You are on page 1of 50

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010

BẢNG GIÁ LINH KIỆN


ĐG
LINH KIỆN ĐẶC TÍNH x 1000
BH

(1-1) Mainboard MOTHERBOARD INTEL - Socket 775 (gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng

Tặng Cáp Nguồn SaTa


Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/ 1066 - 2x DDR2 800 (DC), S/P PIV 3.6 Ghz, VGA,
MOTHERBOARD INTEL
M 61.0 Sound 06 Channel & LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, 8x USB 2.0, ATA 100, 4 SATA 1,229 36T
BLKDG41RQ
150,
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/ 1066 - 2x DDR2 800 (DC), S/P PIV 3.6 Ghz, VGA,
MOTHERBOARD INTEL
M 63.0 Sound 06 Channel & LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, 8x USB 2.0, ATA 100, SATA 1,269 36T
BOXDG41RQ
150,
MOTHERBOARD INTEL Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/ 1066 - 2x DDR3 1066/800 (DC), VGA, Sound 6 Channel
M 62.0 1,249 36T
BLKDG41WV & LAN 1G Onboard, 1x PCI-Ex(16x), 4x SATA II, 1x PCI-Ex (1x), 2x PCI, 8x USB.
MOTHERBOARD INTEL Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/ 1066 - 2x DDR3 1066/800 (DC), VGA, Sound 6 Channel
M 64.0 1,289 36T
BOXDG41WV & LAN 1G Onboard, 1x PCI-Ex(16x), 4x SATA II, 1x PCI-Ex (1x), 2x PCI, 8x USB.
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/ 1066 - 2x DDR3 1066/ 800 (DC), S/P PIV 3.6 Ghz, VGA,
M 59.0 MOTHERBOARD INTEL BLKDG41BI Sound 06 Channel & LAN 10/ 100 Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, 8x USB 2.0, ATA 100, 4 1,188 36T
SATA 150,
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN
M 66.0 MOTHERBOARD INTEL BLKDG41TY 1,329 36T
1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667
MOTHERBOARD INTEL Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN
M 69.0 1,390 36T
BOXDG41TY 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667
Chipset INTEL Q35/ICH9DO, S/P FSB: 1333Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA, Sound 08 Channel & LAN 1G
M 124.0 MOTHERBOARD INTEL DQ35MPE Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, USB 2.0, ATA 100, 6 SATA II Raid (0,1,5,10), TPM onboard, 4 DDR2 2,497 36T
667/800.
Chipset INTEL B43/ICH10, S/P FSB: 1333 - 2 DDR2 1066/ 800(DC), VGA onboard, Sound 6 CH &
M 81.0 MOTHERBOARD INTEL BLKDB43LD LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 x PCI, 10 x USB 2.0, 5x SATA II, 1x Esata, 1 x PCI- 1,631 36T
Ex(1x), s/p DVI/ D-Sub
Chipset INTEL G43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA onboard, Sound 10 Channel & LAN 1G
M 91.0 MOTHERBOARD INTEL DG43GT Onboard, 16X PCI EXPRESS, 1 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 4x SATA II, 2 x PCI-Ex(1x), 4 1,833 36T
DDR2 800, 2 x IEEE 1394a,s/p DVI/HDMI 1080p,Viiv
Chipset INTEL G43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA onboard, Sound 10 Channel & LAN 1G
MOTHERBOARD INTEL DG43GT-
M 94.0 Onboard, 16X PCI EXPRESS, 1 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 4x SATA II, 2 x PCI-Ex(1x), 4 1,893 36T
BOX
DDR2 800, 2 x IEEE 1394a,s/p DVI/HDMI 1080p,Viiv
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, 4x DDR3 1333(DC), Sound 10 Channel & LAN
MOTHERBOARD INTEL
M 85.0 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 4 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 5x SATA II, 2x PCI-Ex 1X, 1,712 36T
BLKDP43BFL
ATX form
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, 4x DDR3 1333(DC), Sound 10 Channel & LAN
MOTHERBOARD INTEL
M 88.0 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 4 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 5x SATA II, 2x PCI-Ex 1X, 1,772 36T
BOXDP43BFL
ATX form
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, 4x DDR3 1333(DC), Sound 10 Channel & LAN
M 96.0 MOTHERBOARD INTEL BLKDP43BF 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 4 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 5x SATA II, 1x eSATA (II), 2x PCI-Ex 1X, 1,933 36T
2x IEEE
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, 4x DDR3 1333(DC), Sound 10 Channel & LAN
M 99.0 MOTHERBOARD INTEL BOXDP43BF 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 4 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 5x SATA II, 1x eSATA (II), 2x PCI-Ex 1X, 1,994 36T
2x IEEE
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 114.0 MOTHERBOARD INTEL DP43TF Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3x PCI, 12x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI-Ex 1X, 4 DDR2 667/800, 2,296 36T
2 x IEEE
Chipset INTEL G45/ICH10R, S/P FSB: 1333/1066Mhz, 4x DDR2 800/ 667, VGA GMA 4500HD (S/p
M 115.0 MOTHERBOARD INTEL BOXDG45ID DVI & HDMI) - Sound 8 CH - LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 1x PCI, 12 x USB, 5 SATA II 2,316 36T
Raid ( 0,1,5,10), 1 x eSATA, 2 x PCI-Ex 1X, 2 x IEEE 1394a, S/p TPM-vPRO-AMT.

(1-2) Mainboard MOTHERBOARD INTEL - Socket 1156 (gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng

Tặng Cáp Nguồn SaTa


Intel H55 Express LGA 1156, s/p Intel Core i7 - i5 - i3 Processor Extreme 2x DDR3-2000/ 1600/ 1333
M 91.0 MOTHERBOARD INTEL BLKDH55PJ (DC) S/p IntelXMP & Turbo Boots Technology, Multi VGA S/p D-Sub, DVI, 1x PCI Express(16x) 2.0, 1,833 36T
2x PCI-E (1x), 1 PCI, 4x SATA (II), Gigabit Lan, Sound 8CH (HD), 12x USB
Intel H55 Express LGA 1156, s/p Intel Core i7 - i5 - i3 Processor Extreme 2x DDR3-2000/ 1600/ 1333
M 94.0 MOTHERBOARD INTEL BOXDH55PJ (DC) S/p IntelXMP & Turbo Boots Technology, Multi VGA S/p D-Sub, DVI, 1x PCI Express(16x) 2.0, 1,893 36T
2x PCI-E (1x), 1 PCI, 4x SATA (II), Gigabit Lan, Sound 8CH (HD), 12x USB
Intel P55 Express LGA 1156 s/p intel i5 + i3 , 4 DDR3 1333/1066 ,s/p Intel Turbo Boost
MOTHERBOARD INTEL DP55WB
M 117.0 Technology,14 USB , 6 sata 2 , Raid (0,1,5,10) , 1 x PCI Ex (16x) 2.0 , 2 x PCI Ex (1x) , 1 x PCI , Intel 2,356 36T
BOX
gigabit lan , Sound 8CH (HD) , 2x IEEE 1394a
Intel DH55HC Express Chipset, ICH10R, CPU FSB 1600/1333/1066 Mhz, s/p Intel Core i7 - i5 - i3
M 105.0 MOTHERBOARD INTEL BLKDH55TC (FCPA -1156),Dual-channel 4x DDR3-1333Mhz (16G Max), VGA+ DVI+ HDMI onboard, 1x PCI 2,115 36T
Express16x 2.0, 2x PCI-E 1x, 1 PCI, Gigabit Lan, Audio 7.1 Sorround (8 channel audio), RAID 0, 1, 5,
Intel DH55HC Express Chipset, ICH10R, CPU FSB 1600/1333/1066 Mhz, s/p Intel Core i7 - i5 - i3
MOTHERBOARD INTEL DH55TC
M 108.0 (FCPA -1156),Dual-channel 4x DDR3-1333Mhz (16G Max), VGA+ DVI+ HDMI onboard, 1x PCI 2,175 36T
BOX
Express16x 2.0, 2x PCI-E 1x, 1 PCI, Gigabit Lan, Audio 7.1 Sorround (8 channel audio), RAID 0, 1, 5,
Intel DH55HC Express Chipset, ICH10R, CPU FSB 1600/1333/1066 Mhz, s/p Intel Core i7 - i5 - i3
MOTHERBOARD INTEL
M 108.0 (FCPA -1156),Dual-channel 4x DDR3-1333Mhz (16G Max), VGA+ DVI+ HDMI onboard, 1x PCI 2,175 36T
BLKDH55HC
Express16x 2.0, 2x PCI-E 1x, 1 PCI, Gigabit Lan, Sound (8 channel audio), RAID 0, 1, 5, 10, 12 USB
Intel DH55HC Express Chipset, ICH10R, CPU FSB 1600/1333/1066 Mhz, s/p Intel Core i7 - i5 - i3
MOTHERBOARD INTEL DH55HC
M 110.0 (FCPA -1156),Dual-channel 4x DDR3-1333Mhz (16G Max), VGA+ DVI+ HDMI onboard, 1x PCI 2,215 36T
BOX
Express16x 2.0, 2x PCI-E 1x, 1 PCI, Gigabit Lan, Sound (8 channel audio), RAID 0, 1, 5, 10, 12 USB

www.hoanlong.com.vn Trang 5 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Intel P55 Express LGA 1156 s/p intel i5 + i3 , 4 DDR3 1600/1333/1066 ,s/p Intel Turbo Boost
MOTHERBOARD INTEL DP55WG Technology,14 USB, 6 sata 2 , Raid (0,1,5,10) , 1 x PCI Ex (16x) 2.0 , 1 x PCI EX (8x) , 1 x PCI Ex
M 167.0 3,363 36T
BOX (4x) , 2 x PCI Ex (1x), 2 x PCI , Intel gigabit lan , Sound 10CH (HD) , 2x IEEE 1394a , Intel Dolby
control center - A media board with a Tuoch of Express
Intel H57 Express LGA 1156 s/p intel i7 + i5 + i3 , 4 DDR3 1333/1066 ,s/p Intel XMP & Turbo Boost
MOTHERBOARD INTEL Technology,Technology - Multi-Vga s/p D-sub, DVI , HDMI , 5 sata 2 , Raid (0,1,5,10) & matrix , 1 x
M 122.0 2,457 36T
BLKDH57DD eSata 2 , 1 x PCI Ex (16x) 2.0 , 1 x PCI , 2 x PCI Ex (1x), Intel gigabit lan , Sound 10CH (HD) , IEEE
1394a , 14 USB support Dolby control center
Intel H57 Express LGA 1156 s/p intel i7 + i5 + i3 , 4 DDR3 1333/1066 ,s/p Intel XMP & Turbo Boost
MOTHERBOARD INTEL DH57DD Technology,Technology - Multi-Vga s/p D-sub, DVI , HDMI , 5 sata 2 , Raid (0,1,5,10) & matrix , 1 x
M 125.0 2,518 36T
BOX eSata 2 , 1 x PCI Ex (16x) 2.0 , 1 x PCI , 2 x PCI Ex (1x), Intel gigabit lan , Sound 10CH (HD) , IEEE
1394a , 14 USB support Dolby control center

(1-3) Mainboard MSI - Socket 775 (gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipse Intel P31/ICH7 FSB 1333/1066/800, Dual 4 x DDR2 800/667MHZ , 1PCI-E x16, 2PCI, 1 IDE133, 4
M 55.0 MSI - P31 Neo-F SATAII, Lan 10/100, Sound 8ch. 8 USB, Form ATX, BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm 1,108 36T
ngoài.
Chipse Intel G31 / ICH7. Dual Ch 2x DDR2 667-800, 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 1PCI-E Gen1, 2PCI, 1 IDE, 4 SATA,
M 52.0 MSI - G31TM - P21 1,047 36T
4 USB 2.0, Lan gigabit, Sound 7ch, 1 DVI, M_ATX Form Factor,

Chipse Intel G41 / ICH7. Dual Ch 2x DDR3 800-1066-1333(OC), 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 1PCI-E Gen1, 1PCI, 1
M 67.0 MSI - G41M - P25 1,349 36T
IDE, 4 SATA, 4 USB 2.0, Lan gigabit, Sound 6ch, 1 DVI, M_ATX Form Factor,

Chipse Intel G41 / ICH7. Dual Ch 2x DDR3 800-1066-1333(OC), 1PCI-E x16, 1PCI-E x1, 1PCI-E Gen1, 1PCI, 1
M 77.0 MSI - G41M - P34 1,551 36T
IDE, 4 SATA, 4 USB 2.0, Lan gigabit, Sound 7.1ch, 1 HDMI, M_ATX Form Factor,
Chipse Intel P43 / ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 2PCIx1, 3PCI
M 77.0 MSI - P43 Neo - F COM2, LPT, 1 IDE133, 6 SATA. Lan gigabit. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point. Live updates. 1,551 36T
Dual Corecell. MSI Dual Core Center. DOT. TPM
Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 2PCI-Ex1, 3PCI
COM2, LPT, 1 IDE133, 6 SATA. Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point. Rapidboost
M 94.0 MSI - P45 Neo - F 1,893 36T
OC Jumper. OC Jumper gives MSI mainboard more tolerance to achieve OC limit. Make overclocking easier for
end-users. TPM
Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 1PCI-Ex1, 4PCI COM2,
M 113.0 MSI - P45 Neo 3- FR LPT, 1 IDE133, 8 SATA (raid 0,1,5,10). Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point: All 2,276 36T
solid capacitprs. All shielde choike. 2 Phase Power. OC Jumber. TPM
Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066-1200MHZ (16GB), 2PCI-E x16, 2PCI-Ex1,
M 123.0 MSI - P45 Neo 2- FR 2PCI COM2, 1 IDE133, 8 SATA (raid 0,1,5,10). Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. 2*1394 PORT. Form 2,477 36T
ATX Selling point: Dr.MOS, All shielde choike. 2 Phase Power. OC Jumber. TPM
Chipse Intel G33/ICH9 FSB 1333/1066/800/533. Dual DDR2 800/667MHZ , VGA onboard up to 256Mb, 1PCI-E
M 121.0 MSI - G33M - FI x16, 2PCI, 1 IDE133, 4 SATAII, Lan 1GB, Sound 7.1ch. 10 USB. 1 IEEE 1394, Suport Core Quad, Core 2 2,437 36T
Extreme, Core 2 Duo

(1-4) Mainboard MSI - Socket 1156 (gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Intel H55 Express LGA 1156, s/p Intel Core i7 - i5 - i3, 4x DDR3 1006/1333/1600*/1800*/2000*/2133*
M 109.0 MSI - H55M - P33 (OC), 1x PCI-E (16x), 1x PCI-E Gen2, 2x PCI-E (1x), 6x SATA (II), 6x USB 2.0, Sound 8ch, Lan 1Gb, 2,195 36T
1x DVI, M_ATX Form Factor.
Intel H55 Express LGA 1156, s/p Intel Core i7 - i5 - i3, 4x DDR3 1006/1333/1600*/1800*/2000*/2133*
M 119.0 MSI - H55M - E33 (OC), 1x PCI-E (16x), 1x PCI-E Gen2, 2x PCI-E (1x), 2 PCI, 1 IDE, 6x SATA (II), 6x USB 2.0, Sound 2,397 36T
8ch, Lan 1Gb, 1x HDMI, 1x DVI, M_ATX Form Factor.
Intel H55 Express LGA 1156, s/p Intel Core i7 - i5 - i3, 4x DDR3 1006/1333/1600*/1800*/2000*/2133*
M 152.0 MSI - H55 - GD65 (OC), 2x PCI-E (16x), 1x PCI-E Gen2, 2x PCI-E (1x), 2 PCI, 1 IDE, 7x SATA (II), 1x eSata, 1x IEEE 3,061 36T
1394, 6x USB 2.0, Sound 8ch, Lan 1Gb, 1x HDMI, 1x DVI, ATX Form Factor.
Intel P55 Express LGA 1156, s/p Intel Core i7 - i5 - i3, 4x DDR3 1006/1333/1600*/1800*/2000*/2133*
M 220.0 MSI - P55A - GD65 (OC), 2x PCI-E (16x), 1x PCI-E Gen2, 2x PCI-E (1x), 2 PCI, 1 IDE, 2x Sata3, 7x SATA (II), 1x eSata, 4,431 36T
1x IEEE 1394, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, Sound 8ch, Lan 1Gb, ATX Form Factor.

(1-5) Mainboard FOXCONN Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

Tặng Cáp Nguồn SaTa


Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1066Mhz, 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 8ch & LAN 100Mb Onboard,
M 40.6 FOXCONN G31MV 818 36T
2 DDR2-667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 1 PCI, 6 USB 2.0

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 2 DDR2-800/667/533, PCI - Ex 16, Sound 6ch & LAN
M 44.1 FOXCONN G41 MX-F 890 36T
1Gb Onboard, 1ATA, 2 PCI, 2x SATAII, 8 USB 2.0

Chipset INTEL H55, S/P Core i7, i5, i3, Socket 1156, Dual channel DDR3 1333/ 1066 x2 DIMMs Max 8GB, 2 x
FOXCONN H55MXV
M 89.1 PCI, 1 x PCIe2.0x16, 1 x PCIex4, 6 x SATAII, Sound 5.1 channel HAD, Lan 10/100/1000, 6 x USB 2.0, 1 x IrDA 1,800 36T
Socket LGA 1156
header, 1x LPT, VGA , DVI onboard.
Chipset INTEL H55, S/P Core i7, i5, i3, Socket 1156, Dual channel DDR3 1333/ 1066 x2, 2 x PCI, 1 x
FOXCONN H55MXV - LE
M 89.1 PCIe2.0x16, 1 x PCIe x1, 4 x SATAII, Sound 6.1 ch, Lan 10/100/1000, 8x USB 2.0, 1 x Parallel,., 1x Serial, VGA , 1,800 36T
Socket LGA 1156
DVI onboard.
(1-6) Mainboard ASUS - Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31/ ICH7 , S/P FSB: 1600 (O.C)/ 1333/1066/800GHz, 2x DDR2-1066/800/667 (DC), 1x PCI-
M 43.0 ASUS - P5KPL-AM SE Ex ( 16x), 1x ATA 100 + 2x SATA II, 1 x PCI, 1x PCI-Ex (1x), 8USB 2.0, VGA GMA 3100 (MAX 256MB) - 866 36T
Sound 8CH- LAN Onboard. Selling Points: O.C Prof

www.hoanlong.com.vn Trang 6 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 2x DDR3 - 1066/800(D.C), VGA Onboard GMA 4500, 1
M 64.0 ASUS – P5G41T - M LX2/ GB 1,289 36T
x PCIe (16x), 2x PCIe (1x), 1x PCI, 1x ATA 100, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 6CH, Gigabit Lan, 8 x USB.
Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066 Mhz, 2x DDR3 - 1333,2x DDR2 1066/800, VGA Onboard GMA
M 58.0 ASUS – P5G41C - M LX 4500 (Max 1024 MB), 1 x PCIe (16x), 1x PCIe (1x), 2x PCI, 1x ATA 100, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 8CH, Lan 1,168 36T
Onboard 1Gb, Turbo Key,100% Conductive Polymer Capacitors, Anti Surge , Express Gate
Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 2x DDR3 - 1066/800/677(D.C), VGA Onboard GMA
M 53.0 ASUS – P5G41T - M LX 4500, 1 x PCIe (16x), 1x PCIe (1x), 2x PCI, 1x ATA 100, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 6CH, Lan Onboard 1Gb, 1,067 36T
Turbo Key
Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 2x DDR3 1333, 1 x PCIe (16x), 1 x PCIe (1x), 2x PCI,
M 67.0 ASUS – P5G41T - M 1x ATA 100, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 8CH, Lan Onboard 1Gb, VGA onboard GMA 4500 S/p D-Sub, HDMI, 1,349 36T
100% Conductive Polymer Capacitors, Turbo Key, Anti Surge, Express Gate.
Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 2x DDR3 1333, 1 x PCIe (16x), 1 x PCIe (1x), 2x PCI,
M 70.0 ASUS – P5G41T - M / USB3 1x ATA 100, 4x SATA (II), 6x USB (2.0), 2x USB (3.0) Sound 8CH, Lan Onboard 1Gb, VGA onboard GMA 4500 1,410 36T
S/p D-Sub, HDMI, 100% Conductive Polymer Capacitors, Turbo Key, Anti Surge, Express Gate.
Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 4x DDR3 1066/ 1333/.../ 800, 1 x PCIe (16x), 2 x PCIe
M 63.0 ASUS – P5P41TD (1x), 3x PCI, 1x ATA 133, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 8CH, Lan Onboard 1Gb, Selling Points: EPU-4 Engine, 1,269 36T
Express Gate
Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 2x DDR3 - 1333 + 2 x DDR2 1066/800, 1 x PCIe (16x),
M 65.0 ASUS – P5P41C 2x PCIe (1x), 3x PCI, 1x ATA 100, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 8CH, Lan Onboard 1Gb, 1x Parallel, 100% Solid 1,309 36T
Capasitor, Selling Points: EPU-4 Engine, Express Gate, Turbo Key, Stack Cool 3.
Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1600(O.C)/ 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR3-1066/1333/../800, 1xPCIe (16x),
M 81.0 ASUS P5P43TD 1x ATA (133), 6x SATA II, Sound 8-CH (HD) ALC887, 2x PCIe (1x), 3x PCI 32 bit, Gigabit Lan (1GB), 1,631 36T
12x USB 2.0, Turbo Key Selling Points: EPU-4 Engine: Express Gate: 100
Chipset intel P43/ICH10R - FSB 1600 (O.C) /1333/1066/800GHz, 4x DDR3-1066/800/667 (D.C), 1 x PCI - Ex
M 81.0 ASUS P5G43T-M PRO (16x), 1 ATA 133, 6x SATA II S/p Raid (0,1,5,10), 2 x PCI-Ex (1x), 3 x PCI, 8ch Sound + LAN Gigabit 1,631 36T
Onboard,Vga on board, 12x USB, 1LPT, 1Com, HDMI : EPU-6 Engine; Express Gate, 8-Phase Power design.
Chipset intel P43/ICH10R - FSB 1600 (O.C) /1333/1066GHz, 4x DDR3-1066/800/667, 1x PCI-E (16x), 1 ATA
M 85.0 ASUS P5QLD-PRO 133, 6x SATA II, 2x PCI-E (1x), 3x PCI, 8ch Sound + LAN Gigabit, 12x USB, EPU- Engine, Express Gate. 100% 1,712 36T
Japan-made…
Chipset intel P43/ ICH10R - FSB 1600(O.C)/1333/1066GHz, 4x DDR3 - 1600/1333/../800, 1x PCIe (16x), 1x
ASUS P5P43TD PRO
M 117.0 ATA 133, 6x SATA II (Raid 0,1,5,10), 1 x eSATA II, 2x PCIe (1x), 3x PCI 32bit, Sound 8CH (HD), Gigabit LAN, 2,356 36T
<GREEN> IEEE 1394
12 x USB, 2 x IEEE 1394 Selling Points: EP
Chipset intel Q45/ICH10DO - FSB 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR2-800/667, s/p Intel FMA 1xPCIe (16x), VGA
M 101.0 ASUS P5Q - VM DO Onboard GMA X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D, 1x ATA (133), 6x SATA II, RAID (0, 1, 0+1,5), Sound 6- 2,034 36T
CH, Intel Gigabit Lan, 3x PCI, 10x USB 2.0, 100% Polymer Capacitor-5
Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRIII -1200/1066/800 (D.C), 2 x PCI-Ex
ASUS P5 Q3 EPU-6
(16x) 2.0, CrossFire (8x+8x), 1 ATA 133, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x SATA II ( Drive Xpert Technology), 3 x
M 164.0 Engine, Express Gate-Dual Bios 3- PCI-Ex (1x), 2 x PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a, EPU-6 Engine, E-Gate SSD, 8-
3,303 36T
Ways CrossFire, Drive Xpert phase Power Design, Precision Tweaker 2, Al Link.
Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800Mhz, 4 x DDRII-1200/1066/800 (DC), 3 x PCI-Ex (16x) 2.0
ASUS P5Q DELUXE
CrossFire (8x+8x)/triple (8x-8x-4x), 1x ATA 133, 6 x SATA II Raid (0,1, 5,10), 1 x eSATA, 2 x SATA (Drive Xpert
M 213.0 Express Gate SSD, 3-Way 4,290 36T
Technology), 2 x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, Sound 8CH ( AD200B) & Dual Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x IEEE139.
CrossFire EPU-6 Engine, E-Gate SSD, 16 Phase Power Design, Precision Tweaker 2, Al Link

(1-7) Mainboard ASUS - Socket 1156 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

Tặng Cáp Nguồn SaTa


intel H55 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C)
M 108.0 ASUS P7H55D - M PRO Sp intel XMP & Turbo Technology Multi-VGA S/p D-Sub, DVI, HDMI, 1xPCIe (16x), 1x PCIe(1x), 2x 2,175 36T
PCI, 1x ATA133, 6x SATA(II), Gigabit Lan, Sound 8CH (HD), 12 USB.
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C)
Sp intel XMP & Turbo Technology, 2xPCIe (16x) 2.0 Sp ATI Quad GPU CrossFireX, 2x PCIe(1x), 3x
M 129.0 ASUS P7P55D LE 2,598 36T
PCI, 1x ATA133, 6x SATA(3.0) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, Gigabit LAN, Sound 8CH
(HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB
intel Q57 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C)
Sp intel XMP & Turbo Technology, 1xPCIe (16x) 2.0, 1x PCIe (1x), 2x PCI, 1x ATA133, 6x SATA(II)
M 116.0 ASUS P7Q57 - M DO 2,336 36T
Raid (0,1,5,10), Gigabit LAN, Sound 6CH (HD), Multi VGA, D-sub, HDMI, DVI onboard, 14x USB S/p
Asus EPU, Intel vPro system - 100% Solid Capacitors
intel H55 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C)
M 101.0 ASUS P7H55 - M Sp intel XMP & Turbo Technology Multi-VGA S/p D-Sub, HDMI, 1xPCIe (16x), 2x PCIe(1x), 1x PCI, 1x 2,034 36T
ATA133, 6x SATA(II), Gigabit Lan, Sound 8CH (HD), 12 USB.
intel H55 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2200/2133/../1066
(D.C) Sp intel XMP & Turbo Boost Technology, VGA S/p D-Sub, DVI, HDMI, 1xPCIe (16x), 2x
M 120.0 ASUS P7H55 - M/ USB3 2,417 36T
PCIe(1x), 1x PCI, 2x SATA (6Gb/s), 6x SATA (3Gb/s), Gigabit Lan, Sound 8CH , 2 USB (3.0), 10 USB
(2.0).
intel H55 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C)
Sp intel XMP & Turbo Technology Multi-VGA S/p D-Sub, HDMI, 1xPCIe (16x), 2x PCIe(1x), 2x PCI, 1x
M 119.0 ASUS P7H55D - M EVO 2,397 36T
ATA133, 6x SATA(3.0), 1x eSATA (3.0), Gigabit Lan, Sound 8CH (HD), 10 USB, 2x IEEE 1934a, 2x
USB P55
intel 3.0 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel XMP &
Turbo Technology, 2xPCIe (16x) 2.0 Sp ATI Quad GPU CrossFireX, 1x ATA133, 2x SATA (6.0) Gb/s, 6x SATA
M 161.0 ASUS P7P55D - E 3,243 36T
3.0, 1x eSATA 3.0, 3x PCIe (1x), 2x PCI, Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x USB 3.0, 14x USB 2.0, 2x IEEE
1934a, True 12+2
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x ATA133, 7x
M 123.0 ASUS P7P55D PRO 2,477 36T
SATA(II) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE
1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack Cool 3- TurboV- CrashFree BIOS 3

www.hoanlong.com.vn Trang 7 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp
intel XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU
CrossFire, 1x ATA133, 1x eSATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 2x SATA(II) Driver Xpert, 2x PCIe
M 206.0 ASUS P7P55D Deluxe 4,149 36T
(1x), 2x PCI, Dual Gigabit LAN, Sound 10CH (HD), 2x IEEE 1934a, True 16+3 Phases Power design -
Xtreme Design, Asus O.C Profile- Driver Xpert- MemOK! - tack Cool 3- TurboV EVO W Remote-
CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel XMP &
Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x ATA133, 1x
M 211.0 ASUS P7P55D EVO SATA(II), 6x SATA(3.0) Raid (0,1,5,10), 2x eSATA(II) Driver Xpert, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Dual Gigabit LAN, Sound 4,250 36T
8CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack Cool 3- TurboV-
CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i7 + i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C)
Sp intel XMP & Turbo Technology, 2xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU
ASUS SABERTOOTH 55i
M 234.0 CrossFire, 1x ATA133, 1x eSATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 2x SATA(II) Driver Xpert, 3x PCIe 4,713 36T
ULTIMATE FORCE
(1x), 2x PCI, Dual Gigabit LAN, Sound 10CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB - True 14+2 Phases
Power design - Xtreme Design
(1-8) Mainboard ASUS - Socket 1366 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R -Bus 6.4GT/s intel Quick
Path Interconnect (soket 1366), 6x Dual DDRIII-2000/1600/1866/.../1066 (Tripple channel) S/p
(Extreme Memory Profile), 3 x PCI-Ex (16x) S/p ATI CrossFire, 1 ATA 133, 6x SATAII (Raid
M 257.0 ASUS P6T SE 5,176 36T
0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a,
Seling Piont: TurboV, True 16+2 Phases power design, EPU-6, PRECISION Tweaker 2, Express
Gate SSD, 100% all Conductive Polymer capacitors.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - Bus 6.4GT/s (QPI) intel Quick Path
Interconnect , 6 x DDRIII-1866/1600/1333 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory Profile), 3 x PCI-Ex (16x) S/p
ASUS SABERTOOTH X58 ULTIMATE
M 280.0 3 way Nvidia SLI & ATI CrossFire, 6 x sata (3.0gb/s), (Raid 0,1,5,10) , 2 sata (6gb/s) s/p EZ backup & super 5,639 36T
FORCE
speed , 1xPCIe (1x) ,1 x PCI , 2 X eSata (3.0GB/s) , gigabit lan , Sound 8CH , 12 x USB 2.0, 2x 1394a, 2x USB
3.0 , true 10 + 2 Phase power, Heatsink Coating Tech , E.S.P , TUF Capacitors , TUF Chokes ,TUF MOSFETS.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - Bus 6.4GT/s (QPI) intel Quick Path
Interconnect , 6 x DDRIII-2000/1866/18.../1600 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory Profile), 3 x PCI-Ex (16x)
S/p 3 way Nvidia SLI & ATI CrossFire, 6 x sata (3.0gb/s) with (Raid 0,1,5,10) , 2 sata (6gb/s) s/p EZ backup &
M 285.0 ASUS P6X58D-E 5,740 36T
super speed , 1xPCIe (1x) ,2 x PCI , gigabit lan , Sound 8CH (DST + BD audio) , 8x USB 2.0, 2x 1394a, 2x USB
3.0 , true 16 + 2 Phase power, TurboV, EPU-6, PRECISION Tweaker 2, SFS , Express Gate SSD, Stack Cool 3+
,MemOk.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick
Path Interconnect (soket 1366), 6 x DDRIII-2000/1866/1600 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory
ASUS P6T DELUXE V2
M 281.0 Profile), 3 x PCI-Ex (16x) S/p Nvidia SLI & ATI CrossFire, 2 x SAS Raid (0,1), 1x ATA 133, 6x 5,659 36T
S/p SLI & CrossFire
SATAII (Raid 0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-E(4x), 2 x PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 12x
USB, 2x 1394a, Seling Piont: TurboV, True 16+2 Phases power,EPU-6, Express Gate SSD, all
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - Bus 6.4GT/s (QPI) intel Quick Path
Interconnect , 6x DDRIII 2000/1866/18.../1600 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory Profile), 3x PCI-E (16x)
M 351.0 ASUS P6X58D (Premium) S/p 3 way Nvidia SLI & ATI CrossFire, 6x sataII (Raid 0,1,5,10) , 2 sata (6gb/s), 1x PCIe (1x), 2 x PCI , Lan 1Gb , 7,069 36T
Sound 8CH (DST + BD audio), 8x USB 2.0, 2x 1394a, 2x USB 3.0 , true 16 + 2 Phase power, TurboV, Express
Gate SSD
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick
Path Interconnect (soket 1366), 6 x DDRIII-2200/2133/18../1600 (Tripple channel) S/p (Extreme
Memory Profile), 4 x PCI-Ex (16x) S/p 3Ways Nvidia SLI & ATI CrossFire, 1x ATA (3G), 1x eSATA,
M 423.0 ASUS RAMPACE III EXTREME 8,519 36T
6x SATAII (Raid 0,1,5,10) , 2x SATA (6G), 1 x PCI-E(4x), 1 x PCI, Sound 8CH, Gigabit LAN, 9x
USB(2.0), 2x USB (3.0), 2x 1394a, Bluetooth, all Japan-made Polymer Capacitors, Turbo V, EPU-6,
Express Gate SSD, iROG, 8 + 9 Phase Digital Power, Extreme Engine Digi, Extreme Tweaker, Vol

(1-9) Mainboard GIGABYTE SOCKET 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA, Sound 6ch
M 50.5 GIGABYTE GA-G31M-ES2C & LAN 10/100 Onboard, 2 DDR2-667/800, PATA, 4 SATA2, 2 PCI, 8 USB 2.0, 1LPT, 1Com . 1,017 36T
Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA, Sound 8ch&
M 49.5 GIGABYTE GA-G31M-ES2L LAN 1G Onboard, 2 DDR2 - 667/800, PATA, 4 SATA2, PCI-Ex1, 8 USB 2.0 . Easy Energy Saver, 997 36T
Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 2x DDR3 (OC)/ 1066MHz support up to 4GB,
M 55.0 GIGABYTE GA-G41MT-ES2L VGA GMA X4500, 1x PCI-E x16, Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 4 SATA II, 1 IDE, 1x FDD, 1x PCI- 1,108 36T
E x1, 2x PCI, 8 USB 2.0, 1LPT, 1Com, Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 2x DDR2 1066(OC)/800/667(DC), 2x DDR3
M 58.0 GIGABYTE GA-G41M_COMBO 1333(OC)/ 1066(DC), 1x PCI-E x16, Sound 6ch & LAN 1G & VGA Onboard, 4 SATA II, 1 PATA, 1x 1,168 36T
PCI-E x1, 2x PCI, 8 USB 2.0, Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 2x DDR2 800/667, 1x PCI-E x16, Sound 8ch
M 65.0 GIGABYTE GA-P41-ES3G & LAN 1G Onboard, 4 SATA II, 1 IDE, 1x FDD, 3x PCI-E x1, 3x PCI, 8 USB 2.0, Easy Energy 1,309 36T
Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz , 2 DDR3 1333/1066 , UPTO 4GB , 16X PCI
GIGABYTE GA-P41T-D3
EXPRESS, Sound 8ch & LAN 10/100/1000 Onboard, 8 USB 2.0 , 4 SATA2, IDE , FDD , 3 PCI
M 69.0 Tặng Keyboard Gigabyte (Đến 1,390 36T
EXPRESS X 1 , 3PCI SLOTS , dual bios , 100% Japnanese Solid Capacitors , Easy Energy Saver ,
10/11)
on/off charge cho Iphone , Ipod Touch , Ipad
Chipset INTEL G41/ICH7,S/P FSB 1333/1066/800Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, PCI EXPRESS 16X, Sound 8ch &
M 72.0 GIGABYTE GA-EP41- UD3L LAN 1G Onboard, 4 DDR2 800/667, 4 SATA II, 1 IDE, 1 FDD, 3PCI-Ex1, 8 USB2.0. Ultra durable 3,,Dual 1,450 36T
Bios,100% tụ rắn
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600(OC)/ 1333MHz, 4DDR3-1066/1333/1066MHz up to 8GB,
M 84.0 GIGABYTE GA-P43T-ES3G 1x PCI EXPRESS x16, Sound 8ch & LAN 1G,, 6 SATA II, PATA, 1PCI-Ex1, 5 PCI, 1LPT, 1Com , 1,692 36T
12 USB 2.0.Utra Durable2 , Dual Bios, Solidcapacitor for CPU VRM. Easy Energy Saver

www.hoanlong.com.vn Trang 8 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600(OC)/ 1333MHz, 4DDR3-1066/1333/1066MHz up to 8GB,
M 73.0 GIGABYTE GA-EP41T-UD3L 1x PCI EXPRESS x16, Sound 8ch & LAN 1G,, 6 SATA II, PATA, 1PCI-Ex1, 5 PCI, 12 USB 1,470 36T
2.0.Utra Durable2 , Dual Bios, Solidcapacitor for CPU VRM. Easy Energy Saver
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P 775, Bus 1600(OC)/1333/1066/800, PCI Exp 16x, 2PCI, 4PCI- Ex1, IDE, 6Sata II,
M 87.0 GIGABYTE GA-EP43T-S3L 1,752 36T
FDD, 4x DDR3 - 1600(OC)/1333/800/667, Sound (8CH) + Lan 1GB, 12USB 2.0, DES, UltraDurable3, Dual Bios
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P 775, Bus 1600(OC)/1333/1066/800, PCI Exp 16x, 2PCI, 3PCI- Ex1, PATA, 6Sata
M 104.0 GIGABYTE GA-EP43T-USB3 2,095 36T
II, FDD, 4x DDR3 - 1600(OC)/1333/800/667, Sound (8CH) + Lan 1GB, 12USB 2.0, DES, UltraDurable3, Dual Bios
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz(OC), S/P 3.8Ghz, ,16X PCI EXPRESS 2.0, Sound
M 92.0 GIGABYTE GA-EP43T - UD3L 8ch & LAN 1G Onboard, 4 DDR3 1066/1333 MHz, 6 SATA II, 1IDE, 1FDD, 4x PCI Expressx1, 2 1,853 36T
PCI slots, 12 USB 2.0, Ultra durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn

(1-10) Mainboard GIGABYTE SOCKET 1156 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

Tặng Cáp Nguồn SaTa


Chipset INTEL H55, 2 DDR3 1666 (OC)/1333/1066 Mhz , UPTO 16gb , D-Sub (phải sd với CPU có
tích hợp chip đồ họa) , PCI - E X 16 slot V2.0 , Sound 8ch & LAN 10/100/1000 Onboard, 12 USB
M 90.0 GIGABYTE GA H55M - S2 1,813 36T
2.0 , 6 SATA2 , 1 PCI EXPRESS X 1 , 2 PCI SLOTS , dual bios , on/off charge cho Iphone , Ipod
Touch , Ipad
Chipset INTEL H55, 2 DDR3 1666 (OC)/1333/1066 Mhz , UPTO 16gb , D-Sub , DVI , HDMI ( các
giao tiếp này phải sd với CPU có tích hợp chip đồ họa) , 2 PCI - E X 16 slot V2.0 (16x , 4x) support
M 95.0 GIGABYTE GA H55M - D2H ATi CrossFireX , Sound 8ch & LAN 10/100/1000 Onboard, 12 USB 2.0 , 2 IEEE 1394a port (1 trên 1,913 36T
Back Panel) , 5 SATA2 , 1 eSata 2 , 1 FDD , 1 IDE , 2 PCI SLOTS , dual bios , 100% Japanese solid
capacitors , Dynamic Energy Saver 2 , Smart 6 Technology
Chipset Intel H55, S/P Intel Core i3, i5, 4xDDR3 2133 (OC) 1600/1333/1066/800 MHz, 2x PCI-E x16, Ati
M 108.0 GIGABYTE GA H55M - UD2H Crossfire (16x, 4x), Sound 8CH, LAN 1GB, 12x USB 2.0, 5x SATA2 , 1eSata, Vga Multi, 1 FDD, 1 IDE, 2 PCI, Dual 2,175 36T
Bios, Ultra Durable3, 100% Solid Capactors, DES.
Chipset INTEL H55, 4 DDR3 1666 (OC)/1333/1066 Mhz , UPTO 16gb , D-Sub , DVI , HDMI ,
Displayport ( các giao tiếp này phải sd với CPU có tích hợp chip đồ họa) , 2 PCI - E X 16 slot V2.0
M 121.0 GIGABYTE GA H55M - USB3 (16x , 4x) support ATi CrossFireX , Sound 8ch & LAN 10/100/1000 Onboard, 14 USB 2.0 , 2 USB 3.0 2,437 36T
, 2 IEEE 1394a port (1 trên Back Panel) , 1 eSata 2 , 2 Gsata2 support raid (0,1,Jbod) , 1 FDD , 1 IDE
, 2 PCI SLOTS , dual bios , Ultra Durable 3 , 100% Japanese solid capacitors , Dynamic Energy
Chipset INTEL H57, 4 DDR3 1666 (OC)/1333/1066 Mhz , UPTO 16gb , D-Sub , DVI , HDMI , Displayport ( các
giao tiếp này phải sd với CPU có tích hợp chip đồ họa) , 2 PCI - E X 16 slot V2.0 (16x , 4x) support ATi
M 144.0 GIGABYTE GA H57M - USB3 CrossFireX , Sound 8ch & LAN 10/100/1000 Onboard, 14 USB 2.0 , 2 USB 3.0 , 2 IEEE 1394a port (1 trên Back 2,900 36T
Panel) , 5 sata 2 , raid (0,1,5,10) , 1 eSata 2 , 2 Gsata2 support raid (0,1,Jbod) , 1 FDD , 1 IDE , 2 PCI SLOTS ,
dual bios , Ultra Durable 3 , 100% Japanese solid capacitors , Dynamic Energy Saver 2 , Smart 6 Technology
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel, 1x
PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 6x SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x
M 126.0 GIGABYTE GA P55-UD3L 2,538 36T
GSATA2 Raid (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x IDE, 1x PCI-Ex1, 4x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese
Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i3,i5,i7, 4x DDR3 2200/1600/1333 MHz, 1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16
(x4 Mode) , Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 2 USB 3.0 , 6x SATA2 , 2x GSATA2 Raid (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x
M 143.0 GIGABYTE GA P55-USB3L 2,880 36T
IDE, 1x PCI-Ex1, 3x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 3 USB Power , 100% Japanese Solid Capacitors , DES
,Smart 6 Technolog.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual
Channel, 1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 12x USB 2.0, 2x
M 196.0 GIGABYTE GA P55A-UD3P 3,947 36T
USB 3.0, 6x SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x SATA3 Support RAID (0), 1x
FDD, 1x IDE, 2x PCI-Ex1, 3x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
(1-11) Mainboard GIGABYTE - SOCKET 1366 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

Tặng Cáp Nguồn SaTa


Chipset Intel X58/IICH10R - QPI 4.8GT/s, 6.4GT/s, 6x Dual DDR III - 2200/1800/1600, 3x PCI-Ex 16x (16X, 16X,
4X), S/P ATI CrossFireX, 6 SATA II (RAID 0,1,5,10), 3 PCI-Ex 1x, 1 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN onboard,
M 258.0 GIGABYTE GA-X58 - USB3 5,196 36T
12 USB 2.0, 2 USB 3.0, Ez-share BIOS, Dynamic Energy Saver Advandced 2, Ultra Durable 3, Dual BISO, 100%
tụ rắn
Chipset Intel X58/IICH10R - QPI 6.4GT/s (Socket 1366), 6x Dual DDR III - 2000/1800/1600, 2x PCI-
Ex 16x (16X, 16X), S/P ATI CrossFire, 6 SATA II (RAID 0,1,5,10) + 1 GSATA RAID (0,1,JBOD), 1x
M 277.0 GIGABYTE GA-EX58A - UD3R 5,579 36T
PCI-Ex (4x), 2 PCI-Ex 1x, 2 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN onboard, 14 USB, 2x 1394a, Ex-
share BIOS, Dynamic Energy Saver Advandced, Ultra Durable 3, Dual BISO, 100% tụ rắn
Chipset intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s , 6x DDRIII-2200/1800/1600MHz up to 24GB with Dual/ 3
channel, 2 x PCI-Ex 16x (16X,16X) S/P ATI CrossFire, DUAL LAN 1G, 12 x USB 2.0 , 3x I EEE
M 411.0 GIGABYTE GA-EX58A-UD7 8,278 36T
1394A , 6SATAII RAID (0,1,5,10), 4xG SATAII SUPPORT RAID (O,1,JBOD), 2Ext-SATA (CABLE),
1PCI-Ex1, 1PCI-Ex4, 2PCI , DES6GEARS, ULTRA DURABLE 3, SILENT Pipe 2, dual BIOS, 100%
Chipset intel X58/ICH10R - QPI 4.8GT/s, 6.4GT/s , 6x DDRIII-2200/1800/1600MHz , 7 x PCI-Ex 16x
GIGABYTE GA-EX58A-UD9 S/P 2-Way/ 3-Way/ 4-Way Nvidia SLI/ ATI CrossFireX, Sound 8CH, DUAL LAN 1G, 12 x USB 2.0 , 2
M 712.0 14,340 36T
Tặng Fan Cooler Master V8 (Đến 30/11) x USB 3.0, 3x I EEE 1394A , 6SATAII RAID (0,1,5,10), 2x GSATA2 Sp RAID (O,1,JBOD), 2 x
GSATA3, 2x eSATA, 1FDD, 1 IDE, Dual BIOS, Ez-share BIOS, ULTRA DURABLE 3, dual BIOS,

(1-12) Mainboard ECS Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA, Sound 6 channel & LAN 10/100
M 41.0 ECS G31T-M7 Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 Slot PCI, 08 USB 2.0, 2 DDRII-800/667, 4 SATA II, 1PCIE 1X, 826 36T
LPT
Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA, Sound 6 channel & LAN 10/100
M 40.0 ECS G31T-M9 806 36T
Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 1 Slot PCI, 08 USB 2.0, DDRII-800/667, 4 SATA II
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P Core 2Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/
Celeron Dual Core - FSB 1333/1066/800MHz, Dual channel 2x DDR II-800/ 667 up to 8GB, 1x PCI
M 46.0 ECS G41T - M 926 36T
Express 16X, 2x PCI Express 1X, 1x PCI, SOUND Realtek 5.1, VGA Intel GMA X4500 up to 1G, LAN
10/100, 4x SATA II, 1x COM port, 8x USB 2.0, 1x SPDIF out header, 1x IDE, 1x Parallel.

www.hoanlong.com.vn Trang 9 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P Core 2Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/
Celeron Dual Core - FSB 1333/1066/800MHz, Dual channel 2x DDR3 -1066, 1x PCI Express 16X, 2x
M 45.0 ECS G41T - M6 906 36T
PCI Express 1X, 1x PCI, SOUND 6CH, VGA Intel GMA X4500 up to 1G, LAN 10/100, 1 ATA, 4x
SATA II, 8x USB 2.0, 1x IDE.
Chipset INTEL P43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, Sound 8 channel & LAN 1G
M 71.0 ECS P43T-A2 Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 3 PCI Exp 1x, 2 Slot PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667/533, 6 1,430 36T
SATA II, 1 IDE, 1 SPDIF out header.
Chipset INTEL G43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA Intel GMA X4500, Sound 8
M 81.0 ECS G43 T-M channel & LAN 1G Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 1 Slot PCI, 12 USB 2.0, 2 1,631 36T
DDRII-800/667/533, 6 SATA II, 1 IDE, 1 HDMI port, 1 SPDIF out header
Chipset INTEL G43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA Intel GMA X4500, Sound 8
M 81.0 ECS G43T-WM channel & LAN 1G Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 1 Slot PCI, 12 USB 2.0, 2 1,631 36T
DDRII-800/667/533, 6 SATA II, 1 IDE, 1 HDMI port, 1 SPDIF out header
Chipset INTEL G45 & ICH10R, S/P Core 2 Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1333/1066/800Mhz,
M 98.5 ECS G45T -M2 Dual 4X DDRII 1333/1066/800 up to 16G, VGA INTEL GMA X4500HD Sound 8 channel & LAN GIGA, 1,984 36T
1x PCI Express 16X, 1 x PCI Exp 1x, 2 x PCI, 6 SATA II 3.0Gb/s, 12 USB 2.0
Chipset INTEL P45 & ICH10R, S/P Core 2 Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1333/1066Mhz,Sound 6
M 96.5 ECS P45T -A2R channel & LAN gigabit Onboard, 1x PCI Express 16X, 3 PCI Exp 1 x, 2 x PCI, 12 USB 2.0, 4 1,944 36T
DDRII-800/667 up to 16G , 6 SATA II, 1 IDE, RAID 0,1,5,10
Chipset INTEL P45 & ICH10R, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, Sound 8 channel & LAN 1G
M 102.0 ECS P45T-A ( Black ) Onboard, 2 Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 2 Slot PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667/533, 6 2,054 36T
SATA II, 1 IDE, RAID 0,1,5,10, 1 X Esata, 1 IrDA for SIR header.
Chipset INTEL X48 & ICH9R, S/P Core 2Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1600/1333/1066/800Mhz,
Dual 4 X DDRIII 1600/1333/1066/800 upto 8G, Sound 8 channel & LAN DUAL GIGA, 2 x PCI
M 159.5 ECS X48T -A ( Black ) 3,212 36T
Express 16X, 2 x PCI Exp 1x, 2 x PCI, 6 SATA II , 1 pata, RAID 0,1,5,10, 1 x eATA , 12 USB 2.0,
1x IRDA for sir header
(1-13) Mainboard ECS Socket 1156 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Intel H55 Express Chipset, s/p Intel Core i7 - i5 - i3 ,Dual-channel 4x DDR3-1333/1066 upto 16Gb , 1x
M 82.0 ECS H55H - CM PCI Express 16x , 2x PCI-Express 1x, 1 PCI, Sound Realtek ALC662 (6 channel) , lan Intel 82578 1,651 36T
giga , 6 sata II ,12 USB 2.0 , 1 x LPT , 1 x VGA , HDMI .
Intel H55 Express Chipset, s/p Intel Core i7 - i5 - i3 ,Dual-channel 2x DDR3-1333/1066 upto 8Gb , 1x
M 84.0 ECS H55H - I PCI Express 16x , Sound Realtek ALC892 (8 channel) , lan giga , 4 sata II , 1 Esata, 10 USB 2.0 , 1,692 36T
HDMI, DVI, SPDIF
Intel P55 Express Chipset, s/p Intel Core i7 - i5 - i3 ,Dual-channel 4x DDR3-1333/1066 upto 16Gb , 1x
M 87.0 ECS P55H - A2 PCI Express 16x , 3 PCI Express 1X, 3 PCI, Sound Realtek ALC662 (6 channel) , lan giga , 6 sata II 1,752 36T
, 14 USB 2.0
(1-14) Mainboard BIOSTAR - J&W - Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB: 1600Mhz, 2_DDR2 667/ 800/ 4GB, PCI Express Port 16X,
M 40.0 BIOSTAR G31 M7 TE 806 36T
2_PCI, 1ATA 133, 4 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P FSB: 1333Mhz, 2_DDR3 1066/ 1333, PCI Express Port 16X,
M 49.0 BIOSTAR G41D3 987 36T
2_PCI, 1ATA 133, 4 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard

(1-15) Mainboard AMD - SOCKET AM2 / AM3 (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset GF6150 / nForce 430(Socket AM2+) Hyper Transport 1.0,CPU Upto phenom X4, 2 x DDR2
M 47.0 BIOSTAR MCP6P M2+ 800/ 4G, PCI EXpress16X, sound 6.1 & LAN giga. 4x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 947 36T
7x usb, VGA Onboard Share 512MB, D- Sub, 2 PCI
Chipset 785G /SB710, HT 5.2, 2x Dual DDR3 1333/ 8G, 1x PCI EXpress16X (2.0), sound 6.1 &
M 63.0 BIOSTAR TA 785_G3 Gigabit LAN, 1x ATA 133, 4x SATA 3Gb/s Raid, 8x USB 2.0, Integrated Graphics ATI 4200(DX10) 1,269 36T
,DVI/ D- Sub, 2PCI
Chipset AMD790GX, (Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 4 x DDR2 1066/16G,
M 106.0 BIOSTAR TA790GX128M 1xPCI EXpress16X (2.0),1xPCI-Ex1, sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 2,135 36T
133/100/66,Raid, 8x usb, VGA Onboard ATI3300 Share 512MB (DX10) ,DVI/ D- Sub.
Chipset NVIDIA GF6100 & Nforce430 (S/P AMD Phenom II processor socket am3) FSB Hyper
M 47.0 ECS MCP61M- M3 Transport 3.0 CPU Interface, 2x dual channel DDR3 1333/1066 up to 8Gb, 1 PCI -Express 16X, 1 947 36T
PCI-Ex1, Sound 6CH, VGA GF 6150SE, Lan 10/100, 4 SATA 3.0Gb/s, 1 com1 , 10 USB
Chipset 740/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper
M 47.0 ECS A740GM-M ( LAN 10 / 100 ) Transport 2000Mhz, VGA AMD 740G, Sound 6.1 & LAN 100, Onboard, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI- 947 36T
Ex1, 2 DDR2 667/ 800, 2PCI, 6 SATA2, SATAII Raid (0,1,10), 12 USB, 1LPT
Chipset 780/SB700 ( S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper
M 61.0 ECS A780GM-A ( Black ) Transport 3.0, VGA ATI HD3200, Sound 8.1 & LAN 1000, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI-Ex1, 4 1,229 36T
DDR2 667/ 800/1066, 2PCI, 5 SATA2, 1 SATAII Hot, 2 PATA, Raid (0,1,10), 12 USB.
Chip AMD 785G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II/ Socket AM2 / Phenom/ Athlon, FSB Hyper
M 63.0 ECS A785GM- M3 Transport 3.0, 2x Dual Channel DDR2 1066 up to 16GB, VGA ATI Radeon HD4200 Sound 6.1 & LAN 1,269 36T
Gigabit Onboard, 1x PCI EXpress16X, 1x PCI express 1X, 2x PCI, 6x sata, 8x USB, 1Com1
Chip AMD 785G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II/ Socket AM3, FSB Hyper Transport 3.0, 4x
M 60.0 ECS A785GM- M7 Dual Channel DDR3 1600/1333 up to 16GB, VGA ATI Radeon HD4200, Sound 6.1 & LAN Gigabit, 1x 1,208 36T
PCI EXpress16X, 1x PCI express 1X, 2x PCI, 6x sata 3.0Gb/s, 1 SPDIF, 1DVI, 10x USB, 1Com1
Chip AMD 785G SB710 CHIP S/P AMD Phenom II/ Socket AM2, FSB Hyper Transport CPU
interface.4 x Dual Channel DDR2 1066 up to 32GB, VGA ATI HD4200, Sound 8.1 & LAN Realtek
M 64.0 ECS A785GM - A 1,289 36T
RTL8111C Gigabit, 1x PCI EXpress16X, 2x PCI express 1X, 5x Sata 3.0, 12x USB, 1x Com1, 1x
HDMI, 1x SPDIF

www.hoanlong.com.vn Trang 10 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Chip AMD 785G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II/ Socket AM3, FSB Hyper Transport 3.0, 4x
M 72.0 ECS A785GM- AD3 Dual Channel DDR3 1600/1333 up to 16GB, VGA ATI Radeon HD4200, Sound 8ch & LAN Gigabit, 1x 1,450 36T
PCI EXpress16X, 2x PCI express 1X, 3x PCI, 5x sata 3.0Gb/s, 1 eSATA, 12x USB, DVI, 1 XVGA.
Chip AMD 880G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II/ Socket AM3, FSB Hyper Transport 3.0, 4x
Dual Channel DDR3 1600/1333/1066/800 up to 32GB, VGA ATI Radeon HD4250, Sound 8ch & LAN
M 75.0 ECS A880GM- AD3 1,511 36T
Gigabit, 1x PCI EXpress16X, 2x PCI express 1X, 3x PCI, 1 SPDIF, 5x sata 6.0Gb/s, 1 eSATA, 12x
USB, DVI, VGA Port
Chip AMD 890GX & AMD SB 850 S/P AMD Phenom II/ Socket AM3, FSB Hyper Transport 3.0, 4x
M 92.0 ECS IC890GXM- A Dual Channel DDR3 1333/1066 up to 32GB, VGA ATI Radeon HD4290, Sound 8ch & LAN Gigabit, 2x 1,853 36T
PCI EXpress16X, 2x PCI express 1X, 2x PCI, 5x sata 6.0Gb/s, 1 eSATA, 14x USB, DVI, VGA Port
AMD 890GX & SB850 Chip s/p AMD Phenom II Quad-Core , Tripple-Core processor (Sk AM3) , FSB
Hyper Transport 3.0 cpu interface , 4xDDR3 1333/1066 upto 32gb , 2 x Pci 16x , 2 x Pci express 1x , 2
M 122.0 ECS A890GXM-A 2,457 36T
x Pci , sound Realtek ALC892 8-CH , Ati Radeon HD4290 , lan Realtek 8111Dl gigabit , 5 x sata
6.0Gb/s , 1 x eSata , 14 USB , raid 0,1,5,10 , DVI , Vga Port
Chipset AMD 740G/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2), BUS2000, PCI-
M 64.5 GIGABYTE GA-MA74GM-S2H EX16, 1PCI, 2PCI Ex1, DUAL 2 x DDR2 800, PATA, 6SATA2 RAID (0,1,10,JBOD), VGA SOUND (8CH-3JACK) 1,299 36T
+ LAN 1G 12 USB2.0 VIRTUAL DUAL BIOSHDMI OPTICAL PORT ,. DUAL BIOS, Solidcapacitor for CPU VRM.
Chipset AMD 740G / SB710/2000 MT/s Socket AM2, 2x DDR2 1066/800/667MHz, VGA ATI 2100, D-Sub & DVI,
M 57.0 GIGABYTE GA MA74GM - S2 1PCIEx 16, Sound 8CH, Lan 1G, 12 USB 2.0, 4SATA2 Raid(0,1,10,JBOD), 1IDE, 1FDD, 1 PCI- E x1, 2PCI, Dual 1,148 36T
Bios.
Chipset AMD 740G / SB710/2000 MT/s Socket AM3, 2x DDR3 133/1066 MHz, VGA ATI 2100, D-Sub & DVI,
GIGABYTE GA MA74GMT - S2
M 58.0 1PCIEx 16, Sound 8CH, Lan 1G, 12 USB 2.0, 4SATA2 Raid(0,1,10,JBOD), 1IDE, 1FDD, 1 PCI- E x1, 2PCI, Dual 1,168 36T
( S/p AM3 )
Bios.
Chipset NVIDIA 720D / FSB500/2000 MT/s Socket AM2, 4x DDR2 1200/1066/800MHz, 1PCIEx 16, Sound 8CH,
M 78.0 GIGABYTE GA M720 - US3 Lan 1G, 12 USB 2.0, 3x IEEE 1394a, 6SATA2 Raid(0,1,10,JBOD), 1IDE, 1FDD, 2 PCI- E x1, 4PCI, Dual Bios, 1,571 36T
Ultra Durable 3.
Chipset AMD 770 / SB710, FSB5200 MT/s Socket AM3, 2x DDR3 1666/1333/1066 MHz, 1PCIEx 16, Sound
GIGABYTE GA 770T - D3L
M 87.0 8CH, Lan 1G, 12 USB 2.0, 6SATA2 Raid(0,1,0+1), 1IDE, 1FDD, 4 PCI- E x1, 2 PCI, Dual Bios, 100% Japanese 1,752 36T
( S/p AM3 )
Solid Capacitors.
Chipset AMD 770/ SB700 Socket AM2, Bus 5200/ 2000, 4x DDR2 1666(OC)/ 1333/1066MHz, 1PCIEx 16, Sound
M 86.0 GIGABYTE GA MA770 - UD3 1,732 36T
8CH, Lan 1G, 12USB 2.0, 3x IEEE 1394a, 6SATA2 Raid(0,1,10,JBOD), 1IDE, 1FDD, 4PCI- E x1, 2PCI, Dual Bios
Chipset AMD 890GX/ SB850 (S/P CPU AMD AM3), FSB 5200/2000MT/s, 4x DDR3 1066, VGA ATI
GIGABYTE GA 890GPA - UD3H HD 4290 (DirectX 10.1) with 128Mb DDR3 Sideport Memory, DVI & HDMI, 2x PCI-Ex16 (x16, x8),
M 164.0 3,303 36T
( S/p AM3 ) Sound 8ch, Lan 1G, 14 USB 2.0, 3x USB 3.0, 3x IEEE 1394, 6 SATAII Raid (0,1,5,10, JBOD), 2x
GSATA, 1IDE, 1FDD, 3PCI-E x1, 2PCI, Ultra Durable3, Hyper Transport 3.0, Dual Bios

(2-1) CPU INTEL Socket 775 (giá đã có VAT) (HÀNG CHÍNH HÃNG INTEL)

_Tặng phiếu cào intel khi CPU Core i3 - i5 - i7 (Đến 15/09/2010)


C 38.5 CELERON D430 (1.8 Ghz) 512K Bus 800 775 36T
C 48.5 CELERON E3300 (2.5 Ghz) 1MB Bus 800 977 36T
C 51.0 CELERON E3400 (2.6 Ghz) 1MB Bus 800 1,027 36T
C 64.0 INTEL E5200 (2.5Ghz) Duo Core 2MB Bus 800 1,289 36T
C 65.0 INTEL E5400 (2.7Ghz) Duo Core 2MB Bus 800 1,309 36T
C 67.0 INTEL E5500 (2.8Ghz) Duo Core 2MB Bus 800 1,349 36T
C 79.5 INTEL E6500 (2.93Ghz) Duo Core 2MB Bus 1066 1,601 36T
C 103.0 INTEL E6800 (3.33Ghz) Duo Core 2MB Bus 1066 2,074 36T
C 130.0 INTEL E7500 (2.93Ghz) Core2 Duo 3MB Bus 1066 2,618 36T
C 152.5 INTEL E7600 (3.06Ghz) Core2 Duo 3MB Bus 1066 3,071 36T
C 187.0 INTEL E8400 (3.0Ghz) Core2 Duo 6MB Bus 1333 3,766 36T
C 213.0 INTEL E8500 (3.16Ghz) Core2 Duo 6MB Bus 1333 4,290 36T
C 157.0 INTEL Q8300 (2.5 Ghz) Core2 Quad 4MB Bus 1333 3,162 36T
C 185.5 INTEL Q8400 (2.66 Ghz) Core2 Quad 4MB Bus 1333 3,736 36T
C 209.0 INTEL Q9400 (2.66Ghz) Core2 Quad 6MB Bus 1333 4,209 36T
C 101.0 INTEL Dual G6950 (2.8Ghz) 2 Cores 3MB SK1156 2 threads 2,034 36T
C 116.0 INTEL i3-530 (2.93 Ghz) 2 Cores 4MB SK1156 4 threads 2,336 36T
C 123.0 INTEL i3-540 (3.06 Ghz) 2 Cores 4MB SK1156 4 threads GPU 733Mhz 2,477 36T
C 133.0 INTEL i3-550 (3.2 Ghz) 2 Cores 4MB SK1156 2/4 threads GPU 733Mhz 2,679 36T
C 159.0 INTEL i3-560 (3.33 Ghz) 2 Cores 4MB SK1156 2/4 threads GPU 733Mhz 3,202 36T
C 193.0 INTEL i5-650 (3.2 Ghz) 2 Cores 4MB SK1156 4 threads 3,887 36T
C 218.0 INTEL i5-760 (2.8 Ghz) 4 Cores 8MB SK1156 4 threads 4,391 36T
C 223.0 INTEL i5-661 (3.3 Ghz) 2 Cores 4MB SK1156 4 threads 4,491 36T
C 243.0 INTEL i5-655 (3.2 Ghz) 2 Cores 4MB SK1156 2/4 threads 4,894 36T
C 319.0 INTEL i7-870 (2.93 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1156 8 threads 6,425 36T
C 319.0 INTEL i7-930 (2.8 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1366 8 threads 6,425 36T
C 326.0 INTEL i7-860 (2.8 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1156 8 threads 6,566 36T
C 378.0 INTEL i7-875 (2.93 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1366 4/8 threads 7,613 36T
C 640.0 INTEL i7-940 (2.93 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1366 8 threads 12,890 36T
C 324.0 INTEL i7-950 (3.06 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1366 8 threads 6,525 36T
C 934.0 INTEL i7-970 (3.2 Ghz) 6 Cores 12MB SK 1366 12 threads 18,811 36T
C 1118.0 INTEL i7-980X (3.33 Ghz) 6 Cores 12MB SK 1366 12 threads 22,517 36T
C 1123.0 INTEL i7-975 (3.33 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1366 8 threads 22,617 36T
C 295.0 INTEL SERVER E5410 (2.33GHz) SK 771 12MB cache Bus 1333 4 cores 4 threads 5,941 36T
C 295.0 INTEL SERVER E5504 (2.0GHz) SK 1366 4MB cache L3, QPI 4.8GT/s, 4 cores, 4 threads Không Fan 5,941 36T
(2-2) CPU AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

C 30.0 AMD SEMPRON 140 Socket AM3 2.7Ghz 1MB 45W 604 36T
C 56.5 AMD Athlon II X2 240 Socket AM3 2.8Ghz 65W 45nm
L2 2x1MB SOI 2MB 1,138 36T

www.hoanlong.com.vn Trang 11 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
C 60.5 AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 2.9Ghz 65W 45nm L2 2x1MB SOI 2MB 1,218 36T
C 64.5 AMD Athlon II X2 250 Socket AM3 3.0Ghz 65W 45nm L2 2x1MB SOI 2MB 1,299 36T
C 78.0 AMD Athlon II X3 440 Socket AM3 3.0Ghz 95W L2 3x512KB 1,571 36T
C 102.0 AMD Athlon II X4 630 Socket AM3 2.8Ghz 95W 45nm L2 4x512KB SOI 2MB 2,054 36T
C 106.0 AMD Athlon II X4 635 Socket AM3 2.9Ghz 95W L2 4x512KB 2,135 36T
C 117.0 AMD Phenom II X2 555 Socket AM3 3.2Ghz 80W L2 2x512KB L3: 6MB 2,356 36T
C 144.0 AMD Phenom II X4 925 Socket AM3 2.8Ghz L2 4x512KB L3 : 6MB 2,900 36T
C 165.0 Quad- Core Phenom II X4- 945 Socket AM3 3.0Ghz FSB: HyperTransportL2
3000
4x512KB, L3 : 6MB 3,323 36T
C 160.0 Quad- Core Phenom II X4- 955 Socket AM3 3.2Ghz FSB: HyperTransportL2
3200
4x512KB, L3 : 6MB 3,222 36T
C 180.0 Quad- Core Phenom II X4- 965 Socket AM3 3.4Ghz FSB: HyperTransportL2
3400
4x512KB, L3 : 6MB 3,625 36T
C 217.0 Phenom II X6 - 1055T Socket AM3 2.8Ghz 125w L2 6x512KB, L3 : 6MB 4,370 36T
C 316.0 Phenom II X6 - 1090T Socket AM3 3.2Ghz 125w L2 6x512KB, L3 : 6MB 6,364 36T
(3-1) HDD ( Ổ ĐĨA CỨNG ) (Gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng

H 37.0 160GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA Bảo hành trong 1h 745 12T
H 38.0 250GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 765 12T
H 44.0 500GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 886 12T
H 68.0 1TB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 1,370 12T
H 109.0 1.5TB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 2,195 12T
H 145.0 2TB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 2,920 12T
H 35.6 160GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 720 24T
H 36.6 250GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 740 24T
H 42.1 320GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 850 24T
H 44.3 500GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 895 24T
H 71.8 1TB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 1,450 24T
H 97.0 1.5TB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 1,960 24T
H 141.1 2TB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 2,850 24T
3.5'' SATA Caviar Blue - vận hành siêu êm , làm mát hiệu quả
H 35.6 160GB WESTERN SATA II (Blue) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu 720 12T
H 37.4 320GB WESTERN SATA II (Blue) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu 755 12T
H 43.6 500GB WESTERN SATA II (Blue) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Công nghệ Green Power - Tiết kiệm 40% 880 12T
H 95.0 1.5TB WESTERN SATA II (GREEN) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Công nghệ Green Power - Tiết kiệm 40% 1,920 12T
(3-2) HDD BOX USB EXTERNAL ( Ổ ĐĨA CỨNG RỜI ) (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

H 52.0 250GB Elements WESTERN 7200 rpm Box 2.5" 1,047 12T
H 65.0 320GB Elements WESTERN 5400rpm Box 2.5" 1,309 12T
H 82.5 500GB Elements WESTERN 5400rpm Box 2.5" 1,662 12T
H 89.1 1TB Elements WESTERN 5400rpm Box 3.5" 1,800 12T
H 118.5 1.5TB Elements WESTERN 7200rpm Box 3.5" 2,387 12T
H 156.5 2TB Elements WESTERN 7200rpm Box 3.5" 3,152 12T
(3-2.1) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Essential Smart WESTERN (Dòng cao cấp)
250GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết
H 59.4 1,200 12T
Smart WESTERN (Màu Đen) nối Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
320GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết
H 70.3 1,420 12T
Smart WESTERN (Màu Đen, Bạc, Đỏ, Xanh) nối Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
500GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết
H 97.5 1,970 12T
Smart WESTERN (Màu Đen, Bạc, Đỏ, Xanh) nối Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
(3-2.2) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Elite WESTERN
H 88.1 250GB Passport Elite WESTERN 5400rpm Box 2.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung lượng tr1,780 12T
(3-2.3) HDD BOX USB EXTERNAL SEAGATE
H 61.1 320GB SEAGATE Raptor Portable 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 1,235 36T
H 81.2 500GB SEAGATE Raptor Portable 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 1,640 36T
H 79.0 320GB SEAGATE FREEAGENT Go 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 1,591 36T
H 105.0 500GB SEAGATE FREEAGENT Go 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 2,115 36T
H 115.0 1TB SEAGATE FREEAGENT Go 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 2,316 36T
H 79.0 320GB SEAGATE FREEAGENT GO 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 1,591 36T
H 108.0 500GB SEAGATE FREEAGENT GO 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 2,175 36T
H 97.0 500GB SEAGATE FREEAGENT 7200rpm, Box 3.5" Mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy tính 1,954 36T
(3-2.4) HDD BOX USB EXTERNAL SAMSUNG
Chức năng Auto Backup, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống
H 56.5 250GB SAMSUNG G2 5400rpm Box 2.5" 1,138 12T
sốc
Chức năng Auto Backup, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống
H 70.0 320GB SAMSUNG G2 5400rpm Box 2.5" 1,410 12T
sốc
Chức năng Auto Backup, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống
H 74.5 320GB SAMSUNG S2 5400rpm Box 2.5" 1,500 12T
sốc
Chức năng Auto Backup, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống
H 84.1 500GB SAMSUNG G2 5400rpm Box 2.5" 1,699 12T
sốc
Chức năng Auto Backup, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống
H 89.1 500GB SAMSUNG S2 5400rpm Box 2.5" 1,800 12T
sốc năng Auto Backup, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống
Chức
H 98.0 640GB SAMSUNG G2 5400rpm Box 2.5" 1,974 12T
sốc
Chức năng Auto Backup, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống
H 98.5 640GB SAMSUNG S2 5400rpm Box 2.5" 1,984 12T
sốc
H 102.0 1TB SAMSUNG HD-DUO 10EB 5400rpm Box 3.5" Chức năng Auto Backup, chống sốc, mã hóa 2,054 12T
(3-2.5) HDD BOX USB EXTERNAL TRANSCEND
H 78.0 120GB TRANSCEND Mobile (Mini) 5400rpm Box 1.8" chống sốc Sata 1,571 12T
H 49.0 160GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc Sata 987 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 12 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
H 59.0 250GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc Sata 1,188 12T
H 64.0 320GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc Sata 1,289 12T
H 84.0 500GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc Sata 1,692 12T
H 99.0 640GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc USB 2.0 1,994 12T
H 62.0 250GB TRANSCEND Classic 5400rpm Box 2.5" Sata 1,249 12T
H 70.0 320GB TRANSCEND Classic 5400rpm Box 2.5" Sata 1,410 12T
H 86.0 500GB TRANSCEND Classic 5400rpm Box 2.5" Sata 1,732 12T
H 101.0 640GB TRANSCEND Classic 5400rpm Box 2.5" USB 2.0 2,034 12T
H 60.5 250GB TRANSCEND StoreJet F 5400rpm Box 2.5" Auto Backup Sata 1,218 12T
H 70.0 320GB TRANSCEND StoreJet F 5400rpm Box 2.5" Auto Backup Sata 1,410 12T
H 85.0 500GB TRANSCEND StoreJet F 5400rpm Box 2.5" Auto Backup Sata 1,712 12T
H 116.0 1TB TRANSCEND StoreJet 35T 5400rpm Box 3.5" Turbo HDD Sata 2,336 12T
Sata,
H 125.0 1TB TRANSCEND StoreJet U35 5400rpm Box 3.5" Auto Backup 2,518 12T
Esata
Sata,
H 154.0 1.5TB TRANSCEND StoreJet U35 5400rpm Box 3.5" Auto Backup 3,102 12T
Esata
(3-2.6) HDD BOX USB EXTERNAL ADATA
H 63.4 250GB ADATA NH92 SATA II 2.5 Box 2.5" 1,280 12T
H 70.7 320GB ADATA NH92 5400rpm Box 2.5" 1,429 12T
H 88.5 500GB ADATA NH92 5400rpm Box 2.5" 1,787 12T
H 71.7 320GB ADATA SH93 5400rpm Box 2.5" chống sốc 1,449 12T
(3-2.7) HDD BOX USB EXTERNAL APACER
H 66.0 320GB APACER AC202 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc 1,329 24T
H 83.0 500GB APACER AC202 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc 1,672 24T
320GB APACER AC601
H 71.0 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc 1,430 24T
(Kèm bao da cao cấp)
500GB APACER AC601
H 104.0 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc 2,095 24T
(Kèm bao da cao cấp)
(3-2.8) HDD BOX USB EXTERNAL VERBATIM , TOSHIBA
H 70.0 320GB TOSHIBA 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 1,410 24T
500GB VERBATIM
H 85.0 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu 1,712 24T
(Pink - Black - Green - Orange)
(3-2.9) HDD BOX USB EXTERNAL ACER
H 85.0 500GB ACER P110 5400rpm Box 3.5"USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu 1,712 24T
H 104.0 640GB ACER D110 5400rpm Box 3.5"USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu 2,095 24T
(3-2.10) HDD BOX USB EXTERNAL FUJITSU
H 66.5 320GB FUJITSU 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 chống sốc Kèm bao da 1,339 24T
H 86.5 500GB FUJITSU 5400rpm Box 2.5"USB 2.0 chống sốc Kèm bao da 1,742 24T
(3-2.11) HDD BOX USB EXTERNAL KINGMAX
H 61.0 320GB KINGMAX KE_91 + BAO DA 5400rpm Tặng Áo Mưa Box 2.5"USB 2.0 Mã hóa 256 bit Vỏ kim loại chống dấu tay 1,229 24T
H 78.0 500GB KINGMAX KE_91 + BAO DA 5400rpm Tặng Áo Mưa Box 2.5"USB 2.0 Mã hóa 256 bit Vỏ kim loại chống dấu tay 1,571 24T
H 98.0 640GB KINGMAX + BAO DA 5400rpm Tặng Áo Mưa Box 2.5"USB 2.0 Mã hóa 256 bit Vỏ kim loại chống dấu tay 1,974 24T
(4) RAM DDR ( BỘ NHỚ ) (Giá đã có VAT)

(4.1) RAM ADATA


R 22.9 1GB DDR2 800 ADATA PC 6400 463 36T
R 22.2 1GB DDR2 800_G ADATA PC 6400 449 36T
(4.2) RAM KINGSTON TEM CHÍNH HÃNG
_Tặng túi Kington khi mua Ram DDR2 (Từ 22/10 đến hết quà)
_Tặng móc khóa Kington khi mua Ram DDR3 (Từ 22/10 đến hết quà)
R 24.5 512MB DDRAM 400 PC 3200 KINGSTON 493 36T
R 45.5 1GB DDRAM 400 PC 3200 KINGSTON 916 36T
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 KINGSTON Bảo Hành 1 đổi 1 443 36T
R 26.5 1GB DDR2 1066 HYPERX PC 8500 KINGSTON 534 36T
R 42.0 2GB DDR2 800 PC 6400 KINGSTON Bảo Hành 1 đổi 1 846 36T
R 53.5 2GB KIT DDR2 1066 HYPERX (2 x 1GB) PC 8500 KINGSTON 1,077 36T
R 52.5 2GB DDR2 1066 HYPERX PC 8500 KINGSTON 1,057 36T
R 31.0 1GB DDR3 1600 HYPERX PC 12800 KINGSTON 624 36T
R 54.0 2GB DDR3 1600 HYPERX PC 12800 KINGSTON 1,088 36T
R 59.0 2GB KIT DDR3 1600 HYPERX (2 x 1GB) PC 12800 KINGSTON 1,188 36T
R 119.0 4GB DDR2 1066 HYPERX (KIT) T1 PC 8500 KINGSTON (2 x 2GB) 2,397 36T
R 124.0 4GB KIT DDR3 1600 HYPERX (2 x 2GB) PC 12800 KINGSTON 2,497 36T
R 129.0 4GB DDR3 1600 HYPERX (KIT) PC 12800 KINGSTON (2 x 2GB) 2,598 36T
R 129.0 4GB KIT DDR3 1800 HYPERX (2 x 2GB) PC 14400 KINGSTON 2,598 36T
R 134.0 4GB DDR3 1800 HYPERX (KIT) PC 14400 KINGSTON (2 x 2GB) 2,699 36T
R 186.0 6GB KIT DDR3 1600 HYPERX (3 x 2GB) PC 12800 KINGSTON 3,746 36T
R 202.0 6GB KIT DDR3 1800 HYPERX (3 x 2GB) PC 14400 KINGSTON 4,068 36T
R 216.0 6GB KIT DDR3 2000 HYPERX (3 x 2GB) PC 16000 KINGSTON 4,350 36T
R 24.0 1GB DDR3 1333 PC 10600 KINGSTON 483 36T
R 43.0 2GB DDR3 1333 PC 10600 KINGSTON 866 36T

www.hoanlong.com.vn Trang 13 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
(4.3) RAM KINGMAX-BGA TEM CHÍNH HÃNG

_Tặng túi + bút kingmax khi mua Ram Kingmax DDR3 + Main Gigabyte chip H55, H57, P55, X58, 880, 890
_Tặng Áo mưa khi mua Ram DDR3 + VGA Gigabyte chip 450, 460, 470, 480, 5750, 5770, 8830, 5850, 5870, 5970
R 25.0 512MB DDR 400 PC 3200 KINGMAX-BGA 504 36T
R 45.5 1GB DDR 400 PC 3200 KINGMAX-BGA 916 36T
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 KINGMAX -BGA 443 36T
R 24.5 1GB DDR2 1066 PC 8500 KINGMAX-BGA 493 36T
R 22.0 1GB DDR3 1333 PC 10600 KINGMAX-BGA 443 36T
R 27.5 1GB DDR3 1600 PC 12800 KINGMAX-BGA 554 36T
R 41.5 2GB DDR2 667 PC 5300 KINGMAX-BGA 836 36T
R 40.0 2GB DDR2 800 PC 6400 KINGMAX-BGA 806 36T
R 43.0 2GB DDR2 1066 PC 8500 KINGMAX-BGA 866 36T
R 40.0 2GB DDR3 1333 PC 10600 KINGMAX-BGA 806 36T
R 49.5 2GB DDR3 1600 PC 12800 KINGMAX-BGA 997 36T
R 79.0 2GB DDR3 2000 PC 16000 KINGMAX-BGA 1,591 36T
R 67.0 3GB DDR3 1333 PC 10600 KINGMAX-BGA 1,349 36T
R 84.0 3GB DDR3 1600 Kit (3 x 1GB) PC 12800 KINGMAX-BGA 1,692 36T
R 122.0 4GB DDR3 1333 PC 10600 KINGMAX-BGA No Box 2,457 36T
R 101.0 4GB DDR3 1600 (2GB x x2) PC 12800 KINGMAX-BGA 2,034 36T
R 137.0 4GB DDR3 2000 kit (2 x PC 16000 KINGMAX-BGA 2,759 36T
R 176.0 4GB DDR3 2200 Kit (2 x 2GB) PC 17600 KINGMAX-BGA 3,545 36T
R 120.0 6GB DDR3 1333 PC 10600 KINGMAX-BGA 2,417 36T
R 243.0 8GB DDR3 1333 kit (2 x PC 10600 KINGMAX-BGA 4,894 36T
R 353.0 12GB DDR3 1333 kit (3 x PC 10600 KINGMAX-BGA 7,109 36T
(4.4) RAM VISIPRO TEM CHÍNH HÃNG
R 24.0 1GB DDR2 800 PC 6400 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 483 36T
R 48.0 2GB DDR2 800 PC 6400 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 967 36T
R 53.0 2GB DDR3 1066 PC 8500 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 1,067 36T
(4.5) RAM TEAM Tem Chính Hãng
R 22.5 512MB DDR 400 PC 3200 TEAM Bảo hành trong vòng 1h 453 36T
R 43.5 1GB DDR 400 PC 3200 TEAM 876 36T
R 21.5 1GB DDR2 667 PC 5300 TEAM 433 36T
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 TEAM 443 36T
R 39.0 2GB DDR2 667 PC 5300 TEAM 785 36T
R 38.5 2GB DDR2 800 PC 6400 TEAM 775 36T
R 23.0 512MB DDR 400 PC 3200 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 463 36T
R 44.5 1GB DDR 400 PC 3200 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 896 36T
R 22.5 1GB DDR2 667 PC 5300 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 453 36T
R 23.0 1GB DDR2 800 PC 6400 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 463 36T
R 40.0 2GB DDR2 667 PC 5300 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 806 36T
R 39.5 2GB DDR2 800 PC 6400 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 796 36T
R 22.5 1GB DDR3 1333 PC10600 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 453 36T
R 38.5 2GB DDR3 1333 PC10600 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 775 36T
R 56.5 2GB DDR3 1600 PC12800 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 1,138 36T
(4.6) RAM TRANSCEND
R 51.0 2GB DDR2 667 PC 5300 TRANSCEND 1,027 36T
(4.7) RAM APACER TEM CHÍNH HÃNG
R 25.0 1GB DDR3 1333 APACER BUS 1333 504 36T
R 46.0 2GB DDR3 1333 APACER BUS 1333 926 36T
(4.8) RAM ELIXIR
R 24.0 1GB DDR3 1333 ELIXIR Tản nhiệt 483 36T
R 42.0 2GB DDR2 800 ELIXIR 846 36T
R 42.0 2GB DDR3 1333 ELIXIR Tản nhiệt 846 36T
(4.9) RAM CORSAIR
R 23.5 1GB DDR2 800 CORSAIR BUS 800 473 36T
R 42.0 2GB DDR2 800 CORSAIR BUS 800 846 36T
R 136.0 3GB DDR3 1600 (1GB x 3) CORSAIR BUS 1600 2,739 36T
(4.10) RAM NCP
R 20.0 512MB DDRAM 400 PC 3200 NCP 403 36T
R 39.0 1GB DDRAM 400 PC 3200 NCP 785 36T
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 NCP 443 36T
R 38.0 2GB DDR2 800 PC 6400 NCP 765 36T
(4.11) RAM SAMSUNG
R 31.0 1GB DDR3 1066 SAMSUNG BUS 1066 624 36T

(5) POCKET DISK - USB (Ổ CỨNG DI ĐỘNG) (giá đã có VAT)

www.hoanlong.com.vn Trang 14 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
(5.1) POCKET DISK - USB HP , VISIPRO
P 6.0 HP V100 / V165W 2 GB Kiểu dáng đẹp, sang trọng 121 24T
P 6.7 HP V210W / V135W 2 GB Kiểu dáng đẹp, chống nước 135 24T
P 9.5 HP V165W / V155W / V100W 4 GB Kiểu dáng đẹp, sang trọng 191 24T
P 9.5 HP V135W / V210W 4 GB Kiểu dáng đẹp, chống nước 191 24T
P 18.0 HP V165W / V175 8 GB Kiểu dáng đẹp, sang trọng 363 24T
(5.2) POCKET DISK - USB APACER (HÀNG CHÍNH HÃNG)
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 POCKET APACER AH_321 2GB 99.000đ
 POCKET APACER AH_321 8GB 259.000đ
P 8.0 APACER AH 324 / 223 / 321 2GB 161 12T
APACER AH 223 / 320 / 323 / 325 /
P 9.1 4GB 183 12T

GIẢM 20%
326 / 324
P 11.5 APACER AH 162 / 321 4GB Không thấm nước 232 12T
P 13.6 APACER AH 128 / 129 4GB 274 12T
P 16.3 APACER AH 422 / 521 4GB Đọc thẻ Micro 328 12T
P 18.6 APACER AH 223 / 326 / 321 / 323 / 8GB 375 12T
P 21.6 APACER AH 128 / 129 8GB 435 12T
P 24.8 APACER AH 521 / AH162 8GB 499 12T
APACER AH 223 / 320 / 321 / 326 /
P 37.5 16GB 755 12T
324 /
P 42.0 APACER AH 128 / 129 16GB 846 12T
(5.3) POCKET DISK - USB SUPER TALENT
P 7.5 SUPER TALENT 2GB SWITCH BLADE / TOP SLIDE / MINI SWIVEL / PICO MINI 151 12T
P 8.5 SUPER TALENT 2GB PICO 171 12T
P 8.5 SUPER TALENT 2GB PICO-B / PICO-D 171 12T
P 8.5 SUPER TALENT 2GB TWIST CRR 171 12T
P 10.5 SUPER TALENT 4GB SWITCH BLADE / TOP SLIDE / MINI SWIVEL / PICO MINI 211 12T
P 12.0 SUPER TALENT 4GB PICO / PICO-B / PICO-D / TWIST CRR / AM / PICO GOLD / PICO Nikel 242 12T
P 19.0 SUPER TALENT 8GB SWITCH BLADE / TOP SLIDE / MINI SWIVEL / PICO MINI 383 12T
P 21.0 SUPER TALENT 8GB PICO-B / PICO-D 423 12T
P 37.0 SUPER TALENT 16GB SWITCH BLADE / TOP SLIDE 745 12T
P 39.0 SUPER TALENT 16GB MINI SWIVEL / PICO MINI 785 12T
P 40.0 SUPER TALENT 16GB PICO-B / PICO-D 806 12T
P 13.4 SUPER TALENT TREE 4GB Kiểu dáng cây thông mùa Noel 271 12T
P 20.8 SUPER TALENT TREE 8GB Kiểu dáng cây thông mùa Noel 420 12T
P 40.6 SUPER TALENT TREE 16GB Kiểu dáng cây thông mùa Noel 820 12T
P 20.8 SUPER TALENT DOG 8GB Kiểu dáng chú chó Noel 420 12T
P 40.6 SUPER TALENT DOG 16GB Kiểu dáng chú chó Noel 820 12T
P 12.5 SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM 4GB Chống vô nước Chống sốc 252 12T
P 20.5 SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM 8GB Chống vô nước Chống sốc 413 12T
P 41.1 SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM 16GB Chống vô nước Chống sốc 828 12T
(5.4) POCKET DISK - USB KINGSTON (HÀNG CHÍNH HÃNG)
P 6.4 KINGSTON 101 / 101 G2 2GB 129 12T
P 9.0 KINGSTON 101 / 102 / Mini 10 4GB 181 12T
P 8.9 KINGSTON 120 4GB 180 12T
P 9.0 KINGSTON 101 G2 Giảm 20% 4GB 181 12T
P 9.5 KINGSTON A - TEAM 4GB 191 12T
P 9.0 KINGSTON Traveler G2 / Traveler4GB 181 12T
P 17.5 KINGSTON 410 4GB 352 12T
P 16.5 KINGSTON C_10 8GB 332 12T
P 16.5 KINGSTON 101 / 120 / 101 G2 8GB 332 12T
P 32.0 KINGSTON 101 / 120 / 101 G2 16GB 644 12T
(5.5) POCKET DISK - USB TRANSCEND (HÀNG CHÍNH HÃNG)
P 6.6 TRANSCEND V30 / V33 / 500 2 GB JETFLASH V30 / V33 / 500 133 12T
P 11.3 TRANSCEND V90 2 GB JETFLASH V90 228 12T
P 11.3 TRANSCEND V85 2 GB JETFLASH V85 228 12T
P 8.0 TRANSCEND 300 4 GB JETFLASH 300 161 12T
P 8.0 TRANSCEND 500 Tặng viết 4 GB JETFLASH 500 161 12T
P 11.3 TRANSCEND V15 4 GB JETFLASH V15 / T5 228 12T
P 11.3 TRANSCEND T5 4 GB JETFLASH V15 / T5 228 12T
P 12.0 TRANSCEND T5Q Panda 4 GB JETFLASH T5Q 242 12T
P 14.8 TRANSCEND V85 4 GB JETFLASH V85 298 12T
P 12.5 TRANSCEND V70 4 GB JETFLASH V70 252 12T
P 14.5 TRANSCEND V90C 4 GB JETFLASH V90C 292 12T
P 15.5 TRANSCEND V90Q Panda 4 GB JETFLASH V90Q 312 12T
P 15.5 TRANSCEND V95C/ D 4 GB JETFLASH V95C / D 312 12T
P 17.0 TRANSCEND 600 8 GB JETFLASH 600 342 12T
P 17.0 TRANSCEND 300 / 500 8 GB JETFLASH 300 / 500 342 12T
P 22.3 TRANSCEND V15 8 GB JETFLASH V15 449 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 15 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
P 22.5 TRANSCEND V70 8 GB JETFLASH V70 453 12T
(5.6) POCKET DISK - USB KINGMAX (HÀNG CHÍNH HÃNG)
P 6.2 KINGMAX 2 GB 125 12T
P 6.2 KINGMAX 2 GB PD 07 / D 07 - 2010 125 12T
P 8.5 KINGMAX 4 GB 171 12T
P 8.0 KINGMAX 4 GB BJ 01 / KD 01 / PD 07 - 2010 161 12T
P 14.0 KINGMAX 4 GB UD-02 282 12T
P 17.0 KINGMAX 8 GB 342 12T
P 16.5 KINGMAX 8 GB PD 07 / UD 01 / BJ 01 332 12T
P 17.0 KINGMAX 8 GB U-DRIVE / PD 07 - 2010 / SUPERSTICK 2010 / PD 02 342 12T
P 21.5 KINGMAX 8 GB UD-02 433 12T
P 37.0 KINGMAX 16 GB 745 12T
P 31.0 KINGMAX 16 GB SUPERSTICK MASK / PD 07 / UD 01 / BJ 01 / U-DRIVE 624 12T
P 39.0 KINGMAX 16 GB UD-02 785 12T
P 31.0 KINGMAX 16 GB PD 07 - 2010 / SUPERSTICK 2010 624 12T
P 68.0 KINGMAX 32 GB U-DRIVE / PD-07 1,370 12T
(5.7) POCKET DISK - USB SANDISK
P 13.5 SANDISK Z6 2 GB 272 12T
P 14.5 SANDISK Z20 4 GB 292 12T
(5.8) POCKET DISK - USB TOSHIBA
P 7.0 TOSHIBA 2 GB 141 12T
P 9.5 TOSHIBA 4 GB 191 12T
P 15.5 TOSHIBA 8 GB 312 12T
(5.9) POCKET DISK - USB JVJ
P 9.0 JVJ -LOVE 2 GB Không thấm nước 181 12T
P 9.0 JVJ -K3 2 GB Không thấm nước 181 12T
P 12.0 JVJ -K5 2 GB Không thấm nước 242 12T
P 13.0 JVJ 4 GB Chống sốcKhông thấm nước 262 12T
P 11.5 JVJ -K3 4 GB Không thấm nước 232 12T
P 11.5 JVJ -LOVE 4 GB Không thấm nước 232 12T
(5.10) POCKET DISK - USB ADATA
P 6.7 ADATA C803 2 GB Màu đen võ nhựa bóng 135 24T
P 8.9 ADATA C906 4 GB Màu xanh, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng 179 24T
P 9.2 ADATA C903 4 GB Màu xanh, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng 185 24T
P 8.7 ADATA C803 4 GB Màu đen võ nhựa bóng 175 24T
P 14.9 ADATA S805 4 GB 300 24T
P 17.8 ADATA C903 8 GB Màu xanh, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng 360 24T
P 20.2 ADATA RB19 8 GB 409 24T
P 21.6 ADATA C702 8 GB 437 24T
P 24.8 ADATA S805 8 GB 500 24T
P 32.7 ADATA C903 16 GB Màu xanh, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng 660 24T
(5.11) POCKET DISK - USB SILICON-POWER
P 7.2 SILICON-POWER Ultima II 2 GB (Black, Silver) 146 24T
P 9.7 SILICON-POWER Ultima II 4 GB (Black, Silver) 195 24T
P 7.4 SILICON-POWER Ultima 150 2 GB 150 24T
P 6.9 SILICON-POWER Helios 101 2 GB (Blue, Green) 140 24T
P 8.4 SILICON-POWER Helios 101 4 GB (Blue, Green) 170 24T
P 17.8 SILICON-POWER Helios 101 8 GB (Blue, Green) 360 24T
P 7.9 SILICON-POWER Touch 810 2 GB (Red, Blue) 160 24T
P 10.4 SILICON-POWER Touch 810 4 GB (Red, Blue) 210 24T
P 6.4 SILICON-POWER Touch 820 2 GB (White, Blue) 130 24T
P 9.7 SILICON-POWER Touch 820 4 GB (White, Blue) 195 24T
P 7.2 SILICON-POWER Touch 830 2 GB 145 24T
P 11.9 SILICON-POWER Touch 830 4 GB 240 24T
P 17.3 SILICON-POWER Touch 830 8 GB 350 24T
P 34.9 SILICON-POWER Touch 830 16 GB 705 24T
P 12.1 SILICON-POWER Touch 851 4 GB 245 24T
(5.12) POCKET DISK - USB CHAINTECH APOGEE
P 6.7 CHAINTECH APOGEE SLIM 2 GB Mỏng (2 màu trắng, tím) 135 24T
P 9.4 CHAINTECH APOGEE SLIM 4 GB Mỏng (2 màu trắng, tím) 190 24T
P 6.9 CHAINTECH APOGEE SLIDE 2 GB Trượt 140 24T
P 9.9 CHAINTECH APOGEE SLIDE 4 GB Trượt 200 24T
(5.13) POCKET DISK - USB SONY
P 16.9 SONY CLICK 4 GB 342 24T
P 32.5 SONY CLICK 8 GB 657 24T
(6) MP3 & RECORDER & FM (giá đã có VAT)
(6.1) MP3 & RECORDER & FM JVJ
G 30.7 JVJ X6 2GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 620 12T
G 43.6 JVJ X10 2GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 880 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 16 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
G 37.1 JVJ Xtime MP3 2GB MP3 + Ghi âm + USB DATA + FM Kiểu dáng thanh lịch 750 12T
G 39.6 JVJ X6 4GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 800 12T
G 38.6 JVJ Xtime MP3 4GB MP3 + Ghi âm + USB DATA + FM Kiểu dáng thanh lịch 780 12T
(6.2) MP3 & RECORDER & FM JXD
G 25.0 MP3 JXD 218 2GB MP3 DATA FM pin sạc Hỗ trợ 2 tai nghe cùng lúc 504 12T
G 21.0 MP3 JXD 215 2GB MP3 DATA pin sạc Loa ngoài 423 12T
G 38.0 MP3 JXD 890 2GB MP3 DATA pin sạc Loa ngoài 765 12T
G 25.0 MP3 JXD 215 4GB MP3 DATA pin sạc Loa ngoài 504 12T
(6.3) MP3 & RECORDER & FM SONY / 2GOOD
G 23.0 MP3 SONY S1 2GB MP3 DATA 463 12T
G 23.0 MP3 SONY S7 2GB MP3 DATA 463 12T
G 22.0 MP3 2GOOD - X63 2GB MP3 DATA 443 12T
G 22.0 MP3 2GOOD - X8 2GB MP3 DATA 443 12T
(6.4) MP3 & RECORDER & FM
G 20.0 MP3 2GB MP3 DATA pin sạc 403 12T
G 19.5 VIÊN SỎI MP3 1GB MP3 DATA pin sạc 393 12T
G 22.5 VIÊN SỎI MP3 2GB MP3 DATA pin sạc 453 12T
G 19.5 MICKEY MP3 1GB MP3 DATA pin sạc 393 12T
G 20.0 MICKEY MP3 2GB MP3 DATA pin sạc 403 12T
G 23.5 MASHIMARO 2GB MP3 DATA + pin sạc 473 12T
(7) MP4 & RECODER & FM (giá đã có VAT)
(7.1) MP4 & RECODER & FM CREATIVE
G 92.0 CREATIVE ZEN STYLE 300 4GB USB 2.0, MP4. MP3. Ghi âm. Báo thức . FM. Pin sạc Li-ion , Màn hình TFT 1.8" 1,853 12T
G 99.0 CREATIVE ZEN MOZAIC EZ300 4GB USB. Định dạng MP4. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 1,994 12T
G 117.0 CREATIVE ZEN MOZAIC EZ300 8GB USB. Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 2,356 12T
Thiết kế mỏng, màn hình lớn và sáng. Màn hình TFT 2.5" 16.7 triệu màu, khe cắm thẻ nhớ SD/
G 129.0 CREATIVE ZEN MX 8GB 2,598 12T
SDHC. Ghi âm, FM 32 kênh. Pin Li-ion sạc qua USB or Adaptor, nghe nhạc 30h, xem phim 5h. Hổ
Thiết kế mỏng, màn hình lớn và sáng. Màn hình TFT 2.5" 16.7 triệu màu, khe cắm thẻ nhớ SD/
G 168.0 CREATIVE ZEN MX 16GB 3,384 12T
SDHC. Ghi âm, FM 32 kênh. Pin Li-ion sạc qua USB or Adaptor, nghe nhạc 30h, xem phim 5h. Hổ
Mp4/ Mp3. Tích hợp công nghệ X-FI, tái tạo âm thanh chi tiết như âm thanh gốc & Xfi CMSS-3D giả
G 148.0 CREATIVE ZEN X-FI STYLE 8GB lãp âm thanh. Loa ngoài, khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC. Ghi âm, FM, báo thức. Pin Lion sạc qua USB. 2,981 12T
Hổ trợ nhiều định dạng nhạc, phim..Màn hình TFT 2.5"
Mp4/ Mp3. Thiết kế sang trọng, màn hình cảm ứng 3" độ nét cao, 16.7 triệu màu. Công nghệ X-Fi
G 168.0 CREATIVE ZEN X-FI_2 8GB cho âm thanh rõ ràng, ấn tượng cho cả nhạc và MP3. Loa ngoài, khe cắm thẻ nhớ Micro SD. Ghi 3,384 12T
âm, FM, Lịch, Game. Pin sạc, nghe nhạc 30h, xem phim 5h. Hỗ trợ nhiều định dang nhạc, phim.
(7.2) MP4 & RECODER & FM JVJ
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" +
G 98.0 JVJ MP5 MMX_F35I 8GB 1,980 12T
MP3 + ghi âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" +
G 78.2 JVJ MP5 MMX_G10 4GB 1,580 12T
MP3 + ghi âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" +
G 98.0 JVJ MP5 MMX_G10 8GB 1,980 12T
MP3 + ghi âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" +
G 53.5 JVJ MP5 F3B 2GB 1,080 12T
MP3 + ghi âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMA, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" +
G 53.0 JVJ MP5 F7 2GB (XEM PHIM) 1,070 12T
MP3 + GHI ÂM + DATA + FM ,pin sạc, loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMA, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" +
G 61.4 JVJ MP5 F7 4GB (XEM PHIM) 1,240 12T
MP3 + GHI ÂM + DATA + FM ,pin sạc, loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" +
G 62.4 JVJ MP5 F10 2GB ( XEM PHIM ) 1,260 12T
MP3 + ghi âm + data + FM , pin sạc, loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" +
G 71.8 JVJ MP5 F10 4GB ( XEM PHIM ) 1,450 12T
MP3 + ghi âm + data + FM , pin sạc, loa ngoài.
Quay Video ,supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. mp3 + ghi âm + data + FM. Pin sạc. Loa
G 43.5 JVJ MIMO 24C- CAMERA 2GB 876 12T
ngoài.Khe hổ trợ Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Camera 1.3MP
G 93.5 JVJ DELUXE MP4 4GB LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài 1,883 12T
G 129.5 JVJ DELUXE MP4 8GB LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài 2,608 12T
(7.3) MP4 & RECODER & FM JXD
G 19.0 MP4 JXD 663 2GB MP4 DATA pin sạc Loa ngoài 383 12T
G 24.0 MP4 JXD 663 4GB MP4 DATA pin sạc Loa ngoài 483 12T
G 19.0 MP4 JXD 664 2GB MP4 DATA pin sạc Loa ngoài 383 12T
G 24.0 MP4 JXD 664 4GB MP4 DATA pin sạc Loa ngoài 483 12T
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color
G 41.5 MP5 JXD 655 2GB 836 12T
3.0" + MP3 + GHI ÂM + DATA,pin sạc, loa ngoài.
(7.4) MP4 & RECODER & FM PHILIPS
G 103.0 4GB PHILIPS SA3245 USB. Màn hình 1.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 2,074 12T
(7.5) DIGITAL CAMERA (Máy Chụp Hình Kỹ Thuật Số).
D 123.8 CANON A_490 10.0 MP, LCD 2.5", Zoom 3X/ 4X, 32MB/ISO1600 Tặng thẻ nhớ SD 2GB + Bao da 2,500 12T
D 306.9 CANON IXUS_110IS 12.1 MP, LCD 2.8", Zoom 4X/ 4X, ISO1600, công nghệ DIGIC IV, quay phim Tặng thẻ nhớ SD 2GB 6,200 12T
D 316.8 CANON IXUS_120IS 12.1 MP, LCD 2.7", Zoom 4X/ 4X, ISO1600, công nghệ DIGIC IV, quay phim Tặng thẻ nhớ SD 2GB 6,400 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 17 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
D 336.6 CANON IXUS_130IS 14.1 MP, LCD 2.7", Zoom 4X/ 4X, ISO1600, công nghệ DIGIC IV, quay phim Tặng thẻ nhớ SD 2GB 6,800 12T
12.1 MP, LCD 3", cảm ứng, Zoom 5X/ 4X, ISO1600, công nghệ DIGIC IV, quay phim HDMI
D 410.9 CANON IXUS_200IS 8,300 12T
Tặng thẻ nhớ SD 2GB + Bao da
D 262.4 CANON SD_780 12.1 MP, LCD 2.5", Zoom 3X/ 4X, 32MB/ISO1600, chống rung Tặng thẻ nhớ SD 2GB + Bao da 5,300 12T
12.1 MP, LCD 3", Zoom 12X/ 4X, 32MB/ISO1600, chống rung, quay phim HDMI, công nghệ DIGIC IV
D 440.1 CANON SX_200IS 8,890 12T
Tặng thẻ nhớ SD 2GB + Bao da
D 118.3 SONY DSC-S2000 10.1 MP, LCD 2.5", Zoom 3X/ 6X, ISO3200, chống rung, nhận diện khuôn mặt. Tặng thẻ nhớ SD 2GB 2,390 12T
D 167.8 SONY DSC-W310 12.1 MP, LCD 2.7", Zoom 4X/ 8X, ISO3200, quay phim. Tặng thẻ nhớ SD 2GB + Bao da 3,390 12T
D 217.3 SONY DSC-W350 14.1 MP, LCD 2.7", Zoom 4X/ 8X, ISO3200, quay phim HD, chống rung. Tặng thẻ nhớ SD 2GB + 4,390 12T
D 291.6 SONY DSC-W380 14.1 MP, LCD 2.7", Zoom 5X/ 10X, ISO3200, quay phim HD, chống rung. Tặng thẻ nhớ SD 2GB + 5,890 12T
D 69.3 GENIUS V_1200 9.0 MP, LCD 2.4", Zoom 8X, Quay phim, ghi âm. 1,400 12T
D 98.5 GENIUS G-Shot 900 9.0 MP, LCD 2.4", Zoom 8X, Quay phim, ghi âm. Tặng thẻ nhớ 2GB + Bao da 1,990 12T
Quay phim, chụp hình, Web camera. Màn hình LCD 2.5"LTPS LCD. Kết nối cổng HDMI ,bộ nhớ
D 108.9 GENIUS HD 520 2,200 12T
trong 32MB,hổ trợ sử dụng thẻ SD,HCSD (Up to 4GB).
D 95.6 BENQ C1230 12.0 MP, LCD 2.7", Zoom 3X / 5X, Quay phim 720x400 30fps, Pin AA Tặng bao da 1,931 12T
D 105.2 BENQ E1030 10.0 MP, LCD 2.7", Zoom 3X / 5X, Quay phim 720x400 30fps, Pin sạc 700mAh Tặng bao da 2,126 12T
D 105.2 BENQ E1035 10.0 MP, LCD 2.7", Zoom 3X / 5X, Quay phim 720x400 30fps, Pin sạc 700mAh Tặng bao da 2,126 12T
D 120.7 BENQ E1230 12.0 MP, LCD 3.0", Zoom 3X / 5X, Quay phim 720x400 30fps, Pin sạc 700mAh Tặng bao da 2,438 12T
D 114.9 KODAK C1013 10.2 MP, LCD 2.7", Zoom 3X/ 5X, 16MB/ ISO1000, Battery AA 2,320 12T
D 125.5 KODAK M1093 IS 10.1 MP, LCD 3.0", Zoom 3X / 5X, Quay phim HD 1280x720 30fps 2,535 12T
D 125.5 KODAK M1073 IS 10.2 MP, LCD 2.7", Zoom 3X / 5X, Quay phim QVGA 320x240 30fps 2,535 12T
D 153.5 KODAK M380 10.2 MP, LCD 3.0", Zoom 5X / 5X, Quay phim VGA 640x480 15fps 3,100 12T
D 165.8 KODAK M340 10.2 MP, LCD 2.7", Zoom 3X/ 5X, 16MB, quay phim. Tặng thẻ nhớ 2GB + Bao da 3,350 12T
D 240.4 KODAK V1073 10.1 MP, LCD 3.0", Zoom 3X / 5X, Quay phim HD 1280x720 30fps, Sensor 1/ 1.63 in CCD, Ống kính 4,856 12T
D 255.8 KODAK Z1012 IS 10.1 MP, LCD 2.5", Zoom 12X / 5X, Quay phim HD 1280x720 30fps, Ống kính của Đức 5,168 12T
D 45.5 KINGCOM DS-5060 5.0 MP. Màn hình LCD 2.5", Zoom 1X/ 4X, 16MB, quay phim, chức năng webcam, Pin AAA x2. Tặng 920 18T
D 98.5 KINGCOM DM-C370i 12.0 MP. Màn hình LCD 2.7", Zoom 3X/ 6X, 32MB, quay phim, ghi âm, Pin Lithium. Tặng Bao Vải 1,990 18T
D 108.4 KINGCOM D71HS 16.0 MP. Màn hình LCD 2.4", Zoom 4X, 128MB, quay phim, ghi âm, webcam, HDMI Pin Li-ion. Tặng 2,190 18T
D 148.0 KINGCOM DV38HT 5.0 MP. Màn hình LCD 3.0", Zoom 3X, 128MB, quay phim, ghi âm, webcam, HDMI Pin Li-ion. Tặng 2,990 18T
KINGCOM DDV V_100 5.0 MP CMOS. Màn hình LCD 3.0", Zoom 10X, 32MB, chế độ quay ban đêm, HDMI, Pin Lion và 2
D 143.6 2,900 18T
Tặng túi đeo và thẻ nhớ 4G pin AA, SD- SDHC Card Support up to 32Gb.
KINGCOM DDV 5500HD (Hồng) 5.0 MP CMOS. Màn hình LCD 3.0", Zoom 3X, 128MB, chế độ quay ban đêm, HDMI, Pin Lion và 4
D 143.6 2,900 18T
Tặng bóp da và thẻ nhớ 4G pin AAA, SD- SDHC Card Support up to 8Gb.
KINGCOM DDV 5600HD (Vàng
5.0 MP CMOS. Màn hình LCD 3.0", Zoom 3X, 128MB, chế độ quay ban đêm, HDMI, Pin Lion và 4
D 143.6 carô) 2,900 18T
pin AAA, SD- SDHC Card Support up to 8Gb.
Tặng bóp da và thẻ nhớ 4G
KINGCOM HDV D_80 12.0 MP CMOS. Màn hình LCD 3.0", Zoom quang 5X, Zoom KTS 15X, 128MB, chế độ quay ban
D 207.9 4,200 18T
Tặng túi đeo và thẻ nhớ 4G đêm, HDMI, Pin Lion, SD- SDHC Card Support up to 32Gb.
KINGCOM HDV D_200 12.0 MP CMOS. Màn hình LCD 3.0", Zoom quang 10X, Zoom KTS 40X, 128MB, chế độ quay ban
D 242.6 4,900 18T
Tặng túi đeo và thẻ nhớ 4G đêm, HDMI, Pin Lion, SD- SDHC Card Support up to 32Gb.
Thiết kế nhỏ gọn thuận tiện khi mang đi chơi, Quay phim với chất lượng HD 1280 x 720p, kết nối
D 269.0 CREATIVE Camera VADO HD 8GB với TV qua cổng HDMI 1080i, digital zoom 2x, pin sạc Li-ion sử dụng 2h. Màn hình 2", Phần mềm 5,418 12T
chỉnh sửa và chụp ảnh từ đoạn video đả quay.
(8) DIGITAL RECORDER ( THIẾT BỊ GHI ÂM ) (giá đã có VAT)
(8.1) DIGITAL RECORDER JVJ
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP /
D 63.0 2GB JVJ DVR 952 Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm 1,269 12T
trước
Record Line In, Record Voice, MP3, DATA. Sử dụng 1 pin AAA. Ghi âm với chế độ tiết kiệm pin. Có
D 66.0 2GB JVJ DVR 920 1,329 12T
loa ngoài, Âm thanh DIGITAL.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP /
D 41.0 2GB JVJ DVR 950 826 12T
Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài.
Định dạng file có thẻ đọc MP3/ WMA, thời gian nghe tối thiểu 20 giờ, Music, FM, ghi âm FM,
D 27.5 2GB JXD 862 554 12T
Explorer, Record, danh bạ ĐT, hiển thị ngày tháng, Pin Lithium.
Định dạng file có thẻ đọc MP3/ WMA, thời gian nghe tối thiểu 20 giờ, Music, FM, ghi âm FM,
D 33.5 4GB JXD 862 675 12T
Explorer, Record, danh bạ ĐT, hiển thị ngày tháng, Pin Lithium.
D 40.0 2GB JXD 700C Dung lượng bộ nhớ 2Gb, thời gian ghi âm tối đa 72giờ, nghe nhac MP3 806 12T
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP /
D 47.0 2GB JXD DVR - R700C Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm 947 12T
trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP /
D 57.0 2GB JXD DVR - 600C Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm 1,148 12T
trước
Nghe nhạc MP3/ WMA (chức năng lập đoạn A - B), nhiều EQ lực chọn: Normal, DBB, Jazz, Disc,
D 75.0 2GB JXD 890 1,511 12T
Pop, Classic, hỗ trợ 5 folders (A, B, C, D, M), hỗ trợ dual micro, dùng pin AAA (1.5v x2)
Nghe nhạc MP3/ WMA (chức năng lập đoạn A - B), nhiều EQ lực chọn: Normal, DBB, Jazz, Disc,
D 85.0 4GB JXD 890 1,712 12T
Pop, Classic, hỗ trợ 5 folders (A, B, C, D, M), hỗ trợ dual micro, dùng pin AAA (1.5v x2)
(8.2) DIGITAL RECORDER SAFA
1GB, ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại (line in)/V.O.R ( có tiếng động mới ghi
D 62.0 SAFA 400C 1GB âm), ghi âm với 4 chuẩn (HQ/SP/LP/STEREO HQ), nghe MP3/Wav.. Loa ngoài, xóa file trực tiếp/ ghi 1,249 12T
âm tiếp theo file đã ghi âm trước, Sử dụng pin sạc.
D 62.5 SAFA R400C 2GB Dung lượng bộ nhớ 2Gb, thời gian ghi âm tối đa 130giờ, nghe nhac MP3- 2 màu đen trắng 1,259 12T
D 75.0 SAFA R400C 4GB Dung lượng bộ nhớ 2Gb, thời gian ghi âm tối đa 130giờ, nghe nhac MP3- 2 màu đen trắng 1,511 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 18 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP /
D 67.5 SAFA R500C 2GB 1,359 12T
Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP /
D 77.5 SAFA R500C 4GB Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm 1,561 12T
trước
Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA & pin sạc,
D 69.3 SAFA A700R 2GB 1,400 12T
Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP /
D 63.0 SAFA R700C 1GB Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm 1,269 12T
theo file chất
Ghi âm đã ghilượng
âm trước
cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP /
D 68.0 SAFA R700C 2GB Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm 1,370 12T
theo file chất
Ghi âm đã ghilượng
âm trước
cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP /
D 84.0 SAFA R700C 4GB Stereo HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm 1,692 12T
theo file đã ghi âm trước
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ
D 50.0 SAFA R600C 1GB 1,007 12T
trợ 4 chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ
D 62.5 SAFA R600C 2GB 1,259 12T
trợ 4 chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
Máy ghi âm 3 in 1: ghi âm, nghe nhạc, thu phát FM, 4 chuẩn ghi âm SHQ/ HQ/ SP/ LP, dual gắn liền
D 82.5 SAFA R1100C 2GB trên máy, ghi âm ĐT bàn, ĐTDĐ, Có 2 chuẩn ghi âm Meeting, interview rất tiện dụng các cuộc hợp 1,662 12T
và phỏng vấn, Loa ngoài nghe cực "nét"…. Dùng Pin AAA.
Máy ghi âm 3 in 1: ghi âm, nghe nhạc, thu phát FM, 4 chuẩn ghi âm SHQ/ HQ/ SP/ LP, dual gắn liền
D 92.5 SAFA R1100C 4GB trên máy, ghi âm ĐT bàn, ĐTDĐ, Có 2 chuẩn ghi âm Meeting, interview rất tiện dụng các cuộc hợp 1,863 12T
và phỏng vấn, Loa ngoài nghe cực "nét"…. Dùng Pin AAA.
(8.3) DIGITAL RECORDER CENIX
Hiển thị thời gian ghi âm, Ghi âm 2 chế độ HQ SP, Ghi âm ĐT 2 chiều, tự động ghi âm khi có âm
D 49.0 CENIX A90 1GB 987 12T
thanh, nghe nhạc MP3 WMA, Loa ngoài, dùng pin AAA (1.5v x1)
Dung lượng bộ nhớ 2Gb, thiếtt bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuẩn ghi âm HQ/ SP/ LP, ghi âm tín
D 60.0 CENIX W600j 2GB 1,208 12T
hiệu từ ĐT, xóa file trực tiếp, thời gian ghi âm tối đa 140giờ, nghe nhac MP3
Dung lượng bộ nhớ 2Gb, thiếtt bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuẩn ghi âm HQ/ SP/ LP, ghi âm tín
D 67.0 CENIX W600H 2GB 1,349 12T
hiệu từ ĐT, xóa file trực tiếp, thời gian ghi âm tối đa 140giờ, nghe nhac MP3
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Bộ lọc âm thanh tốt. Chất lượng ghi âm Stereo hifi. Ghi âm thông minh
D 68.0 CENIX W850 512MB 1,370 12T
VOR. Ghi âm khi có tiếng động/ Loa ngoài. Xóa file trực tiếp. 4 chuẩn ghi âm (HQ/SP/LP/ Stereo HQ)
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin sạc Lithium, Loa ngoài, Hỗ
D 75.0 CENIX N850 1GB 1,511 12T
trợ khiếm thính, Hẹn giờ âm…, thời gian ghi âm >80h
Thiếtt bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuẩn ghi âm HQ/ SP/ LP, ghi âm tín hiệu từ ĐT, thời gian ghi
D 90.0 CENIX VR N305 2GB 1,813 12T
âm 8giờ, nghe nhac MP3, pin sạc Lithium, Loa ngoài, hỗ trợ khiếm thính, hẹn giờ ghi âm.
Thiếtt bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuẩn ghi âm HQ/ SP/ LP, ghi âm tín hiệu từ ĐT, thời gian ghi
D 104.0 CENIX VR N505 2GB 2,095 12T
âm 8giờ, nghe nhac MP3, pin sạc Lithium, Loa ngoài, hỗ trợ khiếm thính, hẹn giờ ghi âm.
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin sạc Lithium, Loa ngoài, Hỗ
D 102.0 CENIX N850 2GB 2,054 12T
trợ khiếm thính, Hẹn giờ âm…, thời gian ghi âm >80h
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ
D 70.0 CENIX W650 2GB các nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ 1,410 12T
nghe nhạc Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, Pin sạc.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ. Giọng nói. Điện thoại VOR. Ghi âm với 3 chuẩn (HQ/LP/SP) Nghe
D 68.0 CENIX W700 1GB 1,370 12T
mp3/wav.. Loa ngoài. Pin AAA. TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ. Giọng nói. Điện thoại VOR. Ghi âm với 3 chuẩn (HQ/LP/SP) Nghe
D 75.0 CENIX W700 2GB 1,511 12T
mp3/wav.. Loa ngoài. Pin AAA. TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ. Giọng nói. Điện thoại VOR. Ghi âm với 3 chuẩn (HQ/LP/SP) Nghe
D 80.0 CENIX W800 2GB 1,611 12T
mp3/wav.. Loa ngoài. Pin AAA. TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
(8.4) DIGITAL RECORDER MP9
( CAMERA ) Bút đa năng, ghi âm và quay camera,chụp hình chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ liệu, Pin
D 39.0 2GB MP9 Digital Video Recorder 785 12T
(sạc
CAMERA ) Bút đa năng, ghi âm và quay camera,chụp hình chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ liệu, Pin
D 47.0 4GB MP9 Digital Video Recorder 947 12T
sạc
(8.5) DIGITAL RECORDER PEN MONO
D 46.0 PEN MIMO DVR R003 2GB Bút ghi âm. Ghi âm đàm thoại với chất lượng cao. Lưu trữ data như 1 usb. 926 12T
PEN MIMO DVR C007 2GB Giảm
D 52.0 Bút quay video. Lọc tạp âm tốt. Nghe & xem lại mọi lúc mọi nơi. 1,047 12T
30%
(9) MEMORY CARD - CARD READER (giá đã có VAT)
(9.1) MEMORY CARD
-Tặng 01 bút + Phiếu rút thăm khi quý khách mua Memory card Kington 2Gb,4Gb
-Tặng 01 sổ tay + Phiếu rút thăm khi quý khách mua Momory card Kington 8Gb trở lên.
(đến 20/09/2010 hoặc hết quà)
E 7.8 CARD Micro SD 2GB Kingston Micro SD – 2GB 157 06T
CARD SD 2GB Kingston
KINGSTON

E 7.8 SD – 2GB 157 06T


E 11.0 CARD Micro SDHC 4GB Kingston Micro SDHC – 4GB 222 06T
E 11.3 CARD SDHC 4GB Kingston SDHC – 4GB 228 06T
E 20.5 CARD SDHC 8GB Kingston SDHC – 8GB 413 06T
E 20.5 CARD Micro SDHC 8GB Kingston Micro SDHC – 8GB 413 06T
E 13.5 CARD MST Duo 2GB Sandisk MEMORY STICK – 2GB 272 06T
SANDISK

E 18.5 CARD MST Duo 4GB Sandisk MEMORY STICK – 4GB 373 06T
E 34.0 CARD MST Duo 8GB Sandisk MEMORY STICK – 8GB 685 06T

www.hoanlong.com.vn Trang 19 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
E 18.2 CARD CF 133X TRANSCEND CF 133X – 4GB 367 06T
E 29.5 CARD CF 133X TRANSCEND CF 133X – 8GB 594 06T

TRANSCEND
E 7.7 CARD SD TRANSCEND SD – 2GB 155 06T
E 7.4 CARD MICRO SD TRANSCEND MICRO SD WITH ADAPTER – 2GB 149 06T
E 7.2 CARD MICRO SD TRANSCEND MICRO SD – 2GB 145 06T
E 10.8 CARD SDHC TRANSCEND SDHC – 4GB 218 06T
E 10.5 CARD MICRO SDHC TRANSCEND MICRO SDHC – 4GB 211 06T
E 21.1 CARD MICRO SDHC TRANSCEND MICRO SDHC – 8GB 425 06T
E 8.7 CARD MICRO SD APACER MICRO SD – 2GB 175 12T
E 12.8 CARD MICRO SDHC APACER MICRO SD – 4GB 258 06T

APACER
E 12.8 CARD SDHC APACER SHDC CLASS 6 – 4GB 258 12T
E 25.5 CARD MICRO SDHC APACER MICRO SD – 8GB 514 06T
E 25.5 CARD SDHC APACER SHDC CLASS 6 – 8GB 514 12T
E 48.5 CARD SDHC APACER SHDC CLASS 7 – 16GB 977 12T
E 9.0 CARD SD APACER SD – 2GB 181 12T
E 6.5 CARD SD 1GB SD – 1GB 131 06T
E 7.5 CARD SD 2GB SD – 2GB 151 06T
E 10.5 CARD SD 4GB SD – 4GB 211 06T
E 13.0 CARD M2 1GB – 1GB 262 06T
E 14.5 CARD M2 2GB – 2GB 292 06T
E 8.0 CARD Mini SD 1GB Mini SD – 1GB 161 06T
E 9.0 CARD Mini SD 2GB Mini SD – 2GB 181 06T
E 5.4 CARD Micro SD 1GB Giảm Micro SD – 1GB 110 06T
E 7.5 CARD Micro SD 2GB Micro SD – 2GB 151 06T
E 15.5 CARD Micro SDHC 4GB Micro SDHC – 4GB 312 06T
E 25.0 CARD Micro SDHC 8GB Micro SDHC – 8GB 504 06T
E 59.0 CARD Micro SDHC 16GB Micro SDHC – 16GB 1,188 06T
E 10.0 CARD DV_RS_MMC 1GB MMC – 1GB 201 06T
E 14.5 CARD DV_RS_MMC 2GB MMC – 2GB 292 06T
E 11.0 CARD Memory Stick 1GB Pro Duo MEMORY STICK – 1GB 222 06T
E 13.0 CARD Memory Stick 2GB Pro Duo MEMORY STICK – 2GB 262 06T
E 20.0 CARD Memory Stick 4GB Pro Duo MEMORY STICK – 4GB 403 06T
E 35.0 CARD Memory Stick 8GB Pro Duo MEMORY STICK – 8GB 705 06T
E 17.0 CARD XD 1GB XD – 1GB 342 06T
E 30.0 CARD XD 2GB XD – 2GB 604 06T
E 12.0 CARD SDHC 4GB SHDC – 4GB 242 06T
E 26.0 CARD SDHC 8GB SHDC – 8GB 524 06T
E 51.0 CARD SDHC 16GB SHDC – 16GB 1,027 06T
(9.2) CARD READER
E 8.0 READER APACER AE 101 / AE 300 USB (INTERNAL) 161 12T
E 7.5 READER APACER AM 400 / AM 402 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 151 12T
E 9.5 READER APACER PH 151 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 191 12T
E 11.0 READER ALL IN ONE APACER AM500 USB ,Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0…… ĐỌC SDHC 222 12T
E 11.0 READER TRANSCEND P8 Memory stick, Memory stick Pro, Memory stick Duo, Memory stick Pro Duo, Memory stick Pro-HG 222 12T
E 18.0 READER KINGSTON HS219 Memory stick, Memory stick Pro, Memory stick Duo, Memory stick Pro Duo, Memory stick Pro-HG 363 12T
E 3.5 READER SY 651 USB, (SD, MMC...) 70
E 5.5 READER ALL IN ONE (SSK 0712) Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 111 12T
E 5.0 READER Z_TEK 361 USB 101 12T
E 5.0 READER JB 001 mini / JB 002 USB 101 12T
E 4.5 READER Etop CR_16/ CR_18/ USB 91 06T
E 5.0 READER SSK - SCR - 010 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 101 6T
E 5.5 READER SSK - 029 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 111 6T
E 4.0 READER 56.1 (871) Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 81 6T
E 5.0 READER Z 0133 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 101 6T
E 6.5 READER 57 IN 1 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 131 6T
E 5.0 READER 324 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 101 6T
E 2.0 READER RB 539 Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 40 6T
E 5.0 READER 0081 (z) Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 101 6T
E 5.0 READER ALL IN ONE Duøng ñoïc taát caû caùc loai theû nhôù - Compact Flash/Memory Stick/MMC… 101 6T
E 7.0 READER + HUB KB A_3022 Giảm 141 1T
KB A_1038 / KB A_1049 / KB A_1066 / KB A_1089 / KB A_1063 / KB A_1047 / KB A_1050 /
KB A_1121
E 4.5 HUB 4.1 Giảm 20% 91 1T
KB A_1029 / KB A_1023 / KB A_1085 / KB A_1028 / KB A_2028 / KB A_1032 / KB A_1039 /
KB A_1106
E 6.5 HUB 4.1 Giảm 20% KB A_1020 / KB A_1123 / KB A_1127 131 1T
E 9.0 HUB COMBO Giảm 20% KB A_1026 / KB A_3021 181 1T
E 10.2 HUB COMBO KB A_3014 205 1T
E 7.5 HUB 4.1 LEXMA (UA9) / (UST) 4 Ports USB 2.0 151 1T
E 10.0 HUB 4.1 LEXMA (HB01) / (HB 03) 4 Ports USB 2.0 201 1T
E 3.0 HUB 4.1 SMART 4 Ports USB 2.0 60 1T
L 6.0 HUB 4.1 USB + MP3 & MP4 Hub 4 port USB 2.0 + Sạc MP3 & MP4 121 03T
L 4.0 HUB 4.1 Hoa Sen Giảm 20% Chia 1 coång USB ra thaønh nhieàu coång USB 81 1T
L 5.0 HUB 4.1 SYH 006 Chia 1 coång USB ra thaønh nhieàu coång USB 101 1T

www.hoanlong.com.vn Trang 20 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
L 4.5 HUB 4.1 ETOP 16 / 06 Chia 1 coång USB ra thaønh nhieàu coång USB 91 1T
(10) VGA CARD (giá đã có VAT)
(10.1) VGA CARD MSI - HÀNG CHÍNH HÃNG
512MB MSI N9500GT-MD512-OC/
V 79.0 Geforce 9500GT S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI 128
output
BitDDR2 1,591 36T
D2
V 119.0 512MB MSI N9600GT-MD512 Geforce 9600GT S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI 128
output
BitDDR3 2,397 36T
(10.2) VGA CARD ECS - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 40.0 512MB ECS NS8400 GSC- 512VS-H Geforce 8400GS DVI 64 bit DDR2 806 36T
V 117.0 512MB ECS NBGTS250E-512MX-F Geforce GTS250 2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI 256 bit DDR3 2,356 36T
V 97.0 1024MB ECS NGT240- 1GQR-F Geforce GT240 DVI-I/ VGA/ HDMI 128 bit DDR3 1,954 36T
V 107.0 1024MB ECS NR9800 GTE-1GMU-F Geforce 9800GT 2xDVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ FAN 256 bit DDR3 2,155 36T
V 132.0 1024MB ECS NBGTS250E-1GMU-F Geforce GTS250 2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI 256 bit DDR3 2,658 36T
V 252.0 1024MB ECS NBGTX460-1G-PI-F Geforce GTX460 2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI 256 bit DDR5 5,075 36T
(10.3) VGA CARD ASUS - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 38.6 512MB EN8400GS Silent/ P Geforce 8400GS DVI/ HDCP/ VGA 64 Bit DDR2 777 36T
V 43.5 512MB EAH4350 SILENT/ DI/512MD2-V2 ATI 4350 HDTV / DVI-I / HDCP/ HDMI 64 Bit DDR5 876 36T
V 53.0 512MB EN 210G/ DI/512MD2 Geforce 210 S/P VGA/ DVI-I / HDCP/ HDMI 64 Bit DDR2 1,067 36T
V 52.5 512MB EN 210 SILENT/ DI/512MD2 Geforce 210 S/P VGA/ DVI-I / HDCP/ HDMI 64 Bit DDR2 1,057 36T
V 54.0 512MB EAH 5450 Silent/ DI/ 512MD2 ATI HD5450 D-Sub / DVI-I / HDCP/ HDMI 64 Bit DDR2 1,088 36T
V 116.0 512MB EAH 5670 / DI / 512MD5 Ati RHD 5670 Dual DVI / VGA / HDTV / HDMI 128Bit DDR5 2,336 36T
V 92.5 512MB ENGT 240 DI / 512 / MD3 Geforce GTS240 + GPU Physx DVI/ HDMI/ HDCP 128Bit DDR3 1,863 36T
512MB ENGTS250 / DI / 512MB /
V 139.0 Geforce GTS250 VGA / DVI / DHCP / HDMI 256Bit DDR3 2,799 36T
WW
768MB ENGTX460 DirectCU TOP /
V 233.0 Geforce GTX460 DUAL DVI (HDCP) / VGA / HDCP / HDMI,3 WAY SLI
192 BitDDR5 4,693 36T
2DI / 768MD5
V 70.0 1024MB EN9500GT/ DI/ 1GD2/ V2 A Geforce 9500GT DVI-HDCP Port-S/P HDMI 128 BitDDR2 1,410 36T
V 53.0 1024MB EAH 4350 Silient/ DI/ D2 Ati HD 4350 DVI/ HDTV/ HDMI PCIe (16x) 64 Bit DDR2 1,067 36T
V 101.0 1024MB EAH 4670DI / 1GD3 / V2 Ati HD 4670 D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port 128 BitDDR3 2,034 36T
1024MB EAH 4850 CUCORE
V 166.0 Ati RHD 4850 S/p dual DVI (HDCP)/VGA/HDTV/HDMI Port 256 BitDDR3 3,343 36T
TOP/2DI/1GD3
V 95.0 1024MB EAH 5550 / DI / 1GD3 Ati RHD 5550 S/p VGA / DVI / HDMI / Direct X11 128 BitDDR3 1,913 36T
V 103.0 1024MB EAH 5570 / DI / 1GD3 Ati HD 5570 DVI/ HDTV/ HDMI PCIe (16x) 128 BitDDR3 2,074 36T
1024MB EAH 5570 SILENT / DI /
V 100.0 Ati HD 5570 S/p VGA / DVI / HDMI / Direct X11 128 BitDDR2 2,014 36T
1GD2
V 127.0 1024MB EAH 5670 / DI / D5 Ati HD 5670 DVI/ HDTV/ HDMI PCIe (16x) 128 BitDDR5 2,558 36T
1024MB EAH 5750 FML / 2DI /
V 166.0 Ati RHD 5750 S/p dual DVI / VGA / HDTV/ HDMI port (s/p Multi LCD) Direc X11
128 BitDDR5 3,343 36T
1GD5 / A
1024MB EAH 5770 CUCORE / 2DI /
V 182.0 Ati RHD 5770 Dual DVI/ HDTV/ HDMI / VGA 128 BitDDR5 3,665 36T
1GD5 / A
1024MB EAH 5830 DIRECTCU /
V 275.0 Ati RHD 5830 Dual DVI/ HDCP / VGA / HDMI 256 BitDDR5 5,539 36T
2DIS / 1GD5
S/p Dual DVI/ HDCP / VGA / HDMI / Display port
1024MB EAH 5850 DIRECTCU TOP
V 329.0 Ati RHD 5850 - S/p 256 BitDDR5 6,626 36T
/ 2DIS / 1GD5 ATI-EYEFINITY
Multi Display YesX3 with ATI-EYEFINITY
Ati RHD 5870 S/p Dual DVI / HDCP / VGA /HDMI / Display port / S/p Multi Display
V 461.0 1024MB EAH 5870 /2DIS / 1GD5 / V2 256 BitDDR5 9,285 36T
YesX3 With ATI-EYEFINITY Technology & S/p Direct X11
Ati RHD 5870 S/p Dual DVI/VGA/HDMI/Display port/ S/p Multi Display YesX3 With
V 543.0 1024MB MATRIX 5870 /2DIS / 2GD5 256 BitDDR5 10,936 36T
ATI-EYEFINITY Technology & S/p Direct X11
Geforce GTX450 + GPU PhysX , S/p D-Sub + DVI / HDMI , S/p SL - Direct x 11 - 3D
1024MB ENGTS450 DirectCU / 2DI /
V 160.0 Vision 128 BitDDR5 3,222 36T
1GD5
Ready , Directcu - Play games with Iphone & Ipod
1024MB ENGTX460 DirectCU / 2DI /
V 281.0 Geforce GTX460 + GPU PhysX DUAL DVI (HDCP) / VGA / HDTV / HDMI,3 WAY SLI
256 BitDDR5 5,659 36T
1GD5
V 289.0 1024MB ENGTX465 / 2DI / 1GD5 Geforce GTX465 + GPU PhysX DUAL DVI (HDCP) / VGA / HDTV / HDMI,3 WAY SLI
256 BitDDR5 5,820 36T
V 74.0 1024MB ENGT210 Silent / DI / 1GD2 Geforce GTS210 D-Sub / DVI / HDMI 128 BitDDR2 1,490 36T
V 83.0 1024MB ENGT220 / DI / 1GD2 / V2 Geforce GTS220 D-Sub / DVI / HDMI 1,672 36T
V 159.5 1024MB ENGTS250 / DI / 1GD3 / Geforce GTS250 Dual DVI (HDCP)/ VGA/ HDTV/ HDMI Port 256 BitDDR3 3,212 36T
V 118.0 1024MB ENGT240 / DI/ 1GD3 Geforce GTS240 + GPU Physx S/p D-Sub DVI (HDCP)/ HDMI, s/p 3 ways SLI 128 BitDDR3 2,377 36T
V 358.0 1280MB ENGTX470 / 2DI/ D5 Geforce GTX470 + GPU Physx DVI/ HDTV/ HDMI PCIe (16x) 128 BitDDR3 7,210 36T
(10.4) VGA CARD TNT
V 26.0 128MB TNT PCX-7300GS Geforce 7300GS 16X DVI/TV Out 64 Bit DDR2 524 12T
V 27.0 256MB TNT GF2 FX5500 Geforce2 FX 5500 8X DVI/TV Out 128 BitDDR2 544 12T
V 28.0 512MB TNT GF512-MX9500 GT Geforce2 MX 9500 16X DVI/TV Out DDR2 564 12T
V 31.0 1GB TNT GF 9600 GT ATI 9600GT DVI / HDTV-S-VIDEO 64 Bit DDR2 624 12T
(10.5) VGA CARD POWERCOLO
V 57.0 powerColo 512MB HD 4650 Ati HD4650 DVI/ HDMI 1,148 36T
V 96.0 powerColo 512MB HD 4730 Ati HD4730 DVI/ HDMI
PCI-E 2.0 128 BitDDR5 1,933 36T
(10.6) VGA CARD GIGABYTE - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 37.5 512MB GIGA NX84S - 512HP Geforce 8400GS OUT HDTV & HDCP, DVI, 64 bit DDR2 755 36T
V 36.5 512MB GIGA NX84S - 512I Geforce 8400GS OUT HDTV & HDCP, DVI, 64 bit DDR2 735 36T
V 57.5 512MB GIGA N210 D3- 512I Geforce GT210 HDTV / HDCP / DVI / HDMI, D-Sub 64 bit DDR3 1,158 36T
V 51.2 512MB GIGA N210 OC- 512I Geforce GT210 HDTV / HDCP / DVI / HDMI, D-Sub 64 bit DDR2 1,031 36T
V 92.0 512MB GIGA N240 D5- 512I Geforce GT240 HDTV / HDCP / DVI / HDMI, D-Sub 128 bit DDR5 1,853 36T

www.hoanlong.com.vn Trang 21 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
V 40.0 512MB GIGA R435OC-512I Ati HD4350 DVI, HDMI, HDTV/HDCP 64 bit DDR2 806 36T
V 49.5 512MB GIGA R455 D3- 512I Ati HD4350 DVI, HDMI, HDTV/HDCP 64 bit DDR2 997 36T
V 62.0 512MB GIGA R545 OC- 512I Ati HD5450 DVI, HDMI, HDTV/ Exp2 64 bit DDR3 1,249 36T
V 123.0 512MB GIGA R485ZL- 512H Ati HD4850 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI 256 bit DDR2 2,477 36T
V 59.0 1GB GIGA N210 TC - 1GI Geforce GT210 D-Sub / DVI / HDMI 64 bit DDR2 1,188 36T
V 72.5 1GB GIGA N210 D2 - 1GI Geforce GT210 D-Sub / DVI / HDMI 128 bit DDR2 1,460 36T
V 74.0 1GB GIGA N220 TC - 1GI Geforce GT220 D-Sub / DVI / HDMI 128 bit DDR2 1,490 36T
V 76.5 1GB GIGA N220 D2 - 1GI Geforce GT220 DVI-I/ HDMI/ D-Sub 128 bit DDR2 1,541 36T
V 152.0 1GB GIGA N250 - 1GI Geforce GTS 250 DVI / HDMI / HDCP / HDTV 256 bit DDR3 3,061 36T
V 281.0 1GB GIGA N465UD - 1GI Geforce GTX 465 Dual DVI / mini HDMI / HDCP 256 bit DDR5 5,659 36T
V 349.0 1280MB GIGA N470D5 - 13I-B Geforce GTX 470 DVI-I / mini HDMI 320 bit DDR5 7,029 36T
V 629.0 1536MB GIGA N480D5 - 15I-B Geforce GTX 480 Dual DVI-I / mini HDMI 384 bit DDR5 12,668 36T
V 67.5 1GB GIGA R465 OC - 1GI Ati HD4650 HDTV/ HDCP/ DVI/ HDMI 128 bit DDR2 1,359 36T
V 70.5 1GB GIGA R545 SC - 1GI Ati HD5450 HDTV/ HDCP/ DVI/ HDMI 64 bit DDR3 1,420 36T
V 123.0 1GB GIGA R567 OC - 1GI Ati HD5670 HDCP/ 2 DVI/ HDMI 128 bit DDR5 2,477 36T
V 161.0 1GB GIGA R575 OC - 1GI Ati HD5750 2 DVI/ HDMI / HDCP 128 bit DDR5 3,243 36T
V 172.0 1GB GIGA R577 UD - 1GD Ati HD5770 HDCP/ 2 DVI/ HDMI 128 bit DDR5 3,464 36T
V 209.0 1GB GIGA R577 SO - 1GD Ati HD5770 Dual DVI/ HDMI / HDCP / D - Sub 128 bit GDDR5 4,209 36T
V 281.0 1GB GIGA R583 UD - 1GD Ati HD5830 2 DVI/ HDMI / HDCP / HDTV 256 bit DDR5 5,659 36T
V 319.0 1GB GIGA R585 OC - 1GD Ati HD5850 2 DVI/ HDMI / HDCP / HDTV / D - Sub 256 bit DDR5 6,425 36T
V 493.0 1GB GIGA R587SO - 1GD ATI HD 5870 2DVI / HDTV / HDCP / HDMI SP ATI CROSSFIRE 256 bit DDR5 9,929 36T
V 87.5 1GB GIGA N220OC-1GI Geforce GT220 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 128 bit DDR3 1,762 36T
V 164.0 1GB GIGA N250OC-1GI Geforce GTS250 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 256 bit DDR3 3,303 36T
V 559.0 2GB GIGA R5876P - 2GD-B ATI RadeonTM HD5870 , GDDR5 256bits, PCI Express x 16 V2.0 , S/p Ati CrossfireX 11,258 36T
V 739.0 2GB GIGA R597D5 - 2GD-B ATI RadeonTM HD5970 , (Dual 5800 GPU), 2 x 256bits, Dual DVI, HDMI, HDTV. 14,883 36T
(10.7) VGA CARD BIOSTAR
V 74.0 BIOSTAR GEFORCE 1G 9500GT Geforce 9500GT DVI/ HDMI Out
1GB DDR2 PCI-E 2.0 128 BitDDR2 1,490 36T
(11) MONITOR LCD (Giá đã có VAT)
(11-1) MONITOR LCD ACER hàng chính hãng
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 18.5" ACER P195HQ GƯƠNG 2.190.000đ
T 80.2 15.6" ACER X163WB 1366 X 768 Độ tương phản 500:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,620 36T
T 110.6 18.5" ACER V193HQV 1366 X 768 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,234 36T
T 108.4 18.5" ACER P195HQ (Gương) 1366 X 768 Độ tương phản 50.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,190 36T
T 107.9 18.5" ACER G195HQ 1366 X 768 Độ tương phản 8.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,180 36T
18.5" ACER S191HQL NLED
T 137.1 1366 X 768 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,770 36T
Tặng 100.000đ (Đến 23/11)
21.5" ACER H223HQ (Gương)
T 180.7 1920 X 1080 Độ tương phản 50.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI , HDMI, D-Sub 3,650 36T
Tặng 100.000đ (Đến 23/11)
21.5" ACER S221HQL NLED
T 193.1 1920 X 1080 Độ tương phản 12.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI HDMI 3,900 36T
Tặng 100.000đ (Đến 23/11)
T 341.6 23" ACER T230H / T231H 1920 X 1080 Độ tương phản 80000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) HDMI 6,900 36T
(11-2) MONITOR LCD SAMSUNG hàng chính hãng
T 120.8 17" SAMSUNG E 1720NRX 1280X1024 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,440 24T
T 113.9 18.5" SAMSUNG B1930N 1360 X 768 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,300 24T
T 113.4 18.5" SAMSUNG E 1920NX 1360 X 768 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,290 24T
18.5" SAMSUNG EX 1920X LED
T 135.6 1360 X 768 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,740 24T
Tặng Loa Logitech S_100
T 130.7 20" SAMSUNG B 2030 (WIDE) 1600 X 900 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,640 24T
T 148.5 20" SAMSUNG P 2050 1600 X 900 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 3,000 24T
T 156.4 20" SAMSUNG P 2070H 1600 X 900 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI HDMI 3,160 24T
T 149.0 20" SAMSUNG EX 2020X LED 1600 X 900 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 3,010 24T
T 152.5 21.5" SAMSUNG E2220X 1920X1080 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI 3,080 36T
T 173.3 21.5" SAMSUNG P2250 1920X1080 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI 3,500 24T
T 212.9 23" SAMSUNG P 2370H 1920X1080 Độ tương phản 70000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI, HDMI 4,300 36T
(11-3) MONITOR LCD AOC Hàng chính hãng
T 84.7 15.6" AOC - 1619 SW 1366 X 768 Độ tương phản 4000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,711 36T
T 88.7 15.6" AOC - 1620 SW 1366 X 768 Độ tương phản 6000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,791 36T
T 128.1 18.5" AOC - e936 Swa 1366 X 768 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,587 36T
T 111.3 18.5" AOC - 931 SN 1366 X 768 Độ tương phản 60.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,249 36T
T 109.4 18.5" AOC - 931 SWL 1366 X 768 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,209 36T
T 109.9 18.5" AOC - 941 SW 1366 X 768 Độ tương phản 60.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,220 36T
T 118.2 18.5" AOC - F19S 1366 X 768 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,388 36T
T 125.1 18.5" AOC - F19+ 1366 X 768 Độ tương phản 60.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,527 36T
T 126.1 19" AOC - 917 VW 1440X900 Độ tương phản 6.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub DVI-D 2,547 36T
T 120.2 19" AOC - 919 SW 1440X900 Độ tương phản 8000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,428 36T
T 135.0 20" AOC - 2036S 1600X900 Độ tương phản 60.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,726 36T
T 174.4 22" AOC - 2217V 1680X1050 Độ tương phản 3.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub DVI-D 3,522 36T
T 189.2 22" AOC - 2219 VG 1680X1050 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D và DVI-Sub 3,821 36T

www.hoanlong.com.vn Trang 22 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
T 192.1 22" AOC - e2236 Vw 1920X1080 Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D và HDMI 3,881 36T
T 205.4 24" AOC - 2436 1920X1080 Độ tương phản 60.000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) HDMI 4,150 36T
(11-4) MONITOR LCD LG
Tặng : Ví móc khóa LG + Thẻ cào (đến 31/10/2010)
Địa chỉ nhận quà : 233 Đồng Khởi , tầng 5 , điện thoại : 39256886
T 113.4 17" LG L1742SE 1280X1024 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 2,290 24T
T 108.4 18.5" LG W1943SE 1336 X 768 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,190 24T
T 113.9 18.5" LG W1953SE 1336 X 768 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,300 24T
18.5" LG W1930S - PF/ EF/ NF/ KF/
T 142.1 TF 1920 x 1080 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,870 24T
(Đen, Xanh dương, Xang lá, Hồng,
T 113.9 18.5" LG E1940S 1366 X 768 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,300 24T
T 133.7 19" LG L1942SE 1280X1024 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,700 24T
T 124.5 20" LG W2053TQ 1600X900 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms). D-Sub 2,515 24T
T 123.8 20" LG E2040T Tặng Balo cao 1600X900 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). 2,500 24T
T 153.5 20" LG E2050T 1600X900 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub, DVI-D 3,100 24T
T 169.3 21.5" LG W2253TQ 1920X1080 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms). DVI 3,420 24T
T 198.5 21.5" LG W2230S - PF (Black) 1920X1080 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). 4,010 24T
T 211.9 21.5" LG M227WA 1680X1050 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). TV.AV 4,280 24T
T 148.5 22" LG E2240T 1920X1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). 3,000 24T
T 190.6 22" LG E2250T 1920X1080 Độ tương phản 5.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 3,850 24T
(11-5) MONITOR LCD ASUS
LƯU Ý : ASUS CHỈ BẢO HÀNH KHI LCD CÓ 3 ĐIỂM CHẾT TRỞ LÊN
T 89.0 16" ASUS VH 162D 1366 X 768 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,792 36T
T 110.0 19" ASUS VH192 D 1366 X 768 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,215 36T
T 120.0 19" ASUS VH192 C (Gương) 1366 X 768 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI Speaker2,417 36T
T 121.0 20" ASUS VH202D 1600X900 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub 2,437 36T
T 150.0 20" ASUS MS202N 1600X900 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI (HDCP) 3,021 36T
T 198.0 22" ASUS VH 222T 1920X1080 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI Speaker 3,988 36T
T 234.0 22" ASUS MS226HBK/ 2MS/ A 1920X1080 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI / HDMI 4,713 36T
T 202.0 23" ASUS VH 232T 1920X1080 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub / DVI 4,068 36T
Độ tương phản 80.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), S/p VGA/ DVI-D/
T 560.0 23" ASUS VG 236H 1920X1080 11,278 36T
HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, NVIDIA 3D Vision Kit (glasses) / Real 3D
Độ tương phản 50.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), S/p D-Sub/ DVI-D/
T 385.0 24" ASUS LS 246H WUXGA 1920X1080 7,754 36T
HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, Protection panel
Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera
T 349.0 24" ASUS VK 246H WUXGA 1920X1080 7,029 36T
1.3, Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array
Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera
T 379.0 26" ASUS VK 266H WUXGA 1920X1200 7,633 36T
2.0, Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array
(11-6) MONITOR LCD DELL (Hàng chính hãng)
T 129.0 17" DELL E170S 1280X1024 Độ tương phản 800:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub VGA 2,598 36T
T 115.0 18.5" DELL IN1910N 1366X768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,316 36T
18.5" DELL E1910H
T 117.0 1366X768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,356 36T
Tặng dụng cụ nhà bếp
T 154.0 19" DELL E190S 1280 X 1024 Độ tương phản 800:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub DVI-D 3,102 36T
T 144.0 20" DELL F2009WFP 1600 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) D-Sup, DVI 2,900 36T
(11-7) MONITOR LCD VIEWSONIC
T 135.0 19" VIEWSONIC VA1931WA 1366 X 768 Độ tương phản 100.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) SPEAKER 2,719 36T
T 135.0 19" VIEWSONIC VA1938W LED 1366 X 768 Độ tương phản 10.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D 2,719 36T
T 145.0 19" VIEWSONIC VX1932WM 1440 X 900 Độ tương phản 100.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) SPEAKER 2,920 36T
T 273.0 22" VIEWSONIC VX2239WM 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) SPEAKER 5,498 36T
T 293.0 22" VIEWSONIC VX2250WM LED 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) SPEAKER 5,901 36T
T 281.0 24" VIEWSONIC VX2423W 1920 X 1080 Độ tương phản 20.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) SPEAKER 5,659 36T
T 308.0 24" VIEWSONIC VX2450WM LED 1920 X 1080 Độ tương phản 20.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) SPEAKER 6,203 36T
(11- 8) MONITOR LCD PROLINK , PHILIPS
T 119.0 20" PROLINK - PRO 2012W 1600 X 900 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) 2,397 24T
T 127.0 17" PHILIPS HVN 9170T 1280 X 1024 Độ tương phản 25000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,558 24T
T 108.9 18.5" PHILIPS 192E 1366X768 Độ tương phản 25.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 2,200 24T
T 112.4 18.5" PHILIPS 191E2SB 1366X768 Độ tương phản 25.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 2,270 24T
T 116.8 18.5" PHILIPS 192E1SB 1366X768 Độ tương phản 25.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 2,360 24T
T 121.8 18.5" PHILIPS 191EL2SB 1366X768 Độ tương phản 20.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 2,460 24T
T 147.0 19" PHILIPS 19S1CB 1280X1024 Độ tương phản 25.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 2,970 24T
T 136.6 20" PHILIPS 201E1SB 1600X900 Độ tương phản 25.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 2,760 24T
T 154.0 22" PHILIPS 220E1SB 1920X1080 Độ tương phản 8.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 3,110 24T
T 218.3 22" PHILIPS 225B1CB 1680X1080 Độ tương phản 25.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 4,410 24T
T 218.3 23" PHILIPS 230E1HSB 1920X1080 Độ tương phản 50.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 4,410 24T
T 249.5 24" PHILIPS 244E1SB 1920X1080 Độ tương phản 25.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). D-Sub/ DVI-D 5,040 24T
(11- 9) MONITOR LCD Apio'
T 90.0 16" Apio' AM 160W 13660 X 768 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,813 24T

www.hoanlong.com.vn Trang 23 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
(11-10) MONITOR LCD BENQ
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
T 72.8 15" BENQ T52 WA 1280 X 800 Độ tương phản 400:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) D-sub 1,470 36T
T 108.2 17" BENQ G702 AD (vuông) 1280 x 1024 Độ tương phản 300:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub 2,185 36T
T 108.6 18.5" BENQ G925HDA 1366 x 768 Độ tương phản 40.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub 2,193 36T
T 118.8 18.5" BENQ V920 LED 1366 x 768 Độ tương phản 10.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,400 36T
T 104.0 19" BENQ E900 HD 1366 x 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,100 36T
T 106.4 19" BENQ G922 HD 1366 x 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,150 36T
T 160.9 21.5" BENQ G2220 HD 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 3,250 36T
(11-11) MONITOR LCD COLOVIEW
T 110.0 19" COLOVIEW 900P (vuông) 1028 x 1024 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,215 24T
T 110.0 19" COLOVIEW 900S (vuông) 1028 x 1024 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,215 24T
(11-12) MONITOR LCD HP / COMPAQ
_Tặng khung ảnh HP (Từ 22/10 đến hết quà)
T 132.0 17" HP LE 1711 1028 X 1024 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,658 24T
T 131.0 18.5" HP 1859 m 1366 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D, Speaker 2,638 12T
T 179.0 21.5" HP X22 LED 1920 X 1080 Độ tương phản 1.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D, Speaker 3,605 12T
T 121.0 18.5" HP S1921 (WJ673AA) 1366 X 768 Độ tương phản 700:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,437 36T
(11-13) MONITOR LCD EVIEW
T 123.0 18.5" EVIEW W185Q 1360 X 768 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,477 36T
T 125.0 19" EVIEW EV190W 1440 X 900 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) SPEAKER 2,518 36T
(11-14) MONITOR LCD VENR
T 105.8 17.3" VENR 7091WN LED 1600 X 900 Độ tương phản 100.000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI, D-Sub 2,131 36T
T 100.7 18.5" VENR 9092WN 1360 X 768 Độ tương phản 1.500:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,028 36T
(11-15) MONITOR LCD CHIMEI
T 101.0 18.5" CHIMEI 95ND 1366 X 768 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,034 36T
T 152.0 21.5" CHIMEI 22ND 1920 X 1080, Full HD Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 3,061 36T
DVI, HDMI,
T 187.0 23" CHIMEI 23LH LED 1920 X 1080, Full HD Độ tương phản 2.000.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 3,766 36T
LOA
(12) CASE (Thùng Máy) (Giá đã có VAT)
(12.1) CASE PROTON
S 22.5 CASE PROTON 3026 / 3023 / 3028 / 3022 ATX SP 600W FAN 12 CM 453 12T
3029 / 3030 / 3031 / 3035 / 3036 / 3041 / 3046 / 3047 / 3034 /
S 21.0 CASE PROTON 3040 / ATX SP 600W FAN 12 CM 423 12T
3048 / 3049 / 3050 / 3053 / 3045 / 3047
S 24.0 CASE PROTON 1808 ATX SP 600W FAN 12 CM 483 12T
(12.2) CASE SP
S 21.0 CASE SP 6541 / 6547 / 6549 / 6553 / 6546 / 6548 / 6550 / 6540 / 6545 / 6555 ATX SP 600W FAN 12 CM 423 12T
S 24.0 CASE SP 8541/ 8546 / 8547 / 8548 / 8536 / 8533 / 8543 / 8549 / 8555 ATX SP 600W FAN 12 CM 483 12T
(12.3) CASE DYLAN
S 24.0 CASE DYLAN 103 / 236 / 237 / MK6 / 232 ATX DYLAN 550W FAN 12 CM 483 12T
(12.4) CASE VENUS
NV230, NV232, NV233, NV236, NV237, NV238, NV_V8, NV_109,
S 21.0 CASE VENUS VENUS 550W FAN 12 cm 423 12T
NV_103, NV_107
(12.5) CASE PATRIOT
S 21.0 CASE PATRIOT PA 1 / 2 / 3 / 4 / 5 , HA 1 / 2 MU - 500W FAN 12CM 423 12T
S 19.0 CASE PATRIOT PS 1 / 2 / 3 / 4 ARROW 450W FAN 8 CM 383 12T
S 20.0 CASE PATRIOT COM 1 / 2 / 3 ARROW 450W FAN 8 CM 403 12T
S 19.0 CASE PATRIOT ATOM 1 / 2 / 3 / 4 ARROW 450W FAN 8 CM 383 12T
S 20.0 CASE PATRIOT CE 1 / 2 / 3, A 1 / 3 / 4 / 6, BEN 1/ 2 / 3, DHL 1 / 2 / 3 ARROW 450W FAN 8 CM 403 12T
S 21.0 CASE PATRIOT CITY 4 , VISTA 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ARROW 450W FAN 8 CM 423 12T
S 21.0 CASE PATRIOT C 100 / 200 / 300 / 400 MU - 500W FAN 12CM 423 12T
S 22.0 CASE PATRIOT AN 2 MU - 500W FAN 12CM 443 12T
S 24.0 CASE PATRIOT METRO B / R Miro - 450W FAN 8CM 483 12T
S 23.0 CASE PATRIOT TOTO 1 / 2 / 3 / 4 MU - 500W FAN 12CM 463 12T
S 23.0 CASE PATRIOT YES 1 / 2, LS 590 / 460, NEC 1/ 2 / 3 / 4 MU - 500W FAN 12CM 463 12T
S 24.0 CASE PATRIOT C 205 Miro - 450W FAN 8CM 483 12T
S 25.0 CASE PATRIOT WIN XP 1 / 2 , HP 6A / 8A ARROW 450W FAN 8CM 504 12T
S 26.0 CASE PATRIOT HP 1A / 2A , SYSTEM 1 ARROW 450W FAN 8CM 524 12T
S 26.0 CASE PATRIOT VENTO E , VN 1 / 2 ARROW 450W FAN 8CM 524 12T
S 26.0 CASE PATRIOT VENTO A / C / F / G ARROW 500W FAN 8CM 524 12T
S 24.0 CASE PATRIOT S 500 Miro - 450W FAN 8CM 483 12T
S 29.0 CASE PATRIOT S 600 Miro - 450W FAN 8CM 584 12T
S 33.0 CASE PATRIOT CD1 / CD2 / D01 / DO2 / D03 / D04 ELITE 350W 665 12T
S 35.0 CASE PATRIOT X_6 ARROW 500W FAN 12 CM 705 12T
S 36.0 CASE PATRIOT MAX ARROW 500W FAN 8 CM 725 12T
S 39.0 CASE PATRIOT ROLAND ARROW 500W FAN 8 CM 785 12T
S 41.0 CASE PATRIOT GRAND 3 / 4 / 5 ELITE 350W 826 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 24 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
S 43.0 CASE PATRIOT K 5-1 / K 5-2 / K 5-3 ELITE 400W 866 12T
(12.6) CASE ATX
5810 / 5818 / 5820 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 / 5825 / 5826 / 5827 / 5828/ POWER
S 21.0 CASE ATX P4 423 12T
5829 5838 / 5848 / 5858 / 5878 / 5839 / 5830 / 5832 / 5831 / 5833 / 5834 SUPPLY
(12.7) CASE HTP
VISION 3G
S 23.0 CASE HTP E81B / E85P FAN 12CM 463 12T
500W
547BR/ 548BR/ 5481BR/ 549BS / E546BG / E5493BR / VISION 3G
S 23.0 CASE HTP FAN 12CM 463 12T
E5489BO / E5488BO / 5462BR 500W
E5461BR /5461BS /5487BR /5487BS /5490BR /5490BS /
VISION 3G
S 23.0 CASE HTP E549BL / E5498BS/ E546BR/ E547BS/ E547BS/ E548/ FAN 12CM 463 12T
500W
E488BR/ E5496BR
VISION 3G
S 23.0 CASE HTP E5486BR/ E546G/ E546BS/ E549BB FAN 12CM 463 12T
500W
VISION 3G
S 23.0 CASE HTP M06R, M07B, M07R, M101B, M101R, M101S. FAN 12CM 463 12T
500W
(12.8) CASE JETEK
S 20.0 CASE JETEK V1203BR/ V1203BS/ V1206GR JETEK S500 (500W) FAN 8 CM 403 12T
X601BS/ X602BR/ X603BR/ X306BR/ X306BG/
S 21.0 CASE JETEK JETEK S500 (500W) FAN 8 CM 423 12T
X303BG/ X305BR/ X302BB
S 22.0 CASE JETEK A8BR12/ A8GR05/ A8B18 JETEK S500 (500W) FAN 8 CM 443 12T
S 23.0 CASE JETEK MINI 8102R/ 8103BR/ 8102BH/ 8103BS/ 8105BR/ 8105BS JETEK A200T (200W) FAN 8 CM 463 12T
(12.9) CASE COOLER MASTER
_ Tặng phiếu rút thăm trúng vàng (từ 15/08 --> 15/10/2010)
S 37.0 CASE COOLER MASTER ELITE 360 Chưa nguồn 745 12T
S 39.0 CASE COOLER MASTER ELITE 341 / 310 / 370 Chưa nguồn 785 12T
S 41.0 CASE COOLER MASTER ELITE 332 / 333/ 334 Chưa nguồn 826 12T
S 45.0 CASE COOLER MASTER ELITE 330 / 331 / 335 Chưa nguồn 906 12T
S 44.0 CASE COOLER MASTER ELITE 430 Chưa nguồn 886 12T
S 61.0 CASE COOLER MASTER CENTURION 5W / 5B Chưa nguồn 1,229 12T
S 69.0 CASE COOLER MASTER CEN5 II (2 Fan 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp) Chưa nguồn 1,390 12T
S 69.0 CASE COOLER MASTER RC 600 Chưa nguồn 1,390 12T
S 72.0 CASE COOLER MASTER CEN 534 Chưa nguồn 1,450 12T
S 72.0 CASE COOLER MASTER SILEO 510 Chưa nguồn 1,450 12T
S 76.0 CASE COOLER MASTER RC 533 / AMMO 533 Chưa nguồn 1,531 12T
S 88.0 CASE COOLER MASTER RC 590 Chưa nguồn 1,772 12T
S 95.0 CASE COOLER MASTER RC 690 Chưa nguồn 1,913 12T
S 105.0 CASE COOLER MASTER RC 690 PURE / 690 II PLUS Chưa nguồn 2,115 12T
S 115.0 CASE COOLER MASTER RC 690 II ADVANCE (3 Fan 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấ Chưa nguồn 2,316 12T
S 119.0 CASE COOLER MASTER (GAME CASE) CM STORM - SCOUT (1 FAN 12CM , 1FAN 14CM, mở rộng được 5 FAN)
Chưa nguồn 2,397 12T
S 128.0 CASE COOLER MASTER 922 HAF (2 FAN 20CM , mở rộng được 3 FAN 20CM + 2 FAN 12CM) Chưa nguồn 2,578 12T
S 163.0 CASE COOLER MASTER 932 HAF (1 FAN 14CM , 3 FAN 23CM) Chưa nguồn 3,283 12T
S 205.0 CASE COOLER MASTER RC 942 - HAF X (1 FAN 23CM , 1FAN 14CM, 2 FAN 20CM, mở rộng được 7 FAN) Chưa nguồn 4,129 12T
S 215.0 CASE COOLER MASTER (GAME CASE) CM STORM - SNIPER (2 FAN 20CM , 1FAN 12CM, mở rộng được 5 FAN)
Chưa nguồn 4,330 12T
S 255.0 CASE COOLER MASTER 1100 (COSMOS 4 FAN 12CM) Chưa nguồn 5,136 12T
S 258.0 CASE COOLER MASTER STACKER 830 Nvidia Chưa nguồn 5,196 12T
(12.10) CASE ENJOY
S 23.0 CASE ENJOY HC-5R / BJ_1B / HJ_5R / HM_5R / HJ_1B Power Suply 450W 463 12T
(12.11) CASE APEX
930001A / C / 930002A / C / 930003A / 930004A / C / 930005A / C / 930009C APEX 500W FAN
S 23.0 CASE APEX 463 12T
9300011A / 12A / 14A / 58HS90006A / C / D / 58HS90007A / C 58HS90008A 12cm
(13) POWER Supply ( Nguồn )
_ Tặng phiếu rút thăm trúng vàng (đến 15/10/2010) khi mua nguồn COOLER MASTER
N 9.0 NGUỒN ATX 24 PIN 420W ARROW 3 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 181 12T
N 9.5 NGUỒN ATX 24 PIN 450W ARROW 2 SATA 2 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 191 12T
N 13.0 NGUỒN ATX 24 PIN 550W MU FAN 12 cm 262 12T
N 12.5 NGUỒN ATX 24 PIN 500W ARROW 2 SATA 2 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 252 12T
N 13.0 NGUỒN ATX 24 PIN 500W ARROW / MU-500W 2 SATA 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 262 12T
N 15.0 NGUỒN ATX 24 PIN 550W ARROW 2 SATA 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 302 12T
N 16.0 NGUỒN ATX 24 PIN 600W ARROW 2 SATA 3 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 322 12T
N 17.0 NGUỒN ATX 24 PIN 600W ARROW FAN 12 cm 342 12T
N 18.0 NGUỒN ATX 24 PIN 650W ARROW 2 SATA 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 1PCI-Ex 16p 363 12T
N 21.0 NGUỒN ATX 24 PIN 700W ARROW FAN 12 cm 423 12T
N 13.0 NGUỒN ATX 24 PIN 600W SP 4 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 262 12T
N 13.0 NGUỒN DELUX 450W 4 đầu8 cấp
24 PIN + FAN CM nguồn FAN 8 cm 262 12T
N 24.0 NGUỒN GIGABYTE 360W 4 đầu8 cấp
24 PIN + FAN CM nguồn FAN 8 cm 483 12T
N 16.0 NGUỒN SP1 520W FAN 12 cm 322 12T
N 20.0 NGUỒN SP SERVER 520W 7 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 403 12T
N 16.5 NGUỒN SP 600W / 650W FAN 12 cm 332 12T
N 18.0 NGUỒN SP 700W 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 1 SATA 363 12T
N 38.0 NGUỒN SP 1200W 10 đầu cấp nguồn 2 FAN 8 cm 4 SATA 765 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 25 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
N 36.0NGUỒN FSP SAGA 400W hiệu năng 75%, 20 + 4 pin, cpu FAN 12 cm 725 12T
N 45.0NGUỒN FSP SAGA PLUS 450W hiệu năng 75%, 20 + 4 pin, cpu FAN 12 cm 906 12T
N 60.0NGUỒN BLUE STORM 500W hiệu năng 85%, 20 + 4 pin, cpu FAN 12 cm 1,208 12T
N NGUỒN CORSAIR 650TX
129.0 Fan12, 8ATA, 8SATA, 2FDD, 4 + 8p CPU, 1Rail 12V41A, PCI-Ex, Active PFC 2,598 12T
N NGUỒN CORSAIR 850TX
189.0 Fan12, 6ATA, 6SATA, 2FDD, 4 + 8p CPU, 1Rail 12V70A, 2 PCI-Ex, Active PFC 3,806 12T
N NGUỒN CORSAIR 850HX
209.0 Fan12, 6ATA, 6SATA, 2FDD, 4 + 8p CPU, 1Rail 12V70A, 2 PCI-Ex, Active PFC 4,209 12T
N NGUỒN CORSAIR 1000HX
276.0 Fan14, 6ATA, 6SATA, 2FDD, 4 + 8p CPU, 1Rail 12V70A, 2 PCI-Ex, Active PFC 5,559 12T
N 19.0NGUỒN THERMAL MASTER 350W Màu bạc FAN 8 cm 2 SATA 4 ATA 383 12T
N 24.0NGUỒN COOLER MASTER 350W ELITE Màu bạc FAN 12 cm 3 SATA 3 IDE 483 24T
N 29.0NGUỒN COOLER MASTER 400W ELITE 2 x 12V 24 + 8PIN FAN 12 cm 4 SATA 3 ATA 584 24T
N 33.0NGUỒN COOLER MASTER 460W ELITE 2 x 12V 24 + 8PIN FAN 12 cm 4 SATA 3 ATA 665 24T
N 29.0NGUỒN COOLER MASTER 350W EXTREME FAN 12 cm 2 SATA 4 IDE 584 24T
N 47.0NGUỒN COOLER MASTER 460W EXTREME FAN 12 cm 2 SATA 8 IDE 947 24T
N 57.0NGUỒN COOLER MASTER 500W EXTREME FAN 12 cm 2 SATA 1,148 24T
N 72.0NGUỒN COOLER MASTER 550W EXTREME FAN 12 cm 3 SATA 1,450 24T
N 78.0NGUỒN COOLER MASTER 600W EXTREME FAN 12 cm 6 SATA 3 ATA 1,571 24T
N 87.0NGUỒN COOLER MASTER 650W EXTREME FAN 12 cm 3 SATA 1,752 24T
N COOLER MASTER M520W Real
110.0 520W PFC 24PIN & 8PIN- 10 đầu cắm nguồnFAN 12 cm 8 SATA 3 PCI 2,215 36T
COOLER MASTER V2.3 GX Fan 12cm, 3IDE, 6SATA, CPU (4+4pin), 2PCI-e 6+2pin, chuẩn RoHS +
N 94.0 550W 1,893 36T
Tặng Fan Hyper 101 (Đến 31/10) SLI + 80plus, Hiệu suất trên 85%, lưới chống nhiễu, màu đen.
COOLER MASTER V2.3 GX Fan 12cm, 3IDE, 6SATA, CPU (4+4pin), 2PCI-e 6+2pin, chuẩn RoHS +
N 114.0 650W 2,296 36T
Tặng Fan Hyper 101 (Đến 31/10) SLI + 80plus, Hiệu suất trên 85%, lưới chống nhiễu, màu đen.
COOLER MASTER V2.3 GX Fan 12cm, 3IDE, 9SATA, CPU (4+4pin), 2PCI-e 6+2pin, chuẩn RoHS +
N 128.0 750W 2,578 36T
Tặng Fan Hyper 101 (Đến 31/10) SLI + 80plus, Hiệu suất trên 85%, lưới chống nhiễu, màu đen.
COOLER MASTER V2.3 SILENT PRO
Fan 12cm, 4IDE, 9SATA, 3 PCI-e 6+2 pin, Hiệu suất trên 90%, Chuẩn
N 199.0 GOLD 800W 4,008 60T
Tặng FanMASTER
Hyper 101 RoHS + SLI + Crossfire + 80plus Gold, Công suất đỉnh 960W, lưới chống
COOLER V2.3(Đến 31/10)
SILENT PRO
Fan 135cm, 4IDE, 9SATA, 4 PCI-e 6+2 pin, Hiệu suất trên 90%, Chuẩn
N 245.0 GOLD 1000W 4,934 60T
Tặng FanMASTER
Hyper 101 RoHS + SLI + Crossfire + 80plus Gold, Công suất đỉnh 1200W, lưới
COOLER V2.3(Đến 31/10)
SILENT PRO
Fan 135cm, 4IDE, 9SATA, 4 PCI-e 6+2 pin, Hiệu suất trên 90%, Chuẩn
N 295.0 GOLD 1200W 5,941 60T
Tặng Fan Hyper 101 (Đến 31/10) RoHS + SLI + Crossfire + 80plus Gold, Công suất đỉnh 1440W, lưới
COOLER MASTER V2.3 SILENT 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable,
N 105.0 500W 2,115 36T
PRO M Chuẩn RoHS+SLI
COOLER MASTER V2.3 SILENT 24PIN & 8 PIN .9SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable,
N 125.0 600W 2,518 36T
PRO M Chuẩn RoHS+SLI
COOLER MASTER V2.3 SILENT 24PIN & 8 PIN .9SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable,
N 155.0 700W 3,122 36T
PRO M Chuẩn RoHS+SLI
COOLER MASTER V2.3 SILENT 24PIN & 8 PIN .9SATA + 6IDE+ (6PCI-e 6+2 pin) + 2PCI-e Y - FAN
N 185.0 850W 3,726 36T
PRO M 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI
COOLER MASTER V2.3 SILENT 24PIN & 8 PIN .9SATA + 6IDE+ (6PCI-e 6+2 pin) + 2PCI-e Y - FAN
N 228.0 1000W 4,592 36T
PRO M 135MM modular cable, Chuẩn RoHS+SLI
N 124.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 650W 6 SATA, Chuẩn ROHS. Lưới chống nhiễu 2,497 36T
N 145.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 750W 2,920
24PIN & 8 PIN .6SATA + 5Đầu cắm nguồn+ 2PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI 36T
N 273.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 1250W 24PIN & 8 PIN .8SATA + 6Đầu cắm nguồn+ 6PCI - FAN 135MM Chuẩn RoHS+SLI 5,498 36T
N 21.0 NGUỒN ACBEL CE2 350W 423 24T
N 31.0 NGUỒN ACBEL CE2 450W 3 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 624 24T
N 25.0 NGUỒN ACBEL E2 400W 4 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 2 SATA 504 24T
N 33.0 NGUỒN ACBEL E2 470W FAN 8 cm 2 SATA 665 24T
1x PCI
N 37.0 NGUỒN ACBEL E2 510W FAN 8 cm 2 SATA 745 24T
E
N 76.0 NGUỒN ACBEL R8II 600W Fan màu 12cm, 5ATA, 10SATA, 4 + 4p CPU, 2PCI-Ex, PFC 1,531 24T
N 34.0 NGUỒN ACBEL - I - Porwer Black 430W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 2 SATA 685 24T
N 43.5 NGUỒN ACBEL - I- Porwer Black 470W FAN 12 cm 2 SATA 876 24T
N 48.0 NGUỒN ACBEL - I- Porwer Color 470W FAN 12 cm 2 SATA 967 24T
1x PCI
N 56.0 NGUỒN ACBEL Porwer Black 510W FAN 12 cm 2 SATA 1,128 24T
E PCI
2x
N 70.0 NGUỒN ACBEL Porwer Black 560W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 4 SATA 1,410 24T
E PCI
2x
N 78.0 NGUỒN ACBEL Porwer Black 660W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 4 SATA 1,571 24T
E
(14) KEYBOARD ( Bàn phím ) (Giá đã có VAT)
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 KB MITSUMI BLACK 109.000đ
 KB MITSUMI USB 109.000đ
 KB A4TECH KIP_800 (Có điện thoại) 200.000đ
 KB + MOUSE LOGITECH PRO DESKTOP BLACK COMBO FE 242.000đ
 KB + MOUSE MICROSOFT 600 405.000đ
 KB + MOUSE HP KZ251AA 179.000đ
(14.1) KEYBOARD PHILIPS
K 11.5 PHILIPS MULTIMEDIA USB 105 phím, Multimedia, 12 phím nóng S/P WIN 2000 232 12T
(14.2) KEYBOARD PROLINK
KB + MOUSE PROLINK WIRELESS
K 23.0 105 phím S/P WIN 2000 463 12T
5195G
(14.3) KEYBOARD LEXMA

www.hoanlong.com.vn Trang 26 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
K 7.0 KEYBOARD LEXMA LK6800 PS/2 105 phím 141 12T
K 7.0 KEYBOARD LEXMA LK7550 / USB 105 phím 141 12T
K 7.5 KEYBOARD LEXMA LK6430 PS/2 105 phím 151 12T
K 8.5 KEYBOARD LEXMA LK7550 / PS/2 105 phím 171 12T
K 10.0 KEYBOARD LEXMA LK7250 USB 105 phím 201 12T
K 13.0 KEYBOARD LEXMA Numpad USB 105 phím 262 12T
K 12.0 LEXMA KEYBOARD +MOUSE PS/2 Keyboard Multimedia + Mouse PS/2 Bộ sản phẩm Keyboard/ Mouse LEXMA 242 12T
LEXMA KEYBOARD + MOUSE
K 20.0 USB 105 phím 403 24T
NANO LASER ALS 7300
(14.4) KEYBOARD MITSUMI
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 KB MITSUMI USB 109.000đ
K 6.3 MITSUMI BLACK PS/2 105 phím S/P WIN 2000 127 12T
K 7.5 MITSUMI BLACK China PS/2 105 phím Tiếng Hoa 151 12T
K 5.4 MITSUMI USB USB 105 phím S/P WIN 2000 109 12T
K 6.8 MITSUMI Tiếng Hoa BLACK PS/2 105 phím S/P WIN 2000 137 12T
K 8.8 MITSUMI Multimedia PS/2 112 phím S/P WIN 2000 177 12T
K 8.8 MITSUMI Multimedia BLACK PS/2 112 phím S/P WIN 2000 177 12T
(14.5) KEYBOARD LOGITECH
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 KB + MOUSE LOGITECH PRO DESKTOP BLACK COMBO FE 242.000đ
K 6.2 LOGITECH PS/2 105 phím S/P WIN 2000 126 12T
K 9.0 LOGITECH K_100 / K_120 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 181 12T
K 9.5 LOGITECH NEW TOUCH USB Thiết bị gõ bàn phím thoải mái & tiện lợi 191 12T
K 9.0 LOGITECH NEW TOUCH 200 USB chống thấm nước, media, thiết kế nhỏ gọn 181 12T
K 11.5 LOGITECH MEDIA 600 APR USB chống thấm nước, media, thiết kế nhỏ gọn 232 12T
KB + MOUSE LOGITECH DESKTOP
K 13.0 USB 105 phím S/P WIN 2000 262 12T
COMBO MK_100
KB + MOUSE LOGITECH PRO
K 19.3 DESKTOP BLACK COMBO FE Giảm USB 105 phím S/P WIN 2000 390 12T
30%
K 20.0 LOGITECH Ultra Flat USB chống thấm nước, media, thiết kế nhỏ gọn 403 12T
KB + MOUSE LOGITECH COMPACT
K 26.0 USB 105 phím S/P WIN 2000 524 12T
K300
K 29.5 LOGITECH K_320 USB 105 phím S/P WIN 2000 594 12T
K 33.0 KB + MOUSE LOGITECH MK_250 USB 105 phím S/P WIN 2000 665 12T
K 33.0 KB + MOUSE LOGITECH EX 100 USB 105 phím S/P WIN 2000 665 12T
K 71.0 LOGITECH Liluminated USB bàn phím siêu mỏng cao cấp, đèn chiếu bàn phím 1,430 12T
(14.6) KEYBOARD UNI
K 8.5 KEYBOARD + MOUSE UNI_UK 3000 Muose USB Keyboard PS/2 171 12T
(14.7) KEYBOARD HUYNHDAI
K 5.5 KEYBOARD HUYNHDAI K201 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 111 12T
K 7.5 KEYBOARD HUYNHDAI K300 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 151 12T
K 7.5 KB + MOUSE HUYNHDAI 6100 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 151 12T
K 11.0 KB + MOUSE HUYNHDAI 7100 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 222 12T
K 21.0 KB + MOUSE HUYNHDAI 9100 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 423 12T
K 23.0 KB + MOUSE HUYNHDAI 9200 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 463 12T
(14.8) KEYBOARD GENIUS
K 4.9 GENIUS KB110 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 99 12T
K 6.3 GENIUS KB110 USB 105 phím S/P WIN 2000 128 12T
K 9.3 GENIUS Slim Star KB220 USB Multimedia, 12 phím nóng, bàn phím dạng mỏng S/P WIN 2000 187 12T
K 10.2 GENIUS Slim Star KB220e USB Multimedia, 12 phím nóng, bàn phím dạng mỏng S/P WIN 2000 207 12T
K 9.8 GENIUS Multimedia 21E PS/2 125 phím Bảo hành trong 1h 197 12T
K 8.8 GENIUS Numpad USB bàn phím dành cho MTXT, thuận tiện cho công việc kế toán, chức năng bảo m 177 12T
KEYBOARD + MOUSE GENIUS
K 11.7 PS/2 105 phím 236 12T
SLIM STAR C100
K 12.2 GENIUS LuxeMate 300 PS/2 125 phím S/P WIN 2000 246 12T
K 13.2 GENIUS LuxeMate i220 USB Multimedia dạng mỏng, phím nóng: Media , Internet, Office 266 12T
K 14.7 GENIUS Slim Star i220 USB Multimedia dạng mỏng, 12 phím nóng: Media , Internet, Office 296 12T
K 19.5 GENIUS Slim Star 335 PS/2 Multimedia, 26 phím nóng: Media control, Internet, game (15 phím, người dùng có thể tự cài ch 394 12T
Dạng mỏng, 36 phím nóng, Multimedia, Web, Email,… , tích hợp 2 jack cắm, micro và headphone,
K 24.4 GENIUS ERGO MEDIA 700 493 12T
giao tiếp USB, kèm đầu chuyển từ USB sang PS/2
Bàn phím chuyên dụng dành cho game, với các phím số và các phím game chuyên dùng. Người sử dụng có
K 21.4 GENIUS ERGO MEDIA 500 thể thiết lập 3 cấu hình game yêu thích cho bàn phím và bấm nút Switch để chuyển đổi giữa các cấu hình này. 433 12T
Giao tiếp cổng USB
KEYBOARD + MOUSE GENIUS With Mouse Quang khoảng cách hoạt động 1 mét, Keyboard Multimedia, 16 phím nóng, khoảng cách
K 28.3 571 12T
Quang Twintouch 720e hoạt động 2 mét
KEYBOARD + MOUSE WIRELESS
K 25.2 2,4 Ghz , Slim keycaps , Pico receiver , Water resistant 510 12T
GENIUS SLIM STAR 801
(14.9) KEYBOARD A4TECH
K 4.8 KB A4TECH KM_720 PS/2 97 12T
K 7.0 KB A4TECH BK_5A PS/2 141 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 27 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
K 6.4 KB A4TECH KBS_720 PS/2 129 12T
K 10.0 KB A4TECH KLS_5 USB 201 12T
K 12.0 KB A4TECH KLS_7 PS/2 242 12T
K 13.0 KB A4TECH KLS_7MU PS/2 Multimedia 262 12T
K 13.0 KB A4TECH KB_20MU PS/2 Multimedia 262 12T
K 11.5 KB A4TECH KBS_960 USB Multimedia Keyboard 232 12T
K 12.3 KB A4TECH KB_28G Bàn phím dành cho game thủ, USB 2.0, 12 phím nóng 248 12T
K 22.4 KB A4TECH KIP_800 Giảm 50% USB Multimedia Keyboard + USB Optical Muose , điện thoại 452 12T
K 7.7 KB + MOUSE A4TECH KB_72620D PS/2 155 12T
K 34.0 KB + MOUSE A4TECH GL_1630 KB + Mouse Wireless 685 12T
(14.10) KEYBOARD DELUX
K 7.4 DELUX 8050P PS/2 149 12T
K 8.4 DELUX 8015P / 6000P / 8020P PS/2 169 12T
K 9.2 DELUX 5015P PS/2 185 12T
K 11.8 DELUX 5108U USB 238 12T
K 12.2 DELUX 8070P PS/2 246 12T
K 14.9 DELUX 5201U USB 300 12T
(14.11) KEYBOARD MICROSOFT
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 KB + MOUSE MICROSOFT 600 320.000đ
K 21.0 KB + MOUSE MICROSOFT ZG7- PS/2 423 12T
K 15.8 KB + MOUSE MICROSOFT 600 USB 320 12T
KB + MOUSE MICROSOFT
K 40.0 USB 806 12T
WIRELESS 700
K 59.0 KB MICROSOFT X4 JQD_00016 USB 1,188 12T
KB MICROSOFT BLUETOOTH
K 88.0 USB 1,772 12T
CXD-00020
(14.12) KEYBOARD
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 KB + MOUSE HP KZ251AA 179.000đ
K 9.5 KB + Mouse Aiware 100 Giảm USB 105 phím 191 12T
K 9.0 DELL SK8115 Black USB 105 phím 181 12T
K 8.9 KB + MOUSE HP KZ251AA USB Keyboard + USB Optical Muose 179 12T
K 6.5 GIGABYTE GK-KM6150 Multimedia USB Multimedia Keyboard + USB Optical Muose 131 12T
K 7.0 KB + MOUSE Colovis MK 700 PS/2 141 12T
K 11.5 KB + MOUSE I-PRO IPKM-5505 PU PS/2 125 phím 232 12T
K 6.0 ACROX LIFE KEY 6610 / 6600 PS/2 125 phím 121 12T
(15) MOUSE ( Chuột ) (Giá đã có VAT)
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 MOUSE MITSUMI QUANG 6703 80.000đ
 MOUSE GENIUS Wireless Scrolltoo T 955 483.000đ
 MOUSE GENIUS NAVIGATOR T835 LASER
693.000đ
PRESENTER
 MOUSE GENIUS Wireless Navigator 199.000đ
 MOUSE HP Laser 152.000đ
(15.1) MOUSE MITSUMI
E 0.9 MITSUMI SCROLL PS/2 2 Buttons + Scroll Wheel 19 12T
E 4.0 MITSUMI QUANG 6703 USB 2 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 80 12T
E 5.0 MITSUMI QUANG 6702 USB 2 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 101 12T
E 5.0 MITSUMI QUANG 6602 Mini USB 2 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 101 12T
E 5.8 MITSUMI QUANG 6603 Mini USB 2 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 117 12T
(15.2) MOUSE GENIUS
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 MOUSE GENIUS Wireless Scrolltoo T 955 483.000đ
 MOUSE GENIUS NAVIGATOR T835 LASER
752.000đ
PRESENTER
 MOUSE GENIUS Wireless Navigator 199.000đ
E 4.4 GENIUS QUANG 120 PS/2 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 89 12T
E 4.9 GENIUS QUANG 100 USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 99 12T
E 6.3 GENIUS QUANG 310 USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 128 12T
E 5.8 GENIUS QUANG NS 100X USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 118 12T
E 5.8 GENIUS QUANG NS 110X USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 118 12T
E 5.8 GENIUS QUANG NS 310X USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 118 12T
E 7.8 GENIUS Micro Traveler USB Mini - Dây rút Độ phân giải 1200dpi 158 12T
E 7.8 GENIUS SCROLLTOO 200 USB Mini Độ phân giải 1200dpi 158 12T
Độ phân giải hiệu chỉnh ở mức độ 800 & 1600dpi. Công nghệ Nano chống bám
E 8.8 GENIUS LASER 315 USB 177 12T
bụi.
E 15.6 GENIUS Wireless Navigator Mouse quang không dây, độ phân giải 800 dpi 315 12T
E 11.4 GENIUS LASER 325 RUBY USB 3 Buttons Độ phân giải 1200dpi 231 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 28 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
E 12.7 GENIUS LASER 305 USB 3 Buttons Độ phân giải 1200dpi 256 12T
E 11.7 GENIUS Micro Traveler 330S USB Mouse Quang độ phân giải 1200 dpi, super mini, dây rút. 236 12T
E 15.5 GENIUS Laser 335 Gaming USB Mouse Quang độ phân giải 800 - 1600 dpi 313 12T
E 15.6 GENIUS Navigator G500 USB Mouse Quang độ phân giải 800 - 1600 dpi 315 12T
E 20.3 GENIUS Wireless Ergo 725 USB không dây, độ phân giải 1000dpi. Scroll 4D. Có hộc chứa đầu nhận tín hiệu. 411 12T
E 21.4 GENIUS Wireless Traveler 900 USB Mouse Quang không dây, 1800 dpi, khoảng cách hoạt động 10m 433 12T
E 26.3 GENIUS Wireless TRAVELER 915 USB không dây, độ phân giải 1600-1800dpi. Scroll 4D, lật trang, khoảng cách hoạt động 10m532 12T
E 27.2 GENIUS Laser Game 365 USB Độ phân giải 1600-1800dpi. Gamepad: 8-way D-pad, 6 action buttons, turbo, Clear, Hỗ trợ 550 12T
GENIUS Wireless Scrolltoo T 955 Scroll too, không dây, độ phân giải 1600dpi. Scroll 8D, khoảng cách hoạt động
E 35.1 USB 709 12T
Giảm 30% 10m
E 26.3 GENIUS LASER NAVIGATOR 535 USB Độ phân giải 1600dpi. đèn Laser. 532 12T
E 53.7 GENIUS BLUETOOTH 915 USB Độ phân giải 1600dpi. Giao tiếp Bluetooth. Dụng cụ thuyết trình. Điều chỉnh slide ECS, F5, đ 1,084 12T
GENIUS NAVIGATOR T835 LASER
E 53.7 USB 1,084 12T
PRESENTER (Gỉam 30%)
(15.3) MOUSE LOGITECH
E 8.0 LOGITECH M100 / M90 USB 2 Buttons + Scroll 161 12T
E 13.0 LOGITECH SPOT USB 2 Buttons + Scroll 262 12T
E 7.5 LOGITECH QUANG PS/2 3 Buttons + Scroll Optical 151 12T
E 8.4 LOGITECH QUANG USB 3 Buttons + Scroll Optical 169 12T
E 13.5 LOGITECH QUANG M115 PS/2 / USB 3 Buttons + Scroll Optical 272 12T
E 13.0 LOGITECH Laser V120 USB 3 Buttons + Scroll Optical 262 12T
E 21.5 LOGITECH Wireless M215 USB 3 Buttons + Scroll Optical 433 12T
E 22.5 LOGITECH Wireless M305 USB 3 Buttons + Scroll Optical 453 12T
E 40.0 LOGITECH LASER V550 USB 3 Buttons + Scroll Optical 806 12T
E 38.5 LOGITECH LASER V470 USB 3 Buttons + Scroll Laser không dây 775 12T
E 112.1 LOGITECH MX AIR USB 3 Buttons + Scroll Laser không dây 2,258 12T
(15.4) MOUSE UNI
E 5.0 UNI_UM 3100 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 101 12T
E 5.5 UNI_UM 3110 Mini USB 3 Buttons + Scroll Wheel 111 12T
E 8.0 UNI_UM 3300 Laser Mini USB 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 161 12T
E 6.5 UNI_UM 3200 Mini (Dây rút) USB 3 Buttons + Scroll Wheel 131 12T
E 6.5 UNI_UM 3210 Mini USB 3 Buttons + Scroll Wheel 131 12T
E 17.5 UNI_UM 310W Wireless USB 3 Buttons + Scroll Wheel 352 12T
(15.5) MOUSE LENOVO
E 4.1 LENOVO 358 / LX_01 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 83 12T
E 4.5 LENOVO 7901 / 7902 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 91 12T
E 9.0 LENOVO M20 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 181 12T
E 6.5 LENOVO QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 131 12T
E 6.5 LENOVO VAIO USB 2 Buttons + Scroll Wheel 131 12T
(15.6) MOUSE APACER
E 27.0 APACER M821 WIRELESS USB 3 Buttons + Scroll Wheel 800/1600dpi Xám Đỏ Xanh 544 12T
E 27.0 APACER M811 WIRELESS USB 3 Buttons + Scroll Wheel 800/1600dpi Trắng Sọc Carô 544 12T
APACER WIRELESS PRESENTER AB
E 39.0 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 785 12T
611
APACER WIRELESS PRESENTER AB
E 39.0 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 785 12T
612
(15.7) MOUSE LEXMA
E 4.5 LEXMA QUANG M100 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 91 24T
E 4.5 LEXMA QUANG M200 USB , PS/2 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 91 24T
E 6.4 LEXMA M258 / M240 USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 129 12T
E 7.8 LEXMA QUANG R300 / R301 / R201 USB 3 Buttons + Scroll Wheel Dây rút ẩn trong mouse 157 12T
E 9.0 LEXMA R305 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 900DPI, Dây rút ẩn trong Mouse 75cm181 12T
E 9.5 LEXMA M 540 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 191 12T
E 9.5 LEXMA Laser M529 / M528 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 191 12T
E 10.0 LEXMA M268 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 201 12T
E 10.0 LEXMA QUANG MVJ / M231 MINI, USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 1600DPI 201 12T
E 13.0 LEXMA QUANG MTU USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 262 12T
E 14.0 LEXMA QUANG M500 USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 282 12T
E 15.0 LEXMA Laser (MTB) USB 2 Buttons + Scroll Wheel 302 12T
E 15.0 LEXMA R 505 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 302 12T
E 17.0 LEXMA AR 585 / R 585 USB, laser, 4 Buttons, Scroll wheel, vô khuẩn, Thanh cuộn tích hợp No Ball, Optical, 342 12T
E 17.0 LEXMA Laser M238R USB 3 Buttons Wireless Optical 342 12T
E 18.5 LEXMA Wireless M245R USB 3 Buttons Wireless Optical 373 12T
E 21.0 LEXMA M261R USB 3 Buttons Wireless Optical 423 12T
E 23.0 LEXMA Presenter MP8 USB 3 Buttons Wireless Optical 463 12T
E 23.5 LEXMA Presenter MP7 / MP9 USB 3 Buttons Wireless Optical 473 12T
E 25.5 LEXMA Presenter MP6 USB 3 Buttons Wireless Optical 514 12T
(15.8) MOUSE IBM
E 5.0 IBM QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 101 06T
E 5.0 IBM 902 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 101 06T
E 5.5 IBM 903 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 111 06T
(15.9) MOUSE SONY
E 5.0 SONY 201 / 608 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 100 06T

www.hoanlong.com.vn Trang 29 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
E 5.0 SONY Q9 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 101 06T
E 5.0 SONY Q5 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 101 06T
E 5.5 SONY Q6 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 111 06T
E 5.5 SONY Q7 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 111 06T
E 12.0 SONY JIZZ M53 (KHÔNG DÂY) USB 2 Buttons + Scroll Wheel 242 06T
E 16.0 SONY JIZZ M800 (KHÔNG DÂY) USB 2 Buttons + Scroll Wheel 322 06T
(15.10) MOUSE HP / DELL
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 MOUSE HP Laser 152.000đ
E 7.9 HP Quang Giảm 50% USB 2 Buttons + Scroll Wheel 160 06T
E 7.5 HP Laser USB 2 Buttons + Scroll Wheel 152 06T
E 5.0 HP 8808 / 918 / 8805 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 100 06T
E 30.0 HP BLUETOOTH LASER USB 2 Buttons + Scroll Wheel 604 06T
E 5.0 DELL 6000 / 6801 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 100 06T
E 5.2 DELL QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 105 06T
(15.11) MOUSE I_PRO IPMO
E 4.0 I_PRO IPMO 69 2 Buttons USB 81 06T
E 5.5 I_PRO IPMO 68P, 66P 2 Buttons PS2 111 06T
E 5.5 I_PRO IPMO 66U, 68U, 68UR 2 Buttons USB 111 06T
(15.12) MOUSE E_VIEW
E 6.0 E_VIEW BD 688 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 121 06T
E 7.0 E_VIEW BD 2018 / BD 2501 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 141 06T
E 9.0 E_VIEW BD 2278 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 181 06T
(15.13) MOUSE A4TECH
K 3.8 MOUSE A4TECH OP-720 PS/2 77 12T
K 5.0 MOUSE A4TECH OP-620D Optical USB 101 12T
K 6.8 MOUSE A4TECH BW 18K USB 2.0, quang, dây rút , mini 137 12T
K 7.4 MOUSE A4TECH K4_3D USB 2.0, quang, 1000dpi, nút bấm thay thế double-click, chạy được trên bề mặt gương. 149 12T
K 6.8 MOUSE A4TECH MOP-57K Optical USB 137 12T
K 9.0 MOUSE A4TECH X5_60MD Dây rút USB 182 12T
K 9.0 MOUSE A4TECH X5_28D Optical USB 182 12T
K 10.2 MOUSE A4TECH X5_70MD USB 2.0, quang mini, chạy được trên bề mặt gương, 2 nút phụ có chức năng phóng to thu nhỏ. 206 12T
K 9.3 MOUSE A4TECH X6_66E USB 2.0, laser mini, 1000dpi, nút bấm thay thế double-click. 188 12T
K 9.0 MOUSE A4TECH X6_20MD Laser USB 182 12T
K 12.0 MOUSE A4TECH X6_55D Laser USB 242 12T
K 17.0 MOUSE A4TECH X-760H USB 2.0, 2000dpi, chống xê dịch khi nhấc chuột lên khỏi mặt bàn. 343 12T
K 23.0 MOUSE A4TECH G7_540 / G7_200 Wireless 465 12T
K 23.5 MOUSE A4TECH G9-400 Wireless 475 12T
K 26.0 MOUSE A4TECH XL_750BH Laser USB 525 12T
(15.14) MOUSE COLORVIS
E 7.0 COLORVIS K630 / K610 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 141 12T
E 4.0 COLORVIS 301 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 81 06T
E 5.0 COLORVIS SK 60 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 101 06T
(15.15) MOUSE PROLINK
E 11.0 PROLINK 5306 PU USB 2 Buttons + Scroll Wheel 222 12T
E 20.0 PROLINK WIRELESS PML 303 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 403 12T
(15.16) MOUSE HUYNDAI
E 5.0 HUYNDAI MS 157 / MS 262 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 101 06T
E 10.5 HUYNDAI MS 902 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 211 06T
E 10.0 HUYNDAI 905 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 201 06T
E 4.2 HUYNDAI HY G100 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 85 06T
E 5.5 HUYNDAI HY G120 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 111 06T
E 6.0 HUYNDAI HY G150 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 121 06T
E 6.0 HUYNDAI HY G500 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 121 06T
E 5.5 HUYNDAI HY 273 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 111 06T
E 5.0 HUYNDAI HY 278 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 101 06T
E 14.0 HUYNDAI HY 270 KD USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 282 06T
E 6.0 HUYNDAI HY 255 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 121 06T
(15.17) MOUSE MICROSOFT
MICROSOFT U81 - 00021 / 00034 /
E 13.0 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 262 06T
00031 / 00032 / 00030 / 00033 / 00012
E 37.0 MICROSOFT X3 UUC - 00006 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 745 06T
MICROSOFT WIRELESS
E 38.0 2 Buttons + Scroll Wheel 765 06T
6BA - 00012 / 00013
MICROSOFT WIRELESS
E 39.0 2 Buttons + Scroll Wheel 785 06T
D5D - 00024 / 00007 / 00030 / 00013
E 61.0 MICROSOFT WIRELESS MHC - 00007 2 Buttons + Scroll Wheel 1,229 06T
E 49.0 MICROSOFT ARC ZJA - 00036 / 00012 2 Buttons + Scroll Wheel 987 06T

www.hoanlong.com.vn Trang 30 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
(15.18) MOUSE RAZER
E 43.4 RAZER ABYSSUS USB 2 Buttons + Scroll Wheel 3500 dpi 877 24T
E 57.9 RAZER DEATHADDER USB 2 Buttons + Scroll Wheel 3500 dpi 1,170 24T
E 86.8 RAZER IMPERATOR USB 2 Buttons + Scroll Wheel 5600 dpi 1,754 24T
BLUETOOTH
E 78.2 RAZER OROCHI 2 Buttons + Scroll Wheel 4000 dpi 1,580 24T
NOTEBOOK
E 17.4 MOUSE PAD RAZER SPHEX 351
E 23.9 MOUSE PAD RAZER KABUTO 483
MOUSE PAD RAZER GOLIATHUS
E 16.2 Control/ Speed 328
FRAGGED STANDARD
(15.19) MOUSE BELKIN
E 24.0 BELKIN F5L030qeBGP Chuột quang không dây 2 Buttons + Scroll Wheel 1000 dpi 483 24T
E 24.0 BELKIN F5L030qeFDP Chuột quang không dây 2 Buttons + Scroll Wheel 1000 dpi 483 24T
E 18.0 BELKIN F5L030qeMDD Chuột quang không dây 2 Buttons + Scroll Wheel 1000 dpi 363 24T
E 18.0 BELKIN F5L030qeICR Chuột quang không dây 2 Buttons + Scroll Wheel 1000 dpi 363 24T
E 45.0 BELKIN F5L031qe Chuột Laser Bluetooth 2 Buttons + Scroll Wheel 1000 dpi 906 24T
E 45.0 BELKIN F5L031qeWHT Chuột Laser Bluetooth 2 Buttons + Scroll Wheel 1000 dpi 906 24T
(15.20) MOUSE TOSHIBA
E 4.5 TOSHIBA QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 91 06T
E 5.0 TOSHIBA 5801 / 5803 / 5805 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 101 06T
(15.21) MOUSE ACER
E 6.0 ACER A_815 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 121 06T
E 5.4 ACER 9625 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 109 06T
(15.22) MOUSE MSI
E 6.0 MSI Laser USB 2 Buttons + Scroll Wheel 121 06T
E 8.0 MSI Quang USB Dây rút 2 Buttons + Scroll Wheel 161 06T
(15.23) MOUSE
E 9.0 DELUX M_318 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 182 12T
E 4.4 TRAVELPAC 205 USB 2 Buttons + Scroll Wheel Dây rút 89 12T
E 59.0 BLUETOOTH NOTEBOOK 5000 2 Buttons + Scroll Wheel 1,188 12T
E 7.0 VERBATIM TRAVEL Mini USB 2 Buttons + Scroll Wheel 141 12T
E 12.0 VERBATIM LASER TRAVEL Mini USB 2 Buttons + Scroll Wheel 242 12T
E 21.0 VERBATIM WIRELESS NANO USB 2 Buttons + Scroll Wheel 423 12T
VERBATIM WIRELESS
E 31.0 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 624 12T
(Black / BLUE / YELLOW / RED)
E 34.0 VERBATIM LASER V1 (GAMING) USB 2 Buttons + Scroll Wheel 685 12T
E 4.5 RPC QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 91 12T
E 7.0 CM 1506 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 141 12T
E 8.0 MOUSE EGG / KITTY / MICKEY USB 2 Buttons + Scroll Wheel 161 12T
E 10.0 KAR_T3 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 201 12T
E 15.0 AIR CRAFT_F22 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 302 12T
E 5.0 GIGABYTE GM_M5050 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 1600/800dpi 101 12T
E 7.5 ACROX QUANG MUN USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 800DPI 151 12T
E 4.5 ASUS QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 91 06T
E 5.0 BENQ N300 / KING-MASTER 3059 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 101 06T
E 5.0 PHILIPS QUANG USB 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 800 dpi 101 12T
E 20.0 INTEL Wireless USB 2 Buttons + Scroll Wheel 403 06T
E 30.0 INTEL LASER USB 2 Buttons + Scroll Wheel 604 06T
E 4.5 Mouse SOMIC 212 / S210 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 91 06T
E 6.0 Mouse SOMIC MM - 603 USB - OPTICAL - 2 BUTTONS+SCROLL WHEEL 121 06T
E 3.0 Mouse Pad Độ dầy 3.5 chất liệu simili 60 06T
E 0.4 Mouse Pad 8 06T
E 0.8 Mouse Pad LOGITECH ( Nhỏ) 16 06T
E 1.8 Mouse Pad LOGITECH ( Lớn) 36 06T
(15.24) MOUSE + BÚT THUYẾT TRÌNH + USB
E 37.1 BÚT THUYẾT TRÌNH LASER AB611 USB 4GB / MOUSE WIRELESS / BÚT LASER 750 12T
E 37.1 BÚT THUYẾT TRÌNH LASER AB612 KHE ĐỌC THẺ MICRO SDHC / MOUSE WIRELESS / BÚT LASER Tặng thẻ Micro SD 2GB Apacer 750 12T
(16) WEBCAM (Giá đã có VAT) Giảm 50% cho webcam philip SPC 500 NC
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 WEBCAM GENIUS I_LOOK 320 303.000đ
 WEBCAM GENIUS I_SLIM 320 303.000đ
W 98.8 IP CAMERA TP-LINK TL-SC3130 Quan sát, theo dõi qua mạng LAN & Internet, 2way audio surveillance camera, MPEG4 & MJPEG dual stream.
1,995 06T
IP CAMERA TP-LINK WIRELESS Quan sát, theo dõi qua mạng LAN & Internet, Wireless G 2way audio surveillance camera, MPEG4 &
W 118.8 2,400 06T
TL-SC3130G MJPEG dual stream, 3GPP compliant.
W 16.0 A4TECH PK_835 640 x 480 USB 322 06T
W 15.5 A4TECH PK_333E 640 x 480 USB 312 06T
W 23.0 APACER V211 USB 463 06T
W 7.0 WEBCAM 1 / 4 640 x 480 USB 141 06T
W 9.0 WEBCAM 10 / 12 640 x 480 USB 181 06T

www.hoanlong.com.vn Trang 31 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
W 16.0 WEBCAM 11 640 x 480 USB 322 06T
W 10.0 WEBCAM 14 640 x 480 USB 201 06T
W 12.0 WEBCAM 15 640 x 480 USB 242 06T
W 13.0 WEBCAM 16 640 x 480 USB 262 06T
W 11.0 WEBCAM 17 640 x 480 USB 222 06T
W 5.5 WEBCAM 18 / 2 / NC8 640 x 480 USB 111 06T
W 5.0 WEBCAM 515 640 x 480 USB 101 06T
W 8.0 WEBCAM 6 / DY4100 640 x 480 USB 161 06T
W 7.0 WEBCAM 9 / V2 / V30 640 x 480 USB 141 06T
W 6.5 WEBCAM Intel 640 x 480 USB 131 06T
W 6.0 COLORVIS 1010A2/ 1001/ 1010/ 1011 640 x 480 USB Bảo hành trong 1h 121 06T
W 6.0 COLORVIS 2005 640 x 480 USB 121 06T
W 9.5 COLORVIS ND5 640 x 480 USB 191 06T
W 12.0 PHILIPS SPC 500 NC 640 x 480 USB độ nét cao, xoay chuyển dễ 242 06T
W 17.0 CREATIVE Live! Cam Sync NEW 640 x 480 USB PC & Notebook Cảm biến VGA 342 06T
W 26.0 CREATIVE Live! Cam Notebook 640 x 480 USB PC & Notebook 524 06T
W 26.0 CREATIVE Live! Cam Chat IM 640 x 480 USB Tiêu điểm tự động 524 06T
W 37.0 CREATIVE Live! Cam Video IM 800 x 600 USB 745 06T
W 31.0 CREATIVE Live! Cam Socialize 800 x 600 photo 1.3 pixel USB PC & Notebook Cảm biến VGA 624 06T
W 49.0 CREATIVE Live Cam Notebook 1600 x 1200 USB micro 987 06T
W 16.5 LOGITECH C120 640 x 480 USB For PC, Notebook 332 06T
W 25.5 LOGITECH C200 1.3Mp USB For PC, Notebook 514 06T
W 24.0 LOGITECH C100 640 x 480 USB For PC, Notebook 483 06T
W 49.0 LOGITECH C500 1.3Mp USB For PC, Notebook 987 06T
W 32.0 LOGITECH C250 1.3Mp USB For PC, Notebook 644 06T
W 66.0 LOGITECH C600 8Mp USB For PC, Notebook 1,329 06T
W 91.0 LOGITECH VISION PRO 8Mp USB For PC, Notebook 1,833 06T
W 13.6 GENIUS I-LOOK 300 Giảm 20% 640 x 480 USB For PC, Notebook, Xoay ngang 360* 274 06T
GENIUS Facecam 310/ 311/ 312/ 315
W 19.4 640 x 480 USB For PC, Notebook, Xoay ngang 360* 392 06T
Giảm 20%
W 11.8 GENIUS I-SLIM 310 640 x 480 USB For PC, Notebook 238 06T
W 16.0 GENIUS I-SLIM 330 640 x 480 USB For PC, Notebook 322 06T
I-SLIM 320 Giảm
W 21.3 GENIUS 640 x 480 USB For PC, Notebook 430 06T
30% 320 Giảm
I-Look
W 21.3 GENIUS 640 x 480 USB For PC, Notebook 430 06T
30%
W 19.4 GENIUS I-SLIM 321R Giảm 30% 640 x 480 USB For PC, Notebook 392 06T
W 28.0 GENIUS eFace 1300 640 x 480 USB For PC, Notebook 566 06T
W 28.0 GENIUS I-Slim 1300 640 x 480 USB For PC, Notebook 566 06T
W 24.5 GENIUS eFace 1325R 1280 x 1024 (1.3 MP) USB 4 đèn flash 493 06T
W 25.2 GENIUS I-Slim 1320 Giảm 30% 1280 x 1024 USB 1.3M MICRO 509 06T
W 30.0 GENIUS Facecam 1320 Giảm 30% 1280 x 1024 USB 1.3M MICRO 607 06T
W 30.0 GENIUS SLIM 2000AF 1600 x 1200 USB For PC, Notebook, tự động điều chỉnh tiêu cự ảnh, micro 604 06T
W 30.0 GENIUS I-SLIM 2020AF 1600 x 1200 USB For PC, Notebook, tự động điều chỉnh tiêu cự ảnh, micro 604 06T
W 76.6 GENIUS Facecam 3000 Giảm 30% 1280 x 1024 USB 1.3M MICRO 1,548 06T
W 22.0 MICROSOFT VX - 700 USB WEBCAM 443 06T
W 23.0 MICROSOFT VX - 800 USB WEBCAM 463 06T
W 36.0 MICROSOFT VX - 2000 USB WEBCAM 725 06T
W 10.0 SSK 014 / 024 649 x 480 , USB WEBCAM 201 06T
W 11.5 SSK 027 650 x 480 , USB WEBCAM 232 06T
W 10.0 SSK 026 651 x 480 , USB WEBCAM 201 06T
W 11.0 SSK 032 652 x 480 , USB WEBCAM 222 06T

(17) CARD TV MOVIE & CARD CHUYỂN TÍN HIỆU & BẢNG VẼ (Giá đã có VAT)

BỘ CHUYỂN HỆ NHỎ
V 15.0 Xem TV (dùng cho CRT). Không cần PC 302 06T
(TV BOX GADMEI EXT SM318 / 3820)
BỘ CHUYỂN HỆ LỚN
V 19.5 Xem TV, truyền hình cáp (dùng cho LCD & CRT). With REMOTE 393 06T
(TV BOX GADMEI EXT 2870 / 678)
V 20.0 TV BOX GADMEI 2810E Xem TV, truyền hình cáp (dùng cho LCD & CRT). With REMOTE 403 06T
V 21.0 TV BOX GADMEI 382E USB Xem TV, truyền hình cáp (dùng cho LCD & CRT). With REMOTE (sử dụng qua cổng USB) 423 06T
V 25.0 PC TO TV 7001 504 06T
Thiết bị xem phim HD chuẩn 1080P, nghe nhạc, chức năng xem hình và tự tạo slide show kèm nhạc
V 153.5 WESTERN TV-HD Media Player 3,100 12T
nền. Giao tiếp HDMI, Optical, Composite AV, 2 cổng USB, Remote Control. Hỗ trợ phụ đề SRT
Thiết bị xem phim HD, hỗ trợ WMV, FLV, MKV, RM/RMVB, TS, m2ts, mts, jpg, gif, mp3, wav, đọc từ
V 130.2 APACER HD AL460 2,630 12T
USB
Thiết bị xem phim HD, hỗ trợ WMV, FLV, MKV, RM/RMVB, TS, m2ts, mts, jpg, gif, mp3, wav, đọc từ
V 155.0 APACER HD AL670 3,130 12T
USB
V 46.0 Genius Easy-Pen i405 Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB 929 12T
V 46.3 Genius G-PEN 4500 Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, kích thước 4" x 5.5" 936 12T
V 40.6 Genius G-PEN 560 Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, kích thước 4.5" x 6" 820 12T
Bảng cảm ứng, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, Kích thước giao diện làm việc 6" x 8",
K 58.4 GENIUS G-Pen i608 1,180 12T
phím nóng.
K 90.6 GENIUS G-Pen F610 Bảng cảm ứng và viết không dây, giao tiếp USB, Kích thước giao diện làm việc 6" x 10", phím nóng. 1,830 12T
Bảng cảm ứng và viết không dây, giao tiếp USB, Kích thước giao diện làm việc 12" x 7.25", phím
K 113.4 GENIUS G-Pen M712 2,290 12T
nóng, Standard và 34 phím chương trình cài đặt phần mềm

www.hoanlong.com.vn Trang 32 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Bảng cảm ứng, viết, ký và vẽ không dây, giao tiếp USB, Kích thước giao diện làm việc 12" x 7.25",
K 143.1 GENIUS G-Pen M712X 2,890 12T
phím nóng: 4D, Zoom, volume, brush-width và 34 phím tắt.
USB 2.0, bắt hình trực tiếp qua cổng S-Video, Composite, xuất ra VCD, SVCD, DVD, lồng nhạc,
V 105.0 TV DAZZLE Video Creator 2,115 12T
thêm chữ
(18-1) DVD ROM ( Đầu đọc đĩa DVD ) (Giá đã có VAT) - HÀNG CHÍNH HÃNG
D 13.4 SAMSUNG 16X Speed CD 48 DVD 16X IDE / SATA 270 12T
D 13.4 LG 16X SATA (TRAY) Speed CD 48 DVD 16X SATA 270 12T
D 14.5 LITE-ON 18X Speed CD 48 DVD 18X SATA 292 12T
D 14.5 HP RM455 18X Speed CD 48 DVD 18X IDE / SATA 292 12T
D 14.5 HP RM465 18X Speed CD 48 DVD 18X SATA 292 12T
D 20 ASUS 18x A4 (BOX) Speed CD 48 DVD 18X IDE 403 12T
D 18 ASUS 18x E818A7T (BOX) Speed CD 48 DVD 18X SATA 363 12T
D 15.8 PIONEER 18X - 230D / 130D Speed CD 40 DVD 18X SATA PATA 318 12T
D 45 DVD Slim LION External DVD ROM 8x, DVD DL 6x, DVD RAM 5x, CD 24x 906 12T

(18-2) DVD REWRITE ( Đầu ghi đĩa DVD ) (Giá đã có VAT) - HÀNG CHÍNH HÃNG
(18-2.1) DVD REWRITE PIONEER
D 27.0 PIONEER 117 DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32 544 12T
D 28.0 PIONEER A18LBK - ATA DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x 564 12T
D 28.0 PIONEER S18LBK - SATA DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x 564 12T
D 71.0 PIONEER X162 EXTERNAL DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x 1,430 12T
(18-2.2) DVD REWRITE ASUS
ASUS SDRW 08D1S-U Black Slim DRW EXTERNAL CRW W24x/ R24x/ RW16x. Reading DVD{( ±R)/ (DL)} 8x/ Writing DVD(±R) 8x--
D 75.0 1,511 12T
(notebook) DVD(±DL) 6x/ RW {(DVD±R)/(DL)} 8x - Sp DVD RAM 5x (Read/ Write)
D 30.0 ASUS 24B1ST DVD R24 W24 RW8, CD R480 W48 RW32, s/p DVD Ram 12X . BLACK& WHITE (SATA) 604 12T
(18-2.3) DVD REWRITE SAMSUNG
D 25.2 SAMSUNG SH - S223 DVD R20 W20 RW8, CD R 52 W 52 RW 32, SATA , Bảo hành trong 1h 508 12T
D 70.0 SAMSUNG SE - S084 EXTERNAL DVD RAM5X W8X RW 8X / 6X DL 6X VCD 24X CDRW 24X Buffer: 2Mb Kiểu dáng đĩa nuốt 1,410 12T
(18-2.4) DVD REWRITE LG
D 22.3 LG GH22NS DVD R16 W22 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. SATA. Bảo mật 450 12T
D 46.5 LG GE20NU DVD R16 W20 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. USB - External 940 12T
DVD R8 W8 RW8, CD R24 W24 RW24 s/p DVD Ram. Light Scribe External USB 2.0. Bảo
D 71.8 LG GP 08 LU - SLIM Portable 1,450 12T
mật
(18-2.5) DVD REWRITE LITE-ON
D 24.0 LITE-ON iHAS 324 SATA DVD R24 W24 RW8, VCD R48 W48 RW32 ± s/p DVD Ram 12X 483 12T
D 25.5 LITE-ON iHAS 524 SATA DVD R16 W24 RW6, VCD R48 W48 RW32 ± s/p DVD Ram 12X 514 12T
(18-2.6) DVD REWRITE HP
D 26.5 HP 1270 SATA DVD R24 W24 + RW8 - RW6, VCD R48 W48 RW32 ± 534 12T
(18-2.7) DVD REWRITE TRANSCEND
D 76.0 TRANSCEND SLIM Portable (Đen) DVDRW EXTERNAL 8x DVD ± R ĐỌC/ GHI, 24x CD-R/RW ĐỌC/GHI, USB 2.0 1,531 12T
D 75.0 TRANSCEND SLIM Portable (Trắng) DVDRW EXTERNAL 8x DVD ± R ĐỌC/ GHI, 24x CD-R/RW ĐỌC/GHI, USB 2.0 1,511 12T
(18-2.8) DVD REWRITE FUJITSU
D 60.0 FUJITSU DVDRW EXTERNAL USB 2.0 1,208 12T
(19) SOUND CARD (Card âm thanh) (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH
O 6.0 SOUND 4.1 PCI, Sound 5.1 chanel 121 12T
O 8.0 SOUND 6CH PCI, Sound Via 6 chanel 161 12T
O 9.0 XWAVE 7000 3D, 1 OUT 1 IN 1 Micro 1 Gamemidi Bảo hành trong 1h 181 12T
O 38.0 SOUND Blaster Easy Record Thiết bị dùng thu âm KTS chất lượng sound Blaster, USB 2.0 765 12T
O 75.0 SB X-Fi Surround 5.1 USB USB 2.0, Sp 5.1, 24bit Dec, Rec, 99dB SNR, X-Fi CMSS-3D, Dolby Digital, EAX 1,511 12T
O 19.0 CREATIVE 5.1 VX Live, 3D, 2 out 1 IN 1 Micro 1 Digital Out Hỗ trợ Vista 383 12T
O 26.0 CREATIVE SB PLAY 5.1 USB for Notebook - PC, 90DB SNR,CMSS, Microphone, Headphone out.., Hỗ trợ Vista 524 12T
O 33.0 CREATIVE AUDIGY VALUE 7.1 Live, 7.1, 24 Bit dercorder, CMSS - 3D 665 12T
O 61.0 CREATIVE SB X-FI GO 2.1,USB for Notebook - PC, 24 Bit dercorder & recorder, CMSS - 3D, Crystallizer 1,229 12T
O 85.0 CREATIVE X-FI Extreme Audio 7.1, 24 Bit dercorder & recorder,CMSS - 3D Crystallize, Extreme Audio 1,712 12T

(20) SPEAKER ( Loa ) (Giá đã có VAT)


(20.1) Speaker GENIUS
S 7.3 GENIUS SP / S 110 2.0 02 Speakers System, Bass, Treble 148 12T
S 17.0 GENIUS SP N 200 2.1 343 12T
S 16.9 GENIUS SP S 200 2.1 341 12T
S 20.8 GENIUS SP i200 Công suất thực 20W 420 12T
S 19.5 GENIUS SW - J2.1 500 02 Speakers 393 12T
(20.2) Speaker DELL
S 14.0 DELL AX210 Công suất thực 12W, sử dụng cho Notebook 282 12T
S 45.0 DELL A525 2.1 Công suất thực 30W 906 12T
(20.3) Speaker LOGITECH
S 9.5 LOGITECH S-100 2.0 Công suất thực 5W, Volume control, jack cắm tai nghe 192 12T
(20.4) Speaker SOUNDMAX
S 6.8 SOUNDMAX A120 2.0 3D, Volume Control, 2 Speakers, 6W RMS. 138 12T

www.hoanlong.com.vn Trang 33 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
S 8.9 SOUNDMAX A140 / A150 2.0 3D, Volume Control, 2 Speakers, 10W RMS. 180 12T
S 14.9 SOUNDMAX V-6 2.0 3D, Volume Control, 2 Speakers, 6W RMS, SD Card, Combo Power (USB and PIN AAA) NEW 300 12T
S 19.1 SOUNDMAX A 820 / A 850 / A 910 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 386 12T
S 19.5 SOUNDMAX A 840 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 394 12T
S 20.2 SOUNDMAX A 880 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 409 12T
S 19.8 SOUNDMAX A 890 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 400 12T
S 22.2 SOUNDMAX A 830 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 30W RMS 448 12T
S 23.3 SOUNDMAX A 870 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 35W RMS 470 12T
S 20.8 SOUNDMAX V-7 2.0 SD Card , USB , compo power 6w RMS 420 12T
S 23.8 SOUNDMAX V-8 2.0 SD Card , USB , compo power ,s/p MP3 6w RMS 480 12T
S 23.5 SOUNDMAX V-5 2.0 Loa Mobile và Voice IP, có cổng USB ngõ ra phone 475 12T
S 24.6 SOUNDMAX A 860 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 35W RMS 496 12T
S 30.3 SOUNDMAX A 2210 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 50W RMS 612 12T
S 29.6 SOUNDMAX A 2114 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 597 12T
S 31.0 SOUNDMAX A 2110 / A 2112 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 627 12T
S 34.5 SOUNDMAX A 4000 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker With Hifi 60W RMS 697 12T
S 34.7 SOUNDMAX A 2727 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 700 12T
S 35.2 SOUNDMAX A 2220 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 712 12T
S 36.0 SOUNDMAX A 5000 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker With Hifi 90W RMS 728 12T
S 36.6 SOUNDMAX A 2100 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS, 739 12T
S 36.6 SOUNDMAX A 2300 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 739 12T
S 38.0 SOUNDMAX A 2700 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 767 12T
S 38.8 SOUNDMAX A 2729 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 784 12T
S 40.2 SOUNDMAX A 8800 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker With Hifi 90W RMS, 812 12T
S 36.0 SOUNDMAX BS-10 2.0 3D Bass Treble 2 Speaker With Hifi 50W RMS 728 12T
S 38.1 SOUNDMAX BS-20 2.0 3D Bass Treble 2 Speaker, Support USB/SD/MMC
With Hifi 50W RMS 770 12T
S 55.0 SOUNDMAX BS-30 2.0 3D Bass Treble 2 Speaker, Volume Control With Hifi 80W RMS 1,110 12T
S 41.5 SOUNDMAX B10 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 70W RMS, 838 12T
S 60.0 SOUNDMAX B30 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 105W RMS, 1,212 12T
S 62.0 SOUNDMAX B40 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 115W RMS, 1,252 12T
S 64.9 SOUNDMAX B50 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 125W RMS, 1,310 12T
(20.5) Speaker CREATIVE
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 CREATIVE SBS A 35 2.0 155.000đ
16 Watts.Công nghệ BasXport.Không cần Sub riêng mà tiếng Bass vẫn mạnh mẽ.Built-in headphone& AUX
S 64.0 CREATIVE T10 2.1 1,289 12T
In
S 89.0 CREATIVE T3200 2.1 29 Watts. Núm điều khiển treble, bass, power/volume. Jack cắm tai nghe. 1,792 12T
S 250.0 CREATIVE T3 2.1 Bass control (29W , 17W sub) 2 Speake 5,035 12T
S 41.0 CREATIVE WORK 4500 Volume Control 826 12T
S 10.5 CREATIVE SBS A 245 2.0 Volume Control 211 12T
S 10.0 CREATIVE SBS A 35 2.0 Volume Control 201 12T
S 23.0 CREATIVE SBS A 200 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 463 12T
S 26.0 CREATIVE SBS A 220 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 524 12T
S 33.0 CREATIVE SBS A 300 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 665 12T
S 37.0 CREATIVE SBS A 320 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 745 12T
S 70.0 CREATIVE SBS A 520 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 1,410 12T
S 76.0 CREATIVE SBS A 500 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 1,531 12T
S 51.0 CREATIVE Inspire T3130 Bass control 1,027 12T
S 42.0 CREATIVE Inspire M4500 4.1 Bass control sub 17W , 80dB 4 Speake 846 12T
S 97.0 CREATIVE Inspire T6160 5.1 50W (6W/ channel, 20W sub) 5 Speake 1,954 12T
S 106.0 CREATIVE Inspire S2 2.1 (29W , 17W sub) 2 Speake 2,135 12T
S 129.0 CREATIVE Inspire T6200 5.1 (7.5W/ channel, 28W center, 22W sub) 5 Speake 2,598 12T
(20.6) Speaker MICROLAB
S 9.0 MICROLAB B55 2.0 Volume Control 2 Speaker 2W RMS 181 12T
S 13.0 MICROLAB MD_122 2.0 Volume Control 2 Speaker 5W RMS 262 12T
17W
S 18.0 MICROLAB M-109 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 363 12T
RMS
17W
S 21.5 MICROLAB M-119 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 433 12T
RMS
20W
S 20.5 MICROLAB M-113 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 413 12T
RMS
20W
S 23.0 MICROLAB M-590 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 463 12T
RMS
17W
S 22.5 MICROLAB M-223 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 453 12T
RMS
32W
S 33.0 MICROLAB M-223 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 665 12T
RMS
17W
S 23.0 MICROLAB M-111 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 463 12T
RMS
29W
S 25.0 MICROLAB M-339 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 504 12T
RMS
44W
S 27.0 MICROLAB M-280 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 544 12T
RMS
40W
S 29.5 MICROLAB M-310 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 594 12T
RMS
40W
S 30.5 MICROLAB M-290 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 614 12T
RMS
40W
S 32.0 MICROLAB M-200 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 644 12T
RMS
25W
S 33.0 MICROLAB M-590 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 665 12T
RMS
40W
S 37.0 MICROLAB M-800 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 745 12T
RMS
40W
S 37.0 MICROLAB M-600 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 745 12T
RMS
32W
S 37.0 MICROLAB M-339 II 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 745 12T
RMS
32W
S 37.5 MICROLAB M-400 II 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 755 12T
RMS

www.hoanlong.com.vn Trang 34 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
40W
S 38.0 MICROLAB M-900 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 765 12T
RMS
59W
S 46.0 MICROLAB M-880 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 926 12T
RMS
59W
S 53.0 MICROLAB M-700U 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 1,067 12T
RMS
54W
S 49.5 MICROLAB FC-330 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 997 12T
RMS
54W
S 52.0 MICROLAB FC-360 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 1,047 12T
RMS
54W
S 54.5 MICROLAB FC-362 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 1,098 12T
RMS
54W
S 65.0 MICROLAB FC-361 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 1,309 12T
RMS
84W
S 103.5 MICROLAB FC-730 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker Remote 2,084 12T
RMS
(20.7) Speaker SOUND DELUXE
S 6.0 SOUND DELUXE-SD 202 2.0 2.0 3D Bass Treble 2 Speaker 10W RMS 121 12T
S 12.0 SOUND DELUXE-SD 203 / SD 205 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 10W RMS 242 12T
S 15.5 SOUND DELUXE-SD 550 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 312 12T
S 17.0 SOUND DELUXE-SD 551 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 342 12T
S 22.5 SOUND DELUXE-SD 552 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 453 12T
S 20.0 SOUND DELUXE-SD 520 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 403 12T
S 24.0 SOUND DELUXE-SD 500 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 30W RMS 483 12T
S 26.0 SOUND DELUXE-SD 280 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS 524 12T
S 23.0 SOUND DELUXE-SD 880 2.1 3D Bass Treble 30W RMS 463 12T
S 29.5 SOUND DELUXE-SD 380 4.1 3D Bass Treble 40W RMS 594 12T
S 33.0 SOUND DELUXE-SD 850 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 665 12T
S 34.5 SOUND DELUXE-SD 890 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 695 12T
S 34.5 SOUND DELUXE-SD 820 2.1 3D Bass Treble 50W RMS 695 12T
S 34.5 SOUND DELUXE-SD 760 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 695 12T
S 35.5 SOUND DELUXE-SD 830 2.1 3D Bass Treble 50W RMS 715 12T
S 36.0 SOUND DELUXE-SD 750 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 725 12T
S 36.5 SOUND DELUXE-SD 810 2.1 3D Bass Treble 50W RMS 735 12T
S 36.0 SOUND DELUXE-SD 720 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 50W RMS 725 12T
S 41.0 SOUND DELUXE-SD 730 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 826 12T
S 42.5 SOUND DELUXE-SD 860 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 856 12T
(20.8) Speaker Alteclansing
S 41.6 Alteclansing BXR-1221 3D Bass Treble HiFi 40W RMS 840 12T
S 47.5 Alteclansing VS-1520 3D Bass Treble HiFi 6W RMS 960 12T
S 69.8 Alteclansing VS_2621 3D Bass Treble HiFi 31W RMS 1,410 12T
S 80.1 Alteclansing VS-4121 3D Bass Treble HiFi 31W RMS 1,618 12T
S 76.2 Alteclansing VS_2521 3D Bass Treble HiFi 31W RMS 1,540 12T
S 113.9 Alteclansing FX_3021 3D Bass Treble 31W RMS 2,301 12T
S 157.9 Alteclansing MX-5021 3D Bass Treble HiFi Remote 90W RMS 3,190 12T
S 223.3 Alteclansing MX-6021 3D Bass Treble 200W RMS 4,510 12T
(20.9) Speaker HUYNDAI
S 16.0 HUYNDAI 203 II 3D Bass Treble 322 12T
S 20.0 HUYNDAI 210 3D Bass Treble 403 12T
S 36.0 HUYNDAI 310B 3D Bass Treble 725 12T
S 31.0 HUYNDAI 480 (D08) 3D Bass Treble 624 12T
S 30.0 HUYNDAI 610F 3D Bass Treble 604 12T
S 71.0 HUYNDAI 760 3D Bass Treble 1,430 12T
S 56.0 HUYNDAI 2008 (3 nút) 3D Bass Treble 1,128 12T
S 36.0 HUYNDAI 9300 II 3D Bass Treble 725 12T
S 38.0 HUYNDAI 9500 II 3D Bass Treble 765 12T
S 29.7 HUYNDAI V3256A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 600 12T
S 34.7 HUYNDAI V3258A/ V3252A/ V3253A 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 700 12T
S 34.7 HUYNDAI V3257A / V3259 / V3260 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 700 12T
S 35.6 HUYNDAI V3251A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 720 12T
S 85.6 HUYNDAI V3261 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 1,730 12T
(20.11) Speaker LV
S 10.9 LV - 530 3D Bass Treble 220 12T
S 10.1 LV - 310 3D Bass Treble 205 12T
S 10.1 LV - 416 3D Bass Treble 205 12T
S 11.9 LV - 721 3D Bass Treble 240 12T
S 13.4 LV - 920 3D Bass Treble 270 12T
S 13.9 LV - 520 3D Bass Treble 280 12T
(20.12) Speaker
S 2.5 LOA CANON 50 12T
S 3.5 LOA SOLUTION CMK-50 (USB) 70 12T
S 8.0 ACER 2.0 02 Speakers System, Bass, Treble 161 12T
S 27.0 MICROTEK MT - 528 4.1 3D Bass Treble 30W RMS MÀU GỖ 544 12T
(21) MODEM ADSL & MODEM ADSL WIRELESS (Giá đã có VAT)

W 22.0 ZyXEL - P 660RU-T1 Tặng Áo mưa ADSL+2 Gateway Single Port Router 1 LAN, 1 USB Tặng Norton Internet Security 3 tháng 443 12T
W 58.0 ZyXEL - P 660HW-T1 Tặng Áo mưa 54Mbps Wireless-G ADSL+2 4Port Gateway 4 LAN Tặng Kaspersky Anti-Virus 1 Năm 1,168 12T
W 32.9 LINKPRO A2R-430R Modem ADSL+2 54Mbps 1 WAN 10/100Mbps4 LAN 665 24T
W 21.5 CNET Car2_601U Modem ADSL+2 1RJ45 Hỗ trợ DNS Proxy và IGMP Proxy cho Bridging và Routing 435 24T
W 23.0 CNET Car2_604U Modem ADSL+2 4RJ45 Hỗ trợ DNS Proxy và IGMP Proxy cho Bridging và Routing 465 24T

www.hoanlong.com.vn Trang 35 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
W 39.1 CNET Wireless Car_854 Modem ADSL+2 chuẩn G 54MbpsROUTER 10/100Mbps4 RJ45 Chế độ bảo mật và Firewall đa dạng 790 24T
W 29.0 JUSTEC JDR _ 840 V2 Modem ADSL+2 ROUTER 4 RJ45 1 USB 584 24T
W 16.8 D-LINK DSL 526B / 522T Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps1 RJ45 1 USB 340 24T
W 21.8 D-LINK DSL 2542B Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps4 RJ45 440 24T
Wireless-
W 46.5 D-LINK DSL- G2640T / 2640B Modem ADSL+2 54 Mbps 4 RJ45 940 24T
G
Wireless-
W 101.5 D-LINK DSL- G804V Modem ADSL+2 Router 54 Mbps 4 RJ45 vpn Sever 2,050 24T
G
Wireless-
W 89.6 D-LINK DSL- 2740B Modem ADSL+2 300Mbps 4 RJ45 1,810 24T
N
W 19.3 TP-LINK TD-8817 ADSL 2 + Router 1 LAN, 1 USB 390 24T
W 24.3 TP-LINK TD-8840T Router ADSL 2+ 4 LAN, 1 USB 490 24T
W 73.3 TP-LINK TD-W8960N Wireless ADSL 2 + Router Wireless- N 300Mbps 1,480 24T
LINKSYS AG 241 (đến 30/10)
W 55.0 Modem ADSL 4 RJ45 1,108 12T
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ
Wireless-
W 61.9 LINKSYS WIRELESS WAG54G2 Modem ADSL Router 802.11 54 Mbps 4 RJ45 VPN 1,250 12T
G
LINKSYS WAG120N (đến 30/10) Wireless-
W 64.9 Modem ADSL Router 802.11N 150Mbps 4 RJ45 1,310 12T
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ N
Wireless-
W 118.0 LINKSYS WIRELESS WAG160N Modem ADSL Router 802.11 150Mbps 4 RJ45 2,377 12T
N
W 190.0 LINKSYS RV042 Cân bằng tải 2 đường ADSL 3,827 12T
W 78.0 DRAYTEK - V2700 4 PORT Modem ADSL 2+ VPN 4 RJ45 1,571 12T
Wireless-
W 96.0 DRAYTEK - V2700G 4 PORT Modem ADSL 2+ VPN 4 RJ45 1,933 12T
N
W 107.0 DRAYTEK - V2700V 4 PORT Modem ADSL VPN Server + Voip + DNS 4 RJ45 2,155 12T
W 172.0 DRAYTEK - V2820 Router ADSL Load balance,2 in 1,DDNS,VPNServer,sp c.quang 3,464 12T
W 197.0 DRAYTEK - V2820 N Modem ADSL Load balance,3 in 1,DDNS,VPNServer,sp c.quang chuẩn N 3,968 12T
DRAYTEK - V2910 (Gộp 2 line
W 139.0 Router Load balance ,sp c.quang RJ45 2,799 12T
ADSL)
W 162.0 DRAYTEK - V2910G (Gộp 2 line ADSL) Router ADSL Wireless Load balance ,sp c.quang RJ45 3,263 12T
W 174.0 DRAYTEK - V2910VG 2 Wan + 4 Lan VPNServer,Voip,Firewall,load balance,wireless,sp c.quang 3,504 12T
DRAYTEK - V2950 (Gộp 2 line
W 345.0 2 Wan load balancing VPN loadbalaning Tăng gấp đôi băng thông 6,948 12T
ADSL)
W 240.0 DRAYTEK - V3300B + (Gộp 3 line ADSL) Router 4 RJ45,Load balance 4,834 12T
ROUTER ADSL 2+ PROLINK
W 25.0 Modem ADSL ROUTER 1 RJ45 504 24T
HURRICANE H9200 AV
ROUTER ADSL 2+ PROLINK
W 31.0 Modem ADSL + Wireless ROUTER 1 RJ45 624 24T
HURRICANE 5301G
ROUTER ADSL 2+ PROLINK
W 30.0 Modem ADSL ROUTER 4 RJ45 604 24T
HURRICANE H9200 PU
W 23.0 ROUTER ADSL 2+ UNI UAR1 Modem ADSL 1 RJ45 463 24T
W 26.0 ROUTER ADSL 2+ UNI UAR4 Modem ADSL 4 RJ45 524 24T
W 47.1 ADSL WIRELESS CIMCOM 3.5G ADSL WIRELESS 949 24T
W 1.5 BỘ LỌC Filter (ADSL & ĐT) vào 1 Line ra 2 Line Điện thoại và ADSL 30
(22) WIRELESS (THIẾT BỊ PHÁT SÓNG) (Giá đã có VAT)

MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)


 TP-LINK TL WR_740N 550.000đ
 TP-LINK TL WR_841N 780.000đ
(22.1) WIRELESS LINKSYS
W 24.5 LINKSYS WUSB 54GC Card mạng 802.11 Wireless-G54 Mbps USB 495 12T
W 24.5 LINKSYS WMP 54G Card mạng 802.11 Wireless-G54 Mbps PCI 495 12T
W 80.1 LINKSYS WUSB 600N 802.11N 300 Mbps USB 1,618 12T
Wireless-
W 44.1 LINKSYS WRH 54G Wireless Router 802.11 108Mbps 4 RJ45 890 12T
LINKSYS WRT 120N (đến G
Wireless-
W 47.0 30/10) Wireless Router 802.11 150Mbps 4 RJ45 950 12T
N
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ Wireless-
W 40.5 LINKSYS WRT 54GH Wireless Router 802.11 108Mbps 4 RJ45 819 12T
G
LINKSYS WRT 54GL (đến 30/10) Wireless-
W 55.6 802.11 108Mbps 4 RJ45 1,123 12T
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ G
Wireless-
W 54.0 LINKSYS WAP 54G 802.11 108Mbps 1 RJ45 1,090 12T
G
Wireless-
W 69.3 LINKSYS WRT 160N Wireless Router 802.11 150Mbps 4 RJ45 1,400 12T
N
LINKSYS WRT 160NL (đến 30/10) Wireless-
W 106.7 802.11N 150Mbps 4 RJ45 2,156 12T
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ N
W 95.2 LINKSYS WRV 210 Wireless Router 802.11 54Mbps 4 RJ45 1,923 12T
LINKSYS WAP 610N (đến
Wireless-
W 89.9 30/10) Wireless Router 802.11 300Mbps 1 RJ45 1,816 12T
N
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ
LINKSYS WRT 320N (đến 30/10) Wireless-
W 101.8 802.11 300Mbps 4 RJ45 2,056 12T
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ N
(22.2) WIRELESS UNI
W 21.0 UNI UWP 54 Wireless- G Card mạng 802.11 Wireless-G54 Mbps PCI 423 24T
Wireless-
W 51.0 WIRELESS ROUTER UNI UWAR54 4 RJ45 1,027 24T
G
Wireless-
W 39.0 WIRELESS ROUTER UNI UWR54 1 RJ45 785 24T
G
(22.3) WIRELESS D-LINK
W 19.3 D-LINK DWA-610 Card mạng 802.11 Wireless-G54 Mbps PCMCIA 390 36T
W 19.8 D-LINK DWA 525 Card mạng 802.11 Wireless-N 150 Mbps 400 36T
W 21.8 D-LINK DWA-125 Card mạng 802.11 Wireless-N 150 Mbps USB 440 36T

www.hoanlong.com.vn Trang 36 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
W 42.6 D-LINK DWA-140 Card mạng 802.11 Wireless-N 300Mbps USB 860 36T
W 45.0 D-LINK DWA-556 Card mạng 802.11 Wireless-N 300Mbps PCI Exp 910 36T
W 25.0 D-LINK DWL_G650 M Card mạng 802.11 Wireless-G108Mbps PCMCIA 504 36T
Wireless-
W 55.8 D-LINK DWL-2100AP 802.11 108Mbps 1 RJ45 1,127 36T
G
Wireless-
W 165.8 D-LINK DWL-3200AP Wireless 108G Access Point802.11 108Mbps 1 cổng UTP 10/100Mbps 64/ 128-bit WEP 3,350 36T
N
W 35.4 D-LINK DIR-600 Router 802.11 Wireless-N 150Mbps 4 RJ45 10/100Mbps 715 36T
Wireless-
W 52.0 D-LINK DIR-615 Router 802.11 300Mbps 4 RJ45 1,050 36T
N
Wireless-
W 99.0 D-LINK DIR-655 Router 802.11 300Mbps 4 RJ45 1000MB 2,000 36T
N
Wireless-
W 162.4 D-LINK DIR-825 Dualband Router 802.11 300Mbps 4 RJ45 1000MB 3,280 36T
N
Wireless-
W 230.7 D-LINK DIR-855 Dualband Router 802.11 300Mbps 4 RJ45 1000MB 4,660 36T
N
(22.4) WIRELESS ZyXEL
Tặng Áo Mưa
ZyXEL - G 202
W 16.5 Wireless G USB Network Adapter 802.11 (11Mbps/ 54Mbps) 332 24T
Tặng Norton Internet Security 3 tháng
Wireless-
W 23.0 ZyXEL - NWD-370N Card mạng 802.11 108Mbps PCI 463 24T
G
ZyXEL - NWD 270
W 24.0 Wireless G USB Network Adapter 802.11 (11Mbps/ 54Mbps/ 150Mbps) 483 24T
Tặng Norton Internet Security 3 tháng
ZyXEL NBG- 417N Wireless-
W 43.3 Wireless-N Home Lite Router802.11 150Mbps 4 RJ45 1000MB 872 24T
Tặng Kaspersky Anti-Virus 1 Năm N
ZyXEL NBG- 419N Wireless-
W 59.5 Wireless-N Home Router 802.11 300Mbps 4 RJ45 1000MB 1,198 24T
Tặng Kaspersky Anti-Virus 1 Năm N
Wireless-
W 112.0 ZyXEL NBG- 460N Wireless-N Gigabit VNP Router802.11 300Mbps 4 RJ45 1000MB 2,256 24T
N
(22.5) WIRELESS LINKPRO
Wireless-
W 19.0 LINKPRO WLG 54U 802.11 54Mbps USB 383 12T
G
W 19.0 LINKPRO WLG-54I Card mạng Wireless 802.11 54Mbps 383 24T
W 27.5 LINKPRO WLN-311U Card mạng Wireless 802.11 150Mbps 555 24T
W 41.6 LINKPRO WLN-300U Card mạng Wireless 802.11 300Mbps 840 24T
W 36.1 LINKPRO WLN-311R Wireless Access Point 802.11 1 RJ45 150Mbps 730 24T
(22.6) WIRELESS TENDA
Wireless-
W 38.0 WIRELESS ROUTER TENDA W 302R 4 RJ45 Spitler 765 24T
N
W 20.0 WIRELESS ROUTER TENDA D 840R 4 RJ45 Spitler 403 24T
Wireless-
W 35.0 WIRELESS ROUTER TENDA W 301R 4 RJ45 Spitler 705 24T
G
(22.7) WIRELESS 3COM
Tặng Áo Mưa (slch)
W 44.0 3COM 101U-75 Wireless Router 802.11 4 RJ45 54Mbps 886 24T
W 115.0 3COM 454-75 Wireless Router 802.11 1 RJ45 54Mbps 2,316 24T
W 68.0 3COM 100-75 Wireless Router 802.11 4 RJ45 54Mbps 1,370 24T
W 80.0 3COM 101A-75 Router ADSL Wireless 802.11 4 RJ45 54Mbps 1,611 24T
W 120.0 3COM 300-75 Wireless Router 802.11 4 RJ45 300Mbps 2,417 24T
W 142.0 3 COM 300A- 73 Router ADSL Wireless 802.11 4 RJ45 300 Mbps VPN 2,860 12T
(22.8) WIRELESS TP-LINK
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 TP-LINK TL WR_740N 550.000đ
 TP-LINK TL WR_841N 780.000đ
W 22.8 TP-LINK TL WR340G Wireless Router 802.1X 4 RJ45 54Mbps 460 24T
W 24.5 TP-LINK TL WR340GD Wireless Router 802.11 4 RJ45 54Mbps 495 24T
W 28.2 TP-LINK TL WA500G Wireless Access Point 802.11 1 RJ45 54Mbps 570 24T
W 30.7 TP-LINK TL WR741ND Wireless N Router 802.11 4 RJ45 150Mbps 620 24T
W 31.2 TP-LINK TL WR740N Wireless N Router 802.11 4 RJ45 150Mbps 630 24T
W 37.6 TP-LINK TL WA5110G Wireless Access Point 802.11 1 RJ45 54Mbps 760 24T
W 42.1 TP-LINK TL WR841ND Wireless N Router 802.11 850 24T
W 46.0 TP-LINK TL WR841N Wireless N Router 802.11 4 RJ45 300Mbps 930 24T
W 51.0 TP-LINK TL WR941ND Wireless N Router 802.11 4 RJ45 300Mbps 1,030 24T
W 56.9 TP-LINK TL WA901ND Wireless N Access Point 802.11 1 RJ45 300Mbps 1,150 24T
W 74.3 TP-LINK TL WR1043ND Wireless N Gigabit Router 802.11 1 RJ45 1Gb 300Mbps 1,500 24T
(22.9) WIRELESS CNET
Wireless-
W 14.6 CNET CWU - 906 Wireless-N USB 802.11N 300Mbps 295 24T
N
Wireless-
W 13.6 CNET CWD - 854 USB Wireless-G USB Dongle 802.11N 54Mbps 275 24T
G
Wireless-
W 13.6 CNET CWP - 854 PCI Wireless-G PCI Adapter 802.11N 54Mbps 275 24T
G
Wireless-
W 19.6 CNET CWP - 905 Card mạng Wireless 802.11N 300Mbps 395 24T
N
Wireless-
W 20.8 CNET CWR - 854 Wireless-G Router 802.11N 54Mbps 4RJ45 420 24T
G
Wireless- Tải trực tiếp tập tin BT không cần qua máy PC.
W 58.9 CNET CWR - 935 Wireless Router 3G 802.11N 300Mbps 1,190 24T
N Tích hợp printer server, webcam server
Kết nối internet với sóng di động 3G, Tích hợp
Wireless-
W 58.9 CNET CWR - 935M Wireless Router 3G 802.11N 300Mbps printer server, webcam server. 1 LAN và 1LAN/ 1,190 24T
N WAN
(22.10) WIRELESS BELKIN
W 42.0 BELKIN 7234 Wireless Router G 802.11g/b, 54Mbps, 4 Lan 10/ 100 846 24T
W 52.0 BELKIN 4230 Wireless Router N 802.11g/b/n, 150Mbps, 4 Lan 10/ 100 1,047 24T

www.hoanlong.com.vn Trang 37 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
W 87.0 BELKIN 8236 Wireless Router N 802.11g/b/n, 300Mbps, 4 Lan 10/ 100 1,752 24T
W 64.0 BELKIN 7634 Wireless G - ADSL2+ Modem Router 802.11g/b, 540Mbps, 4 Lan 10/ 100 1,289 24T
W 105.0 BELKIN 4630 Wireless N - ADSL2+ Modem Router 802.11g/b/n, 150Mbps, 4 Lan 10/ 100 2,115 24T
(22.11) WIRELESS
W 6.0 ANTEN Wireless 7CM/ 70CM Dùng để phát tín hiệu sóng WIRELESS xa hơn 121
W 7.0 ANTEN Wireless 90CM Dùng để phát tín hiệu sóng WIRELESS xa hơn 141
Wireless-
W 49.0 U.S.ROBOTICS 5450 802.11 108Mbps 4 RJ45 987 12T
G
Wireless-
W 75.0 RUCKUS 2225 802.11 108Mbps 4 RJ45 1,511 12T
G
W 42.0 ROUTER SINOCA P_520 Wireless Router 802.11 846 24T
W 85.0 ALCON AID 240 Sg SoHo Wireless Access Point 802.11 54Mbps 1 RJ45 1,712 24T
W 251.0 ALCON ASU 24005g Wireless Access Point 802.11 54Mbps 5,055 24T
W 46.0 Engenius ESR - 1220 Wireless Router 802.11 54Mbps 4 RJ45 926 24T
W 64.5 Engenius ESR - 1221 Wireless Router 802.11 108Mbps 4 RJ45 1,299 24T
(22.12) WIRELESS 2G, 3G
W 36.1 WIRELESS DWM 152 3.6 Mbps (3G) USB 3G, Sử dụng 3 Sim (Viettel, mobile, vina) 730 12T
W 33.7 WIRELESS DCOM 3.6 Mbps (3G) 1 USB 3G + 1 KIT trả trước 680 12T
W 38.6 WIRELESS DCOM 7.2 Mbps (3G) 1 USB 3G + 1 KIT trả trước 780 12T
W 34.7 WIRELESS VIETTEL MZ30 (2G) USB 2G + Simcard Broadband Viettel 700 12T
W 37.1 WIRELESS FAST-LINK (3G) USB 3G + Simcard (Mobil,Vina) 750 12T
USB 3G, Hỗ trợ SMS, khe cắm sim, khe cắm thẻ nhớ MicroSD. Tốc độ dowload tối đa3.6Mbps, upload
W 36.1 WIRELESS D-LINK DWM-152 (3G) 730 12T
384Mbps.
W 28.2 WIRELESS VIETTEL MF100 (3G) USB 3G + Simcard Broadband Viettel - 3.6Mb 570 12T
W 49.0 WIRELESS HUAWEI E1550 (3G) USB 3G, Sử dụng 3 Sim (Viettel, mobile, vina) 990 12T
(23) CARD MẠNG (Giá đã có VAT)
G 5.0 CARD MẠNG INTEL 100 PCI, UTP 10/100Mbps 101 12T
G 4.5 UNI UNIC100 10/100 PCI, UTP 10/100Mbps 91 24T
G 4.0 LINKPRO 100 PCI, UTP 10/100Mbps 81 24T
G 8.0 TENDA 1000 PCI, UTP 10/100Mbps 161 24T
G 10.2 INFOSMART 1000 PCI, UTP 1000Mbps 205 24T
G 4.2 CNET Plus200 Single-chip PCI Bus 100BASE-TX Fast Ethernet Adapter. Chuẩn IEEE 802.3u và IEEE 802.3 85 36T
G 9.9 CNET ProG2000S Tương thích với Microsoft UPnP, Khởi động máy tính từ xa với tính năng Boot ROM Function Diskless 199 36T
G 44.6 BELKIN 8073 Card mạng kết nối Wifi của Laptop thành chuẩn N, tốc độ 300 Mbps, 802.11b/g/n. 900 36T
G 4.0 TP-LINK TF-3200 10/100M PCI network interface card, RJ45 port 80 36T
G 8.4 TP-LINK TG-3269 32bit Gigabit PCI Network Interface Card, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX. 170 36T
G 10.4 TP-LINK TG-3468 card mạng Gigabit gắn trên khe PCI-Ex 1X, Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX 210 36T
G 10.4 TP-LINK TF-5239 card mạng 10/100M dùng cho Laptop, gắn qua khe CardBus (PCMCIA), Auto-Negotiation RJ45 port. 210 36T
G 12.6 TP-LINK TL WN310G Wireless CardBus Adapter Card Wireless 54M gắn khe PCMCIA dùng cho Laptop 255 36T
G 12.6 TP-LINK TL WN350G Wireless PCI Adapter Card Wireless 54M gắn khe PCI dùng cho Desktop 255 36T
G 14.1 TP-LINK TL WN422G Card mạng Wireless USB 54Mbps 285 36T
G 13.6 TP-LINK TL WN721N Card mạng Wireless USB chuẩn N 150Mbps 275 36T
G 15.1 TP-LINK TL WN722N Card mạng Wireless USB chuẩn N 150Mbps 305 36T
G 16.6 TP-LINK TL WN781N Card mạng Wireless PCI-Express chuẩn N 150Mbps 335 36T
G 21.8 TP-LINK TL WN821N Wireless N USB Adapter 300Mbps 440 36T
G 24.5 TP-LINK TL WN851N Card mạng PCI Wireless chuẩn N 300Mbps có 2 ăng-ten r 495 36T
G 32.2 TP-LINK TL WN951N Card mạng PCI Wireless chuẩn N 300Mbps có 3 ăng-ten r 650 36T
G 5.0 D-LINK DFE 528TX / DFE 520TX PCI, UTP 10/100Mbps 101 36T
G 14.6 D-LINK DGE 530T PCI, UTP 10/100/1000Mbps 295 36T
(24) PRINT SERVER (Giá đã có VAT)
V 71.3 CNET CNP - 721U 1 Port Parallel / 2 Port USB 2.0 1 Port LAN 1,440 36T
V 70.5 LINKPRO – 3 Port ( PS 300UP ) 3 Port USB 1 Port LAN 1,420 24T
V 51.8 D-LINK DP-301P / D-LINK DPR-1020 1 Port Parallel / 1 Port USB 2.0 1 Port LAN 1,046 36T
V 69.8 D-LINK DPR - 1061 1 Port Parallel 2 Port USB 1 Port LAN 1,410 36T
V 42.6 TP-LINK TL PS110P 1 Port Parallel + 1 RJ45 860 36T
V 41.6 TP-LINK TL PS110U 1 Port USB 2.0 + 1 RJ45 840 36T
V 59.4 TP-LINK TL WPS510U Wireless Print server, single USB 2.0 port, Atheros wireless, 2.4Ghz, 802.11g/b, with detachable antenna.1,200 36T
(25) SWITCH (Giá đã có VAT)
(25.1) SWITCH TP-LINK
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 TP-LINK 8 Port 171.000đ
H 7.0 5 TP-LINK Switch 10/100Mbps 141 12T
H 16.9 8 TP-LINK Giảm 50% Switch 10/100Mbps 342 12T
H 26.0 16 TP-LINK TL-SF1016D Switch 10/100Mbps 525 12T
H 37.6 16 TP-LINK TL-SF1016 Switch 10/100Mbps, 1U 13-inch rack-mountable steel case. 760 12T
H 50.0 24 TP-LINK TL-SF1024 Switch 10/100Mbps, 1U 19-inch rack-mountable steel case. 1,010 12T
(25.2) SWITCH TENDA
H 6.5 5 TENDA Switch 10/100Mbps 131 12T
H 8.0 8 TENDA Switch 10/100Mbps 161 12T
(25.3) SWITCH LINKPRO

www.hoanlong.com.vn Trang 38 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
H 13.0 5 LINKPRO Switch 10/100Mbps 5 Port 262 24T
H 14.0 8 LINKPRO Switch 10/100Mbps 8 Port 282 24T
H 69.0 8 LINKPRO 1000 Switch 10/100/1000Mbps 8 Port 1,390 24T
H 35.0 16 LINKPRO Switch 10/100Mbps 16 Port 705 24T
H 46.0 16 LINKPRO SH-9316RS Switch 10/100Mbps 16 Port VLAN/ Trunk Smart 926 12T
H 148.0 16 LINKPRO 1000 SGD- 1600 Switch 10/100/1000Mbps 16 Port 2,981 12T
H 53.0 24 LINKPRO Switch 10/100Mbps 24 Port 1,067 24T
H 78.0 24 LINKPRO SH - 9324RS Switch 10/100Mbps 24 Port VLAN/ Trunk Smart 1,571 12T
H 172.0 24 LINKPRO SH - 7626GS Switch 10/100Mbps 24 Port 2Port 1Gb 3,464 12T
H 221.0 24 LINKPRO 1000 SGD - 2400 Switch 10/100/1000Mbps 24 Port 4,451 12T
H 331.0 24 LINKPRO 1000 SGS - 2404 Switch 10/100/1000Mbps 24 Port Web Smart 6,666 12T
H 192.0 48 LINKPRO 100 Switch 10/100Mbps 48 Port 3,867 12T
H 375.0 48 LINKPRO SMI- 4804 Switch 10/100Mbps 4 Port 1Gb 48 Port 7,553 12T
(25.4) SWITCH ZyXEL
Tặng Norton Internet Security 03 tháng + Áo mưa
H 15.0 8 ZyXEL ES-108 A Switch 8Port 10/ 100 Mbps 302 24T
H 37.5 16 ZyXEL ES-116 P Switch 16Port 10/ 100 Mbps (Gắn được vào tủ Rack và xài nguồn trực tiếp) 755 24T
H 60.6 24 ZyXEL ES-124 P Switch 24Port 10/ 100 Mbps (Gắn được vào tủ Rack và xài nguồn trực tiếp) 1,220 24T
Switch 24Port UTP 10/ 100/ 1000Mbps + 2 khe SFP mini-GBIC share với port Giga dành cho cáp
H 244.6 24 ZyXEL GS-1124 A 4,926 24T
quang
(25.5) SWITCH LINKSYS
H 40.0 8 LINKSYS SD208 Switch 10/100Mbps 806 24T
8 LINKSYS EG008W (đến
H 87.0 30/10) Switch 10/100/1000Mbps 1,752 24T
Tặng Sim Vietnam Mobil 50.000đ
H 80.0 16 LINKSYS SD216 Switch 10/100Mbps 1,611 24T
H 141.0 24 LINKSYS SR224 Switch 10/100Mbps 2,840 24T
(25.6) SWITCH PLANET
H 15.0 8 PLANET Switch 10/100Mbps 302 24T
H 32.5 16 PLANET Switch 10/100Mbps 655 24T
H 53.5 24 PLANET Switch 10/100Mbps 1,077 24T
(25.7) SWITCH UNI
H 12.0 5 UNI USH500PS Switch 10/100Mbps 242 36T
H 13.5 8 UNI USH800PS Switch 10/100Mbps 272 36T
H 32.0 16 UNI USH1600MS Switch 10/100Mbps 644 36T
H 49.0 24 UNI USH2400MS Switch 10/100Mbps 987 36T
(25.8) SWITCH INFORSMART
Bảo hành trong
H 13.5 8 INFORSMART Switch 10/100Mbps 1h
VAT 272 24T
H 38.5 5 INFORSMART INGS500 Switch 10/100/1000Mbps Treo tường được 775 24T
(25.9) SWITCH D-LINK
H 12.5 8 D-LINK DES- 1008D Switch 10/100Mbps 252 36T
H 69.8 8 D-LINK DGS- 1008D Switch 10/100Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet 1,410 36T
H 30.7 16 D-LINK DES- 1016D Switch 10/100Mbps 620 36T
H 143.6 16 D-LINK DGS- 1016D Switch 10/100Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet (19") 2,900 36T
H 47.0 24 D-LINK DES- 1024D Switch 10/100Mbps 950 36T
H 111.9 24 D-LINK DES- 1026G Swith 24Port UTP 10/100Mbps & 2 Port 1000 Mpbs 2,260 36T
H 211.9 24 D-LINK DGS- 1024D Switch 10/100/1000Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet (19") 4,280 36T
H 199.3 48 D-LINK - 1050G Swith 48Port UTP 10/100Mbps & 2 Port 1000 Mpbs 4,026 36T
(25.10) SWITCH PROLINK
H 13.0 5 PROLINK Switch 10/100Mbps 5 Port 262 12T
H 11.0 5 PROLINK PWS510 Switch 10/100Mbps 5 Port 222 12T
H 15.0 8 PROLINK Switch 10/100Mbps 8 Port 302 12T
H 30.0 16 PROLINK Switch 10/100Mbps 16 Port 604 12T
H 29.0 16 PROLINK PSW161 Switch 10/100Mbps 16 Port 584 12T
(25.11) SWITCH CNET
H 8.9 5 CNET 100 Switch 10/100Mbps 5 Port Bảo hành 1 đổi 1 180 24T
H 10.9 8 CNET 100 Switch 10/100Mbps 8 Port Bảo hành 1 đổi 1 220 24T
H 28.0 16 CNET 100 CSH 1600E Switch 10/100Mbps 16 Port Bảo hành 1 đổi 1 565 24T
H 49.3 24 CNET 100 Switch 10/100Mbps 24 Port Bảo hành 1 đổi 1 995 24T
(25.12) SWITCH 3COM
Tặng Áo Mưa (slch)
H 49.5 8 3COM FSU08 Switch 10/100Mbps 8 Port 997 24T
H 74.0 16 3COM 16792C Switch 10/100Mbps 16 Port 1,490 24T
H 91.0 16 3COM 16470B Switch 10/100Mbps 16 Port Rackmount 19" 1,833 24T
H 122.0 24 3COM 16471B Switch 10/100Mbps 24 Port Rackmount 19" 2,457 24T
H 255.0 24 3COM BLSF26 Switch 10/100Mbps 24 Port Rackmount 5,136 24T
H 478.0 48 3COM LSF50 Switch 10/100Mbps 2 Port 1Gb 48 Port VLAN, Rackmount 19" 9,627 24T
(26) UPS (LƯU ĐIỆN) (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG

www.hoanlong.com.vn Trang 39 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 POWER TREE 1250 VA 725.000đ
D 39.0 SANTAK 500 VA Auto Volt USA 785 36T
D 97.4 SANTAK 1000 VA Auto Volt USA 1,961 36T
D 40.0 SUNPAC 650 VA (SP_650 LX) Ổn áp 806 24T
D 92.0 SUNPAC 1000VA/ 600W Chống sét, phần mềm quản lý 1,853 36T
D 230.0 SUNPAC Digital 700EHRw Chống sét, phần mềm quản lý, Lưu điện 8 tiếng cho 1 CPU + LCD 4,632 36T
D 268.0 SUNPAC KR- 1000B/ 700W True Online, sinwave, RS--232, sofware 5,398 36T
D 71.8 POWER TREE 1250 VA Auto Volt 1,450 36T
D 37.1 SOROTEC K500 500VA 300W 17 -30 phút (1PC LCD 19") 6Kg 750 36T
D 38.1 SOROTEC K600 600VA 360W 20 -35 phút (1PC LCD 19") 7Kg 770 36T
D 86.6 SOROTEC HP5110E 1000 1000VA 600W 15 -30 phút (2PC LCD 19") 9.6Kg 1,750 36T
D 108.2 SOROTEC HP5110E 1400 1400VA 840W 10 -15 phút (3PC LCD 19") 9.7Kg 2,186 36T
D 148.0 SOROTEC HP5110E 2000 2000VA 1200W 7 -12 phút (4PC LCD 19") 9.8Kg 2,990 36T
D 40.1 ARES PG 600 Auto Volt 600VA RJ45 4 -10 Minutes 810 36T
D 84.7 ARES PM 1000 Model 1000VA RJ45 10 -30 Minutes 1,710 36T
D 110.4 ARES CC 1500 LCD Auto Volt 1500VA RS232 5 -10 Minutes 2,230 36T
D 267.3 ARES C1K - True Online ONLINE 1KVA RS232 10 -30 Minutes 5,400 36T
D 534.7 ARES C2K - True Online ONLINE 2KVA RS232 10 -60 Minutes 10,800 36T
(27) MÁY IN PHUN MÀU (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG

Tặng phiếu rút thăm trúng thưởng khi mua máy in Canon , trừ dòng có dấu (*) (Đến 30/11/2010)
Tặng quà trị giá 150.000 đ khi quý khách mua máy in Brother
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 PRINTER EPSON TX 210 2.163.000đ
A4 copy, scan màu, độ phân giải 600 dpi, USB2.0, tốc độ in: màu 23ppm, đen: 29ppm, scan 1200 x
J 104.0 HP Photosmart C4680 2,095 12T
1200 dpi
A4 copy, scan màu, độ phân giải 600 dpi, USB2.0, tốc độ in: màu 23ppm, đen: 29ppm, scan 1200 x
J 148.0 HP Photosmart C4780 2,981 12T
1200 dpi, in trực tiếp từ thẻ nhớ CF, MS, SD, MMC, XD…
J 37.0 HP DESKJET - D2660 In phun màu, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, USB 2.0, tốc độ in: màu 21ppm, đen 28ppm 745 12T
J 84.0 HP DESKJET - K109A In phun màu, khổ A4, độ phân giải 600 x 600 dpi, USB 2.0, tốc độ in: màu 21ppm, đen 28ppm 1,692 12T
HP DESKJET - K209A In phun màu, copy, scanner, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, USB 2.0, tốc độ in: màu 23ppm, đen
J 109.0 2,195 12T
Tặng mực CD887AA (Đến 31/10) 29ppm
J 93.0 HP Officejet 3608 In phun(trắng/ đen), khổ A4, độ phân giải 1200 x 1200 dpi, USB 2.0, tốc độ in: 14 ppm black, 20Mb 1,873 12T
J 124.0 HP Officejet 6000 In phun màu, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, USB 2.0, tốc độ in: màu 31ppm, đen 32ppm 2,497 12T
In phun màu, khổ A4, độ phân giải 1200 dpi, USB 2.0, 32Mb, tốc độ in: màu 34ppm, đen 35ppm, in 2 mặt in qua
J 157.0 HP Officejet Pro 8000 Series 3,162 12T
mạng
In phun màu, khổ A3+, A3, A4, độ phân giải 600 dpi, USB 2.0, 32Mb, tốc độ in: màu 32ppm, đen
J 251.5 HP Officejet 7000 Wide Format 5,065 12T
33ppm
J 377.5 HP Officejet Pro K8600 In phun màu, khổ A3+, độ phân giải 4800 x 1200 dpi, USB 2.0, LPT, 32Mb, tốc độ in: màu 21ppm, đen 24ppm 7,603 12T
J 34.0 LEXMARK X1290 In phun màu, Scan , Copy , USB 2.0 , in màu : 9ppm , in trắng đen : 17 ppm , 600 x 1200 dpi 685 12T
In phun màu , Scan , Copy , Fax , ĐT , USB 2.0 , in màu : 18ppm , in trắng đen : 24 ppm , 4800 x
J 104.0 LEXMARK X5070 2,095 12T
1200 dpi
J 79.0 LEXMARK X5650 In phun màu, Scan, Copy, Fax, USB 2.0, màu: 18ppm , đen : 25 ppm , 4800 x 1200 dpi , in trực tiếp từ thẻ nhớ 1,591 12T
J 34.7 CANON IP 1900 (*) In phun, A4, 4800 x 1200dpi, B: 21ppm, C: 17ppm, In 2 mặt, In tràn lề, Mực in 4 màu, USB 2.0 700 12T
J 40.0 CANON IP 2770 Tặng Loa In phun, A4, 4800x1200dpi, 21ppm black, 17ppm color, USB 2.0 806 12T
J 90.0 CANON IP 3680 In phun, A4, 9600x2400dpi, 26ppm black, 17ppm color, USB 2.0 1,813 12T
J 101.5 CANON MP 276 In phun, A4, 4800x1200dpi, 8.4 ipm black, 4.8 ipm color, USB 2.0, Copy, Scan, In. 2,044 12T
J 121.5 CANON MX 328 In phun, A4, 4800x1200dpi, 7.5 ipm black, 4.5 ipm color, USB 2.0, Copy, Scan, Fax. 2,447 12T
J 122.0 CANON IP 4760 In phun, A4, 9600x2400dpi, 9.2 ipm black, 8.1 ipm color, USB 2.0 2,457 12T
J 54.0 EPSON T11 In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 15ppm.. 1,088 12T
J 85.0 EPSON TX 111 In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 15ppm, đen: 30 ppm 1,712 12T
J 117.0 EPSON T30 In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 20ppm, đen: 38 ppm 2,356 12T
J 163.0 EPSON T-40W In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 38ppm, đen: 38 ppm, USB, Wifi, Lan 3,283 12T
In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 38ppm, đen: 37 ppm, in ảnh 10 x 15cm trong 11
J 187.0 EPSON T60 3,766 12T
giây
J 128.0 EPSON TX 210 (*) In phun đen & màu, Scan, copy, khổ A4, 5760 x 1440dpi, 32ppm black, 15ppm color, USB 2.0, Scan 1200 x 2400dpi2,586 12T
J 104.0 BROTHER DCP - 195C A4, 1200 x 6000 dpi,Print , Scan , Copy, 32mb, usb, B: 33ppm, C: 27ppm ,Pictbridge , Card reader. 2,100 12T
J 143.6 BROTHER MFC - 255CW A4, 1200 x 6000dpi, in màu 25ppm, đen 30ppm, 32MB (Printer, copy, In ảnh, in mạng & không dây) 2,900 12T
J 143.6 BROTHER MFC - 295CN A4, 1200 x 600 dpi,Scan 1200 x 1200dpi , 32mb, usb, B: 30ppm, C: 27ppm, in qua mang, Fax 2,900 12T
J 133.7 BROTHER DCP - 385C (4 IN 1) A4, 1200 x 6000dpi, 25/30ppm, 32MB (Printer, scan, photo, In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ) 2,700 12T
A4, 1200 x 6000dpi, 25/30ppm (màu / đen), 40MB (Printer, scan, photo, fax , wireless , In trực tiếp từ thẻ nhớ) ,
J 212.9 BROTHER MFC - 490CW (4 IN 1) 4,300 12T
USB
A4, 1200 x 6000dpi, in màu 27ppm, đen 33ppm, 48MB (Printer, copy, fax, In ảnh, in mạng & không
J 267.3 BROTHER MFC - 790CW 5,400 12T
dây)
J 391.1 BROTHER DCP - 6690CW A3, 1200 x 6000dpi, in màu 28ppm, đen 35ppm, 64MB (Printer, copy, In ảnh, in mạng & không dây) 7,900 12T
BROTHER MFC - 6490CW (4 IN A4, 1200 x 6000dpi, 28/30ppm (màu / đen), 64MB (Printer, scan A3, photo, fax A3 , wireless , In trực
J 391.1 7,900 12T
1) tiếp từ máy KTS, thẻ nhớ) , USB , LCD 4,2"
A4, 1200 x 6000dpi, 28/35ppm (màu / đen), 64MB (Printer, scan A3, photo, fax A3 , wireless , In đảo
J 495.0 BROTHER MFC - 6890CDW 10,000 12T
mặt tự động, in trực tiếp từ máy KTS, thẻ nhớ) , USB , LCD 4,2"

(28) MÁY IN LASERJET (Giá đã có VAT)


Tặng phiếu rút thăm trúng thưởng khi mua máy in Canon , trừ dòng có dấu (*). (Đến 30/11/2010)
Tặng quà trị giá 150.000 đ khi quý khách mua máy in Brother
MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)

www.hoanlong.com.vn Trang 40 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
 PRINTER CANON 3108B 1.990.000đ
J 100.0 XEROX Phaser 3124 A4. 1200 x 600dpi 8Mb,Tốc độ in: 24ppm, USB 1.1 (SP 2.0) & LPT. 2,014 12T
J 285.5 EPSON M2010 DN A4, 1200dpi, 64Mb, USB 2.0. 28ppm, in 2 mặt, in qua mạng 5,750 12T
Up to 18ppm (A4), 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output), HP FastRes 600, HP FastRes
J 113.0 HP LASERJET Pro P1102 1200.2Mb memory. Up to 5000 pages. Input 150-sheet input tray. Size 150-sheet input tray: 147 x 211 2,276 12T
to 216 356 mm
J 147.0 HP LASERJET Pro P1102W Up to 18ppm (A4), 600 dpi , USB 2.0 , bộ nhớ 8Mb , WIRELESS 2,961 12T
J 122.0 HP LASERJET 1005 A4, 600dpi, 14ppm, 6Mb, USB, (S/d mực 35A Laser) 2,457 12T
J 292.0 HP LASERJET 1212 NF Scan, Photo, Fax 1200dpi, 32Mb, USB 2.0, tốc độ in12 ppm 5,881 12T
J 370.0 HP LASERJET P1606 DN A4,1200dpi x 1200dpi, 25ppm, 32Mb, USB 2.0, in qua mạng. 7,452 12T
J 388.0 HP LASERJET 2015D A4, 1200 x1200dpi, 32Mb, USB 2.0 in 27ppm,in 2 mặt (Sử dụng mực Q7553A) 7,814 12T
J 407.0 HP LASERJET P2055D A4,1200dpi x 1200dpi, 24ppm, 32Mb, USB, LPT, in 2 mặt. 8,197 12T
J 451.0 HP M1522 NF A4, 1200dpi, 23ppm, 64Mb, USB 2.0, in qua mạng, SCAN, COPY, FAX 9,083 12T
CANON LASERJET LBP 3108B
J 98.5 A4. 2400 x 600dpi 16ppm USB 1,990 12T
(*)
J 127.2 CANON LASERJET LBP 2900 (*) A4. 2400 x 600dpi 2MB. 12ppm. USB (Use Ink EP303 Laser) 2,570 12T
J 106.4 CANON LASERJET LBP 3050 A4. 2400 x 600dpi 2MB. 14ppm. 2,150 12T
In 23 trang / phút.
J 171.8 CANON LASERJET LBP 3250 A4. 2400 x 600dpi USB 3,470 12T
8MB
In 21 trang / phút.
J 178.2 CANON LASERJET LBP 3300 A4. 2400 x 600dpi USB Chức năng in 2 mặt tự động 3,600 12T
8MB
J 243.6 CANON MF 4320D A4. 600 x 600dpi 32Mb,Tốc độ in: 22ppm, USB 2.0Chức năng in 2 mặt tự động 4,920 12T
In 26 trang / phút.
J 290.6 CANON LASERJET LBP 3310 A4. 2400 x 600dpi USB Ethernet, in 2 mặt tự động 5,870 12T
8MB
CANON MF 4350
J 390.1 A4 1200 x 600dpi 32Mb 22ppm USB In đảo mặt tự động 7,880 12T
Tặng thẻ ĐT 300.000
J 659.4 CANON LBP 3500 A3, A4 2400dpi 8Mb A4: 25ppm A3: 15ppm USB 13,320 12T
J 74.3 SAMSUNG LASERJET ML–1640 A4, 1200 x 600dpi, 16ppm, USB, 8MB, (Sử dụng Mực ML-1640 Laser) 1,500 12T
J 91.6 SAMSUNG LASERJET ML–1666 A4, 1200 x 600dpi, 16ppm, USB, 8MB, tốc độ in 16ppm. 1,850 12T
J 98.0 SAMSUNG LASERJET ML–1915 A4, 1200 x 600dpi, 18ppm, USB, bộ nhớ 8MB 1,980 12T
J 153.9 SAMSUNG LASERJET ML–2525 A4, 1200 x 600dpi, 24ppm, USB, bộ nhớ 8MB 3,109 12T
J 131.7 SAMSUNG LASERJET SCX-4300 A4, 600 x 600 dpi, 18ppm, USB & LPT, 8MB, (Printer, Scan, Copy). (Sử dụng mực SCX-4300 Laser). 2,660 12T
J 197.6 SAMSUNG LASERJET ML–2580N A4, 1200 x 1200dpi, 24ppm, USB, bộ nhớ 64MB 3,992 12T
J 245.0 SAMSUNG LASERJET SF-650P Copy, Scan, Fax, khổ A4, 600 x 600dpi, 18ppm, USB, bộ nhớ 16MB, Fax 7Mb, Scan 4800 x 4800 dpi. 4,950 12T
A4, 1200x1200 dpi, 24 ppm, USB 2.0, 32MB, Printer, Scan, Copy, FAX , in mạng, (Sử dụng mực MLT-D209L
J 371.3 SAMSUNG LASERJET SCX–4824FN 7,500 12T
Laser)
J 420.2 SAMSUNG LASERJET ML–2851ND A4, 1200 x 1200dpi, 28ppm, USB, bộ nhớ 32MB, Tiết kiệm 40% mực in 8,488 12T
J 113.9 BROTHER HL-2140 A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 8MB, USB 2,300 36T
J 212.9 BROTHER DCP-7030 A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB 4,300 12T
X 237.6 BROTHER - 2820 A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, (Printer, Fax), USB 4,800 12T
J 247.5 BROTHER MFC-7220 A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB/Paralell 5,000 12T
J 277.2 BROTHER MFC-7340 A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB 5,600 12T
J 232.7 BROTHER DCP-7040 A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB 4,700 12T
J 297.0 BROTHER MFC-7450 A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 32MB, 3 IN1 (Photo, Fax, Scan), USB 6,000 12T
A4. In Laser/ Fax/ Photocopy/ Scan. Tốc độ Modem 33.6Kbps. Bộ nhớ trong 32MB. Nhận & lưu
J 594.1 BROTHER MFC-8880DN được 500trang khi hết giấy. Copy 4 in 1. Quay số nhanh.Giao tiếp USB 2.0. Parallel & có sẵn card 12,000 12T
mạng.
(29) MÁY IN KIM (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG

J 200.5 OKI ML 1190 A4, 24 PIN, 333cps – USB + PARALLEL, 1 Trang chính & 4 bản sao . USB & Parallel 4,050 12T
J 226.0 EPSON LQ 300+ II A4, 24 PIN, LQ:300 cps USB & Parallel 4,552 12T
J 717.0 EPSON LQ 2180 A3, 24 kim, LPT, 480cps, 1 bản chính 5 bản sao 14,440 12T

(30) MÁY IN LASERJET MÀU (Không cần giấy phép - Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho k/h đem máy in của bất kỳ hãng nào đổi với máy in Magicolor 1600W
Tặng phiếu rút thăm trúng thưởng khi mua máy in Canon (Đến 30/11/2010)
Tặng quà trị giá 150.000 đ khi quý khách mua máy in Brother
J 346.0 HP CLJ - CP1215 (CC376A) A4, 600 x 600dpi, 16Mb, USB 2.0, Đen: 12ppm, Màu: 8ppm 6,990 12T
J 418.3 HP CP1515N A4, 600 x 600dpi, 96Mb, USB 2.0, RJ45, Đen: 12ppm, Màu: 8ppm 8,450 12T
J 874.3 HP CP3525N A4, 600 x 600dpi, 256Mb, USB 2.0, Tốc độ in: 30ppm 17,660 12T
J 982.2 HP CM2320N A4, 600 x 600dpi, 128Mb, USB 2.0,Print,Scan,Copy. 19,840 12T
A4, 1200 x 600dpi, B: 16ppm, C: 12ppm, 32Mb, USB, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS, DIGITAL
J 270.3 OKI C3300N 5,460 12T
LED, Card mạng sẵn. (In giấy thường)
A4, 1200 x 600dpi, B: 20ppm, C: 16ppm, 128Mb, USB, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS, DIGITAL
J 376.2 OKI C3600N 7,600 12T
LED, Card mạng sẵn. (In giấy thường)
A4, 1200 x 600dpi, B: 32ppm, C: 26ppm, 256Mb, USB, PARALLEL, Công nghệ hiện đại SINGLE
J 485.1 OKI C5850N 9,800 12T
PASS, DIGITAL LED , Card mạng sẵn, (In giấy thường )
J 315.8 CANON LASERJET LBP 5050 A4, 9600 x 600dpi, B: 12ppm, C: 8ppm, 16Mb, Tùy chọn 10 BASE-T/100 BASE-TX 6,380 12T
A4, 9600 x1200dpi, 30/32Trang/phút, bản đơn sắc 256Mb,Tùy chọn 10 BASE-T/100 BASE-TX ,USB, in qua
J 490.0 CANON LASERJET LBP 5050N 9,869 12T
mạng.
J 311.9 A4, 2400 x 600 dpi, 32mb, usb & Palallel & IEEE1284. Có sẵn card mạng. 20ppm 6,300 36T
J 386.1 BROTHER HL-3070CW A4, 2400 x 600 dpi, 64mb, usb & Palallel & IEEE1284. Có sẵn card mạng. 20ppm 7,800 36T
J 423.8 BROTHER HL-4040CN A4, 2400 x 600 dpi, 64mb, usb. Có sẵn card mạng. 20ppm 8,560 36T
A4, USB, Tốc độ in: 16ppm, 2400 x 600 dpi, 64mb, LCD 2.0, RJ45, tự nạp bản gốc 35 trang, (
J 594.1 BROTHER DCP- 9010CN 12,000 36T
Photo, Scan)
J 935.6 BROTHER MFC- 9450CN A4, 2400 x 600 dpi, 64mb, usb, in đảo mặt tự động, (Fax, Photo, Scan) 18,900 36T
J 1104.0 BROTHER MFC- 9840CDW A4, 2400 x 600 dpi, 128mb, usb, (Fax, Photo, Scan), Wireless 802.11b/g 22,300 36T

www.hoanlong.com.vn Trang 41 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
J 232.7 SAMSUNG CLP-315 A4, 2400 x 600 dpi, 32mb, Tốc độ in: Đen 16 ppm, Màu 4 ppm, usb. 4,700 12T
J 252.5 SAMSUNG CLP-310N A4, 2400 x 600 dpi, 32mb, Tốc độ in: Đen 16 ppm, Màu 4 ppm, usb, RJ45. 5,100 12T
MAGICOLOR 1600W
J 272.0 A4, 1200 x 600 dpi, 16mb, Tốc độ in: Đen,trắng 20 ppm , Màu 5 ppm, usb , tính năng N up (phóng to 1 ra 25) 12T
5,478
Tặng thẻ ĐT Mobil 300.000 đ
A4, 1200 x 600 dpi, 256mb, Tốc độ in: Đen,trắng 20 ppm , Màu 5 ppm, usb , RJ45 , tính năng N up ( phóng to 1
J 463.0 MAGICOLOR 1650EN 9,325 12T
ra 25 )
A4, 1200 x 600 dpi, 128mb, Tốc độ in: Đen,trắng 20 ppm , Màu 5 ppm, usb , RJ45. Scan (600x 600
J 663.0 MAGICOLOR 1690MF (4 IN 1) 13,353 12T
dpi) ,Fax ,Copy (phóng to thu nhỏ 50% - 200% )
A4, 600 x 600 dpi, 128mb, Tốc độ in: 30 ppm , usb , RJ45. Scan (600x 600 dpi) ,Fax ,Copy (phóng to
J 1405.0 MAGICOLOR 4750EN 28,297 12T
thu nhỏ 50% - 200% )

(31) SCANNER (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG

R 93.0 EPSON PER V33 A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colorsUSB 1,873 12T
R 155.0 EPSON V330 A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colorsUSB Quét Flim 3,122 12T
R 343.0 EPSON V600 A4 , 6400 x 9600 dpi 48Bit colorsUSB Quét Flim 6,908 12T
R 647.0 EPSON V700 A4 , 6400 x 9600 dpi 48Bit colorsUSB Quét Flim 13,031 12T
R 76.0 HP G2410 A4 ,1200 x 1200 dpi 48Bit colors USB 1,531 12T
R 125.0 HP G3110 PHOTO A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Slide 4x35mm.5xNegative fames 35mm Quét Flim2,518 12T
A4 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced , 96bit, 6 color
R 236.0 HP G4010 PHOTO 4,753 12T
scanning.Hi-spee USB interface& cale.TMA for scanning 35mm flim. Software CD integrated OCR&
A4 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced , 96bit, 6 color
R 280.0 HP G4050 PHOTO scanning.Hi-spee USB interface& cale.TMA for scanning 35mm& 4x5 inch flim. SoftwareCD integrated 5,639 12T
OCR& Photo SW for Win& Mac
R 459.0 HP 5590 A4 , 2400 dpi 48Bit colorsUSB Flatbed 9,244 12T

R 515.0 HP N6010 A4 , 600 dpi 48Bit colorsUSB Document sheetfeed scanner 10,372 12T

R 54.0 CANON LIDE 100 A4 ,2400 x 4800 dpi 24Bit colorsUSB 1,088 12T
R 88.5 CANON LIDE 200 A4 ,2400 x 4800 dpi 24Bit colorsUSB 1,782 12T
R 120.0 CANON 4400F A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colorsUSB Quét Flim 2,417 12T
R 210.0 CANON 8800F A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colorsUSB Quét Flim 4,229 12T
R 326.0 CANON P150 A4 ,2400 x 2400 dpi 96Bit colorsUSB Quét Flim 6,566 12T
R 571.0 CANON DR1210C A4 ,100 x 600 dpi 48Bit colorsUSB 11,500 12T
(32) MỰC IN (MỰC HP, BROTHER, EPSON - Giá đã có VAT)

(32.1) MỰC IN SAMSUNG


N 39.0 SAMSUNG Y409 / M409 / C409 Yellow / Magenta / Cyan Toner For SAMSUNG CLP-315 785
N 44.0 SAMSUNG K409 Black Toner For SAMSUNG CLP-316 886
N 60.0 SAMSUNG ML-108 For SAMSUNG ML-1640, 2240 1,208
N 67.0 SAMSUNG ML-1710D3 For SAMSUNG ML-1710 1,349
N 72.0 SAMSUNG SCX 4300 ML For SAMSUNG SCX 4300 ML 1,450
N 69.0 SAMSUNG SCX 4521D3 / SEE For SAMSUNG SCX 4521F 1,390
(32.2) MỰC IN BROTHER
N 8.0 BROTHER LC-38C / 38Y / 38M Color for Brother DCP - 145C/ 165C 161
N 9.0 BROTHER LC-37C / 37Y / 37M Color for Brother DCP - 135C/ 150C 181
N 12.4 BROTHER LC-57C / 57Y / 57M Color for Brother MFC 240C / DCP 130C/ DCP 330C/ MFC 3360C 251
N 18.4 BROTHER LC-67BK 371
Black for Brother MFC 185C / 385C / 490CW / 5490CN / 5890CN / 790CW / 6490CW / DCP 585CW / 6690CW / 6890CDW
N 10.4 BROTHER LC-67C / 67Y / 67M 211
Color for Brother MFC 185C / 385C / 490CW / 5490CN / 5890CN / 790CW / 6490CW / DCP 585CW / 6690CW / 6890CDW
N 14.4 BROTHER LC-37BK Black for Brother DCP - 135C/ 150C 291
N 14.4 BROTHER LC-38BK Black for Brother DCP - 145C/ 165C 291
N 18.4 BROTHER LC-57BK Black for Brother MFC 240C / DCP 130C/ DCP 330C/ MFC 3360C 371
N 31.7 BROTHER TN-2130 TONER for Brother HL 2140/ HL 2070W / DCP-7030 / 7040 / MFC7340 / 7450 / 7840N 641
N 39.2 BROTHER TN-2025 TONER for Brother MFC 7420 / MFC 7820N / HL 2040/ HL 2070N 791
N 54.0 BROTHER TN-150BK TONER for Brother HL -4040xx / HL-4050xx / DCP-9040xx / MFC-9440xx 1,091
N 63.9 BROTHER TN-150C / Y / M TONER for Brother HL -4040xx / HL-4050xx / DCP-9040xx / MFC-9440xx 1,291
N 78.8 BROTHER DR-2025 TONER for Brother MFC 7420 / FAX820 / 2820 / 2920 / HL 2040 / HL 2070N 1,591
N 78.8 BROTHER DR-2125 TONER for Brother HL 2140/ HL 2170W / DCP-7030 / 7040 / MFC7340 / 7450 / 7840N 1,591
(32.3) MỰC IN CANON
N 12.3 CANON BCI 21 COLOR Sử dụng cho CANON 2000 / 2100 248
N 12.5 CANON BCI 24 COLOR Sử dụng cho CANON BCI S200 252
N 20.0 CANON PG 830 Color Sử dụng cho CANON IP1180, 1880, 1980, 2580, 2680. MP145, 198, 218, 228, 476. MX308, 318 403
N 25.0 CANON CL 831 Color Sử dụng cho CANON IP1180, 1880, 1980, 2580, 2680. MP145, 198, 218, 228, 476. MX308, 318 504
N 25.0 CANON PG 40 Black Sử dụng cho CANON IP1900 504
N 25.0 CANON CL 41 Color Sử dụng cho CANON IP1900 504
N 62.0 CANON 312 - Laser Sử dụng cho CANON 3050 / 3100 / 3150 1,249
N 61.0 CANON EP 22 - Laser Sử dụng cho CANON 1120 1,229
N 61.0 CANON EP 25 - Laser Sử dụng cho CANON 1210 1,229
N 61.0 CANON EP 26 – Laser Sử dụng cho CANON 3200 1,229
N 65.0 CANON EP 303 – Laser Sử dụng cho CANON 3000 / 2900 1,309
N 71.0 CANON -308 Sử dụng cho CANON 3300 1,430
(32.4) MỰC IN EPSON
N 5.0 EPSON T076-190 / 290 / 390 / 490 Black / Color Sử dụng cho EPSON C58 ( 3 Màu ) 101 VAT
N 9.4 EPSON T047-290 / 390 / 490 Color Sử dụng cho EPSON C63 , 83 , 65 ( 3 Màu ) 189 VAT
N 9.9 EPSON T063-190 / 290 / 390 / 490 Color Sử dụng cho EPSON C67 ( 3 Màu ) 199 VAT

www.hoanlong.com.vn Trang 42 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
N 10.5 EPSON T105-190/ 290/ 390/ 490(73N)Black Sử dụng cho EPSON C63 , 83 , 65 211 VAT
N 13.0 EPSON T042-290 / 390 / 490 Color Sử dụng cho EPSON C82 262 VAT
N 13.8 EPSON T013 Black Sử dụng cho EPSON 480 / 580 / C20 SX / C40SX 278 VAT
N 12.0 EPSON T038 Black Sử dụng cho EPSON C41 242 VAT
N 19.0 EPSON T039 Color Sử dụng cho EPSON C41 383 VAT
N 15.5 EPSON T046-190 Black Sử dụng cho EPSON C63 , 83 , 65 312 VAT
N 18.0 EPSON T014 Color Sử dụng cho EPSON 480 / 580 / C20 SX / C40SX 363 VAT
N 20.0 EPSON T051-190 Color Sử dụng cho EPSON STYLUS 740, 760, 800, 850, 860, 1160, 1520 EPSON SCAN 2500 403 VAT
N 31.2 EPSON T032-190 Black Sử dụng cho EPSON C80 , C82,CX5100 , CX5300 628 VAT
(32.5) MỰC IN HP
N 8.0 CD887A/CD888A DESKJET F735 161 VAT
N 6.5 CB314A HP 314 Black DESKJET 900 131 VAT
N 8.3 CB315A HP 315 colour DESKJET 900 167 VAT
N 13.2 C9362WA HP 92 Black DESKJET 5440, OFFICEJET 6310, PSC 1510, PHOTOSMART 7830, C3180 266 VAT
DESKJET D1360, D1560, D2460, D2360, 3920, 3940, F370, F380, OFFICEJET 4355, PSC 1402.
N 14.1 C9351AA HP 21 Black 284 VAT
1408. 1410. 2120. F2180
N 14.3 CB335W HP 74 Black DESKJET D4260, C4280, J5780, C4280, 5280, 4380, 5360, C4480, C4580 288 VAT
N 15.3 C9364WA HP 98 Black DESKJET D4160, PHOTOSMART 7830, C3180, C4180, OFFICEJET 6310, K7100 308 VAT
DESKJET D1360, D1560, D2460, D2360, 3920, 3940, F370, F380, OFFICEJET 4355, PSC 1402. 1408. 1410.
N 16.0 C9352AA HP 22 colour 322 VAT
2120. F2180
N 16.0 CB337w HP 75 colour DESKJET D4260, C4280, J5780, C4280, 5280, 4380, 5360, C4480, C4580 322 VAT
N 16.5 C8727AA HP 27 Black DESKJET 3320, 3325, 3420, 3535, 3550, 3650, 3744, 3745, 3845 OFFICEJET 4355,5610, PSC1110,1210,1315 332 VAT
N 17.5 C9361WA HP 93 Colour DESKJET D4160, 5440, OFFICEJET 6310, PSC 1510, PHOTOSMART 7830, C3180, C4180 352 VAT
DESKJET 5440, 6540, 6840, 9800, 9860, 460, Mobile Printer, OFFICEJET 6210, 7210, 7410,
N 18.2 C8765WA HP 94 Black 367 VAT
PSC 1510, 1610, 2355 PHOTOSMART 7830, 8150, 8450, 8750, 2610, 2710, B8330
C6656AA HP 56 Black DESKJET 5160. 5550.5650. 5652. 9650.450 Mobile Printer,OFFICEJET 4110. 4255. 5510.5610.6110. PSC1110
N 18.5 373 VAT
Tặng phiếu siêu thị 50.000đ 1210.1315. 2110. 2210. 2310. PHOTOSMART 7150. 7260. 7268. 7450. 7550. 7660. 7760. 7960. 2410. 2510
C8728AA HP 28 Colour
N 19.7 DESKJET 3320, 3325, 3420, 3535, 3550, 3650, 3744, 3745, 3845,OFFICEJET 4355, PSC1110,1210,1315 397 VAT
Tặng phiếu siêu thị 50.000đ
DESKJET 5740, 6540, 6840, 9800, 9860, 460, Mobile Printer, OFFICEJET 6210, 7210, 7410, PSC
N 22.5 C8766WA HP 95 Colour 1510, 1610, 2355 PHOTOSMART 325, 335, 375, 385, 425, D5160, 7830, 8150, 8450, 8750, 2610, 453 VAT
2710, PHOTOSMART PRO B8330, C3180, C4180, 2575, 8030, 8150, K7100
N 26.8 C6615DA HP 15 A/D DESKJET 810c, 840c, 845c, 920c, 948c, 3820 OFFICEJET v40, 5110, PSC 500, 750, 950 540 VAT
C6578DA HP 78 colour DESKJET 920C, 930c, 948c, 950c, 970cxi, 990cxi, 1180c, 1220c, 1280, 3820, 6122, 9300
N 30.0 604 VAT
Tặng phiếu siêu thị 50.000đ OFFICCEJET 5110, G 55, G85, G95, K80, v40, PSC 750, 950, PHOTOSMART P1000, P1100, P1215,
N 28.0 C6625AA HP 17 colour DESKJET 840c, 845c 564 VAT
HP 11 Cyan / OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200.
N 30.0 C4836A/C4837A 604 VAT
Megenta 2000. 2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200.
N 30.0 C4838A/C4844AHP 11 Yellow/ Black 604 VAT
2000. 2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
DESKJET 5160. 5550. 5650. 5652. 9650. 450 Mobile Printer, OFFICEJET 4110. 4255. 5510. 6110. PSC 1110.
C6657AA HP 57 colour
N 30.0 1210. 1315. 2110. 2210. 2310. PHOTOSMART 130. 145. 7150. 7260. 7268. 7450. 7550. 7660. 7760. 7960. 2410. 604 VAT
Tặng phiếu siêu thị 50.000đ
2510
N 25.0 C6658A HP 58A OFFICEJET 4255, 5608, 5610, 6110. PHOTOSMART 7150, 7260, 7268, 7450, 7458, 7550, 7660, 7760, 7960
504 VAT
N 56.5 C4092A HP 92A LASERJET 1100 printer series, 3200 All - in - One 1,138 VAT
CB435A HP 35A
N 56.0 LASERJET P1005/P1006 1,128 VAT
Tặng phiếu siêu thị 50.000đ
A7115A HP 15A
N 61.5 LASERJET 1000/1200 printer series, 3300, 3380 All - in - One Series 1,239 VAT
Tặng phiếu siêu thị 50.000đ
N 64.0 C3906F HP 06F LASERJET 5L / 6L, 3100 All - in - One Series 1,289 VAT
Q2612A HP 12A
N 64.0 LASERJET 1015, 1018, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050z, 3052, 3055, M1005, 1319F 1,289 VAT
Tặng phiếu siêu thị 100.000đ
N 65.5 Q2613A HP 13A LASERJET 1300 printer series 1,319 VAT
N 65.5 Q5949A HP 49A LASERJET 1160/1320 printer series, 3390, 3392 1,323 VAT
N 65.4 Q2624A HP 24A LASERJET 1150 1,321 VAT
N 74.0 Q7553A HP 53A LASERJET P2014/ P2015/ M2727 printer series 1,490 VAT
N 69.5 Q6000A Black Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.500 pages) 1,400 VAT
N 149.5 C4129X HP 29A LASERJET 5000 / 5100 3,011 VAT
N 76.0 Q6001A / Q6002A / Q6003A Cyan/Yellow/ Magenta Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.000 pages) 1,535 VAT
(32.6) MỰC IN LEXMARK
N 19.2 LEXMARK 10N0217 Black For Z 605 , 615 , 517 , X 1150 , 1185 , 1195 , X 1270 , X1290 387 VAT
N 19.2 LEXMARK 18C1428A Black For X 2550 387 VAT
N 20.0 LEXMARK 10N0227 Color For Z 605 , 615 , 517 , X 1150 , 1185 , 1195 , X 1270 , X1290 403 VAT
N 20.0 LEXMARK 18C1429A Color For X 2550 403 VAT
N 25.5 LEXMARK 18C0781A ( #1 ) All -in-one for Z 735 , X 2350 , 3470 514 VAT
N 24.5 LEXMARK 18C0032 Black For X 5250 / P915 / P6250 493 VAT
N 24.5 LEXMARK 15M2971 Black For Z 53 , X 73 , X 83 , X 125 , X 4270 493 VAT
N 26.5 LEXMARK 18C0033 Color For X 5250 / P315 / P915 / P6250 534 VAT
N 27.5 LEXMARK 15M2619 Color For Z 705 , P707 , P 3150 , X 4270 554 VAT
N 28.5 LEXMARK 18C1523A Black For LM X4550 574 VAT
N 52.5 LEXMARK 12037SR Sử dụng cho LEXMARK E120N ( Có thể REFIIL nhiều lần ) 1,057 VAT
N 77.5 LEXMARK 18S0090 Sử dụng cho LEXMARK X 215 1,561 VAT

www.hoanlong.com.vn Trang 43 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
N 77.5 LEXMARK 12S0400 Sử dụng cho LEXMARK E220 1,561 VAT
N 94.5 LEXMARK X340A21G Sử dụng cho LEXMARK X 342 1,903 VAT
N 94.5 LEXMARK 34237HR Sử dụng cho LEXMARK E230 / E232 ( Có thể REFIIL nhiều lần ) 1,903 VAT
(32.7) MỰC IN OKI
N 5.2 OKI RIBBON 1120 / 1190 Sử dụng cho OKI 1190 105 VAT
N 5.8 OKI RIBBON 390 Sử dụng cho OKI 390 / 391 117 VAT
N 6.7 OKI RIBBON 590 Sử dụng cho OKI / 590 / 591/ 390FB 135 VAT
N 6.7 OKI RIBBON 790 Sử dụng cho OKI 790 / 791 135 VAT
N 32.9 OKI TONER C3600B Black For OKI Laser C3300 / C3400 / C3600 ( 1500 TRANG ) 664 VAT
N 48.3 OKI TONER C3600C /3600M /3600Y Color For OKI Laser C3300 / 3600 ( 3 màu: xanh, đỏ, vàng ), ( 1500 TRANG ) 976 VAT
N 53.3 OKI TONER C5100B Black For OKI Laser C3000 / C5000 1,077 VAT
N 89.1 OKI TONER C5100C /5100M /5100Y Color For OKI Laser Color C3000 / C5000 ( 3 màu : xanh, đỏ, vàng ) 1,800 VAT
N 91.9 OKI TONER C5600 B Black For OKI Laser C5600n / C5700n ( Toner ) 1,856 VAT
N 84.4 OKI TONER C5600C /5600M /5600Y Color For OKI Laser C5600n / C5700n ( Toner ) ( 3 màu : xanh, đỏ, vàng ) 1,704 VAT
N 164.3 OKI TONER C5800M / 5800Y Color For OKI Laser C5800n 3,319 VAT
N 89.8 OKI TONER C5000 C 1,813 VAT
N 3.0 RIBBON LQ 300+ For EPSON LQ LQ 300 60
N 3.0 MỰC ĐỔ ĐEN Dành cho máy in LASER HP – CANON 60
N 4.5 MỰC NẠP SAMSUNG Dành cho máy in LASER SAMSUNG 91

(33) LINH TINH (Giá đã có VAT)


L 3.5 Miếng Dán Laptop Dùng để dán và trang trí Laptop 70
E 9.0 Bluetooth BAFO 8000 USB - Duøng cho ñieän thoaïi di ñoäng … 181 6T
E 8.0 BLUETOOTH truyền dữ liệu từ máy vi tính đến các thiết bị ngoại vi như, điện thoại, máy in,… 161
L 10.0 CARD PCI >> SATA Đổi từ PCI sang Com 1 và Com 9, 201 03T
L 5.0 Card CHUYỂN IDE to SATA Card chuyển 2 chiều từ IDE sang SATA và ngược lại 101
L 5.0 Card PCI -> USB 2.0 (4 Cổng) Đổi từ PCI sang USB 2.0, 101
L 9.0 Card PCI -> Com 9 Đổi từ PCI sang Com 9, 181
L 9.0 Card PCI -> Com 1 & Com 9 Đổi từ PCI sang Com 1 và Com 9, 181
L 7.5 Card PCI - To COM 25 PIN Chuyeån ñoåi töø coång PCI sang COM 25 chaân (LPT1) 151
L 10.5 Card USB TO LAN 2.0 Đổi từ cổng USB 2.0 qua LAN, 211
L 6.5 Card USB TO AUDIO 5.1 Đổi từ cổng USB 2.0 qua AUDIO 5.1, 131
L 6.5 USB -> AUDIO 7002 (104) Chuyeån ñoåi töø coång USB sang Audio duøng cho maùy Laptop hoã trôï ra 7.1 131
L 4.0 TEST MAINDBOARD (2 Đeøn) Dùng để kiểm tra MAINDBOARD ( FOR PC ) 81
L 3.6 TEST Cáp 468 Dùng test cáp 73
L 4.1 TEST Cáp 248 Dùng test cáp 83
L 5.5 TEST Cáp 168 Dùng test cáp và cổng USB printer 111
L 4.8 TEST MAINDBOARD ( 4 Đeøn ) Dùng để kiểm tra MAINDBOARD ( FOR PC ) 97
L 1.5 KÍNH LỌC 15” 30
L 4.0 Thiết bị trang trí maøn hình Easy Elip 81
L 4.0 Thiết bị Khoùa maùy Notebook 81
L 1.2 THIẾT BỊ VỆ SINH 3 MÓN 25
L 5.0 THIẾT BỊ VỆ SINH KK 624 Duøng để tẩy rửa vệ sinh maøn hình LCD 100
L 3.0 THIẾT BỊ VỆ SINH HYUNDAI 213Duøng để tẩy rửa vệ sinh maøn hình LCD 60
L 1.0 TẮM PHỦ KEYBOARD LSS Duøng cho LAPTOP 20
L 1.0 TẮM PHỦ KEYBOARD Duøng cho LAPTOP 20
L 5.0 Thiết bị phủ Keyboard Duønng cho LAPTOP, IBM, ACER, ASUS, DELL, HP, SONY 101
L 2 THIEÁT BÒ VEÄ SINH MAØN LGG BOÄ 04 MOÙN 40
L 3.0 Thiết bị vệ sinh Huyndai 238 60
L 5 SPRAYWAY NO. 31 / NO. 40 Duøng để tẩy rửa vệ sinh maùy 101
L 11 SPRAYWAY NO. 805 Duøng để tẩy rửa vệ sinh maùy 222
L 4.0 DATA SWITCH 4-1 LPT. Dùng 1 máy in cho 2 máy tính/ Dùng 1 máy in cho 4 máy tính 81
L 3.5 DATA SWITCH USB 2-1 USB. Dùng 1 máy in cho 2 máy tính . USB 70
L 4.5 DATA SWITCH USB 4-1 USB. Dùng 1 máy in cho 4 máy tính . USB 91
L 1.0 DÂY LOA NỐI DÀI 1m5 20
L 1.0 DÂY LOA 1 RA 1 JACK AV Duøng để kết nối từ PC ra loa vi tính 20
L 1.5 DÂY LOA 1 RA 2 JACK AV Duøng để kết nối từ PC ra loa vi tính 30
L 0.5 DÂY NGUỒN 2 ĐẦU ÂM Duøng để kết nối PC 10
L 2.0 DÂY NGUỒN NOTEBOOK 40
L 4.5 MAÙY HUÙT BỤI MINI USB . Duøng cho maùy tính.& notebook 91
L 11.0 MAÙY HUÙT BỤI ĐA NĂNG Maùy huùt bụi coâng suất lớn thổi 2 chiều 222
L 4.0 KEO TẢN NHIỆT HỦ Dùng để giải nhiệt CPU 81
L 2.0 KEO TẢN NHIỆT ỐNG Dùng để giải nhiệt CPU (Ống) 40
H 0.1 Connector UTP Đầu UTP 2
H 1.5 Connector UTP AMP CAT6 Đầu UTP AMP CAT6 Chính hãng 30
H 0.3 Connector UTP AMP Đầu UTP AMP Chính hãng 6
L 3.0 Thiết bị làm thơm Aroma USB 60
L 4.0 Thiết bị khóa Notebook Khóa chìa 81
L 4.0 Thiết bị khóa Notebook Khóa số 81
L 8.0 SPEAKER Starfish Loa hình sao biển, PIN 2A sạc qua cổng USB thích hợp cho máy mp3 , mp4 , ……. 161
L 25.6 MULTI VGA D-LINK 2-1 Bộ chuyển mạch 2 CPU dùng chung 1 màn hình - KEYBOARD-MOUSE 517
L 42.7 MULTI VGA D-LINK 4.1 Bộ chuyển mạch 4 CPU dùng chung 1 màn hình - KEYBOARD-MOUSE 862

www.hoanlong.com.vn Trang 44 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
L 9.0 Multi VGA LCD 2.1 Chia 1 coång VGA LCD ra 2 coång LCD 181
L 11.0 Multi VGA LCD 4.1 Chia 1 coång VGA LCD ra 4 coång LCD 222
L 14.0 Multi VGA LCD 8.1 Chia 1 coång VGA LCD ra 8 coång LCD 282
L 4.5 Multi VGA 2.1 Bộ chuyển mạch 1 CPU dùng chung 2 màn hình 91
L 5.5 Multi VGA 4.1 1CPU TO 4 MONITOR 111
L 7.0 Multi VGA 8.1 1 CPU TO 8 MONITOR 141
L 14.0 Multi LCD CKL 8.1 Duøng chia 1 LCD ra 8 LCD 282
L 10.0 Multi LCD CKL 4.1 Duøng chia 1 LCD ra 4 LCD 201
L 0.5 Dây Nguồn 1m2 10
L 14.5 KỀM RJ 11& RJ 45 Kềm bấm mạng RJ 45 & RJ 11 ( LINE điện thoại ) 292
L 19.3 KIỀM NHẤN CÁP Dùng để nhấn đầu cáp và dây cáp 389
L 19.3 KỀM MẠNG Kềm bấm mạng for 6/8P modular userd 389
L 4.5 KIỀM NHẤN AMP Dùng để nhấn đầu cáp và dây cáp 91
L 11.0 KỀM MẠNG AMP Kềm bấm mạng RJ 45 ( chính hãng) 222
L 7.0 KỀM MẠNG Kềm bấm mạng RJ 45 141
L 42.5 BỘ KỀM 97 Dụng cụ sửa chữa máy tính 856
L 5.0 BỘ KỀM - 3 NGĂN Bộ đồ nghề sửa chữa máy tính 101
L 6.0 BỘ KỀM - 4 NGĂN Bộ đồ nghề sửa chữa máy tính 121
L 17.5 HDD BOX UNITEK 1040 AN Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 352 03T
L 22.0 HDD BOX UNITEK 1040 CN Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 443 03T
L 33.0 HDD BOX UNITEK 1060 S Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 665 03T
L 10.5 HDD BOX EXT USB SSK 015 SSK 2.5" -015 211 03T
L 16.5 HDD _ CD BOX 5.25 (USB) Hộp đựng IDE HDD & CD .EXTERNAL 332 03T
L 11.5 HDD BOX SSK-0611 USB EXT IDE HDD BOX 2.5" loại tốt vỏ bảo vệ bằng hộp kim có chức năng Backup data 232
L 6.0 HDD SAMSUNG Z10 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 121 03T
L 16.5 HDD BOX 5.25 SATA MỚI Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 332 06T
L 25.5 HDD BOX 5.25 IDE + 1394 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 514 06T
L 16.5 HDD BOX 3.5 ID 3020 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 332 06T
L 9.0 HDD BOX 2.5 SATA BỌC DA Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 181 06T
L 16.0 BOX 3.5" 305 Hoäp ñöïng HDD duøng cho PC vaø Laptop 322 06T
L 11.0 BOX 3.5" IBM Sata + IDE Hoäp ñöïng HDD duøng cho PC vaø Laptop 222 06T
L 16.5 BOX 3.5" 3GB - 3516 Hoäp ñöïng HDD duøng cho PC vaø Laptop 332 06T
L 9.0 BOX 2.5" SATA BOÏC DA Hoäp ñöïng HDD duøng cho PC vaø Laptop 181 06T
L 12.0 BOX SSK USB EXT ( SATA ) SSK 2.5" -0708 ( Loại tốt) 242 03T
L 4.0 BOX 2.5" USB EXT Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK 81 03T
L 12.0 BOX 2.5" HITACHI SATA Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK 242 03T
L 17.0 BOX 3.5" USB EXT Hộp đựng HDD cho PC ( IDE & SATA ). 342 03T
L 34.0 HDD BOX EXT 3.5 TRANSCEND Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 685 06T
CÁP KẾT NỐI (Giá đã có VAT)
L 8.0 Caùp USB TO RS 232 ZTEK 161
L 3.5 Caùp VGA -> DVI Caùp chuyeån töø VGA sang DVI 70
L 5.5 Caùp HDMI -> DVI Caùp chuyeån töø HDMI sang DVI 111
L 4.0 Caùp HDMI 1.8M Caùp HDMI 1.8M 81
L 5.5 Caùp HDMI 3.0M Caùp HDMI 3.0M 111
L 7.0 Caùp HDMI 5.0M Caùp HDMI 5.0M 141
L 6.0 Caùp HDMI 2.0M Z_TEK Caùp HDMI 2.0M 121
L 8.0 Caùp HDMI 5.0M Z_TEK Caùp HDMI 5.0M 161
L 2.0 Caùp DVI 18-1 40
L 2.5 Caùp DVI 24-1 50
L 3.5 Caùp DVI 18M 70
L 5.5 Caùp DVI to HDMI 111
L 2.5 Caùp USB 5M Caùp USB 2.0 duøng cho Printer vaø scaner - Loaïi Toát nhaát - Choáng nhieãu 50
L 2.0 Caùp USB 3M Caùp USB 2.0 duøng cho Printer vaø scaner - Loaïi Toát nhaát - Choáng nhieãu 40
L 1.2 Caùp USB 1.5M Caùp USB 2.0 duøng cho Printer vaø scaner - Loaïi Toát nhaát - Choáng nhieãu 24
L 1.5 Caùp USB Noái daøi 2m 30
L 4.0 Caùp USB Noái daøi 5m 81
L 1.5 Caùp USB 1.8M Caùp USB 2.0 duøng cho Printer vaø scaner - Loaïi Toát nhaát - Choáng nhieãu 30
L 1.7 Caùp USB 2M Caùp USB 2.0 duøng cho Printer vaø scaner - Loaïi Toát nhaát - Choáng 34
L 1.5 Caùp IN 1.5M 30
L 1.8 Caùp IN 3M 36
L 0.16 Caùp CAMERA (ñoàng truïc ) 3
L 0.2 Caùp RJ 45 4
L 35.0 Caùp RJ 45 (300 m) Giá trên đơn vị mét 705
L 0.5 Caùp RJ 45 (AMP CAT6 ) 10
L 2.3 Caùp USB MP3 - MP4 Dùng để kết nối PC với máy nghe nhạc MP3 + MP4 46
L 3 Caùp USB ĐA NĂNG 5.1 MP3, PDA, PRINTER, SCANNER,, MOBILE HARD DISK, CAMERA, MOBILE,… 60
L 4 Caùp USB ĐA NĂNG 7.1 MP3, PDA, PRINTER, SCANNER,, MOBILE HARD DISK, CAMERA, MOBILE,… 81
L 2 Caùp IN 5M Dùng kết nối PC 40
L 1.5 Caùp DATA 3M 30
L 1.5 Caùp MẠNG 1.5M 30
L 2.0 Caùp MẠNG 3M 40
L 2.5 Caùp MẠNG 5M 50

www.hoanlong.com.vn Trang 45 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
L 3.5 Caùp MẠNG 10M 70
L 4.5 Caùp MẠNG 15M 91
L 5.0 Caùp MẠNG 20M 101
L 6.0 Caùp MẠNG 25M 121
L 0.3 Caùp HDD/CD DÙNG HDD VÀ CD-ROM 6
L 0.8 Caùp HDD-133 DÙNG HDD 16
L 1.5 Caùp USB 3 ĐẦU HDD Dùng cho HDD BOX 2.5" các loại 30
L 1.5 Caùp USB 1.5M (NỐI DÀI) 30
L 2.5 Caùp USB 3M (NỐI DÀI) 50
L 4 Caùp USB 5M (NỐI DÀI) 81
L 6 Caùp USB >> LPT I121 Cáp chuyển sang cổng LPT 121
L 6.5 Caùp USB >> LPT Cáp chuyển sang cổng LPT 131
L 0.7 Caùp NGUỒN SATA / SATA150 Dùng cho HDD SATA 14
L 2.0 Caùp VGA Dùng cho KVM 3 in 1 / VGA nối dài 1.5m 40
L 8.0 Cáp IPOD + IPHONE CHÍNH HÃNG Cáp kết nối dùng cho máy nghe nhạc APPLE- USB 2.0 161
L 1.3 Cáp VGA LCD NỐI DÀI 1.8M Nối dài dây màn hình LCD_ 1.8.M 26
L 2.5 Cáp VGA LCD NỐI DÀI 3M Nối dài dây màn hình LCD_ 3M 50
L 3.5 Cáp VGA LCD NỐI DÀI 5M Nối dài dây màn hình LCD_ 5M 70
L 1.5 Cáp VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 1.8m 30
L 2.5 Cáp VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 3m 50
L 3.0 Cáp VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 5m 60
L 6.8 Caùp VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 10M 137
L 8.3 Caùp VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 15M 167
L 11.0 Caùp VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 20M 222
L 13.5 Caùp VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 25M 272
L 15.0 Caùp VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 30M 302
L 5.0 Caùp VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 5M 101
L 7.0 Caùp IPOD AV Dùng cho Ipod VIDEO xuất phim ra TV 141
L 7.3 Caùp USB NỐI DÀI ZTEK Cáp chống nhiễu khi nối USB khoảng cách xa loại 5M - ZTEK-E01 147
L 9.0 Caùp USB To COM 1. COM 9 Chuyển đổi từ USB sang COM 1 và COM 9 (25 chân ) 181
L 11.0 Caùp USB LINK 2.0 dùng kết nối 2 máy tính lại với nhau 222
L 1.0 Đaàu noái caùp maïng 1 >> 1 Dùng để nối 2 dây mạng lại với nhau 20
L 1.0 ĐẦU CHUYỂN AUDIO Chuyển 1 ngõ audio thành 2 ngõ ra audio 20
L 1.0 ĐẦU ĐỔI KIM (2ly sang 3ly) Đầu đổi kim 2ly sang 3ly 20
L 1.5 ĐẦU ĐỔI VGA Dùng để nối 2 dây VGA lại với nhau 30
L 3.0 ĐẦU ĐỔI USB >>2PS/2 đầu đổi usb sang 2 đầu ps/2 60
L 4.5 ĐÈN BÀN USB Dùng cho NOTEBOOK lấy điện từ USB 2.0 91
PIN SẠC (Giá đã có VAT)
L 5.0 PIN SẠC MP3 CREATIVE Dùng cho máy nghe nhạc MP3 Creative sử dụng PIN sạc 101
L 3.0 PIN SẠC MP3 Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc MP3 sử dụng PIN sạc 60
L 0.4 PIN CMOS 8
L 4.0 PIN SẠC NB Xe Hơi 150w 81
L 3.5 PIN SẠC 3A (1100) 70
L 5.0 PIN SẠC 2A (2700) 101
L 4.5 Sạc Điện Thoại Đa Năng 028 91
L 10.5 SẠC NOTE 505 A100W 211
L 8.5 SẠC NOTE 505 D100W 171
L 9.5 SẠC NOTE 505 D120W 191
L 15.5 SẠC NOTE 505 E90W / F90W / K100W 312
PIN FOR LAPTOP (Giá đã có VAT)
L 56.0 PIN HP - HC7 1,128
L 55.0 PIN SONY SN1(BP71), BPS3_6600 , S2N(BP2NX) 1,108
L 60.0 PIN MACBOOK APPLE A1175 A 1181, 1185 1,208
L 46.0 PIN DELL C400 C400, D50 (2200)MAH , D50 (4700)MAH , DX3(X300) , D400 926
L 57.0 PIN DELL D60 D60(4800)MAH , D12(1210) , D82_D820 , D620(4800)MAH , D60(6600)MAH. 1,148
L 57.0 PIN ACER 43D1(A43), L39, A362, AQT1, A80. 1,148
L 52.0 PIN LENOVO E255 E255, SQU-521F30 , F40 1,047
TM35PA (331U), 8100, PA3178, TS3(T3000) , 3191, PA2487W,
L 50.0 PIN TOSHIBA 1,007
3285.
ĐĨA CD & DVD TRẮNG (Giá đã có VAT)
CD TRẮNG ĐĨA RỜI / ĐĨA CÓ HỘP
L 0.1 Đĩa CD ghi Bách Việt (đĩa rời) / Đĩa CD ghi có hộp Bách Việt ( 1đĩa / hộp ) 700MB 3
(700MB) - BÁCH VIỆT
CD Trắng hộp 10 (700MB) - BÁCH
L 2.0 Đĩa CD ghi Bách Việt ( 1 hộp 10 đĩa ) 700MB 40
VIỆT
L 3.0 CD Trắng KACHI (HỘP10) Đĩa CD ghi Kachi ( 1 hộp 10 đĩa ) 700MB 60
L 3.5 DVD Trắng KACHI (HỘP10) Đĩa DVD ghi Kachi ( 1 hộp 10 đĩa ) 700MB 70
L 0.3 DVD TRẮNG RỜI 4.7GB Đĩa DVD ghi KACHI (đĩa rời) 4.7GB 7
L 0.3 DVD TRẮNG RỜI 4.7GB Đĩa DVD ghi Bách Việt (đĩa rời) 4.7GB 7
L 15.3 DVD TRẮNG HỘP 50 ACROX Đĩa DVD ghi Acrox ( 1 Hộp 50 đĩa ) 4.7GB 310
L 15.3 DVD TRẮNG HỘP 50 LEXMA Đĩa DVD ghi LEXMA ( 1 Hộp 50 đĩa ) 4.7GB 310

www.hoanlong.com.vn Trang 46 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010

(34) FAN + ĐÈN (Giá đã có VAT)


Tặng phiếu rút thăm trúng vàng cho fan Cooler Master (từ 15/08 --> 15/10/2010)
F 4.5 Đèn bàn 2023 Duøng cho PC vaø Laptop - Nguoàn USB 91
F 3.5 Quạt bàn 368 D (7 Màu) Quaït ñeå baøn duøng cho PC vaø laøm maùt beà maët Laptop 70
F 3.5 FAN HDD (2 Fan) Fan làm mát ổ cứng 70 12T
F 17.0 FAN HUB COOLER MASTER Bộ điều khiển Fan cho toàn bộ hệ thống máy tính 342 12T
F 6.0 FAN CASE 12cm ĐÈN / F120 Fan Case 12cm đèn trong suốt 121
F 1.5 FAN CASE 12cm LOẠI THƯỜNG Fan Case 12cm không đèn 30
F 4.5 FAN P IV SOCKET 478 Fan làm mát CPU 91
F 5.0 FAN PIV-PRESCOSTT 775 (Lõi đồng)Fan làm mát CPU 101
F 9.0 FAN P IV-PRESCOSTT 775 Fan làm mát CPU - PRESCOTT 181
F 1.0 FAN CASE Tỏa nhiệt làm mát thùng máy 20
F 1.5 FAN Case Đèn Nhỏ Tỏa nhiệt làm mát thùng máy có đèn 30 12T
F 10.0 FAN CPU XDREAM 4 Fan dùng cho CPU SOCKET 775 201 12T
F 16.0 FAN CPU HYDER 101 UNIVERSAL Fan dùng cho CPU SOCKET 775 / 1156 ,AMD Socket AM3 / AM2 / 322 12T
F 26.0 FAN CPU VORTEX PLUS Fan dùng cho CPU SOCKET 775 / 1156 / 1366 , AMD Socket AM3 / AM2 / 949 / 930 / 754 524 12T
F 28.0 FAN CPU HYPER TX 3 Fan dùng cho CPU SOCKET 775 / 1156 / 1366 , AMD Socket AM3 / AM2 / AM2+ 564 12T
F 47.0 FAN CPU HYPER N520 Fan dùng cho CPU SOCKET 775 / 1156 / 1366 , AMD Socket AM3 / AM2 / AM2+ 947 12T
F 58.0 FAN CPU HYPER N620 Fan dùng cho CPU SOCKET 775 / 1156 / 1366 , AMD Socket AM3 / AM2 / AM2+ 1,168 12T
F 58.0 FAN CPU HYPER Z600 Fan dùng cho CPU SOCKET 775 / 1156 / 1366 , AMD Socket AM3 / AM2 / 940 1,168 12T
F 35.0 FAN COOLER HYPER 212 Fan dùng cho CPU Intel/ AMD 705 12T
F 62.0 FAN COOLERMASTER V8 Fan làm mát CPU 1,249 3T
(35) LOA DÙNG CHO MP3 & MP4 & MP5 & LAPTOP (Giá đã có VAT)
S 65.0 LOA MP5 2GB Màn hình ngoài 3.5", đọc thẻ nhớ, thẻ nhớ trong 2GB 1,309 03T
S 6.0 LOA MINI Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 121 03T
S 6.0 LOA SOLIKE Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 121 03T
S 8.0 LOA K700 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 161 03T
S 13.0 Loa JIAHUA JH_601 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 262 03T
S 10.0 LOA VK 08 A Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 201 03T
S 5.6 LOA Cooler Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 113 03T
S 5.7 LOA SA - 1JR / SL 228 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 115 03T
S 8.2 LOA Q $ W 01 Giảm 20% Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 165 03T
S 12.0 LOA SR 1030 / X03 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 242 03T
S 15.0 LOA P60 / P61 / B61 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 302 03T
S 21.0 LOA SQ S100 / WQ S100 Giảm Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 423 03T
S 12.0 LOA W $ Q S101 Giảm 20% Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 242 03T
S 23.5 LOA UE - A6 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 473 03T
S 16.5 LOA SB - 2389 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 332 03T
S 10.0 LOA MD 60 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 201 03T
S 10.5 LOA USB 2.0 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 211 03T
S 11.0 LOA MD 26 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 222 03T
S 14.0 LOA MD K2I Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 282 03T
S 7.8 LOA SU 16 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 157 03T
S 8.6 LOA SU 11 / SU 10 Loa gaén ngoaøi duøng cho maùy nghe nhaïc MP3 - MP4 vaø Laptop 173 03T
(36) GAMEPAD (Giá đã có VAT)
G 3.0 GAMEPAD 2113 (EW701) Gamepad đơn 60
G 6.5 GAMEPAD 703 Gamepad đơn 131
G 4.0 GAMEPAD ĐƠN RUNG EW_2008 Gamepad đơn 81
G 4.0 GAMEPAD ĐÔI RUNG 626B Gamepad đôi 81
G 8.0 GAMEPAD ĐÔI RUNG Gamepad đôi 161
G 9.0 GAMEPAD V46 Gamepad đơn 181
G 3.8 GAMEPAD TOPWAY U_519 Gamepad đơn 77
G 5.0 GAMEPAD TOPWAY U_513 Gamepad đơn 101
G 4.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 02 ( Gamepad đơn ) / CVP 50 ( Gamepad đơn ) 81
G 5.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 11 ( Gamepad đơn ) 101
G 5.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 20 ( Gamepad đơn + rung ) 101
G 8.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 30 ( Gamepad đôi + rung ) 161
G 10.0 GAMEPAD GPC-V37 USB - Gamepad đơn + rung 201
G 10.0 GAMEPAD GPC-C031 USB - Gamepad đơn + rung 201
G 10.0 GAMEPAD GPC-C033 USB - Gamepad đơn + rung 201
GAMEPAD GENIUS Joystick Metal
G 35.5 USB 715
Strike Pro
G 35.5 GAMEPAD GENIUS Win Wheel F1 PlayStation2/ PlayStation/ PC Game (USB/ PS/2) 715
G 63.5 GAMEPAD GENIUS Win Wheel FF PlayStation2/ PlayStation/ PC Game (USB/ PS/2R) 1,279
GAMEPAD LOGITECH
G 40.0 USB - Tay bấm có dây dành cho game thủ, cảm ứng rung thích hợp cho nhiều game. 806
RUMBLEPAD 2
GAMEPAD LOGITECH CORDLESS
G 40.0 USB - Tay bấm không dây dành cho game thủ khoảng cách lên đến 10m 806
RUMBLEPAD 2
GAMEPAD LOGITECH DRIVING FORCE
G 199.0 USB - Vô lăng đua xe không dây, đường kính 10", vô lăng xoay 900 độ, lực rung phản hồi mạnh mẽ. 4,008
GT
GAMEPAD LOGITECH FORCE 3D
G 92.0 USB - Cần lái có dây dành cho các games lái máy bay, điều khiển với độ chính xác cao. 1,853
Pro

www.hoanlong.com.vn Trang 47 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010

(37) HEADPHONE (Giá đã có VAT)


MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 TAI NGHE THỜI TRANG 9.000đ
 HEADSET A4TECH HS_28 105.000đ
 HEADPHONE GENIUS HS_02C 68.000đ
 HEADPHONE MICROLAB K_350 223.000đ
 HEADPHONE MICROLAB E_160 128.000đ
 HEADPHONE MICROLAB K_270 128.000đ
 HEADPHONE MICROLAB K_280 141.000đ
 HEADPHONE MICROLAB K_860 277.000đ
H 0.4 TAI NGHE THỜI TRANG Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. 9
BUL EHP-IE10 / ELECOM / ELECOM EHPE20PND / GUM EHP CIN02PND /
H 2.5 TAI NGHE 50
GUM EHP CIN10PND / GY EHP-IE10 / MUPODS E9
H 3.0 TAI NGHE IPOD 302 / SONY 117 / SONY 184 / SONY 588 / SONY 811 60
H 19.5 TAI NGHE SONICGEAR EARPUMP / EARPUMP NANO 393
H 7.0 TAI NGHE SONICGEAR IPLUG 1 / EPS 110 Âm thanh hay 141
H 12.0 TAI NGHE SONICGEAR CHROMAPHONE / BS 300 DURON Âm thanh hay 242
H 11.0 SONICGEAR HS 555 KRYTON Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. Âm thanh hay 222
H 13.0 SONICGEAR HS 2000 PRO Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. Âm thanh hay 262
H 3.0 COLOVIS MA 1 Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. Âm thanh hay 60
H 3.5 COLOVIS MA 5 Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. Âm thanh hay 70
H 8.8 SOUNDMAX AH-302 Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control Micro 178 12T
H 5.3 SOUNDMAX AH-306 NEW Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 108 12T
H 9.9 SOUNDMAX AH-304 Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control Micro 200 12T
H 6.0 HEADSET LEXMA X 120 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 121 03T
H 9.0 HEADSET LEXMA X 220 / X 225 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 181 03T
H 11.0 HEADSET LEXMA X310 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 222 03T
H 8.0 MICROLAB K260 Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 161 12T
H 8.0 MICROLAB E130 / K220 / K250 Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 161 12T
H 11.0 MICROLAB K290 Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 222 12T
H 9.1 MICROLAB E160 / E150 Giảm 30% Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 183 12T
H 9.1 MICROLAB K270 Giảm 30% Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 183 12T
H 10.0 MICROLAB K280 Giảm 30% Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 202 12T
H 15.7 MICROLAB K350 Giảm 30% Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 318 12T
H 19.6 MICROLAB K860 Giảm 30% Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 395 12T
H 5.0 Headphone OVAN 3001 101
H 6.0 Headphone OVAN 6002 / 6003 / 1003 / 6006 121
H 6.5 Headphone OVAN 5003 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 131
H 17.0 LOGITECH CLEAR CHAT PREMIUM Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 342
H 24.0 LOGITECH H_165AMR Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 483
H 43.0 LOGITECH Gaming 403_AMR Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 866
H 13.0 CREATIVE HE -100 Tai nghe 1 bên Creative + Mic 262
H 6.0 CREATIVE Earphone EP 50 Tai nghe Creative 121
H 18.0 CREATIVE Earphone EP 430 Tai nghe Creative 363
H 13.0 CREATIVE Earphone EP 510 Tai nghe Creative 262
H 16.0 CREATIVE Earphone EP 500/ EP 220 Tai nghe Creative 322
H 13.0 CREATIVE HS 150 Tai nghe Creative + Mic 262
H 21.5 CREATIVE HQ HS 350 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 433
H 24.5 CREATIVE HQ 140 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 493
H 24.5 CREATIVE HS 400 Tai nghe Creative + Mic 493
H 32.0 CREATIVE HS 450 Tai nghe Creative + Mic 644
H 3.2 PHILIPS SHE_1360 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay 64
H 9.0 PHILIPS PH 102 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 181
H 10.0 PHILIPS SHM 2000 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 201
H 12.4 PHILIPS SHM 2100 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 250
H 10.0 PHILIPS SHM 3100 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 201
H 13.5 PHILIPS SHM 1000 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 272
H 13.0 PHILIPS SHM 1900 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 262
H 17.5 PHILIPS 3600 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 352
H 21.0 PHILIPS SHM 7500 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Micro 423
H 12.0 PHILIPS SHM 3300 Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay, Micro 242
H 6.5 Headphone HY 505 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 131
H 6.8 Headphone HY 503 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 137
H 6.0 Headphone HY 303 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 121
H 4.5 Headphone HY - HD 850 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 91
H 4.5 Headphone HY - HD 830 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 91
H 5.0 Headphone HY - JVC- 21202 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 101
H 3.5 HYUNDAI 302 Giảm 20% Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 70
H 4.0 HYUNDAI L60 / LV70 / LV80 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 81
H 6.0 HYUNDAI 365MV / 569 Giảm 20%Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 121

www.hoanlong.com.vn Trang 48 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
HYUNDAI 655MV / 955MV /
H 7.5 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 151
665MV
H 6.0 HYUNDAI HY-336/ 558/-9688/ 333 Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay, Micro 121
H 4.0 HYUNDAI HY-300 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 81
H 5.0 HUYNDAI HY- 530 Giảm 20% Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 101
H 5.0 HUYNDAI HY- 559 / 500 / 006 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 101
H 5.3 HUYNDAI HY 606 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 107
H 5.0 HUYNDAI HY 6288 / HY 6068 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Dùng để nghe các loại máy MP3 101
H 6.5 HEADPHONE KHÔNG DÂY 760 / 770 131
H 8.2 HEADPHONE KHÔNG DÂY 737 165
H 9.0 HEADPHONE KHÔNG DÂY 767 Bắt sóng tốt ở khoảng cách xa 181
H 12.0 HEADPHONE KHÔNG DÂY 757 Bắt sóng tốt ở khoảng cách xa 242
H 3.5 Headphone SM (DX- 129) Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 70
H 4.0 Headphone SM 9088 (2188) Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 81
H 4.0 Headphone SM 2108 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 81
H 2.8 Headphone SOMIC 750 / 808 (Lớn) 56
H 3.5 Headphone SOMIC 102 / 112 / 129 / 131 / 301 / 303 70
H 4.0 Headphone SOMIC 340 / 402 / 908 / 2688 / 991 / 350 / 315 / 116 / 127 81
H 4.5 Headphone SOMIC 8888 / 9999 / 360 / 370 / 909 / 305 91
H 7.0 Headphone SOMIC 880 141
Headphone KOMIC K_80 / KM_800
H 2.5 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 50
Giảm 20%
H 3.5 Headphone KOMIC Giảm 20% KM_312 / KM_311 / KM_510 / KM_808 70
Headphone KOMIC KM_2019 /
H 4.5 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 91
KM_88
H 5.0 Headphone KOMIC Giảm 20% K_55 / KM_9226 / KM 317 / KM 2019 / KM 750MV / KM 315 / KM 330 101
Headphone KOMIC KM ES_003
H 6.0 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 121
Giảm 20%
Headphone WAWE 506B / 366
H 3.6 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 73
Giảm 20%
Headphone WAWE A_808 / A_88
H 5.1 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 103
Giảm 20%
Headphone WAWE E7 / 009 / A_306
H 4.5 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 91
Giảm 20%
H 6.0 Headphone WAWE N_878 Giảm 20%Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 121
H 7.5 Headphone Sony DR_310P Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 151
H 3.5 Headphone TONSION T22 / T43 / T5A / T5B 70
H 4.5 Headphone TONSION T120 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 91
H 5.5 Headphone TONSION T66 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 111
H 11.0 Headphone TONSION U80 Duøng ñeå nghe caùc loaïi maùy MP3, Kyõ thuaät soá - Notebook 222
H 8.9 HEADSET A4TECH HS-28 Giảm 40%Bộ nghe nói hỗn hợp, Volume, Micro Control 179
H 12.1 HEADSET A4TECH HS-50 Bộ nghe nói hỗn hợp, Volume, Micro Control 243
H 3.6 HEADSET GENIUS HS-02B Bộ nghe nói hỗn hợp, Volume, Micro Control 73
HEADSET GENIUS HS-02C Giảm
H 4.9 Bộ nghe nói hỗn hợp, Volume, Micro Control 99
30%
H 6.3 HEADSET GENIUS HS-02i Bộ nghe nói hỗn hợp, Volume, Micro Control 127
H 6.3 HEADSET GENIUS HS-02N Bộ nghe nói hỗn hợp, Volume Control, Micro 128
H 7.3 HEADSET GENIUS HS-03N Bộ nghe nói hỗn hợp, Volume Control, Micro Xoay 180* 148
H 10.7 HEADSET GENIUS HS-04A Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn, Volume Control 217
H 12.7 HEADSET GENIUS HS-04SU Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn, Volume Control 256
H 12.4 HEADSET GENIUS HS-05A Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn, Volume Control, Micro Xoay 180* 250
H 4.5 Micro SONY M_02 Duøng cho maùy PC vaø laptop 91
H 5.0 Micro SONY M_01 Duøng cho maùy PC vaø laptop 101
H 5.5 Micro HuynhDai M 13 / M 59 Micro duøng cho maùy PC vaø laptop 111
H 2.8 Micro TM6 Micro duøng cho maùy PC vaø laptop 56
H 3.5 Micro SM 011/ DM 011 Micro duøng cho maùy PC vaø laptop 70
H 4.5 Micro HD 111 Micro duøng cho maùy PC vaø laptop 91
H 4.0 Micro HY M_92 Micro duøng cho maùy PC vaø laptop 81
H 4.0 Micro HY 111 Micro duøng cho maùy PC vaø laptop 81
(38) PROJECTOR (MÁY CHIẾU) (Giá đã bao gồm 10% VAT)
Bảo hành 02 năm, Bóng đèn
2.000 ansi lumerns, TRUE XGA , 400:1, weight: 1.8kg, Sử dụng
U 799.0 CASIO XJ - S35 hình bảo hành 600 giờ, hoặc 03 16,092 17,701
USB trình chiếu (không cần Laptop)
tháng
Bảo hành 03 năm, Bóng đèn
U 875.0 InFocus IN2104 (DLP) 2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2000:1, weight: 3.1kg 17,623 19,385
hình bảo hành 1000 giờ
U 722.0 EPSON EB - S7 2.300 ansi lumerns, SVGA(800x600), 2000:1, weight: 2.3kg 14,541 15,995
U 865.0 EPSON EB - X7 2.200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2000:1, weight: 2.3kg 17,421 19,163
Máy chiếu Epson bảo hành 2
2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (nối
U 973.0 EPSON EMP-765 năm, riêng bóng đèn hình bảo 19,596 21,556
mạng không dây, không cần PC)
hành 600 giờ hoặc 6 tháng ( tùy
2.700 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (nối theo điều kiện nào đến trước) 22,295 24,524
U 1,107.0 EPSON EMP-1715
mạng không dây, không cần PC)

www.hoanlong.com.vn Trang 49 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
U 1,255.0 EPSON EB - W6 2.000 ansi lumerns, WXGA(1280x800), 2000:1, weight: 2.8kg 25,276 27,803
2.200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 2.3kg (Daylight Bảo hành máy 2 năm , bóng đèn
U 665.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB1E 13,393 14,732
view) hình bảo hành 1.000 giờ hoặc
2.600 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 2.3kg (Daylight 12 tháng ( tùy theo điều kiện
U 795.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB2E 16,011 17,612
view) nào đến trước)
2.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (Daylight
U 720.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB51EA Máy chiếu Panasonic bảo hành 14,501 15,951
view)
2.600 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 2.96kg
U 895.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB75VEA 1 năm, riêng bóng đèn hình bảo 18,025 19,828
(Daylight
2.000 ansiview)
lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.9kg (Daylight
U 985.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB51NTEA hành 500 giờ hoặc 3 tháng ( tùy 19,838 21,822
view)
3.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 2.96kg
U 905.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB78VEA theo điều kiện nào đến trước) 18,227 20,049
(Daylight view)
U 578.0 ACER X1130P 2500 ansi lumens, SVGA (800x600), 3000:1, Weight : 2.3kg 11,641 12,805
U 695.0 ACER P1166P 2400 ansi lumens, SVGA (800x600), 2700:1, Weight : 2.3kg 13,997 15,397
2700 ansi lumens, XGA (1024x768), 2700:1, Weight : 2.5kg,
U 915.0 ACER P1266i Máy chiếu ACER bảo hành 2 18,428 20,271
Wireless.
U 915.0 ACER X1237 3000 ansi lumens, XGA (1024x768), 3000:1, Weight : 2.2kg năm, riêng bóng đèn bảo hành 5 18,428 20,271
3500 ansi lumens, XGA (1024x768), 3700:1, Weight : 2.5kg, tự lật tháng hoặc 1500 giờ ( tùy theo 23,262
U 1155.0 ACER P1206 25,588
trang.
3500 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Weight : 3.8kg điều kiện nào đến trước) tặng
U 1,298.0 ACER P5280 Remote có điều khiển chuột từ xa, có laser pointer, chúc năng lật màn chiếu Apollo 70"x70" 26,142 28,756
trang màn hình
4000 ansi lumens, XGA (1024x768), 3700:1, HDMI, Weight : 4.1kg,
U 1375.0 ACER P5290 DLP 3D Ready 27,693 30,462
tự lật trang, Remote, laser pointer.
2.000 ansi lumerns, XGA(800x600), 400:1, weight: 2.9kg, phóng to
U 585.0 SONY VPL - ES7 11,782 12,960
màn hình 40 - 300"
2.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 900:1, weight: 3kg, phóng to
U 695.0 SONY VPL - EX7 13,997 15,397
màn hình 40 - 300"
3.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 750 TV lines, weight: 3.1kg, Máy chiếu SONY bảo hành 2 20,039 22,043
U 995.0 SONY VPL - EX130
phóng to màn hình 40 - 300" năm, riêng bóng đèn hình bảo
3.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 2.1kg, phóng to hành 03 tháng ( tùy theo điều
U 1,265.0 SONY VPL - DX11 25,477 28,025
màn hình 40 - 300" kiện nào đến trước)
2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 1.7kg, phóng to
U 1,555.0 SONY VPL - MX20 31,318 34,449
màn hình 30 - 300"
2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 1.7kg, trình
U 1,785.0 SONY VPL - MX25 35,950 39,545
chiếu qua Lan, USB, Wireless, phóng to màn hình 30 - 300"
3M Mpro_150 (Máy chiếu bỏ túi)
U 500.0 Độ sáng 15 lumens, Bộ nhớ 1Gb, Thẻ nhớ Micro SD 2Gb, Pin sạc Máy chiếu 3M bảo hành 2 năm, 10,070 11,077
Giảm 20%
riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng
U 1,078.0 3M X20 2000 ansi lumens, SVGA (1024x768), 500:1, Weight : 1.8kg
hoặc 1500 giờ ( tùy theo điều kiện
21,711 23,882
U 1,278.0 3M X62 2500 ansi lumens, XGA (1024x768), 500:1, Weight : 3kg nào đến trước) tặng màn chiếu 25,739 28,313
2600 ansi lumens, XGA (1024x768), 500:1, Weight : 4kgHổ trợ Apollo 70"x70"
U 1,438.0 3M X64W 28,961 31,857
trình chiếu bằng Wireless
MÀN CHIẾU (Giá đã bao gồm 10% VAT)
U 44.0 TRIPOD 70" x 70" (1.75m x 1.75m) 886 975
U 96.5 Màn chiếu đứng TOPLITE TRIPOD 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1,944 2,138
U 110.0 TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m) 2,215 2,437
U 45.0 TRIPOD 70" x 70" (1.78m x 1.78m) 906 997
U 84.0 TRIPOD 84" x 63" (2.2m x 1.6m) 1,692 1,861
U 87.0 Màn chiếu đứng APOLLO TRIPOD 84" x 84" (2.2m x 2.2m) 1,752 1,927
U 94.5 TRIPOD 96" x 72" (2.4m x 1.8m) 1,903 2,094
U 99.0 TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m) 1,994 2,193
U 37.5 WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m) 755 831
U 77.0 Màn chiếu treo tường TOPLITE WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1,551 1,706
U 96.5 WALL TOPLITE 96" x 96"/ 2.44m x 2.44m 1,944 2,138
U 39.0 WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m) 785 864
U 79.0 Màn chiếu treo tường APOLLO WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1,591 1,750
U 97.0 WALL 96" x 96"(2.44m x 2.44m) 1,954 2,149
U 143.0 70" x 70" (1.78m x 1.78m) 2,880 3,168
U 188.0 84" x 84" (2.13m x 1.13m) 3,786 4,165
Màn chiếu điện tử TOPLITE
U 218.0 96" x 96" (2.44m x 2.44m) 4,391 4,830
(kèm theo Romote)
U 208.0 MR120 70" x 96" / 1.78m x 2.44m 4,189 4,608
U 308.0 MR150 2.29m x 3.05m 6,203 6,823
U 141.0 70" x 70" (1.8m x 1.8m) 2,840 3,124
U 163.0 84" x 64" (2.13m x 1.62m) 3,283 3,611
Màn chiếu điện tử APOLLO
U 174.0 (kèm theo Romote)
84" x 84" (2.2m x 2.2m) 3,504 3,855
U 196.0 96" x 72" (2.44m x 1.83m) 3,947 4,342
U 250.0 96" x 96" (2.4m x 2.4m) 5,035 5,539
MÀN CHIẾU VẬT THỂ (Giá đã bao gồm 10% VAT)
USB, 1.1, 1/2" CMOS, 850K Pixel, 12F/s, Zoom KTS 4X, vùng quay ảnh: 360x270mm chụp và lưu 4
U 473.0 AVER Vision 9,526 10,479
hình lên memory, xoay hình ảnh 270 độ, out: Projector, LCD, TV,… Nặng 2Kg
USB, 1.1, 1/2" CMOS, 3.2MP, 24F/s, Zoom KTS 48X, vùng quay ảnh: 360x270mm chụp và lưu 80
U 1,133.0 AVER Vision SPC 300 hình lên memory, xoay hình ảnh 360 độ, đảo hình 180 độ, Remote, out: Projector, LCD, TV,… Nặng 22,819 25,100
4Kg, slot SD
(39) MÁY FAX (Giá đã có VAT)

www.hoanlong.com.vn Trang 50 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
Fax giấy nhiệt. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax tiếp theo, quay nhanh số. Cho phép lưu
X 98.5 BROTHER - 236S 100 số, chế độ copy. Sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang. Chế độ copy 50%-150%. Tích 1,990 12T
hợp
Fax tai nghe.
giấy nhiệt, tự động nạp bản gốc 10 trang, quay số nhanh 64 số, chế độ tắt chuông ban đêm,
X 98.5 BROTHER - 235S 1,990 12T
handset.
Fax giấy thường. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax tiếp theo, quay nhanh số. Cho phép
X 98.5 BROTHER - 878 lưu 100 số, chế độ copy, sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang, chế độ copy 50%-150. Tích 1,990 12T
hợp tai nghe.
Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được
X 113.9 BROTHER - 837MCS 25 trang khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 4 nhóm, copy 50%-150%. Khay 2,300 12T
giấy 30 trang.
Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được
X 134.1 BROTHER - 1020E 25 trang khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 6 nhóm, copy 50%-150%. Khay 2,709 12T
giấy 30 trang.
LINH KIỆN LAPTOP (Giá đã có VAT)

TÚI ĐỰNG MÁY XÁCH TAY


MODEL GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT)
 TÚI NOTEBOOK LSS 8410 - 10" 140.000đ
 TÚI NOTEBOOK LSS 8410 - 13" 160.000đ
 TÚI NOTEBOOK LSS 8410 - 14" 170.000đ
I 7.7 TÚI ĐỰNG LAPTOP HT NW_10, NW_116, NW_13.3, NW_141, NW_154, NW_156, NW_17 155
I 3.0 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 11" ,13" 60
I 4.0 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 14", 13.8" 81
I 4.3 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 15" 87
I 4.6 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 16.1", 17" 93
I 6.0 TÚI ĐỰNG LAPTOP OP1 (Có quai) 11" , 13.8" ,14", 15" 121
I 4.8 TÚI NOTEBOOK Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" ACER 97
I 6.0 TÚI NOTEBOOK Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 10"-11"-12"13"-14" WIDE 121
I 17.0 TÚI NOTEBOOK BA 601 342
I 4.0 Tuùi SỌC ĐỎ 12 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 81
I 4.5 Tuùi SỌC ĐỎ W 13 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 91
I 4.5 Tuùi SỌC ĐỎ 14 / 14.1 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 91
I 4.5 Tuùi SỌC ĐỎ 14.4 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 91
I 8.7 Tuùi SỌC ĐỎ 15.4 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 175
I 8.7 Tuùi SỌC ĐỎ 15W Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 175
I 8.7 Tuùi SỌC ĐỎ SONY 15.1 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 175
I 4.0 Tuùi SONY 14.1 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 81
I 4.5 Tuùi SONY 15.1 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 91
I 8.1 Tuùi SONY 14.1 (889S) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 163
I 8.1 Tuùi SONY 14.5 (889S) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 163
I 8.1 Tuùi SONY 15.4 (889S) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 163
I 7.4 Túi Notebook LSS 14.4" 1001 / 1002 / 8534B / 8506B / 8512B / 8513B / 8532B 150
I 6.9 Tuùi LSS 8410 - 10" Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 140
I 7.9 Tuùi LSS 8410 - 13" Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 160
I 8.4 Tuùi LSS 8410 - 14" Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 170
I 7.2 Tuùi LSS 8702 - 14", 15" Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 145
I 7.2 Tuùi LSS 8301 - 15" Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 145
I 8.0 Tuùi LSS 13" Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 13" 161
I 8.0 Tuùi LSS 14 Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 161
I 15.2 Tuùi LSS 9407 (đeo) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 306
I 6.8 Tuùi LSS 10.1 (8501/ 06) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 137
I 7.2 Tuùi LSS 12.1 (8503/ 02/ 04/ 07) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 145
I 7.2 Tuùi LSS 13.1 (8502/ 04) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 145
I 12.0 Tuùi ACER (Đeo) Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 242
I 24.6 TÚI KINGSONS KS_6049 495
I 11.5 TÚI KINGSONS KS_6053 232
I 12.0 TÚI KINGSONS KS_6055 242
I 9.0 TÚI LENOVO 15" / SONY 15" 181
I 10.0 TÚI LENOVO 17" 201
I 10.0 Tuùi COMPAD 17" Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 10" - 12" 13" - 14" WIDE 201
I 12.5 Tuùi IBM Loaïi toát Tuùi choáng shock duøng cho caùc loaïi maùy Laptop 252
I 21.0 TÚI LAPTOP BELKIN 15.6" F8N108 423 12T
I 30.0 TÚI LAPTOP BELKIN 15.6" F8N116 604 12T
I 40.0 TÚI LAPTOP BELKIN 15.6" F8N177 / F8N179 / F8N180 806 12T
I 20.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSS036AP-10 14" Rất gọn nhẹ với thiết kế hoa văn ấn tượng. Dây đeo phủ cao su, chống trầy xước. 403 12T
I 29.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS003AP 15.4" Được làm bằng chất liệu nylon với 2 lớp siêu bền chống thấm nước & chống sốc. Quai thun. 584 12T
I 54.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSM061AP-10 13.3" Racing Stripe Messenger 1,088 12T
I 97.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT02601AP-10 14" Milan Case. Chất liệu sang trọng & bền bỉ. Quai xách & dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn. 1,954 12T
I 97.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT026AP-10 14" Milan Case. Chất liệu sang trọng & bền bỉ. Quai xách & dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn. 1,954 12T
I 97.0 TÚI LAPTOP TARGUS TLT061AP-10 14.1" Ladies Deluxe Tote. Design bằng chất liệu lining 2 màu, cực êm 1,954 12T
I 15.0 CẶP TAÙP WXD 615 (14.1) 302

www.hoanlong.com.vn Trang 51 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
I 37.0 CẶP TAÙP KINGSON 6021W 745
I 25.0 CẶP TAÙP KINGSON 6054W / 6052W 504
I 14.0 CẶP TAÙP KINGSON 6064W / 6049W 282
I 9.0 CẶP TÁP DELL 181
I 8.2 CẶP TÁP TOSHIBA 165
I 13.7 CẶP TÁP SONY 15.4" 276
I 9.0 CẶP TÁP DELL 15" / HP 15" / LENOVO 15" / SONY 15" 181
I 9.0 CẶP COMPAQ (thường ) 181
I 9.0 CẶP IBM (thường ) 181
I 13.2 CẶP HP / SONY 266
I 7.0 CẶP NOTEBOOK 225U 141
I 11.0 BALO THINKPAD 13.1 222
I 8.2 BALO LENOVO 165
I 20.0 BALO SOMIC 643 403
I 16.0 BALO TAGUS 013 322
I 15.0 BALO KINGSON 6062W 302
I 20.0 BALO 643 403
I 11.3 BALO HP 685 (TB ) 228
I 11.3 BALO TARGUS 007 (TB ) 228
I 20.0 BALO TARGUS 013 AP (15.4 ) 403
I 43.0 BALO TARGUS TSB 11801 AP - 10 15.4" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang 866 12T
I 40.0 BALO TARGUS TSB 118 AP - 10 15.4" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang 806 12T
I 107.0 BALO TARGUS TSB 114 AP - 10 15.4" NEW URBAN BACKPACK 2,155 12T
I 78.0 BALO TARGUS TSB06901AP 15" NEW URBAN BACKPACK 1,571 12T
I 4.8 Đế notebook NEW SPEED Tuùi choáng shock + Ñeá giaûi nhieät laøm maùt (Coâng ngheä duøng ñaù giaûi nhieät vôùi nhieät ñoä 25*c) 97 12T
(40) DDRAM - FOR LAPTOP (Giá đã có VAT)
R 29.0 1GB DDR2 800 Kingston PC 6400 Tem chính hiệu 584 36T
R 56.0 2GB DDR2 800 Kingston PC 6400 Tem chính hiệu 1,128 36T
R 24.0 1GB DDR2 800 Apacer PC 6400 Tem chính hiệu 483 36T
R 45.5 2GB DDR2 800 Apacer PC 6400 Tem chính hiệu 916 36T
R 60.0 2GB DDR3 1066 Apacer PC 8500 Tem chính hiệu 1,208 36T
R 25.0 1GB DDR3 1333 Apacer PC 10600 Tem chính hiệu 504 36T
R 46.5 2GB DDR3 1333 Apacer PC 10600 Tem chính hiệu 937 36T
R 29.0 1GB DDR2 800 Trancend PC 6400 Tem chính hiệu 584 36T
R 56.0 2GB DDR2 800 Trancend PC 6400 Tem chính hiệu 1,128 36T
R 58.0 2GB DDR3 1066 Trancend PC 8500 Tem chính hiệu 1,168 36T
R 23.5 1GB DDR2 667 / 800 Kingmax BGA PC 5300 / PC 6400 473 36T
R 41.5 2GB DDR2 667/ 800 Kingmax BGA PC 5300 / PC 6400 836 36T
R 25.5 1GB DDR3 1066 Kingmax BGA PC 8500 514 36T
R 44.0 2GB DDR3 1066 Kingmax BGA PC 8500 886 36T
R 123.0 4GB DDR3 1066 Kingmax BGA PC 8500 2,477 36T
R 25.5 1GB DDR3 1333 Kingmax BGA PC 8500 514 36T
R 44.0 2GB DDR3 1333 Kingmax BGA PC 8500 886 36T
R 123.0 4GB DDR3 1333 Kingmax BGA PC 8500 2,477 36T
(41) HDD FOR LAPTOP ( Đĩa cứng cho Laptop ) (Giá đã có VAT)
H 48.0 320GB SATA 5400 rpm 967 12T
H 74.0 500GB SATA 5400 rpm 1,490 12T
H 43.6 250GB WESTERN SATA / IDE 5400 rpm 880 12T
H 46.0 320GB WESTERN SATA 5400 rpm 926 12T
H 58.0 640GB WESTERN SATA 5400 rpm 1,168 12T

(42) PHỤ KIỆN CHO LAPTOP (Giá đã có VAT)

F 22.0 Fan notebook Thermatake T500 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 443 3T
F 33.0 Fan notebook Thermatake T1000 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 665 3T
F 29.0 Fan notebook Thermal Take T2000 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 584
F 31.0 Fan notebook Thermatake iXoft Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 624 3T
F 14.5 Fan notebook C - 310 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 292 3T
F 6.0 Fan notebook IS - 630 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 121 3T
F 11.5 Fan notebook 5228 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 232 3T
F 5.0 Fan notebook W 011 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 101 3T
F 5.0 Fan notebook NC 10 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 101 3T
F 16.0 Fan notebook Cooler Master 318 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 322 3T
F 7.0 Fan notebook C201 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 141 3T
F 5.5 Fan notebook K6 3 FAN Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB - 3 FAN 111 3T
F 4.0 Fan notebook HXS_ 828 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 81 3T
F 5.0 Fan notebook RX 838 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 101 3T
F 7.8 Fan notebook X500 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 157 3T

www.hoanlong.com.vn Trang 52 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
F 7.8 Fan notebook X680 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 157 3T
F 6.0 Fan notebook C_PAD (2 FAN) Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 121 3T
F 6.5 Fan notebook C_PAD (3 FAN) Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 131 3T
C_PAD CP_816
F 6.5 Fan notebook Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 131 3T
Giảm 20%
C_PAD CP_14
F 8.0 Fan notebook Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 161 3T
Giảm 20%
F 13.5 Fan notebook N15 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 272 3T
F 19.5 Fan notebook N18 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 393 3T
F 11.5 Fan notebook 20839 + HUB Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 232 3T
F 10.0 Fan notebook B0 A1 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 201 3T
F 18.0 Fan notebook NB 08 (166) Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 363 3T
F 13.5 FAN NOTEBOOK 2318 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn 272 3T
F 18.0 FAN NOTEBOOK 5318 Duøng ñeå giaûi nhieät cho maùy xaùch tay - Nguoàn USB 363
F 32.0 FAN FOR DDRAM HYPERX FAN GIẢI NHIỆT RAM KINGSTON 644 03T
F 7.0 FAN NOTE TM C_1 BÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 141 03T
F 9.0 FAN NOTE TM X_1 BÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 181 03T
F 10.0 FAN NOTE DX_60 BÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 201 03T
F 16.0 FAN NOTE WIND WELL DEEP COOLBÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 322 03T
F 16.0 FAN NOTE A_510 BÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 322 03T
F 15.0 FAN NOTEBOOK + LOA 9000 BÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN 2 LOA 302 03T
F 10.5 FAN NOTEBOOK -808 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN 2 cổng USB 211 03T
F 11.0 FAN NOTEBOOK -K6 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN 4 cổng USB 222 01T
F 7.0 FAN NOTEBOOK X300 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN 4 cổng USB, nhỏ gọn 141 01T
F 6.5 FAN NOTEBOOK -764 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN 4 cổng USB, nhỏ gọn 131 01T
F 12.5 FAN NOTEBOOK -128A FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN 4 cổng USB, nhỏ gọn 252 03T
F 10.5 FAN NOTEBOOK X800 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN 4 cổng USB, thiết kế nhôm 211 03T
F 10.0 FAN NOTEBOOK BB08 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB2 FAN thiết kế nhôm 201 01T
F 10.0 FAN NOTEBOOK NBK 108 Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 3 FAN + 4 Cổng USB 201 03T
F 13.0 FAN NOTEBOOK NBK (B4) Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 3 FAN + 4 Cổng USB 262 01T
F 5.0 FAN NOTEBOOK SL_818 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 101 01T
F 2.5 FAN NOTEBOOK 206A Đế Giải nhiệt Máy xách tay dùng nguồn USB (loại nhỏ) 50 01T
F 6.0 FAN NOTEBOOK 206A X100 Đế Giải nhiệt Máy xách tay dùng nguồn USB (loại lớn) 121 01T
F 14.8 FAN NOTEBOOK LOGITECH N_100 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa, 1 FAN 20cm kết nối cổng USB 299 06T
F 9.5 FAN NOTEPAL Thermal Master C1 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa, 1 FAN 20cm kết nối cổng USB, màu đen. 191 06T
F 15.0 FAN Cooler Master XLITE Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 14cm kết nối cổng USB, màu đen. 302 12T
F 18.0 FAN Cooler Master U1 Giá đỡ Notebook 12", 14", bằng nhôm, 1 FAN 8cm kết nối cổng USB 363 12T
F 19.0 FAN Cooler Master X2 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 14cm kết nối cổng USB 383 12T
F 22.0 FAN Cooler Master E1 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 23cm kết nối cổng USB, màu đen. 443 12T
F 23.0 FAN Cooler Master U2 Giá đỡ Notebook 14", 17", bằng nhôm, 2 FAN 8cm kết nối cổng USB 463 12T
F 32.0 FAN Cooler Master ERGO STAND Giá đỡ Notebook 9" - 17", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 14cm kết nối cổng USB (5USB), màu đen. 644 12T
F 34.0 FAN Cooler Master INFINITE HUB Giá đỡ Notebook từ 1" đến 17", bằng nhôm, 1 FAN 9cm kết nối cổng USB (4USB) 685 12T
F 35.0 FAN CoolerMaster INFINITE COLOR Giá đỡ Notebook từ 1" đến 17", bằng nhôm, 1 FAN 9cm kết nối cổng USB (4USB) 705 12T
F 20.0 FAN Cooler Master V1 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhôm, 2 FAN + 2 USB, kết nối cổng USB 403 12T
F 34.0 FAN Cooler Master Silver, Black, giá đỡ Notebook 15", 17" bằng nhôm, 2 FAN + 2USB, kết nối cổng USB 685 12T
F 19.0 FAN Cooler Master D1 Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 70mm + 2 USB, kết nối cổng USB 383 12T
F 20.0 FAN Cooler Master A1 Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 70mm + 2 USB, kết nối cổng USB 403 12T
F 30.0 FAN Cooler Master X1 Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 120mm + 2 USB, kết nối cổng USB 604 12T
F 14.0 FAN Cooler Master Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 2 FAN + 2 Cổng USB 282 3T
F 10.5 FAN Cooler Master 2718 Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 2 FAN + USB 211 3T
F 4.0 FAN NOTEBOOK -SF70 Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB 81
F 16.0 FAN NOTEBOOK EDESK Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB 322
(43) ADAPTER for LAPTOP ( Nguồn cho máy tính xách tay ) (Giá đã có VAT)
ADAPTER COOLER MASTER - NA
A 32.0 Hổ trợ tất cả các loại notebook, 9 đầu cắm, đèn led xanh. 644 03T
65
ADAPTER COOLER MASTER - NA
A 44.0 Hổ trợ tất cả các loại notebook, 9 đầu cắm, đèn led xanh. 886 03T
90
ADAPTER COOLER MASTER - SNA Hổ trợ tất cả các loại notebook, 9 đầu cắm, Hổ trợ sạc mobile phone, smart phone, MP3, MP4,
A 59.0 1,188 03T
95 ipod, PDA, GPS.
A 10.0 ADAPTER POCKET MP3 CREATIVE 201 03T
A 17.5 ADAPTER NOTEBOOK SONY 19.5V-3A / 19.5V-3.3A 352 03T
ADAPTER NOTEBOOK SONY Giảm
A 15.0 19.5V-4.7A / 19.5V-4.1A 302 03T
20%
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK DELL 19.5V-3.3A 302 03T
ADAPTER NOTEBOOK DELL Giảm
A 16.0 19.5V-4.62A / 19.5V-3.34A 322 03T
20%
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK IBM 16V-3.36A 302 03T
A 20.0 ADAPTER NOTEBOOK IBM 16V-4.5A 403 03T
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK HP 19V-4.74A 302 03T
ADAPTER NOTEBOOK HP Giảm
A 9.0 18.5V-3.5A loại nhỏ 181 03T
20%
ADAPTER NOTEBOOK HP Giảm
A 11.0 18.5V-3.5A loại lớn 222 03T
20%
ADAPTER NOTEBOOK LITEON Giảm
A 15.0 19V-3.42A / 19V-4.74A Dùng được cho ACER, LENOVO và SONY 302 03T
20%
A 17.0 ADAPTER NOTEBOOK ACER (19V - 3.1A) - (19V - 3.42A) - (18.5V - 3.5A) 342 03T

www.hoanlong.com.vn Trang 53 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 27/10/2010
ADAPTER NOTEBOOK ACER Giảm
A 17.0 (19V - 3.16A) - (19V - 4.74A) 342 03T
20%
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK TOSHIBA Giảm 20% 19V-3.42A 302 03T
A 20.0 ADAPTER NOTEBOOK TOSHIBA 19V-4.7A / 19V-4.74A 403 03T

(44) DỊCH VỤ BẢO HÀNH


Giao và bảo hành tận nơi 06 tháng. Cam kết đổi mới trong 06 tháng, nếu máy bảo hành phần cứng
S 49.5 GÓI BẢO HÀNH VÀNG trên lần 3. Tặng bộ phần mềm diệt Virus PC Tools (3PCs) trị giá 390.000đ. Hỗ trợ 30% phí sữa 1,000
chửa cho sản phẩm nằm ngoài quy định bảo hành

(45) SOFTWARE LICENSE (Phần mềm bản quyền) (Giá đã có VAT)


S 163.4 Office Basic Edition 2007 Win32 English OEM CD w/SP2 (WORD, EXCEL, OUTLOOK) 3,300
S 180.0 Office Basic 2007 Win32 English OEM CD w/SP2 (WORD, EXCEL, OUTLOOK) 3,625
S 299.5 Office Pro 2007 Win32 English 1pk DSP OEI(MLK) No Media CD (MS ACCESS,WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOIT, PUBLISHER) 6,050
S 41.6 Windows Starter 7 32bit English SEA 1pk DSP OEI DVD 840
S 89.1 Windows Home Basic 7 32bit English SEA 1pk DSP OEI DVD Tặng nón bảo hiểm + phần mềm diệt 1,800
S 94.1 Windows Home Basic 7 64bit English SEA 1pk DSP OEI DVD virus MSE + Bốc thăm trúng thưởng 1,900
S 141.1 Windows Professional 7 32bit English SEA 1pk DSP OEI DVD (đến 30/12/2010) 2,850
S 146.0 Windows Professional 7 64bit English SEA 1pk DSP OEI DVD 2,950
S 5.2 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS PANDA PAP2010 105
S 7.4 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS PANDA PIS2010 150
S 8.9 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS PANDA PGP2010 180
S 14.9 PHẦN MỀM PC TOOLS (3PCs) 300
S 14.8 PHẦN MỀM CHỐNG VIRUS BKAV Pro (1 năm) Giảm giá 50% cho sinh viên 17/09/10-->17/10/09) 299
S 15.8 PHẦN MỀM CHỐNG VIRUS BKAV Pro Standard Box (1 năm) 319
S 29.6 PHẦN MỀM CHỐNG VIRUS BKAV Pro (1 năm) (3PC) 598
S 6.0 Kaspersky Anti - Virus 2009 / 2011 (có hộp) 122
S 14.1 Kaspersky Internet Security 2010 / 2011 (có hộp) 285
S 28.2 Kaspersky Internet Security 2010 (3PCs) (có hộp) 570
S 6.4 Bitdefender ANTI - VIRUS 2010 (OEM) 130
S 14.4 Bitdefender INTERNET SECURITY 2010 (Full Box) 290
S 8.9 Norton Anti-Virus 2009 / 2010 (CD) Giảm 20% (đến 30/09) 180
S 14.4 Norton Internet Security 2009 / 2010 (1PC) Giảm 20% (đến 30/09) 290
S 24.3 Norton Internet Security 2010 (3PCs) Giảm 20% (đến 30/09) 490
S 43.6 Norton Internet Security 2010 (5PCs) Giảm 20% (đến 30/09) 880
S 78.7 Norton Internet Security 2010 (10PCs) Giảm 20% (đến 30/09) 1,590
S 19.0 NOMAN Security Suite 383
S 2.4 mtd-EVA 2009 (Từ điển Anh - Việt) (bản quyền 1 năm) Giảm 30% (Đến 19/09) 48
S 6.5 M_Cafee Anti - virus 2010 131

www.hoanlong.com.vn Trang 54 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng