You are on page 1of 3

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–ฮ่องกง

5:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบิน Airasia


ทําการเช็คอินตั๋ว
6:30 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน FD3712
10:30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok นั่งรถประจําทางสู่ที่พักแถวหมงก๊ก ตึกซินเชียร์
12:30 น. ที่พักแถวหมงก๊ก ตึกซินเซียร์ ทานอาหารแถวที่พัก)
14:30 น. ไหว้นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเอาฤกษ์เอาชัยที่ Repulse Bay
16:30 น. นําท่านชม The Peakสัมผัส Victoria Peak จุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่งบนเกาะฮ่องกง
19:30 น. นําท่านชม Symphony of Lights, Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
21:30 น. ย่ําราตรี MongKok-Fa Yuen St.-Ladies Markets
23:00 น. กลับที่พักนอนเอาแรง
วันที่สองของการเดินทาง
เช้า  รับประทานโจ๊ก+ปาท่องโก๋แสนอร่อย (เลือกสถานที่ที่สนใจ)
DAY_2A เช้า-เที่ยง (แนะนาโปรแกรมนี้)
นั่งกระเช้าNgongping360 ที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน
DAY_2B บ่าย-ค่า
ย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ให้อิสระท่านสนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นและโชว์นานาชนิดชม
ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เวลา15.30ของทุกวันและปิดท้ายด้วยการแสดง
พลุอันสวยงามบริเวณปราสาท
DAY_2B ย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ให้อิสระท่านสนุกสุดเหวี่ยงทั้งวันเช้ายันดึกกับเครื่องเล่นและ
โชว์นานาชนิดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เวลา15.30ของทุกวันและปิด
ท้ายด้วยการแสดงพลุอันสวยงามบริเวณปราสาท
DAY_2C OceanParkสวนสนุกของชาวฮ่องกงสนุกกับเครื่องเล่นหวาดเสียวนานาชนิดแล้วสัมผัสแสดงโชว์สัตว์
ทะเล สัตว์น้ําส่วนแสดงสัตว์ทะเลอันสวยงามดูสีสันอันสวยงามของแมงกะพรุน

1
DAY_2D ไหว้พระที่วัดหวังต้าเซียน เที่ยววัดนางชี ChiLinNunnery เดินชมสวนสวยที่ NanLianGarden
นั่งกระเช้าNgongping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน ตามสมควรกลับลงมา
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ City Gate ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสินค้าOut Letปลอดภาษีนับร้อยร้าน
ค่า นําท่านกลับสู่ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง
เช้า รับประทานติ่มซาฮ่องกงอันเลื่องชื่อ…. (เลือกสถานที่ที่สนใจ)
DAY_3A เช้า-เที่ยง
นั่งกระเช้าNgongping360 ที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน
DAY_2B บ่าย-ค่า ย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ให้อิสระท่านสนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นและโชว์นานา
ชนิดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เวลา15.30ของทุกวันและปิดท้ายด้วย
การแสดงพลุอันสวยงามบริเวณปราสาท
DAY_3B ย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ให้อิสระท่านสนุกสุดเหวี่ยงทั้งวันเช้ายันดึกกับเครื่องเล่นและ
โชว์นานาชนิดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เวลา15.30ของทุกวันและปิด
ท้ายด้วยการแสดงพลุอันสวยงามบริเวณปราสาท
DAY_3C OceanPark-สวนสนุกของชาวฮ่องกงสนุกกับเครื่องเล่นหวาดเสียวนานาชนิดแล้วสัมผัสแสดงโชว์สัตว์
ทะเลสัตว์น้ําส่วนแสดงสัตว์ทะเลอันสวยงามดูสีสันอันสดใสของแมงกะพรุน นั่งกระเช้าลอยฟ้า(Cable
Car)หรือนั่ง Ocean Express
DAY_3D ไหว้พระที่วัดหวังต้าเซียน เที่ยววัดนางชี ChiLinNunnery เดินชมสวนสวยที่ NanLianGarden
นั่งกระเช้าNgongping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน ตามสมควรกลับลงมา
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ City Gate ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสินค้าOut Letปลอดภาษีนับร้อยร้าน
ค่า นําท่านชอปปิ้งแถวLady Marketสินค้าราคาถูก
วันที่สี่ของการเดินทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
11:00 น. จะไปเก็บตก Avenue of Stars นั่งเรือเฟอร์รี่ ทางเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลก Central to Mid -
Levels Escalator นั่งรถรางชมเมืองฮ่องกง
17:00 น. เช็คเอาท์เดินทางไปที่สนามบิน Cheak Lap Kok
20:50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินAirasia เที่ยวบินที่ FD3713
22:50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามที่ท่านต้องการและตามความเหมาะสม*
*อาจมีการสอบถามก่อนการเดินทางเพื่อสรุปความต้องการของแต่ละท่าน *
*สงวนสิทธ์ขั้นต่า 8 ท่านอย่างน้อยจึงเดินทาง*
*มีคนนาทัวร์จากไทยตลอดการเดินทาง*

2
*จองตั๋วเครื่องบินเองลด 6,000 บาท*
หากต้องการเที่ยวทั้ง Disneyland และ Ocean Park ทั้งสองที่ เพิ่มท่านละ1,600 บาท
ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
(Disneyland หรือ Ocean (ไม่เข้าDisneyland และ (Disneyland หรือ (ไม่เข้าDisneyland และ
Park) Ocean Park) Ocean Park) Ocean Park)
20000 18500 19000 17,500 2500

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินLow-costเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 ค่าที่พักGuesthouse (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าบัตรOctopus
 ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุ
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 15 ก.ก.
 ค่าตั๋วกระเช้า Ngong Ping
 ค่าตั๋ว Disneyland (ถ้าเข้า Ocean Park เพิ่มอีก 1600 )
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารนอกเหนือจากมื้อที่ระบุไว้
 ราคานี้ไม่จัดในช่วงเทศกาลหรือ Long weekend ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ไม่รวมค่าเข้าชมส่วนสูงสุดของ The Peak และ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ซึ่งท่านต้องจ่ายส่วนนี้เพิ่มเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าช้อปปิ้ง
 ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

สารองที่นั่ง ท่านละ 10000 บาท * เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง


หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ // เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางเราขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ///