. ப வம அவனகசகஙபக சத யம அத
வடகக சதறக ய வ னதரதபய அளநத ந றகம ப லசவள வத ய ன சவள ச ம எனற!?
,

ற த பந ம கழ நதத. எஙக ரநபத மத யவர ஒரவர வ ககணடனர. கரபப ம ய ரதயடன
எழநத சக ணட ன. ஙகரம த ன.
மம சமல
எழநத ர. வநத மத யவர கரபரப
அரடய ளம கணட சக ணட ர. பனமறவல ச யத ர. ஙகர யம ப ரதத ர. அவர யம
அரடய ளம கணட சக ணட ப ? ரமப ப ரதத ர, எநத உணரச ரயயம க டடவ லர .
ப ரறககச ச னற அதன மனபன அமரநத த ய ன கக ஆ மப தத வ டட ர. ஒர அர மண
பந ம கல ய அமரநத ரநத ரபப ர. ப னனர எழநத அநதப ப ரறரயக கடடத தழவவத
பப ல கடடக சக ணட ர!
ப னனர சமதவ க இவரகள அரக ப வநத ர. அவரகரள அம ச ச லலத த னம அமரநத
சக ணட ர.
ம அவர பமலரநத க4ழ க ஒர மரற அநத சமலலய சவள ச தத ல
கணகள ப பய அளநத ர. ப ரகக வயத ன பத றறம. த ட ம4ர மழ தத எததரன ந ள
ஆனபத ? ஆன ல உடல சததம க இரநத ர. ம ய ர எனபதறக பற அரடய ளம அவ டம
பவற எதவபம இலர .
த ண பவடட மடடம உடதத இரநத ர. அதவம
ம கபபழரமய னத க இரநத ரகக பவணடம. ஆஙக ஙபக க ழ நத ரநதத. ச ரபசபனற ல
எனனசவனபற சத ய த ப தஙகள.
அவர வணஙக ய ஙகர ப ப ரதத எனன வ யம? எனற ர
ம . பத ல பப ஆ மப தத
ஙகர ப ப ரதத எனன ந ரனதத ப ? இனரனகக பவணட ம. ந4ஙக ஓயசவடஙக.
இஙபகபய படபபப ம. ந ரளககக க ர ய ல பப க சக ளள ம எனறவர கரபரபப
ப ரதத அஙபக ஒர ரபய த ரனம வ இரகக. எல ததககம கட எனற ர.
சததம ன மர தபதனம, த ரனம வம ஆர ய யத த னற ன கரபப.
ம ய ர எதவம
பப டவ லர . மறற மவரம வ கக வ கக ஒர வழ ய கச பப டட மடததனர. இ வ தஙக
ஆ மப ததனர.

ப கம - 18
Maya (Sanskrit māyā, from mā "not" and yā "this"), in Hinduism, is a term describing many things.
Maya is the illusion that the phenomenal world of separate objects and people is the only reality. For
the mystics this manifestation is real, but it is a fleeting reality; it is a mistake, although a natural one,
to believe that maya represents a fundamental reality. Each person, each physical object, from the
perspective of eternity is like a brief, disturbed drop of water from an unbounded ocean. The goal of
enlightenment is to understand this—more precisely, to experience this: to see intuitively that the
distinction between the self and the universe is a false dichotomy. The distinction between
consciousness and physical matter, between mind and body, is the result of an unenlightened
perspective.
க ர
6 மண கசகல ம எழநத வ டடனர அரனவரம. க ணம அபபப பத ச யன
வ ழ தத வ டட ன. பமறகத சத டரச
மர ய ல இவரகள க ழககப பறம இரநதத ல
க ர ய ப பய ச யன ன த னம க ரடததத ல வ யபப லர யல வ ?
வ ஙக
ம கள ககப பப ய ரகக ர. ந மளம அரவ ககர ககப பப பவ ம எனற பட
க ளமப ன ன கரபப. இ வ ல ப ரதததறகம பகலல ப ரபபதறகம உளள வ தத ய தரதக
கணட ர
ம. இஙக
படதத ரநபத ம? இநத வழ ய கவ
வநபத ம? எனசறல ம
ந ரனததப ப ரதத ர. சக ஞ த ம கரபப ன வழ க டடலல ந4ப ரடரயக கணடனர.
அரக ப பய ற ய அரவ வ ழநத சக ணடரநதத. இநத அரவ எபபவம வதத தஙக எனற
கரபப.
ம ஏறகனபவ கள ச டடப பப ய டட ர பப
எனற ன. ந ம வநத வழ ய ல
வ லபய எனற ர
ம. பப கம பப த பவற வழ ய ரகக எனற ன. க ர க கடனகரள
அஙபகபய மடதத வ டட, அலபபம கரளபபம ந4ஙக ஆனநதம க அர மண பந ததககம
பமல ந4 டனர மவரபம!
ப பப, ஷ மப எனற எதவபம பதரவபபட த இயறரகக கள யல அத. சவள பய வ பவ
மனம னற கள ததக சக ணபட இரநதவரகரள கரபப த ன சவள பய அரழதத ன. ம ரய
இனனம சக ஞ ம பந ம கழ ததப பப ன ல ப கக மடய த எனறதம உடபன
சவள பயற னர!
இபபப த பவசற ர வழ ய ல சக ஞ ம க ட ம ட ன ப ரதய ல ச ல ஆ மப ததனர.
அநதப ப ரதய ப பய பப ய ரகக பம எனற ஙக டம கரபப அபத அஙபக ப ரஙகள
எனற ன.
ம பநறற எவவ ற ரநத ப
அபத பப ல ந ஷரடய ல அமரநத ரநத ர. அவர
உடலல ஒப ஒர பக வணம மடடம உடதத இரநத ர. இவரகள தஙக ய ரநத இடம க4பழ
இரநதத! ஓ! பநறறப ப ரதத அநதப சப ய ப ரறய ன பமல இபபப த இரகக பற பம
எனற ந ரனததக சக ணட ர
ம. அநதப ப ரறய ன பமல ஒர லஙகம இரநதத. அத
றப கள ன ரகபபட த சயமப லஙகம எனபரதப ப ரதத ப
சத நதத. கலச னற
ப ரதத ல அத லஙகம லர , லஙகசமனற ப ரதத ல அத கலலலர !
ஒர பதத ந ம டம பப ய ரககம. சமல க கண வ ழ தத
அரழதத ர. இபபப ச லலஙக எனன வ யம? எனற ர.

ம ய ர அவரகரள அரக ல

ஙகர, சமல , ந ன ஏறகனபவ உஙகரளப ப ரதத ரகபகன
ம . ந ஙக பப லஸக ஙக.
ச னரனய லரநத வ ப ம. ஒர மகக யம ன பகஸ வ ஷயம உஙக க டட பகடட எதவம
தகவல க ரடககபம ஙகற ஆர ய வநத ரகபக ம எனற ர.

எநதக பகWR? அநத பத சனடடப பபர
ம ய ர ஒர பப ட!

சப ணம சக னன பகW ? எனற பப டட ர

ப கம - 19
In Hinduism, Maya must be seen through in order to achieve moksha (liberation of the soul from the
cycle of death and rebirth) - ahamkar (ego-consciousness) and [karma] are seen as part of the binding
forces of Maya. Maya is seen as the phenomenal universe, a lesser reality-lens superimposed on the one
Brahman that leads us to think of the phenomenal cosmos as real. Maya is also visualized as part of the
Divine Mother (Devi) concept of Hinduism. In the Hindu scripture 'Devi Mahatmyam,' Mahamaya
(Great Maya) is said to cover Vishnu's eyes in Yoganidra (Divine Sleep) during cycles of existence
when all is resolved into one. By exhorting Mahamaya to release Her illusory hold on Vishnu, Brahma
is able to bring Vishnu to aid him in killing two demons, Madhu and Kaitabh, who have manifested
from Vishnu's sleeping form. Shri Ramakrishna often spoke of Mother Maya and combined deep
Hindu allegory with the idea that Maya is a lesser reality that must be overcome so that one is able to
realize his or her true Self.
எனன? அநதக பகWR த ன ? எனற பகடட
இல மல இரநதனர ஙகரம
மம. சமல
எபபடத சத யம எனற ர.

ம ய ர ப ப ரதத அத ரச யடன பபசப தம
ஆம எனற தர யர தத ஙகர, உஙகளகக

ததக சக ணபட கரபரபக ரக க டடய
ம ய ர, அநதப ரபரய எடதத வ எனற ர.
த தத ல ம தத ல சத ஙக வ டடரநத அநதப பரழய மஞ ள ரபரய அபபப த த ன
ப ரததனர. எடதத வநத ரபய லரநத ஒர ச யத தத ரள எடதத
ம அவரகள டம,
இனரனககத த ன இநதச ச யத பதத ரகய பப டடரகக ஙக. ந ன எபதசர ய த த ன
பகடபடன எனற ர. ஆம! அத அனரறய ச யத தத ள! சக டரட எழதத ல சவள
வநத ரநதத. கம ன ல த ககப ப டகக மடய பப
எனற ர
ம. பதத ரககக ஙக
எததரன ந ள த ன சமம இரபப ஙக? இனரனகக ப ப பப ச யத பவசறதவம
அ யலல இரநத ரகக த. அத ன இனரனககப பப டட ஙக பப
இரகக எனற ஙகர,
ஆம உஙகளகக இஙபக எஙக ரநத ந யஸபபபபர க ரடகக றத எனற ர நபதகததடன.
த னமம எல ம வ த ஐய , எனற ம ய ர, எபபவ வத ய
வத வனததரற அத க ஙக
வநத ஙகனன சக ணட வநத கடபப ஙக. ந4ஙக வரறதககக சக ஞ பந ம மனன
ஒரததர வநத ரநத ர. உஙகளகக அற மகம படதத மன ப தத உஙகரள ஆரளக
க பண ம. அபனகம சக ஞ பந தத த ரமப வநத லம வரவ ர எனற ர.
அத
, எஙக டட எதகக வ
கக வநத ரகக4ஙக? எனற ம ய டம, இநதக பகரWப ப
வழ கள வ
ரண பணண கக டட இரகபக ம
ம . இத அம னஷய கத எதவம
இநதக சக ர களககக க ணம
இரககபம னன
நபதகம இரககத. அரதத
த4ரகக மன த ன உஙகக டட வநபத ம எனற ர ஙகர.
ந ன
த ண மன ன, எஙக டடப பப ய அம னஷயம அத இதனன சப ய
வ ரதரதசயல ம ச லற4ஙக? எனற பகடட
ம , "வல வனகக வல வன ரவயகதத ல
உணட" எனற மடடம ச னன ர.
"இநத உ கதத எல பம ஏபத க ண க யஙகளகக கத த ன பரடககபபடடரகக.
அரனதத ந கழச யம ஒனரனசய னன ப னன ப ப ரணநத ரககம பட ஆணடவன
கரதயரமச ரகக ன. கரதபபட ஓடகக டடரகக. கதய ய
லம ம தத மடய த. அபபட
ம ததற ம த கரதசயழதன அபபறம அத ஆணடவபன இல " எனற ஏபதபத பப
ஆ மப தத ர ம ய ர.

ம கறகக டட, "அபபப இநதக சக ர கள நடபபதம வ த பபட த ன எனக ற4ரகள ?
நல ரதப பரடச
ம எதகக சகடடரதயம பரடககனம?" எனற ர.
"ஆம ! எல பம அவன வ த பபட த ன நடகக," எனறவர, பமலம, "இநத உ கதத
சகடடதனன எதவம இல ஐய !" எனற ர ம ய ர.

நல த

சகடட க ரம யப பரடச ஆணடவன அரத அழ கக உடமப
எத ரபப கத ரயயம
பரடச ரகக ன . அத ம த ய ப சக ர ச யற ன, அவரனக கணடபடகக உஙகள
அனபப ச ரகக ன . உஙக ச நதஙக ய ரம சக ல பபடடரகக கள ? இலலபய. உஙக
கடரம அத. அத ம த , கடரமயச ச யயனம. க ரம அபத ட கடரமரயச ச யயம.
எத ரபப கத அபத ட கடரமயச ச யயம. அவபள த ன. இத நல த சகடடதனன
க ரடய த. க ரம க டடப பப யக பகடட அதககம ப
ந ய யம இரககம. ந ய யமம
ந ளகக ந ள ஆளகக ஆள ம றம எனற தததவதரதச ச னன ர ம ய ர.
ந4ஙக எனக டட எரதப பதத வ
ககப பப ற4ஙகனன சத ய . ந4ஙக ந ரனகக ற ம த
எனகக ஒனனம சத ய த. டடபபடடன பகடட மடச 4ஙகனன , ந ன எமப டடககப
பப யகக டபட இரபபபன எனற ர.
அபபப த ம மனத ல இநதச ம ய ர சவறம உபபககலலககக கடப சபற ம டட ர எனற
ந ரனபபத த ன ஓடக சக ணடரநதத.

ப கம - 20
An allegory (from Greek αλλος, allos, "other", and αγορευειν, agoreuein, "to speak in public") is a
figurative mode of representation conveying a meaning other than (and in addition to) the literal.
Plato's Allegory of the Cave is perhaps the best known of his many allegories, metaphors, and parables.
The allegory is told and interpreted at the beginning of Book 7 of Republic (514A–520A).
Imagine prisoners who have been chained since childhood deep inside a cave. Not only are their limbs
immobilized by the chains; their heads are chained as well so that their gaze is fixed on a wall.
Behind the prisoners is an enormous fire, and between the fire and the prisoners is a raised walkway,
along which shapes of various animals, plants, and other things are carried. The shapes cast shadows on
the wall, which occupy the prisoners' attention. When one of the shape-carriers speaks, an echo against
the wall causes the prisoners to believe that the words come from the shadows. (contd...)
அபபறம சக ஞ பந ம அரமத ய கக கணரண மடகசக ணடரநதபட இரநத ம ய டம,
ஙகர த ன பகடட ர. ச தத சப ணம எழநத ஒரததர க சக னனடட த ரமபவம ச ததப
பப ய ரத ம . ச தத சப ணம சப ரழகக வ யபப ரகக ? எனற ர.
ததக சக ணபட பகடட
நடகக ம" எனற ர.

ம ய ர, "எல

ம அவன வ ரளய டட. எதவம எபபவம

"ச தத எவவளவ பந ததகக அபபறம உய ர சக ளளத?" எனற ர பகளவ யடன. "
பந ஙகள 7 மண பந ம கட ஆக ய ரகக." எனறவடன ஙகர ஆச யம கப ப ரதத
ம ய ர, "அபபடய ? ஏழ மண பந ம ?" எனற ர.
"ஆம
ம " எனற ர
எனற ர ம !

ஙகர. "அபபடய ன ல இத ந ச யம ஒர மன தன ன பவர

"எனன
ம ச லற4ஙக?" எனற ரகள இரவரம. இபபப த
எனபரதச ச ல வம பவணடபம ?

த ன"

ம ன மனம தளள க கத ததத

"ஆம யய , இத ஒப மன தன ன பவர ய தத ன இரககம. இத ஒர வ தரத. கட வ டடக
கட ப யறதனன ச லவ ஙக. ததரகளகக இசதல ம ரவ
த ணம, ஆன அவஙக
இத உ க நனரமககத தவ
பவசறதககம உபபய க கக ம டட ஙக. த ரம ர,
அரணக ந தரன ந ரறய உத ணஙகள இரகக நமம ந டடப பய" எனற ர.
"அபபப , ஒரததர கட வ டடக கட ப யநத சக னனடட ம4ணடம கட வ டடக கட
ப யநத அவபன ட உடமபககளள பப ற னன ச லற4ஙகள ?" எனற ர ம.
"ஆம . இதச ச யய ஒர சப ணம கணடபப பவணம. அதவம இறநத ஓ ர ந ளககளள
உளள சப ணம பவணம! அநதப சப ணமம ஒர தடரவ மசர ப படசச ம4ணடம வ டற
த ததககளள இரககணம. கட வ டடக கட ப யஞ தம மனபன இரநத உடல சப ணம
ம ற ரம. சப ணம இரநத உடல உய ர சபறற வ டம." எனற ர.
வ ய ப ளநத பகடடக சக ணடரநதனர அரனவரம (கரபப உடபட!). "இநதக க

தத லம

இசதல

ம நடககமன ந ரனகக ற4ஙகள ?" எனற ர

ம.

"க ததககம இதககம மபநதம லர " எனற ர
ம ய ர. அபபடய ன ல அவரனப
ப டகக வழ பய இலர ய ? எனற ர ஙகர. "ஏன இலர . அதககத த ன உஙகரளப
பரடசச அனபப ய ரகக பன!" எனற ர ம ய ர.
இநதப பத சனடடக சக ர களககம ஏத வத ஒர மடசச கணடபப இரநபத த4ரம. அதக
கணடபடகக
பவணடயத
உஙக
பவர .
அததரன
சக ர யணடவஙகளககம
சத டரபரடய ஒரததன கணடபப இரநபத த4ரவ ன. அவன த ன சக ர க ன
இரபப ன. அவனகக இநத வ தரத சப றபப
கட வநத ரகக ம. ததன இரநத
கணடபப ஒர உய ர அழ கக றதகக உபபய க ககபவ ம டட ன. அவரனக கணடபடஙக.
ஆன , அவரன எபபட மடககறதனன உஙகக டட மடடம க யம ச ச லபறன எனற
ரமக கபப டட ர.
இபபப த
மகக அவர பமல சக ஞ ம நமப கரகயம பகத யம வநத ரநதத. அவ ரக ல
ச னறவர அவர பமல கறப வ ரன வசவரத உணரநத ர. சமய லரததத அவரகக.
அவர க தககள
ச யத கரளச ச னன ர
ம ய ர. சமdனம கக பகடடக சக ணட
ம நனற யடன தர யர தத வணஙக கணண4ர தள ரகக ஆ சபறற ர.
ம ய ர எநத உணரச ரயயம க டடவ லர . ந4ஙக இபபப
தத ககளள ஊர பப யச ப மடயம. க ளமபஙக எனற ர.
அவர எனன ச னன ர எனற ஙகரம பகடகவ லர . மம ச
நரடபப ட ஆ மப தத ரநதனர, ம ய டம வ ரடசபறற!

க ளமப ன த

த ன

ல வ லர ! சமdனம க

ப கம: 21
Plato's Allegory of the Cave continues...
The prisoners engage in what appears to us to be a game - naming the shapes as they come by. This,
however, is the only reality that they know, even though they are seeing merely shadows of images.
They are thus conditioned to judge the quality of one another by their skill in quickly naming the
shapes and dislike those who begin to play poorly.
Suppose a prisoner is released and compelled to stand up and turn around.
His eyes will be blinded by the firelight, and the shapes passing will appear less real than their
shadows.
Similarly, if he is dragged up out of the cave into the sunlight, his eyes will be so blinded that he will
not be able to see anything. At first, he will be able to see darker shapes such as shadows and, only
later, brighter and brighter objects.
The last object he would be able to see is the sun, which, in time, he would learn to see as that object
which provides the seasons and the courses of the year, presides over all things in the visible region,
and is in some way the cause of all these things that he has seen.
(This part of the allegory, incidentally, closely matches Plato's metaphor of the sun which occurs near
the end of The Republic, Book VI.)
ஙகரம
மம ம4ணடம ச னரன வநத ப ரநதவடன "ப ணம" எனற சபய ல இரநத 45
பப ன படடயல அவரகள ரககக வநத ப ரநதத. ம வரம வழ ய ப பய அகக மடம க வல
ந ர யதத றகத தகவல அனபப ப ம வதத ன பத டடகக ரன உடனடய க அனபப
ரவககம ற ச லலய ரநத ர.
அவனம க வ ர தரணயடன அரழததவ பபடடத ல பயநத பப யக க டநத ன. ஙகர
அவன டம, "இஙபக ப ர, ஒனனம பயபபட பவணடயத ல . ந ன உனரனச நபதகதத ன
பப ல கடட வ . இநத ஏ ய வ ப ணம எனக னற சபய ல இரபபவரகள அவவளவ
பப யம ப ரதத உஙக ஊர ந ம ரவதத ரநத ப ணம ய ரனன எஙகளககச
ய ச
ச ல ணம. அதககத த ன கடட வநத ரகபக ம.
ய ?" எனறதம த ன அவனகக மசப
வநதத.
ம ஒர க னஸடப ரள அரழதத, "இவஙக 45 பபரக டடயம இவரனக கடடக
க டடகக டட இரகக மடய த. அவஙக 45 பபர யம இஙபக வ வரழககணம. ஒர மண
பந தத அவஙக அததரன பபரம இஙபக இரககணம" எனற ர.
க னஸடப ள தர ரயச ச ற நத சக ணபட, "ஐய
அத ன சக ஞ ம கஷடமஙக" எனற ர.

இனரனகக ஞ ய றறக க ழரமஙக,

ம, "அதன த த ன ச லபறன எல ரம வடட த ன இரபப ஙக. 4கக ம கடட
வ ஙக. கம ன இனனம ஒன அவர எல ரம இஙக இரககணம" எனற உதத வ டட ர.
பவர கள மளமளசவனற மடநதன.

சம ததம 36 பபரகரளத த டட வ டடரநதனர க வ ரகள.
மம, "மதலல இவரகரளப
ப ரககடடம, ம4த 9 பபர யம ந ரளககக க ர ய ல அவஙக வடடகபக இவரனக கடடப
பப க ம" எனற ர.
வ ர ய ய ந னற ரநத 36 பபர யம கரநத கரநத ப ரதத பத டடகக ன, "இவரகள
ய ரபம எஙகள ஊர ப ணம இலர " எனற ன. ம, "இனனம 9 பபர இரகக ஙக. அவஙக
சவள யர பப ய ரகக ஙக. ந ரளககக க ர ய
அவஙகரளயம ப ரககணம. இபபப
பப ய ச ஸட எட. இவனகக எதவம பவணமன வ ஙக க சக டஙகபப " எனற ர.
சயனற, அவரன ஒர ஓடடலகக அரழததச ச னற ர ஒர க வ ர. ற த பந ம
ஆக ய ரககம. த டச னற க வல ந ர யததககள கச ல. பத டடகக ரன இறகப ப டதத
வணணம இழதத வநத ர அநதக க வ ர.
ரமப ப ரதத, " ர! ஓடடல
பப டற ம த
பப டடடட ஓடப ப ரதத ன
ர! நல
பவரள ஓடப பப ய இவரனப படச டபடன. எஙகட ஓடப ப ககற. எஙக டடபய உன
பவர ரயக க டடற ய ?" எனற ர.
ம பத டடகக

ரனப ப ரதத ப ரரவய ல சநரபபத சதற ததத.

ப கம: 22
Once enlightened, so to speak, the freed prisoner would want to return to the cave to free "his fellow
bondsmen". Another problem lies in the other prisoners not wanting to be freed: descending back into
the cave would require that the freed prisoner's eyes adjust again, and for a time, he would be one of
the ones identifying shapes on the wall. His eyes would be swamped by the darkness, and would take
time to become acclimatized. Therefore, he would not be able to identify shapes on the wall as well as
the other prisoners, making it seem as if his being taken to the surface completely ruined his eyesight.
The other prisoners would then not go to the surface, in fear of losing their eyesight. If someone were
to try and force a prisoner to come to the surface, the prisoner would become murderous, and kill
whoever tried to force him to come to the surface. (The Republic bk. VII, 516b-c; trans. Paul Shorey).
"உனரன நமப தத ன 45 பபர த பதடபபடச க சக ணட வநத ரகபகன ந ன. ந4 எனன த ன
ந ரனச கக டடரகக? எஙக டட அட வ ஙக ன தத ன ந4 உணரமயச ச லலவ பப
இரகக" எனற ரமப ப ரதத அ ணட த ன பப ன ன பத டடக க ன.
"அயய , ஓடபபப றத இரநத ந ன அகக மடதத பய ஓடபபப ய ரபபபனஙக. இஙக
வநத எதககஙக ஓடணம?" எனற ன.
"அபபறம எதககட ஓடன?" எனற ர இழதத வநத க வ ர.
"ஐய , ந4ஙக பதடகக டடரககற எஙக ஊர ப ணதத ந ன ப ரதபதனஙக. அவனப
படச டனமன த ன ஓட ஆ மப சப ஙக. அதககளள இநத பப லஸக ர எனன இழததப
படச இஙக கடட வநதடட ரஙக" எனற ன.
இபபப த ம ன பக பம அநதக க வ
ன பமல த ரமப யத. "எனனயய இத! சப ! நல
வ யபரபக பக டரட வ டடஙகபள" எனறவர, "அவன எநதப பககம ப பப ன ன? எனன
ட ஸ உடதத ரநத ன? நடநத பப ன ன ? வணடய ல பப ன ன ? வணட எனற ல எநத
வணட? எனற எல
டடசடய லWRம எனககத சத ஞ கணம. அபபப அவன இஙக த ன
இரகக னக ற. ந ரளகக அநத 9 பபர யம மதல ப ர." எனற ர.
" ஙகயய " எனற பத டடகக ன பப ய மர ய ல அமரநத சக ணட ன. எதறகம அவன
பமலம ஒர கண இரககடடம எனற ர ம.
ஙகரம மம பத டடகக ன ச னன வ யதரதப பறற வ வ த ததக சக ணடரநத ரகள.
"பத டடகக ன ச லறபட ப ரதத அநத ப ணம இஙபக த ன இரகக ன. டபட பப
இரநதத ச லற ன. ரபக
த ன பப ன ன அபபடதத பன? அவன ம4ணடம இநத
வழ ய தத பன வ ணம? பத டடகக ரன அரதயம ப ககச ச லல இரகக4ஙகள ?"
எனற ர ஙகர.
ஆம ம எனற தர யர பப ல ச னன
ம, "க டடத தடட அவரனப படச டபட ம"
எனற ர. ஙகர, "சக க னப படச லம, அதகக ன பம டடவரவயம கணடற யனம ர.
இநதப ப ணததககம அநதப பத சனடடப பபரககம இரககம சத டரரப ந ரப ககணம.
அநத வழ ய யம சக ஞ ம பத ணடப ப ககணம. மதல
இநத ப ணதரதப படச
வடபனபய ந ம ப கக பவணடயத அத த ன. அவரனப ப ன சத டரக பற மன அவனககத
சத யபவ கட த. அதகக ந ம ச யய பவணடயத
க யம க ககணம. உஙக
க னஸடப ளWRககக கடத சத ய பவணட ம. இன பமல அநதத பத டடகக ன என

கஸடடய ல எடததகக பறன. ப ணதரதக கணடற நததம ம4ணடம உஙக க டட வரபறன"
எனற ர.
அவர ச லவதம
ய கபவ பத னற யத
சவள பய ச னற ர ஙகர.
இரவரம சவக பந ம ய ப
மண ய ரககம.

மகக. பத டடகக

டடல ந னற ஏபத

ரன அரழததக சக ணட

பப க சக ணடரநதனர. இ வ ஒனபத

த டச ன பத டடகக ன ஙகர ப ப ரதத கசகசசவனனம க லல
ர ந ம பதடகக டட
இரககற ப ணம அபத வரற ன ப ரஙக ர எனற ரகரயக கட உயரதத மல ஙகரககம
மடடம பகடகம பட ச னன ன.
அவன ஏறகனபவ ச
ப ரதத ர ஙகர.

னன அஙக அரடய ளஙகரள ரவதத ப ணதரத மதன மதலல

ப கம: 23
Interpretation
In the simplest sense, Plato is talking about waking up to the truth of reality about us. He is questioning
the very nature of reality and playing the ultimate "what if" game. Not content with mere suggestion,
Plato interprets the allegory (beginning at 517b): "This image then [the allegory of the cave] we must
apply as a whole to all that has been said" —i.e., it can be used to interpret the preceding several pages,
which concern the metaphor of the sun and the divided line. In particular, Plato likens "the region
revealed through sight", i.e., the ordinary objects we see around us:to the habitation of the prison, and
the light of the fire in it to the power of the sun. And if you assume the ascent and the contemplation of
the things above is the soul's ascension to the intelligible region, you will not miss my surmise...[M]y
dream as it appears to me is that in the region of the known the last thing to be seen and hardly seen is
the idea of good, and that when seen it must needs point us to the conclusion that this is indeed the
cause for all things of all that is right and beautiful, giving birth in the visible world to light, and the
author of light and itself in the intelligible world being the authentic source of truth and reason...(517bc)

"அவன த னன நல த சத யம ?" எனற ர
உணரச ரயயம சவள பய க டட மல.

ஙகர உளளககள கதக ததடன எநத

"ந4ஙக இவவளவ த ம பகடகம பப த சப ய ச
எனற ன பத டடகக ன.

லபவன

ஐய ? அத அவபன த ன"

" , இபபப எனககக சக ஞ ம பவர ய ரகக இன பமல ந4 வடடககப பப க ம"
எனறவர, அவ ம க க லனற யபட த ன ந னற ரநத பல டரட ப ணதரத பந கக ச
ச லதத ஆ மப தத ர. சமதவ கபவ அவன ச னற சக ணடரநத ன. அவரன சக ஞ ம
சக ஞ ம க அளகக ஆ மப தத ஙகர, மதலல அவன வணட எணரணக கற ததக
சக ணட ர மனத னள. ஒர சதரவககள நரழநத ஒர வடடன மனன ல ந றதத ன ன
அவன தன வணடரய. அநத வடரடத தன மனத றகளபளபய படசமடததக சக ணட ஙகர,
எநத அவ மம க டட மல ந த னம ய அவரனப பறற ப ப ரபபபத சத ய வணணம,
அவன வடரடதத ணட வணடரயச ச லதத வ டட ம4ணடம ஒர மண பந ம கழ தத அபத
இடதத றக ஒர ர கக ள ல த ண உரடய ல வநத ர.
அபபப தம அபத வணட அஙபகபய ந னற சக ணடரநதத. மனம அவரகக மக ழச ய ல
தளள யத.
ய க அநத வடடறக எத ப ர கக ரள வ டட இறஙக ந னற வடரடச ற த

பந டடம டட ர. ஒர ததமம பகடகவ லர உளபள. ஒப அரமத ய க இரநதத. பதத
மண ய ன லம சவள ச ம சத நதத. ற த பந ம வடரடபய ப ரததக சக ணடரநதவர,
த4ரம னம ய க ளமப ச ச னற ர.
வடடறகச ச னறவர அனற வ மழதம தஙகவ லர . அநதக பகஸ மபநதபபடட
அரனதத
பக பபககரளயம

ஆ யநத ர.
வ ர ய கப
பத சனடடக
பக பபககரளயம த றநத ரவததவர, கரட ய ல ஒவசவ னற க மட ந னபக பக பபககரள
மடடம த றநத ரவதத ரநத ர. இதழகள ல பனமறவல அரமப ய ரநதத.
இரகக த ப னபன? கக ன ஒர பகஸன மதலம கரட யம ய இரககம அநத மடசர
அவ ழககம வழ சத நத வ டடபத அவரகக!
க ர ய ல மதல பவர ய ய
சக ணட ர. தககம கணகரளச ச
அனற இ வ த ன அவ

ல ம4ணடம

ரமப பப யப ப ரகக பவணடம எனற ந ரனததக
கக யத. அதறகள வ டநதம வ டடரநதத.
ரமப ப ரகக மடநதத.

ப கம: 24
Plato, in his dialogue The Republic Book 6 (509D–513E), has Socrates explain the literary device of a
divided line to teach basic philosophical views about four levels of existence (especially "the
intelligible" world of the forms, universals, and "the visible" world we see around us) and the
corresponding ways we come to know what exists.
ரமச நத தததம
ச னன ர.

ஙகர த ன கணடப டதத அரனதரதயம சதள வ க வ ளககம கச

மம அனற ஒனறம சமம இரநத ரககவ லர . ஸதர மறறம ஐசவ ய பறற வ
தத
வநத ரநத ர. ஐசவ ய வ ன பத ழ கள டமம ஸத ன பத ழரகள டமம வ
ததத ல
இரவரம சநரஙக ய நணபரகள எனறம அபத மயதத ல ஐசவ ய வகக ஒர க த ன
இரநத ரகக னற ன எனபரதயம இரவரம ஞ ய றறகக ழரமய ன ல ம ர ய ல ஒர
கற பப டட த ர ய ஙக றகச ச னற வரவ ரகள எனறம வ
ததற நத ரநத ர. அவர
ச னனதரனதரதயம வ யபபடன பகடடக சக ணடரநத
ஙகர, ஆக பத ல ந ன
வ டவ கக த இடஙகள அரனதரதயம ந4ஙகள வ டவ தத வ டடரகள. ச மப நல த ப
பப சச எனற ர. அடதத ந ம ச யய பவணடயத? எனற பகடட ஙக டம கம ன டம
அபப ய ணடசமணட வ ஙகபவணடயத த ன எனற
ததக சக ணபட கற ன ர ம.
கம ன டம சத ர பப ய ல ச னனவடன மக ழச யடன உடபனபய பந ம ஒதகக ன ர
அவர. அநத இ வ ல கம னர அலவ கதத ல கம னரடன
ஙகரம
மம மடடம
உடன ரநதனர. ஆப
ரன ஆ மபம னத.
ம த ன கம ன டம வ ளகக ன ர:
"இநதக பகஸ ஒர வ தத ம ன பகஸ எனபத ல நபதகம லர
ர. ந ஙகள மதலல
அகக மடம ச னற வ
ததத ல பரணம எனபவனககம ப ம வதத றகம ஏறபடட
வ ப ததரதப பறற அற நத சக ணபட ம. ஸவ லலபததர ச னற
ததர ஒரவர ச
நத ததத ல ஒப மன தபன நரடசபறற மபவஙகள அரனததககம க ணம க இரககக
கடம எனபரதயம, மபவஙகள நடநத வ ததரத ரவதத அத கட வ டடக கட ப யம
வ தரத அற நத ஒர மன தன க இரகக ம எனறம அற நத சக ணபட ம.
ப ம வதத ன பத டடகக ரன இஙபக அரழதத வநத ப ணம எனற சபய ல இஙபக
இரககம நபரகள அரனவர யம ஸபடஷனகக வ ச ச லலயம அவரகள வடடறபக
ச னறம ப ரததத ல ய ரபம இலர எனற அவன ச லலவ டட ன. இன ஙகர ம4த ரயச
ச லவ ர."
ஙகர தன பஙககக ஆ மப தத ர:
"பத டடகக னடன பப க சக ணடரகரகய ல த ன பத டடகக ன ப ணதரத
அரடய ளம க டடன ன. அவன வடடரன பநறற வ பந டடம டபடன ந ன. பநறற வ
அவன வணட எணரண ரவதத அவனத வ
தரதச
ப ரததத ல அநத வ
ம த ன
சக டதத ரநத ன எனபத சத யவநதத. ஆன ல அவன சபயர ப ணம இலர . அவன
சபயர நத ன எனற இரநதத. இனற க ர அரதத பத டடகக ன டம பகடடதறக
அவன மழபசபயர ப ணச நத ன எனறம க மதத ல அவரனப ப ணம எனற மடடபம
அரழபப ரகள எனறம ச னன ன. இஙபக அவரன அரனவரககம நத ன எனற ல

மடடபம சத யம.
நத ன த ன சக ர ச யத ன எனற ல அதறக ன பந ககம இரகக பவணடம அல வ ?
எனபவ அநதப பத சனடடக பகஸ ரபலகரளயம பநறற வ மழதம ஆ யநபதன. ஏபதனம
ஒர வரகய ல அவரகள நத னடன மபநதபபடட இரநத ரகள எனபத சத யவநதத.
உத ணம க, மதலல இறநத அநத வடந டடகக ர ஒர ரபன ன யர. அவர நத னகக
சத ழ ல ச யவதறக க ந ரறய கடன சக டதத ரகக ற ர. அவனககத சத ழ லல நஷடம
எனற வநத பப த கடரன ம டட வ ஙக ய ரகக ற ர. ப மரற அவன கரடகபக வநத
அவரன அவம னபபடதத ய ரகக ற ர.
க மதத லரநத ப ம வம அவனத ந தரத அவன ச
தக றம ச யத ரகக ற ர.

னன வ ர கக வ ஙக மறதததடன

பமலம இறநத இனசன ரவர நத ன ன கரடய ல வ ஙக ய ஒர ம னவ ற
இயஙகவ லர எனற நகரபவ ர பக ரட வர அவரன இழதத ரகக ற ர.

ய க

இபபட இறநத ஒவசவ ரவரம நத னகக மடடபம ஏபதனம ஒர வரகய ல எத ய க
இரநத ரநதனர. ஆன ல, இநத ஸதர மறறம ஐசவ ய மடடபம எனககப பத க
இரநதனர. அரதயம
ம இனற த4ரதத ரவதத வ டட ர. நத னம ஐசவ ய வம
க த ரகள. எஙபக தன க தலயடன சநரஙக ப பழகம ஸதர தன க தலகக எத ய க வநத
வ டவ பன
எனற ஸதர யம, ஒர கடடதத ல தன க தலய ன ஐசவ ய ரவயம
நபதக தத நத ன சக னற ரககக கடம. அதன ப ன எநதச மபவமம நரடசபறவ லர
எனபரதயம கவனதத ல சக ளளபவணடம.
நத னம ஐசவ ய வம ப த வ மம ஞ ய றறக க ழரமயனற ஒப த ர ய ஙகதத ல
ச னற படம ப ரககம பழககதரத ரவதத ரநதனர. அநதப பழககதரத நத ன ல ஐசவ ய
இறநத ப னனம கட வ ட மடயவ லர . பநறற ஞ ய றறகக ழரம. அவன க ளமப ச ச லலம
பப த த ன பத டடகக ன ப ரதத ரககபவணடம. ம4ணடம த ரமப வரரகய ல
பத டடகக ன
ய க அரடய ளம க டடவ டட ன. இதபவ அவன சக ஞ ம அபந ரமல
எனபரத ந ரப ககப பப தம னத க இரககம எனற ந ரனகக பறன."
அவரகள இரவர பப யரதயம கவனம கக க த சக டததக பகடட கம னர, "நல
க வணட ஒரக பணண ய ரகக4ஙக. கஙக ஜRப னஸ. ஆன ல இநதக பகஸ ரபர எபபட
மடகக றத? அவரன ந ரளகபக க ர ய ல மதல பவர ய ய ரகத ச யத வ ட ம ?
நமம ல பக ரடடல அரனதரதயம க டட ந ரப கக மடயம ?" எனற ர.
ம, ஙகர இரவர தர களம இடம வ ம க பவகம க அர நதன.

ப கம: 25
Socrates asks us to imagine a line divided into two parts. The larger part (segment CE) represents the
intelligible world and the smaller (segment AC), the visible world. Then, he says, imagine each part of
the line further divided. As it turns out, the divisions in the segment for the intelligible world represent
higher (DE) and lower (CD) forms, respectively. Moreover, the divisions in the segment for the visible
world represent ordinary visible objects (BC), on the one hand, and their shadows, reflections, and
other representations (AB), on the other.
It is important to note that the line segments are said to be unequal: the proportions of their lengths is
said to represent "their comparative clearness and obscurity" and their comparative "reality and truth,"
as well as whether we have knowledge or instead mere opinion of the objects. It can be shown with
simple mathematics that any line divided in the way Socrates describes that the two middle sections,
BC and CD, are necessarily the same length. Hence, we are said to have relatively clear knowledge of
something that is more real and "true" when we attend to ordinary perceptual objects like rocks and
trees; by comparison, if we merely attend to their shadows and reflections, we have relatively obscure
opinion of something not quite real.
Socrates uses this familiar relationship, between ordinary objects and their representations or images, in
order to illustrate the relationship between the visual world as a whole (visual objects and their images)
and the world of forms as a whole. The former is made up of a series of passing, particular reflections
of the latter, which is eternal, more real and "true." Moreover, the knowledge that we have of the
forms--when indeed we do have it--is of a higher order than knowledge of the mere particulars in the
perceptual world.
Consider next the difference between the two parts of the intelligible world, represented by segments
CD and DE. Plato's discussion of this is apt to seem obscure. The basic idea is that the lower forms
(represented by CD) are the real items of which the ordinary particular objects around us are merely
reflections or images. The higher forms, by contrast--of which the so-called Form of the Good is the
"highest"--are known only by what has come to be called a priori reasoning, so that strictly speaking,
knowledge of them does not depend upon experience of particulars or even on ideas (forms) of
perceptually-known particulars.
நத ன அனற இ வ ல தககம வ மல வ ழ ததக சக ணடரநத ன. அவன வ ழவ ல நடநத
ந கழச கள ஒவசவ னரறயம சமதவ க அர பப டடக சக ணடரநத ன.
ப ட இறநத பப த ம கவம
நபத மரடநத ன
நத ன. மடடம க அவரன
அவம னபபடதத ய அநத ப ட சக ட ம ன மரறய ல இறகக பவணடம எனற ஆர
ந ரறபவற யத ல ம கநத மக ழச அவனகக. அதவம ய ப
ச தத க ழவ த ன அவரனக
சக னறத எனற அற நததம இ டடபப நபத ம இரநதத அவனகக,
அவனத தநரத வ ஙக ய ரநத க மதத ந தரத வ றகச ச னற பப த தக ற ச யத
ப ம வமம இறநத பப த த ன, த ன ந ரனபபத அபபடபய நடகக றபத எனற ஆச யம
அவரனச சழநதத. ப ம வம எநத மரறய ல
கபவணடம எனற ந ரனதத ரநத பன
அபத மரறய ல இறநத பப த த ன சக ஞ ம வ தத ய ம க உணரநத ன.
அவவ ணடம அவரனப சப ரததவர
மபவஙகள த ன. ஆன ல அதறகப ப ன நடநத 16
வகள? அரனததம
நத ன ல ம க பநரதத ய கத த டடம டப படட ச யயபபடட

சக ர கள. ப ம வம இறநதவடன தன உய ல தன உடர வ டட சவள பய வ ச ச யய
மடக றத எனபரத தன உடர பய தனன ல சவள ய லரநத க ண மடநததன ம ம
அற நத சக ணட ன. பமலம இறநத க டநத ஒர எறமப றகள தன உய ர ச ச லதத
தனன ல ஒர எறமப கக கட ம ற மடவரதயம அற நத சக ணட ன. ம4ணடம ந ரனககம
பந தத ல தன ச நத உடலககள வ
மடவரதயம அற நத தனககக க ரடதத
வ பப
தம கபவ கரத ன ன. தன எத கள ஒவசவ ரவர யம ந ரனததபட பழ த4ரததக
சக ணட ன. ஆன ல, ஐசவ ய ரவ மடடம சக ஞ ம கவர யடபனபய சக னற ன.
ஸதர க சக னறவடன ஐசவ ய ரவ மடடம உய ப ட வ டட வ ட ம எனற த ன
எணண ய ரநத ன. ஆன ல அனற ஸதர யம த பயடடரகக ஐசவ ய
அரழதத
வநத ரநதரத அவன ல ஜ4 ண ககபவ மடயவ லர . அவரளக க ணம பப சதல ம
ஸதரம அவளம
ததப பப க சக ணடரநத க ட பய அவன கணகளககத சத நதத.
எனபவ அவரளயம சக னற வ டட ன.
ஐசவ ய ரவயம சக னறவடன அவன வ ழபவ சன யம க வ டடத. அவனத அமம வம
உனகக நல
சபணண யப ப ரதத கலய ணம ச யத ரவகக பறன எனற ச லலக
சக ணடரகக ற ர. இரநத லம ஐசவ ய வ ன இடதத ல இனசன ரதத ரய அவன ல
ந ரனததக கடப ப ரகக மடயவ லர .
தன வ ழவ ன பப கக எபபடச ச ல ப பப க றத எனற ந ரனதத அவனத தககம
சகடடரநதத.

ப கம: 26
http://www.muthamilmantram.com/showthread.php?t=12231
"ஏன மடய த எனற ந ரனகக ற4ரகள?" எனற ர கம னர நபதகததடன.
" ர, மதல இநதக கட வ டடக கட ப யம வ தரத இவனகக இரகக றத எனபரத எபபட
ந ரப பபத? அசம கக வ ல நரடசபறற ஒர கரததக கண பப பதத பபரகக ஒரவர தன
உடர வ டட உய ர சவள பய சக ணட வரம தத யம ரகக றத எனற ச லக றத. ந ம
இநத ஆத தரதக பக ரடடல ச னன ல, அவன அரதபய ப டததக சக ணட, பதத
பபரகக ஒரவர எனற ல, எனரனப பப ல பவசற ரவரம இரகக வ யபப ரகக றபத எனற
ச ல க கடம!
இரணயதத ல உளள ந ரறய தகவலகரள இதறக க ந ன அ
ஆ யநத ரகக னபறன.
தம ழ ல கட மததம ழமனறம எனற ஒர மனறம இரகக றத. அத ல தம ழ ல அரரமய க
வ ளகக ய ரகக ற ரகள எனன ர எனபவரம
கவன எனபவரம. சமஞஞ னம, வ ஞஞ னம
இ ணடபம இநதக கட வ டடக கட ப யதர
ஒததக சக ளக றத! இரநத லம,
நத னகக இத இரகக றத எனபரத ஒர பக ரடடல எவவ ற ந ரப கக மடயம? ஒர
ப ணதரத அரக ல ரவததக சக ணட ? எனபவ த ன இநதக பகரW நமம ல டட பரவம க
ந ரப கக இய த எனக பற ம" எனற ர ம.
உடபன கம னர அவ ம க, "அபபடபய நமம ல ந ரப கக மடநத லம அவனககக
க ரடககப பப வத ம ண தணடரன த பன? எனபவ ந பம அவனகக ம ண தணடரன
வழஙக பவணடயத த ன. எனகவணடர ச யத வ ட பவணடயத த ன. டடபபட நடதத
மடய தரத இபபடத த ன ந ரறபவதத ககணம" எனற ர.
"இரதத த ன ந ஙகளம எத ரப ரதபத ம
ர. உஙகள ஆரடரகக கத த ன சவய ட
பணபற ம எனற ர
ம. " . ந ரளககக க ர ககளள .எம.ம டம பப உஙகளகக
ஆரடர க ரடகக ஏறப ட ச யபறன" எனற ர.
மறந ள க ர . ஙகரம மம ம கநத ஆரவததடன க ததக சக ணடரநதனர. கம ன ன
அரழபபம வநதத. " .எமம டம பப
வ டபடன. அத அவன த ன ச யதத எனபத
உணரமய க இரநத ல எனகவணடர ச யத வ ட ம எனற ச லலய ரகக ற ர.
அவனகக இநத வ தரத சத யம எனபரத எனகக மடடம வத ந4ஙகள ந ரப கக பவணடம.
உஙகள ல அபபடச ச யய மடநத ல உஙகளகக அவரனக சக லலம அத க தரதத
தரக பறன" எனற ர கம னர.
ஙகர

ரமச றறக கவர யடன ப ரதத ர,

ம உற கததடன, "எஙகள ல இரத உஙகளகக ந ரப ததக க டட மடயம
ர. அவரன
எபபட மடககவத எனற க யதரத எனககச ச லலய ரகக ற ர அநதச ததர. அவரன
மடககதடன, உஙகளககம ந ரப தத அவனககத தகநத தணடரனரயயம இனபற வழஙக
வ டபவ ம" எனற ர.
ப னனர அவர ச
ந ர யதத ப பய

னன படபய ப
கம னர

மனபனறப டகள ச யயபபடடன. அவ த க வல
அவ த
இரகரகய ல
அமரநத ரநத ர.

க ர
11 மண யளவ ல நத ரன வ
நபதகம அவனககள எழநதத.

கக பவணடம எனற அரழதத பப பத

றத

கம னர இனசன ர பமர ய ல அமரநத ரகக,
ரம ஒர ந றக லய ல அம ச ச லல
வ டட அவனகக எத ப அமரநத ர ம. ஙகர கம னர அரக ல ந னற சக ணடரநத ர.
"எனன வ யம

ர எனரனக கபப டடஙக?" எனற ன நத ன.

"சமம நடகக த நத ன. ப ணச நத ன. எஙகளகக அவவளவம சத ஞச பப சச.
உனன
இன பமலம தபப கக மடய த. அநத 18 சக ர கரளயம ந4 த ன ச ஞப ஙக ற
உணரமய ஒழஙக ஒததகபக . ஒபபதல வ ககம ம எழத க சக ட. இல டட என வழ ய
ந ன உனரன வ
கக பவணட வரம." எனற ர ம.
" ர. ந4ஙக எனன ச லற4ஙகனபன எனககப ப ய . 18 சக ர கள ந ன ச ஞப ன ?
எனன ர ஆத ம?" எனற ன நத ன.
"ப தத ய ? இபபக கட ந ன ச யய னன ச ல ம டபடஙகற. ஆத ம இரகக னன
த ன பகககற. இதபவ பப தம. இதககம பம ஆத ம பவணம உனகக ஆத ம?"
எனற ர ம.
" ர ந4ஙக ஏபதபத ச லற4ஙக. என பம வண ப பழ பப டற4ஙகனன மடடம சத யத.
ஏபத பகரW மடகக ந ன த ன
ர உஙகளககக க ரடசப ன. ந ன இனசன ணட ர.
அநதப பத சனடடப பபரம ய ரனன கட எனககத சத ய த." - நத ன.
"அநதப பத சனடடப பபரககம உனககம எனன சத டரப இரநதத. அவஙக கற அளவகக
உனககம அவஙகளககம ஏறபடட ப சரனகள எனன ஙகறதகக ரபல ரப
ரவச ரகபக ம. இன உனரன
ககபப கடடப பப ய வழககம வ
கக ற ம த

ச தத ன
பபடவ பப
இரகக" - ம.
" ககபப ? எதகக ர? என பம எப.ஐ.ஆர. பப டடரகக4ஙகள ? எதவ ன லம என பம
பகஸ பப டஙக. என வகக4ல வநத உஙகளககத தகநத பத ல கடபப ர" எனற ன நத ன.
"எப.ஐ.ஆ ? அதகக பவற எதககட பபபப பவஸட பணணனம? ஏறகனபவ ந ஙக
உனரனப பதத ப தத வச ரககற பபபபரஸ பப த த ? ஒனகக எல ம எனகவணடர
த ணட
யகக. கம னர
ர இவரனத தககறதகக எனகக ஆரடர கடஙக
ர.
இபபப க கடஙக
ர. மவபன உனககச
வ என ரகய
த ணட " எனற ர

பக பததடன.
"எனன
ர ம ய ரத இல மப பபசற4ஙக? எதவ ன லம பக ரடடககப பப ய டடபபட
ச யயஙக ர. இல டட உஙக எத ரக ம த ன ப த ககம" எனற ன நத ன.
"ஒனகசகல ம எதககட ம ய ரத? கம னர
ர எனன ச லறத? என பவர பய
பப ன லம ப வ ய ல . உனரனக சக ல ம வ டம டபடன" எனற ஆதத ததடன எழநத
ம ரகய ல தபப கக யடன அவரனப ப ரததச சடட ர.
அவர சடவதறக ஒர வ ந ட மனபப அவனத உடலலரநத அவனத உய ர சவள பபடடச
ச னற ரநதத. அவன உடலல எநதக கணடம தரளகக மப பய ப ணம ன அத யதரத

கம னர, ஙகர,

ம ஆக ய மவரம கணடனர.

ஆம. நத ன அவரகள வர ய ல
ம?

கக வ டட ன ? அல த அவரனத தபப கக வ டட

ப கம: 26
http://www.muthamilmantram.com/showthread.php?t=11157
கம னர, "ந4ஙகள ச னனரத ஒததக சக ளக பறன. இபபப த அவனத உய ர எஙபக
இரகக றத?" எனற ர.

ததக சக ணபட, " ர, என தபப கக ய ல இரபபத ந ஜத பத டட ககபள இலர .
இசதல ம த டடம டப படட ச யத ஒர ட ம . அவன அமரநத ரநத ந றக லகக
அரக ப பய ஒர ச தத ஈரயப பப டட ரவககச ச லலய ரநபதன அவன கணண ல படம
பட. அவரனக சக னற வ டபவன எனற பயமறதத ன ல எபபடயம தன உய ர அநத
ஈய டம ச லதத வ டவ ன எனற எனகக மனகடடபய சத யம. எனபவ த ன அவரனப
பயமறததவதறக க சப யத பத டட ச லததபபடட இநதத தபப கக ய ல அவரனச
சடபடன. அவனம ந ன ந ரனததபடபய ஈய டம தன உய ர ச ச லதத வ டட ன" எனற ர.
"அபபடய ?

இபபப த அநத ஈ எஙபக?" எனற ர றற பயததடன கம னர.

"அத அபபப பத பறநத வ டடத

ர" எனற ர

ம.

"ஐபய ! அவரனத தபப கக ரவதத வ டடரகள பப

இரகக றபத?" எனற ர கம னர.

"சப றஙகள ர. இன அவரன எனகவணட ல பப டடத தளள ஆரடர தரவரகள த பன?"
எனற ர ம. "ந ச யம. இபத ஆரடர" எனற ர ஒர க க ததரத ந4டட.
அரதக ரகய ல வ ஙக ய
ம, ஙகர ப ப ரதத ர அரததபஷடயடன. அவரம சவள ய ல
ந னற ரநத க னஸடப ள இரவர அரழதத நத ன ன உடர
எடததக சக ணட
ச லலம பட உதத வ டட ர.
அர மண பந ம ஆக ய ரககம. மகக ச லபப ன ல அரழபப வநதத. ஹRம எனற மடடம
பத ள தத
ம, " ர. உஙகள ஆரடர ந ரறபவறறபபடட வ டடத. அவன இன தபப கக
மடய த." எனற ர.
கம னர ஆச

யததடன, "எனன நடநதத? எனன ச

லக ற4ரகள?" எனற ர.

ம வ ளகக ஆ மப தத ர: " ர, எனகக
ததர ச லலக சக டததரத அபபடபய
ச யத ரகக பறன. ந னம ப நலகள, இரணய தளஙகள எனற ஆ யநதத ல இநத வ தரத
பறற
அற நதவன க வ டபடன. த ரம ரககம அரணக ந தரககம
இபத
த ன
ந கழநத ரகக றத. அபபறம த ன அநதச ததர ச னனவறரறக கரதத ல சக ணபடன.
வ யநத பப பனன. ஒர இரடயன இறநதத ல அவனககள தன உய ர ச ச லதத ன ர
ம ர. பசககரளத பதறற வ டட ம4ணடம வநத ப ரதத ல அவர உடல அஙபக இலர .
அதன ல தன வ ழந ள மழதம அநத இரடயன உடலப பய வ ழநத ர. அரணக ந தர
க ள வடவம எடதததம அவ த உடர எ தத வ டட ன மபநத ணட ன. அதன ல தன
வ ழந ள மழதம க ள ரபம கபவ இரநத ர எனபத அவ த வ
ற. இத லரககம
ஜக
த ன அநதச ததர எனககக க த ல ச னன ர.
ஆம. கட வ டடக கட ப யபவரகள ம4ணடம அடதத உடலல ப பவ ககம மன தன ச நத
உடலகக வநத ரகக பவணடம எனபத த ன அநத
மப ள
ஜ க. இநத
ஜக

இல வ டட ல ஒவசவ ர உட க ம ற ம ற ஆணடவனகபக தணண க டட ஆ மப தத
வ டவ ரகள மன தரகள தஙகளகக இநதச தத க ரடததவடன எனபத இரறவன ததம க
இரகக ம. இதன ல, ஒனற ம4ணடம அவரகள ச நத உடலகபக வநத வ ட பவணடம.
இதன ல அநத உடலம மபபரடயம. அல த அவரகள ச னற உடலப பய க நதளள
பவணடம. அபபப தம ம ணம ந ச யம. எனபவ கட வ டடக கட ப ய எபபடயம தன
ச நத உடல பவணடம எனபத வ த . அரத ரவதபத இபபப த உஙகள ஆரடர
ந ரறபவறற யளபளன. நத ன ன உடர ம ன
மய னதத ல ரவதத எ தத வ டபட ம
எனற ச யத த ன எனகக அநத ச லபப ன க லல க ரடதத தகவல. இன நத ன தன
வ ழந ள மழதம ஈய கபவ கழ கக பவணடயத த ன. அவனகக இரத வ ட சப ய
தணடரன த மடய த த பன?" எனற ர.
"ரக சக டஙகள
ம. கச தம க இநதக பகர மடதத வ டடரகள" எனற ர கம னர.
"இலர
ர. ந ம நனற ச ல பவணடயத ஐசவ ய வககத த ன. ஆம. அவரள மடடம
நத ன சக ல மல இரநத ரநத ல அவனககம ஸதரககம இரககம பரகரய நமம ல
ந ரப தத ரகக மடய த. தன க தலரயக சக னறத ல த ன நத ன ம டடக சக ணட ன"
எனற ர.
ஈ வடவ ல பறநத
சக ணடரநத ன!

சவள பய

ச னற

நத னம

இரதக

கணண4ரடன

பகடடக

தன தவரற உணரநத ரநத ன. தனககக க ரடதத தணடரன ந ய யம னத த ன எனறம
இயறரகரய சவல ய
லம மடய த எனறம அற நத சக ணட ன.
அவனகக அவனத அமம ரவப ப ரகக பவணடம பப ல இரநதத. வடடறகப பறநத
ச னற ன. அமம வ ன பமல பறநத ச னற அமரநத ன நத ன. ப வம அவரனக கணட
சக ளள மல வ டடன ர அவனத அமம .
சயந ததகக கப பயனபடததபபடம எநத ஒர அ
எனபதறகச ட ய க ந னற ரநத ன நத ன.

ணமம இபபடத த ன மடயம

அஙபக
ம கம ன டம, " ர ஒர பதத ந ள லவ பவணம
ர. ச மபத த ன அலபப
இரகக" எனற ர. "த
ளம ! பபம லபய ட எஞ ய பணணஙக" எனற ர கம னர. "ஏன
ர. ஸவ லலபததரகக எனரனயம அரழச டடப பப கக கட த ?" எனற ர ஙகர. ம
கம ன டம, " ஙக ன
த யமம, பதத லததனமம இநதக பகசகக ச மப உதவ ய ய
இரநதத
ர. இபபப க கட ந ன
ததர ப ப ரதத நனற ச லல ஆ
வ ஙகப
பப பறனன எபபட
ய க கணட ப டச ர ப ரஙக ர. அவரககம ப ரதத லவ கடஙக."
எனற ர.
கம னர
எனற ர.
மறறம.

ததக சக ணபட, "அபபடபய பச

பம

னககம ஏறப ட ச யத டபவ ம"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful