KONSEP PEMBANGUNAN MAPAN/ LESTARI Pembangunan mapan atau lestari bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa

memusnahkan atau memperjudikan keperluan generasi akan datang ( Bruntland Report, 1987). Kelestarian merupakan satu paradigma pemikiran masa depan (futuristik) dengan aspek -aspek keseimbangan persekitaran, sosial dan ekonomi diambil kira dalam merancang pembangunan dan penaik tarafan kualiti kehidupan. Pembangunan Mapan adalah suatu pembangunan yang dijalankan bagi memenuhi keper luan pada masa kini tanpa mengorbankan keperluan pada masa akan datang. Pembangunan bandar yang mampan harus dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya; pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang dicetu skan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya.(White & Whitney, 1992) . Pembangunan bandar yang mampan perlulah mengambil kira keadilan sosial, keperluan manusia asas, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dari segi ruang dan masa. Salah satu cara untuk mencapai pembangunan mampan tersebut adalah melalui kesihatan ekonomi bandar. Justeru itu, aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan daripadanya peranan aktiviti informal serta perdagangan skala kecil(petty commodity sector) menjadi penting.(David Drakakis-Smith, 1995). Pembangunan mapan juga merujuk kepada perangkaan langkah -langkah yang perlu diambil perhatian dan tindakan hari ini demi memastikan supaya isu alam sekitar yang bersifat global seperti tukaran cuaca, kesan rumah h ijau, tekanan sosial dan sebagainya yang dideritai hari ini tidak sesekali menjejas dan mengancam kehidupan masa hadapan. Menurut pandangan Dr. Jose Goldemberg iaitu Profesor di Universiti Saõ Paulo, Brazil terdapat dua konsep penting yang diketengahkan d alam definisi pembangunan lestari. Iaitu yang pertama ialah konsep µkeperluan¶ yang secara khususnya merujuk kepada keperluan asas untuk kehidupan manusia pada masa kini dan akan datang. Kedua ialah konsep atau idea mengenai keterbatasan atau dalam bahasa inggeris dikenali sebagai µlimitation¶. Iaitu keterbatasan sesuatu sumber yang dipengaruhi oleh teknologi, dan organisasi sosial serta kemampuanya untuk memenuhi keperluan generasi kini dan akan datang.

Pemuliharan sumber ialah memastikan penerusan penawaran sumber semulajadi . Hal ini k erana kerajaan takut kita akan kehilangan sebuah Negara yang aman dan damai.Konklusinya. kesaksamaan sosial. pensyarah. MATLAMAT PEMBANGUNAN MAPAN ATAU LESTARI PEMULIHARAAN SUMBER PEMBANGUNAN FIZIKAL PEMBANGUNAN MAPAN KESAKSAMAAN SOSIAL PENYERTAAN POLITIK KUALITI ALAM SEKITAR RAJAH 1: MATLAMAT PEMBANGUNAN MAPAN/ LESTARI Rajah di atas menunjukkan beberapa matlamat pembangunan mapan yang ingin dicapai oleh kerajaan. kita dapat gambarkan bahawa pembangunan lestari atau mapan adalah berkait rapat dengan penjaga alam sekitar untuk pada masa kini dan akan datang. pembangunan mapan atau lestari mempunyai banyak konsep dan pelbagai pandangan daripada pengkaji. pembangunan fizikal dan pemuliharaan sumber. kualiti alam sekitar. Tetapi. dan sebagainya. Matlamatnya ialah penyertaan politik.

Ia juga untuk mengurangkan atau mengubah proses pengeluaran atau perniagaan yang akan men jejaskan kualiti hidup manusia. Matlamat kesaksamaan sosial adalah untuk mengelakkan pembangunan yang akan menambahkan jurang antara golongan kay a dan miskin serta menggalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan ketidaksamaan sosial. Dari segi pembangunan fizikal pula ia memastikan pembangunan alam bina akan berharmoni dengan alam semulajadi di mana hubungan mereka a dalah seimbang dan saling memanfaatkan. Pemuliharan merangkumi penggantian sumber. Kesaksamaan sosial perlu dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan. Akhi.melindungi kapasiti ekosistem dan mengelakkan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia atau menjejaskan kualiti kehidupan. peru bahan dalam cara penggunaan dan memberi perhatian kepada fakor µintangible¶ seperti nilai keselesaan dan nilai warisan. pengurangan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Ia juga mengurangkan pembaziran tenaga manusia.pada masa sekarang dan akan datang melalui penggunaan tanah yang efektif. pemuliharaan kepelbagaian sumber semula jadi.r sekali ialah penyertaan politik yang menggalakkan penyertaan komuniti dalam membuat keputusan . Membantu menyedarkan komuniti tentang peluang yang terdapat di kawasan tersebut serta meminimumkan pembaziran sumber dan keburukan yang akan dibawa kepada komuniti apabila sesetengah kawasan perniagaan mengalami teka nan pembangunan yang melampau sedangkan sesetengah kawasan mengalami kemerosotan perniagaan seperti penutupan kedai dan kehilangan pekerjaan . . Cara pembuangan dan pelupusan sampah juga harus dititikberatkan. Dari segi kualiti alam sekitar pula untuk megelakkan pencemaran alam.

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN MAPAN Terdapat beberapa ciri tentang pembangunan mapan. dan f) Tindakan Tempatan Memberi Impak Global: Pembangunan tempatan yang menyumbang kepada resolusi isu global . e) Penyertaan Proses yang membolehkan seluruh masyarakat terlibat . d) Masa Hadapan Memastikan keputusan yang diambil tidak menjejaskan kepentingan generasi masa depan. b) Kesaksamaan Sosial Pembangunan yang menyumbangkan kepada pemerolehan dan ka walan sumber yang wajar. Antaranya adalah seperti berikut: a) Alam Sekitar Pembangunan yang benar-benar mengambilkira akibat kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan kesihatan. c) Ekonomi Manusia Pembangunan sosial dan ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi keperluan asas.

Ekonomi tumbuh segar bagi membina kekayaan. Ini supaya nikmat kemajuan masa kini boleh pula dinikmati oleh generasi akan datang . Dalam masa yang sama alam sekitar yang masih segar perlu dijaga dan dipelihara sementara yang rosak dipulihara. Dasar alam sekitar selalunya menumpukan perhatian kepada beberapa isu seperti pencemaran tanah. pengeluaran gas dari system rumah hijau dan sebaga inya. konsep ini dikaitkan dengan suatu bentuk pembangunan seimbang. Lazimnya. ekonomi dan social.TIGA DASAR PEMBANGUNAN MAPAN ALAM SEMULA JADI SOSIAL PEMBANGUNAN MAPAN EKONOMI Pembangunan mapan menumpukan tiga dasar utama iaitu alam semula jadi. pengedaran udara. Kekayaan pula digunakan untuk membangunkan jati diri masyarakat. .

ekonomi dan alam semula jadi. .Gambar rajah di atas menunjukkan perkaitaan antara tiga dasar utama pembangunan mapan iaitu social.

Fisher (1965) telah mendefinisikan modal sebagai instrumen saham yang ada pada masa kini. 2007). Di Malaysia. pendidikan. Dengan demikian. Hicks berpendapat bahawa pengambilan maksimum lestari rakyat adalah jumlah bahawa mereka boleh mengambil tanpa memiskinkan diri mereka sendiri. manusia dan modal sosial yang harus dijaga dan substitusi mereka. dan pendapatan sebagai aliran perkhidmatan mengalir dari saham kekayaan. Hal ini memainkan peranan penting dalam memastikan pengambilan optimum dan pengeluaran. Konsep moden yang mendasari keberlanjutan ekonomi berusaha untuk memaksimumkan aliran pendapatan yang boleh dihasilkan sementara sekurang-kurangnya menjaga stok aset (atau modal) yang menghasilkan ini bermanfaat output. . alam. Kemudian. Kecekapan ekonomi membantu memaksimumkan pendapatan. dan menggalakkan lebih cekap pengeluaran dan pengambilan barang dan perkhidmatan. Pada tahun 1946.ASPEK EKONOMI Kemajuan ekonomi sering dinilai dalam hal kesejahteraan yang diukur sebagai kemahuan untuk membayar barangan dan perkhidmatan yang digunakan (Munasinghe. kecekapan ekonomi memainkan peranan penting dalam memastikan pengambilan dan pengeluaran yang optimum. Masalah timbul dalam mengenalpasti jenis -jenis pengeluaran. latihan dan program peningkatan kesedaran sedang disusun oleh Program Kerjasama Teknik Malaysia dan National Institute of Public Pentadbiran untuk melatih para pegawai dari negara negara membangun yang lain di ekonomi dan pengurusan alam sekitar.banyak dasar ekonomi biasanya berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Jabatan Alam Sekitar (DOE) adalah yang ditubuhkan untuk menangani masalah masalah persekitaran sebagai badan penyelarasan yang mengawasi pelaksanaan Pilihan Kadar Efektif Common Scheme (CEPT). di bawah kerjasama antarabangsa pembangunan kapasiti.

Ketahanan adalah kemampuan ekosistem untuk bertahan walaupun luaran goncangan atau gangguan. 2007). dinamik mengukur. Sesuatu keadaan ekosistem ditakrifkan oleh struktur dalaman dan set proses saling menguatkan. Untuk sistem ekologi. Keaktifan dikaitkan dengan primer produktiviti atau pertumbuhan suatu ekosistem. hirarki ketahanan.ASPEK SOSIAL Pembangunan sosial biasanya merujuk pada perbaikan di kedua -dua kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dihasilkan dari peningkatan modal sosial . akumulasi kapasiti membolehkan individu dan masyarakat untuk bekerja sama (Munasinghe. Organisasi bergantung pada kompleksitas dan struktur sistem. keberlanjutan ditakrifkan dengan menyeluruh.biasanya. keaktifan dan organisasi. . 2007). Modal so sial merupakan sumber daya yang orang memanfaatkan dalam mengejar aspirasi mereka dan dikembangkan melalui rangkaian dan hubungan. 2007). yakni. multi-skala. dan ia tidak seperti modal ekonomi dan persekitaran. K eberlanjutan persekitaran tertumpu pada viabilitas keseluruhan dan fungsi sistem alam. keahlian kumpulan yang lebih formal dan hubungan kepercayaan. ASPEK ALAM SEMULA JADI Pembangunan dalam erti persekitaran menjadi perha tian baru yang berkaitan dengan perlu menguruskan sumber daya alam yang langka se cara bijaksana kerana manusia kesejahteraan akhirnya bergantung pada perkhidmatan -perkhidmatan ekologi. Deng an demikian. jumlah gangguan yang akan menyebabkan ekosistem beralih dari satu keadaan sistem yang lain. modal sosial berkembang dengan menggunakan lebih besar dan mengikis melalui tidak digunakan. Mengabaikan batas ekologi dalam boleh merosakkan prospek jangka panjang untuk pembangunan (Munasinghe. timbal balik. yang disusutkan dengan menggunakan. Kuantiti dan kualiti interaksi sosial yang mendasari kewujudan manusia menentukan stok modal sosial. dan pertukaran (Munasinghe.

sibuk dengan pelbagai aktiviti ekonomi. Dalam mengartikulasikan bandar berdaya huni ini. sihat. Sesuatu bandar itu sewajarnya bersih. selamat. p enuh kehijauan. Semua komponen ini apabila wujudnya akan membawa kepada kesejahteraan bandar. dan sebagainya.PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MAPAN/LESTARI Pembangunan mapan atau lestari dilaksanakan di pelbagai peringkat. industri. bandar. alam sekitar . Antaranya di peringkat sekolah. Konsep ini yang diartikulasikan menerusi keberdayahuniannya yang menjadikan bandar itu lebih "hidup dan menceriakan" penghuninya dari semua lapisan etnik dan peringkat umur. wujud pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Konsep daya huni (livable) digembleng untuk meneliti aspek kelestarian bandar dalam konteks pembangunan lestari memberi makna bahawa penduduknya sentiasa ceria. Kumpulan penyelidik yang menggelarkan kumpulannya sebagai Kumpulan Penyelidikan Pembandaran Lestari (Sustainable Urban ization Research Group). selamat. Maka tumpuan adalah terhadap masyarakat dan kehidupan harian sebagaimana yang dijelmakan dalam aspek pemikiran urbanisme baru. PERINGKAT BANDAR Pembangunan mapan dalam bentuk bandar lestari dilaksana dengan meneliti melalui konsep bandar berdaya huni ( livable city). Ciri -ciri daya huni itu dirungkai menerusi kesan tindakan penduduk dalam kawasan perbandaran yang menggunakan perkhidmatan bandar s etiap hari. sosial dan fizikal yang segar. mempunyai daya tarikan sosioekonomi. di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI). kepentingan pelbagai pihak diambil kira untuk membolehkan pengumpulan maklumat dan data yang lebih menyeluruh dari alam sekitar tabii. menarik dan sihat. hening kehijauan. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) kini secara berterusan dan aktif melihat isu -isu pembangunan dan pembandaran mapan serta meneroka makna dan permasalahan yang berkait dengannya melalui konsep bandar berdaya huni tadi. Pendekatan itu membolehkan pemerhatian dibuat menerusi ruang dan masa dalam jangka singkat seperti dalam satu putaran harian.

It is a dynamic process which enables all people to realize their potential and improve their quality of life un ways which simultaneously protect and enhances the earth¶s support systems´ Pendidikan untuk pembangunan lestari ialah satu misi pendidikan untuk mencari keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan perkembangan ekonomi bersama tradisi budaya serta penghormatan terhadap sumber semula jadi. . aktiviti ekonomi.binaan. PERINGKAT SEKOLAH (i) PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN MAPAN Pendidikan untuk pembangunan lestari merujuk kepada pembelajaran yang diperlukan untuk mengekalkan dan memperbaiki kualiti hidup untuk generasi masa depan. dan aspek sosio -budaya masyarakatnya. cara-cara dan teknikteknik untuk membantu pekerjaan dan bidang profesion mereka dan mengembangkan sikap positif mereka ke arah kepentingan pembangunan lestari. ³ Education for sustainable development is a way of ensuring a better quality of life for everyone now and the future generation to come. dan rakan kongsi secara silang sector. Pendidikan lestari dapat membantu pelajar dari segi mendapat pengetahuan dan makna tentang perkembangan lestari secara umum dan dalam bidang profesion mereka. kolabaratif. Pendidikan lestari bermaksud satu proses pembelajaran seumur hidup yang dapat menghasilkan masyarakat bermaklumat dan mengambil bahagian dalam ciriciri kemahiran dalam penyelesaian masalah dan sebagainya. Di samping itu. mereka juga melatih dalam kemahiran-kemahiran. Konsep daya huni bandar ini juga cuba melewati aras antara disiplin dan transdisiplin dalam penghayatan dan pengukuran bandar berdaya huni dan memenuhi hasrat besar negara untuk mencapai kesejahteraan yang diidamkan. Menurut Rohaty (2005). Amalan ± amalan dalam pendidikan untuk pembangunan lestari ial ah penyertaan awam dalam membuat keputusan secara berkesan.

Antara objektif sekolah lestari ialah memupuk nilai murni alam sekitar di kalangan warga sekolah. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat d alam menjayakan pendidikan alam sekitar dan mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahi rkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari. kokurikulum dan penghijauan di sekolah. pendidikan dan kesedaran yang mendalam tentang k onsep kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari bertujuan untuk membentuk dan memupuk sikap keperihatian terhadap alam sekitar. Sekolah Lestari -Anugerah Alam Sekitar adalah payung kepada aktiviti -aktiviti alam sekitar yang sedang dan akan dilaksanakan. Konsep ini juga menitikberatkan pen dekatan bersepadu dalam pengurusan. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah tentang kepentingan pemeliharaan dan pe muliharaan alam sekitar. pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Alam sekitar dan pembangunan akan diintegrasikan dalam aktiviti pendidikan di pelbagai peringkat pendidikan iaitu perin gkat rendah hingga peringkat tinggi.Secara amnya. Semua sekolah digalakkan untuk menyertai pertandingan sekolah lestari ini. . Pelaksanaan sekolah lestari ini juga akan menganugerahkan sijil sekolah lestari kepada mana-mana sekolah yang mematuhi kriteria-kriteria atau cirri-ciri sekolah lestari. (ii) SEKOLAH LESTARI Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar berkonsepkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan warga sekolah bersama keluarga. komuniti setempat. Sekolah L estari-Anugerah Alam Sekitar merupakan pusat pembelajaran dan pengajaran yang dapat mempengaruhi warga sekolah dan masyarakat ke arah kehidupan yang lestari. kerajaan. kurikulum. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan .

RAJAH 1 RAJAH 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful