You are on page 1of 2

Folketinget 2010-11

S 205 Svar på
Offentligt

Folketinget Lovafdelingen
Lovsekretariatet
Christiansborg
1218 København K Dato: 27. oktober 2010
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsnr.: 2010-790-0726
Dok.: BRJ40145

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 205, som medlem af Folke-


tinget Karen Hækkerup (S) har stillet til justitsministeren den 20. oktober
2010.

Lars Barfoed
/
Ole Hasselgaard

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400


Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Spørgsmål nr. S 205 fra medlem af Folketinget Karen Hækkerup
(S):

”Hvad er ministerens holdning til, at 63 pct. af de unge under


18 år, der i 2008 blev varetægtsfængslet i forbindelse med en
ubetinget dom eller ungdomssanktion, har været anbragt i et
arresthus under hele eller en del af varetægtsfængslingen?”

Svar:

Mit grundlæggende synspunkt er, at unge under 18 år, som varetægts-


fængsles, bør placeres uden for arresthusene.

På linje hermed følger det af Rigsadvokatens Meddelelse 4/2007 om be-


handlingen af sager mod unge lovovertrædere, at anklagemyndigheden
som udgangspunkt i forbindelse med spørgsmål om varetægtsfængsling
af unge under 18 år skal nedlægge påstand om anbringelse i varetægts-
surrogat i egnet hjem eller institution. Denne hovedregel kan alene fravi-
ges, hvis sigtelsen angår særlig grov eller farlig kriminalitet.

Anbringelse i arresthus sker således kun, hvor der er tale om særlig al-
vorlig kriminalitet, eller som en midlertidig anbringelse med henblik på
overførsel til en sikret institution.

Antallet af sikrede pladser er løbende blevet udvidet de senere år for at


sikre, at unge under 18 år, der varetægtsfængsles, ikke anbringes i et ar-
resthus på grund af mangel på sikrede pladser. Samlet set er der siden
2008 afsat midler til i alt 56 nye sikrede pladser, hvoraf de sidste forven-
tes færdigetableret i løbet af 2011.