You are on page 1of 17
תונוכמ תסדנהל הקלחמה OpenCIM תנכות תועצמאב רוציי את ןונכת 8 רפסמ

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

OpenCIM תנכות תועצמאב רוציי את ןונכת 8 רפסמ הדבעמ ךירדת

התרטמו הדבעמה אשונ .1

תויולע יבושיח תוללוכה רוציי תולטמ תנכתלו תיטובור הדובע תביבס תונבל ןתינ הב Open CIM תנכות תרכה

. תוחוקלמ תונמזהו

:םינוש םילודומ רפסמ תבלשמה ,תונולח תביבסב ,הנכות תליבח הניה Open CIM

םיטובור, תונוכמ,תונוש תונחת רפסמ לולכי לוכי ךרעמה .וינייפאמו רוצייה את רדגומ הב-VirtualCIM Setup

. םיפסונ םירטמרפ ןכו םינושה םיטנמלאה ןיב םירשקה,

ירמוח, םינוש םירצומ רובע רוציי יכילהת וב רידגהל ןתינ .רוצייל תונמזהו רוצייה להונמ הז לודומבCIM Manager

תא עצבל ןתינ . ומצע רוצייה תא עצבנ היפל רשא,רוצייל תינכות- MRP תינכות םאתהבו םיקפסמ תונמזה ,םלג

.simulation mode בצמב וא ,real mode– תואיצמב רוצייה תינכות

ךות ,תואיצמב רוצייה את תא ליעפהל ילבמ תונוש רוציי תויגטרטסא קודבל ןתינ היצלומיסה לדומב שומישה ידי לע

.המודכו םירצומ ןונכת, םיקפס תונמזה בוליש

יטרואית עקר רמוח

.2

ADVANCED SOLUTIONS FOR PLANNING AND CONTROL OF FABRICATIONS: THE

COMMUNICATION PLATFORM DIGITAL FACTORY

הנכה תולאש

.3

? רוציה ךילהת רופישל םיינוגראו םיינכט םילכב רזעיהל בושח עודמ .א 1

?לעפמל םירופישה תסנכה ךילהת תא לישכהל םילולע םימרוג ולא .ב

שומישמ עבונה ןורסיחה המ ? היישעתב תוידממ-תלת תויצלומיס תגצה לש הנורתי המ .2

?וז הטישב

?רוציה-יאת ןונכתל (Virtual Reality) המודמה תואיצמה תעייסמ דציכ .3

? המודמה תואיצמה לש תירקיעה התרטמ המ .4

? Communication Platform Digital Factory-ה לש םייחה רוזחמ יביכרמ םהמ הרצקב יריבסה/רבסה .5

?דמימ-תלתה תייגולונכטב םימשוימ םירבדה דציכ

? המודמה תואיצמה ילכב שומישמ תולבקתמה תולעותה המ .6

בושח ןכל ,החלצהב המייסל מ"ע רובעל שיש םיבלשה לכ תא קיודמ ןפואב טרפמ וז הדבעמ ךירדת :בושח .םישגדל בל םישלו בלש בלש רובעל

1

.4

VirtualCIM Setup-ה לודומ

תכרעמה תרכה

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה יללכ םיביכרה ןויפא רמולכ – הבוציעו הנונכת ,

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

יללכ םיביכרה ןויפא רמולכהבוציעו הנונכת ,היביכרמ לכ לע הדובע תביבס המדמה רוציי את תיינב רשפאמה לודומ . המודכו םלדוג, םמוקימ, רשא ,הדובעה תביבסב תונושה הדובעה תונחת תא ללוכ אוהו ילאוטריו את וא, תואיצמה תא תומדל לוכי אתה .תופסונ תויתיישעת תולטמ וא רוצייה תלטמל תושורד ידי לע zoom in /out עצבל ןכו םינוש םיטבמ רפסמב גיצהל ןתינ הדובעה תביבס תאםיטבמ .ךסמה תלילגב שומיש וא רבכעב ינמיה ןצחלה ןתינ םתוא םיטקייבואה לכ תא תללוכה תיכרריה המישר חתפת NEW OBJECT לע הציחלב טקייבוא תפסוה רידגהל ןתינ. טקייבואה ףסוותי ךסמב יוצרה םוקימה לע הציחלו טקייבואה תריחב ידי לע. רוצייה ךרעמל ףיסוהל .םמצע םיטנמלאל םיפסונ םיידוחיי םירטמרפו יסיפ לדוג,בוביס תיווז ןוגכ םינוש םירטמרפ טקייבוא לכל

:ךשמהב ונתלטמל םייטנוולר רשא רוציי יאתב םיחיכש םיטקייבוא רפסמ ןלהל גיצנ

תשרה לע .(grid )

תשר ובו ןולח חתפי .ZOOM IN תריחבו- general Æ conveyor עוסמ

¸

.תוירשפא תורוצ רפסמ ךותמ תוירטמואיג תורוצ תריחב ידי לע יוצרה עוסמה תא טטרשנ לדחמ תרירבכ עיגי ןחלושה. ךרוצל םאתהב תודימ ול ןתינו ןחלוש רחבנgeneral Æ table ןחלוש .עוסמה הבוגב

¸

MILL CNC תנוכמב רחבנ לשמלהמישרה ךותמ היוצרה הנוכמה גוסב רחבנ machine

-תונוכמ

¸

.המודכו welding station ,CNC lathe, היצפואה ןתנית הריחבה םע . ותרוצתו ומש יפ לע המישרהמ טובור רוחבל ןתינ robots – םיטובור

¸

טובורה תדובע ןפוא לע עיפשת רשא,יקפואה רושימב סיסבה תעונת רמולכ–slide base ה ךרוא תעיבקל . ותעגה חווטו יאת 72 וא ןוסחא יאת 36 לעב ASRS ןסחמםיירשפאה םינסחמה יאצמ storage םירגואו םינסחמ

¸

-ןטק - buffer1 :םינוש םילדגב ( buffers) םירגואו, םיניזמ . דועו (round ASRS) הלסורק ןסחמ, ןוסחא ונלש הדבעמב שמתשנ םיטירפ ינש לש תלוביק -לודג -Buffer2 דחא טירפ לש תלוביק VIEW ) הייאר ,דוקרבתוכיא תקידבל םינפוא רפסמ רוחבל ןתינ quality control -QC תוכרעמ ¸ .דועו רבילק , רזייל קרוס, (FLEX לע הציחל ידי לע .םיטקייבואה לש םירטמרפה תא ןכדעל ןתינ רוצייה תפצרל טקייבואה תפסוה רחאל םג ,הנטקה /הלדגה רוטקפ ידי לע טקייבואה תודימ תא תונשל ןתינ ותועצמאב טירפת חתפי double click תללוכ ותדובע תפטעמ לכש ךכ ותוא ונמקימ יכ אדוול בושח טובור רובע, ( ROTATE ידי לע) ולש היצטניירואה

capacity ידי לע עוסמה וא ןסחמה ,רגואה לש ותלוביק תא עובקל ןתינ .show env. ידי לע ונתלטמל שרדנה תא

.

.הקיחמל יוצרה טקייבואה תריחבו delete object דקפ לע הציחל-הדובעה תביבסמ םיטקייבוא תקיחמ

וא עוסמל יוצרה ןוויכב הנופ ןסחמה לשמלהזל הז המיאתמ היצטניירואב םימקוממ םיטנמלאה לכש אדוול בושח הליכמ ותדובע תפטעמש ךכ טובורה תא ונמקימ יכ אדוול שי ,ןכ ומכ. הנוכמה לא הנופ CNCה תנחתב טובורה . show env ידי לע ונתלטמל שורדה תא

2

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה הלטמה : תונחת שולשו עוסמ תללוכה רוציי תפציר

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

הלטמה

: תונחת שולשו עוסמ תללוכה רוציי תפציר תיינב םלגה ירמוח וחקליי ונממ -ןסחמ CNC תונחת תוכיא תקידב תנחת .דועו תוכיא תקידב תכרעמ ןחלוש, טובור-ךרוצל םאתהב םיצוחנה םירזיבאה תא רידגהל שי הנחת לכב : תוחוקל ינש רובע הנמזה רצייל הניה הלטמה רבד לש ופוסבשכ םימי 7 דועב בצועמ סקפסרפ 2 ןועמש םימי 8 דועב םיבצועמ םילילג 3

םימי 7 דועב בצועמ סקפסרפ 2 ןועמש םימי 8 דועב םיבצועמ םילילג 3
םימי 7 דועב בצועמ סקפסרפ 2 ןועמש םימי 8 דועב םיבצועמ םילילג 3

.5

.6

.7

.8

3

םימי 6 דועב םיבצועמ סקפסרפ 5 םימי 6 דועב םיבצועמ םילילג 4

דיוד

.רוצייה ךילהתב םימוגפה זוחאב תובשחתה ךות ,גוס לכמ שורדה םלגה רמוח תומכ תא עובקל שי םאתהב :הלטמה עוציב ß

!!!הלטמה עוציב לש בלש לכ ירחא הרימש עצבל דיפקהל דואמ בושח !ךירדתב רדגומש יפכ תולועפה רדס לע דיפקהל דואמ בושח

ß

- VirtualCIM Setupל הסינכ

הציחלו ,שדח טקיורפ רוצית project - new לע הציחל .

טקיורפ רוצית project - new לע הציחל . desktop - ה לע אצמנש OpenCIM תחיתפ ןוקיא

desktop -ה לע אצמנש OpenCIM תחיתפ

. desktop - ה לע אצמנש OpenCIM תחיתפ ןוקיא ) CIM Setup לע : הלטמל םאתהב

ןוקיא) CIM Setup לע

:הלטמל םאתהב רוצייה תפצרל םיטקייבוא ףיסונ ןועשה ןוויכ דגנ טטרשל שי .Zoom In תריחבו ,new object Æ generalÆconveyor ידי לעעוסמ תפסוה.1 .םידדוקמ םיטלפב עוסמה לע םיענ םיקלחה.הז ןוויכב ענ עוסמהש ןוויכמ,

.רוציה תפציר תא חתפת (

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה לכ תא טטרשנ , טוטרשה ןוויכ יוניש תובישח תשחמה

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

לכ תא טטרשנ, טוטרשה ןוויכ יוניש תובישח תשחמה םשל) -אבה רויצה יפ לע עוסמ טטרשנ עוסמה בוציע ןולחב (טוטרשה ןוויכ תפלחה םישרוד רשא,ל"נה םילוקיעה

הלחתה תדוקנ
הלחתה תדוקנ

עוסמה טוטרש

לע רבכעה תרזעב העבצהו חתפמה תריחב, רבכעב ינמי קילק ידי לע טוטרשה לש הלחתה תדוקנ רוחבל שי . תחא תצבשמ ןוסכלא לש OFFSET ןובשחב תחקל שישכ. היוצרה הדוקנה

.ןולחה לש ןותחתה ינמיה רוזאב הדוקנב

רחבנ

 
  offset ה

offset ה

:םיאבה םיבלשה תא עצבל שי רויצבש עוסמה תריצי םשלםיירשפא םילולסמ טירפת חתפנ ינמי קילק ידי לע טירפתב לוקיע תריחב .1 וקה ףוס תא תשרב ןמסנ רבכעה ידי לעו טירפתב רשי וקב רחבנ .2 . עטקמ רחא עטקמ עוסמה תא תונבל אוה ןויערה .3 ןועשה ןוויכ םעהעונתה ןוויכ לע רומשל ןיידעו, (םודאב ןמוסמ עטק) רויצב ומכ לופכה לוקיעה תא רוציל ידכב .4 לוקיעה ןוויכ תא רוחבל זא קרו , ןוויכה תפלחה דקפ תריחב ידי לע טוטרשה ןוויכ תא הליחת תונשל שי, .יוצרה לכש הדבועה תאו, עטקמ לכב לולסמה יכרוא תא ןובשחב תחקל שי ךכ םשל, לולסמה תא רוגסל בושח .5 .תוצבשמ 3x3 "ספות" לוקיע ידי לע ןיוצי רושיאה .ינמי דקפ לע הציחלב חתפנש טירפתב OK ןומיס ידי לע ותוא רשאל שי טוטרשה םויסב .6 (םלעתת תכרעמה הנממ עוסמה תריגסב הלק הייטס ןכתית) .עוסמה ךרואל תרבועש תרשרש ידי לע חתפנש טירפתב undo דקפ ידי לע, םימדוקה םיבלשה תא רושיאה בלשל דע, בלש לכב לטבל ןתינ .7 .רבכעב ינמי ןצחל

תריחבו ינמי קילק ידי לעעוסמה לע תונחת רידגנ

.תולועפה רדס יפל ירודיס רפסמ ןתינ .עוסמל ביבסמ יוצרה

S
S

םוקמה לע רבכעה םע ןומיס ידי לע ןמוקימו

4

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה ןועשה ןוויכ דגנ ענ עוסמה , ונייצש יפכ –

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

ןועשה ןוויכ דגנ ענ עוסמה, ונייצש יפכןהיניב בותינה רדס יפ לע הלטמב ונרדגהש תונחתה תשולש תא רחבנ .תוכיאה תקידב תא 3 הנחתבו CNC ה תנוכמ תא 2 הנחתב, ןסחמה תא םקמנ 1 הנחתב ןכלו

, ןסחמה תא םקמנ 1 הנחתב ןכלו וילע תונחתה תרדגה םע עוסמה לש

וילע תונחתה תרדגה םע עוסמה לש הרימש עצבל שי

.רבכעה םע העבצה ידי לע, רוצייה תפציר לע עוסמה םוקימ תא רוחבל שי התע :הנחת לכל םירזיבא תפסוה .המודכו רקב ,בשחמ, ןחלוש, םינשייח,הנוכמ, טובור - הלטמלו ךרוצל םאתהב םיטנמלא ףיסוהל שי הנחת לכב שי ,רוצייל רישי ןפואב שרדנל ףסונב, הנחת לכב .םינוש םירזיבא ונרדגהש הלטמה יפ לע הנחת לכב ףיסונ םיטנמלאה ןיב רשקל ונל םירשפאמ רשא device drivers , הנחת לכל רקבכ בשחמ, עוסמה ינפל רגוא ףיסוהל . ןוימדה לע הלועה לכו יפ לע םוקימ אדוול שי ןכלו וגוס יפ לע םיפיסומ ותוא טקייבוא לכל ףיצר יטמוטוא רופסמ תרפסממ תכרעמה .האלה ןכו 3 הנחתב 3 טובורו 2 הנחתב םקמנ 2 טובור תא רמולכהדובעה רדסב ונרדגהש תונחתה

. (grid -ה) בוציעה ךסממ תאצלו

ןוסחאה תנחת :1 הנחת .ךילהתב ולבקתהש םימוגפהו םירומגה םירצומה ורזחוי הילאו םלגה ירמוח וחקליי וז הנחתמ קיפסמ ויאת רפסמ רשא (6x6) תומוקמ 36 לעב יזטרק ןסחמ- ASRS 36 ןסחמב רחבנןסחמ הנחתב םקמנ .הרזחו עוסמה לא ןסחמהמ םיקלחה תא ריבעמ רשא יזטרק ידועי טובור הז ןסחמל.הלטמב שורדל .הנחתב תשרדנה הלטמה תא עצבל ןתינש ךכ בצוי יכ אדוונו 1 הנחתיוצרה םוקימב ןסחמה תא םקמנ ?וז הנחתב רפאב ךירצ םאה

םוסרכה תנחת-2 הנחת םע .CNCה תנחת לא טובורה ידי לע םירבעומו הנחתב םירצענ, עוסמ ידי לע םלגה ירמוח םיעיגמ וז הנחת לא דומצב ומקומיש םירגואב שומיש השעי ךרוצ םייקו הדימב . עוסמה לא םירצומה ורזחוי םוסרכה תלועפ םויס .(טובורה לש הדובעה תפטעמ ךותב) עוסמל . רפאב , תונחלוש, טובור, CNCMILL תנוכמ הנחתב םקמנ רחבנ, הדבעמב הדובעה תביבס תא ןתינש המכ דע תומדל ידכבםיאתמה טובורב רוחבל שי םיטובורה יאצממ .CNCה תונחתב הדבעמב ומכ , ER 9 טובורב וז הנחתב םאתהב .(הדבעמל המודב) רתוי בחרנ הדובע חווט רשפאל ידכב, רטמ 1 לש slide base טובורל עובקל שי . ויתולובגמ גורחי אלש ידכב, טובורה חנומ וילע ןחלושה בחור תא הנשנ .ךירדתה לש ינשה וקלחב םהב קוסענ ןכלו, Cim Managerה לודומב רידגנ הנוכמב ךילהתה ינייפאמ תא

הטירחה תנחת- 3 הנחת םע .CNCה תנחת לא טובורה ידי לע םירבעומו הנחתב םירצענ, עוסמ ידי לע םלגה ירמוח םיעיגמ וז הנחת לא דומצב ומקומיש םירגואב שומיש השעי ךרוצ םייקו הדימב . עוסמה לא םירצומה ורזחוי הטירחה תלועפ םויס .(טובורה לש הדובעה תפטעמ ךותב) עוסמל . רפאב , תונחלוש, טובור, CNCTURN תנוכמ הנחתב םקמנ

5

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה רחבנ , הדבעמב הדובעה תביבס תא ןתינש המכ דע

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

רחבנ, הדבעמב הדובעה תביבס תא ןתינש המכ דע תומדל ידכבםיאתמה טובורב רוחבל שי םיטובורה יאצממ .CNCה תונחתב הדבעמב ומכ , ER 9 טובורב וז הנחתב םאתהב .(הדבעמל המודב) רתוי בחרנ הדובע חווט רשפאל ידכב, רטמ 1 לש slide base טובורל עובקל שי . ויתולובגמ גורחי אלש ידכב, טובורה חנומ וילע ןחלושה בחור תא הנשנ .ךירדתה לש ינשה וקלחב םהב קוסענ ןכלו, Cim Managerה לודומב רידגנ הנוכמב ךילהתה ינייפאמ תא

תוכיאה תקידב :4הנחת Vision גוסמ הייאר תכרעמ ידי לע השעתש תוכיא תקידבל םירומגה םירצומה עוסמה ידי לע ועיגי הנחתה לא .(המודכו רזיילה וא רבילקה ידי לע עצבל םג ןתינ) .Viewflex ה תכרעמ םצעב– camera םוגפ קלחה םא קודבת הייארה תכרעמ .טובור ידי לע הייארה תכרעמ לומ ןחלושה לא עוסמה ןמ ורבעי םיקלחה דצלו ,(buffer) עוסמל דומצב םקומיש רגואב שומיש השעי, ןאכ םג. עוסמל קלחה תא ריזחי טובורהו, אל וא .הדבעמב םייקל המודב , (ESC) Slide Base אלל ER 14 טובור וניה וז הנחתב רחבנש טובורה. טובורה

עוסמה רקב CIM MANAGER בשחמל דומצב ףיסונ ( PLC CABINET)עוסמה רקב רידגהל שי תואיצמל רשקל ידכב . היצלומיסה תמרב הלטמה עוציבל םייחרכהה םיבלשה תא ונעציב הכ דע . המודכו device drivers , יזכרמ בשחמ, הנחת לכב םיבשחמ :ןוגכ םיפסונ םיטנמלא .תונחתל םתוא ףיסונ המגדה םשל ךא, online הלטמה עוציב תעב קר םיבושח ל"נה םנמוא

הז בשחמ ךרד. general Æ workstation ידי לע בשחמ ףיסונ הנחת לכב -בשחמ תודמע תפסוה ( ןחלוש לע םקמל שי בשחמה תא) .תמא ןמזב הנחתה לעפות םצעב

-ה ןיב םירסמ תוריבעמו תומגרתמ רשא קשממ תונכות -device drivers ה

device םנשי. הנחתב םירקבהו תונוכמה רחבמ ןיבו CIM Manager

OBJECT ידי לע תונושה תונחתל םפיסוהל ןתינו םיגוס רפסממ drivers

.ונלש הנחתל םיאתמה קשממב רחבנ . device drivers תריחבו NEW תפסוה ידי לע תאז השענהנחתב טובורל בשחמה ןיב רשקל ידכב לשמל תנוכמ רובע. ACL תפשב טובורה תונכת רשפאמ רשא- ACL DEVICE

PLC ב ךרוצ שי עוסמה תלועפ רובע .CNC DEVICE ב ךרוצ שי CNC ה

.האלה ןכו DRIVER DEVICE

המקמנו general Æ management ידי לע ףיסונ. תזכרמה הנחתה לודימ םצעב -יזכרמ בשחמ תפסוה . רוצייה את תבחרב ךשמהל יטירק בלש אוה הז בלש .םינושה םיביכרמה ןיב רשקל םירשפאמ רשא-device drivers תפסוה .בלשה רושיאל הדבעמה יכירדממ דחאל אורקלו םירוביחל בל םישל שי ןכלו הדבעמה

6

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה רחבנ הייארה תנחתבו CNC device ףיסונ CNC ה תנחתב ACL

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

רחבנ הייארה תנחתבו CNC device ףיסונ CNC ה תנחתב ACL device טובור שי הב הנחת לכב ףיסונ רמולכ CIM יזכרמה בשחמה דיל ותוא םישנ) PLC DEVICE DRIVER רידגנ עוסמ רובע ,(ViewFlex וא) vfvd1 (MANAGER) ACL device לכ לש properties ב ןכדעל ךירצ online וליעפהלו תואיצמה תא ץלמסמ רשא רוציי את עוציב רובע) (וז הדבעמב ךרוצ ךכב ןיא ךא, ולש COMה תואיצי תא drivers

Show env הדוקפב רוחבל ןתינ טובורה לש הדובעה תפטעמב םיאצמנ םיטקייבואה לכ םא קודבל תנמ לע .טובורה לע Double Click ידי לע ףסונב .םהילא םירושקה device drivers-ו םיטקייבואה לכ ןיב רבחנ ,וז היצקנופ ידי לע -Connectivity לע וילא םרבחל ןתינש םיטקייבואה לכלו, ותדובע בחרמב םיאצמנ רשא םיטקייבואה לכל טובור ןיב רשקל ןתינ םירשקה תא גיצמה ןולח חתפי Connectivity תריחבו double click לע הציחלב .RS232 לבכ ידי המישרל המישרמ ריבעהל ןתינטקייבואה רובע םייביטקאה םירשקה םהמו םיוסמ טקייבוא רובע םיירשפאה הז םירשוקמ רשא הנחת לכב םינושה םיטנמלאה ןיב רבחנ םצעב .םירשק ריסהל/ףיסוהל ךכ ידי לעו, הנוכמל ןכו ולש הנחתב (ולש ACL DEVICE DRIVER) בשחמלו עוסמל , רגואל טובורה תא לשמל.הזל show תריחב ידי לע םירשקה תא גיצהל ןתינ .הל םירושקה םיטנמלאה תא רבחל שי הנחת לכל.ךרוצ שי םא םירשקה םודא עבצבו קורי עבצב (הרמוח) device driversל טנמלא ןיב םירשקה וגצוי – connection .(הנכות) םירחאל טקייבוא ןיב םייזיפה

םורגל ידכ הז םע הז הברקב הנחת התואל םיכיישה םינוש םיטנמלאה תא םקמל בושח דואמ תא תוהזל תולקב תנמ לע CONNECTIVITY בלשב רשק היהי םנמלא וזיאל "תעדל" הנכותל .םירגואו המלצמ תברקב טובור םישל :אמגוד .םייטנבלרה םיטנמלאה

(רויאב תיארנ הנניא הטרחמה תנחתש בל ומיש) : האבה הנומתה ומכ ךרעב האריש רוציי ךרעמ לבקנ

ומכ ךרעב האריש רוציי ךרעמ לבקנ 7 ( ר " ע ) ןועמש ימס הסדנהל

7

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה םיצבק תריצי : תודוקפה לכ תא create טירפתב ץירהל

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

םיצבק תריצי : תודוקפה לכ תא create טירפתב ץירהל שי ,הרדגהה םויסב

םירצונש םיצבקה םיאצמנ וז היירפסב .ץבוקה םש יפ לע, C - ב היירפס תיטמוטוא רצוי - Open cim group

cim ה-CIM ה את תלעפהל םישורדה icons ה לכו תמא בצמב םיטובורהו תונוכמה תא םיליעפמו תיטמוטוא

.תונושה תונחתל loader יצבק, graphic display , manager

SETUP.CIM. ה ץבוק תריצי תא רשאל שי -Setup file

.םירישכמה תלעפהל ACL תוינכות יצבוק רצוי -Loader manager

.םילכה לגרסב וללה םירותפכב שומיש י"ע םג תודוקפה תא עצבל ןתינ

י " ע םג תודוקפה תא עצבל ןתינ . יפרגה לודומה תא רוגסל שי הליחת

.יפרגה לודומה תא רוגסל שי הליחת ךא,החתפנש הירפסב CIM MANAGERה לודומל רובענ התע

startÆprogramÆopen cim ץבוקה םש Æcim manager : ךרד הסינכ

CIM MANAGERה לודומ

ןתינ הז לודומב . רוציי תינכות יפ לע רצייל ידכב, תמא בצמב וא היצלומיס בצמב, רוצייה ךרעמ לועפת רשפאמ

.רצומ לכ רובע םיכילהת תרדגה ידי לע רידגנ התוא-רוצייה תינכות תא ךירעהל

:םיבלש רפסמ עצבל שי םיוסמ רצומ רובע רוציי ךילהת רידגהל תנמ לע

.הנחת לכב ןהלש רוצייה ינייפאמו תונוכמה תרדגה

.1

רוצייה תעב רצוויהל םילולע רשא םימוגפו יפוס רצומ, םלג ירמוח תרדגה .2

ותנחתל דעו ןסחמהמ לחה,תונחתה לכב םלגה רמוח רבועש ךילהתה תא רידגהל שי, יפוס רצומ לכ רובע

.תיפוסה

. םגוס יפ לע ןוסחא יאת גוויסןוסחאה ךרעמ תרדגה .3

.MRPו רוציי תינכות תריצי -תוחוקלמ תונמזה דועית

.4

.םיוסמ םוי רובע רוצייל הדוקפה תצרה

.5

.םאתהב םירטמרפ ןיזנו ןלהלש םיבלשה לכ לע רובענ הלטמה עוציב תעב

8

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה ישארה ךסמה 'א קלח 'ב קלח 'ג קלח :( דחא

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

ישארה ךסמה

'א קלח 'ב קלח 'ג קלח
'א קלח
'ב קלח
'ג קלח

:(דחא ןולחכ תיטמוטוא גצוי רשא הקיפרג ךסמ וניה ןותחתה קלחה לכ) םיקלח השולשל קלוחמ ךסמה םיצירמ התוא רוצייה תינכות הבותכ וב-'א קלח רוצייה ךרעמב שחרתמה תא הצרה ןמזב ראתמ רשא -'ב קלח

: םיצצוחה יפ לע םיאשונל הקולחב ךרעמב םישחרתמה םייונישה תא גיצמ הצירה ךלהמב -'ג קלח ףאו םינוש םיטבמ רפסמב גיצהל ןתינ .תילאוזיו הרוצב ,שחרתמה תאו רוצייה תפציר תא גיצמ- Graphic display .ופוס דעו רוצייה תליחתמ םיוסמ םלג ירמוח רחא בוקעל .רוצייה תינכות תצרה יבלש תגצה -View program תצרה ןמזב םיטנמלאהמ דחא לכב םייונישה תא םיגיצמ ,המודכו View storage, View Order, View Pallet .תינכותה הלטמה עוציבל םישורד רשא םיבלשה תא גיצנ, היצלומיס קר אלא ,תמא בצמב גיצנ אל הלטמה תאש ןוויכמ .תמא ןמזב העוציבל םישורד רשא םיבלש אלו היצלומיסב

9

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה 1 בלש הנחת לכב ןהלש רוצייה ינייפאמו תונוכמה

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

1 בלש

הנחת לכב ןהלש רוצייה ינייפאמו תונוכמה תרדגה

םירטמרפה תרדגה םשל, machine definition ל םיטירפתה לגרסב Utility Program ךרד סנכנ ישארה ךסמהמ .רוצייב תונוכמה לש .הייארה תנוכמו הטירחה תנוכמ, Cim setup-ה לודומב ונרדגהש יפכ תונוכמה תועיפומ וב ךסמ חתפי

Action
Action

ךשמ (תונוכמה יתש רובע םימוגפ 20% -אמגודב ומכ) םימוגפ זוחא,ךילהת םש : רידגהל שי הנוכמ לכ רובע םוסרכה הנוכמ רובע לשמל). תעצבתמה הלועפה תא תויצפוא ךותמ רוחבל שי action -בו תעצבתמה הלועפ/דוביעה (.QC הייארה רובעו TURNING הטירח , MILLING

(םיטקסיד המכ םע Icon) Save All לע הציחל ידי לע םייוניש רומשל שי

.MILL – ל המודב ותוא ורצ ,TURNING לש ךילהת עיפומ אל הלעמ ןולחב – !!!בל ומיש

10

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה 2 בלש םירצומ תרדגה : םיצצוח השולש םע ךסמ חתפי ,

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

2 בלש

םירצומ תרדגה

:םיצצוח השולש םע ךסמ חתפי, Utility Program Æ part definition ךרד סנכנ :םיקלחה יגוסל םיאבה םיעבצה תא רידגנ ץצוח לכ תיתחתב טקפסרפ -םודא לילג -לוחכ בצועמ טקפסרפ -קורי בצועמ לילג -בוהצ םוגפ טקפסרפ -לוגס םוגפ לילג -םוח

Supplied parts

םלגה ירמוח תא רידגנ וב

Supplied parts םלגה ירמוח תא רידגנ וב . םלג ירמוח קפסמ ןימזהל שי םרוציי

. םלג ירמוח קפסמ ןימזהל שי םרוציי םשל . בצועמ לילגו בצועמ סקפסרפ וניה רצייל הצרנש יפוס רצומה : םלג ירמוח רידגנ ןכל .םלגה ירמוח תא סינכנ הבו השדח הרוש ףיסונ fileÆnew part תריחב ידי לע

.הקפסא ןמזו רמוחה תולע, קפסה םש תא ףיסונ. יטמוטוא ןפואב part id רפסמ לבקי סקפסרפ

.1

.ל"נכ - לילג

.2

.שגמ רפסמ רמולכ - Template רידגהל שי םלג רמוח לכ רובע

תא םירשפאמו ,םיקלח לש םינוש םיגוסב זוחאל םילוכי רשא קיטסלפ ישגמ -Template

רשא רחא Template רפסמ רידגנ קלח גוס לכ רובע .עוסמה יבג לע רוצייה אתב םעוניש

.עונל םיקלחה ולכוי וילע קר

. הצקה תדיחי תרזעב וב זוחאל טובורל רשפאמ אוהש ךכ יונב Template-ה ארוק ידי לע , ןסחמהמ סנכנ וא אצויש רמוחה תא תוהזלו שגמה דצב דוקרב ףיסוהל ןתינ .דוקרב

11

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה Template01 - סקפסרפ םלג רמוח רובע Template02 - לילג םלג

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

Template01 -סקפסרפ םלג רמוח רובע Template02 -לילג םלג רמוח רובע (םיטקסיד המכ םע Icon) Save All לע הציחל ידי לע םייוניש רומשל שי

תינכות תריציל םיבושח רשא םירטמרפ ףיסוהל ןתינ

.המודכו ילמינימ הנמזה לדוג, ןוחטיב יאלמ ןוגכ MRP

Phantom parts .ונלש הרקמב הייארה תנחתתוכיאה תקידב תנחתב הקידבב ולשכנש םימוגפה םירצומה תא רידגנ הז ץצוחב

םירצומה תא רידגנ הז ץצוחב הז ץצוחל רובעל שי , הליחת ( םדוקה

הז ץצוחל רובעל שי, הליחת (םדוקה ץצוחב וניארש יפכ) רמגומ רצומ רובע ONFAIL ה בלש תרדגה םרטב, השעמל .ךילהת לכב םימוגפה תא רידגהלו : template ול רידגנו םוגפ רוצינ קלח גוס לכ רובע REJECTED _PERSPEX 03 REJECTED_GALIL 04

Products part ותאיצימ םלגה רמוח רבועש םיכילהתה תאו ונלש הדובעה אתב רציינ םתוא םייפוסה םירצומה תא רידגנ הז ץצוחב .ךילהתה םויסל דעו ןסחמה תנחתמ . רדגומ רדס יפ לע תונוכמ טס ךרואל םירבוע רשא, םלג ירמוח רפסמ ידי לע רצוימ תויהל לוכי יפוס רצומ

TURNING
TURNING

12

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה . file Æ new part ידי לע שדח רצומ ףיסונ ןאכ םג

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

. fileÆnew part ידי לע שדח רצומ ףיסונ ןאכ םג . יטמוטוא ןפואב Part Id לבקי -בצועמ סקפסרפ.1 רחבנםלגה רמוח רבועש ןושארה ךילהתה תאו , Subpart תדומעב םלגה רמוח תא סינכהל שי הנושארה הרושב .תוחתפנש תויצפואה ךותמ בלש דוע הווהמ םצעב רשארצומה רובע הרוש דוע חתפית insert after תריחבו ינמי שקמ לע הציחל ידי לע .אבה בלשל רבועש הז אוה םדוקה בלשהמ אצויש קלחהש ןוויכמ, םלג רמוח דוע סינכהל ךרוצ ןיא וז הרושב .ךילהתב ךילהתה םש לש הריחב ידי לע תאז רחבנ .תוכיא תקידבאבה בלשה תא Process תדומעב תויצפואה ךותמ רחבנ . (checking) הנוכמב 1 בלשב ונרדגה ותוא רחבנ processה תדומעב ךכ םשל .םימוגפה םיקלחה בותינב ךרוצ שי, תוכיאה תקידב בלש תרדגה רחאל םירצומ תרדגה ץצוחב רידגנש יפכ rejected_perspex רצומה תא ןייצנ subpart ה תדומעבו,ONFAILב תויצפואהמ .(ךשמהב האר) םימוגפ .(ונלש ןסחמה) ASRS1– ולש בותינה תא parametersה תדומעב ףיסונ, םוגפה קלחה הנפוי ןאל ןייצל ידכב .DESIGNED_PERSPEX:Template03 -ןסחמב ןסחואי וב שגמ רצומל ףיסוהל שי DESIGNED_GALIL: Template שגמה רפסמשכ . בותינה תניחבמ, ההז ךילהת רידגהל שי ורובע -בצועמ לילג .2

.04

הלועפכ ןסחמל הסנכהה וא, הנושארה הלועפכ ןסחמהמ האצוהה תלועפ תא רידגהל ןיא יכ ,ןייצל בושח .תכרעמב לדחמ תרירבכ תורדגומ תולועפהש ןוויכמ, הנורחאה

3 בלש

םגוס יפ לע ןוסחא יאת גוויסןוסחאה ךרעמ תרדגה

ןסחמה .רוצייה תפציר לש 1 הנחתב ונינבש ןסחמה עיפומ וב ןולח חתפי Utility Program Æ storage manager 36 תא הארנ רמולכןסחמה ךרעמ ךות לא " הסינכ" רשפאמש EDITה דקפ לע ץחלנ, ואלמל ידכב,הז בלשב קיר .תודומע 6ו תורוש 6ב םיאתה תא ,ןבומכ .קיר וריאשהל וא, םימוגפ, רמגומ רצומ,והשלכ גוסמ םלג רמוחוב םקמל הצרנ םא טילחהל שי את לכב .המודכו שי םא ןוחטיב יאלמ יפ לע, םימוגפה זוחא יפ לע ,(הלטמב) ונלביקש הנמזהה יפ לע לבקנ הטלחהה ותוא קלחה גוס תא רחבנ וב ךסמ חתפי .double click ץוחלל,רידגהל הצרנ ותוא את לכ לע דומעל שי -את לכ תרדגה .ול םיאתמה templateה תאו הצרנ -ב רחבנ ,חתפנש טירפתב תויצפואהמ ו לילגב רחבנ-לילג םלג רמוחל את עובקל הצרנ םא לשמל . םלג רמוח םקוממ הז שגמ לע תעכ . 2 גוסמ ןושאר שגמ רמולכ-template#020001 ומכ הלועפה תא עצבנ-רוצייה תליחתב קיר היהי אוה ךא שגמ רידגנ רמולכ-רמגומ רצומל םוקמ רידגהל וננוצרב םא רובע שגמה ונל רתווי ךכב ,אתה תא delete דקפב ןמסנו, (םיאתמה שגמה רפסמ םע םעפה קר),םלג רמוח רובע .קיר אוהשכ רמגומ רצומ .שגמה ללוכותלוכת לכמ אתה תא ןקורי clear ה דקפ

13

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה .Copy & Paste ידי לע םימוד םיקלחל םיאת רוציל ןתינ

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

.Copy & Paste ידי לע םימוד םיקלחל םיאת רוציל ןתינ :הרעה

.5 דע 1 תודומעב ןסחמה ךרעמ ןלהל

. םינוש םימתירוגלא יפ לע וא, ןסחמב םיאתה תא הצרנש רודיס לכב רדסל ןתינ

(?ךירצ םלג ירמוחל םיאת המכ) . הרדגוהש השירדה יפל ןסחמה תא ורדס המישמ עוציב ךרוצל

:ןסחמ רודיסל אמגוד

ֹDESIGNED_GALIL

ֹDESIGNED_GALIL

ֹDESIGNED_GALIL

ֹDESIGNED_GALIL

ֹDESIGNED_GALIL

TEMPLATE

TEMPLATE

TEMPLATE

TEMPLATE

TEMPLATE

#40001

#40002

#40003

#40004

#40005

DESIGNED_PERS

DESIGNED_PERSPEX TEMPLATE

DESIGNED_PERSPEX TEMPLATE

DESIGNED_PERSPEX TEMPLATE

DESIGNED_PERSPEX TEMPLATE

PEX

TEMPLATE

#30002

#30003

#30004

#30005

#30001

GALIL

GALIL

GALIL

GALIL

GALIL

TEMPLATE

TEMPLATE

TEMPLATE

TEMPLATE

TEMPLATE

#20001

#20002

#20003

#20004

#20005

PERSPEX

PERSPEX TEMPLATE #010002

PERSPEX TEMPLATE #010003

PERSPEX TEMPLATE #010004

PERSPEX TEMPLATE #010005

TEMPLATE

#010001

       

לש TEMPLATE ב רחבנ ךכ םשל קיר TEMPLATE םע ויהי בצועמ לילגו בצועמ סקפסרפ ומקומי םהב תורושה

רדעמ לש ןוקיא שי) DELETE רותפכב רחבנ תעכ .אלמ TEMPLATE עיפויו םאתהב בצועמ סקפסרפ וא בצועמ לילג

.ןקורתיי TEMLATE הו (וילע

.ותוא רוגסנו ןסחמה תא רומשנ

ךסמב .ונרדגהש ןסחמה םע ליחתנרוציי תלחתה לכבש ידכבתכרעמה לש לדחמ תרירבכ הז ךרעמ עבקל הצרנ

.create default storage-םיאתמה דקפה ידי לע לדחמ תרירבכ ךרעמה תא רידגנ CIM storage manager ה

.ןולחה תא רוגסל ןתינ תעכ

4 בלש MRPו רוציי תינכות תריצי-תוחוקלמ תונמזה דועית

:םיצצוח השולש הז ךסמב .רוצייה תינכות תרדגה ךסמל סנכנ Utility Program Æ MRP ידי לע

14

Customer order .1

.2

Purchase order .3

.Purchase Order -ל סחייתנ אל וז הדבעמב

Manufacturing order

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה customer order ץצוח . הנמזהו חוקל תרדגה ךסמ םש תא

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

customer order ץצוח . הנמזהו חוקל תרדגה ךסמ םש תא סינכנו customer new ל סנכנ טירפתה תרושב -( םייק אל אוה םא) שדח חוקל רידגהל שי הליחת . חוקלה

ידי לעהשדח הנמזה תרוש חותפל שי הז בלשב

.(ןבלה ףדהדקפ ידי לע וא) fileÆnew order

ףדה – דקפ ידי לע וא ) file Æ new order . הלטמב ונייצש יפכ ,

.הלטמב ונייצש יפכ , תונמזהה תא רידגהל שי

(רתויב בושח-1– הנושאר תופידע). םימי 6 דוע הקפסאה דעומשכ בצועמ סקפסרפ 5 ןימזמדיוד חוקל

.1

(2– היינש תופידע). םימי 6 דוע הקפסאה דעומשכ בצועמ לילג 4 ןימזמו (הנושאר תופידע). םימי 7 דוע הקפסאה דעומשכ בצועמ סקפסרפ 2 ןימזמןועמש חוקל

.2

(2– היינש תופידע). םימי 8 דוע הקפסאה דעומשכ בצועמ לילג 3 ןימזמו עובקל ידכב תויופידעב שמתשמ cim manager ה.רתויב הבושחה, רומאכ 1שכ, 9 ל 1 ןיב תופידעב רוחבל ןתינ .תונמזהה תא רומשל הז בלשב ץלמומ . רוציי ףצר תודוקפ תכרעמה רוצית הז דקפ ידי לע. MRP ה דקפ לע ץוחללו רצייל הצרנ התוא,הנמזה תרוש לכ לע ןמסל שי . ךרוצל םאתהב שכר תודוקפו.תויופידעו שורד הקפסא דעומ ילוקיש יפ לע רוצייל

Manufacturing order וא ,תימצע הדלקה ידי לע רוציי תינכות ןיכהל ןתינ .הקפסאה דעומל דע רוצייה םויס רשפאתש רוציי תינכות רוציל שי (הדלקה ידי לע תינכותה תא תונשל ןתינ זא םג).ןכל םדוק רבסוהש יפכ יטמוטוא ןפואב תאז עצבל ןתינש רצייל ךרוצ שי םיוסמ םויבש ןכתיי. םיוסמ םויב אתה די לע רצייל שי ותוא קלחה תומכו גוס תא הרידגמ רוצייה תינכות (אמגודב האר). דחא רצומ גוסמ רתוי . הכלהכ םירדגומ תונוכמהו םיכילהתה לכש אדוול שי הנמזה עצבל יהי ןתינש ידכב

15

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה תומכ , תופידע גוס לכמ תויומכ תלבט הליכמו , (order

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

תונוכמ תסדנהל הקלחמה תומכ , תופידע גוס לכמ תויומכ תלבט הליכמו , (order

תומכ, תופידע גוס לכמ תויומכ תלבט הליכמו, (order date)דחא םויל רוצייה תודוקפ תא תגציימ הרוש לכ

םימיה רפסמכ גצומש-הקפסא דעומו, רוצייה תליחת םע ןסחמהמ איצוהל הצרנ םתוא םיקלחה רפסמ-תיתלחתה

.הנמזהה חולישל דע ורתונ דועש

.םדוק רתוי ההובגה תופידעה תלעב הנמזהה תא רציית תכרעמה , םימי 7 דועל הדעונ איהו 2 תופידע הל שי

.MO-ה דקפ לע ץוחללו–(order date) םיוסמ םוי ןמסל שי רוצייה תפצרל רוצייה תודוקפ תא דירוהל ידכב

.הדרוהה עוציב םויס לע רושיא לבקנ

תרחא הנמזה תאז תמועל םימי 8 דועל הדעונ איהו 1 תופידע שי הנמזהל םא–priority ה יוטיב ידיל אובי ןאכ

Purchase order

.וז היצקילפאב ןודנ אל חוקל תנמזה יפ לע שכר תנמזה תריצי תרשפאמ הנכותה

5 בלש

םיוסמ םוי רובע רוצייל הדוקפה תצרה

ךרד- simulation mode ב םידבוע ונא יכ הליחת אדוונ, (12 דומע האר) ישארה ךסמב

קר תדבועש הנחתב) הרמוחב ךרוצ ןיאו device driversב ךרוצ ןיא הז בצמבFile > Modes.

16

.(תונימז ויהי אל תויצפואה Off Line

. 70 לש תוריהמב רוחבל יוצרהציר תוריהמ עובקל ןתינ . ךסמה תיתחתב גצומ םיאצמנ ונא וב בצמה

תיתחתב גצומ םיאצמנ ונא וב בצמה שי .(pause עצבל וא בלש לכב הקיספהל

שי.(pause עצבל וא בלש לכב הקיספהל ןתינ) .ודיצלש ץחה לעו

דקפה לע ץחלנ תינכותה תא ליעפהל ידכב

םיכילהתה לכשו ןסחמב רדגומ םוקמ ןהל שיו ורדגוה םהלש םישגמהו םיקלחה לכש, לחתואמ ןסחמהש אדוול

.הז בלשב האיגש תעדוה גצות, ולא םיאנת םימייקתמ אלו הדימב.םירדגומ

. תינכותה יטרפ ועיפוי ךסמה לע

. הצרש תינכותה עיפות ךסמה לש 'א קלחבישארה ךסמה לע רבסהב ונייצש יפכ

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

תונוכמ תסדנהל הקלחמה .( המודכו םירפאבב , ןסחמב , םיטובורב ) אתב ביכר

תונוכמ תסדנהל הקלחמה

.(המודכו םירפאבב,ןסחמב, םיטובורב) אתב ביכר לכבעצבתמה תא הצירה ךלהמב הארנ -'ב קלחב

תא הצירה ךלהמב הארנ -' ב קלחב . ךילהתה רוקחלו רוצייה יבלש רחא

.ךילהתה רוקחלו רוצייה יבלש רחא בוקעל ןתינ ךכ

: םיצצוחה יפ לע םיאשונל הקולחב, ךרעמב םישחרתמה םייונישה וגצוי הצירה ךלהמב -'ג קלח דקפ ונשי םיצצוחהמ דחא לכל.המודכו הנמזהה בצמ ,םיטלפה לע םייוניש ,ומצע ןסחמב םייוניש ,תילאוזיו הרוצב ךסמ רמולכ-ההז תוילנויצקנופ ילעב םיכסמ וחתפי ולא םידקפ ךרד, ךסמה לש ןוילעה וקלחב םידקפה תרושב ליבקמ .המודכו הצירה ןמזב ןסחמב םייונישה תא הארמש

ידי לעןולח דוע חותפל ןתינ .תונוש ZOOM תומרבו, םינוש םיטבמ רפסמב תוארל ןתינ תילאוזיוה הגצהה תא םעפה) הז ןולחל םייניב תונולח רוציל ןתינ ןפוא ותואב. הנימי ותכישמו ןולחה לש ילאמשה הצקב רבכעה םע הדימע .(ןזואמב חתפיש ןולח ותאיצי עגרמיפיצפס קלח רחא בקעמ עצבל ףאו טבמ קיחרהל, ברקל, תולכתסה תיווז תונשל ןתינ הז קלחב .ןסחמל ותרזחל דעו ןסחמהמ

:עוציבה ןפוא

ותרזחל דעו ןסחמהמ : עוציבה ןפוא אוהש עגרבו , קלחה תא רבכעה ידי לע

אוהש עגרבו, קלחה תא רבכעה ידי לע ןמסל שי, קלח רחא בקעמ - tracking – עצבמ רשא

דקפב רחבנ

.טקפאה אולמב שוחל ידכב עוסמל דואמ בורק טבמב תאז עצבל ץלמומ. וירחא בוקעת הגוצתה "ספתנ"

. העצוב הנמזהה יכ העדוה לבקתת רוצייה ףוס םע .רתונש םלגה רמוחו םימוגפה רפסמב, םירצומה םוקימב תופצל ידכב ןסחמה ךסמל סנכיהל ןתינ ידי לע .לדחמה תרירב יפ לע, ןסחמל reset עצבל שי הליחת ךא, רוציי תדוקפ לכ רובע עצבל ןתינ ךילהתה לכ תא

17

החלצהב

עצבל ןתינ ךילהתה לכ תא 17 החלצהב ( ר " ע ) ןועמש ימס הסדנהל

(ר"ע) ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה

ןועמש ימס הסדנהל תימדקאה הללכמה גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב

גייח | www.sce.ac.il | 77245 ,84 יקסניטוב'ז דודשא סופמק | 84100 לזב תניפ קילאיב עבש ראב סופמק

דקפה