You are on page 1of 5

Pamakéan Aksara Sunda dina Komputer

ᮕᮕᮕᮕᮕᮕᮕ
ᮕᮕᮕᮕᮕ ᮕᮕᮕᮕᮕ ᮕᮕᮕ ᮕᮕᮕᮕᮕᮕᮕᮕᮕ
Dian Tresna Nugraha dian.nugraha@gmail.com

Eusi:
1 Instalasi .......................................................................................................................................... 1
1.1 Windows 2000, Windows XP ............................................................................................ 1
1.1.1 Fonta ................................................................................................................................. 1
1.1.2 Driver Papan Tombol ..................................................................................................... 2
1.1.3 Makro Microsoft Word .................................................................................................. 2
1.1.4 Makro OpenOffice.org ................................................................................................... 3
1.2 Linux ..................................................................................................................................... 3
1.2.1 Fonta ................................................................................................................................. 3
1.2.2 Driver Papan Tombol ..................................................................................................... 3
1.2.3 Makro OpenOffice.org ................................................................................................... 4
2 Pamakéan....................................................................................................................................... 4
2.1 Papan tombol Aksara Sunda ............................................................................................. 4
2.2 Makro dina Microsoft Word atawa Openoffice.org ....................................................... 4
3 Ngarobah Makro .......................................................................................................................... 5

1 Instalasi
1.1 Windows 2000, Windows XP
1.1.1 Fonta
Cara 1:
1. Tina menu ”Start”, buka ”Settings”  ”Control Panel”  “Fonts”
2. Klik menu “File”  “Install New Font”, tuduhkeun kana file anu tipena .ttf.
Cara 2:
1. Simpen file anu tipena .ttf dina diréktori C:\WINDOWS\Fonts
2. Sistem dijalankeun ti awal deui (restart).

1.1.2 Driver Papan Tombol


1. Jalankeun program instalasina:
SundaKb-1.0.msi: instalasi papan tombol Pakuan Unicode

1.1.3 Makro Microsoft Word


1. Simpen file AksaraSunda-1.0.dot dina sambarang diréktori.
2. Klik menu “Tools”  “Templates and Add-Ins”
3. Klik tombol “Add”, teras tuduhkeun kana file AksaraSunda-1.0.dot
4. Aktifkeun contrénganana.
1.1.4 Makro OpenOffice.org
Sangkan makro pikeun OpenOffice.org versi 2.x.x bisa dipaké dina LINUX, sababaraha
file kasebut di handap ieu perlu disimpen dina diréktori husus.
File Simpen dina:
menubar.xml $HOME\Local Settings\Application
Data\OpenOffice.org2\user\config\soffice.cfg\modules\swriter\me
nubar\
sundanese.py $HOME\Local Settings\Application
Data\OpenOffice.org2\user\Scripts\python
$HOME nyaéta diréktori pamaké WINDOWS. Misalna lamun pamakéna dingaranan
"sunda", mangka biasana $HOME bakal sarua jeung C:\Documents and Settings\sunda

Nalika muka deui program OpenOffice.org sanggeus file-file kasebut disiapkeun, mangka
bakal aya menu anyar, nyaéta menu "Aksara Sunda"

1.2 Linux
1.2.1 Fonta
Cara panggampangna nyaéta ngagunakeun KDE Control Center, contona dina KDE4, tina
menu awal --> "System Settings" --> "Fonts" --> "Add Fonts"
Tuduhkeun kana file .ttf

1.2.2 Driver Papan Tombol


(seja diserat)
1.2.3 Makro OpenOffice.org
Sangkan makro pikeun OpenOffice.org versi 2.x.x bisa dipaké dina LINUX, sababaraha
file kasebut di handap ieu perlu disimpen dina diréktori husus.
File Simpen dina:
menubar.xml $HOME/.openoffice.org2/user/config/soffice.cfg/modules/swriter/me
nubar/
sundanese.py $HOME/.openoffice.org2/user/Scripts/python/

$HOME nyaéta diréktori pamaké LINUX. Misalna lamun pamakéna dingaranan "sunda",
mangka biasana $HOME bakal sarua jeung /home/sunda

Nalika muka deui program OpenOffice.org sanggeus file-file kasebut disiapkeun, mangka
bakal aya menu anyar, nyaéta menu "Aksara Sunda"

2 Pamakéan
2.1 Papan tombol Aksara Sunda
2.2 Makro dina Microsoft Word atawa Openoffice.org
1. Ketikkeun sambarang téks basa Sunda
2. Klik menu ”Aksara Sunda”:
3. Pilih:
”Konversi Latin kana Sunda”, LAMUN tujuanana maké aksara Sunda dina
wanda Latin (conto fonta: “Sundanese Standard”, ”PakuanLatin”).
atawa:
”Konversi Latin kana Sunda Unicode”, LAMUN tujuanana maké aksara Sunda
dina wanda Unicode (conto fonta: ”Sundanese Unicode”, “Pakuan Unicode”).

3 Ngarobah Makro
PENTING:
1. Ngarobah makro dilakukeun lamun aya kasalahan (bug) dina makro.
2. Nu ngarobah kudu ngarti basa program:
a. Visual Basic for Application (VBA), pikeun Microsoft Word, atawa
b. Python, pikeun Openoffice.org
Lamun diperlukeun, dina “VBA project properties” aya konci (VBA Project Lock) anu
perlu dipikanyaho, unina: AksaraSunda.