You are on page 1of 13

1

http://alampasis.blogspot.com

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΜΕ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΥΤΗΣ

Του ……………………… κατοίκου Αθηνών (οδός ………………. αρ. ….)

ΚΑΤΑ

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία


«…………………………………» που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφόρος ……………… που
εκπροσωπείται νόμιμα.

------------------------------------------------------------------------------------

Ήμουν κάτοχος των υπ’ αρίθμ. 4792-………………. κάρτας VISA καθώς και
της υπ’ αριθμ. 5458………………………… κάρτας MASTERCARD , αμφότερες
ιδιοκτησίας της τράπεζας. Σήμερα δεν έχω στην κατοχή μου τα σώματά των
καρτών, γεγονός που σημαίνει ότι δεν κάνω χρήση των υπηρεσιών που
απορρέουν από την κατοχή τους. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω , τα
τελευταία έτη , περιορίζομαι απλά στο να καταβάλλω περιοδικά μέρος της
οφειλής ήτοι του χρεωστικού υπολοίπου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε
μήνα. Το χρεωστικό υπόλοιπο , ανέρχεται σε ποσό περί τα …………… ευρώ,
2

λόγος για τον οποίο η ελάχιστη μηνιαία καταβολή την οποία υποτίθεται ότι
όφειλα να πληρώνω ανέρχεται στο ποσό των ……. περίπου ευρώ (και για τις
δυο κάρτες)…

Λόγω της επανειλημμένης - πολύμηνης μη τήρησης από μέρους μου του


συμβατικού όρου που προβλέπει την καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας δόσης
, οχλούμαι τηλεφωνικά από εισπράκτορες που μου τηλεφωνούν δήθεν
«από την τράπεζα ……………..» , γνωστοποιώντας μου ότι αν εμμείνω στην
απόφασή μου να μην πληρώνω, θα εκδοθεί σε βάρος μου Διαταγή
Πληρωμής!!!

Προς επίρρωση δε του νόμιμου , ληξιπρόθεσμου και απαιτητού της


αξίωσή σας, επικαλείστε τους όρους των μεταξύ μας αυτών συμβάσεων οι
οποίοι κατά τους ισχυρισμούς σας, έγιναν δήθεν «ανεπιφύλακτα
αποδεκτοί»… Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι εν λόγω δυο συμβάσεις
περιέχουν ΑΚΥΡΟΥΣ Γενικούς προδιατυπωμένους Όρους Συναλλαγών
(Γ.Ο.Σ), το περιεχόμενο των οποίων δεν επιδέχονταν διαπραγμάτευσης…

Σύμφωνα με την πάγια στάση του Ακυρωτικού το γεγονός ότι έχεις


υπογράψει άλλως «αποδεχθεί» ένα Γ.Ο.Σ (Γενικό προδιατυπωμένο Όρο
Συναλλαγών) αυτό δε συνεπάγεται ότι ο όρος αυτός είναι
ισχυρός , άλλως δε συνεπάγεται ότι δε δύνασαι να ζητήσεις δικαστική
προστασία για τη διάγνωση τυχόν ακυρότητάς του. Τέτοιου είδους
Γ.Ο.Σ επιβλήθηκαν και στην περίπτωσή μου, ως προδιατυπωμένοι όροι και
δίχως το περιεχόμενο τους να επιδέχεται διαπραγμάτευσης. Το κύρος
όμως των εν λόγω Γ.Ο.Σ ελέγχεται δικαστικά και κατ’ ακολουθία είναι
δυνατό –εφ’ όσον αυτοί ή κάποιοι από αυτούς είναι άκυροι- η ακυρότητα
τους να διαπιστωθεί δικαστικά.

Περαιτέρω, σας γνωστοποιώ ότι έχει κριθεί από το Ακυρωτικό η


καταχρηστικοτητα και ακυρότητα των Γ.Ο.Σ που αφορούν σε προμήθεια
από συναλλαγές , στο ύψος του επιτοκίου , στο ποσοστό του τόκου
υπερημερίας κλπ. Όλως ενδεικτικά, θέτω υπόψη σας ότι αναφορικά με την
προμήθεια επί ανάληψης μετρητών έχει νομολογηθεί ότι από τα
3

επιτρεπόμενα, έξοδα, τέλη, φόροι και προμήθειες κοινοπρακτικών δανείων


(που μόνο κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η είσπραξη)", πρέπει να
περιλαμβάνονται στην ανάλυση του μηνιαίου λογαριασμού που
αποστέλλουν οι πιστωτικοί φορείς στους κατόχους πιστωτικών καρτών
και όχι ότι επιτρέπεται ελεύθερα η είσπραξη προμήθειας για κάθε
ανάληψη μετρητών όπως αβάσιμα υποστήριζε η εκεί εκκαλούσα τράπεζα.

Αναφορικά με το νόμιμο επιτόκιο έχει από το Ακυρωτικό νομολογηθεί


(1219/2001) ότι τα τραπεζικά επιτόκια είναι σήμερα κατά κανόνα ελευθέρως
διαπραγματεύσιμα και το ισχύον γι` αυτά καθεστώς δεν συνοδεύεται από τη
θέσπιση ανωτάτων ορίων. Η επέμβαση του νομοθέτη περιορίζεται στη
ρύθμιση των εξωτραπεζικών μόνο επιτοκίων. Εξάλλου τα εξωτραπεζικά
επιτόκια παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές συναλλαγές δεν
παύουν να έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονομική σημασία και ν`
αφορούν και τις τραπεζικές συμβατικές σχέσεις. Ο κοινωνικός και
οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη διαμόρφωση των
τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή τους κάτω από τα όρια των
εξωτραπεζικών. Έτσι η συμφωνία για επιτόκια που υπερβαίνουν

τα ανώτατα αυτά όρια δεν παύει να απαγορεύεται από το νόμο


(ΑΚ 281).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τελευταία έτη υποχρεώθηκα


καταχρηστικώς, να καταβάλλω ποσά που προέκυψαν από τους άκυρους
ΓΟΣ των μεταξύ μας συμβάσεων. Τα αχρεοστητως καταβληθέντα αφορούν
ιδίως σε προμήθειες επί ανάληψης μετρητών και επιβαλλόμενους τόκους
με ποσοστό επιτοκίου όχι απλώς πάνω, αλλά εξοντωτικά υπέρμετρο των
εξωτραπεζικών επιτοκίων (ως αυτά ισχύουν ανά χρονική περίοδο και
κρίθηκαν με την 1219/2001 ΑΠ) .

Προς επίρρωση δε των ανωτέρω και προκειμένου να καταδείξω


εγκαίρως τυχόν ευθύνη της τράπεζας εφόσον προχωρήσει σε
διαδικασίες για την έκδοση σε βάρος μου Διαταγής Πληρωμής, θέτω
υπόψη σας τις αποφάσεις υπ’ αριθ 430/05 και 1219/01 του Αρείου
4

Πάγου, τις 5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών καθώς και τις
1119/02 και 1208/98 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες
έχουν καταστεί αμετάκλητες, καθώς και την απόφαση υπ΄ αριθ 961/07
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί
αμετάκλητη , υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου των
ανωτέρω αποφάσεων έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών
αφού ρυθμίζουν μείζονος σημασίας ζητήματα όπως η Εισφορά ν.
128/1975 , η Προμήθεια επί ανάληψης μετρητών , τα Κριτήρια
μεταβολής του επιτοκίου ( βλ. και 961/2007 ΠΠΡ ΑΘ) , το Ανώτατο ύψος
συμβατικού τόκου – καθορισμός από το νόμο του ανωτάτου επιτοκίου
των συμβάσεων τραπεζικής πίστωσης.

Περαιτέρω, σας κοινοποιώ με την παρούσα υπόδειγμα της


ανακοπής που θα ασκήσω εφόσον εκδοθεί Διαταγή σε βάρος μου
Πληρωμής. Τούτο το κάνω προληπτικά, προνοώντας ώστε να περιέλθει
εγκαίρως σε γνώση σας, το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων καθώς
και των νομικών ισχυρισμών που από αυτές απορρέουν, προκειμένου να
αποτρέψω τυχόν έκδοση σε βάρος μου Διαταγής Πληρωμής, που θα
αποτελέσει την απαρχή πολυμέτωπης δικαστικής μεταξύ μας διένεξης,
στην περίπτωση που οι ισχυρισμοί μου αυτοί γίνουν μεταγενέστερα
δεκτοί από το δικαστήριο που θα δικάσει την ανακοπή…

Κρίνω εξάλλου σκόπιμο, να υπογραμμίσω την επέκταση της


ισχύος του δεδικασμένου, παραπέμποντας στο αρθ. 10 παρ. 16 περ.
δ του Ν 3587/2007 περί Προστασίας Καταναλωτών από το οποίο

προβλέπεται ότι «Οι έννομες συνέπειες που προκύπτουν από την

απόφαση αυτή ισχύουν έναντι πάντων, και αν δεν ήταν


διάδικοι. Το δεδικασμένο απόφασης που δέχεται εν όλο ή εν
μέρει αγωγή της περίπτωσης δ` της παραγράφου 16 ισχύει και
υπέρ των ζημιωθέντων καταναλωτών, έστω και αν αυτοί δεν
είχαν συμμετάσχει στη σχετική δίκη. Εφόσον καταστεί αμετάκλητη
5

η δικαστική απόφαση επί συλλογικής αγωγής της περίπτωσης δ` της


παραγράφου 16, ο ζημιωθείς καταναλωτής μπορεί, με βάση την απόφαση
αυτή, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον προμηθευτή, κατά του οποίου
εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση, την απαίτηση του, αναφέροντας τα στοιχεία
που την προσδιορίζουν. Μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών
από την έγγραφη γνωστοποίηση, ο καταναλωτής, εφόσον δεν ικανοποιηθεί,
μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής για την απαίτηση του από
το δικαστήριο, εφόσον αυτή είναι εκκαθαρισμένη ή μπορεί ευχερώς να
εκκαθαριστεί». Τούτο πανηγυρικά διατυπώνεται και στο
σκεπτικό της ΕΑ 5253/2003 στην οποία ενάγουσα ήταν η Ένωση
καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και εναγομένη η τραπεζική εταιρία με την επωνυμία
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ». Παραπονούμενη η δεύτερη κατά της
πρωτοβάθμιας απόφασης που έκανε δεκτή την αγωγή , προέβαλε στην
ενώπιον του εφετείου δίκη τον ισχυρισμό , ότι καταχρηστικώς «η
ενάγουσα δεν στράφηκε και εναντίον άλλων τραπεζών που
χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους γενικών συναλλαγών» αλλά στράφηκε
μόνον κατά αυτής…. Επ αυτού του ισχυρισμού το εφετείο απεφάνθη ότι
«άλλωστε, κατά το άρθρο 10 παρ. 12 του ν. 2251/94, η
απόφαση παράγει τα αποτελέσματά της έναντι πάντων και αν
δεν ήταν διάδικοι και επομένως όσα αυτή καθορίζει ισχύουν
και για τις άλλες τράπεζες».

Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει ότι η τράπεζα έχει ευθύνη για


παραβάσεις που τελεί με τη σύνταξη αίτησης για έκδοση σε βάρος μου
Διαταγής Πληρωμής, αφού αν και η ενέργειά της αυτή εμφανίζεται ότι

βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των νομίμων δικαιωμάτων αυτής, η

παράθεση ωστόσο των γεγονότων που εκθέτει στην αίτηση


για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής, δεν αφορά σε γεγονότα
την αναλήθειά των οποίων δεν γνωρίζει ούτε σε γεγονότα που
ήσαν αναγκαία με την παραπάνω έννοια για την υπεράσπιση
6

του εντολέα. Η παράθεση των γεγονότων που εκθέτει η


τράπεζα στην αίτηση για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής δεν
αφορά σε "γεγονός" με την έννοια που ο όρος αυτός έχει στις
διατάξεις των άρθρ. 362-363 ΠΚ που νοείται κάθε συγκεκριμένο
περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή το
παρόν, το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως
καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά αναφερόμενη στο
παρόν ή το παρελθόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην

ηθική ή στην ευπρέπεια, αλλά αφορά αποκλειστικά σε «γεγονότα»

που τέθηκαν υπό δικαστική διερεύνηση ως αμφισβητούμενα


νομικά -και όχι πραγματικά- ζητήματα, για τα οποία τα
δικαστήρια έχουν αποφανθεί με αμετάκλητες αποφάσεις…
Προκύπτει επομένως ότι η τράπεζα γνωρίζει την αναλήθεια
των γεγονότων των οποίων εκθέτει ή αποσιωπεί (παράνομα
επιτόκια , παράνομες προμήθειες , «έξοδα» για την ανάληψη
μετρητών κ.α) , καθώς επίσης γνωρίζει, ότι τα όσα εκθέτει δεν
ήσαν αναγκαία με την παραπάνω έννοια για την επιδίωξη της
είσπραξης της «απαίτησης» .

Εξάλλου στην προκειμένη περίπτωση η τράπεζα γνωρίζει ότι οι


ενέργειες για έκδοση σε βάρος μου Διαταγής Πληρωμής δεν συνιστά

νόμιμο καθήκον που πηγάζει από τον νόμο και παρέχει


δικαίωμα στον φορέα να ενεργήσει, αφού στην προκειμένη
περίπτωση η τράπεζα ενεργεί ΕΚΤΟΣ των προδιαγεγραμμένων
νομίμων ορίων σε αντίθεση δηλαδή με όσα κρίθηκαν με τις
αποφάσεις υπ’ αριθ 430/05 και 1219/01 του Αρείου Πάγου, 5253/03,
και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών καθώς και 1119/02 και 1208/98 του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έχουν καταστεί
αμετάκλητες, καθώς και την απόφαση υπ΄ αριθ 961/07 του Πολυμελούς
7

Πρωτοδικείου Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη , που


έκριναν τα ζητήματα της Εισφοράς ν. 128/1975 , της Προμήθειας επί
ανάληψης μετρητών , τα Κριτήρια μεταβολής του επιτοκίου ( βλ. και
961/2007 ΠΠΡ ΑΘ) , το Ανώτατο ύψος συμβατικού τόκου κλπ.

Δεδομένων των ανωτέρω , η υποβολή αίτησης για έκδοση σε βάρος


μου Διαταγής Πληρωμής ενεργούμενη ως δήθεν πράξη άσκησης νομίμου
δικαιώματος , συνιστά κατάφορη παραβίαση της νομιμότητας αφού
πρόκειται για καταφανώς παράνομη και προφανώς άδικη
υπόθεση…

Περαιτέρω η αποσιώπηση από το δικαστήριο ότι στο αιτούμενο

ποσό περιλαμβάνονται κονδύλια από άκυρη σύμβαση που καλύπτει μη

νόμιμη αιτία από παράνομες χρεώσεις όπως η Εισφορά ν.


128/1975, η Προμήθεια επί ανάληψης μετρητών, αδιαφανή κριτήρια
μεταβολής του επιτοκίου, ανώτατο ύψος συμβατικού τόκου που
υπερβαίνει κατά πολύ το ύψος που η 1219/2001 ΑΠ όρισε, μπορεί να
παραπλανήσει το δικαστήριο στην έκδοση δυσμενούς για εμένα
αποφάσεως η οποία θα προξενήσει σ` εμένα περιουσακή βλάβη που
θα αποφεύγονταν αν η τράπεζα, τηρώντας τις προαναφερθείσεως
υποχρεώσεις της, ανακοίνωνε στο δικαστήριο τα ανωτέρω σημαντικά
για την όλη υπόθεση περιστατικά. Η αποσιώπηση δε ενός τέτοιου
πραγματικού περισταστικού, μπορεί να στηρίξει σε βάρος σας κατηγορία
για εξαπάτηση του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν κατά τα λοιπά οι
αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις του εγκλήματος αυτού,
όπως αναφέρονται ανωτέρω, δηλαδή όταν η αποσιώπηση έγινε την
τράπεζα με σκοπό να αποκομίσει ο ίδια παράνομο περιουσιακό όφελος με
αντίστοιχη βλάβη της δικής μου περιουσίας, που θα επέλθει ακριβώς
ένεκα της ηθελεμένης παραπλανήσεως του δικαστηρίου με την
αποσιώπηση των κρισίμων για την όλη υπόθεση περιστατικών. Έχει
εξάλλου κριθεί ότι απάτη ενώπιον Δικαστηρίου μπορεί να διαπραχθεί και
με παραπλάνηση του Δικαστή, όταν προβάλλονται σ΄ αυτόν ψευδείς
8

ισχυρισμοί υποστηριζόμενοι από γνήσια αλλά ψευδή κατά περιεχόμενο


έγγραφα, όπως είναι η συναλλαγματική που καλύπτει μη νόμιμη αιτία

(π.χ. τοκογλυφικούς τόκους). Η απάτη στοιχειοθετείται αν ο δικαστής


παραπλανήθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής που αποτελεί εκτελεστό
τίτλο που συνεπάγεται βλάβη στην περιουσία του αντιδίκου.

Επειδή η έκδοση σε βάρος μου Διαταγής Πληρωμής συνιστά μεγίστη


βλάβη των οικονομικών συμφερόντων μου αφού τα στοιχεία μου θα
καταχωρηθούν ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ στη βάση
δεδομένων του Ν.Π με την επωνυμία «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε»

Επειδή δεν αρνούμαι την οφειλή αλλά το ύψος αυτής.

Επειδή το «χρεωστικό υπόλοιπο» είναι -συγκριτικά με τα ποσά που

έχω καταβάλει δυνάμει των άκυρων ΓΟΣ- αμελητέο και επομένως ΟΧΙ

ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΩ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ

Επειδή δέον όπως κατόπιν μεταξύ μας συνεννοήσεως προσδιοριστεί


το ακριβές ύψος της «οφειλής μου» αφού προηγουμένως αφαιρεθεί
κάθε ποσό που προέκυψε από τους άκυρους Γ.Ο.Σ όπως αυτοί έχουν
κριθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και έχει επί του κύρους
τους νομολογησει το Ακυρωτικό,

Επειδή στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτός ο μεταξύ μας


συναινετικός προσδιορισμός της νόμιμης οφειλής μου , η Τράπεζα δύναται
να αξιώσει αυτή δια της έγερσης τακτικής αγωγής όπου το δικαστήριο
της ουσίας θα κρίνει ποια ποσά προέκυψαν από τους άκυρους ΓΟΣ,

Επειδή εν προκειμένω το νόμιμο μέσο για την ορθή επιδίωξη της


ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΗΣ απαίτησής σας είναι η άσκηση τακτικής αγωγής ΚΑΙ ΟΧΙ
Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αφού Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αφενός δεν θέτει εν
9

κίνδυνο την απαίτηση σας, αφετέρου ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΤΙΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΓΕΙ , ιδίως με
την καταχώρηση των στοιχείων της ταυτότητάς μου στο Σύστημα
Οικονομικής Συμπεριφοράς (Σ.Ο.Σ) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ .

Επειδή στην περίπτωση που προβείτε σε ενέργειες καταγγελίας της


σύμβασης και έκδοσης σε βάρος μου Διαταγής Πληρωμής, θα στραφώ
δικαστικά εναντίον της τράπεζας αιτούμενος την αποκατάσταση κάθε
θετικής και αποθετικής μου ζημίας καθώς και την ικανοποίηση της ηθικής
μου βλάβης από την έκδοση Διαταγής Πληρωμής βάσει άκυρης σύμβασης,

Επειδή αν κατόπιν της απευθυνσης αυτής της Δήλωσης με


Πρόσκληση, παρ όλα αυτά προβείτε σε ενέργειες για την έκδοση σε
βάρος μου Διαταγής Πληρωμής, τότε ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, η ενέργειά σας
αυτή θα συνιστά Κατάχρηση Δικαιώματος (ΑΚ 281) και έναν (από τους
πολλούς) νόμιμους λόγους ανακοπής

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξή μου για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

1. Όπως απέχετε από κάθε ενέργεια καταγγελίας της


σύμβασης και έκδοσης σε βάρος μου Διαταγής Πληρωμής.

2. Όπως από κοινού προσδιορίσουμε τη νόμιμη «οφειλή μου»


αφού προηγουμένως αφαιρεθεί κάθε ποσό που προέκυψε από τους
άκυρους Γ.Ο.Σ των μεταξύ μας συμβάσεων. Προς τούτο, ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως
από κοινού προβούμε στην ανάθεση του συνόλου των στοιχείων της
οφειλής μου (καταβληθέντα ποσά και οφειλόμενο σήμερα χρεωστικό
υπόλοιπο) σε εξειδικευμένο επιστήμονα , ο οποίος αφού ανάγει τα
10

ανωτέρω στοιχεία στους νόμιμους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές (λ.χ


νόμιμο ποσοστό του εκάστοτε ισχύοντος συμβατικού επιτοκίου , τόκου
υπερημερίας κλπ) , θα προσδιορίσει επ’ ακριβώς το ύψος της οφειλής
μου. Τούτο αιτούμαι ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΑΙΡΩΣ , διότι στην περίπτωση που κατά
την εκδίκαση της ανακοπής μου, αιτηθώ το διορισμό πραγματογνώμονα
(ή αυτεπαγγέλτως οριστεί από το δικαστήριο) ώστε να προσδιοριστεί το
ακριβές ύψος της νόμιμης οφειλής μου, δεδομένου ότι ακυρότητα μέρους
της σύμβασης δεν επιφέρει το δίχως άλλο ακυρότητα του συνόλου
αυτής , γίνεται από αυτά αντιληπτό ότι ακόμη και η μείωση της οφειλής
μου (μετά τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης), θα συνιστά
«ωφέλημα» άνευ ουσίας αφού η Διαταγή Πληρωμής θα έχει ήδη
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Γίνεται από αυτά
αντιληπτό ότι -σε αυτή την περίπτωση- η άσκηση ανακοπής με αίτημα
διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τη μείωση της οφειλής μου , θα
συνιστά μέσο αλυσιτελές και απρόσφορο , περίπτωση στην οποία θα
αιτηθώ την ακύρωση του συνόλου των πληττόμενων με την ανακοπή
κονδυλίων.

3. Στην περίπτωση δε που καταχρηστικώς προβείτε σε ενέργειες


έκδοσης Διαταγής Πληρωμής, ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως προ της αίτησης για έκδοση
αυτής και εν πάση περιπτώσει εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση
της παρούσης, μου αποστείλετε (είτε με δικαστικό επιμελητή , είτε με
ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ) , αντίγραφα των δυο
συμβάσεων που καταρτίσθηκαν μεταξύ μας για την χορήγηση των υπ’
αρίθμ. 4792 κάρτας VISA καθώς και της υπ’ αριθμ. 5458 κάρτας MASTERCARD,
καθώς και όλα τα αντίγραφα των μηνιαίων λογαριασμών από την
ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων μέχρι και σήμερα. Σε περίπτωση δε
που οι μηνιαίοι αυτοί λογαριασμοί (με τις χρεώσεις και καταβολές)
αποσταλούν ως συγκεντρωτικό έγγραφο ΑΙΤΟΥΜΑΙ να προκύπτουν τα
εκάστοτε επιβαλλόμενα επιτόκια για την κάθε χρονική περίοδο της
λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης , οι χρεώσεις που αφορούν σε
συμβατικούς τόκους και τόκους υπερημερίας , το ποσοστό του εκάστοτε
11

συμβατικού τόκου και του εκάστοτε τόκου υπερημερίας , το ποσοστό της


προμήθειας άλλως οι επιβαρύνσεις για τα «έξοδα» ανάληψης μετρητών για
κάθε ποσό ανάληψης ξεχωριστά , καθώς και η λεπτομερής παράθεση των
χρεώσεων και των καταβολών.

Εφ όσον δε κρίνετε ή προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της


τράπεζας η επιβολή χρέωσης «ως έξοδα» εξέτασης του αυτού αιτήματος
(έκδοσης βεβαίωσης οφειλών) , αιτούμαι όπως με έγγραφη απάντήσή σας
, μου υποδείξετε λογαριασμό ή υποκατάστημα που θα καταβάλλω τα
«έξοδα» λαμβανομένου βεβαίως υπόψη , ότι κάθε σχετικός όρος που
επιβάλλει χρέωση ποσού ως έξοδα εξέτασης αιτήματος έκδοσης
βεβαίωσης οφειλών έχει -με την υπ’ αριθμ. 961/2007 απόφαση του ΠΠΑ-
κριθεί ως άκυρος και καταχρηστικός…

Πληρεξούσιο και αντίκλητο μου διορίζω το δικηγόρο Αθηνών


Αλαμπάση Αθανάσιο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αιόλου, αριθμός 100, τηλ.
210.3215732, 693.2326916.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα


στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………………» που
εδρεύει στην Αθήνα Λεωφόρος …………….. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς
γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρη στην
έκθεση επίδοσης του.

Επικολλήθηκε Τ.Ν 1,15

Αθήνα, …….-…..-2010

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
12
13