A.N.

“APELE ROMÂNE” Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral
Str. Mircea cel Batrân nr. 127, cod 900592 Constanţa – România Tel.0241.67.30.36; Fax: 0241.67.30.25 http://www.waterct.ro
COD FISCAL: RO 23877359/01.06.2008;COD IBAN: RO62TREZ2315025xxx010151

____________________________________________________________________________

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI DE SERVICII ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARĂ 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere
PROCEDURA ALEASĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

-

2010 -

LICITAŢIE DESCHISĂ

SE APROBĂ: DIRECTOR, Marian MITREA

1

BORDEROU PIESE SCRISE

SECŢIUNEA I SECŢIUNEA II SECŢIUNEA III SECŢIUNEA IV -

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI CAIETUL DE SARCINI CONTRACT PRESTĂRI SERVICII FORMULARE

pag.

3 - 31

pag. 32 - 85 pag. 86 - 105 pag. 106 - 130

2

Secţiunea I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral Adresa: str. Mircea cel Batran, nr. 127, municipiul Constanta, judetul Constanta Localitate: Constanta Cod poştal: 900592 Ţara: România Persoana de contact: Telefon: (0241) 67 30 36 ing. Hristu Uzun – Manager Unitatea de Fax: (0241) 67 30 25 Implementare a Proiectului POS MEDIU – E-mail: hristu.uzun@dadl.rowater.ro “Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte AXA PRIORITARĂ 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc.Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere” Pagina de internet: www.waterct.ro Adresa Autorităţii Contractante: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, Localitatea Constanta, str. Mircea cel Batran, nr.127 cod postal 900592 Modalitati de comunicare: Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, trebuie sa fie transmise in scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii. Documentele scrise pot fi transmise prin posta sau prin fax.

I.b. Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante

X ministere ori alte autorităţi publice servicii publice centrale centrale inclusiv cele subordonate la nivel apărare regional sau local ordine publică / siguranţa naţională agenţii naţionale X mediu autorităţi locale economico-financiare alte instituţii guvernate de legea publică sănătate instituţie europeană / organizaţie construcţii şi amenajări teritoriale internaţionala protecţie socială altele (specificaţi) recreere, cultura şi religie educaţie energie apă poştă transport X altele -gospodărirea apelor Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante DA □ NU X 3

de clarificări se va utiliza Formularul: SOLICITĂRI DE Documentatia se obtine gratuit pe suport magnetic (CD). Stavropoleos nr.cnsc. România.waterct.2010 ora limită: 16.36 Adresă internet: www.00 Adresa : Localitatea Constanta. Constanta. proiect / program finanţat din fonduri comunitare DA X NU Fondul de Coeziune 85% Bugetul de stat 15% Proiectul va fi finanţat din POS MEDIU AXA PRIORITARA 5 .25 I. Cod Poştal 030084.ro .ro . 127.uzun@dadl. Sursa de finanţare: După caz. operatorii economici care vor să beneficieze de această facilitate vor achita contravaloarea taxelor de curierat privind transmiterea documentaţiei.46. Mircea cel Batran.Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute: X la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) Date limita de primire a solicitărilor de clarificări: 24.la Instanţa judecatoreasca competenta Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţii Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresă: Str. 6. între orele [8. 900592 E-mal: hristu. cu modificările şi completările ulterioare: .ro. Căi de atac Eventualele contestaţii se pot depune în condiţiile prevăzute de OUG 34/2006. Telefon: (+4) 021 310. nr. Fax: (+4) 0241 67.09. Telefon: (+4) 0241 67.rowater.30.46.c. Bucureşti.ro.00 Pentru solicitarea CLARIFICĂRI.la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau .2010 ora limită: 16. Mircea cel Batran nr.41 Adresă internet: www. Fax: (+4) 021 310.42 Instituţia responsabilă pentru derularea procesului de atribuire a contractului Denumire: Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral Adresă: str. cod postal 900592 Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: 28.00]. str.Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere 4 . mun. Familiei si Protectiei Sociale din Romania si Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta. de Luni pana Vineri inclusiv. Constanta.00] şi [16. in urma unei solicitări scrise sau transmise prin fax cu confirmare de primire .127. Informatii detaliate cu privire la conditiile de munca si protectia muncii pot fi obtinute in principal de la Ministerul Muncii.09.30.d. Sector 3. În cazul în care se solicita ca documentaţia sa se transmită prin poştă. I. jud. România E-mail: office@cnsc. de la sediul autoritatii contractante.

127.09. Calendarul procedurii de atribuire DATA1) Termen limită recomandat de solicitare a clarificărilor de la autoritatea contractantă3) 24. Constanta Str. Mircea cel Batran nr. mun.127. mun. Orice ofertă primită după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau la alta adresă decât cea stabilită în Anunţul de participare.127. Mircea cel Batran nr. Autoritatea contractantă va publica pe site-ul www. precum şi oferta neînsoţită de garanţia de participare corespunzătoare va fi respinsă. Mircea cel Batran nr.1 Este recomandabil ca operatorii economici să transmită solicitările de clarificări cu cel puţin 9 zile înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. Constanta 28. Constanta Str. Mircea cel Batran nr. mun.127.e. Constanta Str.2010 octombrie 2010 octombrie 2010 noiembrie 2010 13:00 - Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire Semnarea contractului Data de serviciilor începere pentru prestarea - noiembrie 2010 1) Datele sunt estimative 2) Ora locală a autorităţii contractante 3) 3.2010 16:00 Termen limită de depunere a ofertelor4) 05. mun. 4) 5 .127. Mircea cel Batran nr. Mircea cel Batran nr.ro răspunsurile la întrebările de clarificare primite. fără a menţiona numele companiei care a adresat întrebarea.10.2010 12:00 Data şedinţei de deschidere a ofertelor Data finalizării tehnice evaluării propunerilor 05.127. Constanta Str. mun.e-licitatie.10.I.2010 Termen limită de transmitere a clarificărilor de către autoritatea contractantă 16:00 ORA2) LOCAŢIA Str. mun.09. Constanta Str.

elicitaţie. ANALIZA COST-BENEFICIU.f. Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet www.1. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI. Denumire contract:„Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte AXA PRIORITARĂ 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Descriere II. Solicitarea de clarificări va avea menţionat: 1) Numele proiectului.00 de luni pana vineri).2.uzun@dadl.DOCUMENTATII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE SERVICII/LUCRARI/FURNIZARE ECHIPAMENTE.09. responsabil de proiect E-mail: hristu. STRATEGIA DE ACHIZITII.TRAINING PENTRU BENEFICIAR -VERIFICAREA CHELTUIELILOR (AUDIT) 6 .00 si 16.APLICATIA DE FINANTARE (SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAŢII TEHNICO-ECONOMICE (FAZA S. EXPERTIZĂ. 2) Codul CPV al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR ŞI OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE. . GEOTEHNICE.rowater.) .ro (în format word sau html).2010 Solicitările de clarificari se vor înainta urmând Formularul: SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI.1. Persoana de contact: Hristu Uzun. Orice operator economic care încearcă să stabilească întâlniri individuale cu autoritatea contractantă/ autoritatea de implementare/ beneficiar în legătură cu acest proiect pe perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedură. CEREREA DE FINANTARE.F.rowater.I. ELABORAREA STUDIILOR NECESARE (TOPOGRAFICE. ANALIZA INSTITUTIONALA./II. DIAGNOSTIC AL ZONEI COSTIERE.ro şi pe e-mail: hristu. 3) Numele persoanei/persoanelor de contact indicată în secţiunea 1 a Fişei de date şi în Anunţul de participare 4) Numele ofertantului Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 24. II: OBIECTUL CONTRACTULUI SERVICII DE STUDII SI PROIECTARE II.).uzun@dadl. MODELARE HIDRAULICA.1. INFORMATII SI CLARIFICARI: Informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: ■ La FAX: (0241) 67 30 25 (între orele 8. DOCUMENTATII PENTRU TERENURI. MASTER PLAN PENTRU ZONA COSTIERA.ro. HIDROLOGICE. .Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere" care cuprinde Conform caietului de sarcini: ELABORAREA MASTER PLANULUI PRIVIND PROTECTIA SI REABILITAREA ZONEI COSTIERE ROMANESTI (STUDII DE TEREN.1. ETC).

Mircea cel Batran nr.2.Încheierea unui acord cadru: II.) a contractului de prest servicii este: ǎri 22. Cod CPV: 71241000-9 II. 2. 1.D. Cantitatea sau scopul contractului II.2010 Ofertele care depăşesc valoarea fondurilor disponibile pentru acest contract vor fi respinse ca fiind inacceptabile. Constanta.V. judetele Tulcea si Constanta .Un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedură de atribuire atât în calitate de ofertant cât şi în calitate de ofertant asociat sau în calitate de subcontractant al altui ofertant II.Contract de achiziţie publică: X .str.8. Procedura se finalizează prin: . alin (1).I. Valoarea estimată maximă (fără T.5 (de la semnarea contractului) Nu se vor depasi termenele de livrare mentionate in Anexele 2.7.1.1) Total cantitati servicii În Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activităţilor. Principala locaţie a serviciilor: Serviciile de asistenta tehnica propuse a se executa au ca obiect zona costiera a litoralului romanesc al Marii Negre.Locul de livrare sau prestare: . România X (c) Servicii (a) Lucrări (b) Produse Servicii de asistenta Execuţie Cumpărare tehnica pentru pregatirea Proiectare şi execuţie Leasing de proiecte – elaborare Realizare prin orice Închiriere Master Plan mijloace corespunzătoare Cumpărare în rate Servicii de proiectare – cerinţelor specificate de elaborare documentaţii autoritate contractantă faza S.4. 127. conf. .Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral.scrise si in format electronic (CD sau DVD).AXA 5. si necesare pentru obtinerea finantarii din programul POS mediu .1/II1. Durata contractului de achiziţie publică: Ani □□ luni 8. Divizare pe loturi DA NU X II. specializările şi cantităţile minime necesare realizării contractului.1.A. 36. 925/2006 art.M.F.02. • Documentatiile solicitate la II.1269 lei la data de 24.682.1.2. 3.2 Principalul loc de livrare: Principala locaţie a lucrării: - II. lit e) 7 . Oferte alternative sunt acceptate DA NU X Un operator economic/asociaţie de operatori economici nu are dreptul să depună mai multe oferte în cadrul aceleiaşi proceduri. HGR nr. mun. se întocmesc în 4 (patru) exemplare in limba romana si 1 exemplar in limba engleza .1.680 lei Curs valutar: 1 EURO = 4.1 si 2.2.

descrieţi) DA □ DA □ NU X NU X IV: PROCEDURA IV. Contract rezervat (daca DA scurtă descriere ) III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.2.2) Opţiuni (dacă există) DA □ NU X III.3. cu modificările şi completările ulterioare..1. 2081/ 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1) Procedura selectată Licitaţie deschisă X Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ (justificare accelerare procedură–anexa distinctă Dialog competitiv □ IV.  Hotărârea nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 895 din 4 august 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.30/12.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.04.  Ordonanţa de urgenţă Nr.04.. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  Hotărâre de Guvern nr.1.  ORDIN nr.  Hotărâre de Guvern nr. 8 . 34/19..2) Etapa finală de licitaţie electronică IV.30/12.1. 554/2004 a contenciosului administrativ.2.II. cu modificările şi completările ulterioare.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.) Legislaţia aplicată : Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ (Justificare în cazul negocierii fără anunţ de participare -se completează o anexă distinctă) Cerere de ofertă □ DA □ NU X  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.04.  Legea nr.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  Hotărârea de Guvern nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Condiţii specifice contractului III. Altele (daca DA. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile  Legea 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr.  HG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.  HG nr.29/1996).  Legea 401/2003 pentru modificarea şi completarea legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice. 597/2002.107/1996-Legea Apelor Standarde naţionale şi reglementări tehnice în domeniu. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (actualizată până la data de 14 octombrie 2009*)  ORDIN nr. a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor (MO nr.430/2005.193/1994)  OG nr. construcţiilor şi turismului nr.51/1996 privind creşterea calităţii echipamentelor tehnologice industriale şi a instalaţiilor. echipamente. publicată în Monitorul Oficial nr.  HG nr. Proceduri MLPAT privind autorizarea personalului din laboratoarele de încercări şi CQ. 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.  Legea nr.12/1995)  HG nr. echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice pentru capacitatea de producţie  HG nr. 276/2009 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008  ORDIN nr. instalaţii tehnologice şi a punerii in functiune a capacitatilor de productie (MO nr. 28/2008  LEGE nr. aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor. 352/1997)  HG nr. 286/1995)  HG nr. 9 .  ORDIN nr.95/1999 privind recepţia lucrărilor. 119 din 26 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.  Ordinul Preşedintelui ANRMAP nr. 1.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (MO nr. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. cu modificările şi completările ulterioare. privind finanţele publice.51/1996 privind Regulamentul de receptie a lucrărilor de montaj utilaje. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată în MO nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Legea 500/2002.

Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana. nu se folosesc prescurtări. inclusiv cele locale. . Declaraţii privind eligibilitatea Cerinţe obligatorii: -prezentare Formular 12A Solicitat X Nesolicitat □ În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici. etc. fiecare asociat va prezenta formularul menţionat mai sus. Toate documentele vor fi prezentate în perioada de valabilitate stabilită de autorităţile emitente . Declaraţie privind neîncadrarea în Operatorul economic să dovedească ca nu se află în prevederile art. eşalonări. 34/2006 nici una din situaţiile prevăzute la articolul 181 din OUG 34/2006 Solicitat X Nesolicitat □ Cerinţe obligatorii: . pentru bugetul de stat (copii legalizate) din ultimile trei luni. 181 din OUG nr. nr. CRITERII DE CALIFICARE ŞI /SAU SELECŢIE V. Atenţie. fiecare asociat va prezenta formularele solicitate mai jos. 10 . Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei.Prezentare certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat (valabile la data deschiderii ofertelor). menţionat in clar numele întreg.la plata şi Ordinele de plată cu care s-au efectuat plăţile pentru înlesnirile sau eşalonările la plată. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana. aceasta va prezenta o împuternicire. precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat . valabile la data deschiderii ofertelor. 181 din O. şomajului.U. 34/2006 Formular nr. pe lângă semnătura. 12B .Prezentare cazier judiciar pentru persoana juridică. comisia având dreptul de a solicita originalele pentru confirmare.Se vor prezenta daca este cazul toate actele doveditoare obţinute pentru înlesniri. Toate documentele vor avea. Cazier judiciar/certificat echivalent .G.Declaratie privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art.Prezentare cazier judiciar al persoanelor fizice. aflate la conducerea operatorului economic. În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici. Solicitat X Nesolicitat □ .V. Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare. asigurărilor de sănătate (formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident) şi orice alte datorii la bugetul de stat. în original sau în copie legalizată.

menţionat in clar numele întreg. de către un traducător autorizat. (se va verifica obiectul de activitate – proiectare lucrări construcţii şi amenajări hidrotehnice). În cazul in care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana. nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile. valabile la data deschiderii ofertelor. Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. 11 . pe lângă semnătura. în original sau copie legalizată.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/. nu a fost posibil ǎ obţinerea cazierului judiciar (motivat). atunci se acceptă o declaraţie autentica data in fata unui notar. emis cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor în original sau copie legalizată din care să rezulte: • obiectul de activitate . În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici. De asemenea. Persoane juridice/fizice Cerinţe obligatorii: române . Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. 85/2006 privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare sau că societatea se află în incapacitate de plată. Toate documentele vor avea. Atenţie.Certificat de înregistrare . în limba română. se accept o declaraţie ǎ pe propria rǎspundere. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic. lapân ǎ da ta deschiderii ofertelor. nu se folosesc prescurtări.Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului. în cazul în care.valabil la data deschiderii ofertelor.proiectare. aceasta va prezenta o împuternicire Formular S. Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare. fiecare asociat va prezenta formularele solicitate mai jos. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizata. Documentele vor fi însoţite de traducerea acestora. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Autorizaţie de funcţionare/altele echivalente.. a unei autoritati administrative sau juridiciare. autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatea competenta V. • nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.

V.) Situaţia economico-financiară Atenţie: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei.269. în cazul unei asocieri/consorţiu.000 EURO 2. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici. K. la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv. pe lângă semnătură.-Declaratie privind cifra de afaceri si profitul din Documentaţia de atribuireSectiunea IV – Formulare Valoarea minimă impusă pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani este de: 41. aceasta va prezenta o împuternicire. 2008 şi 2009. Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul. 185 din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată si ultima balanta contabila. Informaţii privind situaţia economico. nu se fac prescurtări.Cerinţe obligatorii: financiară 1.000. Fişa de informaţii generale cu declaraţia privind Solicitat X Nesolicitat □ cifra de afaceri medie anuală si profitul pe ultimii 3 (trei) ani (2007. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor – persoane juridice române şi persoane juridice străine . Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducere autorizată în limba română. Toate documentele vor fi prezentate în perioada de valabilitate stabilită de autorităţile emitente . 12 . La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau în considerare datele subcontractanţilor.00 RON (fără TVA) sau echivalentul în euro 10. Toate documentele vor avea. Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare. 2008. valabile la data deschiderii ofertelor Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună. Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2007. vizate şi înregistrate de organele competente în condiţiile art.Se va completa – Formularul nr. 2009).000. .prezentarea şi a altor documente în cazul în care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. Atenţie. atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Valorile vor fi exprimate în euro. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale documentelor solicitate mai sus. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană. 3. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata. menţionat în clar numele întreg.

se va aplica reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri. operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider. se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu. precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte.6826 4. Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. publicată în Monitorul Oficial nr. astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. pe lângă semnătura. În aceste situaţii. V. situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. 681/29 iulie 2004. în categoria IMM. din motive obiective. 13 . aceasta va prezenta o împuternicire. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. acesta beneficiază de reducerea cu 50% a cerinţei privind cifra minimă de afaceri. În cazul în care oferta este depusă de o asociere.3353 3. ofertantul trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere. Dacă. Toate documentele vor avea. în mod individual. numai dacă toţi asociaţii se încadrează. justificate corespunzător.4. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana.2396 Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Centrală Europeană. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună.ANUL 2007 2008 2009 CURS EURO 3. acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare. valabile la data deschiderii ofertelor. menţionat in clar numele întreg. semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat. cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv liderul.

Autoritatea Contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare. nu se folosesc prescurtări.beneficiarul contractului. sau mai multe. Atenţie.00 RON (fără TVA) sau echivalentul în euro de 900. perioade de prestare.304 RON (fara TVA) sau echivalentul in euro de 160.00 EURO b) 1 (un) contract de servicii similare. beneficiari. SF.650. Pentru serviciile similare se vor completa fişe distincte conform Formular L.210. împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei a implementat şi finalizat: a) 1 (un) contract de servicii similare. Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici să dovedească că în ultimii 3 ani. conţinând valori.714. analiză instituţională.000 EURO (aceasta activitate include toate componentele enumerate : master plan.000 EURO.. de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte pentru lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice in domeniul costier marin.13 RON (fără TVA) sau echivalentul în euro de 2. sau mai multe.Toate documentele vor fi prezentate în perioada de valabilitate stabilită de autorităţile emitente . recomandari si alte documente care sa ateste finalizarea contractului) care vor contine obligatoriu date referitoare la: . de modelare hidraulica de valoare totală egală sau mai mare de 3. Se solicită completarea formularului .se va completa Formularul 12E+tabel. analiza cost beneficiu.Experienţă similară” anexat pentru cel putin 1 contract de servicii similare pentru fiecare din punctele a).959. Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat X Nesolicitat □ Cerinţe obligatorii: -O declaraţie la care se anexează lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani. de evaluare a impactului asupra mediului in domeniul costier de valoare totală egala sau mai mare de 660.062. indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privati .) c) 1 (un) contract de servicii similare. 14 .000. in vederea obtinerii finantarii din fonduri comunitare de valoare totala egală sau mai mare de 10. Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente suport (copii dupa contracte. sau mai multe. b) si c) prestate în ultimii 3 ani (inclusiv pentru contractul sau contractele de valoare minimă impusă).

obligativitatea prezentării cel puţin a 3(trei) recomandări din partea unor beneficiari/clienţi pentru prestarea unor servicii similare aferente punctelor a). elaborare Master Plan. ca cerinţă minimă. b). echipamentele tehnice din dotare necesare pentru îndeplinirea contractului de servicii. din care sa reiasa ca ofertantul dispune de : minim 3 specialisti pentru elaborare model hidraulic. . .tipul serviciilor/activitatilor prestate. strategii de achizitii. din care sa reiasa ca ofertantul detine utilaje. minim 2 specialisti pentru analiza institutionala. . analiza cost-beneficiu. Experienţă profesională generală 15 . softuri pentru realizarea tuturor studiilor de teren (inclusiv licente de zbor pentru aerofotometrie. instalaţiile. .perioada in care s-a realizat contractul.se va completa Formularul 12H+ tabel. Pentru fiecare categorie de servicii (elaborare model hidraulic. cerere de finantare si respectiv elaborare documentatii pentru atribuirea contractelor de servicii/lucrari/furnizare echipamente vor fi desemnati sefi / experti . studiu de impact. analiza institutionala. minim 3 specialisti pentru elaborare Master Plan. c) (inclusiv pentru contractul sau contractele de valoare minimă impusă). se vor preciza laboaratoarele de incercari pentru testarea modelului hidraulic . minim 3 specialisti pentru elaborare analiza cost beneficiu. minim 5 specialisti pentru elaborare studiu de impact. pentru partile desenate din cadrul complexului de servicii. minim 10 specialisti pentru elaborare SF. echipamente tehnice. instalatii. care trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele calificari si calitati: Un şef de proiect Calificare şi calităţi • Diplomă universitară pentru studii tehnice.valoarea contractului.O declaraţie care să conţină informaţii privind utilajele.de proiecte. Autoritatea contractantă solicită..Informaţii privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral. pentru îndeplinirea contractului de servicii. elaborare SF. minim 2 specialisti pentru elaborarea cererii de finantare si minim 5 specialisti pentru elaborarea documentatiilor pentru atribuirea contractelor de servicii/lucrari/furnizare echipamente. economice sau de mediu. minim 1 specialist pentru elaborarea strategiei de achizitii.

• Bună cunoaştere a directivelor UE relevante în 16 . economice sau de mediu • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral. ca specialist. planuri regionale (cel puţin 1 proiect finalizat) Experienţă profesională specifică • Minim 5 ani de experienţă relevantă în managementul proiectelor cu finanţare internaţională (ca şef de proiect/ adjunct de şef de proiect). Experienţă profesională generală • Minim 10 ani de experienţă profesională în domeniul hidrotehnic. ca specialist. cu specializare în domeniul hidrotehnic • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral. Experienţă profesională generală • Minim 10 ani de experienţă profesională în domeniul economico-financiar. Experienţă profesională generală • Minim 10 ani de experienţă profesională generală. Trei specialişti/ experţi în elaborarea modelului hidraulic Calificare şi calităţi • Diplomă universitară pentru studii de inginerie. • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral.• Minim 15 ani de experienţă profesională în domeniile tehnice. • Experienţă relevantă în aplicarea Directivelor UE • Experienţă ca şef de proiect/ adjunct de şef în elaborarea de documente strategice în domeniul protecţiei mediului – Master Planuri. strategii. • Experienţă în aplicarea Directivelor UE şi legislaţiei româneşti relevante (participare. în cel puţin 1 proiect similar de elaborare a Master Planurilor. în cel puţin 1 proiect similar de elaborare a modelelor hidraulice) Trei specialişti/ experţi în elaborarea Master Planului Calificare şi calităţi • Diplomă universitară cu specializare în studii ingineresti. • Experienţă în aplicarea Directivelor UE şi legislaţiei româneşti relevante (participare.) Un specialist/ expert financiar Calificare şi calităţi • Diplomă universitară de specialitate. economice sau de mediu.

. . cat si a specialistilor/ experţilor) -Declaraţii de exclusivitate şi disponibilitate semnate în original de specialiştii propuşi în ofertă (Formularul nr. părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi.C. În cazul în care. .V.certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu. .se va completa Formularul 12G + tabel. -Informaţii referitoare la studiile. iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.certificat OHSAS 18001:2004 sau echivalentSistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante. 17 V. minim 1 proiect cu finantare internationala finalizat la care a participat în pregătirea estimărilor de costuri. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi in ofertă.) Informaţii privind subcontractanţii Solicitat X Nesolicitat □ .-uri (atat ale cadrelor de conducere. 13) -Standarde de asigurare a calitatii Se vor prezenta.sectorul de mediu. Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat.Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi . analize economico-financiare pentru proiecte de mediu -Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani .5.certificat ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calitatii . la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv. Ofertantul va completa Formularul 16 – Sisteme de asigurare a calităţii.se va completa Formularul 12I. precum şi ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor . Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.certificat SA 8000 sau echivalent privind responsabilitatea sociala. Pe parcursul derulării contractului.

2.V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului şi . a garantiei pentru participare. Solicitat X (daca este cazul) Nesolicitat □ Asocierea trebuie să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare. VI. prevederea LIPSA UNUI DOCUMENT ATRAGE DUPĂ SINE DESCALIFICAREA OFERTANTULUI nu mai este oportuna.V. Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere.V. NOTA :Cerintele mai sus indicate si documentele solicitate pentru probarea indeplinirii acestora.V. conform art. in mod individual. 3. iar cerinţele: .) Situatia economico-financiară şi .1. 16(2) din Legea 346/2004. modificata si completata prin HG 834/2009 (a se vedea cap.) Informaţii privind asocierea 2. capacitatea tehnică şi /sau profesională se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In situatia cand ofertantul utilizeaza facilitatea prevazuta la Art.11 din HG 925/2006. orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Atenţie! Formularele privind asocierea se vor introduce în documentaţia de calificare chiar dacă ofertantul nu are nevoie de asociaţi pentru prestarea serviciilor. cu 18 .) Capacitatea tehnică şi sau profesională trebuie să fie indeplinite prin cumul de grupul de asociaţi.3 din Sectiunea I).6.4.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat.1) Limba de redactare a ofertei Ofertele. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună. Astfel. PREZENTAREA OFERTEI VI. reprezinta cerinte minime obligatorii de calificare. Cerinţă obligatorie . deci in acest caz.Asocierea: – Formular P din Secţiunea IV. Documentele ce dovedesc criteriile de calificare si/sau selectie de la punctele V. in categoria IMM. LIPSA UNUI DOCUMENT ATRAGE DUPĂ SINE DESCALIFICAREA OFERTANTULUI.B4. Cerinţele: .4 emise in alta limba pot fi furnizate de ofertant. daca toti asociatii se incadreaza. V.3 si V. incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.V. V.se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri. În acest caz se va preciza (pe formular) „Nu este cazul”.

Pentru IMM. Garanţia de participare va trebui să acopere perioada de valabilitate a ofertei. dacă operatorul economic: . respectiv pana la data de 03. Anexa nr. Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa în numele şi pentru Liderul Asocierii.00 RON (max 2% din valoarea estimata publicata in SEAP). Modul de constituire a garanţiei de participare: Vor fi acceptate urmatoarele forme: a) Scrisoare de garanţie bancară Aceasta va fi prezentata în ORIGINAL şi va fi întocmită în conformitate cu modelul anexat (Formular 11 ) b) Ordin de plată emis în favoarea autorităţii contractante în contul pentru garanţiile de participare nr.4) Garanţia de participare Solicitat X Nesolicitat □ Lei Oferta se va mentine valabila pentru o perioada de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.01. cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă. cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 % in conformitate cu Legea nr.346/2004. până la data deschiderii ofertelor. va fi prelungita in mod corespunzator.1 Perioada de valabilitate a garanţiei de participare .3) Perioada de valabilitate a ofertei VI. 88 din H. perioada de valabilitate a garantiei pentru participare.2) Moneda contractului VI. c) Orice alt instrument de garantare emis în condiţiile legii . Garanţia de participare se reţine.G. Garanţia de participare se restituie conform prevederilor art. deschis la Trezoreria Constanta .000.conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana VI. In cazul unei asocieri. astfel: -ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. dar nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.2011 Cuantumul garanţiei de participare: 450. 925/2006.îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei. -ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărei oferta a fost desemnată caştigătoare. RO98TREZ2315005XXX006429. 19 .90 zile.

Experţii implicati in implementarea proiectului Prestatorul este solicitat sa puna la dispoziţia Autoritatii Contractante o echipă formată din personal cu competenţe şi experienţă dovedite.) Modul de prezentare a propunerii tehnice Plic B . . VI. refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.oferta sa fiind stabilită câştigătoare. În cazul neprezentării dovezii de constituire a garanţiei de participare (în modul şi forma prezentată la cap. Paginile din fiecare plic trebuie sa fie numerotate si fiecare plic trebuie sa contina un OPIS al documentelor.va fi intocmită folosind structura prezentată în – Sectiunea II – Caiet de sarcini din Documentaţia de atribuire –Anexa3. Documentele solicitate la punctul V. Criterii de calificare şi/sau selecţie din prezenta fişă de date Propunerea tehnica: va fi elaborata astfel incât sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerinţele aferente Caietului de sarcini. să obţină îndeplinirea obiectivului general şi obiectivelor specifice ale Proiectului. Organizare şi metodologie .3) ofertantul va fi declarat respins în cadrul sedinţei de deschidere. nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei. inclusiv cu numarul paginii de referinta.1) Documente de calificare Oferta trebuie să conţină următoarele documente: Plic A 1. Împuternicire – dacă este cazul – Formularul S din Documentaţia de atribuire . în final. oferta tehnică şi ofertă financiară care trebuie să fie transmise autorităţii contractante în 3 plicuri separate.oferta sa fiind stabilită câştigătoare. .2. Ofertantul trebuie să completeze: . VI.5.Listă cu toti experţii propuşi pentru implementarea proiectului si activitatile acoperite de fiecare dintre ei Pentru Experţii principali – acei experti a căror 20 VI.Formulare 2. capabilã s ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile ă definite prin prezentul document. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevazute in Caietul de sarcini.Volumul IV. 2.5) Conţinutul ofertei Oferta trebuie să conţină: documentele de calificare.5. VI. în condiţiile respectării cerinţelor de calitate şi a termenelor stabilite şi încadrării în bugetul prevăzut. astfel ca. Propunerea tehnica trebuie să conţină următoarele documente: 1.

dar Prestatorul ii va selecta şi angaja conform cerinţelor şi necesităţilor identificate în metodologia şi organizarea implementării Contractului. propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele aferente caietului de sarcini.implicare (activitate) este esenţială în atingerea obiectivelor contractului si a caror poziţii şi responsabilităţi sunt definite în Caietul de sarcini se vor prezenta  Curriculum Vitae pentru fiecare expert principal . În cazul în care Comisia de evaluare va constata lipsa 21 .  Declaraţii de exclusivitate şi disponibilitate semnate în original de fiecare expert principal propus în ofertă (Formularul nr. aşa cum va fi întocmită de Prestator şi/sau în prezentul document.Graficul de timp şi activităţi 4. 13) Documentaţia de atribuire . pe intreaga perioada de derulare a contractului . Propunerea tehnică va fi întocmită conform specificaţiilor din Caietul de Sarcini şi va fi însoţită de un Deviz General estimativ al lucrării. nu vor fi examinate anterior semnării Contractului. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietului de sarcini.Penalităţi indicate 5.Secţiunea IV .Formulare)  Documente suport: Pentru fiecare expert principal propus ofertantul va depune: a) copii ale diplomelor şi certificatelor profesionale obţinute menţionate în CV. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu caietul de sarcini. Secţiunea II Anexa 1 . aceasta din urmă va prevala. Modul de alocare lunara a zilelor de lucru la fata locului. În cazul în care se constată discrepanţe între varianta electronică şi cea tipărită. Un CD ce va conţine oferta tehnică trebuie ataşat versiunii tipărite şi introdus împreună cu aceasta întrun plic separat. b) certificate emise de angajatori sau referinţe care să probeze experienţa indicată în CV (certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar). 3. Secţiunea II Anexa 5 . În acest sens. CV-urile experţilor. Autoritatea contractantă are dreptul să verifice autenticitatea ofertelor. pentru fiecare expert. altii decât cei principali.

Propunerea financiară. Propunerea financiară trebuie să fie în LEI cu prezentarea TVA separat şi trebuie să includă: 1. Formularele care trebuie prezentate de către ofertant. sunt prezentate în cadrul Caietului de Sarcini. APROBARE/REVIZUIRE MASTER PLAN) 22 . va conţine.VI. Formularul de oferta (Formularul nr.10B din Documentaţia de atribuire – Sectiunea 4 Formulare) 2.R din Documentaţia de atribuire – Sectiunea 4 – Formulare) 3. MODELARE HIDRAULICA.Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere” care cuprinde: . DIAGNOSTIC AL ZONEI COSTIERE. Defalcarea bugetului (Anexa 4 din Documentaţia de atribuire – Sectiunea 2 – Caiet de sarcini) Zile lucrătoare Modul de completare a formularelor  se introduce onorariul pentru fiecare categorie de experti  se introduce numărul de zile lucrătoare pentru fiecare categorie de experti pe perioada execuţiei contractului Propunerea financiară (fără TVA) va fi evaluată luându-se în considerare preţul total.3) Modul de prezentare a propunerii financiare Plic C oricărei activităţi solicitate (conform caietului de sarcini) oferta va fi considerată neconformă şi va fi respinsă. Se completează un formular centralizator de preturi şi alte formulare ce contin detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara. valoarea totală pentru „Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte AXA PRIORITARĂ 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc.5. Conditiile de contract insusite.ELABORAREA MASTER PLANULUI PRIVIND PROTECTIA SI REABILITAREA ZONEI COSTIERE ROMANESTI (STUDII DE TEREN. Formularele se elaboreaza in asa fel incat sa permita calcularea corespunzatoare a punctajului in cazul in care elemente ale propunerii financiare intervin intrun algoritm. aşa cum este specificat în prezenta Fişă de date a achiziţiei şi aşa cum este stabilit în Contractul din documentaţia de atribuire. Plăţile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei. Oferta financiara (Formularul nr. MASTER PLAN PENTRU ZONA COSTIERA. conform formularului de ofertă.

F-ului. Oferta scrisă va conţine plicuri sigilate care vor cuprinde: documente de calificare (original + copii).1269 RON VI. GEOTEHNICE. în original.2010. un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc precum şi un număr de 3 (trei) copii. str.6.R. 127 municipiul Constanta.TRAINING PENTRU BENEFICIAR -VERIFICARE CHELTUIELI (AUDIT) VI.10.00 f) oferte intarziate Mod de prezentare: Operatorul economic va depune oferta la sediul autorităţii contractante.F.) . ANALIZA INSTITUTIONALA. EXPERTIZĂ.). în original (se va depune separat). telefon: ofertelor 0241/673036. va prevala originalul. Constanta. .DOCUMENTATII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE SERVICII/LUCRARI/FURNIZARE ECHIPAMENTE.Data limită pentru depunerea ofertelor: e) modificarea si retragerea ofertei 05.7) Modul de prezentare a ofertei (la Adresa la care se transmite/depune oferta: depunere) Administraţia Naţională Apele Românea) adresa la care se depune oferta Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral.) Data pentru care se determină Curs de referinţă comunicat de B. împuternicire (pentru ofertanţii care dorescǎ s asiste la şedinţa de deschidere a ofertelor). oferta tehnică (original + copii) oferta financiară (original + copii) Copiile şi originalul vor fi puse în plicuri separate . CEREREA DE FINANTARE. cod poştal 900592. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR ŞI OBŢINEREA AVIZELOR ŞI ACORDURILOR NECESARE OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE. în ziua de echivalenţa leu/euro 24. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI. Ofertantul are obligaţia de a numerota şi a semna fiecare pagină a ofertei precum şi de a anexa un 23 . STRATEGIA DE ACHIZITII. ANALIZA COST-BENEFICIU.2010 ora 12. nr. respectiv 1Euro=4.02. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii. Ofertantul trebuie să prezinte. ELABORAREA STUDIILOR NECESARE (TOPOGRAFICE. fax: 0241/673025 c) numarul de exemplare in copie d) mod de prezentare . însoţită de : scrisoarea de înaintare (Formular J) garanţia de participare.APLICATIA DE FINANTARE (SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAŢII TEHNICOECONOMICE (FAZA S. Mircea cel Batran. DOCUMENTATII PENTRU TERENURI. REACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI REACTUALIZAREA S.. ETC).N. b) data limita pentru depunerea jud. HIDROLOGICE.

pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte. acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. închis corespunzător şi netransparent.10. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază.” Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.2010. marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi. pe lângă oferta comună. nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel 24 . sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. "COPIE". Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului. în mod individual. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor. marcate corespunzător. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate. Propunerea tehnică. În plicul cu documentele de calificare se va introduce şi formularul de contract semnat şi ştampilat de ofertant. în mod obligatoriu. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă. Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de mai sus va fi considerată inacceptabilă. ora 13. respectiv. Nu este permisă respingerea niciunei oferte. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune ofertă în nume propriu sau în asociere. în plicuri distincte. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 05. în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.00. cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii: au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce. şi inscripţia ”MODIFICĂRI”.opis al documentelor prezentate.

inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a. alternativă care nu poate fi luată în considerare d. inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul/invitatia de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii. desi a fost informat cu privire la respectiva situatie. 11 documente relevante in acest sens. e. se constata existenta a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii: -pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in anuntul/invitatia de participare. c. 202 şi 203 din OUG nr. b. conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire. e1. 925/2006. preţul. 3 din H. nu accepta renuntarea la clauzele respective. se incadreaza in categoria celor prevazute de art. fara TVA. nu satisface in mod corespunzator cerinţele caietului de sarcini. pretul. 33 alin. astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini. f) în urma verificărilor prevăzute la art. -incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice. conform prevederilor art. desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv. constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini.G. 25 . nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. iar ofertantul. care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma. a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe din cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat.cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. fara TVA. nr. 34/2006 se constată că oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat.

8) Deschiderea ofertelor c. descrierea şi argumentarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului. conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.3. Constanta Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinţa de deschidere a ofertelor. Factori de evaluare: 1.2010. Identificarea. Mircea cel Batran. Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor. Cea mai avantajoasă ofertă economică DA X NU VII. fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.VI. in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi. prin reprezentanţii săi. oferta este prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate.4. nr. Reprezentantul ofertantului va prezenta o împuternicire scrisă prin care acesta este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.1. Preţul cel mai scăzut DA NU X VII. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. PREŢUL OFERTEI 2. Punctaj maxim 30 20 6 ii) 7 26 . 127. CRITERII DE ATRIBUIRE VII. d. VII.00 la sediul autorităţii contactante Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE”Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral. din str. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile .către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire. Constanta. Deschiderea ofertelor se va face în data 05.10.2.însoţite de întrebările aferente . VII. Dreptul de a se solicita clarificări: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita în scris clarificari privind documentaţia de atribuire (Formular O). loc. MODUL IN CARE OFERTANTUL ÎNŢELEGE OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE i) Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate ale contractului şi atingerea obiectivelor acestuia însoţite de comentarii relevante. din acest motiv devenind imposibila aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte. jud. ora 13.

METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR i) descrierea detaliată a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activităţilor. etc.iii) recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate. fără a se afecta cerinţele caietului de sarcini.Preţul ofertei Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Pentru oferta cu preţul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (30 de puncte). 7 3. 27 . inclusiv punctele de referinţă precum şi rezultatele si documentele ce trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate. b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire. logistice. ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ÎN TIMP A ACTIVITĂŢILOR. administrative. luânduse în considerare şi timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt) cu evidenţierea momentelor semnificative ale proiectului şi utilizarea resurselor pentru fiecare etapă. iar pentru celelalte oferte. backstopping. în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor. nu acceptă renunţarea la clauzele respective. iar ofertantul.) pe care ofertantul le pune la dispoziţie. punctajul se va acorda după formula: P1 = P financiar n = (preţ minim/preţ n) x 30 Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface in mod corespunzator cerinţele caietului de sarcini. c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. descrierea facilităţilor suport (resurse tehnice. definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor expertilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate. Modul de alocare a zilelor de lucru pentru experti. 25 15 ii) 5 5 iii) Evaluarea propunerii financiare Factorul de evaluare 1 . care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă. deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie. 25 15 ii) 5 iii) 5 4. pe întreaga perioadă de derulare a contractului Numărul de specialişti implicaţi în realizarea activităţilor cu asigurarea şi demonstrarea faptului că sunt asigurate toate expertizele necesare pentru realizarea activităţilor . succesiunea şi durata activităţilor şi etapelor. în vederea îndeplinirii contractului. în scopul realizării activităţilor propuse. PE DURATA CONTRACTULUI i) Planificarea.

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel: . analizate de ofertant în propunerea tehnică. iii) Se vor contabiliza toate recomandările şi strategiile pentru minimizarea/eliminarea riscurilor privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor proiectului. pentru care se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare. descrise şi argumentate şi care pot avea impact în derularea contractului. recomandări şi strategii relevante / Nr. rezultat prin compararea ofertelor. maxim aspecte esenţiale relevante )x 6 = x puncte Se vor contabiliza numai acele aspecte esenţiale incluse în ofertă.Factorul de evaluare 2 . aspecte esenţiale relevante / Nr. maxim recomandări şi strategii relevante) x 7 = x puncte. dar care în mod evident nu influentează execuţia contractului. . privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor proiectului. Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel: . NIR = numărul maxim de riscuri. privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi a rezultatelor proiectului.pentru un număr mai mic de activităţi punctajul se calculează procentual: • Punctaj maxim = Nr.pentru numărul maxim de aspecte esenţiale relevante şi justificate (în conformitate cu cerinţele Caietului de Sarcini) se acordă 6 puncte. notat NIR. care sunt justificate corespunzător cu rezultatele aşteptate ale proiectului.Metodologia de prestare a serviciilor Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe subfactori: i) Se vor contabiliza toate etapele de derulare propuse de ofertant în vederea îndeplinirii activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor contractului.Modul în care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe fiecare subfactor: i) Se vor contabiliza toate aspectele esenţiale incluse în ofertă. va fi considerată neconformă (în conformitate cu art. 36 (2).pentru un număr mai mic de aspecte esenţiale. Notă: Riscurile considerate de ofertanţi ca afectând execuţia contractului. pentru riscurile incluse în ofertă atât cele din CS cât şi cele suplimentare prezentate de ofertant. Notă: Se vor contabiliza numai acele recomandări şi strategii incluse în ofertă care au fost identificate. Oferta care nu analizează cel putin toate riscurile incluse deja în Caietul de Sarcini. maxim de aspecte esenţiale relevante = 6 puncte • Punctaj x = (Nr.pentru numărul maxim de recomandări şi strategii relevante şi justificate se acordă 7 puncte. . In cazul în care pentru riscurile identificate în Caietul de Sarcini nu s-au identificat măsurile de reducere/prevenire aferente. unde: NIRn = număr riscuri identificate în oferta „n”. punctajul se calculează procentual: • Punctaj maxim = Nr. a. oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Factorul de evaluare 3 . HG 925/2006). nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. analizate de fiecare ofertant în propunerea tehnică. ii) Se vor contabiliza toate riscurile identificate suplimentar faţă de cele incluse în caietul de sarcini. în vederea obţinerii numărului maxim de riscuri. obţinându-se un număr denumit “numărul maxim de 28 . maxim de recomandări şi strategii relevante = 7 puncte • Punctaj x = (Nr. respectiv 7 p. Pentru orice alt număr de riscuri identificate în cadrul ofertei se va aplica formula: Pn = (NIRn /NIR) x 7.

etape de derulare ” propuse de ofertant, notat NED, pentru care se va acorda punctajul maxim alocat acestui subfactor de evaluare, respectiv 15 p. Pentru orice alt număr de etape de derulare, se va aplica formula: Pn = (NEDn/NED) x 15 unde: NEDn = număr etape de derulare pe care ofertantul “n” le-a identificat, NED = numărul maxim de etape de derulare propuse de ofertant. Notă: Acele etape de derulare identificate de ofertanţi care în mod evident nu sunt relevante în realizarea activităţiilor, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. De asemenea, etapele de derulare identificate fără explicarea atingerii rezultatelor, a gradului de corelare între etape şi activităţi care nu sunt coroborate cu reperele temporale precizate în Caietul de Sarcini, nu vor fi numărate/contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. ii) Se vor acorda 5 puncte pentru definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor tuturor experţilor propuşi de fiecare ofertant, în scopul ducerii la îndeplinire, în bune condiţii, a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate. Oferta care va defini atribuţiile şi responsabilităţile tuturor experţilor propuşi (NMA-număr maxim de atribuţii) va obţine maximul de puncte. Ofertele care nu vor defini atribuţiile şi responsabilităţile pentru toţi experţii (NAX) punctajul se calculează procentual astfel: Punctaj x = (NAX/NMA) x 5 = x puncte Nota: În cazul în care oferta este formulată de un grup de operatori economici, se descriu atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al grupului, precum şi interacţiunea responsabilităţilor între membrii grupului. iii) Se va puncta modul în care se asigură facilităţile suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative, etc) în concordanţă cu activităţile pe care ofertantul le pune la dispoziţie, în scopul îndeplinirii în bune condiţii a contractului. Oferta care va asigura pentru realizarea activităţilor,cele mai multe facilităţi peste cerinţele din Caietul de Sarcini va obţine maximul de puncte. Pentru un număr mai mic de facilităţi punctajul se calculează procentual astfel: Punctaj x = (Nr. facilităţi / Nr. maxim facilităţi) x 5 = x puncte Factorul de evaluare 4 - Organizarea şi planificarea în timp a activităţilor, pe durata contractului Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: i) Se evaluează măsura în care ofertantul face dovada unei planificări realiste a activităţilor din proiect în perioada de implementare impusă prin Caietul de Sarcini (ex: proporţionalitate între complexitatea activităţilor proiectului şi timpul necesar pentru îndeplinirea acestora, sincronizarea activităţilor propuse luând în considerare timpul necesar mobilizării resurselor şi utilizarea resurselor pentru fiecare activitate), în atingerea obiectivelor contractului. Se vor acorda 15 puncte ofertei care prezintă detaliat planificarea, succesiunea şi durata activităţilor corelat cu utilizarea resurselor pentru fiecare activitate şi stabileşte jaloane proprii de monitorizare a progresului în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor contractului (NPM). Ofertele care nu vor prezenta detaliat planificarea, succesiunea şi durata activităţilor corelat cu utilizarea resurselor pentru fiecare activitate şi jaloane proprii de monitorizare (NPX) punctajul se calculează procentual astfel: 29

Punctaj x = (NPX/NPM) x 15 = x puncte ii) Acest factor indică modul în care ofertantul înţelege să-şi planifice şi să-şi organizeze resursele de timp pentru realizarea optimă a activităţilor proiectului; în mod special se urmăreşte o abordare realistă şi cât mai apropiată de estimarea din Caietul de Sarcini, apreciindu-se în mod special o variaţie pozitivă faţă de cerinţele minime. Se vor acorda 5 puncte pentru oferta care va aloca maxim de zile de lucru pentru fiecare expert, pe întreaga perioadă de derulare a contractului (NZM) Pentru un număr mai mic de zile de lucru, pentru fiecare expert punctajul se calculează procentual astfel: Punctaj x = (Nr Zx/ NZM) x 5 = x puncte. iii) Se vor acorda 5 puncte pentru componenţa echipelor de experţi (număr de specialişti altii decat expertii principali) şi demonstrarea faptului că sunt asigurate toate expertizele necesare pentru îndeplinirea activităţilor contractului. Oferta care va asigura cel mai mare număr de specialişti peste cerinţele din Caietul de Sarcini corelat cu planificarea propusă va obţine maximul de puncte. Pentru un număr mai mic experţi şi specialişti punctajul se calculează procentual astfel: Punctaj x = (Nr. specialitşti/ Nr. maxim specialişti) x 5 = x puncte Punctajul pentru fiecare factor de evaluare se va determina însumând punctajele acordate pentru subfactorii aferenţi. In cazul când vor exista limitări, condiţionări sau restricţii impuse de ofertant la cerinţele Caietului de Sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Desemnarea ofertei câştigătoare Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = P1 + P2 + P3 + P4 unde P1 – P4 sunt punctajele acordate pentru cei 4 factori de evaluare. Oferta cu valoare P total = P1 + P2 + P3 + P4 cea mai mare va fi declarată câştigătoare.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU Informatii in corelatie cu pct.II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achiziţiei. Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică. Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a comunica tuturor candidaţilor/ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206 - 208 din ordonanţa de urgenţă. Comunicarea către ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător/câştigători trebuie să conţină şi invitaţia pentru semnarea contractului. Data stabilită în invitaţia nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenului prevăzut la art. 205 din ordonanţa de urgenţă. Ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente: - propunerea tehnică şi propunerea financiară; - caietul de sarcini si anexele acestuia - garanţia de bună execuţie, 30

VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA □ NU Nu se acceptă actualizarea preţului contractului (preţ ferm în lei). VIII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA X NU □ VIII.3. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de prestari servicii: Garanţia de bună execuţie se exprimă procentual într-un cuantum de 5% din pretul contractului de servicii fara TVA, şi se va constitui prin orice instrument de garantare emis in conditii legale care sa acopere un cuantum de 5% din pretul contractului de servicii fara TVA . Restituirea garanţiei de bună execuţie : se va face în conformitate cu legislatia in vigoare dupa avizarea indicatorilor tehnico-economici la Ministerul mediului-ordonatorul principal de credite şi la Consiliul Interministerial de Avizare dacă este cazul. Reţinerea garantiei de buna executie: Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, cu obligatia de a notifica pretentia precizand obligatiile ce nu au fost respectate. Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri , a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004, nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM. IMPORTANT: OFERTANŢII AU OBLIGAŢIA DE A NUMEROTA ŞI A SEMNA FIECARE PAGINĂ A OFERTEI, PRECUM ŞI DE A ANEXA UN OPIS AL DOCUMENTELOR PREZENTATE. X

31

CAIET DE SARCINI Secţiunea II ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARĂ 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc Domeniul major de intervenţie 2 – Reducerea eroziunii costiere 32 .

Cuprins 1. INFORMAŢII GENERALE

1.1.Autoritatea contractantă 1.2.Descrierea cadrului existent 1.3.Programe si studii in domeniul eroziunii costiere 2.1.Obiectiv general 2.2.Obiective specifice 2.3.Rezultate ce se doresc a fi atinse

2. SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATE ASTEPTATE

3. IPOTEZE SI RISCURI
3.1.Ipoteze 3.2.Riscuri

4. SCOPUL PRESTAŢIILOR
4.1.Activităţi specifice 4.2.Managementul proiectului

5. LOGISTICA SI PLANIFICARE 6. CERINŢE
5.1.Locaţia 5.2.Data demarării si perioada de elaborare 6.1.Personal 6.2.Facilităţi ce vor fi furnizate de către Prestator 6.3.Costurile asociate 6.4.Verificarea cheltuielilor

7. RAPORTARE

7.1.Cerinţe de raportare 7.2.Transmiterea şi aprobarea rapoartelor

ANEXE ANEXA 1 Durate de elaborare ANEXA 2.1. Documentaţii livrabile 2.2. Rapoarte intermediare, finale ANEXA 3 Organizare şi metodologie ANEXA 4 Buget detaliat ANEXA 5 Penalităţi indicate

33

Acronime si abrevieri ABADL AM POS Mediu ANAR ARPM ANPM APM AT CE CNSR CCAR DAT DGAMPOSM DGDSP DGMA DPE EIM ESM FC FEDR FSC HG GNM ISPA MEF MMP OI POS Mediu UE Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Autoritatea de Management pentru POS Mediu Administraţia Natională Apele Romane Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia de Protecţie a Mediului Asistenţă Tehnică Comisia Europeană Cadrul Naţional Strategic de Referinţă Corpul Contabililor Autorizati in Romania Direcţia Asistenţă Tehnică, din cadrul DGMIS Direcţia Generală Autoritatea de Management POS Mediu Direcţia Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase Direcţia Generală Managementul Apelor Direcţia Programare şi Evaluare, din cadrul DGAMPOSM Evaluarea Impactului asupra Mediului Evaluarea Strategică de Mediu Fondul de Coeziune Fondul European de Dezvoltare Regională Fonduri Structurale şi de Coeziune Hotărâre de Guvern Garda Naţională de Mediu Instrument de Politici Structurale de pre - Aderare Ministerul Economiei şi Finanţelor Ministerul Mediului şi Pădurilor Organism Intermediar Programul Operaţional Sectorial Mediu Uniunea Europeană

34

1 INFORMAŢII GENERALE

Devenind stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, România beneficiază de instrumente structurale (Fondurile Structurale şi de Coeziune) ca mijloace financiare de realizare a obiectivelor politicii de coeziune socială şi economică. Astfel, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu în perioada 2007-2013, au fost alocate României aproximativ 5,6 mld. Euro din care 4,5 mld. Euro contribuţie comunitară şi 1,1 mld. Euro cofinanţare naţională, alocări financiare prevăzute în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu). Pentru derularea şi implementarea proiectelor finanţate prin POS Mediu, o serie de instituţii au responsabilităţi clar definite, după cum urmează: Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu este organizată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor (MMP), conform HG 368/2007 (Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale (DGMIS)). AM coordonează şi asigură managementul general al POS Mediu, elaborează proceduri de implementare, selectează proiectele, semnează contractele de finanţare, asigură măsuri de publicitate şi informare pentru program, raportează stadiul implementării programului la CE, etc. În cadrul DGMIS, Direcţia de Programare şi Evaluare este principala structură responsabilă cu selectarea, programarea şi evaluarea proiectelor finanţate din POS Mediu. Pentru gestionarea POS Mediu s-au înfiinţat şi Organismele Intermediare (OI) în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României (NUTS II). Ele îndeplinesc un rol important în implementarea POS la nivel regional acţionând ca interfaţă între AM şi beneficiarii POS Mediu. AM a delegat Organismelor Intermediare (OI-uri) responsabilităţi cu privire la activităţi de programare, monitorizare, control şi raportare pentru proiectele care se derulează în regiunea respectivă. Cele 8 OI-uri sunt: OI Bacău pentru Regiunea NORD-EST OI Galaţi pentru Regiunea SUD-EST OI Piteşti pentru Regiunea SUD-MUNTENIA OI Craiova pentru Regiunea SUD-VEST OI Timişoara pentru Regiunea VEST OI Cluj-Napoca pentru Regiunea NORD-VEST OI Sibiu pentru Regiunea CENTRU OI Bucureşti pentru Regiunea BUCUREŞTI-ILFOV

35

ACIS îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Ei sunt responsabili de organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi a lucrărilor. şi Unitatea de audit intern din cadrul MMP. monitorizarea şi raportarea stadiului implementării la AM/OI. care funcţionează pe lângă Curtea de Conturi. sunt responsabile cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de management şi control al POS Mediu şi cu efectuarea auditurilor la nivel de proiecte. Alte instituţii care au atribuţii legate de POS Mediu includ: Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) este instituţia responsabilă de coordonarea managementului şi implementării instrumentelor structurale în România. Autoritatea de Audit. Din Comitet fac parte reprezentanţi ai ministerelor cu rol de autoritate de management. Comitetul de Monitorizare pentru POS Mediu are ca rol principal monitorizarea eficacităţii şi calităţii implementării programului. pentru a asigura coordonarea şi coerenţa dintre programe şi de asemenea cu Programul de Dezvoltare Rurală şi cu Programul Operaţional pentru Pescuit. pe de altă parte. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) este o instituţie independentă care asigură controlul „ex-post” al achiziţiilor publice. având următoarele obiective specifice: 36 . Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP). structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. ai societăţii civile şi ONG-urilor active în domeniul mediului. asigurarea unei piste corespunzătoare de audit. În acest context şi în conformitate cu regulamentele europene. stabilirea unui sistem separat de contabilitate a proiectelor sau a unui cod contabil separat pentru toate tranzacţiile efectuate pe proiect. Responsabilităţile sale sunt de a coordona programarea. responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională. ai asociaţiilor patronale şi profesionale relevante pentru domeniile finanţate prin POS Mediu. AM a elaborat Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu). realizează verificarea preventivă (ex-ante) a achiziţiilor publice . implementarea proiectelor conform obiectivelor acestora.Beneficiarii (B) deţin rolul principal în managementul şi implementarea proiectelor aprobate în cadrul POS Mediu. ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor financiare internaţionale. dezvoltarea şi implementarea Programelor Operaţionale din cadrul CNSR. pe de o parte.

implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional. regional şi local. inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei. 1635/2010. Axa prioritară 6 – “Asistenţă Tehnică” . La nivel descentralizat. care vizeazã refacerea plajelor din zona sudic Mării Negre şi ă a protecţia lor la eroziuni. Principalele responsabilităţi ale ministerului sunt legate de dezvoltarea strategiei de protecţie a mediului. monitorizarea factorilor de mediu. prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. prin dezvoltarea unui management durabil în zonele cu potenţial de risc ridicat. conform legii. următoarele atribuţii: planificarea strategică de mediu. In cadrul Axei prioritare 5. “Protecţia împotriva inundaţiilor”. reprezentând principalele organisme executive în implementarea şi aplicarea legislaţiei de mediu în România. autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului. “Reducerea eroziunii costiere”.05. sunt doua domenii de interventie: 1. prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. de formularea şi punerea în aplicare a politicilor şi legislaţiei de mediu. 462/31. prin care seãreşte prevenirea şi reducerea riscului la urm inundaţii. Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare”.Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată. 37 .2005) şi reprezintă instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale. funcţionează. cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului. Ministerul Mediului si Pădurilor (MMP) Autoritatea centrală de protecţie a mediului în România este Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP). Acest proiect va fi finanţat în cadrul Axei prioritare 5. Direcţiile de specialitate din MMP cu atribuţii specifice in acest domeniu sunt: Direcţia Generală AM POS Mediu Direcţia Generală Managementul Apelor Directia Generală Protecţia mediului şi Dezvoltare Durabilă Direcţia Generală de Regim Silvic si Cinegetic şi Dezvoltare Forestieră Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost reorganizată prin HG nr. Axa prioritară 4 – “Dezvoltarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii” . 2. aflată în subordinea MMP. 459/2005 (Monitorul Oficial nr. domeniul de intervenţie 2. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015. Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc – inundaţii şi eroziune costieră” . 8 Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului şi 42 Agenţii pentru Protecţia Mediului în fiecare judeţ. ANPM exercită. Axa prioritară 2 –„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015. Realizarea acestor obiective va fi asigurată prin orientarea fondurilor alocate spre următoarele Axe Prioritare: Axa prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate. cu scopul de a atinge standardele UE în acest domeniu.

I. Reabilitarea şi protecţia plajelor şi falezelor degradate şi mai ales prevenirea procesului de eroziune sunt acţiuni deosebit de complexe. în conformitate cu standardele Uniunii Europene si legislaţia internă. str.AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral este una din cele 11 Direcţii de Apă Bazinale coordonate de Administraţia Naţională „Apele Romane” Adresa . dificile şi costisitoare. Cod 010018.1. îndruma şi controleaza activitatea prefectului pentru îndeplinirea Programului de guvernare.hristu. Eroziunea plajelor şi falezelor duce la pierderi de teritoriu. nr. coroborată cu o cunoaştere aprofundată a situaţiei locale şi regionale. cu personalitate juridică şi funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară. - - Ţărmul românesc al Mării Negre 38 . Sector 1. asigura respectarea regimului frontierei de stat a României conduce activitatea de informatii si protectie interna asigura desfasurarea tuturor activitatilor în conformitate cu normele de protectie a mediului 1. e-mail .uzun@dadl. Mircea cel Batran. in coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.rowater. elaborate pe baza Programului de guvernare. Ele necesită o abordare ştiinţifică interdisciplinară. şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul sau de activitate.Localitatea Constanţa.- Administraţia Naţională “ Apele Române” (ANAR) este instituţie publică de interes naţional. Bucureşti – România. deltaice şi fluviatile. pe care le coordonează. dar mai ales compromite ireversibil ecosistemele marine litorale şi valoarea socio-economică şi de mediu a zonei litorale. Edgar Quinet nr.A. Ministerul Administraţiei si Internelor (MAI) Atribuţiile M. Administraţia Naţională „Apele Romane” aplică strategia în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor din România. prin cele 11 Direcţii de Apă Bazinale. Hristu Uzun. Procesul de identificare şi evaluare a soluţiilor concrete necesită monitorizarea atentă a tuturor schimbărilor morfodinamice. Sediul Administraţiei Naţionale “Apele Române “ este în Str. creând pagube insemnate economiei naţionale si compromiţând ţintele de dezvoltare durabilă. in domeniul administraţiei publice sunt: monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile si programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice centrale şi locale.DESCRIEREA CADRULUI EXISTENT Problema stopării proceselor de degradare prin eroziune a zonelor litorale este considerată de multe state ca fiind de importanţă naţională. a proceselor hidrodinamice şi de sedimentare litorale.ro 1. modelarea acestora pre şi post intervenţie şi aplicarea lor pe teren abia dupa găsirea variantelor optime.2.127 cod poştal 900592 Persoana de contact .ing. 6.

zone umede în contact cu marea. parte din ele unice in Europa. ( definită ca spaţiul geografic situat la contactul mării cu uscatul. sit important in perioada de migraţie şi iernat pentru unele specii de păsări. Olimp-Venus. puternic intercondiţionate şi în imediata apropiere a liniei ţărmului. au un impact negativ major asupra habitatelor. apele costiere ale Mării Negre fac parte din aria de protecţie avifaunistică ROSPA0076 – Marea Neagră. zona marină ROSCI0237 .2 Mai ROSCI0094 . in zona costieră au fost desemnate următoarele situri de importanţă comunitară: - ROSCI0066 . Factorii naturali specifici zonei costiere. Datorită specificităţii habitatelor. JICA. fenomenul manifestându-se pe diferite trepte de intensitate de-a lungul celor cca 240 km ai litoralului. desemnarea custozilor pentru o parte din ele şi elaborarea Planurilor de management.Zona marină de la Capul Tuzla ROSCI0269 . ca principala măsură de protecţie şi reducere a vulnerabilităţii ariilor naturale existente de-a lungul litoralului Mării Negre.Vama Veche . Eforie Sud. INCDMN – Grigore Antipa.Vama Veche. soluţiile tehnice alese. Evidenţierea acestor situri in Registrul zonelor protejate intocmit de ABAD-L sub coordonarea AN Apele Române. sa ajuns la concluzia ca eroziunea costieră atinge in unele zone rata de cca. incluzând apele de coastă de suprafaţă şi subterane şi terenurile adiacente. turismului şi sporturilor nautice. Promovarea proiectelor de stopare a fenomenelor distructive generate de eroziune se impune cu maximă urgenţă. USAID privind evoluţia zonei costiere. recifi. Pe baza cercetărilor efectuate de Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral. alături de furtunile puternice din sezonul rece si fenomenul de supradezvoltare a coloniilor algale. in scopul limitării efectelor perturbatoare ale acţiunilor intreprinse. 2 m/an. Astfel. reprezentate de bancuri de nisip. 2 Mai . perioada de maximă importanţă a sitului. activităţilor portuare. unde se estimează o retragere a liniei ţărmului de cca. insule şi lacuri sărate. Sectoarele cele mai afectate de fenomene de eroziune situate in sudul litoralului : Mamaia Nord. Mamaia Sud. vor avea in vedere localizarea sitului. 39 . Saturn-Mangalia. melele şi golfuri. Sectoarele supuse reabilitării.Structuri submarine metanogene . nisipuri si zone mlăştinoase neacoperite de apa de mare la reflux. impun un cadru restrictiv in ceea ce priveşte activităţile din ariile cu regim protejat. de la bratul Chilia (gârla Musura) şi pâna la Vama Veche (graniţa cu Republica Bulgaria). Tomis. Institutele GEOECOMAR. tipul de habitat caracteristic. Eroziunea cea mai accentuată se manifestă in staţiunea Mamaia. precum şi fenomenelor naturale distructive generate de intensificarea eroziunii costiere.Gheorghe ROSCI0197 .Sf.În zona litorală a Mării Negre de pe teritoriul României eroziunea costiera reprezintă un risc real pentru mediu.Delta Dunării. Orice intârziere in abordarea acestei probleme poate duce la consecinţe negative ireversibile asupra mediului si calităţii vieţii. inclusiv apele de suprafaţă şi subterane aferente acestora. plaja şi faleza) în special eroziunea marină.Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia Supuse unor presiuni antropice generate de dezvoltarea urbană a zonelor limitrofe.Plaja submersă Eforie Nord . 40 m în următorii 20 de ani. acoperite permanent de un strat mic de apă.Eforie Sud ROSCI0273 . Tuzla. măsurati de la Nord la Sud. Eforie Centru. aceste situri vor beneficia de rezultatele implementării acestui proiect. ROYAL HASKONING.

directivele. Propunerile de măsuri trebuie să se incadreze in prevederile Schemei Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului Hidrografic Dobrogea – Litoral. referitoare la zona costieră. sub incidenţa cărora se află zona costieră. etc.1. convenţiile. 40 . luând în considerarea atât componenta calitativă (Plan de Management) cât şi cea cantitativă ( Plan de Amenajare). referitoare la zona costieră. De asemenea este necesară trecerea în revistă a prevederilor Schemei Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului Hidrografic Dobrogea – Litoral.PROGRAME ŞI STUDII IN DOMENIUL EROZIUNII COSTIERE La elaborarea Master Planului se va ţine seama de strategiile. acordurile.3.

prin elaborarea unui plan de protecţie costieră şi realizarea unei imagini globale asupra proiectelor prioritare necesare reabilitării litoralului Mării Negre. cu asistenţă tehnică asigurată de Royal Haskoning Data iniţierii proiectului: 2003 Data finalizării proiectului: 2005 Autor: AN Apele Române . cu asistenţă tehnică asigurată de Royal Haskoning Data iniţierii proiectului: 2003 Data finalizării proiectului: 2004 Autor: AN Apele Române – DADL. care masoară: caracteristicile fizice ale valurilor. etc. instituţionale şi de instruire pentru combaterea poluării acvatice cu substanţe periculoase. Statul Major al Marinei Militare. o baliză multiparametrică. zonele critice ale litoralului sudic. acesta fiind obligat sa le revizuiască şi să le actualizeze in coformitate cu conceptul Master Planului in cazul in care le utilizează ca bază de date. cu preponderenţa fenomenele erozionale şi mecanismul producerii acestora.. in conformitate cu Decizia Europeană nr. finanţat de Guvernul Olandei. 41 . Studiul privind protecţia şi reabilitarea litoralului sudic al României la Marea Neagră Studiul JICA Data iniţierii proiectului 2005 Data finalizării 2007 Studiu realizat cu: .DADL In cadrul proiectului a fost investigată zona costieră a Mării Negre. a.Este necesar să se ia în considerare si să se evite suprapunerea soluţiilor. in parteneriat Autoritatea Navală Română. nivele şi temperaturi. măsurile şi instrumentele recomandate de studiile existente corespund cerinţelor actuale. Managementul sistemului pentru urgenţe in caz de poluare acvatică deliberată sau accidentală cu substanţe periculoase Programul MATRA. În cazul în care se constată că soluţiile. in scopul elaborării unei propuneri de strategii privind managementul integrat al zonei costiere şi schiţarea unei strategii referitoare la principalele măsuri privind protecţia zonei costiere.asistenţă financiară JICA . din punct de vedere geografic şi socio-economic. in scopul planificării eficiente a măsurilor de protecţie ce trebuie intreprinse. cuprins intre Năvodari şi Vama Veche. in scopul sprijinirii autorităţilor române in pregătirea unui Plan Naţional de Urgenţă ce include aspecte legale. c. in anul 2006. In cadrul proiectului a fost elaborat un sistem de management specific acţiunilor in caz de poluare maritimă accidentală sau deliberată cu substanţe periculoase. IPTANA SA Bucureşti Studiul are ca scop analiza fenomenelor de eroziune marină şi creşterea valorii de utilizare a zonei costiere. 2850/2000/EG a Parlamentului European. fiind vizate. Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM) a Mării Negre din România” Programul MATRA. In urma studiului a fost amplasată in zona Cazinou – Mamaia. direcţia şi viteza curentului predominant. pentru identificarea principalelor surse de poluare. pe sectorul cuprins intre Gârla Musura şi Vama Veche. condiţiile fizice ale litoralului. presiuni antropice. zone supuse fenomenului de eroziune. in intreaga lor complexitate.Lista studiilor disponibile la ANAR – ABAD-L Toate studiile disponibile la ANAR – ABAD-L vor fi puse la dispoziţia prestatorului. In cadrul proiectului au fost analizate.consultanţa tehnică INCDM „Grigore Antipa”. b. Pentru diminuarea impactului lucrărilor asupra mediului au fost intocmite atât Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului cât şi Evaluarea Strategică de Mediu. INGGM „GeoEcoMar”.S. se vor armoniza si adapta în conformitate cu datele rezultate in urma masurătorilor de teren si a modelării hidraulice. Comandamentul protecţiei Civile Constanţa. finanţat de Guvernul Olandei. intr-o primă etapă.C.

Intărirea capacitaţii institutionale pentru implementarea directivei cadru (CNZC) Programul MATRA. axate pe Directiva Cadru 2000/60/EC. AN Apele Române – DADL.d. f. in Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România – Ucraina Proiect: Phare CBC Data iniţierii proiectului: 2007 Data finalizării proiectului: 2008 Autori: parteneriat România . 42 . Sistem integrat pentru monitoringul factorilor de mediu.Ucraina Romania: ARBDD. finanţat de Guvernul Olandei. Departamentul de GA Odesa In cadrul studiului a fost elaborat un inventar al factorilor relevanţi ce caracterizează starea actuală a biodiversităţii şi a resurselor naturale. Data iniţierii proiectului – 2006 Data finalizării proiectului: 2008 Autor: MMDD. DADL. e.Ucraina Romania: ARBDD. Secretariatul Tehnic al CNZC Rezultatele proiectului constau in intărirea competitivităţii si responsabilităţii Secretariatului Tehnic al ICZM si atragerea interesului in rândul autorităţilor responsabile asupra Directivei Cadru a Apei. precum şi a principalelor surse de poluare şi a celor potenţial poluatoare din Delta Dunării. implementarea unui plan de lucru pentru strategia naţională a ICZM şi dezvoltarea unor planuri sectoriale şi privind responsabilităţile CNZC şi MMDD. INCDM Grigore Antipa. INHGA/Ministerul Dezvoltării Durabile Bulgaria). biodiversităţii şi resurselor naturale din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării Romania/Ucraina Proiect: Phare CBC Data iniţierii proiectului: 2006 Data finalizării proiectului: 2008 Autori: parteneriat Romania . Proiectul a realizat un plan de management integrat al apelor subterane trans-frontaliere. g. CJ Tulcea Ucraina: Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei. In cadrul proiectului a fost elaborat un studiu de fezabilitate privind refacerea unor zone umede din Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării – Ucraina. in regiunea Dobrogea Proiect: Phare CBC Data iniţierii proiectului: 2005 Data finalizării proiectului: 2007 Autori: parteneriat România Bulgaria (ANAR – DADL. promovarea acestui management al apelor bazat pe o protecţie pe termen lung şi folosirea resurselor de apa subterane disponibile conform practicii comunitare europene referitoare la apele subterane internaţionale. DADL. Cooperare transfrontalieră pentru demonstrarea multiplelor utilizări şi beneficii ale refacerii zonelor umede (polderele Zagen şi Stensovsko Plavni). Managementul integrat al apelor subterane transfrontaliere intre Bulgaria şi România. CJ Tulcea Ucraina: Rezervaţia Biosferei Dunărea a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei.

j.01. • Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre in zona Tomis Centru.2007 şi aprobată prin HG 874/2008. s-au realizat dotări specifice pentru laboratorul de analize fizico. Proiectul a creat un sistem automat de monitorizare a calităţii apei Lacului Techirghiol. De asemenea. judeţul Constanţa. judeţul Constanţa. • Protecţia şi reabilitarea parţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre in zona Tomis Sud. judeţul Constanţa. 111/10.chimice şi a fost achiziţionată o navă de cercetări marine. judeţul Constanţa. judeţul Constanţa.01. a plajelor litorale. pe sectorul Capul Midia – Vama Veche Data iniţierii proiectului: 2007 Data finalizării proiectului: 2008 Autor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină GEOECOMAR. in scopul intăririi capacitaţii de monitorizare a proceselor morfo-dinamice costiere. • Protecţia şi reabilitarea parţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre in zona Tomis Nord. stabilirea criteriilor privind delimitarea plajelor şi trasarea limitei de vest a plajelor. Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr. Asigurarea condiţiilor pentru iernat a speciei Branta Rufficolis pe lacul Techirghiol Proiect Life Natura Data iniţierii proiectului: 2005 Data finalizării proiectului: 2008 Autori: parteneriat Primăria Techirghiol. 43 . Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr.2008 şi aprobată prin HG 1418/2009. 108/20. Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr. Monitoringul integrat al litoralului românesc intre Midia Năvodari şi Vama Veche Program Phare CBC Data iniţierii proiectului: 2001 Data finalizării proiectului: 2005 Autori: parteneriat MMDD.h. principala componentă a zonei costiere. • Protecţia şi reabilitarea parţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre in zona Eforie Nord.11.2008 şi aprobată prin HG 1418/2009. Societatea Ornitologică Română. utilizată in efectuare de observaţii şi masurători. Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr. 110/20. Studii de fezabilitate elaborate. ANAR – DADL.01. 112/10. 114/10. Studiul a realizat analiza sedimentologică şi morfologică a plajelor Mării Negre din sectorul Năvodari – Vama Veche.2008 şi aprobată prin HG 1418/2009. Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr. judeţul Constanţa. Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr. sedimentologice si geomorfologice.2008 şi aprobată prin HG 1418/2009. Studii complexe geologice. 113/10. • Protecţia şi reabilitarea parţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre – sector Eforie Sud 1 . ANAR-DADL In cadrul proiectului s-a realizat dezvoltarea unui sistem de colectare şi schimb de informaţii privind calitatea apei Mării Negre. avizate la nivel de Consiliul Interministerial şi aprobate prin Hotărâre de Guvern şi neimplementate: • Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre in zona Mamaia Sud. i.11. inscrierea Lacului Techirghiol pe situl Ariilor protejate Ramsar şi elaborarea Planului de Management al ariei protejate. in vederea delimitarii extinderii din punct de vedere genetic.2008 şi aprobată prin HG 874/2008.01. la nivel regional şi interregional.

• Lucrări de consolidare a falezelor in zona municipiului Constanţa.2008 şi aprobată prin HG 874/2008. • Lucrări de consolidare a falezelor in zona localitaţii Costineşti. judeţul Constanţa. judetul Constanţa . 107/20. Lucrări implementate in derulare. Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr.11.SF elaborat de SC Iptana SA Bucureşti in anul 2006. cu finanţare de la bugetul de stat: • Lucrări de consolidare şi protecţie litoral in sectorul Nord Midia. Constanţa SF elaborat SC BETA-COPS SRL in anul 2003 şi PT de SC Aquaproiect SA Bucureşti in anul 2009.• Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre – sector Eforie Centru .11. Lucrări implementate in derulare. • Stoparea procesului de eroziune a plajelor litoralului românesc pe lungime de 1 km. judeţul Constanţa . judeţul Constanţa – SF şi PT elaborate de SC Aquaproiect SA Bucureşti – 1984 • Lucrări de consolidare a falezelor in zonele Eforie Nord şi Eforie Sud. etapa I.2008 şi aprobată prin HG 874/2008. cu finanţare de la BDCE: • Lucrări de protecţie şi consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord. judeţul Constanţa . 44 .SF elaborat de SC Iptana SA Bucureşti in anul 2006. zona Jupiter -Venus. • Protecţia şi reabilitarea parţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre – sector Eforie Sud 2 .SF elaborat de SC Iptana SA Bucureşti in anul 2006. • Lucrări de consolidare a falezelor in zona localitaţii Tuzla. Constanţa SF şi PT elaborate de SC Iptana SA Bucureşti in anul 2002 respectiv 2003. Investiţia este avizată de Consiliul Interministerial cu aviz nr. jud. judeţul Constanţa. 109/20. judeţul Constanţa – SF şi PT elaborate de SC Aquaproiect SA Bucureşti in anii 2006 respectiv 2009. jud.

Creşterea siguranţei in zona sudică a Mării Negre.SCOPUL PROIECTULUI ŞI REZULTATE AŞTEPTATE 2. Eforie Sud 2 si subsectoarele acestora. in lipsa unor intervenţii urgente.. se va proteja banda de plajă şi faleză adiacentă liniei ţărmului.2. - - 2. analiza cost-beneficiu. prin protejarea arealelor in vecinătatea cărora există clădiri de locuinţe şi alte utilităţi publice care. pentru sectoarele: Mamaia Sud.faza s. vor fi distruse ca efect al eroziunii costiere.3 REZULTATE CE SE DORESC A FI ATINSE Elaborarea master planului privind protecţia şi reabilitarea zonei costiere româneşti (studii de teren. . elaborarea studiilor necesare . respectiv realizarea de lucrări de protecţie şi reabilitare costieră. se distrug. Training pentru beneficiar structurat pe cel puţin 4 sesiuni a câte 2 zile fiecare scopul fiind optimizarea fluxului relaţional şi instituţional. 45 . . geotehnice. in cazul in care nu se intervine imediat.Protejarea biodiversităţii marine şi a zonei litorale. expertiză. Eforie Centru. analiza instituţională. la protejarea infrastructurii şi obiectivelor social economice aflate in pericol şi care. . diagnostic al zonei costiere. Eforie Sud 1.Dezvoltarea durabilă a zonei costiere. de asemenea.Protecţia şi reabilitarea zonei costiere româneşti şi a factorilor de mediu.f. documentaţii pentru terenuri. Tomis Nord. în vederea unei bune implementări a proiectului. Realizarea proiectului contribuie. întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor şi acordurilor necesare obţinerii autorizaţiei de construire. Tomis Centru. modelare hidraulică. propuse a se finanţa ca fiind de maximă urgenţă în Faza I şi Faza II.) Aplicaţia de finanţare (servicii de proiectare documentaţii tehnico-economice . in care ecosistemele de uscat şi marine se intâlnesc şi interacţionează.1 OBIECTIV GENERAL Prin implementarea proiectului. Documentaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de servicii/lucrări/furnizare echipamente. susţinerea tendinţei de revigorare a ecosistemului marin şi de dezvoltare a unor specii pierdute la un moment dat din ecosistem. - 2. hidrologice. cererea de finanţare. Eforie Nord. prin lucrări inginereşti de combatere a fenomenului de eroziune costieră. etc. strategia de achiziţii. evaluarea impactului asupra mediului. Protecţia şi imbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţa in zona litoralului românesc al Mării Negre. Tomis Sud.2 OBIECTIVE SPECIFICE .Realizarea unui program de măsuri structurale şi nestructurale pe termen lung (perioada de derulare pana in 2030) pentru reabilitarea zonei costiere.topografice. master plan pentru zona costieră.) pentru proiectele prioritare.

Modificări legislative. 3. 46 . UMP. mediu şi lung cu privire la managementul eroziunii costiere. Discrepanţe. regionale şi judeţene pe termen scurt. Diferenţe în stabilirea priorităţilor la nivel local şi naţional. cât si local.2. Ipoteze Acordarea acestei asistenţe tehnice are la bază următoarele ipoteze: • • • • • • Respectarea cadrului instituţional legal . Diferenţe între standardele/legislaţia UE şi standardele/legislaţia naţională. Suport din partea MMP în susţinerea şi implementarea proiectului. Nerespectarea calendarului de implementare de către Prestator. Actualele structuri instituţionale funcţie de responsabilităţile specifice ale acestora sunt menţinute în vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului. Suportabilitatea beneficiarilor pentru implementarea soluţiilor tehnice optime. Elaborarea proiectului este corelată cu obiectivele naţionale. OI-uri.1. erori in datele de bază. modificări ale cadrului instituţional. având în vedere numărul mare de instituţii implicate. Riscuri Riscurile asociate acestui contract de servicii sunt următoarele: • • • • • • • Cooperare cu potenţiale dificultăţi între factorii implicaţi.IPOTEZE ŞI RISCURI 3. atât la nivel central. O bună cooperare este asigurată între structurile ce gestionează instrumentele structurale (în special POS Mediu AXA5 DMI 2.3. plauzibilitatea unor date/informaţii existente în diverse documente de referinţă. Dificultăţi de accesare a datelor relevante sau în formatul necesar. Beneficiar) şi Prestator.

Toate masurătorile. Acestea se realizează: .planul cadastral digital . . Punctele reţelei de ridicare vor fi materializate.inventarul de coordonate ale punctelor reţelei de sprijin şi de ridicare. .foile de plan cadastral. scopul acestuia fiind definirea măsurilor şi a investiţiilor celor mai eficiente. . publicaţii ştiinţifice sau alte baze de date. .1.pe o laţime medie de 400 m în zona de Nord – intre Golful Musura şi Midia.SCOPUL PRESTAŢIILOR 4. dupa prelucrare. se vor trece in inventarul de coordonate.tabele cu suprafeţe conform categoriilor din planul cadastral digital. Altimetria se va meterializa prin curbe de nivel cu ecart de 1m şi îndesirea acestora în puncte specifice sau obligate. Master Planul va lua in considerare managementul calitativ prin prevederea monitorizarii unor indicatori de mediu relevanti. ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul zonei.descrierea metodelor şi aparatura folosite la măsurători Scările la care se intocmesc planurile şi harţile topografice şi digitale sunt: 47 . .planul topografic digital .pe o lăţime medie de 200m în zona de Sud – între Midia şi Vama Veche (graniţa cu Republica Bulgaria) .foile de plan topografic. .4. . . verificări şi validări ale datelor existente.schiţa reţelei de sprijin şi de ridicare.memoriul tehnic. Pentru elaborarea master planului pe toată zona costieră a României – de la Nord la Sud pe lungimea de 240km de la Gârla Musura la Vama Veche (graniţa cu Republica Bulgaria) este necesar ca prestatorul sa întocmeasca studii de teren utilizate pentru determinarea celor mai bune soluţii de proiectare. Documentaţia tehnică ce se va preda beneficiarului va cuprinde: . Totodată se pot utiliza studii.inventarul de coordonate ale punctelor radiate. culegerea atributelor.tema lucrării .descrierile topografice ale punctelor reţelei de sprijin şi de ridicare.Activitaţi specifice Activităţile specifice pe care le va realiza Prestatorul ( respectand atat legislatia romaneasca si europeana in vigoare cat si ghidurile si instructiunile puse la dispozitie de A M POS Mediu) în cadrul acestui contract de asistenţă tehnică sunt următoarele: ACTIVITATEA 1 – ELABORARE MASTER PLAN „PROTECŢIA ŞI REABILITAREA ZONEI COSTIERE” În cadrul Master Planului se va analiza şi se va revizui sistemul de protecţie împotriva eroziunii a zonelor costiere şi a plajelor. cât şi cele care provin din biblioteca de specialitate. statistici. Acestea vor fi vopsite cu vopsea roşie. Studiile de teren necesare elaborării Master Planului şi care se vor utiliza şi la întocmirea Studiilor de Fezabilitate sunt: STUDII DE TEREN Studii topografice Studiile topografice se vor intocmi in conformitate cu Ordinul Directorului ANCPI nr 634/2006 şi 134/2009 şi vor evidenţia măsurătorile pentru realizarea reţelei de îndesire şi ridicare în sistem naţional de proiecţie Stereografic 1970. . având un caracter public. conform normelor tehnice. prin ţăruşi metalici şi borne în intravilan şi ţăruşi de lemn si borne în extravilan. . a căror descriere topografică trebuie să se regăsească în documentaţie.

principalele categorii de valuri (de vânt. canale.1:5000 pentru zonele unde există construcţii maritime şi costiere.efectele lucrărilor de protecţie costieră asupra balanţei sedimentelor .plan de încadrare în zonă sc.concluzii privind fenomenul de eroziune costieră Analiza comparativă a elementelor esenţiale. 1:200 . la care se vor adăuga date istorice. Date climatice şi hidrometeorologice caracteristice bazinului vestic al Mării Negre 1.plan de amplasament şi delimitare sc.3 Inventarul factorilor antropici din zona costieră.) 1. adâncime.4.variaţii diurne. etc.dinamica costieră . amenajări portuare. variaţii extreme .categorii de lucrări (lucrări hidrotehnice de protecţie costieră.variaţia nivelului în cazul furtunilor şi evaluarea riscurilor pentru zonele limitrofe .alte tipuri de lucrări inginereşti. intitulat “Diagnosticul zonei costiere” se va extinde pe o perioada de minim 40 de ani. Analiza regimului eolian în bazinul de vest al Mării Negre . utilizate in elaborarea capitolului din Master Plan.efectele lucrărilor de protecţie costieră asupra regimului curenţilor dominanţi ai Mării Negre 48 I. de hulă şi valurile brizante) şi efectele acestora 4. clasificare (dupa cauza formării. distribuţie. Regimul valurilor pe litoralul românesc al Mării Negre . admiţându-se scara 1:5000.starea tehnică actuală .factori determinanţi . sezoniere.direcţia şi viteza vântului. sub influenţa factorilor naturali 4.2.sedimentologie şi batimetrie . subsidenţa din Delta Dunării – mai ridicată decât in unitaţile sudice. valori extreme. Consecinţele schimbărilor dinamicii costiere sub influenţa factorilor antropici: . Evaluarea dinamicii costiere în bazinul de vest al Mării Negre. neregulate. cu efect perturbator asupra dinamicii costiere: .harta poziţionării acestora .mecanismul formării. Studii de dinamică costieră şi sedimentologie Prezentul studiu va fi structurat pe următoarele capitole: . presiune atmosferică (variaţia diurnă. 1. In urma realizării studiului topografic şi a celui batimetric este necesară corelarea datelor prin realizarea unor profile comune semnificative pentru interfaţa apă-uscat. care să ţină cont de caracteristicile geodinamice ale fiecărei unitaţi tectonice majore dobrogene în parte (ex. mişcările verticale pe faliile active din zona litorală) 2.variaţii sezoniere ale vitezei si direcţiei vântului.1. etc).2 Modificări ale dinamicii costiere din ultimele decenii. Informaţii generale privind temperatura aerului. elemente caracteristice . în mod excepţional.scurta prezenta a mecanismului de formare a vântului . 1:10000.analiza creşterii relative a nivelului mării pe sectoare. anterioare executării lucrarilor hidrotehnice de protecţie costieră. generate de factori naturali şi antropici 4. cauze şi efecte . DINAMICA COSTIERĂ . Variaţia nivelului Mării Negre . precipitaţii.istoricul execuţiei acestor lucrări. etc) .1 Procese dinamice caracteristice şi influenţa factorilor de mediu asupra dinamicii mediului marin 4.date privind statutul juridic al acestor lucrări. frecvenţa ..efecte ale vântului: asupra plajei emerse şi ca principal mecanism de producere a valurilor 3. la data inventarierii 4. descriere . .

prin modelare. zone de influentă a factorilor antropici locali si zonali) . atât la eroziunea multianuală cât şi la furtunile care afectează zona costieră (episoade de eroziune pe termen scurt). Pentru determinarea surselor de sedimente se vor face analize ale probelor de sedimente: granulometrice. Măsurători ale direcţiei şi vitezei curenţilor litorali . zona de echilibru eolian. cursuri de apă.adâncimea de realizare a profilelor va fi cuprinsă intre 2 – 15 m. fiind necesară acoperirea tuturor domeniilor caracteristice de plajă: limita internă a zonei de dune. Analiza sedimentologică se ve realiza pe probe prelevate in zona profilelor transversale ale plajelor astfel: • Sectorul Nordic al litoralului: -sector Sulina minim 8 probe pe 1 profil specific -sector Canalul Sonda sud minim 8 probe pe 1 profil specific 49 .campaniile de măsuratori vor fi repartizate astfel încât să cuprindă cele mai variate condiţii climatice 6. berma. diguri de protecţie. . Poziţionarea punctelor de recoltare a probelor se va lega de traseul profilelor de plajă realizate. partea submersă (foreshore. offshore) si zona de dune. Intocmirea unei hărţi a curenţilor marini: direcţii şi viteza de transport. offshore. Staţie (staţii) pilot de monitorizare a dinamicii costiere.). 9 şi 12 metri.influenţa condiţiilor hidrodinamice asupra texturii sedimentelor de plajă Numărul şi densitatea punctelor de recoltare se va corela cu informaţiile certe existente din analize similare. Analiza sedimentologică . adâncimile de 1. componenta organogenă şi terigenă a sedimentelor . 8.5. SEDIMENTOLOGIE şi BATIMETRIE 1. comparativ cu staţia poziţionată in zona neafectată de factori antropici. trough. din punct de vedere al granulometriei şi compoziţiei mineralogice a sedimentelor superficiale actuale din zona de coastă. etc) . offshore).ţărmuri cu faleze 2. in medie. etc.realizarea unei analize comparative. mineralogice. nearshore. zona de dune.5. . . . faţă de deceniile anterioare. 1. nearshore. geologică şi sedimentologică a plajelor Mării Negre .densitatea profilelor transversale va fi. în diferite condiţii de vânt.factorul eolian în procesele de sedimentare din zona emersă . nearshore.identificarea surselor de sedimente şi a ponderii acestora pentru fiecare zona specifică in parte. atât în profil longitudinal cât şi în profil transfersal (zona de dune.influenţa factori naturali de mediu asupra proceselor sedimentologice litorale . offshore).caracterizarea geologică şi stratigrafică a falezelor şi ţarmurilor cu faleze. nearshore. în punctele cele mai active sau puternic influenţate. 7. zone industriale) plaje emerse si submerse . continut macro şi microfaunistic. . 3.caracterizarea plajelor în regim natural: partea emersă. . partea submersă (foreshore. II. 6.plaje litorale înguste .plaje buzunar şi plaje la baza falezelor: partea emersă. Caracterizarea geomorfologică.îndesirea profilelor se va realiza în sectoare cu dinamică complexă sau afectată de factori perturbatori (braţele de vărsare ale Dunării. . zona de bermă şi zona de spălare a valurilor.caracterizarea plajelor antropizate (turistice): partea emersă.ţărmuri antropizate (zone portuare. Indentificarea unor zone de risc maxim din punct de vedere al eroziunii costiere. pentru a detecta modificările induse de către intervenţiile antropice – pe Dunăre şi direct în zona de coasta. de 5 km în zonele în care orientarea liniei ţărmului nu prezintă modificări semnificative şi în care nu există guri de vărsare şi lucrări costiere (porturi.zonarea din punct de vedere granulometric a plajelor litorale. partea submersă (foreshore.zona de dune .

Saturn) .Costinesti minim 8 probe pe 3 profile specifice (Far Tuzla. Eforie N.Neptun-Jupiter minim 8 probe pe 3 profile specifice (Olimp.-sector Sf.Mangalia oras minim 8 probe pe 1 profil specific . Forum.Venus-Saturn minim 8 probe pe 2 profile specifice (Venus. Constanta) .2 Mai minim 8 probe pe 1 profil specific .Mamaia minim 8 probe pe 5 profile specifice (Navodari. Eforie S) . Neptun. Olimpus) .Vama Veche minim 8 probe pe 1 profil specific Ţărmul românesc al Mării Negre 50 . Mamaia.Eforie N-Eforie S minim 8 probe pe 3 profile specifice (Agigea. Gheorghe -sector Perişor -sector Portiţa -sector Periboina -sector Chituc -sector Cap Midia minim 8 probe pe 1 profil specific minim 8 probe pe 1 profil specific minim 8 probe pe 1 profil specific minim 8 probe pe 1 profil specific minim 8 probe pe 1 profil specific minim 8 probe pe 1 profil specific • Sectorul Sudic al litoralului: . Jupiter) .

Vama Veche 18 profile 5 profile 4 profile 4 profile 4 profile 3 profile 4 profile 4 profile Va fi necesară re-întregistrarea. pe baza informaţiilor cartografice existente.Mangalia oras .se propune minim următoarea schema de poziţionare a profilelor: • Sectorul Nordic al litoralului: -sector Sulina: 3 profile -sector Impuţita – Canal Sonda 3 profile -sector Canalul Sonda sud 2 profile -sector Casla Vădanei 2 profile -sector Sf.3.staţiunea Mamaia .Costineşti . Realizarea de profile transversale ale plajelor. la secţiunea “plan de amplasament şi delimitare” respectiv sc. tip 3D. unde nu pot fi făcute masurători directe. 7.Neptun-Jupiter . 5. cu precizarea sursei sau metodei de determinare). recomandându-se îndesirea lor la modificări semnificative ale profilului emers sau submers . a capacităţii de transport transversal şi longitudinal.Eforie N-Eforie S . a zonelor cu fenomene de eroziune accentuată a litoralului Mării Negre. exploatarea sedimentelor din rezervor nu va afecta în mod ireversibil zona de extragere) şi modalitatea 51 . vor fi prezentate estimări de debite.1:5000.Venus-Saturn . batimetric şi sedimentologic. prin elaborarea şi aplicarea unui model numeric complex. din punct de vedere morfologic. Analiza variaţiei liniei ţărmului în ultimul secol. 1:10000 .). Gheorghe 5 profile -sector Perişor 5 profile -sector Periteasca 4 profile -sector Portiţa 6 profile -sector Periboina 6 profile -sector Chituc 4 profile -sector Cap Midia 4 profile • Sectorul Sudic al litoralului: . 8. etc. pentru realizarea frontului valurilor în diferite condiţii meteo. 6.densitatea profilelor se va stabili în funcţie de caracteristicile morfo-structurale ale plajelor. Modelarea transportului apei şi sedimentelor în zona costieră a României. pentru dinamica apei şi a sedimentelor în diferite condiţii de forcing (direcţii şi viteze de vânt. Datele de monitorizare actuale – anuale şi sezoniere pe unele profile reprezentative vor fi adăugate bazei de date privind variaţia morfologică – completând astfel anual informaţiile existente. până la izobata de 15 m . Identificarea surselor strategice de sedimente pentru alimentarea artificială a plajelor (granulometrie la fel de mare sau mai mare faţă de sedimentele existente în mod natural în zona care va fi protejată. 4. Detalierea. Scara la care vor fi realizate materialele grafice va fi aleasă astfel încât va fi corelată cu scara indicată în Studiul topografic. pentru realizarea planurilor de protecţie costieră. stabilirea coordonatelor (legarea în sistemul naţional de coordonate) şi bornarea capetelor de profil. atât a apei cât si a sedimentelor.2 Mai . pe care măsurătorile vor fi făcute cu ajutorul staţiilor totale. Bilanţul de sedimente descărcat prin cele trei braţe ale Dunării (pentru braţul Chilia.

Determinarea punctelor critice din punct de vedere al eroziunii costiere. Pe parcursul derulării lucrărilor. care vor putea fi utilizate la înnisipările artificiale. Estimarea efectelor furtunilor extreme (ca semnal major al modificărilor climatice globale) asupra litoralului românesc. 7. în funcţie de condiţiile geotehnice intâlnite şi de comportarea lucrărilor in faza de construcţie. dar şi a diferitelor lucrări de protecţie propuse. Seismicitatea zonei: încadrarea arealului în macrozone seismice 6. inundaţiile şi alunecările de teren. volume utile de sedimente pentru fiecare situaţie în parte). Prognozele cu privire la acest fenomen se vor face pentru minim o perioada de 20 de ani. factorii de risc avuţi în vedere fiind cutremurele de pământ. Date generale privind amplasamentul lucrărilor de protecţie costieră: areal. pentru a se putea dispune. Evaluarea rezervelor din sursele strategice de sedimente. adâncimi de îngheţ. Încadrarea în zone de risc natural. Arealul de dezvoltare a acestor lucrări este zona litoralului românesc al Mării Negre – de la Nord la Sud. Conţinutul studiului geotehnic va cuprinde un memoriu tehnic şi anexe. determinantă pentru stabilirea priorităţilor de realizare a lucrărilor de refacere a zonei costiere precum şi a soluţiilor tehnice abordate. necesar executării tuturor categoriilor de lucrări de protecţie a zonei costiere. Capitolul va cuprinde: 1. etc. Monitorizarea geotehnică a execuţiei lucrărilor urmăreşte să asigure ca lucrările legate de teren sunt realizate in conformitate cu proiectul. TENDINŢA ACTUALĂ A FENOMENULUI DE EROZIUNE MARINĂ. Elaborarea studiului se va face cu respectarea normelor de conţinut. Consideraţii geotehnice . pe măsura avansării lucrărilor. stabilirea modalităţilor optime de întreţinere a acestor lucrări (înnisipări anuale. o dată la 3 ani.analiza scenariilor viitoare.caracterizare litologică a zonei litorale 52 . Hidrologia şi hidrogeologia arealului studiat: caracterizarea hidrostructurilor de suprafaţă şi de adâncime. Principalele probleme detaliate in Memoriul tehnic sunt: 1. cu atenţie specială asupra sectoarelor cele mai expuse la risc. 4. propuse a fi realizate pe litoralul sudic. bi-anuale. Studiu geotehnic Obiectul studiului este stabilirea cadrului geotehnic general. elaboratorul sudiului va realiza monitorizarea geotehnică şi va întocmi un Raport de monitorizare. Estimarea evoluţiei plajelor în diferite scenarii şi în condiţiile modificărilor climatice . Estimarea duratei de viaţă a lucrărilor de protecţie (înnisipărilor artificiale a plajelor emerse). caracterizare hidroclimatică. adaptarea. de la Gârla Musura şi până la Vama Veche. PROGNOZE Această secţiune va reprezenta o analiză a stării actuale a zonei costiere. 3. începând de la varianta “0” – fără soluţii şi până la diferite scenarii de intervenţii antropice – planuri de protecţie costieră.cea mai acceptabilă de prevenire a eroziunii. ca factor determinant in prioritizarea lucrărilor de protecţie costieră. specifice zonei litorale: ţărmuri cu faleze şi ţărmuri joase 3. Impactul creşterii nivelului mării asupra litoralului românesc in diferite situaţii (diferite valori ale ratei anuale de creştere a nivelului mării). a detaliilor de execuţie. în conformitate cu prevederile normativului NP 074/2007. dacă este necesar. Caracterizarea geologică a arealului analizat 4. Geomorfologia regiunii. 2. procese geomorfologice actuale. etc. III.. 5. 5. 2.

scara 1 :1000.influenţa structurilor litologice asupra pierderilor de apa din reţeaua hidrografică. Secţiuni litologice transversale şi longitudinale reprezentative.capacitatea portantă ale terenului.Venus-Saturn 2 foraje (1 in mare şi 1 pe uscat ) pe 2 profile specifice (Venus.analiza pierderilor de apă prin infiltraţiile de mal.2 Mai 3 foraje (1 in mare şi 2 pe uscat ) pe 1 profil specific ..Vama Veche 3 foraje (1 in mare şi 2 pe uscat ) pe 1 profil specific Studiu hidrologic Obiectul studiului: analiza complexă a condiţiilor hidrologice. valori de calcul. Calcule de stabilitate. executate în zona de ţărm înalt (faleza) şi în zona de plaja emersă. prin formaţiunile permeabile sau semipermeabile 53 . poziţionarea pânzei freatice. diagrame de distribuţie a granulometriei. Forum. Eforie S) . Harta geologică a regiunii.prezentare generală geologică şi stratigrafică . Constanţa) . conform normativului NP074/2002. calculul terenului de fundare . Jupiter) .valorile parametrilor geotehnici. Studiul geotehnic se ve realiza pe foraje executate in zona profilelor transversale ale plajelor astfel: • Sectorul Nordic al litoralului: -sector Sulina: 2 foraje (1in mare şi 1pe uscat) pe 1 profil specific -sector Sf.staţiunea Mamaia 3 foraje (1 in mare şi 2 pe uscat) pe 4 profile specifice (Mamaia. Neptun. Planuri de situaţie ale zonei studiate. Olimpus) . efecte .Concluzii si recomandări cu privire la soluţiile de fundare .Costineşti 3 foraje (1 in mare şi 2 pe uscat ) pe 3 profile specifice (Far Tuzla. Eforie N.Neptun-Jupiter 2 foraje (1 in mare şi 1 pe uscat) pe 3 profile specifice (Olimp.Se vor identifica zonele cu risc semnificativ la factorii naturali de hazard (alunecari de teren. cu amplasamentul lucrărilor de prospectiune. scara 1:25000. accidente. inundatii etc) dar si la cei tehnologici ( incidente. în diferite categorii litologice.Eforie N-Eforie S 3 foraje (1 in mare şi 2 pe uscat ) pe 3 profile specifice (Agigea.încadrare în categoria geotehnică. estimarea tasărilor ANEXE Planuri de situaţie ale zonei studiate. în scopul stabilirii riscului geotehnic al viitoarelor lucrări . poluare).Mangalia oras 2 foraje (1 in mare şi 1 pe uscat ) pe 1 profil specific . Fişele forajelor şi a sondajelor executate. pe zona considerată ca influenţă asupra zonei costiere a Mării Negre.parametri geotehnici ai terenului de fundare 8.recomandări privind stabilirea soluţiilor de fundare . Saturn) . Gheorghe 2 foraje (1in mare şi 1pe uscat ) pe 1 profil specific -sector Perişor 1 foraj (1pe uscat) pe 1 profil specific -sector Portiţa 2 foraje (1in mare şi 1pe uscat ) pe 1 profil specific -sector Periboina 1 foraj (1 pe uscat) pe 1 profil specific -sector Chituc 1 foraj (1 pe uscat) pe 1 profil specific -sector Cap Midia 2 foraje (1in mare şi 1pe uscat ) pe 1 profil specific • Sectorul Sudic al litoralului: . Conţinutul studiului va fi structurat astfel: Caracterizare hidrogeologică a zonei .

Modelarea va urma paşii obisnuiţi de utilizare a datelor existente privind regimul meteorologic. climatul valurilor.monitorizarea hidrologică Surse poluatoare şi potenţial poluatoare în zona costieră . MODELARE HIDRAULICĂ Un capitol distinct din cadrul studiilor necesare elaborării Master Planului va fi consacrat modelãrii hidraulice a litoralului românesc – de la Nord la Sud. batimetría zonei costiere şi natura sedimentelor din diferite sectoare ale litoralului românesc al Mãrii Negre. pentru principalele lacuri litorale . modelul va trebui sa fie detaliat pentru a se putea elabora scenarii de remediere a situaţiei plajelor şi pentru a se aprecia eficienţa ãsurilor propuse. mediu (max.inventariere .cursurilor de apa interioare la varsăre in Marea Neagră. în care se vor include cel puţin informaţii privind: -modificarea istorică a ţărmului. se va realiza Diagnosticarea zonei costiere se va finaliza cu un Raport Diagnostic. Modelul va scoate în evidenţ marile celule de circula litoralã si caracteristicile dinamicii apei şi ã ţie sedimentelor din cadrul acestor celule. irigaţii. Modelul va permite elaborarea de scenarii şi prognoze pe termen scurt (max 3 ani). .reţea hidrografică: cursuri de apă ce se varsă in Marea Neagră. precum şi a rolului principalelor surse naturale de material sedimentar care au contribuit si contribuie la alimentarea zonei costiere.influenţa infrastructurii sistemelor de alimentare cu apă.Mării Negre .cadrul legislativ pe acest domeniu (care a fost detaliat la analiza instituţională) Cadrul general de derulare a activitaţilor de intervenţie in caz de poluare a: . canalizare. .capacitatea de răspuns şi intervenţie a unitaţilor potenţial poluatoare . extinse şi/sau completate. DIAGNOSTIC AL ZONEI COSTIERE Pe baza studiilor disponibile la ANAR. de la braţul Musura . lacuri litorale. Pentru aceste sectoare critice.. 10 ani) si lung ( cca 30ani) privind evoluţia proceselor de eroziune/acumulare în diferite sectoare ale litoralului şi în diferite scenarii de amenajare şi implementare de măsuri de management ale zonei costiere. Modelarea dinamicii litorale a sedimentelor va permite aprecierea stãrii balanţei sedimentare în diferite sectoare ale litoralului românesc. Pe baza acestor date se vor identifica zonele critice unde este necesar sã se întreprindã urgent (in primã urgenţã) acţiuni de protecţie şi reabilitare a plajelor. Se va acorda atenţie m soluţiilor “soft” de protecţie şi reabilitare a plajelor astel încât impactul asupra ecosistemelor litorale sã fie minim.acvifere de adâncime şi de suprafaţa Hidrologia zonei şi bilanţul hidric al Mării Negre . ţinând cont de impactul lucrãrilor inginereşti costiere existente asupra circulaţiei litorale.ape meteorice (identificarea sub-bazinelor mici cu potenţial torenţial) şi sulfuroase . -cauzele şi efectele eroziunilor istorice pe un orizont de timp de cca 20 de ani (1990-2010). pânã la Vama Veche. ape costiere tranzitorii. -ratele eroziunilor şi zonele de maxim -evoluţia viitoare a eroziunilor in lipsa intervenţiilor ( varianta 0) 54 .analiza fenomenului de drenanţă.

din punct de vedere al sursei de finanţare pentru sectorul de mediu. în prezent şi în viitor. în partea sudică. rolul MMP in coordonarea implementării proiectului Obiectivul global al POS Mediu Detalierea problematicii si obiectivelor Axei prioritare 5 – Domeniul major de interventie 2Reducerea eroziunii costiere. stabilite în funcţie de particularitaţile problematicii analizate.stabilirea zonelor critice din punct de vedere al eroziunii costiere . care reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune şi care care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene.-efectul eroziunilor asupra mediului inconjurător în lipsa intervenţiilor. Se va prezenta: .instituirea unui sistem de monitorizare asupra comportării lucrărilor hidrotehnice şi a factorilor de mediu cu influenţă asupra acestor lucrări Structura Master Planului va include următoarele capitole: NOŢIUNI INTRODUCTIVE Contextul elaborării Master Planului Programul Operational Sectorial (POS) Mediu. Pentru a reduce fenomenul de eroziune costieră prin implementarea unor lucrari specifice se impune elaborarea unui Master Plan al zonei costiere a României. cuprins intre Gârla Musura. 55 . Studiile de teren vor investiga suprafeţele specificate în caietele de sarcini. in vederea dezvoltării sectorului de mediu in România. sume alocate.prioritizarea lucrărilor . Necesitatea elaborării Master Planului Necesitatea elaborării Master Planului este datorată situaţiei alarmante a proceselor de eroziune în zona costieră. în nord şi Vama Veche (graniţa cu Republica Bulgaria).alegerea soluţiilor tehnice pentru lucrările de protecţie costieră . pe un orizont de timp de 20 de ani. pe o lungime de 240 de km. studii ce trebuie avute în vedere la: . plajele emerse si plajele submerse. precum şi costurile ridicate ale realizării acestor lucrări. in perioada 2007-2013. Se va sublinia importanţa implementării cât mai urgente a lucrărilor de protecţie costieră. bazată pe concluziile tuturor studiilor de teren. Extinderea către est şi vest a zonei de implementare a proiectului va cuprinde zona costieră reprezentată de falezele Mării Negre. ecosistemelor marine şi asupra valorilor socio-economice din zona litorală. a consecinţelor acestui fenomen şi a implicaţiilor pe care aceste fenomene le genereaza asupra mediului. luând în considerare accelerarea fenomenelor de eroziune din ultimii 20 de ani.2010-2030 (varianta 0) -starea lucrărilor inginereşti din zona costieră şi efectul acestora asupra zonei costiere -propuneri de intervenţii pentru atenuarea/stoparea fenomenelor de eroziune şi refacerea echilibrului natural MASTER PLAN PENTRU ZONA COSTIERĂ Conţinutul Master Planului va realiza o prezentare generală a litoralului românesc al Mării Negre. Arealul de implementare a proiectului Arealul de implementare a proiectului va fi definit ca zona litoralului romănesc al Mării Negre. prevede prin Axa 5 DMI2 prevenirea riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc respectiv reducerea eroziunii costiere.Importanţa Programului Operational Sectorial de Mediu.

politici de mediu.surse strategice de sedimente pentru alimentarea artificială a plajelor – modalitatea cea mai acceptabilă de prevenire a eroziunii. care constau în protecţia şi imbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţa în zona litoralului românesc al Mării Negre. în profil longitudinal şi profil transversal . cu privire la delimitarea şi administrarea acesteia.identificarea surselor de sedimente şi a ponderii acestora pentru fiecare zonă specifică în parte . a intregii zone costiere – de la Nord la Sud. din punct de vedere morfologic. principiile generale de gospodărire integrată a zonei costiere.influenţa condiţiilor hidrodinamice asupra texturii sedimentelor de plajă . din punct de vedere al granulometriei şi compoziţiei mineralogice a sedimentelor superficiale actuale din zona de coastă . batimetric şi sedimentologic.realizarea unei analize comparative.detalierea. referitoare la zona costieră.zonarea din punct de vedere granulometric a plajelor litorale. cuprinsă intre Gârla Musura şi Vama Veche. post implementare proiect Aspecte sociale şi de mediu Se vor aborda probleme generale specifice zonei costiere Administrarea şi utilizarea zonei costiere Se va avea în vedere legislaţia în domeniu. precum şi creşterea siguranţei în zona sudică a litoralului. etc. ameninţata de efectele distructive ale eroziunii costiere Obiectivele specifice. se va realiza o analiză la zi.bilanţul de sedimente descărcat prin cele trei braţe ale Dunării . ca domeniu public al statului. Această secţiune va cuprinde: Analiza morfologică a plajelor litorale Analiza sedimentologică . ca urmare a fenomenului de eroziune -realizarea unui sistem integrat de monitorizare a zonei costiere. care vizează: -realizarea de lucrări de protecţie şi reabilitare costieră -protejarea terenurilor adiacente liniei ţărmului şi a ecosistemelor de uscat si marine -protejarea infrastructurii şi a obiectivelor social economice aflate in pericol.mecanismul de formare a vântului 56 . a zonelor cu fenomene de eroziune accentuată .Obiectivele proiectului Vor fi definite: Obiectivele generale ale proiectului. Prezentare generală fizico-geografică a zonei costiere Etape ale formării şi evoluţiei bazinului Mării Negre Geologia zonei Date climatologice şi hidrometeorologice Hidrologia zonei Rezervaţii naturale în zona din zona costieră Fenomene extreme în zona litorală Caracterizarea fizico-chimică a apelor costiere Variaţiile de nivel ale Mării Negre. Dinamica costieră Analiza regimului eolian în bazinul de vest al Mării Negre . cauze şi fenomene pe care le generează STAREA ACTUALĂ A LITORALULUI MĂRII NEGRE ZONA COSTIERĂ A MĂRII NEGRE Pe baza studiilor de teren efectuate.

furtuni extreme.principalele categorii de valuri (de vânt. în situaţia neimplementării proiectului estimarea riscurilor în zonele cele mai afectate. elemente caracteristice .inventarul factorilor antropici din zona costieră. dar şi a diferitelor lucrări de protecţie propuse .variaţii sezoniere ale vitezei şi direcţiei vântului.stabilirea punctelor critice ale zonei litorale .lucrări de refacere necesare .estimarea efectelor furtunilor extreme (ca semnal major al modificărilor climatice globale) asupra litoralului românesc. în situaţia neimplementării proiectului 57 .masurători ale direcţiei şi vitezei curenţilor litorali .Modelare hidraulică. de hulă şi valurile brizante) şi efectele acestora Evaluarea dinamicii costiere în bazinul de vest al Mării Negre.efecte ale vântului: asupra plajei emerse şi ca principal mecanism de producere a valurilor Regimul valurilor pe litoralul românesc al Mării Negre . atât la eroziunea multianuală cât şi la furtunile care afecteaza zona costieră (episoade de eroziune pe termen scurt).direcţia şi viteza vântului. factori naturali şi antropici . cu atentie specială asupra sectoarelor cele mai expuse la risc. Lucrări hidrotehnice şi alte lucrări inginereşti de protecţie costieră existente . etc). parte a analizei cost-beneficiu.efectele acestora asupra proceselor de sedimentare . adâncime. afectate de eroziunea costieră zonarea litoralului Mării Negre din punct de vedere al eroziunii evaluarea costurilor pierderilor în zonele expuse riscului. SOLUŢIA OPTIMĂ RECOMANDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE „COMBATERE A EROZIUNII COSTIERE PENTRU LITORALUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE” DIAGNOSTICUL ZONEI COSTIERE LA MOMENTUL „0” - analiza celor mai expuse zone litorale. etc) asupra lucrărilor de protecţie costieră MODELAREA HIDRAULICĂ PRIVIND CIRCUITUL DE SEDIMENTE DESCRIEREA ŞI ARGUMENTAREA SOLUŢIILOR ALESE ÎN URMA ANALIZEI TEHNICE .impactul factorilor de mediu (creşterii nivelului mării.analiza functionalităţii şi încadrarea acestora în schema generală a lucrărilor de reabilitarea a zonei costiere Tendinţe actuale privind evoluţia liniei ţărmului şi prognoza modificării acesteia pentru următorii 20 de ani .estimarea duratei de viaţă a lucrărilor de protecţie .modificări ale dinamicii costiere din ultimele decenii. în cadrul variantei „0” estimarea costurilor zonelor posibil afectate.estimarea evoluţiei plajelor în diferite scenarii şi în condiţiile modificărilor climatice prognozate .indentificarea unor zone de risc maxim din punct de vedere al eroziunii costiere. variaţii extreme . ŞI ECONIMICE .starea tehnică actuală .procese dinamice caracteristice . distribuţie.mecanismul formării. sub influenţa factorilor naturali . frecvenţa .efectele lucrărilor de protecţie costieră asupra regimului curenţilor din Marea Neagră .Analiza cost-beneficiu. clasificare (dupa cauza formării. cu efect perturbator asupra dinamicii costiere .consecinţele schimbărilor dinamicii costiere sub influenţa factorilor antropici ..

soluţia tehnică optimă propusă spre implementare Program de protecţie costieră pe termen mediu . programul de protecţie costieră va fi structurat astfel: Program de protecţie costieră pe termen scurt .zona identificata ca fiind de maxima urgenta este amplasata intre Mamaia si Eforie Sud. aferenta sectoarelor: Mamaia Sud.PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A LUCRĂRILOR DE PROTECŢIE În funcţie de diagnosticul zonei costiere cât şi de celelalte studii existente la beneficiar.etapizarea investiţiilor .etapizarea investiţiilor 58 .soluţia tehnică optimă propusă spre implementare . Eforie Sud 1. Tomis Nord. Tomis Sud. Tomis Centru. Eforie Centru. Eforie Nord. Eforie Sud 2 .sectoarele identificate Programul de protecţie costieră pe termen lung .

AVIZ AM SI OI POS Mediu . în urma şedinţelor: .realizarea unui departament de specialitate la nivelul AN Apele Romane şi ABA Dobrogea – Litoral. Eforie Sud 1. Eforie Sud 2. Eforie Centru.CTE ANAR . în vederea obţinerii avizării finale. Tomis Centru. Eforie Nord. Aprobarea documentaţiilor se face in conformitate cu Legea 500/2002 actualizată.necesitatea intreţinerii lucrărilor executate şi estimarea costurilor aferente . Tomis Sud. Tomis Nord.CTE MMP . Aprobare / revizuire Master Plan În urma supunerii documentaţiilor aferente Master Planului spre avizarea instituţiilor abilitate poate apare necesitatea unor revizuiri pe care elaboratorul este obligat sa le facă. axat pe urmatoarele componente principale: o monitorizarea stabilităţii falezelor o urmărirea comportării in timp a lucrărilor hidrotehnice o supravegherea stabilităţii sectoarelor de plaja înnisipate o instituirea unui sistem de monitorizare a liniei ţărmului. raportat la reperi utilizaţi în observaţiile multianuale făcute de instituţiile de specialitate.CTE INTERMINISTERIAL • • • • •  ACTIVITATEA 1 . Documentaţie Master Plan 59 .necesitatea instituirii unui sistem de monitorizare.CTE ABAD-L .- soluţia tehnică optimă propusă spre implementare sectoarele identificate MĂSURI POST IMPLEMENTARE În cadrul acestui capitol se vor aborda următoarele probleme: . cu responsabilităţi în domeniul monitorizării lucrărilor hidrotehnice şi a fenomenelor specifice zonei costiere .REZULTATE Documentaţii aferente studiilor de teren Documentaţii pentru expertize tehnice Documentaţie şi soft de modelare hidraulică Raport diagnostic pentru zona costieră şi Programul de protecţie costieră pe termen scurt cu sectoarele identificate ca fiind de maximă urgenţă: Mamaia Sud.

apă-canal. Eforie Centru. 2.studii hidrogeologice. de la golful Musura până la graniţa cu Republica Bulgaria.sud.000 E) şi Faza II (150. telecomunicaţii etc.000 E). Piese scrise Conţinutul cadru al documentaţiei de proiectare faza SF va respecta legislaţia naţionalrespectiv HG ã 28/2008 si OM 863/2008.studii hidraulice (hidrodinamice). Eforie Sud 1.expertiză tehnică dupa caz.APLICAŢIA DE FINANŢARE În cadrul Aplicaţiei de Finanţare consultantul va pregăti Studiile de Fezabilitate precum şi toate documentele pentru proiectele prioritare.scenariul recomandat de către elaborator. certificatul de urbanism. avize privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică.avantajele scenariului recomandat. Tomis Centru. .).000. respectiv pentru sectoarele: Mamaia Sud. Studii de teren: . avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei. înainte şi dupa proiect. În documentaţie se vor prezenta următoarele: Scenarii tehnico-economice: .studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor. . 4. . respectiv modelarea hidraulică a circuitului de sedimente în Marea Neagră.studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor. sedimentologice şi hidrologice. . .scenarii propuse (minimum trei la care se adaugă şi varianta 0 . raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări. 3.000. Eforie Sud 2 si subsectoarele acestora.studii hidro-meteorologice. . fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator. liste cu repere în sistem de referinţă naţional.studii geofizice ale terenului din amplasament din care sa reiasă zona seismică de calcul şi perioada de colţ. 60 . . pe o laţime medie de 400 m în zona de Nord – între Golful Musura şi Midia.ACTIVITATEA 2 . Aplicaţia de finanţare va cuprinde: Studiul de fezabilitate (lucrări cu implementare în faza I şi II de finanţare) Evaluarea de Impact a mediului Strategia de achiziţii Cererea de Finanţare (lucrări cu implementare în faza I de finantare) STUDIU DE FEZABILITATE Se va elabora conform prevederilor legislaţiei naţionale şi cu respectarea cerinţelor privind finanţarea proiectelor din Fonduri Europene Conţinut cadru A. .variantă fără investiţie). Avize şi acorduri 1. alte avize şi acorduri specifice. . Tomis Nord. Tomis Sud. pentru zona amplasata intre Mamaia si Eforie Sud. tinând cont de influenţa lucrărilor inginereşti existente şi de modificarea locala a curentului general nord .studii batimetrice pentru zona de interfaţa uscat-apa până la izobata de 15 metri. Eforie Nord. propuse a se finanţa ca fiind de maximă urgenţă în Faza I (100. 5. gaz metan. acordul de mediu. şi pe o lăţime medie de 200 în zona de Sud – între Midia şi Vama Veche (graniţa cu Republica Bulgaria) . de-a lungul coastei – de la Nord la Sud.

fenomenul manifestându-se pe diferite trepte de intensitate de-a lungul celor 240 km ai litoralului. Estimarile de cost vor fi întocmite in 2 variante de preţ: preţuri constante . instalaţii. Soluţiile alese trebuie să fie pritenoase pentru mediul marin şi de uscat.000. inflatate. Tomis Nord. planuri şi secţiuni generale de arhitectură. Tomis Centru.studii hidro-meteorologice (temperatură. . 2. Eforie Sud 1. sedimentologice şi hidrologice. creând pagube însemnate economiei naţionale şi compromitând ţintele de dezvoltare durabilă. inclusiv instalaţii aferente.studii hidraulice (hidrodinamice). Întocmirea devizului general se face. Prin implementarea proiectului. pe zonele de interes maxim indicate prin concluziile Master Planului. . Ţinând seama de perioada scurta de implementare a lucrarilor de combatere a eroziuni costierea conditionate de finalizarea POS Mediu (2007-2013). după caz. . La baza elaborărării Studiului de Fezabilitate vor sta toate studiile de teren utilizate în elaborarea Master Planului respectiv: . .000.studii topografice .000 E). In zona litorală a Mării Negre de pe teritoriul României eroziunea costiera reprezintă un risc real pentru mediu. este necesara subsectorizarea zonelor astfel încat sa se poata interveni pe mai multe fronturi de lucru simultan. profile longitudinale.valabile în anul de aprobare a proiectului şi preţuri curente. HG 28/2008si OM 863/2008 cât şi în ã formatul solicitat de Comisia Europeana. Tema de proiectare Elaborarea studiului de fezabilitate se va realiza pentru proiectele prioritare.000 E) şi Faza II (150. respectiv modelarea hidraulică . inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. Eforie Sud 2. se va reface şi proteja banda de plajă adiacentă liniei ţărmului. Eforie Nord.studiu geotehnic . pentru sectoarele: Mamaia Sud. Devizul general Structura devizului general pe capitole de cheltuieli şi structura devizelor pe obiecte vor fi prezentate atat în formatul reglementat de legislaţia naţional .expertiză tehnică dupa caz. etc). valul de calcul. să nu brutalizeze ambientul şi activităţile sociale specifice arealului. 3. Piese desenate: 1.B. valuri.studii geofizice . în care ecosistemele de uscat şi marine se întâlnesc şi interacţionează. de la braţul Chilia (gârla Musura) şi până la Vama Veche (graniţa cu Republica Bulgaria). Se va ţine cont de cele două mari obiective avute în vedere la solicitarea cererii de finanţare: 61 . previzionate pentru anul de finalizare a implementării. rezistenţă. propuse a se finanţa ca fiind de maximă urgenţă în Faza I (100. măsurati – de la Nord la Sud. Eforie Centru. profile transversale. . plan de amplasare în zonă (1:25000 .1:500). planuri speciale. Tomis Sud. cu evidenţierea distinctă pe capitole şi subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente. respectiv realizarea de lucrări de protecţie şi reabilitare costieră. plan general (1: 2000 .studii hidrogeologice. vânt.1:5000).studii batimetrice. 4. dar mai ales compromite ireversibil ecosistemele marine litorale şi valoarea socio-economică şi de mediu a zonei litorale. Eroziunea plajelor duce la pierderi de teritoriu.

pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.alegerea celor mai eficiente soluţii pentru reţinerea sedimentelor şi diminuarea forţei de abraziune a valurilor respectiv de descărcarea energiei acestora inainte de atingerea liniei ţărmului. .memoriu tehnic specific. .A. a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism. detaliindu-se natura şi extinderea fenomenului actual de eroziune a plajelor şi de deteriorare a falezelor înalte. La faza Studiu de Fezabilitate se va aprofunda analiza măsurilor prioritare aprobate la Master Plan. a autorizaţiei de construire.1 : 500 ).A. c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere. va prezenta evoluţia fenomenelor în toate variantele de abordare astfel încât alegerea soluţiilor să ducă la eficienţa maximă. . Se va avea în vedere şi reducerea maximală a cheltuielilor de exploatare • refacerea plajelor până la o laţime optimă stabilită în urma elaborării Master Planului. lucrări şi măsuri. b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Modelarea hidraulică a circuitului sedimentar de-a lungul coastei – de la Nord la Sud. în cazul în care nu se intervine urgent se vor distruge. .D.formular de solicitare.copie certificat de urbanism. în vederea finalizării demersurilor şi a încheierii Proceselor Verbale de Predare-Primire. g) emiterea autorizaţiei de construire. de la golful Musura până la graniţa cu Republica Bulgaria. Documentaţii pentru terenuri În vederea trecerii unor suprafeţe de teren din orice altă formă de proprietate în domeniul public al statului aflat în administrarea A.R.În urma analizelor diferitelor opţiuni tehnice. • Realizarea proiectului contribuie. d) emiterea avizelor şi acordurilor. precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului.plan de situaţie ( scara 1:1000 .planuri . . care vor cuprinde: .. .N. e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.B. se vor propune soluţii.orice alte documente sau documentaţii solicitate de posesorii de teren. de asemenea. se vor cuantifica implicaţiile fenomenelor erozionale asupra comunitaţilor/ obiectivelor economice şi se va evalua riscul potenţial pentru mediu şi comunitaţile umane. ca act final.plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5000). 62 .-L. ca act final.A. Alte documentaţii necesare la faza SF : Documentaţia pentru obţinerea Certificatului de Urbanism Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii. f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente. la protejarea infrastructurii şi a obiectivelor socialeconomice aflate în pericol şi care. se vor întocmi documentaţiile necesare. în concordanţa cu normele Europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare şi având în vedere măsurile prioritare aprobate la faza Master Plan.

Odata ce a fost identificată nevoia unei investiţii sau o problemă care necesită rezolvare prin realizarea unei investiţii. după caz. avizul sau acordul acestora . Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate. Ministerului Sănătăţii .plan de situaţie ( scara 1:1000 . elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism. avizate şi aprobate potrivit legii. d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului. al actului administrativ al acesteia. se va obţine în prealabil. . Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. în cazul în care legea nu dispune altfel.teren şi/sau construcţii -. inclusiv masură în care obiectivele specifice ale investiţiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici. de către solicitant. la scările 1:500 . memoriu tehnic succint specific fiecărei solicitări. Documentaţia tehnică pentru obţinerea avizelor sau acordurilor va conţine in 2 exemplare: i. sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale. precum şi ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.plan de incadrare in zonă (scara 1 : 5000). c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării. solicitantul trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând : a) cererea-tip «Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism»). 63 . inclusiv specificarea perioadei de referinţă. în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului. necesare în vederea autorizării. după caz. planuri . elementele de identificare a solicitantului. iii. în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. precizările sau particularităţile menţionate la emiterea avizelor sau acordurilor sau a celorlalte actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora se vor lua în considereare la elaborarea Studiului de fezabilitate. copie act de proprietate (extras de carte funciară). Toate menţiunile. regionale şi/sau locale relevante. 2. 3. elementele care definesc scopul solicitării. acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora. după caz . ANALIZA COST-BENEFICIU În scopul determinării soluţiei optime (tehnico-economică) se va întocmi analiza cost-beneficiu pentru fiecare variantă analizată. stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei. vizate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial.Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile emitente: a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic.1:10. b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor . în două exemplare. b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului. după caz. număr cadastral şi număr de carte funciară. Ministerului Apărării Naţionale. sectoriale. specificaţiile. obiectivele generale şi specifice ale acesteia vor fi definite astfel încât să existe coerenţa cu obiectivele politicilor de investiţii naţionale. 1. copie certificate de urbanism.000. respectiv localitate. Ministerului Administraţiei şi Internelor. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor. ii. iv. în scopul obţinerii punctului de vedere şi. după caz.Ministerului Mediului şi Pădurilor. economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării. Documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor Pentru avizele. În vederea eliberării certificatului de urbanism conform Legii 50/1991.1 : 500 ). cuprinzând: 1.

în consecinţă. * rata internă de rentabilitate financiară. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viaţă economică a investiţiei. Analiza opţiunilor astfel realizată va identifica alternativa care asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate. impactul extern identificat va trebui monetizat. c) ierarhizarea alternativelor din lista scurtă. b) analizarea listei lungi în funcţie de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientărilor politicilor de investiţii şi/sau a consideraţiilor tehnice) şi stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite şi fezabile. 2. cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanţare a acesteia. . Perioada de referinţă pe sectorul Apa şi mediu este de 30 ani. analiza opţiunilor. Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară. după cum urmează: * valoarea financiară actuală netă. analiza financiară. aceasta merită să fie finanţată din fonduri publice. Pentru a stabili o ierarhie finală a alternativelor. (ii) definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară. trebuie realizaţi următorii paşi adiţionali: d) analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveşte impactul extern posibil asupra societăţii. Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea financiară a investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă. mai specific. e) dacă sunt identificate diferenţe ale impactului extern al alternativelor. Pentru alternativa selectată. (iii) verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor. Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de numerar. dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia. * fluxul de numerar cumulat. precum şi implicaţiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar. .varianta medie (variantă cu investiţie medie). .varianta maximă (variantă cu investiţie maximă).Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu.varianta minimă Analiza opţiunilor se realizează parcurgându-se următoarele etape: a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice. analiza economică. 3. valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depaşească valoarea actualizată a costurilor economice. * raportul cost-beneficiu. Analiza financiară trebuie să parcurgă următoarele etape: (i) estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei. În cazul în care în cadrul analizei opţiunilor va fi utilizată metodologia celui mai scăzut cost. . Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară la care sunt introduse două tipuri de corecţii: (i) corecţia fiscală şi corecţia economică a preţurilor şi (ii) monetizarea externalităţilor. 4. beneficiile investiţiei trebuie să depaşească costurile acesteia şi. Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi. 64 . se va ajusta metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalităţile identificate.varianta zero (variantă fără investiţie). utilizându-se analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost.

identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. * raportul cost-beneficiu. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ În cadrul ANAR şi ABAD-L au fost înfiinţate şi funcţionează Unitatea de Management a Proiectului pentru toate proiectele ce se vor realiza în baza AXEI 5 POS Mediu . analizele vor avea în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice şi valoarea economică actuală netă. Cod 010018. . Edgar Quinet nr. în vederea unei bune implementări a proiectului. pentru optimizarea fluxului relaţional şi instituţional. (Modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat -valoarea financiară actuală netă sau valoarea economică actuală netă . Sector 1. Acest lucru se realizeaza prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiţiei şi apoi calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Având în vedere anvergura şi unicitatea proiectului.în cadrul ANAR. Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Sediul Administraţiei Naţionale “Apele Române “ este în Str. se consideră necesar un training pentru personalul implicat în derularea acestuia. * rata internă de rentabilitate economică. 5. Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi. cu personalitate juridică şi funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară. analiza de senzitivitate. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori. În cadrul analizei instituţionale se va examina şi evalua atat capacitatea de implementare a Unitatii de management a Proiectului cât şi capacitatea de operare a Beneficiarului şi se vor face recomandări pentru asigurarea unui cadru instituţional adecvat unei bune implementări a proiectului. sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. În cazul investiţiilor publice majore. 6. respectiv Unitatea de Implementare a Proiectului – in cadrul ABAD-L .“Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte AXA PRIORITARĂ 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Prestatorul va ţine cont de analiza instituţională pentru a evalua cadrul instituţional necesar asigurării implementării proiectului în mod corespunzător şi va realiza această analiză în acord cu situaţia existentă şi o metodologie agreată în prealabil de către Autoritatea Contractantă. a unui flux informaţional şi decizional corespunzător şi privind asigurarea resurselor pentru operarea sistemului realizat prin proiect.Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere”. Administraţia Naţională „Apele Romane” aplică strategia în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor din România. analiza de risc. Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică. 6. 65 . Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge paşii următori: . care se vor considera în toate cazurile. Administraţia Naţională “ Apele Române” este instituţie publică de interes naţional. Bucureşti – România.să fie egală cu zero.calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate.membrii acestor unitati fiind persoane calificate şi specializate privind tematica Axei Prioritare 5. pe care le coordonează. in coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.Fluxul costurilor şi beneficiilor economice va fi actualizat şi se vor determina indicatorii de performanţă economică pentru investiţie: * valoarea economică actuală netă. prin cele 11 Direcţii de Apă Bazinale.

a falezei şi plajei mării. exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale Apelor. cu potenţialele lor naturale din cadrul bazinului hidrografic Dobrogea—Litoral. întreţinerea. a zonelor umede şi a zonelor protejate. exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor. precum şi existenţei unor elemente unice ale cadrului natural (plajele şi falezele litorale). întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului. a cuvetelor lacurilor şi bălţilor. administrarea. şi acţiuni ce ţin de protecţia şi întreţinerea plajelor litoralului Mării Negre. apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi gestionarea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotrivă inundaţiilor. 10. 5. administrarea. exploatarea şi întreţinerea Sistemului Naţional de Supraveghere a Calităţii Resurselor de Apa. cu excepţia resurselor acvatice vii. Datorită caracteristicilor geografice. 3. în principal. asigurarea funcţiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafaţă naturale sau amenajate. indiferent de natura lor şi a instalaţiilor aferente. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane în toate formele sale de utilizare. morfologice şi hidrografice ale spaţiului Dobrogea .Litoral. 8. Obiectul de activitate Administraţia Naţională "Apele Române" are următoarele atribuţii principale: 1. durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora împotrivă epuizării şi degradării. cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. aflate în administrare. cu excepţia resurselor acvatice vii. 6. administrarea. pe baza de abonamente. 4. gospodărirea unitară. 66 . activitătile derulate de instituţia noastră prezintă anumite particularităţi. 107/1996. cu excepţia celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare. cu potenţialele lor naturale. cu modificările şi completările ulterioare. indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării. şi pentru resursele de apă subterane. cu potenţialele lor naturale. fiind axate. în condiţiile prevăzute de Legea Apelor. în starea lor naturală sau amenajată. 2. precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse. alături de exploatarea. hidrologiei şi hidrogeologiei. realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor. elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi a apelor. aflate în patrimoniu. 7.Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral este operator unic pentru serviciile specifice în domeniul gospodăririi şi valorificării resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. 9. administrarea. repararea lucrărilor hidrotehnice. în condiţiile legii. exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului Naţional de Veghe Hidrologică şi Hidrogeologică. conform prevederilor Legii Apelor nr. aflată în administrarea sa.

Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) trebuie să ţină cont de prevederile Directivei CE 97/11 din 3 martie 1997. 12. avizarea şi autorizarea din punct de vedere al gospodăririi a apelor a lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe apa sau au legătură cu apele. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) trebuie avizată de o firmă acreditata in România. care stabileşte relaţiile de coordonare şi subordonare. drepturile şi obligaţiile fiecăruia. CEREREA DE FINANŢARE Formularul cererii de finantare împreună cu toate anexele necesare precizate în Ghidul Solicitantului Axa prioritară 5 POS Mediu DMI 2. Evaluarea Impactului asupra Mediului se va face pentru toate scenariile propuse în Studiul de Fezabilitate inclusiv pentru varianta O.85/337/CEE amendată prin 97/11/CE (Directiva privind EIA). 14. Operatorul economic se va asigura că acordul dat de autorităţile responsabile din domeniul mediului este însoţit de documentele care sprijină această decizie. timpul disponibil şi încadrarea în termenele de implementare. îndeplinirea angajamentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile internaţionale din domeniul apelor. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor. Comentariile ONG-urilor relevante care sunt interesate de proiect. vor fi întocmite de consultant pentru proiectele prioritare. în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 15. proiecte. elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice. Dacă autorităţile competente din domeniul mediului decid că trebuie elaborat Studiului de Impact asupra mediului sau nu. Tinand seama de perioada scurta de implementare a lucrarilor de combatere a 67 . instrucţiuni.  Relaţia ANAR – ABAD-L Pentru derularea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte AXA PRIORITARĂ 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. în cadrul căreia se vor identifica tipurile şi numărul contractelor necesare. trebuind explicate . Conţinutul studiului de impact şi rezultatele consultărilor vor fi luate în considerare de către autorităţi în cadrul procesului de elaborare a acordului de mediu.Domeniul major de interventie 2 – Reducerea eroziunii costiere” a fost încheiat Contractul de delegare de competenţe între ANAR Bucureşti. directiva modificată 85/337/EEC care se referă la protecţia mediului şi de legislaţia română in vigoare. studii. realizarea de anuare. 13. monografii şi tipărituri în domeniul Apelor. în calitate de autoritate delegantă şi ABAD-L în calitate de delegat. se va propune şi justifica procedura de atribuire şi se va întocmi un program al achiziţiilor. 16. STRATEGIA DE ACHIZIŢII Asistenţa tehnică va propune o strategie de achiziţii pentru implementarea proiectului. sinteze. instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi a apelor în centrele proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii specializate. Elaborarea Studiului de Impact asupra Mediului În colaborare cu reprezentanţii Agenţiilor Locale pentru Protecţia Mediului (ALPM). Trebuie notat că. dar fără informaţii tehnice). EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI La elaborarea Studiului de Impact asupra Mediului cât şi la Evaluarea Impactului asupra Mediului se va lua în considerare Directiva Consiliului Europei nr. se va determina modalitatea de consultare cu publicul (consultarea publicului are la bază un studiu adecvat de impact asupra mediului care include un rezumat concis.11. propuse a se finanţa ca fiind de maximă urgenţă în Faza I în vederea implementării acestora si accesării fondurilor necesare. avându-se în vedere prevederile legale în domeniu. precum şi atribuţiile. motivele pentru care au luat această hotărâre. trebuiesc luate în considerare.

FAZA I DE FINANŢARE Pentru proiectele prioritare de maximă urgenţă din Faza I. Studiu de fezabilitate (tehnic) Documentaţii pentru terenuri Documentaţii pentru obţinerea certificatului de urbanism Documentaţii pentru obţinerea avizelor sau acordurilor Studiu de impact asupra mediului Strategia de achiziţii Cerere de finanţare (lucrări cu implementare în faza I de finantare) • • • ACTIVITATEA 3 DOCUMENTAŢII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII DE SERVICII/LUCRARI/FURNIZARE ECHIPAMENTE . Tomis Nord. Tomis Centru. Eforie Nord.CTE MMP . Eforie Sud 1. 68 . Proiectele prioritare considerate ca fiind de maximă urgenţă. se vor realiza lucrari de investitii ce vor avea o valoare de cca. Eforie Centru.000 E.CTE ANAR . Eforie Centru. pentru sectoarele: Mamaia Sud.eroziuni costierea conditionate de finalizarea POS Mediu (2007-2013). Tomis Sud. în urmă şedinţelor: . Eforie Sud 2 şi subsectoarele acestora.AVIZ AM SI OI POS Mediu . Eforie Sud 2 si subsectoarele acestora. Acestea vor fi elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu schema de implementare stabilită de AM POS Mediu şi Beneficiar. este necesara subsectorizarea sectoarelor Mamaia Sud.CTE INTERMINISTERIAL  ACTIVITATEA 2 . Tomis Sud. pentru care se vor pregati documentaţiile pentru atribuirea contractelor de achiziţii servicii/lucrari/furnizare echipamente.CTE ABAD-L . Tomis Nord. Tomis Sud. APROBARE/REVIZUIRE APLICAŢIA DE FINANŢARE În urma supunerii documentaţiilor de aplicaţie spre avizarea instituţiilor abilitate poate apare necesitatea unor revizuiri pe care elaboratorul documentaţiilor este obligat să le facă. Eforie Nord.REZULTATE • Studiu de fezabilitate pentru proiectele prioritare. 100. Eforie Sud 1. abordeaza sectoarele: Mamaia Sud.000. Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente aplicaţiei de finanţare se face în conformitate cu Legea 500/2002 actualizată. Eforie Sud 2 astfel incat lucrarile sa se execute pe mai multe fronturi simultan. Tomis Nord. Eforie Sud 1. în vederea obţinerii avizării finale. Eforie Centru. Eforie Nord. propuse a se finanţa ca fiind de maximă urgenţă în Faza I şi Faza II. Tomis Centru. Tomis Centru. DOCUMENTAŢII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE SERVICII Proiectantul va întocmi documentaţia de atribuire pentru contractele de servicii pentru asistenţa tehnică de management şi supervizare (inclusiv dirigenţie de şantier) pentru proiectele pregătite.

testări în timpul şi după finalizare. în vederea unei bune implementări a proiectului. REVIZUIREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE Orice omisiune. referindu-se la performanţe. Caietul de sarcini trebuie să indice în mod clar ce informaţii trebuie prezentate de către ofertanţi în cadrul propunerilor tehnice (în special elementele metodei de proiectare). Prestatorul va întocmi caietul de sarcini pe baza Studiului de Fezabilitate elaborat. instructaje etc.3. sau alt aspect ce necesită revizuirea documentaţiilor pentru atribuirea contractelor se va face de către proiectant înainte de publicarea anunţurilor de participare in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Legea 50/1991.pe durata desfăşurării contractului. • • • • Conţinutul cadru general al Documentaţiei de atribuire este: Fişa de date a achiziţiei Caietul de sarcini Clauze contractuale generale şi specifice Formulare Legislaţia românească în domeniul achiziţiilor publice si alte acte normative necesare pentru pregătirea şi implementarea obiectivelor de investiţii sunt menţionate în capitolul IV. DOCUMENTAŢII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE (ECHIPAMENTE) după caz Prestatorul va respecta reglementările legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi va întocmi specificaţiile tehnice. pentru optimizarea fluxului relaţional şi instituţional. inadvertenţă fatţă de legislaţia în viguare. precum şi gradul de libertate acordat ofertanţilor în interpretarea schiţei de proiect prezentată în dosarul de licitaţie. Ordinul de eligibilitate a cheltuielilor in vigoare la data aprobarii cererii de finantare). se consideră necesar un training pentru personalul implicat în derularea acestuia.  ACTIVITATEA 3 . HG 28/2008.DOCUMENTATII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE LUCRARI (PROIECTARE SI EXECUTIE) IN CONFORMITATE CU LISTA DE INVESTITII PRIORITARE Documentatiile de atribuire si documentele suport vor fi intocmite de catre Prestator cu respectarea legislatiei nationale privind executia lucrarilor de investitii din fonduri publice (Legea 10/1995.REZULTATE • documentaţii pentru atribuirea contractelor de servicii pentru Faza I de finantare • documentaţii pentru atribuirea tipului de contract „proiectare – construcţie”în conformitate cu lista de investiţii prioritare pentru Faza I de finanţare • documentaţii pentru atribuirea contractelor de furnizare (echipamente) pentru Faza I de finantare ACTIVITATEA 4 – TRAINING PENTRU BENEFICIAR Având în vedere anvergura şi unicitatea proiectului. structurat pe cel puţin 4 sesiuni a câte 2 zile fiecare . Toate documentele mai sus menţionate vor fi realizate în limba română si engleză. Avizul de publicare va fi dat de ANAR. calitate şi garanţii pentru costurile curente. Cerinţele trebuie să fie clare şi concise. Prestatorul va elabora documentaţiile necesare tipului de contract „proiectare – construcţie”. Scopul trainingului constă în cunoaşterea prevederilor legislative 69 . OG34/2006.

OI. datele de desfăşurare si invitatii (persoane implicate in Managementul Zonei Costiere) pentru fiecare dintre acestea urmând să se stabilească de comun acord cu autoritatea contractantă. condiţiile solicitate de CE pentru aprobarea Aplicaţiilor. ABADL MMP.1 reprezentant al consultantului Pentru modelarea hidraulică se va asigura training pentru implementarea softului de modelare.5 persoane de la ABAD-L . ABADL MMP. ANAR. OI. modul de abordare şi bunele practici aplicabile pentru elaborarea proiectelor. Nr crt 2 4 6 7 Tema sesiunii de training Studii de teren şi Modelare hidraulică Master plan pentru zona costieră Studiu de fezabilitate si Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) Concluzii Perioada n+5 n+6 n+7 n+8 Institutii implicate ANAR. AM. ANAR. OI. Seminariile se vor defăşura la ABAD-L .comunitare şi naţionale în domeniu. Grupul ţintă va fi format din: . ABADL n = data de începere  ACTIVITATEA 4 . AM. . ABADL MMP. AM.REZULTATE • 4 sesiuni de training pentru personalul implicat în derularea proiectului 70 . ANAR. fazele de proiectare şi normele de conţinut ale documentaţiilor.5 persoane de la ANAR. modul de implementare a proiectelor şi de îndeplinire a obligaţiilor care îi revin beneficiarului pe parcursul pregătirii şi implementării proiectelor.

C./ O.C. Instituţii implicate în avizarea documentelor elaborate prin proiect: • Consiliul INTERMINISTERIAL . Constanţa • Comitetul Naţional al Zonei Costiere • I.D. Beneficiarul asistenţei tehnice. Comisii de urbanism • A. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral va primi copii după toate rapoartele elaborate în cadrul acestui contract de asistenţă tehnică şi va fi informat cu privire la orice decizie făcută pe perioada implementării proiectului. pentru consultări telefonice sau întalniri ad hoc cu privire la progresul proiectului. 71 .R.CTE • M.N. Instituţiile implicate în proiect. .N.M.P.CTE • A.N.Geoecologie • I. vor fi organizate periodic întâlniri în vederea analizării stadiului de pregătire a documentelor.S.C.D-L . Întruniri ale părţilor implicate în gestionarea proiectului Prestatorul. Naţional de Geologie Marină. Atribuţiile beneficiarului sunt: • pune la dispoziţia prestatorului toate documentele disponibile necesare elaborării documentelor prevazute în acest caiet de sarcini şi solicitate de către Prestator .P.4.B.2. acesta va informa în scris asupra persoanei care îl va înlocui. Prestatorul Prestatorul este responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor prevăzute şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite în cadrul acestui caiet de sarcini.CTE • Agenţia Naţională de Protecţia Mediului • Consilii Judeţene.P.C. si eventual cu instituţiile implicate în proiect (atunci când este cazul).M.A. iar recomandările acestora vor fi respectate în procesul de revizuire a respectivelor documente. vor participa la procesul de verificare a documentelor elaborate de Prestator. Totodată. În absenţa sa. problemele de contractare şi gestiune financiară (inclusiv plăţi) referitoare la activităţile proiectului.I.A.I. • avizează rapoartele de progres în funcţie de aprobarea documentaţiilor solicitate prin caietele de sarcini • avizează /aprobă documentelor realizate conform cerinţelor acestui caiet de sarcini. Prestatorul va realiza toate cerinţele acestui contract respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu. Beneficiarul va organiza periodic întâlniri de progres/lucru cu Prestatorul. fiind la dispoziţia acestuia. Prestatorul are obligaţia de a întocmi minutele tuturor întâlnirilor organizate în cadrul contractului. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral va răspunde de toate aspectele de procedură aferente procesului de ofertare. va formula observaţii şi recomandări cu privire la conţinutul rapoartelor întocmite de Prestator şi va aviza versiunile finale ale acestora.Managementul proiectului Autoritatea contractantă. va menţine permanent contactul cu beneficiarul pe durata contractului. • Ministerul Administraţiei şi Internelor • Ministerul Apărării Naţionale • Inst. prin şeful de proiect. – CTE • AM SI OI POS Mediu • A.

Prestatorul va face toate diligenţele necesare pentru obţinerea accesului la documentaţiile şi datele existente. desfăşurate pe parcursul derulării acestui contract. Duratele de realizare a activităţilor prevăzute în cadrul acestui contract vor fi prezentate în ANEXA 1 a acestei secţiuni. Prestatorul este responsabil pentru activitatea experţilor şi pentru obţinerea rezultatelor cerute. Prestatorul va informa de urgenţă beneficiarul de orice eveniment sau circumstanţe ce împiedică execuţia la timp şi eficienţa sarcinilor sale. Prestatorul va furniza tuturor părţilor implicate în proiect toate informaţiile solicitate referitoare la proiect.3 1. vor fi confidenţiale şi proprietatea absolută a beneficiarului. alcătuite sau pregătite de către Prestator pe durata contractului. precum şi la sediul prestatorului. date şi obţinerea în timp util a oricăror observaţii/recomandări cu privire la documentele produse de către Prestator sunt cruciale pentru implementarea în timp şi cu succes a proiectului. cât şi în amplasamentele vizate de obiectul proiectului.1 1. 5. obţinerea şi semnarea documentelor aferente contractului. Perioada de implementare a contractului este de 8. materialele şi dotările achiziţionate.Litoral. Prestatorul are responsabilitatea pregătirii minutelor aferente întâlnirilor de lucru/conferinţei/trainingului. Rapoartele şi alte documente elaborate de către Prestator vor fi predate Autorităţii Contractante în 4 exemplare în limba româna şi un exemplar în limba engleză astfel: Nr crt DOCUMENTAŢII IN URMA ETAPELOR DE ELABORARE ABAD-L 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r ANAR 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r OI Galati 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r POS Mediu 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1 1. Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor.5 luni de la data şedinţei de lansare a proiectului/data de semnare a contractului.Locatia Proiectul se va desfăşura în Constanta. Organizare şi Metodologie În oferta sa. De asemenea. La finalizarea contractului acestea se vor preda beneficiarului pe baza de Proces-Verbal de predare primire.Furnizarea de informaţii. Prestatorul are obligaţia de a se implica direct în elaborarea. Ofertantul trebuie să includă Capitolul numit Organizare şi Metodologie care va acoperi cel puţin aspectele precizate în ANEXA 3 a acestei secţiuni.4 STUDII DE TEREN Studii topografice Studii de dinamică costieră şi sedimentologie Studii geotehnice şi geofizice Studii hidrologice şi hidrogeologice 72 . la sediul Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea .2 1. Toate datele. 5.2.Data demarării şi perioada de elaborare Demararea proiectului se va realiza la data semnării contractului.1.LOGISTICA ŞI PLANIFICARE 5. Prestatorul îşi va asuma responsabilitatea pentru pregătirea documentelor şi consultarea tuturor factorilor interesaţi. Din acest motiv. rapoartele. Prestatorul are obligaţia de a propune spre mobilizare experţi calificaţi pentru realizarea activităţilor prevăzute prin prezentul caiet de sarcini.

5 1.3 5. Pentru MODELARE HIDRAULICĂ se va preda şi software-ul de modelare împreună cu toţi reperii de identificare.4 6 7 8 8.1 8.limba engleză Toate rapoartele si documentaţiile livrabile aprobate vor fi prezentate Beneficiarului şi în formă electronică (CD.2 5.6 1. vânt. valuri.1 5. etc Expertize MODELARE HIDRAULICĂ RAPORT DIAGNOSTIC MASTER PLAN STUDIU DE FEZABILITATE Studiu de fezabilitate Documentaţii pentru terenuri Documentaţii urbanism pentru obţinerea certificatului 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e 1ex r + 1ex e de 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r Documentaţii pentru obţinerea avizelor sau acordurilor STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI CERERE DE FINANŢARE DOCUMENTAŢII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII Documentaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţii 1ex r de servicii Documentaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţii 1ex r de lucrări Documentaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţii 1ex r de furnizare Revizuire a documentaţiei de atribuire 1ex r r. 73 . DVD) format editabil si PDF.1.3 8.limba română e.4 Studii batimetrice 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r 1ex r Studii hidro-meteorologice (temperatură. 1ex r valul de calcul.7 2 3 4 5 5.2 8.

în cel puţin 1 proiect similar de elaborare a Master Planurilor.) Specialişti/exp erţi în elaborarea modelului hidraulic 3 Specialişti/exp erţi în elaborarea Master Planului 3 74 .CERINŢE 6. costurilor şi calităţii. în cel puţin 1 proiect similar de elaborare a modelelor hidraulice) Calificare şi calităţi • Diplomă universitară cu specializare în studii ingineresti. economice sau de mediu. Prestatorul este liber să propună echipa pe care o consideră adecvată pentru efectuarea serviciilor solicitate. economice sau de mediu • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral. în afara posturilor "cheie" indicate în tabelul următor: Post Şef de proiect Nr 1 Experienţa Calificare şi calităţi • Diplomă universitară pentru studii tehnice. • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral. faţă de responsabilităţile acordate. Experienţă profesională generală • Minim 15 ani de experienţă profesională în domeniile tehnice. Personalul implicat în implementarea proiectului trebuie să fie independent şi în afara oricăror conflicte de interese.6. Experienţă profesională generală • Minim 10 ani de experienţă profesională generală. ca specialist. cu specializare în domeniul hidrotehnic • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral. ca specialist. economice sau de mediu. planuri regionale (cel puţin 1 proiect finalizat) Experienţă profesională specifică • Minim 5 ani de experienţă relevantă în managementul proiectelor cu finanţare internaţională (ca şef de proiect/ adjunct de şef de proiect).Personal Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregătirii şi al alocării de ore de lucru).1. • Experienţă în aplicarea Directivelor UE şi legislaţiei româneşti relevante (participare. Calificare şi calităţi • Diplomă universitară pentru studii de inginerie. • Experienţă relevantă în aplicarea Directivelor UE • Experienţă ca şef de proiect/ adjunct de şef în elaborarea de documente strategice în domeniul protecţiei mediului – Master Planuri. ca şi echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor stipulate în contract şi pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului din punct de vedere al termenelor. • Experienţă în aplicarea Directivelor UE şi legislaţiei româneşti relevante (participare. strategii. Experienţă profesională generală • Minim 10 ani de experienţă profesională în domeniul hidrotehnic.

În cazul în care din echipă propusă fac parte specialişti şi/sau experţi din afară graniţelor ţării Prestatorul va include în echipă sa traducători interpreţi. • Orice alt domeniu relevant Indicativ.4 . dar existenta acestora este criteriu de atribuire.Să cunoască bine limba română şi engleză. experţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . Nu este necesar ca ele să fie incluse în ofertă. • Elaborarea Strategiei de combatere a eroziunii costiere.Să aibă diplomă de studii universitare relevantă pentru poziţia propusă .Să aibă minim 5 ani experienţă generală domeniului pentru care sunt propuşi. • Instruire şi transfer de know-how. . cerinţele privind numărul şi experienţa acestora sunt obligatorii. Prestatorul trebuie să fie familiarizat şi să respecte legislaţia românească şi europeană în domeniu. Experţii trebuie să aibă competenţa şi experienţa relevantă. analize economico-financiare pentru proiecte de mediu Necesarul minim de specialişti pentru îndeplinirea contractului este menţionat în FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI.INFORMAŢII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ. • Management de proiect. Analiza pe model hidraulic. • Regulamentele Comisiei Europene . după caz. membrii echipei desemnate de către Prestator trebuie să cunoască foarte bine limbă romană şi engleză şi să deţină o diplomă universitară într-un domeniu relevant pentru execuţia contractului.Post Expert financiar Nr 1 Experienţa Calificare şi calităţi • Diplomă universitară de specialitate. Prestatorul poate selecta şi angaja alţi experţi în funcţie de profilul identificat în oferta acestora pentru a putea realiza componentele detaliate în acest caiet de sarcini. • Bună cunoaştere a directivelor UE relevante în sectorul de mediu. • Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect tehnic • Evaluarea impactului asupra mediului • Specialist achiziţii publice • Aplicare legislaţie relevantă în domeniu . CAP V. • Cunoştinţe bune de limba engleză care să-i permită exprimarea opiniilor în scris sau oral. Experienţă profesională generală • Minim 10 ani de experienţă profesională în domeniul economicofinanciar. elaborare Master Plan. minim 1 proiect cu finantare internationala finalizat la care a participat în pregătirea estimărilor de costuri. Experţi secundari CV-urile experţilor secundari nu vor fi studiate înainte de semnarea contractului.prevederi cu relevanţă în domeniul managementului proiectele cu finanţare din fonduri europene. Ca regulă generală. se va asigura traducerea în limba română. respectiv: • Legal/Instituţional • Economic-financiar/managementul economico-financiar al fondurilor europene nerambursabile. . astfel încît să acopere toate domeniile specifice proiectului.Să aibă minim 2 ani experienţă specifică domeniului pentru care sunt propuşi 75 .

Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv în sarcina prestatorului. incluse în bugetul contractului. în termen de maxim 3 zile de la apariţia situaţiei care impune înlocuirea respectiva. Costurile legate de suport şi sprijinul logistic şi managerial (inclusiv activitatea Sefului de proiect desemnat de Prestator) asigurat echipei sunt. d) în orice altă situaţie în care înlocuirea acestuia este necesară. precum şi orice alt personal angajat al administraţiei publice din România. dacă nu este înlocuit. Experţii implicaţi în derularea activităţilor incluse în contract au obligaţia de a respecta procedurile de lucru comunicate de către Autoritatea Contractanta. etc) necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin prin acest contract. a acestuia. logistică şi backstopping. în scopul evitării dublei bugetări a acestor persoane pe contract. Expertul/specialistul înlocuitor îşi va începe activitatea la data indicată de managerul de contract. înlocuirea unui expert/specialist: a) în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care. din proprie iniţiativă. b) în cazul în care expertul/specialistul respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul. Procedurile de selecţie utilizate de Prestator pentru alegerea celorlalţi experţi trebuie să fie transparente şi bazate pe criterii bine definite. Selectarea experţilor este condiţionată de aprobarea de către autoritatea contractantă. dacă nu este înlocuit. Funcţionarii publici. a capacităţii lingvistice şi experienţei de lucru. iar prestatorul nu solicită înlocuirea din proprie iniţiativă. are dreptul de a solicita. inclusiv în privinţa calificării profesionale. conform contractului. interpreţi. 76 . Personal auxiliar şi rezerve Prestatorul va furniza tot personalul auxiliar (personal administrativ. c) în cazul în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul. eficienţa. în scris şi justificat. pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui contract. în scris. inclusiv cu privire la perioadele maxime de realizare a acestor activităţi.Cerinţele indicate pentru profilurile de mai sus sunt minime.). Pe parcursul execuţiei contractului. Prestatorul va propune. Autoritatea Contractantă. Costurile personalului auxiliar trebuie să fie incluse în onorariile experţilor/specialiştilor. fiind înlocuit. Durata timpului de lucru al experţilor care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcţie de cerinţele contractului şi va respecta prevederile relevante ale legislaţiei muncii din România. eficienţa. de asemenea. Aceste două tipuri de activităţi vor fi menţinute separat. şoferi. În executarea serviciilor. În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară. înlocuirea unui expert/specialist: a) în cazul decesului acestuia. promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat. Trebuie subliniat că personalul auxiliar şi cel care va asigura suportul (astfel cum aceste facilităţi sunt descrise în ofertă) nu poate fi utilizat în cadrul contractului (ca experţi/specialisti). pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui contract. calificări şi acelaşi nivel de experienţă profesională ca cel înlocuit. prestatorul are obligaţia de a propune achizitorului spre aprobare. Prestatorul va descrie în oferta sa modalitatea în care va asigura echipei de proiect sprijinul necesar în termeni de personal auxiliar. nu vor fi angajaţi de către prestator ca experţi/specialisti în cadrul acestui contract. secretare. promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat. Orice întârziere dă dreptul Autorităţii Contractante de a aplica majorări de întârziere. un altul care are cel puţin aceleaşi aptitudini. Prestatorul este obligat. în afara cazului în care renunţă la activitatea iniţială (auxiliar/backstopping). Prestatorul nu va face nici un fel de schimbări în echipa de experţi agreată de Autoritatea contractantă fără aprobarea prealabilă. indiferent de situaţia administrativă a acestora. din motive neimputabile prestatorului (ex: demisia etc. ca înlocuitor. b) în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care. să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experţilor implicaţi în proiect.

Cazare şi transportul intern. onorarii experţi. el va răspunde de închirierea unui alt birou.3. inclusiv: . pe toată perioada derulării proiectului. etc. În astfel de cazuri. in apropiere de sediul ABADL.costurile de editare. Prestatorul va răspunde integral de cazarea personalului în Constanţa sau alte locaţii. Prestatorul va închiria un sediu propriu – birou. scaune. În situaţia în care Prestatorul este un consorţiu. tipărire.Costurile asociate Bugetul trebuie să acopere toate costurile asociate realizării activităţilor prevăzute în cadrul prezentului contract. 77 . Facilităţi ce vor fi furnizate de către Prestator Prestatorul îşi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfăşurare a proiectului (inclusiv -dar nu numai. 6. zona centrala. În special.Asigurări sociale şi profesionale. Va asigura un audit independent al contractului conform legislaţiei în vigoare. de secretariat şi interpretare pentru ca experţii/specialiştii să se poată concentra asupra îndatoririlor principale. unde personalul angajat îşi poate desfăşura activitatea zilnică.1% din valoarea contractului. pe toată durata desfăşurării serviciilor. Dacă pentru desfăşurarea activităţilor Prestatorul va avea nevoie de mai mult spaţiu. legătorie pentru rapoarte şi alte documente ce vor fi produse în cadrul contractului. etc. Transferul fondurilor cu titlu de remuneraţie salarială trebuie să fie făcut regulat şi să se respecte datele convenite în acest sens.2. Cuantumul aferent remuneraţiei auditorului va fi inclus în propunerea financiară şi nu va depăşi 0. cu o firmă sau persoană juridică acreditată de CCAR.) care va fi menţinut. Prestatorul va dota sediul cu echipamentul necesar (birouri.Verificarea cheltuielilor Referitor la verificarea cheltuielilor. 6. Prestatorul trebuie să se asigure că experţii/specialiştii primesc asistenţa şi dotările adecvate pentru a-şi putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin conform contractului. in Constanta . dulapuri.4. trebuie să asigure suficient personal administrativ. De asemenea.6. Prestatorul va acoperi costurile de funcţionare şi întreţinere a biroului din onorariul său. . aranjamentele trebuie să permită o maximă flexibilitate în implementarea proiectului. . pentru derularea activităţilor legate de implementarea proiectului. Prestatorul va asigura faptul că sunt disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini experţii în organizarea şi implementarea activităţilor prevăzute în proiect. comisioane. aceasta va intra în sarcina unui auditor care va executa aceste verificări în cadrul contractului cu scopul stingerii obligaţiei de plată în condiţiile legii.computere. taxe. imprimante şi copiatoare). închirieri spatii. Auditorul va fi selectat de către Prestator şi acceptat de Autoritatea Contractantă.

78 . Toate rapoartele trebuie să prezinte informaţii cu privire la: • Derularea generală a proiectului: activităţi legate de diferite rezultate.. Acest raport va descrie explicit activităţile desfăşurate în cadrul contractului şi în ce măsură Prestatorul a obţinut rezultatele aşteptate. Toate rapoartele vor fi prezentate în format A4 şi tipărite faţă-verso.1. Prestatorul va prezenta următoarele rapoarte: • Raport iniţial – în termen de 4 săptămâni de la demararea proiectului.după aprobarea Master Planului şi a modelului hidraulic . etc. Toate materialele relevante produse în cursul lunii respective se vor anexa la aceste rapoarte. ) şi un raport de auditare a cheltuielilor. o programul de lucru pentru restul proiectului. inclusiv reperele principale şi punctele critice/ parcursul critic. Rapoartele lunare vor descrie sumar desfăşurarea activităţilor. acţiuni.RAPORTARE 7. studii.după aprobarea studiilor de teren . conţinând un plan de lucru actualizat pentru luna următoare. Toate materialele elaborate în cadrul proiectului vor fi editate atât în limba engleză cât şi în limba română. o principalele aspecte identificate. o graficul de implementare a proiectului.7. Originea fişierelor trebuie să fie clar identificată în antet sau în subsolul paginilor.după finalizarea şi aprobarea Aplicaţiei de finanţare Raportul final va fi depus cu o lună înainte de sfârşitul proiectului. Raportul iniţial trebuie să cuprindă: o prezentarea echipei de proiect şi a metodei de lucru o rezultatele discuţiilor şi investigaţiilor preliminare. • Altele. • Planuri de acţiune şi recomandări pe deplin detaliate şi justificate. o acţiuni şi necesităţi prioritare.ro/reguli-de-identitatevizuala-169). întâlniri cu instituţiile beneficiare. • Rapoarte interimare. • Probleme întâmpinate şi soluţii identificate sau neidentificate. de un raport financiar (care trebuie să cuprindă detalii privind perioadele de timp efectuate de experţi şi cheltuielile incidentale. • Utilizarea forţei de muncă alocate. disponibil pe site-ul (http://www. Rapoartele interimare se întocmesc astfel: . Rapoartele interimare vor fi însoţite de o factură proformă corespunzătoare. Va include de asemenea în Anexă toate materialele finalizate în perioada de implementare a proiectului. Prestatorul trebuie să asigure independenţă auditorului ce va emite raportul de certificare a cheltuielilor faţă de el şi de orice subcontractor al său. Raportul Final aprobat de Beneficiar va fi însoţit de factura finală. • Raport final – la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. un raport financiar la zi (care trebuie să cuprindă detalii privind perioadele de timp efectuate de experţi şi cheltuielile incidentale) şi un raport de verificare a cheltuielilor aferent perioadei respective. Toate rapoartele emise de prestator în cadrul contractului vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală 2007-2013. • Rapoarte lunare – la intervale de 1 luna pe parcursul perioadei de execuţie a contractului. Factura fiscală va fi emisă după aprobarea raportului interimar. investigaţii. vor identifica problemele survenite în implementare şi vor formula propuneri de îmbunătăţire a implementării viitoare.Cerinţe de raportare În plus faţă de rapoartele definite ca rezultate ale activităţilor prevăzute în cadrul acestui contract de asistenţă tehnică. Graficele şi diagramele din rapoarte vor fi prezentate în format A3 maxim şi tipărite pe o singură faţă a hârtiei.fonduri-ue.după aprobarea studiului de fezabilitate .

etc asa cum sunt descrise în cadrul fiecărei activităţi) şi suficienta rezultatelor activităţilor prevăzute. Fiecare plată se va face numai în baza aprobării rapoartelor intermediare. 1Documentaţii livrabile . Toate rapoartele vor fi avizate de către ABAD-L înainte de aprobarea acestora de către ANAR. după care versiunea finală se va prezenta în termen de o săptămâna. fără a depăşi procentele menţionate în tabel. ghid. La stabilirea plăţilor s-a avut în vedere şi faptul ca obiectivul contractului se realizează pe parcursul celor 3 activitati Plăţile vor fi efectuate astfel: Plăţi intermediare 20% după aprobarea studiilor de teren 30% după aprobarea Master Planului şi a modelului hidraulic. Prima plată se va realiza după aprobarea Raportului intermediar 1. data întocmirii şi perioada de raportare şi numele şi adresa Prestatorului.2. Toate rapoartele vor fi însoţite de rapoartele financiare la zi (care trebuie să cuprindă detalii privind perioadele de timp efectuate de experţi şi cheltuielile incidentale) şi raportele de auditare (certificare) a cheltuielilor aferente perioadei respective. Părţile implicate vor oferi comentarii în termen de maxim 3 săptămâni. Fiecare plată intermediară şi finală va include şi valoarea aferentă pentru verificarea cheltuielilor fiecărei activităti/total contract. ANEXE ANEXA 1 Durate de execuţie ANEXA 2. 2. Aprobarea rapoartelor este condiţionată de aprobarea corespunzătoare a materialelor elaborate (tip raport.Transmiterea şi aprobarea rapoartelor Rapoartele vor fi depuse în versiune de lucru/preliminară. 7. 30% după aprobarea studiului de fezabilitate şi a Aplicaţiei de finanţare 20% după finalizarea documentaţiilor pentru atribuirea contractelor Plata finală Se vor deconta sumele menţionate în propunerea financiară.Rapoarte intermediare. Aura Lavru 79 . finale ANEXA 3 Organizare şi metodologie ANEXA 4 Buget detaliat ANEXA 5 Penalităţi indicate Manager Proiect. precum şi informaţiile necesare în baza prevederilor manualului de identitate vizuală. codul sau numărul de referinţă.Toate rapoartele trebuie să conţină o pagină de titlu cu următoarele informaţii: numele proiectului. Hristu UZUN Intocmit. iar plata finală se va realiza după aprobarea Raportului final.2. titlul raportului.

5. Analiza cost – beneficiu 2. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) 2.2-Documentaţii pt.3.1.Aprobare/revizuire Master plan 2. Master Plan 1.1-Documentaţii pt.1-Studiul de fezabilitate (tehnic) 2.5. Aplicaţia de finanţare: 2. Analiza instituţională 2.4-Master Plan pentru zona costieră 1.1 Studiul de fezabilitate 2. necesare implementării proiectului 3.ANEXA 1 DURATE DE ELABORARE DOCUMENTAŢII Durata elaborarii documentatiilor Activitate 1.2-Modelare hidraulică 1.6.1-Studii de teren 1. Cererea de finanţare 2.Strategia de achiziţii 2.1. atribuire contracte de lucrări.4.4.2-Documentaţii pentru terenuri 2. atribuire contracte de servicii 3. atribuire contract de furnizare (echipamente) 3.3-Alte documentaţii necesare la faza SF: documentaţie pt.7. obţinere Certificat de Urbanism. Aprobare/revizuire Aplicaţie de finanţare 3-Documentaţii pentru atribuirea Contractelor de achiziţii de servicii/ lucrări /furnizare.1. 3. (semnătura autorizată) 80 .3-Diagnostic al zonei costiere 1. Revizuire a documentaţiei de atribuire (la sediul ANAR) 4-Training pentru beneficiar Ofertant. avize şi acorduri 2.3-Documentaţie pt.2.

5 n+3.5 n+3.2 5.2 8.1 5.7 2 3 4 5 5.5 n+3.5 n+5 n+5.1 8.5 n+3.3 1.LIVRABILE .1 1. (semnătura autorizată) 81 .1 LUNA n+3.4 6 7 8 8.DOCUMENTAŢII Nr crt 1 1.3 5.5 n+6 n+6 n+4.4 DOCUMENTAŢII STUDII DE TEREN Studii topografice Studii de dinamică costieră şi sedimentologie Studii geotehnice şi geofizice Studii hidrologice şi hidrogeologice Studii batimetrice Studii hidro-meteorologice Expertize MODELARE HIDRAULICĂ RAPORT DIAGNOSTIC MASTER PLAN STUDIU DE FEZABILITATE Studiu de fezabilitate (tehnic) Documentaţii pentru terenuri Documentaţii pentru obţinerea certificatului de urbanism Documentaţii pentru obţinerea avizelor sau acordurilor STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI CERERE DE FINANŢARE DOCUMENTAŢII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII Documentaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de servicii Documentaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de lucrări Documentaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de furnizare Revizuire a documentaţiei de atribuire ANEXA 2.5 n+3.5 n+6 n = data de începere.2 1.3 8.4 1.5 n+5.5 n+3.5 n+3.5 1. n+x= luna de predare a documentaţiilor Ofertant.5 n+5 n+4 n+4 n+5 n+6 n+6 n+5 n+5.6 1.

(semnătura autorizată) 82 . LUNA n+4 n+7 Raport intermediar după aprobarea studiului de fezabilitate şi a Aplicaţiei de n+7 finanţare Raport final după finalizarea şi aprobarea documentaţiilor pentru atribuirea contractelor n+8 n = data de incepere.ANEXA 2.2 RAPOARTE Nr crt 1 2 3 4 RAPOARTE Raport intermediar după aprobarea studiilor de teren Raport intermediar după aprobarea Master Planului şi a modelului hidraulic. n+xx +x = luna luna de predare Ofertant.

• Identificarea. • Se va prezenta tabelar modul de alocare a zilelor de lucru pentru experţi. în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor. Se vor descrie facilităţile suport (resurse tehnice. In cazul unei oferte depuse de un consorţiu. în cazul unor evenimente imprevizibile. Se vor prezenta atribuţiile şi responsabilităţile experţilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate. logistice. pe întreaga perioadă de derulare a contractului . Se va prezenta manualul propriu de management al calităţii. inclusiv punctele de referinţă precum şi rezultatele şi documentele ce trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate. cu indicarea sarcinilor ce vor fi executate de subcontractanţi. se va descrie clar împărţirea sarcinilor şi a responsabilităţilor între membrii consorţiului Descrierea aspectelor activităţilor ce vor fi subcontractate în condiţiile legii. lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului. 83 . Posibilitatea adaptării echipei de experţi. în scopul realizării activităţilor propuse.Organizarea şi planificarea în timp a activităţilor. backstopping. succesiunea şi durata activităţilor şi etapelor. luându-se în considerare şi timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt) cu evidenţierea momentelor semnificative ale proiectului şi utilizarea resurselor pentru fiecare etapă. în vederea îndeplinirii contractului. Strategie . Se vor descrie detaliat etapele propuse de ofertant pentru realizarea activităţilor. etc.Metodologia de prestare a serviciilor • Se va preciza abordarea propusă în vederea implementării contractului. fără a se afecta cerinţele caietului de sarcini. • • • • Planificarea şi graficul activităţilor . administrative.) pe care ofertantul le pune la dispoziţie. pe durata contractului • Se va prezenta planificarea. obiective. • Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate. • Se va prezenta numărul de specialişti implicaţi în realizarea activităţilor cu asigurarea şi demonstrarea faptului că sunt asigurate toate expertizele necesare pentru realizarea activităţilor. descrierea şi argumentarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului.ANEXA 3 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE Raţionament Modul în care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate • Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate ale contractului şi atingerea obiectivelor acestuia însoţite de comentarii relevante.

..... (denumirea/numele) BUGET DETALIAT (Nume proiect)………................ Servicii prestate în cadrul proiectului Total Exclusiv TVA RON Master Plan Aplicatia de finantare Documentaţii pentru atribuirea Contractelor de achiziţii de servicii/ lucrări /furnizare.... (semnătura autorizată) 84 . necesare implementării proiectului Training pentru beneficiar Verificarea cheltuielilor (audit) Total General Ofertant...ANEXA 4 OFERTANTUL ..........

.1% din valoarea ofertată Ofertant....1% din valoarea ofertată 7 Cererea de finanţare 0.1% din valoarea ofertată 5 6 Studiu de fezabilitate (inclusiv documentaţii pentru terenuri.1% din valoarea ofertată 2 Modelare hidraulică 0. (denumirea/numele) Nr crt 1 Studii de teren Livrabil PENALITĂŢI Descriere penalitate indicată Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Penalitatea se aplică pentru fiecare zi de intârziere Valoarea penalitatii 0.1% din valoarea ofertată 8 Documentaţii pentru atribuire contracte de servicii (toată gama de servicii din devizul general) Documentaţii pentru atribuire contracte de lucrări Documentaţii pentru atribuire contracte de furnizare (echipamente) 0.... analiza instituţionala....1% din valoarea ofertată 3 Diagnostic al zonei costiere 0...1% din valoarea ofertată 4 Master plan pentru zona costieră 0...1% din valoarea ofertată 10 0..... acorduri.... strategia de achiziţii) Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) 0....1% din valoarea ofertată 9 0. documentaţii pentru avize..... (semnătura autorizată) 85 . analiza cost-beneficiu.....1% din valoarea ofertată 0..ANEXA 5 OFERTANTUL ..

revoluţii. pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel: contract . imprevizibil. servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul prezentului contract.1 .orice eveniment extern. achizitor şi prestator .prezentul contract şi toate anexele sale. în următoarele condiţii: Articol 2 Termeni şi definiţii 2. funcţia_________________________ în calitate de Prestator. denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii. atribuite de autorităţile contractante în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. funcţia_________________________ în calitate de Achizitor. forţa majoră . şi ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de înregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentată prin______________________________________(denumirea conducătorului).Secţiunea III CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII Domeniul de aplicare : Prezentele clauze sunt aplicabile contractelor de achiziţie publică de prestări servicii. preţul contractului . aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. sunt considerate asemenea evenimente: războaie. care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi. Articol 1 Părţile ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de înregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentată prin______________________________________(denumirea conducătorului). în baza contractului. pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor. respectiv. pe de o parte. absolut invincibil şi inevitabil.preţul plătibil prestatorului de către achizitor.părţile contractante. 34/2006 cu modificările şi completărle ulterioare şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia. îndeplinirea contractului. 86 . pe de altă parte.

zi . penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte.365 de zile. Achizitorul se obligă să plătescă preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor sau Managerul de Proiect către prestator privind prestarea serviciilor. inundaţii sau orice alte catastrofe naturale.document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii. embargou. buget detaliat .În prezentul contract. în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care. Articol 3 Interpretare 3. Articol 4 Obiectul contractului 4. care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte.zi calendaristică. 4. 3. 3. act adiţional .înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială. cu excepţia unei prevederi contrare. să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului. proiectul – ansamblul de activităţi în legătură cu care sunt prestate serviciile în baza prezentului contract.. orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente. managerul de proiect . calitativă şi în perioada convenită a contractului. acolo unde acest lucru este permis de context.2. în orice moment.Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . fără a crea o imposibilitate de executare.. cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. responsabilă cu monitorizarea implementării contractului în numele şi pe seama achizitorului.1. sau care îl împiedică pe acesta. restricţii apărute ca urmare a unei carantine.2 .incendii. enumerarea nefiind exhaustivă. 87 . ordin administrativ . Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi. în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. trecute sau prezente. Prestatorul se obligă să presteze ___________________________(denumirea serviciilor). despăgubire generală – suma neprevăzută expres în prezentul contract. ale prestatorului. conflict de interese . garanţia de bună execuţie .planul care defalcă preţul contractului evidenţiind ratele de onorarii (aplicabil într-un contract pe bază de onorarii). salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.1 . face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 3. an .garanţia care se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă.Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile. precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.persoana fizică sau juridică nominalizată de către achizitor.4.3. ci enunţiativă.

conform graficului de plăti. Data începerii prestării serviciilor va fi data semnării contractului de către ultima parte. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract.8. Prezentul contract încetează să producă efecte la data. 7. . începând de la data de__________ 6. respectiv_________ lei.2.) . 9.__________________ Articol 7 Executarea contractului 7. este de ________________ lei.1.925/2006.1. va fi prezentată la data semnării contractului.Articol 5 Preţul contractului Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.penalităţi indicate . Articol 8 Documentele contractului 8. anexă la prezentul contract. plătibil prestatorului de către achizitor.2.lista subcontractanţilor. care include în ordinea enumerării.Garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din preţul contractului fără TVA.2. 88 .2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului convenit. . Durata prezentului contract este de_______luni.contractele de asociere.1.95 din HG nr. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art. la care se adaugă TVA.angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ . Articol 6 Durata contractului 6.1. Clauze generale şi specifice ale contractului b) Caietul de sarcini c) Propunerea tehnica şi propunerea financiară d) Bugetul detaliat – anexa 4 e) Grafic de îndeplinire a contractului – anexa 1 f) Graficul de plăţi g) Garanţia de bună execuţie h) Poliţa de asigurare de răspundere profesională i) Alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului (a se avea în vedere şi dispoziţiile art. Articol 9. următoarele anexe: a) Formular de ofertă. Obligaţiile Prestatorului 9. 8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.fişa de identificare fiscală.

Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz. fie de natură provizorie. sau dau oricărei persoane.3 . cerute de şi pentru contract. al achizitorului. Codul de conduită 1. toate aceste persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane. fără acordul prealabil scris al Achizitorului va fi considerată o încălcare a prezentului Contract. se oferă să dea. Totodată.Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator. inclusiv conducerea sa. 9. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor. 9.7. nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris.6 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.10. 9. 2. ori sunt de acord să ofere ori să dea. decizia finală va aparţine achizitorului. 9. bunuri în dar. precum şi cu discreţia necesară.9. precum şi salariaţii din teritoriu. precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. salariat sau contractat de acesta. 9.4 . în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi se va asigura că si personalul său.(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. să asigure resursele umane. Achizitorul poate 89 . standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă. 9. convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective. eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii copiilor. subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. salariat sau contractat de acesta.9.12. fie definitivă. ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta. echipamentele şi orice alte asemenea. Orice modificare a componenţei asocierii. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale. conducerea sa. instalaţiile. În cazul în care Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi.11. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. eliminarea muncii forţate şi obligatorii. 9. mită. cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. 9. prealabil. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului. materialele. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi sănătate şi securitate în muncă şi după caz.5. 9. personalul său. subordonaţii acestuia. este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate. facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul.8.

În acest sens. fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. afinităţilor politice ori de naţionalitate. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale : (i) comisioanele care nu sunt menţionate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la prezentul Contract. fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului.decide încetarea Contractului conform prevederilor art 19. 5. alocaţie. 7. 90 . Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contract. cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Conflictul de Interese 1. inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional. precum şi după încetarea Contractului. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului. în termen de 3 zile de la apariţia acestuia. incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu. Prestatorul va înlocui. cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului. 6. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului.13. salariat sau contractat de el. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. (ii) comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime. Prestatorul nu va avea niciun drept. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice. inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. 2. nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi. Prestatorul se va asigura că personalul său.3 din prezentul Contract. în 3 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului. salariat ori contractat de acesta. la cerere. direct sau indirect. Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. 4. Totodată. la vreo redevenţă. pe perioada executării Contractului. Prestatorul va furniza Achizitorului. Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor. discount. 3. inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu. testelor. care se regăseşte într-o astfel de situaţie. şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat. (iii) comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau (iv) comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă. orice membru al personalului său salariat ori contractat. nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. legăturilor de rudenie ori afinitate. plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contract. inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia. documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută Contractul. Prestatorul şi personalul său. facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului. Contractul poate înceta conform art 19.3 din prezentul Contract. 9. sau al oricăror alte legături ori interese comune. nu vor accepta niciun comision.

decizie sau recomandare din partea Prestatorului. pierderi şi pagube ocazionate de: c) a) omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui act. nu se va aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor. Prevederile paragrafului 3. salariat sau contractat. aferente. mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor. personalului salariat ori contractat de acesta. iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terţilor de către Prestator ori ca urmare a abaterilor săvârşite de Prestator. pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi. privind brevetele. c) executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor prestatorului de către salariaţi ori consultanţi independenţi ai achizitorului. 9. 9. proteja şi apăra Achizitorul. inclusiv conducerea. caz în care prevederile subparagrafului a) se vor aplica. inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor. revendicărilor. plângeri. Prestatorul va despăgubi. după ce Achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea. în condiţiile în care: a) b) Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acţiuni. în executarea Serviciilor. reclamaţiilor. se vor aplica în măsura în care sunt compatibile cu legea aplicabilă Contractului de servicii. Prestatorul va despăgubi. Despăgubiri 1. Răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni. limitarea responsabilităţii conform paragrafului 3. Achizitorul. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese. pierderi ori pagube produse în mod direct ca urmare a neexecutării obligaţiilor în baza contractului de servicii şi nu va include răspunderea ca urmarea a unor fapte imprevizibile. în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul Contract. pe salariaţii acestuia. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său. salariaţii acestuia. Achizitorul poate solicita Prestatorului şi/sau personalului acestuia care derulează serviciile ce fac obiectul prezentului contract să se supună unui control medical efectuat de către un cadru 91 . În cazul în care Prestatorul nu-şi menţine independenţa. consecinţe indirecte ale unei asemenea neexecutări. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. taxe şi cheltuieli de orice natură. Cu toate acestea. pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie.14.3 din prezentul Contract. plângeri.3.15. proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul. în condiţiile prevăzute la art 19. 2. fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese. plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu preţul contractului. pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie. b) solicitarea achizitorului de a implementa o decizie ori recomandare cu care prestatorul nu este de acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase rezerve. inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale Achizitorului.Asigurări medicale şi securitatea muncii 1. va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractului. Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni. Pe cheltuiala sa. 3. 6. cheltuieli. revendicări. pierderi sau pagube. 4. pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea Contractului de servicii de către Prestator.

inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu. de accidentele de muncă produse propriilor salariaţi şi se va înregistra cu acestea la Inspectoratele Teritoriale de Muncă pe raza cărora s-au produs evenimentele. ele vor fi comunicate de urgenţă achizitorului şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii. 92 . se va prezenta la semnarea contractului.17. Asigurare de răspundere profesională 1. planuri. compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. 4. depunerea declaraţiei prealabile la Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza judeţului unde se află şantierul. Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.G. Neprezentarea poliţei la semnarea contractului atrage după sine suspendarea executării acestuia. 5. 3. subcontractanţii trebuie să fie menţionaţi în poliţa de asigurare. Dacă Achizitorul ori Prestatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat. Prestatorul va încheia asigurare medicală. pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. 2. Pe perioada executării Contractului de Servicii. Achizitorul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant. Neprezentarea dovezilor plăţilor periodice ale primelor de asigurare. 7. în termenii şi condiţiile stabilite de Achizitor. până la corectarea situaţiei. Drepturi de proprietate intelectuală 1. atrage suspendarea plăţilor datorate Prestatorului. pe cheltuielile lor. Pe perioada executării lucrărilor. software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate. Orice rapoarte şi date precum hărţi. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile (nominalizarea unui coordonator de securitate. baze de date.). oricând i se va solicita de către achizitor 4. ori a familiilor acestora. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului.16 . conform prevederilor legale. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator. Prestatorul va duce la îndeplinire toate obligaţiile ce revin Achizitorului în aplicarea prevederilor H. schiţe. Prestatorul trebuie. nr. Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. statistici. Fiecare parte raspunde. diagrame. dacă nu se prevede altfel. Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc în România şi de informarea continuă a Achizitorului cu privire la acest aspect. instrucţiuni. să facă. Prestatorul are obligaţia de a încheia şi menţine în vigoare o poliţă de asigurare de raspundere profesională integrală pentru o sumă asigurată cu valoarea contractului fără TVA. Poliţa de asigurare încheiată în condiţiile paragrafului anterior. 9. Prestatorul va remite toate aceste documente şi date Achizitorului. ori contractat. 3. După încetarea Contractului de Servicii. până la corectarea situaţiei. poliţe de asigurare profesională cu acoperire minimă. 6. calcule. la cererea Achizitorului. să menţină şi să determine subcontractanţii să încheie şi să menţină. Prestatorul va furniza dovezi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere. 2. 9. întocmirea instrumentelor coordonării etc. În cazul în care prestatorul subcontreactează anumite părţi din contract.medical calificat înainte de părăsire reşedinţei lor obişnuite şi să înainteze cât mai curând posibil Achizitorului raportul medical rezultat.

pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate. să accepte înlocuitorul. publica. înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare. inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. programul propus pentru mobilizarea personalului. dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol. dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului. 93 .Prestatorul: a) b) va înainta Achizitorului în termen de 3 zile de la data semnării Contractului de Servicii de către părţi. Se va specifica nivelul minim de pregătire. 9.Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul cu privire la întreg personalul pe care intenţionează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului. fie.2.19. acolo unde e cazul. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al Achizitorului. 4. 2. Pe parcursul derulării executării Contractului. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitorul. în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului. dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului de Servicii. fără acordul scris prealabil al acesteia. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. iar remuneraţia ce va fi plătită înlocuitorului nu poate fi mai mare decât remuneraţia acordată membrului personalului care a fost înlocuit. cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului (ex. 9. care le va putea utiliza. calificare şi experienţă al personalului şi. Personalul şi echipamentul 1. Înlocuirea personalului 1. Achizitorul poate. demisia. În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat. fără limitare geografică ori de altă natură. 3. Achizitorul îşi rezervă dreptul să respingă personalul ales de către Prestator. cu condiţia ca sumele plătite acestuia din urmă să fie renegociate astfel încât să reflecte un nivel de remuneraţie corespunzător. Orice rezultate ori drepturi.18. justificat şi motivat: 2. Achizitorul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile din Contract.). În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi/sau calificare. 3. echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia. cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă. fie să decidă încetarea Contractului de Servicii în conformitate cu art 19. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii: a) b) în cazul decesului. 3. etc. specializarea cerută.3 din contract.

eliminarea muncii forţate şi obligatorii. 10.1 % din valoarea serviciilor neefectuate fără TVA pentru fiecare zi de întârziere.9. convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective. 3. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit.4. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. Instruire 1. cazare şi alte cheltuieli efectuate de aceste persoane vor fi în sarcina Achizitorului. în condiţiile Contractului.1. 10. Prestatorul va asigura pe perioada executării Contractului trainingul în vederea bunei implementări a programului a persoanelor desemnate în acest scop de către Achizitor. ordine şi decizii locale din ţara în care trebuie realizate serviciile şi care pot afecta Prestatorul în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. Achizitorul se obligă să plătescă preţul către prestator în condiţiile prevăzute la art. 2. Achizitorul va asigura angajaţilor şi reprezentanţilor săi toate instrucţiunile necesare sau potrivite pentru facilitarea realizării prompte şi efective a serviciilor.Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului.2. Achizitorul poate taxa Prestatorul pentru asistenţă. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 11. fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract. Articol 10. În cazul în care se prevede astfel în Caietul de sarcini. Prestatorul va respecta standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă. Imediat înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de Servicii.1. să pretindă penalităţi de 0. cheltuielile de deplasare. eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii copiilor. în cazul în care prestatorul nu prezintă în termenul stabilit prin contract 94 . remuneraţia persoanelor supuse pregătirii.Asistenţa cu privire la reglementările locale 1. Achizitorul este îndreptăţit. Prestatorul poate solicita sprijinul Achizitorului pentru obţinerea de copii după legi. reglementări şi informaţii despre cutumele locale.3. Obligaţiile achizitorului 10.20. Prestatorul va raporta la intervale trimestriale Achizitorului. În măsura în care legea aplicabilă permite.5. Articol 11. care urmează a fi furnizată pe cheltuiala Prestatorului. Prestatorul va întocmi un raport asupra rezultatului stagiului de pregătire şi o evaluare a calificărilor obţinute de către persoanele pregătite din perspectiva angajării lor viitoare. Forma unor astfel de rapoarte şi procedura prezentării lor sunt stabilite în cadrul Caietului de sarcini. 10. potrivit art 14 din prezentul Contract de servicii. 2. 10.15 din prezentul contract. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. stadiile de pregătire profesională. Exceptând prevederi contrare ale Contractului de Servicii. 3.

Începerea perioadei de prestare a serviciilor se calculează de la data semnării contractului. în limita prejudiciului creat. 3 . 4. achizitorul poate prelungi perioada de prestare. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.Prelungirea perioadei de prestare 1. atunci acesta are obligaţia de a plăti.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.unul dintre rapoartele sau documentele solicitate a fi întocmite în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Întârzierea în executare . În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei convenite. 11. Articol 13 13. prestatorul notifică achizitorului cauzele care constituie obstacol în execuţia contractului şi care determină întârzierea. dacă prestatorul nu îşi execută.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract. 11. 4 . 13. 2. Întârzierea astfel extinsă are acelaşi efect ca şi întârzierea contractuală.1. Articol 12 GARANŢII 12. execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 95 .1. Perioada de prestare 1. ca penalităţi.1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.2. 2 . Achizitorul are la dispoziţie un termen de 3 zile de la data primirii notificării prestatorului pentru a comunica acestuia decizia sa. Nicio solicitare de prelungire a perioadei de prestare nu poate fi transmisă după expirarea perioadei de execuţie a prestaţiilor. până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.3. Pentru a beneficia de această prelungire.2. Garanţia de bună execuţie a contractului 1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA pentru perioada derulării contractului emisă în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau orice alt instrument de garantare şi să o depună la data semnării prezentului contract. Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a respecta perioada de prestare din cauza achizitorului sau din cauza unui eveniment cu caracter de forţă majoră. o sumă echivalentă cu 0.Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu legislaţia în vigoare de la data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Notificarea are efect numai în situaţia în care prestatorul transmite cu cel puţin 3 zile de la data apariţiei cauzelor care determină întârzierea . Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 3. cu excepţia situaţiei în care contractul nu ajunge la termen înainte de expirarea acestei perioade. achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului.

prestatorul este obligat să le remedieze sau după caz. 13. 96 . Aceste modificări nu pot schimba obiectul contractului sau modifica substanţial caracteristicile tehnice ale ofertei prezentată de prestator în procedura competitivă de atribuire a ontractului de prestări servicii. În cazul în care prestatorul nu respectă obligaţiile precizate la pct. după caz. Urmând confirmarea propunerii Prestatorului. să nu continue executarea prestaţiilor dacă sunt îndeplinite următoarele două condiţii : a) documentele particulare ale contractului prevăd în mod explicit această posibilitate. 3. Încetarea executării prestaţiilor 1. 2. b) fiecare dintre documente este clar identificat şi este însoţit de un preţ. îmbolnăvire a angajaţilor sau de utilizare necorespunzătoare a mijloacelor de prestare puse la dispoziţie prestatorului. Execuţia contractului de prestări servicii 1. dacă modificările vor fi sau nu executate. se distrug sau se pierd. Încetarea executării prestaţiilor conduce la rezilierea contractului. 4. Decizia achizitorului privind eventualele modificări va fi notificată spre executare. mijloacele de prestare puse la dispoziţie de achizitor se vor restitui achizitorului. 13. 5. să le înlocuiască cu cele iniţiale la valoarea contabilă înregistrată la data distrugerii sau a pierderii. Achizitorul (sau după caz. Prestatorul poate prezenta eventualele sale observaţii într-o perioadă de 3 zile . 2.3. La sfârşitul perioadei de execuţie sau după rezilierea contractului şi/sau după caz. Prestatorul nu poate aduce nicio modificare la specificaţiile tehnice fără acceptul prealabil al achizitorului. Părţile vor încheia şi semna o un proces verbal de predare-primire în care se vor consemna documentele predate.13. Dacă se decide ca modificările să fie executate. În situaţia în care mijloacele de prestare puse la dispoziţia prestatorului se deteriorează. Atunci când prestaţiile pot fi împărţite în mai multe documente cu executare distinctă. Formularea acestor modificări de către achizitor se concretizează în încheierea unui act adiţional la contract. 3. Modificări de natură tehnică în cursul execuţiei contractului 1. contractul poate fi reziliat în condiţiile art. Mijloacele. 2. vor fi puse gratuit la dispoziţia prestatorului pentru execuţia contractului. sau care nu respectă prevederile prezentului contract. la termenul fixat prin contract. 3 achizitorul poate suspenda plăţile datorate acestuia în limita prejudiciului estimat până la îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin. Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Managerul de Proiect) decide în termen de 3 zile. fie din proprie iniţiativă fie la solicitarea prestatorului. prestatorului. Pe parcursul derulării contractului.3 în cazul lipsei de prezentare.4. se va emite un ordin precizând condiţiile de realizare a acestora.5. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act adiţional sau ordin administrativ. achizitorul poate decide la sfârşitul fiecăreia dintre aceste părţi.19. proprietatea achizitorului. nu va deveni operaţională. Independent de sancţiunea menţionată la articolul anterior. achizitorul poate prescrie prestatorului modificări de natură tehnică sau accepta modificările propuse de prestator. fără a modifica preţul contractului. 4.

ai Biroului European Anticorupţie şi ai Curţii Europene a Auditorilor trebuie să se realizeze având la bază confidenţialitatea şi respectul faţă de terţi. Zilele şi orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului vor fi stabilite în baza legilor. 2. În acest scop. Aceste rapoarte vor cuprinde o parte narativă şi o parte cu date financiare. implementarea proiectului şi să conducă un audit complet. Biroului European Antifraudă şi Curţii Europene a Auditorilor să verifice. de asemenea. Toate facturile trebuie însoţite de un raport intermediar sau final. orice informaţie în legătură cu Serviciile şi cu Proiectul. şi.6 Zilele şi orele lucrătoare 1. reglementărilor şi uzanţelor specifice din România şi în acord cu cerinţele Serviciilor şi cu aprobarea prealabilă a achizitorului. 13. 2. ai Biroului European Antifraudă şi ai Curţii Europene a Auditorilor în locurile unde contractul se îndeplineşte.10 Rapoarte intermediare şi finale 1. Prestatorul va permite Managerului de Proiect sau oricărei persoane autorizate de către Achizitor sau chiar Achizitorului. Formatul acestor rapoarte va fi cel transmis Prestatorului de către Managerul de Proiect în perioada execuţiei contractului.7 Informarea 1. identificate în factura (facturile) Prestatorului. Prestatorul va furniza Managerului de Proiect. 13. 97 . Prestatorul va asigura accesul personalului sau agenţilor Comisiei Europene. au fost în mod corect utilizate pentru executarea Serviciilor. fără a aduce prejudicii obligaţiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Accesul permis agenţilor Comisiei Europene. atât în timpul. examinând pe loc documentele originale. Prestatorul are obligaţia de a informa Achizitorul cu privire la locul exact de desfăşurare a proiectului. În plus. Toate facturile pentru contractele bazate pe onorarii trebuie de asemenea însoţite de un raport financiar la zi. Oficiului European şi/sau Român Antifraudă.8 Arhivele 1. Prestatorul va permite Comisiei Europene. astfel cum Managerul de Proiect poate oricând solicita. Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile prestate. pe baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate.13. Aceste verificări se pot face până la 5 ani după realizarea plăţii finale. a documentelor contabile şi a oricăror alte documente relevante pentru finanţarea proiectului. dacă este cazul. Comisiei Europene sau Curţii Europene sau Române de Auditori. dacă e necesar. Comisiei Europeane sau Curţii Europene a Auditorilor să inspecteze sau să auditeze întregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor. cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective. 2. 13. la toate documentele şi bazele de date privitoare la administrarea tehnică şi financiară a proiectului şi să ia toate măsurile pentru a le uşura munca. Prestatorul trebuie să elaboreze rapoarte intermediare şi un raport final pe perioada executării contractului. 13. Achizitorul va permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări imediate/pe loc în concordanţă cu procedurile stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi altor nereguli 3. . Documentele trebuie să fie accesibile şi arhivate în aşa fel încăt să uşureze examinarea lor. sau oricărei persoane autorizate de către Achizitor. inclusiv la sistemul de informare de care dispune.9 Verificarea de către organismele CE şi/sau române 1. într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe că numărul de zile lucrătoare.

11. Auditarea cheltuielilor i. autorizat conform legislaţiei în vigoare şi care este desemnat de către prestator. cu indicarea motivelor în cazul respingerii rapoartelor şi/sau documentelor sau al solicitării unor modificări. ii. Achizitorul.. Acest raport financiar trebuie să indice. Un auditor extern. 3. Înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de servicii. Cheltuielile pentru serviciile de audit se vor suporta de catre prestator. în afara situaţiei în care etapele se desfăşoară concomitent. În situaţia în care un raport sau document este aprobat de către Achizitor. 3. provenind de la terţi. acesta va efectua modificările în termen de 7 zile. Acest raport nu va crea obligaţii pentru Achizitor. cheltuielile cumulative şi balanţa sumelor disponibile. cheltuielile aferente perioadei de raportare.. Aprobarea de către Achizitor a rapoartelor şi documentelor întocmite (devizul justificativ al cheltuielilor. În situaţia în care Contractul de Servicii este executat în etape. sumele pretinse drept parte a procedurii de verificare a cheltuielilor au fost în mod real şi necesar utilizate în acord cu graficul plăţilor din Contractul de Servicii. Pentru Serviciile executate în baza Contractului se va realiza un audit al cheltuielilor. 98 . trebuie să examineze şi să verifice facturile şi rapoartele financiare transmise de către Prestator şi să întocmească raportul de verificare a cheltuielilor. vii. un studiu critic al oricăror probleme majore care au apărut în cursul executării acestuia. 4. întemeiate şi suficiente cu privire la următoarele aspecte: personalul/ salariaţi sau contractaţi de către Prestator pentru executarea Contractului de servicii au lucrat efectiv în cadrul Contractului de servicii (prin coroborarea cu probe independente. sumele pretinse drept cheltuieli pentru orice alte activităţi prevăzute în contract au fost în mod real şi necesar utilizate în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini din Contractul de Servicii. vi. dacă acestea pot fi puse la dispoziţie) numărul de zile indicat în facturile emise de Prestator şi în desfăşurătorul rapoartelor financiare remis împreună cu rapoartele intermediare si final de derulare a lucrărilor/activitatilor. condiţionat de operarea unor modificări de către Prestator. 13. după caz. Prestatorul acordă auditorului toate drepturile de acces precizate prin Contractul de Servicii. Aprobarea rapoartelor şi documentelor 1. cu acordul achizitorului. Raportul final va fi înaintat către Managerul de Proiect nu mai târziu de 45 zile de la sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de servicii. executarea fiecărei etape va fi condiţionată de aprobarea de către Achizitor a etapei precedente. va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului de servicii. Prestatorul va întocmi un raport final care trebuie să includă. concludente. va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea. viii. iii. la prezentul contract). iv. v. foile de prezenţă ale experţilor angajaţi prin contract) şi înaintate de către Prestator. ca minim. 4. 2. Auditorul trebuie să constate existenţa unor dovezi satisfăcătoare.Structura raportului financiar intermediar sau final trebuie să fie la fel ca şi bugetul aprobat prin contract (conform Anexa nr . în termen de 21 de zile de la primirea rapoartelor şi/sau documentelor.

Procesul. .1 . Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-un document corespunzător prevăzut în caietul de sarcini astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. .1 . plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară. conform graficului de plăţi la valoarea serviciilor prestate. după analizarea documentelor în Comisiile Tehnico Economice.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate.2. Articol 15.verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de 30 zile de la emiterea facturii 15. 15..identificarea serviciilor prestate. 30% după aprobarea studiului de fezabilitate şi a Aplicaţiei de finanţare 20% după finalizarea documentaţiilor pentru atribuirea contractelor Plata finală Fiecare plată se va face numai în baza aprobării rapoartelor intermediare. Ajustarea preţului contractului 16.testele prevăzute de contract (după caz) -constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică. etc aşa cum sunt descrise în cadrul fiecărei activităţi) şi suficienţa rezultatelor activităţilor prevăzute. 14.4.Operaţiunile recepţiei implică: . în termen de 7 zile de la data luării la cunoştinţă a acestora. Articol 16. . 14.2 Plăţile parţiale trebuie să fie făcute.3.Plata finală se va realiza după aprobarea Raportului final. sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. -constatarea eventualelor deficienţe. ghid. Modalităţi de plată 15.(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 14.1.2. 16. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. conform prezentului contract şi într-un termen 30 zile. Aprobarea rapoartelor este condiţionată de aprobarea corespunzătoare a materialelor elaborate (tip raport. . Recepţie şi verificări 14. 99 .1 .Articol 14.3 Plăţile vor fi efectuate astfel: Plăţi intermediare 20% după aprobarea studiilor de teren 30% după aprobarea Master Planului şi a modelului hidraulic. Articol 17 Subcontractare 17.Pentru serviciile prestate.

– Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 17. 18.. este considerată a fi un contract de subcontractare.2.7. 17. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a Contractului de servicii sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanti pentru desfăşurarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul Contract de servicii. 17. 17.2. 100 .Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare. 17.18.. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia. – Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract de servicii către un terţ.Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract de servicii. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. 17. în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. .(1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.1 . cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract. agenţilor. motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.3.Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi Achizitor.9. 17. anexă la prezentul contract. în cazul în care subcontractează părţi din contract. Articol 18 Cesiunea 18.. 17. 18.(2) Lista subcontractanţilor.5. salariaţilor acestora.Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor..Prestatorul are obligaţia.3.Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor prestate.6.8.Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 3 zile la data primirii notificării.2. de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi. .Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract. în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul..4. agenţilor sau salariaţilor acestuia.10.. ale experţilor.. ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului. 17.

19. achizitorul îşi rezervă dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de denunţare a prezentului contract.19. contractul va fi considerat ca încetat cu efecte depline. Decizia achizitorului va fi notificată celor interesaţi în termen de 3 zile de la primirea propunerii de continuare. Recuperarea pe cale judiciară a creanţelor sau lichidarea judiciară . prezentul contract va înceta în mod automat la decesul respectivei persoane.Achizitorul poate decide încetarea contractului de prestări servicii înainte de finalizarea acestuia.1. După caz. În situaţia în care achizitorul decide continuarea contractului conform paragrafelor anterioare aceste persoane vor răspunde în mod solidar pentru executarea corespunzătoare a prestaţiilor în aceeaşi măsură ca şi prestatorul. dacă aceştia notifică intenţia lor de a continua prezentul contract în termen de 3 zile de la data decesului. Dacă decizia achizitorului nu este în sensul continuării prezentului contract cu succesorii prestatorului decedat. fie la cererea prestatorului în condiţiile prevăzute la art. la data expirarii unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării achizitorului de denunţare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 101 . contractul se consideră denunţat fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.Achizitorul poate totodată. Rezilierea motivată de evenimente imprevizibile (externe) 1. achizitorul va examina orice propunere făcută de către succesorii persoanei decedate. potrivit clauzelor prevăzute la art 19.. 2.2. 2. Decesul sau incapacitatea civilă a prestatorului 1..Articol 19 Rezilierea contractului Principii generale .Decizia privind rezilierea contractului va fi notificată prestatorului.În cazul deschiderii procedurii insolvenţei (lichidare judiciară) împotriva prestatorului. Aceasta nu dă dreptul prestatorului sau succesorilor acestuia la nicio compensare. Sub rezerva dispoziţiilor particulare menţionate la articolele următoare. fără altă formalitate şi fără intervenţia nici unei autorităţi publice sau instanţe de judecată.3sau în cazul circumstanţelor particulare precizate la art. . În cazul în care prestatorul este o persoană fizică. zile de la data decesului de către supravieţuitori şi de către succesori. rezilierea produce efecte începând cu data fixată în notificare sau în lipsa acestei menţiuni. în condiţiile prevăzute de Legea 85/ 2006. fie din vina prestatorului. . 3. Rezilierea produce efecte de la data decesul sau a incapacităţii civile a prestatorului. În acest caz.În cazul în care prestatorul face obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciară a creanţelor.1 . 5. Continuarea contractului va avea loc cu respectarea regulilor referitoare la stabilirea oricărei garanţii şi asigurări prevăzute în acesta. după caz. Dacă prestatorul este un grup de persoane fizice şi una sau mai multe dintre acestea decedează. achizitorul poate rezilia contractul dacă după notificarea de către administratorul judiciar. să rezilieze în orice moment executarea prestaţiilor pentru un motiv de interes general. 19. Decizia achizitorului va fi notificată celor interesaţi în termen de 3 zile de la primirea propunerii de continuare. părţile vor conveni într-un raport cu privire la derularea contractului şi achizitorul va decide încetarea sau continuarea prezentului contract în conformitate cu intenţia manifestată în termen de . acesta transmite că nu preia obligaţiile prestatorului. 4. de la data notificării.

Incapacitatea fizică a prestatorului . care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a serviciilor.Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în caz de incapacitate fizică clară şi durabilă a prestatorului. fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului în condiţiile prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia. Rezilierea contractului din vina prestatorului . că nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale. în oricare dintre situaţiile următoare.2.1. independent de cazurile prevăzute la art.13. j) prestatorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică. Dificultăţi în prestarea serviciilor . natura sau controlul prestatorului. achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz. . pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este semnificativă. g) după semnarea contractului.1 pct. 19. se dovedesc a fi (inexacte) . i) împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă. dreptul la o compensaţie. 19.În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite. . prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă.Rezilierea nu crează prestatorului. Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 3 zile Prestatorului. Rezilierea din motive ce ţin de execuţia contractului 1. h) după semnarea contractului. la cererea prestatorului. implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE. contractul va fi reziliat.3.Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare forţei majore. 3.Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus. situaţie care poate compromite buna executare a prestaţiilor ce fac obiectul contractului de servicii. dar nelimitându-se la acestea: a) prestatorul nu execută serviciile cu respectarea reglementărilor referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a mediului înconjurător. corupţie. d) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către Managerul de Proiect care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din contractul de servicii.3 c) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în graficul de timp (perioadele stabilite) al contractului. b) prestatorul încalcă obligaţiile cu privire la utilizarea mijloacelor de prestare puse la dispoziţie de achizitor. prevăzute la art. e) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţii sau instrucţiuni emise de către Managerul de Proiect. se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului. f) prestatorul declară.19. 102 .

după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere. b. Înştiinţarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. valoarea stabilită prin contract. finale. valoarea eventualelor prestaţii executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri.1 include: a. finale. penalităţile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii.2.Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul.) 5. valoarea eventualelor prestaţii executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (decontări parţiale.g. protecţia datelor cu caracter personal şi a măsurilor privind securitatea (în cazul în care prestaţiile se execută într-un perimetru unde se aplică măsuri de securitate în virtutea unor dispoziţii legale privind apărarea ţării şi securităţii naţionale. finale. l) prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate. 103 . m) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestaţiilor este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina prestatorului. suma penalităţilor datorate. 2. pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare încredinţate. suma penalităţilor datorate. Managerul de Proiect) va certifica valoarea serviciilor prestate şi toate sumele cuvenite prestatorului. la data rezilierii. după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere.Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct.19. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului (valoarea prestaţiilor executate şi recepţionate inclusiv a dobânzilor de întârziere datorate după caz. alte sume fixate prin contract). (valoarea prestaţiilor executate şi recepţionate inclusiv a penalităţilor de întârziere datorate după caz. 6. k) prestatorul nu respectă obligaţiile referitoare la confidenţialitate.) 4. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului. de mai sus.19. b.3 include: a. include: a. suma penalităţilor datorate. decontări parţiale. civil sau penal 19. h. b. . alte sume fixate prin contract). valoarea stabilită prin contract. Înştiinţarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. În oricare din situaţii. valoarea eventualelor prestaţii executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri) 3. Înştiinţarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (avans.cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la Contractul de Servicii.4 Înştiinţarea privind rezilierea contractului 1. . Achizitorul (sau după caz. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului (valoarea prestaţiilor executate şi recepţionate inclusiv a penalităţilor de întârziere datorate după caz. alte sume fixate prin contract). i ale art. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (decontări parţiale. pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare încredinţate. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite prestatorului. pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare încredinţate. Prestatorul este invitat să prezinte observaţiile sale cu privire la sancţiunile notificate.19. după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere. achizitorul va înştiinţa prestatorul în legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancţiunile prevăzute. valoarea stabilită prin contract. sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. În mod similar. şi în măsura în care. pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră.8. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.7. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale Managerului de Proiect. în conformitate cu prevederile art.20.2.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de servicii de către părţi. totalul sumelor corespunzătoare acestor cheltuieli va fi certificat de către Managerul de Proiect. poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate prestatorului sau poate executa garanţia de bună execuţie.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. 20. 20.1 Articol 20 Forţa majoră 20. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale Managerului de proiect.4.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale. durata estimată şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare. 20. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. 104 . 20. şi în măsura în care. dacă. Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri. dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura. 20.1. pe toată perioada în care aceasta acţionează. imediat şi în mod complet.12.9 Dacă Prestatorul suportă cheltuieli suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile Managerului de Proiect sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.7 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă. 20. 20. Prestatorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de servicii în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative. 20. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract..Articol 21 Soluţionarea litigiilor 21. 21.. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă..2 Dacă. câte unul pentru fiecare parte.1.(1) Orice comunicare între părţi.Limba care guvernează contractul este limba română. fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente din România.... referitoare la îndeplinirea prezentului contract..... Părţile au înteles să încheie azi . telex. telegramă. (se precizează data semnării de către părţi) ACHIZITOR.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.2 .. 105 . prin tratative directe. prezentul contract în . exemplare originale.. 23.. cât şi în momentul primirii.. Articol 22 Limba care guvernează contractul . PRESTATOR.. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.1.. achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală survenită.. Articol 23 Comunicări 23. fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. trebuie să fie transmisă în scris. după 15 zile de la începerea acestor tratative. Articol 24 Legea aplicabilă contractului 24.1 . (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii.

FORMULAR 12E+tabel 9. FORMULAR J 16. FORMULAR 19 15. FORMULAR 12C 8. FORMULAR 10B 2. Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora. FORMULAR 11 5. FORMULAR M 4. prev. FORMULAR N 19. Declaratie privind calitatea de participant la procedura Declaraţie privind lista princip. instalaţiile.prestari servicii în ult. la art. FORMULAR P 21. FORMULAR 13 13. Oferta financiară Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor. echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pt. FORMULAR L 18. Acord de asociere.181din OUG 34/06. FORMULAR 12B 7. FORMULAR K 17. Solicitare de clarificări. FORMULAR O 20. 11. FORMULAR 12G+tabel Formular de Ofertă. Informaţii generale. îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Declaraţie privind Eligibilitatea. FORMULAR 16 14. Centralizator de preţuri. FORMULAR 12A 6. FORMULAR R 3. 10. Scrisoare de garanţie bancară pentru participare. 3 ani.Sectiunea IV FORMULARE Formularele ce trebuie completate de ofertant sunt cele anexate şi anume 1. Împuternicire notarială 106 . FORMULAR S Declaratie de exclusivitate si disponibilitate Sistemul de asigurare a calităţii Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie Scrisoare de înaintare. FORMULAR 12H+tabel Declaraţie privind utilajele. 12. Experienţa similară. în sit. FORMULAR 12I Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere. Declaraţie privind neîncadr.

.. 4............ platibilă după recepţia serviciilor. pentru suma de _________________________________(suma in litere si in cifre. să prestăm serviciile în graficul de timp anexat (Formular M). ne oferim ca.............. 10 B OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTĂ Către . Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. Am înţeles şi consimţim că....... în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare.. subsemnaţii.. să prestăm/ ___________________________________ (denumirea serviciului)... 107 ... ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat... în calitate de _____________________.. Data _____/_____/_____ _____________(semnatura).. (durata in litere si cifre).... _ |_| nu depunem ofertă alternativă.... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________________ (denumirea/numele operatorului economic).... 1.. reprezentanţi ai ofertantului _________________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului).. în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare. Precizăm că: _ |_| depunem ofertă alternativă.... (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 6.. 2.... împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră...... prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare..... 5. şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.Formular nr. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Domnilor.. la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______________ (suma in litere si in cifre)... 7.... Ne angajăm ca. 3. vor constitui un contract angajant între noi. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______zile.... în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată........ Examinând documentaţia de atribuire. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire........ precum si moneda ofertei)..... marcat în mod clar "alternativă". respectiv până la data de ________________(/ziua/luna/anul). Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă....

echipamente etc).1+1.1+2.V. ………………………….6) 2. (semnatura autorizată ) 108 . Cererea de finantare 3.2.2+2.1.A. Aplicatia de finantare (pentru Faza I şi Faza II) (2. Studii de teren 1. Documentatii pentru atribuirea contractelor de achizitii (3. Training pentru beneficiar 5.4.Formular R OFERTA FINANCIARĂ pentru prestarea serviciilor de „Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in vederea realizarii de lucrari de combatere a eroziunii costiere pentru litoralul romanesc al Marii Negre” Denumire servicii prestate Exclusiv T.1.Modelare hidraulica 1.5+2. Operator economic. Analiza institutionala 2.3+1.3+2.2+3. acorduri. RON EURO 1.V.5. RON EURO Valoare T.4+2.A.02. Verificarea cheltuielilor (audit) Total servicii de proiectare (1+2+3+4) Curs EURO la data de 24.1269 RON Termen de finalizare a prestării serviciilor: Se va intocmi si graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor contactului Oferta financiară cuprinde valoarea serviciilor prestate inclusiv toate costurile aferente desfăşurării acestei activităţi (transport.3. RON EURO Inclusiv T. etc) 2.A. documentatii pentru avize.2+1.1+3.3. Documentatii pentru atribuire contracte de furnizare (echipamente) 4.4) 1.2 Analiza cost-beneficiu 2. Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) 2. Studiu de fezabilitate (inclusiv documentatii pentru terenuri. cazare. Documentatii pentru atribuire contracte de servicii (toata gama de servicii din devizul general) 3. Diagnostic al zonei costiere 1.3) 3. Strategia de achizitii 2.4 Master plan pentru zona costiera 2.2010 = 4. Documentatii pentru atribuire contracte de lucrari 3.6. Master plan (1.V.3.2.1.

1 1.1 8.FORMULAR M GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR Nr crt 1 1.2 5.3 1.4 6 7 8 8.2 8.6 1.1 5.3 5. ………………………….3 8.2 1.4 DOCUMENTATII STUDII DE TEREN Studii topografice Studii de dinamica costiera si sedimentologie Studii geotehnice si geofizice Studii hidrologice si hidrogeologice Studii batimetrice Studii hidro-meteorologice Expertize MODELARE HIDRAULICA RAPORT DIAGNOSTIC MASTER PLAN STUDIU DE FEZABILITATE Studiu de fezabilitate (tehnic) Documentatii pentru terenuri Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism Documentatii pentru obtinerea avizelor sau acordurilor STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI CERERE DE FINANTARE DOCUMENTATII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII Documentatii pentru atribuirea contractelor de achizitii de servicii Documentatii pentru atribuirea contractelor de achizitii de lucrari Documentatii pentru atribuirea contractelor de achizitii de furnizare Revizuire a documentatiei de atribuire LUNA Operator economic. (semnatura autorizată ) 109 .7 2 3 4 5 5.4 1.5 1.

11 BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Către ___________________________________________ (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________ (denumirea contractului de achiziţie publică). ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.Formular nr. b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. Parafată de Banca _____ (semnătura autorizată) în ziua ___ luna __ anul ___ 110 . cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia. noi ___________________ (denumirea băncii). ne obligăm faţă de _____________________________________ (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de _____________ (in litere si in cifre). c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă. ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei. având sediul înregistrat la ______________________(adresa băncii).

.. Operator economic. Data completării ... pentru corupţie..... _________________ (semnatura autorizată) 111 .. 337/2006. sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..Formular nr.... fraudă şi/ sau spălare de bani.. orice documente doveditoare de care dispun.. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. aprobata cu modificări si completari prin Legea nr.... 12 A OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.... că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. reprezentant împuternicit al _______________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic). declar pe propria răspundere.

. d) nu am fost condamnat..... organizată de ............ (denumirea produsului............. la data de .......... pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională... Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii..... în ultimii 3 ani.... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. seviciului sau lucrării şi codul CPV).... 181 din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita................................ …………………………..... e) nu prezint informaţii false....... b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. c) în ultimii 2 ani nu am fost în situaţia de a nu imi îndeplini sau de a-mi îndeplini în mod defectuos obligaţiile contractuale......... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat..... declar pe proprie răspundere că: a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de un judecător sindic............. în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .............. (denumirea..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.............................. orice documente doveditoare de care dispun.... (denumirea autorităţii contractante). (zi/luna/an)........ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect ..... (semnatura autorizată ) 112 .. fapt care să fi produs sau să fi fost de natura producerii unor grave prejudicii beneficiarilor contractelor derulate în această perioadă.... Operator economic..Formular nr. numele operatorului economic)............. 12 B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.... 34/2006 Subsemnatul(a).... în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată..... din motive imputabile mie.

....... Operator economic.. 5...…………….. ………………………….. 2.Subsemnatul... că.... avand ca obiect ……………………….... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. De asemenea. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.(zi/luna/an).. (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră...(denumirea serviciilor si codul CPV)...(denumirea operatorului economic)...... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .... declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..... 12 C OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 1. Subsemnatul declar că: □ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici. în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători....... 4..................... (Se bifeaza optiunea corespunzatoare). organizata de ……………………(denumirea autoritatii contractante)............Formular nr.. reprezentant împuternicit al ………. la data de ………….. □ ca asociat în cadrul asociatiei …………………………………………….. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor. la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ……………….... bancă. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modoficări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau.. □ ca subcontractant al ... (semnatura autorizată ) 113 .. (Se bifeaza opţiunea corespunzatoare)... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 3. societate comercială. □ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.. declar pe propria răspundere... particip si depun oferta: □ in nume propriu.....(se mentioneaza procedura)...

................... societate comercială. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului). ………… ……………… (semnătură autorizată ) 114 . că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...... 12 E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul.. bancă... Operator economic........................................ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. declar pe propria răspundere...... reprezentant împuternicit al ... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră........ Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita...Formular nr...........................

2 3 4 5 Procent indeplinit de prestator (%) 6 Cantitatea (U. 115 . subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. ….M. ………… ……………… (semnătură autorizată ) __________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului.Nr.) Perioada de derulare a contractului**) 7 8 Operator economic. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele beneficarului/clientului Adresa Calitatea prestatorului*) Pretul total al contractului 1 1. Crt.. contractant asociat. care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie). 2.

... bancă.......... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta..... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.............. societate comercială...... (semnătură autorizată ) 116 . alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................... ………… ………………....... Operator economic.............. declar pe propria răspundere... reprezentant împuternicit al . Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. 12 G OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie....................Formular nr... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)............. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita........

1. 2. (semnătură autorizată ) 117 . …… Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate Acord subcontractor cu specimen de semnătură Operator economic. Crt. ………… ……………….Nr.

. reprezentant împuternicit al .. situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.............. orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.. societate comercială.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie... 12 H OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE.. bancă..... ………… ………………...... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)........... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............ ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII Subsemnatul. INSTALAŢIILE..... declar pe propria răspundere.. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. (semnătură autorizată ) 118 ... Operator economic.........Formular nr....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor........................ alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ......

crt.LISTA cuprinzând cantităţile de utilaje. Cantitate Proprietate Forma de deţinere În chirie Operator economic. (semnătură autorizată ) 119 . 1. instalaţii şi echipamente tehnice Nr. 2.M. ………… ………………. Denumire utilaj/echipament/instalaţie U.

...................... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.................. alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului). declar pe propria răspundere.......... Operator economic.. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice..... 12 I OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul........... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie. ………… ……………….......... precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publică..Formular nr.............. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră...... reprezentant împuternicit al.. bancă....... (semnătură autorizată ) 120 .............. societate comercială.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta........ Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Anul2 Anul 3 (În cazul solicitării) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere......... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale... Data completării ....... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita..

Formular nr. 13

DECLARATIE DE EXCLUSIVITATE SI DISPONIBILITATE

Subsemnatul, …………………………declar ca sunt de acord sa particip in exclusivitate cu ofertantul <nume>………………………………………….. in procedura atribuire de servicii ……………………………….. Declar in continuare ca sunt disponibil si doresc sa lucrez pe perioada prevazuta in pozitia la care CV-ul meu a fost inclus, in cazul in care aceasta oferta va castiga, si anume: De la La < inceputul perioadei 1 > < inceputul perioadei 2 > < etc > Confirm ca nu sunt angajat in alt proiect intr-o pozitie in care serviciile mele sunt solicitate inaintea perioadei previzionate de a incepe serviciile pentru aceasta selectie de oferte. Prin aceasta declaratie, inteleg ca nu mi se permite prezenta ca si candidat cu orice alt ofertant care isi depune oferta in aceasta procedura de selectie. Sunt total de acord ca daca fac asta, voi fi exclus din procedura de selectie, ofertantii vor fi exclusi, si pot de asemenea sa fiu subiectul excluderii din orice alte proceduri de selectie. De asemenea, in cazul in care aceasta oferta va fi castigatoare, sunt pe deplin constient ca daca nu voi fi disponibil la data de inceput preconizata pentru serviciile mele, din alte motive decat boala sau forta majora, pot fi subiectul excluderii din alte proceduri de licitatie si contracte finantate de Comunitatea Europeana, si ca notificarea ofertantului de atribuire a contractului poate fi considerata nula si neavenita. < sfarsitul perioadei 1 > < sfarsitul perioadei 2 >

Nume specialist Semnatura Data

121

FORMULAR 16 Sistemul de asigurare a calitatii Furnizaţi detalii referitoare la sistemul standard de asigurarea calităţii al ofertanţilor.

Data completării ...................... Operator economic, ………………………… (semnătură autorizată )

122

Formular nr. 19

BANCA ___________________ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE Către ___________________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la contractul de achiziţie publică _______________________________ (denumirea contractului), încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătură autorizată)

123

..……….. noi ..... J OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) SCRISOARE DE INAINTARE Catre ... in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire.. Partea a VI-a... (semnătură autorizată ) 124 ...... ………… ………………......... b) documentele care insotesc oferta... Data completarii . Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele...... nr.. Documentul .………………………………………/(denumirea contractului de achizitie publica).. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP / Monitorul Oficial al Romaniei..... continand....... .... copii: a) oferta... emitentul) privind garantia pentru participare... seria/numarul................ Cu stima../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 1.…………......... din ...... Operator economic......... Coletul sigilat si marcat in mod vizibil.......………………………….. 2... privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .........../(tipul...... in original si intr-un numar de ../(ziua/luna/anul).....Formular nr.

Adresa sediului central: 4. (semnătură autorizată ) 125 . certificate de înmatriculare/inregistrare) 8. daca este cazul: ______________ (adrese complete. ________________________________________________________________ 2. Denumirea/numele: 2. pe domenii: ____________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale. ………… ………………. data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate. telefon/fax. ________________________________________________________________ Media anuala: ________________________________________________________________ Operator economic. Principala piata a afacerilor: 9.Formular nr. ________________________________________________________________ 3. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (RON) (echivalent euro) ________________________________________________________________ 1. Codul fiscal: 3.Certificatul de inmatriculare/inregistrare __________________________ (numarul. K OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Telefon: Fax: E-mail: 5.

Formular nr. 3. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________. L OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) EXPERIENŢA SIMILARĂ*) 1. Gama de servicii prestate in baza contractului. Denumirea si obiectul contractului: ____________________________. Valoarea contractului: exprimata in exprimata moneda in care s-a incheiat contractul a) initiala (la data semnarii contractului): _________ b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________ ___________ in echivalent euro 5. natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________. la cererea comisiei de evaluare. prin prezentarea contractului respectiv. Numarul si data contractului: ______________________________. Adresa beneficiarului/clientului: ____________________________. care vor fi confirmate. precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:________. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) _ |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) _ |_| contractant asociat _ |_| subcontractant 4. Operator economic. 6. 126 . (semnătură autorizată ) *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract. Tara: ____________________. ………… ………………. 2. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului.

. % asociati . calculata ca o cota procentuala din pretul total. care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de subcontractori... Operator economic.. ………… ………………. % subcontractanti RON: RON: euro: euro: Partea din contract.Formular nr.. RON: RON RON: ___________________________________________________________ euro: euro: euro: ___________________________________________________________ 2. care sunt persoane fizice sau juridice romane.. % subcontractanti . RON: RON: RON: ___________________________________________________________ euro: euro: euro: ___________________________________________________________ RON: RON: RON: __________________________________________________________ euro: euro: euro: ___________________________________________________________ TOTAL RON: RON: RON: ___________________________________________________________ euro: euro: euro: ___________________________________________________________ TOTAL RON: Euro: ........ % asociati .. Activitatea Tariful Remuneratia Pretul Taxa pe crt...... N OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru servicii ra??? ___________________________________________________________ Nr.... (gama/faza) unitar personalului total valoarea adaugata ___________________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 ___________________________________________________________ 1.... (semnătură autorizată ) 127 ....

Fata de cele de mai sus. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________. _________________________________ (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) achizitie publica _____________________________________________ ___________________________________– COD CPV __________________.Formular nr._______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________. Cu consideratie. 2. S. 3. va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. O OFERTANTUL …………………………….._______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________. (denumirea/numele) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr.____________________________ (adresa) ……………………………………… (semnatură autorizată) 128 . ________ / ___________ SOLICITARE DE CLARIFICĂRI Catre.C. va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere.

___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: . ___________________________ _______ % S. (incadrarea legala) Noi.____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S. ___________________ 129 . __________________ ASOCIAT. _______________________ S.conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. P ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Conform __________________________________________________. parti semnatare: S.incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ____ _______________________________________________________________”. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ______________________ Alte clauze_________________________________________________ Data completarii: ______________ LIDERUL ASOCIATIEI.C.C.C. ___________________________________ 2.C.C. .Formular nr. ___________________________ _______ % S.modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.C.C. Repartizarea fizica. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: .liderul asociatiei S. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: . ___________________________ Liderul asociatiei: S. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1.

.. autorizata sa angajeze operatorul economic... (denumirea/numele) Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa..... trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.……. Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular....FORMULAR S Imputernicirea notariala OFERTANTUL …….. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-o alta limba... Numele in Clar: ____________________________________________________ Semnatura: _____________________________________________________ In calitate de: ____________________________________________________ Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________ (denumire/nume operator economic) 130 .... Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic. in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat semnatura celui care imputerniceste cat si semnatura celui imputernicit.... In cazul unei asocieri. persoana care a semnat oferta.... prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful