You are on page 1of 1

Neu ban da cai WinXP CORP tren may va muon cai dat Service Pack 1

* Buoc 1 : Chay file KEY VIEWER.EXE de kiem tra so Key cua ban WinXP dang su dun
g. Cung co the bo qua buoc nay.
* Buoc 2 : Chay file XPPROCORP-KEYCHANGER.EXE
Tren man hinh Windows Product Activation chon option active bang Telepho
ne.
Chon nhan chuot vao muc Change Product Key. Sau do, tren man hinh Change
Product Key, nap so CD-KEY vao cac hop New key.
Dung so BH6K8-MF4YH-PD6B3-FDJ4G-RGV8B
Nhan nut Update.
Thoat khoi man hinh Windows Product Activation.
* Buoc 3 : Chay file xpsp1-1106.exe de cai dat SP1.
(Chu y : sau khi restart se bi bao ERROR vi trinh update SP1 ghi de mot so file
quan ly man hinh moi cua minh. Cu viec nhan OK de tiep tuc vao Windows XP. Lan s
au khoi dong se khong con gap nhu vay nua)
Found Keys:
BH6K8-MF4YH-PD6B3-FDJ4G-RGV8B
DB8XJ-PWT22-Y48XF-FC62V-M7CCD
HHKJK-D4FWY-34B2D-RB7K2-C2QVJ
77WQ8-RTC82-84RBB-GR4G7-MJ6JC
676QY-JTJJF-DFTXV-3M8KX-PRXDB
KF67M-Q6J26-BRCDD-4CC3T-X3FQY
6TJVJ-6KVCH-GVGFH-XCY66-WDYQ3
684VB-WQJHK-WM363-TVVV6-P9F46
T6T38-WJTK6-YVJQ7-YC6CQ-FW386