You are on page 1of 1

Mba tự ngẫu có ưu điểm hơn mba hai dây quấn là : với cùng kích thước máy thì công

suất truyền qua nhiều hơn, hiệu suất cao hơn, sụt áp ít hơn. Tuy nhiên khi UHA và UCA
chênh nhau quá nhiều thì ưu điểm trên không đáng kể thế nên mba tự ngẫu chỉ được sử
dung khi tỉ số biến áp UCA: UHA nhỏ hơn 3:1