You are on page 1of 1

B.

CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHI TIẾT TẠI BAN QLDA


1. PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TIỀN VỐN:
1.1. Các nghiệp vụ THU TIỀN
Ngi s d
ng vào phân h:

Form phiếu thu sẽ hiện ra

Chọn hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + M


Nhập thông tin chung của chứng từ vào form chứng từ:

- Nếu định khoản yêu cầu phải định khoản tài khoản ngoài bảng thì người sử dụng
điền thông tin vào phần sau:

Nếu click thì sẽ là ghi đơn Bên Nợ tài khoản ngoài bảng (còn không phần
mềm sẽ tự hiểu là ghi Có tài khoản ngoài bảng)

Nhập tên tài khoản ngoài bảng vào ô

Click vào ô ngoại tệ để nhập ngoại tệ cần

Sau đó nhập tỷ giá

- Nhấm phím F3 – để thêm định khoản