You are on page 1of 120

lj;o-;"rL

clewƙlk^s] ;'ţtd"nsklkbf 37
wƙ;ś)Lkflń cƍl)lxt+ 37
cƍl)lxtd"nsklkbf 37
jL;lt dxfgof 38
dfltsĕ 3 clwklt 38
1= ltsdfltsĕ 3 ƀfb; cs';nflg 39
2= b'sdfltsĕ 4 cƓfstljkfs]ĕ 44
x]t'±uëfŞs+þ 4 s';nljkfskťljţf)flg 44
r"ńƃ/b's+þ 5 s';nljkfsdgáwft' 45
cf;j±uëfŞs+þ 5 s';nljkfsdgáljţf)wft';ádgƧ;xutf 46
;+oáhg±uëfŞs+þ 5 s';nljkfsdgáljţf)wft'pk]ŋĕ;xutf 47
uƅ±uëfŞs+þ 6 cŪdxfljkfsĕ 48
cá#±uëfŞs+þ 6 ¿kfjr/ljkfsĕ 48
oáu±uëfŞs+þ 6 c¿kfjr/ljkfsĕ 48
gLj/)±uëfŞs+þ 7 nás'ų/ljkfs-k&ddƮljkfsĕ 49
k/fdf;±uëfŞs+þ 7 ;'lźsklkbf 49
dxƃ/b's+þ 7 ;'lźs;'ţt+ 49
pkfbfg±uëfŞs+þ 8 ;'ţtklkbf 50
lsn];±uëfŞs+þ 8 ;'lźscƍl)lxt+ 51
lklŪb's+þ 9 cƍl)lxtklkbf 51
;'ųlƃsb'sdfltsĕ 9 jL;lt dxfgof 52
1= lrų'ƍfbsů+ 11 %Ɔflwkt]Ɯ;'lźsklkbf 52
sĕdfjr/s';n+ 11 %Ɔflwkt]Ɯ;'lźs;'ţtf 53
kbefhgL 11 b'ltoflbdƮljkfs]ĕ 55
s]ĕŪf;jf/á 15 cs';nljkfscƓfst+ 55
;'ţtjf/á 18 cs';nljkfskťljţf)flg 55
¿kfjr/s';n+ 21 cs';nljkfsdgáwft' 56
rt'Ŋþgoá 21 cs';nljkfsdgáljţf)wft' 56
kťsgoá 22 cx]t'slsl/ofcƓfst+ 56
rtƧá klkbf 23 lsl/ofdgáwft' 57
rųfl/ cf/ƙ)flg 24 lsl/ofdgáljţf)wft';ádgƧ;xutf 57
;áń;ŋų's+þ 24 lsl/ofdgáljţf)wft'pk]ŋĕ;xutf 57
cŪsl;)+ ;áń;ŋų's+þ 25 ;x]t'ssĕdfjr/lsl/of 58
cleefotgflg kl/ųflg 25 ¿kfjr/lsl/of 58
rtƧá klkbf 25 c¿kfjr/lsl/of 58
ƀ] cf/ƙ)flg 26 2= ¿ksů+ 59
cŪŋų's+þ 26 pŹ];á 59
Oblƕ cŪŋų's+þ 27 dfltsĕ 59
cƍdf)flg 27 Pss+þ 59
rtƧá klkbf 27 b's+þ 59
ƀ] cf/ƙ)flg 28 lts+þ 60
ck/lƕ cŪŋų's+þ 28 rt'Ŋ+þ 62
Oblƕ cŪŋų's+þ 29 kťs+þ 63
tLl) ljdáŋĕlg ;áń;ŋų'sĕlg 29 %Ŋ+þ 63
rųfl/ Ɣƪljxf/´fgflg ;áń;ŋų'sĕlg 30 ;ųs+þ 63
c;'e´fg+ ;áń;ŋų's+þ 30 cŪs+þ 63
c¿kfjr/s';n+ 31 gjs+þ 64
rųfl/ c¿k´fgflg û ;áń;ŋų'sĕlg 31 b;s+þ 64
t]e"dss';n+ 31 Psĕb;s+þ 64
sĕdfjr/s';n+ 31 ¿kljelų 64
¿kfjr/s';n+ 32 PsslgŹ];á 64
c¿kfjr/s';n+ 32 b'slgŹ];á 65
nás'ų/s';n+ 32 pkfbfefhgLo+ 65
;'lźsklkbf 32 ltslgŹ];á 73
;'ţt+ 37 rt'Ŋ+þ 78

1
kťs+þ 82 lsn];±uëfŞs+þ 98
%Ŋ+þ 82 lklŪb's+þ 100
;ųs+þ 83 ;'ųlƃsb'slgŋ]k+ 103
cŪs+þ 83 4= cŪsyfsů+ 106
gjs+þ 83 ltscŴ'źf/á 106
b;s+þ 83 b'scŴ'źf/á 109
Psĕb;s+þ 84 x]t'±uëfŞs+þ 109
3= lgŋ]ksů+ 84 r"ńƃ/b's+þ 110
ltslgŋ]k+ 84 cf;j±uëfŞs+þ 111
b'slgŋ]k+ 88 ;+oáhg±uëfŞs+þ 111
x]t'±uëfŞs+þ 88 uƅ±uëfŞs+þ 112
r"ńƃ/b's+þ 90 cá#±uëfŞs+þ 113
cf;j±uëfŞs+þ 90 oáu±uëfŞs+þ 113
;+oáhg±uëfŞs+þ 91 gLj/)±uëfŞs+þ 113
uƅ±uëfŞs+þ 93 k/fdf;±uëfŞs+þ 114
cá#±uëfŞs+þ 94 dxƃ/b's+þ 114
oáu±uëfŞs+þ 94 pkfbfg±uëfŞs+þ 115
gLj/)±uëfŞs+þ 94 lsn];±uëfŞs+þ 116
k/fdf;±uëfŞs+þ 96 lklŪb's+þ 117
dxƃ/b's+þ 96
pkfbfg±uëfŞs+þ 97

2
@ 1 wƙ;śl)kflńM

Ķ gdá tƧ eujtá c/xtá ;ƙf;Ɨ'źƧĶ

clewƙlks]

wƙ;ś)Lkflń
dfltsĕ

1= ltsdfltsĕ
1= ‘s’ s';nf wƙf.
‘v’ cs';nf wƙf.
‘u’ cƓfstf wƙf.
2= ‘s’ ;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ b'ŋĕo j]bgfo ;ƕo'ųf wƙf.
‘u’ cb'ŋd;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųf wƙf.
3= ‘s’ ljkfsĕ wƙf.
‘v’ ljkfswƙwƙf.
‘u’ g]jljkfsgljkfswƙwƙf.
4= ‘s’ pkflbŰ'kfbflgof û wƙf.
‘v’ cg'kflbŰ'kfbflgof wƙf.
‘u’ cg'kflbŰcg'kfbflgof û wƙf.
5= ‘s’ ;+lslnŪ;+lsn]l;sĕ wƙf.
‘v’ c;+lslnŪ;+lsn]l;sĕ wƙf.
‘u’ c;+lslnŪc;+lsn]l;sĕ û wƙf.
6= ‘s’ ;ljtŊþ;ljrf/f wƙf.
‘v’ cljtŊþljrf/dųf wƙf.
‘u’ cljtŊþcljrf/f û wƙf.
7= ‘s’ kLlt;xutf wƙf.
‘v’ ;'v;xutf wƙf.
‘u’ pk]ŋĕ;xutf wƙf.
8= ‘s’ bƧg]g kxftƑf wƙf.
‘v’ efjgfo kxftƑf wƙf.
‘u’ g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑf wƙf.
9= ‘s’ bƧg]g kxftƑx]t'sĕ wƙf.
‘v’ efjgfo kxftƑx]t'sĕ wƙf.
‘u’ g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑx]t'sĕ wƙf.
10= ‘s’ cfroufldgá wƙf.
‘v’ ckroufldgá wƙf.
‘u’ g]jfroufldgfkroufldgá û wƙf.
11= ‘s’ ;]ŋĕ wƙf.
‘v’ c;]ŋĕ wƙf.
‘u’ g]j;]ŋgf;]ŋĕ û wƙf.

3
12= ‘s’ kl/ųf wƙf.
‘v’ dxƮtf wƙf.
‘u’ cƍdf)f wƙf.
13= ‘s’ kl/ųf/ƙ)f wƙf.
‘v’ dxƮtf/ƙ)f wƙf.
‘u’ cƍdf)f/ƙ)f wƙf.
14= ‘s’ xLgf wƙf.
‘v’ dlŢdf wƙf.
‘u’ k)Ltf wƙf.
15= ‘s’ ldŞųlgotf wƙf.
‘v’ ;ƙųlgotf wƙf.
‘u’ clgotf wƙf.
16= ‘s’ dƮf/ƙ)f wƙf.
‘v’ dƮx]t'sĕ wƙf.
‘u’ dƮflwkltgá wƙf.
17= ‘s’ pƍƉf wƙf.
‘v’ cg'ƍƉf wƙf.
‘u’ pƍflbgá wƙf.
18= ‘s’ ctLtf wƙf.
‘v’ cgfutf wƙf.
‘u’ kŝ'ƍƉf wƙf.
19= ‘s’ ctLtf/ƙ)f wƙf.
‘v’ cgfutf/ƙ)f wƙf.
‘u’ kŝ'ƍƉf/ƙ)f wƙf.
20= ‘s’ cŢųf wƙf.
‘v’ alxźf wƙf.
‘u’ cŢųalxźf wƙf.
21= ‘s’ cŢųf/ƙ)f wƙf.
‘v’ alxźf/ƙ)f wƙf.
‘u’ cŢųalxźf/ƙ)f wƙf.
22= ‘s’ ;lgbƧg;ƍl#f wƙf.
‘v’ clgbƧg;ƍl#f wƙf.
‘u’ clgbƧgcƍl#f û wƙf.

ltsdfltsĕ.

2= b'sdfltsĕ

x]t'±uëfŞs+þ
1= ‘s’ x]t" wƙf.
‘v’ g x]t" wƙf.
2= ‘s’ ;x]t'sĕ wƙf.
‘v’ cx]t'sĕ wƙf.
3= ‘s’ x]t';ƕo'ųf wƙf.
‘v’ x]t'ljƍo'ųf wƙf.
4= ‘s’ x]t" r]j wƙf ;x]t'sĕ r.
‘v’ ;x]t'sĕ r]j wƙf g r x]t".
5= ‘s’ x]t" r]j wƙf x]t';ƕo'ųf r.
‘v’ x]t';ƕo'ųf r]j wƙf g r x]t".
6= ‘s’ g x]t" ±vëf kg wƙf ;x]t'sĕlk.
‘v’ cx]ts' ĕlk.

4
x]t'±uëfŞs+þ.

r"ńƃ/b's+þ
7= ‘s’ ;ƍŝof wƙf.
‘v’ cƍŝof wƙf.
8= ‘s’ ;řtf wƙf.
‘v’ c;řtf wƙf.
9= ‘s’ ;lgbƧgf wƙf.
‘v’ clgbƧgf wƙf.
10= ‘s’ ;ƍl#f wƙf.
‘v’ cƍl#f wƙf.
11= ‘s’ ¿lkgá wƙf.
‘v’ c¿lkgá wƙf.
12= ‘s’ nálsof wƙf
‘v’ nás'ų/f wƙf.
13= ‘s’ s]þglr ljţ]Ɯf wƙf.
‘v’ s]þglr g ljţ]Ɯf wƙf.

r"ńƃ/b's+þ.

cf;j±uëfŞs+þ
14= ‘s’ cf;jf wƙf.
‘v’ gá cf;jf wƙf.
15= ‘s’ ;f;jf wƙf.
‘v’ cgf;jf wƙf.
16= ‘s’ cf;j;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ cf;jljƍo'ųf wƙf.
17= ‘s’ cf;jf r]j wƙf ;f;jf r.
‘v’ ;f;jf r]j wƙf gá r cf;jf.
18= ‘s’ cf;jf r]j wƙf cf;j;ƕo'ųf r.
‘v’ cf;j;ƕo'ųf r]j wƙf gá r cf;jf.
19= ‘s’ cf;jljƍo'ųf ±vëf kg wƙf ;f;jflk.
‘v’ cgf;jflk.

cf;j±uëfŞs+þ.

;+oáhg±uëfŞs+þ
20= ‘s’ ;+oáhgf wƙf.
‘v’ gá ;+oáhgf wƙf.
21= ‘s’ ;+oáhlgof wƙf.
‘v’ c;+oáhlgof wƙf.
22= ‘s’ ;+oáhg;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ ;+oáhgljƍo'ųf wƙf.
23= ‘s’ ;+oáhgf r]j wƙf ;+oáhlgof r.
‘v’ ;+oáhlgof r]j wƙf gá r ;+oáhgf.
24= ‘s’ ;+oáhgf r]j wƙf ;+oáhg;ƕo'ųf r.
‘v’ ;+oáhg;ƕo'ųf r]j wƙf gá r ;+oáhgf.

5
25= ‘s’ ;+oáhgljƍo'ųf ±vëf kg wƙf ;+oáhlgoflk.
‘v’ c;+oáhlgoflk.

;+oáhg±uëfŞs+þ.

uƅ±uëfŞs+þ
26= ‘s’ uƅf wƙf.
‘v’ gá uƅf wƙf.
27= ‘s’ uƅlgof wƙf.
‘v’ cuƅlgof wƙf.
28= ‘s’ uƅ;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ uƅljƍo'ųf wƙf.
29= ‘s’ uƅf r]j wƙf uƅlgof r.
‘v’ uƅlgof r]j wƙf gá r uƅf.
30= ‘s’ uƅf r]j wƙf uƅ;ƕo'ųf r.
‘v’ uƅ;ƕo'ųf r]j wƙf gá r uƅf.
31= ‘s’ uƅljƍo'ųf ±vëf kg wƙf uƅlgoflk.
‘v’ cuƅlgoflk.

uƅ±uëfŞs+þ.

cá#±uëfŞs+þ
32= ‘s’ cá#f wƙf.
‘v’ gá cá#f wƙf.
33= ‘s’ cá#lgof wƙf.
‘v’ cgá#lgof wƙf.
34= ‘s’ cá#;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ cá#ljƍo'ųf wƙf.
35= ‘s’ cá#f r]j wƙf cá#lgof r.
‘v’ cá#lgof r]j wƙf gá r cá#f.
36= ‘s’ cá#f r]j wƙf cá#;ƕo'ųf r.
‘v’ cá#;ƕo'ųf r]j wƙf gá r cá#f.
37= ‘s’ cá#ljƍo'ųf ±vëf kg wƙf cá#lgoflk.
‘v’ cgá#lgoflk.

cá#±uëfŞs+þ.

oáu±uëfŞs+þ
38= ‘s’ oáuf wƙf.
‘v’ gá oáuf wƙf.
39= ‘s’ oáulgof wƙf.
‘v’ coáulgof wƙf.
40= ‘s’ oáu;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ oáuljƍo'ųf wƙf.
41= ‘s’ oáuf r]j wƙf oáulgof r.
‘v’ oáulgof r]j wƙf gá r oáuf.
42= ‘s’ oáuf r]j wƙf oáu;ƕo'ųf r.
‘v’ oáu;ƕo'ųf r]j wƙf gá r oáuf.

6
43= ‘s’ oáuljƍo'ųf ±vëf kg wƙf oáulgoflk.
‘v’ coáulgoflk.

oáu±uëfŞs+þ.

gLj/)±uëfŞs+þ
44= ‘s’ gLj/)f wƙf.
‘v’ gá gLj/)f wƙf.
45= ‘s’ gLj/l)of wƙf.
‘v’ cgLj/l)of wƙf.
46= ‘s’ gLj/);ƕo'ųf wƙf.
‘v’ gLj/)ljƍo'ųf wƙf.
47= ‘s’ gLj/)f r]j wƙf gLj/l)of r.
‘v’ gLj/l)of r]j wƙf gá r gLj/)f.
48= ‘s’ gLj/)f r]j wƙf gLj/);ƕo'ųf r.
‘v’ gLj/);ƕo'ųf r]j wƙf gá r gLj/)f.
49= ‘s’ gLj/)ljƍo'ųf ±vëf kg wƙf gLj/l)oflk.
‘v’ cgLj/l)oflk

gLj/)±uëfŞs+þ.

k/fdf;±uëfŞs+þ
50= ‘s’ k/fdf;f wƙf.
‘v’ gá k/fdf;f wƙf.
51= ‘s’ k/fdŪf wƙf.
‘v’ ck/fdŪf wƙf.
52= ‘s’ k/fdf;;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ k/fdf;ljƍo'ųf wƙf.
53= ‘s’ k/fdf;f r]j wƙf k/fdŪf r.
‘v’ k/fdŪf r]j wƙf gá r k/fdf;f.
54= ‘s’ k/fdf;ljƍo'ųf ±vëf kg wƙf k/fdŪflk.
‘v’ ck/fdŪflk.

k/fdf;±uëfŞs+þ.

dxƃ/b's+þ
55= ‘s’ ;f/ƙ)f wƙf.
‘v’ cgf/ƙ)f wƙf.
56= ‘s’ lrųf wƙf.
‘v’ gá lrųf wƙf.
57= ‘s’ r]tl;sĕ wƙf.
‘v’ cr]tl;sĕ wƙf.
58= ‘s’ lrų;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ lrųljƍo'ųf wƙf.
59= ‘s’ lrų;+;Ūf wƙf.
‘v’ lrųlj;+;Ūf wƙf.
60= ‘s’ lrų;d'Ūfgf wƙf.
‘v’ gá lrų;d'Ūfgf wƙf.

7
61= ‘s’ lrų;xe'gá wƙf.
‘v’ gá lrų;xe'gá wƙf.
62= ‘s’ lrųfg'kl/jlųgá wƙf.
‘v’ gá lrųfg'kl/jlųgá wƙf.
63= ‘s’ lrų;+;Ū;d'Ūfgf wƙf.
‘v’ gá lrų;+;Ū;d'Ūfgf wƙf.
64= ‘s’ lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gá wƙf.
‘v’ gá lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gá wƙf.
65= ‘s’ lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgá wƙf.
‘v’ gá lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgá wƙf.
66= ‘s’ cŢlųsĕ wƙf.
‘v’ aflx/f wƙf.
67= ‘s’ pkfbf wƙf.
‘v’ gá pkfbf wƙf.
68= ‘s’ pkflbŰf û wƙf.
‘v’ cg'kflbŰf wƙf.

dxƃ/b's+þ.

pkfbfg±uëfŞs+þ
69= ‘s’ pkfbfgf wƙf.
‘v’ gá pkfbfgf wƙf.
70= ‘s’ pkfbflgof wƙf.
‘v’ cg'kfbflgof wƙf.
71= ‘s’ pkfbfg;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ pkfbfgljƍo'ųf wƙf.
72= ‘s’ pkfbfgf r]j wƙf pkfbflgof r.
‘v’ pkfbflgof r]j wƙf gá r pkfbfgf.
73= ‘s’ pkfbfgf r]j wƙf pkfbfg;ƕo'ųf r.
‘v’ pkfbfg;ƕo'ųf r]j wƙf gá r pkfbfgf.
74= ‘s’ pkfbfgljƍo'ųf ±vëf kg wƙf pkfbflgoflk.
‘v’ cg'kfbflgoflk.

pkfbfg±uëfŞs+þ.

lsn];±uëfŞs+þ
75= ‘s’ lsn];f wƙf.
‘v’ gá lsn];f wƙf.
76= ‘s’ ;+lsn]l;sĕ wƙf.
‘v’ c;+lsn]l;sĕ wƙf.
77= ‘s’ ;+lslnŪf wƙf.
‘v’ c;+lslnŪf wƙf.
78= ‘s’ lsn];;ƕo'ųf wƙf.
‘v’ lsn];ljƍo'ųf wƙf.
79= ‘s’ lsn];f r]j wƙf ;+lsn]l;sĕ r.
‘v’ ;+lsn]l;sĕ r]j wƙf gá r lsn];f.
80= ‘s’ lsn];f r]j wƙf ;+lslnŪf r.
‘v’ ;+lslnŪf r]j wƙf gá r lsn];f.
81= ‘s’ lsn];f r]j wƙf lsn];;ƕo'ųf r.
‘v’ lsn];;ƕo'ųf r]j wƙf gá r lsn];f.

8
82= ‘s’ lsn];ljƍo'ųf ±vëf kg wƙf ;+lsn]l;sĕlk.
‘v’ c;+lsn]l;sĕlk.

lsn];±uëfŞs+þ.

lklŪb's+þ
83= ‘s’ bƧg]g kxftƑf wƙf.
‘v’ g bƧg]g kxftƑf wƙf.
84= ‘s’ efjgfo kxftƑf wƙf.
‘v’ g efjgfo kxftƑf wƙf.
85= ‘s’ bƧg]g kxftƑx]t'sĕ wƙf.
‘v’ g bƧg]g kxftƑx]t'sĕ wƙf.
86= ‘s’ efjgfo kxftƑx]t'sĕ wƙf.
‘v’ g efjgfo kxftƑx]t'sĕ wƙf.
87= ‘s’ ;ljtŊĕ wƙf.
‘v’ cljtŊĕ wƙf.
88= ‘s’ ;ljrf/f wƙf.
‘v’ cljrf/f wƙf.
89= ‘s’ ;ƍLltsĕ wƙf.
‘v’ cƍLltsĕ wƙf.
90= ‘s’ kLlt;xutf wƙf.
‘v’ g kLlt;xutf wƙf.
91= ‘s’ ;'v;xutf wƙf.
‘v’ g ;'v;xutf wƙf.
92= ‘s’ pk]ŋĕ;xutf wƙf.
‘v’ g pk]ŋĕ;xutf wƙf.
93= ‘s’ sĕdfjr/f wƙf.
‘v’ g sĕdfjr/f wƙf.
94= ‘s’ ¿kfjr/f wƙf.
‘v’ g ¿kfjr/f wƙf.
95= ‘s’ c¿kfjr/f wƙf.
‘v’ g c¿kfjr/f wƙf.
96= ‘s’ kl/ofkƉf wƙf.
‘v’ ckl/ofkƉf wƙf.
97= ‘s’ lgƜflgsĕ wƙf.
‘v’ clgƜflgsĕ wƙf.
98= ‘s’ lgotf wƙf.
‘v’ clgotf wƙf.
99= ‘s’ ;pų/f wƙf.
‘v’ cg'ų/f wƙf.
100= ‘s’ ;/)f wƙf.
‘v’ c/)f wƙf.

lklŪb's+þ.

clewƙb'sdfltsĕ.

;'ųlƃsb'sdfltsĕ
101= ‘s’ ljşĕeflugá wƙf.

9
‘v’ cljşĕeflugá wƙf.
102= ‘s’ ljş"kdf wƙf.
‘v’ jlh¿kdf wƙf.
103= ‘s’ afnf wƙf.
‘v’ klůtf wƙf.
104= ‘s’ sŲf wƙf.
‘v’ ;'Ŋĕ wƙf.
105= ‘s’ tkgLof wƙf.
‘v’ ctkgLof wƙf.
106= ‘s’ clwjrgf wƙf.
‘v’ clwjrgkyf wƙf.
107= ‘s’ lg?lų wƙf.
‘v’ lg?lųkyf wƙf.
108= ‘s’ kţlų wƙf.
‘v’ kţlųkyf wƙf.
109= ‘s’ gfdť.
‘v’ ¿kť.
110= ‘s’ cljşĕ r.
‘v’ ejtŲf r.
111= ‘s’ ejlblŪ r.
‘v’ ljejlblŪ r.
112= ‘s’ ;ƧtlblŪ r.
‘v’ pŞ]blblŪ r.
113= ‘s’ cƃjf lblŪ r.
‘v’ cgƃjf lblŪ r.
114= ‘s’ k'Ƒƃfg'lblŪ r.
‘v’ ck/ƃfg'lblŪ r.
115= ‘s’ clxl/sť.
‘v’ cgáųƍť.
116= ‘s’ lx/L r.
‘v’ cáųƍť.
117= ‘s’ bájrƧtf r.
‘v’ kfkldųtf r.
118= ‘s’ ;ájrƧtf r.
‘v’ sƠf)ldųtf r.
119= ‘s’ cfklųs';ntf r.
‘v’ cfklųj'Ūfgs';ntf r.
120= ‘s’ ;dfklųs';ntf r.
‘v’ ;dfklųj'Ūfgs';ntf r.
121= ‘s’ wft's';ntf r.
‘v’ dgl;sĕ/s';ntf r.
122= ‘s’ cfotgs';ntf r.
‘v’ klŝ;d'ƍfbs';ntf r.
123= ‘s’ &fgs';ntf r.
‘v’ cŪfgs';ntf r.
124= ‘s’ cşjá r.
‘v’ dŹjá r.
125= ‘s’ vlƃ r.
‘v’ ;á/ŝť.
126= ‘s’ ;fvƠť.
‘v’ kl;ƅf/á r û .
127= ‘s’ OlƇo];' cu'ųƀf/tf r.
‘v’ eáhg] cdųţ'tf r.
128= ‘s’ OlƇo];' u'ųƀf/tf r.

10
‘v’ eáhg] dųţ'tf r.
129= ‘s’ d'Ū;ŝť.
‘v’ c;ƕhţť.
130= ‘s’ ;lt r.
‘v’ ;ƕhţť.
131= ‘s’ kl;řfganť.
‘v’ efjgfanť.
132= ‘s’ ;d±yëf r.
‘v’ ljkƧgf r.
133= ‘s’ ;dylgldųť
‘v’ kƮfxlgldųť.
134= ‘s’ kƮfxá r.
‘v’ cljŋ]ká r.
135= ‘s’ ;Lnljklų r.
‘v’ lblŪljklų r.
136= ‘s’ ;Ln;ƕbf r.
‘v’ lblŪ;ƕbf r.
137= ‘s’ ;Lnlj;'lź r.
‘v’ lblŪlj;'lź r.
138= ‘s’ lblŪlj;'lź ±vëf kg.
‘v’ oyflblŪƧ r kwfg+.
139= ‘s’ ;+j]±uëf r ;+j]hlgo];' &fg];'.
‘v’ ;+ljƮƧ r oálg;á kwfg+.
140= ‘s’ c;ƃ'lŪtf r s';n];' wƙ];'.
‘v’ cƍljflgtf r kwfgƸƨ.
141= ‘s’ ljşĕ r.
‘v’ ljd'lų r.
142= ‘s’ vo] `f)+.
‘v’ cg'ƍfb] `f)lƃ.

;'ųlƃsb'sdfltsĕ û .

dfltsĕ lglŪtf.

1= lrų'ƍfbsů+

sĕdfjr/s';n+

kbefhgL
1= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ `f);ƕo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált,
;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ û xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált,
hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált, ;ƙf;Řƍá xált, ;ƙfjfofdá xált, ;ƙf;lt xált, ;ƙf;dflw xált, ;źfan+ xált,
jLl/oan+ û xált, ;ltan+ xált, ;dflwan+ xált, kţfan+ xált, lxl/an+ xált, cáųƍan+ xált, cnáeá xált, cbá;á
xált, cdáxá xált, cgleŢĕ xált, cƓfkfbá xált, ;ƙflblŪ xált, lx/L xált, cáųƍ+ xált, sĕokƧlź û xált,
lrųkƧlź û xált, sĕonx'tf xált, lrųnx'tf xált, sĕod'b'tf xált, lrųd'b'tf xált, sĕosƙţtf xált, lrųsƙţtf
xált, sĕokfu'ţtf xált, lrųkfu'ţtf xált, sĕo'h'stf û xált, lrų'h'stf û xált, ;lt xált, ;ƕhţ+ xált, ;d±yëf
xált, ljkƧgf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]

11
wƙf s';nf.
2= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
3= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+
;ft+ ;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
4= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ
;do] ;ţf xált.
5= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ û _ co+
tƸƨ ;do] r]tgf xált.
6= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
7= stdá tƸƨ ;do] ljtŊþá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf ;ƙf;Řƍá
_ co+ tƸƨ ;do] ljtŊþá xált.
8= stdá tƸƨ ;do] ljrf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] rf/á ljrf/á cg'ljrf/á pkljrf/á lrųƧ cg';ƈfgtf
cg'k]ŋgtf _ co+ tƸƨ ;do] ljrf/á xált.
9= stdf tƸƨ ;do] kLlt xáltĠ of tƸƨ ;do] kLlt kfdáş+ cfdábgf kdábgf xf;á kxf;á ljlų cábŕ+
cųdgtf lrųƧ _ co+ tƸƨ ;do] kLlt xált.
10= std+ tƸƨ ;do] ;'v+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;'v+ xált.
11= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
12= std+ tƸƨ ;do] ;lźlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;źf ;Źxgf cásƍgf cleƍ;fbá ;źf ;lźlƇo+ ;źfan+ _
Ob+ tƸƨ ;do] ;lźlƇo+ xált.
13= std+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá û lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL û yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
;ƙfjfofdá _ Ob+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xált.
14= std+ tƸƨ ;do] ;ltlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ltlƇo+ xált.
15= std+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xált.
16= std+ tƸƨ ;do] klţlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ Ob+ tƸƨ ;do] klţlƇo+
xált.
17= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
18= std+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xált.
19= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf û jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált.
20= stdf tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ
xált.
21= stdá tƸƨ ;do] ;ƙf;Řƍá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf
;ƙf;Řƍá _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;Řƍá xált.

12
22= stdá tƸƨ ;do] ;ƙfjfofdá xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
;ƙfjfofdá _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙfjfofdá xált.
23= stdf tƸƨ ;do] ;ƙf;lt xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;lt xált.
24= stdá tƸƨ ;do] ;ƙf;dflw xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;dflw xált.
25= std+ tƸƨ ;do] ;źfan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;źf ;Źxgf cásƍgf cleƍ;fbá ;źf ;lźlƇo+ ;źfan+ _
Ob+ tƸƨ ;do] ;źfan+ xált.
26= std+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá pƧfxá
pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+ ;ƙfjfofdá _
Ob+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xált.
27= std+ tƸƨ ;do] ;ltan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ltan+ xált.
28= std+ tƸƨ ;do] ;dflwan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwan+ xált.
29= std+ tƸƨ ;do] kţfan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ Ob+ tƸƨ ;do] kţfan+
xált.
30= std+ tƸƨ ;do] lxl/an+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lx/Lolt lxl/lotƑ]g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] lxl/an+ xált.
31= std+ tƸƨ ;do] cáųƍan+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] cáųƍlt cáųlƍtƑ]g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] cáųƍan+ xált.
32= stdá tƸƨ ;do] cnáeá xáltĠ oá tƸƨ ;do] cnáeá cn'ưgf cn'lưtų+ c;f/f±uëf c;f/şgf c;f/lştų+
cgleŢĕ cnáeá s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cnáeá xált.
33= stdá tƸƨ ;do] cbá;á xáltĠ oá tƸƨ ;do] cbá;á cb'Ƨgf cb'lƧtų+ û cƓfkfbá cƓfkşá cbá;á
s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cbá;á xáltĠ
34= stdá tƸƨ ;do] cdáxá xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ cdáxá s';nd"n+ _ co+ tƸƨ
;do] cdáxá xált.
35= stdf tƸƨ ;do] cgleŢĕ xáltĠ oá tƸƨ ;do] cnáeá cn'ưgf cn'lưtų+ c;f/f±uëf c;f/şgf c;f/lştų+
cgleŢĕ cnáeá s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cgleŢĕ xált.
36= stdá tƸƨ ;do] cƓfkfbá xáltĠ oá tƸƨ ;do] cbá;á cb'Ƨgf cb'lƧtų+ cƓfkfbá cƓfkşá cbá;á
s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cƓfkfbá xált.
37= stdf tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ
xált.
38= stdf tƸƨ ;do] lx/L xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lx/Lolt lxl/lotƑ]g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ co+ tƸƨ ;do] lx/L xált.
39= std+ tƸƨ ;do] cáųƍ+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] cáųƍlt cáųlƍtƑ]g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] cáųƍ+ xált.
40= stdf tƸƨ ;do] sĕokƧlź xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ kƧlź klkƧlź û
kƧƘgf klkƧƘgf û klkƧlƘtų+ û _ co+ tƸƨ ;do] sĕokƧlź xált.

13
41= stdf tƸƨ ;do] lrųkƧlź xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ kƧlź klkƧlź kƧƘgf klkƧƘgf
klkƧlƘtų+ _ co+ tƸƨ ;do] lrųkƧlź xált.
42= stdf tƸƨ ;do] sĕonx'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ nx'tf nx'kl/)fdtf
cbƈgtf cljŴgtf _ co+ tƸƨ ;do] sĕonx'tf xált.
43= stdf tƸƨ ;do] lrųnx'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ nx'tf nx'kl/)fdtf cbƈgtf cljŴgtf _
co+ tƸƨ ;do] lrųnx'tf xált.
44= stdf tƸƨ ;do] sĕod'b'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ d'b'tf dŹjtf csŋńtf
cslygtf _ co+ tƸƨ ;do] sĕod'b'tf xált.
45= stdf tƸƨ ;do] lrųd'b'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ d'b'tf dŹjtf csŋńtf cslygtf _ co+
tƸƨ ;do] lrųd'b'tf xált.
46= stdf tƸƨ ;do] sĕosƙţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ sƙţtf sƙţų+
sƙţefjá _ co+ tƸƨ ;do] sĕosƙţtf xált.
47= stdf tƸƨ ;do] lrųsƙţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ sƙţtf sƙţų+ sƙţefjá _ co+ tƸƨ ;do]
lrųsƙţtf xált.
48= stdf tƸƨ ;do] sĕokfu'ţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ ku')tf ku')ų+
ku')efjá _ co+ tƸƨ ;do] sĕokfu'ţtf xált.
49= stdf tƸƨ ;do] lrųkfu'ţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ ku')tf ku')ų+ ku')efjá _ co+ tƸƨ
;do] lrųkfu'ţtf xált.
50= stdf tƸƨ ;do] sĕo'h'stf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ ph'tf ph'stf clhƛtf
cjŘtf cs'lntf _ co+ tƸƨ ;do] sĕo'h'stf xált.
51= stdf tƸƨ ;do] lrų'h'stf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ ph'tf ph'stf clhƛtf cjŘtf cs'lntf
_ co+ tƸƨ ;do] lrų'h'stf xált.
52= stdf tƸƨ ;do] ;lt xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt _ co+ tƸƨ ;do] ;lt xált.
53= std+ tƸƨ ;do] ;ƕhţ+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ƕhţ+
xált.
54= stdá tƸƨ ;do] ;d±yëf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] ;d±yëf xált.
55= stdf tƸƨ ;do] ljkƧgf xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ tƸƨ ;do] ljkƧgf
xált.
56= stdá tƸƨ ;do] kƮfxá xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá pƧfxá
pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+ ;ƙfjfofdá _
co+ tƸƨ ;do] kƮfxá xált.
57= stdá tƸƨ ;do] cljŋ]ká xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] cljŋ]ká xált.
o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.

kbefhgLo+.

k&def)jf/á.

14
s]ĕŪf;jf/á
58= tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg
xálƃ, kťlśs+þ ´fg+ xált, kťlśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált, Psĕ j]bgf xált, Psĕ
;ţf xált, Psĕ r]tgf xált, Ps+þ lrų+ xált, Ps]ĕ j]bgfŋƈá xált, Ps]ĕ ;ţfŋƈá xált, Ps]ĕ ;řf/ŋƈá xált, Ps]ĕ
ljţf)ŋƈá xált, Ps+þ dgfotg+ xált, Ps+þ dlglƇo+ xált, Psĕ dgáljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft'
xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.
59= std] tƸƨ ;do] rųf/á vƈf xálƃĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá.
60= stdá tƸƨ ;do] j]bgfŋƈá xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgfŋƈá xált.
61= stdá tƸƨ ;do] ;ţfŋƈá xáltĠ of tƸƨ ;do] ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ţfŋƈá xált.
62= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+
;ltlƇo+ ;dflwlƇo+ klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙf;Řƍá ;ƙfjfofdá ;ƙf;lt ;ƙf;dflw ;źfan+ jLl/oan+ ;ltan+
;dflwan+ kţfan+ lxl/an+ cáųƍan+ cnáeá cbá;á cdáxá cgleŢĕ cƓfkfbá ;ƙflblŪ lx/L cáųƍ+ sĕokƧlź lrųkƧlź
sĕonx'tf lrųnx'tf sĕod'b'tf lrųd'b'tf sĕosƙţtf lrųsƙţtf sĕokfu'ţtf lrųkfu'ţtf sĕo'h'stf lrų'h'stf ;lt ;ƕhţ+
;d±yëf ljkƧgf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf û j]bgfŋƈ+ &k]ŷf
;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált.
63= stdá tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈá xált o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ co+ tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈá xált.

Od] tƸƨ ;do] rųf/á vƈf xálƃ.

64= stdflg tƸƨ ;do] ƀfotgflg xálƃĠ dgfotg+ wƙfotg+.


65= std+ tƸƨ ;do] dgfotg+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dgfotg+ xált.
66= std+ tƸƨ ;do] wƙfotg+ xáltĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Ob+ tƸƨ ;do] wƙfotg+ xált.

Odflg tƸƨ ;do] ƀfotgflg xálƃ.

67= stdf tƸƨ ;do] ƀ] wft'oá xálƃĠ dgáljţf)wft', wƙwft'.


68= stdf tƸƨ ;do] dgáljţf)wft' xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ co+ tƸƨ ;do] dgáljţf)wft' xált.
69= stdf tƸƨ ;do] wƙwft' xáltĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ co+ tƸƨ ;do] wƙwft' xált.

Odf tƸƨ ;do] ƀ] wft'oá xálƃ.

70= std] tƸƨ ;do] toá cfxf/f xálƃĠ mþƧfxf/á, dgá;ť]tgfxf/á ljţf)fxf/á.
71= stdá tƸƨ ;do] mþƧfxf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧfxf/á
xált.
72= stdá tƸƨ ;do] dgá;ť]tgfxf/á xáltĠ of tƸƨ ;do] r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+ tƸƨ ;do]
dgá;ť]tgfxf/á xált.
73= stdá tƸƨ ;do] ljţf)fxf/á xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ co+ tƸƨ ;do] ljţf)fxf/á xált.

Od] tƸƨ ;do] toá cfxf/f xálƃ.

15
74= stdflg tƸƨ ;do] clŪlƇoflg xálƃĠ ;lźlƇo+, jLl/lolƇo+, ;ltlƇo+, ;dflwlƇo+, klţlƇo+, dlglƇo+,
;ádglƧlƇo+, hËljltlƇo+.
75= std+ tƸƨ ;do] ;lźlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;źf ;Źxgf cásƍgf cleƍ;fbá ;źf ;lźlƇo+ ;źfan+ _
Ob+ tƸƨ ;do] ;lźlƇo+ xált.
76= std+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
;ƙfjfofdá _ Ob+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xált.
77= std+ tƸƨ ;do] ;ltlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ltlƇo+ xált.
78= std+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xált.
79= std+ tƸƨ ;do] klţlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ Ob+ tƸƨ ;do] klţlƇo+
xált.
80= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
81= std+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xált.
82= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált

Odflg tƸƨ ;do] clŪlƇoflg xálƃ.

83= std+ tƸƨ ;do] kťlśs+þ ´fg+ xáltĠ ljtŊþá, ljrf/á, kLlt, ;'v+, lrųƧ]sƮtf.
84= stdá tƸƨ ;do] ljtŊþá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf
;ƙf;Řƍá _ co+ tƸƨ ;do] ljtŊþá xált.
85= stdá tƸƨ ;do] ljrf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] rf/á ljrf/á cg'ljrf/á pkljrf/á lrųƧ cg';ƈfgtf
cg'k]ŋgtf _ co+ tƸƨ ;do] ljrf/á xált.
86= stdf tƸƨ ;do] kLlt xáltĠ of tƸƨ ;do] kLlt kfdáş+ cfdábgf kdábgf xf;á kxf;á ljlų cábŕ+
cųdgtf lrųƧ _ co+ tƸƨ ;do] kLlt xált.
87= std+ tƸƨ ;do] ;'v+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;'v+ xált.
88= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.

Ob+ tƸƨ ;do] kťlśs+þ ´fg+ xált.

89= stdá tƸƨ ;do] kťlśs]ĕ d±Ʈëf xáltĠ ;ƙflblŪ, ;ƙf;Řƍá, ;ƙfjfofdá, ;ƙf;lt, ;ƙf;dflw.
90= stdf tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ
xált.
91= stdá tƸƨ ;do] ;ƙf;Řƍá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf
;ƙf;Řƍá _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;Řƍá xált.
92= stdá tƸƨ ;do] ;ƙfjfofdá xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá

16
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
;ƙfjfofdá _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙfjfofdá xált.
93= stdf tƸƨ ;do] ;ƙf;lt xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;lt xált.
94= stdá tƸƨ ;do] ;ƙf;dflw xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;dflw xált.

co+ tƸƨ ;do] kťlśs]ĕ d±Ʈëf xált.

95= stdflg tƸƨ ;do] ;ų anflg xálƃĠ ;źfan+, jLl/oan+, ;ltan+, ;dflwan+, kţfan+, lxl/an+,
cáųƍan+.
96= std+ tƸƨ ;do] ;źfan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;źf ;Źxgf cásƍgf cleƍ;fbá ;źf ;lźlƇo+ ;źfan+ _
Ob+ tƸƨ ;do] ;źfan+ xált.
97= std+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá pƧfxá
pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+ ;ƙfjfofdá _
Ob+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xált.
98= std+ tƸƨ ;do] ;ltan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ltan+ xált.
99= std+ tƸƨ ;do] ;dflwan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwan+ xált.
100= std+ tƸƨ ;do] kţfan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ Ob+ tƸƨ ;do] kţfan+
xált.
101= std+ tƸƨ ;do] lxl/an+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lx/Lolt lxl/lotƑ]g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] lxl/an+ xált.
102= std+ tƸƨ ;do] cáųƍan+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] cáųƍlt cáųlƍtƑ]g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] cáųƍan+ xált.

Odflg tƸƨ ;do] ;ų anflg xálƃ.

103= std] tƸƨ ;do] toá x]t" xálƃĠ cnáeá, cbá;á, cdáxá.
104= stdá tƸƨ ;do] cnáeá xáltĠ oá tƸƨ ;do] cnáeá cn'ưgf cn'lưtų+ c;f/f±uëf c;f/şgf c;f/lştų+
cgleŢĕ cnáeá s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cnáeá xált.
105= stdá tƸƨ ;do] cbá;á xáltĠ oá tƸƨ ;do] cbá;á cb'Ƨgf cb'lƧtų+ cƓfkfbá cƓfkşá cbá;á
s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cbá;á xált.
106= stdá tƸƨ ;do] cdáxá xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ tƸƨ
;do] cdáxá xált.

Od] tƸƨ ;do] toá x]t" xálƃ.

107= stdá tƸƨ ;do] Ps]ĕ mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+mþl' ;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] Ps]ĕ mþƧá
xált.
108= stdf tƸƨ ;do] Psĕ j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] Psĕ j]bgf xált.
109= stdf tƸƨ ;do] Psĕ ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ ;do] Psĕ ;ţf

17
xált.
110= stdf tƸƨ ;do] Psĕ r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+ tƸƨ ;do] Psĕ r]tgf
xált.
111= std+ tƸƨ ;do] Ps+þ lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] Ps+þ lrų+ xált.
112= stdá tƸƨ ;do] Ps]ĕ j]bgfŋƈá xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+
j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] Ps]ĕ j]bgfŋƈá xált.
113= stdá tƸƨ ;do] Ps]ĕ ;ţfŋƈá xáltĠ of tƸƨ ;do] ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ ;do] Ps]ĕ
;ţfŋƈá xált.
114= stdá tƸƨ ;do] Ps]ĕ ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+
;ltlƇo+ ;dflwlƇo+ klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙf;Řƍá ;ƙfjfofdá ;ƙf;lt ;ƙf;dflw ;źfan+ jLl/oan+ ;ltan+
;dflwan+ kţfan+ lxl/an+ cáųƍan+ cnáeá cbá;á cdáxá cgleŢĕ cƓfkfbá ;ƙflblŪ lx/L cáųƍ+ sĕokƧlź lrųkƧlź
sĕonx'tf lrųnx'tf sĕod'b'tf lrųd'b'tf sĕosƙţtf lrųsƙţtf sĕokfu'ţtf lrųkfu'ţtf sĕo'h'stf lrų'h'stf ;lt ;ƕhţ+
;d±yëf ljkƧgf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf
;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] Ps]ĕ ;řf/ŋƈá xált.
115= stdá tƸƨ ;do] Ps]ĕ ljţf)ŋƈá xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+
dlglƇo+ ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ co+ tƸƨ ;do] Ps]ĕ ljţf)ŋƈá xált.
116= std+ tƸƨ ;do] Ps+þ dgfotg+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] Ps+þ dgfotg+ xált.
117= std+ tƸƨ ;do] Ps+þ dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] Ps+þ dlglƇo+ xált.
118= stdf tƸƨ ;do] Psĕ dgáljţf)wft' xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+
dlglƇo+ ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ co+ tƸƨ ;do] Psĕ dgáljţf)wft' xált.
119= std+ tƸƨ ;do] Ps+þ wƙfotg+ xáltĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá ;řf/ŋƈá _ Ob+ tƸƨ ;do] Ps+þ wƙfotg+
xált.
120= stdf tƸƨ ;do] Psĕ wƙwft' xáltĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ co+ tƸƨ ;do] Psĕ wƙwft'
xált.
o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.

s]ĕŪf;jf/á.

;'ţtjf/á
121= tƸƨ ±vëf kg ;do] wƙf xálƃ, vƈf xálƃ, cfotgflg xálƃ, wft'oá xálƃ, cfxf/f xálƃ, OlƇoflg
xálƃ, ´fg+ xált, d±Ʈëf xált, anflg xálƃ, x]t" xálƃ, mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált,
j]bgfŋƈá xált, ;ţfŋƈá xált, ;řf/ŋƈá xált, ljţf)ŋƈá xált, dgfotg+ xált, dlglƇo+ xált, dgáljţf)wft' xált,
wƙfotg+ xált, wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.
122= std] tƸƨ ;do] wƙf xálƃĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] tƸƨ ;do] wƙf xálƃ.
123= std] tƸƨ ;do] vƈf xálƃĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] tƸƨ ;do] vƈf xálƃ.
124= stdflg tƸƨ ;do] cfotgflg xálƃĠ dgfotg+, wƙfotg+ _ Odflg tƸƨ ;do] cfotgflg xálƃ.
125= stdf tƸƨ ;do] wft'oá xálƃĠ dgáljţf)wft', wƙwft' _ Odf tƸƨ ;do] wft'oá xálƃ.
126= std] tƸƨ ;do] cfxf/f xálƃĠ mþƧfxf/á, dgá;ť]tgfxf/á, ljţf)fxf/á _ Od] tƸƨ ;do] cfxf/f
xálƃ.
127= stdflg tƸƨ ;do] OlƇoflg xálƃĠ ;lźlƇo+, jLl/lolƇo+, ;ltlƇo+, ;dflwlƇo+, klţlƇo+, dlglƇo+,

18
;ádglƧlƇo+, hËljltlƇo+ _ Odflg tƸƨ ;do] OlƇoflg xálƃ.
128= std+ tƸƨ ;do] ´fg+ xáltĠ ljtŊþá, ljrf/á, kLlt, ;'v+, lrųƧ]sƮtf _ Ob+ tƸƨ ;do] ´fg+ xált.
129= stdá tƸƨ ;do] d±Ʈëf xáltĠ ;ƙflblŪ, ;ƙf;Řƍá, ;ƙfjfofdá, ;ƙf;lt, ;ƙf;dflw _ co+ tƸƨ ;do]
d±Ʈëf xált.
130= stdflg tƸƨ ;do] anflg xálƃĠ ;źfan+, jLl/oan+, ;ltan+, ;dflwan+, kţfan+, lxl/an+,
cáųƍan+ _ Odflg tƸƨ ;do] anflg xálƃ.
131= std] tƸƨ ;do] x]t" xálƃĠ cnáeá, cbá;á, cdáxá _ Od] tƸƨ ;do] x]t" xálƃ.
132= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
133= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
134= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] ;ţf xált.
135= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ
136= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xált»k]0 Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
137= stdá tƸƨ ;do] j]bgfŋƈá xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] j]bgfŋƈá xált.
138= stdá tƸƨ ;do] ;ţfŋƈá xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] ;ţfŋƈá xált.
139= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált.
140= stdá tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈá xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈá xált.
141= std+ tƸƨ ;do] dgfotg+ xált»k]0 Ob+ tƸƨ ;do] dgfotg+ xált.
142= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált»k]0 Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
143= stdf tƸƨ ;do] dgáljţf)wft' xált»k]0 co+ tƸƨ ;do] dgáljţf)wft' xált.
144= std+ tƸƨ ;do] wƙfotg+ xáltĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Ob+ tƸƨ ;do] wƙfotg+ xált.
145= stdf tƸƨ ;do] wƙwft' xáltĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ co+ tƸƨ ;do] wƙwft' xált.
o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.

;'ţtjf/á.

k&d+ lrų+.

146= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ `f);ƕo'ų+ ;;řf/]g
¿kf/ƙ)+ jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

b'lto+ lrų+.

147= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ `f)ljƍo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált,
;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált,
;ƙf;Řƍá xált, ;ƙfjfofdá xált, ;ƙf;lt xált, ;ƙf;dflw xált, ;źfan+ xált, jLl/oan+ xált, ;ltan+ xált,
;dflwan+ xált, lxl/an+ xált, cáųƍan+ xált, cnáeá xált, cbá;á xált, cgleŢĕ xált, cƓfkfbá xált, lx/L xált,
cáųƍ+ xált, sĕokƧlź xált, lrųkƧlź xált, sĕonx'tf xált, lrųnx'tf xált, sĕod'b'tf xált, lrųd'b'tf xált,
sĕosƙţtf xált, lrųsƙţtf xált, sĕokfu'ţtf xált, lrųkfu'ţtf xált, sĕo'h'stf xált, lrų'h'stf xált, ;lt xált,
;d±yëf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf
s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, ;lųlƇoflg xálƃ

19
kťlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, % anflg xálƃ, ƀ] x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ
wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
148= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+
;ltlƇo+ ;dflwlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙf;Řƍá ;ƙfjfofdá ;ƙf;lt ;ƙf;dflw ;źfan+ jLl/oan+ ;ltan+ ;dflwan+ lxl/an+
cáųƍan+ cnáeá cbá;á cgleŢĕ cƓfkfbá lx/L cáųƍ+ sĕokƧlź lrųkƧlź sĕonx'tf lrųnx'tf sĕod'b'tf lrųd'b'tf
sĕosƙţtf lrųsƙţtf sĕokfu'ţtf lrųkfu'ţtf sĕo'h'stf lrų'h'stf ;lt ;d±yëf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do]
cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

tlto+ lrų+.

149= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ `f)ljƍo'ų+ ;;řf/]g
¿kf/ƙ)+ jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rt'Ŵ+ lrų+.

150= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ `f);ƕo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, ;lźlƇo+ xált,
jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált,
;ƙflblŪ xált, ;ƙf;Řƍá xált, ;ƙfjfofdá xált, ;ƙf;lt xált, ;ƙf;dflw xált, ;źfan+ xált, jLl/oan+ xált,
;ltan+ xált, ;dflwan+ xált, kţfan+ xált, lxl/an+ xált, cáųƍan+ xált, cnáeá xált, cbá;á xált, cdáxá xált,
cgleŢĕ xált, cƓfkfbá xált, ;ƙflblŪ xált, lx/L xált, cáųƍ+ xált, sĕokƧlź xált, lrųkƧlź xált, sĕonx'tf
xált, lrųnx'tf xált, sĕod'b'tf xált, lrųd'b'tf xált, sĕosƙţtf xált, lrųsƙţtf xált sĕokfu'ţtf xált,
lrųkfu'ţtf xált, sĕo'h'stf xált, lrų'h'stf xált, ;lt xált, ;ƕhţ+ xált, ;d±yëf xált, ljkƧgf xált, kƮfxá
xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.
151= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
152= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+
r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált»k]0.
153= stdf tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xált»k]0.
154= std+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf
c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg xálƃ,
rt'/lśs+þ ´fg+ xált, kťlśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
155= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+
;dflwlƇo+ klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙf;Řƍá ;ƙfjfofdá ;ƙf;lt ;ƙf;dflw ;źfan+ jLl/oan+ ;ltan+ ;dflwan+
kţfan+ lxl/an+ cáųƍan+ cnáeá cbá;á cdáxá cgleŢĕ cƓfkfbá ;ƙflblŪ lx/L cáųƍ+ sĕokƧlź lrųkƧlź sĕonx'tf
lrųnx'tf sĕod'b'tf lrųd'b'tf sĕosƙţtf lrųsƙţtf sĕokfu'ţtf lrųkfu'ţtf sĕo'h'stf lrų'h'stf ;lt ;ƕhţ+ ;d±yëf
ljkƧgf kƮfxá cljŋ]ká.
o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+
_ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

kťd+ lrų+.

156= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ `f);ƕo'ų+ ;;řf/]g
¿kf/ƙ)+ jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

20
%Ū+ lrų+.

157= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ `f)ljƍo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, ;lźlƇo+ xált,
jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ;ƙf;Řƍá xált,
;ƙfjfofdá xált, ;ƙf;lt xált, ;ƙf;dflw xált, ;źfan+ xált, jLl/oan+ xált, ;ltan+ xált, ;dflwan+ xált,
lxl/an+ xált, cáųƍan+ xált, cnáeá xált, cbá;á xált, cgleŢĕ xált, cƓfkfbá xált, lx/L xált, cáųƍ+ xált,
sĕokƧlź xált, lrųkƧlź xált, sĕonx'tf xált, lrųnx'tf xált, sĕod'b'tf xált, lrųd'b'tf xált, sĕosƙţtf xált,
lrųsƙţtf xált, sĕokfu'ţtf xált lrųkfu'ţtf xált, sĕo'h'stf xált, lrų'h'stf xált, ;lt xált, ;d±yëf xált,
kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ ;lųlƇoflg xálƃ,
rt'/lśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált % anflg xálƃ, ƀ] x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ
wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
158= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+
;dflwlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙf;Řƍá ;ƙfjfofdá ;ƙf;lt ;ƙf;dflw ;źfan+ jLl/oan+ ;ltan+ ;dflwan+ lxl/an+ cáųƍan+
cnáeá cbá;á cgleŢĕ cƓfkfbá lx/L cáųƍ+ sĕokƧlź lrųkƧlź sĕonx'tf lrųnx'tf sĕod'b'tf lrųd'b'tf sĕosƙţtf
lrųsƙţtf sĕokfu'ţtf lrųkfu'ţtf sĕo'hs' tf lrų'h'stf ;lt ;d±yëf kƮfxá cljŋ]ká.
o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _
co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

;ųd+ lrų+.

159= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ `f)ljƍo'ų+ ;;řf/]g
¿kf/ƙ)+ jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

cŪd+ lrų+.

cŪ sĕdfjr/dxfs';nlrųflg.

b'ltoef)jf/á.

¿kfjr/s';n+

rt'Ŋþgoá
160= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx ljljŝ cs';n]lx wƙ]lx ;ljtŊ+þ
;ljrf/+ ljj]sh+ kLlt;'v+ k&d+ ´fg+ û pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od]
wƙf s';nf.
161= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df cŢų+ ;ƕ;fbg+ r]t;á
Ps]ĕlbefj+ cljtŊ+þ cljrf/+ ;dflwh+ kLlt;'v+ b'lto+ ´fg+ û pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált, ;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált,
;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált,
;ƙfjfofdá xált»k]0 kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg xálƃ,

21
ltjlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
162= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf kLlt lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+ ;dflwlƇo+
klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙfjfofdá»k]0 kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá
wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
163= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt kLltof r lj/fuf pk]ŋs]ĕ r ljx/lt ;tá r
;ƕhĕgá ;'vť sĕo]g kl;+j]b]lt, o+ t+ cl/of cflrŋlƃ _ æpk]ŋs]ĕ ;ltdf ;'vljxf/LÆlt tlto+ ´fg+ û pk;ƕş ljx/lt
kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált,
;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált,
hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált, ;ƙfjfofdá xált»k]0 kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg xálƃ,
b'jlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
164= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+ ;dflwlƇo+
klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙfjfofdá»k]0 kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá
wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
165= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;'vƧ r kxfgf b'ŋƧ r kxfgf k'Ƒ]j
;ádgƧbádgƧfg+ cŴśdf cb'ŋd;'v+ pk]ŋĕ;ltkfl/;'Ƹź rt'Ŵ+ ´fg+ û pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált
j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, ;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált,
;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált,
;ƙfjfofdá xált»k]0 kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg xálƃ,
b'jlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ
wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
166= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+ ;dflwlƇo+
klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙfjfofdá»k]0 kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá
wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rt'Ŋþgoá.

kťsgoá
167= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
kyjLsl;)+ _ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
168= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cljtŊ+þ ljrf/dų+ ;dflwh+ kLlt;'v+ b'lto+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljrf/á xált,
kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált, ;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+
xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált, ;ƙfjfofdá xált»k]0 kƮfxá xált, cljŋ]ká
xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg xálƃ,
rt'/lśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
169= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+
;dflwlƇo+ klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙfjfofdá»k]0 kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf
c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
170= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 tlto+ ´fg+ pk;ƕş

22
ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, kLlt xált, ;'v+ xált,
lrųƧ]sƮtf xált, ;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált,
;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált, ;ƙfjfofdá xált»k]0 kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg xálƃ,
ltjlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
171= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf kLlt lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+ ;dflwlƇo+
klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙfjfofdá»k]0 kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá
wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
172= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt kLltof r lj/fuf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf
xált, ;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+
xált, hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált, ;ƙfjfofdá xált»k]0 kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk
clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg
xálƃ, b'jlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+
xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
173= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+ ;dflwlƇo+
klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙfjfofdá»k]0 kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá
wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
174= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;'vƧ r kxfgf»k]0 kťd+ ´fg+ û pk;ƕş
ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf
xált, ;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+
xált, hËljltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált, ;ƙfjfofdá xált»k]0 kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk
clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, clŪlƇoflg xálƃ,
b'jlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
175= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+ ;ltlƇo+ ;dflwlƇo+
klţlƇo+ hËljltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙfjfofdá»k]0 kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá
wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

kťsgoá.

rtƧá klkbf
176= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ û bƈfleţ+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
177= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
178= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ û bƈfleţ+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
179= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ lvƍfleţ+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf»k]0.
180= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0
tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kyjLsl;)+»k]0

23
b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ kyjLsl;)+ _ tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rtƧá klkbf.

rųfl/ cf/ƙ)flg
181= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
182= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+ _ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
183= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
184= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
185= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0
tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0
kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do]
mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rųfl/ cf/ƙ)flg.

;áń;ŋų's+þ
186= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
187= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
188= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
189= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
190= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
191= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx »k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
192= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
193= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
194= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
195= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
196= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt

24
;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
197= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.
198= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
199= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
200= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
201= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
202= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0
tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+
kyjLsl;)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ kyjLsl;)+ _ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

;áń;ŋų's+þ.

cŪsl;)+ ;áń;ŋų's+þ
203= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
cfkásl;)+»k]0 t]h]ĕsl;)+»k]0 jfoásl;)+»k]0 gLnsl;)+»k]0 kLtsl;)+»k]0 nálxtsl;)+»k]0 cábftsl;)+, tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

cŪsl;)+ ;áń;ŋų's+þ.

cleefotgflg kl/ųflg
204= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg tflg
clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕdl] x»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
205= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+ »k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rtƧá klkbf
206= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá

25
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
207= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
208= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
209= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
210= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ »k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+»k]0
;'vklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rtƧá klkbf.

ƀ] cf/ƙ)flg
211= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
212= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
213= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+»k]0 cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

ƀ] cf/ƙ)flg.

cŪŋų's+þ
214= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+,
tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
215= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+
kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
216= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+,
tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
217= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+
kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

26
218= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+,
tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
219= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+
kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
220= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+,
tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
221= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+
kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
222= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+
kl/ųf/ƙ)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+»k]0 ;'vklkb+
bƈfleţ+ kl/ų+ kl/ųf/ƙ)+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+
kl/ųf/ƙ)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ kl/ųf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.

cŪŋų's+þ.

Oblƕ cŪŋų's+þ
223= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg
;'jŰb'ƑŰflg, tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
224= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kl/ųflg
;'jŰb'ƑŰflg tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+
´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.

Oblƕ cŪŋų's+þ.

cƍdf)flg
225= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
226= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rtƧá klkbf
227= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

27
228= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
229= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
230= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
231= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+»k]0
;'vklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rtƧá klkbf.

ƀ] cf/ƙ)flg
232= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
233= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
234= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+»k]0 cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

ƀ] cf/ƙ)flg.

ck/lƕ cŪŋų's+þ
235= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
236= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
237= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
238= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
239= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+

28
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
240= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
241= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
242= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+
cƍdf)f/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
243= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg,
tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+
´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+
cƍdf)f/ƙ)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+»k]0
;'vklkb+ bƈfleţ+ kl/ų+ cƍdf)f/ƙ)+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ kl/ų+
cƍdf)f/ƙ)+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍdf)+ cƍdf)f/ƙ)+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.

ck/lƕ cŪŋų's+þ.

Oblƕ cŪŋų's+þ
244= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg
;'jŰb'ƑŰflg, tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
245= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt cƍdf)flg
;'jŰb'ƑŰflg, tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+
´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.

Oblƕ cŪŋų's+þ.

246= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt gLnflg
gLnjŰflg gLnlgbƧgflg gLnlgef;flg, tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
247= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt kLtflg
kLtjŰflg kLtlgbƧgflg kLtlgef;flg»k]0 nálxtsĕlg nálxtsjŰflg nálxtslgbƧgflg nálxtslgef;flg»k]0
cábftflg cábftjŰflg cábftlgbƧgflg cábftlgef;flg, tflg clee'Ɯ hĕgfld kƧfdLlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

Odflglk cleefotgflg ;áń;ŋų'sĕlg.

tLl) ljdáŋĕlg ;áń;ŋų'sĕlg


248= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ¿kL ¿kflg kƧlt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
249= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cŢų+ c¿k;ţL alxźf ¿kflg kƧlt ljljŝ]j

29
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
250= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;'elƃ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

Odflglk tLl) ljdáŋĕlg ;áń;ŋų'sĕlg.

rųfl/ Ɣƪljxf/´fgflg ;áń;ŋų'sĕlg


251= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
d]ųf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
252= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt d]ųf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
253= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt kLltof r lj/fuf»k]0 tlto+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt d]ųf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
254= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
d]ųf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
255= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt cljtŊ+þ ljrf/dų+ ;dflwh+ kLlt;'v+ b'lto+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt d]ųf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
256= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 tlto+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt d]ųf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
257= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt kLltof r lj/fuf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt d]ųf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
258= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
s?)f;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
259= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0
tlto+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt s?)f;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
260= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
d'lbtf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
261= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0
tlto+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt d'lbtf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
262= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
pk]ŋĕ;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rųfl/ Ɣƪljxf/´fgflg û ;áń;ŋų'sĕlg.

c;'e´fg+ ;áń;ŋų's+þ
263= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
pź‡dfts;ţf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
264= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
ljgLns;ţf;xut+»k]0 ljk'Ƒs;ţf;xut+»k]0 ljlŞŹs;ţf;xut+»k]0 ljŋĕlots;ţf;xut+»k]0
ljlŋųs;ţf;xut+»k]0 xtljlŋųs;ţf;xut+»k]0 nálxts;ţf;xut+»k]0 k'ńjs;ţf;xut+ û »k]0
clŪs;ţf;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

30
c;'e´fg+ û ;áń;ŋų's+þ.

¿kfjr/s';n+.

c¿kfjr/s';n+

rųfl/ c¿k´fgflg û ;áń;ŋų'sĕlg


265= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á ¿k;ţfg+ ;dltŊþdf kl#;ţfg+ cŴśdf
gfgų;ţfg+ cdgl;sĕ/f cfsĕ;fgťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt pk]ŋĕ;xut+, tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
266= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á cfsĕ;fgťfotg+ ;dltŊþƙ
ljţf)ťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt pk]ŋĕ;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
267= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á ljţf)ťfotg+ ;dltŊþƙ
cflsťţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt pk]ŋ;ĕ xut+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
268= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á cflsťţfotg+ ;dltŊþƙ
g]j;ţfgf;ţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt pk]ŋĕ;xut+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

rųfl/ c¿k´fgflg ;áń;ŋų'sĕlg.

c¿kfjr/s';n+.

t]e"dss';n+

sĕdfjr/s';n+
269= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ `f);ƕo'ų+ xLg+»k]0
dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+
xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.
270= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/+ s';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ `f);ƕo'ų+ ;;řf/]g»k]0
;ádgƧ;xut+ `f)ljƍo'ų+»k]0 ;ádgƧ;xut+ `f)ljƍo'ų+ ;;řf/]g»k]0 pk]ŋĕ;xut+ `f);ƕo'ų+»k]0 pk]ŋĕ;xut+
`f);ƕo'ų+ ;;řf/]g»k]0 pk]ŋĕ;xut+ `f)ljƍo'ų+»k]0 pk]ŋĕ;xut+ `f)ljƍo'ų+ ;;řf/]g xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

sĕdfjr/s';n+.

31
¿kfjr/s';n+
271= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
kyjLsl;)+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0
jLd+;flwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
272= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0
tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0
dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.

¿kfjr/s';n+.

c¿kfjr/s';n+
273= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á ¿k;ţfg+ ;dltŊþdf kl#;ţfg+ cŴśdf
gfgų;ţfg+ cdgl;sĕ/f cfsĕ;fgťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt xLg+»k]0
dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+
xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
s';nf.
274= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á cfsĕ;fgťfotg+ ;dltŊþƙ
ljţf)ťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
%Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
jLd+;flwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
275= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á ljţf)ťfotg+ ;dltŊþƙ
cflsťţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
%Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
jLd+;flwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
276= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á cflsťţfotg+ ;dltŊþƙ
g]j;ţfgf;ţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
%Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+»k]0 %Ɔflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0
k)Lt+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+»k]0
jLd+;flwkt]Ɯ+ xLg+»k]0 dlŢd+»k]0 k)Lt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

c¿kfjr/s';n+.

nás'ų/s';n+

;'lźsklkbf
277= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo

32
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált,
;lźlƇo+ xált, jLl/lolƇo+ xált, ;ltlƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, klţlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált,
hËljltlƇo+ xált, cgţftţƧfdLltlƇo+ xált, ;ƙflblŪ xált, ;ƙf;Řƍá xált, ;ƙfjfrf xált, ;ƙfsƙƃá xált,
;ƙfcfhËjá xált, ;ƙfjfofdá xált, ;ƙf;lt xált, ;ƙf;dflw xált, ;źfan+ xált, jLl/oan+ xált, ;ltan+ xált,
;dflwan+ xált, kţfan+ xált, lxl/an+ xált, cáųƍan+ xált, cnáeá xált, cbá;á xált, cdáxá xált, cgleŢĕ xált,
cƓfkfbá xált, ;ƙflblŪ xált, lx/L xált, cáųƍ+ xált, sĕokƧlź xált, lrųkƧlź xált, sĕonx'tf xált, lrųnx'tf
xált, sĕod'b'tf xált, lrųd'b'tf xált, sĕosƙţtf xált, lrųsƙţtf xált, sĕokfu'ţtf xált, lrųkfu'ţtf xált,
sĕo'h'stf xált, lrų'h'stf xált, ;lt xált, ;ƕhţ+ xált, ;d±yëf xált, ljkƧgf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶
o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.
278= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
279= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+
r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
280= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ
;do] ;ţf xált.
281= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+
tƸƨ ;do] r]tgf xált.
282= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
283= stdá tƸƨ ;do] ljtŊþá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf
;ƙf;Řƍá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ljtŊþá xált.
284= stdá tƸƨ ;do] ljrf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] rf/á ljrf/á cg'ljrf/á pkljrf/á lrųƧ cg';ƈfgtf
cg'k]ŋgtf _ co+ tƸƨ ;do] ljrf/á xált.
285= stdf tƸƨ ;do] kLlt xáltĠ of tƸƨ ;do] kLlt kfdáş+ cfdábgf kdábgf xf;á kxf;á ljlų cábŕ+
cųdgtf lrųƧ kLlt;ƗáŢśá _ co+ tƸƨ ;do] kLlt xált.
286= std+ tƸƨ ;do] ;'v+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;'v+ xált.
287= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw ;dflw;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf
xált.
288= std+ tƸƨ ;do] ;lźlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;źf ;Źxgf cásƍgf cleƍ;fbá ;źf ;lźlƇo+ ;źfan+ _
Ob+ tƸƨ ;do] ;lźlƇo+ xált.
289= std+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
;ƙfjfofdá jLl/o;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xált.
290= std+ tƸƨ ;do] ;ltlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt ;lt;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ltlƇo+ xált.
291= std+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw ;dflw;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+
xált.
292= std+ tƸƨ ;do] klţlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+
dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] klţlƇo+ xált.
293= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.

33
294= std+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xált.
295= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált.
296= std+ tƸƨ ;do] cgţftţƧfdLltlƇo+ xáltĠ of t];+ wƙfg+ cgţftfg+ clbŪfg+ cƍųfg+ cljlbtfg+
c;lŞstfg+ ;lŞlsl/ofo kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf
lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+ kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ
kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do]
cgţftţƧfdLltlƇo+ xált.
297= stdf tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+
dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ xált.
298= stdá tƸƨ ;do] ;ƙf;Řƍá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf
;ƙf;Řƍá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;Řƍá xált.
299= stdf tƸƨ ;do] ;ƙfjfrf xáltĠ of tƸƨ ;do] rt"lx jrLb'ŝl/t]lx cf/lt lj/lt kllj/lt j]/d)L
clsl/of cs/)+ cgŢĕklų j]nfcgltŊþdá ;]t'#ftá ;ƙfjfrf dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙfjfrf xált.
300= stdá tƸƨ ;do] ;ƙfsƙƃá xáltĠ of tƸƨ ;do] tLlx sĕob'ŝl/t]lx cf/lt lj/lt kllj/lt j]/d)L
clsl/of cs/)+ cgŢĕklų j]nfcgltŊþdá ;]t'#ftá ;ƙfsƙƃá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙfsƙƃá xált.
301= stdá tƸƨ ;do] ;ƙfcfhËjá xáltĠ of tƸƨ ;do] ldŞfcfhËjf cf/lt lj/lt kllj/lt j]/d)L clsl/of
cs/)+ cgŢĕklų j]nfcgltŊþdá ;]t'#ftá ;ƙfcfhËjá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙfcfhËjá xált.
302= stdá tƸƨ ;do] ;ƙfjfofdá xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
;ƙfjfofdá jLl/o;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙfjfofdá xált.
303= stdf tƸƨ ;do] ;ƙf;lt xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt ;lt;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;lt xált.
304= stdá tƸƨ ;do] ;ƙf;dflw xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw ;dflw;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙf;dflw
xált.
305= std+ tƸƨ ;do] ;źfan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;źf ;Źxgf cásƍgf cleƍ;fbá ;źf ;lźlƇo+ ;źfan+ _
Ob+ tƸƨ ;do] ;źfan+ xált.
306= std+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
;ƙfjfofdá jLl/o;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xált.
307= std+ tƸƨ ;do] ;ltan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt ;lt;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ltan+ xált.
308= std+ tƸƨ ;do] ;dflwan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw ;dflw;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwan+
xált.
309= std+ tƸƨ ;do] kţfan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+
dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] kţfan+ xált.
310= std+ tƸƨ ;do] lxl/an+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lx/Lolt lxl/lotƑ]g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] lxl/an+ xált.
311= std+ tƸƨ ;do] cáųƍan+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] cáųƍlt cáųlƍtƑ]g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+

34
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] cáųƍan+ xált.
312= stdá tƸƨ ;do] cnáeá xáltĠ oá tƸƨ ;do] cnáeá cn'ưgf cn'lưtų+ c;f/f±uëf c;f/şgf c;f/lştų+
cgleŢĕ cnáeá s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cnáeá xált.
313= stdá tƸƨ ;do] cbá;á xáltĠ oá tƸƨ ;do] cbá;á cb'Ƨgf cb'lƧtų+ cƓfkfbá cƓfkşá cbá;á
s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cbá;á xált.
314= stdá tƸƨ ;do] cdáxá xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+
dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] cdáxá xált.
315= stdf tƸƨ ;do] cgleŢĕ xáltĠ oá tƸƨ ;do] cnáeá cn'ưgf cn'lưtų+ c;f/f±uëf c;f/şgf c;f/lştų+
cgleŢĕ cnáeá s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cgleŢĕ xált.
316= stdá tƸƨ ;do] cƓfkfbá xáltĠ oá tƸƨ ;do] cbá;á cb'Ƨgf cb'lƧtų+ cƓfkfbá cƓfkşá cbá;á
s';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cƓfkfbá xált.
317= stdf tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f
pknŋ)f kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+
kţfan+ kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá
dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;ƙflblŪ xált.
318= stdf tƸƨ ;do] lx/L xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lx/Lolt lxl/lotƑ]g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ co+ tƸƨ ;do] lx/L xált.
319= std+ tƸƨ ;do] cáųƍ+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] cáųƍlt cáųlƍtƑ]g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] cáųƍ+ xált.
320= stdf tƸƨ ;do] sĕokƧlź xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ kƧlź klkƧlź
kƧƘgf klkƧƘgf klkƧlƘtų+ kƧlź;ƗáŢśá _ co+ tƸƨ ;do] sĕokƧlź xált.
321= stdf tƸƨ ;do] lrųkƧlź xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ kƧlź klkƧlź kƧƘgf klkƧƘgf
klkƧlƘtų+ kƧlź;ƗáŢśá _ co+ tƸƨ ;do] lrųkƧlź xált.
322= stdf tƸƨ ;do] sĕonx'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ nx'tf nx'kl/)fdtf
cbƈgtf cljŴgtf _ co+ tƸƨ ;do] sĕonx'tf xált.
323= stdf tƸƨ ;do] lrųnx'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ nx'tf nx'kl/)fdtf cbƈgtf cljŴgtf _
co+ tƸƨ ;do] lrųnx'tf xált.
324= stdf tƸƨ ;do] sĕod'b'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ d'b'tf dŹjtf
csŋńtf cslygtf _ co+ tƸƨ ;do] sĕod'b'tf xált.
325= stdf tƸƨ ;do] lrųd'b'tf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ d'b'tf dŹjtf csŋńtf cslygtf _ co+
tƸƨ ;do] lrųd'b'tf xált.
326= stdf tƸƨ ;do] sĕosƙţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ sƙţtf sƙţų+
sƙţefjá _ co+ tƸƨ ;do] sĕosƙţtf xált.
327= stdf tƸƨ ;do] lrųsƙţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ sƙţtf sƙţų+ sƙţefjá _ co+ tƸƨ
;do] lrųsƙţtf xált.
328= stdf tƸƨ ;do] sĕokfu'ţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ ku')tf ku')ų+
ku')efjá _ co+ tƸƨ ;do] sĕokfu'ţtf xált.
329= stdf tƸƨ ;do] lrųkfu'ţtf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ ku')tf ku')ų+ ku')efjá _ co+ tƸƨ
;do] lrųkfu'ţtf xált.
330= stdf tƸƨ ;do] sĕo'h'stf xáltĠ of tƸƨ ;do] j]bgfŋƈƧ ;ţfŋƈƧ ;řf/ŋƈƧ ph'tf ph'stf clhƛtf
cjŘtf cs'lntf _ co+ tƸƨ ;do] sĕo'h'stf xált.
331= stdf tƸƨ ;do] lrų'h'stf xáltĠ of tƸƨ ;do] ljţf)ŋƈƧ ph'tf ph'stf clhƛtf cjŘtf cs'lntf
_ co+ tƸƨ ;do] lrų'h'stf xált.

35
332= stdf tƸƨ ;do] ;lt xáltĠ of tƸƨ ;do] ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf
c;ƙ'Ƨgtf ;lt ;ltlƇo+ ;ltan+ ;ƙf;lt ;lt;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;lt xált.
333= std+ tƸƨ ;do] ;ƕhţ+ xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f
kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+
kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+
dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ƕhţ+ xált.
334= stdá tƸƨ ;do] ;d±yëf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw ;dflw;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;d±yëf
xált.
335= stdf tƸƨ ;do] ljkƧgf xáltĠ of tƸƨ ;do] kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f
pknŋ)f kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+
kţfan+ kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá
dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] ljkƧgf xált.
336= stdá tƸƨ ;do] kƮfxá xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá pƧfxá
pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+ ;ƙfjfofdá
jLl/o;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] kƮfxá xált.
337= stdá tƸƨ ;do] cljŋ]ká xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ;ƙf;dflw ;dflw;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ tƸƨ ;do] cljŋ]ká
xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, gljlƇoflg xálƃ,
kťlśs+þ ´fg+ xált, cŪlśs]ĕ d±Ʈëf xált, ;ų anflg xálƃ, toá x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált, Psĕ j]bgf xált, Psĕ ;ţf
xált, Psĕ r]tgf xált, Ps+þ lrų+ xált, Ps]ĕ j]bgfŋƈá xált, Ps]ĕ ;ţfŋƈá xált, Ps]ĕ ;řf/ŋƈá xált, Ps]ĕ ljţf)ŋƈá
xált, Ps+þ dgfotg+ xált, Ps+þ dlglƇo+ xált, Psĕ dgáljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf
kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf»k]0.
338= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf ;lźlƇo+ jLl/lolƇo+
;ltlƇo+ ;dflwlƇo+ klţlƇo+ hËljltlƇo+ cgţftţƧfdLltlƇo+ ;ƙflblŪ ;ƙf;Řƍá ;ƙfjfrf ;ƙfsƙƃá ;ƙfcfhËjá
;ƙfjfofdá ;ƙf;lt ;ƙf;dflw ;źfan+ jLl/oan+ ;ltan+ ;dflwan+ kţfan+ lxl/an+ cáųƍan+ cnáeá cbá;á cdáxá
cgleŢĕ cƓfkfbá ;ƙflblŪ lx/L cáųƍ+ sĕokƧlź lrųkƧlź sĕonx'tf lrųnx'tf sĕod'b'tf lrųd'b'tf sĕosƙţtf
lrųsƙţtf sĕokfu'ţtf lrųkfu'ţtf sĕo'h'stf lrų'h'stf ;lt ;ƕhţ+ ;d±yëf ljkƧgf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
339= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
340= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
341= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕdl] x»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
342= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df »k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+»k]0 ;'vklkb+
lvƍfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

;'lźsklkbf.

36
;'ţt+
343= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf s';nf.
344= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

;'ţt+.

;'ţtd"nsklkbf
345= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
346= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
347= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
348= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
349= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+»k]0
;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

;'ţtd"nsklkbf.

cƍl)lxt+
350= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
351= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

cƍl)lxt+.

cƍl)lxtd"nsklkbf
352= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá

37
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
353= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
354= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
355= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
356= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+»k]0 b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+
cƍl)lxt+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

cƍl)lxtd"nsklkbf.

jL;lt dxfgof
357= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ dƮ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ltkŪfg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ƙƍwfg+
efj]lt»k]0 nás'ų/+ Olźkfb+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ OlƇo+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ an+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ aáŢś+
efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ŝ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;dy+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wƙ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ vƈ+ efj]lt»k]0
nás'ų/+ cfotg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wft'+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ cfxf/+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ mþƧ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+
j]bg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ţ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ r]tg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ lrų+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd
lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

jL;lt dxfgof.

clwklt
358= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0
jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
359= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+ »k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+, tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
360= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ dƮ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ltkŪfg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ƙƍwfg+
efj]lt»k]0 nás'ų/+ Olźkfb+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ OlƇo+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ an+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ aáŢś+
efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ŝ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;dy+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wƙ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ vƈ+ efj]lt»k]0
nás'ų/+ cfotg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wft'+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ cfxf/+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ mþƧ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+
j]bg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ţ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ r]tg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ lrų+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd
lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+
%Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ,+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf s';nf.

clwklt.

38
k&dá d±Ʈëf.

361= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd sĕd/fuƓfkfbfg+ tg'efjfo
b'ltofo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

b'ltoá d±Ʈëf.

362= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd sĕd/fuƓfkfbfg+ cgj;];ƍxfgfo
tltofo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.

tltoá d±Ʈëf.

363= std] wƙf s';nfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd ¿k/fuc¿k/fudfgpźŝcljşĕo
cgj;];ƍxfgfo rt'Ŵfo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf»k]0.
364= std+ tƸƨ ;do] clţlƇo+ xáltĠ of t];+ wƙfg+ `ftfg+ lbŪfg+ kųfg+ ljlbtfg+ ;lŞstfg+ ;lŞlsl/ofo
kţf khĕggf ljroá kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf
kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+ kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+
cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+, Ob+ tƸƨ ;do] clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf s';nf.

rt'Ŵá d±Ʈëf.

nás'ų/+ lrų+.

ƀfb; cs';nflg
365= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ lblŪut;ƕo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált,
jLl/lolƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ldŞflblŪ xált, ldŞf;Řƍá
xált, ldŞfjfofdá xált, ldŞf;dflw xált, jLl/oan+ xált, ;dflwan+ xált, clxl/san+ xált, cgáųƍan+ xált, náeá
xált, dáxá xált, cleŢĕ xált, ldŞflblŪ xált, clxl/s+þ xált cgáųƍ+ xált, ;d±yëf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká
xált o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
366= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
367= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+
r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
368= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ
;do] ;ţf xált.
369= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+
tƸƨ ;do] r]tgf xált.
370= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.

39
371= stdá tƸƨ ;do] ljtŊþá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf
ldŞf;Řƍá _ co+ tƸƨ ;do] ljtŊþá xált.
372= stdá tƸƨ ;do] ljrf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] rf/á ljrf/á cg'ljrf/á pkljrf/á lrųƧ cg';ƈfgtf
cg'k]ŋgtf _ co+ tƸƨ ;do] ljrf/á xált.
373= stdf tƸƨ ;do] kLlt xáltĠ of tƸƨ ;do] kLlt kfdáş+ cfdábgf kdábgf xf;á kxf;á ljlų cábŕ+
cųdgtf lrųƧ _ co+ tƸƨ ;do] kLlt xált.
374= std+ tƸƨ ;do] ;'v+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;'v+ xált.
375= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ldŞf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
376= std+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
ldŞfjfofdá _ Ob+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xált.
377= std+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ldŞf;dflw _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xáltĠ
378= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
379= std+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xált.
380= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált.
381= stdf tƸƨ ;do] ldŞflblŪ xáltĠ of tƸƨ ;do] lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ
lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá û clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá û _ co+
tƸƨ ;do] ldŞflblŪ xált.
382= stdá tƸƨ ;do] ldŞf;Řƍá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf
ldŞf;Řƍá _ co+ tƸƨ ;do] ldŞf;Řƍá xált.
383= stdá tƸƨ ;do] ldŞfjfofdá xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
ldŞfjfofdá _ co+ tƸƨ ;do] ldŞfjfofdá xált.
384= stdá tƸƨ ;do] ldŞf;dflw xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ldŞf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] ldŞf;dflw xált.
385= std+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+
ldŞfjfofdá _ Ob+ tƸƨ ;do] jLl/oan+ xált.
386= std+ tƸƨ ;do] ;dflwan+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ldŞf;dflw _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwan+ xált.
387= std+ tƸƨ ;do] clxl/san+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] g lx/Lolt lxl/lotƑ]g g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+
wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] clxl/san+ xált.
388= std+ tƸƨ ;do] cgáųƍan+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] g cáųƍlt cáųlƍtƑ]g g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+
wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] cgáųƍan+ xált.
389= stdá tƸƨ ;do] náeá xáltĠ oá tƸƨ ;do] náeá n'ưgf n'lưtų+ ;f/f±uëf ;f/şgf ;f/lştų+ cleŢĕ náeá
cs';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] náeá xált.
390= stdá tƸƨ ;do] dáxá xáltĠ o+ tƸƨ ;do] cţf)+ cbƧg+ cgle;doá cgg'aá±wëf c;Ɨá±wëf cƍlj]±wëf
c;+ufxgf ckl/oáufxgf c;dk]ŋgf ckŝj]ŋgf ckŝŋsƙ+ b'ƙ]Ţ+ afƠ+ c;ƕhţ+ dáxá kdáxá ;ƙáxá cljşĕ cljşá#á
cljşĕoá±uëf cljşĕg';oá cljşĕkl/o'Ūfg+ cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] dáxá xált.

40
391= stdf tƸƨ ;do] cleŢĕ xáltĠ oá tƸƨ ;do] náeá n'ưgf n'lưtų+ ;f/f±uëf ;f/şgf ;f/lştų+ cleŢĕ
náeá cs';nd"n+ _ co+ tƸƨ ;do] cleŢĕ xált.
392= stdf tƸƨ ;do] ldŞflblŪ xáltĠ of tƸƨ ;do] lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ
lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ co+
tƸƨ ;do] ldŞflblŪ xált.
393= std+ tƸƨ ;do] clxl/s+þ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] g lx/Lolt lxl/lotƑ]g g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+
wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] clxl/s+þ xált.
394= std+ tƸƨ ;do] cgáųƍ+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] g cáųƍlt cáųlƍtƑ]g g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+
;dfklųof _ Ob+ tƸƨ ;do] cgáųƍ+ xált.
395= stdá tƸƨ ;do] ;d±yëf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ldŞf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] ;d±yëf xált.
396= stdá tƸƨ ;do] kƮfxá xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá pƧfxá
pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+ ldŞfjfofdá _
co+ tƸƨ ;do] kƮfxá xált.
397= stdá tƸƨ ;do] cljŋ]ká xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ ldŞf;dflw _ co+ tƸƨ ;do] cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk
clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,
kťlśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, rųfl/ anflg xálƃ, ƀ] x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
398= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+ ldŞflblŪ ldŞf;Řƍá ldŞfjfofdá ldŞf;dflw jLl/oan+ ;dflwan+ clxl/san+ cgáųƍan+ náeá dáxá cleŢĕ
ldŞflblŪ clxl/s+þ cgáųƍ+ ;d±yëf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf
j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
399= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ lblŪut;ƕo'ų+ ;;řf/]g ¿kf/ƙ)+
jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
400= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ lblŪutljƍo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált,
jLl/lolƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ldŞf;Řƍá xált, ldŞfjfofdá
xált, ldŞf;dflw xált, jLl/oan+ xált, ;dflwan+ xált, clxl/san+ xált, cgáųƍan+ xált, náeá xált, dáxá xált,
cleŢĕ xált, clxl/s+þ xált, cgáųƍ+ xált, ;d±yëf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,
kťlśs+þ ´fg+ xált, ltjlśs]ĕ d±Ʈëf xált, rųfl/ anflg xálƃ, ƀ] x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
401= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+ ldŞf;Řƍá ldŞfjfofdá ldŞf;dflw jLl/oan+ ;dflwan+ clxl/san+ cgáųƍan+ náeá dáxá cleŢĕ clxl/s+þ
cgáųƍ+ ;d±yëf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf
;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
402= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált ;ádgƧ;xut+ lblŪutljƍo'ų+ ;;řf/]g
¿kf/ƙ)+ jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
403= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ lblŪut;ƕo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, jLl/lolƇo+
xált, ;dflwlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ldŞflblŪ xált, ldŞf;Řƍá xált, ldŞfjfofdá
xált, ldŞf;dflw xált, jLl/oan+ xált, ;dflwan+ xált, clxl/san+ xált, cgáųƍan+ xált, náeá xált, dáxá xált,
cleŢĕ xált, ldŞflblŪ xált, clxl/s+þ xált, cgáųƍ+ xált, ;d±yëf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ

41
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
404= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá
xált.
405= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+
r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált»k]0.
406= stdf tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xált»k]0.
407= std+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf
c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,
rt'/lśs+þ ´fg+ xált, rt'/lśs]ĕ d±Ʈëf xált, rųfl/ anflg xálƃ, ƀ] x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
408= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+ ldŞflblŪ ldŞf;Řƍá ldŞfjfofdá ldŞf;dflw jLl/oan+ ;dflwan+ clxl/san+ cgáųƍan+ náeá dáxá cleŢĕ
ldŞflblŪ clxl/s+þ cgáųƍ+ ;d±yëf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf
j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
409= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ lblŪut;ƕo'ų+ ;;řf/]g ¿kf/ƙ)+
jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
410= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ lblŪutljƍo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, jLl/lolƇo+
xált, ;dflwlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált hËljltlƇo+ xált, ldŞf;Řƍá xált, ldŞfjfofdá xált,
ldŞf;dflw xált, jLl/oan+ xált, ;dflwan+ xált, clxl/san+ xált, cgáųƍan+ xált, náeá xált, dáxá xált, cleŢĕ
xált, clxl/s+þ xált, cgáųƍ+ xált, ;d±yëf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,
rt'/lśs+þ ´fg+ xált, ltjlśs]ĕ d±Ʈëf xált, rųfl/ anflg xálƃ, ƀ] x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
411= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+ ldŞf;Řƍá ldŞfjfofdá ldŞf;dflw jLl/oan+ ;dflwan+ clxl/san+ cgáųƍan+ náeá dáxá cleŢĕ clxl/s+þ
cgáųƍ+ ;d±yëf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf
;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
412= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ lblŪutljƍo'ų+ ;;řf/]g ¿kf/ƙ)+
jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
413= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált bádgƧ;xut+ kl#;ƕo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, b'ŋ+ xált, lrųƧ]sƮtf xált, jLl/lolƇo+ xált,
;dflwlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, bádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ldŞf;Řƍá xált, ldŞfjfofdá xált, ldŞf;dflw
xált, jLl/oan+ xált, ;dflwan+ xált, clxl/san+ xált, cgáųƍan+ xált, bá;á xált, dáxá xált, Ɠfkfbá xált,
clxl/s+þ xált, cgáųƍ+ xált, ;d±yëf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf
c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
414= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
415= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ c;ft+ r]tl;s+þ b'ŋ+
r]tá;ƖþƧh+ c;ft+ b'ŋ+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ c;ftf b'ŋĕ j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált»k]0.
416= std+ tƸƨ ;do] b'ŋ+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ c;ft+ r]tl;s+þ b'ŋ+ r]tá;ƖþƧh+ c;ft+ b'ŋ+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ c;ftf b'ŋĕ j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] b'ŋ+ xált»k]0.

42
417= std+ tƸƨ ;do] bádglƧlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ c;ft+ r]tl;s+þ b'ŋ+ r]tá;ƖþƧh+ c;ft+ b'ŋ+
j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ c;ftf b'ŋĕ j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] bádglƧlƇo+ xált»k]0.
418= stdá tƸƨ ;do] bá;á xáltĠ oá tƸƨ ;do] bá;á b'Ƨgf b'lƧtų+ Ɠfklų Ɠfkşgf Ɠfklştų+ lj/á±wëf
kllj/á±wëf rlůŊ+þ c;'/áká cgųdgtf lrųƧ _ co+ tƸƨ ;do] bá;á xált»k]0.
419= stdá tƸƨ ;do] Ɠfkfbá xáltĠ oá tƸƨ ;do] bá;á b'Ƨgf b'lƧtų+ Ɠfklų Ɠfkşgf Ɠfklştų+ lj/á±wëf
kllj/á±wëf rlůŊ+þ c;'/áká cgųdgtf lrųƧ _ co+ tƸƨ ;do] Ɠfkfbá xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,
rt'/lśs+þ ´fg+ xált, ltjlśs]ĕ d±Ʈëf xált, rųfl/ anflg xálƃ, ƀ] x]t" xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
420= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+ ldŞf;Řƍá ldŞfjfofdá ldŞf;dflw jLl/oan+ ;dflwan+ clxl/san+ cgáųƍan+ bá;á dáxá Ɠfkfbá clxl/s+þ
cgáųƍ+ ;d±yëf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf
;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
421= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált bádgƧ;xut+ kl#;ƕo'ų+ ;;řf/]g ¿kf/ƙ)+
jf»k]0 wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
422= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ ljlrlsŞf;ƕo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf
;Źf/ƙ)+ jf uƈf/ƙ)+ jf /;f/ƙ)+ jf mþáŪƑf/ƙ)+ jf wƙf/ƙ)+ jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf
xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, jLl/lolƇo+
xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált, ldŞf;Řƍá xált, ldŞfjfofdá xált, jLl/oan+ xált,
clxl/san+ xált, cgáųƍan+ xált, ljlrlsŞf xált, dáxá xált, clxl/s+þ xált, cgáųƍ+ xált, kƮfxá xált¶ o] jf kg
tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
423= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0.
424= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf
xált»k]0.
425= stdf tƸƨ ;do] ljlrlsŞf xáltĠ of tƸƨ ;do] sřf sřfogf sřflotų+ ljdlt ljlrlsŞf ƀ]ŃÜs+þ
ƀ]wfk±yëf ;+;oá cg]s+þ;Ʈfxá cf;ƍgf kl/;ƍgf ckl/oáufxgf ylƘtų+ lrųƧ dgáljn]±vëf _ co+ tƸƨ ;do] ljlrlsŞf
xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, rųfl/ OlƇoflg
xálƃ rt'/lśs+þ ´fg+ xált, b'jlśs]ĕ d±Ʈëf xált, tLl) anflg xálƃ, Ps]ĕ x]t' xált, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+
xált Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
426= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ hËljltlƇo+
ldŞf;Řƍá ldŞfjfofdá jLl/oan+ clxl/san+ cgáųƍan+ ljlrlsŞf dáxá clxl/s+þ cgáųƍ+ kƮfxᶠo] jf kg tƸƨ ;do]
cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá
xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.
427= std] wƙf cs';nfĠ oƸƨ ;do] cs';n+ lrų+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ pźŝ;ƕo'ų+ ¿kf/ƙ)+ jf»k]0 o+ o+
jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ
xált, lrųƧ]sƮtf xált, jLl/lolƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált,
ldŞf;Řƍá xált, ldŞfjfofdá xált, ldŞf;dflw xált, jLl/oan+ xált, ;dflwan+ xált, clxl/san+ xált cgáųƍan+
xált, pźŝ+ xált, dáxá xált, clxl/s+þ xált, cgáųƍ+ xált, ;d±yëf xált, kƮfxá xált, cljŋ]ká xált¶ o] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
428= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0.
429= std+ tƸƨ ;do] pźŝ+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrųƧ pźŝ+ cj"k;dá r]t;á ljŋ]ká eƃų+ lrųƧ _ Ob+ tƸƨ
;do] pźŝ+ xált »k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,

43
rt'/lśs+þ ´fg+ xált, ltjlśs]ĕ d±Ʈëf xált, rųfl/ anflg xálƃ, Ps]ĕ x]t' xált, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Ps+þ wƙfotg+ xált,
Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cs';nf»k]0.
430= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+ ldŞf;Řƍá ldŞfjfofdá ldŞf;dflw jLl/oan+ ;dflwan+ clxl/san+ cgáųƍan+ pźŝ+ dáxá clxl/s+þ cgáųƍ+
;d±yëf kƮfxá cljŋ]kᶠo] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+
&k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cs';nf.

ƀfb; cs';nlrųflg.

cƓfstljkfs]ĕ

s';nljkfskťljţf)flg
431= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ rŋ'ljţf)+ pƍƉ+ xált
pk]ŋĕ;xut+ ¿kf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf
xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _
Od] wƙf cƓfstf.
432= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
433= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕrŋ'ljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+
cb'ŋd;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
434= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕrŋ'ljţf)wft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ
;do] ;ţf xált.
435= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕrŋ'ljţf)wft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+
tƸƨ ;do] r]tgf xált.
436= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕrŋ'ljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
437= stdf tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xált.
438= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
439= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕrŋ'ljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
440= std+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xált.
441= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf cƓfstf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ rŋ'ljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
442= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od]
wƙf cƓfstf.
443= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ ;átljţf)+ pƍƉ+ xált
pk]ŋĕ;xut+ ;Źf/ƙ)+»k]0 #fgljţf)+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ uƈf/ƙ)+»k]0 lhƢfljţf)+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+
/;f/ƙ)+»k]0 sĕoljţf)+ pƍƉ+ xált ;'v;xut+ mþáŪƑf/ƙ)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf

44
xált, lrų+ xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált, ;'lvlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do]
cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
444= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá
xált.
445= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕsĕoljţf)wft';ƖþƧh+ sĕlos+þ ;ft+ sĕlos+þ ;'v+ sĕo;ƖþƧh+
;ft+ ;'v+ j]blot+ sĕo;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
446= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕsĕoljţf)wft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ
;do] ;ţf xált.
447= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕsĕoljţf)wft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+
tƸƨ ;do] r]tgf xált.
448= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕsĕoljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
449= std+ tƸƨ ;do] ;'v+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] sĕlos+þ ;ft+ sĕlos+þ ;'v+ sĕo;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+ sĕo;ƖþƧhĕ
;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;'v+ xált.
450= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
451= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕsĕoljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
452= std+ tƸƨ ;do] ;'lvlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] sĕlos+þ ;ft+ sĕlos+þ ;'v+ sĕo;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
sĕo;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;'lvlƇo+ xált.
453= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf cƓfstf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ sĕoljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
454= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od]
wƙf cƓfstf.

s';nljkfsĕlg kťljţf)flg.

s';nljkfsdgáwft'
455= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfsĕ dgáwft' pƍƉf xált
pk]ŋĕ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 mþáŪƑf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf
xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+
xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
456= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
457= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáwft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+
cb'ŋd;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
458= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáwft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ ;do]
;ţf xált.
459= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáwft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+ tƸƨ
;do] r]tgf xált.
460= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+

45
ljţf)ŋƈá tşĕdgáwft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
461= stdá tƸƨ ;do] ljtŊþá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf _ co+
tƸƨ ;do] ljtŊþá xált.
462= stdá tƸƨ ;do] ljrf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] rf/á ljrf/á cg'ljrf/á pkljrf/á lrųƧ cg';ƈfgtf
cg'k]ŋgtf _ co+ tƸƨ ;do] ljrf/á xált.
463= stdf tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xált.
464= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
465= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáwft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
466= std+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xált.
467= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf cƓfstf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáwft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
468= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do]
;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

s';nljkfsĕ dgáwft'.

s';nljkfsdgáljţf)wft';ádgƧ;xutf
469= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfsĕ dgáljţf)wft' pƍƉf
xált ;ádgƧ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 wƙf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált,
r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált,
;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
470= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
471= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+
r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
472= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ
;do] ;ţf xált.
473= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xált. of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+
tƸƨ ;do] r]tgf xált.
474= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
475= stdá tƸƨ ;do] ljtŊþá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf _ co+
tƸƨ ;do] ljtŊþá xált.
476= stdá tƸƨ ;do] ljrf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] rf/á ljrf/á cg'ljrf/á pkljrf/á lrųƧ cg';ƈfgtf
cg'k]ŋgtf _ co+ tƸƨ ;do] ljrf/á xált.
477= stdf tƸƨ ;do] kLlt xáltĠ of tƸƨ ;do] kLlt kfdáş+ cfdábgf kdábgf xf;á kxf;á ljlų cábŕ+
cųdgtf lrųƧ _ co+ tƸƨ ;do] kLlt xált.

46
478= std+ tƸƨ ;do] ;'v+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;'v+ xált.
479= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
480= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
481= std+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ ;ft+ r]tl;s+þ ;'v+ r]tá;ƖþƧh+ ;ft+ ;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ ;ftf ;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] ;ádglƧlƇo+ xált.
482= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf cƓfstf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
483= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg
tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do]
;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

s';nljkfsĕ dgáljţf)wft' ;ádgƧ;xutf.

s';nljkfsdgáljţf)wft'pk]ŋĕ;xutf
484= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfsĕ dgáljţf)wft' pƍƉf
xált pk]ŋĕ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 wƙf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált,
r]tgf xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált,
hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
485= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
486= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧh+ r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+
r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+ r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált.
487= stdf tƸƨ ;do] ;ţf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ ;ţf ;ŧfggf ;ŧflgtų+ _ co+ tƸƨ
;do] ;ţf xált.
488= stdf tƸƨ ;do] r]tgf xáltĠ of tƸƨ ;do] tşĕdgáljţf)wft';ƖþƧhĕ r]tgf ;ť]tgf r]tlotų+ _ co+
tƸƨ ;do] r]tgf xált.
489= std+ tƸƨ ;do] lrų+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+ ljţf)+
ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] lrų+ xált.
490= stdá tƸƨ ;do] ljtŊþá xáltĠ oá tƸƨ ;do] tŊþá ljtŊþá ;Řƍá cƍgf Ɠƍgf r]t;á clelg/ákgf _ co+
tƸƨ ;do] ljtŊþá xált.
491= stdá tƸƨ ;do] ljrf/á xáltĠ oá tƸƨ ;do] rf/á ljrf/á cg'ljrf/á pkljrf/á lrųƧ cg';ƈfgtf
cg'k]ŋgtf _ co+ tƸƨ ;do] ljrf/á xált.
492= stdf tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] pk]ŋĕ xált.
493= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
494= std+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] lrų+ dgá dfg;+ xbo+ ků/+ dgá dgfotg+ dlglƇo+
ljţf)+ ljţf)ŋƈá tşĕdgáljţf)wft' _ Ob+ tƸƨ ;do] dlglƇo+ xált.
495= std+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] r]tl;s+þ g]j ;ft+ gf;ft+ r]tá;ƖþƧh+ cb'ŋd;'v+ j]blot+
r]tá;ƖþƧhĕ cb'ŋd;'vf j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] pk]lŋlƇo+ xált.

47
496= std+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xáltĠ oá t];+ c¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ tƸƨ ;do] hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf cƓfstf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
497= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

s';nljkfsĕ pk]ŋ;ĕ xutf dgáljţf)wft'.

cŪdxfljkfsĕ
498= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] sĕdfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfsĕ dgáljţf)wft' pƍƉf
xált ;ádgƧ;xutf `f);ƕo'ųf»k]0 ;ádgƧ;xutf `f);ƕo'ųf ;;řf/]g»k]0 ;ádgƧ;xutf `f)ljƍo'ųf»k]0
;ádgƧ;xutf `f)ljƍo'ųf ;;řf/]g»k]0 pk]ŋĕ;xutf `f);ƕo'ųf»k]0 pk]ŋĕ;xutf `f);ƕo'ųf ;;řf/]g»k]0
pk]ŋĕ;xutf `f)ljƍo'ųf»k]0 pk]ŋ;ĕ xutf `f)ljƍo'ųf ;;řf/]g ¿kf/ƙ)f jf»k]0 wƙf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư,
tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált »k]0 Od] wƙf cƓfstf»k]0 cnáeá cƓfstd"n+»k]0 cbá;á cƓfstd"n+»k]0
Od] wƙf cƓfstf.

cŪdxfljkfsĕ.

¿kfjr/ljkfsĕ
499= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j ¿kfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ
stųf pklrtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
500= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] ¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0
tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j ¿kfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ ;'vƧ r kxfgf»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

¿kfjr/ljkfsĕ.

c¿kfjr/ljkfsĕ
501= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á ¿k;ţfg+ ;dltŊþdf kl#;ţfg+ cŴśdf
gfgų;ţfg+ cdgl;sĕ/f cfsĕ;fgťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j c¿kfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ ;Ƒ;á
¿k;ţfg+ ;dltŊþdf kl#;ţfg+ cŴśdf gfgų;ţfg+ cdgl;sĕ/f cfsĕ;fgťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
502= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á cfsĕ;fgťfotg+ ;dltŊþƙ
ljţf)ťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j c¿kfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ ;Ƒ;á cfsĕ;fgťfotg+ ;dltŊþƙ
ljţf)ťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

48
503= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á ljţf)ťfotg+ ;dltŊþƙ
cflsťţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j c¿kfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ ;Ƒ;á ljţf)ťfotg+ ;dltŊþƙ
cflsťţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
504= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿k"kklųof dƮ+ efj]lt ;Ƒ;á cflsťţfotg+ ;dltŊþƙ
g]j;ţfgf;ţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j c¿kfjr/Ƨ s';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ ;Ƒ;á cflsťţfotg+ ;dltŊþƙ
g]j;ţfgf;ţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

c¿kfjr/ljkfsĕ.

nás'ų/ljkfs-k&ddƮljkfsĕ

;'lźsklkbf
505= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf cƓfstf.
506= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf cƓfstf.
507= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
508= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţlƃ
s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldųlƃ ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+
cƍl)lxtlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
509= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+»k]0
;'vklkb+ lvƍfleţ+»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţlƃ s';n+»k]0
;'vklkb+ lvƍfleţ+ clgldųlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxtlƃ
ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

;'lźsklkbf.

;'lźs;'ţt+

49
510= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
511= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
clgldų+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
512= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt
cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
513= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţtlƃ s';n+»k]0 ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'ţtlƃ s';n+»k]0 clgldųlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'ţtlƃ
s';n+»k]0 cƍl)lxtlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

;'lźs;'ţt+.

;'ţtklkbf
514= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
515= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált »k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
516= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
cƓfstf.
517= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţtlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+
bƈfleţ+ ;'ţtlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldųlƃ ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţtlƃ s';n+»k]0
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxtlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
518= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+
;'ţt+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+ »k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţtlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+
lvƍfleţ+ ;'ţtlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ clgldųlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţtlƃ s';n+»k]0
;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxtlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

;'ţtklkbf.

50
;'lźscƍl)lxt+
519= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
520= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt clgldų+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
521= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
522= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 cƍl)lxtlƃ ljkfs]ĕ»k]0 cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 clgldųlƃ
ljkfs]ĕ»k]0 cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

;'lźscƍl)lxt+.

cƍl)lxtklkbf
523= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf cƓfstf.
524= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0
Od] wƙf cƓfstf.
525= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od]
wƙf cƓfstf.
526= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxtlƃ ljkfs]ĕ»k]0
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldųlƃ ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxtlƃ
s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
527= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+»k]0 ;'vklkb+ bƈfleţ+
cƍl)lxt+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0
kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxtlƃ ljkfs]ĕ»k]0
;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ clgldųlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+
cƍl)lxtlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţtlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf

51
cƓfstf.

cƍl)lxtklkbf.

jL;lt dxfgof
528= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ dƮ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ltkŪfg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+
;ƙƍwfg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ Olźkfb+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ OlƇo+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ an+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ aáŢś+
efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ŝ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;dy+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wƙ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ vƈ+ efj]lt»k]0
nás'ų/+ cfotg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wft'+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ cfxf/+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ mþƧ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+
j]bg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ţ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ r]tg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ lrų+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd
lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ
;do] mþƧá xált »k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+»k]0 clgldų+ »k]0 cƍl)lxt+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

jL;lt dxfgof.

%Ɔflwkt]Ɯ;'lźsklkbf
529= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
530= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
531= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
532= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ
ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
533= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 ;'vklkb+
bƈfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0
k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+
%Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ
ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

52
%Ɔflwkt]Ɯ;'lźsklkbf.

%Ɔflwkt]Ɯ;'lźs;'ţtf
534= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
535= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
536= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+
pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
537= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0
clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

%Ɔflwkt]Ɯ;'lźs;'ţtf.

538= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
539= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
540= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
541= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ
ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0
b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
542= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 ;'vklkb+
bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+
´fg+»k]0 k&d+ ´fg+ »k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+
lvƍfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+

53
clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+
%Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
543= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
544= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt, clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯ+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
545= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0
cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
546= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ
s';n+ »k]0 clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ
;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
547= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do]
mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
548= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do]
mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯ+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
549= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do]
mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j
sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯ+ tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
550= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+
%Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ clgldų+
%Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ s';n+»k]0 b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+
%Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
551= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo
e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0
;'vklkb+ bƈfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+
´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ
s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ
s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ clgldų+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ
s';n+»k]0 ;'vklkb+ lvƍfleţ+ ;'ţt+ %Ɔflwkt]Ɯlƃ ljkfs]ĕ, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf
cƓfstf.
552= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ dƮ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ltkŪfg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+
;ƙƍwfg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ Olźkfb+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ OlƇo+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ an+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ aáŢś+

54
efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ŝ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;dy+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wƙ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ vƈ+ efj]lt»k]0
nás'ų/+ cfotg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ wft'+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ cfxf/+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ mþƧ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+
j]bg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ ;ţ+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ r]tg+ efj]lt»k]0 nás'ų/+ lrų+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd
lblŪutfg+ kxfgfo k&dfo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+
%Ɔflwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf. tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf
efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+ ;'ţt+»k]0 clgldų+»k]0
cƍl)lxt+ %Ɔflwkt]Ɯ+»k]0 jLl/oflwkt]Ɯ+»k]0 lrųflwkt]Ɯ+»k]0 jLd+;flwkt]Ɯ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

k&ddƮljkfs]ĕ.

b'ltoflbdƮljkfs]ĕ
553= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] nás'ų/+ ´fg+ efj]lt lgƜflgs+þ ckroufƸd sĕd/fuƓfkfbfg+ tg'efjfo
b'ltofo e"ldof klųof»k]0 sĕd/f uƓfkfbfg+ cgj;];ƍxfgfo tltofo e"ldof klųof»k]0
¿k/fuc¿k/fudfgpźŝcljşĕo cgj;];ƍxfgfo rt'Ŵfo e"ldof klųof ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt b'ŋklkb+ bƈfleţ+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 clţlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf s';nf.
tƧ]j nás'ų/Ƨ s';nƧ ´fgƧ stųf efljtųf ljkfs+þ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt b'ŋklkb+
bƈfleţ+ ;'ţt+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cţftfljlƇo+ xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
554= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0.
555= std+ tƸƨ ;do] cţftfljlƇo+ xáltĠ of t];+ cţftfjLg+ wƙfg+ cţf kţf khĕggf ljroá kljroá
wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf ;ƕhţ+
ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+ kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ
wƙljro;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ Ob+ tƸƨ ;do] cţftfljlƇo+ xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.

b'ltoflbdƮljkfs]ĕ.

nás'ų/ljkfs]ĕ.

cs';nljkfscƓfst+

cs';nljkfskťljţf)flg
556= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] cs';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfs+þ rŋ'ljţf)+ pƍƉ+ xált
pk]ŋĕ;xut+ ¿kf/ƙ)+»k]0 ;átljţf)+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ ;Źf/ƙ)+»k]0 #fgljţf)+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+
uƈf/ƙ)+ »k]0 lhƢfljţf)+ pƍƉ+ xált pk]ŋĕ;xut+ /;f/ƙ)+»k]0 sĕoljţf)+ pƍƉ+ xált b'ŋ;xut+ mþáŪƑf/ƙ)+, tƸƨ
;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf xált, lrų+ xált, b'ŋ+ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált,
b'lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
557= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá xált.
558= stdf tƸƨ ;do] j]bgf xáltĠ o+ tƸƨ ;do] tşĕsĕoljţf)wft';ƖþƧh+ sĕlos+þ c;ft+ sĕlos+þ b'ŋ+ sĕo;ƖþƧh+
c;ft+ b'ŋ+ j]blot+ sĕo;ƖþƧhĕ c;ftf b'ŋĕ j]bgf _ co+ tƸƨ ;do] j]bgf xált»k]0.
559= std+ tƸƨ ;do] b'ŋ+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] sĕlos+þ c;ft+ sĕlos+þ b'ŋ+ sĕo;ƖþƧh+ c;ft+ b'ŋ+ j]blot+
sĕo;ƖþƧhĕ c;ftf b'ŋĕ j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] b'ŋ+ xált»k]0.

55
560= std+ tƸƨ ;do] b'lŋlƇo+ xáltĠ o+ tƸƨ ;do] sĕlos+þ c;ft+ sĕlos+þ b'ŋ+ sĕo;ƖþƧh+ c;ft+ b'ŋ+ j]blot+
sĕo;ƖþƧhĕ c;ftf b'ŋĕ j]bgf _ Ob+ tƸƨ ;do] b'lŋlƇo+ xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf
c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg
xálƃ, Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ sĕoljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk
clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
561= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od]
wƙf cƓfstf.

cs';nljkfskťljţf)flg.

cs';nljkfsdgáwft'
562= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] cs';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfsĕ dgáwft' pƍƉf xált
pk]ŋĕ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 mþáŪƑf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf
xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált,
hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáwft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
563= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

cs';nljkfsĕ dgáwft'.

cs';nljkfsdgáljţf)wft'
564= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] cs';nƧ sƙƧ stųf pklrtųf ljkfsĕ dgáljţf)wft' pƍƉf xált
pk]ŋĕ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 wƙf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf
xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált,
hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáljţf)wft' xált Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
565= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do]
;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

cs';nljkfsĕ dgáljţf)wft'.

ljkfsĕ cƓfstf.

cx]t'slsl/ofcƓfst+

56
lsl/ofdgáwft'
566= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] dgáwft' pƍƉf xált lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ
pk]ŋĕ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 mþáŪƑf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf
xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált,
hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, tLl)lƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáwft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
567= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ
;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+ _ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

lsl/of dgáwft'.

lsl/ofdgáljţf)wft';ádgƧ;xutf
568= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] dgáljţf)wft' pƍƉf xált lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ
;ádgƧ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 wƙf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf
xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, kLlt xált, ;'v+ xált, lrųƧ]sƮtf xált, jLl/lolƇo+ xált, ;dflwlƇo+
xált, dlglƇo+ xált, ;ádglƧlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _
Od] wƙf cƓfstf.
569= stdá tƸƨ ;do] mþƧá xáltĠ oá tƸƨ ;do] mþƧá m'þ;gf ;+m'þ;gf ;+m'þl;tų+ _ co+ tƸƨ ;do] mþƧá
xált»k]0.
570= stdf tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ _ co+ tƸƨ ;do] lrųƧ]sƮtf xált.
571= std+ tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xáltĠ oá tƸƨ ;do] r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá lgŊþdá k/Ŋþdá pƜfdá jfofdá
pƧfxá pƧáŃÜL yfdá lwlt cl;lynk/Ŋþdtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf w'/;ƕƮfxá jLl/o+ jLl/lolƇo+ jLl/oan+ _ Ob+
tƸƨ ;do] jLl/lolƇo+ xált.
572= std+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xáltĠ of tƸƨ ;do] lrųƧ l&lt ;lŮlt cjlŪlt clj;fxf/á cljŋ]ká
clj;fxdfg;tf ;d±yëf ;dflwlƇo+ ;dflwan+ _ Ob+ tƸƨ ;do] ;dflwlƇo+ xált»k]0 o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
573= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á kLlt lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+
_ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

lsl/of dgáljţf)wft' ;ádgƧ;xutf.

lsl/ofdgáljţf)wft'pk]ŋĕ;xutf
574= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] dgáljţf)wft' pƍƉf xált lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ
pk]ŋĕ;xutf ¿kf/ƙ)f jf»k]0 wƙf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư, tƸƨ ;do] mþƧá xált, j]bgf xált, ;ţf xált, r]tgf
xált, lrų+ xált, ljtŊþá xált, ljrf/á xált, pk]ŋĕ xált, lrųƧ]sƮtf xált, jLl/lolƇo+ xált, ;dflwlƇo+ xált

57
dlglƇo+ xált, pk]lŋlƇo+ xált, hËljltlƇo+ xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od]
wƙf cƓfstf»k]0.
tƸƨ ±vëf kg ;do] rųf/á vƈf xálƃ, ƀfotgflg xálƃ, ƀ] wft'oá xálƃ, toá cfxf/f xálƃ, klťlƇoflg xálƃ,
Ps]ĕ mþƧá xált»k]0 Psĕ dgáljţf)wft' xált, Ps+þ wƙfotg+ xált, Psĕ wƙwft' xált¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ
klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf _ Od] wƙf cƓfstf»k]0.
575= stdá tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xáltĠ mþƧá r]tgf ljtŊþá ljrf/á lrųƧ]sƮtf jLl/lolƇo+ ;dflwlƇo+
hËljltlƇo+¶ o] jf kg tƸƨ ;do] cţ]lk clŴ klŝ;d'ƍƉf c¿lkgá wƙf &k]ŷf j]bgfŋƈ+ &k]ŷf ;ţfŋƈ+ &k]ŷf ljţf)ŋƈ+
_ co+ tƸƨ ;do] ;řf/ŋƈá xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

lsl/of dgáljţf)wft' pk]ŋĕ;xutf.

cx]t'sĕ lsl/of cƓfstf.

;x]t'ssĕdfjr/lsl/of
576= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] dgáljţf)wft' pƍƉf xált lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ
;ádgƧ;xutf `f);ƕo'ųf»k]0 ;ádgƧ;xutf `f);ƕo'ųf ;;řf/]g»k]0 ;ádgƧ;xutf `f)ljƍo'ųf»k]0
;ádgƧ;xutf `f)ljƍo'ųf ;;řf/]g»k]0 pk]ŋĕ;xutf `f);ƕo'ųf»k]0 pk]ŋĕ;xutf `f);ƕo'ųf ;;řf/]g»k]0
pk]ŋĕ;xutf `f)ljƍo'ųf»k]0 pk]ŋĕ;xutf `f)ljƍo'ųf ;;řf/]g ¿kf/ƙ)f jf»k]0 wƙf/ƙ)f jf o+ o+ jf kgf/ư
tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált »k]0 Od] wƙf cƓfstf»k]0 cnáeá cƓfstd"n+»k]0 cbá;á cƓfstd"n+»k]0
Od] wƙf cƓfstf.

;x]t'sĕ sĕdfjr/lsl/of.

¿kfjr/lsl/of
577= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] ¿kfjr/+ ´fg+ efj]lt lsl/o+ g]j s';n+ gfs';n+ g r sƙljkfs+þ
lbŪwƙ;'vljxf/+ ljljŝ]j sĕd]lx»k]0 k&d+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká
xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
578= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] ¿kfjr/+ ´fg+ efj]lt lsl/o+ g]j s';n+ gfs';n+ g r sƙljkfs+þ
lbŪwƙ;'vljxf/+ ljtŊþljrf/fg+ j"k;df»k]0 b'lto+ ´fg+»k]0 tlto+ ´fg+»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+»k]0 k&d+ ´fg+»k]0 kťd+
´fg+ pk;ƕş ljx/lt kyjLsl;)+, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

¿kfjr/lsl/of.

c¿kfjr/lsl/of
579= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿kfjr/+ ´fg+ efj]lt lsl/o+ g]j s';n+ gfs';n+ g r sƙljkfs+þ
lbŪwƙ;'vljxf/+ ;Ƒ;á ¿k;ţfg+ ;dltŊþdf kl#;ţfg+ cŴśdf gfgų;ţfg+ cdgl;sĕ/f cfsĕ;fgťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ
r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş ljx/lt tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
580= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿kfjr/+ ´fg+ efj]lt lsl/o+ g]j s';n+ gfs';n+ g r sƙljkfs+þ
lbŪwƙ;'vljxf/+ ;Ƒ;á cfsĕ;fgťfotg+ ;dltŊþƙ ljţf)ťfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.
581= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿kfjr/+ ´fg+ efj]lt lsl/o+ g]j s';n+ gfs';n+ g r sƙljkfs+þ
lbŪwƙ;'vljxf/+ ;Ƒ;á ljţf)ťfotg+ ;dltŊþƙ cflsťţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

58
582= std] wƙf cƓfstfĠ oƸƨ ;do] c¿kfjr/+ ´fg+ efj]lt lsl/o+ g]j s';n+ gfs';n+ g r sƙljkfs+þ
lbŪwƙ;'vljxf/+ ;Ƒ;á cflsťţfotg+ ;dltŊþƙ g]j;ţfgf;ţfotg;ţf;xut+ ;'vƧ r kxfgf»k]0 rt'Ŵ+ ´fg+ pk;ƕş
ljx/lt, tƸƨ ;do] mþƧá xált»k]0 cljŋ]ká xált»k]0 Od] wƙf cƓfstf»k]0 cnáeá cƓfstd"n+»k]0 cbá;á
cƓfstd"n+»k]0 cdáxá cƓfstd"n+»k]0 Od] wƙf cƓfstf.

c¿kfjr/lsl/of.

lsl/of cƓfstf.

lrų'ƍfbsů+ lglŪt+.

2= ¿ksů+

pŹ];á
583= std] wƙf cƓfstfĠ s';nfs';nfg+ wƙfg+ ljkfsĕ sĕdfjr/f ¿kfjr/f c¿kfjr/f ckl/ofkƉf
j]bgfŋƈá ;ţfŋƈá ;řf/ŋƈá ljţf)ŋƈá, o] r wƙf lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r
wft' _ Od] wƙf cƓfstf.

dfltsĕ

Pss+þ
584= tŴ std+ ;Ƒ+ ¿k+Ġ rųf/á r dxfe"tf, rt'Ɖť dxfe"tfg+ pkfbfo ¿k+ _ Ob+ j'ŝlt ;Ƒ+ ¿k+. ;Ƒ+ ¿k+
g x]t', cx]t's+þ, x]t'ljƍo'ų+, ;ƍŝo+ ;řt+, ¿k+ û , nálso+, ;f;j+, ;+oáhlgo+, uƅlgo+, cá#lgo+, oáulgo+,
gLj/l)o+, k/fdŪ+, pkfbflgo+, ;+lsn]l;s+þ, cƓfst+, cgf/ƙ)+, cr]tl;s+þ, lrųljƍo'ų+, g]jljkfsgljkfswƙwƙ+,
c;+lslnŪ;+lsn]l;s+þ, g ;ljtŊþ;ljrf/+, g cljtŊþljrf/dų+, cljtŊþcljrf/+, g kLlt;xut+, g ;'v;xut+, g
pk]ŋĕ;xut+, g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑ+, g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑx]t's+þ, g]j cfroufld g ckroufld,
g]j;]ŋgf;]ŋ+, kl/ų+, sĕdfjr/+, g ¿kfjr/+, g c¿kfjr/+, kl/ofkƉ+, gá ckl/ofkƉ+, clgot+, clgƜflgs+þ, pƍƉ+,
%lx ljţf±)ëlx ljţ]Ɯ+, clgŝ+, h/flee"t+.

Pj+ Pslj±wëg ¿k;śxá.

Pss+þ.

b's+þ
b'lj±wëg ¿k;śxá _
clŴ ¿k+ pkfbf, clŴ ¿k+ gá pkfbf.
clŴ ¿k+ pkflbŰ+, clŴ ¿k+ cg'kflbŰ+.
clŴ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+, clŴ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+.
clŴ ¿k+ ;lgbƧg+, clŴ ¿k+ clgbƧg+.
clŴ ¿k+ ;ƍl#+, clŴ ¿k+ cƍl#+.
clŴ ¿k+ OlƇo+, clŴ ¿k+ g OlƇo+.
clŴ ¿k+ dxfe"t+, clŴ ¿k+ g dxfe"t+.

59
clŴ ¿k+ ljţlų, clŴ ¿k+ g ljţlų.
clŴ ¿k+ lrų;d'Ūfg+, clŴ ¿k+ g lrų;d'Ūfg+.
clŴ ¿k+ lrų;xe', clŴ ¿k+ g lrų;xe'.
clŴ ¿k+ lrųfg'kl/jlų, clŴ ¿k+ g lrųfg'kl/jlų.
clŴ ¿k+ cŢlųs+þ, clŴ ¿k+ aflx/+.
clŴ ¿k+ cáńfl/s+þ, clŴ ¿k+ ;'v'd+.
clŴ ¿k+ b"/], clŴ ¿k+ ;lƃs]þ.
clŴ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ jŴ', clŴ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ g jŴ'. clŴ ¿k+ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0
r]tgfo»k]0 rŋ'ljţf)Ƨ jŴ', clŴ ¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'.
clŴ ¿k+ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ»k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ jŴ', clŴ ¿k+ sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'.
clŴ ¿k+ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo »k]0 sĕoljţf)Ƨ jŴ', clŴ ¿k+ sĕoljţf)Ƨ g jŴ'.
clŴ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ cf/ƙ)+, clŴ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ gf/ƙ)+. clŴ ¿k+ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0
r]tgfo»k]0 rŋ'ljţf)Ƨ cf/ƙ)+, clŴ ¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ gf/ƙ)+.
clŴ ¿k+ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ»k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ cf/ƙ)+, clŴ ¿k+ sĕo;ƖþƧƧ
gf/ƙ)+. clŴ ¿k+ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 sĕoljţf)Ƨ cf/ƙ)+, clŴ ¿k+ sĕoljţf)Ƨ
gf/ƙ)+.
clŴ ¿k+ rŋĕotg+, clŴ ¿k+ g rŋĕotg+. clŴ ¿k+ ;átfotg+»k]0 #fgfotg+»k]0 lhƢfotg+»k]0
sĕofotg+, clŴ ¿k+ g sĕofotg+.
clŴ ¿k+ ¿kfotg+, clŴ ¿k+ g ¿kfotg+. clŴ ¿k+ ;Źfotg+»k]0 uƈfotg+»k]0 /;fotg+»k]0
mþáŪƑfotg+, clŴ ¿k+ g mþáŪƑfotg+.
clŴ ¿k+ rŋ'wft', clŴ ¿k+ g rŋ'wft'. clŴ ¿k+ ;átwft'»k]0 #fgwft'»k]0 lhƢfwft'»k]0 sĕowft', clŴ
¿k+ g sĕowft'.
clŴ ¿k+ ¿kwft', clŴ ¿k+ g ¿kwft'. clŴ ¿k+ ;Źwft'»k]0 uƈwft'»k]0 /;wft'»k]0 mþáŪƑwft', clŴ
¿k+ g mþáŪƑwft'.
clŴ ¿k+ rŋ'lƇo+, clŴ ¿k+ g rŋ'lƇo+. clŴ ¿k+ ;áltlƇo+»k]0 #flglƇo+»k]0 lhlƢlƇo+»k]0 sĕlolƇo+, clŴ
¿k+ g sĕlolƇo+.
clŴ ¿k+ OlŴlƇo+, clŴ ¿k+ g OlŴlƇo+.
clŴ ¿k+ k'l/l;lƇo+, clŴ ¿k+ g k'l/l;lƇo+.
clŴ ¿k+ hËljltlƇo+, clŴ ¿k+ g hËljltlƇo+.
clŴ ¿k+ sĕoljţlų, clŴ ¿k+ g sĕoljţlų.
clŴ ¿k+ jrLljţlų, clŴ ¿k+ g jrLljţlų.
clŴ ¿k+ cfsĕ;wft', clŴ ¿k+ g cfsĕ;wft'.
clŴ ¿k+ cfkáwft', clŴ ¿k+ g cfkáwft'.
clŴ ¿k+ ¿kƧ nx'tf, clŴ ¿k+ ¿kƧ g nx'tf.
clŴ ¿k+ ¿kƧ d'b'tf, clŴ ¿k+ ¿kƧ g d'b'tf.
clŴ ¿k+ ¿kƧ sƙţtf, clŴ ¿k+ ¿kƧ g sƙţtf.
clŴ ¿k+ ¿kƧ pkroá, clŴ ¿k+ ¿kƧ g pkroá.
clŴ ¿k+ ¿kƧ ;ƃlt, clŴ ¿k+ ¿kƧ g ;ƃlt.
clŴ ¿k+ ¿kƧ h/tf, clŴ ¿k+ ¿kƧ g h/tf.
clŴ ¿k+ ¿kƧ clgŝtf, clŴ ¿k+ ¿kƧ g clgŝtf.
clŴ ¿k+ sańLsĕ/á cfxf/á, clŴ ¿k+ g sańLsĕ/á cfxf/á.

Pj+ b'lj±wëg ¿k;śxá.

b's+þ.

lts+þ

60
ltlj±wëg ¿k;śxá _
585= o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ pkfbf. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ pkfbf, clŴ gá pkfbf.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ pkflbŰ+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ pkflbŰ+, clŴ cg'kflbŰ+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ pkflbŰ'kfbflgo+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ pkflbŰ'kfbflgo+, clŴ
cg'kflbŰ'kfbflgo+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clgbƧg+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ;lgbƧg+, clŴ clgbƧg+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ;ƍl#+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ;ƍl#+, clŴ cƍl#+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ OlƇo+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ OlƇo+, clŴ g OlƇo+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g dxfe"t+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ dxfe"t+, clŴ g dxfe"t+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g ljţlų. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ljţlų, clŴ g ljţlų.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g lrų;d'Ūfg+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ lrų;d'Ūfg+, clŴ g lrų;d'Ūfg+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g lrų;xe'. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ lrų;xe', clŴ g lrų;xe'.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g lrųfg'kl/jlų. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ lrųfg'kl/jlų, clŴ g lrųfg'kl/jlų.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ cáńfl/s+þ. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ;lƃs]þ. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ.
o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ rŋ';ƖþƧƧ g jŴ'. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ rŋ';ƖþƧƧ jŴ', clŴ rŋ';ƖþƧƧ g jŴ'.
o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'. o+ t+ ¿k+
cŢlųs+þ, t+ clŴ rŋ'ljţf)Ƨ jŴ', clŴ rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'.
o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ»k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'. o+ t+ ¿k+
cŢlųs+þ, t+ clŴ sĕo;ƖþƧƧ jŴ', clŴ sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0
r]tgfo»k]0 sĕoljţf)Ƨ g jŴ'. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ sĕoljţf)Ƨ jŴ', clŴ sĕoljţf)Ƨ g jŴ'.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ rŋ';ƖþƧƧ gf/ƙ)+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ rŋ';ƖþƧƧ cf/ƙ)+, clŴ rŋ';ƖþƧƧ
gf/ƙ)+. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 rŋ'ljţf)Ƨ gf/ƙ)+. o+ t+ ¿k+
aflx/+, t+ clŴ rŋ'ljţf)Ƨ cf/ƙ)+, clŴ rŋ'ljţf)Ƨ gf/ƙ)+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ»k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ gf/ƙ)+. o+ t+ ¿k+
aflx/+, t+ clŴ sĕo;ƖþƧƧ cf/ƙ)+, clŴ sĕo;ƖþƧƧ gf/ƙ)+. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ t+ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0
;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 sĕoljţf)Ƨ gf/ƙ)+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ sĕoljţf)Ƨ cf/ƙ)+, clŴ sĕoljţf)Ƨ
gf/ƙ)+.
o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ g rŋĕotg+. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ rŋĕotg+, clŴ g rŋĕotg+. o+ t+ ¿k+ aflx/+,
t+ g ;átfotg+»k]0 g #fgfotg+»k]0 g lhƢfotg+»k]0 g sĕofotg+. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ sĕofotg+, clŴ g
sĕofotg+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g ¿kfotg+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kfotg+, clŴ g ¿kfotg+ o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ,
t+ g ;Źfotg+»k]0 g uƈfotg+»k]0 g /;fotg+»k]0 g mþáŪƑfotg+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ mþáŪƑfotg+, clŴ
g mþáŪƑfotg+.
o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ g rŋ'wft'. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ rŋ'wft', clŴ g rŋ'wft'. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+
g ;átwft'»k]0 g #fgwft'»k]0 g lhƢfwft'»k]0 g sĕowft'. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ sĕowft', clŴ g sĕowft'.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g ¿kwft'. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kwft', clŴ g ¿kwft'. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+
g ;Źwft'»k]0 g uƈwft'»k]0 g /;wft'»k]0 g mþáŪƑwft'. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ mþáŪƑwft', clŴ g
mþáŪƑwft'.
o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ g rŋ'lƇo+. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ rŋ'lƇo+, clŴ g rŋ'lƇo+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+
g ;áltlƇo+»k]0 g #flglƇo+»k]0 g lhlƢlƇo+»k]0 g sĕlolƇo+. o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ clŴ sĕlolƇo+, clŴ g
sĕlolƇo+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g OlŴlƇo+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ OlŴlƇo+, clŴ g OlŴlƇo+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g k'l/l;lƇo+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ k'l/l;lƇo+, clŴ g k'l/l;lƇo+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g hËljltlƇo+. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ hËljltlƇo+, clŴ g hËljltlƇo+.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g sĕoljţlų. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ sĕoljţlų, clŴ g sĕoljţlų.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g jrLljţlų. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ jrLljţlų, clŴ g jrLljţlų.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+,þ t+ g cfsĕ;wft'. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ cfsĕ;wft', clŴ g cfsĕ;wft'.

61
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g cfkáwft'. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ cfkáwft', clŴ g cfkáwft'.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ¿kƧ g nx'tf. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kƧ nx'tf, clŴ ¿kƧ g nx'tf.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ¿kƧ g d'b'tf. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kƧ d'b'tf, clŴ ¿kƧ g d'bt' f.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ¿kƧ g sƙţtf. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kƧ sƙţtf, clŴ ¿kƧ g sƙţtf.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ¿kƧ g pkroá. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kƧ pkroá, clŴ ¿kƧ g pkroá.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ¿kƧ g ;ƃlt. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kƧ ;ƃlt, clŴ ¿kƧ g ;ƃlt.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ¿kƧ g h/tf. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kƧ h/tf, clŴ ¿kƧ g h/tf.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ ¿kƧ g clgŝtf. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ ¿kƧ clgŝtf, clŴ ¿kƧ g clgŝtf.
o+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ, t+ g sańLsĕ/á cfxf/á. o+ t+ ¿k+ aflx/+, t+ clŴ sańLsĕ/á cfxf/á, clŴ g sańLsĕ/á
cfxf/á.

Pj+ ltlj±wëg ¿k;śxá.

lts+þ.

rt'Ŋ+þ
rt'lƑ±wëg ¿k;śxá _
586= o+ t+ ¿k+ pkfbf, t+ clŴ pkflbŰ+, clŴ cg'kflbŰ+. o+ t+ ¿k+ gá pkfbf, t+ clŴ pkflbŰ+, clŴ
cg'kflbŰ+.
o+ t+ ¿k+ pkfbf, t+ clŴ pkflbŰ'kfbflgo+, clŴ cg'kflbŰ'kfbflgo+. o+ t+ ¿k+ gá pkfbf, t+ clŴ
pkflbŰ'kfbflgo+, clŴ cg'kflbŰ'kfbflgo+.
o+ t+ ¿k+ pkfbf, t+ clŴ ;ƍl#+, clŴ cƍl#+. o+ t+ ¿k+ gá pkfbf, t+ clŴ ;ƍl#+, clŴ cƍl#+.
o+ t+ ¿k+ pkfbf, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+. o+ t+ ¿k+ gá pkfbf, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+.
o+ t+ ¿k+ pkfbf, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ. o+ t+ ¿k+ gá pkfbf, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ+, t+ clŴ ;lgbƧg+, clŴ clgbƧg+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+, t+ clŴ ;lgbƧg+, clŴ
clgbƧg+.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ+, t+ clŴ ;ƍl#+ clŴ cƍl#+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+, t+ clŴ ;ƍl#+, clŴ cƍl#+.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ+, t+ clŴ dxfe"t+, clŴ g dxfe"t+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+, t+ clŴ dxfe"t+ clŴ g dxfe"t+.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd.
+
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ ;lgbƧg+, clŴ clgbƧg+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ
;lgbƧg+, clŴ clgbƧg+.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ ;ƍl#+, clŴ cƍl#+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ ;ƍl#+,
clŴ cƍl#+.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ dxfe"t+, clŴ g dxfe"t+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ dxfe"t+,
clŴ g dxfe"t+.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ cáńfl/s+þ,
clŴ ;'v'd+.
o+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ. o+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+, t+ clŴ b"/], clŴ
;lƃs]þ.
o+ t+ ¿k+ ;ƍl#+, t+ clŴ OlƇo+, clŴ g OlƇo+. o+ t+ ¿k+ cƍl#+, t+ clŴ OlƇo+, clŴ g OlƇo+.
o+ t+ ¿k+ ;ƍl#+, t+ clŴ dxfe"t+, clŴ g dxfe"t+. o+ t+ ¿k+ cƍl#+, t+ clŴ dxfe"t+, clŴ g dxfe"t+.
o+ t+ ¿k+ OlƇo+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+. o+ t+ ¿k+ g OlƇo+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+.

62
o+ t+ ¿k+ OlƇo+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ. o+ t+ ¿k+ g OlƇo+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ.
o+ t+ ¿k+ dxfe"t+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+. o+ t+ ¿k+ g dxfe"t+, t+ clŴ cáńfl/s+þ, clŴ ;'v'd+.
o+ t+ ¿k+ dxfe"t+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ. o+ t+ ¿k+ g dxfe"t+, t+ clŴ b"/], clŴ ;lƃs]þ.

lbŪ+ ;'t+ d't+ ljţft+ ¿k+.

Pj+ rt'lƑ±wëg ¿k;śxá.

rt'Ŋ+þ.

kťs+þ
kťlj±wëg ¿k;śxá _
587= kyjLwft', cfkáwft', t]h]ĕwft', jfoáwft', oť ¿k+ pkfbf.

Pj+ kťlj±wëg ¿k;śxá.

kťs+þ.

%Ŋ+þ
%lƑ±wëg ¿k;śxá _
588= rŋ'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;átljţ]Ɯ+ ¿k+, #fgljţ]Ɯ+ ¿k+, lhƢfljţ]Ɯ+ ¿k+, sĕoljţ]Ɯ+ ¿k+, dgáljţ]Ɯ+ ¿k+.

Pj+ %lƑ±wëg ¿k;śxá.

%Ŋ+þ.

;ųs+þ
;ųlj±wëg ¿k;śxá _
589= rŋ'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;átljţ]Ɯ+ ¿k+, #fgljţ]Ɯ+ ¿k+, lhƢfljţ]Ɯ+ ¿k+, sĕoljţ]Ɯ+ ¿k+, dgáwft'ljţ]Ɯ+ ¿k+,
dgáljţf)wft'ljţ]Ɯ+ ¿k+.

Pj+ ;ųlj±wëg ¿k;śxá.

;ųs+þ.

cŪs+þ
cŪlj±wëg ¿k;śxá _
590= rŋ'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;átljţ]Ɯ+ ¿k+, #fgljţ]Ɯ+ ¿k+, lhƢfljţ]Ɯ+ ¿k+, sĕoljţ]Ɯ+ ¿k+, clŴ ;'v;ƖþƧ+, clŴ

63
b'ŋ;ƖþƧ+, dgáwft'ljţ]Ɯ+ ¿k+, dgáljţf)wft'ljţ]Ɯ+ ¿k+.

Pj+ cŪlj±wëg ¿k;śxá.

cŪs+þ.

gjs+þ
gjlj±wëg ¿k;śxá _
591= rŋ'lƇo+, ;áltlƇo+, #flglƇo+, lhlƢlƇo+ sĕlolƇo+, OlŴlƇo+, k'l/l;lƇo+, hËljltlƇo+, oť ¿k+ g OlƇo+.

Pj+ gjlj±wëg ¿k;śxá.

gjs+þ.

b;s+þ
b;lj±wëg ¿k;śxá _
592= rŋ'lƇo+, ;áltlƇo+, #flglƇo+, lhlƢlƇo+ sĕlolƇo+, OlŴlƇo+, k'l/l;lƇo+, hËljltlƇo+, g OlƇo+ ¿k+ clŴ
;ƍl#+, clŴ cƍl#+.

Pj+ b;lj±wëg ¿k;śxá.

b;s+þ.

Psĕb;s+þ
Psĕb;lj±wëg ¿k;śxá _
593= rŋĕotg+, ;átfotg+, #fgfotg+, lhƢfotg+, sĕofotg+, ¿kfotg+, ;Źfotg+ uƈfotg+, /;fotg+,
mþáŪƑfotg+, oť ¿k+ clgbƧgcƍl#+ û wƙfotgkl/ofkƉ+.

Pj+ Psĕb;lj±wëg ¿k;śxá.

Psĕb;s+þ.

dfltsĕ.

¿kljelų

PsslgŹ];á

64
594= ;Ƒ+ ¿k+ g x]t'd]j, cx]t'sd]j, x]t'ljƍo'ųd]j, ;ƍŝod]j, ;řtd]j, ¿kd]j, nálsod]j, ;f;jd]j,
;+oáhlgod]j, uƅlgod]j, cá#lgod]j, oáulgod]j, gLj/l)od]j, k/fdŪd]j, pkfbflgod]j, ;+lsn]l;sd]j,
cƓfstd]j, cgf/ƙ)d]j, cr]tl;sd]j, lrųljƍo'ųd]j, g]jljkfsgljkfswƙwƙd]j, c;+lslnŪ;+lsn]l;sd]j, g
;ljtŊþ;ljrf/d]j, g cljtŊþljrf/dųd]j, cljtŊþcljrf/d]j g kLlt;xutd]j, g ;'v;xutd]j, g pk]ŋĕ;xutd]j,
g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑd]j, g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑx]t'sd]j, g]j cfroufld g ckroufldd]j,
g]j;]ŋgf;]ŋd]j, kl/ųd]j, sĕdfjr/d]j, g ¿kfjr/d]j, g c¿kfjr/d]j, kl/ofkƉd]j, gá ckl/ofkƉd]j,
clgotd]j, clgƜflgsd]j, pƍƉ+ %lx ljţf±)ëlx ljţ]Ɯd]j, clgŝd]j, h/flee"td]j.

Pj+ Pslj±wëg ¿k;śxá.

PsslgŹ];á.

b'slgŹ];á

pkfbfefhgLo+
595= std+ t+ ¿k+ pkfbfĠ rŋĕotg+, ;átfotg+, #fgfotg+, lhƢfotg+, sĕofotg+, ¿kfotg+, ;Źfotg+,
uƈfotg+, /;fotg+, OlŴlƇo+, k'l/l;lƇo+, hËljltlƇo+, sĕoljţlų, jrLljţlų, cfsĕ;wft', ¿kƧ nx'tf, ¿kƧ d'b'tf,
¿kƧ sƙţtf, ¿kƧ pkroá, ¿kƧ ;ƃlt, ¿kƧ h/tf, ¿kƧ clgŝtf, sańLsĕ/á cfxf/á.
596= std+ t+ ¿k+ rŋĕotg+Ġ o+ rŋ' û rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o]g rŋ'gf clgbƧg]g ;ƍl#]g ¿k+ ;lgbƧg+ ;ƍl#+ klƧ jf kƧlt jf klƧƧlt jf kƧ] jf, rŋ'+ k]t+ rŋĕotg+ k]t+
rŋ'wft' k];f rŋ'lƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ g]ų+ k]t+ gog+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+
;'ţá ufdák];á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋĕotg+.
597= std+ t+ ¿k+ rŋĕotg+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
olƛ rŋ'lƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ ¿k+ ;lgbƧg+ ;ƍl#+ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, rŋ'+ k]t+
rŋĕotg+ k]t+ rŋ'wft' k];f rŋ'lƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ g]ų+ k]t+ gog+ k]t+
cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋĕotg+.
598= std+ t+ ¿k+ rŋĕotg+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á, o+
rŋ' clgbƧg+ ;ƍl#+ ¿klƛ ;lgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, rŋ'+ k]t+
rŋĕotg+ k]t+ rŋ'wft' k];f rŋ'lƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ g]ų+ k]t+ gog+ k]t+
cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋĕotg+.
599= std+ t+ ¿k+ rŋĕotg+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á, o+
rŋ'+ lgƧfo ¿k+ cf/ư rŋ';ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ rŋ'+ lgƧfo ¿k+ cf/ư rŋ';ƖþƧhĕ
j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 rŋ'ljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ rŋ'+ lgƧfo
¿kf/ƙ±)ëf rŋ';ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ rŋ'+ lgƧfo ¿kf/ƙ)f rŋ';ƖþƧhĕ j]bgf»k]0
;ţf»k]0 r]tgf»k]0 rŋ'ljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, rŋ'+ k]t+ rŋĕotg+ k]t+ rŋ'wft' k];f
rŋ'lƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ g]ų+ k]t+ gog+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá
k];á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋĕotg+.
600= std+ t+ ¿k+ ;átfotg+Ġ o+ ;át+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o]g ;át]g clgbƧg]g ;ƍl#]g ;Ź+ clgbƧg+ ;ƍl#+ ;'l) jf ;')flt jf ;'l)Ƨlt jf ;'±)ë jf, ;át+ k]t+ ;átfotg+ k]t+
;átwft' k];f ;áltlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á
_ Ob+ t+ ¿k+ ;átfotg+.
601= std+ t+ ¿k+ ;átfotg+Ġ o+ ;át+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
olƛ ;átlƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ ;Źá clgbƧgá ;ƍl#á klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, ;át+
k]t+ ;átfotg+ k]t+ ;átwft' k];f ;áltlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+
k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ ;átfotg+.
602= std+ t+ ¿k+ ;átfotg+Ġ o+ ;át+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,

65
o+ ;át+ clgbƧg+ ;ƍl#+ ;Źlƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, ;át+ k]t+
;átfotg+ k]t+ ;átwft' k];f ;áltlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+
;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ ;átfotg+.
603= std+ t+ ¿k+ ;átfotg+Ġ o+ ;át+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o+ ;át+ lgƧfo ;Ź+ cf/ư ;át;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ;át+ lgƧfo ;Ź+ cf/ư
;át;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 ;átljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ;át+
lgƧfo ;Źf/ƙ±)ëf ;át;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ;át+ lgƧfo ;Źf/ƙ)f ;át;ƖþƧhĕ
j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 ;átljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, ;át+ k]t+ ;átfotg+ k]t+
;átwft' k];f ;áltlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á
_ Ob+ t+ ¿k+ ;átfotg+.
604= std+ t+ ¿k+ #fgfotg+Ġ o+ #fg+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o]g #fg]g clgbƧg]g ;ƍl#]g uƈ+ clgbƧg+ ;ƍl#+ #flo jf #folt jf #floƧlt jf #fo] jf, #fg+ k]t+ #fgfotg+ k]t+
#fgwft' k];f #flglƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á
_ Ob+ t+ ¿k+ #fgfotg+.
605= std+ t+ ¿k+ #fgfotg+Ġ o+ #fg+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
olƛ #fglƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ uƈá clgbƧgá ;ƍl#á klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, #fg+
k]t+ #fgfotg+ k]t+ #fgwft' k];f #flglƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+
k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ #fgfotg+.
606= std+ t+ ¿k+ #fgfotg+Ġ o+ #fg+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o+ #fg+ clgbƧg+ ;ƍl#+ uƈlƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, #fg+ k]t+
#fgfotg+ k]t+ #fgwft' k];f #flglƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+
;'ţá ufdák];á _ Ob+ t+ ¿k+ #fgfotg+.
607= std+ t+ ¿k+ #fgfotg+Ġ o+ #fg+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o+ #fg+ lgƧfo uƈ+ cf/ư #fg;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ #fg+ lgƧfo uƈ+ cf/ư
#fg;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 #fgljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ #fg+
lgƧfo uƈf/ƙ±)ëf #fg;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ #fg+ lgƧfo uƈf/ƙ)f #fg;ƖþƧhĕ
j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 #fgljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, #fg+ k]t+ #fgfotg+ k]t+
#fgwft' k];f #flglƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á
_ Ob+ t+ ¿k+ #fgfotg+.
608= std+ t+ ¿k+ lhƢfotg+Ġ of lhƢf rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
ofo lhƢfo clgbƧgfo ;ƍl#fo /;+ clgbƧg+ ;ƍl#+ ;flo jf ;folt jf ;floƧlt jf ;fo] jf, lhƢf k];f lhƢfotg+
k]t+ lhƢfwft' k];f lhlƢlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá
k];á _ Ob+ t+ ¿k+ lhƢfotg+.
609= std+ t+ ¿k+ lhƢfotg+Ġ of lhƢf rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
ofo lhƢfo clgbƧgfo ;ƍl#fo /;á clgbƧgá ;ƍl#á klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, lhƢf
k];f lhƢfotg+ k]t+ lhƢfwft' k];f lhlƢlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+
k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ lhƢfotg+.
610= std+ t+ ¿k+ lhƢfotg+Ġ of lhƢf rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
of lhƢf clgbƧgf ;ƍl#f /;lƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, lhƢf
k];f lhƢfotg+ k]t+ lhƢfwft' k];f lhlƢlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+
k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ lhƢfotg+.
611= std+ t+ ¿k+ lhƢfotg+Ġ of lhƢf rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o+ lhƢ+ lgƧfo /;+ cf/ư lhƢf;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ lhƢ+ lgƧfo /;+ cf/ư
lhƢf;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 lhƢfljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ lhƢ+
lgƧfo /;f/ƙ±)ëf lhƢf;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ lhƢ+ lgƧfo /;f/ƙ)f lhƢf;ƖþƧhĕ
j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 lhƢfljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, lhƢf k];f lhƢfotg+ k]t+
lhƢfwft' k];f lhlƢlƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á
_ Ob+ t+ ¿k+ lhƢfotg+.
612= std+ t+ ¿k+ sĕofotg+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o]g sĕo]g clgbƧg]g ;ƍl#]g mþáŪƑ+ clgbƧg;ƍl#+ m'þl; jf m'þ;lt jf m'þl;Ƨlt jf m'þ;] jf, sĕoá k];á sĕofotg+ k]t+

66
sĕowft' k];f sĕlolƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á _
Ob+ t+ ¿k+ sĕofotg+.
613= std+ t+ ¿k+ sĕofotg+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
olƛ sĕolƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ mþáŪƑá clgbƧgá ;ƍl#á klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, sĕoá
k];á sĕofotg+ k]t+ sĕowft' k];f sĕlolƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+
k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕofotg+.
614= std+ t+ ¿k+ sĕofotg+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
oá sĕoá clgbƧgá ;ƍl#á mþáŪƑlƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, sĕoá
k];á sĕofotg+ k]t+ sĕowft' k];f sĕlolƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+
k]t+ ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕofotg+.
615= std+ t+ ¿k+ sĕofotg+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá cųefjkl/ofkƉá clgbƧgá ;ƍl#á,
o+ sĕo+ lgƧfo mþáŪƑ+ cf/ư sĕo;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ sĕo+ lgƧfo mþáŪƑ+ cf/ư
sĕo;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 sĕoljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ sĕo+
lgƧfo mþáŪƑf/ƙ±)ëf sĕo;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ sĕo+ lgƧfo mþáŪƑf/ƙ)f sĕo;ƖþƧhĕ
j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 sĕoljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, sĕoá k];á sĕofotg+ k]t+
sĕowft' k];f sĕlolƇo+ k]t+ nás]ĕ k];á ƀf/f k];f ;d'Źá k];á ků/+ k]t+ ±vëų+ k]t+ jŴ'+ k]t+ cál/d+ tL/+ k]t+ ;'ţá ufdá k];á _
Ob+ t+ ¿k+ sĕofotg+.
616= std+ t+ ¿k+ ¿kfotg+Ġ o+ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef ;lgbƧg+ ;ƍl#+ gLn+ kLts+þ nálxts+þ
cábft+ sĕńs+þ dlŧŪs+þ û xl/ xl/jŰ+ cƗ؇/jŰ+ bL#+ /Ƨ+ c)'+ y"n+ jũ+ kl/důn+ rt'/+;+ û %ń+;+ cŪ+;+ ;áń;+;+ lgƉ+ yn+
%fof cftká cfnás]ĕ cƈsĕ/á cưf dlxsĕ w"dá /h]ĕ rƆdůnƧ jŰlgef ;"l/odůnƧ û jŰlgef tf/s¿kfg+ jŰlgef
cfbf;důnƧ jŰlgef dl);řd'ųfj]ń'l/oƧ jŰlgef hĕt¿k/htƧ jŰlgef, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+
pkfbfo jŰlgef ;lgbƧg+ ;ƍl#+, o+ ¿k+ ;lgbƧg+ ;ƍl#+ rŋ'gf clgbƧg]g ;ƍl#]g klƧ jf kƧlt jf klƧƧlt jf
kƧ] jf, ¿k+ k]t+ ¿kfotg+ k]t+ ¿kwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kfotg+.
617= std+ t+ ¿k+ ¿kfotg+Ġ o+ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef ;lgbƧg+ ;ƍl#+ gLn+ kLts+þ nálxts+þ
cábft+ sĕńs+þ dlŧŪs+þ xl/ xl/jŰ+ cƗ؇/jŰ+ bL#+ /Ƨ+ c)'+ y"n+ jũ+ kl/důn+ rt'/+;+ %ń+;+ cŪ+;+ ;áń;+;+ lgƉ+ yn+ %fof
cftká cfnás]ĕ cƈsĕ/á cưf dlxsĕ w"dá /h]ĕ rƆdůnƧ jŰlgef ;"l/odůnƧ jŰlgef tf/s¿kfg+ jŰlgef cfbf;důnƧ
jŰlgef dl);řd'ųfj]ń'l/oƧ jŰlgef hĕt¿k/htƧ jŰlgef, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef
;lgbƧg+ ;ƍl#+, olƛ ¿klƛ ;lgbƧglƛ ;ƍl#lƛ rŋ'+ clgbƧg+ ;ƍl#+ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf
klxţ] jf, ¿k+ k]t+ ¿kfotg+ k]t+ ¿kwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kfotg+.
618= std+ t+ ¿k+ ¿kfotg+Ġ o+ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef ;lgbƧg+ ;ƍl#+ gLn+ kLts+þ nálxts+þ
cábft+ sĕńs+þ dlŧŪs+þ xl/ xl/jŰ+ cƗ؇/jŰ+ bL#+ /Ƨ+ c)'+ y"n+ jũ+ kl/důn+ rt'/+;+ %ń+;+ cŪ+;+ ;áń;+;+ lgƉ+ yn+ %fof
cftká cfnás]ĕ cƈsĕ/á cưf dlxsĕ w"dá /h]ĕ rƆdůnƧ jŰlgef ;"l/odůnƧ jŰlgef tf/s¿kfg+ jŰlgef cfbf;důnƧ
jŰlgef dl);řd'ųfj]ń'l/oƧ jŰlgef hĕt¿k/htƧ jŰlgef, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef
;lgbƧg+ ;ƍl#+, o+ ¿k+ ;lgbƧg+ ;ƍl#+ rŋ'lƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf
klxţ] jf, ¿k+ k]t+ ¿kfotg+ k]t+ ¿kwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kfotg+.
619= std+ t+ ¿k+ ¿kfotg+Ġ o+ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef ;lgbƧg+ ;ƍl#+ gLn+ kLts+þ nálxts+þ
cábft+ sĕńs+þ dlŧŪs+þ xl/ xl/jŰ+ cƗ؇/jŰ+ bL#+ /Ƨ+ c)'+ y"n+ jũ+ kl/důn+ rt'/+;+ %ń+;+ cŪ+;+ ;áń;+;+ lgƉ+ yn+ %fof
cftká cfnás]ĕ cƈsĕ/á cưf dlxsĕ w"dá /h]ĕ rƆdůnƧ jŰlgef ;"l/odůnƧ jŰlgef tf/s¿kfg+ jŰlgef cfbf;důnƧ
jŰlgef dl);řd'ųfj]ń'l/oƧ jŰlgef hĕt¿k/htƧ jŰlgef, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef
;lgbƧg+ ;ƍl#+, o+ ¿k+ cf/ư rŋ'+ lgƧfo rŋ';ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ¿k+ cf/ư
rŋ'+ lgƧfo rŋ';ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 rŋ'ljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0
o+ ¿kf/ƙ±)ëf rŋ'+ lgƧfo rŋ';ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ¿kf/ƙ)f rŋ'+ lgƧfo
rŋ';ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 rŋ'ljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, ¿k+ k]t+
¿kfotg+ k]t+ ¿kwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kfotg+.
620= std+ t+ ¿k+ ;Źfotg+Ġ oá ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á e]l/;Źá d'lbś;Źá ;ř;Źá
k)j;Źá uLt;Źá jflbt;Źá ;ƙ;Źá kfl);Źá ;ųfg+ lgŔá;;Źá wft"g+ ;lƉ#ft;Źá jft;Źá pbs;Źá dg'Ƨ;Źá
cdg'Ƨ;Źá, oá jf kgţálk clŴ ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, o+ ;Ź+ clgbƧg+ ;ƍl#+ ;át]g
clgbƧg]g ;ƍl#]g ;'l) jf ;')flt jf ;'l)Ƨlt jf ;'±)ë jf, ;Źá k];á ;Źfotg+ k]t+ ;Źwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+
;Źfotg+.
621= std+ t+ ¿k+ ;Źfotg+Ġ oá ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á e]l/;Źá d'lbś;Źá ;ř;Źá

67
k)j;Źá uLt;Źá jflbt;Źá ;ƙ;Źá kfl);Źá ;ųfg+ lgŔá;;Źá wft"g+ ;lƉ#ft;Źá jft;Źá pbs;Źá dg'Ƨ;Źá
cdg'Ƨ;Źá, oá jf kgţálk clŴ ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, olƛ ;Źlƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ
;át+ clgbƧg+ ;ƍl#+ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, ;Źá k];á ;Źfotg+ k]t+ ;Źwft' k];f _ Ob+
t+ ¿k+ ;Źfotg+.
622= std+ t+ ¿k+ ;Źfotg+Ġ oá ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á e]l/;Źá d'lbś;Źá ;ř;Źá
k)j;Źá uLt;Źá jflbt;Źá ;ƙ;Źá kfl);Źá ;ųfg+ lgŔá;;Źá wft"g+ ;lƉ#ft;Źá jft;Źá pbs;Źá dg'Ƨ;Źá
cdg'Ƨ;Źá, oá jf kgţálk clŴ ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, oá ;Źá clgbƧgá ;ƍl#á ;átlƛ
clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, ;Źá k];á ;Źfotg+ k]t+ ;Źwft' k];f _ Ob+
t+ ¿k+ ;Źfotg+.
623= std+ t+ ¿k+ ;Źfotg+Ġ oá ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á e]l/;Źá d'lbś;Źá ;ř;Źá
k)j;Źá uLt;Źá jflbt;Źá ;ƙ;Źá kfl);Źá ;ųfg+ lgŔá;;Źá wft"g+ ;lƉ#ft;Źá jft;Źá pbs;Źá dg'Ƨ;Źá
cdg'Ƨ;Źá, oá jf kgţálk clŴ ;Źá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, o+ ;Ź+ cf/ư ;át+ lgƧfo ;át;ƖþƧá
pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ;Ź+ cf/ư ;át+ lgƧfo ;át;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0
r]tgf»k]0 ;átljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ;Źf/ƙ±)ëf ;át+ lgƧfo ;át;ƖþƧá pƍlş jf
pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ ;Źf/ƙ)f ;át+ lgƧfo ;át;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0
;átljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, ;Źá k];á ;Źfotg+ k]t+ ;Źwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ ;Źfotg+.
624= std+ t+ ¿k+ uƈfotg+Ġ oá uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"nuƈá ;f/uƈá truƈá
kųuƈá k'Ǝþuƈá mþnuƈá cfdsuƈá ljƧuƈá ;'uƈá b'Ʈƈá oá jf kgţálk clŴ uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá
;ƍl#á, o+ uƈ+ clgbƧg+ ;ƍl#+ #fg]g clgbƧg]g ;ƍl#]g #flo jf #folt jf #floƧlt jf #fo] jf, uƈá k];á
uƈfotg+ k]t+ uƈwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ uƈfotg+.
625= std+ t+ ¿k+ uƈfotg+Ġ oá uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"nuƈá ;f/uƈá truƈá
kųuƈá k'Ǝþuƈá mþnuƈá cfdsuƈá ljƧuƈá ;'uƈá b'Ʈƈá, oá jf kgţálk clŴ uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá
;ƍl#á, olƛ uƈlƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ #fg+ clgbƧg+ ;ƍl#+ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf,
uƈá k];á uƈfotg+ k]t+ uƈwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ uƈfotg+.
626= std+ t+ ¿k+ uƈfotg+Ġ oá uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"nuƈá ;f/uƈá truƈá
kųuƈá k'Ǝþuƈá mþnuƈá cfdsuƈá ljƧuƈá ;'uƈá b'Ʈƈá, oá jf kgţálk clŴ uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá
;ƍl#á, oá uƈá clgbƧgá ;ƍl#á #fglƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf,
uƈá k];á uƈfotg+ k]t+ uƈwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ uƈfotg+.
627= std+ t+ ¿k+ uƈfotg+Ġ oá uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"nuƈá ;f/uƈá truƈá
kųuƈá k'Ǝþuƈá mþnuƈá cfdsuƈá ljƧuƈá ;'uƈá b'Ʈƈá, oá jf kgţálk clŴ uƈá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá
;ƍl#á, o+ uƈ+ cf/ư #fg+ lgƧfo #fg;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ uƈ+ cf/ư #fg+
lgƧfo #fg;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 #fgljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+
uƈf/ƙ±)ëf #fg+ lgƧfo #fg;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ uƈf/ƙ)f #fg+ lgƧfo
#fg;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 #fgljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, uƈá k];á
uƈfotg+ k]t+ uƈwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ uƈfotg+.
628= std+ t+ ¿k+ /;fotg+Ġ oá /;á rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"n/;á vƈ/;á tr/;á
kų/;á k'Ǝþ/;á mþn/;á clƗn+ dw'/+ ltųs+þ s's+þ nál)s+þ vfl/s+þ nlƗn+ û s;fjá ;fb' c;fb', oá jf kgţálk clŴ /;á
rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, o+ /;+ clgbƧg+ ;ƍl#+ lhƢfo clgbƧgfo ;ƍl#fo ;flo jf ;folt jf
;floƧlt jf ;fo] jf, /;á k];á /;fotg+ k]t+ /;wft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ /;fotg+.
629= std+ t+ ¿k+ /;fotg+Ġ oá /;á rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"n/;á vƈ/;á tr/;á
kų/;á k'Ǝþ/;á mþn/;á clƗn+ dw'/+ ltųs+þ s's+þ nál)s+þ vfl/s+þ nlƗn+ s;fjá ;fb' c;fb', oá jf kgţálk clŴ /;á rt'Ɖ+
dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, olƛ /;lƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ lhƢf clgbƧgf ;ƍl#f klxlţ jf klxţlt
jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, /;á k];á /;fotg+ k]t+ /;wft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ /;fotg+.
630= std+ t+ ¿k+ /;fotg+Ġ oá /;á rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"n/;á vƈ/;á tr/;á
kų/;á k'Ǝþ/;á mþn/;á clƗn+ dw'/+ ltųs+þ s's+þ nál)s+þ vfl/s+þ nlƗn+ s;fjá ;fb' c;fb', oá jf kgţálk clŴ /;á rt'Ɖ+
dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, oá /;á clgbƧgá ;ƍl#á lhƢfo clgbƧgfo ;ƍl#fo klxlţ jf klxţlt
jf klxlţƧlt jf klxţ] jf, /;á k];á /;fotg+ k]t+ /;wft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ /;fotg+.
631= std+ t+ ¿k+ /;fotg+Ġ oá /;á rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á d"n/;á vƈ/;á tr/;á
kų/;á k'Ǝþ/;á mþn/;á clƗn+ dw'/+ ltųs+þ s's+þ nál)s+þ vfl/s+þ nlƗn+ s;fjá ;fb' c;fb', oá jf kgţálk clŴ /;á rt'Ɖ+
dxfe"tfg+ pkfbfo clgbƧgá ;ƍl#á, o+ /;+ cf/ư lhƢ+ lgƧfo lhƢf;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş]

68
jf»k]0 o+ /;+ cf/ư lhƢ+ lgƧfo lhƢf;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 lhƢfljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf
pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ /;f/ƙ±)ëf lhƢ+ lgƧfo lhƢf;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+
/;f/ƙ)f lhƢ+ lgƧfo lhƢf;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 lhƢfljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf
pƍş] jf, /;á k];á /;fotg+ k]t+ /;wft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ /;fotg+.
632= std+ t+ ¿k+ OlŴlƇo+Ġ o+ OlŴof OlŴlnś+ OlŴlgldų+ OlŴs'ų+ OŴfsƍá OŴų+ OlŴefjá û _ Ob+ t+ ¿k+
OlŴlƇo+.
633= std+ t+ ¿k+ k'l/l;lƇo+Ġ o+ k'l/;Ƨ k'l/;lnś+ k'l/;lgldų+ k'l/;s'ų+ k'l/;fsƍá k'l/;ų+ k'l/;efjá _
Ob+ t+ ¿k+ k'l/l;lƇo+.
634= std+ t+ ¿k+ hËljltlƇo+Ġ oá t];+ ¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf hËljt+
hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ hËljltlƇo+.
635= std+ t+ ¿k+ sĕoljţlųĠ of s';nlrųƧ jf cs';nlrųƧ jf cƓfstlrųƧ jf cleŊþdƃƧ jf klŊþdƃƧ
jf cfnás]þƃƧ jf ljnás]þƃƧ jf ;ldŧ]ƃƧ jf k;f/]ƃƧ jf sĕoƧ yƘgf ;ƅƘgf ;ƅlƘtų+ ljţlų ljţfkgf ljţflktų+ _
Ob+ t+ ¿k+ sĕoljţlų.
636= std+ t+ ¿k+ jrLljţlųĠ of s';nlrųƧ jf cs';nlrųƧ jf cƓfstlrųƧ jf jfrf lu/f Ɠƍ±yëf pbL/)+
#á;á #á;sƙ+ jfrf jrLe]bá _ co+ j'ŝlt jfrf. of tfo jfrfo ljţlų ljţfkgf ljţflktų+ _ Ob+ t+ ¿k+ jrLljţlų.
637= std+ t+ ¿k+ cfsĕ;wft'Ġ oá cfsĕ;á cfsĕ;ut+ c#+ c#ut+ ljj/á ljj/ut+ c;Ɩ'þŪ+ rt"lx dxfe"t]lx _
Ob+ t+ ¿k+ cfsĕ;wft'.
638= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ nx'tfĠ of ¿kƧ nx'tf nx'kl/)fdtf cbƈgtf cljŴgtf _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ
nx'tf.
639= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ d'b'tfĠ of ¿kƧ d'b'tf dŹjtf csŋńtf cslygtf _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ d'b'tf.
640= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ sƙţtfĠ of ¿kƧ sƙţtf sƙţų+ sƙţefjá _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ sƙţtf.
641= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ pkroáĠ oá cfotgfg+ cfroá, ;á ¿kƧ pkroá _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ pkroá.
642= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ ;ƃltĠ oá ¿kƧ pkroá, ;f ¿kƧ ;ƃlt _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ ;ƃlt.
643= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ h/tfĠ of ¿kƧ h/f hË/)tf vlůŝ+ kflnŝ+ jlnųrtf cfo'gá ;+xflg OlƇofg+
kl/kfs]ĕ _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ h/tf.
644= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ clgŝtfĠ oá ¿kƧ voá joá e]bá kl/e]bá clgŝtf cƃ/wfg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ
clgŝtf.
645= std+ t+ ¿k+ sańLsĕ/á cfxf/áĠ cábgá s'ƙf;á ;ų' dŞá d+;+ vL/+ blw ;lƍ gjgLt+ t]n+ dw' mþfl)t+, o+
jf kgţlƕ clŴ ¿k+ olƛ olƛ hgkb] t];+ t];+ ;ųfg+ d'vfl;o+ bƃljvfbg+ unŢáx/)Lo+ s'lŞljŴƘg+, ofo cáhĕo ;ųf
ofk]lƃ _ Ob+ t+ ¿k+ sańLsĕ/á cfxf/á.

Ob+ t+ ¿k+ pkfbf.

pkfbfefhgLo+.

¿ksů] k&def)jf/á.

646= std+ t+ ¿k+ gá pkfbfĠ mþáŪƑfotg+, cfkáwft'.


647= std+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+Ġ kyjLwft' t]h]ĕwft' jfoáwft' sŋń+ d'b's+þ ;Ų+ mþ?;+ ;'v;ƖþƧ+ b'ŋ;ƖþƧ+ u?s+þ
nx's+þ, o+ mþáŪƑ+ clgbƧg+ ;ƍl#+ sĕo]g clgbƧg]g ;ƍl#]g m'þl; jf m'þ;lt jf m'þl;Ƨlt jf m'þ;] jf mþáŪƑá k];á
mþáŪƑfotg+ k]t+ mþáŪƑwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+.
648= std+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+Ġ kyjLwft' t]h]ĕwft' jfoáwft' sŋń+ d'b's+þ ;Ų+ mþ?;+ ;'v;ƖþƧ+ b'ŋ;ƖþƧ+ u?s+þ
nx's+þ, olƛ mþáŪƑlƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ sĕoá clgbƧgá ;ƍl#á klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf,
mþáŪƑá k];á mþáŪƑfotg+ k]t+ mþáŪƑwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+.

69
649= std+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+Ġ kyjLwft' t]h]ĕwft' jfoáwft' sŋń+ d'b's+þ ;Ų+ mþ?;+ ;'v;ƖþƧ+ b'ŋ;ƖþƧ+ u?s+þ
nx's+þ, oá mþáŪƑá clgbƧgá ;ƍl#á sĕolƛ clgbƧglƛ ;ƍl#lƛ klxlţ jf klxţlt jf klxlţƧlt jf klxţ] jf,
mþáŪƑá k];á mþáŪƑfotg+ k]t+ mþáŪƑwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+.
650= std+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+Ġ kyjLwft' t]h]ĕwft' jfoáwft' sŋń+ d'b's+þ ;Ų+ mþ?;+ ;'v;ƖþƧ+ b'ŋ;ƖþƧ+ u?s+þ
nx's+þ, o+ mþáŪƑ+ cf/ư sĕo+ lgƧfo sĕo;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ mþáŪƑ+ cf/ư sĕo+
lgƧfo sĕo;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 sĕoljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+
mþáŪƑf/ƙ±)ëf sĕo+ lgƧfo sĕo;ƖþƧá pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf»k]0 o+ mþáŪƑf/ƙ)f sĕo+ lgƧfo
sĕo;ƖþƧhĕ j]bgf»k]0 ;ţf»k]0 r]tgf»k]0 sĕoljţf)+ pƍlş jf pƍşlt jf pƍlşƧlt jf pƍş] jf, mþáŪƑá k];á
mþáŪƑfotg+ k]t+ mþáŪƑwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+.
651= std+ t+ ¿k+ cfkáwft'Ġ o+ cfká cfkáut+ l;g]xá l;g]xut+ aƈgų+ ¿kƧ _ Ob+ t+ ¿k+ cfkáwft'.

Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf.

652= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+Ġ rŋĕotg+ ;átfotg+ #fgfotg+ lhƢfotg+ sĕofotg+ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+
hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ
pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+.
653= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ
h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft'
cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+.
654= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ
clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á
cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+.
655= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf
¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf, ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft'
cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+.
656= std+ t+ ¿k+ ;lgbƧg+Ġ ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ;lgbƧg+.
657= std+ t+ ¿k+ clgbƧg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ clgbƧg+.
658= std+ t+ ¿k+ ;ƍl#+Ġ rŋĕotg+ ;átfotg+ #fgfotg+ lhƢfotg+ sĕofotg+ ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+
/;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ;ƍl#+.
659= std+ t+ ¿k+ cƍl#+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cƍl#+.
660= std+ t+ ¿k+ OlƇo+Ġ rŋ'lƇo+ ;áltlƇo+ #flglƇo+ lhlƢlƇo+ sĕlolƇo+ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+ _ Ob+
t+ ¿k+ OlƇo+.
661= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+.
662= std+ t+ ¿k+ dxfe"t+Ġ mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ dxfe"t+.
663= std+ t+ ¿k+ g dxfe"t+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g dxfe"t+.
664= std+ t+ ¿k+ ljţlųĠ sĕoljţlų jrLljţlų _ Ob+ t+ ¿k+ ljţlų.
665= std+ t+ ¿k+ g ljţlųĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g ljţlų.
666= std+ t+ ¿k+ lrų;d'Ūfg+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ lrųh+ lrųx]t's+þ lrų;d'Ūfg+
¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ
pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ lrų;d'Ūfg+.
667= std+ t+ ¿k+ g lrų;d'Ūfg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+ ¿kƧ h/tf ¿kƧ
clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g lrųh+ g lrųx]t's+þ g lrų;d'Ūfg+ ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+ /;fotg+
mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _
Ob+ t+ ¿k+ g lrų;d'Ūfg+.
668= std+ t+ ¿k+ lrų;xe'Ġ sĕoljţlų jrLljţlų _ Ob+ t+ ¿k+ lrų;xe'.
669= std+ t+ ¿k+ g lrų;xe'Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g lrų;xe'.
670= std+ t+ ¿k+ lrųfg'kl/jlųĠ sĕoljţlų jrLljţlų _ Ob+ t+ ¿k+ lrųfg'kl/jlų.

70
671= std+ t+ ¿k+ g lrųfg'kl/jlųĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g lrųfg'kl/jlų.
672= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ.
673= std+ t+ ¿k+ aflx/+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+.
674= std+ t+ ¿k+ cáńfl/s+þĠ rŋĕotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cáńfl/s+þ.
675= std+ t+ ¿k+ ;'v'd+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ;'v'd+.
676= std+ t+ ¿k+ b"/]Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ b"/].
677= std+ t+ ¿k+ ;lƃs]þĠ rŋĕotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ;lƃs]þ.
678= std+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ jŴ'Ġ rŋĕotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ jŴ'.
679= std+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ g jŴ'Ġ ;átfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ g jŴ'.
680= std+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo »k]0 rŋ'ljţf)Ƨ jŴ'Ġ rŋĕotg+ _ Ob+ t+
¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ jŴ'.
681= std+ t+ ¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'Ġ ;átfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'.
682= std+ t+ ¿k+ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ»k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ jŴ'Ġ sĕofotg+ _ Ob+ t+
¿k+ sĕo;ƖþƧƧ jŴ'.
683= std+ t+ ¿k+ sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'.
684= std+ t+ ¿k+ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 sĕoljţf)Ƨ jŴ'Ġ sĕofotg+ _ Ob+ t+
¿k+ sĕoljţf)Ƨ jŴ'.
685= std+ t+ ¿k+ sĕoljţf)Ƨ g jŴ'Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕoljţf)Ƨ g jŴ'.
686= std+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ cf/ƙ)+Ġ ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ cf/ƙ)+.
687= std+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ g cf/ƙ)+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧƧ g
cf/ƙ)+.
688= std+ t+ ¿k+ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 rŋ'ljţf)Ƨ cf/ƙ)+Ġ ¿kfotg+ _ Ob+
t+ ¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ cf/ƙ)+.
689= std+ t+ ¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ g cf/ƙ)+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ rŋ'ljţf)Ƨ g
cf/ƙ)+.
690= std+ t+ ¿k+ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ »k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ cf/ƙ)+Ġ mþáŪƑfotg+ _
Ob+ t+ ¿k+ sĕo;ƖþƧƧ cf/ƙ)+.
691= std+ t+ ¿k+ sĕo;ƖþƧƧ g cf/ƙ)+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕo;ƖþƧƧ g
cf/ƙ)+.
692= std+ t+ ¿k+ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 sĕoljţf)Ƨ cf/ƙ)+Ġ mþáŪƑfotg+ _
Ob+ t+ ¿k+ sĕoljţf)Ƨ cf/ƙ)+.
693= std+ t+ ¿k+ sĕoljţf)Ƨ g cf/ƙ)+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕoljţf)Ƨ g
cf/ƙ)+.
694= std+ t+ ¿k+ rŋĕotg+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+
rŋĕotg+.
695= std+ t+ ¿k+ g rŋĕotg+Ġ ;átfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g rŋĕotg+.
696= std+ t+ ¿k+ ;átfotg+»k]0 #fgfotg+»k]0 lhƢfotg+»k]0 sĕofotg+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+
pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕofotg+.
697= std+ t+ ¿k+ g sĕofotg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g sĕofotg+.
698= std+ t+ ¿k+ ¿kfotg+Ġ o+ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef»k]0 ¿kwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+
¿kfotg+.

71
699= std+ t+ ¿k+ g ¿kfotg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g ¿kfotg+.
700= std+ t+ ¿k+ ;Źfotg+»k]0 uƈfotg+ »k]0 /;fotg+»k]0 mþáŪƑfotg+Ġ kyjLwft'»k]0 mþáŪƑwft'
k];f _ Ob+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+.
701= std+ t+ ¿k+ g mþáŪƑfotg+ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g mþáŪƑfotg+.
702= std+ t+ ¿k+ rŋ'wft'Ġ rŋĕotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ rŋ'wft'.
703= std+ t+ ¿k+ g rŋ'wft'Ġ ;átfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g rŋ'wft'.
704= std+ t+ ¿k+ ;átwft'»k]0 #fgwft'»k]0 lhƢfwft'»k]0 sĕowft'Ġ sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ sĕowft'.
705= std+ t+ ¿k+ g sĕowft'Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g sĕowft'.
706= std+ t+ ¿k+ ¿kwft'Ġ ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kwft'.
707= std+ t+ ¿k+ g ¿kwft'Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g ¿kwft'.
708= std+ t+ ¿k+ ;Źwft'»k]0 uƈwft'»k]0 /;wft'»k]0 mþáŪƑwft'Ġ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+
mþáŪƑwft'.
709= std+ t+ ¿k+ g mþáŪƑwft'Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g mþáŪƑwft'.
710= std+ t+ ¿k+ rŋ'lƇo+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+
rŋ'lƇo+.
711= std+ t+ ¿k+ g rŋ'lƇo+Ġ ;átfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g rŋ'lƇo+.
712= std+ t+ ¿k+ ;áltlƇo+»k]0 #flglƇo+»k]0 lhlƢlƇo+»k]0 sĕlolƇo+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo
k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+ sĕlolƇo+.
713= std+ t+ ¿k+ g sĕlolƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g sĕlolƇo+.
714= std+ t+ ¿k+ OlŴlƇo+Ġ o+ OlŴof OlŴlnś+ OlŴlgldų+ OlŴs'ų+ OŴfsƍá OŴų+ OlŴefjá _ Ob+ t+ ¿k+
OlŴlƇo+.
715= std+ t+ ¿k+ g OlŴlƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g OlŴlƇo+.
716= std+ t+ ¿k+ k'l/l;lƇo+Ġ o+ k'l/;Ƨ k'l/;lnś+ k'l/;lgldų+ k'l/;s'ų+ k'l/;fsƍá k'l/;ų+ k'l/;efjá _
Ob+ t+ ¿k+ k'l/l;lƇo+.
717= std+ t+ ¿k+ g k'l/l;lƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g k'l/l;lƇo+.
718= std+ t+ ¿k+ hËljltlƇo+Ġ oá t];+ ¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf hËljt+
hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ hËljltlƇo+.
719= std+ t+ ¿k+ g hËljltlƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g hËljltlƇo+.
720= std+ t+ ¿k+ sĕoljţlųĠ of s';nlrųƧ jf cs';nlrųƧ jf cƓfstlrųƧ jf cleŊþdƃƧ jf klŊþdƃƧ
jf cfnás]þƃƧ jf ljnás]þƃƧ jf ;ldŧ]ƃƧ jf k;f/]ƃƧ jf sĕoƧ yƘgf ;ƅƘgf ;ƅlƘtų+ ljţlų ljţfkgf ljţflktų+ _
Ob+ t+ ¿k+ sĕoljţlų.
721= std+ t+ ¿k+ g sĕoljţlųĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g sĕoljţlų.
722= std+ t+ ¿k+ jrLljţlųĠ of s';nlrųƧ jf cs';nlrųƧ jf cƓfstlrųƧ jf jfrf lu/f Ɠƍ±yëf pbL/)+
#á;á #á;sƙ+ jfrf jrLe]bá, co+ j'ŝlt jfrf. of tfo jfrfo ljţlų ljţfkgf ljţflktų+ _ Ob+ t+ ¿k+ jrLljţlų.
723= std+ t+ ¿k+ g jrLljţlųĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g jrLljţlų.
724= std+ t+ ¿k+ cfsĕ;wft'Ġ oá cfsĕ;á cfsĕ;ut+ c#+ c#ut+ ljj/á ljj/ut+ c;Ɩ'þŪ+ rt"lx dxfe"t]lx _ Ob+
t+ ¿k+ cfsĕ;wft'.
725= std+ t+ ¿k+ g cfsĕ;wft'Ġ rŋĕotg+ »k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g cfsĕ;wft'.
726= std+ t+ ¿k+ cfkáwft'Ġ o+ cfká cfkáut+ l;g]xá l;g]xut+ aƈgų+ ¿kƧ _ Ob+ t+ ¿k+ cfkáwft'.
727= std+ t+ ¿k+ g cfkáwft'Ġ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g cfkáwft'.
728= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ nx'tfĠ of ¿kƧ nx'tf nx'kl/)fdtf cbƈgtf cljŴgtf _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ nx'tf

72
729= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ g nx'tfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ g nx'tf.
730= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ d'b'tfĠ of ¿kƧ d'b'tf dŹjtf csŋńtf cslygtf _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ d'b'tf.
731= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ g d'b'tfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ g d'b'tf.
732= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ sƙţtfĠ of ¿kƧ sƙţtf sƙţų+ sƙţefjá _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ sƙţtf.
733= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ g sƙţtfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ g sƙţtf.
734= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ pkroáĠ oá cfotgfg+ cfroá, ;á ¿kƧ pkroá _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ pkroá.
735= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ g pkroáĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ g pkroá.
736= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ ;ƃltĠ oá ¿kƧ pkroá, ;f ¿kƧ ;ƃlt _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ ;ƃlt.
737= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ g ;ƃltĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ g ;ƃlt.
738= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ h/tfĠ of ¿kƧ h/f hË/)tf vlůŝ+ kflnŝ+ jlnųrtf cfo'gá ;+xflg OlƇofg+
kl/kfs]ĕ _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ h/tf.
739= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ g h/tfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ g h/tf.
740= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ clgŝtfĠ oá ¿kƧ voá joá e]bá kl/e]bá clgŝtf cƃ/wfg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ
clgŝtf.
741= std+ t+ ¿k+ ¿kƧ g clgŝtfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ ¿kƧ g clgŝtf.
742= std+ t+ ¿k+ sańLsĕ/á cfxf/áĠ cábgá s'ƙf;á ;ų' dŞá d+;+ vL/+ blw ;lƍ gjgLt+ t]n+ dw' mþfl)t+, o+
jf kgţlƕ clŴ ¿k+ olƛ olƛ hgkb] t];+ t];+ ;ųfg+ d'vfl;o+ bƃljvfbg+ unŢáx/)Lo+ s'lŞljŴƘg+, ofo cáhĕo ;ųf
ofk]lƃ _ Ob+ t+ ¿k+ sańLsĕ/á cfxf/á.
743= std+ t+ ¿k+ g sańLsĕ/á cfxf/áĠ rŋĕotg+»k]0 ¿kƧ clgŝtf _ Ob+ t+ ¿k+ g sańLsĕ/á cfxf/á.

Pj+ b'lj±wëg ¿k;śxá.

b'slgŹ];á.

ltslgŹ];á
744= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ pkfbfĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ pkfbf.
745= std+ t+ ¿k+ aflx/+ pkfbfĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ pkfbf.
746= std+ t+ ¿k+ aflx/+ gá pkfbfĠ mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ gá pkfbf.
747= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ pkflbŰ+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ pkflbŰ+.
748= std+ t+ ¿k+ aflx/+ pkflbŰ+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+
aflx/+ pkflbŰ+.
749= std+ t+ ¿k+ aflx/+ cg'kflbŰ+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf
¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft'
cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ cg'kflbŰ+.
750= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ pkflbŰ'kfbflgo+. rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ
pkflbŰ'kfbflgo+.
751= std+ t+ ¿k+ aflx/+ pkflbŰ'kfbflgo+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ
stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+
t+ ¿k+ aflx/+ pkflbŰ'kfbflgo+.

73
752= std+ t+ ¿k+ aflx/+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ
sƙţtf ¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+
cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ cg'kflbŰ'kfbflgo+.
753= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ clgbƧg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ clgbƧg+.
754= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ;lgbƧg+Ġ ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ;lgbƧg+.
755= std+ t+ ¿k+ aflx/+ clgbƧg+Ġ ;Źfotg+ »k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ clgbƧg+.
756= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ;ƍl#+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ;ƍl#+.
757= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ;ƍl#+Ġ ¿kfotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ;ƍl#+.
758= std+ t+ ¿k+ aflx/+ cƍl#+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ cƍl#+.
759= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ OlƇo+Ġ rŋ'lƇo+»k]0 sĕlolƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ OlƇo+.
760= std+ t+ ¿k+ aflx/+ OlƇo+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ OlƇo+.
761= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g OlƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g OlƇo+.
762= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g dxfe"t+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g dxfe"t+.
763= std+ t+ ¿k+ aflx/+ dxfe"t+Ġ mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ dxfe"t+.
764= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g dxfe"t+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g dxfe"t+.
765= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ljţlųĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ljţlųĠ
766= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ljţlųĠ sĕoljţlų jrLljţlų _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ljţlų.
767= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g ljţlųĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g ljţlų.
768= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g lrų;d'Ūfg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g lrų;d'Ūfg+.
769= std+ t+ ¿k+ aflx/+ lrų;d'Ūfg+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ lrųh+ lrųx]t's+þ
lrų;d'Ūfg+ ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ
sƙţtf ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ lrų;d'Ūfg+.
770= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g lrų;d'Ūfg+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+ ¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf
kgţlƕ clŴ ¿k+ g lrųh+ g lrųx]t's+þ g lrų;d'Ūfg+ ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft'
cfkáwft' ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
lrų;d'Ūfg+.
771= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g lrų;xe'Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g lrų;xe'.
772= std+ t+ ¿k+ aflx/+ lrų;xe'Ġ sĕoljţlų jrLljţlų _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ lrų;xe'.
773= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g lrų;xe'Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g lrų;xe'Ġ
774= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g lrųfg'kl/jlųĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g
lrųfg'kl/jlų.
775= std+ t+ ¿k+ aflx/+ lrųfg'kl/jlųĠ sĕoljţlų jrLljţlų _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ lrųfg'kl/jlų.
776= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g lrųfg'kl/jlųĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
lrųfg'kl/jlų.
777= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ cáńfl/s+þĠ rŋĕotg+ »k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ cáńfl/s+þ.
778= std+ t+ ¿k+ aflx/+ cáńfl/s+þĠ ¿kfotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ cáńfl/s+þ.
779= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ;'v'd+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ;'v'd+.
780= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ;lƃs]þĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ;lƃs]þ.
781= std+ t+ ¿k+ aflx/+ b"/]Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ b"/].
782= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ;lƃs]þĠ ¿kfotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ;lƃs]þ.

74
783= std+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ';ƖþƧƧ g jŴ'Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ';ƖþƧƧ
g jŴ'.
784= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ';ƖþƧƧ jŴ'Ġ rŋĕotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ';ƖþƧƧ jŴ'.
785= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ';ƖþƧƧ g jŴ'Ġ ;átfotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ';ƖþƧƧ g
jŴ'.
786= std+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'Ġ
¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'.
787= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'ljţf)Ƨ jŴ'Ġ rŋĕotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'ljţf)Ƨ jŴ'.
788= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'ljţf)Ƨ g jŴ'Ġ ;átfotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'ljţf)Ƨ g
jŴ'Ġ
789= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ»k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'Ġ
¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'.
790= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕo;ƖþƧƧ jŴ'Ġ sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕo;ƖþƧƧ jŴ'.
791= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕo;ƖþƧƧ g jŴ'Ġ rŋĕotg+»k]0 lhƢfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕo;ƖþƧƧ g
jŴ'.
792= std+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 sĕoljţf)Ƨ g jŴ'Ġ
¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕoljţf)Ƨ g jŴ'.
793= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕoljţf)Ƨ jŴ'Ġ sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕoljţf)Ƨ jŴ'.
794= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕoljţf)Ƨ g jŴ'Ġ rŋĕotg+»k]0 lhƢfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕoljţf)Ƨ g
jŴ'.
795= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ';ƖþƧƧ g cf/ƙ)+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ';ƖþƧƧ g
cf/ƙ)+.
796= std+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ';ƖþƧƧ cf/ƙ)+Ġ ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ';ƖþƧƧ cf/ƙ)+.
797= std+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ';ƖþƧƧ g cf/ƙ)+Ġ ;Źfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+
rŋ';ƖþƧƧ g cf/ƙ)+.
798= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ';ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 rŋ'ljţf)Ƨ g cf/ƙ)+Ġ
rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'ljţf)Ƨ g cf/ƙ)+.
799= std+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ'ljţf)Ƨ cf/ƙ)+Ġ ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ'ljţf)Ƨ cf/ƙ)+.
800= std+ t+ ¿k+ aflx/+ rŋ'ljţf)Ƨ g cf/ƙ)+Ġ ;Źfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+
rŋ'ljţf)Ƨ g cf/ƙ)+.
801= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ;át;ƖþƧƧ»k]0 #fg;ƖþƧƧ»k]0 lhƢf;ƖþƧƧ»k]0 sĕo;ƖþƧƧ g cf/ƙ)+Ġ
rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕo;ƖþƧƧ g cf/ƙ)+.
802= std+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕo;ƖþƧƧ cf/ƙ)+Ġ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕo;ƖþƧƧ cf/ƙ)+.
803= std+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕo;ƖþƧƧ g cf/ƙ)+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+
sĕo;ƖþƧƧ g cf/ƙ)+.
804= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕo;ƖþƧhĕo j]bgfo»k]0 ;ţfo»k]0 r]tgfo»k]0 sĕoljţf)Ƨ g cf/ƙ)+Ġ
rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕoljţf)Ƨ g cf/ƙ)+.
805= std+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕoljţf)Ƨ cf/ƙ)+Ġ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕoljţf)Ƨ cf/ƙ)+.
806= std+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕoljţf)Ƨ g cf/ƙ)+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+
sĕoljţf)Ƨ g cf/ƙ)+.
807= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g rŋĕotg+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g rŋĕotg+.
808= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋĕotg+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+
¿k+ cŢlųs+þ rŋĕotg+.

75
809= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g rŋĕotg+Ġ ;átfotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g rŋĕotg+.
810= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g ;átfotg+»k]0 g #fgfotg+»k]0 g lhƢfotg+»k]0 g sĕofotg+Ġ
¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g sĕofotg+.
811= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕofotg+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+
t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕofotg+.
812= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕofotg+Ġ rŋĕotg+»k]0 lhƢfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕofotg+.
813= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ¿kfotg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ¿kfotg+.
814= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kfotg+Ġ o+ ¿k+ rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo jŰlgef»k]0 ¿kwft' k];f _ Ob+ t+
¿k+ aflx/+ ¿kfotg+.
815= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g ¿kfotg+Ġ ;Źfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g ¿kfotg+.
816= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ;Źfotg+»k]0 g uƈfotg+»k]0 g /;fotg+»k]0 g mþáŪƑfotg+Ġ
rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g mþáŪƑfotg+.
817= std+ t+ ¿k+ aflx/+ mþáŪƑfotg+Ġ kyjLwft'»k]0 mþáŪƑwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ mþáŪƑfotg+.
818= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g mþáŪƑfotg+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
mþáŪƑfotg+.
819= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g rŋ'wft'Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g rŋ'wft'.
820= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'wft'Ġ rŋĕotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'wft'.
821= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g rŋ'wft'Ġ ;átfotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g rŋ'wft'.
822= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g ;átwft'»k]0 g #fgwft'»k]0 g lhƢfwft'»k]0 g sĕowft'Ġ ¿kfotg+»k]0
sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g sĕowft'.
823= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕowft'Ġ sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕowft'.
824= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕowft'Ġ rŋĕotg+»k]0 lhƢfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕowft'.
825= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ¿kwft'Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ¿kwft'.
826= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kwft'Ġ ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kwft'.
827= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g ¿kwft'Ġ ;Źfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g ¿kwft'.
828= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g ;Źwft'»k]0 g uƈwft'»k]0 g /;wft' »k]0 g mþáŪƑwft'Ġ rŋĕotg+»k]0
sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g mþáŪƑwft'.
829= std+ t+ ¿k+ aflx/+ mþáŪƑwft'Ġ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ mþáŪƑwft'.
830= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g mþáŪƑwft'Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g mþáŪƑwft'.
831= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g rŋ'lƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g rŋ'lƇo+.
832= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ rŋ'lƇo+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+
cŢlųs+þ rŋ'lƇo+.
833= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g rŋ'lƇo+Ġ ;átfotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g rŋ'lƇo+.
834= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g ;áltlƇo+»k]0 g #flglƇo+»k]0 g lhlƢlƇo+»k]0 g sĕlolƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0
sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g sĕlolƇo+.
835= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ sĕlolƇo+Ġ oá sĕoá rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+
¿k+ cŢlųs+þ sĕlolƇo+.
836= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕlolƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 lhƢfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕlolƇo+.
837= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g OlŴlƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g OlŴlƇo+.
838= std+ t+ ¿k+ aflx/+ OlŴlƇo+Ġ o+ OlŴof OlŴlnś+ OlŴlgldų+ OlŴs'ų+ OŴfsƍá OŴų+ OlŴefjá _ Ob+ t+
¿k+ aflx/+ OlŴlƇo+.

76
839= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g OlŴlƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g OlŴlƇo+.
840= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g k'l/l;lƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g k'l/l;lƇo+.
841= std+ t+ ¿k+ aflx/+ k'l/l;lƇo+Ġ o+ k'l/;Ƨ k'l/;lnś+ k'l/;lgldų+ k'l/;s'ų+ k'l/;fsƍá k'l/;ų+
k'l/;efjá _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ k'l/l;lƇo+.
842= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g k'l/l;lƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
k'l/l;lƇo+.
843= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g hËljltlƇo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g hËljltlƇo+.
844= std+ t+ ¿k+ aflx/+ hËljltlƇo+Ġ oá t];+ ¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf
hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ hËljltlƇo+.
845= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g hËljltlƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
hËljltlƇo+.
846= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕoljţlųĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sĕoljţlų.
847= std+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕoljţlųĠ of s';nlrųƧ jf cs';nlrųƧ jf cƓfstlrųƧ jf cleŊþdƃƧ jf
klŊþdƃƧ jf cfnás]þƃƧ jf ljnás]þƃƧ jf ;ldŧ]ƃƧ jf k;f/]ƃƧ jf sĕoƧ yƘgf ;ƅƘgf ;ƅlƘtų+ ljţlų ljţfkgf
ljţflktų+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ sĕoljţlų.
848= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g sĕoljţlųĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g sĕoljţlų.
849= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g jrLljţlųĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g jrLljţlų.
850= std+ t+ ¿k+ aflx/+ jrLljţlųĠ of s';nlrųƧ jf cs';nlrųƧ jf cƓfstlrųƧ jf jfrf lu/f Ɠƍ±yëf
pbL/)+ ±wëf;á #á;sƙ+ jfrf jrLe]bá, co+ j'ŝlt jfrf. of tfo jfrfo ljţlų ljţfkgf ljţflktų+ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+
jrLljţlų
851= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g jrLljţlųĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
jrLljţlų.
852= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g cfsĕ;wft'Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g cfsĕ;wft'.
853= std+ t+ ¿k+ aflx/+ cfsĕ;wft'Ġ oá cfsĕ;á cfsĕ;ut+ c#+ c#ut+ ljj/á ljj/ut+ c;Ɩ'þŪ+ rt"lx
dxfe"t]lx _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ cfsĕ;wft'.
854= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g cfsĕ;wft'Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
cfsĕ;wft'.
855= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g cfkáwft'Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g cfkáwft'.
856= std+ t+ ¿k+ aflx/+ cfkáwft'Ġ o+ cfká cfkáut+ l;g]xá l;g]xut+ aƈgų+ ¿kƧ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+
cfkáwft'.
857= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g cfkáwft'Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g cfkáwft'.
858= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g nx'tfĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g nx'tf.
859= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ nx'tfĠ of ¿kƧ nx'tf nx'kl/)fdtf cbƈgtf cljŴgtf _ Ob+ t+ ¿k+
aflx/+ ¿kƧ nx'tf.
860= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g nx'tfĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g
nx'tf.
861= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g d'b'tfĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g d'b'tf.
862= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ d'b'tfĠ of ¿kƧ d'b'tf dŹjtf csŋńtf cslygtf _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+
¿kƧ d'b'tf.
863= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g d'b'tfĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g
d'b'tf.
864= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g sƙţtfĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g
sƙţtf.

77
865= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ sƙţtfĠ of ¿kƧ sƙţtf sƙţų+ sƙţefjá _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ
sƙţtf.
866= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g sƙţtfĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g
sƙţtf.
867= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g pkroáĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g
pkroá.
868= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ pkroáĠ oá cfotgfg+ cfroá, ;á ¿kƧ pkroá _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ
pkroá.
869= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g pkroáĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g
pkroá.
870= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g ;ƃltĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g ;ƃlt.
871= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ ;ƃltĠ oá ¿kƧ pkroá, ;f ¿kƧ ;ƃlt _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ
;ƃlt.
872= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g ;ƃltĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g
;ƃlt.
873= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g h/tfĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g h/tf.
874= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ h/tfĠ of ¿kƧ h/f hË/)tf vlůŝ+ kflnŝ+ jlnųrtf cfo'gá ;+xflg OlƇofg+
kl/kfs]ĕ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ h/tf.
875= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g h/tfĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g
h/tf.
876= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g clgŝtfĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ ¿kƧ g
clgŝtf.
877= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ clgŝtfĠ oá ¿kƧ voá joá e]bá kl/e]bá clgŝtf cƃ/wfg+ _ Ob+ t+ ¿k+
aflx/+ ¿kƧ clgŝtf.
878= std+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g clgŝtfĠ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ ¿kƧ g
clgŝtf.
879= std+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sańLsĕ/á cfxf/áĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cŢlųs+þ g sańLsĕ/á
cfxf/á
880= std+ t+ ¿k+ aflx/+ sańLsĕ/á cfxf/áĠ cábgá s'ƙf;á ;ų' dŞá d+;+ vL/+ blw ;lƍ gjgLt+ t]n+ dw'
mþfl)t+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ olƛ olƛ hgkb] t];+ t];+ ;ųfg+ d'vfl;o+ bƃljvfbg+ unŢáx/)Lo+ s'lŞljŴƘg+ ofo
cáhĕo ;ųf ofk]lƃ _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ sańLsĕ/á cfxf/á.
881= std+ t+ ¿k+ aflx/+ g sańLsĕ/á cfxf/áĠ ¿kfotg+»k]0 ¿kƧ clgŝtf _ Ob+ t+ ¿k+ aflx/+ g
sańLsĕ/á cfxf/á.

Pj+ ltlj±wëg ¿k;śxá.

ltslgŹ];á.

rt'Ŋ+þ
882= std+ t+ ¿k+ pkfbf pkflbŰ+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ
clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+
pkfbf pkflbŰ+.
883= std+ t+ ¿k+ pkfbf cg'kflbŰ+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf

78
¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft' ¿kƧ pkroá
¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf cg'kflbŰ+.
884= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf pkflbŰ+Ġ sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf pkflbŰ+.
885= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf cg'kflbŰ+Ġ g sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf
cg'kflbŰ+.
886= std+ t+ ¿k+ pkfbf pkflbŰ'kfbflgo+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf
kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+
t+ ¿k+ pkfbf pkflbŰ'kfbflgo+.
887= std+ t+ ¿k+ pkfbf cg'kflbŰ'kfbflgo+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ
sƙţtf ¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft'
¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf cg'kflbŰ'kfbflgo+.
888= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf pkflbŰ'kfbflgo+Ġ sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf
pkflbŰ'kfbflgo+.
889= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf cg'kflbŰ'kfbflgo+Ġ g sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf
cg'kflbŰ'kfbflgo+.
890= std+ t+ ¿k+ pkfbf ;ƍl#+Ġ rŋĕotg+»k]0 /;fotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf ;ƍl#+.
891= std+ t+ ¿k+ pkfbf cƍl#+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf cƍl#+.
892= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf ;ƍl#+Ġ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf ;ƍl#+.
893= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf cƍl#+Ġ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf cƍl#+.
894= std+ t+ ¿k+ pkfbf cáńfl/s+þĠ rŋĕotg+»k]0 /;fotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf cáńfl/s+þ.
895= std+ t+ ¿k+ pkfbf ;'v'd+ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf ;'v'd+.
896= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf cáńfl/s+þĠ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf cáńfl/s+þ.
897= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf ;'v'd+Ġ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf ;'v'd+.
898= std+ t+ ¿k+ pkfbf b"/]Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf b"/].
899= std+ t+ ¿k+ pkfbf ;lƃs]þĠ rŋĕotg+»k]0 /;fotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf ;lƃs]þ.
900= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf b"/]Ġ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf b"/].
901= std+ t+ ¿k+ gá pkfbf ;lƃs]þĠ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ gá pkfbf ;lƃs]þ.
902= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;lgbƧg+Ġ sƙƧ stųf ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;lgbƧg+.
903= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ clgbƧg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ
clŴ ¿k+ sƙƧ stųf uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _
Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ clgbƧg+.
904= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;lgbƧg+Ġ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;lgbƧg+.
905= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ clgbƧg+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf
¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft'
¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ clgbƧg+.
906= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;ƍl#+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+
uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;ƍl#+.
907= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ cƍl#+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ cƍl#+.
908= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;ƍl#+Ġ ;Źfotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+
/;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;ƍl#+.
909= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ cƍl#+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ

79
h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á
cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ cƍl#+.
910= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ dxfe"t+Ġ sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ dxfe"t+.
911= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ g dxfe"t+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf
kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+
t+ ¿k+ pkflbŰ+ g dxfe"t+.
912= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ dxfe"t+Ġ g sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ dxfe"t+.
913= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ g dxfe"t+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ
sƙţtf ¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft' ¿kƧ
pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ g dxfe"t+.
914= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ cáńfl/s+þĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+
uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ cáńfl/s+þ.
915= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;'vd' +Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;'v'd+.
916= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ cáńfl/s+þĠ ;Źfotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+
/;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ cáńfl/s+þ.
917= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;'v'd+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ h/tf
¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á
_ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;'v'd+.
918= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ b"/]Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ b"/].
919= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;lƃs]þĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+
uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ+ ;lƃs]þ.
920= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ b"/]Ġ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ h/tf
¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á
_ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ b"/].
921= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;lƃs]þĠ ;Źfotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+
/;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ+ ;lƃs]þ.
922= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ ;lgbƧg+Ġ sƙƧ stųf ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+
;lgbƧg+.
923= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ clgbƧg+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+
jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á
cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ clgbƧg+.
924= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;lgbƧg+Ġ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+
;lgbƧg+.
925= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ clgbƧg+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ
sƙţtf ¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft'
cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ clgbƧg+.
926= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ ;ƍl#+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ ;ƍl#+.
927= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ cƍl#+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ
stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ cƍl#+.
928= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;ƍl#+Ġ ;Źfotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+
uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;ƍl#+.
929= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ cƍl#+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf

80
¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt
sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ cƍl#+.
930= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ dxfe"t+Ġ sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+
pkflbŰ'kfbflgo+ dxfe"t+
931= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ g dxfe"t+Ġ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf
kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+
t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ g dxfe"t+.
932= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ dxfe"t+Ġ g sƙƧ stųf mþáŪƑfotg+ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+
cg'kflbŰ'kfbflgo+ dxfe"t+.
933= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ g dxfe"t+Ġ ;Źfotg+ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf
¿kƧ sƙţtf ¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ cfsĕ;wft'
¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ g dxfe"t+.
934= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ cáńfl/s+þĠ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ cáńfl/s+þ.
935= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ ;'v'd+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ
stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ ;'v'd+.
936= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ cáńfl/s+þĠ ;Źfotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+
uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ cáńfl/s+þ.
937= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;'v'd+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf
¿kƧ h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt
sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;'v'd+.
938= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ b"/]Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ b"/].
939= std+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ ;lƃs]þ rŋĕotg+»k]0 sĕofotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ sƙƧ stųf
¿kfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ pkflbŰ'kfbflgo+ ;lƃs]þ.
940= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ b"/]Ġ sĕoljţlų jrLljţlų ¿kƧ nx'tf ¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ
h/tf ¿kƧ clgŝtf, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á
cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ b"/].
941= std+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;lƃs]þĠ ;Źfotg+, o+ jf kgţlƕ clŴ ¿k+ g sƙƧ stųf ¿kfotg+
uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ cg'kflbŰ'kfbflgo+ ;lƃs]þ.
942= std+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ OlƇo+Ġ rŋ'lƇo+»k]0 sĕlolƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ OlƇo+.
943= std+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ g OlƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ g OlƇo+.
944= std+ t+ ¿k+ cƍl#+ OlƇo+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ cƍl#+ OlƇo+.
945= std+ t+ ¿k+ cƍl#+ g OlƇo+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cƍl#+ g
OlƇo+.
946= std+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ dxfe"t+Ġ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ dxfe"t+.
947= std+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ g dxfe"tĠ+ rŋĕotg+»k]0 /;fotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ ;ƍl#+ g dxfe"t+.
948= std+ t+ ¿k+ cƍl#+ dxfe"t+Ġ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ cƍl#+ dxfe"t+.
949= std+ t+ ¿k+ cƍl#+ g dxfe"t+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ cƍl#+ g dxfe"t+.
950= std+ t+ ¿k+ OlƇo+ cáńfl/s+þĠ rŋ'lƇo+»k]0 sĕlolƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ OlƇo+ cáńfl/s+þ.
951= std+ t+ ¿k+ OlƇo+ ;'v'd+Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ OlƇo+ ;'v'd+.
952= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+ cáńfl/s+þĠ ¿kfotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+ cáńfl/s+þ.
953= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+ ;'v'd+Ġ sĕoljţlų jrLljţlų»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+

81
;'v'd+.
954= std+ t+ ¿k+ OlƇo+ b"/]Ġ OlŴlƇo+ k'l/l;lƇo+ hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ OlƇo+ b"/].
955= std+ t+ ¿k+ OlƇo+ ;lƃs]þĠ rŋ'lƇo+»k]0 sĕlolƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+ OlƇo+ ;lƃs]þ.
956= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+ b"/]Ġ sĕoljţlų jrLljţlų»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+ b"/].
957= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+ ;lƃs]þĠ ¿kfotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+ ;lƃs]þ.
958= std+ t+ ¿k+ dxfe"t+ cáńfl/s+þĠ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ dxfe"t+ cáńfl/s+þ.
959= std+ t+ ¿k+ dxfe"t+ ;'v'd+Ġ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ dxfe"t+ ;'v'd+.
960= std+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ cáńfl/s+þĠ rŋĕotg+»k]0 /;fotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ cáńfl/s+þ.
961= std+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ ;'v'd+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ ;'v'd+.
962= std+ t+ ¿k+ dxfe"t+ b"/]Ġ cfkáwft' _ Ob+ t+ ¿k+ dxfe"t+ b"/].
963= std+ t+ ¿k+ dxfe"t+ ;lƃs]þĠ mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ dxfe"t+ ;lƃs]þ.
964= std+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ b"/]Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ b"/].
965= std+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ ;lƃs]þĠ rŋĕotg+»k]0 /;fotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ g dxfe"t+ ;lƃs]þ.
966= ¿kfotg+ lbŪ+, ;Źfotg+ ;'t+, uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ d't+, ;Ƒ+ ¿k+ dg;f ljţft+ ¿k+.

Pj+ rt'lƑ±wëg ¿k;śxá.

rt'Ŋ+þ.

kťs+þ
967= std+ t+ ¿k+ kyjLwft'Ġ o+ sŋń+ v/ut+ û sŋńų+ sŋńefjá cŢų+ jf alxźf jf pkflbŰ+ jf cg'kflbŰ+
jf _ Ob+ t+ ¿k+ kyjLwft'.
968= std+ t+ ¿k+ cfkáwft'Ġ o+ cfká cfkáut+ l;g]xá l;g]xut+ aƈgų+ ¿kƧ cŢų+ jf alxźf jf pkflbŰ+ jf
cg'kflbŰ+ jf _ Ob+ t+ ¿k+ cfkáwft'.
969= std+ t+ ¿k+ t]h]ĕwft'Ġ o+ t]h]ĕ t]h]ĕut+ pƨf pƨfut+ p;'d+ p;'dut+ cŢų+ jf alxźf jf pkflbŰ+ jf
cg'kflbŰ+ jf _ Ob+ t+ ¿k+ t]h]ĕwft'.
970= std+ t+ ¿k+ jfoáwft'Ġ o+ jfoá jfoáut+ ylƘtų+ ¿kƧ cŢų+ jf alxźf jf pkflbŰ+ jf cg'kflbŰ+ jf _
Ob+ t+ ¿k+ jfoáwft'.
971= std+ t+ ¿k+ pkfbfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ pkfbf.

Pj+ kťlj±wëg ¿k;śxá.

kťs+þ.

%Ŋ+þ
972= ¿kfotg+ rŋ'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;Źfotg+ ;átljţ]Ɯ+ ¿k+, uƈfotg+ #fgljţ]Ɯ+ ¿k+, /;fotg+ lhƢfljţ]Ɯ+ ¿k+,
mþáŪƑfotg+ sĕoljţ]Ɯ+ ¿k+, ;Ƒ+ ¿k+ dgáljţ]Ɯ+ ¿k+.

Pj+ %lƑ±wëg ¿k;śxá.

82
%Ŋ+þ.

;ųs+þ
973= ¿kfotg+ rŋ'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;Źfotg+ ;átljţ]Ɯ+ ¿k+, uƈfotg+ #fgljţ]Ɯ+ ¿k+, /;fotg+ lhƢfljţ]Ɯ+ ¿k+,
mþáŪƑfotg+ sĕoljţ]Ɯ+ ¿k+, ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ dgáwft'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;Ƒ+ ¿k+
dgáljţf)wft'ljţ]Ɯ+ ¿k+.

Pj+ ;ųlj±wëg ¿k;śxá.

;ųs+þ.

cŪs+þ
974= ¿kfotg+ rŋ'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;Źfotg+ ;átljţ]Ɯ+ ¿k+, uƈfotg+ #fgljţ]Ɯ+ ¿k+, /;fotg+ lhƢfljţ]Ɯ+ ¿k+,
dgflkoá mþáŪƑá ;'v;ƖþƧá sĕoljţ]Ɯ+ ¿k+, cdgflkoá mþáŪƑá b'ŋ;ƖþƧá sĕoljţ]Ɯ+ ¿k+, ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+
/;fotg+ mþáŪƑfotg+ dgáwft'ljţ]Ɯ+ ¿k+, ;Ƒ+ ¿k+ dgáljţf)wft'ljţ]Ɯ+ ¿k+.

Pj+ cŪlj±wëg ¿k;śxá.

cŪs+þ.

gjs+þ
975= std+ t+ ¿k+ rŋ'lƇo+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+
rŋ'lƇo+
976= std+ t+ ¿k+ ;áltlƇo+»k]0 #flglƇo+»k]0 lhlƢlƇo+»k]0 sĕlolƇo+ »k]0 OlŴlƇo+»k]0
k'l/l;lƇo+»k]0 hËljltlƇo+Ġ oá t];+ ¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+
t+ ¿k+ hËljltlƇo+.
977= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+Ġ ¿kfotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+.

Pj+ gjlj±wëg ¿k;śxá.

gjs+þ.

b;s+þ
978= std+ t+ ¿k+ rŋ'lƇo+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+
rŋ'lƇo+.
979= std+ t+ ¿k+ ;áltlƇo+»k]0 #flglƇo+»k]0 lhlƢlƇo+»k]0 sĕlolƇo+»k]0 OlŴlƇo+»k]0 k'l/l;lƇo+»k]0
hËljltlƇo+Ġ oá t];+ ¿kLg+ wƙfg+ cfo' l&lt okgf ofkgf Ol/ogf jųgf kfngf hËljt+ hËljltlƇo+ _ Ob+ t+ ¿k+
hËljltlƇo+.

83
980= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+ ;ƍl#+Ġ ¿kfotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+ ;ƍl#+.
981= std+ t+ ¿k+ g OlƇo+ cƍl#+Ġ sĕoljţlų»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+ g OlƇo+ cƍl#+.

Pj+ b;lj±wëg ¿k;śxá.

b;s+þ.

Psĕb;s+þ
982= std+ t+ ¿k+ rŋĕotg+Ġ o+ rŋ' rt'Ɖ+ dxfe"tfg+ pkfbfo k;fbá»k]0 ;'ţá ufdá k];á _ Ob+ t+ ¿k+
rŋĕotg+
983= std+ t+ ¿k+ ;átfotg+»k]0 #fgfotg+»k]0 lhƢfotg+»k]0 sĕofotg+»k]0 ¿kfotg+»k]0
;Źfotg+»k]0 uƈfotg+»k]0 /;fotg+»k]0 mþáŪƑfotg+Ġ kyjLwft'»k]0 mþáŪƑwft' k];f _ Ob+ t+ ¿k+ mþáŪƑfotg+.
984= std+ t+ ¿k+ clgbƧg+ cƍl#+ wƙfotgkl/ofkƉ+Ġ OlŴlƇo+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Ob+ t+ ¿k+
clgbƧg+ cƍl#+ wƙfotgkl/ofkƉ+.

Pj+ Psĕb;lj±wëg ¿k;śxá.

Psĕb;s+þ.

cŪdef)jf/á.

¿kljelų.

¿ksů+ lglŪt+.

3= lgŋ]ksů+

ltslgŋ]k+
985= std] wƙf s';nfĠ tLl) s';nd"nflg _ cnáeá, cbá;á, cdáxᶠt+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá,
;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf s';nf.
986= std] wƙf cs';nfĠ tLl) cs';nd"nflg _ náeá, bá;á, dáxᶠtb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá,
;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf cs';nf.
987= std] wƙf cƓfstfĠ s';nfs';nfg+ wƙfg+ ljkfsĕ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶
j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈᶠo] r wƙf lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ¶ ;Ƒť ¿k+, c;řtf
r wft' _ Od] wƙf cƓfstf.
988= std] wƙf ;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųfĠ ;'ve"ldo+ sĕdfjr/], ¿kfjr/], ckl/ofkƉ], ;'v+ j]bg+ &k]ŷf¶
t+;ƕo'ųá ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųf.
989= std] wƙf b'ŋĕo j]bgfo ;ƕo'ųfĠ b'ŋe"ldo+ sĕdfjr/], b'ŋ+ j]bg+ &k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá,
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf b'ŋĕo j]bgfo ;ƕo'ųf

84
990= std] wƙf cb'ŋd;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųfĠ cb'ŋd;'ve"ldo+ sĕdfjr/], ¿kfjr/], c¿kfjr/],
ckl/ofkƉ], cb'ŋd;'v+ j]bg+ &k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf cb'ŋd;'vfo j]bgfo
;ƕo'ųf.
991= std] wƙf ljkfsĕĠ s';nfs';nfg+ wƙfg+ ljkfsĕ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ljkfsĕ.
992= std] wƙf ljkfswƙwƙfĠ s';nfs';nf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ljkfswƙwƙf.
993= std] wƙf g]jljkfsgljkfswƙwƙfĠ o] r wƙf lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ, ;Ƒť ¿k+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf g]jljkfsgljkfswƙwƙf.
994= std] wƙf pkflbŰ'kfbflgofĠ ;f;jf s';nfs';nfg+ wƙfg+ ljkfsĕ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠoť ¿k+ sƙƧ stųf _ Od] wƙf pkflbŰ'kfbflgof.
995= std] wƙf cg'kflbŰ'kfbflgofĠ ;f;jf s';nfs';nf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠo] r wƙf lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ¶ oť ¿k+ g sƙƧ stųf _ Od] wƙf
cg'kflbŰ'kfbflgof.
996= std] wƙf cg'kflbŰcg'kfbflgofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
cg'kflbŰcg'kfbflgof.
997= std] wƙf ;+lslnŪ;+lsn]l;sĕĠ tLl) cs';nd"nflg _ náeá, bá;á, dáxᶠtb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf ;+lslnŪ;+lsn]l;sĕ.
998= std] wƙf c;+lslnŪ;+lsn]l;sĕĠ ;f;jf s';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá,
j]bgfŋƈá ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf c;+lslnŪ;+lsn]l;sĕ.
999= std] wƙf c;+lslnŪc;+lsn]l;sĕĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
c;+lslnŪc;+lsn]l;sĕ.
1000= std] wƙf ;ljtŊþ;ljrf/fĠ ;ljtŊþ;ljrf/e"ldo+ sĕdfjr/], ¿kfjr/], ckl/ofkƉ] ljtŊþljrf/]
&k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;ljtŊþ;ljrf/f.
1001= std] wƙf cljtŊþljrf/dųfĠ cljtŊþljrf/dųe"ldo+ ¿kfjr/], ckl/ofkƉ], ljrf/+ &k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf cljtŊþljrf/dųf.
1002= std] wƙf cljtŊþcljrf/fĠ cljtŊþcljrf/e"ldo+ sĕdfjr/], ¿kfjr/] c¿kfjr/], ckl/ofkƉ]¶
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cljtŊþcljrf/f.
1003= std] wƙf kLlt;xutfĠ kLlte"ldo+ sĕdfjr/], ¿kfjr/], ckl/ofkƉ] kLƸt &k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf kLlt;xutf.
1004= std] wƙf ;'v;xutfĠ ;'ve"ldo+ sĕdfjr/], ¿kfjr/], ckl/ofkƉ], ;'v+ &k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá ;ţfŋƈá,
;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;'v;xutf.
1005= std] wƙf pk]ŋĕ;xutfĠ pk]ŋĕe"ldo+ sĕdfjr/], ¿kfjr/], c¿kfjr/], ckl/ofkƉ], pk]ŋ+ &k]ŷf¶
t+;ƕo'ųá ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf pk]ŋĕ;xutf.
1006= std] wƙf bƧg]g kxftƑfĠ tLl) ;+oáhgflg _ ;ŊĕolblŪ, ljlrlsŞf, ;LnƑtk/fdf;á.
1007= tŴ stdf ;ŊĕolblŪĠ Ow cƧ'tjf k'y'şgá cl/ofg+ cbƧfjL cl/owƙƧ cs]ĕljbá cl/owƙ] cljgLtá
;ƍ'l/;fg+ cbƧfjL ;ƍ'l/;wƙƧ cs]ĕljbá ;ƍ'l/;wƙ] cljgLtá ¿k+ cųtá ;dg'kƧlt, ¿kjƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ¿k+,
¿kƸƨ jf cųfg+. j]bg+ cųtá ;dg'kƧlt, j]bgfjƃ+ jf cųfg+, cųlg jf j]bg+, j]bgfo jf cųfg+. ;ţ+ cųtá
;dg'kƧlt, ;ţfjƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ;ţ+, ;ţfo jf cųfg+. ;řf/] cųtá ;dg'kƧlt, ;řf/jƃ+ jf cųfg+, cųlg
jf ;řf/], ;řf/];' jf cųfg+. ljţf)+ cųtá ;dg'kƧlt, ljţf)jƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ljţf)+, ljţf)Ƹƨ jf cųfg+.
of Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ û lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá klƮfxá clelgj];á
k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt ;ŊĕolblŪ.
1008= tŴ stdf ljlrlsŞfĠ ;Ŵl/ sřlt ljlrlsŞlt, wƙ] sřlt ljlrlsŞlt, ;Ŝ] sřlt ljlrlsŞlt, l;ŋĕo
sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃ] sřlt ljlrlsŞlt, ck/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃfk/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, Obƍŝotf
klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' sřlt ljlrlsŞlt. of Pj¿kf sřf sřfogf sřflotų+ ljdlt ljlrlsŞf ƀ]ŃÜs+þ ƀ]wfk±yëf ;+;oá
cg]s+þ;Ʈfxá cf;ƍgf kl/;ƍgf ckl/oáufxgf ylƘtų+ lrųƧ dgáljn]±vëf _ co+ j'ŝlt ljlrlsŞf.

85
1009= tŴ stdá ;LnƑtk/fdf;áĠ Otá alxźf ;d)Ɣfƪ)fg+ ‚;Ln]g ;'lź, jt]g ;'lź, ;LnƑt]g ;'źLƒlt of
Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá klƮfxá clelgj];á k/fdf;á
s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt ;LnƑtk/fdf;á.
1010= Odflg tLl) ;+oáhgflg¶ tb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+
jrLsƙ+ dgásƙ+ _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑf.
1011= std] wƙf efjgfo kxftƑfĠ cj;];á náeá, bá;á, dáxᶠtb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf efjgfo kxftƑf.
1012= std] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑfĠ s';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f,
ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑf.
1013= std] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕĠ tLl) ;+oáhgflg _ ;ŊĕolblŪ, ljlrlsŞf, ;LnƑtk/fdf;á.
1014= tŴ stdf ;ŊĕolblŪ»k]0 co+ j'ŝlt ;ŊĕolblŪ.
1015= tŴ stdf ljlrlsŞf»k]0 co+ j'ŝlt ljlrlsŞf.
1016= tŴ stdá ;LnƑtk/fdf;á»k]0 co+ j'ŝlt ;LnƑtk/fdf;á.
1017= Odflg tLl) ;+oáhgflg¶ tb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+,
jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕ. tLl) ;+oáhgflg _ ;ŊĕolblŪ, ljlrlsŞf, ;LnƑtk/fdf;á _ Od]
wƙf bƧg]g kxftƑf. tb]sŪá náeá, bá;á, dáxá _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑx]t". tb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕ.
1018= std] wƙf efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ cj;];á náeá, bá;á, dáxá _ Od] wƙf efjgfo kxftƑx]t".
tb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf efjgfo
kxftƑx]t'sĕ.
1019= std] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf
sĕdfjr/f ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft'
_ Od] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑx]t'sĕ.
1020= std] wƙf cfroufldgáĠ ;f;jf s';nfs';nf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf cfroufldgá.
1021= std] wƙf ckroufldgáĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od] wƙf ckroufldgá.
1022= std] wƙf g]j cfroufld g ckroufldgáĠ s';nfs';nfg+ wƙfg+ ljkfsĕ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠo] r wƙf lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ¶ ;Ƒť ¿k+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf g]j cfroufld g ckroufldgá.
1023= std] wƙf ;]ŋĕĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, x]lŪdflg r tLl) ;fdţmþnflg _ Od] wƙf ;]ŋĕ.
1024= std] wƙf c;]ŋĕĠ pkl/lŪd+ û c/xųmþn+ _ Od] wƙf c;]ŋĕ.
1025= std] wƙf g]j;]ŋgf;]ŋĕĠ t] wƙ] &k]ŷf, cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g]j;]ŋgf;]ŋĕ.
1026= std] wƙf kl/ųfĠ ;Ƒ]j sĕdfjr/f s';nfs';nfƓfstf wƙf¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
kl/ųf.
1027= std] wƙf dxƮtfĠ ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, s';nfƓfstf wƙf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
dxƮtf.
1028= std] wƙf cƍdf)fĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cƍdf)f.
1029= std] wƙf kl/ųf/ƙ)fĠ kl/ų] wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf kl/ųf/ƙ)f.
1030= std] wƙf dxƮtf/ƙ)fĠ dxƮt] wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf dxƮtf/ƙ)f.
1031= std] wƙf cƍdf)f/ƙ)fĠ cƍdf±)ë wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf cƍdf)f/ƙ)f.
1032= std] wƙf xLgfĠ tLl) cs';nd"nflg _ náeá, bá;á, dáxᶠtb]sŪf r lsn];f¶ t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠt+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf xLgf.

86
1033= std] wƙf dlŢdfĠ ;f;jf s';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ¿kŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf dlŢdf.
1034= std] wƙf k)LtfĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf k)Ltf.
1035= std] wƙf ldŞųlgotfĠ kť sƙflg cfgƃl/sĕlg, of r ldŞflblŪlgotf _ Od] wƙf ldŞųlgotf.
1036= std] wƙf ;ƙųlgotfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od] wƙf ;ƙųlgotf.
1037= std] wƙf clgotfĠ t] wƙ] &k]ŷf, cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf clgotf.
1038= std] wƙf dƮf/ƙ)fĠ cl/odƮ+ cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf dƮf/ƙ)f.
1039= std] wƙf dƮx]t'sĕĠ cl/odƮ;dlśƧ dƮśflg &k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
dƮx]t'sĕ. cl/odƮ;dlśƧ ;ƙflblŪ d±Ʈëf r]j x]t' r, ;ƙflbƸŪ &k]ŷf, t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od]
wƙf dƮx]t'sĕ. cl/odƮ;dlśƧ cnáeá, cbá;á, cdáxá _ Od] wƙf dƮx]t". t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _
Od] wƙf dƮx]t'sĕ.
1040= std] wƙf dƮflwkltgáĠ cl/odƮ+ clwkƸt sl/ŷf o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf
dƮflwkltgá. cl/odƮ;dlśƧ jLd+;flwkt]Ɯ+ dƮ+ efjoƃƧ jLd+;+ &k]ŷf¶ t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od]
wƙf dƮflwkltgá.
1041= std] wƙf pƍƉfĠ o] wƙf hĕtf e"tf ;ŧftf lgƑųf clelgƑųf kft'e"tf pƍƉf ;d'ƍƉf plŪtf ;d'lŪtf
pƍƉf pƍƉ+;]g ;ślxtf, ¿k+ û , j]bgf, ;ţf, ;řf/f, ljţf)+ _ Od] wƙf pƍƉf.
1042= std] wƙf cg'ƍƉfĠ o] wƙf chĕtf ce"tf c;ŧftf clgƑųf cglelgƑųf ckft'e"tf cg'ƍƉf c;d'ƍƉf
cg'lŪtf c;d'lŪtf cg'ƍƉf cg'ƍƉ+;]g ;ślxtf, ¿k+, j]bgf, ;ţf, ;řf/f, ljţf)+ _ Od] wƙf cg'ƍƉf.
1043= std] wƙf pƍflbgáĠ s';nfs';nfg+ wƙfg+ cljkŊþljkfsĕg+ ljkfsĕ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f,
ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠoť ¿k+ sƙƧ stųf pƍlşƧlt _ Od] wƙf pƍflbgá.
1044= std] wƙf ctLtfĠ o] wƙf ctLtf lg?źf ljutf ljkl/)tf cŴśtf cưŴśtf pƍlşŷf ljutf ctLtf
ctLt+;]g ;ślxtf, ¿k+, j]bgf, ;ţf, ;řf/f, ljţf)+ _ Od] wƙf ctLtf.
1045= std] wƙf cgfutfĠ o] wƙf chĕtf ce"tf c;ŧftf clgƑųf cglelgƑųf ckft'e"tf cg'ƍƉf c;d'ƍƉf
cg'lŪtf c;d'lŪtf cgfutf cgfut+;]g ;ślxtf, ¿k+, j]bgf, ;ţf, ;řf/f, ljţf)+ _ Od] wƙf cgfutf.
1046= std] wƙf kŝ'ƍƉfĠ o] wƙf hĕtf e"tf ;ŧftf lgƑųf clelgƑųf kft'e"tf pƍƉf ;d'ƍƉf plŪtf ;d'lŪtf
kŝ'ƍƉf kŝ'ƍƉ+;]g ;ślxtf, ¿k+, j]bgf, ;ţf, ;řf/f, ljţf)+ _ Od] wƙf kŝ'ƍƉf.
1047= std] wƙf ctLtf/ƙ)fĠ ctLt] wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf ctLtf/ƙ)f.
1048= std] wƙf cgfutf/ƙ)fĠ cgfut] wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf cgfutf/ƙ)f.
1049= std] wƙf kŝ'ƍƉf/ƙ)fĠ kŝ'ƍƉ] wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf kŝ'ƍƉf/ƙ)f.
1050= std] wƙf cŢųfĠ o] wƙf t];+ t];+ ;ųfg+ cŢų+ kŝų+ lgotf kflk'Ʈlnsĕ pkflbŰf, ¿k+, j]bgf,
;ţf, ;řf/f, ljţf)+ _ Od] wƙf cŢųf.
1051= std] wƙf alxźfĠ o] wƙf t];+ t];+ k/;ųfg+ k/k'Ʈnfg+ cŢų+ kŝų+ lgotf kflk'Ʈlnsĕ pkflbŰf,
¿k+, j]bgf, ;ţf, ;řf/f, ljţf)+ _ Od] wƙf alxźf.
1052= std] wƙf cŢųalxźfĠ tb'eo+ _ Od] wƙf cŢųalxźf.
1053= std] wƙf cŢųf/ƙ)fĠ cŢų] wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf cŢųf/ƙ)f.
1054= std] wƙf alxźf/ƙ)fĠ alxźf wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf alxźf/ƙ)f.
1055= std] wƙf cŢųalxźf/ƙ)fĠ cŢųalxźf wƙ] cf/ư o] pƍşlƃ lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf
cŢųalxźf/ƙ)f.
1056= std] wƙf ;lgbƧg;ƍl#fĠ ¿kfotg+ _ Od] wƙf ;lgbƧg;ƍl#f.
1057= std] wƙf clgbƧg;ƍl#fĠ rŋĕotg+, ;átfotg+, #fgfotg+, lhƢfotg+, sĕofotg+, ;Źfotg+,
uƈfotg+ /;fotg+, mþáŪƑfotg+ _ Od] wƙf clgbƧg;ƍl#f.
1058= std] wƙf clgbƧgcƍl#fĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈᶠoť ¿k+ clgbƧg+ cƍl#+

87
wƙfotgkl/ofkƉ+¶ c;řtf r wft' _ Od] wƙf clgbƧgcƍl#f.

lts+þ.

b'slgŋ]k+

x]t'±uëfŞs+þ
1059= std] wƙf x]t"Ġ toá s';nx]t", toá cs';nx]t", toá cƓfstx]t", gj sĕdfjr/x]t" % ¿kfjr/x]t",
% c¿kfjr/x]t", % ckl/ofkƉx]t".
1060= tŴ std] toá s';nx]t"Ġ cnáeá, cbá;á, cdáxá.
1061= tŴ stdá cnáeáĠ oá cnáeá cn'ưgf cn'lưtų+ c;f/f±uëf c;f/şgf c;f/lştų+ cgleŢĕ cnáeá
s';nd"n+ _ co+ j'ŝlt cnáeá.
1062= tŴ stdá cbá;áĠ oá cbá;á cb'Ƨgf cb'lƧtų+ d]lų d]ųfogf d]ųflotų+ cg'Źf cg'Źfogf cg'bflotų+
lxt]l;tf cg'sƕf cƓfkfbá cƓfkşá cbá;á s';nd"n+ _ co+ j'ŝlt cbá;á.
1063= tŴ stdá cdáxáĠ b'ŋ] `f)+, b'ŋ;d'bo] `f)+, b'ŋlg/á±wë `f)+, b'ŋlg/áwufldlgof klkbfo `f)+,
k'Ƒƃ] `f)+, ck/ƃ] `f)+, k'Ƒƃfk/ƃ] `f)+, Obƍŝotf klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' `f)+, of Pj¿kf kţf khĕggf ljroá
kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf
;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+ kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá
;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt cdáxá.

Od] toá s';nx]t".

1064= tŴ std] toá cs';nx]t"Ġ náeá, bá;á, dáxá.


1065= tŴ stdá náeáĠ oá /f±uëf ;f/f±uëf cg'goá cg'/á±wëf gƆL gƆL/f±uëf û lrųƧ ;f/f±uëf OŞf d'Şf cŢá;fg+
±uë±wëf kln±uë±wëf ;śá kŘá Phĕ dfof hlgsĕ ;ŧggL l;lƑgL û hĕlngL ;l/tf lj;lųsĕ ;'ų+ lj;f cfo"lxgL û b'ltof kl)lw
ejg]lų jg+ jg±yëf ;ƅjá l;g]xá ck]ŋĕ klaƈ' cf;f cfl;;gf cfl;l;tų+ û ¿kf;f ;Źf;f uƈf;f /;f;f mþáŪƑf;f nfef;f
wgf;f k'ųf;f hËljtf;f hƍf khƍf clehƍf hƍf hƍgf hlƍtų+ nán'ƍ+ nán'ƍfogf nán'ƍflotų+ k'Şlŧstf û ;fw'sƚtf
cwƙ/f±uëf lj;dnáeá lgslƃ lgsĕdgf kŴgf lkxgf ;ƕŴgf sĕdtŲf ejtŲf ljejtŲf ¿ktŲf c¿ktŲf lg/áwtŲf
¿ktŲf ;ŹtŲf uƈtŲf /;tŲf mþáŪƑtŲf wƙtŲf cá#á oá±uëf uƅá pkfbfg+ cfj/)+ gLj/)+ %fbg+ aƈg+ pklŊþn];á
cg';oá kl/o'Ūfg+ ntf j]ljŞ+ b'ŋd"n+ b'ŋlgbfg+ b'ŋƍejá df/kf;á df/alń;+ df/lj;oá tŲfgbL tŲfhĕn+ tŲfuŹ‡n+
tŲf;d'Źá cleŢĕ náeá cs';nd"n+ _ co+ j'ŝlt náeá.
1066= tŴ stdá bá;áĠ cgŴ+ d] cr/Llt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d] r/tLlt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d]
rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, lkoƧ d] dgfkƧ cgŴ+ crl/»k]0 cgŴ+ r/lt»k]0 cgŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, clƍoƧ
d] cdgfkƧ cŴ+ crl/»k]0 cŴ+ r/lt»k]0 cŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, cŪfg] jf kg cf#ftá hĕolt. oá Pj¿ká
lrųƧ cf#ftá kl#ftá kl#+ kllj/á±wëf s]ĕká ks]ĕká ;ƕs]ĕká bá;á kbá;á ;ƕbá;á lrųƧ Ɠfklų dgákbá;á s]ĕ±wëf s'Ţgf
s'lŢtų+ bá;á b'Ƨgf b'lƧtų+ Ɠfklų Ɠfkşgf Ɠfklştų+ lj/á±wëf kllj/á±wëf rlůŊ+þ c;'/áká cgųdgtf lrųƧ _ co+
j'ŝlt bá;á.
1067= tŴ stdá dáxáĠ b'ŋ] cţf)+, b'ŋ;d'bo] cţf)+, b'ŋlg/á±wë cţf)+, b'ŋlg/áwufldlgof klkbfo
cţf)+, k'Ƒƃ] cţf)+, ck/ƃ] cţf)+, k'Ƒƃfk/ƃ] cţf)+, Obƍŝotf klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' cţf)+, o+ Pj¿k+ cţf)+ cbƧg+
cgle;doá cgg'aá±wëf c;Ɨá±wëf cƍlj]±wëf c;+ufxgf ckl/oáufxgf c;dk]ŋgf ckŝj]ŋ)f ckŝŋsƙ+ b'ƙ]Ţ+ afƠ+ c;ƕhţ+
dáxá kdáxá ;ƙáxá cljşĕ cljşá#á cljşĕoá±uëf cljşĕg';oá cljşĕkl/o'Ūfg+ cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _ co+ j'ŝlt
dáxá.

Od] toá cs';nx]t".

1068= tŴ std] toá cƓfstx]t"Ġ s';nfg+ jf wƙfg+ ljkfstá lsl/ofƓfst];' jf wƙ];' cnáeá cbá;á cdáxá

88
_ Od] toá cƓfstx]t".
1069= tŴ std] gj sĕdfjr/x]t"Ġ toá s';nx]t", toá cs';nx]t", toá cƓfstx]t" _ Od] gj
sĕdfjr/x]t".
1070= tŴ std] % ¿kfjr/x]t"Ġ toá s';nx]t", toá cƓfstx]t" _ Od] % ¿kfjr/x]t".
1071= tŴ std] % c¿kfjr/x]t"Ġ toá s';nx]t", toá cƓfstx]t" _ Od] % c¿kfjr/x]t".
1072= tŴ std] % ckl/ofkƉx]t"Ġ toá s';nx]t", toá cƓfstx]t" _ Od] % ckl/ofkƉx]t".
1073= tŴ std] toá s';nx]t"Ġ cnáeá, cbá;á, cdáxá.
1074= tŴ stdá cnáeáĠ oá cnáeá cn'ưgf cn'lưtų+ c;f/f±uëf c;f/şgf c;f/lştų+ cgleŢĕ cnáeá
s';nd"n+ _ co+ j'ŝlt cnáeá.
1075= tŴ stdá cbá;áĠ oá cbá;á cb'Ƨgf cb'lƧtų+»k]0 cƓfkfbá cƓfkşá cbá;á s';nd"n+ _ co+ j'ŝlt
cbá;á.
1076= tŴ stdá cdáxá b'ŋ] `f)+, b'ŋ;d'bo] `f)+, b'ŋlg/á±wë `f)+, b'ŋlg/áwufldlgof klkbfo `f)+,
k'Ƒƃ] `f)+, ck/ƃ] `f)+, k'Ƒƃfk/ƃ] `f)+, Obƍŝotf klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' `f)+, of Pj¿kf kţf khĕggf ljroá
kljroá wƙljroá ;Ɵŋ)f pknŋ)f kŝ'knŋ)f klůŝ+ s]ĕ;Ɵ+ g]k'ţ+ j]eƓf lrƃf pkkl/ŋĕ e"/L d]wf kl/)flosĕ ljkƧgf
;ƕhţ+ ktábá kţf klţlƇo+ kţfan+ kţf;Ŵ+ kţfkf;fbá kţfcfnás]ĕ kţfcáef;á kţfkşátá kţf/tg+ cdáxá wƙljroá
;ƙflblŪ wƙljro;ƗáŢśá dƮś+ dƮkl/ofkƉ+ _ co+ j'ŝlt cdáxá.

Od] toá s';nx]t".

1077= tŴ std] toá cƓfstx]t"Ġ s';nfg+ wƙfg+ ljkfstá cnáeá cbá;á cdáxá _ Od] toá cƓfstx]t".
Od] % ckl/ofkƉx]t" _ Od] wƙf x]t".
1078= std] wƙf g x]t"Ġ t] wƙ] &k]ŷf, cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f,
ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g x]t".
1079= std] wƙf ;x]t'sĕĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;x]t'sĕ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;x]t'sĕ
1080= std] wƙf cx]t'sĕĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf cx]t'sĕ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft'
_ Od] wƙf cx]t'sĕ.
1081= std] wƙf x]t';ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
x]t';ƕo'ųf.
1082= std] wƙf x]t'ljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r
wft' _ Od] wƙf x]t'ljƍo'ųf.
1083= std] wƙf x]t" r]j ;x]t'sĕ rĠ náeá dáx]g x]t' r]j ;x]t's]ĕ r, dáxá náe]g x]t' r]j ;x]t's]ĕ r, bá;á
dáx]g x]t' r]j ;x]t's]ĕ r, dáxá bá;]g x]t' r]j ;x]t's]ĕ r¶ cnáeá cbá;á cdáxá, t] cţdţ+ x]t" r]j ;x]t'sĕ r _ Od]
wƙf x]t" r]j ;x]t'sĕ r.
1084= std] wƙf ;x]ts' ĕ r]j g r x]t"Ġ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;x]t'sĕ t] wƙ] &k]ŷf, j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá
_ Od] wƙf ;x]t'sĕ r]j g r x]t.
"
1085= std] wƙf x]t" r]j x]t';ƕo'ųf rĠ náeá dáx]g x]t' r]j x]t';ƕo'ųá r, dáxá náe]g x]t' r]j
x]t';ƕo'ųá r, bá;á dáx]g x]t' r]j x]t';ƕo'ųá r, dáxá bá;]g x]t' r]j x]t';ƕo'ųá r¶ cnáeá cbá;á cdáxá t] cţdţ+
x]t" r]j x]t';ƕo'ųf r _ Od] wƙf x]t" r]j x]t';ƕo'ųf r.
1086= std] wƙf x]t';ƕo'ųf r]j g r x]t"Ġ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf t] wƙ] &k]ŷf, j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf x]t';ƕo'ųf r]j g r x]t".
1087= std] wƙf g x]t" ;x]t'sĕĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf g x]t" ;x]t'sĕ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf g
x]t" ;x]t'sĕ.
1088= std] wƙf g x]t" cx]t'sĕĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf g x]t" cx]t'sĕ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf g x]t" cx]t'sĕ.

89
r"ńƃ/b's+þ
1089= std] wƙf ;ƍŝofĠ kťŋƈf _ ¿kŋƈá, j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
;ƍŝof.
1090= std] wƙf cƍŝofĠ c;řtf wft' _ Od] wƙf cƍŝof.
1091= std] wƙf ;řtfĠ o]j t] wƙf ;ƍŝof, t]j t] wƙf ;řtf.
1092= std] wƙf c;řtfĠ oá Pj ;á wƙá cƍŝoá, ;á Pj ;á wƙá c;řtá.
1093= std] wƙf ;lgbƧgfĠ ¿kfotg+ _ Od] wƙf ;lgbƧgf
1094= std] wƙf clgbƧgfĠ rŋĕotg+»k]0 mþáŪƑfotg+, j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, oť ¿k+ clgbƧg+
cƍl#+ wƙfotgkl/ofkƉ+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf clgbƧgf.
1095= std] wƙf ;ƍl#fĠ rŋĕotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Od] wƙf ;ƍl#f.
1096= std] wƙf cƍl#fĠ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, oť ¿k+ clgbƧg+ cƍl#+ wƙfotgkl/ofkƉ+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf cƍl#f.
1097= std] wƙf ¿lkgáĠ rųf/á r dxfe"tf rt'Ɖť dxfe"tfg+ pkfbfo ¿k+ _ Od] wƙf ¿lkgá.
1098= std] wƙf c¿lkgáĠ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, c;řtf r wft' _ Od] wƙf c¿lkgá.
1099= std] wƙf nálsofĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ¿kŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf nálsof.
1100= std] wƙf nás'ų/fĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf nás'ų/f.
1101= std] wƙf s]þglr ljţ]Ɯf, s]þglr g ljţ]ƜfĠ o] t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf g t] wƙf ;átljţ]Ɯf¶ o] jf kg t]
wƙf ;átljţ]Ɯf, g t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf. o] t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf, g t] wƙf #fgljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf #fgljţ]Ɯf, g t]
wƙf rŋ'ljţ]Ɯf. o] t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf, g t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf. o]
t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf, g t] wƙf sĕoljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf sĕoljţ]Ɯf, g t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf. o] t] wƙf ;átljţ]Ɯf, g
t] wƙf #fgljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf #fgljţ]Ɯf, g t] wƙf ;átljţ]Ɯf. o] t] wƙf ;átljţ]Ɯf, g t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf¶
o] jf kg t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t] wƙf ;átljţ]Ɯf. o] t] wƙf ;átljţ]Ɯf, g t] wƙf sĕoljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf
sĕoljţ]Ɯf g t] wƙf ;átljţ]Ɯf. o] t] wƙf ;átljţ]Ɯf, g t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf, g t] wƙf
;átljţ]Ɯf. o] t] wƙf #fgljţ]Ɯf, g t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t] wƙf #fgljţ]Ɯf. o] t]
wƙf #fgljţ]Ɯf, g t] wƙf sĕoljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf sĕoljţ]Ɯf, g t] wƙf #fgljţ]Ɯf. o] t] wƙf #fgljţ]Ɯf, g t]
wƙf rŋ'ljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf, g t] wƙf #fgljţ]Ɯf. o] t] wƙf #fgljţ]Ɯf, g t] wƙf ;átljţ]Ɯf¶ o] jf
kg t] wƙf ;átljţ]Ɯf, g t] wƙf #fgljţ]Ɯf. o] t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t] wƙf sĕoljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf
sĕoljţ]Ɯf, g t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf. o] t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf, g t] wƙf
lhƢfljţ]Ɯf. o] t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t] wƙf ;átljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf ;átljţ]Ɯf, g t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf. o] t]
wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t] wƙf #fgljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf #fgljţ]Ɯf, g t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf. o] t] wƙf sĕoljţ]Ɯf, g
t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf rŋ'ljţ]Ɯf, g t] wƙf sĕoljţ]Ɯf. o] t] wƙf sĕoljţ]Ɯf, g t] wƙf ;átljţ]Ɯf¶ o]
jf kg t] wƙf ;átljţ]Ɯf, g t] wƙf sĕoljţ]Ɯf. o] t] wƙf sĕoljţ]Ɯf, g t] wƙf #fgljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf
#fgljţ]Ɯf, g t] wƙf sĕoljţ]Ɯf. o] t] wƙf sĕoljţ]Ɯf, g t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf¶ o] jf kg t] wƙf lhƢfljţ]Ɯf, g t]
wƙf sĕoljţ]Ɯf. Od] wƙf s]þglr ljţ]Ɯf s]þglr g ljţ]Ɯf.

cf;j±uëfŞs+þ
1102= std] wƙf cf;jfĠ rųf/á cf;jf _ sĕdf;já, ejf;já, lbŪf;já, cljşĕ;já.
1103= tŴ stdá sĕdf;jáĠ oá sĕd];' sĕdŞƆá sĕd/f±uëf sĕdgƆL sĕdtŲf sĕdl;g]xá sĕdkl/ńfxá sĕdd'Şf
sĕdŢá;fg+ _ co+ j'ŝlt sĕdf;já.
1104= tŴ stdá ejf;jáĠ oá ej];' ej%Ɔá û ej/f±uëf ejgƆL ejtŲf ejl;g]xá ejkl/ńfxá ejd'Şf
ejŢá;fg+ _ co+ j'ŝlt ejf;já.
1105= tŴ stdá lbŪf;jáĠ ;Ƨtá nás]ĕlt jf, c;Ƨtá nás]ĕlt jf, cƃjf nás]ĕlt jf, cgƃjf nás]ĕlt jf, t+
hËj+ t+ ;/L/lƃ jf, cţ+ hËj+ cţ+ ;/L/lƃ jf, xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g xált tyfutá k/+ d/)flt jf, xált
r g r xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g]j xált g g xált tyfutá k/+ d/)flt jf¶ of Pj¿kf lblŪ lblŪut+

90
lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá klƮfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+
ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt lbŪf;já. ;Ƒflk ldŞflblŪ lbŪf;já.
1106= tŴ stdá cljşĕ;jáĠ b'ŋ] cţf)+, b'ŋ;d'bo] cţf)+, b'ŋlg/á±wë cţf)+, b'ŋlg/áwufldlgof klkbfo
cţf)+ k'Ƒƃ] cţf)+, ck/ƃ] cţf)+, k'Ƒƃfk/ƃ] cţf)+, Obƍŝotf klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' cţf)+M o+ Pj¿k+ cţf)+ cbƧg+
cgle;doá cgg'aá±wëf c;Ɨá±wëf cƍlj]±wëf c;+ufxgf ckl/oáufxgf c;dk]ŋgf ckŝj]ŋ)f ckŝŋsƙ+ b'ƙ]Ţ+ afƠ+ c;ƕhţ+
dáxá kdáxá ;ƙáxá cljşĕ cljşá#á cljşĕoá±uëf cljşĕg';oá cljşĕkl/o'Ūfg+ cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _ co+ j'ŝlt
cljşĕ;já.

Od] wƙf cf;jf.

1107= std] wƙf gá cf;jfĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+ c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá cf;jf.
1108= std] wƙf ;f;jfĠ s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;f;jf.
1109= std] wƙf cgf;jfĠ ckl/ofkƉf dƮf r dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cgf;jf.
1110= std] wƙf cf;j;ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
cf;j;ƕo'ųf.
1111= std] wƙf cf;jljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf
r wft' _ Od] wƙf cf;jljƍo'ųf.
1112= std] wƙf cf;jf r]j ;f;jf rĠ t]o]j cf;jf cf;jf r]j ;f;jf r.
1113= std] wƙf ;f;jf r]j gá r cf;jfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;f;jf, t] wƙ] &k]ŷf cj;];f ;f;jf
s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;f;jf r]j gá r
cf;jf.
1114= std] wƙf cf;jf r]j cf;j;ƕo'ųf rĠ sĕdf;já cljşĕ;j]g cf;já r]j cf;j;ƕo'ųá r, cljşĕ;já
sĕdf;j]g cf;já r]j cf;j;ƕo'ųá r, ejf;já cljşĕ;j]g cf;já r]j cf;j;ƕo'ųá r, cljşĕ;já ejf;j]g cf;já r]j
cf;j;ƕo'ųá r, lbŪf;já cljşĕ;j]g cf;já r]j cf;j;ƕo'ųá r, cljşĕ;já lbŪf;j]g cf;já r]j cf;j;ƕo'ųá r _
Od] wƙf cf;jf r]j cf;j;ƕo'ųf r.
1115= std] wƙf cf;j;ƕo'ųf r]j gá r cf;jfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf, t] wƙ] &k]ŷf
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf cf;j;ƕo'ųf r]j gá r cf;jf.
1116= std] wƙf cf;jljƍo'ųf ;f;jfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf
sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf cf;jljƍo'ųf ;f;jf.
1117= std] wƙf cf;jljƍo'ųf cgf;jfĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
cf;jljƍo'ųf cgf;jf.

lgŋ]ksů] k&def)jf/á.

;+oáhg±uëfŞs+þ
1118= std] wƙf ;+oáhgfĠ b; ;+oáhgflg _ sĕd/fu;+oáhg+, kl#;+oáhg+ dfg;+oáhg+, lblŪ;+oáhg+,
ljlrlsŞf;+oáhg+, ;LnƑtk/fdf;;+oáhg+, ej/fu;+oáhg+, OƧf;+oáhg+, dŞl/o;+oáhg+, cljşĕ;+oáhg+.
1119= tŴ std+ sĕd/fu;+oáhg+Ġ oá sĕd];' sĕdŞƆá sĕd/f±uëf sĕdgƆL sĕdtŲf sĕdl;g]xá sĕdkl/ńfxá sĕdd'Şf
sĕdŢá;fg+ _ Ob+ j'ŝlt sĕd/fu;+oáhg+.
1120= tŴ std+ kl#;+oáhg+Ġ cgŴ+ d] cr/Llt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d] r/tLlt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d]
rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, lkoƧ d] dgfkƧ cgŴ+ crl/»k]0 cgŴ+ r/lt»k]0 cgŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, clƍoƧ
d] cdgfkƧ cŴ+ crl/»k]0 cŴ+ r/lt»k]0 cŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, cŪfg] jf kg cf#ftá hĕolt. oá Pj¿ká
lrųƧ cf#ftá kl#ftá kl#+ kllj/á±wëf s]ĕká ks]ĕká ;ƕs]ĕká bá;á kbá;á ;ƕbá;á lrųƧ Ɠfklų dgákbá;á s]ĕ±wëf s'Ţgf

91
s'lŢtų+ bá;á b'Ƨgf b'lƧtų+ Ɠfklų Ɠfkşgf Ɠfklştų+ lj/á±wëf kllj/á±wëf rlůŊ+þ c;'/áká cgųdgtf lrųƧ _ Ob+
j'ŝlt kl#;+oáhg+.
1121= tŴ std+ dfg;+oáhg+Ġ ;]ƜáxdƨLlt dfgá, ;lb;áxdƨLlt dfgá, xLgáxdƨLlt dfgá. oá Pj¿ká dfgá
dţgf dlţtų+ pƉlt pƉdá û wh]ĕ ;ƕƮfxá s]þt'sƚtf lrųƧ _ Ob+ j'ŝlt dfg;+oáhg+.
1122= tŴ std+ lblŪ;+oáhg+Ġ ;Ƨtá nás]ĕlt jf, c;Ƨtá nás]ĕlt jf, cƃjf nás]ĕlt jf, cgƃjf nás]ĕlt jf, t+
hËj+ t+ ;/L/lƃ jf, cţ+ hËj+ cţ+ ;/L/lƃ jf, xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g xált tyfutá k/+ d/)flt jf, xált
r g r xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g]j xált g g xált tyfutá k/+ d/)flt jf¶ of Pj¿kf lblŪ lblŪut+
lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá klƮfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+
ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ Ob+ j'ŝlt lblŪ;+oáhg+. &k]ŷf ;LnƑtk/fdf;;+oáhg+ ;Ƒflk ldŞflblŪ lblŪ;+oáhg+.
1123= tŴ std+ ljlrlsŞf;+oáhg+Ġ ;Ŵl/ sřlt ljlrlsŞlt, wƙ] sřlt ljlrlsŞlt, ;Ŝ] sřlt ljlrlsŞlt,
l;ŋĕo sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃ] sřlt ljlrlsŞlt, ck/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃfk/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, Obƍŝotf
klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' sřlt ljlrlsŞltM of Pj¿kf sřf sřfogf sřflotų+ ljdlt ljlrlsŞf ƀ]ŃÜs+þ ƀ]wfk±yëf ;+;oá
cg]s+þ;Ʈfxá cf;ƍgf kl/;ƍgf ckl/oáufxgf ylƘtų+ lrųƧ dgáljn]±vëf _ Ob+ j'ŝlt ljlrlsŞf;+oáhg+.
1124= tŴ std+ ;LnƑtk/fdf;;+oáhg+Ġ Otá alxźf ;d)Ɣfƪ)fg+ ;Ln]g ;'lź jt]g ;'lź ;LnƑt]g ;'źLlt¶
of Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá clelgj];á
k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ Ob+ j'ŝlt ;LnƑtk/fdf;;+oáhg+.
1125= tŴ std+ ej/fu;+oáhg+Ġ oá ej];' ej%Ɔá ej/f±uëf ejgƆL ejtŲf ejl;g]xá ejkl/ńfxá ejd'Şf
ejŢá;fg+ _ Ob+ j'ŝlt ej/fu;+oáhg+.
1126= tŴ std+ OƧf;+oáhg+Ġ of k/nfe;Ŋĕ/u?sĕ/dfggjƆgk"hgf;' OƧf OƧfogf OƧflotų+ p;"of p;"ogf
p;"lotų+ û _ Ob+ j'ŝlt OƧf;+oáhg+.
1127= tŴ std+ dŞl/o;+oáhg+Ġ kť dŞl/oflg _ cfjf;dŞl/o+, s'ndŞl/o+, nfedŞl/o+, jŰdŞl/o+,
wƙdŞl/o+. o+ Pj¿k+ dŞ]/+ dŞ/fogf dŞ/flotų+ j]ljŞ+ sbl/o+ s'sť'stf cƮlxtų+ lrųƧ _ Ob+ j'ŝlt
dŞl/o;+oáhg+.
1128= tŴ std+ cljşĕ;+oáhg+Ġ b'ŋ] cţf)+, b'ŋ;d'bo] cţf)+, b'ŋlg/á±wë cţf)+, b'ŋlg/áwufldlgof
klkbfo cţf)+, k'Ƒƃ] cţf)+, ck/ƃ] cţf)+, k'Ƒƃfk/ƃ] cţf)+, Obƍŝotf klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' cţf)+M o+ Pj¿k+
cţf)+ cbƧg+ cgle;doá cgg'aá±wëf c;Ɨá±wëf cƍlj]±wëf c;+ufxgf ckl/oáufxgf c;dk]ŋgf ckŝj]ŋ)f ckŝŋsƙ+ b'ƙ]Ţ+
afƠ+ c;ƕhţ+ dáxá kdáxá ;ƙáxá cljşĕ cljşá#á cljşĕoá±uëf cljşĕg';oá cljşĕkl/o'Ūfg+ cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _
Ob+ j'ŝlt cljşĕ;+oáhg+.

Od] wƙf ;+oáhgf.

1129= std] wƙf gá ;+oáhgfĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá ;+oáhgf.
1130= std] wƙf ;+oáhlgofĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶
¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;+oáhlgof.
1131= std] wƙf c;+oáhlgofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
c;+oáhlgof.
1132= std] wƙf ;+oáhg;ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
;+oáhg;ƕo'ųf.
1133= std] wƙf ;+oáhgljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf.
1134= std] wƙf ;+oáhgf r]j ;+oáhlgof rĠ tfg]j ;+oáhgflg ;+oáhgf r]j ;+oáhlgof r.
1135= std] wƙf ;+oáhlgof r]j gá r ;+oáhgfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;+oáhlgof, t] wƙ] &k]ŷf cj;];f ;f;jf
s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;+oáhlgof r]j gá r
;+oáhgf.
1136= std] wƙf ;+oáhgf r]j ;+oáhg;ƕo'ųf rĠ sĕd/fu;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť,
cljşĕ;+oáhg+ sĕd/fu;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, kl#;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť,

92
cljşĕ;+oáhg+ kl#;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, dfg;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť,
cljşĕ;+oáhg+ dfg;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, lblŪ;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť,
cljşĕ;+oáhg+ lblŪ;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, ljlrlsŞf;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť,
cljşĕ;o+ áhg+ ljlrlsŞf;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, ;LnƑtk/fdf;;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g ;+oáhgť]j
;+oáhg;ƕo'ųť, cljşĕ;+oáhg+ ;LnƑtk/fdf;;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, ej/fu;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g
;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, cljşĕ;+oáhg+ ej/fu;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, OƧf;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g
;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, cljşĕ;+oáhg+ OƧf;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, dŞl/o;+oáhg+ cljşĕ;+oáhg]g
;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť, cljşĕ;+oáhg+ dŞl/o;+oáhg]g ;+oáhgť]j ;+oáhg;ƕo'ųť _ Od] wƙf ;+oáhgf r]j
;+oáhg;ƕo'ųf r.
1137= std] wƙf ;+oáhg;ƕo'ųf r]j gá r ;+oáhgfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf, t] wƙ] &k]ŷf
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;+oáhg;ƕo'ųf r]j gá r ;+oáhgf.
1138= std] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf ;+oáhlgofĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf
sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf ;+oáhlgof.
1139= std] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf c;+oáhlgofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od]
wƙf ;+oáhgljƍo'ųf c;+oáhlgof.

uƅ±uëfŞs+þ
1140= std] wƙf uƅfĠ rųf/á uƅf _ cleŢĕ sĕouƅá, Ɠfkfbá sĕouƅá, ;LnƑtk/fdf;á sĕouƅá, Ob+
;ŝflelgj];á sĕouƅá.
1141= tŴ stdá cleŢĕ sĕouƅáĠ oá /f±uëf ;f/f±uëf cg'goá cg'/á±wëf gƆL gƆL/f±uëf lrųƧ ;f/f±uëf OŞf d'Şf
cŢá;fg+ ±uë±wëf kln±uë±wëf ;śá kŘá Phĕ dfof hlgsĕ ;ŧggL l;lƑgL hĕlngL ;l/tf lj;lųsĕ ;'ų+ lj;f cfo"lxgL b'ltof
kl)lw ejg]lų jg+ jg±yëf ;ƅjá l;g]xá ck]ŋĕ klaƈ' cf;f cfl;;gf cfl;l;tų+ ¿kf;f ;Źf;f uƈf;f /;f;f mþáŪƑf;f
nfef;f wgf;f k'ųf;f hËljtf;f hƍf khƍf clehƍf hƍf hƍgf hlƍtų+ nán'ƍ+ nán'ƍfogf nán'ƍflotų+ k'Şlŧstf
;fw'sƚtf cwƙ/f±uëf lj;dnáeá lgslƃ lgsĕdgf kŴgf lkxgf ;ƕŴgf sĕdtŲf ejtŲf ljejtŲf ¿ktŲf c¿ktŲf
lg/áwtŲf ¿ktŲf ;ŹtŲf uƈtŲf /;tŲf mþáŪƑtŲf wƙtŲf cá#á oá±uëf uƅá pkfbfg+ cfj/)+ gLj/)+ %fbg+ aƈg+
pklŊþn];á cg';oá kl/o'Ūfg+ ntf j]ljŞ+ b'ŋd"n+ b'ŋlgbfg+ b'ŋƍejá df/kf;á df/alń;+ df/lj;oá tŲfgbL tŲfhĕn+
tŲfuŹ‡n+ tŲf;d'Źá cleŢĕ náeá cs';nd"n+ _ co+ j'ŝlt cleŢĕ sĕouƅá.
1142= tŴ stdá Ɠfkfbá sĕouƅáĠ cgŴ+ d] cr/L lt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d] r/tLlt cf#ftá hĕolt, cgŴ+
d] rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, lkoƧ d] dgfkƧ cgŴ+ crl/»k]0 cgŴ+ r/lt»k]0 cgŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt,
clƍoƧ d] cdgfkƧ cŴ+ crl/»k]0 cŴ+ r/lt»k]0 cŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, cŪfg] jf kg cf#ftá hĕolt. oá
Pj¿ká lrųƧ cf#ftá kl#ftá kl#+ kllj/á±wëf s]ĕká ks]ĕká ;ƕs]ĕká bá;á kbá;á ;ƕbá;á lrųƧ Ɠfklų dgákbá;á
s]ĕ±wëf s'Ţgf s'lŢtų+ bá;á b'Ƨgf b'lƧtų+ Ɠfklų Ɠfkşgf Ɠfklştų+ lj/á±wëf kllj/á±wëf rlůŊ+þ c;'/áká cgųdgtf
lrųƧ _ co+ j'ŝlt Ɠfkfbá sĕouƅá.
1143= tŴ stdá ;LnƑtk/fdf;á sĕouƅáĠ Otá alxźf ;d)Ɣfƪ)fg+ ;Ln]g ;'lź, jt]g ;'lź, ;LnƑt]g
;'źLltM of Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá
clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt ;LnƑtk/fdf;á sĕouƅá.
1144= tŴ stdá Ob+;ŝflelgj];á sĕouƅáĠ ;Ƨtá nás]ĕ, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ jf¶ c;Ƨtá nás]ĕ, Obd]j ;ŝ+
dá#dţlƃ jf¶ cƃjf nás]ĕ, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ jf¶ cgƃjf nás]ĕ, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ jf¶ t+ hËj+ t+ ;/L/+, Obd]j
;ŝ+ dá#dţlƃ jf¶ cţ+ hËj+ cţ+ ;/L/+, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ jf¶ xált tyfutá k/+ d/)f, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ jf¶
g xált tyfutá k/+ d/)f, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ jf¶ xált r g r xált tyfutá k/+ d/)f, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ
jf¶ g]j xált g g xált tyfutá k/+ d/)f, Obd]j ;ŝ+ dá#dţlƃ jfM of Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á
lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+
ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt Ob+;ŝflelgj];á sĕouƅá. &k]ŷf ;LnƑtk/fdf;+ sĕouƅ+ ;Ƒflk ldŞflblŪ Ob+;ŝflelgj];á
sĕouƅá.

Od] wƙf uƅf.

1145= std] wƙf gá uƅfĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f,
ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá uƅf.

93
1146= std] wƙf uƅlgofĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf uƅlgof.
1147= std] wƙf cuƅlgofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cuƅlgof.
1148= std] wƙf uƅ;ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
uƅ;ƕo'ųf.
1149= std] wƙf uƅljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+ c;řtf r
wft' _ Od] wƙf uƅljƍo'ųf.
1150= std] wƙf uƅf r]j uƅlgof rĠ t]j uƅf uƅf r]j uƅlgof r.
1151= std] wƙf uƅlgof r]j gá r uƅfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf uƅlgof, t] wƙ] &k]ŷf cj;];f ;f;jf
s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf uƅlgof r]j gá r
uƅf.
1152= std] wƙf uƅf r]j uƅ;ƕo'ųf rĠ ;LnƑtk/fdf;á sĕouƅá cleŢĕsĕouƅ]g uƅá r]j uƅ;ƕo'ųá r,
cleŢĕsĕouƅá ;LnƑtk/fdf;]g sĕouƅ]g uƅá r]j uƅ;ƕo'ųá r, Ob+;ŝflelgj];á sĕouƅá cleŢĕsĕouƅ]g uƅá r]j
uƅ;ƕo'ųá r, cleŢĕsĕouƅá Ob+;ŝflelgj];]g sĕouƅ]g uƅá r]j uƅ;ƕo'ųá r _ Od] wƙf uƅf r]j uƅ;ƕo'ųf r.
1153= std] wƙf uƅ;ƕo'ųf r]j gá r uƅfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf, t] wƙ] &k]ŷf j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf uƅ;ƕo'ųf r]j gá r uƅf.
1154= std] wƙf uƅljƍo'ųf uƅlgofĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf
sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf uƅljƍo'ųf uƅlgof.
1155= std] wƙf uƅljƍo'ųf cuƅlgofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
uƅljƍo'ųf cuƅlgof.

cá#±uëfŞs+þ
1156= std] wƙf cá#fĠ rųf/á cá#f»k]0 Od] wƙf cá#ljƍo'ųf cá#lgof.

oáu±uëfŞs+þ
1157= std] wƙf oáufĠ rųf/á oáuf»k]0 Od] wƙf oáuljƍo'ųf oáulgof.

gLj/)±uëfŞs+þ
1158= std] wƙf gLj/)fĠ % gLj/)f û _ sĕdŞƆgLj/)+, ƓfkfbgLj/)+, lygldźgLj/)+,
pźŝs'Ŋ'þŝgLj/)+, ljlrlsŞfgLj/)+, cljşĕgLj/)+.
1159= tŴ std+ sĕdŞƆgLj/)+Ġ oá sĕd];' sĕdŞƆá sĕd/f±uëf sĕdgƆL sĕdtŲf sĕdl;g]xá sĕdkl/ńfxá sĕdd'Şf
sĕdŢá;fg+ _ Ob+ j'ŝlt sĕdŞƆgLj/)+.
1160= tŴ std+ ƓfkfbgLj/)+Ġ cgŴ+ d] cr/Llt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d] r/tLlt cf#ftá hĕolt¶ cgŴ+ d]
rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt¶ lkoƧ d] dgfkƧ cgŴ+ crl/»k]0 cgŴ+ r/lt»k]0 cgŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, clƍoƧ
d] cdgfkƧ cŴ+ crl/»k]0 cŴ+ r/lt»k]0 cŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, cŪfg] jf kg cf#ftá hĕolt. oá Pj¿ká
lrųƧ cf#ftá kl#ftá kl#+ kllj/á±wëf s]ĕká ks]ĕká ;ƕs]ĕká bá;á kbá;á ;ƕbá;á lrųƧ Ɠfklų dgákbá;á s]ĕ±wëf s'Ţgf
s'lŢtų+ bá;á b'Ƨgf b'lƧtų+ Ɠfklų Ɠfkşgf Ɠfklştų+ lj/á±wëf kllj/á±wëf rlůŊ+þ c;'/áká cgųdgtf lrųƧ _ Ob+
j'ŝlt ƓfkfbgLj/)+.
1161= tŴ std+ lygldźgLj/)+Ġ clŴ lyg+, clŴ ldź+.
1162= tŴ std+ lyg+Ġ of lrųƧ csƟtf csƙţtf cánLogf ;ƟLogf nLg+ nLogf nLlotų+ lyg+ lyogf
lylotų+ lrųƧ _ Ob+ j'ŝlt lyg+.
1163= tŴ std+ ldź+Ġ of sĕoƧ csƟtf csƙţtf cágfxá kl/oágfxá cƃá;dá/á±wëf ldź+ ;áƍ+ krnflosĕ ;áƍ+
;'kgf ;'lktų+ _ Ob+ j'ŝlt ldź+. Olt Obť lyg+, Obť ldź+ _ Ob+ j'ŝlt lygldźgLj/)+.

94
1164= tŴ std+ pźŝs'Ŋ'þŝgLj/)+Ġ clŴ pźŝ+, clŴ s'Ŋ'þŝ+.
1165= tŴ std+ pźŝ+Ġ o+ lrųƧ pźŝ+ cj"k;dá r]t;á ljŋ]ká eƃų+ lrųƧ _ Ob+ j'ŝlt pźŝ+.
1166= tŴ std+ s'Ŋ'þŝ+Ġ cslƍo] slƍo;lţtf, slƍo] cslƍo;lţtf, cjş] jş;lţtf, jş] cjş;lţtf. o+
Pj¿k+ s'Ŋ'þŝ+ s'Ŋ'þŝfogf s'Ŋ'þŝflotų+ r]t;á ljƍl;f/á dgáljn]±vëf _ Ob+ j'ŝlt s'Ŋ'þŝ+. Olt Obť pźŝ+, Obť s'Ŋ'þŝ+ _
Ob+ j'ŝlt pźŝs'Ŋ'þŝgLj/)+.
1167= tŴ std+ ljlrlsŞfgLj/)+Ġ ;Ŵl/ sřlt ljlrlsŞlt, wƙ] sřlt ljlrlsŞlt, ;Ŝ] sřlt ljlrlsŞlt,
l;ŋĕo sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃ] sřlt ljlrlsŞlt, ck/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃfk/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, Obƍŝotf
klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' sřlt ljlrlsŞlt. of Pj¿kf sřf sřfogf sřflotų+ ljdlt ljlrlsŞf ƀ]ŃÜs+þ ƀ]wfk±yëf ;+;oá
cg]s+þ;Ʈfxá cf;ƍgf kl/;ƍgf ckl/oáufxgf ylƘtų+ lrųƧ dgáljn]±vëf _ Ob+ j'ŝlt ljlrlsŞfgLj/)+.
1168= tŴ std+ cljşĕgLj/)+Ġ b'ŋ] cţf)+, b'ŋ;d'bo] cţf)+, b'ŋlg/á±wë cţf)+, b'ŋlg/áwufldlgof
klkbfo cţf)+, k'Ƒƃ] cţf)+, ck/ƃ] cţf)+, k'Ƒƃfk/ƃ] cţf)+, Obƍŝotf klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' cţf)+M o+ Pj¿k+
cţf)+ cbƧg+ cgle;doá cgg'aá±wëf c;Ɨá±wëf cƍlj]±wëf c;+ufxgf ckl/oáufxgf c;dk]ŋgf ckŝj]ŋ)f ckŝŋsƙ+ b'ƙ]Ţ+
afƠ+ c;ƕhţ+ dáxá kdáxá ;ƙáxá cljşĕ cljşá#á cljşĕoá±uëf cljşĕg';oá cljşĕkl/o'Ūfg+ cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _
Ob+ j'ŝlt cljşĕgLj/)+.

Od] wƙf gLj/)f.

1169= std] wƙf gá gLj/)fĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá gLj/)f.
1170= std] wƙf gLj/l)ofĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶
¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf gLj/l)of.
1171= std] wƙf cgLj/l)ofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cgLj/l)of.
1172= std] wƙf gLj/);ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
gLj/);ƕo'ųf.
1173= std] wƙf gLj/)ljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf gLj/)ljƍo'ųf.
1174= std] wƙf gLj/)f r]j gLj/l)of rĠ tfg]j gLj/)flg gLj/)f r]j gLj/l)of r.
1175= std] wƙf gLj/l)of r]j gá r gLj/)fĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf gLj/l)of, t] wƙ] &k]ŷf cj;];f ;f;jf
s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf gLj/l)of r]j gá r
gLj/)f.
1176= std] wƙf gLj/)f r]j gLj/);ƕo'ųf rĠ sĕdŞƆgLj/)+ cljşĕgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
cljşĕgLj/)+ sĕdŞƆgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, ƓfkfbgLj/)+ cljşĕgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
cljşĕgLj/)+ ƓfkfbgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, lygldźgLj/)+ cljşĕgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
cljşĕgLj/)+ lygldźgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, pźŝgLj/)+ cljşĕgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
cljşĕgLj/)+ pźŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, s'Ŋ'þŝgLj/)+ cljşĕgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
cljşĕgLj/)+ s'Ŋ'þŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, ljlrlsŞfgLj/)+ cljşĕgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
cljşĕgLj/)+ ljlrlsŞfgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, sĕdŞƆgLj/)+ pźŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
pźŝgLj/)+ sĕdŞƆgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, ƓfkfbgLj/)+ pźŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
pźŝgLj/)+ ƓfkfbgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, lygldźgLj/)+ pźŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
pźŝgLj/)+ lygldźgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, s'Ŋ'þŝgLj/)+ pźŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
pźŝgLj/)+ s'Ŋ'þŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, ljlrlsŞfgLj/)+ pźŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
pźŝgLj/)+ ljlrlsŞfgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť, cljşĕgLj/)+ pźŝgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť,
pźŝgLj/)+ cljşĕgLj/±)ëg gLj/)ť]j gLj/);ƕo'ųť _ Od] wƙf gLj/)f r]j gLj/);ƕo'ųf r.
1177= std] wƙf gLj/);ƕo'ųf r]j gá r gLj/)fĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf, t] wƙ] &k]ŷf
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf gLj/);ƕo'ųf r]j gá r gLj/)f.
1178= std] wƙf gLj/)ljƍo'ųf gLj/l)ofĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf ;f;jf s';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f,
¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf gLj/)ljƍo'ųf gLj/l)of.

95
1179= std] wƙf gLj/)ljƍo'ųf cgLj/l)ofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od]
wƙf gLj/)ljƍo'ųf cgLj/l)of.

k/fdf;±uëfŞs+þ
1180= std] wƙf k/fdf;fĠ lblŪk/fdf;á.
1181= tŴ stdá lblŪk/fdf;áĠ ;Ƨtá nás]ĕlt jf, c;Ƨtá nás]ĕlt jf, cƃjf nás]ĕlt jf, cgƃjf nás]ĕlt jf,
t+ hËj+ t+ ;/L/lƃ jf, cţ+ hËj+ cţ+ ;/L/lƃ jf, xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g xált tyfutá k/+ d/)flt jf,
xált r g r xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g]j xált g g xált tyfutá k/+ d/)flt jfM of Pj¿kf lblŪ lblŪut+
lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+
ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt lblŪk/fdf;á. ;Ƒflk ldŞflblŪ lblŪk/fdf;á.

Od] wƙf k/fdf;f.

1182= std] wƙf gá k/fdf;fĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá k/fdf;f.
1183= std] wƙf k/fdŪfĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf k/fdŪf.
1184= std] wƙf ck/fdŪfĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf ck/fdŪf.
1185= std] wƙf k/fdf;;ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
k/fdf;;ƕo'ųf.
1186= std] wƙf k/fdf;ljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf.
1187= std] wƙf k/fdf;f r]j k/fdŪf rĠ Ʃ]j k/fdf;á k/fdf;á r]j k/fdŪá r.
1188= std] wƙf k/fdŪf r]j gá r k/fdf;fĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf k/fdŪf, t] wƙ] &k]ŷf cj;];f ;f;jf
s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf k/fdŪf r]j gá r
k/fdf;f.
1189= std] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf k/fdŪfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf
sĕdfjr/f, ¿kfjr/f c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf k/fdŪf.
1190= std] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf ck/fdŪfĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
k/fdf;ljƍo'ųf ck/fdŪf.

dxƃ/b's+þ
1191= std] wƙf ;f/ƙ)fĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;f/ƙ)f.
1192= std] wƙf cgf/ƙ)fĠ ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cgf/ƙ)f.
1193= std] wƙf lrųfĠ rŋ'ljţf)+, ;átljţf)+, #fgljţf)+, lhƢfljţf)+, sĕoljţf)+, dgáwft', dgáljţf)wft'
_ Od] wƙf lrųf.
1194= std] wƙf gá lrųfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá
lrųf.
1195= std] wƙf r]tl;sĕĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf r]tl;sĕ.
1196= std] wƙf cr]tl;sĕĠ lrųť, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cr]tl;sĕ.
1197= std] wƙf lrų;ƕo'ųfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf lrų;ƕo'ųf.
1198= std] wƙf lrųljƍo'ųfĠ ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf lrųljƍo'ųf. lrų+ g jųƑ+ _ lrų]g
;ƕo'ųlƃlk, lrų]g ljƍo'ųlƃlk.

96
1199= std] wƙf lrų;+;ŪfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf lrų;+;Ūf.
1200= std] wƙf lrųlj;+;ŪfĠ ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf lrųlj;+;Ūf. lrų+ g jųƑ+ _ lrų]g
;+;Ūlƃlk, lrų]g lj;+;Ūlƃlk.
1201= std] wƙf lrų;d'ŪfgfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈᶠsĕoljţlų jrLljţlų¶ o+ jf kgţlƕ clŴ
¿k+ lrųh+ lrųx]t's+þ lrų;d'Ūfg+ ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ nx'tf
¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Od] wƙf lrų;d'Ūfgf.
1202= std] wƙf gá lrų;d'ŪfgfĠ lrųť, cj;];ť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá lrų;d'Ūfgf.
1203= std] wƙf lrų;xe'gáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, sĕoljţlų, jrLljţlų _ Od] wƙf
lrų;xe'gá.
1204= std] wƙf gá lrų;xe'gáĠ lrųť, cj;];ť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá lrų;xe'gá.
1205= std] wƙf lrųfg'kl/jlųgáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, sĕoljţlų, jrLljţlų _ Od] wƙf
lrųfg'kl/jlųgá.
1206= std] wƙf gá lrųfg'kl/jlųgáĠ lrųť, cj;];ť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá
lrųfg'kl/jlųgá.
1207= std] wƙf lrų;+;Ū;d'ŪfgfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf lrų;+;Ū;d'Ūfgf.
1208= std] wƙf gá lrų;+;Ū;d'ŪfgfĠ lrųť, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá lrų;+;Ū;d'Ūfgf.
1209= std] wƙf lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf
lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gá.
1210= std] wƙf gá lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gáĠ lrųť, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá
lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gá.
1211= std] wƙf lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf
lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgá.
1212= std] wƙf gá lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgáĠ lrųť, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá
lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgá.
1213= std] wƙf cŢlųsĕĠ rŋĕotg+»k]0 dgfotg+ _ Od] wƙf cŢlųsĕ.
1214= std] wƙf aflx/fĠ ¿kfotg+»k]0 wƙfotg+ _ Od] wƙf aflx/f.
1215= std] wƙf pkfbfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Od] wƙf pkfbf.
1216= std] wƙf gá pkfbfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá, rųf/á r dxfe"tf, c;řtf r
wft' _ Od] wƙf gá pkfbf.
1217= std] wƙf pkflbŰfĠ ;f;jf s';nfs';nfg+ wƙfg+ ljkfsĕ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠoť ¿k+ sƙƧ stųf _ Od] wƙf pkflbŰf
1218= std] wƙf cg'kflbŰfĠ ;f;jf s';nfs';nf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈᶠo] r wƙf lsl/of g]j s';nf gfs';nf g r sƙljkfsĕ, oť ¿k+ g sƙƧ stųf, ckl/ofkƉf dƮf r,
dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cg'kflbŰf.

pkfbfg±uëfŞs+þ
1219= std] wƙf pkfbfgfĠ rųfl/ pkfbfgflg _ sĕd'kfbfg+, lbŪ‡kfbfg+, ;LnƑt'kfbfg+, cųjfb'kfbfg+ û
.
1220= tŴ std+ sĕd'kfbfg+Ġ oá sĕd];' sĕdŞƆá sĕd/f±uëf sĕdgƆL sĕdtŲf sĕdl;g]xá sĕdkl/ńfxá sĕdd'Şf
sĕdŢá;fg+ _ Ob+ j'ŝlt sĕd'kfbfg+.
1221= tŴ std+ lbŪ‡kfbfg+Ġ glŴ lbƉ+, glŴ loŪ+, glŴ x't+, glŴ ;'stb'Ŋþfg+ sƙfg+ mþn+ ljkfs]ĕ, glŴ
co+ nás]ĕ, glŴ k/á nás]ĕ, glŴ dftf, glŴ lktf, glŴ ;ųf cákkfltsĕ, glŴ nás]þ ;d)Ɣfƪ)f ;ƙƮtf û ;ƙfklkƉf, o]
Odť nás+þ k/ť nás+þ ;o+ cleţf ;lŞsŷf kj]b]ƃLlt _ of Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ

97
lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ Ob+
j'ŝlt lbŪ‡kfbfg+. &k]ŷf ;LnƑt'kfbfgť cųjfb'kfbfgť ;Ƒflk ldŞflblŪ lbŪ‡kfbfg+.
1222= tŴ std+ ;LnƑt'kfbfg+Ġ Otá alxźf ;d)Ɣfƪ)fg+ ;Ln]g ;'lź, jt]g ;'lź, ;LnƑt]g ;'źLlt _ of
Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá clelgj];á k/fdf;á
s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ Ob+ j'ŝlt ;LnƑt'kfbfg+.
1223= tŴ std+ cųjfb'kfbfg+Ġ Ow cƧ'tjf k'y'şgá cl/ofg+ cbƧfjL cl/owƙƧ cs]ĕljbá cl/owƙ] cljgLtá
;ƍ'l/;fg+ cbƧfjL ;ƍ'l/;wƙƧ cs]ĕljbá ;ƍ'l/;wƙ] cljgLtá ¿k+ cųtá ;dg'kƧlt, ¿kjƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ¿k+,
¿kƸƨ jf cųfg+. j]bg+»k]0 ;ţ+»k]0 ;řf/]»k]0 ljţf)+ cųtá ;dg'kƧlt, ljţf)jƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ljţf)+
ljţf)Ƹƨ jf cųfg+. of Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+ lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá
kltŪfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+ ljkl/of;Ʈfxá _ Ob+ j'ŝlt cųjfb'kfbfg+.

Od] wƙf pkfbfgf.

1224= std] wƙf gá pkfbfgfĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá pkfbfgf.
1225= std] wƙf pkfbflgofĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶
¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf pkfbflgof.
1226= std] wƙf cg'kfbflgofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
cg'kfbflgof.
1227= std] wƙf pkfbfg;ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
pkfbfg;ƕo'ųf.
1228= std] wƙf pkfbfgljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+,
c;řtf r wft' _ Od] wƙf pkfbfgljƍo'ųf.
1229= std] wƙf pkfbfgf r]j pkfbflgof rĠ tfg]j pkfbfgflg pkfbfgf r]j pkfbflgof r.
1230= std] wƙf pkfbflgof r]j gá r pkfbfgfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf pkfbflgof t] wƙ] &k]ŷf cj;];f ;f;jf
s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf pkfbflgof r]j gá r
pkfbfgf.
1231= std] wƙf pkfbfgf r]j pkfbfg;ƕo'ųf rĠ lbŪ‡kfbfg+ sĕd'kfbfg]g pkfbfgť]j pkfbfg;ƕo'ųť,
sĕd'kfbfg+ lbŪ‡kfbfg]g pkfbfgť]j pkfbfg;ƕo'ųť, ;LnƑt'kfbfg+ sĕd'kfbfg]g pkfbfgť]j pkfbfg;ƕo'ųť, sĕd'kfbfg+
;LnƑt'kfbfg]g pkfbfgť]j pkfbfg;ƕo'ųť cųjfb'kfbfg+ sĕd'kfbfg]g pkfbfgť]j pkfbfg;ƕo'ųť, sĕdk' fbfg+
cųjfb'kfbfg]g pkfbfgť]j pkfbfg;ƕo'ųť _ Od] wƙf pkfbfgf r]j pkfbfg;ƕo'ųf r.
1232= std] wƙf pkfbfg;ƕo'ųf r]j gá r pkfbfgfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf, t] wƙ] &k]ŷf
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf pkfbfg;ƕo'ųf r]j gá r pkfbfgf.
1233= std] wƙf pkfbfgljƍo'ųf pkfbflgofĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf
sĕdfjr/f ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf pkfbfgljƍo'ųf pkfbflgof.
1234= std] wƙf pkfbfgljƍo'ųf cg'kfbflgofĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od]
wƙf pkfbfgljƍo'ųf cg'kfbflgof.

lgŋ]ksů] b'ltoef)jf/á.

lsn];±uëfŞs+þ
1235= std] wƙf lsn];fĠ b; lsn];jŴ"lg _ náeá, bá;á, dáxá, dfgá, lblŪ, ljlrlsŞf, lyg+, pźŝ+,
clx/Ls+þ, cgáųƍ+.
1236= tŴ stdá náeáĠ oá /f±uëf ;f/f±uëf cg'goá cg'/á±wëf gƆL gƆL/f±uëf lrųƧ ;f/f±uëf OŞf d'Şf cŢá;fg+
±uë±wëf kln±uë±wëf ;śá kŘá Phĕ dfof hlgsĕ ;ŧggL l;lƑgL hĕlngL ;l/tf lj;lųsĕ ;'ų+ lj;f cfo"lxgL b'ltof kl)lw

98
ejg]lų jg+ jg±yëf ;ƅjá l;g]xá ck]ŋĕ klaƈ' cf;f cfl;;gf cfl;l;tų+ ¿kf;f ;Źf;f uƈf;f /;f;f mþáŪƑf;f nfef;f
wgf;f k'ųf;f hËljtf;f hƍf khƍf clehƍf hƍf hƍgf hlƍtų+ nán'ƍ+ nán'ƍfogf nán'ƍflotų+ k'Şlŧstf ;fw'sƚtf
cwƙ/f±uëf lj;dnáeá lgslƃ lgsĕdgf kŴgf lkxgf ;ƕŴgf sĕdtŲf ejtŲf ljejtŲf ¿ktŲf c¿ktŲf lg/áwtŲf
¿ktŲf ;ŹtŲf uƈtŲf /;tŲf mþáŪƑtŲf wƙtŲf cá#á oá±uëf uƅá pkfbfg+ cfj/)+ gLj/)+ %fbg+ aƈg+ pklŊþn];á
cg';oá kl/o'Ūfg+ ntf j]ljŞ+ b'ŋd"n+ b'ŋlgbfg+ b'ŋƍejá df/kf;á df/alń;+ df/lj;oá tŲfgbL tŲfhĕn+ tŲfuŹ‡n+
tŲf;d'Źá cleŢĕ náeá cs';nd"n+ _ co+ j'ŝlt náeá.
1237= tŴ stdá bá;áĠ cgŴ+ d] cr/Llt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d] r/tLlt cf#ftá hĕolt, cgŴ+ d] rl/ƧtLlt
cf#ftá hĕolt, lkoƧ d] dgfkƧ cgŴ+ crl/»k]0 cgŴ+ r/lt»k]0 cgŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, clƍoƧ d]
cdgfkƧ cŴ+ crl/»k]0 cŴ+ r/lt»k]0 cŴ+ rl/ƧtLlt cf#ftá hĕolt, cŪfg] jf kg cf#ftá hĕolt. oá Pj¿ká
lrųƧ cf#ftá kl#ftá kl#+ kllj/á±wëf s]ĕká ks]ĕká ;ƕs]ĕká bá;á kbá;á ;ƕbá;á lrųƧ Ɠfklų dgákbá;á s]ĕ±wëf s'Ţgf
s'lŢtų+ bá;á b'Ƨgf b'lƧtų+ Ɠfklų Ɠfkşgf Ɠfklştų+ lj/á±wëf kllj/á±wëf rlůŊ+þ c;'/áká cgųdgtf lrųƧ _ co+
j'ŝlt bá;á.
1238= tŴ stdá dáxáĠ b'ŋ] cţf)+, b'ŋ;d'bo] cţf)+, b'ŋlg/á±wë cţf)+, b'ŋlg/áwufldlgof klkbfo
cţf)+, k'Ƒƃ] cţf)+, ck/ƃ] cţf)+, k'Ƒƃfk/ƃ] cţf)+, Obƍŝotf klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' cţf)+ o+ Pj¿k+ cţf)+ cbƧg+
cgle;doá cgg'aá±wëf c;Ɨá±wëf cƍlj]±wëf c;+ufxgf ckl/oáufxgf c;dk]ŋgf ckŝj]ŋ)f ckŝŋsƙ+ b'ƙ]Ţ+ afƠ+ c;ƕhţ+
dáxá kdáxá ;ƙáxá cljşĕ cljşá#á cljşĕoá±uëf cljşĕg';oá cljşĕkl/o'Ūfg+ cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _ co+ j'ŝlt
dáxá.
1239= tŴ stdá dfgáĠ ;]ƜáxdƨLlt dfgá, ;lb;áxdƨLlt dfgá, xLgáxdƨLlt dfgᶠoá Pj¿ká dfgá dţgf
dlţtų+ pƉlt pƉdá wh]ĕ ;ƕƮfxá s]þt'sƚtf lrųƧ _ co+ j'ŝlt dfgá.
1240= tŴ stdf lblŪĠ ;Ƨtá nás]ĕlt jf, c;Ƨtá nás]ĕlt jf, cƃjf nás]ĕlt jf, cgƃjf nás]ĕlt jf, t+ hËj+
t+ ;/L/lƃ jf, cţ+ hËj+ cţ+ ;/L/lƃ jf, xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g xált tyfutá k/+ d/)flt jf, xált r g
r xált tyfutá k/+ d/)flt jf, g]j xált g g xált tyfutá k/+ d/)flt jfM of Pj¿kf lblŪ lblŪut+ lblŪuxg+
lblŪsƃf/á lblŪlj;"sĕlos+þ lblŪljƎþlƆt+ lblŪ;+oáhg+ ufxá kltŪfxá clelgj];á k/fdf;á s'ƙ±Ʈëf ldŞfk±yëf ldŞų+ ltŴfotg+
ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt lblŪ. ;Ƒflk ldŞflblŪ lblŪ.
1241= tŴ stdf ljlrlsŞfĠ ;Ŵl/ sřlt ljlrlsŞlt, wƙ] sřlt ljlrlsŞlt, ;Ŝ] sřlt ljlrlsŞlt l;ŋĕo
sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃ] sřlt ljlrlsŞlt, ck/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, k'Ƒƃfk/ƃ] sřlt ljlrlsŞlt, Obƍŝotf
klŝ;d'ƍƉ];' wƙ];' sřlt ljlrlsŞltM of Pj¿kf sřf sřfogf sřflotų+ ljdlt ljlrlsŞf ƀ]ŃÜs+þ ƀ]wfk±yëf ;+;oá,
cg]s+þ;Ʈfxá cf;ƍgf kl/;ƍgf ckl/oáufxgf ylƘtų+ lrųƧ dgáljn]±vëf _ co+ j'ŝlt ljlrlsŞf.
1242= tŴ std+ lyg+Ġ of lrųƧ csƟtf csƙţtf cánLogf ;ƟLogf nLg+ nLogf nLlotų+ lyg+ lyogf
lylotų+ lrųƧ _ Ob+ j'ŝlt lyg+.
1243= tŴ std+ pźŝ+Ġ o+ lrųƧ pźŝ+ cj"k;dá r]t;á ljŋ]ká eƃų+ lrųƧ _ Ob+ j'ŝlt pźŝ+.
1244= tŴ std+ clxl/s+þĠ o+ g lx/Lolt lxl/lotƑ]g, g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+
j'ŝlt clxl/s+þ.
1245= tŴ std+ cgáųƍ+Ġ o+ g cáųƍlt cáųlƍtƑ]g, g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+
j'ŝlt cgáųƍ+.

Od] wƙf lsn];f.

1246= std] wƙf gá lsn];fĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá »k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf gá lsn];f.
1247= std] wƙf ;+lsn]l;sĕĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;+lsn]l;sĕ.
1248= std] wƙf c;+lsn]l;sĕĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf c;+lsn]l;sĕ.
1249= std] wƙf ;+lslnŪfĠ tLl) cs';nd"nflg _ náeá, bá;á, dáxᶠtb]sŪf r lsn];f, t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, t+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf ;+lslnŪf.
1250= std] wƙf c;+lslnŪfĠ s';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf c;+lslnŪf.

99
1251= std] wƙf lsn];;ƕo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf
lsn];;ƕo'ųf.
1252= std] wƙf lsn];ljƍo'ųfĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá ;Ƒť ¿k+, c;řtf
r wft' _ Od] wƙf lsn];ljƍo'ųf.
1253= std] wƙf lsn];f r]j ;+lsn]l;sĕ rĠ t]j lsn];f lsn];f r]j ;+lsn]l;sĕ r.
1254= std] wƙf ;+lsn]l;sĕ r]j gá r lsn];fĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;+lsn]l;sĕ, t] wƙ] &k]ŷf cj;];f ;f;jf
s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;+lsn]l;sĕ r]j gá r
lsn];f.
1255= std] wƙf lsn];f r]j ;+lslnŪf rĠ t]j lsn];f lsn];f r]j ;+lslnŪf r.
1256= std] wƙf ;+lslnŪf r]j gá r lsn];fĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;+lslnŪf, t] wƙ] &k]ŷf j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;+lslnŪf r]j gá r lsn];f.
1257= std] wƙf lsn];f r]j lsn];;ƕo'ųf rĠ náeá dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, dáxá náe]g lsn];á
r]j lsn];;ƕo'ųá r, bá;á dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, dáxá bá;]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, dfgá dáx]g
lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, dáxá dfg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, lblŪ dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųf r, dáxá
lblŪof lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r ljlrlsŞf dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųf r, dáxá ljlrlsŞfo lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųá r, lyg+ dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dáxá lyg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, pźŝ+ dáx]g lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųť, dáxá pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, clxl/s+þ dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dáxá clxl/s]þg
lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, cgáųƍ+ dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dáxá cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, náeá
pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, pźŝ+ náe]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, bá;á pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r,
pźŝ+ bá;]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dáxá pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, pźŝ+ dáx]g lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųť, dfgá pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, pźŝ+ dfg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, lblŪ pźŝ]g lsn];á
r]j lsn];;ƕo'ųf r, pźŝ+ lblŪof lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, ljlrlsŞf pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųf r, pźŝ+
ljlrlsŞfo lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, lyg+ pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, pźŝ+ lyg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť,
clxl/s+þ pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, pźŝ+ clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, cgáųƍ+ pźŝ]g lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųť, pźŝ+ cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, náeá clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, clxl/s+þ náe]g
lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, bá;á clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, clxl/s+þ bá;]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dáxá
clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, clxl/s+þ dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dfgá clxl/s]þg lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųá r clxl/s+þ dfg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, lblŪ clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųf r, clxl/s+þ lblŪof
lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, ljlrlsŞf clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųf r, clxl/s+þ ljlrlsŞfo lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųť, lyg+ clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, clxl/s+þ lyg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, pźŝ+ clxl/s]þg
lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, clxl/s+þ pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, cgáųƍ+ clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť,
clxl/s+þ cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, náeá cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, cgáųƍ+ náe]g lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųť bá;á cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, cgáųƍ+ bá;]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dáxá cgáųƍ]g
lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r, cgáųƍ+ dáx]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, dfgá cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųá r,
cgáųƍ+ dfg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, lblŪ cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųf r, cgáųƍ+ lblŪof lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųť, ljlrlsŞf cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųf r, cgáųƍ+ ljlrlsŞfo lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, lyg+
cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, cgáųƍ+ lyg]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, pźŝ+ cgáųƍ]g lsn];á r]j
lsn];;ƕo'ųť, cgáųƍ+ pźŝ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, clxl/s+þ cgáųƍ]g lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť, cgáųƍ+
clxl/s]þg lsn];á r]j lsn];;ƕo'ųť _ Od] wƙf lsn];f r]j lsn];;ƕo'ųf r.
1258= std] wƙf lsn];;ƕo'ųf r]j gá r lsn];fĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ;ƕo'ųf t] wƙ] &k]ŷf j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf lsn];;ƕo'ųf r]j gá r lsn];f.
1259= std] wƙf lsn];ljƍo'ųf ;+lsn]l;sĕĠ t]lx wƙ]lx o] wƙf ljƍo'ųf ;f;jf s';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f,
¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf lsn];ljƍo'ųf ;+lsn]l;sĕ.
1260= std] wƙf lsn];ljƍo'ųf c;+lsn]l;sĕ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf
lsn];ljƍo'ųf c;+lsn]l;sĕ.

lklŪb's+þ
1261= std] wƙf bƧg]g kxftƑfĠ tLl) ;+oáhgflg _ ;ŊĕolblŪ, ljlrlsŞf, ;LnƑtk/fdf;á.

100
1262= tŴ stdf ;ŊĕolblŪĠ Ow cƧ'tjf k'y'şgá cl/ofg+ cbƧfjL cl/owƙƧ cs]ĕljbá cl/owƙ] cljgLtá
;ƍ'l/;fg+ cbƧfjL ;ƍ'l/;wƙƧ cs]ĕljbá ;ƍ'l/;wƙ] cljgLtá ¿k+ cųtá ;dg'kƧlt, ¿kjƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ¿k+,
¿kƸƨ jf cųfg+. j]bg+»k]0 ;ţ+»k]0 ;řf/]»k]0 ljţf)+ cųtá ;dg'kƧlt, ljţf)jƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ljţf)+,
ljţf)Ƹƨ jf cųfg+. of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt ;ŊĕolblŪ.
1263= tŴ stdf ljlrlsŞfĠ ;Ŵl/ sřlt ljlrlsŞlt»k]0 ylƘtų+ lrųƧ dgáljn]±vëf _ co+ j'ŝlt
ljlrlsŞf.
1264= tŴ stdá ;LnƑtk/fdf;áĠ Otá alxźf ;d)Ɣfƪ)fg+ ;Ln]g ;'lź jt]g ;'lź ;LnƑt]g ;'źLlt _ of
Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt ;LnƑtk/fdf;á. Odflg tLl) ;+oáhgflg, tb]sŪf r lsn];f,
t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, t+;d'Ūfg+ sĕosƙ+ jrLsƙ+ dgásƙ+ _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑf.
1265= std] wƙf g bƧg]g kxftƑfĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g bƧg]g kxftƑf.
1266= std] wƙf efjgfo kxftƑfĠ cj;];á náeá bá;á dáxá, tb]sŪf r lsn];f, t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá, t+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+ dgásƙ+ _ Od] wƙf efjgfo kxftƑf.
1267= std] wƙf g efjgfo kxftƑfĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá »k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g efjgfo kxftƑf.
1268= std] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕĠ tLl) ;+oáhgflg _ ;ŊĕolblŪ, ljlrlsŞf, ;LnƑtk/fdf;á.
1269= tŴ stdf ;ŊĕolblŪĠ Ow cƧ'tjf k'y'şgá cl/ofg+ cbƧfjL cl/owƙƧ cs]ĕljbá cl/owƙ] cljgLtá
;ƍ'l/;fg+ cbƧfjL ;ƍ'l/;wƙƧ cs]ĕljbá ;ƍ'l/;wƙ] cljgLtá ¿k+ cųtá ;dg'kƧlt, ¿kjƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ¿k+,
¿kƸƨ jf cųfg+. j]bg+»k]0 ;ţ+»k]0 ;řf/]»k]0 ljţf)+ cųtá ;dg'kƧlt, ljţf)jƃ+ jf cųfg+, cųlg jf ljţf)+,
ljţf)Ƹƨ jf cųfg+. of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt ;ŊĕolblŪ.
1270= tŴ stdf ljlrlsŞfĠ ;Ŵl/ sřlt ljlrlsŞlt»k]0 ylƘtų+ lrųƧ dgáljn]±vëf _ co+ j'ŝlt
ljlrlsŞf.
1271= tŴ stdá ;LnƑtk/fdf;áĠ Otá alxźf ;d)Ɣfƪ)fg+ ;Ln]g ;'lź jt]g ;'lź ;LnƑt]g ;'źLlt _ of
Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt ;LnƑtk/fdf;á. Odflg tLl) ;+oáhgflg, tb]sŪf r lsn];f,
t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, t+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕ. tLl)
;+oáhgflg _ ;ŊĕolblŪ, ljlrlsŞf, ;LnƑtk/fdf;á _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑf. tb]sŪá náeá bá;á dáxá _ Od] wƙf
bƧg]g kxftƑx]t". tb]sŪf r lsn];f, t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, t+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _
Od] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕ.
1272= std] wƙf g bƧg]g kxftƑx]t'sĕĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g bƧg]g kxftƑx]t'sĕ.
1273= std] wƙf efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ cj;];á náeá bá;á dáxá _ Od] wƙf efjgfo kxftƑx]t". tb]sŪf
r lsn];f, t+;ƕo'ųá j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, t+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf efjgfo kxftƑx]t'sĕ.
1274= std] wƙf g efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f,
¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈᶠ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g efjgfo
kxftƑx]t'sĕ.
1275= std] wƙf ;ljtŊĕĠ ;ljtŊþe"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] ckl/ofkƉ], ljtŊ+þ &k]ŷf, t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;ljtŊĕ.
1276= std] wƙf cljtŊĕĠ cljtŊþe"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] c¿kfjr/] ckl/ofkƉ]¶ j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈᶠljtŊþá r, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cljtŊĕ.
1277= std] wƙf ;ljrf/fĠ ;ljrf/e"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] ckl/ofkƉ], ljrf/+ &k]ŷf, t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;ljrf/f.
1278= std] wƙf cljrf/fĠ cljrf/e"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] c¿kfjr/] ckl/ofkƉ]¶ j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈᶠljrf/á r, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cljrf/f.
1279= std] wƙf ;ƍLltsĕĠ ;ƍLltse"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] ckl/ofkƉ] kLƸt &k]ŷf, t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;ƍLltsĕ.
1280= std] wƙf cƍLltsĕĠ cƍLltse"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] c¿kfjr/] ckl/ofkƉ]¶ j]bgfŋƈá»k]0

101
ljţf)ŋƈᶠkLlt r, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cƍLltsĕ.
1281= std] wƙf kLlt;xutfĠ kLlte"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] ckl/ofkƉ], kLƸt &k]ŷf, t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf kLlt;xutf.
1282= std] wƙf g kLlt;xutfĠ g kLlte"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] c¿kfjr/] ckl/ofkƉ]¶ j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈᶠkLlt r, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g kLlt;xutf.
1283= std] wƙf ;'v;xutfĠ ;'ve"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] ckl/ofkƉ], ;'v+ &k]ŷf, t+;ƕo'ųá ;ţfŋƈá,
;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;'v;xutf.
1284= std] wƙf g ;'v;xutfĠ g ;'ve"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] c¿kfjr/] ckl/ofkƉ]¶ j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈᶠ;'vť, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g ;'v;xutf.
1285= std] wƙf pk]ŋĕ;xutfĠ pk]ŋĕe"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] c¿kfjr/] ckl/ofkƉ], pk]ŋ+ &k]ŷf,
t+;ƕo'ųá ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf pk]ŋĕ;xutf.
1286= std] wƙf g pk]ŋĕ;xutfĠ g pk]ŋĕe"ldo+ sĕdfjr/] ¿kfjr/] ckl/ofkƉ], j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá,
pk]ŋĕ r, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf g pk]ŋĕ;xutf.
1287= std] wƙf sĕdfjr/fĠ x]Ūtá cljlrlg/o+ kl/oƃ+ sl/ŷf, pkl/tá k/lglƙtj;jųL b]j] û cƃá sl/ŷf,
o+ PtƸƨ cƃ/] PŴfjr/f PŴ kl/ofkƉf vƈwft' cfotgf, ¿k+ j]bgf ;ţf ;řf/f ljţf)+ _ Od] wƙf sĕdfjr/f.
1288= std] wƙf g sĕdfjr/fĠ ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf _ Od] wƙf g sĕdfjr/f.
1289= std] wƙf ¿kfjr/fĠ x]Ūtá Ɣƪnás+þ kl/oƃ+ sl/ŷf, pkl/tá cslgŪ] b]j] û cƃá sl/ŷf, o+ PtƸƨ
cƃ/] PŴfjr/f PŴ kl/ofkƉf ;dfkƉƧ jf pkkƉƧ jf lbŪwƙ;'vljxfl/Ƨ û jf lrųr]tl;sĕ wƙf _ Od] wƙf ¿kfjr/f
1290= std] wƙf g ¿kfjr/fĠ sĕdfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf _ Od] wƙf g ¿kfjr/f.
1291= std] wƙf c¿kfjr/fĠ x]Ūtá cfsĕ;fgťfotg'k±uë b]j] kl/oƃ+ sl/ŷf, pkl/tá g]j;ţfgf;ţfotg'k±uë
b]j] cƃá sl/ŷf, o+ PtƸƨ cƃ/] PŴfjr/f PŴ kl/ofkƉf ;dfkƉƧ jf pkkƉƧ jf lbŪwƙ;'vljxfl/Ƨ jf lrųr]tl;sĕ
wƙf _ Od] wƙf c¿kfjr/f.
1292= std] wƙf g c¿kfjr/fĠ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, ckl/ofkƉf _ Od] wƙf g c¿kfjr/f.
1293= std] wƙf kl/ofkƉfĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f,
¿kŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf kl/ofkƉf.
1294= std] wƙf ckl/ofkƉfĠ dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf ckl/ofkƉf.
1295= std] wƙf lgƜflgsĕĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od] wƙf lgƜflgsĕ.
1296= std] wƙf clgƜflgsĕĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f,
c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf clgƜflgsĕ.
1297= std] wƙf lgotfĠ kť sƙflg cfgƃl/sĕlg, of r ldŞflblŪ lgotf, rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od]
wƙf lgotf.
1298= std] wƙf clgotfĠ t] wƙ] &k]ŷf cj;];f s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f,
ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf clgotf.
1299= std] wƙf ;pų/fĠ ;f;jf s';nfs';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f¶ ¿kŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá _ Od] wƙf ;pų/f.
1300= std] wƙf cg'ų/fĠ ckl/ofkƉf dƮf r, dƮmþnflg r, c;řtf r wft' _ Od] wƙf cg'ų/f.
1301= std] wƙf ;/)fĠ tLl) cs';nd"nflg náeá, bá;á, dáxᶠtb]sŪf r lsn];f, t+;ƕo'ųá
j]bgfŋƈá»k]0 ljţf)ŋƈá, t+;d'Ūfg+ sĕosƙ+, jrLsƙ+, dgásƙ+ _ Od] wƙf ;/)f.
1302= std] wƙf c/)fĠ s';nfƓfstf wƙf sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf¶ j]bgfŋƈá»k]0
ljţf)ŋƈá, ;Ƒť ¿k+, c;řtf r wft' _ Od] wƙf c/)f.

clewƙb's+þ.

102
;'ųlƃsb'slgŋ]k+
1303= std] wƙf ljşĕeflugáĠ ljşĕo ;ƕo'ųsĕ wƙf _ Od] wƙf ljşĕeflugá.
1304= std] wƙf cljşĕeflugáĠ cljşĕo ;ƕo'ųsĕ wƙf _ Od] wƙf cljşĕeflugá.
1305= std] wƙf ljş"kdfĠ x]lŪd];' tL;' cl/od±Ʈë;' kţf _ Od] wƙf ljş"kdf.
1306= std] wƙf jlh¿kdfĠ pkl/lŪd] c/xųd±Ʈë kţf _ Od] wƙf jlh¿kdf.
1307= std] wƙf afnfĠ clx/Lsť cgáųƍť _ Od] wƙf afnf. ;Ƒ]lk cs';nf wƙf afnf.
1308= std] wƙf klůtfĠ lx/L r cáųƍť _ Od] wƙf klůtf. ;Ƒ]lk s';nf wƙf klůtf.
1309= std] wƙf sŲfĠ clx/Lsť cgáųƍť _ Od] wƙf sŲf. ;Ƒ]lk cs';nf wƙf sŲf.
1310= std] wƙf ;'ŊĕĠ lx/L r cáųƍť _ Od] wƙf ;'ŊĕĠ ;Ƒ]lk s';nf wƙf ;'Ŋĕ.
1311= std] wƙf tkgLofĠ sĕob'ŝl/t+, jrLb'ŝl/t+, dgáb'ŝl/t+ _ Od] wƙf tkgLof. ;Ƒ]lk cs';nf wƙf
tkgLof.
1312= std] wƙf ctkgLofĠ sĕo;'rl/t+, jrL;'rl/t+, dgá;'rl/t+ _ Od] wƙf ctkgLof. ;Ƒ]lk s';nf wƙf
ctkgLof.
1313= std] wƙf clwjrgfĠ of t];+ t];+ wƙfg+ ;řf ;dţf kţlų jáxf/á gfd+ gfdsƙ+ gfd±wëƜ+ lg?lų Ɠŧg+
clenfká _ Od] wƙf clwjrgf. ;Ƒ]j wƙf clwjrgkyf.
1314= std] wƙf lg?lųĠ of t];+ t];+ wƙfg+ ;řf ;dţf kţlų jáxf/á gfd+ gfdsƙ+ gfd±wëƜ+ lg?lų Ɠŧg+
clenfká _ Od] wƙf lg?lų. ;Ƒ]j wƙf lg?lųkyf.
1315= std] wƙf kţlųĠ of t];+ t];+ wƙfg+ ;řf ;dţf kţlų jáxf/á gfd+ gfdsƙ+ gfd±wëƜ+ lg?lų Ɠŧg+
clenfká _ Od] wƙf kţlų. ;Ƒ]j wƙf kţlųkyf.
1316= tŴ std+ gfd+Ġ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ljţf)ŋƈá, c;řtf r wft' _ Ob+ j'ŝlt gfd+.
1317= tŴ std+ ¿k+Ġ rųf/á r dxfe"tf, rt'Ɖť dxfe"tfg+ pkfbfo ¿k+ _ Ob+ j'ŝlt ¿k+.
1318= tŴ stdf cljşĕĠ o+ cţf)+ cbƧg+»k]0 cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _ co+ j'ŝlt cljşĕ.
1319= tŴ stdf ejtŲfĠ oá ej];' ej%Ɔá»k]0 ejŢá;fg+ _ co+ j'ŝlt ejtŲf.
1320= tŴ stdf ejlblŪĠ eljƧlt cųf r nás]ĕ rflt, of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+
j'ŝlt ejlblŪ.
1321= tŴ stdf ljejlblŪĠ g eljƧlt cųf r nás]ĕ rflt, of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _
co+ j'ŝlt ljejlblŪ.
1322= tŴ stdf ;ƧtlblŪĠ ;Ƨtá cųf r nás]ĕ rflt, of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+
j'ŝlt ;ƧtlblŪ.
1323= tŴ stdf pŞ]blblŪĠ plŞlşƧlt cųf r nás]ĕ rflt, of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _
co+ j'ŝlt pŞ]blblŪ.
1324= tŴ stdf cƃjf lblŪĠ cƃjf cųf r nás]ĕ rflt, of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _
co+ j'ŝlt cƃjf lblŪ.
1325= tŴ stdf cgƃjf lblŪĠ cgƃjf cųf r nás]ĕ rflt, of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _
co+ j'ŝlt cgƃjf lblŪ.
1326= tŴ stdf k'Ƒƃfg'lblŪĠ k'Ƒƃ+ cf/ư of pƍşlt lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt
k'Ƒƃfg'lblŪ.
1327= tŴ stdf ck/ƃfg'lblŪĠ ck/ƃ+ cf/ư of pƍşlt lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt
ck/ƃfg'lblŪ.
1328= tŴ std+ clxl/s+þĠ o+ g lx/Lolt lxl/lotƑ]g, g lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+
j'ŝlt clxl/s+þ.

103
1329= tŴ std+ cgáųƍ+Ġ o+ g cáųƍlt cáųlƍtƑ]g, g cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+
j'ŝlt cgáųƍ+.
1330= tŴ stdf lx/LĠ o+ lx/Lolt lxl/lotƑ]g, lx/Lolt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ ;dfklųof _ co+ j'ŝlt
lx/L.
1331= tŴ std+ cáųƍ+Ġ o+ cáųƍlt cáųlƍtƑ]g, cáųƍlt kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ ;dfklųof _ Ob+ j'ŝlt
cáųƍ+.
1332= tŴ stdf bájrƧtfĠ ;xwlƙs]þ j'ŝdfg] bájrƧfo+ bájrlƧo+ bájrƧtf ljƍls"þnƮflxtf
ljkŝgLs;fttf cgfbl/o+ cgfb/tf cuf/jtf cƍlƧjtf _ co+ j'ŝlt bájrƧtf.
1333= tŴ stdf kfkldųtfĠ o] t] k'Ʈnf cƧźf b'ƧLnf cƍƧ'tf dŞl/gá b'ƍţf, of t];+ ;]jgf lg;]jgf
;+;]jgf ehgf ;Ƙhgf elų ;Ƙlų t+;ƕjŘtf _ co+ j'ŝlt kfkldųtf.
1334= tŴ stdf ;ájrƧtfĠ ;xwlƙs]þ j'ŝdfg] ;ájrƧfo+ ;ájrlƧo+ ;ájrƧtf cƍls"þnƮflxtf
cljkŝgLs;fttf ;uf/jtf ;fbl/o+ ;fb/tf ;ƍlƧjtf _ co+ j'ŝlt ;ájrƧtf.
1335= tŴ stdf sƠf)ldųtfĠ o] t] k'Ʈnf ;źf ;Lnjƃá ax'Ƨ'tf rfujƃá kţjƃá, of t];+ ;]jgf lg;]jgf
;+;]jgf ehgf ;Ƙhgf elų ;Ƙlų t+;ƕjŘtf _ co+ j'ŝlt sƠf)ldųtf.
1336= tŴ stdf cfklųs';ntfĠ kťlk cfklųŋƈf cfklųoá, ;ųlk cfklųŋƈf cfklųoá. of tf;+ cfkųLg+
cfklųs';ntf kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt cfklųs';ntf.
1337= tŴ stdf cfklųj'Ūfgs';ntfĠ of tflx cfkųLlx j'Ūfgs';ntf kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá
;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt cfklųj'Ūfgs';ntf.
1338= tŴ stdf ;dfklųs';ntfĠ clŴ ;ljtŊþ;ljrf/f ;dfklų, clŴ cljtŊþljrf/dųf ;dfklų, clŴ
cljtŊþcljrf/f ;dfklų. of tf;+ ;dfkųLg+ ;dfklųs';ntf kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt
;dfklųs';ntf.
1339= tŴ stdf ;dfklųj'Ūfgs';ntfĠ of tflx ;dfkųLlx j'Ūfgs';ntf kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá
;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt ;dfklųj'Ūfgs';ntf.
1340= tŴ stdf wft's';ntfĠ cŪf/; wft'oá rŋ'wft' ¿kwft' rŋ'ljţf)wft', ;átwft' ;Źwft'
;átljţf)wft', #fgwft' uƈwft' #fgljţf)wft', lhƢfwft' /;wft' lhƢfljţf)wft', sĕowft' mþáŪƑwft' sĕoljţf)wft',
dgáwft' wƙwft' dgáljţf)wft'. of tf;+ wft"g+ wft's';ntf kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt
wft's';ntf.
1341= tŴ stdf dgl;sĕ/s';ntfĠ of tf;+ wft"g+ dgl;sĕ/s';ntf kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá
;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt dgl;sĕ/s';ntf.
1342= tŴ stdf cfotgs';ntfĠ ƀfb;fotgflg _ rŋĕotg+, ¿kfotg+, ;átfotg+, ;Źfotg+, #fgfotg+,
uƈfotg+, lhƢfotg+, /;fotg+, sĕofotg+, mþáŪƑfotg+, dgfotg+, wƙfotg+. of t];+ cfotgfg+ cfotgs';ntf kţf
khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt cfotgs';ntf.
1343= tŴ stdf klŝ;d'ƍfbs';ntfĠ cljşĕkŝof ;řf/f, ;řf/kŝof ljţf)+, ljţf)kŝof gfd¿k+,
gfd¿kkŝof ;ńfotg+, ;ńfotgkŝof mþƧá, mþƧkŝof j]bgf, j]bgfkŝof tŲf, tŲfkŝof pkfbfg+, pkfbfgkŝof
ejá, ejkŝof hĕlt, hĕltkŝof h/fd/)+ ;áskl/b]jb'ŋbádgƧ'kfof;f ;Ƙjlƃ¶ Pjd]tƧ s]þjnƧ b'ŋŋƈƧ ;d'boá
xátLlt. of tŴ kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt klŝ;d'ƍfbs';ntf.
1344= tŴ stdf &fgs';ntfĠ o] o] wƙf o];+ o];+ wƙfg+ x]t" kŝof pƍfbfo û t+ t+ &fglƃ, of tŴ kţf
khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt &fgs';ntf.
1345= tŴ stdf cŪfgs';ntfĠ o] o] wƙf o];+ o];+ wƙfg+ g x]t" g kŝof pƍfbfo t+ t+ cŪfglƃ, of tŴ
kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt cŪfgs';ntf.
1346= tŴ stdá cşjáĠ of cşjtf clhƛtf cjŘtf cs'lntf _ co+ j'ŝlt cşjá.
1347= tŴ stdá dŹjáĠ of d'b'tf dŹjtf csŋńtf cslygtf gLrlrųtf _ co+ j'ŝlt dŹjá.
1348= tŴ stdf vlƃĠ of vlƃ vdgtf clwjf;gtf crlůŊ+þ cg;'/áká cųdgtf lrųƧ _ co+ j'ŝlt vlƃ.
1349= tŴ std+ ;á/ŝ+Ġ oá sĕlos]ĕ cjLltŊþdá, jfrl;s]ĕ cjLltŊþdá, sĕlosjfrl;s]ĕ cjLltŊþdá _ Ob+ j'ŝlt
;á/ŝ+. ;Ƒálk ;Ln;+j/á ;á/ŝ+.

104
1350= tŴ std+ ;fvƠ+Ġ of ;f jfrf cůsĕ sŊþ;f k/s'sĕ k/fle;şgL s]ĕw;fdƃf c;dflw;+jųlgsĕ, tyf¿Ƹk
jfr+ kxfo of ;f jfrf g]ńf sŰ;'vf k]dgLof xbośdf ká/L ax'hgsƃf ax'hgdgfkf tyf¿Ƹk jfr+ efl;tf xált¶ of
tŴ ;Ųjfrtf ;lvnjfrtf cmþ?;jfrtf _ Ob+ j'ŝlt ;fvƠ+.
1351= tŴ stdá kl;ƅf/áĠ ƀ] kl;ƅf/f _ cfld;kl;ƅf/á r wƙkl;ƅf/á r. O±wësŝá kl;ƅf/s]ĕ
xált cfld;kl;ƅf/]g jf wƙkl;ƅf/]g jf _ co+ j'ŝlt kl;ƅf/á.
1352= tŴ stdf OlƇo];' cu'ųƀf/tfĠ O±wësŝá rŋ'gf ¿k+ lbƩf lgldųƮfxL xált cg'ƓŧgƮfxL.
oŷflws/)d]g+ rŋ'lƇo+ c;+j't+ ljx/ƃ+ cleŢĕbádgƧf kfksĕ cs';nf wƙf cƋfƧj]Ɯ'+, tƧ ;+j/fo g klkşlt, g /ŋlt
rŋ'lƇo+, rŋ'lƇo] g ;+j/+ cfkşlt. ;át]g ;Ź+ ;'ŷf»k]0 #fg]g uƈ+ #floŷf»k]0 lhƢfo /;+ ;floŷf»k]0 sĕo]g mþáŪƑ+
m'þl;ŷf»k]0 dg;f wƙ+ ljţfo lgldųƮfxL xált cg'ƓŧgƮfxL. oŷflws/)d]g+ dlglƇo+ c;+j't+ ljx/ƃ+ cleŢĕbádgƧf
kfksĕ cs';nf wƙf cƋfƧj]Ɯ'+, tƧ ;+j/fo g klkşlt, g /ŋlt dlglƇo+, dlglƇo] g ;+j/+ cfkşlt. of Od];+ %Ɖ+
OlƇofg+ cu'lų c±uëfkgf cgf/ŋ]ĕ c;+j/á _ co+ j'ŝlt OlƇo];' cu'ųƀf/tf.
1353= tŴ stdf eáhg] cdųţ'tfĠ O±wësŝá cƍl;řf coálg;á cfxf/+ cfxf/]lt bjfo dbfo důgfo
lje";gfo. of tŴ c;ƃ'lŪtf cdųţ'tf cƍl;řf eáhg] _ co+ j'ŝlt eáhg] cdųţ'tf.
1354= tŴ stdf OlƇo];' u'ųƀf/tfĠ O±wësŝá rŋ'gf ¿k+ lbƩf g lgldųƮfxL xált g cg'ƓŧgƮfxL.
oŷflws/)d]g+ rŋ'lƇo+ c;+j't+ ljx/ƃ+ cleŢĕbádgƧf kfksĕ cs';nf wƙf cƋfƧj]Ɯ'+, tƧ ;+j/fo klkşlt, /ŋlt
rŋ'lƇo+, rŋ'lƇo] ;+j/+ cfkşlt. ;át]g ;Ź+ ;'ŷf»k]0 #fg]g uƈ+ #floŷf»k]0 lhƢfo /;+ ;floŷf»k]0 sĕo]g mþáŪƑ+
m'þl;ŷf»k]0 dg;f wƙ+ ljţfo g lgldųƮfxL xált gfg'ƓŧgƮfxL. oŷflws/)d]g+ dlglƇo+ c;+j't+ ljx/ƃ+ cleŢĕbádgƧf
kfksĕ cs';nf wƙf cƋfƧj]Ɯ'+, tƧ ;+j/fo klkşlt, /ŋlt dlglƇo+, dlglƇo] ;+j/+ cfkşlt. of Od];+ %Ɖ+ OlƇofg+
u'lų ±uëfkgf cf/ŋ]ĕ ;+j/á _ co+ j'ŝlt OlƇo];' u'ųƀf/tf.
1355= tŴ stdf eáhg] dųţ'tfĠ O±wësŝá kl;řf oálg;á cfxf/+ cfxf/]lt _ g]j bjfo g dbfo g
důgfo g lje";gfo ofjb]j OdƧ sĕoƧ l&ltof ofkgfo ljƸx;"k/ltof Ɣƪrl/ofg'Ʈxfo Olt k'/f)ť j]bg+ klxřfld,
gjť j]bg+ g pƍfb]Ƨfld, ofŶf r d] eljƧlt cgjştf r mþf;'ljxf/á rflt. of tŴ ;ƃ'lŪtf dųţ'tf kl;řf eáhg]
_ co+ j'ŝlt eáhg] dųţ'tf.
1356= tŴ std+ d'Ū;ŝ+Ġ of c;lt cgg'Ƨlt cƍlƧlt c;lt c;/)tf cwf/)tf lknfkgtf ;ƙ';gtf _
Ob+ j'ŝlt d'Ū;ŝ+.
1357= tŴ std+ c;ƕhţ+Ġ o+ cţf)+ cbƧg+»k]0 cljşĕnśL dáxá cs';nd"n+ _ Ob+ j'ŝlt c;ƕhţ+.
1358= tŴ stdf ;ltĠ of ;lt cg'Ƨlt klƧlt ;lt ;/)tf wf/)tf clknfkgtf c;ƙ';gtf ;lt ;ltlƇo+
;ltan+ ;ƙf;lt _ co+ j'ŝlt ;lt.
1359= tŴ std+ ;ƕhţ+Ġ of kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ Ob+ j'ŝlt ;ƕhţ+.
1360= tŴ std+ kl;řfgan+Ġ of kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ Ob+ j'ŝlt
kl;řfgan+.
1361= tŴ std+ efjgfan+Ġ of s';nfg+ wƙfg+ cf;]jgf efjgf ax'nLsƙ+ _ Ob+ j'ŝlt efjgfan+. ;ųlk
aáŢśf efjgfan+.
1362= tŴ stdá ;d±yëfĠ of lrųƧ l&lt»k]0 ;ƙf;dflw _ co+ j'ŝlt ;d±yëf.
1363= tŴ stdf ljkƧgfĠ of kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt ljkƧgf.
1364= tŴ std+ ;dylgldų+Ġ of lrųƧ l&lt»k]0 ;ƙf;dflw _ Ob+ j'ŝlt ;dylgldų+.
1365= tŴ std+ kƮfxlgldų+Ġ oá r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá»k]0 ;ƙfjfofdá _ Ob+ j'ŝlt kƮfxlgldų+.
1366= tŴ stdá kƮfxáĠ oá r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá»k]0 ;ƙfjfofdá _ co+ j'ŝlt kƮfxá.
1367= tŴ stdá cljŋ]káĠ of lrųƧ l&lt»k]0 ;ƙf;dflw _ co+ j'ŝlt cljŋ]ká.
1368= tŴ stdf ;LnljklųĠ oá sĕlos]ĕ jLltŊþdá, jfrl;s]ĕ jLltŊþdá sĕlosjfrl;s]ĕ jLltŊþdá _ co+ j'ŝlt
;Lnljklų. ;Ƒlƕ b'lƧƠ+ ;Lnljklų.
1369= tŴ stdf lblŪljklųĠ glŴ lbƉ+, glŴ loŪ+, glŴ x't+, glŴ ;'stb'Ŋþfg+ sƙfg+ mþn+ ljkfs]ĕ, glŴ co+
nás]ĕ, glŴ k/á nás]ĕ, glŴ dftf, glŴ lktf, glŴ ;ųf cákkfltsĕ, glŴ nás]þ ;d)Ɣfƪ)f ;ƙƮtf ;ƙfklkƉf o] Odť
nás+þ k/ť nás+þ ;o+ cleţf ;lŞsŷf kj]b]ƃLltM of Pj¿kf lblŪ lblŪut+»k]0 ljkl/of;Ʈfxá _ co+ j'ŝlt
lblŪljklų. ;Ƒflk ldŞflblŪ lblŪljklų.

105
1370= tŴ stdf ;Ln;ƕbfĠ oá sĕlos]ĕ cjLltŊþdá, jfrl;s]ĕ cjLltŊþdá, sĕlosjfrl;s]ĕ cjLltŊþdá _ co+
j'ŝlt ;Ln;ƕbf. ;Ƒálk ;Ln;+j/á ;Ln;ƕbf.
1371= tŴ stdf lblŪ;ƕbfĠ clŴ lbƉ+, clŴ loŪ+, clŴ x't+, clŴ ;'stb'Ŋþfg+ sƙfg+ mþn+ ljkfs]ĕ, clŴ co+
nás]ĕ, clŴ k/á nás]ĕ, clŴ dftf, clŴ lktf, clŴ ;ųf cákkfltsĕ, clŴ nás]þ ;d)Ɣfƪ)f ;ƙƮtf ;ƙfklkƉf o] Odť
nás+þ k/ť nás+þ ;o+ cleţf ;lŞsŷf kj]b]ƃLltM of Pj¿kf kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ _ co+ j'ŝlt
lblŪ;ƕbf. ;Ƒflk ;ƙflblŪ lblŪ;ƕbf.
1372= tŴ stdf ;Lnlj;'lźĠ oá sĕlos]ĕ cjLltŊþdá, jfrl;s]ĕ cjLltŊþdá, sĕlosjfrl;s]ĕ cjLltŊþdá _ co+
j'ŝlt ;Lnlj;'lź. ;Ƒálk ;Ln;+j/á ;Lnlj;'lź.
1373= tŴ stdf lblŪlj;'lźĠ sƙƧst`f)+ ;ŝfg'nálds`f)+ dƮ;dlśƧ `f)+ mþn;dlśƧ `f)+.
1374= lblŪlj;'lź ±vëf kgflt _ of kţf khĕggf»k]0 cdáxá wƙljroá ;ƙflblŪ.
1375= oyflblŪƧ r kwfglƃ _ oá r]tl;s]ĕ jLl/of/Ƙá»k]0 ;ƙfjfofdá.
1376= ;+j]±uëflt _ hĕlteo+ h/feo+ Ɠflweo+ d/)eo+. ;+j]hlgo+ û &fglƃ _ hĕlt h/f Ɠflw d/)+.
1377= ;+ljƮƧ r oálg;á kwfglƃ _ Ow leŋ' cg'ƍƉfg+ kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ cg'ƍfbfo %Ɔ+ hg]lt jfodlt
jLl/o+ cf/elt lrų+ kƮŲflt kbxlt, pƍƉfg+ kfksĕg+ cs';nfg+ wƙfg+ kxfgfo %Ɔ+ hg]lt jfodlt jLl/o+ cf/elt lrų+
kƮŲflt kbxlt, cg'ƍƉfg+ s';nfg+ wƙfg+ pƍfbfo %Ɔ+ hg]lt jfodlt jLl/o+ cf/elt lrų+ kƮŲflt kbxlt, pƍƉfg+
s';nfg+ wƙfg+ l&ltof c;ƙá;fo leƜáefjfo j]k'Ɵfo efjgfo kfl/k"l/of %Ɔ+ hg]lt jfodlt jLl/o+ cf/elt lrų+
kƮŲflt kbxlt.
1378= c;ƃ'lŪtf r s';n];' wƙ];"lt _ of s';nfg+ wƙfg+ efjgfo c;ƃ'ŪƧ leƜásƚtf.
1379= cƍljflgtf r kwfglƨlƃ _ of s';nfg+ wƙfg+ efjgfo ;Ŋþŝlsl/otf ;ftŝlsl/otf clŪtlsl/otf
cgánLgj'lųtf clglŋų%Ɔtf clglŋųw'/tf cf;]jgf efjgf ax'nLsƙ+.
1380= ljşĕlt _ ltƧá ljşĕ _ k'Ƒ]lgjf;fg'Ƨlt `f)+ ljşĕ, ;ųfg+ r't"kkft] `f)+ ljşĕ, cf;jfg+ vo] `f)+
ljşĕ.
1381= ljd'ųLlt _ ƀ] ljd'lųoá _ lrųƧ û clwd'lų, lgƑfgť.
1382= vo] `f)lƃ _ dƮ;dlśƧ `f)+.
1383= cg'ƍfb] `f)lƃ _ mþn;dlśƧ `f)+.

lgŋ]ksů+ lglŪt+.

4= cŪsyfsů+

ltscŴ'źf/á
1384= std] wƙf s';nfĠ rt";' e"dL;' s';n+ _ Od] wƙf s';nf.
1385= std] wƙf cs';nfĠ ƀfb; cs';nlrų'ƍfbf _ Od] wƙf cs';nf.
1386= std] wƙf cƓfstfĠ rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf
cƓfstf.
1387= std] wƙf ;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á ;ádgƧ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá rųf/á
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá r lsl/otá r kť, ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r,
nás'ų/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ ;'v+ j]bg+ &k]ŷf _ Od] wƙf ;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųf.
1388= std] wƙf b'ŋĕo j]bgfo ;ƕo'ųfĠ ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf, b'ŋ;xut+ sĕoljţf)+, PŴ'ƍƉ+ b'ŋ+ j]bg+
&k]ŷf _ Od] wƙf b'ŋĕo j]bgfo ;ƕo'ųf.
1389= std] wƙf cb'ŋd;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á pk]ŋĕ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá %,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá b;, cs';nƧ ljkfstá %, lsl/otá %, ¿kfjr/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r lsl/otá

106
r, rųf/á c¿kfjr/f s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ cb'ŋd;'v+
j]bg+ &k]ŷf _ Od] wƙf cb'ŋd;'vfo j]bgfo ;ƕo'ųf. ltƧá r j]bgf, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g jųƑf ;'vfo
j]bgfo ;ƕo'ųfltlk, b'ŋĕo j]bgfo ;ƕo'ųfltlk, o j]bgfo ;ƕo'ųfltlk.
1390= std] wƙf ljkfsĕĠ rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ _ Od] wƙf ljkfsĕ.
1391= std] wƙf ljkfswƙwƙfĠ rt";' e"dL;' s';n+ cs';n+ _ Od] wƙf ljkfswƙwƙf.
1392= std] wƙf g]jljkfsgljkfswƙwƙfĠ tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf
g]jljkfsgljkfswƙwƙf.
1393= std] wƙf pkflbŰ'kfbflgofĠ tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, oť ¿k+ sƙƧ stųf _ Od] wƙf pkflbŰ'kfbflgof.
1394= std] wƙf cg'kflbŰ'kfbflgofĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+ oť ¿k+ g sƙƧ
stųf _ Od] wƙf cg'kflbŰ'kfbflgof.
1395= std] wƙf cg'kflbŰcg'kfbflgofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od]
wƙf cg'kflbŰcg'kfbflgof.
1396= std] wƙf ;+lslnŪ;+lsn]l;sĕĠ ƀfb;fs';nlrų'ƍfbf _ Od] wƙf ;+lslnŪ;+lsn]l;sĕ.
1397= std] wƙf c;+lslnŪ;+lsn]l;sĕĠ tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf c;+lslnŪ;+lsn]l;sĕ.
1398= std] wƙf c;+lslnŪc;+lsn]l;sĕĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf
c;+lslnŪc;+lsn]l;sĕ.
1399= std] wƙf ;ljtŊþ;ljrf/fĠ sĕdfjr/+ s';n+, cs';n+, sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá Psĕb; lrų'ƍfbf,
cs';nƧ ljkfstá ƀ], lsl/otá Psĕb;, ¿kfjr/+ k&d+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/+ k&d+ ´fg+
s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ] ljtŊþljrf/] &k]ŷf _ Od] wƙf ;ljtŊþ;ljrf/f.
1400= std] wƙf cljtŊþljrf/dųfĠ ¿kfjr/kťsgo] b'lto+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r,
nás'ų/kťsgo] b'lto+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ ljrf/+ &k]ŷf, ljtŊþá r _ Od] wƙf cljtŊþljrf/dųf.
1401= std] wƙf cljtŊþcljrf/fĠ ƀ]kťljţf)flg, ¿kfjr/ltsltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r,
rųf/á cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r nás'ų/ltsltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r kťsgo] b'lto] ´fg] û ,
pƍƉá r ljrf/á ¿kť lgƑfgť _ Od] wƙf cljtŊþcljrf/f. ljtŊþ;xhĕtá ljrf/á g jųƑá ;ljtŊþ;ljrf/áltlk,
cljtŊþljrf/dųáltlk, cljtŊþcljrf/áltlk.
1402= std] wƙf kLlt;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á ;ádgƧ;xutlrų'ƍfbf cs';ntá rųf/á,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá kť, lsl/otá kť, ¿kfjr/b'sltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r,
nás'ų/b'sltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ kLƸt &k]ŷf _ Od] wƙf kLlt;xutf.
1403= std] wƙf ;'v;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á ;ádgƧ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá rųf/á,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá %, lsl/otá kť, ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r,
nás'ų/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ ;'v+ &k]ŷf _ Od] wƙf ;'v;xutf.
1404= std] wƙf pk]ŋĕ;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á pk]ŋĕ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá %, sĕdfjr/s';nƧ
ljkfstá b;, cs';nƧ ljkfstá %, lsl/otá %, ¿kfjr/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rųf/á
cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ pk]ŋ+ &k]ŷf _ Od] wƙf
pk]ŋĕ;xutf. kLlt g kLlt;xutf, ;'v;xutf, g pk]ŋĕ;xutf. ;'v+ g ;'v;xut+, l;of kLlt;xut+, g
pk]ŋĕ;xut+, l;of g jųƑ+ kLlt;xutlƃ. ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf, b'ŋ;xutsĕoljţf)+, of r j]bgf pk]ŋĕ ¿kť
lgƑfgť _ Od] wƙf g jųƑf kLlt;xutfltlk, ;'v;xutfltlk, pk]ŋĕ;xutfltlk.
1405= std] wƙf bƧg]g kxftƑfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá _ Od] wƙf
bƧg]g kxftƑf.
1406= std] wƙf efjgfo kxftƑfĠ pźŝ;xutá lrų'ƍfbá _ Od] wƙf efjgfo kxftƑf. rųf/á
lblŪutljƍo'ųf náe;xutlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of bƧg]g kxftƑf l;of efjgfo
kxftƑf.
1407= std] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑfĠ rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑf.

107
1408= std] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, PŴ'ƍƉ+
dáx+ &k]ŷf _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕ.
1409= std] wƙf efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, PŴ'ƍƉ+ dáx+ &k]ŷf _ Od] wƙf efjgfo
kxftƑx]t'sĕ. rųf/á lblŪutljƍo'ųf náe;xutlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of bƧg]g
kxftƑx]t'sĕ, l;of efjgfo kxftƑx]t'sĕ.
1410= std] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ ljlrlsŞf;xutá dáxá, pźŝ;xutá dáxá, rt";'
e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g]j bƧg]g g efjgfo
kxftƑx]t'sĕ.
1411= std] wƙf cfroufldgáĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+ _ Od] wƙf cfroufldgá.
1412= std] wƙf ckroufldgáĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od] wƙf ckroufldgá.
1413= std] wƙf g]jfroufldgfkroufldgáĠ rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť
_ Od] wƙf g]jfroufldgfkroufldgá.
1414= std] wƙf ;]ŋĕĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, x]lŪdflg r tLl) ;fdţmþnflg _ Od] wƙf ;]ŋĕ.
1415= std] wƙf c;]ŋĕĠ pkl/lŪd+ c/xųmþn+ _ Od] wƙf c;]ŋĕ.
1416= std] wƙf g]j;]ŋgf;]ŋĕĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+,
¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g]j;]ŋgf;]ŋĕ.
1417= std] wƙf kl/ųfĠ sĕdfjr/s';n+ cs';n+, ;Ƒá sĕdfjr/Ƨ ljkfs]ĕ, sĕdfjr/lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _
Od] wƙf kl/ųf.
1418= std] wƙf dxƮtfĠ ¿kfjr/f, c¿kfjr/f, s';nfƓfstf _ Od] wƙf dxƮtf.
1419= std] wƙf cƍdf)fĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf cƍdf)f.
1420= std] wƙf kl/ųf/ƙ)fĠ ;Ƒá sĕdfjr/Ƨ ljkfs]ĕ, lsl/ofdgáwft', lsl/ofx]t'sdgáljţf)wft'
;ádgƧ;xutf _ Od] wƙf kl/ųf/ƙ)f.
1421= std] wƙf dxƮtf/ƙ)fĠ ljţf)ťfotg+, g]j;ţfgf;ţfotg+ _ Od] wƙf dxƮtf/ƙ)f.
1422= std] wƙf cƍdf)f/ƙ)fĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg _ Od] wƙf cƍdf)f/ƙ)f.
sĕdfjr/s';ntá rųf/á `f)ljƍo'ųlrų'ƍfbf, lsl/otá rųf/á `f)ljƍo'ųlrų'ƍfbf, ;Ƒ+ cs';n+ _ Od] wƙf l;of
kl/ųf/ƙ)f, l;of dxƮtf/ƙ)f, g cƍdf)f/ƙ)f, l;of g jųƑf kl/ųf/ƙ)fltlk, dxƮtf/ƙ)fltlk.
sĕdfjr/s';ntá rųf/á `f);ƕo'ųlrų'ƍfbf, lsl/otá rųf/á `f);ƕo'ųlrų'ƍfbf, ¿kfjr/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r
lsl/otá r, lsl/ofx]t'sdgáljţf)wft' pk]ŋĕ;xutf _ Od] wƙf l;of kl/ųf/ƙ)f, l;of dxƮtf/ƙ)f, l;of
cƍdf)f/ƙ)f, l;of g jųƑf kl/ųf/ƙ)fltlk dxƮtf/ƙ)fltlk, cƍdf)f/ƙ)fltlk. ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r
ljkfstá r lsl/otá r, rt'ŴƧ ´fgƧ ljkfs]ĕ, cfsĕ;fgťfotg+ cflsťţfotg+ _ Od] wƙf g jųƑf kl/ųf/ƙ)fltlk,
dxƮtf/ƙ)fltlk, cƍdf)f/ƙ)fltlk. ¿kť lgƑfgť cgf/ƙ)f.
1423= std] wƙf xLgfĠ ƀfb; cs';nlrų'ƍfbf _ Od] wƙf xLgf.
1424= std] wƙf dlŢdfĠ tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od]
wƙf dlŢdf.
1425= std] wƙf k)LtfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf k)Ltf.
1426= std] wƙf ldŞųlgotfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of
ldŞųlgotf, l;of clgotf.
1427= std] wƙf ;ƙųlgotfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od] wƙf ;ƙųlgotf.
1428= std] wƙf clgotfĠ rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá,
pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, tL;' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf
clgotf.
1429= std] wƙf dƮf/ƙ)fĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á `f);ƕo'ųlrų'ƍfbf, lsl/otá rųf/á
`f);ƕo'ųlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of dƮf/ƙ)f, g dƮx]t'sĕ¶ l;of dƮflwkltgá, l;of g jųƑf dƮf/ƙ)fltlk,
dƮflwkltgáltlk rųf/á cl/odƮf g dƮf/ƙ)f, dƮx]t'sĕ¶ l;of dƮflwkltgá, l;of g jųƑf dƮflwkltgált.
¿kfjr/rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r lsl/otá r, lsl/ofx]t'sdgáljţf)wft' pk]ŋĕ;xutf _ Od] wƙf l;of dƮf/ƙ)f¶ g

108
dƮx]t'sĕ, g dƮflwkltgᶠl;of g jųƑf dƮf/ƙ)flt. sĕdfjr/s';ntá rųf/á `f)ljƍo'ųlrų'ƍfbf, ;Ƒ+ cs';n+, ;Ƒá
sĕdfjr/Ƨ ljkfs]ĕ, lsl/otá % lrų'ƍfbf, ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rt'ŴƧ ´fgƧ
ljkfs]ĕ, rųf/á cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rųfl/ r ;fdţmþnflg _ Od] wƙf g jųƑf dƮf/ƙ)fltlk,
dƮx]t'sĕltlk, dƮflwkltgáltlk. ¿kť lgƑfgť cgf/ƙ)f.
1430= std] wƙf pƍƉfĠ rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, oť ¿k+ sƙƧ stųf _ Od] wƙf l;of pƍƉf, l;of pƍflbgá¶
g jųƑf cg'ƍƉflt. rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, oť ¿k+ g sƙƧ stųf _ Od] wƙf l;of
pƍƉf, l;of cg'ƍƉf, g jųƑf pƍflbgált. lgƑfg+ g jųƑ+ pƍƉlƃlk, cg'ƍƉlƃlk, pƍflbgáltlk.
1431= lgƑfg+ &k]ŷf ;Ƒ] wƙf l;of ctLtf, l;of cgfutf, l;of kŝ'ƍƉf. lgƑfg+ g jųƑ+ ctLtlƃlk,
cgfutlƃlk kŝ'ƍƉlƃlk.
1432= std] wƙf ctLtf/ƙ)fĠ ljţf)ťfotg+, g]j;ţfgf;ţfotg+ _ Od] wƙf ctLtf/ƙ)f.
1433= lgoáuf cgfutf/ƙ)f glŴ.
1434= std] wƙf kŝ'ƍƉf/ƙ)fĠ ƀ]kťljţf)flg, ltƧá r dgáwft'oá _ Od] wƙf kŝ'ƍƉf/ƙ)f.
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá b; lrų'ƍfbf, cs';nƧ ljkfstá dgáljţf)wft' pk]ŋĕ;xutf, lsl/ofx]t'sdgáljţf)wft'
;ádgƧ;xutf _ Od] wƙf l;of ctLtf/ƙ)f, l;of cgfutf/ƙ)f, l;of kŝ'ƍƉf/ƙ)f. sĕdfjr/s';n+, cs';n+,
lsl/otá gj lrų'ƍfbf, ¿kfjr/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r lsl/otá r _ Od] wƙf l;of ctLtf/ƙ)f, l;of cgfutf/ƙ)f,
l;of kŝ'ƍƉf/ƙ)f¶ l;of g jųƑf ctLtf/ƙ)fltlk, cgfutf/ƙ)fltlk, kŝ'ƍƉf/ƙ)fltlk. ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf
s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rt'ŴƧ ´fgƧ ljkfs]ĕ, cfsĕ;fgťfotg+, cflsťţfotg+, rųf/á dƮf ckl/ofkƉf,
rųfl/ r ;fdţmþnflg _ Od] wƙf g jųƑf ctLtf/ƙ)fltlk, cgfutf/ƙ)fltlk, kŝ'ƍƉf/ƙ)fltlk. ¿kť lgƑfgť
cgf/ƙ)f.
1435= clglƇoaź¿kť lgƑfgť &k]ŷf, ;Ƒ] wƙf l;of cŢųf, l;of alxźf, l;of cŢųalxźf.
clglƇoaź¿kť lgƑfgť alxźf.
1436= std] wƙf cŢųf/ƙ)fĠ ljţf)ťfotg+, g]j;ţfgf;ţfotg+ _ Od] wƙf cŢųf/ƙ)f.
1437= std] wƙf alxźf/ƙ)fĠ ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rt'ŴƧ ´fgƧ
ljkfs]ĕ, cfsĕ;fgťfotg+, rųf/á dƮf ckl/ofkƉf rųfl/ r ;fdţmþnflg _ Od] wƙf alxźf/ƙ)f. ¿k+ &k]ŷf, ;Ƒ]j
sĕdfjr/f s';nfs';nfƓfstf wƙf, ¿kfjr/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r lsl/otá r _ Od] wƙf l;of cŢųf/ƙ)f, l;of
alxźf/ƙ)f, l;of cŢųalxźf/ƙ)f. cflsťţfotg+ g jųƑ+ cŢųf/ƙ)lƃlk, alxźf/ƙ)lƃlk, cŢųalxźf/ƙ)lƃlk.
¿kť lgƑfgť cgf/ƙ)f.
1438= std] wƙf ;lgbƧg;ƍl#fĠ ¿kfotg+ _ Od] wƙf ;lgbƧg;ƍl#f.
1439= std] wƙf clgbƧg;ƍl#fĠ rŋĕotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Od] wƙf clgbƧg;ƍl#f.
1440= std] wƙf clgbƧgcƍl#fĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+, oť ¿k+ clgbƧg+ cƍl#+ wƙfotgkl/ofkƉ+, lgƑfgť _ Od] wƙf clgbƧgcƍl#f.

lts+þ.

b'scŴ'źf/á

x]t'±uëfŞs+þ
1441= std] wƙf x]t"Ġ toá s';nx]t", toá cs';nx]t", toá cƓfstx]t". cnáeá s';nx]t', cbá;á s';nx]t',
rt";' e"dL;' s';n];' pƍşlƃ. cdáxá s';nx]t', sĕdfjr/s';ntá rųf/á `f)ljƍo'ų] lrų'ƍfb] &k]ŷf, rt";' e"dL;' s';n];'
pƍşlt.
náeá cŪ;' náe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. bá;á ƀL;' bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. dáxá
;Ƒfs';n];' pƍşlt.
cnáeá ljkfsx]t' cbá;á ljkfsx]t', sĕdfjr/Ƨ ljkfstá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf, rt";' e"dL;' ljkfs]þ;'
pƍşlƃ. cdáxá ljkfsx]t', sĕdfjr/Ƨ ljkfstá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf, rųf/á `f)ljƍo'ų] lrų'ƍfb] &k]ŷf, rt";'
e"dL;' ljkfs]þ;' pƍşlt.

109
cnáeá lsl/ox]t' cbá;á lsl/ox]t', sĕdfjr/lsl/otá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf, tL;' e"dL;' lsl/o];' pƍşlƃ
cdáxá lsl/ox]t', sĕdfjr/lsl/otá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf, rųf/á `f)ljƍo'ų] lrų'ƍfb] &k]ŷf, tL;' e"dL;' lsl/o];'
pƍşlt _ Od] wƙf x]t".
1442= std] wƙf g x]t"Ġ &k]ŷf x]t", rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g x]t".
1443= std] wƙf ;x]t'sĕĠ ljlrlsŞf;xut+ pźŝ;xut+ dáx+ &k]ŷf cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+,
sĕdfjr/Ƨ ljkfstá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, sĕdfjr/lsl/otá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+ _ Od] wƙf ;x]t'sĕ.
1444= std] wƙf cx]t'sĕĠ ljlrlsŞf;xutá dáxá, pźŝ;xutá dáxá, ƀ]kťljţf)flg, ltƧá r dgáwft'oá,
kť r cx]t'sdgáljţf)wft'oá, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf cx]t'sĕ.
1445= std] wƙf x]t';ƕo'ųfĠ ljlrlsŞf;xut+ pźŝ;xut+ dáx+ &k]ŷf cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+,
sĕdfjr/Ƨ ljkfstá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, sĕdfjr/lsl/otá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+ _ Od] wƙf x]t';ƕo'ųf.
1446= std] wƙf x]t'ljƍo'ųfĠ ljlrlsŞf;xutá dáxá, pźŝ;xutá dáxá, ƀ]kťljţf)flg ltƧá r dgáwft'oá
kť r cx]t'sdgáljţf)wft'oá, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf x]t'ljƍo'ųf.
1447= std] wƙf x]t" r]j ;x]t'sĕ rĠ oŴ ƀ] toá x]t" Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf x]t" r]j ;x]t'sĕ r.
1448= std] wƙf ;x]t'sĕ r]j g r x]t"Ġ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, sĕdfjr/Ƨ ljkfstá cx]ts' ]þ lrų'ƍfb]
&k]ŷf rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, sĕdfjr/lsl/otá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, PŴ'ƍƉ] x]t" &k]ŷf _ Od]
wƙf ;x]t'sĕ r]j g r x]t". cx]t'sĕ wƙf g jųƑf _ x]t" r]j ;x]t'sĕ rfltlk, ;x]t'sĕ r]j g r x]t"ltlk.
1449= std] wƙf x]t" r]j x]t';ƕo'ųf rĠ oŴ ƀ] toá x]t" Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf x]t" r]j x]t;' ƕo'ųf
r.
1450= std] wƙf x]t';ƕo'ųf r]j g r x]t"Ġ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, sĕdfjr/Ƨ ljkfstá cx]t's]þ
lrų'ƍfb] &k]ŷf rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, sĕdfjr/lsl/otá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, PŴ'ƍƉ] x]t" &k]ŷf
_ Od] wƙf x]t';ƕo'ųf r]j g r x]t". x]t'ljƍo'ųf wƙf g jųƑf _ x]t" r]j x]t';ƕo'ųf rfltlk, x]t';ƕo'ųf r]j g r
x]t"ltlk.
1451= std] wƙf g x]t" ;x]t'sĕĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, sĕdfjr/Ƨ ljkfstá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf
rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, sĕdfjr/lsl/otá cx]t's]þ lrų'ƍfb] &k]ŷf tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, PŴ'ƍƉ] x]t" &k]ŷf _ Od] wƙf g
x]t" ;x]t'sĕ.
1452= std] wƙf g x]t" cx]t'sĕĠ ƀ]kťljţf)flg, ltƧá r dgáwft'oá, kť r cx]t'sdgáljţf)wft'oá, ¿kť,
lgƑfgť _ Od] wƙf g x]t" cx]t'sĕ x]t" wƙf g jųƑf _ g x]t" ;x]t'sĕltlk, g x]t" cx]t'sĕltlk.

r"ńƃ/b's+þ
1453= std] wƙf ;ƍŝofĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf ;ƍŝof.
1454= std] wƙf cƍŝofĠ lgƑfg+ _ Od] wƙf cƍŝof.
1455= std] wƙf ;řtfĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf ;řtf.
1456= std] wƙf c;řtfĠ lgƑfg+ _ Od] wƙf c;řtf.
1457= std] wƙf ;lgbƧgfĠ ¿kfotg+ _ Od] wƙf ;lgbƧgf.
1458= std] wƙf clgbƧgfĠ rŋĕotg+ »k]0 mþáŪƑfotg+, rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ,
tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, oť ¿k+ clgbƧg+ cƍl#+ wƙfotgkl/ofkƉ+, lgƑfgť _ Od] wƙf clgbƧgf.
1459= std] wƙf ;ƍl#fĠ rŋĕotg+»k]0 mþáŪƑfotg+ _ Od] wƙf ;ƍl#f.
1460= std] wƙf cƍl#fĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, oť
¿k+ clgbƧg+ cƍl#+ wƙfotgkl/ofkƉ+, lgƑfgť _ Od] wƙf cƍl#f.

110
1461= std] wƙf ¿lkgáĠ rųf/á r dxfe"tf, rt'Ɖť dxfe"tfg+ pkfbfo ¿k+ _ Od] wƙf ¿lkgá.
1462= std] wƙf c¿lkgáĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+,
lgƑfgť _ Od] wƙf c¿lkgá.
1463= std] wƙf nálsofĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf nálsof.
1464= std] wƙf nás'ų/fĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf nás'ų/f.
;Ƒ] û wƙf s]þglr ljţ]Ɯf, s]þglr g ljţ]Ɯf.

cf;j±uëfŞs+þ
1465= std] wƙf cf;jfĠ rųf/á cf;jf _ sĕdf;já, ejf;já, lbŪf;já, cljşĕ;já. sĕdf;já cŪ;'
náe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt ejf;já rt";' lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt lbŪf;já rt";'
lblŪut;ƕo'ų];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. cljşĕ;já ;Ƒfs';n];' pƍşlt _ Od] wƙf cf;jf.
1466= std] wƙf gá cf;jfĠ &k]ŷf cf;j] cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+ rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá cf;jf.
1467= std] wƙf ;f;jfĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+
_ Od] wƙf ;f;jf.
1468= std] wƙf cgf;jfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf cgf;jf.
1469= std] wƙf cf;j;ƕo'ųfĠ ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf PŴ'ƍƉ+ dáx+ &k]ŷf, ljlrlsŞf;xut+ pźŝ;xut+
dáx+ &k]ŷf, cj;];+ cs';n+ _ Od] wƙf cf;j;ƕo'ųf.
1470= std] wƙf cf;jljƍo'ųfĠ ƀL;' bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍƉá dáxá, ljlrlsŞf;xutá dáxá,
pźŝ;xutá dáxá, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf
cf;jljƍo'ųf.
1471= std] wƙf cf;jf r]j ;f;jf rĠ t]j cf;jf cf;jf r]j ;f;jf r.
1472= std] wƙf ;f;jf r]j gá r cf;jfĠ &k]ŷf cf;j], cj;];+ cs';n+, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;'
ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf ;f;jf r]j gá r cf;jf. cgf;jf wƙf g jųƑf _ cf;jf r]j
;f;jf rfltlk, ;f;jf r]j gá r cf;jfltlk.
1473= std] wƙf cf;jf r]j cf;j;ƕo'ųf rĠ oŴ ƀ] toá cf;jf Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf cf;jf r]j
cf;j;ƕo'ųf r.
1474= std] wƙf cf;j;ƕo'ųf r]j gá r cf;jfĠ &k]ŷf cf;j], cj;];+ cs';n+ _ Od] wƙf cf;j;ƕo'ųf r]j
gá r cf;jf. cf;jljƍo'ųf wƙf g jųƑf _ cf;jf r]j cf;j;ƕo'ųf rfltlk, cf;j;ƕo'ųf r]j gá r cf;jfltlk.
1475= std] wƙf cf;jljƍo'ųf ;f;jfĠ ƀL;' bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍƉá dáxá, ljlrlsŞf;xutá dáxá,
pźŝ;xutá dáxá, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf cf;jljƍo'ųf
;f;jf.
1476= std] wƙf cf;jljƍo'ųf cgf;jfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od]
wƙf cf;jljƍo'ųf cgf;jf. cf;j;ƕo'ųf wƙf g jųƑf _ cf;jljƍo'ųf ;f;jfltlk, cf;jljƍo'ųf cgf;jfltlk.

;+oáhg±uëfŞs+þ
1477= std] wƙf ;+oáhgfĠ b; ;+oáhgflg _ sĕd/fu;+oáhg+, kl#;+oáhg+, dfg;+oáhg+, lblŪ;+oáhg+,
ljlrlsŞf;+oáhg+, ;LnƑtk/fdf;;+oáhg+, ej/fu;+oáhg+, OƧf;+oáhg+, dŞl/o;+oáhg+, cljşĕ;+oáhg+. sĕd/fu;+oáhg+
cŪ;' náe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. kl#;+oáhg+ ƀL;' bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. dfg;+oáhg+ rt";'
lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. lblŪ;+oáhg+ rt";' lblŪut;ƕo'ų];' lrų'ƍfb];' pƍşlt.
ljlrlsŞf;+oáhg+ ljlrlsŞf;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. ;LnƑtk/fdf;;+oáhg+ rt";' lblŪut;ƕo'ų];' lrų'ƍfb];'
pƍşlt. ej/fu;+oáhg+ rt";' lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. OƧf;+oáhgť dŞl/o;+oáhgť ƀL;'
bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlƃ. cljşĕ;+oáhg+ ;Ƒfs';n];' pƍşlt _ Od] wƙf ;+oáhgf.

111
1478= std] wƙf gá ;+oáhgf. &k]ŷf ;+oáhg] cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá ;+oáhgf.
1479= std] wƙf ;+oáhlgofĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf ;+oáhlgof.
1480= std] wƙf c;+oáhlgofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf
c;+oáhlgof.
1481= std] wƙf ;+oáhg;ƕo'ųfĠ pźŝ;xut+ dáx+ &k]ŷf cj;];+ cs';n+ _ Od] wƙf ;+oáhg;ƕo'ųf.
1482= std] wƙf ;+oáhgljƍo'ųfĠ pźŝ;xutá dáxá, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf.
1483= std] wƙf ;+oáhgf r]j ;+oáhlgof rĠ tfg]j ;+oáhgflg ;+oáhgf r]j ;+oáhlgof r.
1484= std] wƙf ;+oáhlgof r]j gá r ;+oáhgfĠ &k]ŷf ;+oáhg] cj;];+ cs';n+, tL;' e"dL;' s';n+, tL;'
e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf ;+oáhlgof r]j gá r ;+oáhgf. c;+oáhlgof wƙf g
jųƑf _ ;+oáhgf r]j ;+oáhlgof rfltlk, ;+oáhlgof r]j gá r ;+oáhgfltlk.
1485= std] wƙf ;+oáhgf r]j ;+oáhg;ƕo'ųf rĠ oŴ ƀ] tLl) ;+oáhgflg Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf ;+oáhgf
r]j ;+oáhg;ƕo'ųf r.
1486= std] wƙf ;+oáhg;ƕo'ųf r]j gá r ;+oáhgfĠ &k]ŷf ;+oáhg], cj;];+ cs';n+ _ Od] wƙf
;+oáhg;ƕo'ųf r]j gá r ;+oáhgf. ;+oáhgljƍo'ųf wƙf g jųƑf _ ;+oáhgf r]j ;+oáhg;ƕo'ųf rfltlk,
;+oáhg;ƕo'ųf r]j gá r ;+oáhgfltlk.
1487= std] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf ;+oáhlgofĠ pźŝ;xutá dáxá, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf ;+oáhlgof.
1488= std] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf c;+oáhlgofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _
Od] wƙf ;+oáhgljƍo'ųf c;+oáhlgof. ;+oáhg;ƕo'ųf wƙf g jųƑf _ ;+oáhgljƍo'ųf ;+oáhlgofltlk, ;+oáhgljƍo'ųf
c;+oáhlgofltlk.

uƅ±uëfŞs+þ
1489= std] wƙf uƅfĠ rųf/á uƅf _ cleŢĕsĕouƅá, Ɠfkfbá sĕouƅá, ;LnƑtk/fdf;á sĕouƅá,
Ob+;ŝflelgj];á sĕouƅá. cleŢĕsĕouƅá cŪ;' náe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. Ɠfkfbá sĕouƅá ƀL;' bádgƧ;xut];'
lrų'ƍfb];' pƍşlt. ;LnƑtk/fdf;á sĕouƅá r Ob+;ŝflelgj];á sĕouƅá r rt";' lblŪut;ƕo'ų];' lrų'ƍfb];' pƍşlƃ _
Od] wƙf uƅf.
1490= std] wƙf gá uƅfĠ &k]ŷf uƅ], cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá uƅf.
1491= std] wƙf uƅlgofĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf uƅlgof.
1492= std] wƙf cuƅlgofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf
cuƅlgof.
1493= std] wƙf uƅ;ƕo'ųfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf,
PŴ'ƍƉ+ náe+ &k]ŷf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf, PŴ'ƍƉ+ kl#+ &k]ŷf _ Od] wƙf uƅ;ƕo'ųf.
1494= std] wƙf uƅljƍo'ųfĠ rt";' lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍƉá náeá, ƀL;' bádgƧ;xut];'
lrų'ƍfb];' pƍƉ+ kl#+, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf uƅljƍo'ųf.
1495= std] wƙf uƅf r]j uƅlgof rĠ t]j uƅf uƅf r]j uƅlgof r.
1496= std] wƙf uƅlgof r]j gá r uƅfĠ &k]ŷf uƅ] cj;];+ cs';n+, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ,
tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf uƅlgof r]j gá r uƅf. cuƅlgof wƙf g jųƑf _ uƅf r]j uƅlgof
rfltlk, uƅlgof r]j gá r uƅfltlk.

112
1497= std] wƙf uƅf r]j uƅ;ƕo'ųf rĠ oŴ lblŪ r náeá r Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf uƅf r]j
uƅ;ƕo'ųf r.
1498= std] wƙf uƅ;ƕo'ųf r]j gá r uƅfĠ cŪ náe;xutlrų'ƍfbf ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf, PŴ'ƍƉ] uƅ]
&k]ŷf _ Od] wƙf uƅ;ƕo'ųf r]j gá r uƅf. uƅljƍo'ųf wƙf g jųƑf _ uƅf r]j uƅ;ƕo'ųf rfltlk, uƅ;ƕo'ųf
r]j gá r uƅfltlk.
1499= std] wƙf uƅljƍo'ųf uƅlgofĠ rt";' lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍƉá náeá, ƀL;'
bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍƉ+ kl#+, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;'
ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf uƅljƍo'ųf uƅlgof.
1500= std] wƙf uƅljƍo'ųf cuƅlgofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od]
wƙf uƅljƍo'ųf cuƅlgof. uƅ;ƕo'ųf wƙf g jųƑf _ uƅljƍo'ųf uƅlgofltlk, uƅljƍo'ųf cuƅlgofltlk.

cá#±uëfŞs+þ
1501= std] wƙf cá#f»k]0.

oáu±uëfŞs+þ
1502= std] wƙf oáuf»k]0.

gLj/)±uëfŞs+þ
1503= std] wƙf gLj/)fĠ % gLj/)f _ sĕdŞƆgLj/)+, ƓfkfbgLj/)+, lygldźgLj/)+, pźŝs'Ŋ'þŝgLj/)+,
ljlrlsŞfgLj/)+, cljşĕgLj/)+ sĕdŞƆgLj/)+ cŪ;' náe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt, ƓfkfbgLj/)+ ƀL;'
bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt, lygldźgLj/)+ ;;řfl/s]þ;' cs';n];' pƍşlt, pźŝgLj/)+ pźŝ;xut];' lrų'ƍfb];'
pƍşlt, s'Ŋ'þŝgLj/)+ ƀL;' bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt, ljlrlsŞfgLj/)+ ljlrlsŞf;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt,
cljşĕgLj/)+ ;Ƒfs';n];' pƍşlt _ Od] wƙf gLj/)f.
1504= std] wƙf gá gLj/)fĠ &k]ŷf gLj/±)ë cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá gLj/)f.
1505= std] wƙf gLj/l)ofĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf gLj/l)of.
1506= std] wƙf cgLj/l)ofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf
cgLj/l)of.
1507= std] wƙf gLj/);ƕo'ųfĠ ƀfb; cs';nlrų'ƍfbf _ Od] wƙf gLj/);ƕo'ųf.
1508= std] wƙf gLj/)ljƍo'ųfĠ rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť,
lgƑfgť _ Od] wƙf gLj/)ljƍo'ųf.
1509= std] wƙf gLj/)f r]j gLj/l)of rĠ tfg]j gLj/)flg gLj/)f r]j gLj/l)of r.
1510= std] wƙf gLj/l)of r]j gá r gLj/)fĠ &k]ŷf gLj/±)ë, cj;];+ cs';n+, tL;' e"dL;' s';n+, tL;'
e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf gLj/l)of r]j gá r gLj/)f. cgLj/l)of wƙf g
jųƑf _ gLj/)f r]j gLj/l)of rfltlk, gLj/l)of r]j gá r gLj/)fltlk.
1511= std] wƙf gLj/)f r]j gLj/);ƕo'ųf rĠ oŴ ƀ] tLl) gLj/)flg Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf
gLj/)f r]j gLj/);ƕo'ųf r.
1512= std] wƙf gLj/);ƕo'ųf r]j gá r gLj/)fĠ &k]ŷf gLj/±)ë, cj;];+ cs';n+ _ Od] wƙf
gLj/);ƕo'ųf r]j gá r gLj/)f. gLj/)ljƍo'ųf wƙf g jųƑf _ gLj/)f r]j gLj/);ƕo'ųf rfltlk,
gLj/);ƕo'ųf r]j gá r gLj/)fltlk.
1513= std] wƙf gLj/)ljƍo'ųf gLj/l)ofĠ tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;'
lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf gLj/)ljƍo'ųf gLj/l)of.

113
1514= std] wƙf gLj/)ljƍo'ųf cgLj/l)ofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _
Od] wƙf gLj/)ljƍo'ųf cgLj/l)of. gLj/);ƕo'ųf wƙf g jųƑf _ gLj/)ljƍo'ųf gLj/l)ofltlk, gLj/)ljƍo'ųf
cgLj/l)ofltlk.

k/fdf;±uëfŞs+þ
1515= std] wƙf k/fdf;fĠ lblŪk/fdf;á rt";' lblŪut;ƕo'ų];' lrų'ƍfb];' pƍşlt _ Od] wƙf k/fdf;f.
1516= std] wƙf gá k/fdf;fĠ &k]ŷf k/fdf;+ cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá k/fdf;f.
1517= std] wƙf k/fdŪfĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf k/fdŪf.
1518= std] wƙf ck/fdŪfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg lgƑfgť _ Od] wƙf
ck/fdŪf.
1519= std] wƙf k/fdf;;ƕo'ųfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, PŴ'ƍƉ+ k/fdf;+ &k]ŷf _ Od] wƙf
k/fdf;;ƕo'ųf.
1520= std] wƙf k/fdf;ljƍo'ųfĠ rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf,
ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+,
¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf. k/fdf;á g jųƑá _ k/fdf;;ƕo'ųáltlk, k/fdf;ljƍo'ųáltlk.
1521= std] wƙf k/fdf;f r]j k/fdŪf rĠ ;á Pj k/fdf;á k/fdf;á r]j k/fdŪá r.
1522= std] wƙf k/fdŪf r]j gá r k/fdf;fĠ &k]ŷf k/fdf;+ cj;];+ cs';n+, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;'
ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf k/fdŪf r]j gá r k/fdf;f. ck/fdŪf wƙf g jųƑf _
k/fdf;f r]j k/fdŪf rfltlk, k/fdŪf r]j gá r k/fdf;fltlk.
1523= std] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf k/fdŪfĠ rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, ƀ]
bádgƧ;xutlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf k/fdŪf.
1524= std] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf ck/fdŪfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _
Od] wƙf k/fdf;ljƍo'ųf ck/fdŪf. k/fdf;f r k/fdf;;ƕo'ųf r wƙf g jųƑf _ k/fdf;ljƍo'ųf k/fdŪfltlk,
k/fdf;ljƍo'ųf ck/fdŪfltlk.

dxƃ/b's+þ
1525= std] wƙf ;f/ƙ)fĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+ _ Od]
wƙf ;f/ƙ)f.
1526= std] wƙf cgf/ƙ)fĠ ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf cgf/ƙ)f.
1527= std] wƙf lrųfĠ rŋ'ljţf)+, ;átljţf)+, #fgljţf)+, lhƢfljţf)+, sĕoljţf)+, dgáwft', dgáljţf)wft'
_ Od] wƙf lrųf.
1528= std] wƙf gá lrųfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá lrųf.
1529= std] wƙf r]tl;sĕĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf r]tl;sĕ.
1530= std] wƙf cr]tl;sĕĠ lrųť, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf cr]tl;sĕ.
1531= std] wƙf lrų;ƕo'ųfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf lrų;ƕo'ųf.
1532= std] wƙf lrųljƍo'ųfĠ ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf lrųljƍo'ųf. lrų+ g jųƑ+ _ lrų]g ;ƕo'ųlƃlk,
lrų]g ljƍo'ųlƃlk.
1533= std] wƙf lrų;+;ŪfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf lrų;+;Ūf.
1534= std] wƙf lrųlj;+;ŪfĠ ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf lrųlj;+;Ūf. lrų+ g jųƑ+ _ lrų]g ;+;Ūlƃlk,
lrų]g lj;+;Ūlƃlk.

114
1535= std] wƙf lrų;d'ŪfgfĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, sĕoljţlų, jrLljţlų, o+ jf kgţlƕ clŴ
¿k+ lrųh+ lrųx]t's+þ lrų;d'Ūfg+ _ ¿kfotg+ ;Źfotg+ uƈfotg+ /;fotg+ mþáŪƑfotg+ cfsĕ;wft' cfkáwft' ¿kƧ nx'tf
¿kƧ d'b'tf ¿kƧ sƙţtf ¿kƧ pkroá ¿kƧ ;ƃlt sańLsĕ/á cfxf/á _ Od] wƙf lrų;d'Ūfgf.
1536= std] wƙf gá lrų;d'ŪfgfĠ lrųť, cj;];ť ¿k+, lgƑfgť _ Od] wƙf gá lrų;d'Ūfgf.
1537= std] wƙf lrų;xe'gáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, sĕoljţlų, jrLljţlų _ Od] wƙf
lrų;xe'gá.
1538= std] wƙf gá lrų;xe'gáĠ lrųť, cj;];ť ¿k+, lgƑfgť _ Od] wƙf gá lrų;xe'gá.
1539= std] wƙf lrųfg'kl/jlųgáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá, sĕoljţlų, jrLljţlų _ Od] wƙf
lrųfg'kl/jlųgá.
1540= std] wƙf gá lrųfg'kl/jlųgáĠ lrųť, cj;];ť ¿k+, lgƑfgť _ Od] wƙf gá lrųfg'kl/jlųgá.
1541= std] wƙf lrų;+;Ū;d'ŪfgfĠ j]bgfŋƈá ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf lrų;+;Ū;d'Ūfgf.
1542= std] wƙf gá lrų;+;Ū;d'ŪfgfĠ lrųť, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá lrų;+;Ū;d'Ūfgf.
1543= std] wƙf lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf
lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gá.
1544= std] wƙf gá lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gáĠ lrųť, ¿kť lgƑfgť _ Od] wƙf gá
lrų;+;Ū;d'Ūfg;xe'gá.
1545= std] wƙf lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgáĠ j]bgfŋƈá, ;ţfŋƈá, ;řf/ŋƈá _ Od] wƙf
lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgá.
1546= std] wƙf gá lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgáĠ lrųť, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá
lrų;+;Ū;d'Ūfgfg'kl/jlųgá.
1547= std] wƙf cŢlųsĕĠ rŋĕotg+»k]0 dgfotg+ _ Od] wƙf cŢlųsĕ.
1548= std] wƙf aflx/fĠ ¿kfotg+»k]0 wƙfotg+ _ Od] wƙf aflx/f.
1549= std] wƙf pkfbfĠ rŋĕotg+»k]0 sańLsĕ/á cfxf/á _ Od] wƙf pkfbf.
1550= std] wƙf gá pkfbfĠ rt";' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+,
rųf/á r dxfe"tf, lgƑfgť _ Od] wƙf gá pkfbf.
1551= std] wƙf pkflbŰfĠ tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, oť ¿k+ sƙƧ stųf _ Od] wƙf pkflbŰf.
1552= std] wƙf cg'kflbŰfĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, oť ¿k+ g sƙƧ stųf,
rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf cg'kflbŰf.

pkfbfg±uëfŞs+þ
1553= std] wƙf pkfbfgfĠ rųfl/ pkfbfgflg _ sĕd'kfbfg+ lbŪ‡kfbfg+, ;LnƑt'kfbfg+, cųjfb'kfbfg+.
sĕd'kfbfg+ cŪ;' náe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. lbŪ‡kfbfgť ;LnƑt'kfbfgť cųjfb'kfbfgť rt";' lblŪut;ƕo'ų];'
lrų'ƍfb];' pƍşlƃ _ Od] wƙf pkfbfgf.
1554= std] wƙf gá pkfbfgfĠ &k]ŷf pkfbfg] cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá pkfbfgf.
1555= std] wƙf pkfbflgofĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+,
;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf pkfbflgof.
1556= std] wƙf cg'kfbflgofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf
cg'kfbflgof.
1557= std] wƙf pkfbfg;ƕo'ųfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, rųf/á
lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, PŴ'ƍƉ+ náe+ &k]ŷf _ Od] wƙf pkfbfg;ƕo'ųf.
1558= std] wƙf pkfbfgljƍo'ųfĠ rt";' lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍƉá náeá, ƀ]

115
bádgƧ;xutlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf pkfbfgljƍo'ųf.
1559= std] wƙf pkfbfgf r]j pkfbflgof rĠ tfg]j pkfbfgflg pkfbfgf r]j pkfbflgof r.
1560= std] wƙf pkfbflgof r]j gá r pkfbfgfĠ &k]ŷf pkfbfg] cj;];+ cs';n+, tL;' e"dL;' s';n+, tL;'
e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf pkfbflgof r]j gá r pkfbfgf cg'kfbflgof wƙf g
jųƑf _ pkfbfgf r]j pkfbflgof rfltlk, pkfbflgof r]j gá r pkfbfgfltlk.
1561= std] wƙf pkfbfgf r]j pkfbfg;ƕo'ųf rĠ oŴ lblŪ r náeá r Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf pkfbfgf
r]j pkfbfg;ƕo'ųf r.
1562= std] wƙf pkfbfg;ƕo'ųf r]j gá r pkfbfgfĠ cŪ náe;xutlrų'ƍfbf, PŴ'ƍƉ] pkfbfg] &k]ŷf _ Od]
wƙf pkfbfg;ƕo'ųf r]j gá r pkfbfgf. pkfbfgljƍo'ųf wƙf g jųƑf _ pkfbfgf r]j pkfbfg;ƕo'ųf rfltlk,
pkfbfg;ƕo'ųf r]j gá r pkfbfgfltlk.
1563= std] wƙf pkfbfgljƍo'ųf pkfbflgofĠ rt";' lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍƉá náeá, ƀ]
bádgƧ;xutlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf pkfbfgljƍo'ųf pkfbflgof.
1564= std] wƙf pkfbfgljƍo'ųf cg'kfbflgofĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _
Od] wƙf pkfbfgljƍo'ųf cg'kfbflgof. pkfbfg;ƕo'ųf wƙf g jųƑf _ pkfbfgljƍo'ųf pkfbflgofltlk,
pkfbfgljƍo'ųf cg'kfbflgofltlk.

lsn];±uëfŞs+þ
1565= std] wƙf lsn];fĠ b; lsn];jŴ"lg _ náeá, bá;á, dáxá, dfgá, lblŪ, ljlrlsŞf, lyg+, pźŝ+,
clxl/s+þ, cgáųƍ+. náeá cŪ;' náe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. bá;á ƀL;' bádgƧ;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. dáxá
;Ƒfs';n];' pƍşlt. dfgá rt";' lblŪutljƍo'ųnáe;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. lblŪ rt";' lblŪut;ƕo'ų];' lrų'ƍfb];'
pƍşlt. ljlrlsŞf ljlrlsŞf;xut];' lrų'ƍfb];' pƍşlt. lyg+ ;;řfl/s]þ;' cs';n];' pƍşlt. pźŝť clxl/sť
cgáųƍť ;Ƒfs';n];' pƍşlƃ _ Od] wƙf lsn];f.
1566= std] wƙf gá lsn];fĠ &k]ŷf lsn];] cj;];+ cs';n+, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf gá lsn];f.
1567= std] wƙf ;+lsn]l;sĕĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+ ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf ;+lsn]l;sĕ.
1568= std] wƙf c;+lsn]l;sĕĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf
c;+lsn]l;sĕ.
1569= std] wƙf ;+lslnŪfĠ ƀfb; cs';nlrų'ƍfbf _ Od] wƙf ;+lslnŪf.
1570= std] wƙf c;+lslnŪfĠ rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť,
lgƑfgť _ Od] wƙf c;+lslnŪf.
1571= std] wƙf lsn];;ƕo'ųfĠ ƀfb; cs';nlrų'ƍfbf _ Od] wƙf lsn];;ƕo'ųf.
1572= std] wƙf lsn];ljƍo'ųfĠ rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť,
lgƑfgť _ Od] wƙf lsn];ljƍo'ųf.
1573= std] wƙf lsn];f r]j ;+lsn]l;sĕ rĠ t]j lsn];f lsn];f r]j ;+lsn]l;sĕ r.
1574= std] wƙf ;+lsn]l;sĕ r]j gá r lsn];fĠ &k]ŷf lsn];] cj;];+ cs';n+, tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;'
ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf ;+lsn]l;sĕ r]j gá r lsn];f. c;+lsn]l;sĕ wƙf g jųƑf _
lsn];f r]j ;+lsn]l;sĕ rfltlk, ;+lsn]l;sĕ r]j gá r lsn];fltlk.
1575= std] wƙf lsn];f r]j ;+lslnŪf rĠ t]j lsn];f lsn];f r]j ;+lslnŪf r.
1576= std] wƙf ;+lslnŪf r]j gá r lsn];fĠ &k]ŷf lsn];] cj;];+ cs';n+ _ Od] wƙf ;+lslnŪf r]j gá r
lsn];f c;+lslnŪf wƙf g jųƑf _ lsn];f r]j ;+lslnŪf rfltlk, ;+lslnŪf r]j gá r lsn];fltlk.
1577= std] wƙf lsn];f r]j lsn];;ƕo'ųf rĠ oŴ ƀ] toá lsn];f Pstá pƍşlƃ _ Od] wƙf lsn];f r]j

116
lsn];;ƕo'ųf r.
1578= std] wƙf lsn];;ƕo'ųf r]j gá r lsn];fĠ &k]ŷf lsn];] cj;];+ cs';n+ _ Od] wƙf lsn];;ƕo'ųf r]j
gá r lsn];f. lsn];ljƍo'ųf wƙf g jųƑf _ lsn];f r]j lsn];;ƕo'ųf rfltlk, lsn];;ƕo'ųf r]j gá r lsn];fltlk.
1579= std] wƙf lsn];ljƍo'ųf ;+lsn]l;sĕĠ tL;' e"dL;' s';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+,
;Ƒť ¿k+ _ Od] wƙf lsn];ljƍo'ųf ;+lsn]l;sĕ.
1580= std] wƙf lsn];ljƍo'ųf c;+lsn]l;sĕĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od]
wƙf lsn];ljƍo'ųf c;+lsn]l;sĕ. lsn];;ƕo'ųf wƙf g jųƑf _ lsn];ljƍo'ųf ;+lsn]l;sĕltlk, lsn];ljƍo'ųf
c;+lsn]l;sĕltlk.

lklŪb's+þ
1581= std] wƙf bƧg]g kxftƑfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá _ Od] wƙf
bƧg]g kxftƑf. rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of bƧg]g
kxftƑf, l;of g bƧg]g kxftƑf.
1582= std] wƙf g bƧg]g kxftƑfĠ pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;'
e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g bƧg]g kxftƑf.
1583= std] wƙf efjgfo kxftƑfĠ pźŝ;xutá lrų'ƍfbá _ Od] wƙf efjgfo kxftƑf. rųf/á
lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of efjgfo kxftƑf, l;of g efjgfo
kxftƑf.
1584= std] wƙf g efjgfo kxftƑfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, rt";'
e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs],ĕ tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g efjgfo kxftƑf.
1585= std] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá, PŴ'ƍƉ+
dáx+ &k]ŷf _ Od] wƙf bƧg]g kxftƑx]t'sĕ. rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od]
wƙf l;of bƧg]g kxftƑx]t'sĕ, l;of g bƧg]g kxftƑx]t'sĕ.
1586= std] wƙf g bƧg]g kxftƑx]t'sĕĠ ljlrlsŞf;xutá dáxá, pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, rt";' e"dL;' s';n+,
rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g bƧg]g kxftƑx]t'sĕ.
1587= std] wƙf efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, PŴ'ƍƉ+ dáx+ &k]ŷf _ Od] wƙf efjgfo
kxftƑx]t'sĕ. rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of efjgfo
kxftƑx]t'sĕ, l;of g efjgfo kxftƑx]t'sĕ.
1588= std] wƙf g efjgfo kxftƑx]t'sĕĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá,
pźŝ;xutá dáxá, rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g
efjgfo kxftƑx]t'sĕ.
1589= std] wƙf ;ljtŊĕĠ sĕdfjr/s';n+, cs';n+, sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá Psĕb; lrų'ƍfbf, cs';nƧ
ljkfstá ƀ], lsl/otá Psĕb;, ¿kfjr/+ k&d+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r nás'ų/+ k&d+ ´fg+ s';ntá r
ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ ljtŊ+þ &k]ŷf _ Od] wƙf ;ljtŊĕ.
1590= std] wƙf cljtŊĕĠ ƀ]kťljţf)flg, ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rųf/á
c¿kfjr/f s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, ljtŊþá r, ¿kť, lgƑfgť
_ Od] wƙf cljtŊĕ.
1591= std] wƙf ;ljrf/fĠ sĕdfjr/s';n+ cs';n+, sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá Psĕb; lrų'ƍfbf, cs';nƧ
ljkfstá ƀ] lsl/otá Psĕb;, ¿kfjr/Pssb'sŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/Pssb'sŢĕgf s';ntá r
ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ ljrf/+ &k]ŷf _ Od] wƙf ;ljrf/f.
1592= std] wƙf cljrf/fĠ ƀ]kťljţf)flg, ¿kfjr/ltsltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rųf/á
cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/ltsltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, ljrf/á r, ¿kť, lgƑfgť _
Od] wƙf cljrf/f.
1593= std] wƙf ;ƍLltsĕĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á ;ádgƧ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá rųf/á, sĕdfjr/s';nƧ
ljkfstá kť, lsl/otá kť, ¿kfjr/b'sltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/b'sltsŢĕgf s';ntá r
ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ kLƸt &k]ŷf _ Od] wƙf ;ƍLltsĕ.

117
1594= std] wƙf cƍLltsĕĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á pk]ŋĕ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá cŪ, sĕdfjr/s';nƧ
ljkfstá Psĕb;, cs';nƧ ljkfstá ;ų, lsl/otá %, ¿kfjr/b'sb'sŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rųf/á
cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/b'sb'sŢĕgf s';ntá r ljkfstá r kLlt r, ¿kť, lgƑfgť _ Od]
wƙf cƍLltsĕ.
1595= std] wƙf kLlt;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á ;ádgƧ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá rųf/á,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá kť, lsl/otá kť, ¿kfjr/b'sltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r,
nás'ų/b'sltsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ kLƸt &k]ŷf _ Od] wƙf kLlt;xutf.
1596= std] wƙf g kLlt;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á pk]ŋĕ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá cŪ,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá Psĕb;, cs';nƧ ljkfstá ;ų, lsl/otá %, ¿kfjr/b'sb'sŢĕgf s';ntá r ljkfstá r
lsl/otá r, rųf/á cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/b'sb'sŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, kLlt r,
¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g kLlt;xutf.
1597= std] wƙf ;'v;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á ;ádgƧ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá rųf/á,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá %, lsl/otá kť, ¿kfjr/ltsrt'ŊŢþ ĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r
nás'ų/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ ;'v+ &k]ŷf _ Od] wƙf ;'v;xutf.
1598= std] wƙf g ;'v;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á pk]ŋĕ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá cŪ,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá b;, cs';nƧ ljkfstá ;ų, lsl/otá %, ¿kfjr/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r
lsl/otá r, rųf/á cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r nás'ų/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r, ;'vť, ¿kť,
lgƑfgť _ Od] wƙf g ;'v;xutf.
1599= std] wƙf pk]ŋĕ;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á pk]ŋĕ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá %, sĕdfjr/s';nƧ
ljkfstá b;, cs';nƧ ljkfstá %, lsl/otá % ¿kfjr/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, rųf/á
cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r, nás'ų/+ rt'Ŵ+ ´fg+ s';ntá r ljkfstá r, PŴ'ƍƉ+ pk]ŋ+ &k]ŷf _ Od] wƙf
pk]ŋĕ;xutf.
1600= std] wƙf g pk]ŋĕ;xutfĠ sĕdfjr/s';ntá rųf/á ;ádgƧ;xutlrų'ƍfbf, cs';ntá %,
sĕdfjr/s';nƧ ljkfstá %, cs';nƧ ljkfstá Ps]ĕ, lsl/otá kť, ¿kfjr/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r
lsl/otá r, nás'ų/ltsrt'ŊþŢĕgf s';ntá r ljkfstá r, pk]ŋĕ r, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf g pk]ŋĕ;xutf.
1601= std] wƙf sĕdfjr/fĠ sĕdfjr/s';n+, cs';n+, ;Ƒá sĕdfjr/Ƨ ljkfs]ĕ, sĕdfjr/lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf sĕdfjr/f.
1602= std] wƙf g sĕdfjr/fĠ ¿kfjr/f c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf _ Od] wƙf g sĕdfjr/f.
1603= std] wƙf ¿kfjr/fĠ ¿kfjr/rt'ŊþkťsŢĕgf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r _ Od] wƙf
¿kfjr/f.
1604= std] wƙf g ¿kfjr/fĠ sĕdfjr/f, c¿kfjr/f, ckl/ofkƉf _ Od] wƙf g ¿kfjr/f.
1605= std] wƙf c¿kfjr/fĠ rųf/á cf?ƍf s';ntá r ljkfstá r lsl/otá r _ Od] wƙf c¿kfjr/f.
1606= std] wƙf g c¿kfjr/fĠ sĕdfjr/f, ¿kfjr/f, ckl/ofkƉf _ Od] wƙf g c¿kfjr/f.
1607= std] wƙf kl/ofkƉfĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf kl/ofkƉf.
1608= std] wƙf ckl/ofkƉfĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf
ckl/ofkƉf.
1609= std] wƙf lgƜflgsĕĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od] wƙf lgƜflgsĕ.
1610= std] wƙf clgƜflgsĕĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+,
¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf clgƜflgsĕ.
1611= std] wƙf lgotfĠ rųf/á lblŪut;ƕo'ųlrų'ƍfbf, ƀ] bádgƧ;xutlrų'ƍfbf _ Od] wƙf l;of lgotf
l;of clgotf. rųf/á dƮf ckl/ofkƉf _ Od] wƙf lgotf.
1612= std] wƙf clgotfĠ rųf/á lblŪutljƍo'ųnáe;xutlrų'ƍfbf, ljlrlsŞf;xutá lrų'ƍfbá,
pźŝ;xutá lrų'ƍfbá, tL;' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť _ Od] wƙf
clgotf.

118
1613= std] wƙf ;pų/fĠ tL;' e"dL;' s';n+, cs';n+, tL;' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ;Ƒť
¿k+ _ Od] wƙf ;pų/f.
1614= std] wƙf cg'ų/fĠ rųf/á dƮf ckl/ofkƉf, rųfl/ r ;fdţmþnflg, lgƑfgť _ Od] wƙf cg'ų/f.
1615= std] wƙf ;/)fĠ ƀfb; cs';nlrų'ƍfbf _ Od] wƙf ;/)f.
1616= std] wƙf c/)fĠ rt";' e"dL;' s';n+, rt";' e"dL;' ljkfs]ĕ, tL;' e"dL;' lsl/ofƓfst+, ¿kť, lgƑfgť
_ Od] wƙf c/)f.

cŴ'źf/á lglŪtá.

wƙ;ś)Lks/)+ lglŪt+.

119
120