You are on page 1of 2

Consell de l'Esport Escolar de Barcelona

(Curs: 10-11)

(1247) - Consell Esportiu Barcelonès Sud (CEBS)

divendres, 15 octubre, 2010

(31303) - Futbol 11 - CADET MASCULI GRUP (02) - 1a Fase

Nº Codi Nom Terreny de joc Samarreta Dia


Adreça / Població Pantaló Hora joc
  Fundació Brafa "A"
'HO 7HO $1*(/58',//$ &$57(6$1,$ 9HUPHOOD 'LVVDEWH

%$5&(/21$ %ODX 


  Col·legi Sant Ignasi "A"
'HO 7HO '$9,'5,16'85$1 *(1(5$/9,9(6 9HUPHOOD 'LVVDEWH

(QW 7HO $/(;9$//6 %$5&(/21$ 9HUPHOO 


  Club Juvenil Balandrau (CEBS) "A" FDC
'HO 7HO -$9,(53$672508f2= %ODYD 'LVVDEWH

&$1%8;(5(6 /
+263,7$/(7'(//2%5(*$7 %ODX 
  AE Bon Pastor "A"
'HO 7HO 0$5&(///25'(//$ &&267$'$85$'$ %ODYD 'LVVDEWH

(QW 7HO $/%(57*5$8 %$5&(/21$ %ODX 


  Club Daumar "A"
'HO 7HO %(72$1'$%$7$//(5 5$0210,48(/,3/$1(6 %ODYD 'LVVDEWH

%$5&(/21$ %ODQF 


  Club Cimal (CEVOT) "A"
'HO 7HO -$80(9(1785$ $0(5,&$61 9HUPHOOD 'LVVDEWH

7(55$66$ 1HJUH 


  Oak House British School "A"
'HO 7HO 0$5,2*$5&,$25(//$1$ *(1(5$/9,9(6 &2/6$17,*1$6, *URJD 'LVVDEWH

(QW 7HO $*867,1+(51$1'2&(&,/,$ %$5&(/21$ %ODX 


  Col·legi La Farga "A"
'HO 7HO 5,&$5'08f2=//26 &$55(7(5$67&8*$7$3$3,2/ %ODYD 'LVVDEWH

(QW 7HO -$80(%(575$1*,1)(55(5 0,5$62/6$17&8*$7 %ODX 


  Escola Esportiva Foiró "A"
'HO 7HO -25',*21=$/(= &$0,$/3$3,2/ %ODQF 'LYHQGUHV

(QW 7HO 48,48(&$/20$5'( 6$17&8*$7'(/9$//(6 9HUPHOO 

(Jornada: 01) 23/10/2010 (Jornada: 05) 20/11/2010


LOCAL VISITANT LOCAL VISITANT
(VFROD(VSRUWLYD)RLUy$ &OXE&LPDO &(927 $ (VFROD(VSRUWLYD)RLUy$ &ROāOHJL/D)DUJD$
2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$ &OXE'DXPDU$ 12-8*$'(6&$16$! 2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$
&ROāOHJL/D)DUJD$ $(%RQ3DVWRU$ )XQGDFLy%UDID$ &OXE&LPDO &(927 $
12-8*$'(6&$16$! &OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $ &ROāOHJL6DQW,JQDVL$ &OXE'DXPDU$
)XQGDFLy%UDID$ &ROāOHJL6DQW,JQDVL$ &OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $ $(%RQ3DVWRU$

(Jornada: 02) 30/10/2010 (Jornada: 06) 27/11/2010


LOCAL VISITANT LOCAL VISITANT
&ROāOHJL6DQW,JQDVL$ (VFROD(VSRUWLYD)RLUy$ $(%RQ3DVWRU$ (VFROD(VSRUWLYD)RLUy$
&OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $ )XQGDFLy%UDID$ &OXE'DXPDU$ &OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $
$(%RQ3DVWRU$ 12-8*$'(6&$16$ &OXE&LPDO &(927 $ &ROāOHJL6DQW,JQDVL$
&OXE'DXPDU$ &ROāOHJL/D)DUJD$ 2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$ )XQGDFLy%UDID$
&OXE&LPDO &(927 $ 2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$ &ROāOHJL/D)DUJD$ 12-8*$'(6&$16$

(Jornada: 03) 06/11/2010 (Jornada: 07) 04/12/2010


LOCAL VISITANT LOCAL VISITANT
(VFROD(VSRUWLYD)RLUy$ 2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$ (VFROD(VSRUWLYD)RLUy$ 12-8*$'(6&$16$
&ROāOHJL/D)DUJD$ &OXE&LPDO &(927 $ )XQGDFLy%UDID$ &ROāOHJL/D)DUJD$
12-8*$'(6&$16$! &OXE'DXPDU$ &ROāOHJL6DQW,JQDVL$ 2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$
)XQGDFLy%UDID$ $(%RQ3DVWRU$ &OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $ &OXE&LPDO &(927 $
&ROāOHJL6DQW,JQDVL$ &OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $ $(%RQ3DVWRU$ &OXE'DXPDU$
(Jornada: 04) 13/11/2010 (Jornada: 08) 11/12/2010
LOCAL VISITANT LOCAL VISITANT
&OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $ (VFROD(VSRUWLYD)RLUy$ (VFROD(VSRUWLYD)RLUy$ &OXE'DXPDU$
$(%RQ3DVWRU$ &ROāOHJL6DQW,JQDVL$ &OXE&LPDO &(927 $ $(%RQ3DVWRU$
&OXE'DXPDU$ )XQGDFLy%UDID$ 2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$ &OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $
&OXE&LPDO &(927 $ 12-8*$'(6&$16$ &ROāOHJL/D)DUJD$ &ROāOHJL6DQW,JQDVL$
2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$ &ROāOHJL/D)DUJD$ 12-8*$'(6&$16$! )XQGDFLy%UDID$

(Jornada: 09) 18/12/2010


LOCAL VISITANT
)XQGDFLy%UDID$ (VFROD(VSRUWLYD)RLUy$
&ROāOHJL6DQW,JQDVL$ 12-8*$'(6&$16$
&OXE-XYHQLO%DODQGUDX &(%6 $ &ROāOHJL/D)DUJD$
$(%RQ3DVWRU$ 2DN+RXVH%ULWLVK6FKRRO$
&OXE'DXPDU$ &OXE&LPDO &(927 $