You are on page 1of 1

Gamit ang kaniyang kaalaman ito ay madali para sa Rizal na ilipat ang kanyang mg

a ideya sa pamamagitan ng kanyang tinta sa kanyang papel. His mother is the one
who discovered this talent in writing poems and as he grow, his abilities in wri
ting evolved into a great writing. Ang kanyang ina ay ang isa na natuklasan na i
to na talino sa pagsulat ng mga tula at habang lumalaki siya, kanyang kakayahan
sa pagsulat nagbago sa isang malaking pagsulat. He is a historian an example of
his work is his Annotation of Sucesos de Las Islas Filipina. Siya ay isang istor
yador ng isang halimbawa ng kanyang trabaho ay ang kanyang Annotation ng Sucesos
de Las Islas Filipina. He is a columnist where he wrote different articles like
the, The Filipino Farmers, his first article in the La Solidaridad. Siya ay isa
ng tagapamahala kung saan siya wrote ibang artikulo na tulad ng, Ang Filipino Fa
rmers, ang kanyang unang artikulo sa La Solidaridad. He is a great author, his N
oli Me Tangere and El Filibusterismo brought a great impact for the Filipinos. S
iya ay isang dakilang akda, ang kaniyang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay
nagdala ng isang malaking epekto para sa mga Pilipino. Did Rizal take the measu
re of how much of an impact his book would have? Ang ginawa ni Rizal kumuha ang
sukatan kung gaano karami ng isang epekto ang kanyang libro ay may? He foresees
that it would make such a deep impression on his country. Siya foresees na ito a
y gumawa ng tulad ng isang malalim impression sa kanyang bansa. We believe he di
d not. Kami ay naniniwala na siya ay hindi. He knew, of course, that it did some
thing . He was guided by a higher objective than writing a literary work for amu
sement, but we do not doubt that he never imagined, after giving the Noli the fi
nal flourish from his pen, that his novel would move his country's spirit, and p
repare it for a major revolution. Alam niya, siyempre, na ito ay isang bagay. Si
ya ay guided sa pamamagitan ng isang mas mataas na layunin sa pagsulat ng isang
pampanitikan trabaho para sa dibersiyon, ngunit hindi namin agam na siya ay hind
i kailanman imagined, pagkatapos ng pagbibigay sa Noli ang pangwakas na umunlad
mula sa kanyang panulat, na ang kanyang mga nobela Gusto ilipat espiritu ang kan
yang bansa, at ihahanda sa isang malaking rebolusyon.