P. 1
recomand_lic_rei

recomand_lic_rei

|Views: 68|Likes:
Published by Petru Maimescu

More info:

Published by: Petru Maimescu on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2010

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale” Catedra „Relaţii

Economice Internaţionale”

Recomandări metodice
privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă de către studenţii Facultăţii

„Relaţii Economice Internaţionale”
(învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)

Autori:
conf. univ. dr. hab. Boris Chistruga, conf. univ. dr. Maia Pisaniuc, asis. univ. Rodica Crudu

Editura ASEM
1

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale” Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

Recomandări metodice
privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă de către studenţii Facultăţii

„Relaţii Economice Internaţionale”
(învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă)

Autori:
conf. univ. dr. hab. Boris Chistruga, conf. univ. dr. Maia Pisaniuc, asis. univ. Rodica Crudu

Editura ASEM
2

.....5 II.................15 Anexe 3 ..........................7 IV..........4 I........................................................ Structura şi conţinutul pe compartimente al tezei de licenţă...............................................................11 VI.......................................................... 2010 Cuprins Introducere........................................... aprobarea şi planificarea etapelor de elaborare a tezelor de licenţă........................... Etapele de pregătire şi de susţinere a tezei de licenţă...................Chişinău.12 VII........... Cerinţele pentru prezentarea tezei de licenţă........6 III................10 V......................... Scopul şi sarcinile generale ale elaborării tezei de licenţă................................................ Selectarea şi studierea literaturii....................................... Selectarea............................. Sarcinile conducătorului ştiinţific al tezei de licenţă.......

indicaţiile pentru susţinerea acesteia în faţa Comisiei de stat. Elaborarea prezentelor indicaţii metodice are drept scop relevarea din timp a cerinţelor specifice tezei de licenţă şi a semnificaţiilor fiecărei etape de pregătire ce ar aduce un suplimentar impuls în abordarea cu eficienţă a tuturor activităţilor componente ale procesului de scriere a tezei şi oferă posibilitatea de a demonstra. prezentate şi susţinute public în faţa Comisiei de stat pentru examenul de licenţă. că sunt capabili să facă analiza diferitelor lucrări ştiinţifice.Introducere Condiţiile actuale de dezvoltare a economiei promovează noi cerinţe în domeniul pregătirii specialiştilor la specialitatea „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”. Totodată. Elaborarea tezei de licenţă constituie etapa finală în instruirea profesională a studenţilor. cercetări similare şi propuneri de depăşire a problemei existente. cerinţele de perfectare şi de definitivare a tezei de licenţă. întruchipate în calitatea fiecărei lucrări. ci şi reprezintă bilanţul cercetărilor ştiinţifice şi aplicative efectuate de licenţiat. Conform Legii învăţământului Republicii Moldova. Nivelul calitativ superior de pregătire a cadrelor va permite atingerea unui înalt grad de competitivitate pe piaţa forţei de muncă şi realizarea de către aceştia a unor performanţe avansate în domeniul dat. în articolul 27. lucrarea oferă recomandări la alegerea temei. o deosebită atenţie se acordă nivelului de pregătire teoretic al absolvenţilor EMREI şi dezvoltării aptitudinilor practice în domeniul respectiv. alineatul 4 se prevede că: “învăţământul superior universitar se încheie cu susţinerea examenelor de licenţă la probele de specialitate şi a unui proiect sau a unei lucrări de diplomă“. sunt prezentate sarcinile conducătorului ştiinţific al tezei de licenţă. practic. include descrierea conţinutului etapelor de lucru asupra tezei de licenţă: selectarea şi studiul bibliografiei. teza de licenţă reprezintă nu numai materializarea unei serioase şi ambiţioase activităţi de cercetare în cadrul unui program de licenţiat. pentru examenul de licenţă În speranţa că aceste indicaţii vor crea posibilitatea pentru candidaţi de a formula imagini conştiente asupra problematicii. De asemenea. De aceea. autorii acestor recomandări îşi rezervă încrederea că candidaţii îşi vor găsi îndrumările necesare pentru fiecare din stadiile procesului de elaborare a lucrării de licenţă şi ar permite deschiderea unor drumuri magistrale şi de perspectivă. ceea ce vor permite candidatului să se angreneze în desfăşurarea planului de cercetare în deplină cunoştinţă de cauză. în care studenţii licenţiaţi valorifică cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor de studii. Totodată. 4 . acumularea şi prelucrarea materialului practic.

dezvoltarea aptitudinilor de studiere. argumentate şi practica altor state. având în vedere atât . nivelul de stăpânire terminologică. iar substanţa lucrării să fie însoţită de opinii concludente cu o anumită valoare practică. • elaborarea propunerilor şi recomandărilor concrete.  Substanţa tezei de licenţă şi modul de elucidare. orizontului de viziune a studenţilor în domeniul cercetat. o punte spre tainele ştiinţei pentru cei interesaţi şi versaţi. Scopul şi sarcinile generale ale elaborării tezei de licenţă Teza de licenţă constituie etapa de finisare a procesului de studiu al economiştilor pentru obţinerea calificativului de specialist cu studii superioare şi. totodată. de apreciere a substanţei funcţionalităţii şi de elaborare a unor strategii. Teza de licenţă trebuie să reprezinte o cercetare individuală cu elemente de analiză. decizii. susţinerea acesteia trebuie să reflecte îndeplinirea următoarelor sarcini: • examinarea şi argumentarea teoretică a conţinutului categoriilor teoretice. elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a concluziilor şi recomandărilor. capacitatea lor de analiză şi sinteză. Teza de licenţă concentrează reflecţia gradului de profesionalism. capacitatea manifestării aptitudinilor de analiză. sintetizare şi sesizare a elementelor de utilitate practică şi teoretică. dezvoltarea aptitudinilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice acumulate. 5 întemeiate ştiinţific privind perfecţionarea activităţilor internaţionale.I. problemelor abordate în teza de licenţă. Astfel. precum şi elucidarea opţiunilor.determinarea nivelului teoretic general al studentului şi capacitatea acestuia de a aplica cunoştinţele acumulate la realizarea scopurilor propuse. Scopul tezei de licenţă . • analizarea informaţiei selectate şi acumulate în perioada practicii de licenţă. cât şi specificul naţional. de pătrundere în esenţa fenomenului supus analizei. capacitatea de cercetare şi efectuare a studiului ştiinţific. teza de licenţă se efectuează cu scopul de a testa competenţa profesională şi ştiinţifică a studenţilor. analiză şi sinteză a literaturii. Obiectivele elaborării tezei de licenţă:    fundamentarea teoretică a cunoştinţelor în domeniul ales. Efectuarea şi susţinerea tezei de licenţă îşi propune ca obiective principale aplicativitatea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul economiei mondiale şi relaţiilor economice internaţionale. stabilirea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică a studentului ori capacităţile acestuia de aplicare în practică a cunoştinţelor acumulate la specialitate în condiţiile economiei de piaţă. este o primă încercare.

Tema tezei de licenţă se alege de studenţi de sine stătător. reflectând necesitatea practică a elaborării temei date şi trebuie să fie coordonată cu şeful de catedră. cercetărilor efectuate în cadrul tezelor anuale la disciplinele de specialitate. temele propuse trebuie să fie argumentate complex. 2. an. doar că aceasta trebuie prezentată până la aprobarea tematicii tezei de licenţă la catedra (26 august). colectivul de conducere al catedrei REI vă supune atenţiei următoarea formulă de alegere a temei lucrării de licenţă şi a coordonatorilor ştiinţifici de către studenţii anului III: Studenţii vor depune la secretariatul catedrei o cerere către şeful catedrei REI. actelor normative etc. semnificaţia teoretică şi aplicativă . grupă) şi tema aleasă. Studenţii. în baza următoarelor criterii: actualitatea problemei.5. studentul poate propune o temă a sa. Studierea literaturii de specialitate cu referinţă la temă se efectuează cu scopul de a întări alegerea temei de licenţă şi de ase convinge de disponibilitatea surselor respective la tema aleasă. posibilitatea argumentării unor concluzii cu recomandări. 6 . la care în alt mod n-ar putea accede. Termenul limită pentru prezentarea cererilor cu tema proprie este 20 septembrie a anului respectiv. În aceste cazuri. ce va cuprinde informaţiile de identificare ale studentului (nume. beneficiază de reprezentări tipice ale unor îndelungate experienţe şi competente în materie. Selectarea. nivelul de pregătire. ţinând cont de interesele ştiinţifice şi practice personale. doar cu condiţia că nota medie pe anii de studii este mai mare ca 8. 3. aprobarea şi planificarea etapelor de elaborare a tezelor de licenţă Din punct de vedere organizatoric alegerea temei tezei de licenţă poate fi prezentată în trei etape: 1. conform caracteristicilor problematicii cercetate. În vederea unei mai bune desfăşurări a procesului de selectare a temei de investigaţie pentru lucrarea de licenţă şi a creşterii operativităţii în repartizarea studenţilor pentru îndrumarea elaborări lucrării de licenţă. disponibilitatea literaturii respective de specialitate. Alegerea iniţială a temei. Selectarea temei de cercetare constituie faza iniţială în elaborarea tezei de licenţă. specificându-se numărul de ordine din lista temelor propuse (a se vedea formularul tip prezentat în anexa 2). interesele ştiinţifice personale ale studentului.II. prenume. Confirmarea temei de licenţă are loc în baza cererii scrise de către studenţi şi este aprobată prin ordinul rectorului instituţiei la prezentarea catedrei. prin documentare. De altfel. Studenţii pot continua tema de cercetare aleasă pentru proiect în REI. forma de învăţământ. remodelând sau utilizând direct informaţiile disponibile.

Pe parcursul efectuării tezei de licenţă planul poate fi precizat până se ajunge la cuprins. se argumentează scopul principal şi obiectivele trasate. Astfel. Structura şi conţinutul pe compartimente al tezei de licenţă Teza de licenţă concentrează reflecţia gradului de profesionalism. de expunere şi prezentare a tezei de către conducătorul ştiinţific în comun cu licenţiatul. de pătrundere în esenţa fenomenului supus analizei. pentru care etapă se aplică. Corelarea dintre planurile expuse anterior serveşte drept comandament al succesului. se urmăreşte scopul. Graficul se întocmeşte de către student în două exemplare.Procesul de coordonare a temelor tezelor de licenţă şi a conducătorilor ştiinţifici se efectuează până la practica de licenţă. ea însăşi. rolul căruia devine determinant în faza iniţială de stabilire a configuraţiei generale a lucrării şi obiectivelor generale ale cercetării. în care se înglobează actualitatea şi importanţa temei tezei de licenţă.la absolvent.. ca şi concepţia autorului şi gradul de cunoaştere şi pătrundere a fenomenului studiat. compartimentul de cercetare practică. capacitatea de cercetare şi efectuare a studiului ştiinţific. efectuarea controlului termenilor stabiliţi pentru prezentarea tezei de licenţă până la susţinerea ei. precum şi gradul de studiere a bibliografiei în domeniu. în mod obligatoriu: introducerea. de apreciere a substanţei funcţionalităţii şi de elaborare a unor strategii. compartimentul teoretic. ca în momentul repartizării studenţilor la practică să fie luate în considerare temele tezelor de licenţă. care este expresia evoluţiei şi perfecţionării tuturor planurilor ce au ghidat pe student pe parcursul activităţii de întocmire a lucrării date. Indiferent. în care se prezintă conţinutul temei. rezultatele 7 . în scopul repartizării raţionale a timpului la întocmirea unor capitole şi prezentarea lucrării. fiind în continuă evoluţie. unul păstrându-se la conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă. planul lucrării pentru a fi mai convenabil de acumulat materialul practic pentru teză. Un exemplu de formular a planului unei teze de licenţă poate fi vizualizat în anexa 4. După confirmarea temei tezei de licenţă se prevede elaborarea programului individual de lucru şi a graficului de pregătire. în ansamblu. însă. planul se întocmeşte sub egida conducătorului ştiinţific. Forma graficului şi a termenului privind realizarea tezei de licenţă este prezentată în anexa 3. Activitatea de cercetare şi elaborare a tezei de licenţă presupune o planificare care trebuie înţeleasă în dinamica sa. al doilea . Conţinutul tezei de licenţă include. decizii. Teza de licenţă în forma finală se va prezenta la catedră cu o săptămână înainte de începerea examenului de licenţă III. nivelul de stăpânire terminologică.

Fiecare capitol poate fi împărţit în două-trei paragrafe (se recomandă ca teza să includă două-trei capitole). unele situaţii de problemă şi ipotezele de lucru. conţinutul lor rezumativ) şi volumul ei (numărul de pagini). arătând cum acestea îşi găsesc reflectare la problematica discutată. 5.-]. Baza metodologică a cercetării ştiinţifice. După Introducere urmează partea de fond a lucrării care constituie conţinutul propriu-zis al tezei de licenţă divizat pe capitole (compartimente). Autorul trebuie să prezinte pe scurt structura lucrării (numărul de capitole. tehnicile şi procedeele de cercetare. Scopul studiului reiese din formularea problemei pe care studentul şi-a propus s-o cerceteze. se va specifica semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei de licenţă. Gradul de studiere a temei. metodele. următoarele aspecte (dimensiuni): 1. Studentul trebuie să conştientizeze oportunitatea şi importanţa cercetării temei alese şi s-o argumenteze din punct de vedere ştiinţific. 2. Conţinutul propriu-zis al tezei trebuie să aibă un nucleu. ce includ unul sau mai multe capitole. adică principiile. În cazul dat. Sarcinile (obiectivele) propuse vor reieşi din titlurile capitolelor şi paragrafelor întocmite şi se recomandă a fi indicate pe puncte (1.) ori printr-o linie de pauză [. În această parte a lucrării se face o scurtă trecere în revistă a literaturii ştiinţifice publicate în domeniul supus discuţiei. 6. argumentele autorului.documentării şi investigaţiei. compartimentul final (rezumatul) care sintetizează concluziile şi propunerile autorului la soluţionarea problemelor abordate în teza de licenţă. principii şi 8 . caracterizând succint aportul adus de specialişti la cercetarea temei. Capitolul I al lucrării are ca punct de plecare prezentarea fundamentelor teoretice ale temei. în mod obligatoriu. utilizate de student la scrierea tezei. Studentul va evidenţia originalitatea în tratarea problemei respective. Scopul şi obiectivele tezei. personal al autorului investigaţiei. de altfel. Rezultatele obţinute. totodată. Studentul va evoca stadiul actual al cercetărilor în ţară şi în străinătate în problematica abordată. propunându-se. reliefând. în ansamblu. este necesar să se facă o legătură cu practica economică a ţării noastre. Volumul şi structura tezei. şi o prezentare detaliată a principalelor caracteristici. este necesar să se indice suportul teoretico-metodologic al investigaţiei date. subliniind prin ce se deosebeşte această lucrare de altele la tema dată. Totodată. concluziile fiecărui paragraf. 4. 3 etc. Introducerea este prima parte a tezei de licenţă propriu-zise şi se întocmeşte cu scopul înţelegerii şi aprecierii juste a lucrării. acesta fiind redat prin contribuţia originală a studentului în elucidarea problemei puse în discuţie. introducerea constituie o explicaţie a titlului lucrării şi trebuie să reflecte. Actualitatea temei investigate. care este aportul concret. Motivând alegerea temei. original.

Totodată. De aceea. precum şi elucidarea principalelor caracteristici ale temei investigate în cadrul Republicii Moldova. studentul expune părerea sa.Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (a se vedea anexa 9). Nivelul tezei de licenţă se determină prin aplicarea argumentelor cu ajutorul cărora se contestează alţi autori şi se argumentează punctul de vedere al licenţiatului. Deci.Analiza bilanţului contabil ( a se vedea anexa 7). analiza poziţiei investiţionale. în mod mecanic. La expunerea capitolului întâi. etc. se propune de a se efectua o analiză comparativă a direcţiei de cercetare pe principalele grupuri de ţări prin prisma indicatorilor ce relevă gradul de dezvoltare a statelor sau grupurilor de state. confirmând-o prin exemple concrete. fără ca studentul să-şi expună părerea personală. precum şi ponderea anumitor indicatori în sistemul global. în plan teoretic.momente ale temei investigate. . În acest caz. Capitolul III trebuie să vizeze aspectele aplicative ale temei cercetate.Raportul privind rezultatele financiare ale întreprinderii (a se vedea anexa 8). responsabilitatea o poartă studentul . Pentru luarea deciziilor şi veridicitatea datelor incluse în teza de licenţă. în acest capitol se propune a se efectua analiza mai amănunţită a principalilor indicatori de dezvoltare a Republicii Moldova. Încheierea (concluziile) este finalul tezei de licenţă. se prezintă opiniile autorilor şi se apreciază punctele lor de vedere. în care se expun concluziile teoretice şi propunerile ce rezultă din conţinutul ei şi include propuneri practice pentru evitarea neajunsurilor. În funcţie de tema investigaţiei. accentuăm că nu se permite amintirea ori prezentarea citatelor. Rolul subiectului dat pe plan macroeconomic. sau a se efectua analiza potenţialului de export. Capitolul II al tezei trebuie să reliefeze specificul temei la nivel internaţional. în cazul în care în urma coordonării planului tezei se decide a se elabora un studiu de caz pe o întreprindere. De asemenea. autorul face concluzii şi argumentează unele propuneri referitor la utilizarea unor tehnici şi metode din practica internaţională în sistemul economic din Republica Moldova. În baza analizei rezultatelor obţinute. . diagnosticul de export. Încheierea prevede o concluzie pentru toată teza de licenţă. se dezvăluie căile de perfecţionare a temei investigate în Republica Moldova. în funcţie de specificul temei. Pentru ca teza să reflecte opinia şi aportul personal al autorului (studentului) la studierea temei 9 . (a se vedea anexa 6). În acest sens. studentul se poate confrunta cu întrebări şi probleme discutate în literatura economică şi care au diverse opinii ale specialiştilor în domeniu. (a se vedea anexa 5). analiza balanţei comerciale şi de plăţi..autorul lucrării respective. Interacţiunea subiectului abordat cu alte domenii ale economiei. studentul trebuie să analizeze următoarele documente: .

După încheiere. în măsura posibilităţilor. dezvoltarea tratării în lucrare trebuie să evidenţieze efortul depus pentru cunoaşterea conceptuală. propria sa opinie în problema dată. precum şi în fundamentarea teoretică a tezei în faza finală. reglementarea juridică. 10 . Materialul bibliografic are o mare diversitate şi o amplă sferă de cuprindere care poate fi clasificat astfel: . autorilor care au studiat şi continuă să cerceteze problema dată sau care activează în domenii ştiinţifice înrudite. Studentul independent selectează sursele bibliografice.bibliografie generală. bazându-se pe metodologia de cercetare propusă. Rolul bibliografiei generale constă în orientarea studentului în problematica generală atât teoretică. cât şi actele normative. autorul tezei.respective. anticipat anexelor. . Atunci când opiniile savanţilor prezintă divergenţe sau sunt chiar diametral opuse. O atenţie deosebită se va acorda opiniilor expuse de savanţii şi cercetătorii consacraţi. este necesar ca în lucrare să se prezinte situaţia actuală în domeniul de investigaţie ales. Alegerea literaturii studentul o face imediat după aprobarea tezei de licenţă. cât şi practică cu privire la configuraţia fenomenului supus cercetării în etapa iniţială de desfăşurare a studiului analitic. legislaţia în vigoare ce ţine de domeniul în cauză. Structura interioară a compartimentelor tezei variază în funcţie de temă şi de conţinutul tezei şi se stabileşte după caz de către licenţiat în comun acord cu conducătorul ştiinţific. IV. studentul. Se vor expune opiniile specialiştilor.bibliografie specializată. trebuie să demonstreze cu argumente ştiinţifice care este motivul acestor opinii contrare şi să poată explica cauza apariţiei divergenţei de interpretări. În această etapă. Selectarea şi studierea literaturii Elaborarea tezei de licenţă presupune studierea multilaterală şi amplă a realizărilor ştiinţifice existente în domeniul temei tezei de licenţă. care se întocmeşte conform cerinţelor standardelor. evoluţia în dinamică a fenomenului studiat şi să afirme poziţia autorului cu privire la cadrul conceptual şi de funcţionare a fenomenului supus studiului şi în formularea unor soluţii optime ce ţin de perfecţionarea în perspectivă a acestuia. articole şi alte materiale ştiinţifice de ultimă oră. urmează lista bibliografiei. trecându-se apoi la studii de caz. să expună. Modelul de prezentare a surselor de date este prezentat în anexa 10. Studentul trebuie să studieze atât literatura cu caracter economic general şi special. conducătorul ştiinţific aprobă sursele bibliografice şi informează studentul despre noile ediţii care nu sunt la moment prezente în cataloagele bibliotecii. Urmărind o linie logică.

ideilor. etc. bancare. datelor statistice. modelele de reprezentare a evoluţiei fenomenelor şi de formulare a constatărilor.). calcule este sistematizată.Demararea studiului ca atare îşi găseşte reperul anume în cunoaşterea bibliografiei generale. financiare etc. Studierea surselor bibliografice are loc într-o anumită ordine: începe de la teoriile economice ale economiştilor. BIRD etc. articole din revistele de specialitate. Conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă este numit la catedră din numărul profesorilor din state ori al specialiştilor de înaltă calificare din domeniul EMREI. articolele ediţiilor periodice (reviste. bursiere. organelor bancare. Conspectarea surselor bibliografice. publicaţii statistice şi de promovare etc.). tezelor. cărţile de specialitate. legile. încadrarea consideraţiilor particulare în stadiul conceperii şi orientării evoluţiei fenomenului şi tendinţelor acestuia prin prisma teoretică. buletine informative departamentale. formularea premiselor. cât şi din partea bazei de practică. ceea ce permite de a aborda conţinutul temei mult mai profund şi mai complex. La selectarea literaturii studentul poate folosi edituri bibliografice şi alte informaţii cu caracter informativ. referitoare aspectelor practice ale fenomenului. precum şi confirmarea concluziilor. de regulă. deci. precum şi a rapoartele anuale publicate de principalele organizaţii internaţionale. Sarcinile conducătorului ştiinţific al tezei de licenţă O mare însemnătate la pregătirea tezei de licenţă o are nivelul de pregătire al îndrumătorului ştiinţific. buletine. căile şi metodele de aplicare a măsurilor de perfecţionare şi modalităţile de evaluare critică a acestora. modalităţile de corelare în studiul unor fenomene specifice. Aşadar. În perioada de pregătire a tezei de licenţă 11 . decretele Preşedintelui. memorandumurile respective ale FMI. citate. jurnale. a unor notiţe. bibliografia generală are un rol major în selectarea. hotărârile guvernamentale. Acest gen de bibliografie dezvăluie căile de abordare. V. şi în asigurarea unei solide baze teoretice pentru aspectele practice. instrucţiunile şi normele lucrative ale ministerelor. Vastitatea sferei bibliografiei generale include: legislaţia în vigoare (legile şi ordonanţele). metodologică şi conceptuală. atât din partea catedrei. cursurile şi lucrările practice ale disciplinelor cu implicaţie directă şi indirectă în tema de studiu etc. apoi se studiază lucrările monografice. constatărilor asupra anumitor laturi la nivelul generalului. Bibliografia specializată este specifică unor segmente anumite ale problematicii abordate. conform planului. opiniilor. hotărârile Parlamentului şi regulamentele BNM. culegerile anuale şi trimestriale de date economico-statistice pe plan internaţional. sintetizarea. hotărârilor şi regulamentelor. Bibliografia specializată presupune cursuri şi lucrări practice ale disciplinelor de specialitate.

Conducătorul ştiinţific are menirea:   de a acorda ajutor studentului la selectarea temei tezei de licenţă.studentul (fără instruire specială) se întâlneşte cu conducătorul său ştiinţific în termenele stabilite individual. practice). lucrarea se va tipări pe pagină format A4 cu următoarea setare a paginii: sus . de a oferi sprijinul necesar la elaborarea planului concret. indicând studentului neajunsurile concrete. Cerinţele pentru prezentarea tezei de licenţă Materialul acumulat şi analizat în procesul cercetării este necesar să fie expus succesiv. de a citi teza de licenţă. Pentru a elabora o dizertaţie la standarde academice vă rugăm să ţineţi cont de următoarele cerinţe la tehnoredactarea computerizată a lucrării: 1.2. de a propune metode de soluţionare a acestora în termenele stabilite.1. dreapta . de a supune unei discuţii ştiinţifice rezultatele obţinute.3 cm. la gruparea lor după tendinţe şi probleme.5 cm. de a consulta studentul şi a-i acorda ajutor în activitatea ştiinţifico-metodică în procesul pregătirii tezei de licenţă. de a argumenta hotărârea de admitere a tezei de licenţă către susţinere. diagrame) necesar la susţinerea tezei de licenţă şi verificarea lui.5 cm. la acumularea şi prelucrarea informaţiei pentru teza de licenţă.2. de a recomanda prezentarea materialului ilustrativ (tabele. de a înainta noi propuneri la selectarea şi analiza materialului suplimentar.5 cm. de a generaliza în formă scrisă sarcina şi scopurile propuse la elaborarea tezei de licenţă. stânga . conform graficului aprobat la catedră şi de a informa şeful catedrei.           VI. permanent de a efectua controlul respectării termenelor de către student privind realizarea tezei de licenţă. 12 . de a verifica şi corecta planul tezei de licenţă elaborat de către student.5-2 pagini culese la computer ori dactilografiate) asupra tezei de licenţă şi atârnării studentului în procesul executării. de a ajuta studentul la înţelegerea conceptelor şi întrebărilor (teoretice. de a prezenta avizul în scris (în limita l. jos . grafice. logic şi argumentat ştiinţific.

punctul şi virgula. locul şi anul ediţiei.. De exemplu: Spânu Vasile [16. În teza de licenţă.cu litere mari şi font pronunţat. "în opinia noastră".. De exemplu: în locul expresiei "eu consider". Sursele se prezintă conform standardelor. 8. se vor evita exprimările inutil de lungi.". în ordine crescândă de la începutul tezei. diagrame.. Teza de licenţă trebuie sa conţină tabele. care reglementează descrierea bibliografiei. Fiecare capitol din teza de licenţă începe cu o pagină nouă. Nu se admit prescurtări ale cuvintelor. 5. numerotarea se face cu cifre arabe şi este independentă de fiecare capitol. exclusiv anexele. 13 . capitole) vor fi clar marcate şi numerotate.. după numărul căreia în lista literaturii se află autorul respectiv. 9. autorului. Anexele vor avea o întindere corespunzătoare. etc. puncte) nu se lasă spaţiu. să se indice cifra."autorul consideră. clar. două 7. denumirea . secţiuni. numărul capitolului se indică cu cifre romane. " după părerea autorului" etc. 6. Notele privind sursele bibliografice pot fi plasate la sfârşitul paginii. în paranteze rotunde ori pătrate. grafice şi figuri. efecte deosebite etc.. Teza de licenţă este expusă într-un limbaj simplu. care vor fi numerotate. având stil ştiinţifico-literar şi scrisă respectând regulile existente ale gramaticii. nu se foloseşte pronumele personal şi verbul la persoana întâi. "după părerea mea"..2. înaintea majorităţii semnelor de punctuaţie (virgula.) Dacă este cazul. expunerea se face la persoana a treia.. p. Denumirea paragrafelor se subliniază. în tabele se pot folosi fonturi mai mici de 12. subdiviziunile (părţi. lucrarea se va scrie la intervale 1. se admite ca după numele autorului. denumirea cărţii. De altfel şi numărul paginii.. 24] consideră ". 4. Toate citatele prezentate în text şi datele statistice din literatura de specialitate ori materialele băncii pot fi însoţite de note care indică sursele bibliografice. punctul. indicând numărul de ordine al notei. fonturi: Times New Roman 12 (pentru corpul lucrării. 3. se recomandă de a folosi . corect.5 între rânduri. lucrarea se va depune la catedră copertată. care nu va depăşi însă volumul lucrării principale. corpul principal al lucrării va avea cel mult 50-60 de pagini. se pot folosi şi alte fonturi pentru subliniere.. Toate paginile se numerotează cu cifre arabe jos în partea dreaptă a paginii ori la mijlocul paginii începând cu pagina a treia (foaia de titlu şi cuprinsul nu se numerotează). alinierea textului: Justified. Nota şi remarca constituie elementul obligatoriu în teza de licenţă. pagina consultată. lipsite de claritate şi cacofoniile. uneori. Având în vedere că acestea ocupă mult loc în teza de licenţă. în afară de cele permise şi care se evidenţiază la începutul lucrării. în mod obligatoriu.

0". Caracterul ilustrativ şi demonstrativ al materialelor examinate în teza de licenţă permit dezvăluirea temei cu ajutorul diagramelor.]. conform Standardelor Naţionale ale Republicii Moldova (STAS) 12629/1-88 “Descrierea bibliografică a documentelor“..cu "0.. atunci în compartimentul dat se scrie ". Fiecare tabel are o denumire. tabelul 1). regulile de abreviere. În partea dreaptă este situat numărul tabelului (fără semnul nr. Anexele sunt sub formă de tabele. iar datele mai mici decât unitatea de măsură acceptată în tabel . sub figură se prezintă conţinutul semnelor convenţionale recunoscute.. Fiecare grafic are numărul său de ordine. Numerele tabelelor se atribuie în ordine crescândă de la începutul până la sfârşitul tezei. Drept exemplu de prezentare a tabelelor poate servi anexa. alte date utile. însă pe fiecare pagină se scrie „Continuarea tabelului 2 ” . Coloanele din tabel sunt enumerate. etc. figurilor şi graficelor. procente). diagrame. figuri etc. numărul paginii respective. Tabelele din anexe au o numerotare independentă. în text specificându-se. indică obiectul de studiu şi perioadele ce reflectă datele respective. scara respectivă. atunci la denumire se scrie unitatea de măsură.Informaţia cea mai voluminoasă şi interesantă este necesar de a o prelucra şi prezenta sub formă de tabele. care reflectă conţinutul materialului informativ. denumirea şi numărul nu se repetă. La descrierea bibliografică trebuie respectate normele ortografiei curente. forme ale evidenţei contabile cu indicatori economici. Dacă în tabel lipsesc anumite date. În cazul în care tabelul. Publicaţia bibliografică conţine următoarele elemente 14 . atunci sub acestea se indică că sursa este elaborată de autor. Figurele şi diagramele se numerotează cu cifre arabe amplasate sub denumirea acestora (Figura 8. Tabelele mari.M. Tabelul reprezintă o parte componentă a tezei de licenţă şi trebuie să reiese logic din textul expus. diagramă. figura.. ori datele iniţiale sunt prezentate în anexe. numerotate (1. În cazurile când un tabel se prezintă pe două sau mai multe pagini.. în cazul dacă toţi indicatorii sunt de acelaşi tip de măsură (mii lei. De altfel. figură. diagrama a fost elaborată de autorul lucrării. de exemplu (a se vedea anexa 1..2.).". desfăşurând mai amplu subiectul. conţinând denumirea ce îl caracterizează. ce au conţinut informativ ori normativ. Dar dacă în tabele sunt indicatori de diferite unităţi de măsură. De exemplu: "Tabelul 2" mai jos şi la mijlocul paginii este dată denumirea acestui tabel. diagrame de format mare. Sub denumire în paranteze se indică denumirea unităţii de măsură: sub grafic. atunci în tabel se include o coloană cu denumirea "'Unităţi de măsură" [U.). Diagrama 12). tindem sa accentuăm faptul despre necesitatea indicării sursei imediat sub tabel. Fiecare anexă are numărul său de ordine (anexa 1). Datele egale cu zero se înseamnă cu semnul „tire”. denumirea care reflectă conţinutul şi sub denumire se indică la ce pagină a textului se atribuie anexa respectivă. diagramă.

Politica bugetar-financiară în Republica Moldova. Urmează două puncte. a operelor alese sau complete. Trimiterile se separă de text printr-o distanţă de două rânduri. numărul de pagini). Numele şi iniţialele prenumelui autorului..). După denumirea lucrării se pune punct.1.. numele şi iniţialele prenumelui acestora se izolează prin virgule.. După numele şi iniţialele prenumelui autorului se pune punct. p. Titlul (denumirea operei. Teza de licenţă. Însă.. 3. lucrării).. hârtiile de valoare şi mecanismele bursiere în economia de piaţă. de pagini şi de alte date .. ediţia a .. dacă ea prezintă ediţie aparte. la mijlocul căreia se trasează o linie de demarcare de 12-15 diviziuni.numărul de volum. . Etapele de pregătire şi de susţinere a tezei de licenţă Teza de licenţă definitivată şi semnată de către student se prezintă la catedră pentru a fi 15 . atunci după denumirea ei urmează: În: descrierea bibliografică a culegerii. Chişinău. Indicii de titlu (locul editării. Efecte de comerţ. 4.124 p. Indicii de subtitlu (traducere din.obligatorii: 1. În: Economica. în teză se includ acele surse la care sunt trimiteri în lucrare.. Exemplu: Potolea CH. caracterul complet al datelor şi importanţa surselor incluse în bibliografie. 5. 96-100. 1992. denumirea editării. dacă lucrarea este o parte componentă a unei culegeri. Exemplu: Chiţan V. Cluj-Napoca: Imprimeria “ARDEALUL”. De regulă. Informaţiile bibliografice (în forma trimiterii în subsolul paginii sau bibliografia tezei de licenţă) se indică în limba în care este scris documentul (originalul). VII. etc. iar numărul maximal este nelimitat. Numărul minimal al surselor bibliografice este de cca 20. Indicarea sursei în text se face între paranteze sau prin trimitere în subsolul paginii. care se izolează prin cratime. în mod obligatoriu. a unei reviste. Dacă sunt mai mulţi autori. revistei. Nr. Întocmirea corectă a bibliografiei demonstrează capacitatea autorului de a selecta sursele necesare. Caracteristica cantitativă (numărul de rând al volumului. se semnează de către student şi conducătorul ştiinţific cu indicarea datei. dacă denumim editura. oferă posibilitatea conducătorului şi autorului tezei să aprecieze volumul şi calitatea lucrului bibliografic. Hossu M. Denumirile de oraşe se scriu deplin. după care urmează indicii cantitativi . După indicaţia locului editării se pune virgulă şi se indică anul apariţiei. După denumirea lucrării se indică locul editării fără a scrie cuvântul “oraşul”. 2. anul).

care trebuie să conţină: actualitatea temei. scopurile şi sarcinile care au fost puse. Şeful de catedră. Pentru susţinerea tezei de licenţă. fără a citi textul referatului în momentul prezentării. argumentele privind inovaţia şi actualitatea temei. studentul pregăteşte. • • • pregătite din timp). referitor la corespunderea tezei cerinţelor stabilite. Studentul prezintă la susţinere câteva (de exemplu. După controlul tezei. Pentru prezentarea referatului tezei de licenţă. figuri. studentului i se oferă 10-15 minute. Susţinerea tezei de licenţă are ca scop evaluarea cunoştinţelor audientului la tema respectivă. (utilizând tabele. conducătorul semnează pe foaia de titlu şi prezintă o referinţă scrisă într-o formă liberă. concluzia generală. referatul şi materialul ilustrativ. referinţei conducătorului ştiinţific ia decizia privind admiterea studentului la susţinerea tezei de licenţă. Subiectele capitolelor tezei de licenţă. preventiv. Etapa finală o constituie susţinerea tezei de licenţă în faţa Comisiei de Licenţă. nivelul de expunere a materialului. caracteristica obiectului de cercetare. La catedră studentul face cunoştinţă cu avizul oficial al coordonatorului ştiinţific. metodele utilizate la scrierea tezei. să lămurească situaţiile prezentate în teză. a concluziilor şi propunerilor. căile lor de realizare. care trebuie să fie coordonat cu conducătorul ştiinţific.înregistrată şi transmisă conducătorului. în baza tezei de licenţă. Absolventul este obligat să expună liber conţinutul principal al lucrării. asigurarea cu materiale statistice şi aspectele pozitive şi negative ale tezei. să răspundă la întrebări cu caracter teoretic şi practic. îşi notează observaţiile acestuia. 3-5) tabele mari care conţin cele mai 16 . Hotărârea catedrei se prezintă la rectorat. • concluziile şi propunerile. practice. Dacă şeful de catedră consideră imposibilă admiterea studentului la susţinerea tezei de licenţă. această întrebare se discută la şedinţa catedrei cu prezenţa obligatoare a absolventului şi coordonatorului ştiinţific. Studentul trebuie să se orienteze în materie. în acest interval de timp studentul expune: • • • • motivul alegerii temei tezei de licenţă. la care trebuie să răspundă în timpul susţinerii.

Dacă teza a fost apreciată cu o notă nesatisfăcătoare de către Comisia de Licenţă.se atribuie în cazul când: a) teza de licenţă conţine material teoretic şi practic .. Nota 9 . Teza de licenţă se evaluează după sistemul de note . diagrame etc. conţine material practic şi teoretic.se atribuie în cazul când: a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură .sunt susţinute cu succes în faţa comisiei în modul stabilit. răspunde concret la întrebări. - . compararea diverselor opinii şi demonstrarea fenomenelor contradictorii.. Este important de a evita expunerea doar a conceptelor teoretice. teoretic şi practic al studentului. argumentării concluziilor şi propunerilor. CRITERIILE DE EVALUARE Evaluarea calităţii tezei de licenţă se efectuează în baza avizului conducătorului ştiinţific şi a metodei de susţinere şi prezentare a lucrării.importante date. a definiţiilor. c) d) se susţine de student liber . Se consideră binevenită reflectarea din punct de vedere social-economic al fenomenului studiat. Pe parcurs se utilizează tabele. Cea mai mare parte a timpului. Se ia în vedere nivelul de pregătire ştiinţific. studentul răspunde la întrebările recenzenţilor. studentul trebuie s-o rezerve părţii analitice a lucrării. În caz de evaluare negativă . Teza de licenţă se apreciază după sistemul de zece puncte. evidenţiază corect problematica tezei. Nota 10 . se prezintă pentru susţinere material ilustrativ . reflectate şi analizate în teză şi la care se va referi când va prezenta referatul. După prezentarea referatului tezei de licenţă. conţin un bogat material practic şi teoretic. Cu note mari sunt apreciate tezele scrise. b) este întocmită conform cerinţelor după conţinut şi structură. se prezintă material ilustrativ la susţinere. recomandări proprii ale studentului. teza de licenţă nu se aprobă şi diploma nu se înmânează. puncte de vedere. 17 . grafice. care corespund următoarelor cerinţe: - sunt îndeplinite în mod individual. Caracteristica completă şi concretă influenţează pozitiv nota pentru aprecierea tezei de licenţă. teza de licenţă nu se consideră susţinută. conform cerinţelor Procesului de la Bologna. avizul şi recenzia nu conţin observaţii. conţin comentarii. la întrebările membrilor comisiei şi a celor prezenţi (poate răspunde după fiecare întrebare sau în cuvântul de încheiere). Aprecierea calităţii tezei de licenţă şi a procesului de susţinere de către Comisia de examinare de stat se face împreună cu avizul obţinut de la îndrumătorul ştiinţific.

Nota 8 . 2.se atribuie în cazul când: a) b) c) d) e) teza de licenţă conţine material practic şi teoretic. se prezintă material ilustrativ la susţinere. cunoaşte slab materialul. se prezintă material ilustrativ la susţinere. b) c) d) e) Nota 6 .se atribuie în cazul când: a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură . nu se prezintă material ilustrativ la susţinere. avizul şi recenzia conţin observaţii serioase la descrierea temei.se atribuie în cazul când: a) conţinutul tezei de licenţă nu reflectă pe deplin tema abordată. la susţinere studentul se foloseşte de materialul pregătit. nu se prezintă material ilustrativ la susţinere. nu este întocmită corect şi nu se prezintă material ilustrativ la susţinere. însă nu este întocmită corect.se atribuie în cazul când: a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură . la susţinere studentul citeşte materialul pregătit.b) avizul conducătorului şi recenzia nu conţin observaţii. la susţinere studentul citeşte materialul pregătit şi face unele greşeli în timpul susţinerii. avizul şi recenzia conţin unele observaţii neînsemnate. b) c) d) e) Nota 5 . Nota 4.. b) c) d) Nota 7 .. 18 b) . însă admite unele erori în esenţa şi conţinutul problemei. 3. avizul şi recenzia conţin observaţii serioase la descrierea temei. însă admite unele erori în esenţa şi conţinutul problemei... conţine material practic şi teoretic.se atribuie în cazul când: a) teza de licenţă este întocmită corect după conţinut şi structură . nu se prezintă material ilustrativ la susţinere. conţine material practic şi teoretic. c) la susţinere studentul vorbeşte liber şi răspunde la întrebările adăugătoare. se prezintă material ilustrativ la susţinere.. conţine material practic şi teoretic. se exprimă bine la întrebările adăugătoare . nu poate să se exprime corect în timpul răspunsului la întrebările adăugătoare. 1 . răspunde la întrebările obligatorii şi se permite de a admite una sau două greşeli de exprimare după conţinut şi esenţă. se exprimă bine la întrebările adăugătoare . nu se prezintă material ilustrativ la susţinere. la susţinere studentul citeşte materialul pregătit şi face unele greşeli în timpul susţinerii. avizul conducătorului şi recenzia nu conţin observaţii.

c) d) e) avizul şi recenzia conţin observaţii serioase la descrierea temei. nu poate să se exprime corect în timpul răspunsului la întrebările adăugătoare. univ. 19 . grupa EMREI-251 Conducător ştiinţific: Ion Galaju. student la anul III. ANEXE Anexa 1 Exemplu (foaie de titlu) Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale” Catedra " Relaţii Economice Internaţionale" TEZADE LICENŢĂ pe tema: " Globalizarea: efectele economice şi sociale " Autor: Valeriu Ciobanu. dr. cunoaşte slab materialul. Conf. la susţinere studentul citeşte materialul pregătit şi face unele greşeli în timpul susţinerii.

Data Semnătura 20 .Chişinău. Dr.________. univ. hab. Boris Chistruga C E R E R E Subsemnat(ul)(a)______________________________________student(a) gr. 2010 Anexa 2 Către şeful Catedrei “Relaţii Economice Internaţionale” Conf.__________rog aprobarea temei tezei de licenţă:____________ _____________________________________________________________________________________________ Nr.

................... Perioada 21 ...................... Prezentarea manuscrisului tezei de recenzie. Forma de învăţământ............... Conducător ştiinţific....................... Prelucrarea informaţiei (manual şi la calculator)...................... Susţinerea publică a tezei de licenţă.... Pregătirea textului la calculator şi a materialului ilustrativ pentru susţinere... Întocmirea planului şi structurii lucrării.... Semnătura autorului tezei „ APROB” Conducătorul ştiinţific....... Elaborarea referatului (expunerii succinte) pentru susţinerea tezei. Tema tezei................... Redactarea........................................ Facultatea...Anexa 3 PROGRAM INDIVIDUAL DE LUCRU PRIVIND ELABORAREA TEZEI DE LICENŢĂ (MODEL) Numele şi prenumele. Promoţia................ Faza de lucru Documentare şi informare.................

Titlul 3. Titlul 2. Titlul 2. Titlul 3.3.2.1. Titlul 3. Titlul 3.2. Titlul 2.Anexa 4 Plan: INTRODUCERE 1. Titlul CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE 22 . Titlul 1.1. Titlul 1. Titlul 2.3.2.3.1. Titlul 1.

mii USD Importul în % faţă de PIB Soldul balanţei comerciale Statele în Statele curs de slab dezvoltare dezvoltate Statele ECE Statele CSI 23 . mii USD Investiţii străine. mii USD Comerţul cu servicii.Anexa 5 Analiza comparativă a principalelor grupuri de ţări prin prisma indicatorilor ce relevă gradul de dezvoltare a statelor sau grupurilor de state. mii USD Exportul în % faţă de PIB Rata medie a importului. mii USD Rata medie a exportului. 2009 Statele dezvoltate PIB. mii USD PIB pe locuitor Comerţul cu bunuri.

mii USD PIB pe locuitor Investiţii: Investiţii în capital fix Investiţii străine Investiţii pe locuitor Balanţa comercială: Export. mii USD Importul în % faţă de PIB Soldul balanţei comerciale 2009 24 . mii USD Exportul în % faţă de PIB Import.Anexa 6 PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI AI REPUBLICII MOLDOVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Produsul intern brut (PIB): PIB.

180+rd.4 2.860+rd.1 4.960) TOTAL GENERAL-PASIV (rd.2 5.5 ACTIVE DE TERMEN Active nemateriale Active materiale pe termen lung Active financiare pe termen lung Alte active pe termen lung (141.970) 970 980 25 . Activ La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent 1.090+rd.1 5. 1.2 5.030+rd. 3.820+rd.1 1.3 2.3 3.1 2. 2. 5.Anexa 7 BILANTUL CONTABIL la 2009 Egalat! Codul rd.160+rd.4 2.770+rd. 4.650+rd.2 3.3 CAPITAL PROPRIU Capital statutar si suplimentar Rezerve Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) Capital secundar DATORII PE TERMEN LUNG Datorii financiare pe termen lung Datorii pe termen lung calculate DATORII PE TERMEN SCURT Datorii financiare pe termen scurt Datorii comerciale pe termen scurt Datorii pe termen scurt calculate TOTAL capitolul 5 (rd.1 3.2 2.2 1.460) Pasiv 170 180 450 470 La finele perioadei de gestiune curente La finele anului de gestiune precedent 3.252) TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.142) Total capitolul 1 (rd.4 4.170) ACTIVE CURENTE Stocuri de marfuri şi materiale Creanţe pe termen scurt Investiţii pe termen scurt Mijloace băneşti Alte active curente (251.3 1.

Anexa 8 RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE Indicatorii Perioada de gestiune Perioada corespunzatoare a anului precedent Vânzări nete (611) 010 020 030 040 050 060 070 080 090 Costul vânzărilor (711) Profit brut (pierdere globală) (rd. 010 .rd.020)) Alte venituri operaţionale (612) Cheltuieli comerciale (712) Cheltuieli generale şi administrative (713) Alte cheltuieli operaţionale (714) Rezultatul din activitatea operaţionala: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) (621-721) Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (622-722) Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere) Rezultatul excepţional: profit (pierdere) Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare Cheltuieli privind impozitul pe venit (731) Profit net (pierdere netă) 100 110 120 130 140 150 Contabil-şef Conducătorul unităţii 26 .

Anexa 9 Raportul privind Fluxul mijloacelor băneşti Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de activităţi Codul rândului Perioada de gestiune 1.1. Alte încasări 3.6.3.5.1. Activitatea financiară 3.7. Activitatea de investiţii Încasări băneşti din ieşirea activelor pe termen lung Plăţi băneşti pentru procurarea activelor pe termen lung Dobânzi încasate Dividende încasate Alte încasări ale mijloacelor băneşti Fluxul net din activitatea investiţională 3. Încasări din emisiunea de acţiuni 3. Fluxul net din activitatea financiară 4.5. Fluxul net total 27 .2. Fluxul net din activitatea operaţională 2. Plata impozitului pe venit 1.2. Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile 3.Încasări băneşti sub forma de credite şi împrumuturi 3. Alte încasări ale mijloacelor băneşti 1.4.6.Plăţi băneşti furnizorilor 1.4.Plăţi băneşti salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările sociale 1. Activitatea operaţională 1. Plata dobânzilor 1.Incasări din vânzări 1.7. Plata dividendelor 3. Plăţi băneşti la răscumpărarea acţiunilor proprii 3.3.

Legea Republicii Moldova privind investiţiile străine Nr 998-XII din 1. 6. Gheorghe Negoescu. Surse Internet 7. – 2005. 3. 6. . IV. http://www. Tatiana.04. Buhociu.asp?intItemID=2527&int LangID=2&Debug=1 8.unctad. 194 p.o nouă soluţionare a problemelor vechi // Profit. Golovco.ca/epic/internet/ineas-aes. Monografii. Planificarea urbană în realităţile actuale ale Republicii Moldova // Moldova Urbană. broşuri Bari. . Acte normative şi hotărârile guvernului 1. Planul general al Chişinăului .92 // Monitor.gc.Anexa 10 Bibliografie: (exemplu de prezentare) I. http://www. Legea Republicii Moldova cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător Nr 344 din 18 martie 2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.nsf/fr/ra01910f. – 2004. 4. Ustinova.Nr. – 2004. 2. manuale. – Nr 1.org/Templates/StartPage.Nr 64-66. – Bucureşti: Editura Economică. – 1992. 2001.html 28 . – 455 p.Nr 4/88-1. – III. Florin. Ediţii periodice şi articole 5. 1998.strategis. Ioan. II. Vasile.ic. . Investiţiile în economia de tranziţie / Florin Buhociu. Globalizare şi probleme globale / Ioan Bari. – Brăila: Evrica.

29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->