You are on page 1of 61

Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2008

1. Chủ tọa : Ông Trần Kim Thành


CTHĐQT tập đòan Kinh Đô.
2. Khách mời đối thọai : Tiến sĩ Nguyễn Khắc
Huy - Giám đốc Cty tư vấn Darwin
3. Mc : Ô. Trần Vũ Nguyên
Phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị
4. Đối tượng tham dự :
a. DN HVNCLC
b. DN các hiệp hội ngành nghề Hà Nội, hội
doanh nghiệp trẻ, hội viên VCCI …
Theo quan niệm của các chuyên gia tư
vấn, trong phần dẫn dắt, để các doanh
nghiệp hiểu chiến lược là gì thì trước
hết doanh nghiệp phải tự trả lời được
4 câu hỏi :
1. Mình đang ở đâu ?
2. Mình muốn đi đến đâu ?
3. Làm cách nào để đi đến đích ?
4. Vai trò của người lãnh đạo doanh
nghiệp?
1. Mình đang ở đâu ?
* Doanh nghiệp phải thấy và nêu
được điểm mạnh, điểm yếu của
mình.
* Xác định được năng lực lõi ( nội lực
).
* Uy tín, vị trí của doanh nghiệp ( có
yếu tố vĩ mô & vi mô như ngành
nghề, môi trường…)
* Quy mô DN, lợi nhuận, dòng SP
1. Mình đang ở đâu ?(tt)
a. Qui mô

Lớn

?
Khủng hoảng về Sức ì
Hợp tác

Qui Kiểm soát Phối hợpTự chủ Ủy thác

Định hướng
Lãnh đạo
Bảng tăng trưởng
Sáng tạo

Nhỏ

Non trẻ Tuổi đời Trưởng thành


1. Mình đang ở đâu ?(tt)
b. Năng lực của doanh nghiệp ?

Organizational Profile :
Environment, Relationships and Challenges

2 5
Strategy Workforce
Planning Focus

1 7
Leadership Results

3 6
Customer & Process
Market Focus Management

4
Measurement, Analysis, and Knowledge Management
2. Doanh nghiệp muốn đi đến đâu ?
* Căn cứ vào dữ liệu ở mục 1 và các
case study, Các nhà tư vấn sẽ giúp
doanh nghiệp hệ thống hóa và tư
duy lại các các kiến thức về chiến
lược, ưu tiên hóa nguồn nội lực của
mình.
2.Doanh nghiệp muốn đi đến đâu?
a. Môi trường kinh tế vi mô sẽ có những thay đổi gì ?

Productivity Technology
Substitutes
Information Info
Anytime,
Công nghệ anywhere
Người tiêu thụ
Retailers
Buyers Demographics
Switching
Costs

Đối tác Choices

Môi trường cạnh


Supplier tranh Việt Nam
Laws gia tăng
Equitization
W I U. BIA
Changing Econ
Toàn cầu hóa
Contro Luật pháp
Global
Alternatives
Global
Nu Geogarphy Money Easier Entry
Marketplace
2. Doanh nghiệp muốn đi đến đâu ?
b. Môi trường ngành sẽ có những thay đổi gì ?

SP/ DV thay thế


( của DN ngoài nghành )

Nhà cung Cạnh tranh giữa


cấp
Các đối thủ Khách hàng
trong ngành

Mức độ khó / dễ
để tham gia vào ngành
3. Làm thế nào để đi đến đích ?
Seminar giúp các doanh nghiệp
chuẩn bị :
* Tài chính.
* Công nghệ.
* Những lĩnh vực cần phải nâng
cấp, đồng thời hiểu rõ :
4. Vai trò hết sức quan trọng của
người dẫn dắt
3.Làm thế nào để đi đến đích ?

Các yếu Tính cạnh Cơ hội &


tố XH, CT, tranh & hiểm họa
LP và mức độ đối với Các yếu tố môi trường
cộng hấp dẫn doanh
đồng của ngành nghiệp

Xác Xác
định định &
Thiết
mức đánh
lập
độ l/q giá
Tình hình chiến lược của DN của các
chiến
lược
các giải
yếu tố pháp

Điểm Ảnh hưởng Các giá trị


mạnh/yếu của các được chấp Các yếu tố nội bộ
của lãnh đạo nhận & văn
nguồn chủ chốt hóa của DN
4.Vai trò của lãnh đạo DN
1.Là ngườI tạo ra một tầm nhìn có thể tạo hứng
khởi và kết nốI các họat động kinh doanh để
đạt được chiến lược
2.Giúp mọI ngườI kết nối mục đích của từng cá
nhân vớI mục đích của DN
3.Luôn tìm tòi cái mới
4.Khuyến khích sử dụng sáng tạo và mong
muốn thủ nghiệm ở nhân viên
5.Luôn tin tưởng, tạo cơ hộI và khuyến khích
sự tham gia của nhân viên
4.Vai trò của lãnh đạo DN (tt)
6. Huấn luyện nhân viên mình để họ trở nên
hơn những gì họ nghĩ có thể đạt được
7. Xây dựng tinh thần làm việc nhóm và sử
dụng tốt sự khác biệt
8. Động viên, tạo sự hứng khởI và năng động
cho nhân viên; công nhận những thành tựu
của họ
9. Khuyến khích tính dám chấp nhận rủi ro ở
từng nhân viên
10. Biến công việc thành một niềm vui ở mỗI
nhân viên
CHUYỂN GIAO KINH NGHIỆM
Nhà tư vấn và CEO chia giai đọan này
thành 2 phần :
1. Giới thiệu lại các chiến lược cơ bản,
cụ thể.
2. Lợi thế cạnh tranh để thực hiện các
chiến lược .
CÁC CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN
Chiến lược phát triển ( chiến lược tăng trưởng )
Chiến lược duy trì ( chiến lược ổn định).
Chiến lược rút lui ( chiến lược thu nhỏ) – một phần.
Chiến lược rút lui ( chiến lược thu nhỏ) -tòan phần.
LỢI THẾ CẠNH TRANH
Lợi thế cạnh tranh là lợi thế của công ty so với các đối thủ
trên thị trường. Gọi là lợi thế cạnh tranh khi lợi nhuận của
doanh nghiệp cao hơn lợi nhuận bình quân trong ngành.
Doanh nghiệp nên nâng cao năng lực cạnh tranh bằng tập
trung vào những thứ kiểm sóat được.
Chiến lược phát huy tác dụng không phải khi thiết lập mà
là khi tiến hành. Khi chọn chiến lược nào phải tuyên truyền
cho tòan bộ CNV rồi mới đem ra áp dụng.
Đọc chiến lược của đối thủ để chọn lựa chiến lược của
mình càng mang lại hiệu quả cao hơn.
CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
Chiến lược cạnh tranh cơ bản :
1.Chiến lược giá thành
a. Rộng : Dẫn đầu về giá thành
b. Hẹp : Tập trung hóa mục tiêu
c. Nguy cơ :
* Giảm chi phí

* Thay đổI công nghệ


* Biến động giá về nguyên vật liệu
Chú ý : Doanh thu tăng nhưng lợI nhuận chưa chắc tăng.
Chi phí giảm chắc chắn là lợi nhuận tăng. VớI chiến lược
này, DN phải tăng cường kiếm sóat chi phí tối đa.
CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Chiến lược cạnh tranh cơ bản :


2.Chiến lược khác biệt
a. Rộng : Khác biệt hóa
b. Hẹp : Tập trung hóa mục tiêu
c. Nguy cơ :
*Hàng nhái, hàng giả
*Sao chép
Chú ý : Chiến lược khác biệt phảI có những điểm
khác biệt mà ngườI tiêu dùng cảm nhận được thì
mới trở thành lợi thế cạnh tranh
CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH KHÁC
(tham khảo)

Chiến lược cạnh tranh phân tán và chiến


lược cạnh tranh quy mô.
Chiến lược vào ngành nghề mới
Chiến lược ngành nghề đang chín mùi
Chiến lược ngành nghề đang suy thóai.
Chiến lược tấn công
Chiến lược phòng ngự.
CÁC MA TRẬN VỀ
PHÂN TÍCH CHIẾN
LƯỢC VÀ CHỌN LỰA
CHIẾN LƯỢC
(tham khảo)
MA TRẬN SWOT
CƠ HỘI (O)
CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC
CHUYỂN HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG

Chiến lược WO
Chiến lược SO
Khắc phục những điểm yếu
Dùng nội lực để tạo ưu thế
bên trong bằng cách tận
trước những cơ hội bên
dụng sự thuận lợi từ những
ngòai
cơ hội bên ngòai
YẾU (W) MẠNH(S)
Chiến lược WT Chiến lược ST

Giảm thiểu những điểm yếu Sử dụng điểm mạnh của CTy
bên trong & tránh những đe để tránh hay giảm thiểu
dọa từ bên ngòai những đe dọa từ bên ngòai

CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC

PHÒNG THỦ ĐA DẠNG HÓA


NGUY CƠ (T)
MA TRẬN SPACE
Strategic Posturing & Action Evaluation
Sức mạnh tài chính
6

THẬN TRỌNG TẤN CÔNG

-2.4 6
6
Lợi thế Sức hấp dẫn
Cạnh tranh của ngành
kinh doanh

Ít lợi thế cạnh tranh Sự gia


tăng
bất ổn
PHÒNG THỦ của thị CẠNH TRANH
trường
6
Tính ổn định của môi trường
MA TRẬN BCG

Cao
Star Question mark

CỦA THỊ TRƯỜNG


TĂNG TRƯỞNG

 ?
$ 
Thấp

Cash cow Dog

Cao THỊ PHẦN Thấp


TƯƠNG ĐỐI
MA TRẬN BCG (tt)
CHIẾN CHIẾN LƯỢC
LƯỢC CỦNG CỐ - Phân
Nhu cầu cao về nguồn
ĐẦU TƯ – khúc nhỏ
lực để đáp ứng sự tăng
trưởng TĂNG
Chuyển sang tấn công
TRƯỞNG khi có sức cạnh tranh
mạnh hơn

Nhu cầu về nguồn lực CHIẾN LƯỢC


thấp, thậm chí dư thừa DUY TRÌ
LỌAI BỎ
nguồn lực do tăng
trưởng thấp Các SP đang
già đi

Họat động của Cty có vị trí Họat động của Cty có thị
thống lĩnh trên thị trường. Có phần nhỏ hơn đối thủ cạnh
lợi thế quy mô hơn, chi phí tranh – Có vị thế cạnh
thấp, lợi nhuận cao tranh khó khăn hơn
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 1 : Là một doanh nghiệp


có sản phẩm xuất khẩu quy mô
nhỏ. Xin hỏi về kinh nghiệm của
Kinh Đô trong chiến lược xuất
khẩu ?
(Ông Lê Văn Thành – CT
HĐQT công ty thể thao Động Lực)
C.E.O Trần Kim Thành :
1. Động Lực đang xuất khẩu có nghĩa là đang bán hàng ra
nước ngòai. Nhưng sản phẩm đó có phải là quốc tế
không thì phải xem lại. Phải xem SP đó có thể được
chấp nhận ở nhiều thị trường quốc tế khác hay không ?
2. Chiến lược xuất khẩu là chiến lược tòan cầu. Vậy Động
Lực và tòan bộ công nhân viên có chuận bị thật kỹ
lưỡng cho chiến lược này chưa ?
• Thị trường, sản xuất, R&D
• Chọn lựa thị trường, xác định lợi thế cạnh tranh
• Bù đắp khỏang trống
• Khai thác nhu cầu
• Từng bước địa phương hóa
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Huy :
1. Xin nhắc Anh Thành : đó là chiến lược của
Kinh Đô . Vậy Thể thao Động Lực có đi theo
chiến lược của Kinh Đô hay không ?
2. Chúng ta phải xem xét Động Lực đang ở giai
đọan nào trong vòng đời của doanh nghiệp ?
Kinh Đô chọn chiến lược xuất khẩu ( chiến
lược tòan cầu) vì Kinh Đô có đủ năng lực về
tài chính, công nghệ và nhân lực.
3. Sự lựa chọn tùy thuộc vào tuổi đời trong vòng
đời của doanh nghiệp Động Lực và trả lời các
câu hỏi về năng lực con người, công nghệ , tài
chính của chính doanh nghiệp.
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 2 : Là một doanh nghiệp có 7


năm tuổi và hơn 200 nhân sự . Định
hướng phát triển đến năm 2015 là XD
1 tổ hợp công nông SX thực phẩm
chăn nuôi . Nếu mở rộng DN có thành
công kg khi ở VN môi trường thường
kg an tòan ?
(Ông Mai Huy Tân – TGĐ Cty LD
Đức Việt)
C.E.O Trần Kim Thành :
Với số lượng nhân sự như vậy thì vấn đề đặt ra là có
nên làm nông trại cho chính ngành SX của mình ? Có
2 chiến lược để phát triển :
1. Chiến lược hàng dọc :
• Kinh doanh theo ngành nghề : mua lại các DN
ngành dưới, cùng HTPP với mình.
1. Chiến lược hàng ngang :
• Mua lại hoặc kết hợp với các DN giống mình.
• Có thể nguồn đầu vào nhà máy của Đức Việt
đang khan hiếm: cung cầu lớn không kiểm sóat
được. Các đối thủ cạnh tranh đều như vậy.
C.E.O Trần Kim Thành (tt) :
Đức Việt có thể kiểm sóat bằng cách :
• Mua ngược lên trên, chiếm lĩnh các nhà cung ứng hoặc
kết hợp với các công ty ngành dưới, các nhà SX giống
mình.
• Một trong những cách áp đảo nhà cung ứng : lượng
mua lớn, triển khai đầu dưới, bao đầu ra của họ. Từ đó
có uy tín hơn, có thể đàm phán với họ.
• Hiện nay tỉ trọng giá trị của Đức Việt đ/v nhà cung cấp là
bao nhiêu ? Nếu lớn, có thể áp đặt cho họ thời gian,giá
cả,địa điểm cung ứng.
• Đức Việt cần dự báo tốt về bán hàng, SX, kế họach thu
mua NVL, kinh doanh…Có dự báo tốt mới có KH cho SX,
thu mua,thể hiện sự cam kết với nhà cung ứng. Lâu dài,
cần mua nông trại hoặc nhà PP nhưng cũng rất khó…
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 3 : Đến lúc nào đó chúng


tôi thiếu nguyên liệu thì biết
phải xử lý thế nào ? ?
(Ông Mai Huy Tân – TGĐ Cty LD
Đức Việt)
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Huy :
Hiện tại do thiếu đầu vào, Doanh nghiệp lập tức
đưa ra chiến lược mua hoặc mở nộng trại nhưng
trong tương lai không phải xảy ra vấn đề thiếu
nguyên liệu mà là xúc xích nước ngòai tràn vào.
Nếu hiện giờ doanh nghiệp đang thất bại về SX.
Nếu tiếp tục đầu tư vào trang trại, sẽ tiếp tục thất
bại. Chiến lược chính là xử lý hướng dài hạn.
Phải nhìn lợi thế cạnh tranh ở cả hai hướng dài
hạn và ngắn hạn mới thành công .
Luôn ghi nhớ 4 chiến lược cơ bản : phát triển , ổn
định, rút lui một phần và rút lui tòan phần. Sự
chọn lựa của DN là do tầm nhìn của chủ DN
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 4 : Khi doanh nghiệp có


chiến lược hay thì sẽ bị đối thủ
copy. Vậy có cần chiến lược
không ? VD : trong SP thức ăn
chăn nuôi có mùi dâu nhưng chỉ
vài tháng sau là có DN copy.
(Ông Hà Văn Minh – GĐ Cty Thức
ăn chăn nuôi Hoa Kỳ)
C.E.O Trần Kim Thành :
Trước hết nói về SP. Khi tung ra 1 SP mới, DN
phải có dự báo về việc nhái hàng của các
follower. Đây là chiến thuật . Đồng thời cũng dự
phòng chiến lược phòng thủ hoặc tấn công đi
kèm. Doanh nghiệp cần hiểu rõ follower để có
chiến lươc tương ứng hiệu quả.
Mặt khác, mỗi doanh nghiệp lại có một phân
khúc riêng, đối tượng tiêu dùng riêng và nhất là
đẳng cấp thương hiệu riêng. VD : Honda nhật
vào thị trường Việt Nam không e ngại gì với
hàng nhái, nhập lậu của TQ. Hoặc chuỗi cà phê
Highland ra hàng lọat để làm nản lòng đối thủ.
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Huy :
Riêng về chiến lược thì không phải ai cũng bắt
chước được. Mỗi doanh nghiệp khi chọn lựa 1
chiến lược đều phải trả lời 4 câu hỏi cơ bản ban
đầu (Đang ở đâu, muốn về đâu, làm thế nào &
vai trò lãnh đạo).
Vì vậy nguồn nội lực (năng lực lõi), mục tiêu,
hướng đi của mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau
hòan tòan. Bắt chước chiến lược mà kg biết nội
lực của mình là con đường ngắn nhất đi đến tự
sát.
Các doanh nghiệp nện học cách đọc chiến lược
của đối thủ để có chiến lược tương ứng.
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 5 : Chúng tôi đang xây


dựng nhà máy nước giải khát.
Chúng tôi phân vân không biết
chọn chiến lược nào để ưu tiên
phát triển : Thương hiệu, kênh
phân phối, nguồn nhân lực.
(Ông Nguyễn Mạnh Thùy – CT
HĐQT Cty Hòang Gia)
C.E.O Trần Kim Thành :
Hiện nay, các nước giàu nhất là những nước có
thương hiệu tòan cầu. Chúng ta đang ở trong
thời đại của thương hiệu. Nếu không có thương
hiệu thì chúng ta sẽ như thế nào ? Vây xây dựng
thương hiệu là quan trọng (Bài học XDTH).
Đối với sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) thì
kênh phân phối là cực kỳ quan trọng. Các tập
đòan bán lẻ đa quốc gia khi bước chân vào thị
trường Việt Nam thì việc đầu tiên là chiếm lấy các
kênh phân phối. Vậy XDHTPP cũng quan trọng.
Khi chúng ta xác định chiến lược, sử dụng đúng
nguồn nhân lực chuyên ngành là quan trọng.
Tóm lại : 3 mảng trên phải tiến hành song song.
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 6 : Chúng tôi là doanh


nghiệp lớn của Việt Nam có uy
tín trên thị trường, có lợi thế
cạnh tranh . Chúng tôi nên tiếp
tục chuyên sâu hay chuyển
hướng đa ngành ?
(Ông Nguyễn Minh Tuấn– GĐ Cty
Kềm Nghĩa)
C.E.O Trần Kim Thành :
Vai trò của người lãnh đạo là phải trù bị một cách
kỹ lưỡng định hướng của doanh nghiệp, không
nên thay đổi định hướng 1 cách hời hợt .
Cần trả lời câu hỏi DN sẽ kinh doanh ngành gì
trong lâu dài ? Liệu đó có phải là chiến lược đồng
tâm hay chỉ mang tính kết nối ? (tập đòan thực
phẩm, tập đòan tài chánh, tậo đòan bất động sản,
tập đòan chuỗi cửa hàng). Nên nhớ chỉ có doanh
nghiệp có khả năng cực tốt mới có thể theo chiến
lược đa dạng ( đa ngành ).
Vd : Cách đây 10 năm Kinh Đô đã có ý đồ về thực
phẩm & BĐS. Cty đã nghiên cứu về BĐS và chờ
thời cơ…Khi có cơ hội là lập tức có dự án, kế
họach, thiết kế, đối tác…
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 7: Sắp tới chúng tôi liên


kết với 1 doanh nghiệp khác,
đó có phải là chiến lược hay
không ?
(Ông Nguyễn Tuấn– GĐ Cty hóa
mỹ phẩm SP Ca)
C.E.O Trần Kim Thành :
Xin nói sơ qua một số đặc điểm của chiến lược
liên kết
• Cùng tham gia dự án – R&D.
• Sử dụng logo, franchise, mua giấy phép
• Liên doanh hoặc hợp tác kinh doanh
• Nắm giữ cổ phiếu của nhau.
• Có cổ đông chiến lược .
Chúng ta luôn phải đặt cho mình câu hỏi : đang ở
đâu và có cái gì là quan trọng ? Đâu là năng lực lõi
của SPCa, của DN sẽ liên kết ? Khi liên kết với
doanh nghiệp khác, SPCa sẽ dựa trên những đặc
điểm của chiến lược liên kết để phân tích và tìm ta
những điều lợi, bất lợi cho mình
C.E.O Trần Kim Thành (tt):
Chiến lược không như kế họach. Kế
họach cố định, chiến lược có thể thay đổi
do cơ duyên.
Khi có đối tác chiến lược tham gia, chiến
lược thay đổi, lập tức nguồn lực nội bộ
thay đổi.
Một chiến lược tốt sẽ tiết kiệm thời gian
và tiền bạc cho doanh nghiệp rất nhiều.
CÁC TRAO ĐỔI TRONG SEMINAR

Câu hỏi 8: Vai trò của lãnh


đạo doanh nghiệp ?
(MC Trần Vũ Nguyên)
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Huy :
Ưu tiên số 1 là làm mọi cách để kiếm tiền. Tránh
xảy ra tình trạng không thống nhất trong niội bộ
doanh nghiệp dẫn đến khủng hỏang.
Người lãnh đạo sẽ đưa ra quyêt định chung, là
tiếng nói cuối cùng của doanh nghiệp.

CEO Trần Kim Thành :


Chúng ta có thể làm gì ? Trả lời câu này là xác định
năng lực của DN
Chúng ta nên làm gì ? Chọn chiến lược phù hợp
Chúng ta phải làm gì ? Người lãnh đạo viết ra hướng
để nhân viên đi theo..
DANH SÁCH BÁO CHÍ THAM DỰ ĐƯA TIN SEMINAR
Stt Họ Tên Đơn Vị
1 Nguyễn Ngọc Tiến Hà Nội Mới
2 Lê Quang Thiện Tuổi trẻ
3 Quỳnh Tiên Hà Nội MớiTin Chiều
6 Vĩnh Tùng Người Lao Động
7 Nguyên Bản Tiền phong
8 Xuân Sơn Vietnam Economic Times
9 Quang Hải Vietnam Net
10 Thanh Nhàn VnExpress
11 Lương Thu Hà VTV
12 Nguyễn Anh Vũ ĐTH Hà Nội
13 Nhữ Anh Tú Ban KT- Thời báo KT
14 Đoàn Mạnh Trung Báo Điện Tử - Thời báo KT
15 Nguyễn Thị Thuỷ Báo Đấu Thầu
16 Trương Minh Báo trung tâm thông tin bưu điện
17 Nguyễn Thị Thah Huyền Báo Thế Giới Doanh Nhân
18 Nguyễn Đình Thức Báo Lao Động
19 Hoàng Xuân Lan Ban KT- Đài THVN
20 Trọng Thảo HTV
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM DỰ SEMINAR QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

STT Tên Doanh Nghiệp Người Tham dự Chức vụ


1 CTY Hi- Tekcom Ứng Ngọc Anh PGĐ
2 cty TV&TT Chuyên Nghiệp Prosco Nguyễn Thị Ánh Hồng GĐ
3 CTY Phú Khánh Đoàn Thị Bảo Lan GĐ
4 CTY TNHH SX&TM Mimosa Bùi Xuân Lợi GĐ
5 Tập Đoàn Hiệp Hưng Đoàn Thị Hữu Nghị TGĐ
6 CTY CP TM & ĐT Hoàng Gia Nguyễn Mạnh Thuỳ CT- HĐQT
7 CTY CP Thuỷ Sản 584 Nha Trang Đỗ Hữu Việt GĐ
8 CTY SX & TM SP Ladoda Đinh Tuấn Anh GĐ
10 CS Gìay Gia Vy Lê Thanh Bích Chủ CS
11 CTY CP Sách Alpha Nguyễn Cảnh Bình GĐ
12 DNTN Điện Cơ Bình Đông Nguyễn Văn Bôn GĐ
13 CTY CP CN Tinh Hoa Châu Á Trần Cao Cường TGĐ
14 CTY TNHH Trung Thành Phí Ngọc Chung TGĐ
15 CTY TNH TM &SX Đại Khoa Nguyễn Thị Thanh Diệu PGĐ
16 CTY CP ĐT&PT Truyền Thông VN Phạm Thùy Dương P. TGĐ
17 CTY TNHH TM&SX Đại Khoa Lê Văn Đông GĐ
18 CTY CP Đầu Tư EIC Dương Đức GĐ
19 CTY TNHH Văn Đạo Nguyễn Minh Đức GĐ
20 CTY Traphaco Nông Hữu Đức GĐ CN MN
21 CTY CP Hưng Việt Nguyễn Trí Dũng GĐ
22 CTY Tin Học & TM Đại Dương Đinh Thị Hương Giang GĐ
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM DỰ SEMINAR QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
STT Tên Doanh Nghiệp Người Tham dự Chức vụ
23 CTY CP Thái Nguyên Đào Thế Hải GĐ
24 CTY CP Cồn Rượu HN Hồ Văn Hải GĐ
25 CTY CP Tribeco miền Bắc Vũ Minh Hải TGĐ
26 CTY CP Homi- Vina Nhữ Mạnh Hải TGĐ
27 CTY CP ĐT& XD CTHACO Lê Thanh Hằng P.TGĐ
28 CTY TNHH Phú Cường Nguyễn Thúy Hằng GĐ
29 CTY TNHH VIT- Metal Tạ Kim Hảo P. TGĐ
30 CTY CP Chè Kim Anh Phan Thanh Hồng PGĐ
31 Lê Cao Hùng PGĐ
32 CTY Tập Đoàn Nhựa Đông Á Nguyễn Bá Hùng CT- HĐQT
33 Nguyễn Bá Ngọc PGĐ
34 CTY LD Đức Việt Nguyễn Ngọc Hùng GĐ đối ngoại
35 CTY TNHH SX Xe máy Mạnh Quang Trần Thị Minh Hương PGĐ
36 Hệ Thống siêu thị Vinatex Nguyễn Thị Hồng Hương GĐ
37 CTY CP SX- XNK Việt Phúc Nguyễn Thị Lan Hương GĐ
38 CTY ĐT & Tư Vấn Bảo Hưng Nguyễn Thị Hương Lan GĐ
39 CTY CP Tập Đoàn Phú Thái Lê Phương Anh PGĐ
40 Ngô Thị Anh PGĐ
41 Trung Tâm TT KD&TM Lưu Bá Long GĐ
42 CTY SJC Nguyễn Thành Long TGĐ
43 CTY TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ Hà Văn Minh PGĐ
44 CTY CP NGK Sài Gòn Nguyễn Vương Ngọc GĐ -CN
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM DỰ SEMINAR QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
STT Tên Doanh Nghiệp Người Tham dự Chức vụ
45 Hệ thống siêu thị Vinatex Trần Thanh Nhàn PGĐ
46 CTY CP VPP Hồng Hà Bùi Kỳ Phát TGĐ
47 CTY LD Đức Việt Hứa Xuân Sinh P.TGĐ
48 CTY TNHH MTV Thống Nhất Nguyễn Hữu Sơn TGĐ
49 CTY CP Tràng An Trịnh Sỹ TGĐ
50 CTY LD Đức Việt Mai Huy Tân TGĐ
51 CTY Hoàng Gia Nguyễn Mạnh Thắng TGĐ
52 CTY TNHH Tư Vấn ĐT & PTKD IDV Nguyễn Văn Thắng GĐ
53 CTY TNHH Nam Thanh Nguyễn Thị Thanh GĐ
54 Tập đoàn Nam Cường Nguyễn Hữu Thành GĐ
55 CTY CP Xa Lộ 4 Vũ Thị Thoa GĐ
56 CTY Traphaco Vũ Thị Thuận TGĐ
57 CTY TNHH Rạng Đông SPCA Nguyễn Tuấn GĐ
58 CTY CP XNK Y Tế DOMESCO Phạm Thanh Tuấn GĐCN
59 CTY SXTM Anh Khoa- Rock Nguyễn Văn PGĐ
60 CTY CP Cơ Khí cụ điện 1 Hoàng Đình Phẩm TGĐ
61 CTY Sở Hữu trí Tuệ Vũ Đức Nam P.TGĐ
62 CTY CP ĐT XD Hà Tây Nguyễn Duy Ẩn TGĐ
63 CTY CP Dệt Kim HN Bùi Tuấn Anh GĐ
65 CTY CP Tân Tân Nguyễn Tăng Trường Ái GĐ marketing
66 CTY Nutifood Lê Trung Thành TGĐ
67 Báo Sài Gòn Tiếp Thị Đặng Tâm Chánh Tổng biên tập
68 CTY Động Lực Lê Văn Thành CT HĐQT
69 Cty Kinh Đô miền Bắc Trần Quốc Việt GĐ
70 CTY Kềm Nghĩa Nguyễn Minh Tuấn GĐ