You are on page 1of 2

ΟΡΘΟΔΟΞΟ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Ἔτος 51ο - 15 Ὀκτωβρίου 2010 - Τεῦχος 2009

ΠΣ Θ 
Σ Σ

Θ
ὰ γιορτάσουμε σὲ λίγες ἡμέρες θεῖ τότε ποὺ γράφτηκαν οἱ ἐνδοξότερες
τὴ μεγάλη καὶ ἔνδοξη ἐπέτειο τῆς σελίδες τῆς νεότερης ἱστορίας μας.
28ης Ὀκτωβρίου 1940. Ὁ φετινὸς Δὲν ἦταν κάτι ἁπλὸ καὶ συνηθισμένο
ἑορτασμὸς εἶναι ἐπετειακὸς καὶ ἀξίζει νὰ αὐτὸ ποὺ συνέβη τὴ μεγάλη αὐγὴ τοῦ
εἶναι λαμπρότερος ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. ’40. Δὲν ἦταν μόνο ὑπέροχο κατόρθωμα
Νὰ μὴ σταθοῦμε λόγῳ οἰκονομικῆς κρί- μεγάλης ἀνδρείας καὶ γενναιότητος. Ἦ-
σεως στὰ ἔξοδα, ἀλλὰ νὰ σημαιοστολί- ταν θαῦμα, θαῦμα πίστεως, θαῦμα τῆς
σουμε ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τὴν Πατρίδα προστασίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπερμά-
μας καὶ νὰ γιορτάσουμε μὲ ἔξαρση καὶ χου Στρατηγοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
πατριωτικὸ ἐνθουσιασμὸ τὰ ἑβδομηντά- κου, ποὺ ἔσωσε ὄχι μόνο τὴν Πατρίδα
χρονα. μας ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν κόσμο
Οἱ δοξολογίες, οἱ παρελάσεις, τὰ μνη- ὁλόκληρο. Ἦταν ἀπίστευτη ἐποποιΐα,
μόσυνα ὑπὲρ τῶν ἡρώων ποὺ ἔπεσαν ποὺ ἀνέβασε τὸ κύρος τῆς Πατρίδος μας
στὰ πεδία τῶν μαχῶν, οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς παγκοσμίως. Οἱ πάντες, ἐφημερίδες, ρα-
καὶ λοιπὲς ἐκδηλώσεις νὰ δονήσουν τὶς διόφωνα, συγγραφεῖς, ποιητές, πολιτικοὶ
καρδιές μας, νὰ ἀναπτερώσουν τὸ ἠθι- καὶ στρατιωτικοὶ μιλοῦσαν μὲ θαυμασμὸ
κό μας καὶ νὰ μᾶς δώσουν ὤθηση νὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας.
ξεπεράσουμε τὶς ὁποιεσδήποτε δυσκο- Τὸ ἔπος τοῦ ’40 ἦταν ἡ πρώτη γενναία
λίες ἀντιμετωπίζουμε στοὺς χαλεποὺς ἀντιαξονικὴ ἀντίσταση. Μέχρι τότε ἡ να-
καιρούς μας. Ἰδίως νὰ ἐνθουσιάσουν τὶς ζιστικὴ Γερμανία τοῦ Χίτλερ καὶ ἡ φασι-
νέες γενεές, ποὺ δὲν εἶχαν ἀκόμη γεννη- στικὴ Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι μὲ τὶς σιδη-
410 ΑΡΙΘ. 2009, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ρόφρακτες στρατιές τους, τὴν ἀσύγκριτη βρισκόμαστε, συμπεραίνουν ὅτι ἡ Ἑλλά-


ὑπεροπλία τους καὶ τὰ μεγαλεπήβολα δα θὰ σωθεῖ μόνο μὲ θαῦμα!
κατακτητικὰ σχέδιά τους ἐνέπνεαν φόβο Θέλουμε θαῦμα; Ὑπάρχει τὸ θαῦμα. Νὰ
καὶ τρόμο στοὺς λαούς. Ἀρκετὰ κράτη, μᾶς διδάξει ἡ Ἱστορία. Ἦταν μικρότερη ἡ
ὅπως ἡ Σουηδία, ἡ Ρουμανία, ἡ Βουλ- δυσκολία ποὺ ἀντιμετώπισε ἡ γενεὰ τοῦ
γαρία, ἡ Τουρκία, ἡ Γιουγκοσλαβία, ἡ ’40; Οἱ ἀριθμοὶ ἦταν καὶ τότε ἀμείλικτοι.
Ἱσπανία, κράτησαν οὐδετερότητα ἢ συν- Τὸ πρόβλημα ἐθεωρεῖτο καὶ τότε ἄλυτο.
θηκολόγησαν μὲ τὸν Ἄξονα χωρὶς νὰ Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἔγραψαν τὴν ἀθάνατη
πολεμήσουν. Ἄλλα κράτη, ὅπως ἡ Τσε- ἐποποιΐα, δὲν ἔλυσαν τὸ πρόβλημα μὲ τὴ
χοσλοβακία, ἡ Πολωνία, ἡ Νορβηγία, λογική. Τὸ ἔλυσαν μὲ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν
ἡ Δανία, ἡ Ὁλλανδία, τὸ Βέλγιο, ἡ Γαλ- πίστη!
λία, ὑπέκυψαν στὸν ἐχθρὸ μὲ ἀνύπαρ- Νὰ τοὺς μοιάσουμε! Νὰ μιμηθοῦμε τὴ
κτη ἢ ὑποτυπώδη ἀντίσταση. Ἡ Ἀγγλία γενναιότητα καὶ τὸν ἡρωισμό τους, τὴν
καταματωμένη περίμενε τὴ σειρά της. Ἡ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία τους, τὴ θερμὴ
Ρωσία μὲ τὶς ἀμέτρητες μεραρχίες της πίστη τους στὸν Θεό, τὶς πύρινες προσ-
ἔσπευδε νὰ συνάψει «σύμφωνον μὴ ἐ- ευχές τους, τὴν καταφυγή τους στὴν
πιθέσεως». Ἡ Ἀμερικὴ αἰφνιδιασμένη προστασία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σκέπη τῆς
μόλις τότε ἄρχιζε νὰ ὀργανώνει τὶς δυ- Παναγίας, τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὶς θυ-
νάμεις της. Μόνον ἡ μικρὴ σὲ ἔκταση καὶ σίες τους, τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τους
πληθυσμὸ Ἑλλάδα ὕψωσε τὸ ἀνάστημά πρὸς τὴ γλυκύτατη Πατρίδα!
της καὶ φώναξε στοὺς ἀήττητους, ὣς τὴ Γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν πολλαπλὴ κρί-
στιγμὴ ἐκείνη, Ἰταλογερμανούς: Ὄχι! Δὲν ση ποὺ μαστίζει τὸν τόπο μας, ὀφείλουμε
παραδίδουμε τὴν Πατρίδα μας. Ἂς εἴμαστε ὅλοι νὰ βοηθήσουμε τὴν Πατρίδα μας
μόνοι, ἂς εἴμαστε λίγοι, ἂς εἴμαστε φτωχοί, δίνοντας τὸν καλύτερο ἑαυτό μας: τὴν
ἂς εἴμαστε σχεδὸν ἄοπλοι. Θὰ ὑπερα- ἀρετή μας, τὴν τιμιότητά μας, τὴν εἰλι-
σπίσουμε «τὰ πάτρια ἐδάφη» μέχρι τὴν κρίνεια στὶς σχέσεις καὶ τὶς συναλλαγές
τελευταία ἀναπνοή μας. μας, τὸν τίμιο ἱδρώτα μας, κάποιες θυσίες
Τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἡ Ἑλλάδα μας, ἂν χρειασθεῖ καὶ τὸ αἷμα μας! Δὲν τὴ
κινδύνευσε τὸν ἔσχατο κίνδυνο. Ἀλλὰ οἱ βοηθοῦμε, ἂν βαδίζουμε στὴν ἀποστα-
ἔνδοξοι πρόγονοί μας ἔκαναν τὸ χρέος σία. Τὴ βοηθοῦμε, ἂν δείξουμε τὴν ἔμπρα-
τους πρὸς τὴν Πατρίδα. Δὲν στάθηκαν μὲ κτη μετάνοιά μας, τὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη
σταυρωμένα τὰ χέρια, δὲν ἀντιμετώπισαν μας, τὴν καταφυγή μας στὴν προστασία
μοιρολατρικὰ τὸν κίνδυνο, ἀλλὰ κατέφυ- τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σκέπη τῆς Ὑπεραγίας
γαν στὸν Θεό, πολέμησαν, θυσιάστηκαν, Θεοτόκου. Νὰ ἐμπνεόμαστε ἀπὸ τὸν με-
ἔσωσαν τὴν Πατρίδα μας καὶ δόξασαν τὸ γάλο λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θε-
Ἔθνος μας! ολόγου: «Τὴν πατρίδα τίμησον, καὶ τῇ
Τώρα ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται πάλι σὲ ἀρετῇ βοήθησον αὐτῇ», κι ἀνάλογα νὰ
δύσκολη θέση. Ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε τὰ παι- πορευόμαστε μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ ἅ-
διὰ καὶ τὰ ἐγγόνια αὐτῶν ποὺ πολέμησαν γιος Θεὸς σώζει τὴν Ἑλλάδα!
τὸ 1940 ἄραγε θὰ κάνουμε τὸ χρέος μας, «Οὐδὲν πατρίδος γλυκύτερον», σαλ-
γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Πατρίδα μας; Πολλοὶ πίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος! Γιὰ τὴ γλυ-
λένε ὅτι βρισκόμαστε στὴ δίνη μεγάλης κύτατη Πατρίδα μας ἀξίζει νὰ προσφέ-
κρίσεως. Ἄλλοι λένε ὅτι βρισκόμαστε ρουμε ὅ,τι τὸ καλύτερο, γιὰ νὰ ζήσει καὶ
στὰ πρόθυρα χρεωκοπίας! Μελετώντας νὰ μεγαλουργήσει! Τότε θὰ εἴμαστε κι
μὲ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ μὲ ἀριθμητικοὺς ἐμεῖς ὑπερήφανοι ὅτι κάναμε τὸ χρέος
ὑπολογισμοὺς τὴ δεινὴ θέση στὴν ὁποία μας πρὸς αὐτήν!