You are on page 1of 4

- .

ПАМ'ЯТАЙМО МИНУЛЕ Редакція 1 Адміністрація:
'Svoboda". ЗО Montgomery Si.
2ФФ-р4егя

SVOBODA
Jersey City. NJ. 07303

СВ ОБОДА
Телефони: (201) 434-0237
ІЕЗМЕЖІОСТН ЗЕЇ З Ніо Иорку
(2011 434-0807
і 212) 227-4125
100-РІ
Івв-рігггп УНСоюзу:. (2011 451-2200
ДМВШЬКіОТ УКРАЇНИ З Ню Норку (212) 227-5250
UKRAINIAN D АІLV (212) 227-5251
-БУДУЙМО МАЙБУТНЄ
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК
РІК LXXXJH. Ч. 198. Д Ж Е Р З І С И П і НЮ ИОРК, СУБОТА, 16-го ЖОВТНЯ 1976 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. SATURDAY. OCTOBER 16, 1976 No. 198. YOL. LXXXD1

УЛЯНА M. ДЯЧУК ОБРАНА Президент Ф о р д не зловживав АКЦІЯ СКВУ В ОБОРОНІ Ред. Олег ІНтуль-Жданович
ЧЛЕНОМ ЕКЗЕКУТИВИ виборчими фондами, критикує ВІРИ 11 ЦЕРКВИ голова НУН, на відвідинах
БРАТСЬКОГО КОНГРЕСУ Картера В УКРАЇНІ в ЗСА, цікї суботи виступить
СТЕЙТУ НІО Д Ж Е Р З І Вашінгтон. — Кілька го- чують наших союзників, а
на зустрічі-бенкеті в Ню Норку
Торонто (ІС СКВУ). - У Евхаристійному Конгресі
Нюарк, Н. Дж., 14-го рослав Харнна, головний днн після того, як спеціяль- заохочують наших протнв- зв'язку з проголошенням у Філадельфії. Українські Ню Иорк. (П. Д.) Ред.
жовтня. — Братський Кон- предсідник СУК „Провидін- ннй прокуратор Чарлс ннків". Секретаріятом СКВУ 1976 Церкви у вільному світі ак- Олег Штуль - Жданович, го-
ґрес Стейту Ню Джерзі, ня", а після полуденку се- Рафф повідомив, що бюро Під час пресконференції І рску Роком Оборони Віри й но виступали проти об- лова Проводу Українських
який об'єднує 36 братських ред звітів других членів не знайшло ніяких доказів, президент Форд ще раз при- Церкви в Україні, Комі меження релігійної свободи Націоналістів від половини
союзів, відбув тут у готелі проводу Конгресу склав ЯКІ ПІДТВерДИЛИ б ПОГОЛОС- знався, що зробив помилку, Прав Людини СКВУ””””олра в Україні. вересня цього року перебу -
Гейтвей Давнтавн Мотор звіт референтури Братсько- кн, що президент Джералд коли під час публічної де- цювала ряд матеріалів про Митрополит Мстислав вас на відвідинах в Канаді
Інн свою 43-тю конвенцію, го Тижня та зв'язків її го- Форд, коли ще був членом батн з Картером сказав, що ; проблематику українських відбув двічі подорож до Ев- і в ЗСА та матиме виступ
на якій до складу 12-член- лова Йосип Лисогір, голов- Палати P e n резентантів, „немає советського пану- Церков, віруючих і про руй- ропи, щоби заявити перед цієї суботи, 16-го жовтня, в
ної Екзекутнви Конгресу об ний предсідник УНСоюзу. „присвоював" фонди, при- вання над Східньою Евро- ; нування церковних об'єктів релігійними і світськими Ню Иорку під час зустрічі-
рано Уляну М. Дячук, го- Номінаційна Комісія, ro.io– значені жертводавцями на пою". Він, однак, додав,! в Україні та підготувала рі- чинниками турботу про стан бенкету, що його влаштовує
ловного касира УНСоюзу. вою якої був головний сек- виборчі кампанії, — Презн- що хоча совєтські дивізії зні акції в обороні віри н віри і Церкви в Україні і в його честь Крайова Упра-
Конвенцією проводила Елі- ретар УНСоюзу Володимир дент на пресовій конферен- окупують Польщу та інші І Церкви. КПЛ видала й роз- звертався до визначних цер- ва Українського Визвольно^
забет О'Ніл, президент Кон- Сохан, як попередній пре- ції в четвер, 14-го жовтня, країни, то польський нарід повсюдннла 5,000 афішіп в ковних провідників за під- го Фонду в ЗСА в готелі
гресу, а участь в конвенції, зидент Конгресу, запропону- сказав, що радіє із заяви та інші прагнуть свободи і українській, англійській, тримкою в обороні о. В. Ро- Балтімор (Медісон евеню і
між Іншими, взяли: голов- вала нову Екзекутиву Конг- слеціяльного прокуратора Президент надіється, що і французькій, еспанській, манюка. 42-га вулиця) в год. 6:30 ве-
ннй предсідник Йосип Лисо- ресу на черговий рік, яку та надіється, що ця справа колись вони будуть вільні. : португальській і німецькій Українська Католицька
На запит, чи ЗСА допомо- мовах, понад 250,000 при- Церква в Канаді влаштува- чора.
гір, головний секретар Во- обрано одноголосно в тако- „закінчена раз і назавжди".
лодимир Сохан, головний На самому початку прес- глн б східиьоевропейській ! мірників друкованих мате- ла в Оттаві маніфестацію в Голова ПУН прибув до Ка
му складі: Андрій Ber– країні, якщо вона старала- рінлів, між ними памфлет 30-ліття ліквідації Україн-
касир Уляна М. Дячук і об- лярчик - президент, Гелґе конференції Президент зая- кади 20-го вересня ц. р. з
ласний секретар Василь вив, що його репутація як ся б позбутися совстської, про переслідування Віри й ської Католицької Церкви в відвідинами більших україн- Ред. Олег Штуль-Ждановжч
Арслянд та Джордж Роч — чесної людини мас для домінації, Президент ска- Церкви в Україні, памфлет Україні ,в якій взяли участь
Оріховськнй від УНСоюзу, заступники президента, Ле- ських осередків, виступаючи
як теж о. шамб. Мирослав нього більше значення, ніж зав, що на таке „невідповід- про о. Василя Романюка, визначні чужинецькі цер- з двома доповідями на те Міннеаполісі на бенкеті Ук-
опольд Малійовскі — сек- навіть його бажання вико- не" питання він не може поштові листівки, скеровані ковні провідники. З цієї на-
Харнна — головний пред- ретар і касир, члени Екзе- ми: 1. „Російські дисиденти раїнського Золотого Хреста.
сідник та Стефанія Вовчак нуватн публічну службу. відповідати на пресовій ло Світової Ради Церков, до годи передано петицію і наше ставлення до них" та Після зустрічі - бенкету в
кутиви — Елізабет О'Ніл, конференції, а опісля до- Ватнкану, до Патріархату в прем'єр - міністрові Канади,
— головний касир від СУК Пітер Бавер, Роберт Pac– Хоча пресова конферен- 2 „Ідеологія, як рушійна сн- Ню Иорку цієї суботи, зап-
„Провидіння". ція була скликана у зв'яз- дав, що не передбачує ви-І Константинополі і до Гене- П'єрові Трудо, копію якої з ла великих історичних змін". ляновані подібні зустрічі і
мунзен, Гелен Багдзінь- падку, який викликав би рального Секретаря ООН, проханням про допомогу вн-
"у В програмі конвенції, яку ска, Чарльс Вагнер, Тібор ку з повідомленням проку- Досі ред. Штуль - Ждано - виступи у Філадельфії, 23-го
ратора Раффа, то Президент американську інтервенцію. петицію для масового зби- слано до всієї католицької внч мав уже два виступи: в жовтня, та в Чікаґо. 30-го
в і д к р и в молитвою Ковальовскі, Гаролд Мос та Президент сказав, що він І рання підписів, скеровану ієрархії у вільному світі.
Зслтан Бекі, були привіти Уляна М. Дячук. Комітет використав її, щоб також ви- Торонті на симпозіюмі та в жовтня.
словнти свої погляди щодо ждав майже тиждень, поки до Генерального Секретаря Українські Євангельські
від других стейтових брат- Законодавства очолив Рей - признався до „помилки" у ООН і до прем'єр - міністра і Баптистські Об'єднання
ських конгресів, доповіді монд Рід, Дорадчий Комітет ряду итаньш зв'язаних із за-
заяві про ситуацію на Cxo– Канади, список ув'язнених звернулися окремим листом
про забезпеченеві справи
б р а т с ь к и х союзів
для Деп. Забезпечення стей- кордонною та внутріш -
ньою політикою ЗСА, а зо- ді Европи тому, що це j за релігійні переконання та до членів Світової Ради Твори Оснпа Горнового-
Мелвіна І. Ґолда, Алвіна С.
ту Ню Джерзі — Гаролд
Віттенбазер, а Комітет Брат- крема продовжував крнтн- „складне питання" і його брошуру на 52 сторінки тн- Церков. їх заходи в обороні
заяву під час дебати з Kap– ражем 10,000 примірників з Григорія Вінса довели до
Дякова вийшли англійською
Еглова і судді Иосифа Та- ського Тижня та Зв'язків —
куватн свого демократично-
го суперника Джіммі Kap– тером можна було „інтер- описом знущань совстської прийняття відповідної резо- мовою
лафуса, та промова днрек- Йосип Лисогір. Конвенцію претувати в різний спо- влади над Українськими люції в Конгресі ЗСА.
тора Департаменту Забезпе- тера. Ню Иорк. — Тут в амери- стаття закінчується оцінкою
закінчено залрисяженням сіб". Церквами і вірними протя- Заходи української спіль-
чення стейту Ню Джерзі новообраних членів Екзеку- Президент знову заявив, канськім видавництві Ван- книжки:
Германа Ганслера. тиви Братського Конгресу що Дж. Картер, якщо став Під час конференції Пре- гом окупаційного режиму в ноти у вільному світі у тедж Пресе, вийшла з друку Оснпа Горново-
би президентом ЗСА, то під- зидент також заперечив Україні. Ці матеріали були справі релігійних пересліду- англійською мовою збірка го-ДяІйва. подані в оцій
Спільники полуденок ВІД- стейту Ню Джерзі.
крив молитвою о. шамб. Мн- вищнв би податки для ро- твердження деяких крити- вислані до українських ор- вань в Україні вже викли- писань відомого крайового збірці як документація подій
дин, які належать до серед- ків, що він вирішив продати ганізацій і парафій у віль- кали реакції в Совстському публіциста Осипа Горново- в Україні в 1944-1950 роках,
ньої економічної верстви Ізраїлеві нову зброю тіль- ному світі, до голів неукра- Союзі і поза його межами. го-Дякова п.з. ,.СССР ан- мають особливу вартість для
ки тому, щоб здобути ГОЛО- їнських Церков і до редак- В різних совстських респуб-
БАКЛІ, МОИНІГЕН, КОЧ, американського суспільст-
ва, та збільшив би видатки си жидівського населення цен неукраїнських релігій- ліках і в передачах радіови-
маекд", в редакції і з перед-
мовою д-ра Петра Мірчука.
кожного, хто цікавиться іс-
торісю Східньої Европи того
БІЯДЖІ. ВАГНЕР ВІЗЬМУТЬ федерального уряду. Віч ЗСАг та заперечив, ЩД6 них публікацій в Канаді, 3- сильні з Києва поавнлися Переклад виготовив д-р Во- періоду. Бонн виявляють, як
УЧАСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ також сказав, що Картер збільшив допомогу для фар- СА, Европі і Австралії. Во- заяви про те, що в СССР іс- лодимнр Душник. Книга має Україна, східньо-европейсь-
„очорнюс добре ім'я Амери- мерів також з огляду на ви- нн були також розповсю- нус повна свобода релігії і ка нація з населенням 40 мі-
МАНІФЕСТАЦІЇ В Н Ю ки", бо заявляє, що ЗСА бори в листопаді. джені під час конференції що „українські буржуазні разом 373 сторінки, в твердій
оправі, ціна 9.95 дол. До на- льйонів у 1944 році, була
НОРКУ втратили респект інших Він признав, що поліп- ООН „Габітат" у Ванкувері націоналісти" провадять на буття в американських та „визволена" червоно-москов-
країн, твердить, що Білий шення в економічному ста- (Канада) ,на Олімпійських Заході „наклепницьку ак- канадських книгарнях. ською армією та загонами
Ню Иорк. — Місцевий домили, що братимуть у- Дім старався „перетворити ні країни „тимчасово спо- Ігрищах в Монтреалі і на цію". НКВД-КГБ і як на неї знову
Комітет 200-річчя Амерн- часть в поході, який розпо- Анґолю в другий В'єтнам" і вільнилося", але твердив, наложено колиніяльне мос-
канської Незалежностн і чнеться о год. 1-ій по полуд- Книга складається з двох
що „Америка вже не є мо- що це було передбачене і частин. Перша, 70 crop.; ковське ярмо, зване „УССР"
100-річчя Українського По- ні на 5-ій евеню і 58-ій ву- гутня". Такі заяви, — ска- що серйозні проблеми „вже
селення в ЗСА інформує, що лиці, а закінчиться в Бра- зав Президент, — „знеохо- позаду нас". Австрія і Чехо-Словаччина Повідомлення УГВР, УПА і
ОУН на Українських Землях
або й ,,УРСР". А одночасно
— ці писання виявляють ко-
у Всенародній Українсь - єнт парку на 40-ій вулиці.
кій Маніфестації, яка відбу- Всі вони заявили, що в Бра- сперечаються про геройську смерть Оснпа ріння, суть і ціль сьогодніш-
деться тут в неділю, 17-го Горнового-Дякова; вступна нього руху спротиву в УС-
жовтня, візьмуть участь
ент парку виголосять корот-
кі привіти. Картер заперечує закиди про за драматурга-дисидента стаття д-ра П. Мірчука і Ва- СР, тобто в поневоленій Ук-
республіканський сенатор його намаганнях довести до силя Дякова (батька) спо- раїні. А тому вона, ця збірка,
Джеймс Баклі, демократнч-
З українців промовляти-
муть проф. д-р Лев Добрян-
збільшення податків Відень. - Між урядами
лібералізації політичного і мин про Осипа Дякова-Гор- є необхідним додатком до пи-
Австрії і Чехо - Словаччини сань Солженіцина й інших
ний кандидат на сенатора ський, президент УККА Рочестер, Н.И. - В четвер, датків для родин, які нале- прийшло до обміну гостри- культурного життя в тій о- нового. Друга частина, 310
Денісл Мойніген, республі- (англійською мовою), та 14-го жовтня, демократич- жать до середньої економіч- панованій комуністами краї- crop.: дванадцять статтей 0- російських дисидентів, які
мн дипломатичними нотами промовчують визвольну бо-
канський конгресмен Маріо д-р Володимир Савчак, го- ний президентський канди- пої верстви, однак президент ні. Після тодішньої ,,Празь- сипа Горнового-Дякова про
Біяджі, демократичний кон- в справі чеського драматур- ротьбу поневолених націй в
лова Комітету Об'єднаних дат Джіммі Картер запере- Форд продовжує „ПОВТОрЮ" кої весни" та усунення Дуб- систему большевнцького по-
гресмен Едвард Коч, коли- вати ці безпідставні закиди". га-дисидента, якому комуні- неволення України та про СССР, — для кожного, хто
них Українсько - Американ- чив твердження президента чека, в Чехо-Словаччині не
шній посадник Ню Иорку ськнх Організацій Великого Протягом минулого чет- стичний уряд Чсхо-Словач- боротьбу українського наро- хоче побачити СССР дійсно
Форда, що він, Картер, збіль- в и с т а в л е н о ані од-
Роберт Вагнер, який тепер Ню Норку (українською мо- шив би податки для „nepe– верга Дж. Картер не тільки чинн відмовив візи на відві- ного нового твору Гавеля. ду за визволення з червоно- без маски і знати Всю правду
очолює Раду для етнічних січного американця", заявнв- обговорював економічні пн- днни у Відні, де Академіч- московського ярма. Вступна про СССР".
В0Ю). В с т у п н е СЛОВО ВИГОЛО- Натомість дві його п'єси ви-
справ при Крайовому комі- сить д-р Іван Флнс, голова ши, що якщо він буде обра- тання, але під час річного ний театр виставив вперше ставлено в німецькому nepe–
теті Демократичної партії, Комітету 200-річчя Амери- ннй на президента ЗСА, то бенкету нюйоркської Лібе- дві його п'єси, заборонені в кладі у Відні і Гавеля зап-
та амбасадор Анджіс Бідел канської Незалежностн і за його каденцій не буде ральної партії, яка підтрн- Чехо-Словаччині. Мова про рошено до участи в прем'с- Зрезигнував з членства
Дюк, який теж представля- 100-річчя Українського По- жадних підвишок у подат- мус кандидатуру Картера на драматурга Вацлава Гавеля,
тпме Демократичний Kpa– селення в ЗСА. Майстром ках від заробітних платень пост президента, заклнкаи який в 1988-му році підтри-
рах, але чеська поліція в'.д-
мовнла йому візи на виїзд,
в Компартії і переслав
йовий комітет. церемонії буде адвокат Ас- „пересічних родин чи осіб". Совстський Союз і ЗСА нс- мував тодішнього комуністи- мотивуючи це тим, що Га- Брежнєву партійний квиток
Деякі із згаданих пові - кольд Лозинський. Промовляючи в Рочестері, гайно припинити розбудову чного ватажка Чехо-Словач- вель „не репрезентує чесь-
нової атомової зброї та під- Лондон, Англія. — Ар- що „після виступу Нікіти
Сиракюзах і в місті Ню Иор- чини Александра Дубчека в кої культури". ношт Кольман, який був Хрущова проти Сталіна і
ку, Картер кількакратно ска- писати 5-річне мораторіюм
на будь-які нуклеарні випро членом Компартії 58 років, доконаних ним страшних
Окремою виставкою зав, що Президент добре
бування на мирні чи військо- зрезигнував з членства і злочинів, я почав розуміти,
урухомлено „Колекцію проф. знає, що він, тобто, Картер,
не пропонує підвищувати по- ві цілі.
Совслги запустили в орбіту переслав на адресу гене- як глибоко знищена пар-
рального секретаря ЦК КП- тія. Однак, роком повного
Яр. Р у д т щ ь к о г о " в Квебеку „Союз 23'- з двома астронавтами СС Леоніда Брежнєва свій розчарування був рік 1968-
партійний квиток, а рівно- ий ,колн я мав змогу при-
Монтреаль (ОУПС). - З гу, як жертводавця, в днях Москва. — Совстське пре- млі з думкою, щоб побити а- часно попросив шведський глядатися, як ваші танки
новим академічним роком 10-12-го вересня ц. p., офі- Більшість стейтів ВІДНОВИЛИ сове аґенство ТАСС інфор- мернканськнй рекорд щодо уряд надати йому право по- окупували Чехо - Словаччн-
1976 - 77 урухомлено для ційно відкрито цю збірку щеплення проти інфюенпи мус, що в четвер, 14-го ЖОВТ- часу перебування людний в літичного азнлю. В cynpo– ну, і тоді я остаточно втра-
науково - дослідчого корис- для науково - долідчнх ці- ня, з бази в Центральній А- орбіті. Як відомо, амернкан - відному листі до Брежнєва, тив всяку ілюзію, яка ще
тування першу в французь- лей Згідно з договором, КО- Вашінгтон. — Більшість Федеральний Центр твер- зії запущено в орбіту косміч- ські космонавти на орбітній який був опублікований в була залишилася в мене.
кій Канаді українську прн- ристуватися можуть нею на- стейтів, які були припинили днть, що інокуляції протії ннй корабель „Союз 23" із станції „Скайлеб" в 1974-му європейській пресі, він об- Що це за соціалізм в Совєт-
ватну збірку, т. зв. ,,Колек- уковці, за спеціяльним доз- масове щеплення населення цього роду інфлюенци є ціл- двома астронавтами, які ма- році були в орбіті 84 дні, а винувачус совстських верхо- ському Союзі, — запитує
цію Яр. Рудницького", що волом і на основі окремого проти т.зв. „свинячої інфлю- ком безпечні, а президент ють злучитися із запущеною совєтські астронавти досі пе- водів за зраду Ідеалів боль- далі в листі Кольман, —
від 1974-го року зберігалася правильника затверджено - енцн" після того, як померло Джералд Форд, його дружи- в червні цього року КОСМІЧ- ребули в орбіті найдовше 63 шевнцької революції. На- якщо місця колишніх капі-
в окремій кімнаті під клю- го Дирекцією Бібліотеки понад ЗО старших віком осіб, на Бетті та син Джек і дочка ною станцією та продовжу - дні минулого року. роджений в Празі 84 роки талістів і великих земле-
чем у Бібліотеці Ваньс на Ваньє. відновили це щеплення в че- Сузен були щеплені в четвер, вати на ній ,,науково-техніч- тому, Кольман прибув до власників перебрала тепер
кампусі Льойолі нового твер, 14-го жовтня, а інші щоб заохотити інших йти за ні" досліди й експерименти". Росії як военнополонений в упривілейована каста пар-
Конкордія університеті в стейти правдоподібно знову їхнім прикладом. Президент Запущені в орбіту астронав- часі Першої світової війни тійних бюрократів, яка пс-
Монтреалі. Ця колекція, розпочнуть програму щеп- півроку тому запропонував, тн це пілот полковник Вя- АКУЛИ НА... і брав активну участь в ре- топає в достатках, живе
оформлена окремим конт- ПРОФ. Ю. ШЕВЕЛЬОВ лення в наступних кількох щоб Конгрес схвалив цю про чеслав Жудов та інженер ПОЛТАВЩИНІ волюції по боці комуністів. ізольовано від решти насе-
рактом, складається з руко- ДОПОВІДАТИМЕ ПРО днях. Федеральний Центр граму масового щеплення Опісля він служив агентом лення і не бажає розуміти
писних праць, замовлених і полковник Валерій Рождест-
СТАН УКРАЇНСЬКОЇ для контролі недуг твердить, проти „свинячої інфлюен- венськнй, оба росіяни. Захід- Київ. - Про незвичайну в Німеччині у 20-х роках, а потреб і страждань своїх
виготовлених для Королів-
ської Комісії двомовносте й
МОВИ В СССР що немає доказів, що внпад- ци". Деякі спеціялісти далі ні спостерігачі здогадуються, знахідку хлопчаків на Пол- після Другої світової війни, підлеглих", — пишеться в
двокультурности (1963-
кн смерти були спричинені закликають старших віком що цих двох астронавтів со- тлвщині пише „Молодь Ук- переїхавши до Чехо - Сло- кінцевих рядках ще одного
Ню Иорк. — У вівторок, інокуляціями, заявляючи, осіб, а зокрема тих, які ма- всти вислали на космічну раїни" у вістці „Акули в сте- ваччннн, був шефом npona– розчарованого комуніста
1971), в тому й меморанду- 19-го жовтня, д-р Юрій Ше- що велика більшість із по- ють будь-які хронічні недуги станцію в орбіті довкола Зе- пах". Забавляючись в піску, ганди в Комуністичній пар- Арношта Кольмана.
мів українсько - канадських 'вельов, професор слов'янсь- мерлих мали понад 70 років серця і легенів, щоб порадн- хлопчаки знайшли „малень- тії, аж до перебрання вла-
установ і організацій та кої філології в Колюмбійсь- і вже раніше хворіли на cep– лися своїх лікарів, заки піл- кяй окам'янілий зуб, не exo– ди комуністами в 1948 ро-
приватних осіб. На окрему КУРСИ НА ГІТАРІ
кому університеті, виголо - це та, померли на цю недугу. дадуться інокуляції. жнй на зуби відомих їм тва- ці. В останніх роках життя
увагу заслуговують дві ру- рнн. Цією знахідкою заціка- Сталіна був засуджений і В НЮ ИОРКУ
сить доповідь: „Контроля поборювання заразливих не-
копнені студії про українсь- внлися члени Полтавського відбував кару у в'язниці, а Ню Иорк. — Український
ку групу в Канаді — св п. над національними мовами дуг. після регабілітації, викону- Музичний Інститут уряджу-
Ростислава Шульгина по- в СССР — приклад україн - Три американці одержали Того самого дня Королів- краєзнавчого музею і, внб - вав обов'язки директора Ін- ватиме тут в приміщенні У-
ської мови". Доповідь відбу- ський Каролінський Інсти- равшись на експедицію, ста-
французькому й Ольги Вой-
деться в рамках Семінара в
Нобелівські нагороди ституту філософії в Празі. МІ при 136 2-га евеню від
тут повідомив, що Нобелів- ли просіювати пісок на горі У пенсійному віці в 1963 р.
ценко в англійській мові. Пивисі. Напротязі пів дня понеділка, 18-го жовтня ц. р.
Україніку цілої колекції до- справі совстських наЦіона - Стокгольм. — Шведська рух Блумберґ з Медичної ську нагороду в ділянці еко- Кольман знову повернувся
повнюють деякі рідкісні льних проблем при Колюм - Королівська Академія Наук школи Пенсильвенійського иоміки цього року признано вони назбирали півсотні а- до Советського Союзу і жив о год. 4.30 по полудні курси
друковані видання, часопн- бійському університеті. По- в четвер, 14-го жовтня, ПОВІ- університету і д-р Карлтон д-рові Мілтонові Фрідманові, кулячих зубів. „Тут було там аж до часу його nepe– гри на гітарі під керівницт-
си, журнали, летючки тощо. чаток — 6:00 год. вечора в Ґайдусек із Крайового Інстн професорові Чікагеького у- справжнє поховання морсь- їзду до Швеції, де вія ВІДВІ- вом игра Богдаини Волянсь-
— Виставкою деяких матері- кімнаті 901 в будинку відді- домила, що цьогорічну Нобе- туту для неврологічних не- ніверситету, якого вважають кнх хожаків, що заселяли дував свою дочку. У від- кої. По дальші інформації
ялів із цієї колекції, ЩО ВІД- лу „Інтернешннал Афферс", лівську нагороду в ділянці дуг в Бетезда, Меріленді. їм за чільного американського море 50 мільйонів років то- критому листі до Брежнєва треба звертатися увечорі на
бувалася в приязності проф. 420 Захід 118 вулиця в Ню медицини одержали два аме- признано Нобелівську наго- економіста консервативних му" — пише „Молодь Укра- Кольман, між іншим, пише. число телефону: (212) 473-
Иорку. роду за досліди в ділянці поглядів. їни". 4955.
Яр. Рудницького з ВІНЯІПЄ- риканські науковці: д-р Ба-
СВОБОДА, СУБОТА, 16-го Ж О В Т Н Я 1976 Ч. 198.

M. Лотоцький трансмітерів, нотатникн із Любов Коленська 3 НАШИХ БУДНІВ
шифрами й мікрофільми
СВ ОБОДА l j p v o BORA
УКРАІНСкКНЙ ЩОАІННИК ЩЩУ ЧЛШкІМІАН ВАНУ
ШПІОНАЖ НА БЛИЗЬКОМУ
СХОДІ
недбало розкидані по робіт-
ні. На розправі Льоц ynep–
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В УССР
то заперечував, що він був Добрий педагог - це своє- ду, громадянських поглядів,
POUNDED 1803 ЛЄНМЇЛЙЙ
Е. Г. Кукрндж, бувший емної організації під час 11 ізраїльським шпигуном, і рідннй .чистець, це скульп- єдностн слова і діла, думки".
Ukrainian newspaper published daily except Mondays and holt тер молодих умів та душ, це Одна шановна іоні добро-
days by the Ukrainian National Association, inc., at службовець бритійської роз- світової війни і вдержував запевняв, що працював для Те все залежне від ,,духов-
провідник, за навчанням та дійка поцікавилась, з яких-
30 Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07303. відки, автор численних кни- взаємини з генералом Роме- німецької розвідки. Його на- ного наставника" — від пе-
то причин автор цих рядків
жок, був кореспондентом лем. віть не підозрівали, що він ідеями якого радо йдуть ді- дагога, а зокрема від учнте-
Second Class Postage paid at the Post Office of Jersey City, NJ. не взяв угости в цьогоріе -
ти та молодь. Це діється тоді, ля літератури, він бо ,най-
Accepted for mailing at special rate of postage provided for Dy провідних англійських ча- Сьогодні єгипетська таєм- жид, тому що не був обріза- ному з'їзді сеньйорів УНО,
Section 1130 of Aot of October 3. 1917 - authorized July 31. 1918. сопнеів і БіБіСі. Його стат- на служба складається з нин, і так урятувався від якщо він зуміє закріпити за перше закладає підвалини що відбувся, як відомо, в MU
тю „Шпіонаж на Блнзько- смертної кари. Його noca– собою довір'я і якщо учні ба ідейних та моральних nepe–
Передплата: на рік — 330.00, на пів року — S16.00. на 3 міся- му Сході" переклали ми в двох відділів: Мукчабарр.т і часть в ньому справжній взі- конань". Далі Василь Cyxo–
сяці вересні на Союзівці.
щ — 39.00. Для членів УНСоюзу 66 с кіс. За кожну зміну ад- Ель Амма, презндентсь к а днлй в тюрму на все життя, „Минулого року, — доріка-
реси — 25 f. Чека 1 '-money orders" виставляти Ha"Svoboda". дуже значному скороченні таємна служба контршпі- а його жінку на три роки. рець педагога — узброеного млннський розвиває високу ла мені ця пані, - ви були
з лондонського часопи с у онажу й безпеки. Шефом Було це в 1965-му році. знанням та наділеного хис- теорію, просто міс'ю учите- з нами, тримали ^спіе" під
P.O. Box 3 4 6 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jersey City, N J. 07303 „Телеграф". цієї єгипетської служби є Менше ніж два роки пізні- том бути близьким з учнями, ля літератури: „А вона по- час вееері і дуже гарно нас
Хоч гармати мовчать на Садатів довірений, генерал ше внбухла 6-денна війна. тісно співжити з ними і nepe– лягас не тільки в тому, щоб веселили, до спілки з МІСГЄ-
Близькому Сході, але таєм- Госні Мубарак. Садат нещо- Після перемоги ізраїльсь- давати їм ідеологію, в якій чесно провести урок, запро- ром Куропасем. Цього ж ро-
Фордова ^ п о м и л к а я на війна на цій неспокійній давно іменував його віце- кнй уряд відверто прнзнав- немає ані тіні фальшу, а са- понований шкільними npo– ку виглядає, що ви нас зра-
території й далі не вщухає. президентом і своїм нас- ся, що Льоц і його жінка ма щирість і правда. Такому грамами.' Вчитель повинен, дилиі ЧомуТ^ Невже за рік
У теперішній виборчій кампанії чи не найбільше шу- Там аж роїться від усякого тупником, якщо б Садата були його таємними аген- педагогові зовсім легко фор- підвищуючії виховну роль гасу ви так відмолоділи,
му-гуку викликала заява президента Джералда Форда під роду шпигунів, від експер- змовники вбили. тамн, і запропонував, що в мувати характери учнів, во- літератури, знайомити учнів що не бажаєте собі npucra–
час другої публічної дебати з його демократичним cynep– тів усіх найновіг'их розвід- заміну за Льоца і його жін- нп бо виростають в залежно- з ' поточним літературним вати з старичками f"
З інших арабських кра
ником Джіммі Картером 6-го жовтня ц.р. про те, що Схід- чих технік; а в просторах їн лише Сирія і Савдівсь- ку та кількох інших аген- сті від його напрямних і кер- процесом. І хоча в шкільно-
ия Европа не є опанована Совєтським Союзом. Мабуть не- — від сателітів і електроні- ка Арабія мають добре зор- тів звільнить із полону кіль- ми, без огляду на своє ото- му курсі немає такого пред-
касот єгипетських офіцерів чення. Розуміється, що причини
мас активного не тільки політичного діяча, але й звичай- чннх апаратів для обсліду- ганізовану таємну службу. мету, як сучасність, одначе
і о.ООО інших в'язнів, взя- були і то дуже поважною
ного собі громадянина, який пляново чи принагідно не вання безмежної території Снрінська таємна служба Цього СВІДОМИЙ І COBCTCb– вона повинна проймати всю
тих до неволі під час війни. характеру: спершу прийш -
займав би до цієї справи становища. Демократи скориста- від гір Атласу до Перської тепер співпрацює з КГБ. В кні”і уряд, і відзначаючи в внховно-навчальяу роботу в лося хоронити сл. п. Влади-
лн з нагоди і „розпинають" Президента та республіканців затоки. Після повороту до Ізраїлю школі. І діти повинні бачити
Савдівській Арабії в тасм- День учителя його впливову ку-Митрополита Амврозія
за цю заяву, етнічні групи східньоевропейського походжен- Арабські держави шпигу- ній службі працюють голов- Льоца вітали як героя, під- не лиш добро і зло, але вони
вшцнлн в ранзі, а він приб- І Велетенську рОЛЮ у BHXO- Сенишина, ЧСВВ, а потім
ня роблять це солідарно, без уваги на свою партійну при- ють так само старанно одна но американці. Тому, що ванні, очевидно нагороджує повинні „пройматися нена- вітати їх Блаженство Потри
належність, не зважаючи на факт, що пост фактум всі pec– за одною, як і за своїм про- арабські держави шпигують рав собі гебрейське прізвн- вистю до зла, безчестя, не-
ше Зіев, скидаючи із себе тільки таких учителів, які ярха Иосифа, отже з жур -
публіканські діячі, включно із самим президентом Фордом, тивннком Ізраїлем. Напри- теж одна одну, це влегшус всецДло підкоряються напрям справедливости". Під час бою, — як писав поет О.
вдарилися в груди і не тільки признаються до „помилки", клад, на недавній розправі роботу Ізраїлеві. Ізраїльсь- маскараду колишнього яа- шкільних зайнять В. Cyxo–
цнета. ним комуністичної партії і П Олесь, — радість обнялась,
але й вибачаються за неї. в Каїро 92 особи, між ними кі шпигуни зуміли продіста- верховодам. У „Літературній млинський завважив, що на а тієї справжньої радости в
єгипетські офіцери, були ІНШИЙ славний ізраїльсь- Україні" написала Ольга У- дітей велике враження спра- наші часи так мало!.. „Але
Проблема: чи це справді була „помилка", чи це enpau– обвинувачені у змові пова- тися до арабських урядових кнй шпигун виконував поді- ліщенко статтю п.н. „Ти — вляли розповіді, в яких „роз- ж моя неприсутність на Со-
ді був „ляпсус лінтве", чи це справді була „непродума- литн теперішній єгнпетсь- інституцій, військових opra– бні штучки в Дамаску, сто- громадянин", в якій вона зо- кривалися ідеї: людина і юзівці, — відповів я шанов'
ність" чи „припадковість", — як це тепер намагаються вн- кий уряд і вбити президен- нізацій і до арабських роз- лнці Сирії. Був це енрійсь" крема підкреслює заслуги суспільство, свобода, пригно- ній добродійці, — аж ніяк
відок. І так, напр„ ізраїль-
ясняти і виправдовувати сам президент Форд і республі- та Садата. Змову фінансу- кнй жид, Еліс Коген, яко- Василя Олексанровнча Су- блення, щастя і горе, соціяль не ознаас, що я не думав
ськнй шпигун Вольфганг
канці, — або чи це була ,,глупота", „незнання справи", вав президент Лібії Муамар му „МОСАД" надав інший хомлинського — „видатного ний прогрес і сила реакції". про вас у той сам гас, коли
Льоц (народжений 1921 р.
„сполокання мозку", — як цей виступ президента Форда Квадафі, який каже, що псевдонім. Він з'явився в радянського педагога", яко-
в Мангаймі, Німеччина), Все було б гаразд, якро б ви там засідали".
окреслюють його демократичні суперники? Садат зрадив арабську enpa– якого батько був христия- столиці Дамаску, як Герн- му належиться „велика за-
На нашу скромну думку — ні одне ні друге, ані „по- ву визволення. Проводирем нин, а мати жидівка, це чи Один з найважливіших ас-
ган Атасі, натуралізований слуга в розробці комуністич- — Ну, і що ж ви видумог
пектів в справі виховання,
милка", ані ,,глуцота" з боку самого президента Форда, але змови був офіцер лівійської не найкращий зразок шпіо- американський громадянин ного розуміння проблеми на думку В. Сухомлинсько- ли?
одне і друге, якщо мова про американську політику та розвідки д-р Салат Сарая. нажу. Коли його батько по- з багатої енрінської сім'ї, що громадянськости". Вона пи-
американське відношення до Совстського Союзу взагалі, Може дивно воно здаватися, мер, мати виеміґрувала з багато років тому поселився ше, що він зокрема npoere– го, це те, „щоб молодь знала,
— А видумав, прошу пані,
яка з деякими коньюнктуральними відхиленнями під час що Єгипет одержав ocropo– Вольфгаиґом до Палестини, був у Детройті. Щоб, мов- жував поняття ,,громадян- яка жорстока боротьба двох
ідеологій точиться у наші хорошу назву для сеньйор-
т.зв. ,.холодної війни" датується від часу виникнення Со- гу за посередництвом СІ-АЙ- коли Гітлер прийшов до ляв, допомагати своєму ськість" і цьому та „мораль-
ської оселі, якої покищо не-
вєтського Союзу та мас свес глибоке коріння в амернкан- Ей від ізраїльської таємної влади. Льоц вивчив плавно „рідному краєві", Сирії, по- ній азбуці", яка повинна дні, і вже сьогодні активно
вернувся до країни своїх зформуватися в умах учнів, відстоювала комуністичну має, але є надія, що колись
,. ській політичній філософії, не дуже то одиозгідній з тими служби, яка має своїх аген- гебренську, англійську, позицію в ній". І то не в май- постане коло виховно - від-
високими ідеалами, що лягли в основу створення З'една- тів у різних комуністичних арабську і, звичайно, німе- предків, готовий допомага-
він зокрема присвятив свою бутньому, не колись, а вже починковоі оселі УНСоюзу.
ннх Стейтів Америки 200 років тому. А втім, це філософія країнах. тн фінансово правлячій
цьку мови, служив в ізра- увагу. сьогодні кожен учень ПОВИ-
не тільки Америки, але й кожної країни і кожної нації, яка Ізраїльський шпіонаж й їльській армії. „МОСАД" партії Баат і її провідникам.
Пого щиро вітали. Гроші, На думку В. Сухомлин- нен бути повноцінним грома- — То як, по-вашому, ця
дбає насамперед про свої власні інтереси так, як вона їх організація безпеки без сум- запропонував йому, щоб він
розуміє. розуміється, приходили з Із- ського вже в самому заранні дянином — це своє станови- оселя мала б називатися? І
ніву якнайстаранніше зор- продістався до Єгипту для
раїлю через американський віку треба впоювати у дітей ще зокрема обстоює В. Cyxo–
Повертаючи конкретно до „помилки" президента Фор- ганізовані, походять ще з шпіонажу, нібито як коли- банк. Когена чн пак Атасі. і в підлітків комуністичну млинськнй. — „Сеньйорівка" І
да: вона в теперішній політичній ситуації виглядає цілком 1939 року і з тих часів, як шній німецький офіцер в іменували почесним майо- свідомість, яка починається з Все було б гаразд, якщо б я
ясно і зрозуміло — президент Форд тільки ствердив те, що жидівські урадовці розвід- корпусі Ромеля. В Каїрі він ром сирійської армії й на- формування моральних зви- Ольга Уліщенко зазначила, — В Старому Краю, Ж
є базою теперішньої американської закордонної політики ки служили в бритійській відгравав ролю багатого дали йому важливу посаду чок. Все виховання дітей і що відзначують лише тих у- підсміхнулася пані добродій
армії. Ізраїль із усього 3- спортсмена, уладив велику у верхівці партії. Він cynpo– підлітків проходить „від аз- чителів, які сліпо йдуть за ка, в таких випадках кЬ-
,,детанту". Перед теперішньою „помилкою" президента
мільйонами населення мас конюшню і школу верхової воднв енрійського прем'єра буки моральних ідей до вн- наказами комуністичної пар- зали: ,JBariz вже є, аби так
Форда було повно подібних цілком свідомих і планованих
знаменито зорганізовану їзди, зазнайомився з бувшн- в подорожі, як його особис- сокої комуністичної СВІДОМО- тії, що відзначують тих учн- ще віз та коні, то було б
„помилок", включно з Гельсінською декларацією, ,док-
шпигунську службу в усьо- ми нацистами, ес-ес-манами тнй дорадник до Каїро й стн, до формування особн- телів, які перекреслюють еим поїхати на празник".
триною Сонненфальдта" та всілякими іншими, відомими
му світі, яка в гебрейській Велл... Може воно і прав'
і невідомими, актами й інструкціями Державного департа- мові в скороченні назива- та німецькими науковцями, інших арабських столиць. стости її наукового світогля- поняття справжньої етики,
менту. Президент Форд у своїй заяві свідомо і пляново еться МОСАД що працювали для розбудо- Брав участь у таємних офі- приймаючи і намовляючи до да, що й найгарніша назва
(Інституція доносів учнів поміж собою, не посуне справи придбання
сказав Брежнєву і світові суть теперішньої американської для розвідки н таємної слу- ви єгипетських ракет. Коли ціяльних конференціях 8-
міжнародної політики: її потвердив Брежнєву особисто жби). Вона має шпнгунсь- вже так добре уладився, по- рабськнх провідників і їн- доносів на учителів, на са- оселі чи дому для старших
в Кремлі Аверелл Гарріман, а тепер для виборчих цілей кі літаки й канонірки, най- -силав сигнали до Тель Аві- ніх військових командантів. раїльського уряду, який
мих їхніх батьків. віком ані на цаль, але що
говориться про „помилку", деклямусться про високі ідеали досконаліші підслухові апа-
ву і мікрофільми оборонних Кілька років він умудрявся пропонував був дати один У „День Учителя", відзна-
наш брат, малий фейлето -
пунктів на Сінаї кур'єрами передавати через радіо й мільйон долярів, якщо йо- чуючи „видатних радянсь- ніст, може більше зробити,
і подібне, що — як в Україні колись казали — ,.не шко- рати. В кількох випадках ті
через Італію і Кипр, дав кур'єра дуже важливі віст- го відпустять на волю. Цей ких учителів", кермуючись щоб її, цю справу, попхати
дить ні псові, ні вівсові". шпигунські апарати були ізраїльському генеральному кн до Тель Авіву. Але по- шпіонаж довів до упадку „моральною азбукою" В. Су- наперед?.. Хіба ще може по-
Було б, думаємо, справжньою помилкою уважати, що викриті навіть у таких міс- тім скромний міністерсь- енрійського уряду, до гань- хомлииського, преса і уря- радити майбутнім будівни -
штабові якнайдокладнішнй
демократичний кандидат на президента Джіммі Картер, цях, як урядові інституції й плян інсталяцій совстських кнй писарина пригадав со- би к.'іькох кабінетних міні- дові' чинники промовчують чим й архітектам такої oce–
якщо був би тепер президентом, чи прийде після листопа- амбасадв в Европі. .,AM– літаків „Сам" і „Міг", зав- бі його, як малого жидівсь- стрів і арештування 63 си- тих педагогів, які не повнну- лі, щоб ставити її поближчав
дових виборів на місце президента Форда, поступив би, чи АН" контролює інформації дяки чому Ізраїлеві вдало- каго хлопчину Еліс, з яким рійськнх офіцерів, з-поміж валнсь комуністичній партії, місцевої церкви Яр. Трійці^
поступить інакше. На словах — можливо, але на ділі і в в справі нуклеарного роз- ся знищити майже зовсім сидів у школі в одній лав- яких 17 покарано смертю. подалі танцювальної плят t-
практиці — навряд. Немає бо ж переконливих доказів, що витку. Опеціяльний відділ єгипетське летунство вже „МОСАД'ові'-, очевидно, не кривили душею і не форми, басейну, пляжі ш
ці рсків тому тридцять.
демократи розуміють американське „салюс реї публіце" — „МОСАД-у" „Шінбет" має першого дня 6-денної війни спотворювали правди. Сьо- інших спокус. Зокрема в л 4
Когена судили й публічно не завжди щастить. Був,
спасіння республіки — інакше, як республіканці. І цим, а завдання виловлювати шпи- не в повітрі, а таки на зем- годні ці вчителі — В К0НЦЄН- тньому сезоні, коли в 6асей-
повісили на Площі Дамас- напр„ такий полковник, д-р
нічим іншим керується - і повинна керуватися - американ- гунів, а передусім членів лі. Врешті, того незвичайно ку, коли розлючені сирійці Ізраель Бер, австрійський траційнпх таборах сибір- ні купаються, а на пляжі
ська політика. Палестинської Визвольної здібного шпигуна викрили спротивилися пропозиції ІЗ- громадянин, який емігрував ської тайги, присуджені за вигріваються різні чудові
Очевидно, що ми можемо помилятись, але так ми ро- Організації та п пляни і майже випадково. Під час (Закінчення на crop. 5-й) поширювання „антирадян- русалки й кандидатки на
зуміємо „помилку" президента Форда в його заяві про діяльність. ської" пропаганди і наклепів місс Союзівку, гаряче реко-
Органі з а ц і я гостини прем'єра Східньої
Східню Европу. Але з цієї „помилки" виникає ряд прак- „Решуд" виконує обов'язки Німеччини Ульбріхта, коли на „радянську" владу і со- мендуеться старшим віком
тичних висновків для нас, громадян українського роду. В контррозвідки. Це тільки служба безпеки переводила ціялістичне суспільство. ЦД громадянам стояти оподалік
OCTOBER вчителі — це: Ірина Сеник, і не приглядатися таким
світлі бо цієї „помилки" в лапках ми бачимо основну нашу маленька частина ізраїль- ревізію будинків вздовж до-
October turned my maple leaves to gold: Степанія Шабатура, Микола ,гпяндшафтам", а го були
помилку без лапок. Ця наша помилка в тому, що всі, чи ської низки розвідок. реги в Каїрі, якою мав їхати The most are gone now, here and there one lingers. Боднар, Григорій Кальош, вже випадки, що під час ra–
майже всі наші акції і акти в користь і з думкою про до- Єгипетська таємна служ- президент Нассер і Ульб- Toon these will slip from out the twig's weak hold.
Like coins between a dying miser s ringers. Леонід Коваленко, Ірина ких оглядань (чи підгля ?
помогу визвольним змаганням українського народу вклю- ба, хоч найкраще зоргані- ріхт, Льоц був настільки са-
THOMAS BA1LEY ALDR1CH Стасів-Калннець, Володимир дань) один сеньйор дістав
чають усі можливі тільки аргументи про терпіння, муки, зована з усіх арабських дер- мопевний, що не подбав про Решітник, Олександер Cep– серцеву атаку, а другому
несправедливості, кривди, — коротко: кров 1 сльози поне- жав, усе ще не досконала. охорону своєї люксусової ЖОВТЕНЬ гієнко, Петро Григоренко, викрутило шию і тепер ХОт
воленнх народів та їх і американського народу волелюбні Вона була вишколювана в вілли. Коли слуга впустив Михайло Озерний та багато дить із „штивним карком?,
ідеали, але ще найменше включають те, що єдино переко- різних часах бритійцями, поліцію до вілли під час не- Вже жовтень замінна у золото листки.
Вони розвіялись; лиш де-не-де блискучий забарився. інших. І для них день 3-го — як говорили колись у
нус і перерішус: американські інтереси і користі. Крапка! Сі-Ай-Ей, колишніми служ- присутности Льоца і його Та вислизне і він небаром крізь гілки жовтня — це тільки ще один Львові...
бовцямн Гестапо, ес-ес-ма- жінки, поліція здивувалася, моп грі::!, що :-. мертвих пальців скупаря звільнився. болючий доказ совстського
намн й КГБ. Сам президент коли знайшла там батерії ТОМА БАИЛІОЛДРИЧ лукавства і забріханости.
Садат був службовцем та- дуже сильних бездротннх (Переклав МУС А) Ікв р
Проблема К и т а ю '.' ,1:
Останні вістки з комуністичного Китаю вказують, що
в тій країні, де живе одна четвертина всього людства, до 0УЬП4УУУУЧУУІ00иЧЬ0ШЛЮтПЛ0иЧЛАІІЛЛ0ЛЯЛЛ0І0ЬЯЛЛЛ000 мґр Мирон Утриско ВІДЧН- Всі звітн, також і скарбника, тар — Зоня Коморовська; Увечорі того Ж ДНЯ ВІД-
влади, по недавній смерті Мао Тсе-тунга прийшла помір- тав порядок нарад, що його надруковано в Л. Б., який скарбник — Мирон Гану- бувся святочний бенкет, що
кована фракція з Гуа Куо-фенгом на чолі. Він не тільки Третій З'їзд к о л и ш н і х прийнято без змін, а д-р Пе-
тро Федорів подав внесок на
всі члени одержали. По зві-
тах відбулася цікава та ре-
шевськнй, заступник на Ка-
наду — Микола Паращак;
його відкрив голова Комі-
тету проф. ТатомЕр„ запро-
далі займає пост прем'єр-міністра, але також є предсідни-
ком впливової Військової комісії, а в останньому часі його
мешканців Боиківщинн вибір Нсмінаціпиої комісії в чева дискусія, в якій за- редактор Літопису та ви- сивши гостей до головного
обрано на пост ватажка китайської компартії. Таким чн- з К а н а д и і ЗСА склалі: Мирон Ганушевсь- торкнено багато суттєвих
справ Товариства.
дань — Олександер Береж-
инцький, помічник редакто-
стола, і покликав на тостма-
пом, Гуа Куо-фенг став наслідником Мао Тсе-тунга і фор- кий Олександер Татомир йстра Мирона Ганушезсько-
мально мас більшу владу навіть від свого попередника, бо 'іАМуівьЧУУЧМЧІМЬІШІШЙЙбШШЛМШМУІМІЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАА і Іванна Климовська, а до Програмову доповідь ви- ра — Олександра Шпиталь, го. За головних столом бу-
Мао не займав трьох головних постів в партії, армії та Резолюційної комісії: д-ра голосив д-р Микола Ценко. референти —організаційний ли: проф. Олександер Ве-
уряді. (1) Миколу Ценка, д-ра Богда- Присутні мали нагоду почу- — Юліян Головчак, імпре- режннцькнй, о. Гавриіл
на Гарбовського та Яросла- тн про найдавніші часи роз- зовий — Іванна Клпмовсь Киржецькнй і пані Кнрже-
Проте, остаточна перемога поміркованої фракції ще ко відкрив 3-ій З'їзд Това- ва Климовськогс. Дальше вою та росту племени Бой- ка, пресовий — Іван Куль-
На Союзівці у Кергонк- цька. Владика Миколай
не запевнена. Правда, з достовірних, — але не офіційних риства та, привітавши прн- головг Товариства склав ків, що, як одно з найчнс- чицький, культ - освітній —
соні, Н. И., 25-го і 26-го ве- Ільннцькнй, тостмайстер Мн-
китайських джерел стало відомо, що разом з обранням Гуа сутніх гестей, делегатів і широкий звіт з ДІЯЛЬНОСТІ! леннішнх, войовничих та з Марія Неотерчук, науковий
ресня ц. р. під час з'їзду ко- рон Ганушевський, голова
Куо-фенґа на пост голови партії -— арештовано Чіянг Чінґ, членство, попросив до 110- за цілу Управу та підкре- купецьким хистом на дав- — Адам Бабич, музичний
лишніх мешканців Бойків- мгр Мирон Утриско, парох
вдову по Мао Тсе-тунгові, та групу „лівих радикалів", яка чесної президії: Владику слив важливість праці над ній Русі - Україні, відогра- — Іван Третяк, танців — Фе-
щини, обрано нову управу, Кергонксону і Гантеру о.
здогадно планувала захопити владу встановленням Чіянг Миколая Ільницького, о. збиранням регіональних, ло велику ролю в часах дір Стубан, молоді — Мето-
яку очолив гіоновно мгр Ми- Іван Мак, д-р Богдан Ґар-
Чінґ на пост голови компартії, але сам факт, що арешто- Гавриїла Кіржецького, мі- дуже вартісних матерія л і в мандрівок народів, що гід- дій Борецький, зв'язку з Н-
рон Утриско. На Союзівці, бовськнй, лікар s Ютнкн,
вано понад 40 видатних осіб свідчить, що в Китаї існує ністра Юліяна Ревая, д-ра для насвітлення історії, ми- но боронило своїх земель. ТШ Софія Карпінська, но-
на тому клаптику українсь- д-р 'Борне Фнлкпчак — лікар
досить сильна опозиція до поміркованої фракції. Гуа Куо- Богдана Гарбовського, пл. стецтва, традиційних звича- Підкреслюючи важливість ші — Лідія Бурачинська та
кої землі в ЗСА, що своєю з Пассейку ,енн пнсьмення-
фенг і його прихильники могли здобути перемогу в Пекіні, сен. Андроніка Копнстянсь- їв та народної словесности, плекання традицій, що про- Ірина Кметик, виставок і
гірською природою нага- ка і першого директора
але, як вказують коментатори, Пекін — то ще не цілий кого, д-ра Миколу Ценка. тієї частини України, що воднть Т-во „Бойківщина", музею — Галя Утриско; ві-
дував нашу незабутню Бой- ,Музею Бойківщина" в Сам-
Китай. Починаючи від встановлення комуністичної влади і п-ні Володимиру Ценко. може найбільше потерпіла промовець Микола Ценко льні члени: Софія Татомир,
ківщину, був гарний осін- борі, Володимира Ценко,
в 1949-му році, весь час було наявним те, що в інших ве- в лихолітті Другої світової взиває всіх бойків, щоби во- Микола Турецький, Михай-
ній день. Вже в п'ятницю На пропозицію пл. сен. представниця СФУЖО, І
ликих містах та інших провінціях Китаю існують впливо- війни та нової московської ни пропагували чудову кра- ло Бучок. Контрольна ко-
почали реєструватися на Мирона Ганушевського на Теофіля Ганушевська, голо-
ві особи та угрупування, які часто не погоджуються з Пе- окупації. Для цієї справи їну, та щоби молодь наро- місія: Мирон Баранецький,
з'їзд бойки з багатьох про- предсідника 3-го З'їзду об- ва Марійської Дружини їм.
кіном. Однак, коли ще жили Мао Тсе-тунґ та Чжоу Ен- дуже важливо, щоб усі бой- джена в діяспорі, була гід- Дарка Химич і Христя Га-
вінцій Канади і стейтів 3- рано проф. Олександра Бе- св. кн. Ольги у Філадельфії,
лай, то престиж тих двох ватажків, зокрема Мао, був пе- ки об'єдналися в товарист- ною своїх славних батьків. нас; Товариський суд: Адам
СА. Було понад двісті учас- режницького, на заступни- мґр Галя Утриско, реф. Му-
реважяо вистачальний, щоб навернути на „праведний ві, яке уможливлює піддер- Присутні прийняли цю Гордннський, Микола Цен-
ників З'їзду. У святочно ків мгра Мирона Утрнска, зею та виставок, д-р Mnxo–
шлях" тих, які посміли „проповідувати єресь". Тепер вже жуваиня товариських зв'яз- доповідь із захопленням і ко і Василь Шаран. Новооб-
прибраній залі, виднів три- інж. Юліяна Головчака та ла Ценко, пропагатор „ Т -
немає Мао Тсе-тунґа та Чжоу Ен-лая, а в Пекіні нема ні- ків у вільному світі, а що впав внесок, щоби Головна раний голова мґр Мирон Ут-
зуб; прапори, герб Бойків- інж. Методія Борецького, ва Відродження" та opralp–
кого, хто мав би таку каризму, як ті два верховоди. важливіше, несе світло дав : Управа її видрукувала в риско подякував за вибір в
щини, а понад сценою ве- а на секретарів Марію Hec– затор „Т-ва Мета"... f
Отже, ситуація в Китаї не така стабільна, як вигля- ликий напис: „Бойківщина терчук і Зеновію Мороз. ніх традицій між молодь, найближчому числі „Літо- імені цілої Управи та зак- Тостмайстер попросив ПІ-
дає на перший погляд, і поза^маскою ,,єдности". яка під в обороні поневоленої, але Для звеличання минулих що народилася на емігра- пису Боиківщинн". і рив З'їзд після молитви та дно з програмою до корот-
сучасну пору домінує в Пекіні, може критнеч дальша бо- нескореної України"., та подій панна Головчак внес- ції. На внесок голови „Номі- проспівання „Боже Велп- кої доповіді мґр Ярку KOMO–
ротьба між ліво-радикальною та порівняльно поміркованою менший: „Слава і честь піо- ла вінок „Героям, що впали Звіт про видавничі спра- наційної Комісії" обрано Го- кнй”„. Треба підкреслити, ровську, що в гарно onpa–
фракціями. нерам в 100-ліття поселен- за Україну", та склала на ви „Літопису Боиківщинн", ловну Управу в такому що дуже велику працю при цьованій темі про „Неско-
Для ЗСА та цілого вільного світу внутрішній китай- ня в ЗСА", що під креол юва- символічну могилу. що виходить правильно що складі: голова — мгр Ми- реєстрації вклав голова ренвх в Україні" піддала ба-
ський конфлікт не вийде на користь. Він може дуже по- ло незвичайну подію... По молитві, яку провів пів року, та „Монографії рон Утриско; заступники: Контрольної комісії Мирон гато думок до ррамов при
слабити Китайську Народну Республіку — цю комуністич- В суботу, 25-го, голова Владика М. Ільннцький та Боиківщинн" — збірника, Олександер Татомир, Адам Баранецький, якому голова столах.
ну державу, яка є найгрізнішим ворогом іншої комуністич- Головної Управи Т-ва ,,Бой- відспіванні українського на- склав гол. редактор проф. Антонович, Клпм Писан- Гол. Управи склав особливо
ної держави — імперіалістичного Совстського Союзу. ківщина мгр Мирон Утрис- ціонального гимну голова Олександер Бережннцький. чин, Петро Федорів; секре- щиру подяку. (Продовження буде)
Ч, 198.

ЦІЄЇ НЕДІЛІ В НЮ ЙОРКУ - ВСЕНАРОДНА УКРАЇНСЬКА ПШНФЕСТАШЯ
ШПІОНАЖ... двійннм агентом і з р а д ж у -
вав к о ж н у вістку, я к а пе-
(Закінеення зі crop. 2-ої) р е х о д н л а ч е р е з його руки. В П Е Р Ш У НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ
Б у в ч л е н о м комуністичної РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
до Палестини, я к утікач з і х е о л о г а ) . Підвищений до
партії у Відні, ж и в довгі р о -
Відня. Відзначився у .„вій- ранги полковника, Бер став нашого Найдорожчого і Незабутнього
ні за незалежність" і став заступником шефа ,,AMH– кн в Москві и о д е р ж а в вн-
головним дорадником гене- Н'у" (військової розвідки) і шкіл у К Ґ Б . Д о Е с п а н і ї й о -
г о п о с л а л и п і д ч а с грома- БАТЬКА
р а л а І г а л а Ядіна, шефа зв'язковим офіцером прем'с-
генерального штабу (пізні- ра Бен Гуріона. Ввесь той д я н с ь к о і війни й відтіля
ше більше відомого, я к ар- час був Бер совстським по- прибув д о П а л е с т и н и , а не ев. п.
— як з а я в л я в — з Австрії.
Був здемаскований
тому, щ о комуністичний від-
ступник, полковник Міхал
лише
0 . ІГНАТІЯ ЗАЯЦЯ
ОМУА Голснсвський з польської
тайної с л у ж б и повідомив СІ-
б у в ш о г о п а р о х а М а ц н н н Великої, повіту' Гор-
л и ц і і Л ю б н ч і - К н я з і , пов. Р а в а Руська, я к и й
Об'єднання Мнстців Українців н Америці Ай-Ей у Західньому Бер-
запрошує Громадянство на помер на 95-му році ж и т т я в З а л і щ и к а х
ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ОБРАЗІВ ліні. М і ж списками ш п и г у - б у д е відправлене в річницю смерти
нів, щ о його Голснсвський
РЕМА БАГАВТДИНА подав д о СІА, б у в І р в і н ґ
що відбудеться в неділю. 24-го жовтня 1976 Скарбек, перший секретар,
д н я 15-го ж о в т н я 1976 р о к у
p., о год. 1-ій по пол. у ГалеріІ ОМУА, при а м б а с а д и З С А у Варшаві,
136 Д р у г а Авешо у і і ю Иорку.
Виставка потриває д о 7 листопада, включ-
який був комуністичним ПОМИНАЛЬНЕ БОГОСЛУЖЕННЯ
но. І буде відкрита в будні від год. 6-8 веч. подвійним агентом і nepe–
та суботи і неділі від год. 1-8 веч. дав 750.000 д о л . з ф о н д і в в церкві
Управа С І А совстським а г е н т а м на
Б л и з ь к о м у Сході. Р о з п р а в а Непорочного Зачаття
проти Бера трималася в
найбільшій таємниці. В І з -
в Д е т р о й т і , Міні.
раїлі н е м а кари смерти, т о - Просять про молитви з а П о к і й н о г о д і т и :
64-ий Шщщіл му Берові п р и с у д и л и найви-
М А Р К І Я Н , ТЕОФІЛЬ, М А Р І Я ,
Союзу Українок Америки щ у кару в'язниці. В і н п о м е р
чотири роки опісля у своїй
Д А Р І Я і Б О Г Д А Н з Ріднями
— влаштовує —
келії.
10-ту В И С Т А В К У
ТВОРЧОСТИ МОЛОДІ ОСЕРЕДОК СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ А М Е Р И К И в ІРВІНГТОНІ. Н. Д ж .
з глибоким ншлем повідомляс все Членство та Громадянство,
що відійшов у Вічність
Відкриття виставки відбудеться

Квитки в ціні Ц 2 з а партер - середина ти льожі, 18 з а партер - з в с у б о т у , 23 ж о в т н я 1976 р .
боків та балькон і 58 з а прийняття з шампанським, можна набути в крам- о г о д . 1-ій по п о л .
"S ннцах Арка, Еко І Сурма в Н ю Иорку та Дніпро в Ірпінґтоні, при касі п В ДОМІ С У А
Town Hall або поштою, висилаючи чек н а : Ukrainian Music Foundation, при 203 Д р у г а Авеню п НЮ ПОРКУ. Н. П.
с^о Stecura Concert -Management, Ї 1 9 E . 30th SU, N e w York, !NJY. Ю016. ( Виставка триватиме від 23-го по 31 жовтня ц. р.
і Приймається праці дітей з ділянки малярства, граф1-
ки, різьби, кераміки 1 т. п. Вік учасників — діти від
5-14 років життя. ев. п.
і Експонати будемо приймати в ДОМІ СУ А при 203

Metropolitan Oval
Д р у г а Авеню, 20-го 1 21-го жовтня, від год. 8-ої до
6:30 по пол. ІНЖ. ЕВГЕН БЕДРІЙ
t По ближчі інформації звертатися телефонічно д о пань: на 75-му році трудолюбимого життя.
60th Street Л 60th Court, M A S P E T O , BROOKLYN, N . Y . Люба Артнмншни, тел.: (212) 278-0463 П А Н А Х И Д А — в п'ятницю, 15-го жовтня, о год. 7:30 веч. похоронному з а -
Дарія Костів, тел.: (212) 228-1244 веденні Лнтпнн 1 Литвин, 801 Springfield Avenue, irvlngton, N J .
С у б о т а , 16-го ж о в т н я 1976 p., г о д . 8:15 в е ч . У П Р А В А ВІДДІЛУ ПОХОРОН в субот)', 16-го жовтня ЮТ 6 р. з того ж похоронного заведення о
год. 9-ій ранку д о церкви св. їв. Хрестителя в Нюарку, а опісля на Hollywood
iivMMW^W^^^WWrfWWWJWWMW^WJWvWMWWWWv^
Мистецькі Футбольні Змагання Cemetery n Union, N J .
Горем опечаленій Родині, складаємо глибоке співчуття.
ГОЛОВНА УПРАВА
УСК Н Ю И О Р К - 1STR1A S.C. УКРАЇНСЬКОГО ЗОЛОТОГО Х Р Е С Т А п ЗСА
ПОВІДОМЛЯС, щ о К О Л И Ш Н І СТУДЕНТИ ПОЛІТЕХНІКИ в Д А Н Щ Г У
Г о д и н а 6 : 8 0 вечора - П Е Р Е Д З М А Г УСК Резерва - 1STR1A Р е з е р в а
m діляться з Друзями сумною вісткою, що їхній Добрий КОЛЕГА
Повнщі змагання можуть рішати перше місце півсезону. В табелі Lstria стоїть
на першому місці: 5 змагань, 4 виграні 1 1 програна, ворота 7:3, точки 8:2.. УСК
стоїть н а ^ місці після 4 гор: 2 виграні 1 2 нерішені, ворота 7:1. точки 6:2.
РІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УЗХ
— відбудеться —
В н с л і д н л з ' к е д 1 л і . І 0 - г о жовтня: Goje ЗС - УСК 0:3 ЇО:О); Goja Р е з . - УСК
Раз. 0:1 (0:0). в д н я х 23 і 24 ж о в т н я 1976 р .
З В Е Р Н Е Н Н Я У П Р А В И УСК-у д о Ш А Н О В Н И Х БАТЬКІВ: В метрополіталь-
ному Н ю Иорку наступило відродження українського спорту (читай: УСК-у). Ми-
в Чікаґо, в Шератон Готелі
при 505 Норт Мнмиген Авеню
ІНЖ. ЕВГЕН БЕДРІЙ
нулого сезону УСК мав 3 дружини футболу (дві дорослих 1 одну молодечу) і 4 -—-а помер в сні, раненько, 13-го жовтня 1076 р. в Нюарку, Н. Д ж .
дружини відбиваккн (дві жіночі 1 дві чоловічі). Цього сезону, в додатку, УСК
Народ ж. 10-го квітня 1002 р. в Західній Україні, скінчив політехніку — машн-
може мати 4 молодечі дружини футболу. Приклад: на останніх тренінґах було
понад 40 молодих футболістів, так що УСК мусів звантажувати двох асистентів
ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ поїшй відділ в Данціґу, працював по своїй спеціяльності в корінній Польщі, в 1043
році вніхаи з родиною на Захід д о Німеччини, а згодом до ЗСА.
д л я головного тренера Ігора Чупенка, недавно прибулого з України професійного
тренера. Шановні Батьки, нам потрібко Вашої допомоги в опіці н а д нашим дорос-
для відзначення 45-ліття УЗХ П А Н А Х И Д А в п'ятницю, 15-го жовтня 1976 р. о год. 7:30 веч. в похоронному
том, який горнеться д о свого — вже виключно українського — клюбу. Роботу відбудеться заведенні Литвин 1 Литвин при 801 Springfield Avenue, irvlngton, ХЛ.
в клюбі „тягнуть" дослівно одиниці. А л е Із великою кількістю дружин 1 ncpe– ПОХОРОН в суботу, Іб-го жовтня 1976 р. о год. 8:30 ранку, з того ж noxopon–
робленням власного будинку, що незадовго буде переданий д о вжитку членів, в с у б о т у , 23 ж о в т н я 1976 р . ного заведення д о церкви св. Ів.Хростителя, а згодом на цвинтар Hollywood.
змагунів, батьків, прихильників УСК-у, ці одиниці можуть зробити тільки певну Union, N.J.
роботу 1 не більше. Тому ще р а з прохаємо Вас голоситися д о допомоги в нашій в Т О М У ж ГОТЕЛІ m
роботі з українською молоддю. Адреса будинку УСК-у: 122 Second Avenue (between Є Коктейл год. 6:30 вечора. Висловлюємо глибоке співчуття ВИ. Синові з Родиною.
7th A 8th S t r e e t ) , N e w York, -NiY. 10003. Телефон: (212) 475-1340. 4 Бенкет Із мистецькою програмою год. 7:80 вечора.

-B4HMHHMHN ПОДЯКА
БАТЬКИ! Зв'яжіть яамоло- З волі Всевишнього, д н я 21-го лютого 1976 р. по довгій
ду ваших дітей з найстар- недузі відійшов від нас у Вічність проживши 68 літ
rvuvwvvvvtoAM^^^WvM^^toM^AAnArvvviAAAAfUUvvtAAfU^nM^Wvwvvwtvv наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО 1 Д І Д У Н Ь О
ЖІНОЧА СЕКЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ У К Р А Ї Н Ц І В В А Ш Ш Г Т О Н У шою, найбільшою й найба-
Ділимося сумною вісткою з Членством
повідомляє, що гатшою українською націо'
пальною установою поза мс-
та Українським Громадянством,
що 13-го жовтня 1976 р. відійшов у Вічність
бл. п.
в СУБОТУ, 23-го Ж О В Т Н Я 1976 p., о г о д . 7-ій вечора, відбудеться
ВИСТАВКА ОБРАЗІВ
жами батьківщини,
Український Народний
якою с
Со-
член нашого Товариства Мі р ОСИП С Т Е Ц У Р А
юз, щоб запевнити їм кращу сл. п. ЦІСЮ СКРОМНОЮ ДОРОГОЮ ХОЧеМО ПрНЛЮДНО
ти кашу щиру подяку всім — Рідним, Приятелям, Знайо-
ВИСЛОВИ'

ІРЕНИ ФЕДЕНИШИН будуеність, в нашій громаді
у вільному світі нового сві- І н ж . ЕВГЕН Б Е Д Р І Й
мнм та Всім, хто в який небудь спосіб влегшувая Покій'
кому Його терпіння ft Тим, які так численно віддали По-
в заді Української Православної Церкви, 4842 16-та пул., Валпнгтон, Д . К. му останню прислугу, взявши участь у похоронних в1д-
домого глена!
Виставка буде відкрита в неділю, 24-го жовтня ц. р. д о 3 год. по пол. ПОХОРОН — в суботу, 16-го жовтня 1976 р. з цер- правах.
кви св. ї в . Хрестителя в Нюарку, Н. Дж., о год. 9:30 Щире Спасибіг Високопреподобним Отцям парохії
ранку, на цвинтар Голлнвуд в Юньйон, Н. Д ж . св. Юра в Н ю Иорку з о. д-ром В. І авлічеи на чолі та
а о. П. Татаринові з Торонто, та нашим своякам о. Є. Ш а -
Внслоплюсмо глігбоке співчуття В Ш . Синові з Дружиною ралевичеві 1 о. T. Лозииському з Торонто з а відправлеи-
КОМІТЕТ О Б ' Є Д Н А Н И Х У К Р А Ш С Ь К О - А М Е Р И К А Н С Ь К И Х О Р Г А Н І З А Ц І Й І Родиною Покійного. ня Панахиди 1 Заупокійної Служби Божої та усім Тим,
У П Р А В А ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ які так часто відвідували Покійного а шпиталі ft дома
ВЕЛИКОГО Н Ю ИОРКУ - ВІДДІЛ УККА І Н Ж Е Н Е Р І В АМЕРИКИ несучи слова потіхи і розради, а зокрема о. д-рові В. Гав-
та В І Д Д І Л НЮ Д Ж Е Р З І лічеві з а моральну піддержку І заосмотрения НаДсвятіши-
ми Тайнами.
КОМІТЕТ 200-РІЧЧЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І !
Сердечно дякуємо д-рові К. Рогозннському з а його
1100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ в ЗСА незвичайну опіку та д-рові Р . Осінчукові з а його часті
влаштовують відвідини в часі недуги Покійного. .
Сердечна подяка 8 Куреневі УСП І УПС „Лісові Чорти"
Ж 1 його Курінному пл. сен. П. Дорожинському з а nepenc–

ВСЕНАРОДНУ УКРАЇНСЬКУ Ділимося сумною вісткою з Рідними 1 Знайомими,
одо 24-го вересня 1976 року в Нотікґгамі, Англія,
ненадійно відійшов у Вічність
дення їхніх похоронних обрядів в часі Панахиди, Служ-
бн Божої 1 похорону на цвинтарі в Бавнд Бруку.
Наша особлива 1 сердечна подяка мґр Л . Крушель-
ницькому 1 хорові „Думка" з а зворушливий 1 прекрасний
МАШФЕаАЩЮ бл. п.
ЮРІЙ ДЯКІВ
спів під час похоронних відправ.
Щира дяка д-рові Р. Барановському, який прощав
Покійного від Його пластових Друзів Куреня „Лісові
на 61-му році життя. Чорти", д-рові 1. Козакові з а прощальні слова від npa–
в н е д і л ю , 17-го ж о в т н я 1976 р . о год. 1-ій п о п о л у д н і Залишип в Англії сипа Ореета 1 Рідних в Україні. цівииків Українського Народного Союзу та предстаанн-
а кові хору їм. Митр. А. гр. Шептнцького Інж. Пащакові
9 Місце збірки учасників маніфестації — 5-та А в е н ю і 58-ма в у л . Схід. ЗАУПОКІЙНА С Л У Ж Б А БОЖА за його теплі слова про Покійного.
в П о х і д п о П'ятій А в е н ю д о 40-ої в у л и ц і і Б р а є в П а р к у , д е виступлять американські і у к р а ш - в сороковий день смерти буде відправлена 4-го ЛИСТО- Зокрема наша щира 1 сердечна подяка о. Протопре-
П А Д А 1976 р. о год. 8-ій рано в ЧІКАГО в церкві світєрові Артемові Селспині з а зворушливі слова н а д мо-
ські політичні діячі та мистецькі г р у п и , СВ. ПОСНФА. гилою Покійного, як теж диригентові хору церкви св. І.
є Проситься у с і організації т а все у к р а ї н с ь к е громадянство д о численної у ч а с т и у цій в а ж л и в і й В глибокому смутку: Хрестителя в Нюарку п. М. Добошеві.
маніфестаци. КОМІТЕТ тіточка сестра ОЛЕНА з ЧАИКОВСЬКИХ Дякуємо сердечно ВП. Панам: д-рові Р. Осінчукові,
І ПАВЛО ТУРУЛИ Інж. Р. ЗагайкевичевІ, мґр І. Р. Костюкові та проф. І. Са-
мійленкові з а спомини про Покійного в часі тризни, про
благородний характер Покійного, Його чудовий голос т а
^дJ^яnJ^nJuuv^juWцvu^nлlv^пп^ велике розуміння дружби.
ЛІДІЇ К Р У Ш Е Л Ь Н И Ц Ь К О І в Н Ю ИОРКУ Щире Спасибіг ВП. Папству Родини ПаздрПв, які на
Н е д і л я , 7-го л и с т о п а д а 1976 р . Постава - ЛІДІЯ К Р У Ш Е Л Ь Н И Ц Ь К А Великдень відспівали Хриетос Воскрес на могилі Пок1н-
ПРЕМ'ЄРА Музика - ІГОР СОНЕВИЦЬКИИ ного.
Дякуємо щиро і сердечно Усім з а вислови співчуття,
Г о д и н а 4-та п о п о л . Є. С К Р І Б Хореографія - ОЛЬГА КОВАЛЬЧУК-ІВАСІВКЛ квіти, так численні Служби Божі 1 молитви т а з а щедрі
Заля: Fashion institute СТУДІЯ „МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА" Оформлення сцени 1 проекти костюмів — пожертви на „Церкву в Потребі" 1 на пластовий видавнн-

ST ь of T e c h n o l o g y '
ТИП W e s t 27th Street, N E W YORK O T Y
СКЛЯНКА води КОМЕДІЯ ^ ^
Світло - ЮРКО Г Р Е Ч И Л О
МАРІЙКА Ш У С Т

Спонзор: Т-во „САМОПОМІЧ" - - Відділ Н ю Иорк
ЧИЙ фонд „Юнака".
Хай Всевишній сторицею винагородить В а м усім з а
Ваше щире й добре українське серце.
Дружина СОФІЯ
Квитки: АРКА, ЕКО і прн КАСІ. Донька Л Я Л Я з мужем 1 дітьми: ^.,,.-у:уі
Переклав з французького Ю . Ш Е Р Е Х

Осередок СУМА і З а л я Ukrainian Youth Center
6-го л и с т о п а д а , год. 9-та в е ч . 301 Palisade Avenue, Yonkers, N.Y.
Спортова Ланка
ш ИОНКЕРСІ, Н. И. — влаштовують
^КрилатГ9 ОСІННЮ ЗАБАВУ Оркеcтра „ЧЕРВОНА РУТА" З а м о в л я т и столики В . К о ц у р -
ВСІХ ЗАПРОШУЄМО!
( 9 1 4 ) OR 6-S092
СВОБОДА, СУБОТА, 1в-го ЖОВТНЯ 1976 Ч. 198.
'
ИЙЛ^Й^ЙИЙИЙНЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙИЙЙЛЙЙШМІЙНЙИЙІМУММ^І
У 50-річчя т р а г і ч н о ! с м е р т и Дух амазонок REAL ESTATE
Снмона Петлюри Увага! Увага!
'fSSSSmJL
мГштмїмт ї ї в ї і
Колись у дитинстві, розжазу- вперед, хоча правда є і такі які
Ню Йорж CO. С.) - Цього шенямн здивувала нас дуже вала мені моя бабуся, шо в кидають їм колоди під ноги, Co-op for sale 48Eaat7thSt.
року припадає багато річниць, приємно, бо родиться поважна степах України панували ама- але вони на це не зважають, в Танкова Bronx, 3-rm, gu. cond., wyw Т А O B t - а в И , 3 f e w Y e r t , l W O S
між ними і 50-річчя трагічної одиниця, якою можемо гор- зонкн. Були це вродливі ЖІНКИ- їхніх бо серцях горить СМОЛОС-
Академія carpet., mdrn kitchen, low rent,
смсрти Голови Української дитнея. При дальшій праці і воіни. Вони вправно їздили на кип любови, до свого народу, safe bldg, 2nd fl., near subway. НИТКИ Д М Ц д а в вишивавші,
Держави і Головного Отамана дисципліні, вона зможе вибити- своїх бистроногих конях і при до рідної землі, який колись і Фільмова Call 292-2134 (eve) матеріяли та канва різного
Військ Української Народної ся на добрий мистецький ан- найбільшій швидкості влучно запалили наші праматері ама-
Студія Richmond НШ, North, N.Y, родв д л я вишивання — у
великому виборі в АРЦІ, та
Республіки, сл. п. Симова Пет- самблі. Капеля виконала шість стріляли з лука, з яким ніколи зонки. Нині про них знає міська GOOD A R E A
люри. пісень, а саме: „З чистим cep– не розлучалися. До ворога були управа, знає про них місцева Авраменка з FAMILY BRICK
у всіх українських
крамницях ЗСА
Центральний Комітет вша- цем" П. Чайковського, ,,Ой грізні і безпощадні. В тих часах редакція. їх запрошують влаш- в Н ю Норку Corner building. 7 room apart..
3 room apart. A doctors office,
нування пам'ятн Снмона Пет- морозе Морозенку" - ф. Ко- жінки були в великій пошані. тувати виставку народного
3 blocks from subway, move in
люрн (голова полк. Д. Бакум) лесси, „Встає хмара з-за лима- Були це, родоначальниці, які мистецтва. Успішно влашто- повідомляй, що будуть ви- condition. Asking S65.000.
MALE
разом з Комітетом Об'єднання ну" — М. Лисенка, „Світить захищали свій край, свій нарід, вують базари. Щороку врочнс- світлені. документальні ф1ль- Call (212) 846-1092
ТРИКОТАЖНИКИ
Украінсько-Лмериканськях Ор- місяць" О. Плешкевича, „300 свою сім'ю, всі їм підчинялись і то відзначають свято героїв і мм в честь 200-РІЧЧЯ
Richmond Hill, N.Y.. близько Досвід на машинах Tu-TaJ Д
ганізацій Великого Ню Яорку літ" О. Головацького і „Виє слухалися. багато інших. За їхнім старан- АМЕРИКИ.
102 вул. 1 Jamaica Avenue. Double Knit. Денні і нічні зм1-
(голова д-р В. Савчак), відмітив буря" І. Гордія. Публіка зі У неділю 12-го вересня у ням в найкращому парку нашо- Ювілейний фільм —
го міста, посаджено ялинку 2 РОДИННИЙ Д І М ни, добра платня і постійна
ту трагічну дату в неділю, 26-го захопленням оплескувала Ка- нашому місті, Аллентавні, Па., Спеціально збудований, силь- праця, „овертайми", бенефі-
вересня ц. p., в залі Фешен пелю і спонукала П заспівати відбувся величавий фестиваль, присвячену дітям в Україні, ний. мурований, 14 кімнат, га- ти, платні вакації, медичні з а -
Інституту в год. 4-ій по полуд- наддаток. присвячений 200-літо Амерн- яким заборонено святкувати Тріюмф раж на 2 авта. треба побачи- безпечення.
Різдво Христове. Прн вмуро- ти. вдова продає з втратою. Cornbh Knit Goods
Рецитації Андрія Шевченка ки. В ньому брало участь бага-
ванні плити під ялинку, був
Українського Цінить W5.000. 121 ingraham St., Brooklyn
Програму Академії започат- 1 ,.Баляда про Отамана Симону то етнічних груп. З особистих Танку Телеф. (212) УІ 7-5471 або 497-1409
кував Святочний Апель ком- j Петлюру" М. Щербака і На- причин я не могла там бути, посадник міста і дав коротку, 634-7296
батанських і молодечих органі- , талки Павленко „Отаман", та- зате покористувалась сучасною але змістовну доповідь. Мушу PARK L A N E REALTY
ще згадати про непосидющу, в залі при 231 Н. 14-та пул. 105-12 Jamaica Avenue
зацій. кож того поета, показали нам, ТеХНІКОЮ, ВКЛЮЧИВШИ ТСЛСВІ-
маленьку, але велику духом, А. між 2 1 3 Аленямн Richmond Hill, N.Y. Різне
Відігранням американського і ИО маємо дуже здібних моло- зію, слідкувала за полісю. Було
і українського гнмнів, у вико- Дих декляматорів, яких ми ба- багато виступів, а ще більше Гарас, яка своєю особою нага- в Н Ю ИОРКУ, Н. П. ФЛОРИДА
дує мені цю милу білку з ROMAN PARCEL
нанні проф. Ігоря Соневицького жали б частіше послухати, народу. Між 80 а 100 тисяч СУБОТА, 16-го І НЕДІЛЯ. АПОПКА-ОРЛАНДО ВИСИЛКОВЕ БЮРО
розпочалась мистецька nporpa– Наша відома співачка Марта заповідали репортери. До того горішком. Вона всюди і все. 17-го Ж О В Т Н Я 1978 р. В українському будучому ce– 324 Е. 9th St. (між 1-2 Ave.)
ма. Дуже цікаво оформлена, з Кокольська, як звичайно, була сприяла чудова погода. Біля Мабуть в П душі оселився дух Год. 5-та 1 7-ма вечора. лі на продаж Н ю Иорк, Н.И. 10003
відповідними цитатами з пи- н а вершині. Вона відспівала три 2-ої години на екрані появилися амазонки. Ото напоїть свого ПЛОЩІ і ХАТИ
коника-форднка і мчить за 100 і Всі. що прийдуть побачи- 50 х 110 від 5,000.00 дол. OR 5-7430
сань Головного Отамана, яка пісні підібрані до теми дня. А місцеві українки, з Об'єднання тн ці історичні фільми, матн- Хата з площею, 2 спальні від Год. урядування: 8:30 - 5 п. п.
дала порівняння минулого з саме: „Думка" Гаврилко-Сте- Жінок ОЧСУ зі своїми вншив- більше миль, бо там загальна муть нагоду оглянути ІСТО- 17,000. дол.; З спальні від
українська справа, яку гріх омн- в неділю від 10-1-ої по вол.
теперішнім, до того незвичайно повий, „Нехай і так" І. Фран- камн, писанками, касетками, РІІЧІШП А Р Х І В школи Ук- 19,000 дол.
гарно виголошена була промо- ко-Ігор Соневицький, „Любіть керамікою і реплікою хатини нутя чи зігнорувати. Треба раїнського Танку і фІльмо- 85 х 120 стіп від 6,500.00 дол.
подивляти, де в неї стільки вої Студії Авраменка. Хата з площею, 3 спальні, ЖОВТЕНЬ - МІСЯЦЬ
ва проф. Миколи Степаненка, Україну" В. Сосюра-М. Фо- Тараса Шевченка. Молода гараж на 2 авта від 33.000.00 УКРАЇНСЬКОЇ
яка полонила слухачів. менко. Публіка спонтанними вродлива і енергійна А. Строт, набирається енергії. Хотіла б ОКРЕМА У Б л Г А ! Д о всіх бувших перших Таншо-
згадати ще деяких жінок, які рнстіо перших шкіл Авраменка по цілім світі, які ще дол. КНИЖКИ!
Незвичайно гарне враження оплесками і квітами дякувала яка с головою ОЖ ОЧСУ і направду на це заслуговують, живуть і ті. що скрізь тепер мають свої ансамблі, щоб Д о всіх площ заведена: вода, Дешевше як з а пів ціни.
зробила Капеля Бандуристів співачці за П чудовий спів і володіє перфектно англійською але мушу обмежитись, лише надіслали матеріяли з їх виступів, рецензії а також фо- каналізація, електрика, те- Наша пересилка.
станиці 1-ої УД-УНА з Ню інтерпретацію пісень. При фор- і українською мовами, в корот- прошу держітеся сестрички,
тографії та імена керівників ансамблів, балетмайстрів, лефон і проведені асфаль- Ілюстрована Історія України,
тові дороги.
Йорку-Ірвінгтону під керівннц- тепіяні був композитор І. Со- кому інтерв'ю з репортеркою, вам ,,Бог допомагає...'
Інструкторів. Надіслані знімки будуть поміщені в про- Аркаса - . . - . - - - . „ - - - 17.00
Купно з а готівку або сплати. Відродження нації, Вншшчен-
пам'ятній книзі, яку плянусться "видати з нагоди тепе-
твом о. Головацького і В. невицький, що одночасно був пояснювала про українську рішніх ювілеїв. SUNNYLAND REALTY ка, 2 томи . . . . . . . . . – alO.OO
Юркевича (знаємо його ще зі співвиконавцем, а не лиш аком- культуру, мистецтво, традиції, В дні 30-го жовтня наші Stephen Kownlrhuk, Realtor Призначення Україна, Лкпв
Львова як одного з перших, паньятором співакамчюлістам. наші страви, показала хатину амазонки з ОЖ ОЧСУ влашто- Головна Танкова Академія видасть їм всім та іх- 865 N. Park Avenue - - - - - - - - - - - - . - 53.00
бандуриста-співака.) Співом „Не пора" закінчено Т. Шевченка і сказала, що в вують вишивані вечерннці. За- нім танцюристам Ювілейні Дипломи. Apoplca, Florida 32703 Писання Т. Шевченка, пов1с-
е
Капеля вперше виступала в " зразкове святкування. такій то хатині народився най- прошують вони все громадянс- Ті, що тепер прийдуть в суботу і неділю, проситься (805) 886-3060 ті. 2 томи - - - . - . - - . . - J3.00
Ню Йорку, але вона своїм j Багато неприсутніх можуть більшнй український поет, тво- тво і околиці численно прибути їх принести різні матеріяли і взагалі вартісні музейні Всі, 6 книжок, ціна їх 523.00
речі. Manhattan, East village
за 510.00.
складом (понад 40 осіб) днсцип- жаліти, що не були учасниками ри якого перекладено на різні і забавитись при звуках чудової Адреси, куди можна надіслати матеріяли або й RENOVATED В додатку, несподіванка в
лійою. до того відповідно діб- гієї взірцевої і дійсно мистець- мови. Треба було бачити як ті оркестри з Балтімору. Вступ відвідати Академію: TOWNHOUSE кожнім пакунку.
раннмн і добре виконаними ко ' Академії. наші жінки, як вони чудово лише 3 дол. Отож, киньмо 10 rooms, 3y2 bath Sc 3 apart– Пишіть SURMA
виглядали у своїх вишиваних лихом чрб землю, хай згине Телефони такі: (212) 982-7045 або 477-5267. ment. good income. Я20.000.00. 11 East 7th Street
блюзках. Справжні амазонки. Адреса Студії: 231 Е. 14-та вул., Н ю Порі;, Н. И. або 540.000.00 cash. New York, N.Y. 10003
ненависть, а в серцях наших хай дім - В. Авраменко, 130 Е. 3rd St., N e w York, N.Y.
Я не хвалю, але мушу дати їм запанує братня любов. Будь Call owner - (212) 477-0017
Увага! Увага! признання за їхню віддану пра- ласка прийдіть, ви своєю при: D Канаді — 196 Bat hurst Street, Toronto. Ontario, Canada, Dairy farm - 300 acres. 175'
F A R M S 8c CO. HOMES
Вже появилися друком два преважлнві історичні цю на прослану нашого народу і сутністю піддержите їх мо- M5T 2R8, telephone: 368-7282 bunk feeder, double-8 milking
документи: parlor. 4 silos. 2 corn cribs-110
батьківщини. Жадна з них не рально, чого вони так дуже ton ea. Stock capacity of 175 НАЙКРАЩІ
висовує свого ,,я", а спільно, потребують. Забава відбудеть- AA^AAwwfywwwiwvwwx^fvwwwwwwvwvvwwvwwwwwwwww^w head. Newly remodeled 4 bed- ПОСІЛОСТІ
„ Д е н н и к Н а ч а л ь н о ї К о м а н д и мов рідні сестри, працюють ся в Ст. Франціс залі о год. 4-ій room home. J275.000.0O. good ВСІХ РОДІВ
для ідеї, якій на ім'я Україна. terms.
У ГА" І с у д н а д г е н е р а л о м при Ліберті Ст. в Аллентавні. KEY P H A R M A C Y , Ш С КОРР OF KERHOKKSON. NY
Крок, за кроком, вони ідуть ОляЮречко Makitra (914) вгв-7500
М. Т а р н а в с ь к н м 1307-A Market Streef ^ Philadelphia, Pa.
Real Estate, i n c .
Tel. No.: 561-5244
DIARY O F T H E S U P R E M E COMMAND O F T H E 4 Steuben Street
UKRAINIAN O A U C I A N ARMY П Р О Ш У ВІДТЯТИ Ц Е ЗАМОВЛЕННЯ К Н И Ж К И : о Це назва Аптеки, напроти Ванамейкера, яку варто
Вам запам'ятати прн найближчій нагоді коли потріб- BATH, N.Y. 14810 ЙДо винанмуй
Сторінок 326 — тверда оправа. Ціна 10.00 дол. но Вам виповнити рецепти Вашого лікаря. Ліки тільки (607) 776-2468 FOR R E N T
Замовляти можна в книгарському відділі при „Свободі",
пересилаючи чек або поштовий переказ, долучуючн 0.75
С. ЛЮДКЕВІІЧ: оригінальні та безконкуренційні ціни роблять нас під
кожним оглядом найбільш побажаною аптекою міста ПРОДАЄТЬСЯ Westcheeter - Yonkers, N.Y.
Beat area, convenient to buses
центів на кошти пересилки. ДОСЛІДЖЕННЯ, СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ ФілядельфіІ, Па. НОВА ХАТА to N e w York City.
81-83 Grand Street Jersey Ctty, N J . 07303 а Кожна рецепта с експертно виконана в тягу 10 д о 15 з трьома спальнями, в иай-
(615 сторін, добрив папір, тверда оправа) хвилин, без зайвого довгого чекання. гарнішій дільниці міста. Про- і y2 VERY, LARGE ROOM
в Окрім цього ми також, на бажання, висилаємо Ваші енться писати д о : М. Kuman, Private house, children wel–
Ціна 10.00 дол., порто і опанування 0.85 центів. рецепти поштою д о всіх частин ЗСА. в тому случою вв tXorth Brookfield Street, come. 5275.00 per month. Call
та післптн його з чеком на 510.85. платите чеком після отримання Вашоі посилки. vincland, N J . 08360, або тел. Mrs Fontanlnl, (212) 994-5007
т Всі закордонні рецепти виконуємо швидко і ТОЧНО ЧС- (609) 696-4327
(з Канади просимо про поштові перекази)
на адресу:
рел наш європейський відділ, висилаючи ренепти до
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ
Apartment
всіх країн за виїмком СССР.
АБО КУПИТИ for rent in PASSA1C, N J .
Мґр Зіощеет Артиміа БУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕМЛЮ 4 large rooms, next to TJkraln–
звертайтеся д о lan Hall, reasonable rent, in
ДШІЛОМОВИИ А П Т Е К А Р УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 2 flamly home.
X UKRAINIAN MUSIC FOUNDATION GEM1N1 R E A L ESTATE CO. Call (201) 8SG-8402
98 — Second Avenue
^ сУо Dr. В. Karanowycz J0 New York, N.Y. Tel.: 477-6400
Й 174 Stuyvesant Avenue ч
і NEWARK, N.J. 07106 U.SA. ft
WACO І ковбасні вироби Нюарк-Вейлсбурґ
і род. дім, в д у ж е доброму ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ
за німецьким виробом д л я смакунгв.
4 t стані, великі кімнати. вик1н-
COSMOS PARCELS EXPRESS s ( Ц ю адресу можна відтяти і наліпити на коверту) у
Вироби у власній фабриці ковбас.
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША
яку найліпше люблять господині і цілі родини.
чена пивниця, новий в'їзд
д о гаражів, гарна дільниця,
УНСоюзу!
біля укр. кат. церкви.
CORPORATION НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО їм. Ш Е В Ч Е Н К А
Зайдіть д о найближчої крамниці KAKL EHMER.
KARL KHMER
Мейпелвуд
2 род. дім, 5 і 6 кімн.. окремі
огрівання на оливу, гараж m F U N E R A L D1RECTORS 41
І ліценція в;о „вгтт.тттосилторі", з метою упорядкування правописної практики видало
P O R K STORES на 2 авта, тиха вулиця.
друком книжку проф. д-рв 11. Ковалева Дзвонити веч.
добре відома фірма, п а ва протязі багатьох літ скоро Головна крамни'д^:
Українським ПРАВОПИС о. мостовий
І точно о б с л у ї о а у своїх багаточиелеинкх клієнтів у ва-
оклп) пачок-дарупків ш Україну й Іняохх частин ОПОР Цс посібник д л я учнів шкіл ук-
раїнознавства, студентів, виклада-
63-35 Fresh Pond Road Ridge wood - Brooklyn, N.Y.
Філії крамниць в Н ю Порку 1 поза містом. (201) 875-3083
SHARPE REALTY
ПЕТРО ЯРЕМА
Відборець нічого не платить. чів, журналістів, письменників, пое- УКР. ІЮГРЕЕНИК
(201) 899-7800
тів, пиднншщтв, пресових органів, Займається Похоронами
Тисячі задоволених клієнтів. культурних 1 про4)СС1йних орган1-
Всі посилки забезпечені. зацій та всіх, хто користусться ук- в BRONX, BROOKLYN,
Гарантована скора 1 точна достова. раінською писемною мовою і л ю - КОЛИ ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ N E W YORK І ОКОЛИЦЯХ
бить рідне слово.
Всі наші відділи мають на гкжаді великий вибір вн-
гокояісісннх товарів по д у ж е поміркованих ціпах.
Ц і н а : S:i^O
пеікч”илку
П0СИЛКУ-ДАРУН0К ДО СССР КОНТРОЛЬОВАНА
ТЕМПЕРАТУРА

За інформаціямн І безплатними каталогами, 96 стор., 5і,4" X 8Уі", напівтверда
звертатись до головного бюра або до всіх
витривала обгортка. ПОКОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ШИРОКОВІДОМОЇ ВСІМ ФІРМИ Peter Jarema
Через ввсокі кошти друку ft об-
наших відділів. межеюш наклад, УКРАГНСЬКИП
ПРАВОПИС ие продаватиметься в
книгарнях, ^а л о в е після над1слал-
PACKAGE EXPRESS 4 TRAvEL AGENCY, 1NC 129 BAST 7th STREET
NEW YORK, N.Y.
COSMOS PARCELS EXPRESS ня готівки, чека чи поштового nepe–
казу на адресу Н Т Ш : ^ ^
(Licensed by vneshposyitorg)
EXECUTIVE OFFICE
ORegon 4-2568
пі
CORPORATION SHEVCHENKO aamsronc soourrY, шс.
302-304 W. 13th Street. N e w York, N.Y. 10014
1776 BROADWAY NEW YORK, N.Y. 10019 Tel.: 581-6590 1 581-7729
Вислані тільки через наші відділи посилки доставляється
на призначену адресу в найкоротшому часі. Достапа поси- LYTWYN іь LYTWYN
488 Madison AveDfie Floor 21st Увага! Увага! лок гарантована. Належне мито оплачується тут у наших UKRA1NAN
Після підвишкн митянх оплат в СССР, надалі обслуго- У И Л j крамницях і відборець НЕ ПЛАТИТЬ НІЧОГО. При кон- FUNERAL D1RECTORS
(between 51st and 52nd St.) вусмо широкі круги наших иліглітіп І торах фірми с склади з різними одяговимн товарами, xap– AIR CONDITIONED
човими продуктами, скірами на обуву і т. п. по дуже низь- Обслуга ЩІжРА 1 ЧЕСНА.
New York, N.Y. 10022 ВИСИЛАЄМО з АНГЛІЇ ких цінах. Our Services Are Available
Anywhere in N e w Jersey.
Tel.: (212) 758-1150-1 д о СССР PACKAGE EXPRESS A TRAvEL AGENCY. 1NC Також займаємося noxopo–
ВІДДІЛИ: Гелефсш шші! на цвинтарі в Вавнд
^ СТАНДАРТОВІ ПАЧКИ З ХАРЧАМИ 1а додатковими Інформаціямн, звертайтеся д о голоппого бюра
Бруку і перенесенням Тлін-
Apple-valley. Minn. 55134 - 7707 147th 8 t 012-432-7083 або д о одного з вапшх підді,тіп.
' СТАНДАРТОВІ ПАЧКИ З МАТЕРІАЛАМИ ннх Останків з різних
N e w York, N.Y. 10003, 46 Second Avenoe A L 4-6466 Відділи відчинені щоденно від 9 год. ранку до 6 вечори країн світу.
New York. N.Y. 10011. 186 W. 14th St. OH 3-2683 НА ОДЯГ По суботах і неділях від 9 ранку до 4 по пол. 801 Springfled Avenue
So. Boston. Maaa. 02127, 389 Weet Broadway 268-0068
Buffalo, N.Y. 14206. 662 F!Hmore Avenoe TL 6-2874 ^ ХАРЧОВІ ПАЧКИ З ВИБОРУ ВИСИЛАЮ- НАШІ ВІДДІЛИ
BROOKLYN. N.Y. 11218 - 485 McDonald Avenue „ „ „ . . „ „ „ „ „ - . – 633-0090 iRvraoTON, N.J.
Chicago. Ш. 60622, S222 Went Chicago A T ^
Chicago. HL 60629. 2861 W a i t 60th Street
DAo - w w
W A 6-2787
чого SEW YORK 3. N.Y 78 Second Avenue „ „ . . – - OR 4-1540 NEWARK, N.J.
Cleveland, Ohio 44164, 6879 State Road 884-1788 ^ РІЗШ АТРАКЦІЙНІ ТОВАРИ З ВИБОРУ NHW YORK, N.Y. 10003 - 324 East 9th Street . „ - . „ „ . „ „ – ^ . . (212) 475-7430 ESsex 5-5555
frvtngton. N J . 07111. 762 Springfield Avenue JCS 2-4686 401JTH R i v K R N.J. - 41 Whltehead Avenue .. , . . . „ . . . . CL 7-6320
lrvincton. N J . 07111. 1082 Springfield Avenue 874-6446
КЛІЄНТА PHlbADEJLPHLA. 23, Pa. - 631 West Glrard Avenue , „ . „ - „ „ „ , „ „ „ PO 9-4507
Orand Rapfcte. Mleh. 49604. 666-68 Bridge St. N.W. ^ АКОРДЕОНИ МАРКИ ГОГНЕРА M X E N T O W N . Pa. - 126 Tilghman Street HE 5-1654

Hartford, Сова. 08106, 618 Park St.
QL 8-2266
246-9478
^ МАШИНКИ ДО ПИСАННЯ LOS A N G E L E S 4. Cal - 15D So vt-rmont Ave. . „ . . . . „ „ „ „ - . „ –
CH1CAGO 22, ill. - 1241 No. Ashland Avenue . . „ „ „ „ . „ „
D U 5-6550
H U 6-2818
S1NKOWSKY
Lokewood. N J . 08701, 241 Fourth Street FO 6-6669 ^ БЮРОВІ І КИШЕНКОВІ КАЛЬКУЛЯТОРИ CH1CAGO, 1U. в0в29 - 2608 West 69th Street . . . – . - . . . . . „ „ – - (ЗІ2) WA 5-2787
Los Angelea, Calif. 99022, 980 8 . Atlantic Blvd. A N 1-2994 Корнстайте з услут вашої фірми, яка мас 30-літній CHICAGO, m. eoeo9 - 1855 w. 47th st . . . . . . . „ . . „ „ „ „ „ . . „ . „ . FR e-6755 FUNERAL SERviCE
New Haven, Conn. 06511. 1829 Boulevard LO 2-1448 досвід. BALTIMORE, Md. 21231 - 1828 Fleet street - - . „ . ^ . . , , – - - ^ – DI 2-4^240 8585 East Tremont Avenu?
Newark. N J . 07106, 698 Sanford Avenrw 878-8788 Пишіть або телефонуйте по ваші спеціальні ката- OETROlT 12, Mich 1І6ОІ Jos. Campau Avenue .,.– „ „ . - – . „ – 865-6780 BRONX, N.Y. 10465
Paaaalc. N J . . 176 Market Street O B 2-6687 логті, цііипткп, летючки ft Інформації. HARTFORD 6. Conn. - 122-126 Hillside Avenue -'-– 246-2348 Tel.: 868-2475
Pateraon, N J . 93596, 80 Broadway 645-2028 Затямте вашу адресу 1 число телефону: 4 A H W A Y N..1 47 E Milton Avenue ,, ,' , 881-8800 m
SYRACUSE. N.Y. J3204 - 51S Marcellus Street . „ „ „ . „ „ . „ „ . „ 475-9746
Phfladerphla, Pa. 19122, 1214 N. 5th St.
Philadelphia, P a . 19141, 4925 OM York Bd.
PO 6-4818
OL 5-9586
T A Z A B A CO. LTD. C L E v E L A N D ІЗ. Ohio - 1028 Kenllworth Avenue . „ „ „ . . „ ' PR 1-0696
191 Avenoe "A"
NEW ТОВК. N.Y. 10009
PitUbnrgh. Pa. 15208, 1807 E . Caraon Street H U 1-2750 18 Stayveaaat Street, N e w York, N.Y. 10003 HAMTRAMCK. Mich. - 11339 Jos. Cwnnau Avenue - „ . - „ „ . . l - „ – 865-6740 T e x . : 674-8680
Ява Francisco, OaL 94115, 1826 Drrtaadero St. F l 6-1571 Т е л : (21X) 154-4160 ^TTEFALO 12 N Y - 701 Ftlmore Avenue -" , rt,-- TX 5-0700 Директор ЯОСИф
Trenton, N J . 08820 - 4 Quay C o e r t – TeL: 609-685-4867 або W O O D H A V E N . Queens, N.Y. - 80-14 Jamaica Avenue - , – - – - - - - - - - 296-5250 СЕНКОВСЬКИИ
Waterbory, Conn. 06710. 566 Cook S t . P L 6-6766 PHOENTX, Artx. 85027 -^ 22047 N. Black Canyon Hwv , j r . ,, (602) 942-8770 Зааідус влаттуваялжм по-
Woodhaven. N.Y. 11421. 94-08 Jamaica Avenoe
Worcester, Maes. 01810, 144 МШЬпгу Street
441-4712
S W 6-2888
TAZAB A CO. LTD. S r L v E R SPR1NG, Md. - 1002 Kennebec Avenue - - . - - - . . „ - . . . . . . . (301) 589-4464
МІАМІ BEACH Fla. 33139 - 1201 - 17 Street - - „ . . . . . „ „ „ „ . (305) 673-8220
хорояів в каплнцях, поло-
женвх в кожнім районі
Yoongvtown, Ohio 44608, 899 W. Federal Street BX 8 ^ 4 4 0 273 Old Brompton Road, London S W 58 .ГВ LAlKEWOOD, N.J. 08701 - 234 Second Street . - - - . „ . . - - - - . „ „ - - – 363-0494 міста. Похорони по міпі-
r o r t Wayne, bad. 48888 - 1897 B s l i s n t i Bd. TeL: 489-6482 Eagtaad HERK1MER, -N.Y. - McKennan Rd. -, -. - , r (315) 363-0494

я vssssssssssssssssssssssssssssssr'ssssssssM
М^МЙЙЙМААЙААЙАЙЙЯЙМІЙЙААЙАЙАЙАМЙЙМЙЙЙАЙАММ