You are on page 1of 16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ Στο διαδίκτυο: dimotikienosi-velouvoxas.blogspot.com

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ Στο διαδίκτυο: dimotikienosi-velouvoxas.blogspot.com

Στο διαδίκτυο: dimotikienosi-velouvoxas.blogspot.com

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ" - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

- ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ό λα αυτά τα χρόνια που

Ό λα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα

το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, ως Δήµαρχος, ως Πρόεδρος

της ΤΕΔΚ, αλλά και από τις θεσµικές θέσεις µου στα Νοµαρχιακά Συµβούλια, στην Περι - φέρεια Πελοποννήσου και στην ΚΕΔΚΕ (Κε - ντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Ελλά - δας), λειτούργησα µε βάση την αρχή ότι η Αυ - τοδιοίκηση πρέπει να διακρίνεται για τον αν - θρωποκεντρικό χαρακτήρα της, και αποστο - λή της είναι να υπηρετεί του δηµότες. Με αυτή την πυξίδα κινηθήκαµε και θα εξα- κολουθήσουµε να κινούµαστε δυναµικά και αποτελεσµατικά στο νέο Δήµο Βέλου – Βό- χας. Τα αποτελέσµατα της δράσης µας είναι ορατά στο Δήµο Βέλου. Την περίοδο 2003-2010 δηµιουργήθηκαν οι υποδοµές και οι υπηρεσίες που µας επιτρέ- πουν να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που προ - σφέρει ο "Καλλικράτης". Με το ίδιο πνεύµα θα δράσουµε και στο νέο Δήµο Βέλου - Βόχας, γιατί η κοινωνία µας έχει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά προβλήµα - τα, κοινές προσδοκίες, κοινούς στόχους. Πιστεύω ότι διαθέτω τη γνώση, την εµπει- ρία και τη θέληση που απαιτούνται για να

Μαζί

χτίζουμε το σήμερα σχεδιάζουμε το αύριο

το σήμερα σχεδιάζουμε το αύριο υλοποιηθεί γρήγορα η αναγκαία

υλοποιηθεί γρήγορα η αναγκαία σύνθεση,

στοιχείο απαραίτητο για να προκύψουν θετι - κά αποτελέσµατα, για να "στηθεί" γρήγορα και να σταθεί στα πόδια του ο νέος Δήµος. Ορθά η Πολιτεία δηµιούργησε το Δήµο Βέ - λου Βόχας, γιατί πληρούσε όλες τις προϋ - ποθέσεις και τα κριτήρια που βάζει ο νόµος 3852/2010, ο "Καλλικράτης".

Ο νέος Δήµος Βέλου - Βόχας έχει όλες τις

προϋποθέσεις να γίνει µια δυναµική ανοιχτή πόλη,

• ελκυστική ως τόπος πρώτης ή δεύτε - ρης κατοικίας,

• που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους δηµότες,

• που είναι σε θέση να σταθεί στο πλευ - ρό τους ενισχύοντας τις παραγωγι- κές και οικονοµικές τους δραστηριό- τητες,

• που είναι ικανή να διασφαλίζει αποτε - λεσµατικές κοινωνικές υπηρεσίες για όλους και ιδίως για όσους τις έχουν περισσότερο ανάγκη,

• που δηµιουργεί, εµπλουτίζει συνεχώς και συντηρεί τις υποδοµές για την εκ - παίδευση, τον πολιτισµό και τον αθλη - τισµό, µια πόλη ικανή να σχεδιάζει το µέλλον της, να αναλαµβάνει την ευθύνη της αναπτυξι - ακής πορείας της. Αυτή η πόλη χρειάζεται ισχυρή και αποτε - λεσµατική αυτοδιοίκηση, ικανή να αποδείξει ότι ο Δήµος µας µπορεί να αναπτυχθεί ως αυ - τόνοµη και ισχυρή αυτοδιοικητική Μονάδα. Ως ζωντανός και αυτοδύναµος αυτοδιοικη - τικός Οργανισµός. Σίγουρα όλοι θέλουµε τα παιδιά µας να ζή - σουν µε τις καλύτερες συνθήκες. Γι΄ αυτό οφείλουµε, όλοι, να λειτουργούµε µε υπευθυνότητα και διάθεση συνεργασίας.

Οι καιροί δεν περιµένουν. Οι εξελίξεις είναι ήδη ορατές. Το µέλλον µάς προκαλεί.

Ο "Καλλικράτης" µας δίνει τη δυνατότητα να

συµµετάσχουµε ενεργά και δηµιουργικά στη διαµόρφωση του σήµερα και του αύριο του τόπου µας. Γι’ αυτό καλούµε τον πολίτη να συµµετάσχει σε αυτό το µεγάλο έργο συνει - δητά και υπεύθυνα. Ας σταθούµε δίπλα στο θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µακριά και πέρα από άλλα κριτήρια, άλλες επιλογές και άλλες σκοπιµό - τητες. Οι κοινωνίες µε συνοχή και συνεργασία, µε ενεργό συµµετοχή των πολιτών, επιτυγχά - νουν πάντα τους στόχους τους.

Μαζί θα θέτουµε τους στόχους. Μαζί θα αγωνιζόµαστε. Και µαζί θα πετυχαίνουµε.

Κοινή η σκέψη. Κοινός ο σχεδιασµός. Κοι - νή η δράση, κοινοί και οι καρποί των προσπα- θειών. Το Παρόν ανήκει σε όλους. Το Μέλλον ανήκει στα παιδιά µας και στις γενιές που έρχονται. Δηµοτική Αρχή, Δηµοτικό Συµβούλιο, Τοπι - κά Συµβούλια, Φορείς, Ενεργοί Πολίτες και όλοι οι Δηµότες καλούµαστε σ’ έναν ωραίο αγώνα αλληλοενηµέρωσης, δηµόσιου διαλό - γου, συνειδητής συµµετοχής και κοινής δρά- σης. Για να κερδίσουµε το στοίχηµα. Και θα το κερδίσουµε. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Η θέλησή µας είναι δεδοµένη. Τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα ενεργειών µας είναι ορατά. Μένει η επι - θυµία και η θέληση όλων των πολιτών. Ελπίζουµε ότι και αυτή είναι δεδοµένη.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ Δικαίωµα όλων το πέρασµα µε

Δικαίωµα όλων το πέρασµα µε σιγουριά στο νέο δυνατό Δήµο.

2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Δίκτυο Αποχέτευσης Δήμου Βέλου

Σημαντικό έργο υποδομής για τη προστασία του Κορινθιακού

Στο Δήµο Βέλου έχουν εκπονηθεί τε - χνικές µελέτες για τη δηµιουργία δικτύων αποχέτευσης στο δηµοτικό διαµέρισµα Βέλου και στα άλλα χωριά. Συγκεκριµένα, υπάρχει η Μελέτη Αποχέτευσης και Βιο - λογικού Καθαρισµού Οικισµών Αναπτυ - ξιακού Συνδέσµου «Δήµητρα» που περι - λαµβάνει το Α’ και Β’ στάδιο κατασκευής. Το Α’ στάδιο περιλαµβάνει τα έργα κορ - µού του δικτύου µεταφοράς λυµάτων του Δήµου προς τις Εγκαταστάσεις Επεξερ - γασίας Λυµάτων στο Κιάτο, καθώς και τα τοπικά δίκτυα στη Νεράτζα και το Κοκκώ - νι. Το Β’ στάδιο περιλαµβάνει όλα τα τοπι - κά δίκτυα των υπόλοιπων τοπικών διαµερι - σµάτων και τους κεντρικούς αγωγούς µε - ταφοράς των λυµάτων στον κεντρικό αγω - γό αποχέτευσης του Βέλου.

Σήµερα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Α’ σταδίου, η οποία περιλαµ - βάνει την κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης (ΚΑΑ) και µεταφοράς λυµά - των, το κεντρικό τοπικό δίκτυο του Βέλου, το κεντρικό αντλιοστάσιο και ολοκληρώνε - ται η σύνδεση µε τον Βιολογικό Καθαρι - σµό του Κιάτου. Στο πλαίσιο αυτού του έργου η ολοκλή - ρωση του Α’ σταδίου αποτελεί άµεση προτεραιότητα. Πρέπει να κατασκευα - στούν τα τοπικά δίκτυα αποχέτευσης στη Νεράτζα και το Κοκκώνι, τα απαιτούµενα αντλιοστάσια, οι αγωγοί µεταφοράς λυµά - των και η σύνδεσή τους µε τον κεντρικό αγωγό του Βέλου. Συγχρόνως, πρέπει να ανατεθεί η µε -

λέτη για την επέκταση του δικτύου απο - χέτευσης στο σύνολο του νέου Δήµου Βέλου – Βόχας και να συνδυαστεί µε τη µελέτη χωροταξίας και πολεοδόµησης. Το δίκτυο αποχέτευσης και ο βιολογικός καθαρισµός είναι ένα µεγάλο και σηµα - ντικό έργο υποδοµής που υπηρετεί βασι - κούς στόχους:

• την ικανοποίηση αναγκών των δη - µοτών του Δήµου Βέλου – Βόχας,

• την προστασία του περιβάλλοντος και του εδάφους,

• την προστασία του Κορινθιακού κόλπου και της θάλασσας, που αποτελούν βασικό µοχλό ανάπτυ - ξης του Δήµου, από εστίες µόλυν - σης.

Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας

Περιβαλλοντική αναβάθμιση ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών

Η µελέτη για την εκτροπή του χειµάρρου «Χεκάλη» έγινε σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα µελέτη αντιπληµµυρικής προστα - σίας της ΕΡΓΟΣΕ. Και τούτο γιατί το µεγάλο ρέµα του ποταµού Περιστερώνα στα ανατολικά όρια του Δήµου Βέλου µε το Δήµο Βόχας δεν το έχει κα - λύψει µε τα έργα της η ΕΡΓΟΣΕ. Έχει κατασκευάσει µόνο τη γέφυ - ρα και δεν έχει κάνει µελέτη για τη συγκέντρωση των νερών του Περιστερώνα. Ο ποταµός Περιστερώνας µετά το νεκροταφείο της Ευαγγελι - στρίας ονοµάζεται "Χεκάλης". Αυτό το ρέµα στενεύει δραµα - τικά από το σηµείο αυτό και µέ - χρι τις παλαιές γραµµές του ΟΣΕ. Έχει διαστάσεις ενός µεγά - λου αρδευτικού υδραύλακα και δεν έχει διέξοδο προς τη θάλασ - σα παρά µόνο µε κάποιες πλάγι - ες διεξόδους. Αποτέλεσµα είναι η περιοχή από το Νεκροταφείο της Ευαγγελιστρίας µέχρι τη θά - λασσα να έχει πληµµυρίσει αρκε - τές φορές και να έχει καταστρέ - ψει περιουσίες (σπίτια, κτήµατα κ.λ.π.). και στους δύο Δήµους, όπως συνέβει και πρόσφατα.

Εκεί επικεντρώνεται και η πρό - ταση της µελέτης.

Το µελετητικό Γραφείο προτεί - νει δυο εκτροπές του Χεκάλη, που θα κινηθούν προς τη θάλασ - σα, κάτω από δυο βασικούς δρό - µους του Κοκκωνίου. Προτεραι - ότητα του νέου Δήµου πρέπει να είναι η αναζήτηση χρηµατοδότη - σης και η εκτέλεση του έργου. Στο Δήµο Βέλου έχουν εκπο - νηθεί δύο ακόµα µελέτες για την αντιπληµµυρική προστασία του. Η πρώτη αφορά στο σχεδι - ασµό του δικτύου αποχέτευ - σης οµβρίων των οικιστικών πε - ριοχών που υπάγονται στον Δήµο

προ -

Βέλου και η δεύτερη στις

τάσεις αντιµετώπισης των προ - βληµάτων που προκαλούνται από τις απορροές των ρεµάτων τα οποία περνούν από την περιο - χή του Δήµου, κάτω από τη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών και µέχρι την παραλιακή ζώνη.

Σε συνδυασµό µε την αντιπληµ - µυρική προστασία, στόχος αυτών των έργων είναι ο καθορισµός ενός πλαισίου περιβαλλοντικής αναβάθµισης των ρεµάτων και των παραρεµάτιων περιοχών.

Συνεχής καθαρισμός του χειμάρρου "ΧΕΚΑΛΗ" στο ΚΟΚΚΩΝΙ

Συνεχής καθαρισμός του χειμάρρου "ΧΕΚΑΛΗ" στο ΚΟΚΚΩΝΙ
Συνεχής καθαρισμός του χειμάρρου "ΧΕΚΑΛΗ" στο ΚΟΚΚΩΝΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

3

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

3 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Η χωροταξία είναι ένα θέµα το

Η χωροταξία είναι ένα θέµα το οποίο αφορά στην κορυ - φαία δυνατότητα χάραξης πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης που µπορούµε να έχουµε στο Δήµο. Αποτυπώ - νει τη γη του Δήµου και βά - ζει τους κανόνες σχετικά µε τις χρήσεις γης, που ισχύουν πλέον σε κάθε Κοινότητα. Το Δ.Σ. Βέλου το 2004 ανέ - θεσε τη µελέτη χωροταξίας και πολεοδόµησης και έδωσε κα - τευθύνσεις στο πολεοδοµικό Γραφείο, σύµφωνα µε τις οποί - χαράξαµε την πολιτική ανάπτυ- ξης για τις επόµενες δεκαετίες στο Δήµο µας. Η µελέτη εγκρί-

θηκε και τον Μάρτιο 2009 δη - µοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 116, 19 Μαρ- τίου 2009) το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του Δήµου Βέλου. Σήµερα γνωρίζουµε πού πρέπει να γίνει πολεοδόµηση, προς τα πού πρέπει να αναπτυχθεί, ποιες περιοχές θα είναι για αστική χρήση, ποιες περιοχές θα είναι χώρος βιοτεχνίας χαµηλής όχλησης, ποιες θα είναι χώρος βιοτεχνίας υψηλής όχλησης, ποιες θα είναι γη υψηλής παραγω - γικότητας και ποιες θα αποτελέσουν περιοχές δεύτερης παραθεριστι- κής κατοικίας.

Έγινε καθορισµός της χρήσης γης σε κάθε µέτρο της εδαφικής έκτασης του Δήµου Βέλου. Για να έχει συµµετοχή Δήµος πλέον σε αναπτυξιακά προγράµµατα επιχορηγούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους θα πρέπει να προβλέπεται ότι αυτή η περιοχή είναι γι’ αυτή τη χρήση και εκείνη για άλλη χρήση. Δεν θα µπορούµε δηλ. να διεκδικήσουµε την ολοκλήρωση και την επέκταση της αποχέτευσης, όταν η αποχέτευση δεν αναφέρεται σε πε - ριοχές οικιστικές, αλλά αναφέρεται σε «νεκρές» περιοχές µεταξύ δύο Κοινοτήτων. Θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικός ιστός και να υπάρχει συνεχής οι - κιστικός ιστός. Δεν θα µπορεί µια βιοµηχανία να µπει σε ένα πρόγραµ - µα χρηµατοδότησης, είτε επέκτασης, είτε βελτίωσης υφιστάµενης λει - τουργίας της, είτε δηµιουργίας καινούργιας µονάδας, εάν δεν χωρο - θετείται εκεί ακριβώς όπου έχουµε αποφασίσει ότι θα είναι η ζώνη, ο χώρος, που θα εγκαθίστανται βιοµηχανίες. Αυτή η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση, µέχρι τώρα, κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας ή κάθε οικιστικής δραστηριότητας θα σταµατήσει. Η Κορινθία είναι σεισµογενής περιοχή. Θα πρέπει να γίνουν και γε - ωλογικές έρευνες ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του εδάφους για να µην υπάρξουν προβλήµατα µε µελλοντικούς σεισµούς στις οικο - δοµές που θα χτιστούν. Να µειωθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η χωροταξία και η πολεοδόµηση του Δήµου είναι το απαραίτητο θεµέλιο για τη χάραξη και την εφαρµογή αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι το εργαλείο ανάπτυξης για τις επόµενες δεκαετίες. Για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό θα απαιτηθούν η πράξη πολεοδό - µησης και οι πράξεις εφαρµογής. Και, όταν λέµε πολεοδόµηση, είναι ακριβώς το ρυµοτοµικό σχέδιο:

πού θα είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, ποια θα είναι τα οικοδοµικά τε - τράγωνα, ποιοι θα είναι οι χώροι εκπαίδευσης, οι χώροι αθλοπαιδιών, κάθε τι που προβλέπει ένα σχέδιο πόλης. Οι πράξεις εφαρµογής είναι η υλοποίηση αυτού του ρυµοτοµι - κού σχεδίου και η εφαρµογή του στο έδαφος. Άµεση προτεραιότητα του νέου Δήµου Βέλου – Βόχας είναι η ανάθεση µελέτης χωροταξίας και πολεοδόµησης και η έγκριση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας του ενιαίου χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδίου του νέου Δήµου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ Όριο Δήµου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Όριο Δήµου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ Όριο Δήµου ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Νέα Εθνική

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Νέα Εθνική Οδός (ΝΕΟ) Παλαιά Εθνική Οδός (ΠΕΟ) Υφιστόµενη γραµµή Σιδηροδρόµου

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ευρύτερη περιοχή προστασίας της Οικιστικής Ανάπτυξης Ευρύτερη κτηνοτροφική περιοχή Υπό-περιοχή "Κάτω Επιπέδου" (βόρεια της Ν.Ε.Ο.) Υπό-περιοχή "Άνω Επιπέδου" (νότια της Ν.Ε.Ο.) Όριο οικιστικής ενότητος Λειτουργική εξάρτηση οικιστικών ενοτήτωνΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Απεικόνιση ζωνών και χρήσεων γης στο Δήμο Βέλου.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου (ενισχυµένου) Οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου Περιοχές προς αναζήτηση ΠΕΡΠΟΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ

2003 - 2010

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα χρόνια αυτά προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε τις απαιτούµενες υποδοµές µε σηµαντικά έργα σε πολλούς τοµείς, για να µπορεί ο Δήµος Βέλου να υποδεχθεί χω - ρίς προβλήµατα και δυσκολίες τους νέους µόνιµους κατοί - κους στην περιοχή και να αναδυθεί από τη στασιµότητα και το τέλµα, που βρισκόταν την τετραετία 1999 - 2002, παρά τα σηµαντικά και µεγάλα προγράµµατα οικονοµικής στήρι - ξης που χορηγούσε το Κράτος στους νέους Καποδιστρια- κούς Δήµους. Έγιναν µεγάλα και µικρά έργα προοπτικής, ισόρροπης ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθµισης σε όλα τα Δηµοτι - κά Διαµερίσµατα και σε όλους τους τοµείς: στην Παιδεία, στην Υγεία και την Πρόνοια, στον Αθλητισµό, στον Πολι - τισµό, στον Τουρισµό, στην Οδοποιία, στον Δηµοτικό Φω - τισµό, σε Πεζοδρόµια, σε Πλατείες, σε Κοιµητήρια, στην Ύδρευση, στην Άρδευση, στην Κοινωνική Μέριµνα, στην Καθαριότητα και στην αντιµετώπιση της καθηµερινότητας µε στόχο την ανάπτυξη του Δήµου και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Συνθέσαµε τα χαρακτηριστικά κάθε δηµοτικού διαµερί - σµατος, µε στόχο να δηµιουργήσουµε µία ενιαία ανοιχτή Πόλη Αναδιοργανώσαµε τις Υπηρεσίες του Δήµου. Αναδιατάξαµε το Υπαλληλικό και Εργατικό Δυναµικό του µε βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη. Από την απλή διαχείριση περάσαµε στην δυναµική δράση µε ορα - τά αποτελέσµατα.

• ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΒΕΛΟ

• ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

• ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

• ΝΕΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ

• ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

• ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΟΥ

• ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΩΝΙ

• ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

• ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΒΕΛΟ

• ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

• ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

• ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

• ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Δήμος Βέλου διαθέτει σημαντικές υποδομές και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, είναι έτοιμος να αντι - μετωπίσει τις νέες προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει ο «Καλλικράτης». Μένει τώρα η υπεύθυνη σύνθεσή τους με τις ανά - λογες υποδομές του Δήμου Βόχας, ώστε να δρομολο- γηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η κοινή ανάπτυ - ξη του νέου Δήμου.

Αποστολή του Δήμου

▪ Δημοτικές Υπηρεσίες

Αξιόπιστες, αποτελεσματικές

Με σεβασμό προς τον δημότη

Στην πενταετία 2005-2010 αναδιοργανώ - θηκαν και στελεχώθηκαν οι υπηρεσίες του Δήµου, οι οποίες έγιναν πιο ευέλικτες, πιο αποτελεσµατικές, πιο παραγωγικές, µε στό - χο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του Δήµου και των δηµοτών.

Όλες οι υπηρεσίες του Δήµου µηχανο - γραφήθηκαν, αποκτήθηκε σύγχρονος τε - χνολογικός εξοπλισµός και όλοι οι υπάλλη - λοι εργάζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογι - στές (Η/Υ). Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολι - τών (ΚΕΠ) αναπτύχθηκε, βελτιώθηκε η λει - τουργία του, και παράλληλα επεκτάθηκε µε τη δηµιουργία µονάδας εξυπηρέτησης µε - ταναστών.

Οργανώθηκε το µηχανοστάσιο του Δή- µου και απόκτησε τα απαραίτητα µηχανή- µατα, τα συνεργεία στελεχώθηκαν µε ικα - νό προσωπικό και συγκροτήθηκε Τεχνική Υπηρεσία. Ο Δήµος µας έγινε αυτάρκης και αυτοδύναµος στον τοµέα της συντήρη - σης των υποδοµών και της κατασκευής µι -

κρών έργων, µε αποτέλεσµα να περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό το κόστος και να αυξηθεί σηµαντικά η παραγωγικότητα.

Με τη συνεπή και υπεύθυνη διαχείρισή µας δεν επιβαρύναµε τους συνδηµότες µας, αναγνωρίζοντας και σεβόµενοι τη δύ - σκολη οικονοµική συγκυρία. Γι΄ αυτό ανα - προσαρµόσαµε λογικά και σε µικρό ποσο - στό τα ανταποδοτικά τέλη, µε στόχο την ίση ή αναλογική επιβάρυνση σε κάθε Δηµοτικό Διαµέρισµα, σε σχέση πάντοτε µε την ανα- βαθµισµένη παροχή υπηρεσιών.

Σήµερα ο Δήµος µας είναι σε θέση να ανταποκριθεί άµεσα στις απαιτήσεις του «Καλλικράτη», να αποκτήσει τις οργανωτι - κές δοµές και τις υπηρεσίες που προβλέπει ο νόµος, να αναλάβει τις νέες αρµοδιότη - τες που περνούν στους Δήµους και να εν - σωµατώσει υπηρεσίες και προσωπικό που θα προκύψουν από τη συνένωση των Δή - µων Βέλου και Βόχας και από τη µετάταξη υπαλλήλων της Νοµαρχίας.

υπαλλήλων της Νοµαρχίας. ▪ Δημοτική Επιχείρηση

▪ Δημοτική Επιχείρηση

Απαραίτητο πολυεργαλείο του Δήμου

Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση

• του Δηµοτικού Σταδίου στο Βέλο,

• του Κέντρου Νεολαίας και Πολιτισµού στις Κρήνες,

• του Κλειστού Γυµναστηρίου στο Βέλο.

Διαχειρίζεται το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι». Στο νέο Δήµο Βέλου – Βόχας η Δηµοτική Επιχείρηση θα συγχωνευτεί µε αντίστοι - χες δηµοτικές επιχειρήσεις του Δήµου Βόχας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 5

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

5

είναι να υπηρετεί τους πολίτες

▪ Καθαριότητα – Περιβάλλον

• Στον τοµέα της καθηµερινότη - τας έγιναν σηµαντικότατα βήµα - τα µε στόχο ο Δήµος Βέλου να γί- νει αυτοδύναµος στην κατασκευή µικρών έργων και στις υπηρεσί - ες που παρέχει στους τοµείς της καθαριότητας, της οδοποιίας, της ύδρευσης, της άρδευσης, του φωτισµού, κλπ. Ο Δήµος εξοπλίζεται συνεχώς µε τα απαιτούµενα µηχανήµατα και τις υπηρεσίες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανά - γκες της καθηµερινότητας, να συντηρεί τις υποδοµές και να τις βελτιώνει µε µικρό κόστος.

• Τα οργανωµένα συνεργεία του Δήµου αντιµετωπίζουν γρήγορα και αποτελεσµατικά όλα τα προ - βλήµατα που προκύπτουν καθη - µερινά.

• Στον τοµέα της καθαριότητας έχουν γίνει και γίνονται σοβαρές προσπάθειες, χωρίς αυτό να ση - µαίνει ότι όλα είναι ικανοποιητικά.

• Τα απορριµµατοφόρα και τα συ- νεργεία καθαριότητας εργάζονται καθηµερινά και κάτω από οποιεσ - δήποτε καιρικές συνθήκες προ - κειµένου ο Δήµος Βέλου να είναι όσο γίνεται καθαρός.

• Κάθε µήνα, την 1 η , την 11 η και 21 η του µηνός (και σε περίπτωση αρ - γιών την αµέσως επόµενη µέρα), περισυλλέγονται από την Υπηρε - σία Καθαριότητας του Δήµου βα - ρέα οικιακά σκεύη όπως ψυγεία, κουζίνες, καθίσµατα, στρώµατα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί προ των ιδιοκτησιών κατοίκων. Δεν περισυλλέγονται πάσης φύσε - ως προϊόντα καθαρισµού κήπων, µπάζα, κ.τ.λ.

καθαρισµού κήπων, µπάζα, κ.τ.λ. Το εργοτάξιο / μηχανοστάσιο στο
καθαρισµού κήπων, µπάζα, κ.τ.λ. Το εργοτάξιο / μηχανοστάσιο στο
καθαρισµού κήπων, µπάζα, κ.τ.λ. Το εργοτάξιο / μηχανοστάσιο στο

Το εργοτάξιο / μηχανοστάσιο στο Βέλο. Ο Δήµος Βέλου, µε τις οργανωµένες Τεχνικές Υπηρεσίες του είναι πλέον αυτοδύναµος στη συντήρηση υποδομών και την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων

▪ Κανονισμός Καθαριότητας

Ένα καλαίσθητο έγχρωµο έντυπο (µε αναφορά στα χρώµατα της φύσης και της θάλασσας), µε όµορφα µηνύµα - τα και εύληπτο περιεχόµενο, σε µια προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων στην καθαριότητα και το περιβάλλον, θέµατα τα οποία η σηµερινή Δηµοτι - κή Αρχή είχε και έχει σε άµεση προ - τεραιότητα, γιατί έχουν σχέση µε τον πολιτισµό, δηλαδή µε την ίδια τη ζωή.

γιατί έχουν σχέση µε τον πολιτισµό, δηλαδή µε την ίδια τη ζωή.
Εφημερίδα της "Δημοτικής Ένωσης Βέλου-Βόχας" Ιδιοκτήτης:
Εφημερίδα της
"Δημοτικής Ένωσης Βέλου-Βόχας"
Ιδιοκτήτης: Δημοτική Ένωση Βέλου - Βόχας
Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Θεόδωρος Λαμπρόπουλος
Διεύθυνση: Βέλο Κορινθίας
Εκτύπωση: Καταγράμμα, Άγιος
Ιωάννης, Κιάτο, τηλ. 27420 29333

Η θάλασσα του Κορινθιακού πηγή ζωής

Η καθαρή θάλασσα του Κορινθι- ακού και η καθημερινή μέριμνα για την καθαριότητα της οργανωμέ- νης παραλίας μας επιβραβεύτηκαν με την απονομή Γαλάζιας Σημαίας στο Κοκκώνι.

μας επιβραβεύτηκαν με την απονομή Γαλάζιας Σημαίας στο Κοκκώνι.

6

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Η καθημερινότητα του πολίτη

▪ Ύδρευση

Σε δείγµατα από το δίκτυο ύδρευσης όλων των Δηµοτικών Διαµερισµάτων του Δήµου, εκτε - λούνται ανελλιπώς, από το διαπιστευµένο εργα- στήριο "Κάδµιο" Κιάτου, οι προβλεπόµενες από τη σχετική "Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία" και Εθνι - κή "Κοινή Υπουργική Απόφαση" χηµικές και µι - κροβιολογικές αναλύσεις. Επί πλέον ελέγχονται από το Τµήµα Υγιεινής Κορινθίας.

• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Δευτερεύοντος Δικτύου Ύδρευσης, στο Βέλο.

• Έγινε ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης και λύθηκε το χρόνιο πρόβληµα της ύδρευσης στο Ελληνοχώρι.

• Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς Άγιο Αθανάσιο, στην Πουλίτσα.

• Εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ύδρευσης, από αµίαντο, στο Κοκκώνι και κάποιων υπόλοιπων µικρών τµηµάτων στην Στιµάγκα και στις Κρήνες.

στην Στιµάγκα και στις Κρήνες. ▪ Άρδευση Αντλιοστάσιο •
στην Στιµάγκα και στις Κρήνες. ▪ Άρδευση Αντλιοστάσιο •

▪ Άρδευση

Αντλιοστάσιο

• Παραχώρηση της χρήσης των Δηµοτικών Αρδευτικών Συγκροτηµάτων Βέλου και Ελληνοχωρίου στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς.

• Συντήρηση των παραµεληµένων αρδευτικών και υδρευτικών συγκροτηµάτων και ενίσχυση της ισχύος τους.

• Αντικατάσταση µοτέρ και ποµώνας στις Κρήνες (στη δεξαµενή στη θέση "Μπογάζι").

• Αποπληρωµή αγωγού 800 µ. δηµοτικού αρδευτικού συγκροτήµατος προς Άγιο Αθανάσιο στην Πουλίτσα.

• Συντήρηση των παραµεληµένων αρδευτικών και υδρευτικών συγκροτηµάτων και ενίσχυση της ισχύος τους (ύψους 50.000Ε!), στην Πουλίτσα.

• Αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις µε καθαρισµό αυλάκων, οχετών και γεφυρών σε όλα τα Δ.Δ. και συνεχής καθαρισµός του χειµάρρου Χεκάλι στο Κοκκώνι.

• Έργα ύδρευσης και άρδευσης σε όλα τα Δηµοτικά Διαµερίσµατα

Θετική αναπροσαρμογή 2 ης κλίμακας τέλους ύδρευσης

Ο Δήµαρχος και το Δηµοτικό Συµβούλιο Βέλου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη χρήσης του νερού ύδρευσης και για τις καλλιέργειες των αγρο - τών, αναπροσάρµοσε τη 2 η κλίµακα τέλους ύδρευσης, που ήταν από 100-200 κυβικά, και την επέκτεινε στα 300 κυβικά, χωρίς να αναπρο - σαρµόσει την τιµή.

να αναπρο - σαρµόσει την τιµή. Αντλιοστάσιο για την ύδρευση στα

Αντλιοστάσιο για την ύδρευση στα Ταρσινά

Η νέα δεξαμενή στα Ταρσινά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

7

άμεση προτεραιότητα του Δήμου

▪ Παιδικές χαρές

του Δήμου ▪ Παιδικές χαρές Η νέα παιδική χαρά στο

Η νέα παιδική χαρά στο Ελληνοχώρι

• Ανακατασκευάστηκε η παιδική χαρά Κοκκωνίου και εξοπλίστηκε µε νέα όργανα

• Νέα Παιδική Χαρά στην Πλατεία Κοκκωνίου,

• Παιδική χαρά στην Πουλίτσα,

• Παιδική Χαρά στο Ελληνοχώρι.

Εξοπλίστηκαν επίσης µε νέα Όργανα οι Παιδικές Χαρές:

• Στα Νηπιαγωγεία Βέλου - Στιµάγκας - Κοκκωνίου,

• Στο Δηµοτικό - Νηπιαγωγείο Ταρσινών,

• Στο Δηµοτικό Σχολείο Πουλίτσας.

Στο Δηµοτικό Σχολείο Πουλίτσας. Η νέα παιδική χαρά στην πλατεία
Στο Δηµοτικό Σχολείο Πουλίτσας. Η νέα παιδική χαρά στην πλατεία

Η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Κοκκωνίου

χαρά στην πλατεία Κοκκωνίου Ανακατασκευάστηκε η παλιά

Ανακατασκευάστηκε η παλιά παιδική χαρά στο Κοκκώνι

Παιδική χαρά Πουλίτσας (περιοχή "Δαφνώνας")

▪ Δημοτικός φωτισμός

• Αναβαθµίστηκε ο δηµοτικός φωτισµός µε νέα φωτιστικά σώµατα και κίτρινους λα - µπτήρες υψηλής απόδοσης που διαχέουν το φως, και η νύχτα … έγινε ηµέρα, για να κινούµαστε πλέον µε µεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

• Επεκτάθηκε ο φωτισµός στην Παλαιά Εθνι - κή Οδό, στο Κοκκώνι, και συνεχίζεται ανα- τολικά µέχρι τα όρια µε το Δήµο Βόχας.

• Ανανεώθηκε ο δηµοτικός φωτισµός στην παραλιακή οδό στο Κοκκώνι.

• Η συντήρηση του δηµοτικού φωτισµού εκτελείται ανελλιπώς κάθε εβδοµάδα σύµ- φωνα µε το σχετικό πρόγραµµα της Υπη - ρεσίας Ηλεκτρισµού του Δήµου.

• Τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας και ενηµέρωσης σε όλα τα Δηµοτικά Διαµερί - σµατα.

όλα τα Δηµοτικά Διαµερί - σµατα. Ο νέος δημοτικός φωτισμός και
όλα τα Δηµοτικά Διαµερί - σµατα. Ο νέος δημοτικός φωτισμός και

Ο νέος δημοτικός φωτισμός και πίνακες ανακοινώσεων στην παραλιακή οδό στο Κοκκώνι

8

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Αναπλάσεις αστικών χώρων και

▪ Οδοποιία

• Η οδός Ποσειδώνος στο Βέλο (από τη γραµµή ΟΣΕ προς Νεράντζα µέχρι την Π.ΑΚ.Ο.) έγινε µία σύγχρονη λεωφόρος.

• Κατασκευάστηκε νέος ασφαλτοστρωµένος δρόµος στην Πουλίτσα.

• Διανοίχθηκαν και ασφαλτοστρώθηκαν δύο βασικοί δρόµοι στην Κοκκινιά, στις Κρήνες (η οδός Παπαφλέσσα και η οδός Αθανασίου Διάκου) µήκους πλέον των τριών (3) χιλιοµέτρων.

• Γίνονται διαγραµµίσεις σε βασικούς δρόµους, για την καλύτερη και ασφα- λέστερη κίνηση των οχηµάτων.

• Ασφαλτοστρώθηκαν δεκάδες χιλιόµετρα στην έδρα του Δήµου και σε όλα τα Δηµοτικά Διαµερίσµατα:

• στα Ταρσινά,

• στην Πουλίτσα,

• στο Κοκκώνι,

• στην Νεράντζα,

• στο Βέλο,

• στο Ελληνοχώρι.

• στη "Δηµοσιά" (Κοκκώνι-Κρήνες)

• Διανοίγονται κάθε χρόνο και διαµορφώνονται όλοι οι αγροτικοί δρόµοι

• Χαλικόστρωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα Δηµοτικά Διαµερίσµατα.

• Ασφαλτοστρώθηκαν οι αγροτικοί δρόµοι στην Στιµάγκα µε τα χρήµατα της ειδικής εισφοράς των Στιµαγκωτών.

• Ασφαλτοστρώθηκαν δρόµοι στην είσοδο της Στιµάγκας, εντός του κυρί- ως οικισµού, στο «ΠΛΑΤΥ» και προς την «ΨΩΡΑ» µε χρήµατα του Δήµου.

Η αποκατάσταση της οδοποιίας στο Βέλο και στο Κοκκώνι,

µετά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και του νέου δικτύου ύδρευσης, θα γίνει αµέσως µετά την αποπεράτωση των έργων. Το έργο έχει δηµοπρατηθεί και ανατεθεί.

Η ενόχληση είναι προσωρινή, τα έργα θα µείνουν για πάντα.

τα έργα θα µείνουν για πάντα. Π.ΑΚ.Ο., οδός Ποσειδώνος Ο νέος

Π.ΑΚ.Ο., οδός Ποσειδώνος

πάντα. Π.ΑΚ.Ο., οδός Ποσειδώνος Ο νέος ασφαλτοστρωμένος δρόμος

Ο νέος ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Πουλίτσα

▪ Πλατείες

Αναπλάσεις χώρων

• Αποπερατώθηκαν οι εργασίες στην πλατεία Κοκκωνί - ου.

• Ανακατασκευάσθηκε και αναβαθµίστηκε η Πλατεία Πουλίτσας.

• Ανακατασκευάσθηκαν πλήρως και αναβαθµίστηκαν αι - σθητικά και οι δύο Πλατείες Κρηνών.

• Ανακατασκευάσθηκε πλήρως και αναβαθµίστηκε αι - σθητικά η πλατεία Ελληνοχωρίου και ο χώρος έγινε ενιαίος µε το προαύλιο της Εκκλησίας. Το πρώην Κοι - νοτικό Κατάστηµα ανακατασκευάστηκε για να λειτουρ - γεί ως αναψυκτήριο.

• Κατασκευάστηκε το κτίριο και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Ελληνοχώρι.

• Κατασκευάστηκε η νέα Πλατεία «Αναστασίου Κολλιο - πούλου» στην Νεράντζα.

• Έγινε ανάπλαση και αισθητική αναβάθµιση της περιο - χής «Ευαγγελίστρια» στα Ταρσινά

• Έγινε ανάπλαση και αισθητική αναβάθµιση της περιο - χής «Δαφνώνας» στην Πουλίτσα

- χής «Δαφνώνας» στην Πουλίτσα H αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο

H αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Ελληνοχώρι

χρήσεων στο Ελληνοχώρι Ανακατασκευή της Πλατείας στο
Ανακατασκευή της Πλατείας στο Ελληνοχώρι
Ανακατασκευή
της Πλατείας στο
Ελληνοχώρι

Η ανατολική

πλατεία στις

Κρήνες

της Πλατείας στο Ελληνοχώρι Η ανατολική πλατεία στις Κρήνες
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 9

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

9

ποιότητα ζωής

▪ Πεζοδρόμια - χώροι στάθμευσης

• Για την ασφαλή διακίνηση των πολιτών, ο Δήµος Βέλου επέκτεινε το βόριο πεζο- δρόµιο στην Π.Ε.Ο, στο Κοκκώνι, ανατολικά και δυτικά (µε παράλληλη επέκταση και του φωτισµού Εθνικών Οδών), καθώς και το νότιο πεζοδρόµιο από τα όρια του Βέλου µέχρι το εργοστάσιο Κουνινιώτη, ένα τµήµα που επί χρόνια καθιστού- σε επικίνδυνη τη διακίνηση των µαθητών –κυρίως– προς το Γυµνάσιο – Λύκειο.

• Επέκταση παραλιακού πεζοδροµίου στο Κοκκώνι.

• Πεζοδρόµια µε φωτισµό κατασκευάστηκαν στην Πουλίτσα (δρόµος Μεσογείων), και στα Ταρσινά (κεντρικός δρόµος προς Στιµάγκα).

• Στο Βέλο (οδός Αγ. Μαρίνης, οδός Ποσειδώνος κ.ά.).

• Κατασκευάστηκαν επίσης εκατοντάδες µέτρα καλαίσθητων πεζοδροµίων (µε φωτισµό) στον κεντρικό δρόµο του Ελληνοχωρίου.

• Χώροι στάθµευσης (PARKING) στο Βέλο, στην παραλία Κοκκωνίου και στη Νε- ράντζα.

Κοκκωνίου και στη Νε - ράντζα. Πεζοδρόµια στο Ελληνοχώρι Η νέα

Πεζοδρόµια στο Ελληνοχώρι

Πεζοδρόµια στο Ελληνοχώρι Η νέα πλατεία Πουλίτσας Ανάπλαση
Πεζοδρόµια στο Ελληνοχώρι Η νέα πλατεία Πουλίτσας Ανάπλαση

Η νέα πλατεία Πουλίτσας

Η νέα πλατεία Πουλίτσας Ανάπλαση και αισθητική

Ανάπλαση και αισθητική αναβάθµιση του "Δαφνώνα" στην Πουλίτσα

Ανάπλαση

και αισθητική

αναβάθµιση της

"Ευαγγελίστριας"

στα ΤΑΡΣΙΝΑ

Η αλήθεια για τα οικονομικά του Δ. Βέλου

Η Πολιτεία, µε ειδικές αποφάσεις της, έδωσε τη δυνατότητα

στους ΟΤΑ να συνάπτουν µε ευεργετικούς όρους χαµηλότο - κα δάνεια µακράς διάρκειας. Ο Δήµος Βέλου αξιοποίησε αυτές τις δυνατότητες με στόχο την ανάπτυξη, τη δημιουργία σημαντικών υποδομών, τις οποίες απολαµβάνουν σήµερα οι δηµότες Βέλου και αύ -

ριο οι δηµότες του Δήµου Βόχας. Στις 31-12-2009 τα δάνεια που έχει συνάψει ο Δήµος Βέ - λου και η Δηµοτική Επιχείρηση, από το Ταµείο Παρακαταθη - κών και Δανείων και την Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονταν σε

4.500.000 ευρώ.

Αυτό το συνολικό ποσό έχεί προκύψει από :

• δάνεια που είχαν συνάψει οι Κοινότητες και µεταφέρθηκαν

στον καποδιστριακό Δήµο Βέλου 180.000 ευρώ

• δάνεια της τετραετίας 1999 – 2002 620.000 ευρώ

• την αποπληρωµή οφειλών της τετραετίας 1999 – 2002

1.100.000 ευρώ

• δάνεια για εκπόνηση µελετών 400.000 ευρώ

(µελέτες πολεοδόµησης και αντιπληµµυρικής προστασίας)

• δάνεια για αγορά οικοπέδων 400.000 ευρώ

(για τις ανάγκες του αθλητισµού, τις διανοίξεις νέων οδών, την επέκταση κοιµητηρίων)

• δάνεια της Δηµοτικής Επιχείρησης

• για ολοκλήρωση έργων 350.000 ευρώ

(πρόγραµµα Θησέας : οδ. Παπαφλέσσα στις Κρήνες, δρόµος

προς την περιοχή «Ψώρα» στη Στιµάγκα)

• για εκτέλεση έργων 700.000 ευρώ

• για τη λειτουργία και τη συντήρηση υποδοµών 750.000

ευρώ Οι αποφάσεις για τα δάνεια έχουν ληφθεί µε αποφάσεις –συ-

χνά οµόφωνες- του Δηµοτικού Συµβουλίου µε βάση την άπο - ψη ότι η Δηµοτική Αρχή δεν πρέπει να περιµένει πότε θα εξα - σφαλίσει µια µικρή ή µεγάλη χρηµατοδότηση για να υλοποιή - σει έργα απαραίτητα και αναγκαία στο παρόν, τα οποία οι πο - λίτες απολαµβάνουν άµεσα. Όσοι λοιπόν παραπληροφορούν τους δημότες, ας δη - λώσουν υπεύθυνα ποιο από αυτά τα δάνεια δεν ήταν απαραίτητο και θα μπορούσε να μην έχει συναφθεί. Με την ευκαιρία αυτή υπενθυµίζουµε στους συµπολίτες µας ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί κανένα ειδικό τέλος και καμιά ειδική επιβάρυνση για την αποπληρωμή των δανείων.

Η αποπληρωµή των δανείων γίνεται αυτοµάτως, µε παρακρά -

τηση από την τακτική οικονοµική ενίσχυση των Δήµων (Κε -

ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). Το συνολικό ετήσιο τοκοχρεολύ - σιο ανέρχεται στις 580.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 14,5% των ετήσιων τακτικών εσόδων του Δήµου Βέλου. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων αυτό το ποσοστό µπορούσε να φτάσει το 40% των ετήσιων τακτικών εσόδων του Δήµου. Σε όσους παραπλανούν τους δηµότες απαντούµε κατηγο - ρηματικά, αλλά και αυστηρά, ότι η αποπληρωµή θα γίνε - ται µε παρακράτηση από τα τακτικά έσοδα που θα αναλογούν µόνο στον Δήµο Βέλου. Σε καμιά περίπτωση δεν θα επηρεάσει τα έσοδα που θα αναλογούν στον Δήμο Βόχας.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα οικονοµικά του Δήµου Βέλου εί -

ναι απολύτως υγιή και ότι τα ποσά των δανείων έχουν επεν - δυθεί σε υποδοµές και υπηρεσίες που οι δηµότες τις γνωρί - ζουν καλά, τις χρησιµοποιούν καθηµερινά, και τις έχουν αξι - ολογήσει µε την ψήφο τους.

10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

10 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Επένδυση στην παιδεία

▪ Συντήρηση κτιρίων

Με την ευαισθησία που διακρίνει τη σηµερινή Δηµοτική Αρχή απέναντι στην Νέα Γενιά και στην Παιδεία, αυτή την επταετία ο Δήµος Βέλου κάλυψε και καλύπτει ΟΛΕΣ τις ανά - γκες συντήρησης των Σχολείων όλων των βαθµίδων Εκπαί- δευσης, καθώς και εκείνες του Παιδικού Σταθµού µε τις επαρκείς και αυτοδύναµες, πλέον, Τεχνικές του Υπηρεσίες.

▪ Δαπάνες

λειτουργίας σχολείων

Παράλληλα καλύπτει, τέσσερα χρόνια τώρα, ΟΛΑ τα έξο - δα θέρµανσης, φωτισµού, αγοράς φωτοτυπικού χαρτιού, αγοράς και συντήρησης ηλεκτρονικού υλικού (T.V., VIDEO, Η/Υ, Συναγερµών, προβολέων κ.α.), για την καλύτερη λει - τουργία και την ασφάλεια των Σχολείων µας, βοηθώντας έτσι τα παιδιά µας και τους δασκάλους µας στο έργο τους, και – κυρίως – ανακουφίζοντας τους γονείς από έκτακτες επιβαρύνσεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Οι γονείς δεν επιβαρύνονται πλέον µε δαπάνες λειτουργίας των σχολείων. Και όλα αυτά, πέραν των ετήσιων τακτικών οικονοµικών ενισχύσεων προς τα Σχολεία. Επιπλέον, όταν χρειάζεται, κάνει και έκτακτες επιχορηγή - σεις, για να αντιµετωπισθούν διάφορες ανάγκες που προκύ- πτουν στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς. ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ.

Η αυλή του Δημοτικού Σχολείου στην Πουλίτσα
Η αυλή του Δημοτικού
Σχολείου στην Πουλίτσα
Σχολείου στην Πουλίτσα Προκατασκευασμένες αίθουσες για
Προκατασκευασμένες αίθουσες για την άμεση κάλυψη των αναγκών του
Προκατασκευασμένες αίθουσες για την άμεση κάλυψη
των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Βέλου
του Δημοτικού Σχολείου Βέλου Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο

Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου - Λυκείου Βέλου

Γυμνασίου - Λυκείου Βέλου Αίθουσα σίτισης του Ολοήμερου

Αίθουσα σίτισης του Ολοήμερου Σχολείου στη Στιμάγκα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σελίδα 1111

και στο μέλλον των παιδιών μας

1 1 και στο μέλλον των παιδιών μας Η νέα σχολική αυλή και το

Η νέα σχολική αυλή και το ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο Κοκκωνίου - Πουλίτσας

Σχολείο Κοκκωνίου - Πουλίτσας 2ος Παιδικός Σταθμός στα Ταρσινά

2ος Παιδικός Σταθμός στα Ταρσινά

2ος Παιδικός Σταθμός στα Ταρσινά Αίθουσα ηλεκτρονικών
2ος Παιδικός Σταθμός στα Ταρσινά Αίθουσα ηλεκτρονικών

Αίθουσα ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Στιμάγκας

▪ Υγιεινή

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς απολυµαίνονται όλα τα Σχολεία του Δήµου και οι Παιδικοί Σταθµοί.

▪ Κτιρια και υποδομές

• Αποκατάσταση ζηµιών στο κτίριο του Λυκείου,

• Νέο Κλειστό Γυµναστήριο Γυµνασίου - Λυκείου Βέλου

• Νέο κτίριο στο Δηµοτικό Σχολείο Κοκκωνίου- Πουλίτσας

• Νέα σχολική αυλή και ανακαίνιση του Δηµοτικού Σχολείο Κοκκωνίου – Πουλίτσας, στην Πουλίτσα

• Δύο προκατασκευασµένες αίθουσες για τις ανάγκες του Ολοήµερου Σχολείου Βέλου

• Νέα σχολική αυλή στη Στιµάγκα

• Αποπεράτωση Κλειστού Γυµναστηρίου Στιµάγκας

• Αίθουσα σίτισης και αίθουσα Η/Υ στην Στιµάγκα

• Νέα πτέρυγα στο Νηπιαγωγείου Βέλου (Συνοικισµός)

• Δηµιουργία Παιδικού Σταθµού στα Ταρσινά (θα λειτουργήσει από το επόµενο έτος)

από το επόµενο έτος) Κλειστό Γυμναστήριο Στιμάγκας Η

Κλειστό Γυμναστήριο Στιμάγκας

Κλειστό Γυμναστήριο Στιμάγκας Η νέα σχολική αυλή στη Στιμάγκα

Η νέα σχολική αυλή στη Στιμάγκα

12

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Αθλητισμός και νεολαία

Ο Δήµος Βέλου αποτελεί πρότυπο, τόσο για τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αθλητικών υποδοµών του, όσο και για το πνεύµα µε το οποίο στηρίζει τον αθλητισµό και ενθαρρύνει τους νέους να συµµετάσχουν στις αθλητικές δράστηριότητες. Οι συνεργασίες που αναπτύσσει µε τους αρµόδιους φορείς του αθλητισµού, οι δράσεις που ενισχύει και προωθεί, και κυρίως τα απο- τελέσµατα, δικαιώνουν τις προσπάθειες που γίνονται.

▪ Αθλητικές υποδομές

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΛΟΥ

Στοιχείο αναφοράς του Δήµου µας στον τοµέα του αθλη - τισµού. Το Στάδιο αυτό είναι ολυµπιακών προδιαγραφών. Με την πρόοδο των εργασιών και την επέκταση των αθλη - τικών εγκαταστάσεων στα αγορασµένα από τον Δήµο γει - τονικά οικόπεδα είναι µοναδικό στο Νοµό και στην ευρύτε - ρη περιφέρεια. Ανάλογα Στάδια υπάρχουν µόνο στην Αθή - να και στην Πάτρα. Το Δηµοτικό Στάδιο Βέλου γίνεται πό - λος έλξης και φιλοξενεί µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΟΥ

Την τετραετία 1999 - 2002 δεν προχώρησε καθόλου το έργο. Η σηµερινή Δηµοτική Αρχή πέτυχε να το κατασκευ - άσει εξ ολοκλήρου, µέσα σε ένα χρόνο και να το παραδώ - σει στη σχολική κοινότητα του Γυµνασίου - Λυκείου Βέλου.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ

Ένα σηµαντικότατο έργο αθλητικής υποδοµής, το οποίο κατασκευάστηκε την τετραετία 1995-1998 επί δηµαρχίας, και τότε, Θεόδωρου Λαµπρόπουλου. Η Δηµοτική Αρχή της τετραετίας 1999-2002 το εγκατέλειψε και το άφησε στην τύχη του. Η σηµερινή Δηµοτική Αρχή θεώρησε υποχρέω - ση της, απέναντι στους αθλούµενους νέους να το επισκευ- άσει, να το ανακαινίσει, να το εξοπλίσει και να αναβαθµίσει τη λειτουργία του. Παράλληλα διαµορφώθηκε ο περιβάλ - λων χώρος µε τη δηµιουργία γηπέδων τένις, µπάσκετ, και ποδοσφαίρου 5x5. Σήµερα, αυτό το αθλητικό συγκρότηµα είναι ένα στολίδι στην περιοχή που σφύζει από ζωή. Στο Κλειστό Γυµναστήριο φιλοξενούνται αθλητικά γεγο - νότα όπως:

• Διοργάνωση αγώνων προκριµατικής φάσης του 2 ου Οµί - λου του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Εφήβων στο Μπάσκετ (2009 και 2010).

• Προκριµατικοί αγώνες εφήβων – νέων και αγώνες κυ - πέλλου παίδων, κορασίδων και ανδρών στο καράτε

(2008).

• Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Βετεράνων Βόλεϊ (2007).

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8χ8 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΛΟΥ

Αυτό το γήπεδο έχει τεχνητό τάπητα και φωτισµό. Εµπλουτίζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δηµοτικού Σταδίου και αυξάνει τη λειτουργικότητα του αθλητικού συ - γκροτήµατος.

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5χ5

• στα Ταρσινά, στην Πουλίτσα, στη Στιµάγκα

ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• στην Πουλίτσα και στη Στιµάγκα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

• στα Γήπεδα Πουλίτσας και Στιµάγκας.

Γήπεδα Πουλίτσας και Στιµάγκας. Δημοτικό Στάδιο Βέλου Κοινή

Δημοτικό Στάδιο Βέλου

Στιµάγκας. Δημοτικό Στάδιο Βέλου Κοινή εκδήλωση των Δήμων Βέλου
Στιµάγκας. Δημοτικό Στάδιο Βέλου Κοινή εκδήλωση των Δήμων Βέλου

Κοινή εκδήλωση των Δήμων Βέλου και Βόχας στο Δημοτικό Στάδιο. Ομάδα του ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών) έδωσε αγώνα ποδοσφαίρου με ομάδα παλαιμάχων Βόχας - Βέλου

με ομάδα παλαιμάχων Βόχας - Βέλου Γήπεδο τέννις Γήπεδο μπάσκετ

Γήπεδο τέννις

Βόχας - Βέλου Γήπεδο τέννις Γήπεδο μπάσκετ Γήπεδο soccer Γηπεδο

Γήπεδο μπάσκετ

Γήπεδο τέννις Γήπεδο μπάσκετ Γήπεδο soccer Γηπεδο 8x8 στο Βέλο

Γήπεδο soccer

τέννις Γήπεδο μπάσκετ Γήπεδο soccer Γηπεδο 8x8 στο Βέλο Γήπεδο 5x5 στην

Γηπεδο 8x8 στο Βέλο

Γήπεδο 5x5 στην Πουλίτσα
Γήπεδο 5x5 στην Πουλίτσα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 1 3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

13

▪ Αθλητισμός για όλους

Ποδόσφαιρο

Στα Τµήµατα Ποδοσφαίρου συµµετέχουν κάθε χρόνο 100 περίπου παιδιά και νέοι ηλικί- ας από 6 έως 15 ετών.

Μπάσκετ

Λειτουργούν Τµήµατα Μπάσκετ κατά ηλικία στα οποία συµµετέχουν 150 αγόρια και κορί - τσια από 6 έως 18 ετών. Ο Δήµος Βέλου στη - ρίζει και ενισχύει τις οµάδες µπάσκετ του Βέ- λου και του Κοκκωνίου. Κάθε χρόνο διοργα- νώνεται τουρνουά µπάσκετ 3x3. Στο Λύκειο Βέλου λειτουργούν δύο τάξεις µπάσκετ και ποδοσφαίρου.

Τέννις

Στο Τµήµα Παίδων συµµετέχουν 15 περίπου αγόρια και κορίτσια και στα 3 Τµήµατα Ενηλί - κων περίπου 25 άτοµα. Κάθε χρόνο διοργανώνεται τουρνουά τένις στο οποίο συµµετέχουν 50 περίπου αθλητές από την Κορινθία και την Αθήνα.

Μαζικός Αθλητισμός

Μέσα από το πρόγραµµα µαζικού αθλητι - σµού της Γ. Γ. Αθλητισµού λειτουργούν κάθε χρόνο 6 Τµήµατα Μαζικού Αθλητισµού.

6 Τµήµατα Μαζικού Αθλητισµού. Velo Talent Camp ▪ Velo Talent Camp Το 2009 και το
6 Τµήµατα Μαζικού Αθλητισµού. Velo Talent Camp ▪ Velo Talent Camp Το 2009 και το

Velo Talent Camp

▪ Velo Talent Camp

Το 2009 και το 2010 διοργανώθηκε από τον Δήµο Βέλου και το Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Σωµατείο «Ελλάς Βέλου» Πο - δοσφαιρικό Camp Ταλέντων (Velo Talent Camp), σε συνερ - γασία µε την ΕΠΟ και υπό την αιγίδα της UEFA (Πρόγραµµα Grassroots). Συµµετείχαν 150 παιδιά και νέοι από 6 έως 15 ετών, από όλο το νοµό Κορινθίας.

15 ετών, από όλο το νοµό Κορινθίας. Ομάδες στο Velo Talent Camp ▪ Για πρώτη

Ομάδες στο Velo Talent Camp

▪ Για πρώτη φορά στην Ευρώπη - Referee Talent Camp

(Πρόγγραμμα Επιμόρφωσης Διαιτητών)

Επιμόρφωσης Διαιτητών) To Referee Talent Camp - Hellas 2010

To Referee Talent Camp - Hellas 2010 διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη από το Diaitisia.gr, ύστερα από την έγκρι - ση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας και µε την επιµέλεια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Διαιτησίας της ΕΠΟ. Το Πρό - γραµµα ήταν προσαρµοσµένο στα πλαίσια που ορίζει το UEFA Grassroots Programme. Πήραν µέρος 180 διαιτητές και των δύο φύλων και εργασίες του στέφθηκαν µε επιτυχία. Όλοι οι συµµετέχοντες έδωσαν ρα - ντεβού για το 2011. Στον απολογισµό τους οι διοργανωτές αναφέρουν:

«Σηµαντική ήταν η συµβολή της ΕΠΣ Κορινθίας, που στήριξε το όλο εγχείρηµα και του Δήµου Βέλου που µας παραχώ - ρησε τις εγκαταστάσεις και απέδειξε ότι είναι πρωτοπόρος σε θέµατα αθλητικής παιδείας και ανάπτυξης.»

παιδείας και ανάπτυξης.» Μαθήματα στο γήπεδο και στην

Μαθήματα στο γήπεδο

ανάπτυξης.» Μαθήματα στο γήπεδο και στην αίθουσα του Δημοτικού

και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βέλου

14

14

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

14 14 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού Δήμου Βέλου

Τα τελευταία 7 χρόνια οι νέοι του Δήµου µας έχουν την ευκαιρία µέσω του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισµού να συµµετέχουν και να διαµορφώνουν την πολιτιστική ζωή του τόπου µας. Το Κέντρο στεγάζεται στις Κρή - νες, σε ανακατασκευασµένο κτίριο και δια - θέτει πλούσιο εξοπλισµό. Για την περίοδο

▪ Εκδηλώσεις:

• 05/12/2009: Το Κέντρο Νεολαίας & Πολιτι - σµού διοργάνωσε βραδιά για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου σε συ - νεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρή - νων. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα πολ -

Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού στις Κρήνες
Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού στις Κρήνες

2007-2010, κάθε χρόνο δηλώνουν συµµετο - χή και παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισµού του Δή - µου Βέλου περισσότεροι από 230 νέοι. Στο Κέντρο συµµετέχουν, σύµφωνα µε τα µητρώα των εγγραφόµενων για την τριε - τία 2007-2010, περισσότεροι από 30 νέοι και νέες από τον Δήµο Βόχας.

Οκτώβριος 2009 – Ιούλιος 2010

Εγγραφές: 240 νέοι και νέες Διδάσκοντες 13 καθηγητές

▪ Δραστηριότητες:

• ΜΟΥΣΙΚΗ: αρµόνιο, πιάνο, ακορντε - όν, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, µπουζούκι, τζουράς, µπαγλαµά, κρουστά, ντραµς, µουσική προπαιδεία, µουσικοκι- νητική αγωγή

• Η/Υ(δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ecdl)

• Ζωγραφική – Εικαστικά

• Δηµιουργική Απασχόληση για παιδιά προ - σχολικής ηλικίας

• Μπαλέτο

• Latin

σχολικής ηλικίας • Μπαλέτο • Latin Ποδηλατοδρομία λαπλών χρήσεων

Ποδηλατοδρομία

λαπλών χρήσεων του Δηµοτικού Σχολείου Βέλου.

• 18-23/12/2009: Χριστουγεννιάτικο Φιλαν - θρωπικό παζάρι στο ΚΑΠΗ του Δ. Βέλου. Έλαβαν συµµετοχή οι περισσότεροι πολιτι - στικοί σύλλογοι του Δήµου Βέλου.

• 25/04/2010: Οµιλία - συζήτηση για τα έγχορ- δα όργανα (θέµα οµιλίας: «Τραγουδόξυλα») στο Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισµού.

• 19/06/2010: Εκδήλωση παραδοσιακών χο - ρών στην πλ. Αγίου Φανουρίου.

• 26/06/2010: Μουσική εκδήλωση στην αί- θουσα πολλαπλών χρήσεων του Δηµοτικού Σχολείου Βέλου.

• 27/06/2010: Εκδήλωση Μπαλέτου & Latin στο Κλειστό Γυµναστήριο Βέλου. • 12/07/2010: Συναυλία στην παραλία Κοκ - κωνίου.

• 15-18/07/2010: Έκθεση εικαστικών - κοσµή- µατος στο Δηµοτικό Σχολείο Βέλου.Συµµε - τείχαν εκθέτες από όλο τον Δήµο Βέλου.

• 18/07/2010: Ελληνική µουσική βραδιά στην Πλατεία Ελευθερίας Βέλου.

• 23/07/2010: Ελληνική µουσική βραδιά στην Πλατεία Στιµάγκας.

• 24/07/2010: Ελληνική µουσική βραδιά στα Ταρσινά, Θέση Ευαγγελίστρια.

στα Ταρσινά, Θέση Ευαγγελίστρια. Καρναβάλι στο Βέλο Κοινωνικές ▪

Καρναβάλι στο Βέλο

Κοινωνικές

▪ Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήµο Βέλου πα - ρέχει σταθερά τις υπηρεσίες του για πολλά χρόνια.

Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να βελτιώσει την ποι - ότητα ζωής των ηλικιωµένων ατόµων καθώς και εκείνων (Α.Μ.Ε.Α., κ.λ.π.) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών, ή και κατ οίκον βο - ήθειας , µε στόχο την παραµονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικο - γένειάς τους, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επι- πέδου διαβίωσης. Το πρόγραµµα διαχειρίζεται µε µεγάλη επιτυχία η Δηµο - τική Επιχείρηση. Στελεχώνεται από:

• Κοινωνικό επιστήµονα,

• Νοσηλευτή ή Νοσηλεύτρια,

• Οικογενειακή βοηθό,

• Ιατρό.

Διαθέτει ιατρικό και φαρµακευτικό εξοπλισµό και αυτοκί - νητο.

Προσφέρει:

• Συµβουλευτική και ψυχοσυναισθηµατική υποστήριξη στους δικαιούχους και στις οικογένειες τους,

• Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και µέτρων κοινωνικής προστασίας,

• Νοσηλευτική πρωτοβάθµια φροντίδα (αλλαγή επιδέσεων τραυµάτων, µέτρηση πίεσης, µέτρηση σακχάρου, χορήγηση ενέσεων κ.λ.π.),

• Ιατρική περίθαλψη.

• Αγωγή Υγείας και Πρόληψης,

• Συνοδεία σε προγραµµατισµένα ιατρικά ραντεβού και άλλες επισκέψεις ιατρών,

• Οικογενειακή – Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης,

• Φροντίδα ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας,

• Διευκόλυνση των αναγκών µετακίνησης, ενηµέρωσης και επικοινωνίας,

• Η παραποµπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας και πρόνοιας, η προετοιµασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης,

• Η ενίσχυση φιλικών δεσµών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συµπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος,

Το πρόγραµµα "Βοήθεια στο σπίτι" προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες σε 105 δηµότες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 1 5

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

15

υπηρεσίες στο πλευρό του πολίτη

▪ Κοινωνική μέριμνα

Υγεία

Ανακαινίσθηκαν, εξοπλίστηκαν και επιπλώθηκαν όλα τα Αγροτικά Ιατρεία σε όλα τα Δηµοτικά Διαµερίσµατα. Κατασκευάστηκε νέα αίθουσα Αγροτικού Ιατρείου στις Κρήνες.

Τα μπάνια των δημοτών

Όλα αυτά τα χρόνια ο Δήµος Βέλου µετακινεί µε µισθω - µένο λεωφορείο τους δηµότες της Στιµάγκας, Ελληνοχω - ρίου, Ταρσινών, Κρηνών και Πουλίτσας (κάθε πρωί ) στην παραλία Κοκκωνίου για το καθηµερινό τους µπάνιο. Είναι µια ακόµα πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Δηµοτικής Αρχής προς τους Δηµότες.

Συν-κοινωνία

Στο πλαίσιο συνεργασίας ΚΕΔΚΕ και ιδιοκτητών λεω - φορείων (ΚΤΕΛ) που έχει στόχο την πύκνωση των γραµ - µών συγκοινωνίας µεταξύ των οικισµών και της έδρας του Δήµου, ο Δήµος Βέλου συµβάλλει οικονοµικά στη λει - τουργία µιας επιπλέον γραµµής συγκοινωνιών.

Κοιμητήρια - κοινόχρηστοι χώροι

• Νέα µελέτη διαρρύθµισης στο Νεκροταφείο Κοκκωνί - ου

• Επέκταση και διαρρύθµιση Νεκροταφείου Στιµάγκας

• Αγοράστηκαν οικόπεδα δίπλα στα Νεκροταφεία Βέ- λου, Ταρσινών και Πουλίτσας

• Αγοράστηκε οικόπεδο στη Πουλίτσα για δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και ανέγερση νέας Εκκλησίας

• Αγοράστηκαν οικόπεδα στο Βέλο:

• Δίπλα στο Στάδιο (για τις ανάγκες λειτουργίας του)

• ■Για προεκτάσεις και διανοίξεις οδών

προεκτάσεις και διανοίξεις οδών Νέα αίθουσα Ιατρείου και

Νέα αίθουσα Ιατρείου και Δημοτικού Γραφείου στις Κρήνες

▪ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Το Κ.Α.Π.Η. Βέλου έχει 700 µέλη, διαθέτει Γραφεία και Εντευκτήριο, και απασχολεί µια νοσηλεύτρια, µια κοινωνική λειτουργό και µια υπάλληλο γενικών καθηκόντων.

Προτεραιότητα

η πρόληψη και

η αγωγή υγείας

Το Κ.Α.Π.Η. δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην πρόληψη και την αγωγή υγείας. Για αυτόν τον λόγο διοργανώνει συστηµατικά ενηµε - ρωτικές οµιλίες και εκπαιδευτικά µαθήµα - τα σε θέµατα πρόληψης, ψυχικής και σωµα - τικής υγιεινής, διατροφής, κλιµατικών αλλα- γών. Παράλληλα, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς, προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στους ηλικιωµένους. Το 2009 – 2010:

• 300 γυναίκες έκαναν εξετάσεις µαστο -

γραφίας (σε συνεργασία µε την Αντικαρ- κινική Εταρεία)

• 150 καπνιστές έκαναν εξετάσεις σπειρο - µέτρησης – οξυµέτρησης

• 50 γυναίκες έκαναν τεστ Παπανικολάου. Περισσότερα από 300 µέλη του Κ.Α.Π.Η. παρακολουθούνται συστηµατικά µε µετρή - σεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου αίµατος, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων.

Ψυχαγωγία

Το Κ.Α.Π.Η. διοργανώνει συναντήσεις των µελών, χορούς, ηµερήσιες επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, πα- ρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, εκ - δροµές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ομάδες

Στο Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν πέντε Οµάδες, που είναι όµιλοι δραστηριοτήτων των µελών.

• Χορωδία (µε 20 χορωδούς και καθηγήτρια Μουσικής)

• Οµάδα Χειροτεχνίας

• Οµάδα Παπούδων και Γιαγιάδων

• Οµάδα Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής

• Οµάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Οµάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Το Εντευκτήριο του ΚΑΠΗ στο Βέλο

Το Εντευκτήριο του ΚΑΠΗ στο Βέλο

16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

16 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ονομάζεται ο νό- μος 3852/2010 που έχει αντικείμενο τη νέα αρ- χιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκε- ντρωμένης διοίκησης. Πήρε το όνομά του από τον περίφημο αρχιτέκτονα του 5ου αιώνα π. Χ. Καλλικράτη, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ικτί- νο στην ανέγερση του Παρθενώνα.

Βασικές ιδέες του νόμου που θεμελιώνουν τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης είναι η αρχή της επικουρικότητας και το τεκμήριο αρ- μοδιότητας υπέρ της αποκέντρωσης και της αυ- τοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη μιας περιοχής, η ικανοποίηση και η διευθέτηση το- πικών αναγκών, οι υπηρεσίες προς τον πολίτη, πρέπει να προέρχονται από όργανα και θεσμούς που έχουν ειδικό και άμεσο δεσμό με την τοπική κοινωνία, γνωρίζουν τα προβλήματα, βιώνουν τις ανάγκες, επεξεργάζονται λύσεις σε διαβούλευ- ση και σε συνεργασία με τους πολίτες, συντο- νίζουν τις πολιτικές του Δήμου, ελέγχουν εφαρ- μογή τους, και κυρίως ελέγχονται αποτελεσμα- τικότερα από την τοπική κοινωνία.

Κεντρικό στοιχείο του «Καλλικράτη» είναι η δημιουργία ισχυρών διοικητικά και οικονομικά Δήμων, ικανών να ασκήσουν με αποτελεσματικό, ποιοτικό, διαφανή και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των νέων αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται. Γνώμονας για την οργάνωση των νέων Δή- μων είναι ο πολίτης και η εξυπηρέτηση των αναγκών του. Γι’ αυτόν τον λόγο η συγκρότη- ση ισχυρότερων και μεγαλύτερων Δήμων συ- νοδεύεται από την οργάνωση και την παροχή διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Πρακτικά, αντί να πηγαίνει ο πολίτης στις δημοτικές αρχές, οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται από τον Δήμο σε αντίστοιχο σημείο στο χωριό του, στη γειτονιά του ή και στο σπίτι του. Έτσι μειώνεται η σημασία της απόστασης ενός οικισμού από την έδρα του Δήμου και του προσδιορισμού της έδρας του.

Τα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στό- χου είναι:

• Τα Δημοτικά e-ΚΕΠ σε κάθε χωριό ή γει- τονιά με τα οποία παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής αυτοδιοίκησης όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη.

• Η Κάρτα Δημότη με την οποία οι Δήμοι περνούν στην αυτόματη εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών).

• Τα μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτη- σης που θα εγκατασταθούν στα δημοτικά e-ΚΕΠ και θα έχουν τη δυνατότητα αυτό- ματης εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ώρο.

• Η διοικητική βοήθεια στο σπίτι για όσους δημότες το έχουν ανάγκη.

Συγχρόνως ενισχύεται το χωριό και η κωμόπο- λη, που αποτελούν τα ζωντανά κύτταρα της το- πικής κοινωνίας, και αποκτούν τοπικά συμβού- λια και αυτόνομους πόρους.

Θεμελιώδης επιλογή του «Καλλικράτη» είναι η αναβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό και

• διευρύνει και εμπλουτίζει τις συμμετο- χικές διαδικασίες και τη διαβούλευση,

• βελτιώνει την αντιπροσώπευση των το- πικών κοινωνιών,

• υποχρεώνει τους Δήμους να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις των αιρετών οργά- νων τους στο Διαδίκτυο.

Ο «Καλλικράτης» δημιουργεί Δήμους ικανούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την τοπική ανάπτυξη, δηλαδή Δήμους ικανούς να σχεδιά- σουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα τετρα- ετή επιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης.

Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων

• στους τομείς της χωροταξίας, της πολε- οδομίας και του περιβάλλοντος,

• της πρόνοιας και της προστασίας της δη- μόσιας υγείας,

• της ανέγερσης σχολικών κτιρίων,

• της δια βίου εκπαίδευσης και της επιμόρ- φωσης ενηλίκων,

• στην προστασία της παιδικής και της τρί- της ηλικίας,

• στην ενίσχυση και τον έλεγχο πολλών το-

πικών οικονομικών και κοινωνικών δρα- στηριοτήτων,

• στην κατασκευή και διαχείριση βασικών και κρίσιμων υποδομών για την ποιότητα ζωής των δημοτών, συνοδεύονται από την αντίστοιχη συγκρότηση και οργάνωση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, που θα του επι- τρέψουν να ανταποκριθεί στους στόχους που θέτει ο νόμος.

Και συνοδεύονται επίσης με την αύξηση των πόρων των Δήμων με τη θεσμοθέτηση των Κε- ντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) οι οποίοι προέρχονται από

• το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νο- μικών Προσώπων σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φό- ρου αυτού,

• το Φόρο προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12%,

• το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσο- στό 50%.

Αυτό που προκύπτει με σαφήνεια από τη σύ- ντομη παρουσίαση του «Καλλικράτη» είναι ότι αποτελεί μια βαθιά, ουσιαστική και δημοκρατική μεταρρύθμιση της δομής του κράτους και πα- ράλληλα προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιες την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανά- πτυξης, για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, μέσα από διαδικασίες συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα.

Οι δυνατότητες που προσφέρει ο «Καλλι- κράτης» και οι νέες προοπτικές που ανοίγει απαιτούν μια δημοτική αρχή έμπειρη, καταξι- ωμένη, αποτελεσματική και ανοιχτή στην το- πική κοινωνία.

Η «Δημοτική Ένωση» και ο καταξιωμένος δή- μαρχος Θ. Λαμπρόπουλος συνιστούν εγγύη- ση ότι ο νέος Δήμος Βέλου – Βόχας θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θ. Λαμπρόπουλος απευθύνει πρόσκληση στους συνυποψηφίους για τη θέση του δημάρχου στο Δήμο Βέλου - Βόχας να αποδεχτούν την πρότασή του για ένα ζωντανό ανοιχτό διά- λογο στην τοπική τηλεόραση, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνει ο καθένας, τις προτάσεις τους για την προοπτική και την ανάπτυξη του Δήμου μας και κυρίως για το πώς μπορεί να αξιοποιήσει ο Δήμος μας τις δυνατότητες που δίνει ο «Καλλικράτης».

που δίνει ο «Καλλικράτης». ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ Σχέση αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και συνεργασίας

Στις προσεχείς εκλογές οι συμπολίτες μας θα εμπιστευθούν τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, γιατί αναγνωρίζουν τις ικανότη- τες του Δημάρχου Θεόδωρου Λαμπρό- πουλου, την εμπειρία του, την διορατι-

κότητά του και την αποτελεσματικότητα στις ενέργειές του. Γιατί αναγνωρίζουν ότι αποτελεί σταθε- ρή αξία στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Τα στοιχεία αυτά εξασφαλίζουν το Πα-

ρόν και εγγυώνται το Μέλλον του νέου Δήμου Βέλου - Βόχας. Θα τιμήσουμε την ψήφο που θα μας εμπι- στευθεί η Κοινωνία και θα αγωνιστούμε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες της.