You are on page 1of 2

Soạn thảo bởi: Nguyễn Thế Anh và Đào Vũ Chinh

Bài tập thực hành lập tiến độ và tổ chức thi công bằng chương trình Microsoft Project

ID Tên công việc Thời gian Tài nguyên Công tác đi trước
0 vidu_MsProject 311days
1 1 Phần móng 60days
2 1.1 Đào đất bằng máy 20days Máy đào[2]
3 1.2 Sửa móng bằng thủ công 5days Nhân công[2] 2FS-2days
4 1.3 Bê tông gạch vỡ móng 4days Nhân công[10], Máy đầm, Máy trộn bê tông[2] 3
5 1.4 Cốt thép+ ván khuân móng 16days Máy hàn[2], Nhân công[15] 4
6 1.5 Đổ bê tông móng 2days Nhân công[14], Máy trộn bê tông[2], Máy đào 5
7 1.6 Tháo ván khuôn móng 2days Nhân công[10] 6
8 1.7 Xây tường móng 6days Nhân công[12] 7
9 1.8 Côt thép ván khuôn giằng móng 3days Nhân công[16], Máy hàn[2] 8
10 1.9 Đổ bê tông giằng móng 1days Nhân công[13], Máy trộn bê tông[2] 9
11 1.10 Tháo ván khuôn giằng móng 1days Nhân công[10] 10
12 2 Phần thân 162days
13 2.1 Tầng 1 42days
14 2.1.1 Cốt thép ván khuôn T1 3days Nhân công[13] 11
15 2.1.2 Đổ bê tông cột T1 3days Nhân công[15], Máy trộn bê tông[2], Máy đào 14
16 2.1.3 Tháo ván khuôn cột T1 2days Nhân công[12] 14FS-3days, 15
17 2.1.4 Cốt thép ván khuôn dầm sàn T1 18days Nhân công[16], Máy hàn[2] 15FS-2days
18 2.1.5 Đổ bê tông dầm sàn và cầu thang T1 2days Nhân công[16], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm 17
19 2.1.6 Tháo ván khuôn dầm sàn và cầu thang T1 4days Nhân công[18] 24
20 2.1.7 Xây tường T1 10days Nhân công[16] 34
21 2.2 Tầng 2 59days
22 2.2.1 Cốt thép ván khuôn T2 16days Nhân công[17] 18
23 2.2.2 Đổ bê tông cột T2 3days Nhân công[15], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm 22

http://my.opera.com/giaxaydung 1
Soạn thảo bởi: Nguyễn Thế Anh và Đào Vũ Chinh
ID Tên công việc Thời gian Tài nguyên Công tác đi trước
24 2.2.3 Tháo ván khuôn cột T2 3days Nhân công[12] 23
25 2.2.4 Cốt thép ván khuôn dầm sàn T2 20days Nhân công[15], Máy hàn[2] 24,19
26 2.2.5 Đổ bê tông dầm sàn và cầu thang T2 2days Nhân công[15], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm 25
27 2.2.6 Tháo ván khuôn dầm sàn và cầu thang T2 3days Nhân công[16] 32
28 2.2.7 Xây tường T2 12days Nhân công[16] 20
29 2.3 Tầng 3 61days
30 2.3.1 Cốt thép ván khuôn T3 17days Nhân công[17] 26
31 2.3.2 Đổ bê tông cột T3 2days Nhân công[14], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm 30
32 2.3.3 Tháo ván khuôn cột T3 3days Nhân công[13] 31
33 2.3.4 Cốt thép ván khuôn dầm sàn T3 21days Nhân công[17], Máy hàn[2] 32,27
34 2.3.5 Đổ bê tông dầm sàn và cầu thang T3 2days Nhân công[16], Máy trộn bê tông[2], Máy đầm 33
35 2.3.6 Tháo ván khuôn dầm sàn và cầu thang T3 3days Nhân công[18] 28
36 2.3.7 Xây tường T3 13days Nhân công[15] 35
37 3 Phần hoàn thiện 89days
38 3.1 Trát tường T3 10days Nhân công[17] 36
39 3.2 Trát tường T2 12days Nhân công[16] 38
40 3.3 Trát tường T1 14days Nhân công[14] 39
41 3.4 Sơn tường trong nhà 9days Nhân công[12] 40
42 3.5 Sơn tường ngoài nhà 7days Nhân công[10] 40
43 3.6 Lắp thiết bị điện 10days Nhân công[10] 41,42
44 3.7 Lắp thiết bị vệ sinh 10days Nhân công[9] 43
45 3.8 Lắp đặt cử+ chớp kính 12days Nhân công[8] 44
46 3.9 Thu dọn công trình 4days Nhân công[11] 45
47 3.10 Nghiệm thu và bàn giao 1days Nhân công[18] 46

http://my.opera.com/giaxaydung 2