You are on page 1of 2

TEXT ACORDAT EN EL PLE EXTRAORDINARI

DE 27 D’OCTUBRE DE 2010

1. Proposta d’acords relatius a la posició de l’Ajuntament de Vilafranca, en el


marc de la negociació amb “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias”
(ADIF), per a solucionar els problemes actuals relacionats amb el pas del
tren AVE pel nucli urbà de Vilafranca:

- Mínims exigibles en matèria d’afectacions per vibracions que genera


el pas del tren: s’exigeix el compliment de la normativa vigent i la
subjecció a les mesures correctores que pugui establir l’estudi de
vibracions que actualment s’està finalitzant, estudi que va ser
acordat per l’Adif i l’Ajuntament i en el qual hi participa un tècnic
designat per l’Ajuntament de Vilafranca.

- Mínims exigibles quant a afectació acústica: s’exigirà el compliment


de la normativa vigent sobre nivells màxims de sorolls amb relació
a l’AVE i als altres trens; en principi, l’Ajuntament aposta per la
cobertura total de les vies amb càrrec a l’ADIF com a fórmula vàlida
per a resoldre el problema de sorolls, si bé podria admetre’s
qualsevol altra mesura que tingui l’aval dels nostres tècnics en el
sentit de donar solució a l’afectació acústica tan de l’AVE com dels
trens de mercaderies, i tant a plantes baixes com a plantes
superiors dels edificis de la zona.

- Reordenació carrer Santa Fe: s’exigeix que es reposi la urbanització


del carrer d’acord amb el POUM, o bé que s’asseguri el finançament
per part d’ADIF d’aquesta reurbanització i de la redacció del
projecte i de la direcció d’obra.

- Reparació de danys a immobles i habitatges: caldrà seguir fent


l’Adif la reparació d’esquerdes dels immobles, quan estigui justificat
tècnicament que els danys tenen el seu origen en les obres o en el
pas del tren.

- Neteja de la llosa del ferrocarril i dels laterals per part d’ADIF,


mentre les obres no siguin recepcionades per part de l’Ajuntament.

2. Proposta de fixació de terminis de resolució de problemes relacionada


amb pagaments a realitzar per l’Ajuntament.

L’Ajuntament podrà pactar amb ADIF pagaments a compte de la quantitat


que finalment degui per l’execució de les obres segons el conveni subscrit,
una vegada disposi de l’estudi de vibracions i de la proposta de solució final
acústica, en funció de les garanties que ADIF doni de l’execució de les
mesures que s’hagin de prendre, amb la limitació que el darrer pagament es
faci en el moment que s’hagin complert tots els compromisos per part
d’ADIF.

3. Proposta d’accions a realitzar per l’Ajuntament en el cas que ADIF es


negui a assumir els punts anteriors, o els incompleixi si han estat acordats.

L’Ajuntament ja va advertir l’ADIF, per escrit, de la possibilitat d’interposar


un recurs contenciós. Es concedeix a ADIF un termini de tres mesos per a
donar solucions satisfactòries d’acord amb els punts anteriors, i en cas
contrari s’estudiarà la interposició de les accions judicials sense més retard.

Vilafranca del Penedès


27 d'octubre de 2010

-----------