[Lihat Halaman Sebelah

SULIT
3472/1
Matematik Tambahan
Kertas 1
Ogos
2010
2 jam


NAMA :............................................................. TINGKATAN :.............................................

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5
TAHUN 2010
Kertas 1
Dua Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN
INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan pada
ruangan yang disediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalam
dwibahasa.

3. Soalan dalam Bahasa Inggeris
mendahului soalan yang sepadan dalam
Bahasa Melayu.

4. Calon dibenarkan menjawab
keseluruhan atau sebahagian soalan
sama ada dalam Bahasa Inggeris atau
Bahasa Melayu.

5. Calon dikehendaki membaca
arahan di halaman belakang kertas
soalan ini.

Soalan Markah
Penuh
Markah
Diperoleh
1 2
2 4
3 3
4 3
5 2
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
11 4
12 4
13 4
14 4
15 4
16 3
17 4
18 2
19 2
20 3
21 4
22 3
23 3
24 4
25 3
Jumlah


Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


SULIT

3472/1

3472/1 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

2
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given
are the ones commonly used.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang
diberi adalah yang biasa digunakan.
ALGEBRA


1
a
ac b b
x
2
4
2
− ± −
=

8
a
b
b
c
c
a
log
log
log =
2

n m n m
a a a
+
= ×
9 T
n
= a + (n – 1)d

3 a
m
÷ a
n
= a
m-n10


S
n
=
2
n
[ 2a + (n – 1) d ]
4 ( a
m
)
n
= a
m n


5 log
a
mn = log
a
m + log
a
n

11
T
n
= ar
1 − n

6
log
a
n
m
= log
a
m – log
a
n
12
S
n
=
1
) 1 (


r
r a
n
=
r
r a
n


1
) 1 (
, r ≠ 1
7 log
a
m
n
= n log
a
m 13
,
r
a
S

=

1
r < 1CALCULUS / KALKULUS

1
2
y = uv,
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ =


v
u
y = ,
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

=


4 Area under a curve
Luas di bawah lengkung

=

b
a
y dx or (atau)

=

b
a
x dy


3

dx
du
du
dy
dx
dy
× =
5


Volume generated / Isipadu janaan

=

b
a
y
2
π dx or ( atau)
=

b
a
x
2
π dy


3
STATISTICS / STATISTIK

1
x =
N
x ∑

7


=
i
i i
W
I W
I
2
x =
f
fx
8
r
n
P

=
)! (
!
r n
n


3
σ =
N
x x


2
) (
=
2
2
x
N
x
9
r
n
C
=
! )! (
!
r r n
n


4
σ =f
x x f
2
) (
=
2
2
x
f
fx
10

11
P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B)

P(X = r) =
r n r
r
n
q p C

, p + q = 1

5
m = L +

f
F N
m
2
1
C
12

13
Mean / Min , µ = np

σ = npq

6
I =
0
1
Q
Q
× 100

14
Z =
σ
µ − X
GEOMETRY / GEOMETRI

1 Distance / Jarak
=
2
1 2
2
1 2
) ( ) ( y y x x − + −


4 Area of triangle / Luas segitiga
= ) ( ) (
2
1
3 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1
y x y x y x y x y x y x + + − + +

2 Midpoint / Titik tengah
(x, y) = 
 + +
2
,
2
2 1 2 1
y y x x
5


6
2 2
y x r + =

2 2
y x
y x
r
+
+
=

j i

3 A point dividing a segment of a line
Titik yang membahagi suatu tembereng garis
(x, y) = 

+
+
+
+
n m
my ny
n m
mx nx
2 1 2 1
,

4
TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

1 Arc length, s = r θ
Panjang lengkok, s = j θ

8 sin (A ± B) = sin A cos B ± cos A sin B

sin (A ± B) = sin A kos B ± kos A sin B2
Area of sector, A =
2
2
1
r θ
Luas sektor, L =
2
2
1
j θ


9

cos (A ± B) = cos A cos B  sin A sin B

kos (A ± B) = kos A kos B  sin A sin B


3
sin
2
A + cos
2
A =1
sin
2
A + kos
2
A =1


10 tan (A ± B ) = tan A ± tan B

1  tan A tan B

4

sec
2
A = 1 + tan
2
A
sek
2
A = 1 + tan
2
A

11
tan 2 A =
A
A
2
tan 1
tan 2


5
cosec
2
A = 1 + cot
2
A

kosek
2
A = 1 + kot
2
A


12
A
a
sin
=
B
b
sin
=
C
c
sin

6 sin 2A = 2 sin A cos A
sin 2A = 2 sin A kos A


13
a
2
= b
2
+ c
2
– 2bc cos A

a
2
= b
2
+ c
2
– 2bc kos A

7 cos 2A = cos
2
A – sin
2
A
= 2 cos
2
A – 1
= 1 – 2 sin
2
A

kos 2A = kos
2
A – sin
2
A
= 2 kos
2
A – 1
= 1 – 2 sin
2
A

14 Area of triangle / Luas segitiga
=
2
1
ab sin C


SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
5


Answer all questions.
Jawab semua soalan.

1. Based on the above information, the relation between A and B is defined by
the set of ordered pairs
{ (-2, -1 ), (-1, 0 ), ( 0, 1 ), ( 1, 2 ), (2, 3) }.
Berdasarkan maklumat atas, hubungan antara A dan B adalah di takrifkan
oleh set pasangan bertertib
{ (-2,-1 ), (-1, 0 ), ( 0, 1 ), ( 1, 2 ), (2, 3) }.

State
Nyatakan

(a) the image of 2.
imej bagi 2.
(b) the object of 0.
objek bagi 0.
[2 marks]
[2 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………


A ={ -3, -2, -1, 0, 1, 2 }

B ={ -1, 0, 1, 2, 3 }

2
1
SULIT
3472/1 SULIT
6

2. Given that 1 :
1
− →

x x f and 2 3 :
2
− → x x gf , find
Diberi fungsi 1 :
1
− →

x x f dan 2 3 :
2
− → x x gf , cari
(a) the function ) (x g ,
fungsi ) (x g ,
(b) the values of x if x x g = + 3 ) (
nilai-nilai x jika x x g = + 3 ) ( .
[4 marks]
[4 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

3. Given the function x x x h 5 2 :
2
+ → , find
Diberi fungsi x x x h 5 2 :
2
+ → , cari
(a) ) 3 ( h ,
(b) the values of x which maps onto itself by ) (x h .
nilai-nilai x yang memetakan kepada sendiri oleh ) (x h .

[3 marks]
[3 markah]
Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

________________________________________________________________

4
2

3
3
SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
7


y
4. The quadratic equation 0 8 ) ( = + + y x x does not intersects the straight line
p y x = + 2 , where p is a constant. Find the range of values of p .
Persamaan 0 8 ) ( = + + y x x tidak menyilang garis lurus p y x = + 2 , dengan
keadaan p adalah pemalar. Cari julat nilai p .


[3 marks]
[3 markah]

Answer : …………………………………

5. Diagram 5 shows the graph of the function ( )
4
25
2
+ − − = p x y where p is a
constant.
Rajah 5 menunjukkan fungsi ( )
4
25
2
+ − − = p x y , dengan keadaan p ialah
pemalar.
Find
Cari

(a) the value of p ,
nilai p ,
(b) the equation of the axis of symmetry.
persamaan paksi simetri. [2 marks]
[2 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………
____________________________________________________________

3
4

2
5
Diagram 5
Rajah 5
x4
25
, p
2 −

3
6

SULIT
3472/1 SULIT
8
6. Given a quadratic function k hk x x x x f + + = + =
2 2
) ( 2 2 8 ) ( , where h and
k are constants.
Diberi fungsi kuadratik k hk x x x x f + + = + =
2 2
) ( 2 2 8 ) ( , dengan keadaan
h dan k adalah pemalar.

State the value of h and value of k ,
Nyatakan nilai h dan nilai k ,
[3 marks]
[3 markah]Answer : …………………………………7. Solve the equation 4
2
4
1 2
4 = +
− x x
.
Selesaikan persamaan 4
2
4
1 2
4 = +
− x x

[3 marks]
[3 markah]
Answer : …………………………………
______________________________________________________________

3
6

3
7
SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
9

8. Given p
m
= 3 log and r
m
= 5 log , express


81
125
log
m
m
in terms of p and r .
Diberi p
m
= 3 log dan r
m
= 5 log , ungkapkan


81
125
log
m
m
dalam sebutan
p dan r .

[3marks]
[3 markah]Answer …………………………………


9. Given the first three terms of an arithmetic progression are 1 , 6 2 + − h h and
4 − h , find
Diberi tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 1 , 6 2 + − h h dan
4 − h , cari
(a) the value of h ,
nilai h ,
(b) the common difference of the progression.
nisbah sepunya janjang itu..

[3 marks]
[3 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………
_____________________________________________________________

3
8

3
9
SULIT
3472/1 SULIT
10

10. The first term of the geometric progression is 6 . 0 and the fourth term of the
progression is 375 . 9 , find the sum of the first three terms.
Sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 6 . 0 dan sebutan keempat
janjang aritmetik ialah 375 . 9 , cari jumlah tiga sebutan pertama.


[3 marks]
[3 markah]


Answer : …………………………………


11. The
th
n term of a geometric progression ,
n
T , is given by
1
4
3
+


=
n
n
T , find
Sebutan ke- n bagi suatu janjang geometri ,
n
T , diberi oleh
1
4
3
+


=
n
n
T ,
cari
(a) the common ratio,
nisbah sepunya,
(b) the sum to infinity of the progression.
jumlah sehingga ke takterhinggaan.

[4 marks]
[4 markah]


Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………
_______________________________________________________________


3
10

4
11
SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
11

12. Diagram 12 shows a sector AOB of a circle with center O and radius
r cm.
Rajah 12 menunjukkan sektor AOB bagi sebuah bulatan berpusat O dan
berjejari x cm.

Given the length of the arc 5 . 30 = AB cm and the perimeter of the sector
AOBis 55.5 cm.
Diberi panjang bagi lengkok AB = 30.5 cm dan perimeter sektor AOB
adalah 55.5 cm.
Find
Cari
[ Use/Guna π =3.142 ]
(a) θ , in radians,
θ , dalam radian,
(b) the area, in cm
2
, of the sector AOB.
luas , dalam cm
2
, sektor AOB.

[4 marks]
[4 markah]
Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………

_______________________________________________________________


4
12
Diagram 12
Rajah 12
A

B

O

θ
SULIT
3472/1 SULIT
12

13. The following information refers to the vectors
~
p and
~
q .
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan vektor-vektor
~
p dan
~
q .By using the information given, find
Dengan menggunakan maklumat di atas, cari

(a) the value of mif the vector of
~
p and the vector of
~
q are parallel,
nilai mjika vektor
~
p dan vektor
~
q adalah selari,
(b) the unit vector in direction of
~
p .
vector unit dalam arah
~
p .
[4 marks]
[4 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………
4
13
~
~
~
~
~
~
6
12 5
j i m q
j i p
+ =
− =

where mis a constants.
dengan keadaan mialah pemalar.


SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
13

14. Diagram 14 shows a parallelogram PQRS and STQ is a straight line.
Rajah 14 menunjukkan segiempat selari PQRS dan STQ ialah garis lurus.Given
~
12a PQ =

,
~
6b PS =

and TQ ST 2 = , express in terms of
~
a and
~
b .
Diberi
~
12a PQ =

,
~
6b PS =

dan TQ ST 2 = , ungkapkan dalam sebutan
~
a dan
~
b .
(a)

SQ,
(b)

PT .
[4 marks]
[4 markah]


Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………


P Q
S
R
T

Diagram 14
Rajah 14

4
14
SULIT
3472/1 SULIT
14
15. Given that x and y are related by the equation
m
x ny
x
+ = , where m and n are
constants. A straight line is obtained by plotting xy against x
2
, as shown in
Diagram 15.
Diberi x dan y dihubungkan oleh persamaan
m
x ny
x
+ = , dengan keadaan m
dan n adalah pemalar. Suatu graf garis lurus diperolehi apabila memplotkan xy
melawan x
2
, seperti dalam Rajah 15.
Calculate the value of m and of n.
Cari nilai m dan nilai n.
[4 marks]
[4 markah]
Answer : m=…………………………………

n=…………………………………
_______________________________________________________________4
15
xy
 (12, 2 )

( 6, 0) x
2
Diagram 15
Rajah 15
SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
15


16. A point P (8, t ) divides the line joining M (4, 1) and N ( r , 7 ) such that
2MP = 3PN.
Titik P (8, t ) membahagi garis yang menyambung M (4,1) dan N ( r , 7 )
dengan keadaan 2MP = 3PN.
Find the value of
Cari nilai bagi
(a) r
(b) t
[3 marks]
[3 markah]

Answer : (a)…………………………………

(b)…………………………………

______________________________________________________________

17. Solve the equation x x cos 4 2 sin 3 = such that .
Selesaikan persamaan x x cos 4 2 sin 3 = untuk
[4 marks]
[4 markah]

Answer : …………………………………
4
17

3
16
SULIT
3472/1 SULIT
16

18. Find
,,
( ) f x for the function
2 3
( ) ( 3) f x x = +
Cari
,,
( ) f x bagi fungsi
2 3
( ) ( 3) f x x = + .
[3 marks]
[3 markah]

Jawapan : ……………………………………
________________________________________________________________

19. The curve 3 2
2
+ + = hx x y has a gradient of at the point where , 1 − = x
find the value of h.
Persamaan lengkung 3 2
2
+ + = hx x y , mempunyai kecerunan pada
1 − = x , cari nilai bagi h.

[3 marks]
[3 markah]

Answer : …………………………………
2
19

2
18
SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
17

20. Given that
5
1
( ) 5 g x dx =

, find the value of m if
5
1
[ 2 ( )] 3 mx g x dx m − = −

.
Diberi
5
1
( ) 5 g x dx =

, cari nilai bagi m jika
5
1
[ 2 ( )] 3 mx g x dx m − = −

.
[3 marks]
[3 markah]


Answer : …………………………………


21. Table 21 shows the frequency distribution of ages of workers.
Jadual 21 menunjukkan taburan frekuensi bagi umur pekerja.
Age/Umur
( years/tahun )
28-32 33-37 38-42 43-47 48-52
Number of
workers/
Bilangan pekerja
16 38 26 11 9
Table 21
Jadual 21
Given the third quartile of ages of workers is 5
75

 −
+ =
G
F
L K ,
find the values of K K , L , G and F.
Diberi kuartil ketiga bagi umur pekerja-pekerja adalah 5
75

 −
+ =
G
F
L K ,
cari nilai-nilai bagi K , L , G dan F.
[ 4 marks ]
Answer : K =………………………….
L = ....................................
G =…………………………
F=……….......……………

_______________________________________________________________

3
20

4
21
SULIT
3472/1 SULIT
18
22. A debating team consists of 5 students. These 5 students are chosen from
4 monitors, 2 assistant monitors and 6 prefects. Calculate the number of
different ways the team can be formed if
Suatu pasukan bahas terdiri dari 5 orang pelajar. Pelajar-pelajar ini akan
dipilih dari 4 orang ketua kelas, 2 orang penolong ketua kelas dan 6 orang
pengawas sekolah. Kira bilangan cara pasukan ini boleh dibentuk jika
(a) there is no restriction
tiada syarat dikenakan
(b) the team contains only one monitor and exactly 3 prefects
pasukan ini terdiri dari hanya seorang ketua kelas dan tepat 3 orang
pengawas.
[3 marks]
[3 markah]
Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………


23. Four girls and three boys are to be seated in a row. Calculate the number
of possible arrangements if
Empat orang perempuan dan tiga orang lelaki akan duduk dalam satu
barisan. Cari bilangan susunan jika
(a) all the three boys have to be seated together
semua lelaki akan duduk bersebelahan antara satu sama lain.
(b) a boy has to be seated at the centre
seorang lelaki akan duduk di tengah barisan itu.
[3 marks]
[3 markah]
Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………
_________________________________________________________

3
22

3
23
SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
19

24. In a box of oranges, 15% of the fruits are rotten. If 10 oranges are chosen
at random from the box, find the probability that
Dalam suatu kotak yang mengandungi buah oren, 15% daripada buah
tersebut adalah busuk . Jika 10 biji oren dipilih secara rawak dari kotak
itu, cari kebarangkalian
(a) exactly 5 rotten oranges are chosen,
tepat 5 biji oren dipilih adalah busuk,
(b) not more than 2 rotten oranges are chosen.
tidak lebih daripada 2 biji oren yang dipilih adalah busuk.


[4 marks]
[4 markah]Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………

_________________________________________________________


3
24
SULIT
3472/1 SULIT
20
25.Diagram 25 shows a standard normal distribution graph.
Rajah 25 menunjukkan suatu graf taburan normal piawai.


The probability represented by the area of the shaded region is 0.8858.
Kebarangkalian yang diwakili sebagai luas kawasan berlorek ialah
0.8858.
(a) Find the value of P( Z > k )
Cari nilai bagi P( Z > k )
(b) X is a continuous random variable which is normally distributed with
a mean of µ and a variance of 4.
If the value of X is 85 when the Z-score is k, find the value of µ .
X adalah pembolehubah rawak selanjar yang bertabur secara
normal mempunyai min, µ dan varians, 4, cari nilai bagi µ .
[3 marks]

Answer : (a)…………………………………

(b)… ………………………………

______________________________________________________________
END OF QUESTION PAPER
f(z))
-k k
z
0.8858
Diagram 25
Rajah 25


3
25
SULIT 3472/1
[See overleaf
3472/1 SULIT
21

INFORMATION FOR CANDIDATES

1. This question paper consists of 25 questions.

2. Answer all questions.

3. Give only one answer for each question.

4. Write your answers in the spaces provided in this question paper.

5. Show your working. It may help you to get marks.

6. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write
down the new answer.

7. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

8. The marks allocated for each question are shown in brackets.

9. A list of formulae is provided on pages 2 to 4.

10. Four-figure mathematical tables are allowed.

11. You may use a non-programmable scientific calculator.

12. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Bagi setiap soalan beri satu jawapan sahaja.

4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda
untuk mendapatkan markah.

6. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tulis jawapan yang baharu.

7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

9. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga 4.

10. Buku sifir matematik empat angka dibenarkan.

11. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

12. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.


[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
3472/2
Matematik Tambahan
Kertas 2
Ogos
2010
2 jam 30 minit
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 2

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

Masa : 2 jam 30 minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

4. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu
anda untuk mendapatkan markah.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.


Jawab semua soalan dalam Bahagian A, mana-mana empat soalan daripada Bahagian B dan
mana-mana dua soalan daripada Bahagaian C.

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


SULIT

3472/2

3472/1 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

2
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given
are the ones commonly used.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang
diberi adalah yang biasa digunakan.
ALGEBRA


1
a
ac b b
x
2
4
2
− ± −
=

8
a
b
b
c
c
a
log
log
log =
2

n m n m
a a a
+
= ×
9 T
n
= a + (n – 1)d

3 a
m
÷ a
n
= a
m-n10


S
n
=
2
n
[ 2a + (n – 1) d ]
4 ( a
m
)
n
= a
m n


5 log
a
mn = log
a
m + log
a
n

11
T
n
= ar
1 − n

6
log
a
n
m
= log
a
m – log
a
n
12
S
n
=
1
) 1 (


r
r a
n
=
r
r a
n


1
) 1 (
, r ≠ 1
7 log
a
m
n
= n log
a
m 13
,
r
a
S

=

1
r < 1CALCULUS / KALKULUS

1
2
y = uv,
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ =


v
u
y = ,
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

=


4 Area under a curve
Luas di bawah lengkung

=

b
a
y dx or (atau)

=

b
a
x dy


3

dx
du
du
dy
dx
dy
× =
5


Volume generated / Isipadu janaan

=

b
a
y
2
π dx or ( atau)
=

b
a
x
2
π dy


3
STATISTICS / STATISTIK

1
x =
N
x ∑

7


=
i
i i
W
I W
I
2
x =
f
fx
8
r
n
P

=
)! (
!
r n
n


3
σ =
N
x x


2
) (
=
2
2
x
N
x
9
r
n
C
=
! )! (
!
r r n
n


4
σ =f
x x f
2
) (
=
2
2
x
f
fx
10

11
P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B)

P(X = r) =
r n r
r
n
q p C

, p + q = 1

5
m = L +

f
F N
m
2
1
C
12

13
Mean / Min , µ = np

σ = npq

6
I =
0
1
Q
Q
× 100

14
Z =
σ
µ − X
GEOMETRY / GEOMETRI

1 Distance / Jarak
=
2
1 2
2
1 2
) ( ) ( y y x x − + −


4 Area of triangle / Luas segitiga
= ) ( ) (
2
1
3 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1
y x y x y x y x y x y x + + − + +

2 Midpoint / Titik tengah
(x, y) = 
 + +
2
,
2
2 1 2 1
y y x x
5


6
2 2
y x r + =

2 2
y x
y x
r
+
+
=

j i

3 A point dividing a segment of a line
Titik yang membahagi suatu tembereng garis
(x, y) = 

+
+
+
+
n m
my ny
n m
mx nx
2 1 2 1
,

4
TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI

1 Arc length, s = r θ
Panjang lengkok, s = j θ

8 sin (A ± B) = sin A cos B ± cos A sin B

sin (A ± B) = sin A kos B ± kos A sin B2
Area of sector, A =
2
2
1
r θ
Luas sektor, L =
2
2
1
j θ


9

cos (A ± B) = cos A cos B  sin A sin B

kos (A ± B) = kos A kos B  sin A sin B


3
sin
2
A + cos
2
A =1
sin
2
A + kos
2
A =1


10 tan (A ± B ) = tan A ± tan B

1  tan A tan B

4

sec
2
A = 1 + tan
2
A
sek
2
A = 1 + tan
2
A

11
tan 2 A =
A
A
2
tan 1
tan 2


5
cosec
2
A = 1 + cot
2
A

kosek
2
A = 1 + kot
2
A


12
A
a
sin
=
B
b
sin
=
C
c
sin

6 sin 2A = 2 sin A cos A
sin 2A = 2 sin A kos A


13
a
2
= b
2
+ c
2
– 2bc cos A

a
2
= b
2
+ c
2
– 2bc kos A

7 cos 2A = cos
2
A – sin
2
A
= 2 cos
2
A – 1
= 1 – 2 sin
2
A

kos 2A = kos
2
A – sin
2
A
= 2 kos
2
A – 1
= 1 – 2 sin
2
A

14 Area of triangle / Luas segitiga
=
2
1
ab sin C


5
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
SECTION A / BAHAGIAN A
(40 marks/ markah)
Answer all question in this section / Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
1. Solve the simultaneous equations 1 2 = + y x and 5 2
2 2
= + + xy y x .
Give your answers correct to three decimal places.
Selesaikan persamaan serentak 1 2 = + y x and 5 2
2 2
= + + xy y x .
Beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.
[5 marks]
[5 markah]
2. It is given that the quadratic function ( )
2
4 21 x x x f − + = ,
Diberi fungsi kuadratik ( )
2
4 21 x x x f − + = ,
(a) by using completing the square, express ( ) x f in the form of
( ) ( ) q p x a x f + + =
2

dengan menggunakan penyempurnaan kuasa dua ungkapkan
( ) x f dalam bentuk ( ) ( ) q p x a x f + + =
2

[2 marks]
[2 markah]
(b) Find the maximum or minimum value of the function ( ) x f .
Cari nilai maksimum atau minimum bagi fungsi ( ) x f .
[1 mark]
[1 markah]
(c) Sketch the graph for ( )
2
4 21 x x x f − + = such that 7 3 ≤ ≤ − x
Lakarkan graf bagi ( )
2
4 21 x x x f − + = dengan keadaan 7 3 ≤ ≤ − x
[3 marks]
[3 markah]
(d) State the equation of the curve when the graph is reflected in the − x axis.
Nyatakan persamaan lengkung apabila graf tersebut dipantulkan pada
paks i x − . [ 1 mark]
[1 markah]
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

6
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
3. Diagram 3 shows the arrangement of the first three of an infinite series
of rectangles. The first rectangle is x cm long and y cm wide. The
measurements of the length and the width of each subsequent rectangle are
half of the measurements of its previous one.
Rajah 3 menunjukkan susunan berterusan bagi tiga segiempat tepat.
Segiempat yang pertama mempunyai x cm panjang dan y cm lebar.
Ukuran panjang dan lebar bagi setiap segiempat tepat yang seterusnya adalah
separuh daripada ukuran yang pertama.


x

y

Diagram 3
Rajah 3
(a) Show that the areas of the rectangles form a geometric progression and
state the common ratio.
Buktikan luas segitiga tepat membentuk janjang geometri dan tentukan
nisbah sepunya nya.
[2 marks]
[2 markah]
(b) Given that 160 = x cm and 80 = y cm.
Diberi 160 = x cm dan 80 = y cm.
(i) Determine which rectangle has an area of
512
25
cm
2

Kenalpasti segiempat tepat yang mempunyai luas
512
25
cm
2

[3 marks]
[3 markah]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

7
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
(ii) Find the sum to infinity of the areas, in cm
2
, of the rectangles.
Cari jumlah luas segiempat tepat sehingga ketakterhinggaan dalam
cm
2
.
[2 marks]
[2 markah]
4. (a) Prove that ( )( ) θ θ θ 2 cos 2 1 1 cos 2 1 cos 2 = − − +
Buktikan ( )( ) θ θ θ 2 cos 2 1 1 cos 2 1 cos 2 = − − +
[2 marks]
[2 markah]
(b) (i) Sketch the graph θ 2 cos 2 = y for π θ 2 0 ≤ ≤
Lakarkan graf bagi θ 2 cos 2 = y untuk π θ 2 0 ≤ ≤
(ii) Hence, using the same axes, sketch a suitable line to find the number of
solutions for the equation ( )( )
π
θ
θ θ − = − + 2 1 cos 2 1 cos 2 .
State the number of solutions.
Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan satu garis
lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan
( )( )
π
θ
θ θ − = − + 2 1 cos 2 1 cos 2 untuk π θ 2 0 ≤ ≤ .
Nyatakan bilangan penyelesaian persamaan itu.
[5 marks]
[5 markah]

5. Table 5 shows the cumulative frequency distribution for the scores of 35
students in a competition.
Jadual 5 menunjukkan taburan kekerapan longgokan skor sekumpulan
pelajar dalam satu pertandingan.
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

8
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
Score < 10 < 20 < 30 < 40 < 50
Number of students 3 7 16 25 35

Table 5
Jadual 5

a) Based on Table 5, copy and complete Table 5A.
Berdasarkan pada Jadual 5, salin dan lengkapkan Jadual 5A
[1 marks]
[1 markah]

Score 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49
Number of students

Table 5A
Jadual 5A

b) Without drawing an ogive, find the interquartile range of the distribution.
Tanpa melakarkan ogif,dapatkan julat antara kuartil.
[5 marks]
[5 markah]
6. Figure 6 shows a quadrilateral . OAQR The lines PR and AB intersect at . Q
Rajah 6 menunjukkan sisiempat . OAQR Garis PR and AB bersilang di . Q


Figure 6
Rajah 6
Q
B
P
A
O
R
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

9
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT

It is given that
~
a OA = ,
~
b OB = , PA OP 4 = , OB OR 3 = , AB m AQ = and
PR n PQ = .
Diberi
~
a OA = ,
~
b OB = , PA OP 4 = , OB OR 3 = , AB m AQ = dan PR n PQ = .
(a) Express OQ in terms of
~
, a m and
~
b .
Ungkapkan OQ dalam sebutan
~
, a m dan
~
b .
[2 marks]
[2 markah]
(b) Express OQ in terms of
~
, a n and
~
b .
Ungkapkan OQ dalam sebutan
~
, a n dan
~
b .
[2 marks]
[2 markah]
(c) (i) Find the value of m and of n .
Cari nilai m dan nilai n .
[3 marks]
[3 markah]
(ii) Hence, state OQ in terms of
~
a and
~
b .
Seterusnya, nyatakan OQ dalam sebutan
~
a dan
~
b .
[1 marks]
[1 markah]


3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

10
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
SECTION B / BAHAGIAN B
(40 marks/ markah)

Answer any four questions from this section.
Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.


7 Diagram 7 shows the curve ( ) 2 x y y = − intersects the straight line y x = at
point A ( 1, 1 ) and the origin O.
Rajah 7 menunjukkan lengkung ( ) 2 x y y = − bersilang dengan garis lurus
y x = di titik A ( 1, 1 ) dan asalan O .

( ) 2 x y y = −It is given that the line segment OA divides the region, enclosed between the
curve ( ) 2 x y y = − and the y-axis , into two regions P and Q.
Diberi bahawa garis lurus OA membahagi rantau yang dibatasi oleh lengkung
( ) 2 x y y = − dan paksi – y kepada dua bahagian iaitu P dan Q .


x

y
Diagram 7
Rajah 7
Q
O
P
y = x
A( 1, 1 )
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

11
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
(a) Calculate the area of the region
Kira luas rantau
(i) enclosed between the curve ( ) 2 x y y = − and the y –axis,
yang dibatasi oleh lengkung ( ) 2 x y y = − dan paksi –y,
[2 marks]

[2 markah]

(ii) P,
[ 3 marks]

[3 markah]

(b) Hence, find the ratio of the area of the region P to the area of the region Q.
Seterusnya, cari nisbah luas rantau P kepada luas rantau Q.

[2 marks]
[2 markah]

(c) Calculate the volume of revolution, in terms of π , when the region bounded
by the curve ( ) 2 x y y = − , the y – axis and the line 1 y = is revolved through
360
o
about the y – axis .
Kira isipadu janaan , dalam sebutan π
,
apabila rantau yang dibatasi oleh
lengkung ( ) 2 x y y = − , paksi-y dan garis lurus 1 y = dikisarkan melalui 360
o

pada paksi- y .
[3 marks]
[3 markah ]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

12
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT

8 Use graph paper to answer this question.
Gunakan kertas graf bagi menjawab soalan ini.
Table 8 shows the values of two variables, x and y obtained from an
experiment. Variables x and y are related by the equation
1
3
( )
x
y k p = , where
k and p are constants.
Jadual 8 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah x dan y, yang
diperoleh daripada satu eksperimen.Pembolehubah x dan y dihubungkan
oleh persamaan
1
3
( )
x
y k p = , di mana k dan p adalah pemalar.
x 0.0 0.5 1.0 2.0 3.0
y 10.0 21.38 30.0 47.0 67.0
Table 8
Jadual 8
(a) Plot
10
log y against x , using a scale of 2 cm to 0.2 unit on the
x -axis and 2 cm to 0.1 unit on the
10
log y - axis . Hence, draw the
line of best fit.
Plot
10
log y melawan x , dengan menggunakan skala 2 cm
kepada 1 unit pada kedua-dua paksi x . Seterusnya, lukiskan
garis lurus penyuaian terbaik.
[5 marks]
[5 markah]
(b) Use your graph from 8(a) to find the value of
Gunakan graf di 8(a) untuk mencari nilai
(i) p
(ii) k
[5 marks]
[5 markah]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

13
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
9 Diagram 9 shows a semicircle OABCDwith centre O and the tangent DF to
the semicircle at D. An arc CE, of a circle, with centre D meets the tangent DF
at E.
Rajah 9 menunjukkan sebuah semibulatan OABCD berpusat O dan garis
tangent DF bertemu semibulatan pada titik D. Panjang lengkok CE bagi
suatu bulatan yang berpusat pada D bertemu garis tangen DF pada titik E.
It is given that DE = 10 cm and
1
rad
6
CADπ ∠ = .
Diberi bahawa panjang DE = 10 cm dan
1
rad
6
CADπ ∠ = .
[Use/Guna 3.142 π = ]
Calculate
Kira
(a) COD ∠ in radian,
COD ∠ dalam radian,
[2 marks]
[2 markah]


Diagram 9
Rajah 9
E

C

A
D


O
B

10 cm
1

6
π rad
F
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

14
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
(b) (i) the perimeter, in cm, of the shaded segment,
perimeter , dalam cm, segmen berlorek,
[3 marks]
[3 markah]
(ii) the area, in cm
2
, of the shaded segment,
luas , dalam cm
2
, segmen berlorek
[2 marks]
[ 2 markah]
(c) the area, in cm
2
, of the sector CDE.
luas, dalam , cm
2
, sektor CDE.
[3 marks]
[3 markah]

10. Solution by scale drawing is not accepted.
Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima
Diagram 10 shows an isosceles triangle PQR. Points P, Q and R have
coordinates ( 6, 6 ) , ( 6, 1 ) and ( 2, 3 ) respectively. Given that the line QS
is parallel to the line PR and T is the midpoint of RQ.
Rajah 10 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki PQR. Titik P, Q dan R
masing-masing mempunyai koordinat ( 6, 6 ) , ( 6, 1 ) dan ( 2, 3 ). Diberi
bahawa garis lurus QS adalah selari dengan garis lurus PR dan T ialah titik
tengah RQ.

y
0
x
Q( ) 6,1
P (6, 6)
R (2,3)
S
Diagram 10
Rajah 10
T
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

15
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
(a) Find the coordinates of T and of S,
Cari koordinat-koordinat T dan S ,
[3 marks]
[3 markah]

(b) Find the equation of the perpendicular bisector RQ
Cari persamaan pembahagi dua sama serenjang RQ.
[2 marks]
[2 markah]

(c) The straight line PS is extended to a point U such that : 3: 4 PS SU = .
Find the coordinates of U.

Garis lurus PS dipanjangkan ke suatu titik U dengan keadaan
: 3: 4 PS SU = . Cari koordinat U.


[3 marks]
[3 markah]

(d) A point P(x, y) moves such that its distance from point S is always twice its
distance from point T. Find the equation of the locus of P.
Suatu titik P(x, y) bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S ialah dua
kali ganda jaraknya dari titik T. Cari persamaan lokus bagi P.

[2 marks]
[2 markah]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

16
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
11 (a) In a survey carried out in a certain college, it is found that 3 out of 5
students stay in a hostel.
Dalam suatu kajian yang dijalankan di sebuah kolej tertentu, didapati bahawa
3 daripada 5 pelajar tinggal di asrama.
(i) If 10 students from that college are chosen at random, find the
probability that at least 2 of them stay in the hostel.
Jika 10 orang pelajar daripada kolej itu dipilih secara rawak,
Hitungkan kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2
daripada mereka tinggal di asrama.
[3 marks]
[3 markah]

(ii) If there are 800 students in the college, find the number of students
who do not stay in the hostel.
Jika bilangan pelajar dalam kolej itu adalah 800 orang, cari
bilangan pelajar yang tidak tinggal di asrama.
[2 marks]
[2 markah]

(b) The imported oranges from China are graded as shown in Table 11
below.
Buah oren yang diimport dari China telah digredkan seperti dalam
Jadual 11 dibawah.

Grade A B C
Diameter, x (cm ) 6 x > 6 4 x ≥ ≥ 4 x t ≥ ≥

Table 11
Jadual 11


3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

17
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
It is given that the diameters of the oranges have a normal distribution
with mean 4.5 cm and variance 1.44 cm
2
.
Diberi bahawa diameter buah oren tersebut bertabur secara normal
dengan min 4.5 cm dan varians 1.44 cm
2
.

(i) If an orange is chosen at random, calculate the probability that it is
of grade B.
Jika sebiji oren dipilih secara rawak, hitungkan kebarangkalian
bahawa oren itu adalah gred B.
[2 marks]
[2 markah]

(ii) If 79.77% of the oranges have diameters greater than t cm , find
the value of t.
Jika 79.77% buah oren mempunyai diameter lebih daripada t cm,
cari nilai t.
[3 marks]
[3 markah]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

18
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
SECTION C / BAHAGIAN C
(20 marks/ markah)

Answer any two questions from this section.
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

12 Diagram 12 shows a triangle ABC. Given the area of triangle ABC is
21 cm
2
and BAC ∠ is obtuse.
Rajah 12 menunjukkan satu segi tiga ABC. Diberi luas segi tiga ABC
ialah 21 cm
2
dan BAC ∠ adalah sudut cakah.
(a) Find
Cari
(i) BAC ∠ ,
BAC ∠ ,
[3 marks]
[3 markah]

(ii) the length, in cm, of BC,
panjang, dalam cm, BC,
[2 marks]
[2 markah]

14 cm
5 cm
A
C
B
Diagram 12
Rajah 12
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

19
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
(iii) ABC ∠ .
ABC ∠ .
[2 marks]
[2 markah]

(b) Triangle ' ' ' A B C has a different shape from triangle ABC such that
' ' A B AB = , ' ' A C AC = and ' ' ' A B C ABC ∠ = ∠ .
Segi tiga ' ' ' A B C mempunyai bentuk yang berlainan daripada segi
tiga ABC dengan keadaan ' ' A B AB = , ' ' A C AC = dan
' ' ' A B C ABC ∠ = ∠ .

(i) Sketch triangle ' ' ' A B C .
Lakar segi tiga ' ' ' A B C .
[1 mark]
[1 markah]

(ii) Calculate the ' ' ' A C B ∠ .
Hitung ' ' ' A C B ∠ .
[2 marks]
[2 markah]


3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

20
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
13 Table 13 shows the prices, price indices and weightages of four main
ingredients, P, Q, R and S used in making biscuits of a particular type.

Jadual 13 menunjukkan harga, indeks harga dan pemberat empat bahan
utama, P, Q, R dan S, yang digunakan untuk membuat sejenis biskut.

Ingredie
nt
Bahan
Price per kg (RM)
Harga se kg (RM)
Price index in the year 2010
based on the year 2008
Indeks harga pada tahun
2010 berasaskan tahun
2008
Weightag
e
Pemberat
Year 2008
Tahun
2008
Year 2010
Tahun 2010
P 2.00 2.20 110 7
Q 3.50 4.55 m x
R 5.00 6.00 120
1 x +
S 4.00 n 112 2


(a) Find the values of m and n.
Carikan nilai-nilai m dan n.
[3 marks]
[3 markah]

(b) The composite index for the cost of making these biscuits in the
year 2010 based on the year 2008 is 116.5
Calculate the value of x.
Indeks gubahan bagi kos membuat biskut tersebut pada tahun
2010 berasaskan tahun 2008 ialah 116.5.
Hitungkan nilai x.
[2 marks]
[2 markah]

Table 13
Jadual 13
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

21
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
(c) Given the composite index for the cost of making these biscuits
increased by 40% from the year 2006 to 2010. Calculate

Diberi indeks gubahan bagi kos membuat biskut ini telah meningkat
sebanyak 40% dari tahun 2006 ke tahun 2010. Hitungkan

(i) the composite index for the cost of making these biscuits in
the year 2008 based on the year 2006,
indeks gubahan bagi kos membuat biskut itu pada tahun
2008 berasaskan tahun 2008,
[3 marks]
[3 markah]

(ii) the price of a box of these biscuits in the year 2010 if its
corresponding price in the year 2006 is RM25.

harga sekotak biskut ini pada tahun 2010 jika harganya
pada tahun 2006 ialah RM25.
[2 marks]
[2 markah]3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

22
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
14 Use graph paper to answer this question.
Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

A school wants to send a few of its PMR and SPM students to participate
a certain course. The number of participants from the PMR students is x
and for the SPM students is y. The participation of the students is based
on the following constraints:
Sebuah sekolah ingin menghantar beberapa pelajar PMR dan SPM
menyertai suatu kursus. Bilangan peserta PMR ialah x orang dan peserta
SPM ialah y orang. Penyertaan pelajar adalah berdasarkan kekangan
berikut:
I : The total number of the participants is not more than 70.
Jumlah peserta tidak melebihi 70 orang.

II : The number of PMR participants is not more than twice the number
of SPM participants.
Bilangan peserta PMR tidak melebihi dua kali ganda bilangan
peserta SPM.

III : The number of SPM participants must exceed twice the number of
PMR participants by at most 10.
Bilangan peserta SPM mesti melebihi dua kali ganda bilangan
peserta PMR selebih - lebihnya 10 orang.

(a) Write three inequalities, other than 0 x ≥ and 0 y ≥ , which satisfy
all the above constraints.
Tuliskan tiga ketaksamaan, selain 0 x ≥ dan 0 y ≥ , yang
memenuhi semua kekangan di atas.
[3 marks]
[3 markah]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

23
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
(b) By using a scale of 2 cm to 10 participants on both axes, construct
and shade the region R that satisfies all the above constraints.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang peserta pada
kedua-dua paksi, bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi
semua kekangan di atas.
[3 marks]
[3 markah]
(c) By using your graph from (b), find
Dengan menggunakan graf anda dari (b), carikan

(i) the range of the number of SPM participants if the number of
PMR participants is 30.
julat bilangan peserta SPM jika bilangan peserta PMR ialah
20 orang.

(ii) the maximum total fees need to be paid by the school if the
fee for each PMR and SPM participant is RM10 and RM20
respectively.
jumlah yuran maksimum yang perlu dibayar oleh sekolah
jika yuran untuk setiap peserta PMR dan SPM masing-
masing ialah RM10 dan RM20.
[4 marks]
[4 markah]
3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

24
[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
15 A particle moves in a straight line and passes through a fixed point O. The
velocity of the particle, v cm s
-1
, is given by
2
3 21 30 v t t =− + − , where t is
the time in seconds, after passing through O. The particle stops at point P
and then at Q.

Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik
tetap O. Halaju zarah itu, v cm s
-1
, diberi oleh
2
3 21 30 v t t =− + − , dengan
keadaan t ialah masa dalam saat selepas melalui O. Zarah itu berhenti di
titik P dan kemudiannya di Q.

[Assume motion to the right is positive]
[Anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif]

Find
Cari

(a) the initial velocity, in cm s
-1
, of the particle,
halaju awal, dalam cm s
-1
, zarah itu,
[1 mark]
[1 markah]

(b) the range of values of t during which the particle moves to the
right,
julat nilai t ketika zarah bergerak ke kanan,
[2 marks]
[2 markah]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

25
(c) the acceleration, in cm s
-2
, of the particle at Q,
pecutan, dalam cm s
-2
, zarah itu di Q,
[3 marks]
[3 markah]

(d) the total distance , in m, traveled by the particle in the first 5
seconds, after passing through O.
jumlah jarak, dalam m, yang dilalui oleh zarah itu dalam 5 saat
pertama, selepas melalui O.
[4 marks]
[4 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT


3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
3472/1
Matematik Tambahan
Kertas 1
Ogos
2010


PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 1

(SKEMA PEMARKAHAN)
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


SULIT

3472/1

3472/1 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

MARKS SCHEME FOR ADD MATHS PAPER 1 TRIAL SPM (SBP) 2010


No. Penyelesaian
Sub-
markah
Markah
penuh
1 (a) 3 1
2
(b) -1 1
2

(a)
1 6 3
2
+ − x x
2 ) 1 ( 3
2
− − x

2

B1
4


(b)
3
4
, 1
x x x = + + − 3 1 6 3
2


2


B1

3

(a)

33


1
4(b)

2 , 0 −
x x x = + 5 2
2


2

B1
4
8 , 8 > − < p p
0 ) 16 )( 1 ( 4 ) (
2
< − p
0 16
2
= + + px x

3

B2

B1

3
5 (a)

2
1


1
2
(b)

2
1
= x

1
6
4
1
, 8 − = − = h and k
2 8 = − = hk or k
8 ) 2 ( 2
2
− + x

3

B2

B1

3


OR

4
1
8 − = − = h and k
0 8 2 8 4
2 2
= − = k h or hk
k k h hkx x + + +
2 2 2
2 4 23

B2

B1
7

4195 . 0
2 . 3 4
2
=
x

4 1
4
1
4
2
= |
.
|

\
|
+
x


3
B2

B1
3
8

p r 8 2 6 − +
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
log
3 log 4
log
log
log
5 log 3
− +
2
1
log
81 log 125 log 81 log log log 125 log
) (
log
3 log 4
log
log
log
5 log 3
=
+ − +
m
or or m or m
or base any
m
or
m
m
or
m
m


3

B2


B1
3
9 (a)

12 = h
) 1 ( 4 ) 6 2 ( 1 + − − = − − + h h h h

2
B1
3
(b) -5 1
10

5.85
5 . 2 = r
375 . 9 6 . 0
3
= r

3
B2

B1
3
11 (a)

0.75 or
4
3

256
81
64
27
16
9
3 2 1
= = = T or T or T or any relevant
terms

2

B1
4
(b)

2.25
4
3
1
16
92


B112 (a)

2.44
5 . 55 5 . 30 2 = + x or 5 . 12 = radius

2
B1
4
(b)

190.625
) 44 . 2 ( ) 5 . 12 (
2
1
2


2
B1
13 (a)

2
5
− = m
) 6 ( ) 12 5 (
~
~
~
~
j i m j i + = − λ

2

B1
3
(b)

13
12 5
~
~
j i −

Magnitude = 13


2

B1
14 (a)

~ ~
12 6 a b+ −
→ →
+ PQ SP

2


B1
4
(b)

~ ~
2 8 b a+
|
.
|

\
|
+ − =

~ ~
6 12
3
1
b a QS

2


B1
15

m = -6 and n = 6
m = -6 or n = 6
6
6
6
1
0
1
6 12
0 2
m
and
n
+ × =
=6
6
6
1
0
1
6 12
0 2
m
or
n
+ × =
=4
B3

B2


B1
4
16 (a)

5
) 7 ( 3 ) 1 ( 2
5
) ( 3 ) 4 ( 2
8
5
23
,
3
32
+
=
+
=
= =
t
and
r
t r

5
) 7 ( 3 ) 1 ( 2
5
) ( 3 ) 4 ( 2
8
+
=
+
=
t
or
r

3

B2

B1
3
17

0 cos cos sin 2 3
0 ) 2 sin 3 ( cos 2
90
81 . 41
19 . 138
270 , 90 , 81 . 41
0
0
0
0 0 0
= − ×
= −
x x x
x x
and
and4B3

B2

B1
4
18

2 2
2 2
) 3 ( 6
) 3 5 )( 3 ( 6
+
+ +
x x
x x


2

B1
2
19

3 ) 1 ( 4
1
− = + −
=
h
h


2

B1
2
20
m
mx
m
m m
m
3 ) 5 ( 2
2
3 10
2 2
25
3
2
5
1
2
− = −

− = − −
=


3

B2


B1
3
21
54
26
5 . 37
53 . 41
=
=
=
=
F
G
L
K

1

1

1
1
4
22 (a) 792 1
3
(b)

1 3 1
2 6 4
160
C C C × ×


2

B1
23 (a) 720

1
3
(b)

260
6! ×
1
3P

2
B1
24 (a)

5 5
5
) 85 . 0 ( ) 15 . 0 ( 10
008491 . 0
× × C


2

B1
4
(b)

0.8202

P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)

2

B1
25 (a)

0.0571


1
3
(b)

81.84

58 . 1
2
85
=
− u


2

B1TOTAL MARKS/JUMLAH MARKAH
80END OF MARKS SCHEME
SPM TRIAL EXAM 2010
MARK SCHEME ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER 2

SECTION A (40 MARKS)
No. Mark Scheme Total
Marks

1

y x 2 1− =
( ) ( )( ) 5 2 1 2 1 2
2 2
= − + + − y y y y

0 3 7 7
2
= − − y y

( ) ( ) ( )( )
( ) 7 2
3 7 4 7 7
2
− − − ± − −
= y
324 . 0 , 324 . 1 − = y

648 . 1 , 648 . 1 − = x

OR

2
1 x
y

=

5
2
1
2
1
2
2
= |
.
|

\
| −
+ |
.
|

\
| −
+
x
x
x
x

0 19 7
2
= − x

( ) ( ) ( )( )
( ) 7 2
19 7 4 0 0
2
− − ± −
= x

648 . 1 , 648 . 1 − = x

324 . 0 , 324 . 1 − = yP1

K1
K1


N1

N1
P1


K1

K1


N1

N15


2

(a)
( ) ( )

− |
.
|

\
| −
− |
.
|

\
| −
+ − − =
− − − =
21
2
4
2
4
4
21 4
2 2
2
2
x x
x x x f

( ) 25 2
2
+ − − = x

(b) Max Value = 25

(c) ( ) x f

25 (2,25)


21x
-3 2 7

Shape graph
Max point
( ) x f intercept or point (0,21)

d) ( ) ( ) 25 2
2
− − = x x f
K1


N1


N1

N1
N1
N1

N17

3
a) List of Areas ; xy xy xy
16
1
,
4
1
,

4
1
2 3 1 2
= ÷ = ÷ T T T T
This is Geometric Progression and
4
1
= r
b)
512
25
4
1
12800
1
= |
.
|

\
|
×
− n


K1N1
262144
1
4
1
1
= |
.
|

\
|
− n

9 1
4
1
4
1
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
− n

9 1 = − n
10 = n

(c)
4
1
1
12800

=

S

=
3
2
17066 cm
2

K1
K1


N1


K1

N1


7

4 a)
1 1 cos 4
2
− −
2 cos 4
2

( ) 1 cos 2 2
2

θ 2 cos 2

b) i)
2

1


π π 2
-1

-2

- shape of cos graph
- amplitude (max = 2 and min = -2)
- 2 periodic/cycle in π θ 2 0 ≤ ≤
b) ii)
π
θ
− =1 y (equation of straight line)

Number of solution = 4 (without any mistake done)

K1


N1
P1
P1
P1

K1


N1


7
5 a)
Score 0 – 9 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49
Number 3 4 9 9 10

b)
( )
10
9
7 35
4
1
5 . 19
1
|
|
|
|
.
|

\
|

+ = Q
= 21.44

( )
10
10
25 35
4
3
5 . 39
3
|
|
|
|
.
|

\
|

+ = Q
= 40.75

Interquatile range
44 . 21 75 . 40 − =
= 19.31N1


P1

K1
K1
K1

N1
6
6
(a) AQ OA OQ + =
( )
~ ~
1 b m a m OQ + − =

(b) ( ) OR PO n OQ PO + = +
( )
~ ~
3 1
5
4
b n a n OQ + − =

(c)
(i) m n − = |
.
|

\
|
− 1
5
4
5
4
or m n = 3

11
1
,
11
3
= = n m

(ii)
~ ~
11
3
11
8
b a OQ + =

K1

N1

K1

N1K1


N1
N1

N1

8

7

(a)(i)
( )
2
2
0
2 Area y y dy = −


=
2
3
2
0
3
y
y

=
2
4
3
unit
(ii)
( )
1 2
2
0 1
2 Area region P y dy y y dy = + −
∫ ∫


2
3
2
1
1
1 1
2 3
y
y

| |
= × × + −
|
\ .


=
2
7
6
unit
(b)
2
4 7 1
3 6 6
Area region Q unit = − =

7 1
:
6 6
=
= 7 : 1
(c)
( )
1
2
2
0
2 Volume y y dy π = −1
3 5
4
0
4
3 5
y y
y π

= − +=
3
8

15
unit π


K1
N1


K1


K1

N1


K1


N1


K1

K1


N1

10

8

(a)Using the correct, uniform scale and axes
All points plotted correctly
Line of best fit

(b)
10 10 10
1
log log log
3
y x p k = +
x
0.000 0.7071 1.000 1.414 1.732
log
10
y 1.000 1.330 1.477 1.672 1.826

N1

N1

P1
P1
P1

P1(i)
10
log ∗ = use c k
k = 10.0
(ii)
10
1.83 1.0 1
* 0.47977 log
1.73 0 3
use m p

= = =


27.5 p =
K1
N1

K1
N1

10


9
(a)
1
2
6
COD π
| |
∠ =
|
\ .


1
1.047
3
rad π = =
(b) (i)
1 20
10
3 3
Arc ABC or π π π
| |
= − =
|
\ .

2 2
1
20 10 20cos
6
Length AC or rad π
| |
= −
|
\ .

20 1
20cos 38.267
3 6
Perimeter cm π π = + =
(ii)
( )
2
1 2 2
10 sin
2 3 3
Area of shaded region π π
| |
= −
|
\ .

= 61.432cm
2

(c)
1
6
CDE CAD rad π ∠ = ∠ = ( alternate segments )
( )
2
1 1
10
2 6
Area π
| |
=
|
\ .

= 26.183cm
2


K1

N1

K1

K1

N1

K1

N1
K1

K1
N110


10

(a) ( ) 4, 2 T
2
2
6
, 4
2
6
=
+
=
+ y x

( ) 2, 2 S −

(b) ( ) 2 2 4 y x − = −
2 6 y x = −

(c)
3 24 3 24
2 2
7 7
x y
or
+ +
= = −

10 38
,
3 3
U
| |
− −
|
\ .


(d) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 2 2 4 2 x y x y − + + = − + −
2 2
3 3 28 20 72 0 x y x y + − − + =

P1

K1

N1

K1 K1

N1

K1


N1


K1

N1
10

11

(a) (i) ( )
10 0 10
0
0 (0.6) (0.4) P X C = = or ( )
10 1 9
1
1 (0.6) (0.4) P X C = =

| | ( 2) 1 ( 0) ( 1) P X P X P X ≥ = − = + =
= 1 ─
10 0 10
0
(0.6) (0.4) C ─
10 1 9
1
(0.6) (0.4) C
= 0.9983
(ii)
2
800
5
×
= 320
(b)(i) ( ) 0.417 1.25 P z − ≤ ≤
= 1057 . 0 3383 . 0 1 − −
= 0.556
(ii) ( ) 0.7977 P X t > =
Z = 0.833 −

4.5
0.833
1.2
t −
− =
3.5004 t =


K1


K1
N1

K1
N1

K1

N1

P1

K1

N1

10

No Mark Scheme
Sub
Marks
Total
Mark

12a i)1
(14) (5) sin 21
2
θ =
36.87 36 52' or θ = ° °

180 36.87 BAC ∠ = ° − °
143.13 143 8' or = ° °


K1K1

N1

3


ii)


2 2 2
14 5 2(14)(5) cos 143.13 BC = + − °

2
333 BC =
18.25 BC cm =


K1

N1

2

iii)


sin sin 143.13
5 18.25
θ °
=
9.46 9 28' or θ = ° °


K1

N1

2

b i)


N1


1

ii)

180 143.13 9.46 ACB ∠ = ° − ° − °
27.41 = °

' ' ' 180 27.41 A C B ∠ = ° − °
152.59 152 35' or = ° °


K1N1

214 cm
5 cm
' A
' B ' C
10
No Mark Scheme
Sub
Marks
Total
Mark

13 a)


4.55
100
3.50
m = × or 100 112
4
n
× =

130 m = RM4.48 n =


K1

N1 N1

3

b)


*
110(70) 130( ) 120( 1) 112(2)
116.5
7 1 2
x x
x x
+ + + +
=
+ + + +

3 x =


K1

N1

2

c i)

See 140


(116.5)
140
100
x
=

120.17 / 120.2 x =


P1

K1

N1

3

ii)

100 140
25
x
× =

RM35 x =


K1

N1

2


10
No Mark Scheme
Sub
Marks
Total
Mark

15 a)1
0
30 v ms

= −

N1

1

b)


2
3 21 30 0 t t − + − >
( 5)( 2) 0 t t − − <
2 5 t < <


K1

N1

2

c)

6 21 a t = − +


5
6(5) 21 a = − +


2
5
9 a ms

= −


K1

K1

N1

3

d)


3 2
3 21
30
3 2
t t
S t

= + −

2
3
21
30
2
t
S t t = − + −


2
3
3
21(3)
(3) 30(3) 22.5
2
S = − + − = − or

2
3
5
21(5)
(5) 30(5) 12.5
2
S = − + − = −

Total distance = 22.5 ( 22.5) ( 12.5) − + − − −

32.5 m =


K1

K1

K1

N1

410


Answer for question 14
10
20
70
60
50
80
90
40
30
y
(20,50)
10 20 30 40
50 60 70
0
80
x

(a) I. 70 x y + ≤

II. 2 x y ≤

III. 2 10 y x − ≤

(b) Refer to the graph,

1 graph correct
3 graphs correct

Correct area

(c) i) 15 40 y ≤ ≤

ii) k = 10x + 20y

max point ( 20,50 )

Max fees = 10(20) + 20(50)

= RM 1,20010
N1
N1
N1
N1

K1
N1

N1

K1

N1

N1
10
log y
x
0 0.2 0.4 0.6
0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
1.0
1.2
1.4
1.1
1.5
1.3
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
X
X
X
X
X
Answer for question 8


[Lihat Halaman Sebelah
SULIT
3472/2
Matematik Tambahan
Kertas 2
Ogos
2010


PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 2

(SKEMA PEMARKAHAN)
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


SULIT

3472/2

3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

2 The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. ALGEBRA x= − b ± b 2 − 4ac 2a m n a × a = a m+n log c b log c a Tn = a + (n – 1)d log a b =

1 2 3 4 5 6 7

8 9

a m ÷ a n = a m-n 10 ( a m ) n = a mn loga mn = loga m + loga n loga m = loga m – loga n n 11 12 13 Sn =

n [ 2a + (n – 1) d ] 2

Tn = ar n−1 Sn =

loga mn = n loga m

a (1 − r n ) a ( r n − 1) = ,r≠1 1− r r −1 a S∞ = , r <1 1−r

CALCULUS / KALKULUS 1 y = uv, dy dv du =u +v dx dx dx 4 Area under a curve Luas di bawah lengkung =

2

du dv v −u u dy y= , = dx 2 dx v dx v

∫y
a

b

dx or (atau)

= 5 3

∫ x dy
a b

b

Volume generated / Isipadu janaan = ∫ πy 2 dx or ( atau)
a

dy dy du = × dx du dx

= ∫ πx 2 dy
a

b

3 STATISTICS / STATISTIK 1 2
x=

∑x N ∑ fx ∑f

7 8

I=
n

∑W I ∑W
i

i i

x=

Pr =

n! ( n − r )! n! ( n − r )! r!

3

σ=

∑ ( x − x)
N

2

=

∑x
N

2

−x

2

9

n

Cr =

4

σ=

∑ f ( x − x) ∑f

2

=

∑ fx ∑f

2

−x

2

10 11 12 13 14

P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B) P(X = r) = n C r p r q n − r , p + q = 1 Mean / Min , µ = np

5

 1 N −F  C m=L+ 2   f m   I= Q1 × 100 Q0

σ = npq
Z= X −µ

6

σ

GEOMETRY / GEOMETRI 1 Distance / Jarak = ( x2 − x1 ) + ( y2 − y1 )
2 2

4

Area of triangle / Luas segitiga 1 = ( x1 y 2 + x 2 y 3 + x3 y1 ) − ( x 2 y1 + x3 y 2 + x1 y 3 ) 2 r = x2 + y 2 r=

2

Midpoint / Titik tengah  x + x 2 y1 + y 2  (x, y) =  1 ,  2   2

5

6

xi + y j x2 + y 2

3

A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis  nx + mx 2 ny1 + my 2  (x, y) =  1 ,  m+n   m+n

4 TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI 1 Arc length. A = r 2 θ 2 1 2 Luas sektor. s = r θ Panjang lengkok. s = j θ 8 sin (A ± B) = sin A cos B ± cos A sin B sin (A ± B) = sin A kos B ± kos A sin B 2 1 Area of sector. L = j θ 2 sin 2 A + cos 2 A =1 sin 2 A + kos 2 A =1 9 cos (A ± B) = cos A cos B  sin A sin B kos (A ± B) = kos A kos B  sin A sin B tan (A ± B ) = tan A ± tan B 1  tan A tan B 3 10 4 sec 2 A = 1 + tan 2 A sek 2 A = 1 + tan 2 A 11 tan 2 A = 2 tan A 1 − tan 2 A 5 cosec 2 A = 1 + cot 2 A kosek 2 A = 1 + kot 2 A 12 a b c = = sin A sin B sin C 6 sin 2A = 2 sin A cos A sin 2A = 2 sin A kos A 13 a 2 = b 2 + c 2 – 2bc cos A a 2 = b 2 + c 2 – 2bc kos A 7 cos 2A = cos2 A – sin2 A = 2 cos 2 A – 1 = 1 – 2 sin 2 A kos 2A = kos2 A – sin2 A = 2 kos 2 A – 1 = 1 – 2 sin 2 A 14 Area of triangle / Luas segitiga 1 = ab sin C 2 .

Based on the above information. 0. hubungan antara A dan B adalah di takrifkan oleh set pasangan bertertib { (-2. (-1. 1 ). -1 ). 2 ). 2 ). 0 ). Berdasarkan maklumat atas. ( 1. 0. 2 } B ={ -1. (2. -1.SULIT 5 3472/1 Answer all questions. the relation between A and B is defined by the set of ordered pairs { (-2. imej bagi 2. (-1. 1. 3) }. State Nyatakan (a) the image of 2. A ={ -3. [2 marks] [2 markah] 1 Answer : (a)………………………………… (b)………………………………… 2 3472/1 [See overleaf SULIT . (b) the object of 0. 1. ( 0. 2. 3) }. ( 1.-1 ). 0 ). 3 } 1. Jawab semua soalan. objek bagi 0. ( 0. 1 ). (2. -2.

SULIT 6 2. (b) the values of x if g ( x) + 3 = x nilai-nilai x jika g ( x) + 3 = x . Given that f −1 : x → x − 1 and gf : x → 3x 2 − 2 . Given the function h : x → 2 x 2 + 5 x . (b) the values of x which maps onto itself by h(x) . fungsi g (x) . 3 [3 marks] 3 [3 markah] Answer : (a)………………………………… (b)………………………………… ________________________________________________________________ 3472/1 SULIT . cari (a) the function g (x) . cari (a) h(3) . find Diberi fungsi h : x → 2 x 2 + 5 x . find Diberi fungsi f −1 : x → x − 1 dan gf : x → 3 x 2 − 2 . nilai-nilai x yang memetakan kepada sendiri oleh h(x) . [4 marks] [4 markah] 2 Answer : (a)………………………………… 4 (b)………………………………… 3.

[3 marks] [3 markah] Answer : ………………………………… 4 3 5. Persamaan x( x + y ) + 8 = 0 tidak menyilang garis lurus x + 2 y = p . Diagram 5 shows the graph of the function y = −(x − p )2 + constant. Diagram 5 Rajah 5 5 (b) the equation of the axis of symmetry. nilai p .SULIT 7 3472/1 4. Find the range of values of p . 2 [2 marks] [2 markah] Answer : (a)………………………………… (b)………………………………… ____________________________________________________________ 3472/1 [See overleaf SULIT . where p is a constant.   4  6• 25 where p is a 4 25 . The quadratic equation x( x + y ) + 8 = 0 does not intersects the straight line x + 2 y = p . dengan keadaan p ialah 4 −2 • • 3 x Find Cari (a) the value of p . Rajah 5 menunjukkan fungsi y = −(x − p )2 + pemalar. Cari julat nilai p . y  25   p. dengan keadaan p adalah pemalar. persamaan paksi simetri.

Given a quadratic function f ( x) = 8 x + 2 x 2 = 2( x + hk ) 2 + k . Diberi fungsi kuadratik f ( x) = 8 x + 2 x 2 = 2( x + hk ) 2 + k . Solve the equation 4 2 x −1 + 4 2 x = 4 . Nyatakan nilai h dan nilai k .SULIT 8 6. State the value of h and value of k . where h and k are constants. dengan keadaan h dan k adalah pemalar. 4 2 x −1 + 4 2 x = 4 [3 marks] [3 markah] Selesaikan persamaan 7 3 Answer : ………………………………… ______________________________________________________________ 3472/1 SULIT . [3 marks] [3 markah] 6 Answer : ………………………………… 3 7.

Given the first three terms of an arithmetic progression are 2h − 6 . express log Diberi log m 3 = p dan log m 5 = r . Given log m 3 = p and log m 5 = r .. [3marks] [3 markah] 8 Answer ………………………………… 3 9. find Diberi tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 2h − 6 . nisbah sepunya janjang itu.   81  8. cari (a) the value of h . h + 1 dan h − 4 . nilai h . h + 1 and h − 4 . (b) the common difference of the progression.SULIT 9 3472/1  125m   in terms of p and r . ungkapkan log m m  125m   dalam sebutan   81  p dan r . [3 marks] [3 markah] 9 3 Answer : (a)………………………………… (b)………………………………… _____________________________________________________________ [See overleaf SULIT 3472/1 .

cari jumlah tiga sebutan pertama. find the sum of the first three terms. Tn . [4 marks] 4 [4 markah] Answer : (a)………………………………… (b)………………………………… _______________________________________________________________ 3472/1 SULIT .n bagi suatu janjang geometri .375 . nisbah sepunya. find n +1 3 Sebutan ke. 11 jumlah sehingga ke takterhinggaan.6 and the fourth term of the progression is 9. is given by Tn =   4 n +1 . cari (a) the common ratio. diberi oleh Tn =   4 . Tn . The first term of the geometric progression is 0.6 dan sebutan keempat janjang aritmetik ialah 9. (b) the sum to infinity of the progression. [3 marks] [3 markah] 10 Answer : ………………………………… 3 11. The n th 3 term of a geometric progression .375 .SULIT 10 10. Sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 0.

142 ] (a) θ . the area.5 cm.5 cm and the perimeter of the sector AOB is 55. Diagram 12 shows a sector AOB of a circle with center O and radius r cm. Find Cari [ Use/Guna π = 3. sektor AOB. (b) [4 marks] [4 markah] Answer : (a)………………………………… 12 4 (b)… ……………………………… _______________________________________________________________ 3472/1 [See overleaf SULIT .5 cm.5 cm dan perimeter sektor AOB adalah 55. Rajah 12 menunjukkan sektor AOB bagi sebuah bulatan berpusat O dan berjejari x cm. dalam radian. Diberi panjang bagi lengkok AB = 30. dalam cm2 .SULIT 11 3472/1 12. B θ A Diagram 12 Rajah 12 O Given the length of the arc AB = 30. θ . in radians. luas . of the sector AOB . in cm2 .

~ (b) the unit vector in direction of p . p = 5 i − 12 j ~ ~ ~ ~ ~ ~ q = m i+6 j where m is a constants. vector unit dalam arah p .SULIT 12 13. The following information refers to the vectors p and q . ~ ~ ~ ~ Maklumat berikut adalah berkaitan dengan vektor-vektor p dan q . cari (a) the value of m if the vector of p and the vector of q are parallel. find Dengan menggunakan maklumat di atas. ~ [4 marks] [4 markah] 13 4 Answer : (a)………………………………… (b)… ……………………………… 3472/1 SULIT . By using the information given. ~ ~ ~ ~ nilai m jika vektor p dan vektor q adalah selari. dengan keadaan m ialah pemalar.

Rajah 14 menunjukkan segiempat selari PQRS dan STQ ialah garis lurus. ~ → ~ ~ ~ (a) (b) SQ . Diagram 14 shows a parallelogram PQRS and STQ is a straight line. → PT . ~ → → ~ ~ ~ → → Diberi PQ = 12 a . S R T • P Q Diagram 14 Rajah 14 Given PQ = 12 a . PS = 6b and ST = 2TQ . express in terms of a and b .SULIT 13 3472/1 14. [4 marks] [4 markah] 14 Answer : (a)………………………………… 4 (b)… ……………………………… 3472/1 [See overleaf SULIT . ungkapkan dalam sebutan a dan b . PS = 6b dan ST = 2TQ .

as shown in Diagram 15. Suatu graf garis lurus diperolehi apabila memplotkan xy melawan x2. where m and n are ny x 15. Given that x and y are related by the equation x + constants. x2 [4 marks] [4 markah] 15 4 Answer : m=………………………………… n=………………………………… _______________________________________________________________ 3472/1 SULIT . 2 )  ( 6. Diberi x dan y dihubungkan oleh persamaan x + m = . Cari nilai m dan nilai n. xy  (12. 0) Diagram 15 Rajah 15 Calculate the value of m and of n. dengan keadaan m ny x dan n adalah pemalar.SULIT 14 m = . seperti dalam Rajah 15. A straight line is obtained by plotting xy against x2.

1) and N ( r . t ) membahagi garis yang menyambung M (4. Titik P (8.1) dan N ( r . A point P (8. Find the value of Cari nilai bagi (a) r (b) t [3 marks] [3 markah] 16 3 Answer : (a)………………………………… (b)………………………………… ______________________________________________________________ 17. t ) divides the line joining M (4. 7 ) such that 2MP = 3PN. Selesaikan persamaan 3 sin 2 x = 4 cos x untuk [4 marks] [4 markah] 17 4 Answer : ………………………………… 3472/1 [See overleaf SULIT . 7 ) dengan keadaan 2MP = 3PN.SULIT 15 3472/1 16. Solve the equation 3 sin 2 x = 4 cos x such that .

x = −1 [3 marks] [3 markah] 19 2 Answer : ………………………………… 3472/1 SULIT .. x) [3 marks] [3 markah] 18 2 Jawapan : …………………………………… ________________________________________________________________ 19. The curve y = 2 x 2 + hx + 3 has a gradient of find the value of h.. mempunyai kecerunan x = −1 . ( x) for the function f (= ( x 2 + 3)3 x) Cari f .SULIT 16 18. Persamaan lengkung y = 2 x 2 + hx + 3 . ( x) bagi fungsi f (= ( x 2 + 3)3 . cari nilai bagi h. Find f . pada at the point where .

L ....  G  28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 16 38 26 11 9 find the values of K K . [ 4 marks ] Answer : K =………………………….. Jadual 21 menunjukkan taburan frekuensi bagi umur pekerja. L .....  75 − F  Diberi kuartil ketiga bagi umur pekerja-pekerja adalah K = L +  5 .…………… 4 21 _______________________________________________________________ [See overleaf SULIT 3472/1 .... Table 21 shows the frequency distribution of ages of workers..... Given that 5 ∫ g ( x)dx = 5 .... G dan F.  G  cari nilai-nilai bagi K ..SULIT 5 17 3472/1 −3m ... G =………………………… F=………. G and F... cari nilai bagi m jika ∫ [mx − 2 g ( x)] dx = 1 1 5 [3 marks] [3 markah] 20 3 Answer : ………………………………… 21....... L = . ∫ g ( x)dx = 5 .. find the value of m if 1 Diberi −3m . ∫ [mx − 2 g ( x)] dx = 1 5 20.... Age/Umur ( years/tahun ) Number of workers/ Bilangan pekerja Table 21 Jadual 21  75 − F  Given the third quartile of ages of workers is K = L +  5 .........

Four girls and three boys are to be seated in a row. Calculate the number of possible arrangements if Empat orang perempuan dan tiga orang lelaki akan duduk dalam satu barisan.SULIT 18 22. Kira bilangan cara pasukan ini boleh dibentuk jika (a) there is no restriction tiada syarat dikenakan (b) the team contains only one monitor and exactly 3 prefects pasukan ini terdiri dari hanya seorang ketua kelas dan tepat 3 orang pengawas. [3 marks] [3 markah] Answer : (a)………………………………… (b)… ……………………………… _________________________________________________________ 3472/1 SULIT . 2 orang penolong ketua kelas dan 6 orang pengawas sekolah. These 5 students are chosen from 4 monitors. Calculate the number of different ways the team can be formed if Suatu pasukan bahas terdiri dari 5 orang pelajar. Cari bilangan susunan jika (a) all the three boys have to be seated together 23 semua lelaki akan duduk bersebelahan antara satu sama lain. (b) a boy has to be seated at the centre 3 seorang lelaki akan duduk di tengah barisan itu. A debating team consists of 5 students. [3 marks] [3 markah] 22 Answer : (a)………………………………… 3 (b)… ……………………………… 23. Pelajar-pelajar ini akan dipilih dari 4 orang ketua kelas. 2 assistant monitors and 6 prefects.

15% daripada buah tersebut adalah busuk . tidak lebih daripada 2 biji oren yang dipilih adalah busuk. find the probability that Dalam suatu kotak yang mengandungi buah oren. In a box of oranges. [4 marks] [4 markah] 24 Answer : (a)………………………………… 3 (b)… ……………………………… _________________________________________________________ 3472/1 [See overleaf SULIT . If 10 oranges are chosen at random from the box. (b) not more than 2 rotten oranges are chosen. Jika 10 biji oren dipilih secara rawak dari kotak itu. 15% of the fruits are rotten. tepat 5 biji oren dipilih adalah busuk. cari kebarangkalian (a) exactly 5 rotten oranges are chosen.SULIT 19 3472/1 24.

X adalah pembolehubah rawak selanjar yang bertabur secara normal mempunyai min. find the value of µ .SULIT 20 25. (a) Find the value of P( Z > k ) Cari nilai bagi P( Z > k ) (b) X is a continuous random variable which is normally distributed with a mean of µ and a variance of 4. Rajah 25 menunjukkan suatu graf taburan normal piawai.8858.Diagram 25 shows a standard normal distribution graph. Kebarangkalian yang diwakili sebagai luas kawasan berlorek ialah 0. If the value of X is 85 when the Z-score is k. 25 [3 marks] 3 Answer : (a)………………………………… (b)… ……………………………… ______________________________________________________________ END OF QUESTION PAPER 3472/1 SULIT . 4.8858 -k Diagram 25 Rajah 25 k z The probability represented by the area of the shaded region is 0. µ dan varians.8858. f(z)) 0. cari nilai bagi µ .

cross out the answer that you have done. Buku sifir matematik empat angka dibenarkan. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. MAKLUMAT UNTUK CALON 1. Answer all questions. 6. 8. Then write down the new answer. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga 4. Give only one answer for each question. 7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 5. 6. 9. Kemudian tulis jawapan yang baharu. It may help you to get marks. Jika anda hendak menukar jawapan. Jawab semua soalan. 11. 3472/1 [See overleaf SULIT . 4. Show your working. 11. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. The marks allocated for each question are shown in brackets. If you wish to change your answer. 3. 12. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. 10. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination. Four-figure mathematical tables are allowed. 8. 2. 2. You may use a non-programmable scientific calculator. 9. 5. 12.SULIT INFORMATION FOR CANDIDATES 21 3472/1 1. 4. 7. A list of formulae is provided on pages 2 to 4. Write your answers in the spaces provided in this question paper. 10. Bagi setiap soalan beri satu jawapan sahaja. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. This question paper consists of 25 questions. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. 3. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

mana-mana empat soalan daripada Bahagian B dan mana-mana dua soalan daripada Bahagaian C. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. 2. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. 4. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu. Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak 3472/1 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT .SULIT 3472/2 3472/2 Matematik Tambahan Kertas 2 Ogos 2010 BAHAGIAN PENGURUSAN 2 jam 30 minit SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 Masa : 2 jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 5. Jawab semua soalan dalam Bahagian A. 3.

Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. ALGEBRA x= − b ± b 2 − 4ac 2a m n a × a = a m+n log c b log c a Tn = a + (n – 1)d log a b = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a m ÷ a n = a m-n 10 ( a m ) n = a mn loga mn = loga m + loga n loga m = loga m – loga n n 11 12 13 Sn = n [ 2a + (n – 1) d ] 2 Tn = ar n−1 Sn = loga mn = n loga m a (1 − r n ) a ( r n − 1) = . dy dv du =u +v dx dx dx 4 Area under a curve Luas di bawah lengkung = 2 du dv v −u u dy y= . Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan.r≠1 1− r r −1 a S∞ = . = dx 2 dx v dx v ∫y a b dx or (atau) = 5 3 ∫ x dy a b b Volume generated / Isipadu janaan = ∫ πy 2 dx or ( atau) a dy dy du = × dx du dx = ∫ πx 2 dy a b . r <1 1−r CALCULUS / KALKULUS 1 y = uv.2 The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used.

3 STATISTICS / STATISTIK 1 2
x=

∑x N ∑ fx ∑f

7 8

I=
n

∑W I ∑W
i

i i

x=

Pr =

n! ( n − r )! n! ( n − r )! r!

3

σ=

∑ ( x − x)
N

2

=

∑x
N

2

−x

2

9

n

Cr =

4

σ=

∑ f ( x − x) ∑f

2

=

∑ fx ∑f

2

−x

2

10 11 12 13 14

P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B) P(X = r) = n C r p r q n − r , p + q = 1 Mean / Min , µ = np

5

 1 N −F  C m=L+ 2   f m   I= Q1 × 100 Q0

σ = npq
Z= X −µ

6

σ

GEOMETRY / GEOMETRI 1 Distance / Jarak = ( x2 − x1 ) + ( y2 − y1 )
2 2

4

Area of triangle / Luas segitiga 1 = ( x1 y 2 + x 2 y 3 + x3 y1 ) − ( x 2 y1 + x3 y 2 + x1 y 3 ) 2 r = x2 + y 2 r=

2

Midpoint / Titik tengah  x + x 2 y1 + y 2  (x, y) =  1 ,  2   2

5

6

xi + y j x2 + y 2

3

A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis  nx + mx 2 ny1 + my 2  (x, y) =  1 ,  m+n   m+n

4 TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI 1 Arc length, s = r θ Panjang lengkok, s = j θ 8 sin (A ± B) = sin A cos B ± cos A sin B sin (A ± B) = sin A kos B ± kos A sin B

2

1 Area of sector, A = r 2 θ 2 1 2 Luas sektor, L = j θ 2 sin 2 A + cos 2 A =1 sin 2 A + kos 2 A =1

9

cos (A ± B) = cos A cos B  sin A sin B kos (A ± B) = kos A kos B  sin A sin B tan (A ± B ) = tan A ± tan B 1  tan A tan B

3

10

4

sec 2 A = 1 + tan 2 A sek 2 A = 1 + tan 2 A

11

tan 2 A =

2 tan A 1 − tan 2 A

5

cosec 2 A = 1 + cot 2 A kosek 2 A = 1 + kot 2 A

12

a b c = = sin A sin B sin C

6

sin 2A = 2 sin A cos A sin 2A = 2 sin A kos A

13

a 2 = b 2 + c 2 – 2bc cos A a 2 = b 2 + c 2 – 2bc kos A

7

cos 2A = cos2 A – sin2 A = 2 cos 2 A – 1 = 1 – 2 sin 2 A kos 2A = kos2 A – sin2 A = 2 kos 2 A – 1 = 1 – 2 sin 2 A

14

Area of triangle / Luas segitiga 1 = ab sin C 2

5 SECTION A / BAHAGIAN A (40 marks/ markah) Answer all question in this section / Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Solve the simultaneous equations x + 2 y = 1 and 2 x 2 + y 2 + xy = 5 . Give your answers correct to three decimal places. Selesaikan persamaan serentak x + 2 y = 1 and 2 x 2 + y 2 + xy = 5 . Beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. [5 marks] [5 markah] 2. It is given that the quadratic function f ( x ) = 21 + 4 x − x 2 , Diberi fungsi kuadratik f ( x ) = 21 + 4 x − x 2 , (a) by using completing the square, express f ( x ) in the form of

f (x ) = a(x + p ) + q
2

dengan menggunakan penyempurnaan kuasa dua ungkapkan
f ( x ) dalam bentuk f ( x ) = a( x + p ) + q
2

[2 marks] [2 markah] (b) Find the maximum or minimum value of the function f ( x ) . Cari nilai maksimum atau minimum bagi fungsi f ( x ) . [1 mark] [1 markah] (c) Sketch the graph for f ( x ) = 21 + 4 x − x 2 such that − 3 ≤ x ≤ 7 Lakarkan graf bagi f ( x ) = 21 + 4 x − x 2 dengan keadaan − 3 ≤ x ≤ 7 [3 marks] [3 markah] (d) State the equation of the curve when the graph is reflected in the x − axis. Nyatakan persamaan lengkung apabila graf tersebut dipantulkan pada paks i − x . [ 1 mark] [1 markah] 3472/2
© 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

Diberi x = 160 cm dan y = 80 cm. Ukuran panjang dan lebar bagi setiap segiempat tepat yang seterusnya adalah separuh daripada ukuran yang pertama.6 3. x y Diagram 3 Rajah 3 (a) Show that the areas of the rectangles form a geometric progression and state the common ratio. Buktikan luas segitiga tepat membentuk janjang geometri dan tentukan nisbah sepunya nya. Diagram 3 shows the arrangement of the first three of an infinite series of rectangles. Segiempat yang pertama mempunyai x cm panjang dan y cm lebar. [2 marks] [2 markah] (b) Given that x = 160 cm and y = 80 cm. (i) Determine which rectangle has an area of 25 cm 2 512 25 cm 2 512 [3 marks] [3 markah] Kenalpasti segiempat tepat yang mempunyai luas 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . The measurements of the length and the width of each subsequent rectangle are half of the measurements of its previous one. Rajah 3 menunjukkan susunan berterusan bagi tiga segiempat tepat. The first rectangle is x cm long and y cm wide.

using the same axes. of the rectangles. (a) Prove that (2 cos θ + 1)(2 cos θ − 1) − 1 = 2 cos 2θ Buktikan (2 cos θ + 1)(2 cos θ − 1) − 1 = 2 cos 2θ [2 marks] [2 markah] (b) (i) Sketch the graph y = 2 cos 2θ for 0 ≤ θ ≤ 2π Lakarkan graf bagi y = 2 cos 2θ untuk 0 ≤ θ ≤ 2π (ii) Hence. π (2 cos θ + 1)(2 cos θ − 1) = 2 − θ π untuk 0 ≤ θ ≤ 2π . Table 5 shows the cumulative frequency distribution for the scores of 35 students in a competition. lakarkan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan θ . 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . Cari jumlah luas segiempat tepat sehingga ketakterhinggaan dalam cm 2 . Seterusnya. sketch a suitable line to find the number of solutions for the equation (2 cos θ + 1)(2 cos θ − 1) = 2 − State the number of solutions. dengan menggunakan paksi yang sama.7 (ii) Find the sum to infinity of the areas. Nyatakan bilangan penyelesaian persamaan itu. in cm 2 . [5 marks] [5 markah] 5. [2 marks] [2 markah] 4. Jadual 5 menunjukkan taburan kekerapan longgokan skor sekumpulan pelajar dalam satu pertandingan.

salin dan lengkapkan Jadual 5A [1 marks] [1 markah] Score Number of students 0-9 10 . A P Q O B Figure 6 Rajah 6 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh R [Lihat Halaman Sebelah SULIT . Garis PR and AB bersilang di Q.39 40 . Figure 6 shows a quadrilateral OAQR. Rajah 6 menunjukkan sisiempat OAQR.29 30 . copy and complete Table 5A. The lines PR and AB intersect at Q.dapatkan julat antara kuartil.49 Table 5A Jadual 5A b) Without drawing an ogive. find the interquartile range of the distribution. [5 marks] [5 markah] 6.8 Score Number of students < 10 3 < 20 7 < 30 16 < 40 25 < 50 35 Table 5 Jadual 5 a) Based on Table 5. Berdasarkan pada Jadual 5. Tanpa melakarkan ogif.19 20 .

OB = b . OB = b . nyatakan OQ dalam sebutan a dan b . ~ ~ Ungkapkan OQ dalam sebutan n . Cari nilai m dan nilai n . AQ = m AB and ~ ~ PQ = n PR . OP = 4 PA . ~ ~ (a) Express OQ in terms of m . a and b . ~ ~ Seterusnya. a dan b . state OQ in terms of a and b . ~ ~ [2 marks] [2 markah] (c) (i) Find the value of m and of n . a and b . OR = 3OB . ~ ~ [1 marks] [1 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . Diberi OA = a . AQ = m AB dan PQ = n PR . ~ ~ Ungkapkan OQ dalam sebutan m . [3 marks] [3 markah] (ii) Hence. OP = 4 PA . a dan b . OR = 3OB .9 It is given that OA = a . ~ ~ [2 marks] [2 markah] (b) Express OQ in terms of n .

1 ) Q x O Diagram 7 Rajah 7 P It is given that the line segment OA divides the region. Rajah 7 menunjukkan lengkung x y ( 2 − y ) bersilang dengan garis lurus = y = x di titik A ( 1. enclosed between the curve x y ( 2 − y ) and the y-axis . 7 Diagram 7 shows the curve x y ( 2 − y ) intersects the straight line y = x at = point A ( 1. x 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . 1 ) dan asalan O .10 SECTION B / BAHAGIAN B (40 marks/ markah) Answer any four questions from this section. 1 ) and the origin O. = Diberi bahawa garis lurus OA membahagi rantau yang dibatasi oleh lengkung = y ( 2 − y ) dan paksi – y kepada dua bahagian iaitu P dan Q . into two regions P and Q. y y=x = y (2 − y) x A( 1. Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung x y ( 2 − y ) . the y – axis and the line y = 1 is revolved through = 360o about the y – axis . in terms of π . Seterusnya.y .11 (a) Calculate the area of the region Kira luas rantau (i) enclosed between the curve x y ( 2 − y ) and the y –axis. [ 3 marks] [3 markah] (b) Hence. = yang dibatasi oleh lengkung x y ( 2 − y ) dan paksi –y. when the region bounded by the curve x y ( 2 − y ) . dalam sebutan π . [2 marks] [2 markah] (c) Calculate the volume of revolution. Kira isipadu janaan . paksi-y dan garis lurus y = 1 dikisarkan melalui 360o = pada paksi. [3 marks] [3 markah ] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . find the ratio of the area of the region P to the area of the region Q. = [2 marks] [2 markah] (ii) P. cari nisbah luas rantau P kepada luas rantau Q.

1. [5 marks] [5 markah] (b) Use your graph from 8(a) to find the value of Gunakan graf di 8(a) untuk mencari nilai (i) (ii) p k [5 marks] [5 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh x . Gunakan kertas graf bagi menjawab soalan ini. Seterusnya. draw the line of best fit. Plot log10 y melawan x . lukiskan [Lihat Halaman Sebelah SULIT . Hence.0 3.axis .2 unit on the x -axis and 2 cm to 0.0 Table 8 Jadual 8 2. using a scale of 2 cm to 0.0 0.12 8 Use graph paper to answer this question. experiment. x and y obtained from an 1 x k( p3 ) . di mana k dan p adalah pemalar.5 21.38 (a) Plot log10 y against x .0 47.0 67. Variables x and y are related by the equation y = k and p are constants.Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = x y 0.0 1 x k( p3 ) .1 unit on the log10 y . yang diperoleh daripada satu eksperimen. dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada kedua-dua paksi garis lurus penyuaian terbaik. Table 8 shows the values of two variables. where Jadual 8 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah x dan y.0 30.0 10.

with centre D meets the tangent DF at E. F B C 10 cm 1 π rad 6 • O Diagram 9 Rajah 9 E A D 1 It is given that DE = 10 cm and ∠CADπ = . of a circle. ∠COD dalam radian. rad 6 1 Diberi bahawa panjang DE = 10 cm dan ∠CADπ rad = . Rajah 9 menunjukkan sebuah semibulatan OABCD berpusat O dan garis tangent DF bertemu semibulatan pada titik D. An arc CE. 6 [Use/Guna π = 3. Panjang lengkok CE bagi suatu bulatan yang berpusat pada D bertemu garis tangen DF pada titik E. [2 marks] [2 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT .13 9 Diagram 9 shows a semicircle OABCD with centre O and the tangent DF to the semicircle at D.142 ] Calculate Kira (a) ∠COD in radian.

luas . in cm. 6 ) . dalam cm. 3 ) respectively. segmen berlorek [2 marks] [ 2 markah] (c) the area. perimeter . in cm2 . Q dan R masing-masing mempunyai koordinat ( 6. 3 ). Given that the line QS is parallel to the line PR and T is the midpoint of RQ. dalam . dalam cm2 . ( 6. of the shaded segment. in cm . of the sector CDE. y P (6. ( 6. Titik P. segmen berlorek. [3 marks] [3 markah] (ii) the area. 6 ) . luas.1) x 0 S Diagram 10 Rajah 10 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . sektor CDE.14 (b) (i) the perimeter. Points P. 6) 2 R (2. cm2. Solution by scale drawing is not accepted. [3 marks] [3 markah] 10. of the shaded segment. Rajah 10 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki PQR. 1 ) and ( 2. Diberi bahawa garis lurus QS adalah selari dengan garis lurus PR dan T ialah titik tengah RQ. 1 ) dan ( 2. Q and R have coordinates ( 6.3) T Q ( 6. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima Diagram 10 shows an isosceles triangle PQR.

y) moves such that its distance from point S is always twice its distance from point T. Suatu titik P(x. [2 marks] [2 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . Find the coordinates of U. Find the equation of the locus of P. Cari koordinat U. [3 marks] [3 markah] (b) Find the equation of the perpendicular bisector RQ Cari persamaan pembahagi dua sama serenjang RQ.15 (a) Find the coordinates of T and of S. Cari persamaan lokus bagi P. [2 marks] [2 markah] The straight line PS is extended to a point U such that PS : SU = 3 : 4 . [3 marks] [3 markah] (d) A point P(x. (c) Garis lurus PS dipanjangkan ke suatu titik U dengan keadaan PS : SU = 3 : 4 . y) bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S ialah dua kali ganda jaraknya dari titik T. Cari koordinat-koordinat T dan S .

x (cm ) A x>6 B 6≥ x≥4 C 4≥ x≥t Table 11 Jadual 11 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . cari bilangan pelajar yang tidak tinggal di asrama. didapati bahawa 3 daripada 5 pelajar tinggal di asrama. Hitungkan kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 daripada mereka tinggal di asrama. Jika bilangan pelajar dalam kolej itu adalah 800 orang. it is found that 3 out of 5 students stay in a hostel. Buah oren yang diimport dari China telah digredkan seperti dalam Jadual 11 dibawah. Jika 10 orang pelajar daripada kolej itu dipilih secara rawak. [3 marks] [3 markah] (ii) If there are 800 students in the college. (i) If 10 students from that college are chosen at random. Dalam suatu kajian yang dijalankan di sebuah kolej tertentu. [2 marks] [2 markah] (b) The imported oranges from China are graded as shown in Table 11 below. find the probability that at least 2 of them stay in the hostel. find the number of students who do not stay in the hostel. Grade Diameter.16 11 (a) In a survey carried out in a certain college.

[2 marks] [2 markah] (ii) If 79.77% of the oranges have diameters greater than t cm . [3 marks] [3 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . Jika sebiji oren dipilih secara rawak.44 cm2. find the value of t. Diberi bahawa diameter buah oren tersebut bertabur secara normal dengan min 4. hitungkan kebarangkalian bahawa oren itu adalah gred B.77% buah oren mempunyai diameter lebih daripada t cm.5 cm dan varians 1. cari nilai t. Jika 79.5 cm and variance 1.44 cm2. calculate the probability that it is of grade B.17 It is given that the diameters of the oranges have a normal distribution with mean 4. (i) If an orange is chosen at random.

18 SECTION C / BAHAGIAN C (20 marks/ markah) Answer any two questions from this section. A 14 cm 5 cm B C Diagram 12 Rajah 12 (a) Find Cari (i) ∠ BAC . ∠ BAC . 12 Diagram 12 shows a triangle ABC. Diberi luas segi tiga ABC ialah 21 cm2 dan ∠ BAC adalah sudut cakah. in cm. [2 marks] [2 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . [3 marks] [3 markah] (ii) the length. of BC. dalam cm. Given the area of triangle ABC is 21 cm2 and ∠ BAC is obtuse. Rajah 12 menunjukkan satu segi tiga ABC. BC. Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini. panjang.

∠ ABC Segi tiga A ' B ' C ' mempunyai bentuk yang berlainan daripada segi tiga ABC dengan keadaan A ' B ' = AB . [2 marks] [2 markah] (b) Triangle A ' B ' C ' has a different shape from triangle ABC such that A ' B ' = AB . Lakar segi tiga A ' B ' C ' . [2 marks] [2 markah] (ii) 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . [1 mark] [1 markah] Calculate the ∠ A ' C ' B ' . A ' C ' = AC and ∠ A ' B ' C ' = . ∠ ABC (i) Sketch triangle A ' B ' C ' .19 (iii) ∠ ABC . ∠ ABC . Hitung ∠ A ' C ' B ' . A ' C ' = AC dan ∠ A' B 'C ' = .

55 6. Q. yang digunakan untuk membuat sejenis biskut. Price per kg (RM) Ingredie nt Bahan Harga se kg (RM) Year 2008 Tahun 2008 P Q R S 2. Q.00 Year 2010 Tahun 2010 2.50 5. [2 marks] 3472/2 [2 markah] © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . R dan S. price indices and weightages of four main ingredients. P.00 n Price index in the year 2010 based on the year 2008 Indeks harga pada tahun 2010 berasaskan tahun 2008 110 m 120 112 Table 13 Jadual 13 7 x Weightag e Pemberat x +1 2 (a) Find the values of m and n. Hitungkan nilai x. indeks harga dan pemberat empat bahan utama. P. [3 marks] [3 markah] (b) The composite index for the cost of making these biscuits in the year 2010 based on the year 2008 is 116. Indeks gubahan bagi kos membuat biskut tersebut pada tahun 2010 berasaskan tahun 2008 ialah 116.20 4.00 4.00 3. R and S used in making biscuits of a particular type. Jadual 13 menunjukkan harga.5 Calculate the value of x.5.20 13 Table 13 shows the prices. Carikan nilai-nilai m dan n.

21 (c) Given the composite index for the cost of making these biscuits increased by 40% from the year 2006 to 2010. [3 marks] [3 markah] (ii) the price of a box of these biscuits in the year 2010 if its corresponding price in the year 2006 is RM25. harga sekotak biskut ini pada tahun 2010 jika harganya pada tahun 2006 ialah RM25. Calculate Diberi indeks gubahan bagi kos membuat biskut ini telah meningkat sebanyak 40% dari tahun 2006 ke tahun 2010. Hitungkan (i) the composite index for the cost of making these biscuits in the year 2008 based on the year 2006. indeks gubahan bagi kos membuat biskut itu pada tahun 2008 berasaskan tahun 2008. [2 marks] [2 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT .

Bilangan peserta PMR ialah x orang dan peserta SPM ialah y orang.lebihnya 10 orang. Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Bilangan peserta PMR tidak melebihi dua kali ganda bilangan peserta SPM. [3 marks] x≥0 y ≥ 0 .22 14 Use graph paper to answer this question. which satisfy all the above constraints. Write three inequalities. Jumlah peserta tidak melebihi 70 orang. II : The number of PMR participants is not more than twice the number of SPM participants. III : The number of SPM participants must exceed twice the number of PMR participants by at most 10. Penyertaan pelajar adalah berdasarkan kekangan berikut: I : The total number of the participants is not more than 70. yang (a) dan 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [3 markah] [Lihat Halaman Sebelah SULIT . selain memenuhi semua kekangan di atas. other than x ≥ 0 and y ≥ 0 . The participation of the students is based on the following constraints: Sebuah sekolah ingin menghantar beberapa pelajar PMR dan SPM menyertai suatu kursus. A school wants to send a few of its PMR and SPM students to participate a certain course. Tuliskan tiga ketaksamaan. The number of participants from the PMR students is x and for the SPM students is y. Bilangan peserta SPM mesti melebihi dua kali ganda bilangan peserta PMR selebih .

bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. (ii) the maximum total fees need to be paid by the school if the fee for each PMR and SPM participant is RM10 and RM20 respectively. carikan (i) the range of the number of SPM participants if the number of PMR participants is 30. find Dengan menggunakan graf anda dari (b). jumlah yuran maksimum yang perlu dibayar oleh sekolah jika yuran untuk setiap peserta PMR dan SPM masingmasing ialah RM10 dan RM20. [4 marks] [4 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . construct and shade the region R that satisfies all the above constraints.23 (b) By using a scale of 2 cm to 10 participants on both axes. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang peserta pada kedua-dua paksi. julat bilangan peserta SPM jika bilangan peserta PMR ialah 20 orang. [3 marks] [3 markah] (c) By using your graph from (b).

in cm s-1. zarah itu. v cm s-1. The velocity of the particle. of the particle. v cm s-1.24 15 A particle moves in a straight line and passes through a fixed point O. diberi oleh v =t 2 + 21t − 30 . Zarah itu berhenti di titik P dan kemudiannya di Q. Halaju zarah itu. julat nilai t ketika zarah bergerak ke kanan. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. dengan −3 keadaan t ialah masa dalam saat selepas melalui O. after passing through O. is given by v =t 2 + 21t − 30 . halaju awal. [2 marks] [2 markah] 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh [Lihat Halaman Sebelah SULIT . dalam cm s-1. [1 mark] [1 markah] (a) (b) the range of values of t during which the particle moves to the right. The particle stops at point P and then at Q. where t is −3 the time in seconds. [Assume motion to the right is positive] [Anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif] Find Cari the initial velocity.

jumlah jarak. zarah itu di Q. pecutan. in cm s-2. of the particle at Q. yang dilalui oleh zarah itu dalam 5 saat pertama. dalam m. selepas melalui O.25 (c) the acceleration. [4 marks] [4 markah] END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT 3472/2 © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh . traveled by the particle in the first 5 seconds. after passing through O. dalam cm s-2. [3 marks] [3 markah] (d) the total distance . in m.

SULIT 3472/1 Matematik Tambahan Kertas 1 Ogos 2010 3472/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 1 (SKEMA PEMARKAHAN) 3472/1 [Lihat Halaman Sebelah SULIT © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh .

(b) 4 3 3x 2 − 6 x + 1 + 3 = x B1 3 (a) 33 1 4 2 B1 3 B2 B1 3 0 . 1 (a) 3 Penyelesaian 3x 2 − 6 x + 1 2 (a) 3( x − 1) − 2 2 1 . h = − 6 k = −8 or hk = 2 2( x + 2) − 8 2 . p>8 4 ( p ) 2 − 4(1)(16) < 0 x 2 + px + 16 = 0 5 (a) 1 2 1 2 (b) x= 1 2 1 4 1 3 B2 B1 3 k = −8 and . −2 (b) 2 x 2 + 5x = x p < −8 .MARKS SCHEME FOR ADD MATHS PAPER 1 TRIAL SPM (SBP) 2010 Submarkah 1 2 (b) -1 1 2 B1 2 4 Markah penuh No.

375 .2 1  4 2 x  + 1 = 4 4  6r + 2 − 8 p 3 log m 5 log m m 4 log m 3 + − log m m log m m log m m 4 log 3 3 log 5 log m (any base) or or or log m log m log m log 125 + log m or log m − log 81 or log 125 + log 81 or 1 log m m = 2 h = 12 h + 1 − (2h − 6) = h − 4 − (h + 1) -5 5.OR k = −8 and h = − 4hk = 8 or 1 4 2 2 2h k − 8 = 0 3 B2 B1 2 x 2 + 4hkx + 2h 2 k 2 + k 0.6r = 9.5 3 3 0.4195 7 4 2 x = 3.85 3 B2 B1 3 3 B2 3 8 B1 9 (a) 2 B1 1 3 B2 B1 3 (b) 10 r = 2.

5 = 55.5 or radius = 12.44) 2 5 2 (5 i − 12 j ) = λ (m i + 6 j ) m=− ~ ~ ~ ~ 2 B1 2 B1 3 13 (a) 5 i − 12 j (b) ~ ~ 2 B1 13 Magnitude = 13 − 6 b+ 12 a 14 (a) ~ ~ 2 SP + PQ → → B1 4 8 a+ 2 b ~ ~ 2 (b) → 1  QS =  − 12 a + 6 b  3 ~ ~ B1 .75 or 11 (a) 3 4 2 B1 4 9 27 81 or any relevant T1 = or T2 = or T3 = 16 64 256 terms 2.0.625 (b) 1 (12.25 (b) 2 9 16 3 1− 4 2.5) 2 (2.5 2 B1 4 190.44 B1 12 (a) 2 x + 30.

t = 3 5 2( 4) + 3( r ) and 8= 5 2(1) + 3(7) t = 5 r = 3 B2 16 (a) 3 8= 2(4) + 3(r ) or 5 2(1) + 3(7) t= 5 B1 41.810 and 90 0 2 cos x(3 sin x − 2) = 0 3 × 2 sin x cos x − cos x = 0 B3 B2 B1 4 .90 0 .m = -6 and n = 6 m = -6 or n = 6 15 2−0 1 = 12 − 6 n and 1 m 0 = ×6+ 6 6 4 B3 B2 4 2−0 1 = 12 − 6 n or 1 m 0 = ×6+ 6 6 B1 32 23 .19 17 0 4 41.270 0 and 138.810 .

15) 5 × (0.008491 24 (a) 2 B1 4 2 B1 10C 5 × (0.5 G = 26 F = 54 (a) 792 5 B1 1 1 1 1 1 2 B1 3 4 21 22 (b) 160 4C1 × 6C 3 × 2C1 720 23 (a) 1 2 B1 3 (b) 260 6! × 3P1 0.18 6( x 2 + 3)(5 x 2 + 3) 6 x( x 2 + 3) 2 2 2 B1 2 2 B1 19 h =1 4(−1) + h = −3 m= 2 3 3 B2 3 20 25m m − − 10 = −3m 2 2  mx 2    − 2(5) = −3m  2 1 K = 41.85) 5 0.8202 (b) P(X=0)+P(X=1)+P(X=2) .53 L = 37.

0571 1 3 81.58 2 TOTAL MARKS/JUMLAH MARKAH 80 END OF MARKS SCHEME .25 (a) 0.84 (b) 2 B1 85 − µ = 1.

648 OR N1 N1 y= 1− x 2 P1 1− x  1− x  2x 2 +  =5  + x  2   2  7 x 2 − 19 = 0 x= − (0 ) ± K1 (0)2 − 4(7 )(− 19) 2(7 ) K1 x = −1.324 N1 N1 5 .324 . − 0. − 0.SPM TRIAL EXAM 2010 MARK SCHEME ADDITIONAL MATHEMATICS PAPER 2 SECTION A (40 MARKS) Mark Scheme x = 1− 2y No. 1. 1.648 .324 x = −1.648 .324 . Total Marks P1 1 2(1 − 2 y ) + y + (1 − 2 y )( y ) = 5 2 2 K1 7y2 − 7y − 3 = 0 y= − (− 7 ) ± (− 7 )2 − 4(7 )(− 3) 2(7 ) K1 y = 1.648 y = 1.

25) N1 21 x -3 2 7 N1 N1 N1 N1 Shape graph Max point f ( x ) intercept or point (0.2 (a) f ( x ) = − x 2 − 4 x − 21 ( ) 2 2   −4 −4 = − x 2 − 4 x +   − 21  −  2   2      2 = −( x − 2 ) + 25 K1 N1 (b) Max Value = 25 (c) f (x ) 25 (2.21) d) f ( x ) = ( x − 2 ) − 25 2 7 3 a) List of Areas . 1 1 xy. xy. xy 4 16 1 T2 ÷ T1 = T3 ÷ T2 = 4 K1 This is Geometric Progression and r = b) 1 12800 ×   4 n −1 1 4 N1 = 25 512 .

1   4 n −1 = n −1 1 262144 9 K1 1 1   =  4 4 n −1 = 9 n = 10 (c) K1 S∞ = 12800 1 1− 4 N1 K1 N1 2 = 17066 cm 2 3 7 4 a) 4 cos 2 − 1 − 1 4 cos 2 − 2 2 2 cos 2 − 1 2 cos 2θ K1 ( ) N1 b) i) 2 1 π -1 -2 shape of cos graph amplitude (max = 2 and min = -2) 2 periodic/cycle in 0 ≤ θ ≤ 2π 2π P1 P1 P1 K1 b) ii) y = 1 − θ π (equation of straight line) (without any mistake done) Number of solution = 4 N1 7 .

5 a) Score Number 0–9 3 10 – 19 4 20 – 29 9 30 – 39 9 40 – 49 10 N1  1  (35) − 7  10 b) Q1 = 19.75 − 21.31 K1 K1 N1 6 6 (a) OQ = OA + AQ K1 ~ OQ = (1 − m ) a + m b ~ N1 (b) PO + OQ = n PO + OR 4 OQ = (1 − n ) a + 3n b ~ ~ 5 ( ) K1 N1 (c) (i) 4 4   − n  = 1 − m or 3n = m 5 5  3 1 m= .44 = 19.75 Interquatile range = 40.5 +  4 10       = 40.44 P1 K1  3  (35) − 25  10 Q3 = 39.n= 11 11 K1 N1 N1 N1 (ii) OQ = 8 3 a+ b 11 ~ 11 ~ 8 .5 +  4 9       = 21.

7071 1.826 N1 N1 P1 P1 P1 P1 Using the correct.330 1.7 (a)(i) Area = ∫ ( 2 y − y )dy 2 0 2 K1  y3  =  y2 −  3 0  4 = unit 2 3 (ii) Area region P = 2 N1 ∫ y dy + ∫ ( 2 y − y )dy 2 0 1 1 2 K1 2 y3  1   =  × 1× 1 +  y 2 −  3 1 2   7 = unit 2 6 4 7 1 (b) Area region Q = − = unit 2 3 6 6 7 1 = : 6 6 =7:1 (c) Volume π ∫ ( 2 y − y 2 ) dy = 2 0 1 K1 N1 K1 N1 K1 1  4 y3 y5  = π − y4 +  5 0  3 8 = π unit 3 15 K1 N1 10 8 (a) x log10 y 0.414 1.000 1.000 1.477 1.000 0.672 1.732 1. uniform scale and axes All points plotted correctly Line of best fit (b) log10 y = 1 x log10 p + log10 k 3 .

0 1.432cm2 N1 K1 1 (c) ∠CDE = = ∠CAD π rad ( alternate segments ) 6 Area = 1 1  102  π  2 6  ( ) K1 N1 = 26.(i) use ∗ c = 10 k log k = 10.47977 = log10 p 1.5 K1 N1 K1 N1 10 9 1  2 π (a) ∠COD =  6  = 1 = 1.183cm2 10 .73 − 0 3 p = 27.83 − 1.267 3 6 (ii) Area of shaded region = N1 1 2  2 102  π − sin π  2 3  3 ( ) K1 = 61.0 1 (ii) = use * m = 0.047 rad π 3 K1 N1 1  20  (b) (i) Arc ABC =  π − π  or = π 10 3  3  Length= AC 1  202 − 102 or 20 cos  π rad  6  K1 K1 20 1 Perimeter = + 20 cos π = cm π 38.

556 0.6)0 (0.4)10 or P ( X 1= = ) 11 10 10 C1 (0.5004 K1 N1 K1 N1 K1 N1 P1 K1 N1 10 .5 −0.6)1 (0.7977 (ii) P ( X > t ) = Z = −0.417 ≤ z ≤ 1.4)10 ─ 10C1 (0.833 t − 4.4)9 = 0.1057 = 0.−  3   3 (d) N1 ( x − 2) + ( y + 2) = 2 2 2 ( x − 4) + ( y − 2) 2 2 K1 N1 3 x 2 + 3 y 2 − 28 x − 20 y + 72 = 0 10 (a) (i) P ( X 0= = ) C0 (0.6)0 (0.3383 − 0.10 (a) T ( 4. =2 2 2 S ( 2.833 = 1.9983 2 (ii) 800 × 5 = 320 (b)(i) P ( −0.6)1 (0.2 t = 3. −2 ) (b) y − 2 2 ( x − 4 ) = = 2x − 6 y (c) 3 x + 24 3 y + 24 = 2 or = −2 7 7  10 38  U − . 2 ) P1 K1 N1 K1 K1 N1 K1 6+ x 6+ y = 4.25 ) = 1 − 0.4)9 K1 P ( X ≥ 2) = − [ P ( X = + P( X = ] 1 0) 1) = 1 ─ 10C0 (0.

13° = 5 18.41° = = ° or 152° 35' 152.46° = = 27.25 cm sin θ sin 143.13° − 9.25 θ = ° or 9° 28' 9.13° BC 2 = 333 BC = 18.41° K1 2 ∠ A ' C ' B ' 180° − 27.No 12a i) 1 (14) (5) sin θ = 21 2 θ = ° or 36° 52 ' 36.13 ii) BC 2 = 142 + 52 − 2(14)(5) cos 143.59 N1 10 .87 Mark Scheme Sub Marks K1 Total Mark 3 ∠ BAC 180° − 36.87° = = ° or 143° 8' 143.46 A' 14 cm 5 cm B' ii) C' K1 N1 K1 N1 K1 N1 2 2 iii) b i) N1 1 ∠ ACB 180° − 143.

5 7 + x + x +1+ 2 x=3 See 140 x (116.55 × 100 3.17 / 120.48 Sub Marks K1 N1 N1 Total Mark 3 m = 130 b) 110(70) + * 130( x) + 120( x + 1) + 112(2) = 116.50 or Mark Scheme n 112 × 100 = 4 n = RM 4.2 K1 N1 2 c i) P1 K1 N1 K1 N1 3 ii) x 140 × 100 = 25 2 10 x = RM 35 .No 13 a) = m 4.5) = 140 100 x = 120.

5 m K1 N1 10 .5 + (− 22.5) − (−12.No 15 a) b) v 0 = − 30 ms −1 − 3t 2 + 21t − 30 > 0 ( t − 5)( t − 2 ) < 0 2<t<5 a = 6t + 21 − a 5 = + 21 − 6(5) Mark Scheme Sub Marks N1 K1 N1 K1 K1 N1 K1 Total Mark 1 2 c) 3 a 5 = − 9 ms − 2 d) − 3t 3 21t 2 + − 30t 3 2 21t 2 3 S =t + − − 30t 2 S = 21(3) 2 − 30(3) = − 22.5 2 21(5) 2 3 S5 = + − (5) − 30(5) = −12.5 2 S3 = 3 + − (3) or 4 K1 Total distance = − 22.5) = 32.

II.200 60 50 40 30 20 10 x 0 10 20 30 40 50 60 70 80 . III. (b) x + y ≤ 70 x ≤ 2y y − 2 x ≤ 10 N1 N1 N1 y Refer to the graph.50) ii) k = 10x + 20y max point ( 20. 1 graph correct 3 graphs correct K1 N1 N1 N1 90 Correct area (c) i) 15 ≤ y ≤ 40 80 70 (20.50 ) Max fees N1 K1 N1 10 = 10(20) + 20(50) = RM 1.Answer for question 14 (a) I.

2 1.5 X 1.8 1.6 1.2 0.log10 y Answer for question 8 2.4 1.4 0.4 X 1.1 1.6 1.3 1.6 0.7 X 1.2 1.0 X x 0 0.0 1.8 1.8 .0 1.9 X 1.

SULIT 3472/2 Matematik Tambahan Kertas 2 Ogos 2010 3472/2 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 2 (SKEMA PEMARKAHAN) 3472/2 [Lihat Halaman Sebelah SULIT © 2010 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful