MAGE: The Ascension™

Name:
Player:
Chronicle:

Nature:
Essence:
Demeanor:

Concept:
Mentor:
Cabal:

Attributes
Physical

Social

Mental

Strength__________OOOOO
Dexterity_________OOOOO
Stamina__________OOOOO

Charisma__________OOOOO
Manipulation_______OOOOO
Appearance________OOOOO

Perception_________OOOOO
Intelligence________OOOOO
Wits______________OOOOO

Abilities
Talents

Skills

Knowledges

Alertness__________OOOOO
Athletics__________OOOOO
Awareness_________OOOOO
Brawl_____________OOOOO
Dodge____________OOOOO
Expression_________OOOOO
Instruction_________OOOOO
Intuition__________OOOOO
Intimidation_______OOOOO
Streetwise_________OOOOO
Subterfuge_________OOOOO

Do_______________OOOOO
Drive_____________OOOOO
Etiquette__________OOOOO
Firearms___________OOOOO
Leadership_________OOOOO
Meditation_________OOOOO
Melee_____________OOOOO
Research___________OOOOO
Stealth____________OOOOO
Survival___________OOOOO
Technology_________OOOOO

Computer__________OOOOO
Cosmology_________OOOOO
Culture___________OOOOO
Enigmas___________OOOOO
Investigation_______OOOOO
Law______________OOOOO
Linguistics_________OOOOO
Lore______________OOOOO
Medicine__________OOOOO
Occult____________OOOOO
Science____________OOOOO

Spheres
Correspondence____OOOOO
Entropy___________OOOOO
Forces____________OOOOO

Life_______________OOOOO
Mind_____________OOOOO
Matter____________OOOOO

Prime_____________OOOOO
Spirit_____________OOOOO
Time_____________OOOOO

Advantages
Backgrounds

Arete

__________________OOOOO
__________________OOOOO
__________________OOOOO
__________________OOOOO
__________________OOOOO

O O O O O O O O O O

Willpower
O O O O O O O O O O

Quintessence
Other Traits
__________________OOOOO
__________________OOOOO
__________________OOOOO
__________________OOOOO
__________________OOOOO

Health
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

Experience
Paradox

-0
-1
-1
-2
-2
-5

MAGE: The Ascension™

Merits & Flaws
Merit

Type

Cost

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Flaw

Type

Bonus

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Magick
Rotes

Preferred Effects

______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Mystick Senses
(On)
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________

Talismans
Name

Level

Arete

Quintessence

Appearance

Combat
Weapon

Difficulty Damage Range Rate Clip Conceal

Brawling Table
Maneuver
Punch
Grapple
Kick
Body Slam

Difficulty
6
6
7
7

Damage
Strength
Strength
Strength+1
Special

Armor:______________

MAGE: The Ascension™

Expanded Background
Contacts, Sleeper

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Influence, Sleeper

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Resources

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Familiar

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Companions

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Contacts, Awakened

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Allies, Awakened

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Mentor

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Chantry

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Node(s)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Possessions
Gear (Carried)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Equipment (Owned)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Preferred Kamamarga & Congrex

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

MAGE: The Ascension™

History
Awakening
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Goals/Destiny
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Seekings____________________________ Quiets__________________________
________________________________________________ ________________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________

Description
Age________________________
Apparent Age_______________
Date of Birth_______________
Age of Awakening___________
Hair_______________________
Eyes_______________________
Race_______________________
Nationality_________________
Height_____________________
Weight_____________________
Sex________________________

Cabal Chart

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Appearance/Nature of Avatar_________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Visuals

Character Sketch

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful