SOFTVER

DTP

Recept za boje
Godine 1963. nepoznata firma, koja se nalazila pred bankrotstvom, odluåila je da unese malo reda u neposlušan svet štamparskih boja. Tako je roœen Pantone Matching System. Bio je to samo poåetak vrtoglavog uspona, koji je trasirao put savremenoj pripremi za štampu. Bojan Stojanoviñ
odmah shvatimo principijelnu razliku izmeœu spot i procesnih boja. Sa engleskog se spot moæe prevesti kao taåka, fleka ili mrlja, što ukazuje na zamešanu, kompaktnu boju, koja se stavlja u štamparsku mašinu i kao takva pojavljuje na papiru. Procesne boje se ne dobijaju fiziåkim mešanjem osnovnih procesnih komponenti, veñ su zasnovane na njihovom zasebnom štampanju. Moæe se reñi da se boje na neki naåin mešaju na papiru, što je omoguñeno subtraktivnim kolornim modelom kakav je CMYK, ali se nijanse dobijaju metodom polutonskog rastera. Kada takav otisak pogledamo pod lupom, iluzija se gubi i jasno vidimo taåkice. Ovde na scenu stupaju spot boje. Ako se sada vratimo u 1963. godinu, postañe jasno koliko je bilo teško odræati konzistentnost spot boja u štampi. Kad god je trebalo ponovo zamešati neku nijansu, javljao se isti problem, tako da su štampari imali svoje tajne recepture. Osnivaå kompanije Pantone, Lawrence Herbert, osetio je trenutak i realizovao u suštini jednostavnu ideju: napravio je katalog boja - Pantone Matching System. Katalog je sadræao ukupno 952 boje i štampan je u dve varijante, na sjajnom (coated) i obiånom (uncoated) papiru. Ceo posao oko izbora boja je drastiåno pojednostavljen - potrebno je samo izabrati boju iz odgovarajuñeg kataloga, a svaka od njih se moæe zamešati po priloæenoj Pantone formuli, upotrebom primarnih Pantone boja.

P

roces formiranja boje u štampi zasniva se na receptu raznovrsnih sastojaka: malo teorije, mnogo godina usavršavanja tehnologije, sve to zaåinjeno priliånom dozom subjektivnih faktora, koji su do pre tridesetak godina zahtevali i dosta sreñe da bi se na papiru pojavilo ono što je ”pisac hteo da kaæe”. Åetvorobojni CMYK sistem je i tada bio okosnica kolor štampe, ali je njegovu ñud bilo teško kontrolisati. Zamislite samo tadašnjeg štampara, kome mušterija kaæe da æeli logotip te i te boje. Kakve? Evo, baš kao što je ovaj uzorak... Šta je mogao štampar, nego da zasuåe rukave i baci se na Sizifov posao mešanja boje. Naravno, kada se sve to odštampa, åesto se dešavalo da boja ne bude ”ona prava”.

Mešanje boja
Obratite paænju na åinjenicu da govorimo o mešanju boja. Radi se o istom postupku kojim smo se svi bavili u osnovnoj školi na åasovima likovnog - prisetite se tempera, åetkica, paleta... Za našu priåu bitno je da

Konverzija u CMYK
Jasno je da je upotreba spot boja u pripremi za štampu skopåana sa poveñanom cenom same štampe, jer svaka dodatna boja znaåi i dodatni prolaz kroz štamparsku mašinu. Åak i na najmodernijim mašinama, koje mogu ”u cugu” da odštampaju jednu, dve ili åak tri spot boje, cena ñe biti veña. Zato je opravdano koristiti spot boje samo u posebnim sluåajevima. Karakteristiåan primer upotrebe spot boja susreñemo na naslovnim stranama luksuznijih åasopisa. Obiåno je logotip odštampan kompaktnom bojom, kako bi bio što upeåatljiviji. U ovom sluåaju radi se o upotrebi jedne spot boje,

koja se åesto naziva peta boja. Åesto se na posterima, plakatima ili vizit-kartama koristi samo još jedna ili dve boje osim crne. Kada bismo ih štampali kao klasiåne CMYK separacije, štampa bi bila skuplja nego ako upotrebimo spot boje. Ovo je primer gde spot boje pojeftinjuju štampu. Namena Pantone Matching System-a nije vezana iskljuåivo za direktno korišñenje Pantone spot boja u štampi. Katalog åesto sluæi kao orijentacija, a izabrane boje se kasnije konvertuju u procesne. Ovo åesto predstavlja izvor problema kod onih koji se bave DTP-om: svega 45% boja iz Pantone kataloga se moæe odštampati u CMYK modelu, ostale su izvan gamuta. Nije teško zamisliti situaciju u kojoj treba objašnjavati klijentu da nijedna boja sa njihovog logotipa neñe moñi korektno da se odštampa, odnosno moñi ñe, ali za daleko veñu cenu. U nekim sluåajevima su odstupanja izmeœu odgovarajuñe Pantone boje i najbolje moguñe CMYK aproksimacije u razumnim granicama, tako da se u štampi moæe dobiti pribliæna nijansa. Ostaje otvoreno pitanje šta je to najbolja CMYK aproksimacija, a da odgovor nije nimalo jednostavan lako se moæemo uveriti štampanjem iz razliåitih programa na ink-jet štampaåu. Ako pogledamo kako to rade Corel DRAW, Adobe Photoshop i QuarkXpress, videñemo da ista Pantone nijansa (konvertovana u CMYK) moæe da bude odštampana na potpuno razliåite naåine. Odstupanja izmeœu QuarkXPress-a i Photoshop-a nisu tako velika, ali Corel DRAW åesto daje boje koje uopšte i ne liåe na polaznu Pantone nijansu. U ovakvim situacijama veoma je pogodno ruåno zadati CMYK nijansu, tako što ñemo oåitavanje izvršiti u Photoshop-u, ili direktno iz Pantone kataloga. Obratite paænju na to da za neke vrste spot boja, kao što su fluorescentne ili metalik, ne postoji ni pribliæna CMYK nijansa i da se moraju štampati kao zasebne separacije.
31 / JANUAR 1998. 83

84 31 / JANUAR 1998. onda plava slova i to je to. . Na kraju pomenimo da postoje i drugi komparativni sistemi boja kao što je TrueMatch. bez obzira na cenu. obiåno tako što ñe tamnija boja ”pregaziti” svetliju.od nas se oåekuje da odredimo koliko je maksimalno oiviåenje koje ñe se generisati. u svim programima koji imaju opciju za njihovu konverziju u procesne boje. U veñini programa se za default vrednost uzima 45 stepeni (što odgovara crnoj boji). Tu je i Color and Black Selector. što se postiæe ostavljanjem neodštampanih površina na podlozi taåno u obliku slova. Pantone ColorDrive Štampanje na jeftinim ink-jet štampaåima u boji åesto moæe da posluæi kao jednostavna (i nesigurna) provera boja pred osvetljavanje filmova. ostaje nam da sa njim sami izlazimo na kraj. Pantone ColorDrive je program koji pojednostavljuje kolornu kalibraciju zasnovanu na Pantone paletama i ICC profilima štampaåa. uz eventualno jednu spot boju. broju ”PC”-ja) koji u startu ”pokriva” 90% Pantone spot boja ili moæemo štampati onoliko spot boja koliko je potrebno. odnosno ”gaæenje” susednih boja. koristeñi ove vodiåe. upotrebimo spot boje. Na prvi pogled. za memorandume ili vizit karte. u programu za vektorsku grafiku. koji korektno åuva informacije o preklapanju boja. naravno pod uslovom da nema kolor fotografija. Najjednostavnije je onda kada je beskompromisni kvalitet u prvom planu. Svakako treba izbegavati upotrebu sitnih obojenih slova na obojenoj podlozi. koje se dobijaju upotrebom samo dve boje. Ono što se åesto zaboravlja je trapping. koji ñe na sistemskom nivou rešiti ovaj problem.Pantone. dobiñemo tamnije nijanse. Pošto u Windows 95 još uvek ne postoji upravljanje bojama na nivou operativnog sistema (da li je neko pomenuo Macintosh?) ColorDrive obezbeœuje rudimentarnu multiplatformsku kompatibilnost i moæe se toplo preporuåiti. pojavi zeleni ”oreol”. Bušenje i gaæenje Svi poznatiji DTP programi imaju opcije koje omoguñavaju preciznu kontrolu separacije spot boja. i pored kalibracije. dolazimo uglavnom do toga da otisak ima drugaåije boje. ali pri pomenu spot boja prva asocijacija je . Najbolji rezultati se dobijaju ako je tamna. jer je u tom sluåaju trapping iskljuåen i po svoj prilici krajnji rezultat neñe biti prihvatljiv. QuarkXPress. zar ne? Ništa od toga . ali je otišao i korak dalje. Æelimo da odštampamo plava slova na æutoj podlozi. oko plavih slova. Imajuñi u vidu da je i Process Color Guide organizovan tako da su prvo smeštene kombinacije dve CMYK procesne boje. veoma je jasna ideja Pantone-a da pomogne prilikom ekonomiånijeg izbora boja. sve deluje jednostavno. mnoge veoma atraktivne boje nalaze se van gamuta štamparske mašine. Ako se uzme u obzir upijanje papira i nesavršenost mlaznica. koja se koriste u štampaåima. u suprotnom lako dolazi do moire efekta. drugaåija od štamparskih boja. Dok u upotrebu ne uœe PostScript Level 3. katalog procesnih boja u kome direktno oåitavate CMYK procente. jer spada u overprint (pokrivne) boje. Od nas se najåešñe traæi da oznaåimo da li æelimo da se obavi konverzija u CMYK i da po potrebi promenimo halftone angle. Veoma su interesantne dalje varijacije Pantone-a na temu kataloga boja. Apsolutnu sigurnost nije moguñe postiñi. procesni sistem (opisan u 23. U štampi nije moguñe postiñi savršenu preciznost prilikom pasovanja kolornih separacija. Ne postoji univerzalni recept koji ñe prebroditi sve pobrojane probleme. U tom sluåaju moæemo se opredeliti za Pantone Hexachrome. Po potrebi moæemo kreirati sopstvene biblioteke boja. neophodno je da svaka boja ima drugaåiji ugao. Koliko je pitanje trapping-a znaåajno svedoåi i to da mnoge prepress firme u ovu svrhu koriste specijalizovane programske pakete. što naravno vaæi za spot kao i za procesne boje. Umešan dizajner. a u pomenutom primeru bi mogao da se.ovakvo mešanje boja dovešñe do toga da slova budu zelena. Šta se dobija kada recimo koristimo jednu ili dve spot boje kao procesne? Moæda je ovo pitanje åudno. Za slova se ipak najåešñe koristi crna boja sa kojom nema nikakvih problema. Pretpostavlja se da je intenzitet crne boje u štampi takav da je obezbeœena njena neprozirnost. Podræava sve vaænije programe kao što su Adobe Illustrator. Page Maker i Free Hand. Sledeñe rešenje je da. CorelDRAW. ali ako pogledate Color Tint Selector ili Two Color Selector videñete najpre kako izgledaju procentualne nijanse pojedinih Pantone boja i kombinacije koje se mogu dobiti upotrebom dve Pantone boje.SOFTVER – DTP Separacije spot boja Da bi razrešio dilemu koje se boje mogu odštampati. treba da obratimo paænju na ugao pod kojim ñe biti štampani rasteri spot boja. Tako je nastao Pantone Process Color Guide. tablica preslikavanja je optimizovana za rezoluciju i linijaturu koje se najåešñe koriste na osvetljivaåima (2540 dpi i 150 lpi). po ”baš je lepa” principu. a boje koje se dodiruju su najosetljivije mesto. najbolje je da se opredelite za EPS format. a jedna od opcija je i kalibracija monitora. Moguñe je odštampati kalibrisanu paletu. Focoltone ili Toyo. Kada je u pitanju reprodukcija Pantone spot boja. Preostaje nam da slova ”izbušimo”. ne moæe da se odštampa. štampamo æutu podlogu. tako da se redovno javlja sluåaj da boja odabrana iz Pantone Matching System-a. Ako se opredelimo za ovakvo rešenje. Kada ruåno. Pantone je napravio Solid to Process Color Guide. ali je dodatna oteæavajuña okolnost u tome što je ”hemija” CMYK mastila. pošto se one mogu štampati u minimalno åetvorobojnom procesnom sis- temu. Dakle. postavite trapping i takav crteæ uvezete u DTP program. tako da se moæemo uveriti koje su moguñnosti našeg štampaåa i koje se nijanse. ali ñe automatika ugraœena u PostScript Level 3 svakako izmeniti postojeñe stanje. Ovo se moæe otkloniti minimalnim preklapanjem boja. koji opisuje kombinacije Pantone boja sa crnom. Na æalost. Sada veñ imamo sistematizovanu ogromnu koliåinu nijansi. Najveña pogodnost kod korišñenja ColorDrive-a je u ujednaåenim bojama prilikom štampe iz razliåitih programa. U našem primeru bi došlo do toga da se oko slova pojavi belo oiviåenje. a za kataloge ili brošure CMYK procesne boje. Kada takve boje odštampamo na ink-jet štampaåu. ali ako pravimo kombinacije nijansi spot boja. znatno tamnija od svetle. nalaze van gamuta. Nekad je najbolje ostaviti da aplikacije automatski odrade trapping . moæe da napravi atraktivnu pripremu za štampu i u okviru priliåno skuåenog budæeta. što znaåi da se slova štampaju direktno preko podloge. koja se posle štampaju zapravo na belom papiru.