Ford Fiesta

'artal~o:mj'egy,zek:

Am~t Onnek ~nduIICls, ,eI6Hh.Jldnih:) kelill 1M uszerfcd IKezelloe~elmlek

FICi'fes esslel~o,z;tefes Bellso sl,erelviny

.4 18 26

30

Indites is Im,e,nef

II,nditcs is Imenet 40

IF,e,kezes, 42

IMens! Clutomatiikaval 44

Manet utanfuto;vcdltetoterh'eles 4,6

Menef kataUz!afio;rrcll 48

Fontas tudllnivCl~6'k es odot,ok

Rendszeres. kOlrbolntortas/opollas, 5.0

,Segf,ts, magadon 64

M'usz,alki ,adcdo:k '78

Bei~zinkuln6~84 C~msz6jegyzik 88

IFI:gyeJlm:8zJemO' jsleit a kezelesi ut,QsihlSbc!!l

MI \Nlloi 'C)nt es farsutosat? Mi ve dil megl gapkocsiJaf 0 kon~,kt6J7 Ebben a ~az·eJl4.isi utmutotOOOlti v'Olnnak ily-en IllIfak]sok ,ill;s 'olokart • AC HTUNG • (FigyelemO szOvol 6$ agy Ihoroms.z6gben levo taikiOlt6jeBei jeleuuk.

Gipkoesijabol'l a ko¥e1Ike,Zlo iIlglyaimedet5 kepjelek vanna Sllhe'vezva:

rio ·On eztcz N.AC f-1TU NG· kepj 9~e' e91'( If'iylltott kanyv I<epjellevel egyutt I6tjo, okkor 01 hibJI megelOl.eSB vegatl f,el,tefi'enOi alWmsOi el eloSlof Q 6lslesi (Jtmutato.

Ez o lice pj el ovjOI 6nt Cl gyulltasberende1.9,S nogyteszulsege 61. Ez:<e·ket -0 r'esze at oem sz·obad erlntenl. omT·g Oi motor ~or.tj

G~pkocsUaf'lak egyes a~kQltr!llrSiei ozibesnst tcrtclmozncfnok. pi:. t6mTtesek vogyaz alJifomcltikus hOj1t6mO fek:s:zologjoi. »a czeeszrpo. belegzese korQS 'ozegeszsegra. elM ezan ·ollicaitn~~elld(el t6rt~:f'!6 munko soran okvetilenOI vi$alJOnk IPorvedo rnoszkot Azozbesztpor eUavolito:so pors-zivOssal es nern fUJasool t6rtenJen. Azbe.s:z:ftortOlmO ·allkohes;r;e.k kOnyn¥ebb fell~mere,se· ~gettorok m~I,left CD kOvetke:ro k'~pje~ \IIaoa.lhelv~e:

2

& rill

ill m

EIOsz6

'I

Graru~6lunk OJI Ford IRles,to gepkocsljanm:. Forcdilson k€ml)1ffi eg{ ke\l\9s IdiCStcUOl, !logy €!\Zen kazel9sl (drnutat6 seg'[tsagevelkocslJ6t meglsmerJe, G6pk.~lj6¥OJI' torfeno bl~,ons6go.$ lbarTI6~moo no--vell '0 gazehlOClg:OSsOgot, bl;rt·oFi56goI a kO.zJeked'SOOin. lorgolomoorli €lS tObb OrOmO,t tal61 m autolgSOOP"l.

• Ez. 01 kitiellkl ulm'iww6 oj~konat(;mt ny(ljt ,Onnek g:epkoc:sija kSZlEl,leser6t o.t1et'€I,ket co C mfnoonnopl memeUeteshez. !loj:6t moga oltol vegemet6 mQiVeletelkh.ez ('Segas mogodon" dmG WeJeze ) es a kiJcs! qpolasohol,

.' lehosro kei'U11 C~ kinyomtot6s 1d6s.z'okObon meglev6 ~eheheges ffelszereles. l"iN~hJiriY 1'ellsz.e.r€iles ~asessej kerolhet alkatmozoora, m. csck bllzoJ11Yos plccokon iesz ~ophot'6. Az. On kocslfipusOinal a tenylegesen m,e'glevO ber,ende~9oo'kHs\ \KInaf~Olika ~err6s,

• Az audio ~ ~6d1Q ke~~le!S1 w,mutmo,lcl t6jekoztat a Ford audlopfogramr6l .

• ' A szarvlztilze't nyw inform6c16t a Ford garoncl6r61. 0 Ford ~mbantana$i ren:dsle:m51 ~s 'tartcfimana a szaiVIz. ol~ol n,yiQ:Jtotil 19~ol6ookot "

A rendszS'1'e$ koroor;,tortas biltositjaa g£lpkocsljClI €Irt~k€m,~k megou:estM €IS gmCll"ltaRjcl a mene,tblltom6got, T obb mint 900() .srok-vevOszolgOlaf 611 rendellcezesre Em6p6ban. uellben 01 FOid·sz:erv1zeklben ,0 munkatorsak iSrl"\€jrik: a gepkocsijor' 'e,$ Slpecl6llsarn vannoik 'ldk~pelVe. Ii<. .rnGsmkl,

tee hnol6gial fels~er,~I'es is For,d-morkor,o von, bernlTtva" pi!. {]speciialis SZ'~F$,z;6mok. e~len.ooO·vizsgoll6 eltGr6ooJk. A ford val:arl'ulmny;1 sz:errod~s€l's v61lolo1tonal biiztos !i:e~e,t ab!bcm, hogy kJlcsijahoz iUesnatt as e"enQIlllHel'ed~tr Ford es Motol'Crafit ,alkatr&szeik:et ,e,Piteliek be'.

IKJvanLJnk ,6n~kn~1< 1:6. blztonsagos aut6.zast I!

Az On fi$st6j6rol vonaitkoz6an

nlncse nek kUil6nleges bejOrQf,Qsij eloir,Qsok, IEg,ys01.eruen ne hoJhion hjl gYOf:sari Oil eb51500 k_m-eri! .V6I,toztmsa gyokrobnon CI se,bes,s,eget ~s kopcsolion id6befll Iseibess~gvQlt6s voltQzomal/ o k6vetkezo mogasabb sebessegfokozatbo, igy 0: mozg6 ollkdres18k ,eI16'bb j6r6dnOlk be, He lehetsegss, kerulue 01 I'e~es felke;z,esi v6rosj t'orgolomboln melro 1 SO km-en, Guiqp61yon oz ,elsO 1 000 krn-en, 1 ~OO krn megh~!tel,e uton tokoaotoscn

navel hetri a Fiesta rnenettelj esTtrnooyet 0: megengedett tort6si§:s moxlmollis 'teljiellrtrnenyr,e.

3

6.t9. o~ttc!l

Ellienorl.o 16mpbk; - Tovteoy (vilh)go'k)

- Akk!u (olajnyomas)

- Sllvort6 va:gy el6:1mt'osjel;z6

- Kezlfe3< (fekfotyaCh§k)

ABS- (bIOkikol6sg:ati16)

lon 11., oIcal S8bess6-gm~,r6

Utsmkast ~.6mf,616 lonk'(C1wrnanyaQ~mutcrt6 IMtokmutoto

~ -

119.oldcl

ir6bb. m.liJV.t .. el€ltes ke.~.,elr6~Q .. J - $z'€lvedo es h01csO '(]j~I(Slk

~6fI16·mos6'berende~es

18>.119. old!al 'Wtsjtjelz.6!berend'oo:.es

- T6ibbmOillale't9.s Ika~eI6!kC!r

-Kurt

- Vi~og6 jiobb/ bel

- VilClg:Tt6s

'22. oI\:1cl KQrman,yiniCli't6z6~

40.oIeicl SzjvQrfo

76/'11. aldol BklJosTh~'ks~kreny

51. oldal

Motornartet6·nyit6 Jf:lll~Iij1yU

'~ 6,.oldcll FenY!il.6r6~Mny1tavSitQjbfllrrJOz6

26-29. o:r.dcd' Szelh5,;::otu'V10k6k FIDes

Sz..e.lIc5zes

\/~:/iiN~16tlJr kapc~ol'6

307'.ok:tal

r. Digitalis ere

I (f.elsz€lrelt.sagJOg:go)

" I!·~ ~-------'===~~--~

~~"

At Iflgy"lif!;nfil U.~.- nma.·. gy-~ ~ beleclkendIH6

biIdof'!~6gl l!oPCSa~ IBcIBiiEl'1 1000kO(l!esl es.eot,eF'l Ciutomatikusan elzarja w Olemonyog v$zetekat. H~rtelen rozkOdosnol

Ipl. park:olCisflQllI'Iil&glOkJk 01Z o;ut6tl UgYCln.csClk klkoposolliat. Az. Ismetell v~ClICOPC$oIOs m6dJ0116sdi 01 6S,. Qk;i(lIiOn.

'116/11'.oldell! Nyo:m6ko pcsolo: - Hbt"ro. kbdlompa

- F.:ith€iit6 hOtso oblok

R6di6

(kiva ns6gJClI)

lasd • Ford-Audio k,eze1esi utrnutat6'

31.oida.11 CigClr'ettagryuj 6 CfeiSle-r€lit.segf'Ug:gD) Hamultart6

5

6

131 Ui,.oldall

Sebessegmero Utsmkmz-sz,oml616 (nopl km) Ellienorzo lampok:

- O:lajnyom&/dkku

Ton k(Q~6'mOl"lyag),h6fO'kmutat6 figyelm9rtet6 lampo

-,,0;.65

- KeziM\klfekfolyod~k

-Szjllart6

~2, 'oldnl

Ellen6r~6 Ilompok: -lo:vfeny/Viliog6 fo:rdulatszammer6

19',oldal Veslviillo.g6

19. aldal

TblbbmiJveletes k,ezelol<,or: - Sizei'ved6 95 hcds6 01101010::

tOMlo-:mosObe'r6ndeze.s 22.01dal

Karmcmy-indit6zor

41:1. clldi:ll

5zivol'o

51.ofdal MotorhOztet6-nyit6fogontyul

U',.oldQi IFenysz:6r6-Ienylarvsz.abolyozo

U,", QI'dal

TObbmurveJle1'ss ke~el6ka r: -KUrt

- Villlog6 joblo/lool

-V116gTt6s

76"nol,dall Bi;d,osff!§:~ekreny

2~k29. Q~!dal SzeI16'l:otlJiv6kok. fut~:s

SzeM6z.es Ventillaitor

kopcsolo

r

H ong~z6r6·l<ie9'fenliM$ sz.aoolyz6 l6sd • Ford,·Audio

1o:J9z.e1~si utmutut6 ~

Redio

lasc . Ford-Au:oio k'9ilSlesi 'utmutoto'

3,7.olch::l1 Cig,are' to,gyuJt6 HOmi.i'ro~t6

el~ktr hotsoajto-zar

~. r-ilweleml_ O~emag¥ag l.!..:1 __ be1ecsklendew

bizJtorllsCgi lo;apc$oi6 e.a~et iOtlo:ioz,es/~s@tm

outomcrtl won et!OnjOI O~ C~emanyog vemMet, Hli'i1ele;n, rozkOdOsI"101

!p~ P'cul!o~sI1al megrll1uk (12 Otlt6t I ugryof'!.csal<

rlci kopcsornot. Az ismetellt vl~kODcSDla5 m6ajcd lOKI a 65. Qlds'I'on.

]6/l7. oldo.1 Nyomokapcsolo: - K{~dfEmygz:6'J6

- Hots6 kbdllampa

- FOthet6 hcrtso abl:ak

- F(lthet6 szelvedo

'7

Mus:zerl[ll~ (OIlloplkiepifes)

(u I ~ :11"'lw) OID~ I {®} I (®])

Amilmr ble~opc$oijlllr.: Q tav~enyt VQ:gy' 0 t1anykCirtot. okkor gyullad ki ez C!l ellenorlP 16 mpCll,

lr6vtenyemen6~z6 lampa

i

QD II<?I~)

He 01 \liUago \10 10m€! Iy izz6jo maghi baood il:<. akkor m ,ellenorlO 16mp.oel:enl<ebb Olh~moo n v Inag,

Villog;o"silenorzo lampa ~

FIg Iki9Y,ullad, a motor jaroso !k6Zlben, 04 art jelanti. Mgy kim€'rQlt Oil ok_l<urnuI6to:r ~~Iesl:ege$ t09¥Cl1mo:kat O~'OFirIIO] klikapcsolfllj 185 Ford-sze'Mmez ffordulni.

Akkuml,6tort61Ites-eUan5rzo tampa ,

Ha rnenst k.6Lbe!i'l kig~ullod, ozonrml m$g61lnil, olojsz_in't~t ellenorilni (feHQlteni~, Flol OZ' otIO)S;l:lntet rend ben takJltuk. n€l' holodjunk tovabb _ IEmenarittessuk a mo'tort Q f()Ta·!;l~r\liiID9n.

Olojnyornos-€ I!$Fi,Qi'LO I!ampa ,

Ko:mbllne.llt elllenOlf.110 16mpa S~'lJat6 I/ogy dlesal-'a'llolzzit6

'. SzI,vot6 (te~5lereltsegfOggo), mlndoddlg vilogit ,amfg ki van hUizvCi a sziV'O't6gomo_

'.' Diesel·ei6izzTt'6 A gyOjtos bekapcsor.6sakor vllo girt _ Amikor kialszik, indlfoni 1<)all a metorr,

Kombl'n":llt ve:S:l.leliW 16rnpo. Il<e,zlf8k liS ~ikmol'fodili(

• Kezit@k Akk_Of 0 Is~11k ki CJ 16 moo. omlkor kJelngedjCLk 0 k~zif.6kat, He rnenst k6zbsn g,yulilatd k,i, rut lei entl, oogy 01 keik6rm fe krHOOSl.e r egyj kale klmoroot. A moslk tekkor uiZemkepes morod. HolodJon tovalbib ovortOSOl1'i 0 '6v~ .ez.6, ford szervl\i:lg_ L6o$d FEKEK eimu feJeze €It.

'. Fekfolyodek Ho nsrn olSlik kl 0 lampo, omiko r I<jlangedj Ok 0 loa-zllf,ekef. 0!Z czt je~eiiltv. nagy keyes. af,ekfolyadek.

A\ ,F'I~yel!em! Azo~nal t61t1luk fel MAX l.!.1 jellg fekfolyodekkal 0 ke'szleHolrl'!!Jlyt es elJenoriztessulk Ford-sz:ervizbsn a fekrendsze,rt.

ABS-~endsz:er-elll,e:n6rz6 lampa (fels.z.ete.ltSegfOggo)

Ha rnenat kbzbengyu lIod ki, oz m.' jeterdi, hogy hiba von Oil AIBS-ben. A rend!es fEilkmnds2!er tovabbra is mClk6dilk. Mielobb vigyOk szervlzbe. Az AlBS-rolfontos reSlietes toJe-korto OS 0 ~2l43. eidolon.

Szjva~6/die$el-eI6Izzjtos-elle n6rz6 16 rnpo

Kl§zi"'9k esfekfolyadek kombiflol't flgyelme,ltef6 16rnpa

ABS-allan6r,zo 10 rnpo

(ol~II'i) (0) II (®)'l (®D-

A pillarlotnyl sebesseget es a meg eM Osszkit:O!l1!'l@'tert mum ja.

Utszokosz mopl krn) .&ZOrnllOla vissz:aolllt6 gambja

~ Otsz:olk,o~ hosszet ~ri es a HOY 'gomb lenyom6:51Ovoi nullozzuk

10

lonk (Oz,amanycg) muh;;Jt6

Kikapcsolt 9¥Ujtas mellen Is rnu atjal oz u2!emanyagkeszJetet Annikor 01 v6ras ~i nu mezobe er a rnutote. ekko r magi kb.6 liter t'oniollekl.lnk von,

A rn01Qf-hCitOsz.er h6foko'~ mutafja. Rendes 'uz,ernl kOrUlmenyek kc,w a mutat6 ~NORM- mezObeo vcn.Ho a mutat6 0 v6r¢s slinG m~6be kerul, oz azt jelenti" hogry a motor 'h;lmelegedett. A rnotort leO~lhitalni. ell hibo okot I'ehult mote ron megkeresni,

A\ Figy,eIlem! Ne vegyO k Ie {I

~, kieg~enflt6tart61y mr6f,ooelet mindaddi'Q" omTg torro ,a motor es esc k akkor menjunk tovabb. no 0 t,ioot eiharTtotluk,

Tank (Uizemal1yog) sz6ml!016

H6fokrrl'l.lToto

xmoo9

A motor pl~lonotl!1yi~O[dul Cltswmot mutotjo ,A, m9g€'r!g:~di€1i mox, ~ordulo~s2iamo~at 0 ~MYSz.A..K1 ADATOK~ cTmar:ajezet tarta ImaiUJ::l,

lBekapcsolt t6 v fsiFly vagry f'enyk.ort melleti GYlLllhJJd kiez all ell\3 no rID Ilalr1l'\po.

110 Cl vlMog6 vOllomely 1!ZZ,6jo meghl'b&'odik;,okkOIr ~h§:nk.ebb rltmusoon vilbg ez: oz e~len6!'Zi5 lompe

ViUog6·ellerv5n:o lampa

~DP;'II,

12

A piliionatnyi sebesseg,e-t l'el~ es s~6molJo oz. osszes ,eddig megte krn-t.

Al., utswkmz. noSS,l.ot menl es a NOM gomb lenyomaoova I lIIull ozzuk,

He rnenet kozben gyiullCld ki, ozonnal alljunk meg. motor 61msul< Ie i§s ell~'n,6f1izzCik 02: olajiszint'6't. S,zOkc$€g esehl'ln I'OltsQk tel . Akkor se menj, nk tovabb, he nern hionyzik alQrj, '6~lIiaIl15riztessCl k 0' motmtegy Ford·sze~lIlz:ben ,

Ha a motor jOrosa k6ztlen gyullad ki et a ICII'np.o, at: ali jellenti. hogy km~nJlt ,OZ ai<kum,ul,Otor. Felesieges fogyaszt6kort kikarpcrolnl as, mi,el6bb Ford~$Zervizhez fmdulni,

Km~zaml616

QloJnyamas-alrlencrz6, IOrmpa

~IE~

AkkumuI6tor-' 61t€!s eUen6rzo IOmpo

~I~~

13

Tonk (I;zernar"yag) mutot6

KI ko pcsolt m"ujlt6~, melle'tt is 611ondoa n mulatja a tank onolrnct. Ami ,or a mutat6 a vorOs mez6b6 er, ok or meg 6 liter m:,emanyogtortaleKu nit von,

IH6'fdkmutat6

.A motor-hut6~er Mfol<a rTllutat)O, ~~flde$ kb~rulme nyek: k!6z6:tt a mutot6nOk. 0 NNORM~ mez6ben kell lanoL Ho 0 mutato 0 vOros :;zTnG mezooe l<erOl, ell a motor Kilmelegedeset jelzi: motort leallTtoni. Q hibo ,nkOt tenUIt motcron megkeNfl$'ni_

Hi5fOkmutot6

~ FI.gyelern! ~Ne c:sav<:r~k ~e a. , ~ ki€igy\(~mfitotartaiy 2arokuPQlk~at. omi-g tom!'> 01 mot or. Cook okkor hOI(ld~l,mk tovob!b, hOi a hiba mar e~ van hOrhtva.

14

.485,0 ellenorzo lompo (fets.zerslbeg fCJggo)

1--101 rnenet kezben gyultad ki. oz oz ABS f'li bojero utal. A rendes felkrandsz:er tovQbbra is mukod6kepe$. Miel6bb ellenoriztesse a fekreocis.zert Ford-szervlzzel. Fontos Intormac iokaf talal ell AM-jeil 0 ,42/43_ ctcoton.

Kombin,cllm figyelmeztet6 lampo, kG,zitek 6$ ~ekloly,odlik

• Kezllfek El, 02; ellen6rz!5 la rnpo akkor ollszik. ki, oml:kor kier;gedjuk a kezi'reket Ho rnenet kezben gyu Ilad ki, w. ozj' jel,enti, hogy 0 ketkor6s hilkrendsz.er egyike klrno rod t , cvctcson holodJ'unk tovabb a ford-szeNlzig. Losd FEKEK dm'u fejsz,a'tben 0 ketkOrOs fi~krelidSlerre vonotlkoz6 resz:t_

'ii, Fe,kfolyadalf He nElm als,-ik klez oz eUenor,l.6 lampe, ami,kor a kezlteket kieng,edju k, at!. af~ldolY'adek ol:ocso.ny s:z.intjere utol,

A\ Fl. g, i,V" e,lem! AK:l" nna.~, I, t,o," !tSUk, fel a l.!..::l. ke'SZI!e1tortolyt a MAX Jeillg

f,akfolyodek!ka~ es ezt k6vetoen ellen6rl!ltessOk a .,akrendszeri FQrd~SlewilZben ,

Choke (szivc,to)o,eiiern,Of2ioICimpa (fe'I$.~e're'ltsegfuggi6 )

,Adldig eg ez oz elllenoU"Zo lampo. a mig kl von h,uzva a szivat6,

Ke;;:ifek, fe'kfofyQd~k kombln61t fi,gyelme,ztero IcmpCII

15

F6ny~6r6~t'l:!v"ny$lgib61¥,~6 fenysz6ro tovfMysz,obolyoz.6j6vol Ie hat 'OIZ ("ttest megvilagTttls6it (tomlP!~Omeny) ,0 kocsil terllele'Sll~ihez liIIeszteni. Ha balral 'f,or'g01ljuk a gom'bot. okkor 1e'9Ie" no jo'bb~,a fOfijotjuk, ekkor feHBls 6111 be 0 'f,erllYSav •. Azal6bbi tcibiGllaw S2!emlelteti a b eallit6segY8~ tckozetcit a kccsl terhelessr'Hll'k- fG,ggve nyeban"

Sz.e.I'I~lYek elm ]-2 II '1~2 ]-2 1-2 II 1
sz:!\ma NUul 1·3 3 I
. Rako:m.any cS!Dnl!~gtll!n6 ioo kg-ig 30 kg-ig .max'" I max~
Mooeil.l.v.81lO:Zal A k_ap~·~QI6poz.iCi6i
! 315 ajrtN, Lirno!.!l~bg'le 0 2,5' 3 II 4
XR2i "'S" va1D.QUli~ (I 1,5 2 I 3; • A max. ralwmany 0 glepkocsi pap! rlc ioon is fel von tQntef\fa. UtOP'l,fut6voll t6rteno w.emeles eseten 8selllegl nagyobb fok,o~otrQ (+]) liolall6lfTtoni 01 kopcsolot,

16

A musZiarfollon lev0 rwomokoccecto integr61t ellerti5i1o lampoval ~s k:Ol6nalio kepje~mez:6vel rends Ikezik, A f"'Pyom.6kap csolen I~VQ elleno rzo 16mpo okkor rnu k6dl k, no, a meglfe~et6fwnkcio be van kopcscivo. Amint Cl gepkocsi vilagit6scr bekoccsoltuk, a j,~lkap-mez6k loS vilagito'liQk a k6nnyebb t6j,akoz6d6s vegett,

K6d~'nV$Z6r6'·rnyom6kClpc$oI6 (~'9l$zere~tsegfOgg6 )

A k,Odfel)v~6r6k csck I') ,kOllso vtlogitossoll eg-yQ1iit egne'k.

Cook ,korlotoz:oM 16t6t6volSo,g ese:ten szobcd bek,opcsolnl €IS csok a

tomp ltctt fennyel ,egyutt e g,

Mml !!Is ~gk!!lpzodas €lllen 0 F~al kocsiJo, t'utlie,h5 1h6ts6 oolokkol von felsz.Brcel\le. A ,gomb ism.e-telt magny-omasava'i kapc:soljulk 'k~ 0 M"ts6 oblak mfeset.

A szellvBdo gyers jegte lenitBs.ere'S-$ p(UO'kepl&ie~ellen, A renoszer C Seol/.( jcu-6 motor melle mCi kOdl e~ ko. d perc rnUlvol outo moNkwso,n klkcpcsol, Csak ujboU Jegessdes vogy parakepz5dles eseten I<ell i~metelten bekopcsclnl.

17

Kezeilloszelrve:k

Bal Qldaliil t6bbmCivelet:e:$ ke,ZlelSkar

A 'kurt ~s 01 he lyzetlamp6 n klvO~ 0 ..._

k6vej'kezQ mOveleh3'k csok bekopcsott gyujtos melle,tt vegezhet6 :

. .

li\ IFi~Ye.I~elte;h!s: .Hal a kulso ~ vllla;gutast n,em I<opc:&oljuk la, a ge pkocs~vezet6 ajtaj6110 k nyitoso kor dkus.ztiku$ Jell szola'i meg.

• JelZ\5klijr~

Gombol a 'kOrm6rl'ykere'k Ironyolb a nyomni.

.' Jobbold'ali villega

lobbmOveletes kcrt t, Ifale nyomni.

'. Bo'~olddlli 'Vi~h:j'g6

16bbmuveletes kari le,fale' nvornni.

.. VilogitCiS

A kor1 elfOrgmvo, els6 pozlci6 helyzaN6 mpo, mosodi k pozicic tam pito11'~'e r""iy.

.. favl'el'lY (f,enys:z:o,o)

A "art a mU2erfoi 'rale nvornvc kapcso'juk be ,0 l6vfeny'l. Afen¥kOlrtbt ugry ilClpcsoljuk b~. hogy a karl a korm6nykerek fe~e hUlZUlk,

18

Bekopcsolas. v~gett' o gambot addig nyornnL OImlg r,etesle~odik.- lkapcs.olt gyujt6s mel!ett is muk.odik ,es CSCllk de'f,al!: eset,en vagy a k6;z:lekedesben reszlvev61<flgyel mezIBtese villigetit szcbcd bekopc soln i,

Bekopcsolt gyujtas meileH (gyuj oskulcs II.) a k6veikezilS torlo.-moso r-rIlJve,I'e'tek veg,e.lhe ok:

A kezel6 _'cuT egy \logy ket okolottal 'f,el fale nyomni,

W~~lszerelts9g 'Qggo) KezelokarT lefele nyomni. IEgyszer ton)1 vogy Id6.ko:zonkent torbl (felslereltsegt61 fOgg6e n),

Addi'g rnO kbdilk. ami 9 01 gombot rnyomjwl(.

• IH:a~sQi:lbIClk

- Hcrts6 oblo'k. t'O-fUS

KelBI6kmt a "'armorr,!" kerek re'le nyomnl.

- Hatse abloll( mos-6

Kezel6kort 01 kOH'fH:Jny kare fele h(JZni. Addig muk6di k, omi g ebben a h'I'il'lyzefben ' '0 rl'juk,

_-

19

fiesta kocsWo t6bb u niverzal'is ~ ulccso I rend'ellk9zik, ameIye:kkeI valomenrl'yi2.6r nyithat6..;z:arhat6, Haeliw§·s;t egy kub. okkor CiI kulcs Slomonok (0 kulc:;cs,a~ egyut1t 6t'Od:oH plio ketten van) 1<6zleffi€v,~1 Cij kulC$Of vasarol hat a ford-Ozl~~b~n.

KullCS bee,pit,etll6mptlvol

A ~6mpOLlddllg vilagTt, amTg a glOmbof nyomju'k. A f'€lepet, ~zz6t kOlon ~ehet csefelnt AJlkatf$sz:I 0 Ford uzJatelkbeUi! kaphat. Csere eseten el6sror m ov61is gombot benyomnl (a ford Jelzes~el)

mojd Qll:egy~sgiel't kfhwnl. czutano .....: ~~---1.

belatet er:N pem.ermevel kirvenni majd o t~l€lpet vogy €I got' klcserelnli. A hoz ksf feial C1nrehJl6sig ossze nyomni es a

beh§Meil ~smet 0 kulcsbo FllyomFiI.

A MSznCU' telepe-t !"lIS dobjuk 01

n6tiiariasi ~emetbe .. Q:

ikomyezefvedelimi S"JtJ oo'lyok szerint ke"

elJ6rnll,

A:!. €llriJliSOajt6k kivul.r6,1 kulccsol. beMJI r61 oz Qjlt6foganfyuvQ~ nyitihat61<, cs'Ukhat6k A v6zet6 ajtaija kivul r61 esc k k<ulccsal zarhDt6, A tcnutas es a h6tro qj~6k: ztJrasol UigY tortenik, hogy kiisza!16skiO~ 0 kez.elokOlrokot ~eniylOmjuk. Ai. oJt:o,. amik:of bacsopjuK, reteszelodik, illY6nkor G kezeiokarr vege n 1:6thatO egy tehef s2ifnQ jet

'G'yenme'k.-uta$,. bi:lfonsiil:gr IO'l' (csok f)-ajtos koesin)

Ha ElZ .0 kOf 01 hotso ojtolkQIIi le von nyomvo, f;likkor O~ ojtok csek kwOlrol r:ryiiitIhOlt6k.

:20

i,

/ AJ,t6t ~6r

Ajtot' nylt

HCintsQ. ajt6zluT

NyltolS vegett 01 kulcsot J:obbra fordTh::!lJ"lI. A csornagfort6·ViiI6g1itaiS out'omotilkusan b'e:kopcsol (felszerettsegifU,gg6). A hofso csa,p60jto csuk6~6hoz egy f'og a voj a I' 611 rendelkezesre.

A Iimso Clljto. el'eiktfomos nyite.$o, Ue~:LereMts>eg10ggo )

A hots6 oJtbf 0 Ik6zepsO konzolon lev6 apcsol'tNoi, /kJlkX:ipcsolt rnotcrnol/ vOgiY !cazv'e-tlanOI a kul!cc.sal nyi'lho~luk.

Kozpontiror (lIels2lereitsegfO.gg6)

.A kozponti z.6r Ogy (::I ve~et6. mint a torSUlfos felcil mel k6dtetneto. Csok okkor mOk6dlk, ha be vaonok csukvn ez ajt6k 'I<Tvu~r61 kulcscsol, oelOlr61 01 retescel6 benyomasovol.

Niylf.aS vegelia kwlcsot a tao!<za rbon jobbro forditalni. 0 tonksoipkorval egryOn levenni, Amikor ileve$s~Ok a tankfedc5f, okkor €lgy ~ sOl)isze go· hongot holl unk. ami neon; ok 02. ogg,odalomro, Zar6s vegeH a zorctteltenn l, a k!Ulcsoit feli-essn barre forditoni es kihUzni.

21

I

A kormony I IlrIdit61:or pozicioi a 11o:6Ve'tke',~6 .:

0- grvu~t6s ki kopcsolvo es a kormanyzor r'®lte-szelve

-Icormonyken§,k forgothoD. radio as elelkir. mukOd~O h6 so oj 6 wem~esz.

A gy'-lJjtas es Qlobbi ete!;:"! rornos crom kor ki'ka pcsclvc.

UI ~ 9rvujM,5 beko pcsolvo. oz olojnyom6s es olteseJllenorzo lampo e.g,

A Iii. pozlclo a rendss rnenet pozici aia, vallamint von eros eseten.

11111 - AI indlt6 rnCik6dtetve. Amiot be ugrik a rnotot 01 kolcsct ozonncl ,engedjukel.

A korrnonyzor reteszel, he a gyOlJt.os ku~cs kinulZa,SQ uta n a korm6nykem ket lsse mozgatju k.

&. Figlvelern! Semmi esstre sern

. szebcd a gyujt,askulcso 01 pOZlb6boi visszafOrditani, ami,g a kocsl gOrdD!.

ford Fi,esta geplmcSliJo teijesen szinkrol1l1z.alt negyiU. 6Uokozatu ~eb-essegva ltovo I renaelkezik, Az6tOdik rnenet (fenszerel't~fUgg6) tokarek iii, IkTn1el6 m&f1eitfokozQfke~t van megszalikesztve,

A h6tlromenet bekcpcsoioso vegetf a kapcsol6kort o semleges pozicg6~6b61 ,eljesen barra rnm:ditanl. rnojd a rug6

e lI'enOllasat legyozve le.fiyomni 't3-s bel rc elore moz,g:01ni,

F:~gyelem~ Annok erdeke ben, hogy 0 n6rtmmenetlbe forfen6 kopcsolcskor oz un .. kopcsolasi zeit eUcerClIJuk, ur€l\lj6roti forduloi"szomoll a kuplung'ot te'ljesen nyomjuk ki es varjunk ne,hany rne-et.

~ I \

23

_-, __ ------

K,ezel'oszervek

8

A hCit~amenet bekopcsolosQ v,e-gaff semleges pozicj6b6~ Q r,ugb elienollosOt iegy6.zve teljesen lobbrc, mojdi hatro mo:zd~'tlulk 0 kopcso!6 ort.

Ax. Fi:gyell:em! Amikor 3. menetbol 41. ~ rnenetoe ko pcsolenk, ne gyol<iorol~unk vEl'I,eII en 01 sern al'dal ir6nyu nyomolst o 1(0 pcsol6korm. nehogy hatra mene'tb~ ~opcsolja.lrl"(_

A kelifl1flka hotso kerekeket fe,kezi.

.Az. urtclI'MJlffit6 outornoto folyilOin 01 ke,zelokar utjQI kiwbb mM~ kben eire r6 I'eh,et, Mieli6tt o g:epkocsit' ,elha,gyjo - 1k0lr;:.n6S9 n, amikar jar ,0 motor - ihui!2,a beer6sen 0' kezlitek-et.

Konnyelbben 'Iudjo beh6~i ,0 I<eliteket. ho egyidejul'eg kiinyomjio a 'f.!f),lkpedolt.

24

AutolflCJlla $ebesseglvclltb

a l<,apc$oIl~IiI;CJ~' egye$, pozici6i

Az R he romanet o IF pcrkolo poelclc bekapc.s:olasa, v,olomin't 0 pCl,rkolo pozicio elhagY'QSa \(~ga't't 01

opcso~6 ort lie kelll nyomni,

'P "" fiarkolo$

Pezle i6 a meter indltosolh.oz es porkiroZ!oshOz, P po;tic~6

be kopcsolasahoz. a kcpcsolokort lenyomnL

AI\ Fiigyele'!l! P PQz:T~i6bO' esc - olo:~or l.!.1 kapcsolJurn • amlkor 0 kocsll mar elJesen megdllt,

R "' H O~r'(d mene/I' U!HlQ I!t werbgcmg) iOI-,be kc pcsolos vegatt kapcsol6kort !ePIYomni

.4\ IF Igy'e!liem! Il poziclob a csok ok or ,ll...:). _opcsoljunlo:, omlk:or a kocsi teljes,en all,

N", Semlege$

Motor ~ndT't6s6hoz. ~s Ores] amthoz,.

[), es IMlenua't 11'e1k.oz:ctme1nt'Ds ,otte-tel

Ez CI rences men€ltfo kozct, Menet koziben artkapcsolnatunk D-b61 L-be es veszc.

IL :::: le:fhellise'$. l(mQ~Qrrek.es)-menet

Az IL po,zici:6bon IaJt6s u okon.tiosz szo bb emelkea6 kon as sz..erpentine ken k.Qzl-ekedunk,

tP

tR

IN D

L,

" :'" perkol ",., ,-- - _. __ ,- - -_.,.-

R ;; h6fromenet ,_ .. _ .. _ _. --,.

N "" :~emleges/ure$j6rro

D., mens (drirve) -- .. -- .. - .. - .. -.. _ L '" t~rhel'eses ,." "."." .... " .. "., 1

2'5

F'"',·;o " ..... II'" I t'"

U'lre·5 'es s,ze __ IOZIIS es

olcotso fC!v6ka

(aUf haf6)

fagym~ntesTf.rS fuv6ka

1'6btef

A1. o'bro sz ml itstit a leveg66ram.!6,s nyilOs.oit

A Ihofokot es 0 lavag6 elosztcsct a mOs·zerfalon 1901,16 kez8'lokafOkkol! ollitjuk be. A .Ie'llego mennyi$aget es ir6nyat a leve-gob eer€!szl'o rOlcwlkan lev6 k6zepsD es oldrnso fUvokd kkall 611ithatjulc be. Az. old-aM oblokok fagymentesito fuv6k6i cutcmctkuson muk6dne _

• fagymentesito fuvoko

.' oldolso fuv6lka (6.I11t,hat6)

,iI Ikoz·ep:so tOvoko (61Ii'tho16)

26

Oldols6 fw6 CI ial~that6)

fogyrner1tasit6 fUiv6 a

Qzepso uv6ko (olffthato)

-,
[-
r r
I
I
" labter

A reCEl:zatt ere kel oMhatjuk be D el/ego kiaramlos6t. A kiaramjas irany6t a fUvoko kozepen Jevt5 csuszkovcl amtJuK be,

A1. old,also eblokck pCllovagl Fagyme ntesT ese vsg et' 0 I eveg is aramlasot ide kell irOnyHonl.

Ven't11l116tQ.r II: ope solO,

A ventliliotor mCiIiOd$$-a nelkOI 0 J6rmG slellozese a sebesse gtel fLlgg

Ezert min.d~g legala bb 1 "es

v entill16 or-rokozo tal kell koz~ekedni.

ozeps6es oldolso iOv6kak

lor 1-

n;<1 :

Venhllotor occscio poziciol

i cpcsol keV9S kozepes sok

n

G

Hofok/SlHl16zle 6

H;afok$~c;Jbi:JIY'Q.~6$$ I!$veg 5&loiSzt6 ke'Zle'16k'ar

KI Szejved6

tcerer

A fG~s6 csuszkavClil CI h6tokot ollttJu be az alsOval a lev8g6 eiosztosc szaoolyozzu k.

Minel' inkabb bono nyomjuk a. fe,lso csuszkot. annal [obbon rnele'gslik a beatroml6 19veg6, A venWl6t'ori I, 2 \,logy J fOkomtra alfltsll.lk.

28

A. c;s,uszko Iilelyzete pare'eli le,gymente$it9$hez

Hofokk,QPcsol,ot 001 veghelyzetbe, leveg6elosztot 0 .sz6,lvMo kepjelre", Ventil16tort 3-m rokczeho, A. hotest novellh@tjOI< C! 1<6zeps.6fuv6ka

elza r,osa'r,l'oll,

SIZe lIi5ztehb

Hofokszob61yoz6 CSUSZKot teljesen robbro, levegoe,lo'Slt6t 02: oblak (~) as lobter (T ) kepjel k:61:9 olllltonL

Ventilio ort 1·'e5 vogy :H~:s tckczetrc.

VEdekezE!·$ CI SZiei1nye,zeU kJ]li$O leveQ,5 baihotolcsci ellen]

A vantill a Oft kJl<opcso InL old olso €IS OZ8.,pSO fiJv6k6t zorni es 0 levegoeloszt6 csuszkot t'€ljesen balm oru,

Belso szerelveny

.It. "-cito.s IFie$tol oblakait

A veze,t6 etS Clt tcrsurcs OJ aj6bCl'n hajfokarro,l mCik6do obtokok vcnno b*spiNe. All!Jta~ief 1"10 $6 resleben klt6maszth,ot6 oiblak vem

(fa ISlerel~s9g ~CJgg6).

K.itamasrlhClt6 cbloik

Nyi as v'eg'ett 0 nyit6 err eI6rehuz:ni, rno]d rogZrh~'s ve-g€l' kif€lh§ as hatmnyomn I, ZarO$(J: r6gtzit6kart behUzl1li ~s hot ronyomnL KitOmosz'hof6 oblok Nyi/zar

AI. elOlsoe's 0 hc!(so ojt6K oblckcl najtokorrol mO :6dn ek.

IElek11~om,O$ oblak. amElia elijl (felsze relhegfuggo)

Az elektrcmcs obrokemal6k az aj on I,evo billen6kopc SOl 6 ..... al mukbdne_ P. gomb eluls6 reszet nyomni "" nyit A gomb h6ts6 resz€! . nyomni '" z.Or

£ Fitgveiemi Ne' hogry ju,n k

£.1)._ 9'lrermeket ,egrye,cH,J~ 0 ko csi,ban, Gyujt6sk:uolcsot feitetie nOI hu2.Zu!o:. ki, hot;;W oz ab,lotke mel6 ne okozhosso n becs:p6d,ese.s 5'erOii§si.

300

Ki t6moszthcrto OtblOk Nyi Iz6r

Bel oldali oblak

Jobb oldoli oblak

NapIenyme16

(fa sze reltsegffJggo)

A nopfenyl:et6t ,0 k6ve1ikez6keppan ... e he'tjOk Ie ill. s19reihl~tJIQIk be:

• A naph~r'-yTet6t tel)essn fel611f1toni

.' A kezikereken l€fli'O VClT6:S-SZ1nu biz:losl tore'h3szt a glepkocsl-kulcs segl1is,sgevel CI m€!Q'felelo resbe berwomni es a rete $zeie'st kiioldonL

'. A rlCipfenyte:I'ot hrngo res~enel fogwo Id vulr61 '~€;1alfrtani es tevenni,

,Ii A noptenyte'tiS csuklopcmfj6t mggo,lege 59 n be:t:Jeiy'e,Zln~ 'ss '0 napfEliwtetot halul leengedni,

'. A noptE~nyte' is mOkbdeset ,elleoOrlznil.

NOOfenytet6 nyit/,z6r

31

OSS:Zie,haj~h'Clt6 'teto

N. ele trornos mUKodesu csszehc]t etc teh'Sakor nyl note. omikor a gyujtasulcs II fokOZOlbon ~'on

Az. osszeholthoto retoT 120 lora

sebessegigl V95l.sly nelul nylthatju-csukhatju .

Ezt 01 b~lH<endeZe$t ~gy

biz osrlte~lekr·enyb·~n l·ev6 p6tblZ:iosi e.:

G~O Arnper) ysdi

.Az DS5zehajith,at,6 h:!,t5 nyit6sa

A felso nyomoopcsolo en y'hen nvorrfuk meg. »a 6S$2.{!Ihajtha 0 teta okozcfrnentesen O~litl1Q 0 be 0 klvcn he·lyzetbe. Ami or a mozg6

6sszehoj nero teta a fvont helyzete alt)),rte, engedju' el a rwcmekopceorot

Az cS5zehajn~,cd6 te t·o, becsu k6:so NyomolKo pcsolo aliso reszet n-yomjuk me·g.

& IFigYie~!IEHlI! HOlgye~meket hogyun ~ mag,orOIO kocslbon.

gyujltoslku lese' vagyO kl, hog'll ne okozhcsson s-erOlest' Oil e Ie . trorncs muk6desu 1eto.

32

IU os;szehoUha~6 te~6 mallu61is becsulic'Q$Q

Az. etektmmos szerke.ze1 ffieghib6scodoso eseren 0 g~p:kocsi $ZerszamolhOl 'tartoz6 hOjt6karral ke.uel is b~csukhotjulk QIZ bSs.iOOhaj'~lhat6 tef6t iEve gbo~ \i'13gyQk ki 0 mennyezeten r,e'v6 \/(lkdug6t $s,Q hajtok.art b~heiye~ve orgossuk j,obbml 0 tet6 becsukoso veg:etf,

AI, OsuehDljthoto 'teh5 karbctl'lfiCr1asc ,!!iIS tiszlfllcl$Q

~oksz;liuOltlen ke,zeles rOvidfl'i Ol bssz.eihoj~lhot6 teta eIeUortom61', €l,ter! legyenf'igyelemme,1 QI k6veU(9ZQ,kr,e,

• A vlzs,ugorot k6zv,eit!enOl~eIDII'6f ironydts.uk 0 'tet6re,.

oil A leta fiszfi'tasara tlszto szlvocsot, puha ketat 'logy ilogy ruhadarabot hasmalju nk.. MO'SOszermcuadvanryli ~~arad6s el6Ngo na,osQn 6blitsOik Ie,

33

AI. ~OIs6 Qleseket h~s.szllrQtnybon ugy 6mtjuk be, hogy OiZ QI!!!s olort !ev6 all6ka rt 'f,elhuZ£1ul<.,

Az. Qlas be'ls6 oldol6n [evo kezikerekkel tOkc),mtmentesen 6 lIit'hQit6 , Ha teljesen e!6recsUsztatjuaz. l:il~t , Ok ora hot16mlak fHkl/o h eiyO!le'tb e hozhat6:k.

A feJt6rrHJsrok m og 0$56go 6mtha' o. Krcs:zerels5 ve9,ett 01 reeatto ba~ oleo 10 n llevo retesze16 giOmbot nyamIuk meg .

. .4\ FI~¥elem! Ogy6mtsu~ D: a, ~feJt6moJSZt, hogy a hotso resze kbOlz Orr mogoss6:g6lbon legryen as ne a nyak. mOigoss6gobon.

A hail1om'kJ eliSredBntese (esak 3-ajt6s 'gepko~irn)

A tamla old'aliorI! lavo fog:ontyUt hCul,uk tel.

34

~ I

r

IBiz,~om6;gi 6vek

Fiesta 'ge:pkocsija e!OI outomati,KUlSOn f8Hek'e'r'i~d6 hOrompontos. b'lrtQn:sagi OwI6-1 van 1IelS~El(eI\I'e. A ·ffil;I$2iar·el~'!legt61 (lgg6ena hOtso Olesekn:el \IIogry k!ef '·el,t,ekerlhefo '9-$ 'egy stotiku$ alhosi it'jv. VGgy herem stotikus billtons6gil OV von. Vannok OIlyon modeillek, ehot O~ elOls6 bizfor;.s6gi 6v alsO. resze egy Ikengyelre van rogcitva" omelyen oz 6'01 szobodon rnozoghct,

.1.\ Figly,eleml A biztoFlsbgi 61,1 ~ felvetele a'lkalm6'v·oll Cigy·eljen cno, hogy ezevet ne ·okadolyoua mo~6sobon, a rorsutns vogy vO'lamiilry'€1n tO~'ltIY (vogy csomog).

figyelje, megl. hogy a Ibiziosit6:ny·e;lv megf,ale!IOen f§lte~el'6d6tt·e 0 zorbon {hallha6cm).

Felf,ogorendszerek gyermekeik resze!fJe Csecsemol< niL kisgyerrnekek resrere csecseIm6~. gy8rmek'uh~st vagy t:rizto~gJl p6rn6rt lhaszn61j.unk. A Ford-lk~resked6 keslsegesen ad

tonecsot. -

lMagossogil;;lI;:ui'I 'f:lm~hoto biztonsOgii ij.\! IrOgZiUi'5 (f:e~zereHSiegfIJgg6)

Az. el:[llsc birton:siJgij 6val< 'relOII a ~et~€i169iOm!bboi at pOZlci6ba 61Iil·hot6k. Ugy 61111ftso be Oil oval. nogy oz OY"$lO la 9 a. val ian keriS'sz 0'1 hal:adjon .

. AlhaSiI (med~enoes) OIY CI M~s6 Ule$ielilen .Az. ()<Vet (] hJots6 Qlesr;ladi kbleps6

pozlc i6j6Jban oz QllhOl;;on atvelefli!l ·e.sa zoron,yellvet· ho'llhot6on retes.z.elni. Az 6v szobcdon lello res:Wf O~ ollitocsottQl1 t·€i$lrteni'. Az 0"1 meghossz.abbitasa v,~geff oz 611it6cmtot cz 6vre der~k.s;z6{;tbe olliiani as oz 6vet kihuilni, majidol mOonyogbeil kesziCIlt heved'erl a i>Zoilo;g .smead reszene k .r6g:z:1t~s,e\;!'e9;e,ttelcs~$.ztotnt

3S

Bello szerelveny

IBe:llsQ vlllagifos

A. belsO to'k6r t616ft lev6 kopcsolono . harom fokozota van:

• OIZ.ojto.,kontaldus altol be- .I kopcsc 1 •

• tortO$ kikapc rolas

• tunas bekopcsolos

BelQlr61 egy keze16,konaI be-cmt cto: 110 a kezel6karit lefale mOlditju_ • okkor 0 kUlso tCik.6r felfele mozdul. hoteltele, olkk;or a tIQk6r lefele mozc Q_

Arn,yekolhat.o bels<5tilkor (fels.z.ereltsegfugg6 )

~alkai k6zlekedesn~1 0 'tUI(OfWIS,g olso r~s~en 111'.1116 fogantyUvoll,e,bhllenth$t6 tigy, hogy ne lIoki ron SZiemQnkbe a vissmverodo feny _

A ~)Z,orit6kapocsb 61 _ iV6V6 o ldolro is elmo.zdithato. A farsurtos 1elbli old'olC;)r1 0 napell'en2!on van egy szep'i ke~6 'u,k6r Oipust61 fOgg6en).

Kapaszk!odo r,ogcnliyUk (f'€tI$Ziere~ts<egfUgQ\5)

A ve-ret,6 ajtoJOt klveve QZ ojt'ok forM TogOinlyCik vonnolt. A hOtso

foga nty-ukon fogos is van.

3,6

Ajb· t

Ikontoktus .' '.

Kil

Be .

" giti:Jlis oral 11:2lili. 24 prOs cllclusokban "'7U atja OIl idat .. A:z. oro es a perc

zotti icettOspont (:) maoodperc

.: amooan villlog, .

Csak belkQPcwJt GYUjt6;5 €l,se,ten leh.e:t be6lJitoni. -

A 112 vogy 24 6r6s clklos be01lftclS(JI vegatl' mindket gombot egryiidiEijul,egl oyornjuk meg, majd engedjQk 'ai, Amlll:,or ez ow 1 :00 mUltot. ,o:kkor a 1:2 o,ros cfklus von be,61Iitvo. illetv,e rho 0;00 mu'~o"t. okkere 2ii1 6r6s cikl us.

Mosodpercpontos be6JJ~ih)S v9ge~1' mlndkiet gombol' I'ortsuk nyOi1lrVO 95 a megrfielel6 ra:di6-id6jelre engedjuk al. A perceket es orokct ezutan a IkoveIke2!okeppen 6l1itha1:juk be:

A III gambot egy,szEti' rnegnyomr1i oz ar6k sz6m6nOk novelese v'egetL Gyms merle vegaN nyomva fartani, A Imllrl gombot egryszer mag nyamnl a pereek egg:yel ro:rh~~nl.6 novele'oo v9'ge"'. Gyorsmenetben nyomvo tortonl.

A betet benyomosovol k;opcsoljuk be. '"lor elene a megfelel6 hot, ,ok.kor _Iugrik. IEbbe a dug'OszoVzotlbo, rnos

o gyaszto Is: csotlol<,oz1,otholt6 12 V, mox, ·0 Arnperlgl.

.£ lriigyelemi! Ne tortsuko

.~ dg:ore1t1tagry(ijt6t ben)l'OmvCi, rnert ClZ tuzve.sz.elyesl! rio gya~mek me rod magaml a ,kocsibon, okkof vegyuk kl 0 cig:arH1ltOg}/lujt6t. TOl ElS $erOlesve~ely!

breI<: beollit6sa

,

-~P

I

rncsoepercek be611!t6sa

\ ,

......

Ham!jodCl~6 kiuri!es8

_-

EIC!lSQ. homu~'of1'6't fil:igl lebllh~nt,eni. rnajd klhOznl. 1tl6ts6 homultort6tel:6szor klb~~e!1tenl .. mOlJd Ik6zepeil"1l~nyomf'lll es kiivemil,

Belso szerelveny

• A csomolgtart6 fedelet C'alc6t) ugy \/Ie$ZOk Ie, hogy ,el&!z6r a k6,t tGrlrrn:z,o~ogot kio kOi5;;;tj u ,

.. A fadele CkGloptort6t) vlzszintesen IGlhw.z.ulk. Nemfelha'itan i!

., S,ziQIks'g eseh§n a ta lea magoss6g6t ,0 keg cscvorrol I@het smbaliyO'zn,l.

'. Nagyobb csomogok szal'litos;o eseten ez 0 talco tel61lrthoto.

38

;. ./ /

/

A ihCrts6 tamlak eloradon esevel a rokodofer nagyobbithcl' 6 CO! osztott h6lto mlolk feislereltsa~F~ug:g6e k). EIOzQ'legojt 0100ls6 refe~~16t h(Jzzu!< e,16:r9 as loiits,uk kl.

Alert. hogy vissz,ohelyezes olkolmaval (;I biVonsagi 'ovek Ilia serulj,enek meg. eloiZoleg a iZamyelvet nyom.Juk 0 zcrbc.

Ii\. fiigyelemi! A rendszamt6blo ~ megvil6gitoso csok okl.;:or fele I megl a rendelkeZleseknak.. h,c a ho sO csapo,ojttJ. be van csukvc. ezert tllos nyito1i Mts.6 qjt6val (pI. terJe'delm 80$ afgyok sz:ollitasa alkolmorval)

kOzlekedni. liyen esetben a sziv6hotos olytan, l<ipulfog6g6iZ aramlik o:z utastelrba.

39

K'Onrwabb 6Hekintes veg,ett OZ ,egyes indltasl eljorOsokot t6blaz.atban foglaltul<:: 6ssze ii\ Awe_mil He oam ugJik be' 0 motor, lad (,1 biztonsagi kap(:$O~befecskendez:6r61 C

H[de~ motQf

K1.!Ipllu.ngpedah kiiiyomni, moron indltil agjZpe(ial lini:'ikoor.et~ m~lk,ul

Gy1.ijllisklJJl:$Ol U poZli'cio'ba fonlitimi ! !,';jmi, ~11lIiI £g az ,el~lzdIJ~~!lllen:iirUi, lam.1 k_i:alszik.

Gaz:ped!dlt es kuplungpedall telJ6Ciii nyomnJ 6; a motort ind{tal'l~.

,AuIQma*(l1 Siebes!iegiV,f:JI~QvQI l'endelllke,z:o ,gap:k!Qcsl ilndTrtasa

A motor csok ckkor i.ndlflholtO, he a kapcsol6kor til vagy IP poziclebcn van. A hideg motor Indios uMn moga~abb Ofoasjar,afi fmdulatszamon jc]r.

Ez Oil It II) vogy L !"'iI1.6n:€l,Uol<ozotbon a kocsi nagyobb ~ ku~6haiil6s· -ot okOltQ,

40

A\ Figryeleml ~gy m,;netf~.?zot

~ ,be,kapcsojoso e~ott kezli~eiket hUzzuk be vagy 16bf·eket m,ul<.6dtessunk Egyebk~!ilt GI koesl CI N k:USl6ha~as" mlatt mo'g6t61 ,elii)dul,

I

Motorjara voootkoz6eljorast 0 lIoblru:aton kerjuk Jeh~liU~ meg.

~ bS. old,att 15:.

Mele.!!: ;motor

iI_IMO~Ol1 <! sA zpcd.tl. iii{ilikl.etese lJ,ml indilallo.

IlU~~' G.iz:[J'Cd.Alt tel] t!:leD kinyomni, 'ebbim a hclyzetbell IBHimi e:;. ill mOm" :ilidll:alli. Ha nem ·ygrik be a mOlar. akkor ilit ili1idil~- 5-i muvel,e~:e~.a. '''M:.e\lt'.g. mawr" dliii,ii f~jezet·· 1)(!II1. fogl,altak. srerililtliliLcgilsm~u:.lf1L

, Ha 2Q mp-en kliil nem ugrik be a motor, ~ ~Ik.k~r .V~?llil~ keveser 61:. i:smetelj uk meg az Ind.nilsl mo~l.e~,eL

Jl:

1Lillbo mot·or IleiJllitasQ

fo:rdulat!>lamro I,ocsqkkenni."

A Inbunlk.af veQlyOk Ie (1 glo£ir61 as varjunk, o mig 0 rnoteroz Oresj6rati fordulallSzolrnro be nern ail. Csak ·e:zu· on

161lftSUk le. Ho 0 motorf magmabb fordu1atsz.oii"l'"lOFi olliit]Uk le. a turbo lelt61t6 tavebb j-orezut6n is, miIKor 0

motomlaj nyom6sa m6r nulliara cs-okkent E l 01 nagyfordulotO turoo feU'6lit6 lidO. ela-tti kOpQs61 €He,dmenyezi, El6s0r hogyjuk oz uresj6ra i

41

A fiestol diagon61ison esztort et· oros fekrenQ'szerreJ rendeilkelilk. Ho vOIlom,elyik t&kk6r krmarao, ozt a kezlfek-ellenorzo 16mpo CI Idgyulllod6saval Je,lz.i. A m05[kfelkk6r OZemkepes rnorod.

Kezitek es tolyadek kombfn61t figyel'mezh!!fo lompo

Isrrneszetesen nagyobb e rot kell Idfejteni a feke~eshez as a Mk(Jr is ho~obb lesz, A hiba elharit6m vegett f'orduljon, a Ford-szervilhez. 'Ovatoson holodj:on frov6bb,

Ke£iifek: ,00 fe,kfolyadek kombln6Jt figyelil\szte,to l!6mpa

BIOl kolasgatil'o ~ebend$zer (telszereU's'eg fOgg6)

Rende'S f,ekezes alkalm6val nern lep mUkodesbe 0, ASS. esc akkor, ho vak;:rmeJyik ,ke:rek blokkoJosro v61ik haj~omo5s¢. Elf a folyamal'ot esue t.ehel' vennJ arrol, nagy a ff§kpe'dol luktet, megfelel6 mjl kr.se reteben,

A\ Figl)'ele~! Az. ABS·sel reMe"lk€)z6 ~ gepkocrukon atengelyfelfuggesz· tB$ magClssoganok b6rrnilyel1 valtozl'(ltasa negai~v hafast 'Iejrt kl 0 fekhat6sra,

42

.. Slukseg.'hellyz.ef ben ozonncl te ij,es erovell klnyomni 01 fekpe dOlt. as 0 kuplunglot. Csok Bzek uteri rep mQ 6d~be a reI< Sl.oba~yoz6- rsneszer 'as a teije·s, f~l'l<ezes elllensFEi' kocslrjo ikormcmyQ2iholt6 me rod- Ho van €II eg hel,y, okkor Iki'kerCl'lh·eti 0: o!kodollyt.

'. Jov·osoljuk, hogr'Y eUlsl1 of.ii·kezesi tee hnikavol nsmerkedjern meg. de semmll ~S€l1ire, SB vallaijon 'fe·lesleges Iwckarotot.

AI., Fig, i,", 'elem,,', ! .Az ~,A.8s-sel 01 tE!kt.rt l.l.1 ugyo n epti maills. dec:!:

W1esw11s:wnyokt61, fug,goen nem minden esa ben r6vkjebb,. Az. ABS teMlt Inines. obbon a Ihelyzetben, h09iY a blztonsogi (1k6vah~siD Ovol50g, a kanyOt 9vors v,etelenek kov1e' kezmenyeilt, 0 telusz6r~ v.eszelyet el h6r1tro.

Az AM-sel fels2!~rell' kocsikon minden 0 tengelyfellruggesrtsssn vegz.eft y61tOltutos ronijo 01 fekhotost.

I I

"

\

,

,

,

.,

\

\ \ ,

II I ,

,/ I I

I

I

II II

I

\

\ ,

, ,

,

\ \, ,

I " I I I

I

A.ron!"lOl. te Ue$ erOvel fe~BZni. lcuplul"l(;U:tlilda I kil"lYomnl;

Kef fOr'ltO$ ~z.atoa~y 01 bl.ok!<oJasg6H6 re[la~eool tOrfen.o 1ek!ele~fol

2:g

Kerijlje IIi orz okodalyt; A teljeS 1itI!ez8s ellen6re

kOCSiO kormOnryo~hato mcuod.

43

Kozl,ekedes aw,omata Mbessegrvalt6vol Fiesta ge:PkiocsllJol egy uJg€",!er6c~6s. f'Okozaf nl§lkul'L awomoltikus· hajt6mu\lel van fe,lsz:ereIVl@o. He On oz eutornofkus haljt6mu v ell ren,delK.e,z6 gepkocsi . topos;rtdlt ve.zet6je, okkor i.'i legyen figyelemmel a ko·vetkero Je llie~6 Ismer\;!\elae:

•. A g~pko~'i gyo.rsulosokor a motor !1ogyobb to rdl,.J~otsz.6mon. jar, mint Olt On ,O~ odott seba&S~g eseten v6rno,

• A mo omckez (]I vl~el ked'ese teiljesen t·e'rme!>ze. es esjelle m2!o a CTX hajtomlive eseteben a meglfele:16 Clttefeli vlszonv elerese vag'eM,

• A $!!:Q.k6~so-$ ·outomatOI sebeessegv61oknO'I araZJheto kOipc:soJ6si pont iIIt nern li9tezi , A seb'9<sslergv6It6 fokOla rnentesen es 16kssmen esen kopcsol.

• He cz 6ss:l:.es gyornita.si tartale ot ki okcrio hasmalni, dkkar te!ljesen nyomJa 00' a gozpedalt. A moor fordul'ats2!6malnak naveke·deseve I es at alacsony6ttsteli viszonnyal 6~ be oZionnal a kTw16ntgyorsu 165,.

.• Am~kor v.lsszavessWk a, te~es-g6z: . akl<or a motor fbrdu,lotswmo a menetseibesseg~61 f(Jglgetlen(l1 Vissza'ecsil<. Ez terrneszetes es jelentols uzemanyag meg almritassal j6r.

Ii\. IF igy.·. elite. m! ur. eSj6ro.tbon ne ~ nove'INk tul 0 motor fordulOltsz6mot (3(lOO/perc f61€1) ,

D pOZfcioo.onaz automata 'fokoz:cat rnellkOI v,es!i ot o!Z 6tt€tel magv6laszl6- sot indu'Iost61 ·ege~s:z,en 0 rncx. sebesseglg.

44

A k_opcro·16kar pozid6i:

, '" Porkol

R= Hatramenet HI= Semleg:eslUrs·s

j6rut

D ",. Menei

ru. "" 'Ternele~es

rnenet

D

Ert 0 pozTci6t va~as$luk h$gyvi!je.ken, lejtoSl,.lj,okOf'!. A. motor fe~ez6hOitoso Flogryoblb, m~ntD pCilk::i6bon.

A mo::dmolisgyol1lul6s vegett gOllpedolt teljeselF'l b~Ji!yomni. Al. automata ~eb€:ssegvoIt6 ~hhez kivak;lc5Ztj 0 oz optim6li;$ 6ttet,alt. M indket poziclObolri 0 mox, $~OOc$~g erheh5e'l.

II1idit6s homok,o!;", siil[105 vCI:gy h,avQs u"es1el~

Keves giallal ind ulni. Ugyel~ef'l 0 rro. hogy ne p6rogjenek meg a kereke 10::. Ho 0 kocti beragadt, akk.or pr6b6~a m!$gl e!6reJh6tramem]ltbffi kcpcsolvo (ringotvu) lI_ocsijat ki~a baditun i. Aloc~on'y forCUQJtsl.anrtDn D as R k6zbtt kapC:$ofni. N6vel~ cz eredmenyt. no ~-ba mo. QIKkor b~k.apC:llio~. amfkm a kOC$!1 kisse meg elora mowg ,6~~ordfltva.

A\ FigJvelem!Kerulijie a hajtoma ~ tOlt~rhed~,Si9t 0;:: el6r~ 9S h6tKlmene~nel (r1n.got6sn61) alC!c~()J1jy lI.ordulafszamQn tOlrt~l.!k 01 rnotort. .

,FigVQlem'! Automaritil<us ih,ojt6m(i '~.$~t@n nines le~,S!t6seg arra.hogy vontotcssct vo:gy m;egfolo$ool Jrdtsun1k.

L

Ie L

45

1

A me,gengedett fcmlsh ar - ill: utantut6 onmOkOd~, 1,o''Oi''I6k~srure'ken me we 25 kg-!"I(JI na legyen Ikeve~bb. de maximum 50 leg,

Miel611 ellindul ClIZ ut,onfuil6val, vagye ftgyelembe, a k6vetkezokef:

.4\ Fiovelem!1 ria a rudoroton oz l.1.). Clj6nlottnal kis.ebb, vogy nogyolbb o t6mtehar. ail rontlo (:I rnenetvtsel 'Iildi~.st, A g~pk()CS;l as Oil: ufantLl't6 momalis. te{heJe~~ Q~~) t6Nenyesen as mu~o Idog k6~l9rezo, 12%-19 t'e:~9di6 ,eme[kedl6 eS9t~n 9S teng,erszint fe~e'ffI ] 000 m-~g terj:edo rnagmsagig,

00, ahol musz-cd1lag lehebieges, (1 g~pk,oc$i pqpirjaiban a 33 sorssem elott (megj:egYZ6setK rovoof) be von lrvc oz utdntut6 tel'lhelesEi' 8'%-0$ emelkeclest YtWe l)gyeJembs, A 28, 29' ru 3J. sorsz:am a~attli elis,kek mar moxlmblf-s, Me!keK e.s mok n.$Im \epne,t6k'uL

f~,gyeJ8'mJJ 0000 ttl feJ\etti lhegv'l1ken, 0 ~SgnY'Oma$ cs6lkkeMs,e, rni,atf 0 motor 'telIMTfmenye kJlsebb,

Ezert ez al6bbje,gYS!~lIa szoooJy ,91'V'snyes: A tenge~sz!nt 'feleft 1 Q(l() !TI-oel mogasa1bbon minden tov6bbi m~gke2idett 1000 m"'nel a moclo\ilmc'lis magangedatl terhelesl 0%'011 cs6lkken.

46

i'iI!O kataliwtoros gap!<ocsivol porkolur'l. mo,tor le61lit6~o uMn 01 klpUfQgo oorrende~es me,g egry r6Viidi ild:eIi~1 no:gy

, . sugiJrQz, ,omitolo sz6rCll lomb.. fu !'l'f)" meggyul~eJ)dhoit, ~~ert ilyen. he~ye n Tie' pOlrkolJunk.

A llatalllQlQIi'OS ,gepkocsl ,glvClzy,&delme

h6, OI,TOI \Il9s::l!ely,eztetett InelY'9keno Resto 1li6ved6 paj!U:sdl van eUotva, ez:ert 01 h6ved6 PO~lS mell.e<1i 85 mog at IiJ hi5v9oo pojzsot .01 klpufog.Qcsovet as (I k,otolil:6tort rna:!'!"!, s:mbaaalvoZ\l'e,do' Y€ill !kemlnii, lerrn~szetesen, c h\5'ved6 'POjzsot ssm Slooodl levenni.

49

Gondoskod65Sa1lkOibeget takorit meg. V&geltesse' el e,zert o:i!Okot OOl: id6kOzi . lk,aibantart6si munk&ot, omeily,elk 01 mllrviz:fCu.eiben szerepern,elk_ Kiocsij6oClIk ,sre,HCl'rt1cma" Idfogostolon mOk:od&se,. ertek.einek me'gorz€l'OO' nogymartekben Ng:get!;oll.

A Ikorbo1'lltort6si nopt6riban vonnok felsOfolvCl a Ilegfontosabb karbontortasi teend6k., A fekfol;yadek es ,0 M i5szer 6tt6tszb tort61ya megl<onnyi I 01 ,gy,otS €Illen6re-st.

K6nnyebb t6jekot!arrn vegett oz Oss2ie-s be,tol t6nyU6s z:6r6I:<u~ akjo 6S (.'I motor o,Iajmer6 palcaj.asa rg:o ~ma von felSi¥e .

.& IFigye~~I! Mn,el?fif '0 motorlh~b<m _. _. 't,avtl!l1_enykedn~nk, olevetlenul

kopcs.oijuk ki a gyujtasf. rn erte:llen k6Z6 '€lsatben a hGt6ventil16tor vorc IOl!iul Ibeindulhat Egyeblken vigiYOzzunk orro, nehogry val'amely ruhodorobunkof (sal. nyakkenoo sib.' Ibekapj6k a motor forgo reszei (6'ksziJOIk, ver'!i'ilr6tor stb.),

50'

KARBAN'AIlTASII NAPTAR

• i! momrnlaj ~inl:j~t .a MkfulJyad~k ~zin,tjet

• a mos.6folyadek kf::szJet'el

.' ,Btl ilbronC!!nyorn4M. 6$ a:l abroi1~k ,a:[llapoca'~ {cs;lJ!: I:!1td.e,g abrolllcsOioo) ..

.' ~ telj~ kJG!W d$ 00156 vtMgfw mii:I!!Iidc!!r.et

... elere!jt!lda kiegett V<lgy elhomal¥OSOdott fzz.6kll1l:, g<!lld06IJi..odjOO ;i lJmpa.u¥egek 6!, a fell~6-uveg; 1fsZlalli8· gJirdl.

• II lit'iiit6'.l'!ellrlsz.e:r SWiget

... ii~ a~i!JlOlk, w:la&e:k; 'romillik i!s k.eszlenaroUy tomlle~.gel (~5, csepeges)

... ;! k~fl!:l m(jk.6d~t

.' !lJ k!Lin m:6k~t.

c) A kormany,oszl,op ,01'011 h~v6 fog,antyUittelhuzni.

b) A Ford embtem6n61 0 moto.rhOztet6 016 nyulrni 90s a biltonsagi he rgot 'f1elnyomni,

A tetO I~ZOir6sOl el6tt a Idt6rnosz.t6 rudct hialy~r~ nyomni 'es '0 te't6t kb. 30 em Jl')Ogoss6gb6~ El'jtEl'ni ugy, hogy eer,eteszeloojoo- Mindlg eillenorizza, hogry a teto s~ilardon retesze'16d6tt-.e,

51

RendszeJes kOirba,ntcrta,s is apo~6s,

Hutrnendszer kesZlettqrtofry

Ft§kfolyaoo,k keslletlartaly

Aut, Mjt6rnO olajmer6 p6lc<

L~gszOr6

A kumulator

Mowber, iart61y

Motorolaj

Olojmer,o palco bet61t6csoflk Tipmtabla

Meg'jegry,zes: k6nnl'{ebb falismeres vegatt (] 'bet'6lt6c:sonk ropka~a e,s 0

me molaj-merop6Ico! sOrgo szinnel van jel'olve, Az ol(]jme~5p6'c6k fel'c~erele$ilnel< e,IIKeN~ese vegedt m a ufomotikus hOj'bomG olojmer6'iPal~o he:~e,'ta SlinG.

52

],AJ II ~:CVIH" motorhm:

HOtorendszer k:e~ett,orh]lIy

Fekfolyode'k kemeff;ort6Jly

Aut. hojtomu olaj m~rei paicol

A.l<kum:ui6t,or'

Motmotaj bet6ltocsonk

Hpustablo

Mowber. tor1t61,y

53

,

Motorola] me~6pO~cQ

Fek.1olyadeik tart61y

.Akiku rnulcrt!O:r

H Ofofolyadek tmtaly

Moto,rolaj bet61h5csQtflIk

Ab~o'kmQs6 Mktolyodektort61yo

Megijeg¥,ze.I~ A kOllr1lyabbfalismar'61$ ce~jaq611 C! Ibet6~t~ csofllkok!§:s ,0 motorolQj ma~Op6lcCl! OO~giO SZi:nOE'lK,

54

MotQro,laj bet6lti5csonk

Tfp~tobl:a

Akkumul6tor

HUit6fo~yadek to ,o1lya

Motorolaj mer6palca

r;ekfo~y·odek 'toitOliyu

Mos6ber, tart61y

55

Minden tonkol6-s olkolmoval e,lIlenonizz9 a rnotorolol sziin,tJ,M _ A motor lealrlf,asa uton vorjof'i, kerveset, amlg oz ol,aj visszafoty,jl( cz oh:lJt'e!knob!1'!" HUzza ki 02: oloj me r6-pi:lI!c6t. tiszto IF,uhado robibo1 'tOrOlj:e le, ,dUlgja ~a hli1ljesen, moJd ujr,a hUlzo Id as oWJ;;eQ Ie cz olojszJntat. ria 'ClZ oloj;s2lnt a !<at jel' lC.ozo,tt van, ,okkof rendben van. Ha oz ,olajs:zinf eliltrte 01 MIN Je'ls" akkor haladektolanul to!ltse fel 01 Ford speciflkOciO sz9rirdi ola~iOl. PI kief jel k6z6t1ni mennyi$9g kb'0,1-1 Iill'er_

Fontos tudnivollb: nem szoboo a MAX jel fae to' It'€! nil

A m<ot,orfipusa nok megfelleloen a hengerfejoorIt6son le,m oliOj'betOI,t./5c50nk \logy bql'onet1zolrOs vagy diJcgOiSZOI:o$ zarokupa'kkal van ,elloilvol. Ne nyis5uk kl, a migl a motor jar! Keno odalekok alk,aimoz'aS(lNJ nines szUkseg,. Adott eootben 01 motor karosodos6hoz vez.ethe1nek asegyben '0 gorOlnciol megslunes.et e~edmenyellheti.

,A\. F~VEllem!1 Olaj:akai, z:llirokaf.

,l.!.J!,. folyodekokof gyermekekt61 vedv'e, mindig bizlto:nlSagos helIYen t(lrolluk. A csoIT'lOg:ol6 tartollyol<on livo utmllltat6,. tarli'Sluk be, Ovjuk k_eron'kef 0 f,arcdito.iajt61. A fa~a.dtolojQt 0 r'!1mdelkez'BS'eknek meg~lel6erJI kez,eljok.

tJ,

1, 1 I - 1,3 I • HCS - motor

1 A II - CVH ~ motor

,IQ)

1.1 1- 1 J I Hal - motor (dugos:z.os zarolkllJpak)

1 A I-CVH-motor (d1ugoszos zar6kupak)

1,8 I-DONe 16 V-Imotor

1,8 If-dieselrmofor (bojoneHz6lras zo.rokll1pak)

, lo'matasebe5segvolt6. hl;JI~6mUolall

en5rZiis -

;'l;lQl!JtomoihJI sebess~glV,6H6 olajszinfJef i:lIlarbontortosii munkak: k!~reteben C!

~ rd-sz-erviz rel"1lo!sl!er,asen ellenolZil. Ho

-..egis i:d6k,6zben szUksegre~ valnD 02: J:.,.

J$Zlnt elll'3'ne):rz,ese •. akJ<!Qr 0 @)

"\I'9'~kerok8ppen, jioljon air: AI

dajszin.tet QlZemmaleg moteron

sl'1Ioriue.

'. A g~PI(Ocsit sTk ferule,han leo'lifiani, kazllfeke,t behUznl as a 16btek'et mO:k6dtetni.

'.' A motor Or,esjarati fordulots:z.amCin oz Osszecs kapcsol6'forKoroton hClromszo:r OtkapcsoltnL

.' A kOpcsof6kort P pozki6bal Ollitoni as 0 rnotort egy percsn at Oresjam:1iban mOkOd1ietni,

'. A motor ur,esjtmJfi fordulatsz6mon 010] me ro-p6ll00f !clhumi .tis:rto ronggyal ~9't6i1'O~nll. maj:d te~,e:Se'n v,isszanyomnl, uJ.ra kuhulflu !3ls 19O1vO$Oi, Az olojsz!intnek ca olajrru§Jr'5-p6~can lev6 ket beJel61t rssm !<:Omit k61111enni.

• SZ.o'ksegl eseten a ford spedfik6ci6 sz'arlntl outomatilka·h,ojt6mfio1ajtja'l 0116 motor me-llsFt -fe,1t01teni G :m~r6pol'co cs6ven ct .

. A'rl.. F~yel:em1. ~~ikor J:6~ m.at~:roJil l..LJI. korbontartoSiI munk:o vegzur1l(, \logy ,elhogyj;l.IIk a gepkocslt. 01 k:apcsol6l1:.ort 6liTts.uk. Ip poZllci6ba es hu~,uk 00 0 k!eziil'eket.

5.7

A 't,o r16lyon I'vei' MI N~s MAX Jelb!lesek ~6z611t kern ,Ieor'll ofoliyode'k:szrntnek, MIN cila,tti, s~nt eseMn klgyulla:d al t€i'k-flgy'elmaztHto IlaliTIlPa. FOrd speciflk'6cii6 szerklti fekfQlyGdekka~ t¢it'Sef'el. tosd .BENZINKlDNAL· dm(j feje2!etet.

.A\ Fh~"ele!TI1 Vigy.Ozzon. ne kel0lJon ,£..L:i!. Ib6rere, sremelbe f'i!lkfolyodek, ha nill!~lgi$ megi~Ort€lnne, awnn;al rnosso Ie vi~al" A fek,folYOidelk megtarnadlja, a kocsi IOlkkoUJsot nedves s:zivaccsall ownnol rat6rb~n'1.

A 'f,~ktolyodak yt6nt6lt~rWl a teljes fiszt,asOgrol Ogryeilnl'

58

KomblnOtrl' flgyelmell:et6 16mpa, k·elifek a,s fek:folyadek

,Jj tOI esszint 'ell o11l6t~6 tart'oly,on Idvulr6~ '"ellsmenheN5, A f-olyod,8ik ~rntjei!ell:

em motoron 0 MAX jeligl kellerni. A me legl ht1t6szer togl!,..Il. ezeIT c'z ijlyookor a MAX jel 'f61.~ ~rhet Ho dlacmny a blyadek~;til"lt. a kkcr 50 '% hut6szer,reles &J % v~Z1:eJI kelli 1elf6ltan!- hldleg

atorcn • all: SSMc97EP;l' 1 OS-A Fmd sp9cifiil(a:c.i6 szerlnt'. Nemszcoadi

ven,nii a hilito .ed'&apkCija*" amig f0n6, l!llmoto,!

A\ Filigvelernll MiellOtt a motorh6zbolf'l !~ h:fvel(Emylkednenk, a gy.CJjtos ~kv'Sitlie'nOII kopcsoljuk 1<1. me,1f Q~ ~Iek~romos meghojloslu ventm6tor oormely pmCIl1C!IU:)«:~n belkapcsol'hat.

HCij10rQlyodek

A hUt5folyodek a rnotort nerncsok 0 rulmelegedesf61 vedi (sokkal na9yobb c forr6spontja, minI 0 v1iznek), hanam a

- forendszert a kQnroz[6 ,es fa9iY ellen is, ROSSlObb min6s~giCl fogyvedOs:mr ss.e'ten I<:b, 120· C -on eiveszti a

~Ur 6koncenfratum kon6liovedo nCltasaL ,azert csok OJ Ford altol ~Clvmolt fagyvad6s2:ert ha;S.Znc~jtl.Jk, L.:6sdl

• BENZINKI"U N~l NcfmO fejezete't

.A\. Figy,elem! VigYClZlon, oe keirDtjbn LUfagyved6szer a borere, szemebe. hoi megis, megtbrtenne, akkor ozonnal be v'Iuel rnosso Ie.

I dejeb·en f6ltse f'el tisz.ia v~el

Motor'c rafl'-ablaldisztTt6val, szC!k~g eseten fagryve.dovel k:averve. Ne hrnma~on k'amsl"ly v~.zet, p6t1oskent desziil1l61t vi:zet to,lson be. Indulas u on nyomjo meg 0 mos6-forlo borendezes gombjot 1'10971 a rend:SZert€llf61~6dj6n.

A hats!;) oblok a sl:elvedo mowtart,6Iy,ob61, kopj:o a rnososzert

H6torendszerf

csek Ihideg rnotoron uh]rnt6Iten~

S9

A Sclelvedi5o'!)lok mosomv.okoJilli'lok. Ibealmtasa

GombcstGvel ollith.otjl.lk be a vTzsug6r in:Jnyat.

Az. ,abtaklorl5 mOkOd iisenek allenotzase

UjJo hegyet vegighUrvo 0 f6rlo!l.ap6~ el€m. elienoTiizLii onnok epseg:ei.ZSir, sZllllkoFi es UlHmOfil\log-f!l'!or.odv6ny rontjOI (]I 70r1:6 m Cik6d~~,t, A t,Orl6Iopato'k tisitit6s6ro javasolJl.lk 01 Motorcroft tlsztrt6·p Fe po r·6tumot ,

Jiavaslat.: Evenkent egysz:er-1kats1.El r cS81'elje Id 01 t6rlolop6toi<o ,

Nyomja 6ss.z:e 0 biztosTt6kapcsokot es IhUzz~ Iki OJ t6rl61opatof a to~16k.orb61.

Az. uj t6rl6'Iapat beheIY9Z6-S-9 ugy tOlrfenik, hogy ~gy$zei'Qen benyomJol a

tOrlokorra, - .

60

~~II

.A1broncsok Az On, bl.;d\Ql1s0ga erd'El·k:eDen:::

. etheteni:<:ent ell ~n6niZ2$OZ obmncsok nyomasiit ~a t'(]rtalek:l<e~~ken Is), A:z. obro'ncsnyomasml vonafl(oro adoto!kot o 80. o~dolon a ~ BE NZINKlJrNAt ~ cimQ tejezatbe:r1 t·o,,oljia.,

OIOnOsen n.og,y tSlrh.eJles is nOQ'Y ~elbesseggell tor1reno alLlfoLw eseten ugryeljen az elOirt abrol1Csnyomas betclI1I6saro. Alocsonry abroncsnyomas csO~kk6 nti 01 menetstablUost es nOvel 01 gordul;e,ffii ell;enaU6st, gyorsob,b le-s'Z O~ obroncsok keposo as· olyan korosodOis,t Ok02:, omely bclesethez vez.e·thet.

Szeg'i§'lyIk6re 10i500n ·as ~ehet61~g de~eks:!!:IOgben Iho)tson 1el. Mered ak 9S elesso rtkU okad:aliyokart kemJlja. Beporkola~m ne SIJIrl6djoD1 oz obroncs oldele oz Uit!izege~'yihel.

A tut6f,etGleteket r,endszeresen ellen6rizze. mines-a rajhtJk serCi!eses haoodas, bevagas. egyertJetes-,e '0 kop6s. nmes-e idag,en test beswrulivo, Egryenetlen proftilkopas a kerekek hitt.os beoJlllltos,oro utol.

Ha mar csok 3 mm a pr,ofilm9I1yed~, ak1km iff oz id1e!je. hogy kicse~eljuk oz obroncsoknt, rEnn.el kisebb

profil melyseg eseten nOvekszi k 0 • felusz6s·~ veslie-Iye,

r:e ti ,abrol'lcsok

Mind at 4 1:<6 r6 kr,e Slsreljunk t~1i obroncsot. Tartsuk be' atel'i cbroncsrc eloirt rnox, sebessegha ort.

H6h.il'lcok:

C sok ftinom SlBmQ h616ncot' IhOiS:zn.a~U'nk e,$ csok a n1Ojitok!er,ekeken, A 18560R-13-H-os obroncsro "em Hdbad hOI16ncot szerelni.

MOil<. 50 km/lh s9ba:sseggel holoo~on, VeQrye lie, C!Zo!"'!nol a h6l1Oncot ernrrt Mmern1es (Jtsmkosnuerlkezik,

«:

.,--:::;:;::,=~,~

61

Aw6m0t6,

lR~n~,er,esen mcsso klI kocs!l'Of h~deg '\logy Ial"1gyos \fluel. Ne Ihoszn61jon e,r6slhotosg fisz:l1Tfwert v,ogy sz:appornf. Ho' Frl&St,o k:ocsija oogryon piszkos. Q kkcr h:oslfll~lIron, Qlut6$ompont, A tisztit,oshoz tiszto' $Dvacsat ,00 sok vllze: nmmol]on, A tell SZBZQI"I v,eg€! fela vageztess9n alWOzm0s6st

i~, Flgljf,*mil Miel'Ott rnosobererrlJ...1, dez$soe, v~i 0 kocsij6t j'avQSoljuk. hogy cso:vorJo k~ oz mte'f'ii1op6!lcot,

l(oo~16v8d.1.!'1IlI

R'9indszere,~1"l rncsso kQcsUb as ,ellaniSnTzz@. nlncs·e a koro~Ji6n, a lokl<o~6$on ~!es. A. jj:o.fe'lver~desb61 EllFedokisa\bb ~rure!S16 ket javaslatarnl!: fl.gy,el'ennoo vetar.eve,I' o!lol1nal jarvTbla kL

A Iakk!o.z:&t't1Ik!aI1Qt kllJ<r¥it6Ia

iKltebb hlbo'k,aI' egy:s.zeJPJen isgyrnson Jo",nh'O~' Id (J FOfd-'term~kpmgr'Om Q'I'op,6n ibesze.rezlie't,O Itddc·sltiifttel. Ez oz $~ar6s m~kud6IiYO~,C! C hibo t,erJedbJef. Ugy,eljen cno. hogy a magrfeilalOfesfakef ot.kOlroaZZCl! (siinSZOmO'laS)!

~gljf.l8mr:A srovmo$$6g'1 lQ!!Inyeik megtort6SC11 erdekeben l<~fJiQk. hogy a la'ts~6Iogl orta'illl0ItiOlf'1r,de, agresmv Cinyagokof azon:nollt6volit&Uk €II o llakkrooc&mt ,Ela'!.: ~6~ t,aooMak pt: modrol1lruMlik. gi'{Oi'lrt6k. rovarrnoro:c;hfol"llYok. k6~r6rry.s6, iparl

Rerok6d6sok .

62

/

A tQt6:hl.lll:olak. ktimel:eseer·de'keben 0 Mltso dbla'k balsa h~IOlefet puha nJhOvol \fogy nedVesTt'e1i oorre,1 tiSltitso. Ne hosznoljon old6sze~t VCl,gy elessanku 6rgyat',

AJvQzvidelem

G~~koCSiJ6t mar a Gy6 reen alvmved6vel kezellfek. iR'e,ndszeresen e"e'nooztesse ieS ~Cllksegl e:s.atsri jorviliasSQJ QZ olvOj'.;on keletkez6 hib6l1:of, legcel~lerubb a hh:teg eVSlok; kEindleTEln es fava>mdl,

,Ace' is k6nnryut;illll ,ktliFakt&es{:Jk; tlisdil4tC!1

Ford-~orcsa 1lisz:lH6val opoljuk. Ne' hoszOOllulii1< i<clIt:oI6 llsrtit6s;;l:enT. nehogy c vadalakk megsilIiOIJ~n.,

JOVCf.slot. A J:dbb eredmllnye'rdiekbben has:zncUaCliZ ol6bb:l Ford outoopo~6 $Zerek:et~

" Aut6s.ampolll

" M:os6·ko~ew,oI6

., A'ut6-kem~nYVllasz " Awe pdiitOr

., Aut6viasz

'. j;em f~n,yez6

Mao nya,g'~ gumi itiszt~6 Vezef6'fOlke frls:rllto Beb6WsZlH6

A!blok Jegrne'l'lltooTt6

Ablaktisztit6 kOr1cent!"otum 1: 100 F:aldiszli1t'6

Tali QQ1dldlsrlU6 '. R'ovor oldiOOer

A\. FCv.leml! lPo~ro~Osnol (ug,yeUCink" L!...:l !logy CI mOany,ag resz'ekr,a me lceruijOn p.ollt(J[; men eZekrol a rbltoi( nahe:mn t~O:lf1ih0if6k el,

E~6s naps(itewen Ina, pOlfrO'Z2:lUnkl

63

A. k.ocsll vcmlatCisClI

A vontot6kolel voglY vOilot6rud beakmztasar(:l a Fiesta gepkoc.sJn elol as hawll vo.n1tai6fUlees van,

A\. FlgiVelem! A von etott ocsln a LJ..l gyUjtas1t be kall kapC-SO!ili (!II. poz.) alert. hogya IkorrneJrllY, 0 vil'I~,6, a felklompak as, 01 jelzokOrl' m(i k6dJEu'lek. Miut(!m 0 motor nern ja r, nern mQk6 dik a 'r'Ei,kr,6s.egito. czert felkeze~ kor oogyobb ,ar6t kelll kifejtenies (I ta~ut ls oossza bb lesz.

I::',zl s.ebeueglY',al~6vCIII re nde 111k.ezo g,'pkocsi meglol&a;vonf,a~ilisa

Segedakkumul6tor vogy rndii6k6bel ne 01 is beindithotju a moto:r. megpedig megtol6>ssoll vogy vontatassail. .A mOrVelIG't' SOHe naje:

Ii 'GyluJll6~t U. pozicf6ba aliitanL

.. Kupll",mg,oj' il(inyomni as 3·men.etbe kapcsolnl.

.' Gaplkocsit vontotn' vogy rnegtolni as kuplullgpedOlt la~on te!engedni,

Ifl.gyellem: ,Automata selbessegv61 t6vCl I reodcElll<·ezO gepkocsi~ nem lenet megtolOssolvogy vontatassal belrllditanl.

• A befecs!kendel6 bemm::lez9ssel mQk6dogepkocilik €!Set-eben eI6ford'ullhat. hogry 0 h'ideg motort neh~z vontatassol beinditani,. men o h~ldegindit6 cmk oz IlndI~6 mOkOdte'h§se olkollmoiVol kapellal be.

64

Biztonsagl kopcsolo:

U2:emanya:gbefecskend€iza

£ FlgYe'Ie~1 Ka!,alllz6toros

~ g~pk()c~ilkat uzemmel'E;Jg kotaliz.otor ElSe 9n nernszoboo sern YOi!toto;s:so1 sa m megtolassol ~ndifoni.

AJu~omaltQ seDe'ssegvcllt6val r91'11,dI$lke~a gepkoc;Jil vCti'ltatc'K1

A kapcsol6kamok N (s€lmleges) pozid6ban Ikell Ianni., Maxlmalls sebeSS!eQI 50 km/6ra es max" t6vols6g 00 km. Nogyobb to'vols6g eseten CI gepk:ocsl~ ,CSOk felemeilt nojt6k:erekek:kel s:zobo:d vontOfni,

IBidcmsagl kqpcsoI6-befec$ke,l'IdeI6~ be~fH'I.d!e!&S

~ betec$l<El1nde~eses rnotorok

"vama gi,kQPcsol6vai re ndie'l:kemek, Clme~y bolleset al ko Imaval megszak!fjo m Uz€!mo!))log6romlost Hilfeien razk6dosesete,FI Is klkapcsolhcllt, (pi, porkol6sn61 meglokik oz Qlutet)

£i: 0 kOpCWl'o, a veze,t6 ajtoI:o al6tt' 012: oIdcllfalon van elloefrye~€!, Al, hogy oz Ora mkor me'gslolkodt 01'11"61 ~merhet6 at hogy ilyenkor a kopcsol6gomb ·emelkadik.

.A\ F~vule'IT!!llfo.z as s!rOles elkerOlese l_U, ve geff ria I<opcsobuk beo b~onsa.gil kapcsol6f fomitesl hibe ese,ten VGQry, he balsset urtO:1"I Ib'G!ozlnszagot' ~rzOnk.

hkQPcsolaiSi uilmut,ot6

.' i(onn6ny-/indit6zamt r(I poz1ci6ba cillifoni

• Ellen6riuUk oz wemolnyo,gb erende.~$ tomftettseg,at"

'. Ho rendben von Ol

luzemany:og beref'llde.zes, akkor nyomjluk Ie 01 bliz;t'Of'1sagi kapcsol6 '90mbjilt (losd, obrat)

• lKonnOny-/iiLdlit6l6ro~ ntlhorny rnasodperore 611irsuk II. po.z'ic i6ba, majd viSSZOI II. p.olk::li6bo.

'. 02i~manyClglbemndez.'s,

t6rrlite,ffseg€!'t (ljboll elJ.an6njzni.

Benyomrni

A\ Fi.g~~Ie!lfl.'I.Az.' ele.ldlro.-mo..s

~ ren.ds.z:eren vogy w.

Q~'emonyag:-be~end9ze:san V6glEI'tt' IU~tekt,ele'l'~ m6dosU6s tO~et okozhClt ,rfls karosl1hotJio '0' motort.

Aj6nCuk, hogy eze-ket c! munlk6kat csck Ford S2eNIZEikb~rn veg,eztesse €II.

65

Segils magadon

A_klklJm!.!!ledQ~'

A1. akill:umuk"lfor n8ffi i;gsn~ k:O IOMsebb kCnibontortop, Afolvodek szintje kb, 10 rnrnrei haladja meg at egyes cel16kb0l1 le,,6 lel'lf1etekfe~ ~Iet. ,/1;. ce»Olo: dugOjOnok .;ve,. !,ele ut6n deszfill611 viuelt6ftsilk . el a Cell6kal'.

Ail. F,lgyeileml Az. '0 kumulo or kl as

~ OOsl@r'eles~ alkolrnflvol ,Q kOv@tkero 81~lgymortzyssOgl mloot(okot tortSUk: be:

• Aml~o~ O~ o:kkul'lI"wJloi'ort ~ekapc50U'Uk (csol< 61U6 mo'lof'O!flI $lObed). aJ.::lI::or el6sz0r o testel5- k6:belf...-eQ¥ijk le (riIliluSl kepJel),

'.' Vlgy,Qtzon, oogy I1B ef,lnt~e CI kyk;s

(sze rs:z61"1"1)' ,egryld'eJOleg az ck I.Imul61'or kat p6lus~j' I{,agya p4usz-,p6Iust as a kOn'OS5Z~ri6t, rnert rOvld~rlafro~yl6n 52 ro keplOdIh@t .

• Amikor v lssroS2ef~lla-. 0;: okkl,,,U'I\lIlCIto -, II, 'Oil a . kumu Jatar pelusO a a k6belt, a kOr el6sz6r a plu:!I.z-polu:;ra iQPcsolJu oz aromvezet6 k6~lt ~ ozt ove1o.en 0 minUSZ'pOlusro a testel6k6lbelt,

,A moto_" im::fitasa IkiilSegil6 elk kumulCtcnal A\ F.<l:gY'Qlem".I Cso~ 0, zenos t,e5zulj'5~Ci L!.:la1d<umuI6torl' a:lkolmauui1k 0( 1 2 "II lievleg:es l'e:szO It:s€lg). Cso:k, :!I.zigl31'@!lt p6lu:;sarlUkkal nmd8Ike~o, es, megfe1elo

er,e~st.tmetsze,tCi k.¢oeit (re'Z:V"e'z'eil~el) hos,zn6~unk, A klmerult okkU'm~161'ori ne kapcsolJuk:1e a kocsl Mfuatar61.

66

tndilw ,$;Oilfendje

.. , edakkumuli6morfOli

A IkisegiM gapkocsi esszes Olramfo· gymzt6jat kapcsoljuk k1 es' 0' rno tort oUrrsuk re,

IV. ,O$szes aamfogry-osz,tot kqpcs04~li.Jk 1<1 01 kisegi~es.re s,zoru!6

,gepkocsin (klmem)lt akkumu:16tm), beleerive, a gyuJt6st is.

1. A kat a'kkumllll6tor pliJs;z-p61u&6t ro.swk ossze ..

2. A Imasodik indit6l1!ab91~ (feke-te szinG) eloslor a kise,gito C1lkkumuloltQr mfmJSZ·p6lusara CSCl~·lok.ortossiuk. moj d oz ind~tand6 rnotoragy fem'El'S fBszehez (rU[I, a klmero[~ a1<kumlulOtOl' mfnu$z- 1p6.1:usCntll). A k6lbeiek lebonfoso rorditotli sonendben t6rtenik,

'. Az. InoTto Ikolbeleket uglY helye~Ok el. hogy ezokct <1 motor ·f·or·g6 resze'los ,9Irllnthessek.

'.

Az. oramot ado gepkoc-~I moto~o rnaQasoclbfordulcl'lsza man J¢rossuk.

Iindits.uk most 01 klsegTteit g.6pkocsi rnotorjat Egy-egy Indita~j kliSerle·t 15 mp ruM ·tovCrbb Fie· fortson as kOzban legalObb egy perdg VO~junk.

Amikor a motor mo~ OOugrott. a kef koeseo k6t6tt k6befJe:i meg leet·harom percig Qres)6r{rtban muk6dtessuk I) rnc crt,

Az. mdTt6kabeil IeMopcsdasLl e16ft' (0 kisegTtgtl· geplkocsfn) KOPCSOU unk be nehOIYV elektrQm.o.s fogymzt6t ,. pI.. '0 ·~at·o· verlifm6torf (max. k:lkoz:o~r'CI). ·0 fOthet6 IhotSD ablakot cUfrt. hogy ·0 lek.opcs'I:::M]$j murvels alattlkeletke:zocsucstelliJlltooget csOkkantsOk. He izz6lamp6t . iI:(.lIPCsolj,unk be, mert cz 0 cSlucsfeszu'ltsegl "oliVlon 1<6nnyen kieghet.

~_....Jq I I

) I Iq

t=Jl........--~ II I

b.-· -~~

57

Segits ma:g:adon

AII~.sal ~'el~e kocsijat qz ut Sl.e~€Ue ugy, IhoGY ,0 tom:olmat ne ol(od61yOZZiO €os On, I~ ~ovortCliI~nul v~gezh.ene munk6yat. Szilard utbu:rkolat vogy olatel Ilegy,~nl 0 kocsilemeI6o!ott. S,z(Jksag ~s9t~n tornosz.t6 bokol<kol €ioga~[th$tJ Ok Ikil ClZ, olOtomosztost ~uzzo bso Ik&!~it'ke:t ~s kOipcs.oWon hotromeoetba v.agy ] es mened1'().1o:jo.z:atba, Aotomo~to sebe'S86gvatl6val reHlds~kez6 gepkocsin P4)9. Ho lej~6n 0111 a k:ocsi, akkor a Ik~~~k'elGet ek~I'Je ki.

~

~

·--fl--

P 1Ft IN D

L

"-=--"

• t, ,otoriloz:te, '6tfelny ifni. kocsleme,16 es k.erekanyockUllcsot klvenni. A I<ezl hajit6 km 0 kocsiemeh5re von r6g~Jtv,e .

., A tortolelkkere 0 csorncctcrto padoz.otra olo vcn EI6:sz6regye 'fe1re C! pClidl6borit6t as huzzoo I,e a muonyagreslI' (] keH& anyo-kulcsr6l. Elf kOve oen Cli c&om-og~a 116 fe 101 a ken3konya-ulcc:sCIII 0 HSgzit6 csavorll<b, 6-8 foro lottollozltsQ k:L

., A k.erefort(lt Cl lart6kengyelnel amelia kiSS€! meg es 0 terta kampo.t' 'OkOSSlO/ ki A defe tes kenil1k benelyezes€melord' ott :sorrendban jorjon 191

'.' KerekJortof l(Js~on sDlIye'sl1eni e$ (] fQrtdle'kkere'st Idh,uzni,

69

,Segits mogadon

• A mOonyagved6t huuuk r6 ell ke;re\korrrYai-lI(iJtcsro. Nyo mJuk mos't a kerskonYO-lkuJcsto~dalekot c 1<'9r,ektorcsa $s, a k~m~klcos.zoru kOze,. Enyhe nYOf'i'Iast gyokorolvo a ke-rek IkerCI'Jetefl81k t6bb halyen, 0 takorotorcSCi iElvehe:t6.

'. A kocsii fel'9meilese e lot a neg1' k!er6konycl' leb, tellfordulati'ol kirmito.ni.

.. A Ikocslamer.6t csckoz erre a celrCl kiie~olf' herryen szobodl e~Ml'yezni G IkuszOb al\011. Nyomj'uk: a kocsr~e~o burlyket ('falso tOffio.w6resz) pontoson a bejel6lt kiat dueler ~Oze. Losd ~C· h:'rTlasltosi hslyaket a 71. rnd'olon, To~.sQI a butykOt 'ebb~n 0 hellyz$tben es forgossa 0 hajt6kort minded-dig. omig 0 kocsJemelCi talpa t:Oldet '@F. A koc.siemelO telJe~ tal:pavol tamoszkodJon a talojra. EzUJt6n 9mel~EI 01 koc5ttonnylra, hogy a ,kerek eppen csali: ef!S2aba!du~on o tarajt6l.

70

IFilg,y.'em: az XR21fipmu gepkocsln a oc$iernel6 elhe IYEi;?;El'se v~geffel6zoteg ez oldols6 bUrOCo1Ci'1b61 O;Z als6 res.z leh;jrosOvol e megl~ele 16 burkolClltO't Ie allvenni,

• A 6iiegy kerekany6f' ISljesen csavmjuk Ie es emellO Ie a kerekei,

• Tortal,b.kkereiket ranuzni Q ker~C5cpral. ·0 negy anyt!Jt telcscr'llQrni (oOl (inyo upo~ 0'10010 ,a ioorek (ela olrjon) ,s,s a kylccsal I~ meghOznf.

• A kloc:slemelOt ~eeng€!dni es ail: onyokait ortl6san telJes-en megl'ilJll"Il.

• A k!ere-klarcsa . fe Itle'nn~ ugy, hog,)! 01 szelephez hozzoter hessunk. annok r6~t~ser61 megQYOzOd ni.

• Tartolell!:k'er,eket. kocsiemelot. kierekonyo,kulcsot fordltott so:nrendben he-Iyers tenol e$ r(oglitenil.

Flgy,.lem: az obroncs liIyo-masat', vc:r'lam1nt al ker'skonyolk meghUi&6 l"Iyomatilki6t mielObb ellen6rirzh~· 1"11.

!i!' M(jllely~kocsiemeIO nasznalota elSe,I'sn COOk 01 je'lllstt PQr:i,TOn s2iobad 0 ocsi· d66mosz as ~gett ,amalni,. Semmi esetre sern s:zoborcl CI1l6ts6 t'e.ngelytart6n61 vO,gy Ol XR2i "Fiposu gep'kocsikoo oz 'elOliso l{eresme; 6nol fQgvCl emelni,

A '" AI6famasZfOsi pont mOhety1emel6 S2!Cm1Cra (faalotetet haszMlnii)

B "" Tommzt6bak: ol6t6mosZit6si pon~jo C "" A kocsfamel6 ~'s oz emelOpadi alatamcsz;t6JSi ponrfjo

71

SEGiTs MAG:ADON

Ilu:6f1:lm'J:nS'l!:c5f!llreje F"ny$l6:r6JheIYZ'e~16mp6k

A motOflhOztetot kinyitjuk ,es levess:Dk a tobb-p6rusJ(J dugos.zd6f, I,IQla mint 0 sopkOt. Ezt kovetOel1 balra fc::mj~tjUI a blrtosJt6gyurUt. ~9V,es.szuk as 00:: 1tu:6t Idhuuui( 0 reffl:j,ld0db6L IV. uj 1z.z6t (H4 l:2V. 6O/55W) a vez,etoo.rr beir6nyi~a$o uron ford1itott sorrend ben behe Ivewk, Sohasefogjuk meg CSlIPO$.Z keiZZel cz Qillegburort,

A I6mpo tog'lal'ato I) t,enysz.Qn!Hetlektorbol VQn dugos\zowGI, A 16mpafoglalatntfOl'dfrfsu,k coiro ~s hU~k !d. O~galjl:atos iU6:t hCl1szFl;olunk (lZV,5W),

Volahat1yszor iu:6t cser~IQl'ik a ~~nlysz6.r6bon,. c fe'nysz.ttr6, beallTrt¢SOI~' El,I~enoriztes$al(.

n

A csomog,torl6 'relDI a ket Slorlt6kapcsof' osszfmyomni es, ell Ikompletllampoart6t kiV$nni. A hfb¢s Lzz6t OOfliyomn l, Ibal'ra h;;uditoni es klvenni. A2.. UJ JlZO bes16reJese tordilott sorr,endben, t6rtenik.

Sol oldali h6tsQ lampak

fek-/hotso lompolk ~""=D--~ (12V,21/5W)

Villog6 IIOmpolk (12'\/,21\1'11)

I-Iatsb k6dlampak

~~- (1:2V, 21 \1\1)

74

Hl6homane' 16mpo (l2V,21W)

Jobb aldan hOts6 lampolk

'6reSzthomyO csovorokct cool/orjuk Id e.s CliiOrmpabur6t 0 reti.Slktorrdl eg,y'uM I"tUW.Ik kil, A:z. iu:61ampo dugoszd6-csotloko,z6j6t huuuk kl, AAosszuk ki mind 0 kef rug6!kengyel es -.®-oillentsOk felre. OJ H!3 t2V SoW-os

~0~ogI9n'omprn tegy(unk be:e:~ for,d[to1rli

$orref'ildb~n szelr€iiijOk ,ome 0' fenysz6:r6t.

etoglJulk megl k:~el, oz lubt.

In~eg!i'olt 'P6t'·~'!"I'V$z&'6. k:Od~e:lliy;s~6~6 (XR2i valtol'Ot')

,t... A db l<ereszJhornyu csavcr

icsavaraso urton eme~J~1k ki 0 ko:mple,tt IOmpCltort6f. Huzzul< Ie ,e'16sz6r 0 'enysz,6r6:rOIl 01 sopkO' • mejd oz iu61cmpod ugmcoI6-c$O~loIkQ'z6j6f. AkmsziJik ki a rug6s k:,en.gY'ele~~t mJndket old,aion. Uj 1--13 12V 55W -os holog,enl6mpOt helyeuOnk oe es a 16mpo,tartu'tfordltotisorren.dben sz,e:r'eUCik be. SzOseg else en eUei15riztsssUk 01 Ienyszor6 beal!' as6t eg:y IFo,r(jszGilWben.

A moro:f~ felal (0 fen'fszor,6 rn,elle1i) 0 \1[11096 'f'ort6rug6j6 lakamonl as a villog6t lavellni. A 16mpafogloikJ,tat bailra fordftoni as kih(Jmi. IElt' koV'st6en oz izz61i6mpcrt b€lnycHiilnij, bal,o fordTtoni as a foglolotb6f kivannL Az. uj J2V

21 Woos i:zzot forc!itoH' sorll'end ben Vis!liZa6Ze~~1 nl.

01(:1'01$10 villago.

Komplalt lormpah6:il:Ci'1 jobbra fordTtoni as lidhUzn'l. lompanozotol iompa,f'Og~alla, rol Ilevenni (001 ra fordltoni). liu616mp6t a foglolaorD61 kihilinL Ujl 1 'l.V 5W~s uvegoljza os iu6t fo~ditofitscmendben beszerelnL

L~.··· /u·

73

A kJmpak:irt6,t' C$OvorhuzQvol

apcsolOval ,allentees oldolon 6voto~on Idemelnl, RO\Iiidlzc rlo't elkelrOl'e.~ \I1egefi' Q ,opcsol6 ~O,zep61I6sba legyen. Izz6t bOl rc vogy jobbraf,orditsuloi: es huzzu'k: Id. Uj 12V law-os, ICimpat helyezunk Ceo

A l6JmpahOz.trt cso,v(:nhuzOvol kiiernelhl, '0 1'6kholil6b61. A1- oldals6 kopcsot kil'e Ie, nyomni es QllOmpoh6z:m a foglalatab61 kivercnt C! 12 V lOW-os I6mpot benyomnli, [bollral forditanl ~s Ioi:lfi.l'snni..

A ,cSlomGgt'Clrto .m.egvillagitciSIJ (f<elsZ€!'re'lts.l!iglfOggo)

.A tOmp6t C$O,vorhUzoval Jemeln I. (] 'fc:;i~h:::Jllai!l©t balro forQ1;t,oi"l!j e~~ IvennL l2V 5W~os CNegaljlOTOS i!Z2.ot kuhUmii.

,.

/

75

(3

A bilz.t:osit~BIHenyo v~z~t6t6~ bolra. Q fdkod6 fi6hlxln von es lili V00r101( QI f6ibiztositelo::oiK 9:5 frneh;r.::. A rell§-l<h'i::lZ a blz~,osi~ek_s~akr6ny h6to~dolo te~6lMlrun k hou6, Pc)'~v.zfositekokat a biltmTMksre!kr~r1rY m6g6Ji 1ialaIUflik. A lkiegeft ,blz;b~T1ek QZ ·elol ..... a:dt hlJlolr61 ~$merhe;t6 fell.

A\FlgYQi~B'ml M lelon Ib~to'Sitilkot .Lll vaQ¥ rele1 C$€i!r~1. kopc.~o~a 1<1 a ~W'UJ{:l!!.t ~s, ill OSSl!.~S oromfogymtl6t.

A rcssz biztosi'h;k,Oi' mlndig Ujl,- czenos omper~6mu [):iztosltekkol cs.areije ki, Az. 6ssz.es b.lztosTlt!l'lk dlugaszo!6s klvimlCi.

76

.A htzr. sz.ima

.Amper

I 2- 3 4 S

J JS. 2'[1 30

'l,d/IQno I

I

10 15 '15 2:0 HI i s IS 20 10 30 2:0 HI iG 10

Elt:iH.raniku!l .rno~orvezerl~

Belsll vi:l;ig~.as, ci.garetl<lgyUj[,O, ora, rndi6tA'rol6 I(fu;ponr.;i;Z!ilJr, fUi!ht(li elms6UJtes {~k Skandh'lilvia) rUI.ltllf6 ha 00 ab~ak

f~fl%z6rO tlszrlt6~gy diOkkentett t,ompitonf~IlY ",agy kll [Ita benmdt1'h:

I-Iej~dampa bel, h~Ls(l k0011lmpa (csak j.old_kfrl:[ekedes~n)

Ilelyze~am~, jg,bh -

iQmpi!iDUfenYJ hal To:mpftottreny, jQ<blb

TMeill)' bal, p6lfoo.~z6ro jobb l,;\vfBly jebb, p6tfenyszQrO 'bal Fi'it,Overltill.ttQr; Mttmnenethlimpa H OIl'6¥entiH:atoNllotor

l<ooen}\Swro (csak XlUl-n) vagy ldimaberend!lll'..& Kilri!

T<i5r!6moto.f; abhikm0s6 ~~ivallyd

Fe};:la1!i.pJk, t'igyelme.ztet61iimpotk; rank- es h6roJmu.lt~E6 EJektr. mli'ikOdes-1l ablHkcr.ne!6

EJektr. mG)!.od6iiJ ii2.em.3Il}l'l'lg5-:l..11;'!;![tyU, Lambda -szoada (kill:aJlfJWro$ gepk06:i)

Viltogo, bal . .

ViII[')g6, ,obo

23 24 25

26/.27

101 10 IS

30j3-0

HaM li:lJdi<'lrnp.a /jobbko.nna;nyos/ Hdts6 kOdi!lmpil !Il!llk.Qif.ljaIlYDS/ Elek;troIJl~ halSOOjro zar

Futhet6 srelv6d.6

t-.Rek!_. _. _s_Z-._-;.-_~I(8:..::~:.!!.~_. -:_' '_::Jt:_. J...;rd;:;;r;.;;flk~b.:_' r __ +!1::.e::M:_:. 5~:c K.apciQt~ 8Jt1iI_:_m_,ltm_" _. __

[ "FCirne't6;l,~ ablllk IX: furne!.1! eiGIs6 !i7..clved6

II Illtervallumos (&16 eUil X O[d,!]s6 l~m'Pjk. nappali vila.g(tiis

In tly;iij_wk,es.lelte:u'l rcie 6l/vagy Xl Fijdtet6 stklved6 .. ag:ykOdfffiy.

b-efB:Sk:endeTll rendszer- ~

.IV ffuyszd.rotisztM ~\I.a.~y XII Blokk'ol<il\gallo £elld5:t.Ct

Idtmi!tK:rendezes A Uresjar:lltniWcl!etles hn.n.hAjMmti)

v KDtm~!1Iy·GnditO-l.af WIg)!' dl,lplaha.ngti kurt

VI IlIdMz;;\r (aU:i.hajtQm~,) B, ElekIromos ii~itlanyag .sz.iVi!tl)'u

VII TMeny C KOd!enYS:1liro (csakXR21)

v II rBlokkahl~l!;!i:tM rendsser [} TO!'I'Ip~to-ttfe[ll)"

&!,Ivagy cs6kkefl!'I![( rompl- E Nappali vHagitis (csak Skanrli.ruI,

torneny viii) 6Vvagy csQkkemelit ,tQffip'fnJ{[" fell)' (:C B) Vflgy klimabenmaeres Aj.the!6 ~L~, i1lifs I~k S~andinA~a,I

77

1,8 t·DoHC- 1,8 l-DO:HC-

']6V - is v

SZlID. ~_ftt, ~b. kat,

1,.81 DI:escI, 1qjt.

T~lZiim6rn)' IWI/I£ lOIN U:p!l:rt fOifiiil.:~

J t 19' 12.99 11 ]'9 1'196- HS!'6
37/50 WOO 37/50 17110$ 96/130
SlOO SIlOO 52.00 SSOO 6\250 441160 4800

Max.,l\:;NliIam'Jm /rOlfjd ~lgI Upete

50475

~~t'I'!d IbrdlllS~m/YI=ntil1i!wr [4r/lr~

_ t 900 • SQ,

+ 87'5. 50

flO !ISG_ 10

IUomoberecsi!. ",iv.

1-2-4-3

'1-3-4-2

(i;'lJj~iul-t~ ~1't)1aJ IMOOJ=W

ru:lHi

AGR.f 2ZCl

AGE"1l 2.2 CD 1

AGP!I :r.lC[I ]

,AYRI: 221i"

1,3 1,3

,AYRP ;l2P

MOOul· ~~[

M.ooQi[J • ~eJt

SzI'..eliliil;n ~fogQrnm

()i,3(I·O',40 (}i4S • 0',55

~1ep1Tl~1K lhidt.iV

~i~W(~g:

Hi!J!'II:ldiklJ!!l~md&fel

• Le(lll1itol1 n1otorOI) 0 motor loollit6~auton Il(;lIgkorOboon 5 perc muilla elle:n6rimil/boomtani,

79

t(pusr6bla

Elal a motorh6zban van, Adatoko tanraimaz a kocslrol as, QI kG lo:nbOz6 beepitett oggreg6tokroL

G6,pkoe. az.on,O$it,C!l<i :sz6mcl

A g:epkocsl ozonosit6s1 ~mo egry fabian vr"u" jobibr.a' 01 mijszerl'alQn. vatomil!'1lth!lmrtO$feJJ6Ir oIdialol"lo pa,dl:olemalba be'uw~', La1ihot6 lasz, no Ollal~s es (] kOSZOb Ik6z1t m(icr:nyagfede!ef felhojtJuk.

A motor flfpus6it61 lOggoon I;) men6'tJrOr'1yn,ok megfe~16en ne.lve 01 meter SlomOI ,0 k:6vetkezQ helyel<en tokJlha1t6:

• A HCS~mo10j,on a hOt6 lela muta 6 oil:::lO'lon. 9,1011 balra a hajt6m.U Ik6z:e!Jeben.

• A CVH-O'lotorol"ll al61 jo,bbr'o,a gSlmtumoPf'cu16 me~lett,

• DOHiC·mo~omal oldolt 0 rnotorblokkon OZ o'nindit6 mogossag6bon, valamlnt meQ a hengerfs'j6'r1l 01 hajtom,u k6ze<leben.

• Diesel-mOtoro\kor\, e'J5J bolrc, a hojllt6mCi l<oz~l.aben,

78

!"Hlm Unmmllllii.lil I'

Jt £: 9

- 'i ttWFOAX)(GAG'AJKO·tHi'1~

MuszOki adato;k

OZemClf"l,y:agfogYOsztos

A1. 6$$Zi~hmonlit6 iron'i,Mekek vegen minden gepkQcS'lgy6r ozonos es hivotolloson eUsmert, valamint

elle norzott elj6ra.s.sal'· DI N 70030/ 1 EC E szobva.ny s~@rint • 6~lapjtjo meg oz Ozemanyogltogyasz16M.

Az., optimalis vizsg6latifeltete'ek a mindennapi gyokorlotban aligho utanozhat6k, ,azert aenylage~ uzemanYQgfogymzt6s Je lentos merh§kben e Ite rhet 0 tOlol6zatbon relscrett odato.kt6'.

A tenyleges fogyosztas f61eg 01 k6ve,tkezB tenye.:;:6kt61 fiCigg:

2_/

A graflkon $zemleltetia seb 9.5$,$g es 0 megfelel6 rnenstfokozot betoly6s6t oz OzemanyagtogyO'sztasra,

- A s,e(bes$eg n6ve'kede.sevel 0;: uzern o nyagfOQyoszJ6s is jel ent6s rnertekoen ,emelkedik,

- Alocsony rokozctbcn, pt. gyorsulas vsgett ;e~en,tQS mEllrhBkben nOlgyob,b I esz a fOQYOSl:16s"

• UtszakOSZ es 1<0150 homersekh~', GyokOlli h,ia'egindftas es ~6vid ufszakoszok, am.ikora motor olug sri e~ oz uzern i 1h6fokot. szin ten fogyasziasn6vel6 tenyez6 k.

80

• Forga~mi es u~vrszonyok;

AUJ·lnd uij--forgalc rn. ko nvorok so:kosoga, hegymel1et rossz utolk szinten n6velik oz uzemanyogfogyoszl6st.

• Ve2:etesi s.tll:U$

E,g-yenstlan vezefesi mod, hirtelen gyorsu~6sc'k ss eros feik.ezesek Jelen 6s rl'lertekben noveUk a fogyosztoS! .

• li!akomcny,terheJ',ijis

feljesen megrokot'r kocsl vogy CSOITlO'Q 0 h~t6n nagyobb togyoszt6ssoi jar.

• A gepk ocsl Olncpota

A k .. orbontortos elhonyoQ1ol16so, clccsorw obroncsnvorrtos slirltsn fogymz.t6:sn6veI6 tenyez6k.

1, Start ulan ozcrmel unduljon, ne 61~6 helyzetben melegitse be a rnotort.

2. Egyenletesen adJon gozt es liS' 16 kess.ze,ruen.

3, I dejeben kopcsolion fe Is6bb fokozetro.

4, Ame ddig' csok lehet, morodj anf'8,lso tokozo ban.

5, Ke.rulje OJ . eljes g'az,od,6si hosszcob ud6n ct.

6, Egyenl etesen hOI adjon a fmgalombOlnfe'lesleg es 9 yorsTlas ne IkOL

7. Rends.z€:u;:sen elle no nzzeoz cbroncsck nyornosct.

8. Vligy~ ren dsze resen Ford-s2ceNi~ba kocsijbf,

M~·e.lil!S'!bn~n.Y ~l'iaTP,"ag relli!lnn~i:l"g 1/l00km
Seb~g [lIN 'ioo...1{Jl RCE =rinti ert~k~K
~1!:6 510 n.:m;6 ]Z01mV6
kW I.E v3i'09b.an eID'1=nlctcs @:gycnlctC9
:g~b~ SlI!bC!l!l!!g
31 5.0 l\f~gyfokol'Jltu 6,8 _'1,'1 1,2
OtJ'okou(1.l 6g ~1 6.5
44 6(1 Ortokaza.t~ M 4.9 6.S
ImtomilUI ,fI,1 4,9' M
T! OOON:011l.H! 6,8 5,6 7,;
52 l\Utm:n.lltll. 5,9 5,2 "1',(1
77 .lOS 6U:ok~J!tlJ .9',7 6,4 1,9
'96 i 130 9.7 6,3 $)
¥J 0.0 ,Ot£GJ.:m.aru M '4,:1 $,;8 1.1 I HCS smbJl>-'01.Ott kat.

1,3H HCS. I !l7J!Mlyoro!Jt k:i:I!. I

1,4 1 CVH =M1YQ,:;mtt ~t,

1,&1 Dlese! /S7 US;

~--------------------------------~----~----~~--~

Sct>!SSt!g kmI,6
le1Jesitrn~ny ](hi 5C~it6
kl,',' m i, fo!«;r!"./![ 2;, f{)!k=l 3., 6[]I\;OZiU 4, fdk{)wt 5_ fok[]ZIIt
J" 50 0·"'.0 19·71 29·109 4jJ.].,*~ 50-140
4"; I (.0 Q-4i7 2t·71l 32.·11:6 <13-153 M·1SO
I
52 \ 71 0-47 2.0-82- 3,0-12:6 42-162- 53·160
rr 105, 0-54 2U-B,1 21l,IW 3S-140 ~"U2.
~~ 130 1)·:63 2V;I.~ 2S-12.1 36-162 4i •. 200 ~--------------~~----------l

103 I,i HCS szaMly'OWtt Kat.

1.1 ! HeS RJl.biUyomtt kilt ..

MI 'CVl'i S?'IIMty=ott kat,

81

--D'

----A

3·/S-mYt6& :m2~
3791 3S!)1
3743
1606 Ui30
t3a9 1365
]359 13@
44<1{. 2446
13!j1'21139.~~ ]406
13:8<1/1381" 13{,6 ..... mg. IiDlisZ., (![jkMrlt6s2;a:~I) m~ h= C1okfliir'litD!;:;>.B1V ne!kO.1)

82

..

-

~---

10------+1

14--- ------ A ----------+'

XIR2,i

-D'--

A--~---------'JioI

A benzinkutncd

1 ,
I
I
fJ. _Q 0. 110 I
BMlin 5!.w~~lml ,!)i,:I!\'! Oi!\l:i I
fJ; fJ , I
fBI - &1 --
I ~ qr
::::: lJi I .:: i ::::
, I ;Uz.emonyog

A tanksapka levetele alk;oimob61 sziszeg6N ,hanglot lehet hollcnl. omklek nines jel€llf1jt6sege,

A tonk ur~ortarma 42 liter, Azucemanyag fulcsord LJlosonok elk~rGlese vegett ,0 t61t6pi:~ztoly masodil< kikopcso 16~oig tOIFi!ko~un:': ..

Gsok mini5$~gi uzemanyaglot

ho.~n6lJ I"Ink, me rt silanyabb a rt a motomaik (DIN 51007), Ez: a smbvony oz 02.emonyog minos,egEwels:zembeni mlrilim.6lls k6vetelm~rlY~ket j ele nti.

Effol gysngebb m~o6~~g 0 u7.amanyag kart ok.oznat a mete-ben.

• Kotoliz6th)rli'u~!lk uli bemu:in moiom,k Szuper 610mmentes 95 oklanO$.

A k6rny~ze:t kim el6se erdekeben 1E)lhet61e-g 610mmentes benzmt tonk,oljOii~. HGI 610mmentes nines, okkor t$rmeszetesen 6limozo1iat is tonkollhot: $~.up6Ir clrnczett 98 oktonos.

e Kcdoliz.6toro5 benzin motoroik 6~ommel'1ite!O szupe:r 9S o.kt6no$.

A kCltalilatmQ~. Quepl<ocsiko t ok:'VetIQnul~ olomrnentes bl~Ht'].:zinnel ke!1 wemeltetnL Ne,hogybetind~t.~uk a motort na vel:etl:enIIJlI 6lmo~ott lbenLin kerOla tonkbo (okOrmi.lyan cS€likely mennyisegben)" sa 6:1am tonkretsszdO l<oto!lz:otort. ~Iye(lj

8.4

esetben forduljon seglbegM 0 FO~ds;z€wizh€l"

• D ~e'5el·mo1or INyari VOigy te:I;~·diesel·lulemanya:g

lHid'69 id6ben zcvcrok ke~etk€lllhetrlek a. rnotcrbcn, mert a d~~$al: uz:-e mcmyag a paraffin kicsopodcso rniott sCitfunfoly6s50! valil<. A bsnzinkutaknal a tel kez.det6n .• haW dieseh.izemanyagot ~olg6HCltnak 1<1. amely kb, -20 C-ig OZ.€tnbiztos.

Ho csok nyalri uzemanyag 6H rend€! Ikezesre vagy a kulso h6rfH§.r:il9kllet ·20 C 016 sOlllyed, ckkor a 1ti6veWt.:ez6 .ket e~j6r65 vclo me Iyi~enek alkol nn.alOsOi javasoljulG

1. Mox_ 30'% peh61eummal kevefje a dh.;l'csel uoternanYCllgot.

2, Alte rnotlv meg,old6skent halSzn6!hatiLlnk 0 kerec$k$d€-Ierniben Ikaphat6 Ur'Lfolyds, .iovit6t Hcmzubb idon at ne hosznollc ezi ~ odal6kot, mart ell mnttla,tja a te,If,ta,sTtmenyt es a g;azdasagossogot, ,A:J; odagol6sn6! vB'gye figyelemb~ 0 gry6rt6 oSQ urimufotosoiJ' ,

R'endldv(Jli hrld~.g e$e~M (~~10 C alaritt) 01 fol1yuskepe,~$eg jovTtaoc,ua gyo kron ber1tzint kevamelk a dies$ih,lllz,

Motorol(lji

Bemin S$ d!eseff"n otorokhru )ovosoUuk or API,. SG/CD specifik6c;o szerinti Ford "Mu",igrad a-Supe r- Motoroloj '·ot SAE lOW 30 ell 15W 410 es 20\10./ 50 viS2:kozit6soszt6tyu a lolot, Ford

H X'R+' ~nagl'1elljesitmenyQ k6nn't'u motorololct SAE \oW 4.0 (API5G!CD)" vo~omnnt a telj,~sen sz,hatilkus Ford «Formula SN SAE 5W 50 (API SGlCD) mo't,o~ol.ojat,

A hom's:rseldettol fOgg6en m;ndig a megfe~eh5 vis.zkozi1CsI6 oloJa,1 ke~1 has:i:nolni. N olabo; 6bl6zot sZSlrint v61:osz:tihotja ki az udojclF'QsoOk megfele,lo visziko:zl!t6~u ol:aja',

EllS I kapcs;olotbon h Tvjuk f$1 a figyelmef 0 Ford .• XR+'· nagyteljesitmenyu k6!i1nyCi,~mofomkJjro SAE \oW 1'10, volomint a Ford ~ Formu1o S N SAE 5W 50 szirrteHkus rnctorclo] ro. omelv n,ogry teljesffmE'myt. tize.malnyagmeg 'okorftas es j:'irl,otorvede~mel.nyujt. kuI6n6's,en szeles homersskhSl'l1ortoma nybcn.

Eg,yi§b m6rk61ju motoi[ola~ hosznolctc H~ten QgryelJOnk orro. hogy annok viszkozit6!iO ill: API-speciflkacio SGjCD eroTro:s.oii'lok megfeleljen,

Ne t61ts(Jk oz o~ojot oz olajme~6-lP6Ican lev5 MAX j:e,1 fole,

SAE :5w~a

85

A benzj~nk(dnal

Hilt6folYQdek

50% vilZ. + 50% MOTorcroH-Super-plus & hdt6koncenfr6tiumot' vo'gy ESDM-97B49-A Fotd specWk6c i6 szerlnti fa:gyaill6s~e rt kell ossze kevernl, Szukseg esstsn - hf.deg rnotoron • a ,MA.X jelig keJI telt6ltenn. Amiko-r me leg 0 hiiJt6folyadek, a t6,guIO$ k6vetke;rteben >0 MAX jell tol9 kerOllhet a Iolyodekszint, ami nek nincsje,lent6sege.

A hGt6tolyadek cserejere nines s;z:OS$g: feltetelezve, hogy 0 specm ocl6nok megfel~e'l as 0 keverest o.ony jo.

Feddoliyadeik NMoturcroft'$uper4ekfoJyadek DOT 4~ vagy Ford-spaclf koc i6 szerrsti

r:SDM -6C57 ·Afekfolymjekot hm.maljul1Ik, Sz(Jkseg e$$h~Hl MAX-jeligl felt61ten l,

figyelem.: a fekfolyod'~kot J ev,enk,ent I<.ell cserelnl. A (~kfo:lyodek ut6nt6,ltes,9" n,ell <) te~Jes 'iSZ~'O$6gro Cigrye !junk,

J=ord f1ogynyomasu1 hajt6muolar HAE 80 vogy SQM 2C90Q8¥A Ford specifik6d6 szermtl hOjt6rnCioloj, A. $€lbessegv6I1to es 0 k,ihojt'6TefltQely karbClrlliartosmentes. N em ikell o~ajai cserelnl.

AliItcmQto sebessegv6rt.o (C1TX)

ESP-M2C 16M1 ford specifikaci6 szerln'tU Qutomotlkaolaj.

Mm: joel f61e ne toHsOnk olajQlt C!meropalco). »a olojszint elle:n6,rzese 0 r®1ndsieres korbontort6s kereh§be-n t6rtenik. Ho megis id6k6zben szOk:s;eges'SEl va Ina e.gyelislllorzes, ol<kor a~ 57. o~dCi~on dsmenietett modem j6rJUiilk 91.

Ab~ak.mos6 berendezes

Viz. "M!otorcroft-oblOlktis:l:tit6val" ksverva. Hfdegid6J6r6.s 9561901 • Motorcroft-ieli-o bllaktismf6 ··val ioa'1)veFV'e.

Mcrtcrcliajj . s:;!il!rovel

. Sl:~ro 11i!'llo;.iiI

1,1/1,,31 I 1,4 .~ 1.,8 1 1) I
HCS m.o~m 001 motor OOHC motor odi~!I'Io('ot
3,,2;5 I 3,5 4,25 4,.S
2;,7S 3,25 3,7~~ ~.1
2;6 2,il:
3,1
3,.5 1 3,5 305,
i,1 I 7,6 '7,0 9.3-
3,S
<I;;t SeliN!ssl!!~Lt6l1c:i_Mj~6~~SI':I,y i'Mmolc;o~t

86

Abfoncsnyom6s

Hideg obroncscn me rjuk, ozoz indul,os ,e~6ff.

HO ] 60 Ikm/h-n61 nogyobb sebesse.ggel haJladunk, okkor minden tov6bbi '10 . krn-en n6vslju k O~ cbronesnyorncst 0 I 1 ner-rclc tabkJzotbon m.ega:dot1

odctokhoz Io::epe.st. .

Te Ii obroncsok ihoszno lata eseten tortsuk be a ie.li cbrones gy6rt6j6nok 02: obroncs nyom6iSoo{o vonotkozc eloTir6:sait,

Gumiabtioncs. caere

A gryolnbgl fel$Z.9relt ooroncsok op1ima'liSoi::m imesztve vonnok: 02: 6n aut6.J6 nakfut6mGvehez, Tgy jellent6sen hozzoJorulnolk a J6 rntmt6shoz es a biztos fut6tsl tulojdons6gokhoz-

E2!ert hasm61Jon lIgyanolyon 'gy6rtmOliiYU orbironcsok'ot. A Ford keresked6siirvesen ad tonocsot

Aut6m05CIS

A\ ~F'gyeleml Mie!6tt oz cutornonkus Lk\ rnosoberendezesbe vlszl kocsj at ]avosoljuk, ,hogy csovorlc ki ,0 tet6onh~·n not.

Jelen I/(onyvecsks h6lts6 borTt61olPjan vonnok felsorolvo 0 torkolos o~kolrnaval SluksegesFontmobb tudnivol6k, oootok,

Tfplls\'~lt.oz.at.ok

Normal terhe16s 3, sunl~.lylg

Te~ljes le,tlte.M~ 3 s"le~ly fde~t

el.ol hatul

elOi haud

Valaroonnyi tlpUS.

I X:Ri e,~ diesel k.i\'e.Jte.1e-ve-l

I

135 R I3 - S

145 R 13 • S

155nQ R n· s

Hl5/65 R 13· S

185/55 R ]4

2,.' 2,0 2,,] 2.8
1,8 1,:8 2,3 2.,&
2,0 1.8 2,3- 2,&
1,8 L8, 2,.3 2,&
.-
2,0 2,0 2,3- 2.8
2,0 1,8, 2,1 2.3 I
I
2,0 1;13 2,3 2.& ~ I i
I XR2i.

lB5!60 R ]3 • H

1 :55nO R 1"3 - H

"SR vagy HR kirviialu rnotonzolos szerint ·'·h6Ianccol t6rteno uzerneteshez

87

Ii;

AOIOk/kit6 mosztholt6

Ablako'k 30

Ablakmmo berendezes 59, 86

Ablakmoso be es kl, kopcsol6sa 19

Ablokt6'rl6/mos6lapatok 60

Abroncsnvornos (at) 61.87

Abroncsek 6l. 87

Abroncsok me:retei 87

Abroncsprotll 61

ABS·ellenorz6 lampe 9, 15

ABS-rends;;:er 42, 43-

Ajt6ik bez6r6sa 20,21

Ajt61k nyi't65o 20, 21

Ajtozarak 20

AkJku'mul6tor 66,,67

Akkumul6tor t61tesellenorzo.

IGmpal

AI!umlnium, spo!ft·kerek kOSlOrU fisztit6so Alv6~6m., ~'Tpu.stabla,.

motcrszcrn

Alvozszom

Alv6zvedslem AtvalVooelem kotollz6toros.

Benzinkutn61 Bilfonsag ikapcsol6,

,.jlemanyogbefecsk. b€J r; 65

Biz.'te,ns6g i 6v 35

B.iz.tons6giz6r, gyermek blztosito 20

Biztmi'tekok €lS reh§k 76, 77

8 iZtosTttlksz:ekr€my 77

.30

C,Cs

Csomagtmio Choke(sziivat6) ell. lampe Cigme1iagyujt6 CSlomoQ'tort6 a teton Cs,ornagtmt6 rmegvilagit6:so

(izzocse-re) Csomogtort6,-let6

8,113 D

Dlgit6rl:ls6ro

63 Diesel·eI6izzTtclS.t eU_ I6mpo Diesel-motor indlTtasa'

7'8 78 63

E

Ellekh, Qblal<eme~6 Elsz.Ormit6s (oUIt6ment6)

g:epko~in A:9

Autorn.anka, rnenet utCmfl.at6vo'l 47 F

Atltomatikus hOIj't6m Ci Automotlkus hQljt6rnCi Gmotor lili1dltasa} AlUltomatll<us· hajtOfr"1U hojt6mCloloj Autornoscs . Arammegszoklt6s:

OzemOl"1yo.gszivattyu

lEI Bej6rotos

Balsa lampoizz6-csere Bel!so S4e~eliveny

Bals{) tClk6r

B<91s.6 viiaglit6s

IBe.nzilnes motor lindf'toso 88

57,86 62,87

ill 75 30<39 36 36 40,41

25

FagytoionTt6 r'uv6k61<

(fates es szellozfetes) Fogyvedoszer

feJt6 mcszck

Fe~eik., f~l<r6ndszer Fekfolyadek ~el<folyadek-r,lgyelrne~tet6

lampo

Fenyszor6, izz6csere Fenys.li)r6~fe'nyt6vszo bolyoz6 Fe nyt6vszab61yozo fordulafszommero

Fwok6k

FOh§.s-rendsze r

FOtes, s.lell6ztetes

FCitihet6 szelivi!ld6oblok

65

84·87

39 9, 15 37 .38,47

75 3,8

37 9,1'5 40,41

30 64

26,27 59,86 34 42,l13 58,86

9,15 n 16 16 12 27 26

26·29 '17

r'

C:im,s~6jegyze:k

G,SV

GOldos6,Qoo 0LJ1t6zOs Gepikocsi Im&ret€li Gyermekut'os; blrtQnso.ga

(birtoniSogi zor) Gy,Ujt6s: bekapc.so'osa GyUjt6gvertyOlK

IN

HaJt6mCl, otmenetes HoJf6mQi lHojt'6muoloJ f-Iom:u1lart6

H6tso ,o'b!ok mososftofl~s H6tso o'blok I15ztiitoso ~ats6 aj,t6k elektlr .. z,orasa H6ts6 o~t6:ror

H6fso h6t1omlo (C$ZJthat6) Ha1s6lotmp6k. ,iu6csere HOJts6 (Ih~stomla (o~om H6t:s6 k6dlampa

I-Ielyzetlo mpa:k, i~6cs9ra H6:16ncok

rlut&end'sz.er

I"J

I ndit6s bo~ese~' uton

ao 82Jl3

2,4 ,2.3-2S 57,86 37 19 63 21 21 39' 74 3:9 16 72 61 59

4Q,d]

(aram megszokodOs) Indi as hornokcs, SOWS vag~'

ncvcs k6fyub61 45

lm1ihJs megtolasscM vontatasso1 05 Indit.as, seged akkrumul6torrol 66.67

Indf 6~ar 22

Indit6 mu 'odltet'8:s,e .22

Indit6 mrtomotl a 40

Intei'Vo Ilumos leo pcsotos

(dbIOkmosa)

K

Kopasz, Qao 'Kopc~ol6mCi

20 22 79

Kafboflitartas~ nopt6r i<ah:llillator

Ko1tol'izaror (noooliyozo1Ht) I<!erek.csere

K'E.lir,all:csere XR21-gapkocsin Ke.leloelemek

K~MkQ~6~ fe~jendJSZe~ Ke2Jlt'ek

50 ,48A9.84 48A9 68·;n 71 18-.25 42 24

Kezi(ek:"figyeJlmerl,eh5 lampo 15.

Kick·down (out hoi 60'1(0 45

Km-sz6mlal6 ]0, '3

K~I'6mCi5Zlhato obliak 30

Kocsierneh5 M'

Kormon.Y1!or 22

Ko:rr~16vedelem 62

K6clh~l'ny;sz6r6 16

KOd~e(F1Iysz6r6 izWcsere 73,

iKazpon:ti befecskeooez6 ~0.65

K6leps6 fUlv6k6k (~eI16z.ete.s) 26,27

KOZiPonti z.ar 21

Ku'lcsdk 20

lKulso 1'OIo::O'r 36

Kurt

L

lobterliUtes 00 sz,aIl6~tetes Lokikozos JO\lUaoo Levegonyom6s (abrClllcs')

1M 'Meg~ol'6~

Me nel'olLlfomat6rval Manet kOitoliz6toHOI Mel"let ut6otut6valJ

teta 'Ieme~ese Meret~k

M0s6s

Mos.ofWOka k C! szelV1ed6h6z MotorMIZ

MotorhaltalO n -taso!rorasa

36 Motorok rnusloki adatai

23,2'4 Moforol'Oj

19 72·75

2:627 6\2.

61,87

dSA9

46A7 82,83 62)l7

60

52-55 51 79 85

89

Cimsmjiegyzek

. O'orolaJ b·et61t6cso:nk Motowlo}mer6polh;;;OI Motom~aj5zfir6 Motors::.6m

M(Js.mki odotok MUSl.ert6bla

(ollopszerelveny) M Osz.ert'6blo

~b6v]tett szarelvooy)

N

Napell~~nz6k Napf6:nyt'6t6

NOipi km-sz:olmlalo Napo:nkimti ell·eno,rles Negymenetes hOljtomO

o Olaj

OloJnyom6s-eIL 16mpa OlajmG:rr6-p61Ica OldoM f'u.v61k6k

(Wtes as. sz.eI1l6z:tetes) Oszthof6 hottomlok Ora (digit6i1ilS)

p Poliroz6s

P6ttenyszoro 1v:_6csere

R Ral;(.od6hely R'e-des tato

Ralek es bi'ztosih~kok Rendsz6mtablo izz6csere Rend~~res korbontartas/

6pol6s

S,;Sz S~bassegmer6 Sebess.egt6b~61at

gO

56 56 85 78

78·83

Seged . ...ak!kumuI6tm Szabolyoz;o·tt !(otoil~6ior Szell6ztet6 ablak ~eI16uetesf~m~ Szelv9do, mthet6 Szslvt§d6 mosasa/t6rlese Szh/olt6 ~cIl,O:ke) alii.. lampo,

6,12"17 T

Tanl<ol6is Tonl(~6r TClrt'a~9kkerek Talrta~omjegyzek Tort6fogol1i1yu

85,86 8,13 56

2:6,2.7 39

37 U,O

39 32,33 76,77 75

50-63

110,13 81

36 31 liJ 50 23

T6vfeny (orsz6gurti 16mpoi) T ovfeny be es klkapcsoll6sa T6vfeinyszoro iuocsere

Tet'6 terhelhet6·s.egel

utafltut6

T sl'j obmrncsok TIpust,abla T61litesmennyisegek TCik6r k~J'ls6/b~ls6

66~7 48,49.84 30 26-:29 17 19- 9,15

BA-87 21 69 1 36 8,]2,1S, ].8 73

46,47 61 78 87 36

63 73

Otszakasz·:sz6mkJ~6 Olles~k ooolli'toso

Utan~ut6/teto-terheles 46,A7

1'3 34

65

uzemanyag befecsk. ber. bilto:nsogi kcpcsolo

59,86,87 11,14 85

19 18 36

8.J2',18 73,74 65

Oze:manyagfogyosvos Uzeman.yagmuitat6 (izemanyogt'on'o Iy

v

Ve:szvillog6 ba-, kikopcsolosol V~16gTtas be-, l<ikopCsoloSQ:

VIU6gTtas, bels6 Vlillog6

Vil1log6, iu6csere \/ontatas

KezeH5szervek

1-10 a renoszer I§+e:sltodbtt. Qi motor b6rmiiyen indfloso elektromoscn meg lesz ckodclvozvc, A motor inditosol €lIon a rendszert ki ke II ko pcsolnl a rnegfelelo elektrornos kcdot tartalmCl~6 kulccsal.

AI. uj 'gepJ6rmOh6z herem kodclt kulicsot biztmUardc egy pros szinG .rnesteskuicsot' 65 Ikett6 piros ponttol jel61t kulcsot,

Csok ezek 0 kulcsok megtsleloek oz 6F'J g epj:6rrnOvehez.

• A!.rlomotikus bekc pc:solas

A rendszer 0 motor le611itosa ut6n 5 rncsooperc c~1 cekoocsolodik ugy. nogy 0 g,apjormd elektrornoson eleslten.

A rend2er beko peso It, he CI

dig' ails 6-0 ellenorz616mpojo korul elul3 rncsodperciq v-16gtt 0 'gyuj os bekoccsolosokor.

A posszfv nosztc renosaer eWen6rzo IOffip6jol ruggeil enul e Ilen6rzj meg a rioszto rendszert.

J

-....L..r- ••• ' .....

n ~ . min

~"C),

Ho 0 kJimpol sorozctos vogy rer1ds2:eritelen viitbgocst kOv,et5en

_ kOrCilbelOI egy percig faly,amot,oson vilogTt. okkor 01 rendszer meg,hlbolSodott. Bormilyen rendsz.erhib6t a lehet6 leghamarobb jiavitas$d! ki a Ford Sz:ervizzel.

~ FIlgyelmezhll,tes! A meg~

~ ,hi:borocl6s- 68 akad6lyment,es mlik6des blztosT~6$a c~ljab61 a kulcsot nsrn szobcd femrl']l$i ~~fednj illelive nern szcbcd uWgetni vogy dUN6n kezelni,

Biz:tons6gi: okokbol javasoljuk. hOQY a ",me.sI'€rkl.l!lcsot'· mlndig bliztonscgO,l} helyen tortso.

• Auto:mctik:us kikcpcsoi6s

Am~kor a g~Jt6s b~k,opc~o:lt. a renoszar 'kikoJpcsoI6dik" amlntf@lismerii cz ervelllYG's k:6d1ot,

• IKu:rcs programolOso

He 01 kulcSlOk el:ves~rJ¢k, vogy tovobbl tart,aleck kulcsokm van5Zuk:sege, okkof lIVen kul:c::soik progromozhat6ak a piros .rnester' kulcsot hasmalvo (maximum 16 ijres k,u'lcs progsam01;hoto be' egy

QI§pjormU'h6z). '

A ikulcsprogiiCmQzo<si uz.emm6d lk.opc~oIOsaI1o:!.. helyeue be a plros Jl11est€l(' kulcsot Q gyOjl6sk;opc:soI6ba e.s l'mditsCl al II helyzetbe. Amfik,m OZ ell;enorz6lompa vllagTri. v,egye ki 0 kurcsotes v6~CI meg mTg oz ,ellen6rz61ampo ujra v~16gTt (ez k6ruibelfrJ 2 masodperc), Mi~Jt6n'C110mpa eloszQk, iTl rncsodoerce von ~gy proqromozofJan kulcs beprogmmoz6i5aro, bellelyez.vl!> czt 0 gyUjt6skapc50lobo

e.s, 0 mrOJt6~kalpcsolo' II 6110saba fordilYa,

kl. ell19r'!orz6lampa vJI6gUtoTii fog. meger5s1ilve oz Ores kulcs beprogramo~.6$6nak befejezesr§t. Ismefelje meg ezt mrnd~n bepsog'ramozand6 kulcc.s.ol_

A .rnester" ku!cs klc,s9fslheU:; a: Fmd Szervfilnells. A Ford Szewiz szQ~eg eseter'! dek6doljal a beproqrcmozott ~m.er,etl€ln kulcsot Is,

iEzen rendszer nern igenyell karbantmlolSt,

.. UdfC'.·. ~

_,

' .. _-~

h '. Inl'n

'~.'.'\.~

, ""

Sruper6lomm8nte's (95 ,okt&l) Terme'Sl!stesefil f'onkolhot 98 okiIon,o,s s.zuper plwz 6Ilommefl.·e:s ooozint is.

G·, f "'. ,,- I k 1-" h ' yOI'S InormaC'I!O a 'an ·0 asoz

Atol'\kol6s megk.Onnyitese vegelit QZ 6n koc.sij6ro vono~kO:i:6 odot,okat TrJo be az ol6bbl tal':iil6zClt "'er,ete.zett res~elbe. AI. ,oda,t,okat a ~BEN!ZINKOTN_AL" cimu feJez~tbe' folOljo.

IU:zemgnyagl

I(¢m:yez'etvedelrn~ s:zempontb61 m~gl 01 katalimtor nelkClli gepkocslt ks: 61ol7,:ilel"'lt~ oonzilnnel mCikOd· tesse. Tank: urt·arta'mQ 42 liter.,

MlOfOfOlcj

Seillzir"leS as diesel rnotorokhoz jcvasolun'k :Ford .. Mu Itlgr:ode Soper MQtoroloJo~~ , Ford wXR+~ nagrytelje.snmenyO kO<nnyiJ motorOlotot. Ford ",Fmrnu'lal S~ szlntetlh.l$ motorolajat vogy API~SG/CD speci,fikacl6 szenintil 010;0 •

Ab~onc:srt~omC:i'$

hideg ab~oocson m~"e be F,-iban "" kp/cm2

D

D

B

B

DlewHllemanyagl

FClgy esetsn idejebell tanko-lf,on t,Sili cJlewl u,zemcinycigot

el6l

.3 :lZsmily nomn&1 telltu~li$se'l hatul'

el6l

3 HBmill:yen telOIi t8'1)8$ hll,ltnllli'l hertuli

10/9541U

J

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful