You are on page 1of 2

Folketinget 2010-11 S 204 Svar på Offentligt

Lovafdelingen
Lovafdelingen

Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

Dato:

Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-790-0725

Dok.:

27. oktober 2010

BRJ40146

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 204, som medlem af Folke- tinget Mette Frederiksen (S) har stillet til justitsministeren den 20. okto- ber 2010.

Lars Barfoed

/

Ole Hasselgaard

Slotsholmsgade 10 1216 København K.

Telefon

7226 8400

Telefax

3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Spørgsmål nr. S 204 fra medlem af Folketinget Mette Frederiksen (S):

”Mener ministeren, at fængsel er den rette vej i forhold til en styrket indsats mod ungdomskriminalitet, når forskning viser, at risikoen for at recidivere efter et ophold i et fængsel er hø- jest for unge mellem 15 og 25 år?”

Svar:

Det er min holdning, at det er vigtigt at have en konsekvent retspolitik. Det er dog lige så vigtigt at undgå kriminalitet ved at forebygge. Den ab- solut mest fordelagtige vej til at holde de unge ude af fængslerne er såle- des efter min opfattelse at holde de unge helt ude af kriminalitet.

Regeringen er meget optaget af at nedbringe antallet af kriminelle unge. I regeringsudspillet ”Mere konsekvens, opfølgning og omsorg – en mar- kant styrket indsats mod ungdomskriminalitet” fra oktober 2009 indgår således en lang række kriminalpræventive tiltag.

Disse tiltag skal medvirke til at hjælpe de unge, som allerede har begået kriminalitet, til at komme ud af kriminaliteten, samt modvirke at unge, der er i fare for at slå ind på en kriminel løbebane, bliver kriminelle.

Blandt tiltagene i regeringsudspillet er bl.a. en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats i belastede boligområder med megen kriminalitet, en tidligere identifikation af kriminalitetstruede børn og unge, så der kan igangsættes en målrettet indsats overfor denne gruppe, samt en ordning, som indebærer, at kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge får til- budt en mentor.

For så vidt angår de 14-17-årige, der begår så grov kriminalitet, at de idømmes en ubetinget frihedsstraf, er udgangspunktet ikke, at de skal af- sone deres straf i et fængsel. Det fremgår således af straffuldbyrdelseslo- vens § 78, stk. 2, at dømte, der er under 18 år, anbringes i en af Kriminal- forsorgens pensioner eller i institutioner uden for Kriminalforsorgen, medmindre afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler imod anbringel- se uden for fængsel eller arresthus.