ROMANIA – TIMISOARA str. Baader nr 11,Cod postal1900 Tel & Fax 056-436755;056200368; 092259249 e-mail: office@doset2.dnttm.

ro
www.dosetimpex..ro

APROBAT DIRECTOR GENERAL Ing. Ioan Silviu Dobosi

Verificarea DTP

Cod: PSQ -7.3/11

Copie nr. Posesor copie:

Copie controlata Copie informativa

x

PG-01-F-01/ Rev.1

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ-7.3/ 11

Pag. 2 / 11 Ed.1 Rev. 0

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA S.C. DOSETIMPEX SRL: MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA DOCUMENTULUI SI / SAU A INFORMATIILOR CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, ESTE INTERZISA FARA ACORDUL S.C. DOSETIMPEX SRL

EVIDENTA SI CONTROLUL REVIZIILOR

Elaborat NUME
Ing.

Verificat
Ing. Stefan Duna Director Executiv dec.2001

Aprobat
Ing. Ioan Silviu Dobosi
Director General dec. 2001

Ed.

Revizia:

FUNCTIA DATA SEMNATURA

Asigurarea Calitatii dec. 2001

0 1 x

1

2

3

4

5

Pag

Rev .

Descrierea reviziei

Pag .

Rev .

Descrierea reviziei

PSQ-7.3/11-F-02/Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ-7.3/ 11

Pag. 3 / 11 Ed.1 Rev. 0

1-11

0

PSQ-7.3/11-F-02/Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 3 / 11 Ed.1 Rev. 0

1. SCOP 1.1 Stabilirea modului de lucru şi a responsabilităţilor privind organizarea, efectuarea, înregistrarea şi controlul activităţiilor de verificare a DTP pentru a asigura ca verificarea proiectului este realizata într-o maniera planificata,controlata si documentata. 2. DOMENIU 2.1 Procedura se aplică în activitatea de verificare a tuturor documentelor tehnice elaborate de S.C. Proiect cat si ale subcontractantilor S.C. Dosetimpex pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a cerintelor de calitate specificate pentru care S.C. Dosetimpex are responsabilitatea. 3. DEFINIŢII 3.1 Verificare – o activitate necesară şi obligatorie pentru a asigura că o documentaţie tehnică îndeplineşte cerinţele specificate (date de intrare, proceduri tehnice / asigurarea calităţii, ghiduri de proiectare, etc.) efectuată de către persoane competente prin evaluarea tehnică a tuturor documentelor componente în scopul asigurării completitudinii şi corectitudinii întregii documentaţii. 3.2 Documentaţie tehnică de proiectare- documentaţie compusă din părţi scrise şi părţi desenate, care defineşte un sistem, o instalaţie, un echipament sau un alt produs, prin care sunt descrise, justificate şi stabileşte toate caracteristicile, informaţiile, cerinţele, procedurile şi controalele necesare execuţiei, montajului şi exploatării acestora în conformitate cu condiţiile stabilite în tema de proiectare. 4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 4.1 MC - 01 “Manualul Calităţii” 4.2 PSQ – 16 “Controlul inregistrarilor calitatii “ 5. RESPONSABILITĂŢI
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 4 / 11 Ed.1 Rev. 0

5.1 Managerul General 5.1.1 Realizează colectivul de elaborare şi verificare a documentaţiei tehnice de proiectare, stabilind şeful de proiect şi verificatorul acesteia. 5.1.2 Programează activitatea de elaborare şi verificare a documentaţiei tehnice de proiectare. 5.1.3 Controlează respectarea termenelelor din programul de verificare a lucrării. 5.1.4 Soluţionează eventualele divergenţe între verificator şi şeful de proiect. 5.2 Verificatorul 5.2.1 Efectuează verificarea în condiţiile prezentei proceduri. 5.3 Şeful de proiect 5.3.1 Prezintă lucrarea la verificare ,la termenul prevăzut. 5.3.2 Asigură întroducerea în lucrare a eventualelor modificări sau corecturi rezultate din procesul de verificare. 5.4 Consiliul tehnic 5.4.1 Asigura confirmarea DTP prin analizarea dovezilor obiective prezentate de întocmitor si verificator si avizarea DTP prin emiterea Procesului verbal de aizare pentru confirmarea calitatii DTP. 6. MOD DE LUCRU 6.1 Sistemul de verificare a proiectarii se bazeaza pe un program de verificare a proiectarii care se stabileste pentru fiecare lucrare în prate,de catre Consiliul Tehnico Economic (CTE ), în faza de lansare a lucrarii, în stransa legatura cu termenele de predare. 6.2 Programul de verificare cuprinde: 1° etapele de verificare obligatorii prin care trebuie sa treaca orice documentatie tehnica de proiectare si anume: a) verificarea curenta care consta în: verificarea de amanunt efectuata în conformitate cu criteriile de acceptare din Anexa “ A “de “verificatorul” care nu a participat la întocmirea lucrarii si are o competenta în problema care o verifica,cel putin egala cu a întocmitorului; verificarea de ansamblu efectuata în conformitate cu criteriile de acceptare din Anexa “ A “de Seful de proiect sau Seful de proiect de specialitate( Sef de compartiment );
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 5 / 11 Ed.1 Rev. 0

verificarea AQ efectuata în conformitate cu criteriile de acceptare din Anexa “ A “ de Responsabilul calitatii privind respectarea prevederilor procedurilor aplicabile DTP în cauza. b) analizarea proiectarii efectuata în conformitate cu prevederile procedurii PSQ –7.3/ 12 “Analizarea si avizarea documentelor “de Consiliul Tehnico Economical (CTE ), pentru a confirma ca documentele documentatiei tehnice de proiectare sunt corecte. 2° etapele de verificare suplimentare si facultative la care este necesar sa fie supus sistemul proiectat functie de specificul si complexitatea proiectului, de gradul de standardizare, de nivelul tehnical executantuluisi de similitudineacu proiectele probate anterior în practica. 6.3 Alegerea metodei de verificare suplimentara se face de catre CTE, la propunerea Sefului de proiect / Sef de proiect de specialitate (care are responsabilitatea executarii lucrarii), astfel : a) analize alternative care urmaresc confirmarea rezultatelor prin alte metode de calcul sau analiza mai simplificate sau mai putin riguroase; b) verificari interspecialitati pentru examinarea la nivel de CTE a unor probleme tehnice de corelare a solutiilor de proiectare care se elaboreaza interspecialitati (se efectuează la acele lucrari care prin natura solutiilor /activitatilor ce le implica de proiectare, de constructie monta etc, pot afecta în faza de proiectare, constructii- montaj, sisteme sau echipamente sau parti din acestea de la alte specialitati; . c) verificari ISCIR se efectueaza pentru proiectele de echipamente si conducte supuse jurisdictiei ISCIR sau modificarilor de proiecte care sunt supuse prescriptiilor tehnice ISCIR, care, de la caz la caz, presupune: verificare, avizare, certificare si înregistrare în limita domeniului de autorizare stabilit de ISCIR; c) verificari MLPTL conform cerintelor din Legea 10/95 privind calitatea în constructii în care se prevede ca proiectele aferente sa fie verificate suplimentar si avizate de proiectanti atestati MLPTL; d) analize speciale de cod se efectuează în cazuri speciale dacă se constată necesitatea
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 6 / 11 Ed.1 Rev. 0

efectuării ca metodă de verificare suplimentară, fiind elaborată de către S.C. Dosetimpex, la solicitarea expresă a clientului. ( ex: Programul Triflex –AAA Technology & Specialities, Co, Inc . Houston, Texas, SUA- utilizat pentru determinarea eforturilor unitare, deplasarilor si reactiunilor din sistemele de conducte solicitate la temperatura, presiune interioara si exterioara,sarcini uniform distribuite si concentrate. e) alte verificari cerute de legislatia în vigoare, cum ar fi cea impusa prin ordonanta nr. 95/31.08.99 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale. 6.3 Verificarile suplimentare pot fi aplicate fie separat, fie împreuna pentru acelas proiect. 6.4 Programul de verificare a proiectarii se stabileste în scris si cuprinde metodele de verificare Alese, o scurta motivare a alegerii acestora, planificarea etapelor de verificare, persanele nominalizate cu realizarea verificarilor si documentele necesare pentru evidenta obiectiva a verificarii de proiect. 6.5 La prezentarea lucrarii pentru avizare finala este necesar ca Programul de verificare stabilit sa fie realizat integral. 6.6 In cazul lucrarilor de proiectare executate de subproiectanti ai S.C. Dosetimpex, Seful de proiect care administreaza aceste contracte ia masuri ca subproiectantii S.C. Dosetimpex sa-si stabileasca sa aplice si sa documenteze în scris programul corespunzator de verificare a proiectarii. 6.7 Personalul însarcinat cu executarea verificarilor este desemnat dintre specialistii S.C. Dosetimpex care nu au participat la întocmirea lucrarii si au un nivel de competenta cel putin egal cu al întocmitorului în domeniul pe care îl verifica. 6.8 Verificarea unei documentaţii tehnice se realizează de către verificatorul desemnat, care va utiliza în activitate sa o Fişă chestionar de control (FCC). 6.9 În urma verificării de amănunt şi de ansamblu a lucrării, verificatorul completează FCC cu verificările făcute şi rezultatele obţinute. 6.10 În urma verificării, dacă e cazul, întocmitorul va opera toate modificările sau omisiunile semnalate. 7. ÎNREGISTRĂRI

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 7 / 11 Ed.1 Rev. 0

7.1 Fişele chestionar de control utilizate de verificator, datate şi semnate, sunt înregistrăride calitate şi se tratează în conformitate cu prevederile procedurii PSQ-16 “Controlul inregistrarilor calitatii “

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 8 / 11 Ed.1 Rev. 0

ANEXA

A CRITERII DE ACCEPTARE

Verificarea de amanunt. I Verificarea părţilor scrise ale proiectelor pentru constructii noi, în ceea ce priveşte: A Rezistenta si stabilitate A1 proiect de constructie 1. Incadrarea in zona seismica. 2. Stabilirea categoriei si clasei de importanta 3. Preluarea datelor din avizul geotehnic 4. Solutii de fundatii/ infrastructura 5. Solutii de protectie fata de agresiunea solului,mediului,activitatii curente 6. Conceptia ansamlului structurat si stabilitatea elementelor compartimentare inclusiv 7. a finisajelor 8. Calculul ansamlului structurat 9. Calitatea materialelor structurale utilizate 10. Rezolvarea la nivel de detaliu

de

A2 proiect de instalatii 1. Conceperea si realizarea instalatiilor cerintelor de rezistenta si stabilitate impuse de zona seismica ,categoria de importanta ,amplasarea si pozitia acestora in constructie 2. Conceperea si realizarea,amplasarea si protectia instalatilorpentru asigurarea reistentei la actiunile agentilor ,chimici sau de mediu 3. Conceperea si realizarea instalatiilor pentru a nu se distruge sau deforma la tasarea diferentiata a constructiei sau terenului 4. Rezistenta mecanica a instalatiilorla : presiunile interioare maxime in exploatare ,socuri interne sau externe ,la actiunile exterioarece pot surveni in timpul exploatarii in functie de pozitia subterana sau aeriana , la manevrele de actionare ,utilizare sau interventie pentru reparare 5. Masuri de preluare a dilatarii ca urmare a cresterii temperaturii sau a persiunii,inclusiv la trecerea prin elementele de constructie B Siguranta in exploatare B1proiect de constructii si arhitectura 1. Masuri pentru impiedicarea alunecarii in timpul circulatiei pe orizontala si de protectie contra accidentarii la denivelari ,scari,rampe ,etc 2. Asigurarea unei circulatii sigure si a gabaritelor de trecere pentru oameni si vehicole in interiorul incintei sau al constructiei
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 9 / 11 Ed.1 Rev. 0

3. Iluminatul natural si artificial interior si exterior 4. Masuri de protectie : antiefractie /fata de elemente proieminente/ la arsuri produse de aburi ,suprafete fierbinti si explozii 5. Masuri de electrosecuritate 6. Cerinte pentru urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si pentru utilizarea in siguranta a acestora B2 proiect de instalatii 1. Securitatea utilizatorilor constructiei 2. Securitatea de contact cu partile statice sau in miscare a instalatiilor pentru a nu produce leziuni 3. Asigurarea iluminari normale si de siguranta necesare 4. Protectie la electrocutare sau explozie ,inclusiv la descarcari atmosferice 5. Realizarea etansarii instalatiilor in conformitate cu destinatia incaperii 6. Amplasarea si realizarea instalatiilor pentru asigurarea securitatii la intryziune din exterior si efractie 7. Securitatea exploatarii instalatiilor prin: • Masuri de protectie pentru evitarea pericolului de explozie • Amplasarea si realizarea instalatiilor de alimentare cu combustibil gazos,lichid si solid ,inclusiv a instalatiilor de ardere ,cosuri si canale de fum pentru evitarea pericolului de explozie • Asigurarea aerului necesarb arderii la cazane sau incalzitoare de apa pentru evitarea pericolului de asfixiere sau explozie • Asigurarea functionarii instalatiilor sau opririi in conditiide siguranta in cazul intreruperii accidentale a energiei de alimentare ,pentru cazuri speciale 7 Protectia constructiilor la descarcari atmosferice 8 Completitudinea prevederilor privind urmarirea comportarii in timp C Siguranta la foc C1 proiect de constructii si arhitectura 1. Protectia la foc fata de vecinatati 2. Incadrarea in categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice 3. Gradul de rezistenta la foc a cladirii, densitatea sarcinii termice de incendiu si corelarea acesteia cu destinatia ,numarul de etaje si aria construita 4. Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatade ,precum si posibilitati de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti 5. Asigurarea cailor de evacuare si salvare a persoanelor si realizarea de masuri constructive de protectie la foc a cailor de evacuare 6. Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiului si mijloace de protectie si salvare 7. Realizarea de cai de acces interioare si exterioare pentru interventie 8. Elaborarea planului de autoaparare impotriva incendiilor C2 proiect de instalatii
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 10 / 11 Ed.1 Rev. 0

Masuri de eliminarea riscului de incendiu la constructii civile 1 Indicarea gradului de rezistenta la foc a constructiei ,densitatii sarcinii termice de incendiu in corelare cu destinatia ,numarul de etaje ,aria construita si prevederile instalatiilor de avertizare ,semnalizare si actionare a sistemelor de stins sau limitare a incendiului 2 Asigurarea alimentarii cu energie electrica pe durata incendiului in conformitate cu gradul de importanta al cladirii sau echipamentelor 3 Rezolvarea amplasariisi realizarii centralelor termice si a depozitelor de combustibil astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie 4 Amplasarea si realizarea instalatiilor de ventilatie astfel incat sa impiedice propagarea focului si fumului dintr-un compartiment in altul 5 Realizarea sistemului de evacuare naturala / mecanica a fumului de pe caile de evacuare 6 Iluminarea de siguranta a cailor de evacuare D Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului D1 proiect de constructii si arhitectura 1. Protectia fata de noxele din exterior / interior si poluarea mediului exterior prin degajarea de noxe din interiorul constructiei 2. Asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitatii si numarul de ocupanti 3. Asigurarea conditiilor de mentinerea igienei 4. Realizarea evacuarii apelor uazate si deseurilor solide din exteriorul /interiorul constructiei fara a se afecta mediul sau sanatatea oamenilor 5. Asigurarea conditiilor de iluminat natural / artificial functie de activitati pe timp de zi/noapte D2 proiect de instalatii 1 Realizarea si amplasarea instalatiilor de ventilare / climatizare care sa asigure concentratiile admisibile de noxe specifice activitatii desfasurate in constructii 2 Realizarea si amplasarea sistemelor de incalzire care sa asigure temperatura de confort specifica activitatii 3 Masuri pentru asigurarea potabilitatii apei si evitarea amestecului cu apa uzata 4 Conceperea si realizarea instalatiilor de distributie si stocare a apei calde ,inclusiv controlul temperaturii pentru evitarea contaminarii cu Leglonella 5 Conceperea , realizarea si amenajarea sistemelor de canalizare pentru impiedicarea refularii, a patrunderii apei in cladiri si asigurarea protectiei mediului 6 Realizarea etanseitatii si a eficacitatii evacuarii produselor de ardere din sistemele de incalzire si preparare a apei calde menajere 7 Conceperea ,realizarea si amplasarea cosurilor de evacuare a gazelor de ardere pentru asigurarea dispersiei corecte a substantelor poluante 8 Conceperea si realizarea instalatiilor de iluminat pentru asigurarea nivelului de iluminat necesar
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 11 / 11 Ed.1 Rev. 0

E Protectia termica ,hidrofuga si economia de energie E1 proiect de constructii si arhitectura 1. Inscrierea in conditiile climatice 2. Asigurarea conditiilor de mediu interior functie de tipul de activitati si numarul de ocupanti in regim de iarna /vara 3. Asigurarea confortului utilizatorilor prin minimizarea consumului energetic realizat pe baza conformarii constructiei si a elementelor de inchidere exterioara 4. Evitarea aparitiei condensului la partea interioara a suprafetelor exterioare cu diferente de temperatura sau umiditate semnificative. 5. Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa (din sol / prin invelitori ) E2 proiect de instalatii 1 Calculul si dimensionarea instalatiei de incalzire corespunzator conditiilor climatice si rezistentei termice a elementelor perimetrale de inchidere 2 Masuri pentru asigurarea continuitatii functionariisistemelor de incalziremsi asigurarea conditiilor de confort termic prin solutii evoluate de izolare si protectie 3 Masuri pentru reducerea pierderilor de energie la transportul agentului termic /frigorificpe traseele de instalatii prin rationalizarea si izolarea acestora 4 Masuri pentru monitorizarea /contorizarea consumului de utilitati ale cladirii( apa rece,calda , energie electrica / termica, etc.) 5 Asigurarea etanseitatii si protectiei impotriva coroziunii pentru conducte ,canale de aer si echipamente 6 Adoptarea vitezelor de circulatie a apei calde ,agentilor termici si a aerului cald care sa conduca la consumuri minime de energie pentru pompare si transport 7 Alegerea armaturilor si a obiectelor sanitare care sa permita reducerea pierderilor si a risipei de apa 8 Utilizarea pe cat posibil a resurselor neconventionale de energie F Protectia la zgomot F1 proiect de constructii si arhitectura 1. Inscrierea in conditiile de mediu 2. Atenuarea zgomotelor aeriene/ de impact provenite din exteriorul spatiului considerat functie de activitatile ce se desfasoara 3. Reducerea propagarii zgomotelor in exteriorul constructiei pentrua nu afecta confortul ocupantilor din vecinatate F2 proiect de instalatii Limitarea zgomotului transmis in exterior 1 Amplasarea si realizarea montarii agregatelor in miscare( pompe, ventilatoare, motoare , compresoare etc. ) asfel incat sa se limiteze transmiterea zgomotului . 2 Stabilirea vitezelor de circulatie a fluidelor prin conducte si canale in vederea reducerii nivelului de zgomot( masuri de atenuare si amortizare a zgomotelor si vibratiilor .
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 12 / 11 Ed.1 Rev. 0

3 Prevederea de armaturi si pozitionarea acestora astfel incat sa se reduca nivelul de zgomot in timpul utilizarii. 4 Alegerea aparatelor si echipamentelor electrice astfel incat sa se reduca nivelul de zgomot la utilizare. 5 Realizarea prinderii instalatiilor de conmstructii cu elemente care sa amortizeze zgomotele si vibratiile . II Verificarea părţilor scrise a proiectelor pentru constructii existente sau a altor categorii de lucrari ( reparatii ,modernizare,etc.) , în ceea ce priveşte: 1. Claritatea şi completitudinea datelor de intrare 2. Respectarea soluţiilor de la fazele anterioare/ acordurilor şi avizelor necesare 3. Raţionalitatea şi adecvabilitatea ipotezelor care au stat la baza activităţii de proiectare 4. Corectitudinea metodelor de calcul, a programelor de calcul 5. Corectitudinea (din punct de vedere al ipotezelor) notelor şi breviarelor de calcul, a formulelor, a interpretării rezultatelor 6. Satisfacerea cerinţelor de interfaţă 7. Adecvabilitatea cerinţelor privind alegerea echipamentelor 8. Compatibilitatea materialelor alese cu condiţiile impuse prin temă 9. Luarea în considerare a experienţei dobândite din lucrări similare 10. Analizarea aspectelor privind: fiabilitatea, funcţionarea, întreţinerea, rezistenţa mecanică, accesul, mijloacele de intervenţie, etc. 11. Îndeplinirea cerinţelor sanitare, de protecţia muncii, PSI 12. Corectitudinea antemăsurătorii 13. Satisfacerea de către sistem (echipament) a cerinţelor din datele de intrare 14. Prevederea cerinţelor de control al calităţii în fazele de execuţie, montaj, PIF şi exploatare pentru echipamente şi instalaţii 15. Verificarea condiţiilor de manipulare şi depozitare a procedurilor prescrise de proiectantul acestora III Verificarea partii desenate 1. Gruparea desenelor pe sisteme funcţionale 2. Redarea informaţiilor grafice în formatele şi detaliile corespunzătoare 3. Folosirea formatelor standardizate
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 13 / 11 Ed.1 Rev. 0

4. Dispunerea detaliilor pe planşe corespunzătoare pentru ocuparea corectă şi integrală a suprafeţei şi a aşezării şi legăturii logice între detaliile componente unei planşe sau între desenele componente ale proiectului. 5 Asigurarea gradului optim de detaliere a informaţiilor prin adoptarea unor scări corespunzătoare pentru planşe 5. Indicarea documentelor scrise sau desenate care se consultă odată cu planşa respectivă 6. Semnalarea aspectelor speciale prin mijloace grafice adecvate 7. Asigurarea corespondenţei între caracteristicile materialelor echipamentului sau instalaţiilor şi cele ale ofertelor, cataloagelor, prospectelor 8. Respectarea standardelor pentru scriere, cotare, simboluri, semne convenţionale, unităţi de măsură 9. Realizarea identităţii între elementele desenate şi reprezentările lor din legenda planşei 10. Diferenţa în reprezentare între obiectele existente şi cele care fac obiectul propriu-zis precum şi între diferitele etape de execuţie avute în vedere 11. Asigurarea corectitudinii textului notelor şi a poziţiei lor pe planşă funcţie de relaţia cu întreaga planşă sau cu desenele componente 12. Aceeaşi problemă pentru legendă 13. Idem privind completarea tuturor rubricilor şi căsuţelor tabelelor sau formularelor tipizate Verificarea de ansamblu I Verificarea de ansamblu a documentaţiei tehnice de proiectare( pentru constructii noi,existente si alte categorii de lucrari) cuprinde, ca un minim, următoarele: 1 Corectitudinea întocmirii (conţinutul şi forma de prezentare) şi a respectării prevederilor cu caracter normativ aplicabil; 2 Completitudinea pieselor scrise 3 Concordanţa între diferitele părţi ale lucrării; 4 Încadrarea în tema de proiectare. 5 Verificarea alegerii corecte a materialelor / componentelor (completitudinea şi corectitudinea caracteristicilor); 6 Verificarea ipotezelor de calcul, brevialelor de calcul şi interpretarea rezultatelor. . 7 Verificarea standardelor, normelor şi normativelor aplicabile. 8 Verificarea pieselor desenate d.p.d.v al completitudinii (cuprinderea tuturor elementelor necesare punerii în operă) şi corectitudinii. 9 Concordanţa dintre diferitele documente ale lucrării
PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0

DOSET Impex

VERIFICAREA DTP
PSQ -7.3 / 11

Pag. 14 / 11 Ed.1 Rev. 0

10 Verificarea funcţionalităţii soluţiilor adoptate (precizarea corectă a funcţiilor sistemului); 11 Verificarea economicităţii soluţiei adoptate; 12 Verificarea realizării siguranţei în funcţionare şi a calităţii. C Verificarea d.p.d.v. AQ 1 Existenţa contractului / temei de proiectare- respectarea prevederilor contractuale şi a temei de proiectare, privind volumul informaţional produs 2 Existenţa procedurii de elaborare a lucrării (pentru faza şi tipul lucrării) 3 Completitudinea pieselor listate în borderou 4 Întocmirea DTP conform procedurilor aplicabile (formă şi completitudine) 5 Specificarea codurilor, standardelor, etc. aplicabile ,inclusiv ediţia 6 Corectitudinea şi completitudinea actelor normative specificate 7 Corectitudinea şi completitudinea cerintelor de asigurarea calitatiiconform legislatiei în vigoare 8 Respectarea programului de verificari,analiza FCC de verificare. 9 Verificarea avizelor si vizelor DTP si în special a PV-CTE 10 Respectarea procedurii de modificare a DT (dacă este cazul)

PSQ-7.3/11-F-03 / Rev.0